Urgentie aanvragen. In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Urgentie aanvragen. In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen."

Transcriptie

1 Urgentie aanvragen In deze brochure vindt u informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen. Versie april 2011

2 INLEIDING In deze brochure geven wij informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen in Woudenberg. Een urgentieverklaring wordt alleen via Vallei Wonen afgegeven. Wanneer iemand over een urgentieverklaring beschikt wordt er absolute voorrang gegeven bij een woningaanbieding en moeten andere woningzoekenden dus langer wachten. Van een urgentieverklaring is daarom alleen sprake als er een onverantwoorde situatie speelt, die alleen opgelost kan worden door betrokkene(n) op korte termijn een zelfstandige sociale huurwoning van Vallei Wonen aan te bieden. Voor het verkrijgen van een urgentieverklaring gelden strenge regels. In deze brochure geven wij aan wanneer iemand kans maakt om voor een urgentieverklaring in aanmerking te komen. Wij vermelden welke voorwaarden er gesteld worden en welke documenten er aangeleverd moeten worden. Tevens wordt de procedure beschreven. Vragen Heeft u na het lezen van deze brochure nog vragen, dan kunt u contact opnemen met een medewerker van het team Wonen van Vallei Wonen, Schans 30 in Woudenberg, telefoon: (033) VOORWAARDEN In de provincie Utrecht heeft elke gemeente een eigen woonruimteverdeling- en urgentiebeleid. Urgentie is maar in één plaats binnen de provincie Utrecht mogelijk. Dit is in principe de huidige woonplaats. Zo wordt ook voorkomen dat er meerdere keren urgentie wordt aangevraagd binnen een regio met alle kosten en moeite voor alle betrokkenen van dien. De basisvoorwaarden bij urgentie: Het college kan een in het register van woningzoekenden ingeschrevene urgent verklaren, als de woningzoekende in ieder geval voldoet aan de volgende algemene criteria: a. de woningzoekende is ingezetene van de gemeente Woudenberg. Dit houdt in dat de woningzoekende in Woudenberg woont volgens de basisadministratie van de gemeente; b. de woningzoekende beschikt(e) over zelfstandige woonruimte in Woudenberg; c. het (gezamenlijk) vermogen van de aanvrager van een sociale of financiële urgentie mag niet meer bedragen dan het heffingsvrij vermogen huurtoeslag exclusief huurtoeslag kind; d. het (gezamenlijk) vermogen van de aanvrager van een medische urgentie mag niet meer bedragen dan de door het college vastgestelde maximale vermogensgrens; e. het (gezamenlijk) jaarinkomen mag niet meer bedragen dan de door het college vastgestelde maximale inkomensgrens; f. er is sprake van een bijzondere persoonlijke noodsituatie; g. de noodsituatie is ontstaan buiten eigen schuld en was door de woningzoekende niet te voorzien; h. de woningzoekende kan aantonen eerst zelf naar een oplossing te hebben gezocht; i. een verhuizing binnen zes maanden is noodzakelijk en; j. de woningzoekende is niet in staat om zelf binnen zes maanden voor passende huisvesting te zorgen via het aanbodsysteem of op andere wijze; k. de woningzoekende moet ingeschreven staan in het woningzoekende register. 1 Maximale vermogensgrens huurtoeslag. Deze vermogensgrens wordt jaarlijks aangepast. Het betreft de grens voor een aanvrager die alleen woont en jonger is dan 65 jaar. Met dit vermogen wordt bedoeld de bedragen op de spaarrekeningen en gewone rekeningen. Bij de bepaling van de maximale

3 vermogensgrens voor huurtoeslag wordt ook de verkoopwaarde van bezittingen als auto, motor en caravan meegeteld. Aangezien de waarde van de bezittingen moeilijk is te bepalen, worden deze bij de beoordeling van het vermogen in het kader van urgentieaanvragen niet meegerekend. Wel wordt het bedrag dat vrijkomt uit de verkoop van een eventuele woning en de bedragen op de spaarrekening en overige rekeningen meegerekend. 2. SOORTEN URGENTIE Er kunnen verschillende redenen zijn voor het aanvragen van urgentie. Deze worden als volgt ingedeeld: Urgentieaanvragen op grond van medische omstandigheden Urgentieaanvragen op grond van sociale omstandigheden Urgentieaanvragen op grond van financiële omstandigheden Zoals reeds eerder aangegeven is, wordt een urgentieverklaring slechts zelden afgegeven. Het feit dat iemand niet voor urgentie in aanmerking komt wil niet zeggen dat een probleem niet gezien wordt. Er zijn wel degelijk veel woningzoekenden met schrijnende situaties die toch een afwijzing voor een aanvraag om urgentie krijgen. Het aantal vrijkomende woningen is echter te klein om hen allen een urgentieverklaring te verstrekken. Niet iedereen die zijn eigen situatie ernstig of dringend vindt komt dus in aanmerking voor een urgentieverklaring. Er moet volgens de normen sprake zijn van een noodsituatie. 3. MEDISCHE URGENTIE Ingezetenen van de gemeente Woudenberg, die in een om medische redenen (fysiek / psychisch) onhoudbare woonsituatie verkeren en om die reden een indicatie voor andere woonruimte hebben ontvangen, kunnen in aanmerking komen voor urgentie. Welke documenten zijn noodzakelijk bij medische urgentie? In principe is het niet noodzakelijk om documenten aan te leveren bij een aanvraag voor urgentie op grond van medische omstandigheden. Mocht u echter menen dat een bepaald medicijngebruik of andere informatie de urgentie aantonen, dan kunt u de betreffende schriftelijke informatie vastnieten aan het aanvraagformulier. 4. SOCIALE URGENTIE Sociaal geïndiceerden zijn ingezetenen van de gemeente Woudenberg die in verband met sociale problemen in combinatie met omstandigheden in de huidige gemeente gelegen woning dringend op korte termijn een andere woning nodig hebben. Alleen onder de navolgende genoemde omstandigheden wordt een sociale indicatie verleend. a. Dreigende dakloosheid buiten eigen schuld of toedoen Degenen die buiten eigen schuld of toedoen hun woonruimte moeten verlaten kunnen uitsluitend in de volgende gevallen in aanmerking komen voor urgentie: - het verlaten van woonruimte ten gevolge van een gerechtelijk vonnis (niet zijnde echtscheidings- of ontruimingsvonnis inzake overlast, huurschuld, hennep of illegale bewoning), voor zover dit niet door de betrokkene voorkomen had kunnen worden; - een calamiteit zoals brand of overstroming. b. Relatiebeëindiging Degene die de minderjarige kinderen feitelijk verzorgt en bij wie de kinderen geregistreerd staan volgens de gemeentelijke basisadministratie van de gemeente Woudenberg, kunnen in aanmerking komen voor urgentie nadat een (voorlopige) voorziening bij echtscheiding is getroffen, danwel sprake is van een geregistreerd partnerschap of een notarieel vastgelegd samenlevingscontract, voor zover; 3

4 1. in geval van echtscheiding: - de rechter heeft afgeweken van het verzoek tot toewijzing van de in de regio gelegen woning door de partij die de feitelijke verzorging van het (de) minderjarige kind(eren) op zich neemt, en; - aantoonbaar is dat in de echtscheidingsprocedure het recht om in de huidige woning te blijven wonen, alsmede voldoende alimentatie of ander inkomen om de woonlasten op te kunnen brengen zijn geclaimd, en; - de andere ouder niet over zelfstandige woonruimte beschikt en de kinderen daarom niet bij de andere ouder kunnen wonen; - binnen drie maanden nadat er een (voorlopige) voorziening bij echtscheiding is getroffen. 2. in geval van verbreking van een geregistreerd partnerschap of een notarieel vastgelegd samenlevingscontract: - aantoonbaar is door middel van een schriftelijk en aangetekend verzoek dat door de partij die het (de) minderjarige kind(eren) feitelijk verzorgt het recht om in de huidige woning te blijven wonen, alsmede voldoende alimentatie of ander inkomen om de woonlasten op te kunnen brengen zijn geclaimd en; - het verzoek om sociale indicatie voor urgentie binnen drie maanden na verbreking van de relatie wordt gedaan. 3. bij beëindiging samenwoning gelden dezelfde criteria als bij verbreking van een geregistreerd partnerschap of een notarieel vastgelegd samenlevingscontract, voorwaarde hierbij is wel dat er sprake was van een duurzame huishouding (d.w.z. dat de aanvrager minimaal 2 jaar heeft samengewoond en dit kan aantonen middels een uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie). 4. aan de onder 1 en 2 genoemde verplichtingen tot het claimen van het recht om in de huidige woning te blijven wonen, alsmede voldoende alimentatie of ander inkomen te claimen om de woonlasten op te kunnen brengen, hoeft niet te worden voldaan als schriftelijk aantoonbaar kan worden gemaakt dat het niet zinvol is een dergelijke claim te leggen. Hiervan is in ieder geval sprake indien: - de betreffende woning op naam van de partner staat, voor zover er geen sprake is van een gemeenschap van goederen; - de partner waarbij de claim zou worden neergelegd een uitkering op bijstandsniveau heeft. c. Relatiebeëindiging met gedeelde zorg voor minderjarige kinderen In het geval van relatiebeëindiging met gedeelde zorg voor minderjarige kinderen kan slechts urgentie aan één van de ouders worden verleend. De hierboven onder b, 1 en 2 genoemde voorwaarden zijn van overeenkomstige toepassing. In het geval dat één van beide ouders in de huidige woning kan blijven wonen wordt in geval van relatiebeëindiging met gedeelde zorg voor minderjarige kinderen geen urgentie verleend aan de andere ouder. Welke documenten zijn noodzakelijk bij sociale urgentie? Bij het indienen van een urgentieaanvraag als gevolg van een echtscheiding, beëindiging geregistreerd partnerschap of beëindiging samenwonen dienen de volgende stukken in ieder geval aangeleverd te worden: 1. bewijs resterende hypotheek of recent taxatierapport woning of vergelijkbare woning 2. kopie laatste aangifte inkomstenbelasting 3. recente loonstrook 4. werkgeversverklaring 5. bij echtscheiding: voorlopige voorziening en/of echtscheidingsconvenant 6. bij echtscheiding: inschrijving van echtscheiding 7. bij beëindiging geregistreerd partnerschap 8. een notariële verklaring echtscheidingsvonnis of echtscheidingsconvenant 9. bij beëindiging samenwonen: indien aanwezig samenlevingscontract 4

5 Deze documenten zijn allemaal noodzakelijk, omdat de situatie wordt beoordeeld aan de hand van toetsbare feiten. Vanzelfsprekend zijn er buiten een echtscheiding andere problemen mogelijk met een sociale achtergrond. Indien u meent dat deze problemen dusdanig ernstig zijn dat u bij voorrang een woning aangeboden moet krijgen, dan adviseren wij u eerst te overleggen met een medewerker van het team Wonen van Vallei Wonen voordat u de procedure opstart en de eigen bijdrage van 50 voldoet. Bij de toepassing van urgentie wordt het principe van één provinciale woningmarkt bij uitzondering losgelaten. Een verleende urgentie geldt alleen gemeentelijk en niet provinciaal. Door middel van dit artikel is geprobeerd het aantal urgentieverleningen tot noodsituaties te beperken. Urgenten krijgen een sterke positie: zij hebben absolute voorrang op anderen en kunnen in beginsel binnen zes maanden gehuisvest worden. Een aantal situaties leiden niet tot de afgifte van een urgentieverklaring. Geen urgentie wordt bijvoorbeeld verleend: - indien voor bepaalde omstandigheden een andere weg of procedure meer aangewezen is, bijvoorbeeld: - bij overlast van buren of burenruzie zijn de aangewezen instanties de politie, de rechtbank; - bij gebrekkige woonruimte en huurgeschillen zijn de aangewezen instanties de verhuurder, de huurcommissies en de kantonrechter; - bij problemen in verband met kamerbewoning of inwoning (in ouderlijk huis of bij familie, vrienden of kennissen); - bij problemen bij gebrek aan woonruimte, bijvoorbeeld kamertekort na gezinsuitbreiding of gezinshereniging; - bij problemen in verband met beroepsomstandigheden, bijvoorbeeld woon-werk afstand; - als er sprake is van een zelf gecreëerde situatie, dat wil zeggen dat het aanwezige probleem met betrekking tot de woonsituatie geheel of ten dele aan de aanvrager zelf te wijten is ; - na echtscheiding of verbroken samenlevingsverband, zonder zorg voor minderjarige kinderen; - als men vrijwillig en voorzien terugkeert uit het buitenland (remigratie); - bij vrijwillige verkoop van de eigen woning; - bij dakloosheid als gevolg van huisuitzetting. Doelgroepen die, buiten de algemene criteria om, in aanmerking komen voor urgentie: bewoners van huurwoningen uit te herstructureren wijken. bewoners die mishandeld / misbruikt worden door de (ex) partner en geen mogelijkheid tot opvang elders hebben. In dit geval is een verklaring van een medicus vereist, alsmede een aangifte bij de politie. 5. FINANCIELE URGENTIE Ingezetenen van de gemeente Woudenberg, die buiten eigen schuld financieel in zodanige problemen zitten dat zij de woonlasten niet meer op kunnen brengen en er geen andere oplossingen voorhanden zijn, kunnen uitsluitend in aanmerking komen voor urgentie indien de betrokkene daadwerkelijk in aanmerking komt voor de huurtoeslag of een uitkering uit een gemeentelijk woonlastenfonds, dan wel een woonkostentoeslag van de sociale dienst ontvangt onder voorwaarde om te zien naar goedkope woonruimte. Hierbij moet aangetoond worden dat er in ieder geval sprake is van één van de volgende punten: a. indien men een koopwoning heeft dient aangetoond te worden dat de hypotheek niet meer betaald kan worden en er geen goedkopere woning gekocht kan worden; b. het hoogstnoodzakelijke niet meer betaald kan worden en de eventuele hypotheek niet meer verhoogd kan worden; 5

6 c. indien men een (duurdere) huurwoning heeft en de huidige huur niet meer kan voldoen. Criterium is dat dit niet verweten kan worden. Dit kan het geval zijn als de inkomsten afnemen en men door een (hoge) huur onder de bijstandsnorm komt. Welke documenten zijn noodzakelijk bij financiële urgentie? Bij het indienen van een urgentieaanvraag om financiële redenen, dienen de volgende stukken aangeleverd te worden: 1. bewijs resterende hypotheek 2. bewijs eventuele overige leningen 3. bewijs eventuele aanmaningen 4. bewijs spaarsaldo 5. recente loonstrook 6. werkgeversverklaring 7. recente bankafschriften 8. recent taxatierapport woningen of vergelijkbare woning 9. bewijs van hypotheekverstrekker over de maximale hypotheekverstrekking 10. kopie laatste aangifte inkomstenbelasting 11. uittreksel uit de Gemeentelijke Basisadministratie 6. DE PROCEDURE Mocht u van mening zijn dat u aan de voorwaarden voor het verkrijgen van een urgentieverklaring voldoet, dan kunt u een urgentieaanvraag indienen. Het in behandeling laten nemen van een aanvraag kost de aanvrager 50. De werkelijke kosten zijn uiteraard vele malen hoger. Wij verzoeken u dan ook aan om niet zomaar een aanvraag in te dienen. De aanvraag voor een sociale, financiële, maatschappelijke of medische indicatie wordt schriftelijk op een daartoe bestemd formulier ingediend bij Vallei Wonen. Vallei Wonen stelt dit formulier vast. 1. Vallei Wonen kan aanvullende bewijsstukken opvragen. 2. Vallei Wonen kan, alvorens tot een beslissing te komen inzake de aanvraag van een urgentieverklaring, advies inwinnen bij een onafhankelijke instantie. 3. Een aanvraag kan voor één indicatiegrond worden ingediend. Een aanvraag om toekenning van een indicatie voor urgentie waarover in het verleden reeds is beslist, wordt alleen dan in behandeling genomen indien er sprake is van gewijzigde feiten en omstandigheden. 4. a. De aanvraag voor een dorpsvernieuwing indicatie voor urgentie kan uitsluitend schriftelijk door de eigenaar van een woning bij het college worden ingediend. b. De aanvraag voor een maatschappelijke indicatie voor urgentie kan uitsluitend worden ingediend bij het college door een erkende hulp- en dienstverleningsinstellingen in de regio waarover met betrekking tot de toewijzing van woonruimte in regionaal of lokaal verband afspraken zijn gemaakt. 5. Bij het indien van een medische-, sociale- of financiële urgentieaanvraag dient de aanvrager een eigen bijdrage te betalen. De hoogte van deze bijdrage is door het college vastgesteld op De situatie van de woningzoekende wordt vastgelegd in een dossier. Uit dit dossier kunnen een drietal conclusies volgen: a. Indien het volkomen duidelijk is dat de aanvrager voldoet aan de criteria zoals beschreven in het beleidskader, kan Vallei Wonen de urgentieverklaring verstrekken. b. Indien het volkomen duidelijk is dat de aanvrager niet voldoet aan de criteria zoals beschreven in het beleidskader, zal Vallei Wonen een afwijzing verzenden. c. Indien er twijfel is over het wel of niet verstrekken van de urgentieverklaring, stuurt Vallei Wonen de aanvraag (het dossier) door naar de beoordelende instantie. De beoordelende instantie beoordeelt de aanvraag en deelt haar bevindingen schriftelijk 6

7 mee aan Vallei Wonen. Vallei Wonen beschikt vervolgens conform het advies van de beoordelende instantie. 7. Vallei Wonen maakt haar besluit bekend aan de aanvrager. Beperkte keuzemogelijkheid 1. De urgentieverklaring houdt het volgende in: a. De erkenning dat verhuizing van de woningzoekende dringend gewenst is en dat het college dientengevolge voorrang zal verlenen aan de woningzoekende. b. De mededeling dat de erkenning als bedoeld onder sub a van dit lid beperkt is tot een bepaald soort woonruimte waarbij men voldoet aan de passendheidseisen en geldt voor een bepaalde termijn, eventueel gekoppeld aan het ter beschikking komen van de soort woonruimte waartoe de erkenning wordt beperkt. 2. Ook een urgent woningzoekende moet voldoen aan de passendheidscriteria. Wanneer hij/zij reageert op een woning en voldoet aan de, voor iedere woningzoekende geldende voorwaarden qua inkomen en gezinssamenstelling, wordt de urgente woningzoekende geselecteerd als eerste kandidaat voor de desbetreffende woning. 3. Een uitzondering wordt gemaakt voor urgente woningzoekenden die na drie maanden nog geen mogelijkheid hebben gekregen om over (andere) woonruimte te beschikken. Zij kunnen dan, indien er geen passende woning beschikbaar is, met urgentie reageren op woningen die qua verhouding huur/inkomen niet passend zijn. 7. INTREKKEN URGENTIE 1. Het college trekt de urgentieverklaring in, indien: a. niet langer aan de vereisten voor het verkrijgen van een urgentieverklaring wordt voldaan; b. de urgentieverklaring is verstrekt op grond van gegevens waarvan de woningzoekende wist of redelijkerwijs kan vermoeden dat zij onjuist of onvolledig waren; c. de urgente direct na het verkrijgen van de urgentie niet zelf actief heeft gereageerd op aantoonbaar passend aanbod; d. de urgente, naar het oordeel van burgemeester en wethouder, een aanbieding van passende woonruimte heeft geweigerd. 2. Na het intrekken van een urgentieverklaring kan niet op grond van dezelfde omstandigheden opnieuw een urgentie worden aangevraagd. 8. BEZWAAR? Tegen het besluit kunt u binnen 6 weken na de dag waarop dit besluit aan u is verzonden een schriftelijk en gemotiveerd bezwaarschrift indienen bij: Het College van Burgemeester en Wethouders Postbus EA Woudenberg Aan deze brochure kunnen geen rechten worden ontleend 7

URGENTIE AANVRAGEN ALGEMEEN

URGENTIE AANVRAGEN ALGEMEEN AANVRAGEN ALGEMEEN INLEIDING In deze brochure geven wij informatie over het aanvragen van urgentie voor een woning van Vallei Wonen in Woudenberg. Een urgentieverklaring wordt alleen via Vallei Wonen afgegeven.

Nadere informatie

Urgentie voor een sociale huurwoning aanvragen

Urgentie voor een sociale huurwoning aanvragen Gemeente Woudenberg Urgentie voor een sociale huurwoning aanvragen ALGEMEEN WWW.WOUDENBERG.NL Inleiding In deze brochure geven wij informatie over het aanvragen van urgentie voor een sociale huurwoning

Nadere informatie

Huisvestingsverordening artikel Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende

Huisvestingsverordening artikel Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende 2 3 Huisvestingsverordening artikel 2.5.1 Urgent woningzoekenden 1. Burgemeester en wethouders kunnen een in het register* ingeschreven woningzoekende urgent verklaren, waarbij de volgende voorwaarden

Nadere informatie

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning

Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Voorrang krijgen bij het zoeken naar een woning Als u zich inschrijft als woningzoekende, kunt u reageren op woningen die worden aangeboden in de hele regio (de gemeenten Stichtse Vecht, Lopik, Montfoort,

Nadere informatie

=CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie

=CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie =CONCEPT= Beleidsregels voor urgentie Ter verduidelijking van de Huisvestingsverordening gemeente Utrechtse Heuvelrug Versie februari 2011 1 Inleiding De regels voor woonruimteverdeling zijn vastgelegd

Nadere informatie

Namen + geboortedata:

Namen + geboortedata: gemeente Hardinxveld-Giessendam AANVRAAGFRMULIER URGENTIEVERKLARING URGENTIE - AANVRAAG GEMEENTE HARDINXVELD-GIESSENDAM Voordat u het formulier invult a.u.b. eerst de toelichting + geldende criteria lezen!

Nadere informatie

Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033,

Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033, Postbus 150, 3830 AD Leusden, telefoon 14033, email: gemeente@leusden.nl HOE VRAAG IK VOORRANG AAN? In bijzondere situaties kan het nodig zijn dat iemand sneller aan woonruimte wordt geholpen en daarom

Nadere informatie

Verseon DSO/2012/2497577svdz. Nadere regels urgentie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere,

Verseon DSO/2012/2497577svdz. Nadere regels urgentie. Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Nadere regels urgentie Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Almere, Gelet op het bepaalde in de artikelen 1, 2, 4, 10, 11, 17, 19, 20, 22 en 23 van de Huisvestingsverordening Almere

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden

Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden Urgentiewijzer Regio Alblasserwaard-Vijfheerenlanden In deze urgentiewijzer leest u wat er met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn binnen de regio

Nadere informatie

Stroomschema Urgentie

Stroomschema Urgentie Stroomschema Urgentie Om gemakkelijk na te gaan of u voor urgentie in aanmerking komt voor een woning bij Woonstichting VechtHorst kunt u het volgende stroomschema doorlopen. Op het stroomschema zijn de

Nadere informatie

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS

MET VOORRANG EEN ANDER HUIS MET VOORRANG EEN ANDER HUIS Wie het langst als woningzoekende staat ingeschreven of wie het langst een woning van ons huurt, komt als eerste in aanmerking voor een ander huis. Dat is tenminste de normale

Nadere informatie

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie.

Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor een urgentie. urgentiecommissie woonruimteverdeling Stap-voor-stap urgentiewijzer Denkt u met voorrang in aanmerking te komen voor een woning? In deze folder vindt u informatie over de voorwaarden en de procedure voor

Nadere informatie

Urgentie: met voorrang een woning

Urgentie: met voorrang een woning op zoek naar woonruimte Urgentie: met voorrang een woning Wordt u plotseling geconfronteerd met een ernstig probleem, dat alleen kan worden opgelost met een andere woning? Dan kunt u misschien urgentie

Nadere informatie

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen.

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn in onze gemeente te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden

Nadere informatie

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN

URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN URGENTIECOMMISSIE STAP-VOOR-STAP URGENTIEWIJZER STADSREGIO ARNHEM NIJMEGEN Heeft u de Nederlandse Nationaliteit? Staat u ingeschreven als woningzoekende? uw meettijd zelf een woning te vinden? dit aantonen?

Nadere informatie

Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal

Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal Urgentiebeleid Woningstichting Voerendaal Urgentie: met voorrang een woning Indien u plotseling geconfronteerd wordt met een ernstig probleem dat alleen kan worden opgelost met een andere woning, dan kunt

Nadere informatie

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen.

In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. In deze urgentiewijzer leest u wat met urgentie wordt bedoeld en hoe u eventueel voor urgentie in aanmerking kunt komen. Er zijn in onze gemeente te weinig woningen beschikbaar om alle woningzoekenden

Nadere informatie

Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013

Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013 Registratienummer sector Ede, 742710 MWES 7 mei 2013 Urgentieregeling WERV Gemeenten 2013 Urgentieregeling Gemeenten Wageningen, Ede, Rhenen, Veenendaal Hoofdstuk 1 Algemeen Urgentie is een vangnet op

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham

Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010. Vroomshoop & Den Ham Met voorrang een ander huis? Urgentiebeleid woningzoekenden. d.d. 14 september 2010 Vroomshoop & Den Ham 1 Inhoudsopgave Met voorrang een ander huis?... 3 Voorwaarde: sociale binding met Vroomshoop of

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een woning huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE

MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE MEDISCHE EN SOCIALE URGENTIE VOORWAARDEN & AANVRAAGFORMULIER Er zijn mensen die zeer urgent een woning nodig hebben. Die mensen willen wij binnen 3 maanden helpen aan passende woonruimte. Dit is de reden

Nadere informatie

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd

Voorrang bij woningtoewijzing. Sneller een woning door extra inschrijftijd Voorrang bij woningtoewijzing Sneller een woning door extra inschrijftijd Soms is het noodzakelijk dat woningzoekenden voorrang krijgen bij het vinden van een huurwoning. Vaak gaat het om vervelende situaties

Nadere informatie

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden:

Of u in aanmerking komt voor sociale urgentie hangt af van de volgende voorwaarden: Sociale urgentie Wanneer u als woningzoekende een ernstig huisvestingsprobleem heeft, en daarvoor met voorrang andere woonruimte krijgt, noemen we dat sociale urgentie. Om te beoordelen of u in aanmerking

Nadere informatie

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins.

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins. URGENTIE AANVRAGEN Met het maken van uitzonderingen bij woningtoewijzingen dient zeer zorgvuldig omgegaan te worden. Immers, het geven van voorrang aan de één, betekent langer wachten voor de ander. Er

Nadere informatie

Aanvulling reglement urgentiecommissie

Aanvulling reglement urgentiecommissie Aanvulling reglement urgentiecommissie Onafhankelijke urgentiecommissie Het bestuur van Woning in Zicht benoemt elke drie jaar de nieuwe leden van een onafhankelijke urgentiecommissie. De leden hebben

Nadere informatie

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar

Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Aanvraagformulier urgentie regio Alkmaar Dit aanvraagformulier geldt alleen voor inwoners van de gemeente Alkmaar en de gemeente Heerhugowaard. Alleen in zeer uitzonderlijke situaties kunt u een urgentieverklaring

Nadere informatie

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet;

gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen 147 en 149 van de Gemeentewet; Raadsbesluit De raad van de gemeente Heerde; gelezen het voorstel van het college d.d. 7 april 2015; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 18, 19 en 20 van de Huisvestingswet 2014 en de artikelen

Nadere informatie

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins.

Aanvrager dient hiervan officiële documenten te overleggen zoals politierapporten (aangifte), gemeentelijke documenten of anderszins. URGENTIE AANVRAGEN Met het maken van uitzonderingen bij woningtoewijzingen dient zeer zorgvuldig omgegaan te worden. Immers, het geven van voorrang aan de één, betekent langer wachten voor de ander. Er

Nadere informatie

Urgentieverklaring Voor een huurwoning

Urgentieverklaring Voor een huurwoning Urgentieverklaring Voor een huurwoning Inhoud Wat is een urgentieverklaring? blz 1 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen? blz 2 Wanneer is een urgentieverklaring niet mogelijk? blz 2 Hoe vraag ik een

Nadere informatie

Urgentieverklaring Voor een huurwoning

Urgentieverklaring Voor een huurwoning Urgentieverklaring Voor een huurwoning Inhoud Wat is een urgentieverklaring? blz 1 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen? blz 2 Wanneer is een urgentieverklaring niet mogelijk? blz 2 Hoe vraag ik een

Nadere informatie

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph

Woonruimteverdeling. Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling Een wonig huren van St. Joseph Woonruimteverdeling 1. Inleiding Woningstichting St. Joseph verhuurt circa 460 woningen in Stramproy en omgeving. We willen graag dat de juiste woning

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Dit is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, juli 2015 Indien u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer er bij u een noodsituatie

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring

Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een urgentieverklaring Inhoud Het aanvragen van een urgentieverklaring Het aanvragen van een 3 urgentieverklaring Is het zinvol om urgentie 4 aan te vragen? Wanneer u vanwege een persoonlijke

Nadere informatie

Een verzoek om urgentie

Een verzoek om urgentie Een verzoek om urgentie 100% wonen Urgentie Kom ik in aanmerking? Als u door een acute noodsituatie, zonder dat u die kon voorzien, op korte termijn andere huisvesting nodig heeft, komt u eventueel in

Nadere informatie

Medische en sociale urgentie

Medische en sociale urgentie Medische en sociale urgentie voorwaarden & aanvraagformulier Mercatus verleent urgentie aan mensen, die zeer urgent een woning nodig hebben. Wij willen deze mensen binnen drie maanden helpen aan passende

Nadere informatie

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl

De Urgentieregeling. Spectrum Wonen. Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl De regeling Spectrum Wonen Bezoekadres Larenseweg 28 Lochem www.spectrumwonen.nl Openingstijden Maandag t/m donderdag van 08.30 t/m 16.30 uur Vrijdag van 08.30 uur t/m 12.30 uur Zijn er in uw persoonlijke

Nadere informatie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie

Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Brabantse Waard over het toewijzen van urgentie Inhoudsopgave 3 Wat is urgentie precies en hoe gaat Brabantse Waard hiermee om? 4 Aanvraag op medische gronden 5 Overzicht situaties waarvoor geen urgentie

Nadere informatie

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX;

gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; Huisvestingsverordening gemeente Oldebroek 2015 De raad van de gemeente Oldebroek; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. XXXXXX 2015, nr. XXXXXX; gelet op de artikelen 4, 5, 7, 9, 10,

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena

Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena Urgentiewijzer Regio Land van Heusden en Altena Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert. Bijvoorbeeld wanneer u door brand dakloos bent geworden,

Nadere informatie

BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING. 1. Inleiding

BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING. 1. Inleiding BIJLAGE 3 behorend bij Huisvestingsverordening Heiloo UITVOERINGSVOORSCHRIFT URGENTIEBEPALING 1. Inleiding Op grond van artikel 2.5.4 lid 3 van de huisvestingsverordening is het college van burgemeester

Nadere informatie

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg?

Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Zoekt u een huurwoning van Vallei Wonen in Woudenberg? Doorloop dan stapsgewijs de onderstaande spelregels: 1. Ga na of u aan de basisvoorwaarden

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Gemeente Opmeer. besluit vast te stellen de 'HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND Gemeente Opmeer 2015'

Gemeente Opmeer. besluit vast te stellen de 'HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND Gemeente Opmeer 2015' HUISVESTINGSVERORDENING 2015 REGIO WEST-FRIESLAND Gemeente Opmeer De raad van de gemeente Opmeer; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van burgemeester en wethouder van 12 mei 2015; gelet

Nadere informatie

URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05

URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05 URGENTIEWIJZER STICHTING URGENTIEVERLENING WEST UTRECHT versie wimo2015aug05 Vooraf In de Regio West Utrecht zijn meer woningzoekenden dan dat er te verdelen woningen beschikbaar komen. Alle woningzoekenden

Nadere informatie

Onderwerp: vaststellen Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Gemeente Zederik 2015.

Onderwerp: vaststellen Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Gemeente Zederik 2015. Onderwerp: vaststellen Huisvestingsverordening Alblasserwaard- Vijfheerenlanden Gemeente Zederik 2015. Z.9223/RB.33 De Raad der gemeente Zederik; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en

Nadere informatie

HUISVESTINGSVERORDENING ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN

HUISVESTINGSVERORDENING ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN HUISVESTINGSVERORDENING ALBLASSERWAARD-VIJFHEERENLANDEN GEMEENTE LEERDAM 2015 1 De gemeenteraad van Leerdam Gelet op het voorstel van het college d.d. 9 juni 2015 Gelet op gelet op de artikelen 2, 4, eerste

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Deze informatiebrochure is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, februari 2014 Als u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER URGENTIE

AANVRAAGFORMULIER URGENTIE AANVRAAGFORMULIER URGENTIE Persoonsgegevens aanvrager/aanvraagster: BSN nummer: Naam: Voorletter(s): M/V Geboortedatum: Nationaliteit: Adres: Nr Postcode: Woonplaats: Correspondentieadres (indien van toepassing):

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem

Huisvestingsverordening Alblasserwaard-Vijfheerenlanden gemeente Gorinchem De gemeenteraad van Gorinchem Gelet op het voorstel van het college d.d. 29 juli 2015; Gelet op gelet op de artikelen 2, 4, eerste lid, aanhef en onder a., 5, 7, 9 tot en met 13, 17, 20, 35 van de Huisvestingswet

Nadere informatie

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis

zoon/dochter/toegewezen kind vriend/kennis Verzendadres Gemeente Barneveld Postbus 63 3770 AB BARNEVELD Aanvraag tijdelijke gedoogbeschikking bewoning recreatieverblijf 1 De gedoogbeschikking wordt aangevraagd door de volgende persoon / hoofdbewoner

Nadere informatie

Aanvraag Voorrangsverklaring

Aanvraag Voorrangsverklaring Bijlage 2: Formulier aanvraag voorrangsverklaring Aanvraag oorrangsverklaring artikel 28, tweede lid, Huisvestingsverordening 2015 Gemeente Delft Binnen het woningmarktregio Haaglanden werken de volgende

Nadere informatie

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN

BIJZONDERE WONINGEN ALGEMEEN ALGEMEEN INLEIDING In deze folder geven wij informatie over woningen voor specifieke doelgroepen. Zoals woningzoekenden die een senioren-, zorg- of aangepaste woning nodig hebben. Deze woningen worden

Nadere informatie

Met voorrang een woning zoeken in Delft

Met voorrang een woning zoeken in Delft Met voorrang een woning zoeken in Delft Door persoonlijke omstandigheden kan het gebeuren dat u op zeer korte termijn dringend een andere woning nodig heeft. Dit noemen we urgentie. Met een urgentieverklaring

Nadere informatie

Urgentie! Kom ik in aanmerking?

Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie! Kom ik in aanmerking? Urgentie is bedoeld voor een woningzoekende met een ernstig huisvestingsprobleem. U komt uitsluitend in aanmerking als er sprake is van een

Nadere informatie

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard

Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Urgentiewijzer Regio Bommelerwaard Er is sprake van urgentie als u buiten uw eigen verantwoordelijkheid om in een noodsituatie verkeert, bijvoorbeeld in het geval van ernstige bedreiging van de lichamelijke-

Nadere informatie

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN TOEWIJZINGSBELEID Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN Telefoon 043-4559101 Fax 043-4559102 E-mail info@wswittem.nl Internetadres www.wswittem.nl 2011 Woningstichting Wittem 2 A. Publicatie

Nadere informatie

Gemeente Papendrecht

Gemeente Papendrecht Gemeente Papendrecht BELEIDSREGELS REGIONALE VOORRANGSREGELING WOONRUIMTEVERDELING Regeling nr. : (voorkeur) Vastgesteld in collegevergadering : 05-04-2005 Laatste wijziging (+ nr. raadsbesluit) : 05-04-2005

Nadere informatie

Inschrijven en woningtoewijzing

Inschrijven en woningtoewijzing Wilt u een woning huren bij Destion? In deze brochure kunt u lezen hoe dat werkt en wat u kunt doen om in aanmerking te komen voor een huurwoning van onze woningcorporatie. Inschrijven U komt voor een

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand

Aanvraagformulier bijzondere bijstand Aanvraagformulier bijzondere bijstand Datum afgifte formulier Datum aanvraag Naam medewerker liëntnummer Regionaal formulier van de gemeenten: TOELIHTING AANVRAAGFORMULIER BIJZONDERE BIJSTAND Voor u ligt

Nadere informatie

{ Leusden. Huisvestingsverordening Leusden 2015

{ Leusden. Huisvestingsverordening Leusden 2015 { Leusden Huisvestingsverordening Leusden 2015 De raad van de gemeente Leusden; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 26 mei 2015, nummer 249106; gelet op de Huisvestingswet 2014; besluit

Nadere informatie

Uitvoeringsbesluit Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland,

Uitvoeringsbesluit Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, Uitvoeringsbesluit Regionale Huisvestingsverordening Stadsregio Amsterdam 2013 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Waterland, overwegende dat ingevolge de Regionale Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 3.

Nadere informatie

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen?

Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Het aanvragen van een urgentieverklaring Wat is een urgentieverklaring en aan welke voorwaarden moet u voldoen? Inhoud Wat is een urgentieverklaring?... 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen?... 3

Nadere informatie

De Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Nieuwegein wordt als volgt gewijzigd:

De Huisvestingsverordening Regio Utrecht 2015 Gemeente Nieuwegein wordt als volgt gewijzigd: GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van de gemeente Nieuwegein Nr. 115005 5 juli 2017 De raad van de gemeente Nieuwegein heeft op 22 juni de Verordening tot wijziging van de Huisvestingsverordening regio Utrecht

Nadere informatie

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering

Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering Aanvraagformulier bijzondere bijstand bewindvoering 1. Persoonsgegevens aanvrager partner* Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres 2. Bijzondere kosten Ik

Nadere informatie

Urgentieverklaring. Voor een huurwoning

Urgentieverklaring. Voor een huurwoning Urgentieverklaring Voor een huurwoning 1 Inhoud Wat is een urgentieverklaring blz 3 Wie kan een urgentieverklaring aanvragen blz 3 Voorwaarden voor het aanvragen van een urgentieverklaring blz 3 Wanneer

Nadere informatie

TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek

TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 1 TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2015 15.0006686 HOOFDSTUK 1.1 Begripsbepalingen. Artikel 1.1.2 bijzondere maatschappelijke doelgroep, Artikel 1.1.3 directe bemiddeling,

Nadere informatie

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN

Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN TOEWIJZINGSBELEID Kantooradres Pastoor Ruttenstraat 32 6281 AB MECHELEN Telefoon 043-4559101 Fax 043-4559102 E-mail info@wonenwittem.nl Internetadres www.wonenwittem.nl 2011 Wonen Wittem 2 A. Publicatie

Nadere informatie

Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar)

Burgerservicenummer (BSN) (voorheen Sofinummer) Dossiernummer (in te vullen door behandelend ambtenaar) Binnenhof 1, 2991 AA Barendrecht Postbus 501, 2990 EA Barendrecht 14 0180 (Algemeen nummer) gemeente@barendrecht.nl www.barendrecht.nl Bank: 3054.00.215 Rabobank (Iban:NL04RABO0305400215, swift/bic:rabol2u)

Nadere informatie

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017

Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Aanvraagformulier individuele inkomenstoeslag 2017 Persoonlijke gegevens Uzelf Naam en voorletters Burgerservicenummer: Telefoonnummer: Geboortedatum: Rekeningnummer: E-mailadres: Uw partner (indien van

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER

FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER FORMULIER AANVRAAG SCHULDHULPVERLENING/BUDGETBEHEER Hebt u vragen over schuldhulpverlening of budgetbeheer? Met vragen kunt u dagelijks van 9.00 tot 17.00 uur telefonisch contact opnemen met de schuldhulpverleners

Nadere informatie

Inschrijfformulier woningzoekenden

Inschrijfformulier woningzoekenden Inschrijfformulier woningzoekenden Interne codering Inschrijfformulier Naamcode PI-nummer Gegevens hoofdaanvrager Achternaam en voorletters Straatnaam en huisnummer Postcode Telefoonnummer thuis / mobiel

Nadere informatie

WONEN OP DE NOORD-VELUWE

WONEN OP DE NOORD-VELUWE WONEN OP DE NOORD-VELUWE ALLE REGELS OP EEN RIJ Wonen op de Noord-Veluwe De regio Noord-Veluwe bestaat uit Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nunspeet, Oldebroek en Putten, en Epe, Hattem en Heerde. Zoekt u een

Nadere informatie

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop

Ik zoek een woning. Woonwensen staan voorop Ik zoek een woning Woonwensen staan voorop Wij verhuren zo n 2.200 woningen in alle kernen van de gemeente Laarbeek. In soorten en maten, goed, gevarieerd en betaalbaar. Voor gezinnen, stelletjes en alleenstaanden.

Nadere informatie

Urgentieregeling s-hertogenbosch Mei 2017

Urgentieregeling s-hertogenbosch Mei 2017 Urgentieregeling s-hertogenbosch Mei 2017 Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. Huishouden: een alleenstaande, dan wel twee of meer personen die een duurzame gemeenschappelijke

Nadere informatie

Woningcorporatie Wateringen

Woningcorporatie Wateringen Woningcorporatie Wateringen 2 Op zoek naar een (huur)woning. Op zoek naar een (huur)woning in de Westlandse kernen Wateringen of Kwintsheul? Dan bent u bij Woningcorporatie Wateringen aan het goede adres.

Nadere informatie

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015 GEMEENTE BUNNIK

VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015 GEMEENTE BUNNIK VERORDENING TOT WIJZIGING VAN DE HUISVESTINGSVERORDENING REGIO UTRECHT 2015 GEMEENTE BUNNIK De raad van de gemeente Bunnik, Gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 9 mei 2017 Gelet op artikel

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Velsen 2015 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Gemeente Velsen Officiële naam regeling Huisvestingsverordening Velsen 2015 Citeertitel Huisvestingsverordening

Nadere informatie

Aanvraag Voorrangsverklaring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015

Aanvraag Voorrangsverklaring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015 Aanvraag Voorrangsverklaring Artikel 32, eerste lid, Nieuwe Huisvestingsverordening Zoetermeer 2015 De voorrangsverklaring is geldig in de volgende gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam- Voorburg, Midden-Delfland,

Nadere informatie

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar

Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Urgentiewijzer voor een woning in de regio Alkmaar Dit is een uitgave van de gemeenten in de regio Alkmaar, mei 2014 Als u op zeer korte termijn een andere woning nodig heeft Wanneer er bij u een noodsituatie

Nadere informatie

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017

Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 Inlichtingen- en aanvraagformulier bijzondere bijstand 2017 1. Reden aanvraag 2. Persoonsgegevens aanvrager partner Burgerservicenummer Naam Woonadres Woonplaats Geboortedatum Telefoonnummer E-mailadres

Nadere informatie

Aanvraag Voorrangsverklaring

Aanvraag Voorrangsverklaring Aanvraag Voorrangsverklaring artikel 27 lid 1 Huisvestingsverordening juli 2015 gemeente Wassenaar De voorrangsverklaring is geldig in de volgende gemeenten: Delft, Den Haag, Leidschendam-Voorburg, Midden-Delfland,

Nadere informatie

Aanvragen urgentie voor het verkrijgen van woonruimte

Aanvragen urgentie voor het verkrijgen van woonruimte Aanvragen urgentie voor het verkrijgen van woonruimte Hoe kan ik urgentie aanvragen? U dient uw aanvraag schriftelijk (op papier) in. Het best is de aanvraag persoonlijk te overhandigen, dan kunnen we

Nadere informatie

Huisvestingsverordening Papendrecht 2005

Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie gemeente Papendrecht Officiële naam regeling Huisvestingsverordening Papendrecht 2005 Citeertitel

Nadere informatie

met voorrang een woning

met voorrang een woning Hier leest u meer over de verschillende soorten urgentie. Ook leest u hoe de procedure verloopt om een urgentie te verkrijgen. Klik op de pijl om verder te gaan. De sociale huurwoningen in de regio Stedendriehoek

Nadere informatie

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand

B&W-nr.:06.0700 d.d. 06-06-2006. Wijziging Beleidsregels Bijzondere Bijstand Raadsaanbiedingsformulier Rv nr. Opsteller Naam: Piet Minderhoud B&W.nr.: 06.0700 Dienst: SOZA Telefoon: 516 7393 Verantwoordelijk portef.houder: Sociale Zaken B&W-besluit d.d: 6 juni 2006 en Cultuur Meningsvormend

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving. als woningzoekende bij ZOwonen en de Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij ZOwonen en de toewijzing van huurwoningen door ZOwonen Ingangsdatum 1 maart 2016 Artikel 1 Begrippen Woningzoekende:

Nadere informatie

TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen. Artikel 1 sub l.

TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen. Artikel 1 sub l. TOELICHTING op de Huisvestingsverordening Gooi en Vechtstreek 2011 HOOFDSTUK 1 Begripsbepalingen Artikel 1 sub l. huishoudinkomen Onder inkomen wordt verstaan datgene wat hierover is vermeld in het EC

Nadere informatie

Hoe vindt u een passende huurwoning?

Hoe vindt u een passende huurwoning? Hoe vindt u een passende huurwoning? WONEN IN NOORD BRABANT 2 Hoe vindt u een passende huurwoning? In deze folder informeren wij u over de belangrijkste vragen over inschrijven, adverteren, reageren, selecteren

Nadere informatie

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West

Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West Rapport Gemeentelijke Ombudsman Wel urgentie voor woning, maar geen bijzondere bijstand toegekend Gemeente Amsterdam Dienst Werk en Inkomen Werkplein Nieuw-West 26 augustus 2011 RA111164 Samenvatting Een

Nadere informatie

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt:

Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: sociaal wonen U zoekt een woning in Uithuizen Hierbij ontvangt u een aanvraagformulier voor een woning van de Stichting Uithuizer Woningbouw. De verdere gang van zaken is als volgt: U vult het formulier

Nadere informatie

Een woning huren in Brummen

Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen Informatie voor woningzoekenden Een woning huren in Brummen Een woning huren in Brummen: Hoe gaat dat in zijn werk? Woningzoekenden die belangstelling hebben voor een huurwoning

Nadere informatie

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen

Woonruimteverdelingsreglement. Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Woonruimteverdelingsreglement Reglement met betrekking tot de inschrijving als woningzoekende bij Maaskant Wonen en de toewijzing van woningen Besproken met de HBV Maaskant d.d. 23 juni 2015 Vastgesteld

Nadere informatie

ECLI:NL:RVS:2017:1848

ECLI:NL:RVS:2017:1848 ECLI:NL:RVS:2017:1848 Instantie Raad van State Datum uitspraak 12-07-2017 Datum publicatie 12-07-2017 Zaaknummer Formele relaties Rechtsgebieden Bijzondere kenmerken Inhoudsindicatie 201607276/1/A3 Eerste

Nadere informatie

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER

TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER TOELICHTING BEHORENDE BIJ HET INSCHRIJFFORMULIER Bunderstraat 28 Rabobank: ING: Postbus 100 NL89RABO0132601915 NL51INGB0001057954 6230 AC MEERSSEN BIC: RABONL2U BIC: INGBNL2A telefoon: 043-3664777 internet:

Nadere informatie

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV

Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB RV Raadsvergadering d.d. Casenummer Raadsvoorstelnummer Raadsvoorstel 4 juli 2012 AB12.00617 RV2012.060 Gemeente Bussum Vaststellen Regeling 65 Plus Brinklaan 35 Postbus 6000 1400 HA Bussum Aan de gemeenteraad.

Nadere informatie

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk

Wooninfo. Nijkerk NIJKERK. Woningstichting. Nijkerk Wooninfo INFORMATIEFOLDER IN OVER DE DE VERDELING GEMEENTE VAN HUURWONINGEN NIJKERK Nijkerk Woningstichting Nijkerk Woningstichting Nijkerk Bezoekadres: Van t Hoffstraat 40 3863 AX NIJKERK Postadres: Postbus

Nadere informatie