JONGEREN EN HART- EN VAATZIEKTEN HAVO. VMBO theoretische en. en basisberoeps gerichte leerweg leerlingen (23%)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "JONGEREN EN HART- EN VAATZIEKTEN HAVO. VMBO theoretische en. en basisberoeps gerichte leerweg leerlingen 37.900 (23%)"

Transcriptie

1 Cijfers en feiten DECEMBER 27 JONGEREN EN HART- EN VAATZIEKTEN Hart- en vaatziekten als gevolg van een ongezonde leefwijze komen bij jongeren nog nauwelijks voor. In 26 vonden er in de leeftijdsklasse - 14 jaar opnames in het ziekenhuis voor hart- of vaatziekten plaats en stierven er 146 jongeren aan een hart- of vaatziekte. 1 Driekwart van de sterfte binnen hart- en vaatziekten kwam op rekening van aangeboren hartgebreken. Hart- en vaatziekten met atherosclerose, het dichtslibben van slagaderen als onderliggende oorzaak komen weinig voor bij jongeren. Een ongezonde leefstijl, die kan leiden tot hart- of vaatziekten, is echter vaak al op jonge leeftijd aanwezig. Daarnaast is gebleken dat het atheroscleroseproces, dat verantwoordelijk is voor een belangrijk deel van de hart- of vaatziekten, al op jonge leeftijd zichtbaar is. In deze factsheet treft u gegevens over de leefstijl- en risicofactoren bij jongeren. GEGEVENS OVER DE BEVOLKINGSOPBOUW In Nederland woonden in 26 circa 4 miljoen jongeren van tot 2 jaar, dit is ruim 24 van de totale bevolking. 2 De leeftijdsklasse 1 tot 2 jaar bestaat uit jongens en 97. meisjes. In het schooljaar 24/25 volgden 8 duizend leerlingen lessen op een reguliere school voor vwo, havo of vmbo (exclusief lwoo). 3 De overige 126 duizend leerlingen in het voortgezet onderwijs waren aangewezen op extra zorg. In tabel 1 is de verdeling weergegeven van de 162. eindexamenkandidaten in het voortgezet onderwijs naar schooltype van de leerlingen in het basisonderwijs en in het voortgezet onderwijs is van niet-westerse allochtone herkomst. In de grote steden is dit aandeel 45. Leerlingen van niet-westerse herkomst volgen relatief vaak het vmbo. TABEL 1 AANTAL EINDEXAMENKANDIDATEN UIT HET SCHOOLJAAR 22/23 VERDEELD NAAR OPLEIDINGSNIVEAU. VWO HAVO VMBO theoretische en VBO/VMBO kaderberoeps- gemengde leerweg en basisberoeps gerichte leerweg leerlingen 27.9 (17) 37.9 (23) 44.7 (28) 51.6 (32) Bron Statline, Onderwijs, VO, 27. 4

2 ROKEN PREVALENTIE In 27 gaf 22 van de jongeren (1-19 jaar) aan de afgelopen vier weken te hebben gerookt. 5 Er rookten iets meer jongens (24) dan meisjes (2). Het percentage rokers nam toe van 3 onder de 12-jarigen tot 29 bij de jarigen en 36 bij de 17-jarigen (figuur 1). Jongeren van 1 tot 12 jaar rookten de gemiddeld anderhalve sigaret, de jarige rokers acht. Voor de volwassen rokers ligt dit aantal op vijftien sigaretten. Jongeren met een lage opleiding roken vaker dan jongeren met een hogere opleiding: van de jongeren op het VMBO en praktijkonderwijs gaf zo n 32 aan de afgelopen vier weken te hebben gerookt terwijl dit voor jongeren in de hogere klassen op HAVO en VWO ongeveer 17 resp. 21 was. 5 De afgelopen tien jaar is het percentage jongeren dat rookt afgenomen (figuur 2). 6,7 De daling lijkt bij jongens iets sterker dan bij de meisjes. FIGUUR 1 PERCENTAGE JONGEREN DAT OOIT WEL EENS, DE AFGELOPEN VIER WEKEN EN DAGELIJKS* ROOKTE IN 27, NAAR LEEFTIJD. FIGUUR 2 PERCENTAGE ROKERS IN DE AFGELOPEN 4 WEKEN NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD IN DE PERIODE 1992 T/M 27. * de drie categorieën ooit/wel eens, in de afgelopen 4 weken en dagelijks overlappen elkaar. wel eens gerookt afgelopen 4 weken dagelijks jr jongens jr meisjes -16 jr jongens -16 jr meisjes jr jongens jr meisjes 1-12 jr jongens 1-12 jr meisjes jaar Bron TNS NIPO, Stivoro, Bron Jaarverslag Stivoro, Getallen 27 door Stivoro verstrekt. 7

3 LICHAMELIJKE ACTIVITEIT NEDERLANDS NORM GEZOND BEWEGEN De Nederlandse Norm Gezond Bewegen (NNGB) voor jongeren is: 7 dagelijks 6 minuten matig intensieve lichamelijke activiteit (bijvoorbeeld aerobics of skateboarden of hardlopen in een tempo van 8 km/uur) waarbij de activiteiten minimaal twee maal per week gericht zijn op het verbeteren of handhaven van lichamelijke fitheid (kracht, lenigheid en coördinatie). PREVALENTIE EN TREND IN DE TIJD: NNGB Op basis van gegevens van de CBS-POLS vragenlijst was in 26: 33 van de jongens en 19 van de meisjes van jaar dagelijks gedurende 6 minuten matig intensief actief (norm jongeren). 7,8 Uitgesplitst naar leeftijdscategorie bedroeg in 26 het aantal 12- jarigen normactieven 27 en het aantal jarigen Uit schattingen in de periode blijkt dat het percentage jongeren dat aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voldoet tot 2 vrij stabiel is. 9 In de periode 21 t/m 26 is op basis van de CBS-POLS vragenlijst gebleken dat het aantal jongens dat voldoet aan de norm gezond bewegen is toegenomen, van 24 naar 33. De stijging is het grootst onder jongeren van niet- Nederlandse afkomst. Het aantal meisjes dat aan de norm voldoet is min of meer gelijk gebleven (21: 22, 25: 22, 26: 18). 7 Er lijkt een lichte stijging op te treden in het aantal jongeren dat voldoet aan de norm gezond bewegen. Het aantal inactieven lijkt te dalen. 7 PREVALENTIE EN TREND IN DE TIJD: SPORTDEELNAME 93 van de jongeren tussen de 6 en 11 jaar en 9 van de jarigen nam in 23 deel aan sport, fiets- en wandelsport. 9,1 Circa driekwart van de jongeren was lid van tenminste 1 sportvereniging. Dit aantal is toegenomen van 68 in 1979 naar 77 in 23. Sportdeelname onder jongeren die een LBO of MAVO-opleiding volgen bedraagt 51 en is lager () dan onder MBO, HAVO- of VWOleerlingen (72). In het HBO en WO-onderwijs ligt dit nog hoger, op 79. In 23 daalde de sportdeelname bij jongens vrij sterk tijdens het 14 e levensjaar en bij meisjes zijn breekpunten bij het e en 18 e levensjaar. Deelname aan sport (excl. fiets-/wandelsport) nam van 1979 tot 23 geleidelijk toe (figuur 4). FIGUUR 4 DEELNAME AAN SPORT (EXCL. FIETS-/WANDELSPORT) IN DE PERIODE VOOR 6-11 EN JARIGEN jarigen jarigen 95 FIGUUR 3 AANTAL JARIGEN DAT VOLDOET AAN DE NORM GEZOND BEWEGEN (NORMACTIEF), SEMI-ACTIEVEN* EN INACTIEVEN IN DE PERIODE inactief semi-actief normactief jaar Bron Trendrapport Bewegen en Gezondheid 22/23. 9 Breedveld, SCP * Inactief: geen enkele dag per week tenminste 3 minuten. Semi-actief: 1-4 dagen actief volgens de norm. Normactief: 5 of meer dagen actief volgens de norm. Bron Trendrapport Bewegen en Gezondheid 24/25, gepubliceerd in CBS, INACTIVITEIT EN ACTIVITEIT Uit de monitor Bewegen en Gezondheid van TNO (onderdeel van OBiN) blijkt dat jongeren niet voldoende bewegen vanwege redenen als gebrek aan tijd (31) en zin (28). 6 6 is lichamelijk niet in staat voldoende te bewegen. Gemiddeld zit/ligt de Nederlandse jeugd van jaar ongeveer 6,5 uur per dag, de gemiddelde hoeveelheid nachtrust bedraagt ruim 8 uur per dag. Ruim 2 uur zijn de jongeren lichamelijk actief, waarvan 31 met lichte intensiteit, 52 met matige intensiteit en 28 met zware intensiteit. Van de lichamelijk actieve tijd zijn wordt gemiddeld een half uur per dag aan sport besteed en een half uur per dag aan lopen, wandelen en fietsen.

4 VOEDING OVERGEWICHT GEMIDDELDE CONSUMPTIE VAN GROENTEN, FRUIT EN VERZADIGDE VETTEN De gemiddelde groenteconsumptie ligt bij jongeren (1-18 jaar) tussen de 8 en 1 gram per dag; de gemiddelde dagelijkse fruitconsumptie rond de 8 gram. Dit is aanmerkelijk lager dan de Richtlijn Goede Voeding adviseert: elke dag minimaal vier grote eetlepels groente (zo n 2 gram) en twee keer fruit (eveneens circa 2 gram). Het gemiddelde energiepercentage verzadigde vetten ligt boven de aanbevolen hoeveelheid: ongeveer 13,5 in plaats van minder dan TREND IN DE TIJD Het percentage jongeren (12-19 jaar) dat voldoende groente en fruit eet, is tussen 1987 en 1998 zowel bij jongens als bij meisjes gedaald. Als echter ook het gebruik van vruchtensappen worden meegerekend, compenseert dat de ongunstige trend voor de fruitconsumptie. Het percentage jongeren dat voldoet aan de richtlijn voor consumptie van totaal vet (minder dan 35 energie) is gestegen. Het percentage jongeren dat de inneming van verzadigd vet heeft weten te beperken tot maximaal 1 energieprocent is ook iets groter geworden. Maar nog steeds voldoet slechts circa 6 van hen aan de richtlijn (figuur 5). Bij volwassenen wordt overgewicht geconstateerd als de BMI (Body Mass Index = gewicht/lengte 2 ) 25,-29,9 kg/m 2 en obesitas als de BMI 3, kg/m 2 is. Bij jongeren worden voor het vaststellen van overgewicht en obesitas aangepaste afkapwaarden van de BMI gebruikt. De afkapwaarden voor overgewicht variëren bij jongens van 19,8 kg/m 2 (1 jaar) tot 25 kg/m 2 (18 jaar) (resp. obesitas van 24, - 3 kg/m 2 ) en bij meisjes van 19,9 (1 jaar) tot 25 kg/m 2 (18 jaar) (resp. 24,1-3 kg/m 2 voor obesitas). 12 Zowel bij volwassenen als bij kinderen wordt obesitas in meer dan 9 van de gevallen veroorzaakt door een te hoge inneming van energie in combinatie met te weinig lichamelijke activiteit. Slechts bij een klein deel wordt obesitas veroorzaakt door ziekte (zoals een te traag werkende schildklier), gebruik van geneesmiddelen en gendefecten. PREVALENTIE EN TREND IN DE TIJD Uit meting van de lengte en het gewicht van ruim 8. jongeren van 4 tot 16 jaar in het werkgebied van 11 GGD-en in Nederland in de periode blijkt dat 1 op de 7 jongens (14,5) en 1 op de 6 meisjes (17,5) overgewicht inclusief obesitas heeft. 12,13 Daarvan heeft zo n 3 obesitas. Tot 12 jaar resp. 9 jaar komen overgewicht, resp. obesitas vaker voor bij meisjes (figuur 6). Op 8-jarige leeftijd is het aantal jongens en meisjes met overgewicht het grootst, maar liefst 1 op de 5 kinderen van 8 jaar heeft overgewicht. FIGUUR 5 PERCENTAGE JONGEREN (12-19 JAAR) DAT VOLDOET AAN DE RICHTLIJNEN GOEDE VOEDING. FIGUUR 6 HET PERCENTAGE JONGENS EN MEISJES MET OVERGEWICHT EN MET OBESITAS VAN 4 T/M 16 JARIGEN IN DE PERIODE meisjes overgewicht jongens meisjes jongens overgewicht meisjes obesitas jongens obesitas groente fruit, ex. sap fruit, incl. sap totaal vet verz. vetten groente fruit, ex. sap fruit, incl. sap totaal vet verz. vetten Bron VoedselConsumptiePeilingen, Bron Van den Hurk,

5 Bij vergelijking van de Vierde Landelijke Groeistudie (1997) met het onderzoek van de 11 GGD-en blijkt dat van 1997 tot 23 (22-24) het aantal jongens (figuur 7a) en meisjes (figuur 7b) met overgewicht inclusief en obesitas vanaf 7 jaar flink is gestegen, met zo n 5. De prevalentie is het meest gestegen onder 8 jarigen: van 11 naar 19 onder 9 jarige jongens en van 16 naar 24 onder 8 jarige meisjes. Bij de 14 jarigen is de prevalentie gestegen van 9 naar. In 1997 was de prevalentie van overgewicht inclusief obesitas bij zowel jongens als meisjes bijna twee keer zo hoog als in 198. Voor jongens steeg de prevalentie van overgewicht inclusief obesitas van 3-6 (198) naar 8-13 (1997) tot (22-24), voor meisjes van 6-9 in 198 naar 1-16 in 1997 tot in OVERGEWICHT EN DIABETES MELLITUS In Amerikaans onderzoek werd bij 25 van de obese kinderen (4-1 jaar, n=55) en bij 21 van de obese tieners (11-18 jaar, n=112) een gestoorde glucosetolerantie vastgesteld. Bij 4 van de obese tieners was er reeds sprake van stille diabetes mellitus. 14 Een hoge prevalentie van diabetes mellitus type 2 bij kinderen kan op latere leeftijd leiden tot het vaker en eerder vóórkomen van ernstige complicaties. Diabetes mellitus type 2 is onder andere een sterke risicofactor voor hart- en vaatziekten. Ook in Nederland zien kinderartsen tegenwoordig meer kinderen en jongeren met diabetes type 2. In de periode werden kinderen bij wie diabetes mellitus was ontstaan geregistreerd. De meeste kinderen hadden type I diabetes, echter 22 kinderen hadden zeer waarschijnlijk type II diabetes en/of voldeden aan de ADA criteria. Dit betrof voornamelijk meisjes met overgewicht of obesitas. 14 FIGUUR 7A EN 7B PERCENTAGE JONGEREN MET OVERGEWICHT INCLUSIEF OBESITAS IN 198, 1997 EN IN 23, VOOR JONGENS EN VOOR MEISJES NAAR LEEFTIJD jongens meisjes Bron Van den Hurk et al

6 VERHOOGDE BLOEDDRUK VERHOOGD CHOLESTEROLGEHALTE PREVALENTIE NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD In figuur 8 is het percentage jongeren met een verhoogde bloeddruk aangegeven. Hierbij is de grenswaarde 126 mmhg systolisch en/of 82 mmhg diastolische bloeddruk aangehouden. Het betreft gegevens van relatief kleine aantallen: 12- jarigen: 82 jongens en 9 meisjes; jaar: 99 jongens en 113 meisjes. PREVALENTIE NAAR GESLACHT EN LEEFTIJD Bij het serumcholesterolgehalte zijn bij jongeren lagere grenswaarden gehanteerd dan bij volwassenen, namelijk 5,2 mmol/l. Ook deze gegevens zijn gebaseerd op relatief kleine aantallen (zie verhoogde bloeddruk). FIGUUR 8 PERCENTAGE JONGEREN MET EEN VERHOOGDE BLOEDDRUK ( 126/82 MMHG), UITGESPLITST NAAR LEEFTIJD (12- JAAR EN JAAR). FIGUUR 9 PERCENTAGE JONGEREN MET EEN VERHOOGD CHOLESTEROL- GEHALTE ( 5,2 MMOL/L), UITGESPLITST NAAR LEEFTIJD (12- JAAR EN JAAR). jongens jongens meisjes meisjes Bron RIVM REGENBOOG-project, Bron RIVM REGENBOOG-project, Voor de oudste groep (16-19 jaar, deels volwassenen) zouden ook de grenswaarden voor volwassenen (14/9 mmhg) kunnen worden gehanteerd. De prevalentie voor deze leeftijdsgroep wordt dan 6 en 2 voor jongens respectievelijk meisjes. Voor de groep jongeren van jaar (deels volwassenen) zou ook een hogere grenswaarde kunnen worden gehanteerd. Indien het totaal cholesterolgehalte als verhoogd wordt beschouwd bij een waarde van 6,5 mmol/l, bedraagt de prevalentie voor hen slechts,5. Voor alle beschreven risicofactoren geldt dat hoe hoger (ongunstiger) het niveau van de risicofactor, des te ongunstiger het risico op hart- en vaatziekten. Het streven naar lage niveaus van de risicofactoren geldt daarom voor alle leeftijdsklassen.

7 SAMENVATTING Onder jongeren in Nederland wordt nog steeds veel gerookt. Hoewel met name de jarigen dagelijks veel roken (34), wordt rookgedrag vooral gevormd op jongere leeftijd (13 tot jaar). Naast het rookgedrag is met name de toename van overgewicht onder jongeren zorgwekkend. Belangrijke aandachtspunten zijn het stimuleren van een gezonde voeding en meer lichamelijke activiteit. Het percentage jongeren dat voldoende groente en fruit eet is laag: circa 7 (groente) en 12 (fruit). De consumptie van groente en fruit is tussen 1987 en 1998 zowel bij jongens als bij meisjes gedaald. Ondanks de geringere consumptie van (verzadigde) vetten, is de voeding van jongeren net als bij volwassenen nog steeds te vet en te calorierijk. Hoewel een groot deel van de jongeren sport, voldoet slechts circa één op de vier aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen voor jongeren.

8 OVER DEZE CIJFERS: DECEMBER 27 GEBRUIKTE LITERATUUR 1 Vaartjes I., Bakker MK, Bots ML. Hoofdstuk 6. Hart- en vaatziekten bij kinderen. In: Vaartjes I, Peters RJG, van Dis SJ, Bots ML. Hart- en vaatziekten in Nederland 27, cijfers over ziekte en sterfte. Den Haag: Nederlandse Hartstichting, Statisch Jaarboek 26. CBS 3 Jaarboek Onderwijs in cijfers, CBS, 27 4 Statline, Onderwijs, VO, 27 5 Verstrekking getallen 27 door Stivoro. 6 Jaarverslag Stivoro- rookvrij 26 7 Hildebrandt VH, Ooijendijk, Hopman-Rock Trendrapport Bewegen en Gezondheid 22/23 resp. 24/25. TNO Kwaliteit van leven. Leiden, 24 resp Persbericht PB7-21 CBS, 2 maart 27 9 Hildebrandt VH, Ooijendijk WTM, Stiggelbout M, Hopman-Rock Trendrapport Bewegen en Gezondheid 22/23. TNO, Arbeid. Amsterdam, Breedveld K, Tiessen-Raaphorst A. Rapportage Sport 26. Sociaal en Cultureel Planbureau, Den Haag, juni Voedingscentrum (1998). Zo eet Nederland. Resultaten van de Voedselconsumptiepeiling Voedingscentrum, Den Haag. 12 Hurk van den, K. Dommelen van P., Wilde de, JA, Verkerk Ph, Buuren van S, HiraSing RA. Prevalentie van overgewicht en obesitas bij jeugdigen 4- jaar in de periode TNO, Leiden, Hurk van den, K, Dommelen van P, Buuren van S, Verkerk PH, Hirasing RA. Prevalence of overweight and obesity in the Netherlands in 23, compared to 198 and Arch Dis Child 2 juli Rotteveel J, Belksma EJ, Renders CM, Hirasing RA, Delemarre-van de Waal HA. Type 2 diabetes in children in the Netherlands: the need for diagnostic protocols. Eur J Endocrinology 27; 7: 1-7 Analyses verricht door RIVM in Regenboogproject AUTEURS mw. ir. S.J. van Dis 1 mw. drs. L.A.T.M. van Leest 1,2 mw. dr. ir. W.M.M. Verschuren 2 1 Nederlandse Hartstichting, Den Haag 2 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, Centrum voor Preventie en Zorgonderzoek, Bilthoven. CONTACTPERSOON Mw. ir. S.J. van Dis, Nederlandse Hartstichting team Wetenschap. De factsheet kan gedownload en besteld worden via de internetsite van de Nederlandse Hartstichting: Met dank aan de leden van de Werkgroep Cijfers van de Nederlandse Hartstichting en drs. Karen van Reenen en Erika Buitenhuis, arts, team Jongeren Nederlandse Hartstichting. COLOFON Basisontwerp Ontwerpwerk, Den Haag Drukwerk Mouthaan Grafisch Bedrijf, Papendrecht Uitgave Jump, onderdeel van de Nederlandse Hartstichting Code PZ Jump is onderdeel van de Nederlandse Hartstichting. Jump is er voor alle kinderen en jongeren van tot 18 jaar. Kinderen met een aangeboren hartafwijking zijn nadrukkelijk onderdeel van de doelgroep. Jump zet zich in voor hun gezondheid, waarbij het hart centraal staat. Activiteiten van Jump worden met, voor en door deze kinderen en jongeren zelf vormgegeven.

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking. Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 2006

Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking. Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 2006 cijfers en feiten Risicofactoren voor hart- en vaatziekten in de Nederlandse bevolking Een uitgave van de Nederlandse Hartstichting augustus 26 Prevalenties en trends in leefstijl- en risicofactoren in

Nadere informatie

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd

oinleiding 1 c oovergewicht en ernstig overgewicht (obesitas) in Nederlandd oinleiding 1 c Gewichtsstijging ontstaat wanneer de energie-inneming (via de voeding) hoger is dan het energieverbruik (door lichamelijke activiteit). De laatste decennia zijn er veranderingen opgetreden

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezonde leefstijl wint langzaam terrein. Licht dalende trend van zware drinkers Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB08-018 18 maart 2008 9.30 uur Gezonde leefstijl wint langzaam terrein De laatste jaren zijn Nederlanders iets gezonder gaan leven. Het percentage rokers

Nadere informatie

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding

Hoofdstuk 5. Ouderen. 5.1 Inleiding Hoofdstuk 5 Ouderen Vincent Hildebrandt 1, Claire Bernaards 1, Hedwig Hofstetter 1, Ine Pulles 2, Huib Valkenberg 3 1 TNO Gezond Leven, Leiden 2 Mulier Instituut, Utrecht 3 V eiligheidnl, Amsterdam 5.1

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Leefstijl Nederlander niet verbeterd. Weer meer mensen met overgewicht Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB07-021 20 maart 2007 9.30 uur Leefstijl Nederlander niet verbeterd In 2006 zijn Nederlanders niet gezonder gaan leven. Het aandeel volwassen Nederlanders

Nadere informatie

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag.

2. Overgewicht. allochtone kinderen. autochtone kinderen. eenouder ouder+stiefouder. beide ouders. % kinderen met overgewicht. laag. 2. Overgewicht De gevolgen van overgewicht op de kinderleeftijd zijn uiteenlopend van psychosociale problemen, zoals gepest worden, negatief zelfbeeld en depressiviteit, tot lichamelijke problemen zoals

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers

Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers Onderzoeksresultaten Maart 10 Bewegen en overgewicht onder Nederlandse werknemers 00-08 Te weinig lichaamsbeweging is een belangrijke risicofactor voor de gezondheid. Het hangt samen met vroegtijdige sterfte

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Verbetering gezonde leefstijl stagneert Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB09-020 17 maart 2009 9.30 uur Verbetering gezonde leefstijl stagneert Percentage rokers blijft gelijk Licht dalende trend zware drinkers Ruim een op de

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2013 BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-203 TNO-MONITOR BEWEGEN EN GEZONDHEID De TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid, onderdeel van Ongevallen en Bewegen in Nederland (OBiN), is een continue uitgevoerde enquête naar het

Nadere informatie

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar

Centraal Bureau voor de Statistiek. Persbericht. Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Centraal Bureau voor de Statistiek Persbericht PB10-017 16 maart 2010 9.30 uur Gezondere leefstijl blijkt voor velen moeilijk haalbaar Bijna een op de twee beweegt onvoldoende Ruim een op de tien heeft

Nadere informatie

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting.

Feiten en cijfers. Beroerte. Aantal nieuwe patiënten met een beroerte. Definitie. Uitgave van de Nederlandse Hartstichting. Feiten en cijfers Uitgave van de Nederlandse Hartstichting November 211 Beroerte Definitie Beroerte (in het Engels Stroke ), ook wel aangeduid met cerebrovasculaire aandoeningen/accidenten/ziekte (CVA),

Nadere informatie

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld.

Overname van dit rapport of gedeelten daaruit is toegestaan, mits de bron wordt vermeld. Colofon Jeugdsportmonitor Overijssel 2016 Provinciaal onderzoek naar sport, bewegen en leefstijl onder jongeren (4 tot en met 17 jaar) Mei 2017 In opdracht van de provincie Overijssel en de deelnemende

Nadere informatie

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006

Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 2006 Factsheet Astma-/COPD-Monitor Oktober 06 Deze factsheet is een uitgave van het NIVEL. De gegevens mogen met bronvermelding worden gebruikt (M. Heijmans, Teveel mensen met COPD bewegen te weinig, NIVEL,

Nadere informatie

Overgewicht 4-19 jaar

Overgewicht 4-19 jaar Overgewicht 4-19 jaar JGZ-Organisatie: GGD Zaanstreek - Waterland, 2014 Inleiding Met behulp van Jeugd in Beeld (JIB, http://jeugdinbeeld.databank.nl/) worden gegevens uit het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid

Nadere informatie

Overgewicht 2-4 jaar. JGZ-Organisatie: Yunio, 2014. Inleiding

Overgewicht 2-4 jaar. JGZ-Organisatie: Yunio, 2014. Inleiding Overgewicht 2-4 jaar JGZ-Organisatie: Yunio, 2014 Inleiding Met behulp van Jeugd in Beeld (JIB, http://jeugdinbeeld.databank.nl/) worden gegevens uit het Digitaal Dossier Jeugdgezondheid (DD JGZ) voor

Nadere informatie

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R

K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R VOEDING, BEWEGING EN GEWICHT K I N D E R E N O N D E R Z O E K : 0-1 1 J A A R Jeugd 2010 6 Kinderenonderzoek 2010 Om inzicht te krijgen in de gezondheid van de inwoners in haar werkgebied, heeft de GGD

Nadere informatie

Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning. Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario

Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning. Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario Toekomstprojecties voor vier kernindicatoren voor de Sport Toekomstverkenning Onderdeel van Sport Toekomstverkenning Trendscenario M.H.D. Plasmans (RIVM) Dit onderzoek werd verricht in opdracht van VWS,

Nadere informatie

5. Onderwijs en schoolkleur

5. Onderwijs en schoolkleur 5. Onderwijs en schoolkleur Niet-westerse allochtonen verlaten het Nederlandse onderwijssysteem gemiddeld met een lager onderwijsniveau dan autochtone leerlingen. Al in het basisonderwijs lopen allochtone

Nadere informatie

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT

VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT IJsselland VOEDING, BEWEGEN EN GEWICHT Jongerenmonitor 2015 77% ontbijt dagelijks 10.3 jongeren School 13-14 jaar 15- jaar 76% een gezond gewicht 15% beweegt voldoende Genotmiddelen Psychosociale gezondheid

Nadere informatie

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 3e kwartaal 2007

Landelijke Jeugdmonitor. Rapportage 3e kwartaal 2007 Landelijke Jeugdmonitor Rapportage 3e kwartaal 2007 Centraal Bureau voor de Statistiek Voorburg/Heerlen, 2007 Verklaring der tekens. = gegevens ontbreken * = voorlopig cijfer x = geheim = nihil = (indien

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010

BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 R E S U LTAT E N T N O - M O N I TO R B E W EG E N E N G E ZO N D H E I D BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN

INFOKAART OUDEREN EN ROKEN INFOKAART OUDEREN EN ROKEN Roken Roken is de risicofactor die de meeste sterfte en het meeste gezondheidsverlies met zich brengt en zodoende ook zorgt voor veel verlies aan kwaliteit van leven (1). Vijftien

Nadere informatie

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen

Ouderenmonitor 2011. Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen. Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen Ouderenmonitor 2011 Gezondheidsonderzoek 65-plussers regio Nijmegen Gezondheidsonderzoek kinderen 0-12 jaar regio Nijmegen De Ouderenmonitor is een onderzoek naar de lichamelijke, sociale en geestelijke

Nadere informatie

Bewegen in Nederland 2000-2010

Bewegen in Nederland 2000-2010 R e s u ltaten tno - M on i tor B ewegen en G ezond h e i d Bewegen in Nederland 2000-2010 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking om

Nadere informatie

Beweging, voeding en. (over)gewicht

Beweging, voeding en. (over)gewicht JONGERENPEILING 2008 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten

LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten LOKAAL JEUGDRAPPORT - Houten Jongeren en gezin Ontwikkeling van het aantal jongeren (2000-2011, index: 2000=100) Bron:CBS bevolkingsstatistiek, bewerking ABF Research In Houten is het aantal jongeren in

Nadere informatie

Tabak, cannabis en harddrugs

Tabak, cannabis en harddrugs JONGERENPEILING 0 ZUID-HOLLAND NOORD De jongerenpeiling heeft als doel om periodiek op systematische wijze ontwikkelingen in gezondheid en gewoonten van jongeren in kaart te brengen. Dit is het eerste

Nadere informatie

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle

CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in Zwolle Onderzoekscentrum Preventie Overgewicht CheckTeen 2011: Eet- en beweeggedrag van leerlingen in het voortgezet onderwijs in ZWOLLE Een onderzoek naar het eet- en beweeggedrag van leerlingen van de 2 e klas

Nadere informatie

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht

Factsheet Sportparticipatie in Utrecht Factsheet Sportparticipatie in Utrecht mei 2015 Overzicht Deze factsheet geeft op hoofdlijnen een beeld van sporten en bewegen in de stad en maakt deel uit van Utrecht Sport, de Utrechtse sportvisie op

Nadere informatie

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172

SAMENVATTING. MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 SAMENVATTING MVW_proefschrift_170x240_17042013.indd 172 ALIFE@WORK DE EFFECTEN VAN EEN LEEFSTIJLPROGRAMMA MET BEGELEIDING OP AFSTAND VOOR GEWICHTSCONTROLE BIJ WERKNEMERS ACHTERGROND Overgewicht, waarvan

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Almelo

Kernboodschappen Gezondheid Almelo Kernboodschappen Gezondheid Almelo De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Almelo epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Almelo en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

BEWEGEN IN NEDERLAND

BEWEGEN IN NEDERLAND BEWEGEN IN NEDERLAND 2000-2012 Sinds 2000 meet de TNO-Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking om het beleid van de overheid te evalueren. In 2012 bewoog 70

Nadere informatie

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING

INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING INFOKAART OUDEREN EN LICHAAMSBEWEGING Inleiding Lichaamsbeweging kan gezien worden als een relatief goedkope manier om het ontstaan van een aantal belangrijke ziekten, zoals hart- en vaatziekten, ouderdomssuiker,

Nadere informatie

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1.

Figuur 1. Jongeren in Friesland en Nederland, die voldoen aan de Nederlandse Norm Gezond Bewegen (GGD Fryslân GO Jeugd 2004; CBS, 2003) 1. 4. Lichaamsbeweging en sport Geregeld matig intensieve lichaamsbeweging heeft een gunstig effect op de gezondheid. Voorbeelden van matig intensieve beweging zijn fietsen, stevig wandelen en skaten. Ook

Nadere informatie

Bewegen in Nederland

Bewegen in Nederland Onderzoeksresultaten Resultaten Monitor Bewegen en Gezondheid Bewegen in Nederland 2000-2008 Sinds 2000 meet de Monitor Bewegen en Gezondheid trends in het beweeggedrag van de Nederlandse bevolking om

Nadere informatie

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016

34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie. van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 XVI Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (XVI) voor het jaar 2016 34300 VIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Onderwijs,

Nadere informatie

Overgewicht en Obesitas op Curaçao

Overgewicht en Obesitas op Curaçao MINISTERIE VAN Gezondheid, Milieu & Natuur Volksgezondheid Instituut Curaçao Persbericht Overgewicht en Obesitas op Curaçao In totaal zijn 62,6% van de mannen en 67,3% van de vrouwen op Curaçao te zwaar,

Nadere informatie

Inclusief levendgeboren kinderen, doodgeboren kinderen en afgebroken zwangerschappen.

Inclusief levendgeboren kinderen, doodgeboren kinderen en afgebroken zwangerschappen. Factsheet Aangeboren hartafwijkingen bij kinderen Cijfers en feiten Prevalentie Aangeboren hartafwijkingen betreffen aanlegstoornissen in de structuur van het hart en/of de grote vaten. De gemiddelde totale

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Enschede

Kernboodschappen Gezondheid Enschede Kernboodschappen Gezondheid Enschede De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Enschede epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Enschede en de factoren die hierop van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Leefstijl- en risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij jongeren

Leefstijl- en risicofactoren voor hart- en vaatziekten bij jongeren Lilian van Leest en Monique Verschuren Het risico om een hart- of vaatziekte te krijgen, wordt onder meer bepaald door de combinatie van de volgende leefstijlen risicofactoren voor hart- en vaatziekten:

Nadere informatie

Bewegen en overgewicht in Purmerend

Bewegen en overgewicht in Purmerend Bewegen en overgewicht in Purmerend In opdracht van: Spurd, Marianne Hagenbeuk Uitgevoerd door: Monique van Diest Team Beleidsonderzoek en Informatiemanagement Gemeente Purmerend mei 2009 Verkrijgbaar

Nadere informatie

Kinderen in West gezond en wel?

Kinderen in West gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in West gezond en wel? 1 Wat valt op in West? Voor West zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011

Vitale Vaten. Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Vitale Vaten Ineke Sterk projectleider Vitale Vaten 4 oktober 2011 Dé Gezonde regio: waar? Dé Gezonde regio: wie? Verleiden Opbouw presentatie Inleiding hart- en vaatziekten Project Vitale Vaten Gorinchem

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Hoeveel mensen voldoen aan de door de Gezondheidsraad geadviseerde Beweegrichtlijnen 2017?

Hoeveel mensen voldoen aan de door de Gezondheidsraad geadviseerde Beweegrichtlijnen 2017? Hoeveel mensen voldoen aan de door de Gezondheidsraad geadviseerde Beweegrichtlijnen 2017? De Gezondheidsraad heeft de recente wetenschappelijke inzichten over de relatie tussen bewegen en gezondheid verwerkt

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland

Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen. Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Cardiologie Centrum Waterland Hart- en vaatziekten: risicoprofiel en leefstijladviezen Hart- en vaatziekten zijn de belangrijkste doodsoorzaak in

Nadere informatie

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013

Fact sheet. Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam. nummer 5 maart 2013 Fact sheet nummer 5 maart 2013 Monitor jeugdwerkloosheid Amsterdam Er zijn ruim 133.000 jongeren van 15 tot en met 26 jaar in Amsterdam (januari 2012). Met de meeste jongeren gaat het goed in het onderwijs

Nadere informatie

Kent u de cijfers van uw hart?

Kent u de cijfers van uw hart? Kent u de cijfers van uw hart? CHOLESTEROL? GEWICHT/ BUIKOMTREK? UW? BLOEDDRUK? SUIKERGEHALTE? V.U.: Dr Freddy Van de Casseye - Elyzeese-Veldenstraat 63-1050 Brussel Belgische Cardiologische Liga www.cardiologischeliga.be

Nadere informatie

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004

Broodmaaltijd. 0-3 dagen per week. 4-5 dagen per week. 6-7 dagen per week. kinderen Groep 7 schooljaar 2003-2004 jongeren GO Jeugd 2004 3. Voeding Een gezonde voeding is een van de uitgangspunten voor het goed functioneren van het lichaam. In dit gezondheidsprofiel wordt op een aantal aspecten van voeding ingegaan. Hoewel dit geen totaalbeeld

Nadere informatie

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland

30 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland 3 Gezondheid van volwassenen en ouderen in de regio Noord- en Oost-Gelderland resultaten van de monitor volwassenen en ouderen 12 13 Gezondheid is belangrijk! Mensen die zich gezond voelen kunnen beter

Nadere informatie

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen.

Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Amersfoort, Bussum, Den Haag, 5 april 2007 Bestrijding ongezonde leefstijl hard nodig om forse stijging diabetes, hart- en vaatziekten en nierfalen te voorkomen. Oproep aan de leden van de vaste commissie

Nadere informatie

Kinderen in Centrum gezond en wel?

Kinderen in Centrum gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Centrum gezond en wel? 1 Wat valt op in Centrum? Voor Centrum zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 1 tot jaar Jongerenmonitor In 011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen

Rotterdam Lekker Fit! Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse kinderen Gegevensbronnen De overgewichtcijfers in deze factsheet zijn gebaseerd op lengte en gewicht gegevens uit twee verschillende registratiesystemen: Kidos en de Fitmeter. Trendanalyse overgewicht onder Rotterdamse

Nadere informatie

Kinderen in Zuid gezond en wel?

Kinderen in Zuid gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuid gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuid? Voor Zuid zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

RealFit. Wat is het Doelstelling Voor wie Historie Waarom RealFit

RealFit. Wat is het Doelstelling Voor wie Historie Waarom RealFit RealFit Wat is het Doelstelling Voor wie Historie Waarom RealFit Wat is RealFit? Effectieve multidisciplinaire aanpak van overgewicht bij jongeren van 13 tot 18 jaar. De 13 weken durende cursus bevat:

Nadere informatie

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen.

Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen. PERSBERICHT 25 april 2012 Aantal kinderen met alcoholvergiftiging in 2011 opnieuw toegenomen. Het aantal kinderen en jongeren met een acute alcoholvergiftiging is in 2011 opnieuw toegenomen. In het afgelopen

Nadere informatie

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011

cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 2011 cijfers en feiten Hart- en vaatziekten bij vrouwen en mannen Uitgave van de Nederlandse Hartstichting februari 211 Sterfte bij vrouwen en mannen Hart- en vaatziekten zijn een belangrijke oorzaak van overlijden

Nadere informatie

Pre-diabetes. Vasculair Preventie Centrum

Pre-diabetes. Vasculair Preventie Centrum Pre-diabetes Vasculair Preventie Centrum Wat is pre-diabetes? Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het glucosegehalte in uw bloed (bloedsuiker) is, vooral s ochtends voordat u gegeten

Nadere informatie

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl.

Dagelijks ontbijten en elke dag groente en fruit eten zijn gedragingen die bijdragen aan een gezonde leefstijl. De Vlieger 3 CHECKID ChecKid is een grootschalig leefstijlonderzoek onder basisschoolleerlingen in Zwolle. Het brengt (on)gezond gedrag, leefstijl en de leefomgeving van kinderen in Zwolle in kaart. ChecKid

Nadere informatie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie

Samenvatting. Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Opvoeding en thuis omgeving als aangrijpingspunten in de preventie van overgewicht bij kinderen: resultaten van de ChecKid studie Overgewicht is een snel groeiend wereldwijd probleem en is geassocieerd

Nadere informatie

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders

Preventie consult. Huisartspraktijk J.B. Sanders Preventie consult Het risico op ziekte is nooit precies te voorspellen. U kunt wel te weten komen of uw risico op bepaalde ziekten misschien hoger is. Suikerziekte, hartinfarcten en beroertes zijn ernstige

Nadere informatie

Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen. Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017

Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen. Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017 Staat van gezond gewicht en leefstijl van Amsterdamse kinderen Outcome monitor Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht 2017 Colofon Gemeente Amsterdam Amsterdamse Aanpak Gezond Gewicht Ilona Steenkamer Sanne

Nadere informatie

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017

Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting (T0) voorjaar 2017 Resultaten vragenlijst leerlingen en meten & wegen Drie scholen, nulmeting () voorjaar 2017 Inleiding In mei 2016 is in Nieuw-Lekkerland het project 'Gezond Nieuw-Lekkerland' gestart: met subsidie van

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten

Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten Kernboodschappen Gezondheid Rijssen-Holten De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Rijssen-Holten epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Rijssen-Holten en de factoren

Nadere informatie

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013

FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 FACTSHEET MAART 2014 FACTSHEET CONTINU ONDERZOEK ROOKGEWOONTEN 2013 KERNPUNTEN Een kwart (25%) van de Nederlandse bevolking vanaf 15 jaar rookt in 2013: 19% rookt dagelijks en 6% niet dagelijks. Het percentage

Nadere informatie

Kinderen in Noord gezond en wel?

Kinderen in Noord gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Noord gezond en wel? 1 Wat valt op in Noord? Voor Noord zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor van schooljaar

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Borne

Kernboodschappen Gezondheid Borne Kernboodschappen Gezondheid Borne De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Borne epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Borne en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Wierden

Kernboodschappen Gezondheid Wierden Wierden Twente Nederland Kernboodschappen Gezondheid Wierden De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Wierden epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Wierden en de factoren

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal

Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal Kernboodschappen Gezondheid Oldenzaal De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Oldenzaal epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Oldenzaal en de factoren die hierop

Nadere informatie

Inhoud Hoe BRAVO ben jij?

Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inhoud Hoe BRAVO ben jij? Inleiding 2 De behandeling van een aandoening 2 Medicijnen 2 Leefstijl 5 Een verergering van je klachten 6 Jouw behandelplan 8 Bewegen 8 Roken 8 Alcohol en voeding 8 Ontspanning

Nadere informatie

Wijkgericht werken: doel of middel?

Wijkgericht werken: doel of middel? Wijkgericht werken: doel of middel? Pim Assendelft Hoogleraar Huisartsgeneeskunde Afdeling Eerstelijnsgeneeskunde 13 juni 2017 Generalisme is ons specialisme Lichamelijke activiteit Overgewicht en obesitas

Nadere informatie

Gemeente Zaanstad en Molenwerf

Gemeente Zaanstad en Molenwerf Gemeente en Molenwerf Tabellenboek Jeugdmonitor Emovo 2013-2014 Dit tabellenboek beschrijft de resultaten van Emovo 2013-2014 voor de gemeente. Achtereenvolgens treft u: De samenvatting met daarin per

Nadere informatie

Samenvatting Jong; dus gezond!?

Samenvatting Jong; dus gezond!? Samenvatting Jong; dus gezond!? Deel III Gezondheidsprofiel regio Nieuwe Waterweg Noord, 2005-2008 Samenvatting rapport Jong; dus gezond!? Gezondheidssituatie van de Jeugd (2004-2006) Regio Nieuwe Waterweg

Nadere informatie

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen?

E-MOVO Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO 2011-2012 Hoe gezond zijn jongeren in de regio Nijmegen? E-MOVO (Elektronische MOnitor en VOorlichting) is een grootschalig jongerenonderzoek van de GGD en in Oost-Nederland. Dit onderzoek wordt

Nadere informatie

Alcoholgebruik onder jongeren in Noord en Oost Groningen

Alcoholgebruik onder jongeren in Noord en Oost Groningen Alcoholgebruik onder jongeren in Noord en Oost Groningen Alcoholgebruik op jonge leeftijd is schadelijk voor de gezondheid. In deze leeftijdsfase ontwikkelen de hersenen zich nog volop en kan er door overmatig

Nadere informatie

Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid

Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid Actieve leefstijl 2010 sport, bewegen en gezondheid in opdracht van NISB Remko van den Dool Agnes Elling Mulier Instituut Utrecht, februari 2012 wjh mulier instituut - centrum voor sociaal-wetenschappelijk

Nadere informatie

Kinderen in Zuidoost gezond en wel?

Kinderen in Zuidoost gezond en wel? GGD Amsterdam Uitkomsten Amsterdamse gezondheidsmonitor basisonderwijs 13-14 Kinderen in Zuidoost gezond en wel? 1 Wat valt op in Zuidoost? Voor Zuidoost zijn de cijfers van de Jeugdgezondheidsmonitor

Nadere informatie

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen

Factsheet. Bewegen en sporten. Gelderland-Zuid. Onderzoek onder volwassenen en ouderen Gelderland-Zuid Factsheet Bewegen en sporten Onderzoek onder volwassenen en ouderen Bewegen en sporten De Volwassenen- en ouderenmonitor is eind 2012 onder ruim 22.000 zelfstandig wonende inwoners van

Nadere informatie

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013

Samenvatting Twente. 2 van 6 Kernboodschappen Twente. Versie 2, oktober 2013 Samenvatting Twente Versie 2, oktober 2013 Twente varieert naar stad en platteland In Twente wonen 626.500 mensen waarvan de helft woont in één van de drie grote steden. Tot 2030 zal de Twentse bevolking

Nadere informatie

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar

Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Alcoholgebruik Psychosociale gezondheid Genotmiddelen Voeding, bewegen en gewicht Seksueel gedrag Samenvatting en aanbevelingen Monitor jongeren 12 tot 24 jaar Jongerenmonitor In 2011 is in de regio IJsselland

Nadere informatie

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken

Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Jongeren en de sociale druk om (niet) te roken Veranderingen tussen 1998 en 2005 Cyrille Koolhaas en Dr. Marc Willemsen Dit is een publicatie van STIVORO voor een rookvrije toekomst Correspondentieadres

Nadere informatie

Uit huis gaan van jongeren

Uit huis gaan van jongeren Arie de Graaf en Suzanne Loozen Jaarlijks verlaten bijna een kwart miljoen jongeren het ouderlijk huis. Een klein deel van hen is al vóór de achttiende verjaardag uit huis gegaan. De meeste jongeren gaan

Nadere informatie

RAPPORTAGE. FITTEST 55+ Losser

RAPPORTAGE. FITTEST 55+ Losser RAPPORTAGE FITTEST 55+ Losser 17 mei 2008 INHOUDSOPGAVE 1. INLEIDING 2 1.1 FITTEST 55+ LOSSER 2 2. RESULTATEN FITTEST 55+ 3 2.1 BLOEDDRUK 4 2.2 BUIKOMVANG 4 2.3 CHOLESTEROL, GLUCOSE EN DIABETES RISICO

Nadere informatie

Pact Gezond Gewicht Amsterdam (AAGG) Praktijk: van Zorgstandaard naar Maatwerk

Pact Gezond Gewicht Amsterdam (AAGG) Praktijk: van Zorgstandaard naar Maatwerk Pact Gezond Gewicht Amsterdam (AAGG) Praktijk: van Zorgstandaard naar Maatwerk PON- Zorgstandaard Bewegen Richtlijn Maatwerk-praktijk 26-08-2014 RGF Pact Gezond Gewicht 2 PON zorgstandaard (2010) Vraaggestuurde

Nadere informatie

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009

Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar de speerpuntennotitie lokaal gezondheidsbeleid Boxmeer 2009 2011: Speerpunten voor Boxmeer?? Esther Hendriks 24 september 2009 Op weg naar speerpuntennotitie? Wat doen/deden we al? Welke gezondheidsproblemen

Nadere informatie

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN NOORDENVELD

BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN NOORDENVELD BMI-GEGEVENS VAN DE JEUGD IN NOORDENVELD IN DE PERIODE 2011-2016 Hoe ontwikkelt overgewicht zich in de gemeente? En hoe verhoudt de gemeente zich daarin tot? Met de onderstaande gegevens geven we een aanzet

Nadere informatie

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen

Hoe gezond zijn de inwoners van Zwartewaterland? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen Hoe gezond zijn de inwoners van? Gezondheidsmonitor volwassenen en ouderen gemeente Kampen Steenwijkerland Staphorst 875 inwoners deden mee Hardenberg Gezondheid In het verleden werd gezondheid gedefinieerd

Nadere informatie

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND

KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND 26% rookt 28% doet stoppoging 80% van plan om te stoppen 19 duizend sterfgevallen door roken KERNCIJFERS ROKEN IN NEDERLAND Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 2012 Roken

Nadere informatie

Scholen in de Randstad sterk gekleurd

Scholen in de Randstad sterk gekleurd Scholen in de Randstad sterk gekleurd Marijke Hartgers Autochtone en niet-westers allochtone leerlingen zijn niet gelijk over de Nederlandse schoolvestigingen verdeeld. Dat komt vooral doordat niet-westerse

Nadere informatie

Kerncijfers roken in Nederland

Kerncijfers roken in Nederland 20.000 sterfgevallen door roken Kerncijfers roken in Nederland Een overzicht van recente Nederlandse basisgegevens over rookgedrag 28% rookt 27% doet stoppoging 25 miljard verkochte sigaretten 2009 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Kernboodschappen Gezondheid Losser

Kernboodschappen Gezondheid Losser Kernboodschappen Gezondheid Losser De GGD Twente verzamelt in opdracht van de gemeente Losser epidemiologische gegevens over de gezondheid van de bevolking in Losser en de factoren die hierop van invloed

Nadere informatie

Mijn naam is. Peter C.Th. van Aanholt

Mijn naam is. Peter C.Th. van Aanholt Mijn naam is Peter C.Th. van Aanholt An Inconvenient Truth Al Gore Een onplezierige waarheid Peter van Aanholt Een onplezierige waarheid Peter van Aanholt Wij worden te dik De waarheid The USA wordt te

Nadere informatie

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over.

Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Pre-diabetes Pre-diabetes, wat is het en wat kan ik er zelf aan doen? In deze folder krijgt u hier meer informatie over. Wat is pre-diabetes Pre-diabetes is het stadium vóór diabetes (suikerziekte). Het

Nadere informatie

TOOLKIT Bekend maakt Bemind

TOOLKIT Bekend maakt Bemind TOOLKIT Bekend maakt Bemind 6. Migrantenouderen in cijfers Aantal migrantenouderen in Nederland Bron: (CBS-Statline, dec. 2016) Aantal AOW-gerechtigden in Nederland 3.059.000 Waarvan van migrantenafkomst

Nadere informatie