BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN"

Transcriptie

1 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 86e JAARGANG N e ANNEE WOENSDAG 3 DECEMBER 2008 MERCREDI 3 DECEMBRE 2008 BELANGRIJK BERICHT AVIS IMPORTANT Op 1 februari 2006 verandert de reglementering m.b.t. de overheidsopdrachten op een aantal punten. Dit is het gevolg van het in werking treden van het KB van 12 januari 2006 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 27 januari Kostprijs van de publicatie : Het KB bepaalt dat vanaf 1 februari 2006 de publicatie van uw bericht in het Bulletin der Aanbestedingen (BDA) gratis is voor zover de aanlevering aan het BDA beantwoordt aan een aantal voorwaarden. Au 1 er février 2006 la réglementation concernant les marchés publics change sur un grand nombre de points. C est la conséquence de l entrée en vigueur de l AR du 12 janvier 2006 publié au Moniteur belge du 27 janvier Coût de publication : L AR stipule qu à partir du 1 er février 2006, la publication de votre avis dans le Bulletin des Adjudications (BDA) est gratuite pour autant que la transmission au BDA répondre à un certain nombre de conditions. Concreet komt het er op neer dat uw tekst gratis gepubliceerd wordt als : 1. U als federale overheidsdienst uw teksten doorstuurt via de JEPP-toepassing (www.jepp.be). 2. U, als niet-federale aanbestedende dienst, gebruik maakt van de online-formulieren die de volgende weken gemeenschappelijk aangeboden zullen worden door JEPP en het BDA. De gebruikers van de JEPP modules kunnen de toepassing ook gebruiken om berichten naar het Europees Publicatieblad te versturen. 3. U, als aanbestedende dienst, gebruik maakt van een andere toepassing die de gegevens op een gestructureerde en/of gegroepeerde wijze aanlevert aan het BDA of aan JEPP. Aanbieders van dergelijke diensten worden verzocht om contact op te nemen met het Bulletin der Aanbestedingen om na te gaan of de structuur van hun berichten overeenstemt met de door het BDA verwachte structuur. Vanaf 1 juni 2006 zal hiervoor enkel nog de voor het Europese Publicatieblad geldende norm, zijnde de XML DTD 2.0, in aanmerking komen. De periode tussen 1 februari 2006 en 31 mei 2006 moet dus beschouwd worden als een overgangsfase om de bestaande systemen aan te passen. Concrètement, votre texte sera publié gratuitement si vous vous trouvez dans un des cas suivants : 1. Vous êtes une autorité fédérale et vos textes sont envoyés via l application fédérale JEPP (www.jepp.be). 2. Vous n êtes pas une autorité fédérale mais vous utilisez un formulaire on-line qui dans les prochaines semaines seront présentés collectivement par JEPP et le BDA. Les utilisateurs des modèles de JEPP peuvent aussi utiliser l application pour l envoi des avis au Journal officiel des Communautés européennes. 3. En tant que pouvoir adjudicateur, vous utilisez une autre application qui livre les données au BDA ou à JEPP sous une forme structurée ou groupée. Les représentants de ces services prendront contact avec le Bulletin des Adjudications pour examiner si la structure de leurs avis correspond à celle du BDA ou à elle attendue par le BDA. A partir du 1 er juin 2006 seule entrera encore en vigueur la norme valable du Journal officiel des Communautés européennes comme le XML DTD 2.0. La période comprise entre le 1 er février 2006 et le 31 mai 2006 doit donc être considérée comme une phase transitoire pour l adaptation des systèmes actuels.

2 31628 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De publicatie van uw tekst is niet gratis en zal dus verder gefactureerd worden aan het geldende tarief van 1,50 EUR (+ 21 % BTW) per gepubliceerde lijn als : 1. Uw tekst op papier via De Post, telefax of drager bij het BDA ingediend wordt. 2. Uw tekst op diskette, CD of andere digitale drager ingediend wordt bij het BDA. 3. Uw individuele berichten via verstuurd worden naar het BDA, zelfs indien u gebruik maakt van de modellen van de nieuwe formulieren in Word-Formaat die u kan aanvragen via Pulicatiefrequentie : Vanaf 1 februari 2006 verschijnt het Bulletin der Aanbestedingen elke werkdag i.p.v. wekelijks op vrijdag. Uw berichten zullen aanzienlijk sneller gepubliceerd worden. Nieuwe modellen : Vanaf 1 februari 2006 veranderen dus ook de modellen die u mag gebruiken voor het doorsturen van uw berichten. Deze modellen vindt u als bijlage bij het KB van 12 januari Nog vragen? Voor vragen betreffende het Bulletin der Aanbestedingen, de nieuwe modellen, openstaande publicatiedossiers, de publicatiefrequentie, de modaliteiten voor gratis aanlevering, enz. kan u terecht op het gratis nummer van het Belgisch Staatsblad 0800/98809, vragen naar de dienst Aanbestedingen. Voor vragen betreffende JEPP en de XML DTD 2.0 kan u terecht bij de cel e-procurement van de Federale Overheidsdienst P&O, t.a.v. Christian Henrard, per telefoon ( ) of per La publication de votre texte n est pas gratuite et sera donc facturée au tarif de 1,50 EUR (+ 21 % T.V.A.) par ligne publiée si: 1. Votre texte sur papier parvient au BDA par voie postale, fax ou par porteur. 2. Votre texte sur disquette, CD ou autre support digital arrive au BDA. 3. Vos avis individuels sont envoyés au BDA par , même au cas où vous utilisez des modèles des nouveaux formulaires en format Word que vous pouvez obtenir à l adresse suivante : Fréquence de publication : A partir du 1 er février 2006, le Bulletin des Adjudications paraîtra chaque jour ouvrable au lieu de la parution hebdomadaire du vendredi. Vos avis seront ainsi publiés très rapidement. Nouveaux modèles : A partir du 1 er février 2006, changeront aussi les modèles que vous pouvez utiliser pour l envoi de vos avis. Vous trouverez ces modèles en annexe à l AR du 12 janvier Des questions supplémentaires? Toutes les questions relatives au Bulletin des Adjudications, aux nouveaux modèles, à la situation des dossiers, à la fréquence de publication, aux modalités de transmission gratuite, etc. peuvent être posées directement au numéro de téléphone gratuit du Moniteur belge 0800/98809, demander le Service Adjudications. Pour toutes les questions relatives à JEPP et au XML DTD 2.0 vous pouvez contacter la cellule e-procurement du Service fédéral P&O, et adresser vos demandes à Christian Henrard, par téléphone ( ) ou par

3 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Verkoopkantoor Bureau de vente Het Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), tel , , , , en , fax Postrekening : Het K.I.V.B. is belast met het verlenen van inzage en het verkopen aan het publiek van algemene, bijzondere en type-bestekken, alsmede van andere documenten betreffende overheidsopdrachten uitgeschreven door federale en regionale administraties en instellingen. Het K.I.V.B., gevestigd Copernicusgebouw, Wetstraat 51, bus 7, 1040 Brussel, is open van 10 tot 16 uur, behalve op zaterdag, zondag, wettelijke feestdagen, 2 november, 15 november en in de periode tussen Kerstmis en Nieuwjaar. In 2006 zal het Verkoopkantoor eveneens gesloten zijn op : woensdag 2 januari dinsdag 8 januari vrijdag 2 mei maandag 10 november De betaling van de door K.I.V.B. afgeleverde bescheiden kan als volgt geschieden : 1. bij afhaling aan het loket : - met Bancontact/Mister Cash - met Proton - met de kredietkaarten Visa en Mastercard - in speciën 2. Bij verzending per post : - door betaling op afstand of Mailorder met de kredietkaarten Visa en Mastercard. Deze elektronische betalingswijze heeft als voordeel dat de bescheiden onmiddellijk aan de klant kunnen worden verstuurd. - door storting of overschrijving op de postrekening nr Bank van de Post, Koloniënstraat 56, 1000 Brussel. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. In dit geval worden de gevraagde documenten slechts verstuurd nadat het postuittreksel inzake de betaling is toegekomen op het K.I.V.B. Le Bureau de vente et de consultation des cahiers des charges et autres documents concernant les adjudications publiques (B.V.C.C.), tél , , , , et , fax Compte chèque postal : Le B.V.C.C. organise la consultation et la vente au public de documents relatifs aux marchés publics tels que : les cahiers généraux des charges, les cahiers spéciaux des charges, les cahiers type ainsi que d autres documents émis par les autorités fédérales et régionales. Le B.V.C.C., sis bâtiment Copernic, rue de la Loi 51, boîte 7, 1040 Bruxelles, est ouvert de 10 à 16 heures, à l exception des samedis, dimanches, jours fériés, les 2 novembre et 15 novembre, ainsi qu entre Noël et Nouvel-An. Durant l année 2006 le Bureau de vente sera également fermé : mercredi 2 janvier mardi 8 janvier vendredi 2 mai lundi 10 novembre Le paiement des documents fournis par le B.V.C.C. peut s effectuer : 1. Lors du retrait au guichet : - par Bancontact/Mister Cash - par Proton - par carte de crédit Visa et Mastercard -enespèces 2. En cas d envoi postal : - par paiement à distance ou Mailorder au moyen des cartes Visa et Mastercard. Ce paiement électronique a comme avantage que les documents peuvent être envoyés immédiatement au client. - par versement ou virement au compte postal Banque de la Poste, rue des Colonies 56, 1000 Bruxelles. IBAN BE SWIFT BIC PCHQBEBB. Dans ce cas, les documents demandés sont envoyés uniquement après réception de l avis de crédit transmis au B.V.C.C.

4 31630 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS

5 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Belgian Pipeline Organisation, Parkstraat, 36, 3000 Leuven, België Contactpunt(en) : Temmerman Frank Tel , fax Internetadres(sen) : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Ministerie of andere nationale of federale instantie, met de regionale of plaatselijke onderverdeling ervan. - Defensie. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Levering van voertuigen 4x4 alle terrein II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : Leuven NUTS-code : BE242 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Overeenkomst van leveringen betreffende de levering van voertuigen 4x4 alle terrein. II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Terreinwagens II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : 0,00 EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - prijs - Weging : techniek - Weging : 40 IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : BPO-8BD024-F03_0 N Avis d attribution de marché Fournitures Section I. Pouvoir adjudicateur I.1) Nom, adresse et point(s) de contact : Belgian Pipeline Organisation, Parkstraat 36, 3000 Leuven, Belgique Point(s) de contact : Temmerman Frank Tél , fax Adresse(s) internet : I.2) Type de pouvoir adjudicateur et activité(s) principale(s) : Ministère ou toute autre autorité nationale ou fédérale, y compris leurs subdivisions régionales ou locales. - Défense. Le pouvoir adjudicateur agit pour le compte d autres pouvoirs adjudicateurs : non. Section II. Objet du marché II.1) Description : II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : Livraison de véhicules 4x4 tous terrains. II.1.2) Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : Fournitures. Achat. Lieu principal de livraison : Leuven Code NUTS : BE242 II.1.4) Description succincte du marché ou de l achat(des achats) : Marché de fournitures relatif à la livraison de véhicules 4x4 tous terrains. II.1.5) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Quatre-quatre II.1.6) Marché couvert par l accord sur les marchés publics (AMP) : non. II.2) Valeur totale finale du ou des marché(s). II.2.1) Valeur totale finale du(des) marché(s) : 0,00 EUR (hors T.V.A.) Section IV. Procédure IV.1) Type de procédure : IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Critères d attribution. IV.2.1) Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : 1 - prix - Pondération : technique - Pondération : 40 IV.2.2) Une enchère électronique a été utilisée : non. IV.3) Renseignements d ordre administratif : IV.3.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : BPO-8BD024-F03_0

6 31632 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : ja. Aankondiging via een kopersprofiel : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2008/S van 24/07/2008 Andere eerdere aankondigingen : Nummer van de aankondiging in het Publicatieblad van de Europese Unie : 2008/S van 27/09/2008 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 1 Titel : voertuigen 4x4 alle terrein V.1) Datum van gunning van de opdracht : 28/11/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : nihil V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : ,00 EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : 0,00 EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.2) Nadere inlichtingen : niet-gunning VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : Raad van State, Wetenschapsstraat 33, 1040 Brussel, België VI.3.2) Instellen van beroep : Precieze aanduiding van de termijn(en) voor het instellen van een beroep : 60 kalenderdagen VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 02/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) IV.3.2) Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : oui. Avis sur un profil d acheteur : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2008/S de 24/07/2008 Autres publications antérieures : Numéro d avis au Journal Officiel de l Union Européenne : 2008/S de 27/09/2008 Section V. Attribution du marché Marché n o :1 Intitulé :véhicules 4x4 tous terrains V.1) Date d attribution du marché : 28/11/2008 V.2) Nombre d offres reçues : 3 V.3) Nom et adresse de l opérateur économique auquel le marché a été attribué :néant V.4) Informations sur le montant du marché : Estimation initiale sur le montant du marché : ,00 EUR (hors T.V.A.) Valeur totale finale du marché : 0,00 EUR (hors T.V.A.) V.5) Le marché est susceptible être sous-traité : non. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1) Le marché s inscrit dans un projet et/ou un programme financé par des fonds de la Communauté Européennes : non. VI.2) Autres informations : non-attribution VI.3) Procédures de recours. VI.4.1) Instance chargée des pprocédures de recours : Conseil d Etat, Rue de la Science 33, 1040 Bruxelles, Belgique VI.3.2) Introduction de recours : Précisions concernant le(s) délai(s) d introduction des recours : 60 jours calendrier VI.4) Date d envoi du présent avis : 02/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) MINISTERIE VAN LANDSVERDEDIGING MINISTERE DE LA DEFENSE N Kennisgeving van aanvullende informatie, informatie over een onvolledige procedure of rectificatie Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : MRMP-S/AT - Directorate Général Material Resources - Procurement Division - Support Systems Section- Verwerving textiel, Everestraat 1, 1140 Evere, België Contactpunt(en) : Hurez Ilse-Francx Jean-Marc Tel , fax I.2) Type aankoopcentrale : Aanbestedende dienst (in het geval van een opdracht die onder Richtlijn 2004/18/EG valt). N Avis d informations complémentaires, avis d informations sur une procédure incomplète ou avis rectificatif Section I. Pouvoir adjuducateur I.1) Nom, adresses et point(s) de contact : MRMP-S/AT - Directorate Général Material Resources - Procurement Division - Support Systems Section- Acquisition Textiles, Rue d Evere 1, 1140 Evere, Belgique Point(s) de contact : Hurez Ilse-Francx Jean-Marc Tél , fax I.2) Type d organisme acheteur : Pouvoir adjudicateur (dans le cas d un marché couvert par la Directive 2004/18/CE).

7 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst betreffende het onderhoud van het linnen en de uitrustingstukken en de logistieke opvolging ervan ten voordele van alle eenheden van Defensie II.1.2) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop- (aankopen) : Meerjarige overeenkomst ( ) tegen prijslijst betreffende het onderhoud van het linnen en de uitrustingstukken en de logistieke opvolging ervan ten voordele van alle eenheden van Defensie II.1.3) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Kleding, schoeisel, bagageartikelen en accessoires Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Administratieve inlichtingen. IV.2.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : MRMP-S/AT-9ST400-F02_0 IV.2.2) Referentienummer van elektronisch ingediende aankondigingen : Oorspronkelijke aankondiging verzonden via : OJS esender. Inloggegevens : BE001 Referentie van de aankondiging : IV.2.4) Datum van verzending van de oorspronkelijke aankondiging : 06/11/2008 Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Deze aankondiging betreft : Aanvullende informatie. VI.3) Gecorrigeerde of toegevoegde informatie. VI.3.1) Wijziging van de oorspronkelijke door de aanbestedende dienst opgegeven informatie. VI.3.2) In de bijbehorende aanbestedingsstukken. VI.4) Overige nadere inlichtingen : Rapport informatie vergadering VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 02/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) Afdeling II. Objet du marché II.1) Description. II.1.1) Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur /l entité adjudicatrice : Marché pluriannuel( )à bordereau de prix relatif à l entretien du linge et de l équipement ainsi que du suivi logistique de ceux-ci au profit de toutes les unités de la Défense II.1.2) Description succinte du marché ou de l acquisition/des acquisitions : Marché pluriannuel ( ) à bordereau de prix relatif à l entretien du linge et de l équipement ainsi que le suivi logistique de ceux-ci au profit de toutes les unités deladéfense II.1.3) Classification CPV (vocabulaire commun pour les marchés Objet principal : Vêtements, articles chaussants, bagages et accessoires Afdeling IV. Procédure IV.1) Type de procédure. IV.1.1) Type de procédure : Ouverte. IV.2) Renseignements d ordre administratif. IV.2.1) Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur/l entité adjudicatrice : MRMP-S/AT-9ST400-F02_0 IV.2.2) Référence de l avis pour les avis envoyés électroniquement : Avis original envoyé par : OJS esender. Login : BE001 Référence de l avis : IV.2.4) Date d envoi de l avis original : 06/11/2008 Afdeling VI. Renseignements complémentaires VI.1) L avis implique : Informations complémentaires. VI.3) Informations a rectifier ou a ajouter. VI.3.1) Modification des informations originales fournies par le pouvoir adjudicateur. VI.3.2) Dans le dossier d appel d offres correspondant. VI.4) Autres informations complementaires : Rapport réunion d information VI.5) Date d envoi du présent avis : 02/12/2008 (Publication gratuite en exécution de l article 15 de l AR du 12 janvier 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST SOCIALE ZEKERHEID SERVICE PUBLIC FEDERAL SECURITE SOCIALE N WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 225 van 20/11/08, blz , bericht Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : POD Maatschappelijke Integratie, Anspachlaan1, 1000 Brussel. Website : Contactpersoon : Van Berlo Tessy. Tel. (32-2) Fax (32-2) N AVIS RECTIFICATIF Bulletin des Adjudications n 225 du 20/11/08, page 30632, avis Nom et adresse du pouvoir adjudicateur : SPP Integration Sociale, Boulevard Anspach 1, 1000 Bruxelles. Website : Personne de contact : Van Berlo Tessy. Tél.(32-2) Fax (32-2)

8 31634 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Beschrijving : De algemene voorbereiding, organisatie en uitvoering van de verhuisoperatie van kantoor-meubilair, informaticamateriaal en archief ten behoeve van de POD Maatschappelijke Integratie. Het materiaal dient te worden verhuisd Van : POD Maatschappelijke Integratie Anspachlaan 1 (Verdiepingen ) 1000 Brussel Naar : WTC II (Verdiepingen en 28) Antwerpse Steenweg 59B 1000 Brussel TE WIJZIGEN TEKST De algemene voorbereiding, organisatie en uitvoering van de verhuisoperatie van kantoor-meubilair, informaticamateriaal en archief ten behoeve van de POD Maatschappelijke Integratie. Het materiaal dient te worden verhuisd Van : POD Maatschappelijke Integratie Anspachlaan 1 (Verdiepingen ) 1000 Brussel Plaatsbezoek De aanbestedende overheid biedt de inschrijvers de mogelijkheid het huidige gebouw, Anspachlaan 1 te 1000 Brussel, te bezoeken op 22 december om in de voormiddag. De inschrijvers worden vriendelijk verzocht zich op het vermelde uur aan te melden op de 13e verdieping. Van daaruit zal een ambtenaar van de dienst logistiek een rondleiding geven. Evenzo kan er een bezoek worden gebracht aan de WTC-toren, gelegen op de Antwerpse Steenweg 59 B te 1000 Brussel om in de namiddag. De inschrijvers worden verzocht zich aan te melden aan de receptie op de eerste verdieping op het vermelde uur. Datum van verzending van de aankondiging : 02/12/2008. : / ) Description : La préparation générale, l organisation et l exécution du déménagement de mobilier de bureau, de matériel informatique et d archives pour le SPP Intégration sociale. Le matériel doit être déménagé Du : SPP Intégration sociale Boulevard Anspach 1 (Etages ) 1000 Bruxelles Au : WTC II (Etages ) Chaussée d Anvers 59B 1000 Bruxelles TEXTE A MODIFIER La préparation générale, l organisation et l exécution du déménagement de mobilier de bureau, de matériel informatique et d archives pour le SPP Intégration sociale. Le matériel doit être déménagé Du : SPP Intégration sociale Boulevard Anspach 1 (Etages ) 1000 Bruxelles Au : WTC II (Etages ) Chaussée d Anvers 59B 1000 Bruxelles Il est possible de visiter le bâtiment de départ, situé Boulevard Anspach 1 à 1000 Bruxelles, le lundi 22 décembre à du matin. Les soumissionnaires sont priés de s annoncer à l heure planifiée pour la visite guidée au 13ième étage. Un fonctionnaire du service logistique va accompagner les soumissionnaires. Il est également possible de visiter le bâtiment WTC, situé Chaussée d Anvers 59B 1000 Bruxelles à du midi. Les soumissionnaires sont priés de s annoncer à l heure planifiée pour la visite guidé au 1ier étage (l accueil). Date d envoi du présent avis : 02/12/2008. : / ) FEDERALE OVERHEIDSDIENST ECONOMIE, KMO, MIDDENSTAND EN ENERGIE SERVICE PUBLIC FEDERAL ECONOMIE, PME, CLASSES MOYENNES ET ENERGIE N WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 210 van 29/10/08, blz , bericht Oorspronkelijke publicatie in PB : van 27/10/2008 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : NIRAS, Kunstlaan 14, 1210 Brussel. Contactpersoon : Wim Bastiaens. Tel. (32-14) Fax (32-14)

9 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : Gebouw IPM Studie, ontwerp, en opvolging realisatie van bouwwerken, ventilatie, procesinstallatie en manutentie Te wijzigen tekst : 1. Data - kandidatuurstelling 30/01/2009 i.p.v. 10/12/ datum aanvang : juli 2009 of 3 de kwartaal datum voltooing : blijft behouden op 06/01/ Bedragen - perceel 1 : Euro i.p.v. Euro perceel 2 : Euro i.p.v. Euro perceel 3 : Euro i.p.v. Euro perceel 4 : Euro i.p.v. Euro perceel 5 : Euro i.p.v. Euro Attesten selectiecriteria - de gevraagde attesten of verklaringen op eed dienen deze van het vierde kwartaal 2008 te zijn, behalve voor de maandaangifte is de 12 maansd van 2008 van toepassing. 4 Tekst in de percelen - in alle percelen dient de omschrijving circa m 2 vervangen te worden door de omschrijving circa m 2 - in perceel 4 dienen de tekens.. vervangen te worden door zoals hieromder beschreven 5. Bijkomende vragen : kunnen gericht worden aan François Gray op de referentie zoals opgenomen in de oorspronkelijke aankondiging. Datum van verzending van de aankondiging : 02/12/2008. : / ) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) FEDERALE OVERHEIDSDIENST MOBILITEIT EN VERVOER SERVICE PUBLIC FEDERAL MOBILITE ET TRANSPORTS N Aankondiging van een opdracht, nutssectoren Afdeling I. Aanbestedende dienst/aanbestedende overheid I.1. Naam, adressen en contactpunt(en) : NMBS Central Support, Hallepoortlaan 40, 1060 Brussel. Contactpunt : B-CS 034, sectie 13/2, t.a.v. Poulaert Jean-Jacques, tel , fax Internetadres(sen) : of Adres van de aanbestedende dienst/aanbestedende overheid : zie hierboven. Adres van het kopersprofiel : zie hierboven. Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het hierboven vermeld contactpunt. I.2. Hoofdactiviteit(en) van de aanbestedende dienst/ aanbestedende overheid : vervoersdiensten per spoor. Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1. Beschrijving : II.1.1. Door de aanbestedende overheid aan de opdracht gegeven benaming : levering van toestellen voor het bewaren van geld in één lot en een onderhoudscontract voor drie jaar. N Avis de marché, secteurs spéciaux Section I. Entité adjudicatrice/pouvoir adjudicateur I.1. Nom, adresse et point de contact : SNCB Central Support, avenue de la Porte de Hal 40, 1060 Bruxelles. Point de contact : B-CS 034, section 13/2, à l attention de Poulaert Jean-Jacques, tél , fax Adresse(s) internet : ou Adresse générale de l entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : voir ci-dessus. Adresse du profil d acheteur : voir ci-dessus. Adresse auprès de laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues : point de contact susmentionné. Adresse à laquelle les offres ou demandes de participation doivent être envoyées : point de contact susmentionné. I.2. Activité(s) principale(s) de l entité adjudicatrice/du pouvoir adjudicateur : services de chemin de fer. Section II. Objet du marché II.1. Description : II.1.1. Intitulé attribué au marché par le pouvoir adjudicateur : fourniture d appareils de dépôts pour les espèces en un lot et contrat d entretien.

10 31636 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.2. Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, leveringen van de goederen of verlening van de diensten : aankoop van 21 toestellen voor het bewaren van geld en drie toestellen voor het recycleren van geld en een onderhoudscontract voor drie jaar. b) Leveringen : aankoop. Nuts code : BE 100. II.1.3. De aankondiging betreft : een overheidsopdracht. II.1.4. Inlichtingen over een raamovereenkomst : raamovereenkomst met één onderneming. Geraamde totale waarde van de aankopen voor de gehele duur van de raamovereenkomst : Geraamde waarde zonder BTW : EUR. II.1.5. Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop/ aankopen : levering van 21 toestellen voor het bewaren van geld en drie toestellen voor het recycleren van geld + een onderhoudscontract voor drie jaar. II.1.7. Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8. Verdeling in percelen : Offertes moeten worden ingediend voor : één perceel. II.1.9. Varianten worden aanvaard : Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1. Voorwaarden met betrekking tot de opdracht : III.1.1. Verlangde borgsommen en waarborgen : Er wordt een borgtocht van 5 % van de halfjaarlijkse geraamde waarde van de opdracht geëist bij de notificatie van goedkeuring van de offerte; deze kan eventueel vervangen worden door een bestendige borgtocht. III.1.2. Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : De betalingen geschieden per gedeeltelijke bestelling binnen de vijftig kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van ontvangst van de gedeeltelijke bestelling, zo de dienst dat de levering gekregen heeft, tezelfdertijd in het bezit is van de regelmatig opgemaakte factuur in drie exemplaren. III.1.4. Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : III.2. Voorwaarden voor deelneming : III.2.1. Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister : De kandidaat of inschrijver moet het bewijs leveren dat hij voldoet aan zijn verplichtingen : Een recent attest (met droogstempel) door het organisme van de sociale zekerheid waaruit blijkt dat hij in orde is met de storting van zijn bijdragen in overeenstemming met de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is. II.1.2. Type de marché et lieu d exécution des travaux, de livraison de fournitures ou de prestation de services : achat de 21 appareils de dépôt, de trois appareils de recyclage des espèces + un contrat d entretien de trois ans. b) Fournitures : achat. Code nuts : BE 100. II.1.3. L avis implique : un marché. II.1.4. Informations sur l accord-cadre : accord-cadre avec un seul opérateur. Valeur totale estimée des achats pour toute la durée de l accordcadre : Valeur estimée hors T.V.A. : EUR. II.1.5. Brève description du marché ou de l achat/des achats : achat de 21 appareils de dépôt, de trois appareils de recyclage des espèces + un contrat d entretien de trois ans. II.1.7. Marché couvert par l accord sur les Marchés publics (AMP) : oui. II.1.8. Division en lots : non. Les offres doivent être soumises pour : un seul lot. II.1.9. Des variantes seront prises en considération : non. Section III. Renseignements d ordre juridique, économique, financier et technique III.1. Conditions relatives au contrat : III.1.1. Cautionnement et garanties exigés: Un cautionnement de 5 % de la valeur du marché est exigé au moment de la notification de l approbation de l offre; celui-ci peut être remplacé par un cautionnement permanent. III.1.2. Principales conditions financières et dispositions en matière de paiement et/ou références aux textes qui les réglementent : Paiement par commande partielle dans les cinquante jours qui suivent la date de réception de la fourniture, pour autant que le service auquel la marchandise a été livrée soit en possession d une facture réglementaire établie en trois exemplaires. III.1.4. L exécution du marché est soumise à d autres conditions particulières : non. III.2. Conditions de participation : III.2.1. Situation propre des opérateurs économiques, y compris exigences relatives à l inscription au registre du commerce ou de la profession : Le candidat ou le soumissionnaire doit fournir la preuve du respect de ses obligations : Une attestation récente délivrée avec le cachet sec par l Organisme de Sécurité sociale auprès duquel le soumissionnaire est affilié certifiant que celui-ci est en règle au point de vue du versement de ses cotisations selon les dispositions légales du pays où il est établi. III.2.2. Economische en financiële draagkracht : de winst- en verliesrekening en de zakencijfers van de laatste drie jaar. III.2.3. Technische bekwaamheid : Algemene beschrijving van het bedrijf. Beschikken over een hersteldienst voor de uitvoering van het onderhoudscontract. Referentielijst van gelijkaardige opdrachten afgesloten van de laatste drie jaar. De selectie van de kandidaten zal geschieden op basis van het ontvangen inlichtingen. III.2.2. Capacité économique et financière : pertes et profits et chiffre d affaires des trois dernières années. III.2.3. Capacité technique : Description générale de l entreprise. Disposer d un service de réparation pour exécuter le contrat d entretien. Références de marchés similaires exécutés durant les trois dernières années. La sélection des candidats sera effectuée sur base de ces données reçues.

11 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS III.2.4. Voorbehouden opdrachten : III.3. Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening : III.3.1. Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : III.3.2. Rechtspersonen moeten de namen en beroepskwalificaties opgeven van het personeel dat met de uitvoering van de dienstverleningsopdracht wordt belast : Afdeling IV. Procedure IV.1. Type procedure : IV.1.1. Type procedure : onderhandeling. IV.2. Gunningscriteria : IV.2.1. Gunningscriteria : Economische meest voordelige offerte, gelet op : De in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling vermelde criteria. IV.2.2. Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3. Administratieve inlichtingen : IV.3.1. Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende overheid : IV.3.2. Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.4. Termijn voor ontvangst van offertes of deelnemingsaanvragen : 29 december IV.3.5. Taal of talen die mogen worden gebruikt bij offertes of aanvragen tot deelneming : Frans, Nederlands. Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1. Periodieke opdracht : VI.2. Opdracht houdt verband met een project en/of een programma met middelen van de Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.5. Datum van verzending van deze aankondiging : 24 november III.2.4. Marchés réservés : non. III.3. Conditions propres aux marchés de services : III.3.1. La prestation est réservée à une profession particulière : non. III.3.2. Les personnes morales sont tenues d indiquer les noms et qualifications professionnelles des membres du personnel chargé de la prestation : non. Section IV. Procédure IV.1. Type de procédure : IV.1.1. Type de procédure : négociée. IV.2. Critères d attribution : IV.2.1. Critères d attribution : Offre économiquement la plus avantageuse appréciée en fonction : Des critères énoncés dans le cahier des charges, dans l invitation à confirmer l intérêt ou dans l invitation à présenter une offre ou à négocier. IV.2.2. Une enchère électronique sera effectuée : non. IV.3. Renseignements d ordre administratif : IV.3.1. Numéro de référence attribué au dossier par le pouvoir adjudicateur : IV.3.2. Publication(s) antérieure(s) concernant le même marché : non. IV.3.4. Date limite de réception des offres ou des demandes de participation : 29 décembre IV.3.5. Langue(s) ppuvant être utilisée(s) dans la demande de participation : français, néerlandais. Section VI. Renseignements complémentaires VI.1. Il s agit d un marché àcaractère périodique : non. VI.2. Le marché s inscrivant dans un projet/programme financé par des fonds communautaires : non. VI.5. Date d envoi du présent avis : 24 novembre MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 221 van 14/11/08, blz , bericht Oorspronkelijke publicatie in PB : Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge. Website : Contactpersoon : Willy Lievens (ingenieur). Tel. (3250) Fax (3250) Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : N50d te Ingelmunster : structureel onderhoud. Vernieuwen van asfalt, en plaatselijk herstellen van de parkeerstrook RECHTZETTINGSBERICHT Te wijzigen tekst : De openbare aanbesteding van het bestek 1M3D8J/08/67 (dossier X30/N50/49) - N50d te Ingelmunster - Structureel onderhoud van kmp 0,000 tot kmp 1,540 - voorzien voor donderdag 04 december 2008 wordt verplaatst naar donderdag 11 december te 11 uur.

12 31638 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Aan de beschrijvende en samenvattende opmeting dient post 75 als volgt gelezen te worden : Toplaag van SMA (bouwklassegroep 2 = B4-B5), bindmiddel met polymeren, type SMA-C2, granulaat 0/10, dikte E = 4 cm(standaardpost ) - Vermoedelijke Hoeveelheid (VH) = m 2. Gelieve op uw inschrijvingsbiljet te vermelden dat u hebt rekening gehouden met dit rechtzettingsbericht. Datum van verzending van de aankondiging : 01/12/2008. : / ) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Maritieme Toegang, Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Crabs Sidney Tel , fax Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang, Vrijhavenstraat 3, 8400 Oostende, België Contactpunt(en) : ir. Jan Goemaere, t.a.v. Jan Goemaere Tel , fax Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : Kantoor voor inzage en verkoop der bestekken en andere documenten betreffende de openbare aanbestedingen (K.I.V.B.), Wetstraat 51 bus 7, 1140 Brussel, België Contactpunt(en) : -, t.a.v. - Tel , fax Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : Vlaamse Overheid, Departement Mobiliteit en Openbare Werken, afdeling Maritieme Toegang, Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen, België Contactpunt(en) : -, t.a.v. Freddy Aerts Tel I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionale of plaatselijke instantie. - Algemene overheidsdiensten. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 16EF/2008/27: Toepassen van risicomanagement op het Strategisch Haveninfrastructuurproject SHIP in de achterhaven van Zeebrugge II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Categorie diensten : 11 Belangrijkste plaats van dienstverlening : Haven van Zeebrugge II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : 16EF/2008/27: Toepassen van risicomanagement op het Strategisch Haveninfrastructuurproject SHIP in de achterhaven van Zeebrugge II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Onderzoek en ontwikkeling, en aanverwante adviezen

13 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : 5 % van de oorspronkelijke aannemingssom excl. BTW III.1.2) Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande : Zie bestek 16EF/ 2008/27 : art. 15 III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder de vereisten in verband met de inschrijving in het beroeps- of handelsregister. Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : KB 8/01/1996 art bis: uitsluitinggronden Een verklaring op erewoord dat de inschrijver zich niet bevindt in een der gevallen van uitsluiting wordt bij de inschrijving gevoegd. Door in te schrijven op deze opdracht verklaart de inschrijver zich niet in een toestand van uitsluiting te bevinden zoals bedoeld in artikel 69 van het koninklijk besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies voor openbare werken. III.2.2) Economische en financiële draagkracht : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : KB 8/01/1996 art.70 Financiële en economische draagkracht De inschrijver toont zijn financiële en economische draagkracht aan door het voorleggen van een passende bankverklaring en het bewijs van een verzekering tegen beroepsrisico s. In zoverre de inschrijver een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten dient hij aan te tonen te zullen beschikken over de noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. Indien de inschrijver om gegronde redenen niet in staat is de gevraagde referenties voor te leggen kan hij zijn financiële en economische draagkracht aantonen met andere documenten die de aanbestedende overheid geschikt acht. III.2.3) Vakbekwaamheid : Inlichtingen en formaliteiten om na te gaan of aan de vereisten is voldaan : KB 8/01/1996 art. 71 Technische bekwaamheid De inschrijver toont zijn technische bekwaamheid aan, door: - een overzicht van het personeelsbestand, inbegrepen dat van de onderaannemers, dat ter be-schikking staat van de inschrijver voor de uitvoering van de onderhavige opdracht. Voor elke persoon dient te worden opgegeven: diploma en specialisatie, aantal jaren ervaring, aantal jaren in dienst bij de inschrijver of de onderaannemer, lijst met de door de persoon uitgevoerde pro-jecten -betreffende grote infrastructuurprojecten, risicobeheer en impacthebbende beleidsdo-meinen- die relevant zijn voor deze opdracht. De referenties moeten gestaafd worden met do-cumenten waaruit de werkelijke inhoud van de projecten blijkt. In dit personeelsbestand moeten minstens personen aanwezig zijn met volgende diploma s of ervaring: een licentiaat toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur met een master in business administration en relevante ervaring in interne audit en interne controle dien-sten; een licentiaat toegepaste economische wetenschappen of handelsingenieur met een master in business administration en een aanvullend diploma risk management; 5 jaar nuttige erva-ring aantonen inzake risk consulting; een ingenieur bouwkunde met ervaring inzake grote infrastructuurprojecten; een jurist met een relevante ervaring inzake milieu- en natuurwetgeving en wetgeving be-treffende de ruimtelijke ordening in Vlaanderen; een analist / statisticus met ervaring inzake risicobeheer en risicobeheersing een communicatiespecialist - een lijst met voor de opdracht relevante studieopdrachten die door de inschrijver of zijn onder-aannemers de laatste 3 jaar werden uitgevoerd, of worden uitgevoerd, met een duidelijke om-schrijving van de inhoud van het project en per project een ondertekende verklaring van de opdrachtgever m.b.t. de goede uitvoering ervan. Hiertoe moeten minstens volgende projecten behoren: een project i.v.m. de advisering, de begeleiding, de ondersteuning, het ontwerpen of de realisatie van een belangrijk infrastructuurproject; een project inzake risicomanagement; De referenties moeten op naam staan van de inschrijver zelf of van zijn onderaannemers. - Alleen opgave van het (de) onderde(e)l(en) van de opdracht dat de dienstverlener desgevallend voornemens is in onderaanneming te geven met vermelding van de onderaannemer. Per onderaannemer wordt een lijst gegeven van de voor dat gedeelte van de opdracht relevante studieop-drachten die door de onderaannemer de laatste 3 jaar werden uitgevoerd, of worden uitgevoerd, met een duidelijke omschrijving van de inhoud van het project en per project een ondertekende verklaring van de opdrachtgever m.b.t. de goede uitvoering ervan. De schriftelijke toezegging van de onderaannemer(s) dat deze hun diensten zullen aanbieden tijdens de wordt(en) toegevoegd;

14 31640 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS - Alleen bewijs van inschrijving in het beroepsregister en / of handelsregister overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij gevestigd is; In zoverre de inschrijver een beroep doet op de draagkracht van andere entiteiten dient hij aan te tonen te zullen beschikken over de noodzakelijke middelen, door overlegging van de verbintenis van deze entiteiten om de dienstverlener dergelijke middelen ter beschikking te stellen. III.2.4) Voorbehouden opdrachten : III.3) Voorwaarden betreffende een opdracht voor dienstverlening. III.3.1) Het verrichten van de dienst is aan een bepaalde beroepsgroep voorbehouden : Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure. IV.1.1) Type procedure : Openbaar. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige aanbieding, gelet op de in het bestek, in de uitnodiging tot inschrijving of tot onderhandeling of de in het beschrijvende document vermelde criteria. IV.2.2) Er wordt gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen. IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : Maritieme Toegang-16EF/2008/27: Toepassen van risicomanagement op het Strategisch Haveninfrastructuurproject SHIP in de achterhaven van Zeebrugge-F02_0 IV.3.2) Eerdere aankondigingen betreffende dezelfde opdracht : IV.3.3) Voorwaarden voor de verkrijging van bestekken en aanvullende documenten of een beschrijvend document : Termijn voor ontvangst van aanvragen voor documenten of voor toegang tot documenten : Datum : 30/01/2009; tijdstip : 11:00 Tegen betaling verkrijgbare documenten : ja, prijs : 5,00 EUR Betalingstermijnen en -methode : Door storting van 5,00 euro op rek.nr met vermelding : bestek 16EF/2008/27 of in het Verkoopkantoor (K.I.V.B.). IV.3.4) Termijn voor ontvangst van inschrijvingen of deelnemingsaanvragen : 30/01/2009; tijdstip : 11:00 IV.3.6) Taal of talen die mogen gebruikt worden bij inschrijvingen of verzoeken tot deelneming : Nederlands IV.3.7) Minimumtermijn gedurende welke de inschrijver zijn inschrijving gestand moet doen : Periode : 120 dagen. IV.3.8) Omstandigheden waarin de inschrijvingen worden geopend : datum : 30/01/2009; tijdstip : 11:00 Plaats : Loodsgebouw, Tavernierkaai 3, 2000 Antwerpen Personen die de opening van de inschrijvingen mogen bijwonen : openbaar Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Periodieke opdracht : VI.2) houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : VI.3) Nadere inlichtingen : De uitvoeringstermijn is een gunningscriterium. VI.5) Datum van verzending van deze aankondiging : 01/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : V.V.M. - De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Roger Meys Tel. (3215) , fax (3215) Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - openbaar vervoer

15 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 216B II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : In de contactpunten van de provincie Westvlaanderen NUTS-code : BE2 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : 216B:5diesel hybride citybussen II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Bussen voor openbaar vervoer II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - prijs - Weging : 45 punten 2 - brandstofverbruik - Weging : 35/3 punten 3 - technologie hybride aandrijving - Weging : 35/3 punten 4 - geluidsniveau - Weging : 35/3 punten 5 - verlengde waarborg - Weging : 15/4 punten 6 - passagiers capaciteit - Weging : 15/4 punten 7 - kwaliteit componenten - Weging : 15/4 punten 8 - draaistraal - Weging : 15/4 punten 9 - leveringstermijn - Weging : 5 punten IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 922/ hybride 216 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 2008/S Titel : aankoop hybride bussen V.1) Datum van gunning van de opdracht : 05/11/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 1 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : VAN HOOL NV, Bernard Van Hoolstraat 58, B-2500 Lier Koningshooikt, België Tel. (32-3) Internetadres : V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. bijzondere aankoop van hybride bussen voor periode VI.2) Nadere inlichtingen

16 31642 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : V.V.M. - De Lijn, motstraat 20, 2800 Mechelen, België Tel. (32-15) , fax (32-15) Internetadres : VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 2/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : V.V.M. - De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Roger Meys Tel. (3215) , fax (3215) Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - openbaar vervoer De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : aankoop hybride bussen 216 A II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : In de contactpunten van de provincie Vlaams Brabant en Westvlaanderen NUTS-code : BE2 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : 216 A : 5 diesel hybride 12 meter streekbussen II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Bussen voor openbaar vervoer II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - prijs - Weging : 45 punten 2 - brandstofverbruik - Weging : 35/3 punten 3 - technologie hybride aandrijving - Weging : 35/3 punten 4 - geluidsniveau - Weging : 35/3 punten 5 - verlengde waarborg - Weging : 15/4 punten

17 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS passagiers capaciteit - Weging : 15/4 punten 7 - kwaliteit componenten - Weging : 15/4 punten 8 - Draaistraal - Weging : 15/4 punten 9 - leveringstermijn - Weging : 5 punten IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 922/hybride 216 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 2008/S Titel : aankoop van hybride bussen V.1) Datum van gunning van de opdracht : 05/11/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 3 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : VAN HOOL NV, Bernard Van Hoolstraat 58, 2500 Lier Koningshooikt, België Tel. (32-3) Internetadres : V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. bijzondere aankoop van hybride bussen voor periode VI.2) Nadere inlichtingen VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : V.V.M. - De Lijn, motstraat 20, 2800 Mechelen, België Tel. (32-15) , fax (32-15) Internetadres : VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 2/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van gegunde opdracht Leveringen Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : V.V.M. - De Lijn, Motstraat 20, 2800 Mechelen, België, t.a.v. Roger Meys Tel. (3215) , fax (3215) Internetadres(sen) : Adres van de aanbestedende dienst : Adres van het kopersprofiel : I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Publiekrechtelijke instelling. - openbaar vervoer

18 31644 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving : II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : 216 C II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Leveringen. Aankoop. Belangrijkste plaats van levering : In de contactpunten van de provincie Vlaams Brabant en Westvlaanderen NUTS-code : BE2 II.1.4) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : 216C:25gelede diesel hybride bussen II.1.5) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Bussen voor openbaar vervoer II.1.6) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.2) Totale definitieve waarde van de opdracht(en). II.2.1) Totale definitieve waarde van de opdracht(en) : EUR (zonder BTW) Afdeling IV. Procedure IV.1) Type procedure : IV.1.1) Type procedure : Onderhandelingsprocedure met een oproep tot mededinging. IV.2) Gunningscriteria. IV.2.1) Gunningscriteria : Economisch meest voordelige inschrijving, gelet op : 1 - prijs - Weging : 45 punten 2 - brandstofverbruik - Weging : 35/3 punten 3 - technologie hybride aandrijving - Weging : 35/3 punten 4 - geluidsniveau - Weging : 35/3 punten 5 - verlengde waarborg - Weging : 15/4 punten 6 - passagiers capaciteit - Weging : 15/4 punten 7 - kwaliteit componenten - Weging : 15/4 punten 8 - draaistraal - Weging : 15/4 punten 9 - leveringstermijn - Weging : 5 punten IV.2.2) Er is gebruik gemaakt van een elektronische veiling : IV.3) Administratieve inlichtingen : IV.3.1) Referentienummer van het dossier bij de aanbestedende dienst : 922/hybride 216 Afdeling V. Gunning van een opdracht Opdracht nr. : 2008/S Titel : aankoop hybride bussen V.1) Datum van gunning van de opdracht : 05/11/2008 V.2) Aantal ontvangen inschrijvingen : 4 V.3) Naam en adres van de ondernemer aan wie de opdracht is gegund : VAN HOOL NV, Bernard Van Hoolstraat 58, B-2500 Lier Koningshooikt, België Tel. (32-3) Internetadres : V.4) Inlichtingen over de waarde van de opdracht : Aanvankelijk geraamde totale waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) Totale definitieve waarde van de opdracht : EUR (zonder BTW) V.5) De opdracht wordt waarschijnlijk uitbesteed : Afdeling VI. Aanvullende inlichtingen VI.1) Opdracht houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de Europese Gemeenschap wordt gefinancierd : ja. bijzondere aankoop hybride bussen voor de periode VI.2) Nadere inlichtingen

19 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS VI.3) Beroepsprocedures. VI.4.1) Voor beroepsprocedures bevoegde instantie : V.V.M. - De Lijn, motstraat 20, 2800 Mechelen, België Tel. (32-15) , fax (32-15) Internetadres : VI.4) Datum van verzending van deze aankondiging : 2/12/2008 (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 228 van 25/11/08, blz , bericht Oorspronkelijke publicatie in PB : van 25/11/2008 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Vlaamse Overheid - Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge. Website : Contactpersoon : ing. Danny Van Cauwenberghe (leidend ambtenaar-wegen en Verkeer West-Vlaanderen). Tel. (32-56) Fax (32-56) Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : 030/D312/65. Het uitvoeren van onderhoudswerken volgens inventaris aan bestaande jonge bomenrijen, heraanplantingen en onderhoud van groenmassieven langs de N8, N36, N36d, N50, N323, N343, N382, N391 en het Bruyningpad (Kortrijk) in het gewestwegendistrict 312 Kortrijk. De aanneming omvat hoofdzakelijk : Vellen van bomen met uitdelven of uitfrezen; Begeleidingsgroei van jonge bomen; Leveren en planten van bomen; Onderhoud van grondmassieven : verjongen, hakhoutbeheer,., Het uitvoeren van niet voorziene werken Te wijzigen tekst : In de beschrijvende opmeting wordt voor de post 59 volgende wijzigingen aangebracht : - De aard VS wijzigt in aard VH - De voorziene hoeveelheid 1 wijzigt in Datum van verzending van de aankondiging : 02/12/2008. : / ) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N WIJZIGINGSBERICHT Bulletin der Aanbestedingen nr. 229 van 26/11/08, blz , bericht Oorspronkelijke publicatie in PB : van 26/11/2008 Officiële naam en adres van de aanbestedende dienst : Vlaamse Overheid - Afdeling Wegen en Verkeer West-Vlaanderen, Markt 1, 8000 Brugge. Website : Contactpersoon : ing. Bert Brugghe (leidend ambtenaar-wegen en Verkeer West-Vlaanderen). Tel. (3250) Fax (3250) Beschrijving : Beschrijving/voorwerp van de opdracht : 030/D321/53 - Het aanpassen van de beveiligingconstructie ter hoogte van de doorsteken in de middenberm zodat deze voldoen aan de normen NBN-EN , NBN-EN en NBN-EN

20 31646 BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Te wijzigen tekst : Volgende wijziging wordt aangebracht onder art (blz 8) :.. Volgende post komt niet in aanmerking voor de toepassing van de herzieningsformule - de post met betrekking tot de transfertgelden (post 16).. wordt gewijzigd in :.. Volgende post komt niet in aanmerking voor de toepassing van de herzieningsformule - de post met betrekking tot de transfertgelden (post 17).. Datum van verzending van de aankondiging : 02/12/2008. : / ) (Gratis publicatie in uitvoering van artikel 15 van het KB van 12 januari 2006) MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP N Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I. Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) : Agentschap voor Natuur en Bos - Provinciale Dienst Antwerpen, Lange Kievitstraat 111/113, bus 63, 2018 Antwerpen, België Contactpunt(en) : Caluwe Arnold Tel , fax Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op het volgende adres : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). Inschrijvingen of aanvragen tot deelneming moeten worden gericht aan : zelfde adres als voor het(de) hierboven vermelde contactpunt(en). I.2) Type aanbestedende dienst en hoofdactiviteit of -activiteiten : Regionaal of plaatselijk agentschap/bureau. De aanbestedende dienst koopt namens andere aanbestedende diensten : Afdeling II. Voorwerp van de opdracht II.1) Beschrijving. II.1.1) Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming : Bestrijden 3,5 ha rododendron in het domeinbos Mastenbos te Kapellen II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlenen van de diensten : Diensten. Belangrijkste plaats van dienstverlening : Mastenbos te Kapellen II.1.3) De aankondiging betreft : Een overheidsopdracht. II.1.5) Korte beschrijving van de opdracht of de aankoop(aankopen) : Bestrijden 3,5 ha rododendron in het domeinbos Mastenbos te Kapellen. II.1.6) CPV-classificatie (gemeenschappelijke woordenlijst overheidsopdrachten) : Hoofdopdracht : Milieuherstel II.1.7) Opdracht valt onder de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) : ja. II.1.8) Verdeling in percelen : II.1.9) Varianten worden geaccepteerd : II.3) Looptijd of uitvoeringstermijn van de opdracht : aanvang : 22/12/2008; voltooiing : 27/02/2009 Afdeling III. Juridische, economische, financiële en technische inlichtingen III.1) Voorwaarden met betrekking tot de opdracht. III.1.1) Verlangde borgsommen en waarborgen : geen III.1.4) Andere bijzondere voorwaarden voor de uitvoering van de opdracht : III.2) Voorwaarden voor deelneming. III.2.4) Voorbehouden opdrachten :

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: VIP Taxivervoer binnen Nederland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie, CDC, Bedrijfsgroep Transport, Postbus 109, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare aanbesteding inzake Evenementen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) SenterNovem, Catharijnesingel 59, 3511 GG Utrecht (NL). E-mail: d.genet@senternovem.nl.

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Evenementenvervoer tbv het Ministerie van Defensie AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Defensie Verkeers en Vervoers Organisatie, Dolderseweg 34, 3769 BR Huis ter Heide (

Nadere informatie

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT.

NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. 1/5 NL-Bunschoten-Spakenburg: Diensten voor speciaal personenvervoer over land 2010/S 31-044701 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer Nieuwegein en IJsselstein AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN), Postbus 235, 8100 AE Raalte (NL). Contactpunt(en): Purchasing Services, t.a.v.: Dhr.

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:269325-2014:text:nl:html België-Brussel: Aardgas 2014/S 150-269325 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Belastingdienst John F. Kennedylaan 8, t.a.v. mevr. M. GermanusBijl, 7314 PS Apeldoorn ( Nederland ) Ter attentie van: M. GermanusBijl

Nadere informatie

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DER AANBESTEDINGEN BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 87e

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Arbodienstverlening t.b.v. Gemeente Maassluis, Schiedam, Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000

Nationale School voor Fiscaliteit en Financiën. Kunstlaan 19H Plaats: Brussel Postcode: 1000 1/ 12 BE001 29/04/2011 - BDA nummer: 2011-508883 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten

Aankondiging van een opdracht nutssectoren. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:190863-2014:text:nl:html België-Mechelen: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek en

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Hoorn Nationale identificatie: 341772977 Postadres: Nieuwe Steen 1 Plaats:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Leerlingenvervoer. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Teylingen, postbus 149, 2215 ZJ Voorhout (NL). Contactpunt(en): Inkoop, t.a.v.:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT NUTSSECTOREN I: AANBESTEDENDE DIENST Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Eindhoven Airport NV Nationale identificatie: 3710536 Postadres: Luchthavenweg

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding voor VIP-vervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Zuid-Holland, Postbus 90602, 2509 LP Den Haag (NL). Contactpunt(en): Provincie

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Rolstoelvervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van OCW, Dienst Uitvoering Onderwijs Kempkensberg 12, 9722 TB Groningen ( Nederland ) Ter attentie van: Gerda Scholte Telefoon:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Communicatie Millenniumdoelen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Buitenlandse Zaken, p/a Postbus 20006, 2500 EA Den Haag (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: HVC Groep Nationale identificatie: 37061260 Postadres: Amsterdamseweg 10 Plaats: VelsenZuid Postcode: 1981 LE Land: NL

Nadere informatie

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14:

II.1.2) Type opdracht en plaats van uitvoering van de werken, levering van de goederen of verlening van de diensten Diensten Dienstencategorie nr 14: Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Fax: Montessori Lyceum Schimmelpenninckstraat 17 P.J. Sloover3039 KS +31

Nadere informatie

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres

Nadere inlichtingen zijn te verkrijgen op het volgende adres Leveringen I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Ministerie van Defensie, Defensie Materieel Organisatie, Inkoop IT Nationale identificatie: 431575409 Postadres:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer +

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Collegevervoer + AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Dordrecht, Spuiboulevard 300, 3311 GR Dordrecht (NL). Contactpunt(en): Servicecentrum

Nadere informatie

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten

NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten 1/5 NL-Horst: Afvalverwijderingsdiensten 2008/S 92-125668 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN): Gemeente Horst aan de Maas, Postbus

Nadere informatie

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN

I.2 TYPE AANBESTEDENDE DIENST EN HOOFDACTIVITEIT OF -ACTIVITEITEN AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking (HIS) namens het Ministerie van Volksgezondheid Welzijn en Sport Wilhelmina van Pruisenweg 52, 2595 AN

Nadere informatie

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422

Postadres: Krakenstraat 3 Plaats: Leuven Postcode: 3000. E-mail: fabienne.wauters@aankoop.kuleuven.be Fax +32 16328422 1/ 11 BE001 23/7/2012 - BDA nummer: 2012-516484 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Groningen Gedempte Zuiderdiep 98 Groningen 9711 HL NL Inkoop gemeente Groningen Gea van der Werk Email: Internetadres(sen): Adres

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Lelystad Nationale identificatie: 311864748 Postadres: Stadhuisplein

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Taxivervoer AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Defensie- BG Transport- DVVO, Postbus 109 - MPC 53P, 3769 ZJ Soesterberg

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:124650-2011:text:nl:html NL-'s-Gravenhage: Drukwerk en aanverwante producten 2011/S 76-124650 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Schagen 60330884 Laan 19, 1741 EA Schagen ( Nederland ) Ter attentie van: W.A.(Wilco) van Schagen Telephone: +31 224210400,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Assen 341893957 Noordersingel 33 Assen 9401 JW Ralph Gesink +31 592366911 Email: inkoop@assen.nl Internetadres(sen): Adres van de

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Technische Universiteit Nationale identificatie: 102183628 Postadres: Stevinweg 1 Postcode: 2628 CN Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

Aankondiging van een opdracht. Diensten

Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:146044-2016:text:nl:html Nederland-Nieuwegein: Dienstverlening op het gebied van architectuur, bouwkunde, civiele techniek

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Organisatie lustrumfeest UMC Utrecht 2010. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, 3584 CX Utrecht (NL). Contactpunt(en): Cluster Inkoop,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Drents Overijsselse Delta Nationale identificatie: 64208338 Postadres: Postbus 60 Plaats: Zwolle Postcode:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 20011, 2500 EADen Haag(NL).

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2013-153 Van 02 juni 2013. Bulletin No 2013-153 Du 02 juin 2013 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Campus Deltion College Nationale identificatie: 71609732 Mozartlaan 15 ZWOLLE 8031AA Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Sven Verhoeven

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Gelderland, Afdeling Uitvoeren Werken, team ABG, Postbus 9090, 6800gxArnhem(NL).

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Universiteit Utrecht, Heidelberglaan 8Utrecht, 3584 CSUtrecht(NL). Contactpunt(en): Universiteit

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Den Haag Dienst Onderwijs Cultuur en Welzijn/Vastgoed, Postbus 12652, 2500

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Bestuursdienst OmmenHardenberg 5242405 Stephanuspark 1 Hardenberg 7772 HZ Larissa van Unen Email: bureau.inkoop@ommenhardenberg.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding leerlingenvervoer Gemeente Boarnsterhim en Leeuwarden AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leeuwarden, Postbus 21000, 8900JA Leeuwarden (NL). t.a.v.: dhr. J.A. Boonstra.

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk)

1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Servicedesk GO! (Software voor de implementatie van een servicedesk) 1/ 13 BE001 08/10/2012 - BDA nummer: 2012-523287 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015

Bulletin des Adjudications. Bulletin der Aanbestedingen. Bulletin Nr 2015-220 Van 08 augustus 2015. Bulletin No 2015-220 Du 08 août 2015 Bulletin der Aanbestedingen Publicaties van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O - Wetstraat, 51 - B-1040 Brussel Bulletin des Adjudications Publications du Service Fédéral e-procurement SPF P&O -

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: BIJ12 Nationale identificatie: 191745967 Postadres: Leidseveer 2 Plaats: Utrecht Postcode: 3511 SB Land: Contactpunt(en):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Rijksuniversiteit Groningen, Postbus 72, 9700 AB Groningen (NL). Contactpunt(en): ZRi, t.a.v.:

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau Inkoop MSV (Maassluis, Schiedam, Vlaardingen), Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amstelveen, Postbus 4, 1180 BA Amstelveen (NL). Contactpunt(en): Bedrijfsbureau,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Inkooporganisatie jeugdhulp Zeeland Nationale identificatie: 25737522 Postadres:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Chauffeursdiensten AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) De Nederlandsche Bank, Postbus 98, 1000 AB Amsterdam (NL). Contactpunt(en): Fd/Inkoop,

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale identificatie: 14696697 Archimedesweg 1 Leiden 2333CM Land: Contactpunt(en): Ter attentie van: Rosa

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN)

AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AFDELING II: VOORWERP VAN DE OPDRACHT II.1 BESCHRIJVING I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Haagse Inkoop Samenwerking namens het Expertisecentrum Organisatie en Personeel van het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Gemeente Utrecht 71663234 Stadsplateau 1 UTRECHT 3521 AZ Anne Wietske de Louw +31 302860569 Email: a.de.louw@utrecht.nl Internetadres(sen):

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Albrandswaard Nationale identificatie: 421705862 Postadres: Hofhoek

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1

Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag 1 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden p/a DTZ Zadelhoff Den Haag, Parkstraat 83, Postbus 85617 Den Haag (NL).

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: ROC van Amsterdam, VOvA en ROC Flevoland Nationale identificatie: 6225881 Postadres: Fraijlemaborg 141 Plaats: Amsterdam

Nadere informatie

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:240435-2016:text:nl:html België-Brussel: Verzekeringsdiensten 2016/S 133-240435 Aankondiging van een opdracht Diensten

Nadere informatie

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: Erasmus MC

Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon:   Erasmus MC Richtlijn 2004/18/EG Afdeling I: Aanbestedende dienst I. Naam, adressen en contactpunt(en) Ter attentie van: Telefoon: E-mail: Erasmus MC 's-gravendijkwal 230 Wendy Niemeijer-Piet3015 CE Rotterdam NEDERLAND

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Erasmus Universiteit Rotterdam Nationale identificatie: 21411034 Postadres: Burgemeester Oudlaan 50 Plaats: rotterdam

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: opbouwwerk gemeente Schiedam AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop MSV (Maassluis, Schiedam en Vlaardingen), postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese aanbesteding verhuisdiensten tbv gemeente Maassluis, Schiedam en Vlaardingen AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Bureau inkoop Maassluis, Schiedam en Vlaardingen, Postbus 1002, 3130 EB Vlaardingen

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.: Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL):

Contactpunt(en): Tel. T.a.v.:   Fax Internetadres(sen) (indien van toepassing) Adres van de aanbestedende dienst (URL): 1/ 12 BE001 18/4/2017 - BDA nummer: 2017-511718 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten.

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT. Diensten. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Amsterdam, Dienst Wonen, Zorg en Samenleven, Postbus 1900, 1000 BXAmsterdam(NL).

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie ZuidHolland Nationale identificatie: 27375169 ZuidHollandplein 1 Den Haag 2596 AW Contactpunt(en): Ter attentie van: Ivo Dupon (NIC)

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Regiotaxi Salland AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Provincie Overijssel, Postbus 10078, 8000 GB ZWOLLE (NL). Contactpunt(en): H. Ruigrok,

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Waterschap Vechtstromen Nationale identificatie: 331835633 Postadres: Kooikersweg 1 Plaats: Almelo Postcode: 7609 PZ Land:

Nadere informatie

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=136341

Adres van het kopersprofiel (URL): https://enot.publicprocurement.be/enot-war/previewnotice.do?noticeid=136341 1/ 15 BE001 22/11/2012 - BDA nummer: 2012-527471 Standaardformulier 2 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Levering van het interieur voor het nieuwe gemeentehuis van de Gemeente Lansingerland. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Lansingerland, Postbus 6, Bergschenhoek (NL). Contactpunt(en): PRC, t.a.v.: mevrouw

Nadere informatie

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN

BULLETIN DES ADJUDICATIONS BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN BULLETIN DER AANBESTEDINGEN Uitgegeven door het Belgisch Staatsblad BULLETIN DES ADJUDICATIONS Publié par le Moniteur belge BULLETIN DER AUSSCHREIBUNGEN Herausgegeben durch das Belgische Staatsblatt 88e

Nadere informatie

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE 1/ 7 BE001 19/06/2017 - BDA nummer: 2017-519378 Standaardformulier 58 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Provincie Gelderland Markt 11 Arnhem 6811 CG Provincie Gelderland Hoofdkantoor J.L.L.P. RÃ melingh Telefoon: +31 263599103 Email: j.romelingh@gelderland.nl

Nadere informatie

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE

NOTICE RELATED TO A REQUEST FOR INFORMATION BEFORE THE LAUNCH OF A PUBLICATION PROCEDURE 1/ 7 BE001 01/09/2015 - BDA nummer: 2015-522551 Standaardformulier 58 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Opdrachtgever en adres van de aanbestedende dienst: Internetadres(sen): Adres van de aanbestedende

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Aanbesteding leerlingenvervoer gemeente Cranendonck AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van B&W van de gemeente Cranendonck, Postbus 2090, 6020 AB Budel (NL). t.a.v.:

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Gemeente Slochteren Nationale identificatie: Postadres: Hoofdweg 10 Plaats: Slochteren Postcode: 9621AL Land: NL Contactpunt(en):

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo.

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Europese Aanbesteding Leerlingenvervoer gemeente Hengelo. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Hengelo, Hazenweg 121, 7556 BM Hengelo (NL). Contactpunt(en): Afdeling Inkoop,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Voorlichtingscampagne Duurzame Vis AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Productschap Vis, Postbus 72, 2280 AB Rijswijk (NL). Contactpunt(en): Productschap Vis,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Openbare Europese aanbesteding personen- en leerlingenvervoer 2011 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Centraal Orgaan opvang asielzoekers, Postbus 3002, 2280ME Rijswijk (NL). Contactpunt(en):

Nadere informatie

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande

III.1.2 Belangrijkste financierings- en betalingsvoorwaarden en/of verwijzing naar de voorschriften dienaangaande AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Almere Stadhuisplein 1, 1315 HR Almere ( Nederland ) Ter attentie van: Monique Lippens Telefoon: +31 365484050, Email: concerninkoop@almere.nl,

Nadere informatie

NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten

NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten NL-Delft: Verhuur van voertuigen voor personenvervoer met chauffeur 2011/S 195-318401 Aankondiging van een opdracht Diensten Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Technische

Nadere informatie

Financial auditing services

Financial auditing services Financial auditing services Generell Informasjon Versjon 2 Url http://com.mercell.com/permalink/43034146.aspx Ekstern anbuds ID 309421-2014 Konkurranse type: Tildeling Dokument type Kontraktstildeling

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT 17/01/2014 S076. I. II. III. IV. VI. B. AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1 NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Waterschap Hollandse Delta 21767759 Handelsweg 100,

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Herbestemming Klooster Zijtaart AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) College van Burgemeester en Wethouders van Veghel, Postbus 10.001, 5460 DA Veghel (NL).

Nadere informatie

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op

Bestek en aanvullende documenten (zoals documenten voor een concurrentiegerichte dialoog en een dynamisch aankoopsysteem) zijn verkrijgbaar op I: Aanbestedende dienst I.1) Naam, adressen en contactpunt(en) Officiële benaming: Rijksvastgoedbedrijf Nationale identificatie: 552550970 Postadres: Korte Voorhout 7 Plaats: Den Haag Postcode: 2511 CW

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Belastingdienst, IUC Belastingdienst Nationale identificatie: 12629279 Postadres:

Nadere informatie

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement

Door de aanbestedende dienst aan de opdracht gegeven benaming: Subsidiemanagement AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Diensten. AFDELING I: AANBESTEDENDE DIENST I.1) I.2) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Gemeente Leiden, Postbus 9100, 2300 PC Leiden (NL). Contactpunt(en): Bureau Aanbestedingen,

Nadere informatie

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT I: AANBESTEDENDE DIENST AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Werken I.1) NAAM, ADRESSEN EN CONTACTPUNT(EN) Officiële benaming: Gemeente Amsterdam, Ingenieursbureau Nationale identificatie: 12034981 Postadres:

Nadere informatie