HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH"

Transcriptie

1 Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Nieuw verdeelmodel Provinciefonds HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting Statennotitie: Eind maart 2011 heeft de Minister van BZK de hoofdlijnen van een nieuw verdeelmodel gepubliceerd. Hieruit blijkt dat de algemene uitkering uit het provinciefonds voor Gelderland structureel met 81 miljoen zal worden verminderd. Dat is ten opzichte van een afspraak over de verdeling van de rijkskorting voor het jaar 2011 een tegenvaller van 23 miljoen per jaar. In deze Statennotitie wordt een nadere toelichting gegeven op het proces en op het nieuwe verdeelmodel. Tevens wordt een toetsing van het model uitgevoerd waaruit blijkt dat er nogal wat kanttekeningen kunnen worden geplaatst bij de transparantie en duurzaamheid ervan. Aan de leden van Provinciale Staten 1 Inleiding Op 29 maart 2011 heeft de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) een brief aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gestuurd waarin de hoofdlijnen van een nieuw verdeelmodel van het provinciefonds worden toegelicht (als bijlage toegevoegd 1 ). Die brief is het sluitstuk van een traject dat enkele jaren heeft gevergd. In de documenten van de budgetcyclus (begroting, voorjaarsnota en rekening) hebben wij u steeds op de hoogte gehouden van de stand van zaken. In deze notitie willen wij u enige nadere toelichting geven op het proces dat zich heeft voltrokken en op het nieuwe verdeelmodel. 2 Uitgangspunten Het bestaande model is ingegaan in Door de ontwikkelingen sinds die tijd is een scheefgroei in de verdeling opgetreden. De beheerders van het provinciefonds zijn de Ministers van BZK en Financiën. Gedurende deze periode van discussie is de inzet van ons college over een nieuw verdeelmodel steeds geweest (in willekeurige volgorde): - Provinciale Staten moeten autonoom beleid kunnen voeren (zelf beleidsaccenten kunnen leggen), de provincies mogen door het model geen uitvoeringskantoor van het rijk worden want het is een democratisch gekozen autonome bestuurslaag met een eigen belastinggebied; - prudent beleid uit het verleden mag niet worden afgestraft ten gunste van provincies die een royaler financieel beleid hebben gevoerd; 1 Inclusief het Cebeon-rapport van 28 maart 2011 Nieuw verdeelmodel uitgavenclusters provinciefonds als achterliggende informatie waarop het model in de brief is gebaseerd code: doc Inlichtingen bij dhr. W. Muit, tel. (026) adres:

2 - het verdeelmodel moet (normatief) kostengeoriënteerd zijn en niet op basis van het werkelijk uitgavenniveau van de laatste jaren worden verdeeld (dan betalen andere provincies later allemaal mee aan een ruimhartige inzet van een bepaalde provincie); - het verdeelmodel moet er rekening mee houden dat een deel van het voorzieningenniveau in de provincies ook wordt bekostigd uit (ongelijk verdeelde) specifieke uitkeringen; - het model moet er ook rekening mee houden dat in de randstadprovincies een deel van het voorzieningenpakket aan de burgers en bedrijven geboden wordt door de grote steden terwijl die voorzieningen in de dunner bevolkte provincies door de provincies worden verzorgd; - het opnemen van een factor voor vermogensrendement in het verdeelmodel mag niet leiden tot een verbod op besteding van de hoofdsom (besteding slaat dan een gat in de begroting); - het model moet provincies die aandelen hebben verkocht gelijk behandelen met provincies die nog aandelen bezitten en die mogelijk willen behouden; - het model moet er rekening mee houden dat de aandelen van energiebedrijven in sommige provincies in bezit zijn of waren van de provincies zelf en in andere provincies in bezit van gemeenten. In het proces van herijking zijn de volgende publicaties/afspraken relevant: a een rapport van de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) uit maart 2009 met als titel Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. Hierin wordt aangegeven dat de provincies kennelijk bijna 600 miljoen minder nodig hebben uit het provinciefonds. Voor onze provincie zou dat een vermindering van de algemene uitkering uit het provinciefonds betekenen van 98 miljoen per jaar. b een rapport van de Commissie verdeelaspecten provinciefonds (voorzitter mevrouw Stuiveling) uit maart 2010 met als titel Beheerst verdelen (PS ) waarin een methode wordt gepresenteerd voor het inpassen van inkomsten uit energiebedrijven. Voor onze provincie zou dat een verlaging van de algemene uitkering uit het provinciefonds betekenen van 29 miljoen naast het evenredig deel van de rijkskorting ad 300 miljoen (ongeveer 36 miljoen). c In maart 2010 is een afspraak gemaakt in het IPO-Bestuur over een verdeling voor het uitkeringsjaar 2011 waarin voor onze provincie de uitkering uit het provinciefonds 58,3 miljoen lager uitkomt (PS ). Naast de verdeling van de korting voor 2011 heeft het IPO de fondsbeheerders verzocht de regie te nemen voor de verdeling vanaf 2012 omdat het niet mogelijk blijkt om daar onderling uit te komen. 3 Uitkomst De brief van de Minister van BZK geeft aan dat voor onze provincie de uitkering uit het provinciefonds structureel met 81 miljoen zal worden verminderd. Het hoeft geen betoog dat deze uitkomst bijzonder teleurstellend, bijna absurd, is te noemen. Daarmee draagt onze provincie 27% van de rijkskorting van 300 miljoen terwijl ons evenredig aandeel van de korting circa 36 miljoen (12%) is. De overige elementen in het nieuwe model (zie paragraaf 3) veroorzaken dus een vermindering van onze uitkering uit het provinciefonds van 45 miljoen ( 81 minus 36 miljoen). Doordat de provincies er onderling niet zijn uitgekomen is de volledige regie in handen gelegd van de fondsbeheerders. De brief van de minister is gericht aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal en is ter kennisname gestuurd aan de colleges van GS van de provincies. De fracties in de Tweede Kamer is gelegenheid gegeven schriftelijke vragen over de brief van de minister in te dienen. De brief van de minister bevat een schets van de hoofdlijnen van de vernieuwing van het verdeelmodel. Er is dus nog geen sprake van definitieve besluiten waardoor de provincies ook geen juridische mogelijkheden hebben bij deze brief. 2

3 De minister maakt in de brief niet expliciet duidelijk hoe de vervolgstappen zullen zijn om het nieuwe verdeelmodel "juridisch vast te leggen". Bij elke vervolgstap zullen wij bezien welke beïnvloedingsmogelijkheden de provincies kunnen inzetten (en welke inzet wij daarin willen leveren) vóórdat de betreffende besluiten worden genomen. 4 Nadere toelichting op het nieuwe model Zowel het verdeelmodel uit 1998 als het nieuwe zijn gebaseerd op de volgende uitgangspunten: - het verdeelmodel moet alle provincies in staat stellen om, bij een gelijke belastingdruk, een gelijkwaardig voorzieningenniveau te realiseren. Hierbij worden ook de verschillen in draagkracht vanuit eigen inkomsten en opcenten motorrijtuigenbelasting (MRB) betrokken. - het verdeelmodel moet kostengeoriënteerd zijn. Dit betekent dat de verdeling plaats vindt op basis van kostenverschillen die samenhangen met objectieve structuurkenmerken van provincies (exogene factoren zoals bevolkingsdichtheid, oppervlakte/arealen, verstedelijking, schaalfactoren en dergelijke). - het verdeelmodel moet de bestuurlijke autonomie van provincies ondersteunen, wat impliceert dat het verdeelstelsel globaal moet zijn en geen optelsom van normvergoedingen. De verdeling van het provinciefonds komt tot stand via een drieslag: - het startpunt vormen de uitgaven van provincies. Hiervoor worden zogenoemde ijkpunten geconstrueerd die zo goed mogelijk de verschillen tussen uitgaven van provincies verklaren op basis van objectieve factoren (bv. inwoners, weglengte, woningen etc). De uitgaven zijn verdeeld in verschillende clusters: bestuur, infrastructuur, water en milieu, ruimte, natuur en recreatie en voorzieningen. - op deze uitgavenijkpunten worden vervolgens de opbrengsten opcenten MRB in mindering gebracht via de keuze van een zgn. rekentarief dat voor alle provincies gelijk is. - ten slotte worden ook de Overige Eigen Middelen (OEM) van de provincies in mindering op de ijkpunten van de uitgaven. Tot de OEM behoren inkomsten uit grondexploitatie, leningen, beleggingen, deelnemingen etc. Schematisch Huidige Verdeling Provinciefonds: IJkpunten uitgaven Minus MRB rekentarief 55, 52 Minus OEM 11,3% van de uitgaven Saldo Provinciefonds Het is goed voor ogen te houden dat de ijkpunten van de uitgaven, de ijkpunten MRB en de ijkpunten OEM drie afzonderlijke knoppen zijn waaraan kan worden gedraaid om te komen tot een gewenste verdeling van het Provinciefonds. De enige factor die vastligt, is de omvang van het Provinciefonds. Deze constatering is van belang omdat afhankelijk van de knoppen waaraan gedraaid wordt de uitkomsten per provincie verschillend zijn. Bij de huidige verdeling van het Provinciefonds is het ijkpunt MRB vastgesteld op 55,52 (gebaseerd op de opbrengsten provinciale opcenten MRB uit 1995). Voor de OEM wordt in het bestaande verdeelstelsel verondersteld dat alle provincies 11,3% van de uitgaven kunnen dekken uit OEM (dus los van de feitelijke omvang van de OEM per provincie). In de brief van de minister wordt op de volgende manier aan de drie knoppen gedraaid: a Uitgaven Bij de uitgaven wordt onderscheid gemaakt tussen beheertaken van de provincie en ontwikkeltaken. Voor de uitgaven aan de beheertaken is uitgegaan van een sobere en doelmatige uitvoering. Per cluster is dit op een uiteenlopende wijze vertaald (bijv. bij Water en Milieu 10% onder het feitelijk uitgavenniveau, bij Natuur en Recreatie 20% en bij Verkeer en Vervoer 4%. 3

4 Voor de ontwikkeltaken zijn niet de uitgaven per provincie het uitgangspunt maar de nationaal gewenste opgaven. Deze worden vertaald naar structurele budgetten per provincie. Daarbij is uitgegaan van de periode Herijking zal geschieden door middel van een actief Periodiek Onderhoud. b MRB Het rekentarief MRB (voor ,52) wordt (met mate) geactualiseerd naar 65,9. Dit ligt 3 % onder het feitelijk laagste tarief ( Noord-Holland). c OEM In het nieuwe verdeelmodel is een nieuwe vermogensmaatstaf opgenomen. Deze bestaat uit een vast percentage van ongeveer 5 % van het totaal uitgavenijkpunt (in navolging van het Gemeentefonds) en een variabel percentage van 35 % van de geraamde inkomsten uit vermogen. Daarbij wordt een fictief rendement verondersteld van 3% over de inkomsten uit vermogen. De keuzes voor de verschillende waarden zijn deels te objectiveren, vooral bij de beheertaken, maar bevatten evenzeer politiek- bestuurlijke elementen (invulling sober en doelmatig, rekentarief MRB, omvang verevening). Voor Gelderland resteert een negatief herverdeeleffect van 81 mln. Dit in vergelijking tot andere provincies forse effect kan niet verklaard worden uit de beheertaken (hier scoort Gelderland een lichte plus), maar vloeit vooral voort uit de verevening van de OEM. Daarnaast zijn waarschijnlijk ook de ontwikkeltaken van Gelderland minder gehonoreerd. Limburg en Flevoland krijgen bij de ontwikkeltaken relatief hoge budgetten in verband met de transitie-opgaven in verband met krimp resp. groei. 5 Het model uit de brief van de Minister van BZK getoetst Een globale beoordeling van het model op de elementen transparantie, uitlegbaarheid, consistentie en duurzaamheid geeft ons aanleiding het volgende op te merken. Transparantie - Ontwikkeltaken Ten aanzien van de transparantie zijn wij van mening dat deze is verminderd. Dat wordt vooral veroorzaakt door de introductie van ontwikkeltaken. Voor de bepaling van de omvang van de ontwikkeltaken zijn niet zozeer relevant de uitgaven van provincies aan deze taken, maar de nationaal gewenste opgaven per provincie in de periode Deze handelwijze is strijdig met de autonomie van de provincies (het rijk bepaalt welke opgave in de verdeling wordt gehonoreerd), maar bovendien wordt niet duidelijk welke opgave per provincie waarom en voor welk bedrag wordt gehonoreerd. In de brief belooft de minister dat verschuivingen in taken en kosten worden meegenomen bij het nog te ontwikkelen onderhoudsinstrument van het provinciefonds. Hierbij dient bedacht te worden dat het periodiek onderhoud zich kan ontwikkelen tot een Paard van Troje. Als het rijk bepaalt wat nationale opgaven zijn per provincie kan dit bij het volgende periodiek onderhoud leiden tot een opmaat voor een volgende korting of (bij decentralisatie of co-financiering) tot een lagere overheveling naar het provinciefonds dan de feitelijke kosten. - Draaien aan de knoppen In het vorenstaande is duidelijk gemaakt dat de fondsbeheerders aan drie knoppen kunnen draaien om tot de gewenste verdeling van het provinciefonds te komen: uitgavenijkpunt, MRB rekentarief en verevening van de OEM. In elke verdeling worden politiek- bestuurlijke keuzen gemaakt omdat niet alle keuzes te objectiveren zijn. Belangrijk is wel dat de keuzes worden onderbouwd, ook de politiek- bestuurlijke. Dat gebeurt in het voorliggende voorstel niet of onvoldoende, hetgeen ten koste gaat van de transparantie. Waarom wordt de verevening op 35% gesteld, waarom wordt het rekentarief MRB niet opgetrokken tot het gemiddelde, waarom worden op de uitgavenijkpunten wisselende percentages afgetrokken om invulling te geven aan het uitgangspunt sober en doelmatig? 4

5 Uitlegbaarheid en consistentie De weinig transparante verdeling werkt door in de uitlegbaarheid en de consistentie. Natuurlijk kan worden uitgelegd dat provincies met een grote OEM moeten inleveren ten koste van provincies die geen vermogen hebben. Maar de precieze herverdeeleffecten resulteren ook op basis van keuzes die soms expliciet zijn, soms impliciet en soms niet zijn onderbouwd. Bijv. waarom wordt de schaalsprong Almere wel gehonoreerd en de Zuiderzeelijn niet? Waarom wordt 75 mln opzij gezet voor transitieopgaven in met name Flevoland en Limburg? Duurzaamheid De brief van de minister geeft aan dat voor de ontwikkeltaken uitgegaan wordt van de periode met periodiek onderhoud. Het gaat hierbij om taken waarmee 940 mln. is gemoeid. Dat geeft al aan dat de duurzaamheid niet gegarandeerd is. Verder is het onvoldoende duidelijk op welke wijze mutaties, bijvoorbeeld bij decentralisaties, in het model worden verwerkt en of het systeem daarvoor voldoende robuust is. Daarnaast draagt ook de beslissing om het rekentarief op te trekken tot een niveau dat 3% ligt onder de goedkoopste provincie (Noord- Holland) niet bij aan duurzaamheid. Het is te verwachten dat in de komende jaren de verschillen tussen het rekentarief en de feitelijke tarieven zullen toenemen. 6 Herverdeling De methodiek van herverdeling van het provinciefonds vloeit voort uit de Financiële verhoudingswet. Een provincie heeft krachtens die wet over ieder uitkeringsjaar recht op een algemene uitkering uit het provinciefonds die ten goede komt aan de algemene middelen van de provincie. Krachtens artikel 7 van deze wet houdt de verdeling van die uitkering over de provincies rekening met de verschillen tussen de provincies onderling in het vermogen tot het voorzien in eigen inkomsten en met de verschillen in noodzakelijke uitgaven. Kortweg wordt daarmee bedoeld dat de algemene uitkering uit het provinciefonds het sluitstuk van de het voorzieningenpakket voor een provincie is. Een provincie met meer mogelijkheden om eigen inkomsten te genereren (ongeacht of die werkelijk worden gerealiseerd) ontvangt minder uit het provinciefonds dan een provincie die dergelijke mogelijkheden mist. De uitkering uit het provinciefonds op het huidige model is gestart in 1998 en sindsdien aangepast voor taakmutaties en de accresmethode. Dat laatste houdt in dat de groei of krimp van het totale fondsbedrag is afgeleid uit de groei of krimp van de rijksbegroting. Dat de provincies meer eigen inkomsten gingen genereren in de tweede helft van het afgelopen decennium was er de oorzaak van dat de provincies een bijdrage van 200 miljoen per jaar aan het rijk verstrekten conform het bestuursakkoord De verdeling van die bijdrage aan het rijk is in onderling overleg tussen provincies tot stand gekomen. Voor de randstadprovincies is die bijdrage gerelateerd aan het Randstad Urgentie Programma en de overige 8 provincies hebben de rest voor hun rekening genomen. Voor onze provincie is dat in 2008 geweest 24 miljoen en voor de jaren 2009, 2010 en miljoen per jaar. Het rijk heeft vervolgens in de voorjaarsnota 2009 een korting op het provinciefonds ingeboekt van 300 miljoen per jaar met ingang van Deze korting vindt zijn motivering in het advies van de Rvf van maart Daarmee is het totaal van het provinciefonds aangepast aan de hogere eigen inkomsten die provincies genereren. Het is duidelijk dat het meer kunnen genereren eigen inkomsten niet voor alle provincie in dezelfde mate mogelijk is. Bijvoorbeeld provincies die geen aandeelhouder zijn kennen niet de groei van OEM zoals die voor onze provincie zich heeft voorgedaan. 5

6 Voor onze provincie laten de eigen inkomsten een sterke groei zien sinds de liberalisering van de energiemarkt. Bij de andere inkomstenfactor (opcenten MRB) is groei mede ontstaan door groei van het wagenpark en de toename in gewicht. De laatste jaren vlakt deze ontwikkeling af omdat de wetgever heeft bepaald dat houders van zeer zuinige motorvoertuigen zijn vrijgesteld van MRB en opcenten. Vanwege de verkoop van de commerciële aandelen van Nuon-energy wordt vanaf 2009 het dividend van Nuon in vier tranches omgezet in rendement op stamkapitaal. In het nieuwe model voor de verdeling van het provinciefonds wordt van aandeelhoudende provincies 35% van het dividend van de energiebedrijven meegenomen en van de provincies die aandelen hebben verkocht 35% van een fictief rendement van 3% op de verkoopopbrengst. De verkopen zijn meegenomen vanaf 1999 ongeacht of de provincies de middelen inmiddels hebben besteed. Met andere woorden: het model behandelt provincies die aandelen hebben verkocht op gelijke wijze als provincies die aandelen in bezit hebben of houden. Bij de een wordt rendement meegeteld en bij de ander het dividend. Het al of niet voeren van een prudent beleid in het verleden wordt in het model ook niet benadeeld omdat hiervoor een gemiddelde aftrek van 5% van de benodigde uitgaven van het takenpakket wordt toegepast. Een herverdeling heeft de afgelopen jaren bij de uitkering van het provinciefonds niet direct doorgewerkt in de algemene uitkering. Wel heeft het indirect doorgewerkt bij de verdeling van de afspraak uit het bestuursakkoord en bij de afspraak over 2011 van de verdeling van de korting van 300 miljoen. Zoals in de inleiding opgemerkt is de brief van de minister het sluitstuk van de discussie en daarmee (behoudens bespreking van het voorstel in de Tweede Kamer) tevens de start van de verdeling volgens het nieuwe model. 7 Ten slotte In de Statennotie Tweede contourennotitie opvang provinciale bezuinigingen (PS ) hebben wij geschreven: Ons college betreurt het dat de provincies onderling niet verder zijn gekomen dan een voorstel te doen voor De inspanningen van ons college zijn er steeds op gericht geweest om tot een structurele oplossing te komen waarin een totaalpakket van korting en herverdeling in logische samenhang is bezien. ( ) Omdat de regie nu in handen is gekomen van de fondsbeheerders (al zullen zij de individuele provincies er nog wel bij betrekken) zullen we moeten afwachten hoe groot de algemene uitkering uit het provinciefonds voor 2012 zal zijn. Zoals gezegd zal ons college nauwgezet volgen welke vervolgstappen hoe de fondsbeheerders zetten om het nieuwe verdeelmodel "juridisch vast te leggen". Bij elke vervolgstap zullen wij bezien welke beïnvloedingsmogelijkheden de provincies hebben en daar zo nodig gebruik van maken, zonder overigens de illusie te wekken dat het tot substantieel andere uitkomsten zal leiden. In IPO-verband hebben wij overigens gemerkt dat veel provincies graag een punt willen zetten achter de discussie over de herverdeling/herijking. Wij geven u in overweging deze notitie voor kennisgeving aan te nemen. Arnhem, 12 april zaaknr Namens Gedeputeerde Staten van Gelderland, T.H.C. Peters lid van Gedeputeerde Staten

Provinciefonds: omvang en verdeling ter discussie

Provinciefonds: omvang en verdeling ter discussie Provinciefonds: omvang en verdeling ter discussie De rekensommen achter het advies van de Rfv Op 19 maart 2009 bracht de Raad voor de financiële verhoudingen (Rfv) zijn advies uit over de omvang en de

Nadere informatie

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen

Introductie provinciale financiën. Provincie Groningen Introductie provinciale financiën Provincie Groningen 08.04.2015 1 Wie zijn wij? Afdeling Financiën & Control Fred Hassert (afdelingshoofd) Harmen Boeijenk (clustercoördinator beleid en advies) Johan Oosterling

Nadere informatie

Herverdeling gemeentefonds Wikken en wegen. Gijs Oskam Expertisecentrum Gemeentefinanciën VNG Utrecht, 18 november 2013

Herverdeling gemeentefonds Wikken en wegen. Gijs Oskam Expertisecentrum Gemeentefinanciën VNG Utrecht, 18 november 2013 Herverdeling gemeentefonds Wikken en wegen Gijs Oskam Expertisecentrum Gemeentefinanciën VNG Utrecht, 18 november 2013 Programma Inkomsten van gemeenten Terugblik op de herverdeling 1997 en 2001 Voorgenomen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 930 C Jaarverslag en slotwet Provinciefonds 2013 Nr. 3 MEMORIE VAN TOELICHTING A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL Wetsartikel

Nadere informatie

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001

BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002. d.d. 11-07-2001 BIJDRAGE CONCERN AAN DEEL 3 BELEIDSBEGROTING 2002 d.d. 11-07-2001 1. Productgroepnummer: 0001 3. Productgroepnaam: Financieringsmiddelen Het betreft een verzameling van mogelijke financieringsmiddelen,

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 640 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Rfv 04.11/ (070) Inleiding en samenvatting

Rfv 04.11/ (070) Inleiding en samenvatting de Minister van Verkeer en Waterstaat de Staatssecretaris van Binnenlandse Zaken, Mevrouw A.G.M. van de Vondervoort de Staatssecretaris van Financiën te D E N H A A G DEN HAAG Bijlagen -- Inlichtingen

Nadere informatie

Algemene uitkering

Algemene uitkering Onderwerp Decembercirculaire 2010 van het Gemeentefonds. Beslispunten 1. De Decembercirculaire 2010 voor kennisgeving aan te nemen; 2. Op basis van de uitkomsten van de Decembercirculaire 2010 de begroting

Nadere informatie

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond

Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Aanvulling BBL-oud-grond Aanvullend advies aan het Interprovinciaal Overleg over de verdelingsvraagstukken samenhangend met de BBL-oud-grond Juni 2013 Inhoud 1 Inleiding 2

Nadere informatie

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2

Aanvulling BBL-oud-grond Provincies, natuurlijk doen! Onder embargo. 2 1. Inleiding Voor de verdeling van de middelen uit de hoofdlijnennotitie van het ministerie van EZ ( 200 miljoen) is advies gevraagd aan onze commissie (Commissie Jansen-2). Dit advies is uitgebracht in

Nadere informatie

kostenmethode.~_... " -... '",. - ".~.. Dit memo doet verslag van een cijfermatige analyse die in uw opdracht heeft gemaakt

kostenmethode.~_...  -... ',. - .~.. Dit memo doet verslag van een cijfermatige analyse die in uw opdracht heeft gemaakt .- -~-.- Varianten gemeent~ljjk~mldde!tm.bijla~ aan: t.a.a.: van: datum: i>~ kostenmethode.~_... " -... '",. - ".. ---- - ~ 1. ntroductie Dit memo doet verslag van een cijfermatige analyse die in uw opdracht

Nadere informatie

Ons kenmerk Rfv/ Doorkiesnummer

Ons kenmerk Rfv/ Doorkiesnummer De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de staatssecretaris van Financiën Bijlagen Geen Inlichtingen bij S. Vroonhof Onderwerp Advies Uitlichting FWI Uw kenmerk FO2000/U69450 Ons kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 34 085 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Nadere informatie

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord.

2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. 2 a. Toelichting van de VNG bij de financiële aspecten van het Bestuursakkoord. Tijdens de ledenconsultaties die in juni over het Bestuursakkoord en het rapport De eerste overheid hebben plaatsgevonden

Nadere informatie

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling Statenvoorstel P r o v i n c i e F l e v o l a n d Statenvoorstel *450788* Aan: Provinciale Staten Onderwerp: De 10e wijziging van de begroting 2006 van de provincie Flevoland en de beschikbaarstelling

Nadere informatie

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014.

Wy stelle jo foar te besluten om: de begroting te wijzigingen conform de mutaties in de decembercirculaire gemeentefonds 2014. Riedsútstel Ried : 12 februari 2015 Agindapunt : 5 Status : Opiniërend/Besluitvormend Eardere behandeling : Informatiecarrousel 5 februari 2015 (agendapunt 7) Portefúljehâlder : Mw. G. Postma Amtner :

Nadere informatie

De toekomst van de financiële verhouding Rijk - gemeenten

De toekomst van de financiële verhouding Rijk - gemeenten De toekomst van de financiële verhouding Rijk - gemeenten ESBL studiemiddag De toekomst van de gemeentefinanciën Rotterdam, 14 februari 2017 Maarten Allers Bestuurlijke ontwikkelingen gaan snel Decentralisatie

Nadere informatie

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp

De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp gemeente Haarlemmermeer De leden van de gemeenteraad van Haarlemmermeer Postbus 250 2130 AG Hoofddorp Bezoekadres; Raadhuisplein 1 Hoofddorp Telefoon 0900 1852 Telefax 023 563 95 50 Cluster Contactpersoon

Nadere informatie

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien

1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien 1.10 Programma 10 Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Portefeuillehouder: mevrouw J.A. de Vries Baten en lasten Bedragen x 1.000 Realisatie 2011 2012 2013 2014 2015 2016 - Baten 10.1 Provinciefonds

Nadere informatie

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP

Doorkiesnummer : (0495) 575 521 Agendapunt: 8 ONDERWERP Wijnen, Peter FIN S3 RAD: RAD131106 2013-11-06T00:00:00+01:00 BW: BW131001 voorstel gemeenteraad Vergadering van de gemeenteraad van 6 november 2013 Portefeuillehouder : J.M. Cardinaal Behandelend ambtenaar

Nadere informatie

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter

23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Aan Gemeenteraad Datum Betreft Contactpersoon 23 juni 2015 Financiële gevolgen meicirculaire 2015 gemeentefonds M.A. Bouter Doorkiesnummer Email Bijlage(n) Ons kenmerk Uw kenmerk CC 1 592113 Hofhoek 5

Nadere informatie

Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept

Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept Verdeling gemeentefinanciën: een vernieuwd recept Regiodag Rotterdam 20 oktober 2011 Jiska Nijenhuis projectleider decentralisaties Projectleider ordening en onderhoud gemeentefinanciën (OOG) Opbouw presentatie

Nadere informatie

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan.

In de bijgevoegde analyse wordt weergegeven waardoor de verschillen ten opzichte van de meicirculaire zijn ontstaan. Memo Aan: de Raad van de gemeente Oude IJsselstreek Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 6 oktober 2015 Kenmerk: 15ini02499 Onderwerp: uitwerking septembercirculaire 2015 (Algemene uitkering

Nadere informatie

Groot onderhoud gemeentefonds. 25 & 27 maart en 1 april 2014

Groot onderhoud gemeentefonds. 25 & 27 maart en 1 april 2014 Groot onderhoud gemeentefonds 25 & 27 maart en 1 april 2014 Onno IJsselsteijn Elze de Vries Inhoud bespreking & doel 1. Proces 2011 heden 2. Doelen groot onderhoud 3. Uitgangspunten verdeling 4. Doorwerking

Nadere informatie

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire

Samenvatting Voorjaarsnota - decembercirculaire Memo meicirculaire 2016 De laatste bijstelling van de algemene uitkering heeft plaatsgevonden in de Voorjaarsnota 2016 op basis van de decembercirculaire 2015 en de meest actuele gegevens eenheden verdeelmaatstaven

Nadere informatie

Financiële begroting 2015 samengevat

Financiële begroting 2015 samengevat Financiële begroting 2015 samengevat Begrotingscyclus Het beleid en de financiën van de provincie komen op een aantal momenten in het jaar provinciebreed aan de orde. Dit wordt ook wel de begrotings- of

Nadere informatie

Burgemeester en Wethouders

Burgemeester en Wethouders Burgemeester en Wethouders B en W nummer 12.0027. ; besluit d.d. 24-10-2012 Onderwerp Beantwoording brief over de herverdeling van het gemeentefonds en besteding op het Cluster Educatie. Besluiten:Behoudens

Nadere informatie

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting

De begroting van de provincie Utrecht voor Een samenvatting De begroting van de provincie Utrecht voor 2012 Een samenvatting Hoeveel gaat de provincie Utrecht in 2012 uitgeven? Waaraan en waarom? Dat leest u in deze samenvatting. U zult zien dat wij voor 2012 duidelijke

Nadere informatie

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF

i^v RAADSINFORMATIEBRIEF i^v gemeente WOERDEN Van: college van burgemeester en wethouders Datum: 1 november 211 Portefeuillehouder(s): B. Duindam Portefeuille(s): Financiën Contactpersoon: Ivonne Mellema-Moor Tel.nr.: 843 E-mailadres:

Nadere informatie

*1518441* Statenvoorstel

*1518441* Statenvoorstel Statenvoorstel ** Aan Provinciale Staten Onderwerp Zomernota 2013 Besluitvormingsronde Statendag 25 september 2013 (ov) / 16 oktober 2013 Agendapunt 1. Beslispunten 1. De Zomernota 2013 vast te stellen;

Nadere informatie

Ontwikkelingen in de financiële verhouding

Ontwikkelingen in de financiële verhouding Ontwikkelingen in de financiële verhouding Aandelen overheidslagen in uitgaven (2012) Slechts een klein deel van de belasting- en premieopbrengst gaat naar gemeenten (Bron: rapport Adviescommissie Financiële

Nadere informatie

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies

BESTUURSOVEREENKOMST GROND. EZ Provincies BESTUURSOVEREENKOMST GROND EZ Provincies September 2013 BESTUURSOVEREENKOMST GROND Ondergetekenden: A. de staatssecretaris van Economische Zaken B. de gedeputeerden Vitaal Platteland van alle provincies

Nadere informatie

Groot onderhoud gemeentefonds in 2015 en 2016

Groot onderhoud gemeentefonds in 2015 en 2016 De Vereniging van Nederlandse Gemeenten de voorzitter van de directieraad Postbus 30435 2500 GK Den Haag DGBK BDF/OFI Contactpersoon Elze de Vries T 06-52543506 Groot onderhoud gemeentefonds in 2015 en

Nadere informatie

AP II

AP II Jjy. provincie groningen bezoekadres: Martinikerkhof 12 Aan Provinciale Staten postadres: Postbus 610 9700 AP Groningen algemeen telefoonnr: 050 316 49 II www.provinciegroningen.nl info@provinclegroningen.nl

Nadere informatie

B en W d.d

B en W d.d B en W 14.0354 d.d. 8-4-2014 Onderwerp Reactie aan VNG op de onderzoeksrapportage Groot-onderhoud gemeentefonds Besluiten:Behoudens advies van de commissie 1. Vast te stellen de brief aan de gemeenteraad

Nadere informatie

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016

Ontwerpbesluit pag. 3. Toelichting pag. 4. Bijlage(n): Najaarsrapportage 2016 College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel DATUM 13-9-2016 NUMMER PS PS2016PS17 AFDELING MAO COMMISSIE BEM STELLER Leo Donker DOORKIESNUMMER 0646994683 DOCUMENTUMNUMMER 818ACAEO PORTEFEUILLEHOUDER

Nadere informatie

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5

College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel. Ontwerp-besluit pag. 4. Toelichting: pag. 5 2017MME151 College van Gedeputeerde Staten Statenvoorstel DATUM 26 september 2017 NUMMER PS AFDELING Managementondersteuning COMMISSIE Alle STELLER Alex van der Weij DOORKIESNUMMER 3992 DOCUMENTUMNUMMER

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2016 Nr. 23 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

Financiële positie van Flevoland zonder en met schaalsprong

Financiële positie van Flevoland zonder en met schaalsprong Financiële positie van Flevoland zonder en met schaalsprong Analyse van de (structurele) lasten en eigen inkomsten in relatie tot de herziening van het provinciefonds 540009-020 Rapport Cebeon, 1 oktober

Nadere informatie

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag

Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus EA Den Haag Aan de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag www.rijksoverheid.nl www.facebook.com/minbzk www.twitter.com/minbzk Uw kenmerk Datum Betreft Herverdeling onderdeel

Nadere informatie

Groot onderhoud gemeentefonds

Groot onderhoud gemeentefonds faculteit economie en bedrijfskunde COELO Groot onderhoud gemeentefonds 17 oktober 2013 Maarten Allers COELO Centrum voor onderzoek van de economie van de lagere overheden Groot onderhoud gemeentefonds

Nadere informatie

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties

Ministerie van Binnen andse Zaken en Koninkrijksrelaties R. Anderson Contactpersoon Uw kenmerk Postbus 20120 8900 HM Leeuwarden 2016-0000754155 Kenmerk www.facebook.com/minbzk Provincie Fryslâ www.rijksoverheid.ni Provinciale Staten www.twitter.com/minbzk programmabegroting.

Nadere informatie

Groot onderhoud algemene uitkering gemeentefonds Wikken en wegen. Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën 27 maart 2014

Groot onderhoud algemene uitkering gemeentefonds Wikken en wegen. Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën 27 maart 2014 Groot onderhoud algemene uitkering gemeentefonds Wikken en wegen Gijs Oskam, VNG/Gemeentefinanciën 27 maart 2014 Uitgangspunten VNG in verdeelkwesties De VNG richt zich in haar oordeel over verdeelkwesties

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 805 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2013 (wijziging samenhangende met de Najaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten,

PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel. Programmabegroting 2009, posten voorjaarsnota. Aan Provinciale Staten, PS2008BEM32-1 - College van Gedeputeerde Staten statenvoorstel Datum : 7 oktober 2008 Nummer PS : PS2008BEM32 Afdeling : Financiën Commissie : alle Registratienummer : 2008INT228103 Portefeuillehouder

Nadere informatie

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2

gemeente Eindhoven 0,6 1,5 3,6 4,0 2,8 5,9 7,9 8,2 gemeente Eindhoven Inboeknummer 14bst001068 Dossiernummer 14.27.601 1 juli 2014 Raadsinformatiebrief Onderwerp: Meicirculaire Gemeentefonds 2014. Inleiding Drie keer per jaar (in mei, september, december)

Nadere informatie

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015

MEMORIE VAN TOELICHTING. 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 MEMORIE VAN TOELICHTING 1 e Bestuursrapportage 2014 & Kadernota 2015 College van B&W van BEEK 26 juni 2014 MEMORIE VAN TOELICHTING Mede naar aanleiding van de commissiebehandelingen op 23, 24 en 25 juni

Nadere informatie

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Datum 6 december 2010 Ons kenmerk 2010-0000790248 Onderdeel Cluster Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 6 december 2010 Inlichtingen zie onder Aantal bijlagen 7 Bezoekadres

Nadere informatie

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1.

Voor algemene gegevens over de opbouw en waarde van het aandelenbezit alsmede het aandeelhoudersrendement wordt verwezen naar bijlage 1. Memo aan onderwerp Leden van de gemeenteraad Vervreemden aandelen cyclus van Hans van den Akker dienst afdeling telefoon Datum 12 september 2011 memo Tijdens de raadsbijeenkomst van 15 december 2010 heeft

Nadere informatie

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016

Uitkering superdividend aan EZ 20.000.000 EZ opteert voor uitbetaling in twee tranches: - 10.000.000 in 2015-10.000.000 in 2016 Concept tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 12 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie

Groot onderhoud gemeentefonds Brede bijeenkomst 17 oktober Onno IJsselsteijn Elze de Vries

Groot onderhoud gemeentefonds Brede bijeenkomst 17 oktober Onno IJsselsteijn Elze de Vries Groot onderhoud gemeentefonds Brede bijeenkomst 17 oktober 2013 Onno IJsselsteijn Elze de Vries Inhoud presentatie & doel Groot onderhoud Gemeentefonds per 2015 a. Doelen en opbrengsten groot onderhoud

Nadere informatie

Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. maart 2009. Rfv

Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies. maart 2009. Rfv Naar een herijking van de financiële verhouding tussen Rijk en provincies maart 2009 Rfv /2/ Inhoud /3/ Voorwoord 5 Samenvatting 7 1. Algemeen 15 1.1 Adviesaanvraag 15 1.2 Bestuurlijke achtergrond 16 1.3

Nadere informatie

raadsvoorstel Aan de raad,

raadsvoorstel Aan de raad, raadsvoorstel Agendapunt 2016, nr Te behandelen door wethouder Te Gronde onderwerp Aan de raad, Inleiding Gedurende een begrotingsjaar doen zich situaties voor die niet zijn/niet konden worden voorzien

Nadere informatie

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015

Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting 2015 Raadsvoorstel *Z0150D438FB* Aan de raad Documentnummer : INT-14-14335 Afdeling : Bedrijfsvoering Onderwerp : Verwerking septembercirculaire 2014 in de begroting, als 1 e begrotingswijziging op de programmabegroting

Nadere informatie

Ons kenmerk Rfv/1999079288 Doorkiesnummer 070-3027232

Ons kenmerk Rfv/1999079288 Doorkiesnummer 070-3027232 De staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport Postbus 20011 2500 EA DEN HAAG Bijlagen Inlichtingen bij G.A. van Nijendaal Onderwerp Stimulering kinderopvang Uw kenmerk DJB/PJB-993207 Ons kenmerk

Nadere informatie

Vergelijk kostenniveau per veiligheidsregio t.o.v. de Cebeon-norm. Informatief H. Meijer (VD) - Datum: -

Vergelijk kostenniveau per veiligheidsregio t.o.v. de Cebeon-norm. Informatief H. Meijer (VD) - Datum: - B.7 1. Samenvatting voorstel Naar aanleiding van de bespreking in het Dagelijks Bestuur van 17 maart 2016 betreffende de stand van zaken van de gemeentelijke besluitvorming over het Regionaal Beleidsplan

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2009 2010 32 395 C Wijziging van de begrotingsstaat van het provinciefonds voor het jaar 2010 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5

Inhoudsopgave. 1 Inleiding... 5 Kadernota 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding.... 5 2 Financieel perspectief 2015-2018... 6 2.1 Inleiding... 6 2.2 Algemene uitgangspunten voor de begroting.... 6 2.3 Meerjarig perspectief, bestaand beleid....

Nadere informatie

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 3 maart 2011

CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 3 maart 2011 Datum 3 maart 2011 Ons kenmerk 2011-2000048603 Onderdeel Cluster Bestuurlijke en Financiële Verhoudingen Inlichtingen zie onder CIRCULAIRE PROVINCIEFONDS van 3 maart 2011 Aantal bijlagen 5 Bezoekadres

Nadere informatie

Financiële vertaling Bestuursakkoord

Financiële vertaling Bestuursakkoord Financiële vertaling Bestuursakkoord In deze notitie geven we inzicht in de financiële vertaling van het Bestuursakkoord. Dat doen we per onderdeel van het Bestuursakkoord. En dat doen we door per onderdeel

Nadere informatie

NOTA VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN INZAKE HET PROVINCIALE BELASTINGGEBIED.

NOTA VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN INZAKE HET PROVINCIALE BELASTINGGEBIED. NOTA VAN GEDEPUTEERDE STATEN VAN GRONINGEN INZAKE HET PROVINCIALE BELASTINGGEBIED. I. Inleiding en korte samenvatting. Het provinciale belastinggebied is in discussie gekomen. In mei 2005 verscheen het

Nadere informatie

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170

BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8020 betreft Meerjarig aanvullende Uitkering I-deel WWB uw kenmerk ons kenmerk BAWI/U200801717 Lbr. 08/170 bijlage(n) datum

Nadere informatie

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering

datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering Memo datum voor Afdeling/cluster 23 juni 2015 Leden van de Raad Bedrijfsvoering behandeld door bijlage(n) A. ter Beest 1 Onderwerp Effecten meicirculaire 2015 i.r.t. de Voorjaarsnota 2015 Geachte leden

Nadere informatie

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken:

Van deze gelegenheid maken wij gebruik het volgende op te merken: Bezoekadres Huis der Provincie Markt 11 6811 CG Arnhem Postadres Postbus 9090 6800 GX Arnhem De Raad van de gemeente Hattem Postbus 93 8050 AB HATTEM telefoonnummer (026) 359 91 11 telefaxnummer (026)

Nadere informatie

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106

ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Actualiteiten gemeentefinanciën uw kenmerk ons kenmerk ECGF/U201301543 Lbr. 13/106 bijlage(n) - datum 13 december

Nadere informatie

Raad 1 oor ck DAE 420. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA Den Haag

Raad 1 oor ck DAE 420. De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus EA Den Haag I. DAE 420 J A!f 1 : 1 Raad 1 oor ck > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties dr. R.H.A. Plasterk Postbus 20011 2500 EA Den Haag Raad voor

Nadere informatie

Onderzoek omvang en verdeling provinciefonds

Onderzoek omvang en verdeling provinciefonds Onderzoek omvang en verdeling provinciefonds 534008-006 Eindrapport Cebeon, 5 maart 2009 I Inhoudsopgave 1 Inleiding... 5 2 Samenvattend overzicht... 9 2.1 Overzichtstabel... 9 2.2 Bevindingen per cluster...

Nadere informatie

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland

Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland Najaarsnota 2017 Beleidsmatige en financiële actualisatie Provincie Gelderland vrijdag 29 september 2017 19:16 Bezoekadres: Markt 11, 6811 CG ARNHEM Postadres: Postbus 9090, 6800 GX ARNHEM Telefoon: (026)

Nadere informatie

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding

Collegebesluit. Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ Inleiding Collegebesluit Onderwerp: Decembercirculaire 2014 Reg. Nummer: 2015/ 17799 1. Inleiding De decembercirculaire 2014 is de derde circulaire die in 2014 is verschenen over de ontwikkeling van het Gemeentefonds.

Nadere informatie

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting

Haarlem, 23 augustus 2011. Onderwerp: Begroting 2012. Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting Haarlem, 23 augustus 2011 2011 77 Onderwerp: Begroting 2012 Bijlagen: ontwerpbesluit, begroting 1 Inleiding De voor u liggende begroting 2012-2015 is de eerste begroting van het nieuwe college na de verkiezingen

Nadere informatie

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord)

Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Bijlage 2 bij Raadsvoorstel nr. HVE070017 (Verkeersproblematiek Maastrichterlaan/Randweg Noord) Financiële paragraaf aanleg Randweg Noord Inleiding De kosten gemoeid met de planvoorbereiding en aanleg

Nadere informatie

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer J.W. Remkes Postbus EA Den Haag

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer J.W. Remkes Postbus EA Den Haag De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties De heer J.W. Remkes Postbus 20011 2500 EA Den Haag Bijlagen Uw kenmerk -- -- Inlichtingen bij drs. G.IJ. Batelaan mr. G.A. van Nijendaal Onderwerp

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 30 560 B Wijziging van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2006 (wijziging samenhangende met de Voorjaarsnota) Nr. 2 MEMORIE

Nadere informatie

De gemeente en haar financiën. Introductie in de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten

De gemeente en haar financiën. Introductie in de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten De gemeente en haar financiën Introductie in de financiële verhouding tussen het Rijk en de gemeenten Vooraf Elke gemeente heeft een groot aantal verschillende wettelijke taken en daarnaast ook (wensen

Nadere informatie

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014

Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Financieel beeld van de gemeente Naarden, Muiden, Bussum September 2014 Inleiding In de fusieraad van 30 juni 2014 is gesproken over een consolidatie van de drie begrotingen en om inzicht te krijgen in

Nadere informatie

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ

Mededeling. Dotum. Onderwerp P3-samenwerking. Registratienummer 1405330. 9 Oktober 2012 Auteur mr. E.M. Straling Afdelingl Bureau KBJZ PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp P3-samenwerking Doel van deze mededeling: Ter informatie. Toezegging/ motie/ amendement: Niet van toepassing. Inleiding: Deze mededeling is een vervolg op de mededeling

Nadere informatie

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet?

Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Welke re-integratiemiddelen krijgen gemeenten onder de Participatiewet? Gemeenten ontvangen via het re-integratiebudget middelen voor ondersteuning en begeleiding van de doelgroep Participatiewet. Er zijn

Nadere informatie

Elena van Kampen en Marty Rottman. Publicatiedatum CBS-website: 20 december Voorburg/Heerlen, 2007

Elena van Kampen en Marty Rottman. Publicatiedatum CBS-website: 20 december Voorburg/Heerlen, 2007 07 06 Grote verschillen vermogenspositie 20060schillen 0schillen in provincies Elena van Kampen en Marty Rottman Publicatiedatum CBS-website: 20 december 2007 Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens.

Nadere informatie

: Nieuw belastingstelsel

: Nieuw belastingstelsel A L G E M E E N B E S T U U R Vergadering d.d. : 7 september 2011 Agendapunt: 7 Onderwerp : Nieuw belastingstelsel KORTE SAMENVATTING: In het Bestuursakkoord Water is overeengekomen dat de waterschappen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 750 B Vaststelling van de begrotingsstaat van het gemeentefonds voor het jaar 2014 Nr. 15 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het

gemeente Eindhoven Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief van NRE Holding N.V. inzake het gemeente Eindhoven Raadsnummer 05.RI266.OOI inboeknummer osbstor3o4 Dossiernummer 523.354 6 juni soos Raads voorhangbrief Betreft verkoop NRE 1 Inleiding Recent heeft voor u ter inzage gelegen de brief

Nadere informatie

Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003. Ontwerpbesluit I pag. 3 Ontwerpbesluit II pag.

Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003. Ontwerpbesluit I pag. 3 Ontwerpbesluit II pag. 6 7 $ 7 ( 1 9 2 2 5 6 7 ( / Datum : 28 oktober 2003 Nummer PS :PS2003WEM21 Dienst/sector : WEM/Water Commissie :17 november 2003 Registratienummer : 2003WEM005053i Portefeuillehouder:Binnekamp 7LWHO Aanpassing

Nadere informatie

Redelijk verdeeld. Rapport van de Commissie Aanpak Verdeelvraagstukken Provinciefonds

Redelijk verdeeld. Rapport van de Commissie Aanpak Verdeelvraagstukken Provinciefonds Redelijk verdeeld Rapport van de Commissie Aanpak Verdeelvraagstukken Provinciefonds Inhoud 1 Inleiding 4 1.1 Inleiding 4 1.2 Opdracht 4 1.3 Randvoorwaarden 4 1.4 Werkwijze van de commissie 5 2 De opdracht

Nadere informatie

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007

: Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Nummer Onderwerp : B-2.14.2006 : Aanvullend voorstel voor voorjaarsnota 2006 en kadernota 2007 Korte inhoud : Voor de voorjaarsnota moet de begrote algemene uitkering worden verhoogd met 144.637 en de

Nadere informatie

Naar een nieuwe balans tussen taken, sturing en inkomsten van gemeenten

Naar een nieuwe balans tussen taken, sturing en inkomsten van gemeenten Naar een nieuwe balans tussen taken, sturing en inkomsten van gemeenten Bestuurdersdag VNG 30 november 2016 Rik Buddenberg Lid Raad voor de financiële verhoudingen Besturen kan niet zonder geld: financiële

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

Nadere informatie

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden.

Tijdens het begrotingsonderzoek heb ik toegezegd u nog aanvullende informatie toe te zenden. Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1a Den Haag Postbus 90801 2509 LV Den Haag Anna van Hannoverstraat 4 Telefoon (070) 333

Nadere informatie

Technische briefing Jaarstukken 2016

Technische briefing Jaarstukken 2016 Technische briefing Jaarstukken 2016 Provincie Gelderland 10 april 2017 Agenda Technische briefing 9.30 uur Welkom en opening (Bob Roelofs) 9.45 uur Jaarstukken 2016 (Jaap de Jong) 10.15 uur PwC Accountantsverslag

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Agendering (advies griffie) Behandelwijze Overlegpunten/ beslispunten Context Agendaverzoek GS: Gelders Provinciaal Ambitie Statement leren voor Duurzame

Nadere informatie

Mededeling. J. Kuiper. Onderwerp Onderscheid stelpost onzekerheden Perspectiefnota en weerstandscapaciteit

Mededeling. J. Kuiper. Onderwerp Onderscheid stelpost onzekerheden Perspectiefnota en weerstandscapaciteit PROVINCIE FLEVOLAND Mededeling Onderwerp Onderscheid stelpost onzekerheden Perspectiefnota en weerstandscapaciteit Doel van deze mededeling: De commissie Planning en Control te informeren over het onderscheid

Nadere informatie

Toegestane maximale onttrekking in enig jaar: Tot aan de minimumstand van 0,-

Toegestane maximale onttrekking in enig jaar: Tot aan de minimumstand van 0,- Reserve immunisatieportefeuille Saldo per --200: Reserve (spaar- en beleggingsreserve, onderdeel van de Algemene reserve). Nog te bepalen De reserve heeft tot doel om eeuwigdurend jaarlijks de met de aandelenverkoop

Nadere informatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie

Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie Wijzigingen uitkering gemeentefonds cluster educatie De uitkering educatie ondergaat ingrijpende wijzigingen. De structurele wijziging van de systematiek vindt plaats voor het kalenderjaar 2015 en ook

Nadere informatie

Referentiebudgetten onderwijshuisvesting Amsterdam...

Referentiebudgetten onderwijshuisvesting Amsterdam... ... Referentiebudgetten onderwijshuisvesting Amsterdam... benchmark voor het geobjectiveerd ramen van baten en lasten 14838 007 Eindrapportage Cebeon, 15 september 2015 1 Inleiding algemeen In opdracht

Nadere informatie

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS

Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS Memo Reg.nr.: O-FIN/2013/16 / RIS 2013-37 Aan : Raadsleden gemeente Boxmeer Van : College van Burgemeester en Wethouders Kopie : Datum : 23 januari 2013 Onderwerp : Decembercirculaire 2012 Bijlage(n) :

Nadere informatie

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011

Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Onderzoek Diversiteit in Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en Eerste Kamer in 2011 Het Huis voor democratie en rechtsstaat heeft na de verkiezingen van 2 maart 2011 de diversiteit in de nieuwe Provinciale

Nadere informatie

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen

memo Inleiding Situatieschets : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen memo Aan Cc Van : College van Burgemeester en Wethouders : Gemeentesecretaris : Concerncontroller, Irene van t Walderveen Datum : 24 januari 2012 Betreft : onderzoek opbrengst verkoop aandelen NUON Inleiding

Nadere informatie

Memo Kenmerk thm/2009.00091 Aan Stuurgroep gasfabrieken Kopie Werkgroep B08 Van Remco de Boer, Thom Maas (Bodem+) Datum 2 april 2009 Onderwerp Herijking programma gasfabrieken Aanleiding De afspraken met

Nadere informatie

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing

PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr. P& / 20 J W / Ob 0 7 JAN 2G14. Dat. ontv.: Routing Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Provinciale Staten van Overijssel Postbus 10078 8000 GB ZWOLLE PROVINCIALE STATEN VAN OVERIJSSEL Reg.nr.

Nadere informatie

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t.

Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ <-> Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Tekst Bestuurlijk Principeakkoord EZ Noord Nederland inzake NOM. Versie 19 april 2016 (inclusief aanvullende afspraken m.b.t. Onderneming X) 1. De provincies Fryslân, Groningen en Drenthe enerzijds

Nadere informatie