Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970)"

Transcriptie

1 Centraal Bureau voor de Statistiek Standaard bedri jfsindeling (S.B.I. 1970) A. Systematische bedrijfsindeling Hoofdafdeling Algemene tellingen

2 LAND-EN TUI~BOUW AKKERBOUW EN VEEHOUDERIJ TU INBOUW PLANTSOEQDIENSTtNtHOVENIE9SBEORIJVEN AGRARISCHE DIENSTVERLENENDE BEDRIJVEV J ACHT BOSBOUW VISSERIJ VISSERIJ DELFSTOFFENWINNING KOLENMIJYROUW WINNING EN EXPLORATIE VAN AARDOLIE EN AARDGAS WINNING EN EXPLORATIE VAN AARDOLIE Y AARDSAS OELFSTOFFENWINYING N.E.G. ZAND-*GRIND-EU MERGCLWINNING ZOUTwINNING OVERIGE DELFSTDFFEYMINYING INDUSTRIE SLACHTERIJEN EN VLEESWARENFABR* ZUIVEL-EN MELKPROUUKTEYFABR. VISBEWERKINGSINRICHTINGEN MEELFARK** GORT-EN R IJSTPELLER IJENttiAVERIV!3UTF4RR. EmD* SUIKERFABR. MARGARIVE-EN OLIEFABR. GROENTE-EN FRUITVERWERKENDE INDUSTRIE 8R000-pBFSCHUIT-rBANKET-~KOEK-EN BISCUITFABR* CACAO-,CHOCOLADE-EN SUIKERWERKFABR. ZETKEEL-EN ZETMEELDERIVATENFABR, VEEVQEDERFABR- VOEDINGSMIDDECENFABR-N.E.G. ALKOHDLFA8R.EY DISTILLEERDERIJEN DIE?RROUJERlJEN EN MOUTERIJEN FRISDRANKENINDUSTRIE TABAKVERNERKENDE INDUSTRIE TEXTIELIqDUSTRI5 WOLIYDUSTRIE

3 KATOENINDUSTRIE TRICOT-EV KOUSENINDUSTRIE TEXTIELVEREDELIhiGSINDUSTRIE VLOERBEDEKKINGSINDUSTRIE TEXTIELWARENINDUSTRIE (GEEN KLEDING) OVERIGE TEXTIELINDUSTRIE KLECINGINDUSTRIE CONFECTIE-INDUSTRIE MAATKLEDINGATELIERS BONTFARR-EN BONTWERKERIJEN HOEDEN-,PETTEN-EN MODE-ARTIKELENFADR. LEDERINDUSTRIE LEDERW4RENINDUSTR [E SCHOENIQDUSTRIE HOUT-EN MEUBELINDUSTRIE HOUTZAGERIJEN EN-SCHAVERIJEY TRIPLEX-,FINEER-EN HOUTVEZELPLATENFABR- TIMMERFABRa HOUTEN EPBALLAGEFABR* OVERIGE HDUTWAREYXYDUSTRIE KURK-rSIET-EN VLECHTWARENINDUSTRIE MEUBELINDUSTRIE PAPIERINDUSTRIE PAPIER- V KARTONINDUSTSIE PAPIESWARENINDUSTRIE GOLFKARTON-EN KARTONNAGE-INDUSTRIE GRAFISCHE INDUSTRIE*UITGEVERIJEN GRAFISCHE INDUSTRIE UITGEVERIJEN AARDOLIE-INDUSTRIE AARDOLIERAFFINADERIJEN AARDOLIE-EN STEENKOOLPRODUKTENFA0R.N.E~Ge CHEMISCHE INDUSTRIE KUN5TKESTSTOFFENINDUSTRIE KUNSTHARSENINDUSTRIE E.D. VERFSTOFFEN-EN KLEURSTOFFENINDUSTRIE OVERIGE CHEMISCHE GRONDSTOFFENPNDUSTRIE VERF-PLAK-*VERNIS-EN DRUKINKTINDUSTRIE GENFES-E% BESTRIJDIYGSMIDDELENINOUSTRIE ZEEP-E-A-REINIGINGSNIDDELENINDUSTRIE,UOSMEICA E-D- OVERIGE CHEMISCHE PRODUKTENINDUSTRIE KUNSTMATIGE Y SYNTHETISCHE GAREN-EN VEZELINDUSTRIE

4 KUNSTMATIGE EN SYUTHETISCHE GAREN-EN VEZELIYDUSTRIE RUBBER-EN KUNSTSTOFVERWERKENDE INDUSTRIE RUBRERVERkERKENDE INDUSTRIE VULCANISEER-EN COVERBEDRIJVEN KUNSTSTQFVERWERKEYDE IYDUSTRIE BOUHFATESIALEY-,AARDEWERK-EN GLASINDUSTRIE BAKSTEEN-EN DAKPANNENINDUSTRIE OVEXIGE BOUW-KERAMISCtiE INDUSTRIE AARDEWERK-EN PORSELEININDUSTRIE CEYENT-EN KALKINDUSTRIE BETON-EN CEMENTWAREN-~KALKZANDSTE~NINDUSTI<IE STEENHOUWERIJEN OVERTGE NIET-METAALHOUDENDE MINERALE PRODUKTENINDUSTRIE GLASINDUSTRIE EN-BEWERKINGSINRICHTIYGEN BASIS METAALINDUSTRIE RUNIJZER-EN STAALINDUSTRIE STALEN HUIZEYINDUSTRIE DRAADTREKKERIJEN EN KOUDWALSERIJEY NON-FERRO ME TAALThDUSTR IE /4ETAALPRODUKTENINGUSTRIE (EXCLaKACHIVES EN TRANSPORTMIDDELEN) GIETERIJEN GROFSMEDERIJEN,STAMP-EN PERSBEDRIJVEN FABR-VAN SCHROEVEN,MASSA-DRAAIWF:9K,VCREN EaDa TANK-,RESERVOIR-EN PIJPLEIDINGBOUW CONSTRUCTIEWERKPLAATSEN NaEaG. METALEN PiEUBELINDUSTRIE METALEN EMBALLAGE-INDUSTRIE FABR-VAN VERWARMINGS-EN KOOKAPPARATEN ANDERE METAALWARENINDUSTRIE SMEDER1 JEN,OPPERVLAKTEBEWERKINGSBEDRI J V E LID* MACHINE-INDUSTRIE LAND8OdWPACHINE-INDUSIRIE FARRmVA?i METAALREkERK INGSMACHINES FABRaVAN APPARATEN VOOR DE VOEDINGSMIDDELENINDUSTRIE, DE CHEMISCHE INDUSTRIE EaD- FABR-VAN HEF-E,A.TRANSPORTWERKTUIGENfDELF-EN FABR-VAN TANOWIELEVpLAGERS E.AaDRIJFWESKELEMENTEN FABR-VAN MACHINES VOOR SPECIALE NaE-G-INDUSTRIEEN FABR-VAN STOOMKETFLS EN KRACHTWERKTUIGEN FABAaVAN KANTOORMACHINESrCOMPUTEKS E.D. MACHINE-FN APPARATENFAí3R.N-E,Ge ELEKTSGTECHNISCtIE INDUSTRIE GRAAFMACHINES ELEKTRISCHE DRAAD-EN KABELFARR. FARR-VAN ELEKTROMOTOREN~GENERATOKEN,T2ANSFORMATORE~~ SCHAKEL-EN INSTALLATIEMATERIAAL ELEKT2OTECHNISCHE INDUSTRIE N.E.G.

5 TRANSPORTMIDDELENINDUSTRIE AUTOFABR-EN-ASSEMBLAGEBEORI JVEN CARROSSERIE-?AANHANGWAGEN-EN OPLEGGERFABR. AUTO-OYDERDELENFABR. SCHEEPSBOUW-EN SCHEEPSREPARATIEBEDRIJVEN WAGOYBOUW EN SPOORWEGWERKPLAATSEN RIJWIEL-EN MOTORRIJWIELINDUSTRIE VLIEGTUIGROUW-EN VLIEYTUIGREPARATIEBEDRIJVEY OVERIGE TRANSP0RTYIDDELEN INDUSTRIE INSTRUMENTENFABR-sDPTISCt-IE INDUSTRIE MEDISCHE INSTRUMENTEN-EN ORTHOPEDISCHE ARTIKELENFABR* 1NSTRUMENTENFABR.N-EIG. OPTISCHE INDUSTRIE EN F4BReVAN FOTO-TECHNISCHE ARTIKELEN KLOKKEN-EN UURWEKKFABR. OVERIGE INDUSTRIE GOUD-EN ZILVERSMEDERIJEN~DIAHANTNIJVERHEID MUZIEKINSTRUMENTENFABR* FOTO-EN F ILMLABORATOR IA SPEELGOED-EN SPORTARTIKELENFARR* SOCIALE WERKPLAATSEN E.D. OVERIGE BE-EN VERWERKENDE INDUSTRIE OPEYBARE NUTSBEDRIJVEN OPENBARE NUTSBEDRIJVEN ELEKTSICITEITSBEDSIJVEN GASDISTRIBUTIEBEDRIJVEN WATERLEIDINGBEORIJVEN BOUWNIJVERHEID EN-INSTALLATIEBEDRIJVEN BOUWNIJVERHEID BURGERLIJKE EN UTILITEITSBCIUWBEDRIJVEN WEG-EN WATERROUMKUAIDIGE BEDRIJVEN SCHILDERS-EN GLAZENMAKERSBEDRI JVEN STUKADOORSBEDRIJVEN AFWERKING VAN GEBOUHEN N*E.G* LOODGIETERS-,FITTERS-EN CENTRALE VERWARHINGS-EN ISOLATIEBEDRIJVEN ELEKTROTECHNISCHE INSTALLATIEBEDRIJVEtd SANITAIRINSTALLATIFBEDRIJVEN LUCHTBEHANDELiNGSINSTALLATIEBEDRIJVEN, GROOTHANDEL GROOTHANDEL IN GRANEN*ZAOEN?VEEVOEOERStMESTSJOFFENt BLOEMEN EN PLANTEN

6 GROOTHAWDEL EY VEE (EXCL,PLUIMVEE) GROOTHAAfDEL IN RUWE TEXTIELGRONDSTOFFEN EN-HALFFAPRIKATENt HUIDENpVELLENpLECER~RUWE TROPISCHE PRODUKTEN GQOGTHANDEL IN DELFSTOFFEM~METALE~,8RANOSTOFFEh GROOTHANDEL IN CHEMICALIENpDIERLIJKE EN PLAYTAARDIGE OLIE4 Y VETTENsRUWE RUBBER GROOTHANOEL IN HOUT E-AoBOUWMATERIALEN~ENSTALLATIEMATERIALEN GROOTHANDEL IN WERKTUIG-r8~UW-sKANTOOR-,LANDBOUW-EIA, MACHTVESiIMTERY TRAYSPORTMATERIAAL GROOTHANDEL OVERIGE MACHIYES EY APPARATEUgMOTORENt TECHNISCH TOEBEHOREN>EXIERY TAANSPORTMATERIAAL GROOTHANDEL GROOTHANDEL IN VERPAKKINGSMATERIAAL~VAKBENOOIGDUEDEN IY MEUBELEN Q AANVEQkANTE ARTIKELEN GROOTHAYDEL IN HUISH3UDEL IJKE ARTIKELEY, IJZER-EN HETAAL- WASENpVERFpBEHANGSELPAPIER GSOOTHAQDEL 14 TEXTIELWASENpSCHOEISEL EN LEDERWAREN GROOTYANDEL I Y PLANTAARDIGE VOEDIhGS-EN GENOTM~DOELEN~ BAKKERIJGRONDSTOFFEN GROOTHANDEL IN DIERLIJKE VOEDINGSMIDDELENpMARGARINE GROOTHANDEL IN FARMbACEUTISCHEtMFDISCHE EN KOSMETISCHE 4RTTKELEN9Rf INPSIYGSMIDDELEN GROOTHANDEL I Y PAPIERpBOEKEQsKAhTOORBEHOEFTEN E.D. GROOTHANDEL IN OVCUIGE ARTIKELEN GROOTYANDEL IN SCHROOTp OUDE MATEXIALEN EIA. AFVALSTOFFEN TUSSENPERSONEY IN CE HANDEL -.p TUSSENHAYDEL %M GRAYIY~ZADEN~VEEVOEDERSIME~TSTOFFEN~ BLOEMEN EN PLANTEN TUSSENHAVDEL IY VEE!EXCLaPLUIMVEE) TUSSENHA'JDEL I Y RUME TEX TI ELGRONDSTOFFEV E J-HALFFABRIKATEY? HUIDENoVEL.LE YpLEDERpRUWE TROPI SCHE PRODUKTEN TUSSENHAWDEL IN DELFSIOFFEN,METALEN~RRANOSTOFFEN TUSSEYHAYDEL IN CWEMiCALIEV,DIERLIJKE EN PLANT4ARDIGE QLIEN W VETTFYpRUWE RUBBER TUSSENHAUDEL IN HOUT EeAeBDUWHATERIALENpINSTALLATIEMATERI4LEN TUSSEYHANDEL KM WERKTU~~~BO~W-pKAMTOOR-~LA~D8OUW-E.A~ MACHINEStIYTERN TRANSPORTWATERIAAL TUSSENHAYDEL IY OVERIGE MACHINES EN APPARATEN9MOTOKENg TECHNISCH TOEBFHO2ENpEXTERX TRANSPORTMATERIAAL TUSSENHANDEL IN VERPAKKSNGSMATERIAAL~VAKRENQDIGDHFDEN TUSSENHAYOEL IN MEURELEN EN AANVERWANTE ARTIKELEN TUSSENHAYDEL IY HUBSMDUDELIJKE ASTIkELENsIJZER-EN METAAL- WAREN*VERFvBEHANGSELPAPIER TUSSEYHAYDEL IN TEXTIELdRREN*SCWOEISEL EN LEDERWAREN TUSSENHANDEL HW PLANTAARDIGE VOEDINGS-EN GENOTMIDDELEN, BAKKESIJGRONDSTQFFEN TUSSENHAYDEL IN DIERLIJKE VOEDINGSMIDDELEN~MARGARINE TUSSENHANDEL IN FARMACEUTISCHEtMEDISCHE EN KOSMETISCHE ARTIKELEN+REINIGTNGSMIODELEN TUSSENHANDEL IN PAPIER~BOEKE~,KAhT0ORHEHOEFTEN E.D. TUSSENHAYDEL!N OVERIGE ARTIKELEN TUSSENHANDEL IN SCHRODYpOUDE MATERIALEN *A.AFVALSTOFFEN DETAILHANDEL DETAILHANDEL IN DIERLIJKE VOEDINGSMIDDELEN DETAILHANDEL IN OVERIGE VOEDINGSbIDOELEN EN IN GENOTMIDDELEN

7 APOTHEKEN DETAILHAYDEL IN MEDISCHE, PARFUMERIE-EN DROGI STER1 J-ARTIKELEN DETAILHANDEL IN KLEDINGARTIKELEN DETAILHANDEL IN OVERIGE TEXTIELWAREN DETAILHANDEL IN SCHOEISEL,LEDERWAREN EN REISARTIKELEN DETAILHANDEL IN WONINGTEXTIELGOEDEREN DETAILHANDEL IN MEUBELEN E-AmWONIYGINRICHTINGARTIKELEN DETAILHANDEL IN IJLERWAREN,GLAS-EN AAROEWERKtKEUKENGEREi E-D- DETAILHANDEL IN AUTO'S EN RIJWIELEN BEN2 INELAADSTATIONS DETAILHAYDEL IN DRUKWERKtK4NTOOR-EN SCHOOL8ENODIGDHEOEN DETAILHANDEL IN FOTOGRAFISCHE EN OPTISCHE ARTIKEtEN,UURkJERKENp GOUDEY EN ZILVEREN VOORhERPEN DETAILHANDEL IN BLOEMENTPLANTENTDIEREN EN DIERBENODIGDHEEEN DETAILHANDEL IN BRANDSTOFFEN DETAILHANDEL IN GROEPEN VAN NeE-GvARTIKELEN WAREYHUIZEN,POSTORDERBEDRIJVEN EY OVERIGE ALGEMENE GOED RE5iDETAiLHANDEL HOTELSVCAFE'S EN RESTAURANTS MAALTIJDVERSTREKKENDE BEDRIJVEN DRAYKEYVERSTREKKENDE BEDRIJVEN KANTINES HOTELS EN PENSIONS VAKANTIECENTRA~JEUGOHERBERGENtKAMPEERCENTR4 EmD- REPAR4TIE VAN GEBRUIKSGOEDEREN SCHOEY-E-A-LEDERWARENREPARATIEBEDRIJVEN AUTOREPARAT IEWERKPLAATSEN RIJWLELREPARATI BEDRIJVEN HORLOGEREPARATIEREDRIJVEY GOUD-EN ZILVERSMEDERIJEN IREPARATIEBEDRIJVEN) ELEKTRICIENSWERKPLAATSEN (REPARATIEBEDRIJVEN) MUZIEKINSTRUMENTENREPARATIEBEORIJVEN REPARATIEBEDRIJVEN VAN NvEvG.HUISHOUOELIJKC 4RTIKELEN TRANSPORT-,OPSLAG-EN COMMUNICATIEBEDHIJVEN SPOORWEGEN WEGVERVOER TRAM-EN 4UTOBUSLIJNDíENSTEN TAXI-EN TOERWAGENBEDRIJVEN GOEDERENWEGVERVOERBEORIJVEN HEGVE9VOER VERWANTE BEDRIJVEN ZEEVAART GROTE VAART KLEINE HANDELSVAART ZEEVAART VERWANTE 8EDRIJVEN BINNENVAART

8 BINNEYVA4RTREDRiJVEN BIYNENVAART VERWANTE BEDRIJVEN LUCHTVAART LUCHTVAARTBEDRIJVEN LUCHTVAART VERWANTE BEDRIJVEN HULPREDRIJVEN VAN HET VERVOER REISBUREAUS EXPEOITEURS,CARGAD00QS*BEVRACHTF9S E.D. VEEM-EY PAKHUISHEDRIJVEN COMMUNICATIEBEDRIJVEN COMMUNICATIEBEDRIJVEN BANK-EN VERZEKERINGSWEZENtZAKELIJUE DIENSTVERLENING BANKWEZEN CENTRALE BANK EN HANDELSBANKEN OVERIGE KREDIET-EN FINANCIERINGSIqSTELLIQGEV FINAMCIELE HULPBEDRI JVEN VERZEKERINGSWEZEN LEVENSVERZEKERINGSMAATSCHAPPIJEN~PENSIOENFONDSEN ZIEKTE-,SCHADE-EN OYGEVALLENVERZEKERIhlCSBEORIJVEN ASSURANTIETUSSENPERSONEN EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROERENDE GOEDEREN EXPLOITATIE VAN EN HANDEL IN ONROERENDE GOEDEREN MAKELAARS IN ONROERENDE GOEDEREN E.D. ZAKELIJKE DIENSTVERLENING RECHTSKUNDIGE DIENSTEN ACCOUYTANTS-tBOEKHOUDRUREAlJStBELASTINGCONSULENTEN COMPUTER-SERVICEDIENSTEN INGENIEURS-rA9CHITECTfY-E-A-TECHNISCHE BUREAUS REKLAME-EN ADVERTENTIEBUREAUS ECONOMISCH-ADVIESBUREAUS PERSRJREAUS,NIEUWSBUREAUS UITZEYDBUREAUS EN UITLEENBEDRIJVEN OVERIGE ZAKELIJKE DIENSTVERLENING VERHUUR VAN MACHINES EN ANDERE ROEREYDE GOEDEREN AUTOVERHUURBEDRIJVEN (ZONDER CHAUFFEUR) MACHIVEVERHUURBEDRIJVEN [ZONDER PERSONEEL1 VERHUUR VAN GEBRUIKSGOEDEREN VERHUUR VAN ROERENOE GOEDEREN %oemgm OVERIGE DIENSTVERLENING

9 OPENBAAR BESTUUR,DEFENSIE EN SOCIALE VERZEKERING ALGEMENE OVERHEXDSADMINISTR4TIES AMEASSADESpCDNSULATEN EN INTERNATIONALE GEMEENSCHAPSORGANEN RECHTERLIJKE MACHT,GEVANGENISWEZEN POLITIEWEZEV BRANDWEER LAND-*ZEE-EN LUCHTMACHT SOCIALE VERZEKERINGSORGANEN EREDIENST KLEUTERONDERWIJS BASISONDERWIJS BUITENGEWOON ONDERWIJS ALGEMEEN VOORTGEZET ONDERWIJS LAGER EN MIDDELBAAR BEROEPSONDERWIJS HOGER REROEPSDNOERWIJS WETENSCH4PPELIJK OYDERWIJS VORMTNGSSCHOLEN OVERIG ONDERWIJS MEDISCHE EN VETERINAIRE DIENSTEN IIEKE%HUIZEN~KLINIEKENtSANATORIA PSYCHIATPISCHE ZIEKEYHUIZEN INRICHTIYGEN VOOR ZWAKZINNIGEN VERPLEEGTEHUIZEN ARTSEYPRAKTIJKEN TANOARTSPRAKTIJKEN~TANDHEELKUhlOIGE KLINIEKEN ZELFSTANDIGE VERPLEEGKUNDIGEN,VROEDVROUWEN E.D. DIERENARTSPRAKTIJKE'J~DIERGENEESKUNDIGE DIENSTEN OVERIGE MEDISCHE DIENSTVERLENENDE INRICHTINGEN MAATSCHAPPELIJK WERK BEJAAQDENOORDEN OVERIGE SOCIALE TEHUIZEN MAATSLHAPPELIJKE ORGANISATIES INSTELLINGEN VOOR GEZINSVERZORGING~BEJAARDEFJHULP GELIYSVOORLICHTING EN OVERIGE GEZINSDIENSTEN SOC IAAL-CULTURELE SOCIAAL-CULTURELE INSTELLINGEN INSTELLINGEN CULTUUR EN RECREATIE FILMWEZE4 RADIO EN T-V. SCHOUWBURGEN EN CONCERTGEBOUWEN GEZfiLSCHAPPEN EN ZELFSTANDIGE KUNSTENAARS BJBLIOTHEKEN,MUSEA,DIERENTUIYEN E.D. SPORT

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief)

tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) BIJLAGE 1 BIJ HET KB TARIFERING - INDELING WERKGEVERS IN 5 TARIEFGROEPEN VOLGENS HOOFDACTIVITEIT tariefgroep Hoofdactiviteit van de werkgever NACE code (indicatief) 1 Uitgeverijen 58 1 Ontwerpen en programmeren

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND

STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND STAAT VAN BEDRIJVEN BESTEMMINGSPLAN KENNISWERF WEST; mei 2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 181 Vervaardiging kleding van leer 30

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2

AFSTANDEN IN METERS. 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS nummer GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 Consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw

Staat van Bedrijfsactiviteiten bedrijfsverzamelgebouw 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden

Milieucategorieën en richtafstanden Woongebieden SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 18 14 - VERVAARDIGING VAN KLEDING; BEREIDEN EN VERVEN VAN BONT 182 141 Vervaardiging van kleding en -toebehoren (excl. van leer) 10 10 30 10 30 2 2 G

Nadere informatie

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF

AFSTANDEN IN METERS. SBI-CODE Omschrijving CATEGORIE GROOTSTE AFSTAND GEVAAR GELUID GEUR STOF GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE SBI-CODE Omschrijving AFSTANDEN IN METERS 17 VERVAARDIGING VAN TEXTIEL 171 Bewerken en spinnen van textielvezels 10 50 100 30 100 3.2 172 Weven van textiel:

Nadere informatie

STAAT VAN INRICHTINGEN. Bijlage bij artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving.

STAAT VAN INRICHTINGEN. Bijlage bij artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving. D. Staat van Inrichtingen STAAT VAN INRICHTINGEN Bijlage bij artikel 16 van de voorschriften van het bestemmingsplan Prinses Irenebuurt en omgeving. INHOUDSOPGAVE PAGINA A. Aardewerkindustrie (zie bouwmaterialen)

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE BEDRIJF VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 Alle werkzame personen CATI CAPI Vorige peiling werkzaam zelfde werkkring (1) Weknemer = [Ja} Werknemer [Ja} BLOK

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 7 / 19 februari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, december

Nadere informatie

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013

Deze bijlage is geldig van: 25-06-2014 tot 01-04-2018 Vervangt bijlage d.d.: 10-01-2013 ISO 9001 Kwaliteitssysteemcertificatie, voor de werkterreinen (verwijzing naar EA/IAF codes en NACE rev. 2 waar relet): 1 landbouw en visserij 2 winning delfstoffen 3 voedings- en genotmiddelen 4 textiel

Nadere informatie

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006

Bijlage 1 Richtafstandenlijsten LIJST 1 - ACTIVITEITEN definitief 29-12-2006 SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o.

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Gijsbertweg 1 definitief 17-12-2013 SBI-CODE OMSCHRIJVING EN IN METERS 15-01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 - algemeen (o.a. loonbedrijven): b.o. > 500 m² 30 10 50 10 50 D

Nadere informatie

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels

Bijlage 1: Fasering. Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 31 Bijlage 1: Fasering Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 32 Bestemmingsplan Snellerpoort Regels 33 Bijlage 2: Staat van Bedrijfsactiviteiten bij woningen Ontwerp Bestemmingsplan Snellerpoort Regels SBICODE

Nadere informatie

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 2 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2

Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Bijlage 1 Lijst van bedrijfsactiviteiten categorie 1 t/m 2 Toelichting De Lijst van Bedrijfsactiviteiten geeft aan welke bedrijven binnen het plangebied in beginsel zijn toegestaan. Alle bedrijfsactiviteiten

Nadere informatie

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2

B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 B i j l a g e 1 : S t a a t v a n b e d r i j f s a c t i - v i t e i t e n c a t e g o r i e 1 e n 2 Bijlage 1: Staat van bedrijven EN IN METERS LANDBOUW EN DIENSTVERLENING 01 01 - T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Bijlage 1. Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR

Aanmelding registratie. A Gegevens onderneming (zoals genoemd in OR, GeOR -, COR -, of GOR-reglement) B De aanvraag is voor (aankruisen) 1 Gegevens OR Aanmelding registratie Om in aanmerking te komen voor de GBIO-bijdrageregeling is registratie van de OR of OR-commissie verplicht. Deze registratie moet plaatsgevonden hebben voordat de OR of OR-commissie

Nadere informatie

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten ijlage 1: Staat van bedrijfsactiviteiten SI-1993 SI-2008 VOLGNR OMSCHRIJVING RISICO CATEGORIE LANDOUW EN DIENSTVERLENING T..V. DE 01 01 - LANDOUW 014 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 016 2

Nadere informatie

Marktanalyse rapport Mijn markt

Marktanalyse rapport Mijn markt Marktanalyse rapport Mijn markt Gemaakt door: Rino Both Bedrijfsnaam: D&B SLiM testomgeving - Olbico Datum: 10-09-2015 1. Inhoud 1. Inhoud 2. Inleiding 3. Beschrijvingen van de selectie, markt en gebruikte

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN, geen inrichtingen zijnde als bedoeld in het Besluit omgevingsrecht, zoals dit luidde op het tijdstip van de inwerkingtreding van het plan. SBI-CODE SBI-CODE 2008 OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3a) 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 slachterijen en overige vleesverwerking: - loonslachterijen 3a 1581 broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen: - v.c. < 2500 kg meel/week 2 1584 verwerking

Nadere informatie

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014

Werkgelegenheid in Twente. Jaarbericht 2014 Werkgelegenheid in Twente Jaarbericht 214 Inhoudsopgave 1. Ontwikkeling werkzame personen en vestigingen (groei / afname) Ontwikkeling naar sectoren 2. Ontwikkeling naar sectoren Ontwikkeling naar branches

Nadere informatie

Bijlage 1: Toegestane bedrijven

Bijlage 1: Toegestane bedrijven nummer Bijlage 1: Toegestane bedrijven SBI-2008 OMSCHRIJVING CATEGORIE - - 15 10, 11-15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151

Nadere informatie

Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en K3-klasse.

Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en K3-klasse. Bijlage 4 Code Lijst met bedrijven als bedoeld in artikel 5.10 van de PMV. Bedrijf/Avtiviteit (eventueel met specificatie) OPSLAG GEVAARLIJKE STOFFEN opslag brandbare vloeistoffen, ondergronds K1, K2 en

Nadere informatie

BIJLAGEN BIJ DE REGELS

BIJLAGEN BIJ DE REGELS BIJLAGEN BIJ DE REGELS Bijlage 1 Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Lijst van aan-huis-verbonden beroepen en kleinschalige bedrijvigheid Uitoefening van (para)medische

Nadere informatie

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg

Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Bestemmingsplan Angerenstein-Plattenburg Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Angerenstein-Plattenburg" (o nherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlage bij de voorschriften Categorie 1 SBI OMSCHRIJVING

Nadere informatie

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen

Instituut voor de nationale rekeningen. Nationale rekeningen Instituut voor de nationale rekeningen Nationale rekeningen Deel 3 Aanbod- en gebruikstabellen 2010 Inhoud van de publicatie De jaarlijkse nationale rekeningen van België worden opgesteld volgens de definities

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten

Staat van Bedrijfsactiviteiten nummer CATEGORIE Staat van Bedrijfsactiviteiten SBI-2008 OMSCHRIJVING 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 2 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE VERKEER VISUEEL BODEM LUCHT GEVAAR. nummer GELUID GEUR STOF

SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE VERKEER VISUEEL BODEM LUCHT GEVAAR. nummer GELUID GEUR STOF SBICODE OMSCHRIJVING EN IN METERS INDICES 15 15 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1552 2 consumptieijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage

ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage ICT, kennis en economie 2012 Statistische bijlage Deze bijlage bevat enkele tabellen met aanvullend cijfermateriaal behorend bij de publicatie ICT, kennis en economie 2012. De tabellen zijn per hoofdstuk

Nadere informatie

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2

Omschrijving VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 30 2 10, 11 VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 1052 1 - Consumptie-ijsfabrieken met p.o. 200 m² 1071 1102 t/m 1104 Broodfabrieken, brood- en banketbakkerijen met 1 - v.c. < 7.500 kg meel/week, bij

Nadere informatie

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1

Totaal Totaal 100,0 41,7 23,88 100,0 58,3 30,99 100, ,1 Tabel III.1 Verdeling en gemiddelde bruto-uurloon van mannen en vrouwen in het bedrijfsleven naar diverse categorieen. Verhouding bruto-uurloon vrouwen als percentage bruto-uurloon mannen. (kolom %: verticaal

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 60e jaargang no. 3 / 22 januari 2004 Inhoud Delfstoffenwinning en industrie Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid, november

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden 81 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 7 82 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: minder bedrijven, veel detailhandel, minder agrariërs Na jaren van groei is het aantal bedrijven in

Nadere informatie

Informatie voor werkgevers over WVA

Informatie voor werkgevers over WVA Informatie voor werkgevers over WVA Inleiding Zuyd Opleiding en Training verzorgt diverse beroepsopleidingen en cursussen in het hoger beroepsonderwijs (hbo). Als werknemers naast hun werk een opleiding

Nadere informatie

HRM-beleid in het Nederlandse MKB

HRM-beleid in het Nederlandse MKB M200708 HRM-beleid in het Nederlandse MKB 58 sectoren van het bedrijfsleven vergeleken drs. R.M. Braaksma Zoetermeer, augustus 2007 HRM-beleid in het Nederlandse MKB EIM heeft bijna 2.500 ondernemers

Nadere informatie

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 3.1

Lijst van toegelaten bedrijfstypen Bedrijven tot en met categorie 3.1 Gebaseerd op VNGuitgave Bedrijven en milieuzonering 2009 SBI2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 016 3 plantsoenendiensten

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (65 + 66)

Nadere informatie

activiteiten, welke door hun aard toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woningen; grootste afstanden 0 en 10 meter

activiteiten, welke door hun aard toelaatbaar zijn tussen of onmiddellijk naast woningen; grootste afstanden 0 en 10 meter Bijlage STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN Bij de onderstaande indeling van bedrijfsactiviteiten in categorieën is opgesteld met gebruikmaking van de informatie en bewerkingsmethode uit de VNG brochure Bedrijven

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 70 2014 36 4 september 2014 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Bestemmingsplan Buitengebied Arnhem Noord 2007

Bestemmingsplan Buitengebied Arnhem Noord 2007 Bestemmingsplan Buitengebied Arnhem Noord 007 Voorschriften 007" (onherroepelijk) Bestemmingsplan "Buitengebied Arnhem Noord Bijlagen bij de voorschriften Bijlage : bladen tot en met 3 behorende bij artikel.3

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 31) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken:

Nadere informatie

FAILLISSEMENTS- ELASTICITEIT

FAILLISSEMENTS- ELASTICITEIT Bij het onderzoek is gebruik gemaakt van door het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) gepubliceerde statistieken van (a) gefailleerde ondernemingen en (b) tijdreeksen van bedrijven (exclusief overheid),

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

1c. Bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250m²;

1c. Bedrijven genoemd onder 1a en 1b met een bedrijfsoppervlak van meer dan 250m²; STAAT VAN HORECA-ACTIVITEITEN Categorie 1 lichte horeca Binnen deze categorie worden de volgende subcategorieën onderscheiden: 1a. Aan de (detailhandels)functie verwante horeca - automatiek; - broodjeszaak;

Nadere informatie

Bestemmingsplan Malburgse Sluis

Bestemmingsplan Malburgse Sluis Bestemmingsplan Malburgse Sluis Voorschriften 2 Bestemmingsplan "Malburgse Sluis" (onherroep elijk) Bijlage bij voorschriften Bijlage 1: Bedrijvenlijst behorende bij de voorschriften van het bestemmingsplan

Nadere informatie

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO

ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO ENQUÊTE BEROEPSBEVOLKING 2004 VERSIE B SCHEMA MODULE RETRO VERSIE FEBRUARI 2004 V 1 CAPI CATI UITGANGSSITUATIE Actueel (1e werkkring) >= 12 upw Actueel geen werk of < 12 upw RETRO RETRO BLOK AANVAAG Sinds

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014

Bijlage 1 Staat van bedrijven 04-06-2014 EN IN METERS 15 10, 11 - VERVAARDIGING VAN VOEDINGSMIDDELEN EN DRANKEN 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101, 102 1 - slachterijen en pluimveeslachterijen 100 0 100 C 50 R 100

Nadere informatie

Consumptie-ijsfabrieken: 0645

Consumptie-ijsfabrieken: 0645 Lijst van bedrijven Van de in de lijst opgenomen aanduidingen is de betekenis als volgt. kolom omschrijving: b.o. p.o. bedrijfsoppervlak productieoppervlak v.c. n.e.g. verwerkingscapaciteit niet elders

Nadere informatie

Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN

Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN Bijlage 2A: TOELAATBAARHEID VAN BEDRIJVEN Het bedrijventerrein tussen de Ringvaart en de A 200 ligt op behoorlijke afstand van aaneengesloten woonbebouwing, zodat bedrijven tot en met de categorie 3 zouden

Nadere informatie

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010

STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010 STAAT VAN BEDRIJFSACTIVITEITEN DEELGEBIED EDISONPARK; BESTEMMING BEDRIJF - 2 DATUM: 31 maart 2010 SBI-CODE SBI-1993 SBI-2008 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 22 58-221 581 Uitgeverijen

Nadere informatie

SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES

SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS INDICES - nummer intensit 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW eit G of P 016 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: GEUR 016 1 - algemeen (o.a.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m ) 008 1551 1051 0 Zuivelproducten fabrieken: 155 105 - consumptie-ijsfabrieken: p.o.

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69

Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijfsverzamelgebouw Maarsbergseweg 69 1 behorende bij de herziening van het bestemmingsplan Buitengebied 2010 van de gemeente Woudenberg Let op: als gevolg van de uitspraak

Nadere informatie

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK

bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden STATISTISCH JAARBOEK 73 STATISTISCH JAARBOEK 2002 7 bedrijven werkgelegenheid werkzoekenden 74 Bedrijven, werkgelegenheid, werkzoekenden Bedrijven: meer bedrijven, veel zakelijke dienstverlening, minder agrariërs De bedrijvigheid

Nadere informatie

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (06.11) (OR. de) 14287/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0061 (COD) ETS 14 CODEC 1522

RAAD VAN DE EUROPESE UNIE. Brussel, 4 november 2003 (06.11) (OR. de) 14287/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0061 (COD) ETS 14 CODEC 1522 RAAD VAN DE EUROPESE UNIE Brussel, 4 november 2003 (06.11) (OR. de) 14287/03 Interinstitutioneel dossier: 2002/0061 (COD) ETS 14 CODEC 1522 WERKDOCUMENT van: de Duitse delegatie aan: de Groep vestiging

Nadere informatie

Milieubelastingen naar economische activiteit

Milieubelastingen naar economische activiteit Federaal Planbureau Economische analyses en vooruitzichten Instituut voor de nationale rekeningen Milieubelastingen naar economische activiteit 2008-2012 September 2014 Kunstlaan 47-49 1000 Brussel E-mail:

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang

Statistisch Bulletin. Jaargang Statistisch Bulletin Jaargang 72 2016 14 7 april 2016 Inhoud 1. Arbeid en sociale zekerheid 3 Indexcijfers cao-lonen en contractuele loonkosten(9) 3 Ontwikkeling cao-lonen en contractuele loonkosten (procentuele

Nadere informatie

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001

Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek Publicatiedatum CBS-website 9 mei 2005 Nationale rekeningen 2004 Revisie 2001 Enkele belangrijke uitkomsten revisiejaar 2001 Centraal Bureau voor de Statistiek, Voorburg/Heerlen,

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn

7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1 BIJLAGE 1 - Sectorale groeperingen waarvoor de statistieken beschikbaar zijn 7.1.1 Statistieken op basis van de en de sociale PU 200 TOTAAL VAN DE NIET-FINANCIËLE ONDERNEMINGEN 0 tot 6 - (64 + 65)

Nadere informatie

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving

Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Bestemmingsplan Merwedestraat en omgeving Regels 2 Bestemmingsplan "Merwedestraat en omgeving" (onherroepelijk) Bijlage 1: Bedrijvenlijst Bijlagen bij de voorschriften SBI OMSCHRIJVING AFSTAND CAT 15 VERVAARDIGING

Nadere informatie

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2)

Staat van bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 2) 01 landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 0112 0 tuinbouw: 0112 1 - bedrijfsgebouwen 2 1 15 vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken

Nadere informatie

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten

Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Enige kengetallen ter bepaling van het effect op het verdienend vermogen van de Achterhoek van regionale beleidsconcepten Inleiding Het bruto binnenlands product (BBP) van een land of regio is de som van

Nadere informatie

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten

Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Toelichting Staat van Bedrijfsactiviteiten Staat van bedrijfsactiviteiten toegespitst op de lokale situatie De locatie Graafstaete is bedoeld voor de vestiging van bedrijven uit de lichtere categorieën

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29917 28 oktober 2014 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 16 oktober 2014, 2014-0000146890,

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814.

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 29792 25 oktober 2013 Besluit van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 17oktober 2013, 2013-0000140508,

Nadere informatie

Lijst van bedrijven (categorie 1 t/m 3.1)

Lijst van bedrijven (categorie 1 t/m 3.1) 01 - Landbouw en dienstverlening t.b.v. de landbouw 0111, 0113 Akkerbouw en fruitteelt (bedrijfsgebouwen) 2 0112 0 Tuinbouw: 0112 1 bedrijfsgebouwen 2 0112 2 kassen zonder verwarming 2 0112 3 kassen met

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Economie. De conjunctuur

Economie. De conjunctuur Economie De conjunctuur De Algemene Directie Statistiek en Economische Informatie biedt onpartijdige statistische informatie. De informatie wordt conform de wet verspreid, meer bepaald voor wat betreft

Nadere informatie

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten Bedrijvenlijst: Staat van Bedrijfsactiviteiten SBICODE 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 0 Dienstverlening t.b.v. de landbouw: 014 1 algemeen (o.a. loonbedrijven), b.o < 500 m² B 014

Nadere informatie

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1)

Staat van Bedrijfsactiviteiten (categorie 1 t/m 3.1) 15 10, 11 - Vervaardiging van voedingsmiddelen en dranken 151 101, 102 0 Slachterijen en overige vleesverwerking: 151 101 5 vleeswaren- en vleesconservenfabrieken: p.o.

Nadere informatie

ANALYSE HIS-BESTANDEN NOA-GEBIED. In opdracht van de SER Noord-Nederland. 2 april P. Boomsma Kamer van Koophandel

ANALYSE HIS-BESTANDEN NOA-GEBIED. In opdracht van de SER Noord-Nederland. 2 april P. Boomsma Kamer van Koophandel In opdracht van de SER Noord-Nederland 2 april 2009 P. Boomsma Kamer van Koophandel 1 1. INLEIDING Noord-Nederland heeft besloten de blik de komende jaren in het bijzonder te richten op Noordoost Europa.

Nadere informatie

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013

Studie Betaalgedrag 2e kwartaal 2013 Studie Betaalgedrag 2 e kwartaal 2013 Over de studie betaalgedrag Graydon Belgium nv verzamelt systematisch en dagelijks aging listings. Vele duizenden bedrijven geven door op welke wijze (correct volgens

Nadere informatie

Bijlagen bij planregels

Bijlagen bij planregels Bijlagen bij planregels GEUR STOF GELUID GEVAAR GROOTSTE AFSTAND CATEGORIE Bijlage 1. Toegestane bedrijven SBI-CODE OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS - 01 LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW

Nadere informatie

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage: Staat van Bedrijfsactiviteiten EN 22 UITGEVERIJEN, DRUKKERIJEN EN REPRODUKTIE VAN OPGENOMEN MEDIA 221 Uitgeverijen (kantoren) 0 0 10 0 10 1 1 P 1 2222.6 Kleine drukkerijen en kopieerinrichtingen 10 0 30 0 30 2 1 P 1 B 2223 A Grafische

Nadere informatie

De Poort. S.B.I.- code. Cat. S.v.B. Algemene toelaatbaar Opmerkingen. Bestemmings regeling. De Poort 15, 4411 Goederenwegvervoerbedrijven

De Poort. S.B.I.- code. Cat. S.v.B. Algemene toelaatbaar Opmerkingen. Bestemmings regeling. De Poort 15, 4411 Goederenwegvervoerbedrijven De Poort S.B.I.- code S.v.B. Algemene toelaatbaar De Poort 1, 4411 Goederenwegvervoerbedrijven PA Rilland (zonder schoonmaken tanks) 6024 3.2 4.2 De Poort 2, 4411 PA Rilland Afvalscheidingsinstallaties

Nadere informatie

Voorwaarden om een EG-verklaring te verkrijgen voor de activiteiten die vermeld staan op lijst I

Voorwaarden om een EG-verklaring te verkrijgen voor de activiteiten die vermeld staan op lijst I Voorwaarden om een EG-verklaring te verkrijgen voor de activiteiten die vermeld staan op lijst I In België één van deze activiteiten hebben uitgeoefend: 1 hetzij gedurende 6 opeenvolgende jaren als zelfs

Nadere informatie

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten

Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Standaard Staat van Bedrijfsactiviteiten Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. kl. n.e.g.

Nadere informatie

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011

Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 Informatie sociale verzekeringen naar sectoren 2011 Colofon Uitgave Uitvoering Werknemersverzekeringen (UWV) Concernstaf Financieel Economische Zaken (FEZ) Afdeling Datawarehouse (DWH) Postadres Postbus

Nadere informatie

Industriële omzet veert op

Industriële omzet veert op Vierde kwartaal 21 Industriële omzet veert op Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, farmaceutische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie

Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Eerste kwartaal 216 Prijsafname zorgt opnieuw voor omzetdaling industrie Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Omzet daalt voor negende kwartaal op rij

Omzet daalt voor negende kwartaal op rij Derde kwartaal 216 daalt voor negende kwartaal op rij Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, farmaceutische, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit?

Presentatie WAI database November 2012. Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Presentatie WAI database November 2012 Hoe ziet het werkvermogen van de Nederlandse werkende beroepsbevolking eruit? Over de data De WAI vragenlijsten worden afgenomen door verschillende WAI licentienemers

Nadere informatie

Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet

Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet Tweede kwartaal 216 Lagere afzetprijzen drukken nog steeds omzet Industrie Voedings- en genotmiddelenindustrie Aardolie-, chemische, rubber- en kunststofproductenindustrie Basismetaal- en metaalproductenindustrie

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12

Statistisch Bulletin. Jaargang 71 2015 12 Statistisch Bulletin Jaargang 71 2015 12 19 maart 2015 Inhoud 1. Industrie en energie 3 Hoeveelheidsindexcijfers van de productie in de nijverheid (2010=100), maandgegevens 3 Productie in de nijverheid

Nadere informatie

Bijlagen behorende bij de regels

Bijlagen behorende bij de regels Bijlagen behorende bij de regels beheersverordening beheersverordening Ane PAGINA 31 Bijlage 1 Staat van bedrijven beheersverordening beheersverordening Ane PAGINA 32 S t a a t v a n b e d r i j v e n

Nadere informatie

B i j l a g e 1 S t a a t v a n b e d r i j v e n, d e e l u i t m a k e n d e v a n d e b r o c h u r e B e d r i j v e n e n M i l i e u z o n e r

B i j l a g e 1 S t a a t v a n b e d r i j v e n, d e e l u i t m a k e n d e v a n d e b r o c h u r e B e d r i j v e n e n M i l i e u z o n e r B i j l a g e 1 S t a a t v a n b e d r i j v e n, d e e l u i t m a k e n d e v a n d e b r o c h u r e B e d r i j v e n e n M i l i e u z o n e r i n g. H a n d r e i k i n g v o o r m a a t w e r k

Nadere informatie

E-commerce in de industrie 1

E-commerce in de industrie 1 E-commerce in de industrie 1 Vincent Fructuoso van der Veen en Kees van den Berg 2 Het gebruik van informatie- en communicatietechnologie (ICT) door industriële bedrijven ligt in vergelijking met andere

Nadere informatie

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS. nummer GEUR

SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING AFSTANDEN IN METERS. nummer GEUR SBI-1993 SBI-2008 OMSCHRIJVING EN IN METERS 01 01 - LANDBOUW EN DIENSTVERLENING T.B.V. DE LANDBOUW 014 016 0 Distverling t.b.v. de landbouw: 014 016 1 - algeme (o.a. loonbedrijv): b.o. > 500 m² 30 10 50

Nadere informatie

Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie

Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie 7 Verwevenheid eid industrie en diensten: Inkoop van diensten door de industrie Noortje Urlings Publicatiedatum CBS-website: 13 oktober 28 Den Haag/Heerlen Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken *

Nadere informatie

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek

9 juni Statistisch Bulletin. no. Jaargang. Centraal Bureau voor de Statistiek 9 juni 2011 Statistisch Bulletin 11 23 no. Jaargang 67 Centraal Bureau voor de Statistiek Verklaring van tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil 2010 2011 = 2010 tot en met

Nadere informatie

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen)

Statistisch Bulletin. Centraal Bureau voor de Statistiek. Inhoud. Tabellen. Overige gegevens (Niet in dit Statistisch bulletin opgenomen) Centraal Bureau voor de Statistiek Statistisch Bulletin 58e jaargang no. 40 / 10 oktober 2002 Inhoud Overige gegevens pag. 1 Zakelijke en overige commerciële dienstverlening Ontwikkeling van omzetten (excl.

Nadere informatie

Statistisch Jaarboek economie

Statistisch Jaarboek economie 83 7 84 Economie Werkgelegenheid: wederom daling De werkgelegenheid is voor het tweede achtereenvolgende jaar afgenomen. In 2003 werden ruim 500 minder arbeidsplaatsen (-1,2%) geregistreerd. Het aantal

Nadere informatie

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten

Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten Bijlage 1 Staat van Bedrijfsactiviteiten 1 Lijst van afkortingen in de Staat van Bedrijfsactiviteiten - niet van toepassing of niet relevant < kleiner dan > groter = gelijk aan cat. categorie e.d. en dergelijke

Nadere informatie

1. CO2-uitstoot Nederland

1. CO2-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot Nederland 1. CO-uitstoot globaal 1.1 Inleiding In het Handboek Monitoring broeikasgasemissies en hernieuwbare energie lokale overheden wordt beschreven hoe de broeikasgasemissies van gemeenten

Nadere informatie