Overgevoeligheid (allergie) voor budesonide, formoterol of lactose (dat kleine hoeveelheden melkeiwitten bevat).

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Overgevoeligheid (allergie) voor budesonide, formoterol of lactose (dat kleine hoeveelheden melkeiwitten bevat)."

Transcriptie

1 4.3 ontra-indicaties B G M E B Overgevoeligheid (allergie) voor budesonide, formoterol of lactose (dat kleine hoeveelheden melkeiwitten bevat). 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik Het wordt aanbevolen de dosering niet abrupt te staken, maar deze geleidelijk af te bouwen wanneer de behandeling wordt gestopt. Als de patiënt de behandeling niet als effectief ervaart of de maximale aanbevolen dosering Symbicort overschrijdt, dient deze contact op te nemen met een arts (zie rubriek 4.2 Dosering en wijze van toediening ). Plotselinge, progressieve verslechtering van de astmaof OPD kan levensbedreigend zijn en de patiënt moet direct door een arts worden onderzocht. In dat geval moet worden overwogen of het nodig is de dosering corticosteroïden te verhogen, bijv. door middel van een kuur met orale corticosteroïden of in geval van een infectie, door middel van een antibioticumbehandeling. De patiënt moet worden aangeraden altijd een inhalator voor zo nodig gebruik bij zich te hebben, hetzij Symbicort (voor astmapatiënten die Symbicort als zo nodig en onderhoudsbehandeling gebruiken), hetzij een aparte snelwerkende bronchodilatator (voor alle patiënten die Symbicort alleen als onderhoudsbehandeling gebruiken). Patiënten dienen eraan herinnerd te worden hun Symbicort onderhoudsdosering zoals voorgeschreven te gebruiken, ook wanneer zij geen klachten hebben. Het profylactisch gebruik van Symbicort, bijv. voorafgaand aan inspanning, is niet onderzocht. De zo nodig Symbicort-inhalaties moeten worden genomen wanneer astmasymptomen optreden en zijn niet bedoeld voor regelmatig, profylactisch gebruik, bijv. voorafgaand aan inspanning. Voor dergelijk gebruik moet men een snelwerkende bronchodilatator overwegen. Wanneer de astmasymptomen onder controle zijn, kan worden overwogen de dosering Symbicort geleidelijk af te bouwen. Het is belangrijk de patiënt regelmatig te controleren tijdens deze afbouwfase. De laagste effectieve dosis Symbicort dient gebruikt te worden (rubriek 4.2 Dosering en wijze van toediening ). Patiënten mogen niet starten met Symbicort gedurende een exacerbatie, bij verergering van de klachten of acute verslechtering van de astma. Gedurende de behandeling met Symbicort kunnen ernstige astmagerelateerde klachten en exacerbaties optreden. Indien de astma niet onder controle wordt gebracht of verergert na het starten van de behandeling met Symbicort, moet de patiënt de behandeling voortzetten, maar wel contact opnemen met de behandelend arts. Evenals bij andere inhalatietherapieën kan paradoxaal bronchospasme optreden, met een onmiddellijke toename van piepen na inhalatie. Symbicort dient dan te worden gestaakt; de behandeling moet worden geherevalueerd en, indien noodzakelijk, moet een alternatieve therapie worden gestart. S:\Veegacties\ARHIEF\NLvert archief\budesonideformoterol.doc Auteur: jim$ Laatste bewerking: :58 1 van 7 pagina('s)

2 Zoals bij ieder inhalatiecorticosteroïd kunnen systemische effecten voorkomen, met name bij hoge doseringen gedurende langere tijd. Het optreden van dit soort effecten is bij inhalatiecorticosteroïden veel minder waarschijnlijk dan bij orale corticosteroïden. Mogelijke systemische bijwerkingen zijn onder meer bijniersuppressie, groeivertraging bij kinderen en adolescenten, verlaging van de minerale botdichtheid, cataract en glaucoom. Het wordt aanbevolen de lengte van kinderen die langdurig behandeld worden met inhalatiecorticosteroïden regelmatig te meten. Indien de groei vertraagd is, dient de behandeling te worden geherevalueerd met als doel de dosis van het inhalatiecorticosteroïd te verlagen. De voordelen van de corticosteroïdbehandeling moeten zorgvuldig worden afgewogen tegen het mogelijke risico op groeiremming. Daarnaast moet men overwegen de patiënt door te verwijzen naar een kinderlongarts. Er zijn beperkte gegevens uit langetermijnstudies die erop wijzen dat de meeste kinderen en adolescenten die behandeld worden met inhalatiebudesonide, uiteindelijk hun streeflengte bereiken. Er is echter een aanvankelijke, kleine maar voorbijgaande vermindering in groei (ongeveer 1 cm) waargenomen. Deze vindt over het algemeen in het eerste jaar van de behandeling plaats. Met name bij patiënten die gedurende langere periodes hoge doses krijgen en daarnaast risicofactoren hebben op osteoporose, dienen de mogelijke effecten op de botdichtheid in overweging genomen te worden. Langetermijnstudies met inhalatiebudesonide bij kinderen met een gemiddelde dagelijkse dosis van 400 microgram (vrijgegeven dosis) en volwassenen met een dagelijkse dosis van 800 microgram (vrijgegeven dosis), hebben geen significant effect op de minerale botdichtheid aangetoond. Er is geen informatie beschikbaar over het effect van Symbicort bij hogere doses. Indien de kans bestaat op een verstoring van de bijnierfunctie als gevolg van een eerdere systemische corticosteroïdtherapie, moet de nodige voorzichtigheid in acht worden genomen als patiënten op Symbicort worden overgezet. Normaal gesproken vermindert inhalatietherapie met budesonide de behoefte aan orale steroïden. Echter, bij patiënten die overgezet zijn van orale corticosteroïden op inhalatiecorticosteroïden, kan nog enige tijd risico op een verminderde bijnierfunctie bestaan. Patiënten die in het verleden in acute situaties hoge doseringen orale corticosteroïden nodig hebben gehad of langdurig behandeld zijn met hoge doses inhalatiecorticosteroïden, kunnen eveneens een verhoogd risico hebben. Aanvullende systemische corticosteroïdsuppletie dient in overweging te worden genomen gedurende periodes van stress of bij een electieve operatie. Om de kans op mondschimmel te verminderen, moet de patiënt geïnstrueerd worden de mond te spoelen met water na iedere inhalatie van de onderhoudsdosering. Wanneer mondschimmel ontstaat, moet de patiënt ook na zo nodig gebruik de mond spoelen met water. Gelijktijdige behandeling met itraconazol, ritonavir of andere sterke remmers van YP3A4 moet worden vermeden (zie rubriek 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie ). Als dit toch noodzakelijk is, moet de tijd tussen het innemen van de interacterende geneesmiddelen, zo lang mogelijk zijn. Voor patiënten die sterke YP3A4-2 van 7 pagina('s)

3 remmers gebruiken, worden Symbicort onderhouds- en zo nodig behandeling niet aanbevolen. Symbicort moet met de nodige voorzichtigheid worden toegepast bij patiënten met thyreotoxicose, feochromocytoom, diabetes mellitus, onbehandelde hypokaliëmie, hypertrofe obstructieve cardiomyopathie, idiopathische subvalvulaire aortastenose, ernstige hypertensie, aneurysma of andere ernstige cardiovasculaire aandoeningen, zoals ischemische hartziekten, tachyaritmieën en ernstig hartfalen. Voorzichtigheid is geboden bij de behandeling van patiënten met een verlengd QTc-interval. Formoterol kan zelf mogelijk een verlenging van het QTc-interval induceren. Bij patiënten met actieve of latente longtuberculose, schimmelinfecties of virale infecties van de luchtwegen, dient de behoefte aan en de dosering van inhalatiecorticosteroïden te worden geherevalueerd. Hoge doses bèta-2-agonisten kunnen potentieel ernstige hypokaliëmie tot gevolg hebben. Gelijktijdig gebruik van bèta-2-agonisten met geneesmiddelen die hypokaliëmie kunnen veroorzaken of een hypokaliëmisch effect kunnen potentiëren, bijvoorbeeld xanthinederivaten, steroïden en diuretica, kan bijdragen aan een mogelijk hypokaliëmisch effect van de bèta-2-agonist. Voorzichtigheid is met name geboden bij instabiel astma met wisselend gebruik van snelwerkende bronchodilatatoren, bij ernstig acuut astma omdat het bijbehorende risico verhoogd kan zijn door hypoxie en bij andere aandoeningen waarbij de kans op hypokaliëmie verhoogd is. Het wordt aanbevolen de serumkaliumspiegel in deze gevallen te controleren. Zoals geldt voor alle bèta-2-agonisten, moet overwogen worden bij diabetespatiënten aanvullende bloedglucosebepalingen te doen. Symbicort Turbuhaler bevat lactose (< 1 mg/inhalatie). Normaal gesproken veroorzaakt deze hoeveelheid geen problemen bij patiënten met een lactose-intolerantie. De hulpstof lactose bevat kleine hoeveelheden melkeiwitten, die een allergische reactie kunnen veroorzaken. 4.5 Interacties met andere geneesmiddelen en andere vormen van interactie Farmacokinetische interacties Het metabolisme van budesonide wordt beïnvloed door geneesmiddelen die gemetaboliseerd worden YP P450 3A4 (bijv. itraconazol, ritonavir). De gelijktijdige toediening van sterke YP P450 3A4-remmers kan de plasmaspiegel van budesonide verhogen. Gelijktijdig gebruik van budesonide met sterke YP P450-remmers dient, indien mogelijk, vermeden te worden, tenzij de voordelen van budesonide opwegen tegen het toegenomen risico op systemische bijwerkingen. Voor patiënten die sterke YP3A4-remmers gebruiken, worden Symbicort onderhouds- en zo nodig behandeling niet aanbevolen. Pharmacodynamische interacties Bètablokkers kunnen de effecten van formoterol verzwakken of remmen. Symbicort moet om die reden niet gelijktijdig gegeven worden met bètablokkers (inclusief oogdruppels), tenzij dit medisch noodzakelijk is. 3 van 7 pagina('s)

4 Bij gelijktijdige behandeling met kinidine, disopyramide, procaïnamide, fenothiazines, antihistaminica (terfenadine), MAO-remmers en tricyclische antidepressiva kan het QTcinterval verlengd zijn en het risico op ventriculaire aritmieën toenemen. Daarnaast kunnen L-Dopa, L-thyroxine, oxytocine en alcohol de cardiale tolerantie van bèta- 2-sympaticomimetica verslechteren. Bij gelijktijdige behandeling met MAO-remmers, inclusief stoffen die dezelfde eigenschappen hebben zoals furazolidon en procarbazine, kan een hypertensieve reactie bespoedigd worden. Er bestaat een toegenomen risico op aritmieën bij patiënten die gelijktijdig anesthesie ondergaan met gehalogeneerde koolwaterstoffen. Gelijktijdig gebruik van andere bèta-agonisten kan een potentieel additioneel effect hebben. Hypokaliëmie kan de dispositie voor aritmieën versterken bij patiënten die met digitalisglycosiden worden behandeld. Voor budesonide en formoterol zijn geen interacties bekend met andere geneesmiddelen die bij de behandeling van astma worden gebruikt. 4.6 Zwangerschap en borstvoeding Er zijn geen klinische gegevens beschikbaar over het gebruik van Symbicort of gelijktijdige behandeling met formoterol en budesonide tijdens de zwangerschap. Gegevens uit een embryo-foetaal ontwikkelingsonderzoek bij ratten geven geen aanwijzingen voor enig additioneel effect van de combinatie. Er zijn onvoldoende gegevens over het gebruik van formoterol bij zwangere vrouwen. Bij dierexperimenteel onderzoek heeft formoterol in zeer hoge systemische concentraties bijwerkingen veroorzaakt in reproductiestudies (zie rubriek 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek ). Gegevens over het gebruik van inhalatiebudesonide tijdens ongeveer 2000 zwangerschappen wijzen niet op een verhoogd teratogeen risico. Glucocorticosteroïden hebben in dierexperimenteel onderzoek geleid tot misvormingen (zie ook rubriek 5.3 Gegevens uit het preklinisch veiligheidsonderzoek ). Gezien de aanbevolen dosering is het niet waarschijnlijk dat dit relevant is voor de mens. Dierstudies laten tevens een mogelijk verband zien tussen overmatig prenataal glucocorticoïdegebruik en een verhoogd risico op intra-uteriene groeivertraging, cardiovasculaire ziekten bij volwassenen en permanente veranderingen in de dichtheid van de glucocorticoïdereceptoren, neurotransmitterturnover en gedrag bij blootstelling beneden de teratogene dosering. Alleen wanneer de voordelen opwegen tegen de mogelijke risico s mag Symbicort worden gebruikt tijdens zwangerschap. De laagst mogelijke effectieve dosering budesonide die nodig is voor een adequate astmacontrole, moet worden gebruikt. 4 van 7 pagina('s)

5 B G M E B Budesonide wordt uitgescheiden in de moedermelk. Bij therapeutische doseringen worden echter geen effecten voor de zuigeling verwacht. Het is niet bekend of formoterol bij de mens in de moedermelk overgaat. Bij ratten zijn kleine hoeveelheden formoterol aangetroffen in de moedermelk. Toediening van Symbicort aan vrouwen die borstvoeding geven mag alleen worden overwogen indien het verwachte voordeel voor de moeder groter is dan enig mogelijk risico voor het kind. 4.7 Beïnvloeding van de rijvaardigheid en het vermogen om machines te bedienen Symbicort heeft geen of verwaarloosbare invloed op de rijvaardigheid en op het vermogen om machines te bedienen. 4.8 Bijwerkingen Aangezien Symbicort zowel budesonide als formoterol bevat, kunnen dezelfde bijwerkingen optreden als die voor de afzonderlijke middelen zijn gemeld. Er is geen toegenomen incidentie van bijwerkingen gerapporteerd als gevolg van gecombineerd gebruik van de twee bestanddelen. De meest voorkomende stofgerelateerde bijwerkingen zijn farmacologisch voorspelbare bijwerkingen van behandeling met een bèta-2-agonist, zoals tremor en palpitaties. Deze zijn doorgaans mild van aard en verdwijnen binnen enkele dagen na aanvang van de behandeling. In een drie jaar durend klinisch onderzoek met budesonide bij OPD, kwamen blauwe plekken en pneumonie met een frequentie van respectievelijk 10 % en 6 % voor, ten opzichte van 4 % en 3 % in de placebogroep (p<0.001 en p<0,01, respectievelijk). Bijwerkingen die in verband zijn gebracht met budesonide en formoterol, worden hieronder weergegeven, gerangschikt naar frequentie. Het voorkomen van bijwerkingen is gedefinieerd als: zeer vaak ( 1/10), vaak ( 1/100, < 1/10), soms ( 1/1000, < 1/100), zelden ( 1/10.000, < 1/1000) en zeer zelden (< 1/10.000). Hartaandoeningen Zelden Palpitaties Tachycardie Hartritmestoornissen zoals atriumfibrilleren, supraventriculaire tachycardie, extrasystoles Angina pectoris Endocriene aandoeningen Tekenen of symptomen van systemische glucocorticosteroïdeffecten zoals bijniersuppressie, groeivertraging, verlaagde minerale botdichtheid, cataract en glaucoom 5 van 7 pagina('s)

6 Maagdarmstelselaandoeningen Nausea B G M E B Immuunsysteemaandoeningen Zelden Directe en vertraagde overgevoeligheidsreacties zoals exantheem, urticaria, pruritus, dermatitis, angio-oedeem en anafylactische reacties Infecties en parasitaire aandoeningen andida-infecties in de mondholte en/of keelholte Voedingsstofwisselingsstoornissen en Zelden Hypokaliëmie Hyperglykemie Skeletspierstelselbindweefselaandoeningen en Spierkrampen Zenuwstelselaandoeningen Hoofdpijn, tremor Duizeligheid Smaakstoornissen Psychische stoornissen Agitatie, rusteloosheid, nervositeit, slaapstoornissen Depressie, gedragsstoornissen (met name bij kinderen) Ademhalingsstelsel-, borstkasen mediastinumaandoeningen Zelden Milde irritatie in de keel, hoesten, heesheid Bronchospasme Huidonderhuidaandoeningen en Blauwe plekken Bloedvataandoeningen Bloeddrukwisselingen Evenals bij andere inhalatietherapieën kan in zeer zeldzame gevallen paradoxaal bronchospasme optreden (zie rubriek 4.4 Bijzondere waarschuwingen en voorzorgen bij gebruik ). Behandeling met bèta-2-agonisten kan leiden tot verhoogde bloedspiegels van insuline, vrije vetzuren, glycerol en ketonlichamen. 4.9 Overdosering 6 van 7 pagina('s)

7 Een overdosering met formoterol leidt waarschijnlijk tot effecten die kenmerkend zijn voor bèta-2-agonisten: tremor, hoofdpijn en palpitaties. In enkele gevallen is melding gemaakt van tachycardie, hyperglykemie, hypokaliëmie, verlengd QTc-interval, aritmie, nausea en braken. Ondersteunende en symptomatische behandeling is hierbij aangewezen. Toen patiënten met een acute bronchiale obstructie gedurende drie uur 90 microgram formoterol kregen toegediend, bleken extra veiligheidsmaatregelen niet nodig. Er wordt niet verwacht dat acute overdosering met budesonide, zelfs in excessieve doseringen, een klinisch probleem zal geven. Wanneer budesonide chronisch in excessieve doseringen wordt gebruikt, kunnen systemische glucocorticosteroïdeffecten, zoals hypercorticisme en bijniersuppressie, optreden. Indien de behandeling met Symbicort dient te worden gestaakt als gevolg van een overdosering van de formoterolcomponent van het geneesmiddel, moet een geschikte therapie met inhalatiecorticosteroïden overwogen worden. 7 van 7 pagina('s)

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Atimos 12 microgram, Aërosol, oplossing 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Atimos 12 microgram, Aërosol, oplossing

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Atimos 12 microgram, Aërosol, oplossing 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL. Atimos 12 microgram, Aërosol, oplossing 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Iedere afgepaste dosis bevat 12 microgram formoterolfumaraat dihydraat. Dit komt overeen met een vrijgegeven dosis van 10,1 microgram.

Nadere informatie

ESSENTIELE GEGEVENS. SYMBICORT Turbohaler 160 microgram/4,5 microgram/inhalatie, inhalatiepoeder.

ESSENTIELE GEGEVENS. SYMBICORT Turbohaler 160 microgram/4,5 microgram/inhalatie, inhalatiepoeder. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL ESSENTIELE GEGEVENS SYMBICORT Turbohaler 160 microgram/4,5 microgram/inhalatie, inhalatiepoeder. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke vrijgegeven dosis (de dosis

Nadere informatie

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf

Gerenvooieerde versie CALCIPOTRIOL 50 MICROGRAM/G ZALF PCH zalf 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Calcipotriol 50 microgram/g PCH,. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Zalf: calcipotriol 50 microgram per gram. Hulpstoffen:

Nadere informatie

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 12 april : Bijsluiter Bladzijde: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 12 april : Bijsluiter Bladzijde: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Budesonide 200 Cyclocaps, in harde capsule 200 microgram Budesonide 400 Cyclocaps, in harde capsule 400 microgram Budesonide 800

Nadere informatie

SALBUTAMOL 100 REDIHALER 100 MICROGRAM/DOSIS aërosol, suspensie

SALBUTAMOL 100 REDIHALER 100 MICROGRAM/DOSIS aërosol, suspensie 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Salbutamol 100 Redihaler 100 microgram/dosis, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén gemeten dosis bevat salbutamol sulfaat,

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Oxis 12 Turbuhaler, inhalatiepoeder 12 microgram/dosis. formoterolfumaraatdihydraat

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Oxis 12 Turbuhaler, inhalatiepoeder 12 microgram/dosis. formoterolfumaraatdihydraat SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Oxis 12 Turbuhaler, inhalatiepoeder 12 microgram/dosis formoterolfumaraatdihydraat 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Oxis 12 Turbuhaler, inhalatiepoeder 12 microgram/dosis.

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Budesonide/Formoterol Teva Pharma B.V. 160 microgram/4,5 microgram inhalatiepoeder 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER SYMBICORT TURBUHALER 200/6

INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER SYMBICORT TURBUHALER 200/6 17-05-01 SYM202134.B1-1- INFORMATIE VOOR DE PATIENT OVER SYMBICORT TURBUHALER 200/6 Lees deze informatie goed door, ook als u Symbicort Turbuhaler al langer gebruikt. De informatie kan namelijk zijn aangepast

Nadere informatie

Formoair 12 microgram/dosis,/dosis, aërosol, oplossing (CHIESI NV) Product. Farmaceutisch bedrijf

Formoair 12 microgram/dosis,/dosis, aërosol, oplossing (CHIESI NV) Product. Farmaceutisch bedrijf Product Formoair 12 microgram/dosis,/dosis, aërosol, oplossing Farmaceutisch bedrijf (CHIESI NV) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Formoair 12 microgram, Aërosol, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

Samenvatting van de Producteigenschappen

Samenvatting van de Producteigenschappen Atimos 12 microgram, Aërosol, oplossing Samenvatting van de Producteigenschappen Uitgiftedatum: 16 March 2007 Aantal pagina s: 9 1. Naam van het geneesmiddel Atimos 12 microgram, Aërosol, oplossing 2.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salbutamol 200 Cyclocaps, (in capsules) 200 microgram Salbutamol 400 Cyclocaps, (in capsules) 400 microgram salbutamolhemisulfaat

Nadere informatie

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt?

1. Waarvoor wordt dit middel gebruikt? BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER FORMOTEROL MYLAN 12, INHALATIEPOEDER IN HARDE CAPSULE 12 MICROGRAM/DOSIS Formoterolfumaraat-dihydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat

Nadere informatie

VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Gelieve de Samenvatting van de Productkenmerken te raadplegen voor de volledige informatie over het

VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Gelieve de Samenvatting van de Productkenmerken te raadplegen voor de volledige informatie over het VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Gelieve de Samenvatting van de Productkenmerken te raadplegen voor de volledige informatie over het gebruik van dit geneesmiddel NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BRICANYL TURBOHALER 0,5 mg/dosis, inhalatiepoeder. Terbutaline sulfaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BRICANYL TURBOHALER 0,5 mg/dosis, inhalatiepoeder. Terbutaline sulfaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BRICANYL TURBOHALER 0,5 mg/dosis, inhalatiepoeder Terbutaline sulfaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine

Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Loratadine EG 10 mg tabletten Werkzaam bestanddeel: loratadine Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u. Dit geneesmiddel

Nadere informatie

MAPROTILINE HCl 25-50 - 75 PCH tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 29 februari 2008 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1

MAPROTILINE HCl 25-50 - 75 PCH tabletten. MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 29 februari 2008 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 Pharmachemie B.V. Swensweg 5 Postbus 552 2003 RN Haarlem INFORMATIE VOOR DE PATIËNT SAMENSTELLING Per tablet: respectievelijk 25 mg, 50 mg en 75 mg maprotilinehydrochloride.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Zaditen 0,25 mg/ml, oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml bevat 0,345 mg ketotifenfumaraat, wat

Nadere informatie

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen Novartis Pharma B.V. Postbus 241 6800 LZ Arnhem Telefoon: 026-37 82 111

Naam van degene die verantwoordelijk is voor het in de handel brengen Novartis Pharma B.V. Postbus 241 6800 LZ Arnhem Telefoon: 026-37 82 111 U leest de bijsluitertekst van Foradil Inhalatiepoeder. Leest u deze bijsluiter alstublieft zorgvuldig door voordat u Foradil Inhalatiepoeder gebruikt, aangezien er belangrijke informatie in staat. Hierin

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1/9 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2/9 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL OXIS TURBOHALER 4,5 microgram/dose, inhalatiepoeder OXIS TURBOHALER 9 microgram/dose, inhalatiepoeder 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE

Nadere informatie

Hulpstof met bekend effect: lactosemonohydraat 7600 microgram per afgegeven dosis.

Hulpstof met bekend effect: lactosemonohydraat 7600 microgram per afgegeven dosis. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Orbufox Easyhaler 320/9 microgram/dosis, inhalatiepoeder. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke afgegeven dosis (elke dosis die het mondstuk verlaat) bevat: 320

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. 0,2 mg terbutalinesulfaat (dit komt overeen met 0,25 mg vrijgegeven dosis) Bricanyl 500 Turbuhaler:

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. 0,2 mg terbutalinesulfaat (dit komt overeen met 0,25 mg vrijgegeven dosis) Bricanyl 500 Turbuhaler: SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Bricanyl 250 Turbuhaler, inhalatiepoeder 250 microgram/dosis Bricanyl 500 Turbuhaler, inhalatiepoeder 500 microgram/dosis 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten Dipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Dipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten Dipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Dipyridamole EG 75 mg omhulde tabletten Dipyridamole EG 150 mg filmomhulde tabletten Dipyridamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

BIJSLUITER. Xylometazoline

BIJSLUITER. Xylometazoline BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens u het geneesmiddel gebruikt. Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie betreffende uw behandeling. Indien u andere vragen of twijfels heeft,

Nadere informatie

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusdruppels 0,5/1,0. 1313-V6 mg/ml 1.3.1.3 Package Leaflet januari 2009

Sandoz B.V. Page 1/5 Xylometazoline HCl Sandoz neusdruppels 0,5/1,0. 1313-V6 mg/ml 1.3.1.3 Package Leaflet januari 2009 Sandoz B.V. Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER XYLOMETAZOLINE HCl SANDOZ NEUSDRUPPELS 0,5/1,0 MG/ML, OPLOSSING Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Actief bestanddeel: Gezuiverd capsulair Vi polyoside van Salmonella typhi (stam Ty2): 25 microgram SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL TYPHIM Vi, 25 microgram/dosis, oplossing voor injectie Polyoside buiktyfusvaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 16 juli 2013 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL

MODULE I : ALGEMENE GEGEVENS Datum : 16 juli 2013 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 1.3.1 : productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Metamucil Suikervrij Lemon, 581 mg/g, Metamucil Suikervrij Lemon, 3,4g/sachet, Metamucil Suikervrij Orange, 581 mg/g, Metamucil Suikervrij

Nadere informatie

LOMUDAL 20 mg, verneveloplossing (Natrium cromoglicaat)

LOMUDAL 20 mg, verneveloplossing (Natrium cromoglicaat) BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE PATIËNT LOMUDAL 20 mg, verneveloplossing (Natrium cromoglicaat) Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pulmicort 200 Turbuhaler, inhalatiepoeder 200 microgram/dosis Budesonide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pulmicort 200 Turbuhaler, inhalatiepoeder 200 microgram/dosis Budesonide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Pulmicort 200 Turbuhaler, inhalatiepoeder 200 microgram/dosis Budesonide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Publieksprijs Seretide aerosol 25 / 50µg x 120 doses 38,64 Seretide aerosol 25 / 125µg x 120 doses 48,96 Seretide aerosol 25 / 250µg x 120 doses 63,97 VERKORTE SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Gelieve

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Budesonide Allgen 200 CFK-vrije aërosol + JET, aërosoloplossing 200 microgram/dosis.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Budesonide Allgen 200 CFK-vrije aërosol + JET, aërosoloplossing 200 microgram/dosis. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Budesonide Allgen 200 CFK-vrije aërosol + JET, aërosoloplossing 200 microgram/dosis Budesonide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken

Nadere informatie

XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING

XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING Samenwerkende Apothekers Nederland bv Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER XYLOMETAZOLINEHYDROCHLORIDE 1 MG/ML NEUSDRUPPELS SAMENWERKENDE APOTHEKERS, OPLOSSING Lees deze bijsluiter zorgvuldig

Nadere informatie

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg

Dancor 10, tabletten 10 mg Dancor 20, tabletten 20 mg DANCOR 10/20 bijsluiter 31-01-2008 blz. 1 / 5 Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ikorel 10, tabletten 10 mg Ikorel 20, tabletten 20 mg nicorandil BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het innemen van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 1 neusspray, oplossing OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 0,5 neusspray, oplossing

OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 1 neusspray, oplossing OTRIVINE ANTI-RHINITIS SINE CONSERVANS 0,5 neusspray, oplossing BIJSLUITER Lees Inhoud de van hele deze bijsluiter: aandachtig door alvorens u het geneesmiddel gebruikt. Deze bijsluiter bevat 1. Wat belangrijke is Otrivine Anti-Rhinitis informatie betreffende Sine

Nadere informatie

Package Leaflet juli 2014

Package Leaflet juli 2014 Page 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER xylometazoline HCl 0,5 / 1,0 mg/ml oplossing xylometazoline HCl Lees deze bijsluiter zorgvuldig door, want deze bevat belangrijke informatie voor u.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten. Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS RHINI-SAN 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty2 stam)

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Vi-polysaccharide van Salmonella typhi (Ty2 stam) 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Typherix, oplossing voor injectie in een voorgevulde spuit Tyfus polysaccharidevaccin 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke dosis vaccin à 0,5 ml bevat: Vi-polysaccharide

Nadere informatie

Lichte irritaties van het bindvlies van het oog, bijvoorbeeld veroorzaakt door stof.

Lichte irritaties van het bindvlies van het oog, bijvoorbeeld veroorzaakt door stof. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Visadron oogdruppels, oplossing 1,25 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén ml oogdruppels bevat 1,25 mg fenylefrinehydrochloride. Hulpstoffen: Visadron oogdruppels

Nadere informatie

Novartis Pharma B.V. Arnhem. Foradil Inhalatiepoeder Informatie voor de patiënt

Novartis Pharma B.V. Arnhem. Foradil Inhalatiepoeder Informatie voor de patiënt Pharma B.V. Arnhem Foradil Inhalatiepoeder Informatie voor de patiënt 2 Informatie voor de patiënt Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Amylmetacresol Plus Dichloorbenzylalcohol honing & citroen zuigtabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke zuigtablet

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Oxis 12 Turbuhaler, inhalatiepoeder 12 microgram/dosis formoterolfumaraatdihydraat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Oxis 12 Turbuhaler, inhalatiepoeder 12 microgram/dosis formoterolfumaraatdihydraat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Oxis 12 Turbuhaler, inhalatiepoeder 12 microgram/dosis formoterolfumaraatdihydraat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er

Nadere informatie

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol.

Kruidvat Paracetamol 120, 240, 500 en 1000 mg, zetpillen bevatten als werkzaam bestanddeel per zetpil 120, 240, 500 resp. 1000 mg paracetamol. 1.3.1.1 SmPC Page 1 of 5 1.3.1.1 SUMMARY OF PRODUCT CHARACTERISTICS Samenvatting van de productkenmerken 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Kruidvat Paracetamol 120 mg, zetpillen. Kruidvat Paracetamol 240 mg,

Nadere informatie

PROPRANOLOL HCl 10-40 - 80 PCH tabletten. MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS Datum: 8 juli 2011 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde: 1

PROPRANOLOL HCl 10-40 - 80 PCH tabletten. MODULE I: ALGEMENE GEGEVENS Datum: 8 juli 2011 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde: 1 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde: 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Propranolol HCl 10 PCH, 10 mg tablet Propranolol HCl 40 PCH, 40 mg tablet Propranolol HCl 80 PCH, 80 mg tablet propanololhydrochloride

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Symbicort Turbuhaler 100/6 budesonide/formoterolfumaraatdihydraat

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Symbicort Turbuhaler 100/6 budesonide/formoterolfumaraatdihydraat SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Symbicort Turbuhaler 100/6 budesonide/formoterolfumaraatdihydraat 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Symbicort Turbuhaler 100/6, 100 microgram / 6 microgram per dosis, inhalatiepoeder.

Nadere informatie

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN BIJLAGE I SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Neurexan; Tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 tablet (301,5 mg) bevat: Avena sativa D2 0,6 mg Coffea cruda

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Budesonide Allgen 200 CFK-vrije aërosol, aërosoloplossing 200 microgram/dosis.

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER. Budesonide Allgen 200 CFK-vrije aërosol, aërosoloplossing 200 microgram/dosis. BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Budesonide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke informatie in voor u. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

Salbutamol 5=1 PCH, inhalatievloeistof 5 mg/ml salbutamolhemisulfaat

Salbutamol 5=1 PCH, inhalatievloeistof 5 mg/ml salbutamolhemisulfaat 1.3.1 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Salbutamol 5=1 PCH, salbutamolhemisulfaat Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat

Nadere informatie

DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik

DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT. NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik DEEL IB SAMENVATTING VAN DE KENMERKEN VAN HET PRODUCT NYSTATINE LABAZ, suspensie voor oraal gebruik 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nystatine Labaz, suspensie voor oraal gebruik 100.000 E/ml 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Loratadine EG 10 mg tabletten. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 10 mg loratadine. Hulpstof met bekend effect:

Nadere informatie

Cremicort 1% crème skp nl 02/2015 SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN

Cremicort 1% crème skp nl 02/2015 SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Cremicort 1 % Crème 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Hydrocortisone 1 g per 100 g crème. Voor een volledige lijst van hulpstoffen:

Nadere informatie

Eldepryl Part IB2: Patiëntenbijsluiter

Eldepryl Part IB2: Patiëntenbijsluiter tabletten page 1 of 6 Uw arts heeft u Eldepryl tabletten voorgeschreven. Dit is een middel dat gebruikt wordt bij de ziekte van Parkinson. In deze bijsluitertekst vindt u informatie over het gebruik van

Nadere informatie

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5

BIJSLUITER. pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER pl-market-nl-rhini-san-mar16-apprmar16.docx 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Rhini-San 2 mg/20 mg tabletten Difenylpyralinehydrochloride Fenylefrinehydrochloride Lees goed de hele

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Symbicort Turbuhaler 400/12, 400 microgram / 12 microgram per dosis, inhalatiepoeder.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Symbicort Turbuhaler 400/12, 400 microgram / 12 microgram per dosis, inhalatiepoeder. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Symbicort Turbuhaler 400/12, 400 microgram / 12 microgram per dosis, inhalatiepoeder. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Iedere

Nadere informatie

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT?

WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT? BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door, omdat er voor u belangrijke informatie in staat. Dit geneesmiddel is zonder voorschrift verkrijgbaar. Desalniettemin dient u LORATADINE TEVA zorgvuldig

Nadere informatie

Formoterol Clickhaler Mylan 12, inhalatiepoeder 12 microgram per dosis

Formoterol Clickhaler Mylan 12, inhalatiepoeder 12 microgram per dosis Lees deze bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel. Bewaar deze bijsluiter, het kan nodig zijn om deze nogmaals door te lezen. Heeft u nog vragen, raadpleeg dan uw

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Indigokarmijn Serb 40 mg/5 ml, oplossing voor injectie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Indigotine (indigokarmijn)...40 mg

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCT KENMERKEN 20141114 Pagina 1 van 6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GAVISCON ADVANCE Muntsmaak Unidose suspensie voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine

INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine INALPIN, 9,48 mg/15 ml; 94,8 mg/15 ml, siroop Codeïnefosfaat hemihydraat - Guaifenesine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat innemen, want er staat belangrijke informatie in voor

Nadere informatie

Package Leaflet

Package Leaflet 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3-1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke informatie in voor u. Gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Domperidone EG 10 mg tabletten. Domperidone maleaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Domperidone EG 10 mg tabletten Domperidone maleaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Azelastin-COMOD, 0,5 mg/ml oogdruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Azelastinehydrochloride 0,05 % (0,50 mg/ml).

Nadere informatie

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1

1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 1.3.1.3 Package leaflet 1.3.1.3-1 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker xylometazolinehydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken, want er staat belangrijke

Nadere informatie

Package Leaflet / 1 van 5

Package Leaflet / 1 van 5 1.3.1.3 Package Leaflet 1.3.1.3 / 1 van 5 Bijsluiter: informatie voor de gebruiker Hydroxocobalamine HCl CF 0,5 mg/ml, oplossing voor injectie hydroxocobalamine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Pulmicort 100 Turbuhaler, inhalatiepoeder 100 microgram/dosis Pulmicort 200 Turbuhaler, inhalatiepoeder 200 microgram/dosis Pulmicort 400

Nadere informatie

Beperk de behandelingsduur tot 10 dagen. Daarna moet de therapie opnieuw worden geëvalueerd.

Beperk de behandelingsduur tot 10 dagen. Daarna moet de therapie opnieuw worden geëvalueerd. 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL OTIPAX 1% oordruppels, oplossing 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING De fles bevat 1% lidocaïnechloorhydraat of 0,16 g. Voor de volledige lijst van hulpstoffen,

Nadere informatie

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GRANUFINK Prosta, capsule, hard 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 400 mg poeder van de zaden van Cucurbita pepo L. convar. citrullina I. Greb. var. styriaca I.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Cassis 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Corsodyl mondspoeling, oplossing voor oromucosaal gebruik 2 mg/ml. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat 0,2% m/v ( = 2

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Nasacort, 55 microgram/verstuiving neusspray, suspensie 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Triamcinolonacetonide Iedere flacon

Nadere informatie

Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers

Broomhexinehydrochloride 8 mg tabletten Samenwerkende Apothekers Samenvatting van de Productkenmerken Part: 1.3.1-1 of 6 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Iedere tablet bevat 8 mg broomhexinehydrochloride. Voor de volledige

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Bisolnasal met eucalyptus, neusspray oplossing 1,18 mg/ml

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Bisolnasal met eucalyptus, neusspray oplossing 1,18 mg/ml 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Bisolnasal met eucalyptus, neusspray oplossing 1,18 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bisolnasal met eucalyptus doseerflacon

Nadere informatie

OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS, neusspray, oplossing OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS, neusdruppels, oplossing

OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS, neusspray, oplossing OTRIVINE MENTHOL ANTI-RHINITIS, neusdruppels, oplossing BIJSLUITER Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens u het geneesmiddel gebruikt. Deze bijsluiter bevat belangrijke informatie betreffende uw behandeling. Indien u andere vragen of twijfels heeft,

Nadere informatie

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur

BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet. Acetylsalicylzuur BIJSLUITER 1/5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Aspirine 500 Bruis, 500 mg, bruistablet Acetylsalicylzuur Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie Dit geneesmiddel kunt

Nadere informatie

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine

Loratadine 10 PCH, tabletten Loratadine 1.3.3 : Bijsluiter Bladzijde : 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER Loratadine 10 PCH, Loratadine Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Flixotide Diskus versie 25.2, d.d. 20/01/09 BIJSLUITER

Flixotide Diskus versie 25.2, d.d. 20/01/09 BIJSLUITER BIJSLUITER 2 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Flixotide Diskus 100 microgram/dosisinhalatiepoeder, voorverdeeld Flixotide Diskus 250 microgram/dosisinhalatiepoeder, voorverdeeld Flixotide Diskus

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL PROTAGENS MONO 2 %, oogdruppels, oplossing, voor éénmalig gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING 1 ml oplossing bevat 20

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Fenistil 1mg, omhulde tabletten Fenistil 0,1 %, druppels voor oraal gebruik, oplossing dimetindeenmaleaat

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Fenistil 1mg, omhulde tabletten Fenistil 0,1 %, druppels voor oraal gebruik, oplossing dimetindeenmaleaat BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Fenistil 1mg, omhulde tabletten Fenistil 0,1 %, druppels voor oraal gebruik, oplossing dimetindeenmaleaat Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke

Nadere informatie

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers

Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Risico-minimalisatiemateriaal betreffende Tasigna (nilotinib) voor voorschrijvers en apothekers Introductie De risico-minimalisatiematerialen voor Tasigna (nilotinib) zijn beoordeeld door het College ter

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Gaviscon Extra Sterk liquid sticks pepermunt, suspensie voor oraal gebruik 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke dosis van

Nadere informatie

BECLOMETASON TEVA 250 MICROGRAM/DOSIS CFK-VRIJE INHALATOR Aerosol, oplossing

BECLOMETASON TEVA 250 MICROGRAM/DOSIS CFK-VRIJE INHALATOR Aerosol, oplossing 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Beclometason Teva 250 microgram/dosis CFK-vrije lnhalator, aerosol, oplossing. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Eén dosis

Nadere informatie

Summary of Product Characteristics

Summary of Product Characteristics 1.3.1.1 Summary of Product Characteristics 1.3.1.1-1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Loratadine Mdq 10 mg, tabletten 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Elke tablet bevat 10 mg loratadine. Voor

Nadere informatie

BIJSLUITER. Ventolin verneveloplossing 1B versie 1.1 1

BIJSLUITER. Ventolin verneveloplossing 1B versie 1.1 1 BIJSLUITER 1 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Ventolin 5 mg/ml verneveloplossing salbutamolsulfaat Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik van dit geneesmiddel.

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER. Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank. fosfomycine-trometamol BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKSTER Monuril 2000, granulaat voor drank Monuril 3000, granulaat voor drank fosfomycine-trometamol Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken,

Nadere informatie

Samenvatting van de Productkenmerken SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Pagina 1 van 5

Samenvatting van de Productkenmerken SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Pagina 1 van 5 SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN Pagina 1 van 5 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Conforma Hydrocortisone 1%, crème 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Actief bestanddeel: Hydrocortisone acetaat

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder voorschrift krijgen.

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Lomudal 20 mg, verneveloplossing: 20 mg natriumcromoglicaat per ampul.

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN. Lomudal 20 mg, verneveloplossing: 20 mg natriumcromoglicaat per ampul. SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lomudal 20 mg, verneveloplossing. 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Lomudal 20 mg, verneveloplossing: 20 mg natriumcromoglicaat

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. salbutamol 1. WAT ZIJN VENTOLIN NEBULES EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. salbutamol 1. WAT ZIJN VENTOLIN NEBULES EN WAARVOOR WORDT HET GEBRUIKT BIJSLUITER: INFORATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER C Ventolin 2,5 Nebules, verneveloplossing 1 mg/ml Ventolin 5,0 Nebules, verneveloplossing 2 mg/ml salbutamol Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat

Nadere informatie

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide

ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Version 2014_02 Page 1 of 5 BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIKER ETHYMAL 250 mg / 4 ml, siroop Ethosuximide Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken want er staat belangrijke

Nadere informatie

Ventolin Infuus, concentraat voor oplossing voor infusie 5 mg/5 ml Ventolin Injectie, oplossing voor injectie 0,5 mg/ml

Ventolin Infuus, concentraat voor oplossing voor infusie 5 mg/5 ml Ventolin Injectie, oplossing voor injectie 0,5 mg/ml 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Ventolin Infuus, concentraat voor oplossing voor infusie 5 mg/5 ml Ventolin Injectie, oplossing voor injectie 0,5 mg/ml 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Ventolin

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Endekay 0,4 % ThixotropeFluogel 0,4% met mintsmaak 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Bevat het werkzame bestanddeel 0,4% fluoride

Nadere informatie

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Lomudal, dosis-aërosol, 1 mg natriumcromoglicaat per verstuiving:

KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING. Lomudal, dosis-aërosol, 1 mg natriumcromoglicaat per verstuiving: Aanhangsel IB NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Lomudal, dosis-aërosol KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Lomudal, dosis-aërosol, 1 mg natriumcromoglicaat per verstuiving: FARMACEUTISCHE VORM Lomudal

Nadere informatie

VITAMINE C TEVA 250 MG VITAMINE C TEVA 100 MG. VITAMINE C TEVA 500 MG tabletten

VITAMINE C TEVA 250 MG VITAMINE C TEVA 100 MG. VITAMINE C TEVA 500 MG tabletten 1.3.1 : Productinformatie Bladzijde : 1 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Vitamine C Teva 50 mg, Vitamine C Teva 100 mg, Vitamine C Teva 250 mg, Vitamine C Teva 500 mg, 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN l. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL Minims Tetracaïnehydrochloride 5 mg/ml, oogdruppels, oplossing. Minims Tetracaïnehydrochloride 10 mg/ml, oogdruppels, oplossing. 2. KWALITATIEVE

Nadere informatie

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL NASA RHINATHIOL 0,1 % NASA RHINATHIOL 0,05 % NASA RHINATHIOL 0,1 % Neusdruppels, oplossing Neusspray, oplossing Neusspray, oplossing Xylometazoline

Nadere informatie

16024 GHRH SPC SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN

16024 GHRH SPC SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN SAMENVATTING VAN DE PRODUCTKENMERKEN 1. NAAM VAN HET GENEESMIDDEL GHRH Ferring 2. KWALITATIEVE EN KWANTITATIEVE SAMENSTELLING Een ampul poeder voor injectievloeistof bevat 66,7 µg somatorelineacetaat,

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ketensin omhulde tabletten 20 mg ketanserin

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS. Ketensin omhulde tabletten 20 mg ketanserin BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR GEBRUIKERS Ketensin omhulde tabletten 20 mg ketanserin Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u hem

Nadere informatie

BIJSLUITER ATROVENT 0,25 mg/2 ml verneveloplossing ATROVENT 0,50 mg/2 ml verneveloplossing

BIJSLUITER ATROVENT 0,25 mg/2 ml verneveloplossing ATROVENT 0,50 mg/2 ml verneveloplossing BIJSLUITER ATROVENT 0,25 mg/2 ml verneveloplossing ATROVENT 0,50 mg/2 ml verneveloplossing Lees de hele bijsluiter aandachtig door alvorens dit geneesmiddel te gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BUSCOPAN, zetpillen 10 mg BUSCOPAN voor kinderen, zetpillen 7,5 mg butylscopolaminebromide

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. BUSCOPAN, zetpillen 10 mg BUSCOPAN voor kinderen, zetpillen 7,5 mg butylscopolaminebromide BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER BUSCOPAN, zetpillen 10 mg BUSCOPAN voor kinderen, zetpillen 7,5 mg butylscopolaminebromide Lees de hele bijsluiter zorgvuldig door voordat u start met het gebruik

Nadere informatie

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride

BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER. Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride BIJSLUITER: INFORMATIE VOOR DE GEBRUIK(ST)ER Mucoangin Munt 20 mg zuigtabletten ambroxolhydrochloride Lees goed de hele bijsluiter, want deze bevat belangrijke informatie. Dit geneesmiddel kunt u zonder

Nadere informatie

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride

VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride VASOCEDINE PSEUDOEPHEDRINE 60 mg, filmomhulde tabletten pseudo-efedrine hydrochloride Lees goed de hele bijsluiter voordat u dit geneesmiddel gaat gebruiken. - Bewaar deze bijsluiter. Misschien heeft u

Nadere informatie