Bautz Verver Baeten Verver Baeten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bautz Verver Baeten Verver Baeten"

Transcriptie

1 PLAATS DATUM Schiedam 14 september 2009 AANWEZIG Leden: H. van der Hoeven (voorzitter), H.F. Bautz (D66), A.L. Bel (Leefbaar Schiedam/Fractie De Ron), I. van den Berg (VVD), A.R. de Boer (SP), W. Boon (Fractie Hamerslag), I.A.W.M. Coenradie- Maris (Fractie Hamerslag), H. Dekker (AOV), M.G.L. Dingenouts (PvdA), P.J. Geurtsen (VVD), R.J.H. Gilsing (PvdA), J. de Haan-Klaassen (PvdA), S.F. Hamerslag (Fractie Hamerslag), H. Hofland (CDA), P.J.P. Liebregts (PvdA), W.J. Meijboom (CDA), A.P. Mostert (VVD), H.E. de Ron (Leefbaar Schiedam/Fractie De Ron), E. Schoneveld (Leefbaar Schiedam/Fractie De Ron), J.M.P.M. van Setten (PvdA), M.X. Stam (PvdA), S.A.H. Tolsma (Fractie Hamerslag), A.M. Valk-Rijnbeek (CDA), H.W. Verlinde (PvdA), N. Yerlikaya Akyapi (PvdA); B.T. de Winter (griffie/secretaris); College: W.M. Verver-Aartsen, C.A.C. Daskalakis, M. Groene ONDERWERP Concept verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 14 september Opening De voorzitter, dhr. Van der Hoeven, opent de vergadering om uur. 02. Vaststellen agenda (en inventariseren insprekers) De agenda wordt conform vastgesteld. Insprekers: mw. H. Schaeffer (punt 04), dhr. Van Gestel (punt 08). 03. Meerjarenbeleidsplan Politie Rotterdam-Rijnmond Dhr. Tolsma vindt het een helder stuk met duidelijke doelen. Hoopt dat verandering gaat komen in een aantal zaken, zoals het niet kunnen doen van aangiftes, geen actie nemen op meldingen en de zichtbaarheid. Vindt dat de objectieve veiligheid verbeterd kan worden door de zichtbaarheid. Daar schort het nog te vaak aan. Dhr. Mostert merkt op dat bij de eerste twee veiligheidsthema s wel het hoe maar niet het wat aan de orde is. Dat is wel het geval bij de thema s 3 en 6. Bij thema 1 ziet de politie zich als crimefighter maar ook als gesprekspartner. Als crimefighter gaat de eerste aandacht uit naar de wijken in onbalans. Daarmee schuiven het eerste en tweede thema in elkaar. Vraagt zich af wat eigenlijk met wijken in onbalans wordt bedoeld. Dat lijken in elk geval de 40 Vogelaarwijken te zijn. Schiedam heeft één Vogelaarwijk: Nieuwland. Die past echter niet bij wat uitgelegd wordt bij wijken in onbalans. Wat mag je dan verwachten in het kader van dit beleidsplan? De prestatie-indicatoren zijn niet voldoende concreet. Het werk is nog niet klaar. Dhr. De Ron vindt de veiligheidsthema s een goede start. Waar ligt voor Schiedam het zwaartepunt? Het zou prettig zijn geweest als dit beleidsplan was voorzien van een memo van de portefeuillehouder. Vraagt zich af of cybercrime ook in Schiedam voorkomt en wat daaraan wordt gedaan. De politie wil fors investeren in de professionaliteit van de medewerkers hoe valt dat te rijmen met de rijksbezuinigingen op het politieapparaat? De Beke-methode werkt op georganiseerde groepen die overlast veroorzaken. Hoe is de aanpak van andersoortige groepen? Dhr. Stam vraagt zich af welke thema s voor Schiedam het belangrijkst zijn. Hoe toepasbaar zijn de thema s op de locale situatie? Als de politie het vertrouwen wil van de burger, dan is het wel van belang dat de politie ook vertrouwen heeft in hetgeen bij de politie zelf gebeurt. Het is belangrijk dat aandacht wordt besteed aan wijken in onbalans. Nieuwland is daar één van. Andere wijken verdienen

2 echter ook de nodige zorg. De doelstellingen in het plan zijn niet erg meetbaar. Vraagt zich af of het iets uitmaakt of Schiedam al of niet positief op dit plan reageert. Dhr. Bautz mist de locale benadering. Bijvoorbeeld de gewenste aanwezigheid van een politiebureau, waardoor de afstand tot de burger klein is. Burgemeester Verver reageert: - Het locale beleid wordt ondergebracht in het districtsjaarplan en het veiligheidsplan van de gemeente en de vertaling daarvan in de programmabegroting. - De 7 thema s zijn globaal; er zijn heel wat Schiedamse punten in onder te brengen. - Ook aan het imago van de politie wordt aandacht besteed. - Over een aantal maanden moeten we komen tot een nieuwe sterkte-verdeling in de districten; dat gebeurt op basis van de beschikbaar gestelde financiële middelen. - Dat vergt een enorme inspanning van de regio. Daarom is aan de minister gezegd dat dit een bijna onmogelijke taakstelling is. - Bezuinigen biedt ook de mogelijkheid om zaken te verbeteren. - Er zijn ook zaken die niet anders kunnen worden georganiseerd en waarbij gevreesd moet worden voor het blauw op straat. En dat willen we niet. - Politie dicht bij de burger: we hebben in Schiedam een politiebureau. Dhr. Baeten (politiechef district Waterweg Noord): - We praten nu over het meerjarenbeleidsplan van de regiopolitie. De locale vertaling daarvan vindt plaats in het districtsjaarplan. De koppeling tussen beide is het korpsjaarplan, waarin het hoe en wat nader worden uitgewerkt, gekoppeld aan concrete prestatie-indicatoren. - Het terugdringen van de vraag naar alcohol/drugs is gericht op een stelselmatige aanpak van zwaar verslaafde criminele junks. - Dit beleidsplan gaat over de regiopolitie met totaal politiemensen. Een deel daarvan is vast op locatie gestationeerd en wordt, waar nodig, bijgestaan door collega s in de districten of die op regionaal niveau werkzaam zijn. - Waar sprake is van bezuinigingen heeft altijd het product ervan te lijden. Maatregelen worden eerst gezocht in de efficiency-sfeer. De verdeelsystematiek van de bezuinigingen pakt relatief nadelig uit voor ons korps en zal gevolgen hebben voor de opleidingen, verbouwingen/onderhoud, brandstofgebruik en het serviceniveau. - De beleidsthema s grijpen inderdaad in elkaar het zijn geen opzichzelfstaande zaken. - Wijken in onbalans heeft niet uitsluitend betrekking op Nieuwland. Ook andere wijken vertonen elementen die daartoe behoren, of dreigen in onbalans te geraken. - Met 11 miljoen internetgebruikers in Nederland is het bepaald waarschijnlijk dat er ook in Schiedam een aantal cyber-criminelen actief is. - Wij investeren veel in de professionaliteit van onze medewerkers. Als er sprake is van bezuinigingen, dan blijven we streven naar behoud en versterking van die kwaliteiten. - De Beke-methodiek is inderdaad gericht op groepen. Wij blijven daarom alert op ontwikkelingen van groepen. Daarnaast hebben we de zogenaamde GOSA-structuur en de Persoonsgerichte aanpak, PGA, in samenwerking met de partners en onder regie van de gemeente. - Er worden nog prestatie-indicatoren toegevoegd, die worden ondergebracht in het korpsjaarplan. Naar aanleiding van een vraag van dhr. Hofland antwoordt burgemeester Verver dat er landelijk een discussie gaande is over de voor- en achterdeur van coffeeshops, oftewel de verkoop door en de aanlevering van drugs aan coffeeshops. Voorlopig hebben we daar met elkaar afspraken over. Schiedam houdt zich aan de afspraken. De Kamer volgende, is er geen wijziging van beleid te verwachten. Men wil de bestaande situatie consolideren. We hebben in Schiedam afspraken met de coffeeshops men wil dat ook en zien toe, zowel politie als LBB, op naleving. Naar aanleiding van opmerkingen van de heren Boon, Mostert en Stam antwoordt dhr. Baeten dat cybercrime een tamelijk onontgonnnen terrein is. Wat we nu waarnemen is waarschijnlijk nog maar het topje van de ijsberg. 2

3 De voorzitter acht dit punt voldoende besproken. 04. Integraal Actieplan alcohol Schiedam (VR 68/2009) Mw. H. Schaeffer spreekt in namens de Bewonersverenigingen Delflandseweg en Hollandia. Sinds de aanleg van de nieuwe tramverbinding en de trambrug over de Schie ondervinden de bewoners veel overlast van mensen die vaak in het holst van de nacht door de woonwijk gaan. Er is veel lawaai en s morgens treffen we de blikjes en drankflessen aan op de gazons. De gemiddelde leeftijd van de bewoners is hoog en de overlast is voor hen moeilijk te dragen. Kan van dit gebied geen alcoholvrije zone worden gemaakt? Graag zouden de bewoners spreken met een ambtenaar die daarover gaat. Mw. Geurtsen deelt de zorgen betreffende alcoholmisbruik. De VVD zou graag een uitbreiding zien van de alcoholvrije zones. In de huidige situatie zijn de zones te klein en versnipperd, wat de handhaving bemoeilijkt. De spelregels moeten veel duidelijker zijn voor het publiek: welke boetes bij welke overtredingen, schadeverhaal op de daders. Verder mist spreekster in dit actieplan de rol van het Centrum voor Jeugd en Gezin. Dhr. Tolsma kwalificeert het gemeentelijke beleid op dit punt als een wassen neus. De minimumleeftijd voor het verkrijgen van alcohol moet naar 23 jaar in verband met de ontwikkeling van de hersenen tot die leeftijd. Alcohol is de grootste inkomstenbron van sportkantines. Als je beperking van alcoholgebruik nastreeft, ligt hier een concreet probleem. Laat de verkoop van frisdrank die rol maar overnemen. Op pagina 16 wordt gewag gemaakt van cameratoezicht. Dat is wel wat voorbarig, aangezien de pilot nog moet starten. Het doorschenken in de horeca aan dronken lieden is wettelijk verboden hoe wordt hierop gehandhaafd? Dhr. Meijboom vindt het een helder stuk. Vraagt zich af waar de Schiedamse situatie afwijkt van de landelijke. Één ding is duidelijk: Schiedam wijkt in negatieve zin af van het landelijke beeld als het gaat om alcoholmisbruik. Vooralsnog lijkt bij de nieuwe interventies met name te worden ingezet op vergroting van de deskundigheid en minder op handhaving. Is daar een reden voor? Het aangaan van gesprekken en toepassen van horecaverboden verdienen extra aandacht, evenals de uitbreiding van alcoholvrije zones. Dhr. De Boer merkt op dat Schiedam gepropageerd wordt als Jeneverstad. In dit opzicht wordt een duidelijke houding jegens producenten en importeurs van alcohol gemist, als een consistent beleid gewenst is. Pleit voor het stoppen van alcohol in relatie tot sport. Heeft bedenkingen bij de overheveling van de toezichthoudende taak van de Voedsel en Waren Autoriteit naar de gemeenten. Wordt daar personeel en budget bijgevoegd? Beschikt Schiedam over deskundigheid op dit gebied? Dhr. Tolsma merkt op dat je de VWA vrijwel nooit ziet. Dhr. Stam ziet dit actieplan als het resultaat van de aanzet die in 2008 is gegeven. Is niet ontevreden met het resultaat maar er blijven wel enkele vragen. Zijn de doelstellingen met de partners en de hulpverleners besproken en hoe zijn die hierbij betrokken? Vroegsignalering is erg belangrijk wij zouden hier graag een rol in zien voor het CJG. Voor de ouderen zou een ander meldpunt moeten komen. Hoe dan ook lijkt het traject wat aan de lange kant te zijn. Voor consulatiebureaus zien wij ook wel een rol weggelegd, als het gaat om signalering van problemen bij ouders. Actiepunt 6 op pagina 22 zou wat scherper en uitgebreider mogen. Sluit aan bij punt 14 op pagina 16, maar ziet daar graag een lesbrief aan toegevoegd voor ouders van kinderen in basisschool- en voorgezet onderwijs. Aanvullende suggestie: alcoholcontrole bij schoolfeesten. Verbind doelen aan de cijfers die in het actieplan zijn opgenomen. Haal er ook relevante cijfers bij die door de politie zijn verzameld of tot doel gesteld. Het rapport van de RMO is duidelijk: geef jongeren de ruimte maar geen alcohol onder de 16 jaar. Spreek jongeren aan op gewenst en ongewenst gedrag. Ten aanzien van regelgeving valt te denken aan afspraken met de horeca over happy hours, regels in feestvergunningen over het schenken van alcohol. Nagedacht kan worden over het verhogen van de leeftijd, bijvoorbeeld naar 18 jaar. We hebben wat moeite met actiepunt 3, het schoon, heel en veilig maken van horecagelegenheden. Wel een mooi doel maar het heeft niet zoveel met alcoholpreventie te maken. We zouden in de begroting graag een budget opgenomen zien voor een evaluatie. De sportverenigingen kunnen misschien tot alcoholmatiging worden gestimuleerd als de gemeente daar iets positiefs tegenover stelt, zoals een subsidie. Het verbieden alcohol te schenken is op dit moment geen realistische zaak. 3

4 Dhr. Meijboom verwacht dat het toezien op een juiste naleving van de regels rond de openingstijden van sportkantines effectief zal zijn. Op een vraag van mw. Geurtsen antwoordt dhr. Stam dat bij een goede uitvoering van dit actieplan een uitbreiding van de non alcoholzones niet nodig lijkt. Dhr. Bautz vindt het een goed plan. Verbaast zich erover dat voor de kosten voor de publiekscommunicatie geen dekking is. Adviseert met een schuin oog te kijken naar de methodes die zijn gebruikt bij de anti-rook campagnes. Bestaat de Blauwe Knoop nog en zo ja zou die eventueel ook een rol kunnen spelen? Dhr. De Ron vraagt hoeveel sportclubs met een sportkantine positief hebben gereageerd op het aanbod een IVA cursus te volgen. Kan dit soort zaken niet verplicht worden gesteld? Het aanwijzingsbesluit over het alcoholzone in Noord is verlopen. Het is eigenaardig dat nu wordt bezien hoe het met de overlast is gesteld zonder zo n aanwijzing. Dat is toch bekend, via meldingen en klachten? Was en is voorstander van non alcoholzones. Burgemeester Verver reageert: - Zowel preventieve middelen als handhaving maken deel uit van het beleid. - Maatschappelijke effecten zijn belangrijk, maar ook de zorg voor de gebruikers zelf. - Schiedam heeft een groter probleem dan het landelijke gemiddelde. - Er ligt ook een verantwoordelijkheid bij ouders en scholen. - Samenwerking tussen de partners is beslist noodzakelijk. - Op pagina 8 staat dat de gevolgen van misbruik zo mogelijk ook financieel zullen worden verhaald. - Met de horeca is een convenant gesloten. Mensen die zich misdragen kunnen een horecaverbod krijgen. - Dat de controle van de VWA over gaat naar de gemeenten heeft als voordeel dat het dichterbij is. Of daar van rijkswege iets tegenover wordt gesteld is nog niet duidelijk. Het lijkt erop dat vertaling plaats zal vinden via het gemeentefonds. - Wat het cameratoezicht betreft zal nog naar de tekst worden gekeken maar dat eerst een pilot plaatsvindt, is duidelijk. - Met mevrouw Schaeffer zal een afspraak worden gemaakt. Wethouder Daskalakis reageert: - Er is sprake van regionaal beleid met locale partners. - Het CJG heeft een rol in de persoonsgerichte aanpak van jongeren tot 23 jaar; vanaf die leeftijd komt het zorgnetwerk in beeld. - Er is op dit moment geen behoefte of aanleiding om sportkantines droog te leggen. - Voor trainingen/cursussen is veel belangstelling. - De suggestie regels te hanteren bij schoolfeesten e.d. wordt meegenomen. - Vroegsignalering is heel belangrijk. - De publiekscommunicatie wordt nog verder uitgewerkt, inclusief de consequenties voor de begroting. Dhr. Tolsma wil op pagina 16 het ongeboren kind verbinden aan de consultatiebureaus. Mw. Geurtsen wil graag worden geïnformeerd over het vervolg op het gesprek met mw. Schaeffer. In de voorlichting zou moeten worden meegenomen wat vernielingen kosten. 05. Bestuurskrachtmeting Dhr. Hamerslag vraagt zich af of we dit nodig hebben. Als het erom gaat te beoordelen of we in staat zijn uit te voeren wat het rijk van ons verlangt, dan is het prima. Mw. De Haan stelt vast dat bij de bestuurskrachtmeting naar de interne gemeentelijke organisatie wordt gekeken. Op zich is dat prima. Het heeft als nadeel dat externe partners en betrokkenen niet in beeld komen. Het onderzoek wordt eventueel volgend jaar gestart. Kan ervan worden uitgegaan dat 4

5 Planning en Control dan op orde zijn? In de vraagstelling kan wellicht de visie Samen Schiedam worden meegenomen. Dhr. Bautz zou het onderzoek liever uitstellen tot is misschien een te druk jaar. Dhr. Mostert vindt het vreemd dat het college aanvankelijk niet voelde voor een dergelijk onderzoek en nu voorstelt om het wel uit te gaan voeren. Niet erg overtuigend. Dhr. Meijboom is akkoord. Burgemeester Verver reageert: - Eens in de zoveel tijd wordt de bestuurskrachtmeting onder onze aandacht gebracht. - Er zijn redenen om te twijfelen aan de zin evenals redenen om er wel aan mee te doen. - In het eerste schrijven hierover heeft het college zich afgevraagd wat we aan een bestuurskrachtmeting hebben. Het college stelt nu er niet tegen te zijn, maar dat de uitvoering ervan wel in de nieuwe raadsperiode zou moeten plaatsvinden. - Als we zover zijn, gaan we samen bekijken welke onderwerpen we nadrukkelijk bij het onderzoek willen betrekken. - Als het onderwerp in 2010 weer aan de orde komt, zullen we zien of er dan aanleiding is het onderzoek eventueel uit te stellen tot De voorzitter constateert dat de commissie de brief van het college in positieve zin voor kennisgeving aanneemt. 06. Voortgangsrapportage Europa Dhr. De Ron is akkoord met de rapportage. Het had wat hem betreft iets bondiger gemogen. Dhr. Mostert constateert dat het voldoet aan de informatiebehoefte. Dhr. Hofland zou prijs stellen op meer concrete actie, zoals het aanvragen van Europese subsidies. Dhr. Bautz is tevreden met de rapportage. Hoe zit het met de voortgangsbewaking van subsidieaanvragen op het gebied van educatie, welzijn en werk? Wellicht kan hierover in de volgende rapportage meer informatie worden geboden. Er is een subsidietoezegging gedaan van 2 miljoen euro voor Schieveste. Graag nadere informatie over de besteding hiervan. Mw. De Haan vindt dat met weinig ambtelijke capaciteit goed werk wordt gedaan. Het is belangrijk dat de mogelijkheden om Europese subsidies aan te vragen goed worden benut. Te denken is vooral het komende jaar op sociaal terrein de mogelijkheden te bekijken daar wordt in de rapportage niets over aangegeven. De Stadsvisie biedt nieuwe kansen er zijn computerprogramma s die informatie geven over subsidiemogelijkheden. Dhr. Hamerslag adviseert de subsidiemogelijkheden van Europa zoveel mogelijk te benutten. Hoe denkt de portefeuillehouder dat te gaan aanpakken? Wethouder Groene reageert: - Bij het aanvragen van subsidies hebben we ons tot dusver beperkt tot de meest kansrijke projecten. Die zijn vooral van fysieke aard. Natuurlijk is ook de sociale paragraaf van belang. Daar zijn we dan ook inmiddels druk mee. - Door de samenwerkingsprojecten worden we goed geïnformeerd over verdere mogelijkheden. - De besteding van de subsidie voor Schieveste wordt in de volgende rapportage uitgelegd. Er komt ook een voortgangsrapportage over Schieveste. 07. Conceptvisie Regionale samenwerking na 2010 Dhr. Mostert wil graag een reactie van het college bij zijn constatering dat men in dit stuk eigenlijk de handdoek in de ring gooit waar het de democratische legitimering van het bestuur van de Stadsregio betreft. Verder valt het op dat op bijna iedere pagina het woord veelschaligheid voorkomt, wat kriebels veroorzaakt omdat het de suggestie wekt dat men de zaak naar eigen inzicht zal willen inrichten. Mw. Valk stemt in met de conceptvisie. Mw. De Haan vindt dat de afstand tussen de burgers en het regionaal bestuur te groot is. Het regionaal bestuur is onzichtbaar, ongrijpbaar en oncontroleerbaar voor burgers. Er is sprake van een demo- 5

6 cratisch tekort. Het zal eraan moeten werken draagvlak in de samenleving te verkrijgen. Dat is iets anders dan zomaar te kiezen voor een andere bestuursvorm. De PvdA vindt dat de leden van het dagelijks bestuur worden gekozen door de gemeenteraden. Bij de beoordeling van deze bestuurders zouden ook wethouders een rol kunnen spelen, vanwege de raakvlakken met hun eigen portefeuilles. Bij getrapte verkiezingen kan men zich afvragen of het daarbij gaat om het belang van de regio of de eigen gemeente. De PvdA vindt het van belang dat eerst wordt bepaald waarmee de regio zich bezighoudt en dat de bestuursvorm eerst dan aan de orde komt. Dhr. Hamerslag vindt dat we er niet op vooruit gaan. Maakt zich zorgen om het democratische gehalte van het regiobestuur. Hoe is de democratische toetsing te waarborgen? Wethouder Groene reageert: - Heeft namens Schiedam zitting in de bestuurlijke werkgroep. Alle 16 regiogemeenten zitten erin. Een wethouder van Rotterdam is voorzitter. - Dit stuk is een discussiestuk. Het duidt de richting, maar daar is geen consensus over. Morgen is er discussie in een conferentie voor raads- en collegeleden. De kritische opmerkingen vanuit deze commissie zal hij daar naar voren brengen. - Sommige gemeenten hebben hun standpunten al bij raadsbesluit vastgelegd. - Wat vindt Schiedam van een regionaal bestuur? Het moet zeker méér zijn dan verlengd lokaal bestuur. - Het democratisch gehalte is de rode draad van de Schiedamse inbreng in de stadsregio. Den Haag voelt niet voor rechtstreekse verkiezingen voor het regionaal bestuur dat stelt bijzondere eisen aan de duidelijkheid voor de burgers. - Vindt dat de wijze waarop de gemeenten vertegenwoordigd worden in de regio niet dichtgetimmerd moet worden met regels. - Na de conferentie zal er een formele reactie van Schiedam worden geconcipieerd. 08. Subsidieverordening Vouchers bewonersinitiatieven 2009 (VR 69/2009) Dhr. J. van Gestel (SOBO) spreekt in. De doelstelling van het vouchersysteem - bewonersinitiatieven te faciliteren - wordt onvoldoende gehaald. In de wijkoverleggen is door de gemeente gezegd dat al langer liggende plannen met vouchergeld worden betaald. Het Halleyplein in Oost wordt voor euro opgeknapt. Dat plan lag al jaren in de la. De bewonersorganisaties willen zelf de regie voeren, waar de verordening ook in voorziet. Zowel de aard als de beoordeling van de initiatieven houdt de gemeente geheel aan zichzelf. De verdeling van de middelen over de wijken is zeer ongelijk. Het geld van de vouchers kan het beste bij het wijkbudget worden opgeteld. De BVSC heeft een plan ingediend voor ouderenwerk dat is zonder maar ook een enkel bericht van tafel geveegd. Dhr. Tolsma stemt in met het voorstel. Hij vindt dat er wel moet worden gereageerd op de klachten van dhr. Van Gestel. Dhr. Dekker is niet blij met hetgeen dhr. Van Gestel heeft gemeld. Dit moet nader worden onderzocht. Dhr. Dingenouts heeft uit het stuk de indruk gekregen dat alle wijken gehoord zijn, wat geleid heeft tot verbetering van de regels. Vindt dat de betrokkenheid en zeggenschap van de bewoners vergroot moet worden. Uit de woorden ven dhr. Van Gestel mag worden afgeleid dat we er nog niet zijn. Belangrijk aandachtspunt is communicatie. Artikel 7 laat zien hoe dat moet. Ook de berichtgeving naar buiten kan beter. Waarom is het maximum van de wijkraadpleging opgetrokken van naar euro? Wat is er uitgegeven aan gemeentelijke kosten is dat onder 10% gebleven? De beslistermijn van 8 weken is aan de hoge kant. Voor de raadsvergadering graag een overzicht van de aanvragen en van wat er wel en niet is gehonoreerd en waarom. Wat is er gebeurd met de aanvragen die in 2008 zijn blijven liggen omdat de budgetten op waren? Hoe ligt de verhouding met de wijkbudgetten, waar het de toepassing van de spelregels betreft? Mw. Geurtsen is niet verbaasd over het verhaal van dhr. Van Gestel. Had de gemeente de budgetten bij de wijkoverleggen neergelegd dan zouden de problemen als geschetst zijn voorkomen. De verordening bevat enkele onduidelijkheden. Wat te doen als er mensen uit de regiegroep stappen? Het heeft 6

7 de voorkeur dat alle wijkoverleggen in de regiegroep vertegenwoordigd zijn. Wat is er aan initiatieven ingediend, gehonoreerd, afgewezen? Dhr. Bautz stelt dat D66 op voorhand tegen de verordening was. De regie hoort bij de wijkoverleggen. Dit hele gedoe is nergens voor nodig. Dhr. Meijboom stelt dat het CDA in december al pleitte voor een evenrediger verdeling. Dhr. Schoneveld is akkoord met het voorstel, zij het dat hij oproept tot een betere communicatie. Wethouder Groene reageert: - De evaluatie bestrijkt een relatief korte periode. Te kort om een goed oordeel te kunnen geven over het hoe en waarom van het vouchersysteem. - De vraag over hoe dit stelsel zich verhoudt tot de wijkbudgetten is legitiem. De minister heeft echter beslist dat het vouchersysteem los moet staan van de wijkbudgetten. - (op een vraag van mw. Geurtsen) Het is denkbaar dat de vouchers binnen het systeem van de wijkbudgetten worden ingezet, onder de regie van de wijkoverleggen. Stelt voor om hierover na een jaar meer ervaring verder te denken. - Er zal morgen in het college nog gesproken worden over de verdeling van de budgetten. - Woonplus heeft uit de bijdrage die Woonplus heeft willen vrijmaken voor Nieuwland een deel laten meeliften in het vouchersysteem. Dat is de reden waarom Nieuwland geen maar euro krijgt. De suggestie dat het college welbewust naar een onevenredige verdeling van het geld over de wijken heeft gestreefd, is onjuist. - De gemeentelijke kosten liggen in een orde van euro en zitten dus binnen de 10%. - De beslistermijn kan korter als we gaan werken met twee tranches. - De gevraagde informatie over ingediende aanvragen, wat wel en niet is gehonoreerd en waarom, zal voor de raadsvergadering beschikbaar zijn. - Uit de vouchers worden geen zaken betaald die ten laste van andere budgetten behoren te komen. Het gaat nadrukkelijk om initiatieven die uit de bevolking komen. De voorzitter stelt vast dat er nog twee berichten zullen komen voor de raad, zodat het als B-stuk wordt geagendeerd. 09. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs Schiedam (VR 70/2009) Dhr. Dekker vindt deze vooruitblik een goed verhaal. Voor een duurzaam beleid moet je makkelijk kunnen omschakelen. Dhr. Boon vindt de verwachte terugloop met 10% niet dramatisch. Wat wel een punt is, is dat schoolgebouwen verouderen. Ze moeten wel met de veranderende ruimtebehoefte meegroeien. Dhr. Van Setten stelt dat op grond van de prognoses al binnen korte tijd een aantal scholen met sluiting wordt bedreigd. Vooral is dat in Oost het geval. Wordt daarmee in de ruimtelijke visie ook rekening gehouden? De schoolbesturen zijn niet onder de indruk van de prognoses wordt met hen daarover nog gesproken? Als prognoses niet gemeenschappelijk worden gedeeld, dan kan dat problemen geven. Uit dit plan is niet op te maken welke scholen mogelijk gaan verdwijnen en welke gevolgen dat zal hebben voor de wijk. Als lokalen voor andere doelen gebruikt gaan worden, hoe wordt dat dan financieel geregeld? Kan worden verwacht dat scholen gaan sluiten en dat er dan niet meer voor iedere denominatie in elke wijk schoolvoorzieningen zullen zijn? Is het niet verstandig om hierover op bestuurlijk niveau gesprekken aan te gaan? Ongewenst is dat De Singel tegen alle verdrukking in leerlingen blijft aannemen en lokalen tekort komt, terwijl De Peperklip en St. Jan lokalen over hebben. Samenwerking is hier noodzakelijk. In Oost en Groenoord zouden Multi Functionele Accommodaties (MFA s) ontwikkeld kunnen worden. De extra subsidies die in het kader van integratie en segregatie in het onderwijs aangevraagd kunnen worden kunnen worden gebruikt als smeermiddel voor samenwerking en realisering van extra voorzieningen in de wijk. Op een aantal reacties van schoolbesturen op dit plan is niet gereageerd. Waarom is dat? De wethouder zou de regie op zich moeten nemen voor het overleg met de schoolbesturen. Mw. Geurtsen stelt vast dat het plan voornamelijk tellingen bevat. Er blijken echter verschillen van inzicht te bestaan tussen de schoolbesturen en de gemeente waar zitten die? Is het eens met de schoolbesturen dat een evaluatie over 10 jaar wijs zou zijn. St. Jan/St. Josef verwijst naar Passend 7

8 Onderwijs. Dat missen we voor een deel in de onderbouwing. Daar zitten inventieve ideeën in. Huisvesting heeft ook te maken met de inrichting van de directe omgeving, zoals schoolpleinen. Mw. Valk pleit voor scholen naar menselijke maat. Wethouder Daskalakis reageert: - Wat het college betreft zijn de tellingen niet onomstreden, gelet op de opvattingen van de schoolbesturen. - We zullen de schoolbesturen vragen waarop zij hun opvattingen baseren. - Periodieke herijking is inderdaad zinvol. - Er zit nu al een aantal scholen onder de norm alle behorend tot één schoolbestuur. - Het is goed als met elkaar wordt gesproken over gezamenlijke huisvesting. Dat geldt ook voor bestuurlijke samenwerking. - De groei van De Singel maakt het van belang hierover te praten de kwestie moet vanuit een integraal kader worden benaderd. We moeten wel bedenken dat op deze school ook kinderen uit Nieuwland zitten en dat het beleid erop gericht is per wijk zoveel mogelijk in eigen onderwijshuisvesting te voorzien. 10. Wijziging statuten voor stichtingen voor openbaar onderwijs (VR 71/209) 11. Jaarstukken 2008 stichtingen voor openbaar onderwijs Schiedam (VR 71/2009) 12. Tijdelijke regels Wet investeren in jongeren (VR 73/2009) Dhr. Boon vindt dat jongeren zo goed mogelijk moeten worden betrokken bij het maken van keuzes. Adviseert een jongerenvertegenwoordiging in de cliëntenraad, bijvoorbeeld voor te dragen door Jong Geluid. Mw. Yerlikaya vraagt hoe de gemeente komt aan leerwerkplekken.welke doelgroepen heeft de gemeente op het oog. Zit de uitvoering op het werk- of het inkomensdeel van de WWB? Welke gevolgen voor de gemeentelijke formatie? Aandachtspunten: leveren van maatwerk; aandacht voor specifieke doelgroepen; voorkomen van verdringing op de arbeidsmarkt; betrekken van de cliëntenraad bij het vervolgtraject. Mw. Geurtsen betreurt dat dit de gemeente dit wordt opgedragen. Verwacht dat het niet eenvoudig zal zijn het recht op een leerwerkaanbod passend in te vullen. Hoeveel cliënten zitten er momenteel in het bestand? Zijn er vanuit het re-integratietraject al de nodige stappen gezet? Dhr. Meijboom is verbaasd dit stuk te zien. Instellingen als FNV, VNG en Divosa zien geen meerwaarde in deze wet. Feitelijk is dit al beleid van de gemeente. Is deze aansporing en op deze wijze dan wel zinnig? Wethouder Daskalakis reageert: - Ook het college vindt dit niet echt nodig. - De doelgroep zijn jongeren tot 27 jaar. - Maatwerk is van veel belang. - We moeten ervaring opdoen om de meest effectieve werkwijze te vinden. - Het is een goede suggestie om 1 à 2 jongeren uit de doelgroep toe te voegen aan de cliëntenraad WWB en WIJ; die hoeven niet uit Jong Geluid te komen al kan Jong Geluid wel met een aanbeveling komen. - De doelgroep is 205 personen groot, die een bijstandsuitkering hebben; de instroom is 25 personen per maand. - Bij de behandeling van de re-integratienota zijn cijfers gepresenteerd. - Over de aandachtspunten van mw. Yerlikaya komen we nog te spreken, bijvoorbeeld bij de werkconferentie. 8

9 - Uitvoering zit op het werkdeel. 13. Verslag 29 juni 2009 Het verslag van 29 juni 2009 wordt vastgesteld. 14. Mededelingen en ingekomen stukken De mededelingen en ingekomen stukken worden voor kennisgeving aangenomen. 15. Informatie vanuit het college Hiervan wordt geen gebruik gemaakt. 16. Rondvraag commissieleden Mw. Geurtsen doet de suggestie om als gemeenteraad over de perikelen rond het Vlietland Ziekenhuis een brief te sturen aan de minister van VWS, ter ondersteuning van het schrijven dat al eerder is uitgegaan van de drie burgemeesters. Burgemeester Verver stelt voor om de griffie te vragen een brief op te stellen. Hiermee wordt ingestemd. Dhr. Dingenouts memoreert de opening van het Veiligheidshuis Rotterdam op 6 juli jongstleden. Schiedam wil ook een Veiligheidshuis opzetten in samenwerking met Vlaardingen, Maassluis en Hoek van Holland. Op 21 juli heeft het college hiervoor 2 ton uitgetrokken. Dat is niet verantwoord in de Bestuursrapportage. De PvdA wil weten wat het Veiligheidshuis Rotterdam voor Schiedam betekent en wat nut, noodzaak en financiële gevolgen zijn van een Veiligheidshuis Schiedam. Misschien kan dit een agendapunt worden voor de raad van oktober. Burgemeester Verver antwoordt dat gemeenten vaak geconfronteerd worden met problemen van personen in individuele- en gezinssituaties, waarbij meerdere hulpverleningsinstanties zijn betrokken. Het is inmiddels duidelijk dat daarbij een regiefunctie van de gemeente noodzakelijk is. De grote gemeenten hebben dat georganiseerd en als Schiedam hebben we de wens uitgesproken daarbij aan te sluiten. Vanuit het ISV-3 hebben we geld vrijgemaakt. Na de opening van het Veiligheidshuis in Rotterdam heeft de minister aangegeven het van belang te vinden dat ook Schiedam een Veiligheidshuis opzet. Als Schiedam dat op korte termijn kan realiseren is er wellicht een rijkssubsidie mogelijk. Het Veiligheidshuis is een ruimte waar een aantal keren per week hulpverleners met elkaar spreken over de aanpak van bepaalde problemen. Het is de bedoeling dat het Veiligheidshuis in Schiedam op 17 november (correctie: de opening is op 18 november uur / red.) wordt geopend door de minister. En zo komen er in de regio meerdere Veiligheidshuizen. Wethouder Daskalakis antwoordt op een vraag van mw. Geurtsen dat de problematiek van de verzakkingen in de buitenruimte bij het kinderdagverblijf Yggdrasil wordt onderzocht. Er zal een schriftelijke reactie volgen. De PvdA heeft gevraagd naar de stand van zaken rond de Armoedenota. De evaluatie wordt op 1 oktober besproken met Cliëntenparticipatie. Twee à drie weken daarna zal het college de evaluatie behandelen en dan doorsturen naar de raad. 17. Sluiting De voorzitter sluit op dinsdag 15 september om uur de vergadering. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur van 26 oktober 2009, de secretaris, de voorzitter, 9

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD)

- C O N C E P T - M.M. van der Wyck-Helmer (VVD) - C O N C E P T - KORT VERSLAG VAN DE EXTRA OPENBARE VERGADERING VAN DE COMMISSIE SOCIALE INFRASTRUCTUUR, GEHOUDEN OP WOENSDAG 24 MAART 2010 OM 19.30 UUR IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS IN ZEVENBERGEN

Nadere informatie

ONDERWERP Verslag vergadering commissie Samenleving en Bestuur d.d. 19 maart 2007

ONDERWERP Verslag vergadering commissie Samenleving en Bestuur d.d. 19 maart 2007 gemeente Schiedam verslag Schiedam 19 maart 2007 AANWEZIG Leden: R.A. Oosthof (voorzitter), A.R. de Boer, M.G.L. Dingenouts, R.L. Dries, PJ. Geurtsen, R.J.H. Gilsing, E.M. Gloudi, J. Gouweleeuw, C. de

Nadere informatie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie

Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Gedeelte van het verslag met de bespreking van het rapport van de rekenkamercommissie Verslag van de openbare vergadering van de commissie Presentaties, gehouden op maandag 2 november 2015 om 20.00 uur

Nadere informatie

Schiedam 29 januari 2009

Schiedam 29 januari 2009 PLAATS DATUM Schiedam 29 januari 2009 AANWEZIG W.M. Verver-Aartsen (voorzitter), A.R. de Boer, W. Boon, I.A.W.M. Coenradie-Maris, M.G.L. Dingenouts, P.J. Geurtsen (tot en met agendapunt 12), R.J.H. Gilsing,

Nadere informatie

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn

Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening. 15 april 2009 COR2008-11. Status verslag Concept. de heer Romijn Verslag Vergadering van De commissie Onderzoek van de Rekening Vergaderdatum Kenmerk 15 april 2009 COR2008-11 Status verslag Concept Verslaglegging door Telefoonnummer W.L. Walkate (Notuleerservice Nederland)

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 10 december 2014, locatie commissiekamer Stadhuis, aanvang 16.30 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Concept Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door M. Honing Telefoon (040) 238 24 88 Verzenddatum 9 januari 20143 Verslagcommissie Financiën en Bestuur (cie FB) Betreft

Nadere informatie

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003

Gemeente Den Haag. 4. Voortgangsrapportage leerlingenvervoer RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN. Datum oktober 2003 Gemeente Den Haag RIS108943CV_28-MRT-2007 CONCEPT-NOTULEN Datum oktober 2003 Van de openbare vergadering van de COMMISSIE ONDERWIJS, CULTUUR EN SPORT Datum en tijd vrijdag 3 oktober 2003, 9.00 uur Plaats

Nadere informatie

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen.

Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Veiligheid kent geen grenzen. Betreft Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015 2018 Veiligheid kent geen grenzen. Vergaderdatum 4 december 2014 Gemeenteblad 2014 / 77 Agendapunt 10 Aan de Raad Voorstel De gemeenteraad

Nadere informatie

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend

Commissienotitie. Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin. Status Informerend Onderwerp Alcohol 16 min geen goed begin Status Informerend Voorstel 1. Kennis te nemen van de activiteiten die in Boxtel en Veghel worden ondernomen in het kader van het project Alcohol 16 min geen goed

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem

VOORSTEL AAN DE RAAD. Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Onderwerp Uitvoeringsplan Wet Werk en Bijstand Volgnr. 2012-004 Portefeuillehouder wethouder B. van Vessem Ambtenaar Ad Huijsman Afdeling Loket Altena Datum voorstel 23 december 2011 Opiniërende raad 31

Nadere informatie

Raadscommissievoorstel

Raadscommissievoorstel Raadscommissievoorstel Status: Voorbereidend besluitvormend Agendapunt: 4 Onderwerp: Vaststellen verordening Drank- en horecawet Datum: 19 november 2013 Portefeuillehouder: Decosnummer: 135 Informant:

Nadere informatie

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting.

Beoogd effect Actuele en toepasbare gemeentelijke regelgeving op het vlak van de voorzieningen voor onderwijshuisvesting. Portefeuillehouder Datum raadsvergadering M.C.T. Bakker-Smit 18 december 2014 Datum voorstel 04 november 2014 Agendapunt Onderwerp Regelgeving voorzieningen onderwijshuisvesting De raad wordt voorgesteld

Nadere informatie

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen

Inhoud. Alcoholpreventie Jeugd 2012-2015. Gemeente Dalfsen Inhoud Alcoholpreventie Jeugd Gemeente Dalfsen 1 Alcoholpreventie Jeugd 1. Inleiding Het alcoholgebruik onder de jongeren is de laatste jaren een landelijk probleem waar steeds meer aandacht voor is, zowel

Nadere informatie

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV

Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/ Documentnr.: RV Aan de Gemeenteraad Agendapunt : 5.2/290109 Documentnr.: RV08.0389 Roden, 21 januari 2009 Onderwerp Nieuwe Verordening voorzieningen huisvesting Onderwijs gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg

Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Verslag vergadering college van burgemeester en wethouders van Leidschendam-Voorburg Datum: 10 oktober 2017, 9.30 uur in het Gemeentehuis (kamer D1.03) te Leidschendam 1. Opening Agendapunten 6C en 9C

Nadere informatie

Raadsvoorstel agendapunt

Raadsvoorstel agendapunt Raadsvoorstel agendapunt Aan de raad van de gemeente IJsselstein Zaaknummer : 83380 Datum : 23 september 2014 Programma : Jeugd, Welzijn en Werk en Inkomen Blad : 1 van 5 Cluster : Samenleving Portefeuillehouder:

Nadere informatie

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST

Raadadviescommissie Welzijn BESLUITENLIJST BESLUITENLIJST (17549\...) Datum : dinsdag 2 december 2014 Tijd : 19.30 uur Plaats : raadzaal gemeentehuis Neerijnen Aanwezig : de heer C. Nijhoff (commissievoorzitter), de heer G.J. van Weelden (raadslid

Nadere informatie

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2.

Dit voorstel geeft invulling aan de wettelijke verplichting genoemd onder punt 2. RAADSVOORSTEL Datum: 23 december 2014 Nummer: Onderwerp: Vaststellen preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 Voorgesteld raadsbesluit: Het preventie- en handhavingsplan alcohol 2015-2017 vast te

Nadere informatie

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008

Besluiten- en actielijst openbare vergadering raadscommissie Algemene Zaken op 15 december 2008 Aanwezig Commissieleden: de dames Boom, Van Boxtel, Vos, Zondervan en de heren Klinkhamer, T. Flens, Buijs Van der Heijden. Voorzitter: dhr. Ronner College: dhr. Möhlmann, dhr. Taams, dhr. Monen, dhr.

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis. Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 10 september 2015 Onderwerp: Discussienota herziening subsidiebeleid Aanwezig: Voorzitter: dhr. J. Buzepol Locogriffier: mw. A. van Wees (locogriffier) Leden:

Nadere informatie

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur.

Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. Adviezen commissie Algemene Bestuurlijke Zaken d.d. 30 augustus 2004 van 20.00 uur tot 23.00 uur. 0. verslag Aanwezig zijn: De heer A. van Leeuwen, voorzitter. De heren W. Goudriaan, E.A.R. Meesters (vanaf

Nadere informatie

Concept verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer d.d. 22 maart 2010

Concept verslag van de openbare vergadering van de commissie Ruimtelijke Ontwikkeling en Beheer d.d. 22 maart 2010 PLAATS DATUM Schiedam 22 maart 2010 22 maart 2010 Aanwezig: H. Hofland (voorzitter), G. de Bel (Leefbaar Schiedam/Schiedam Actief), I.A.W.M. Coenradie- Maris (PS), H.L. Dekker (AOV), I. van der Donk-Urbánková

Nadere informatie

Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen Voorstel

Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen Voorstel Onderwerp Vaststelling plan van nieuwe scholen 2016-2018 Voorstel Portefeuillehouder Broekhuizen Datum collegebesluit 21 april 2015 Opsteller H. Laanstra Registratie GF15.20041 Agendapunt Het plan van

Nadere informatie

Schiedam 3 maart 2008

Schiedam 3 maart 2008 PLAATS DATUM Schiedam 3 maart 2008 AANWEZIG Leden: R.A. Oosthof (voorzitter), A.L. Bel, I. van den Berg, A.R. de Boer, M.G.L. Dingenouts, P.J. Geurtsen, R.J.H. Gilsing, E.M. Gloudi, J. Gouweleeuw, C. de

Nadere informatie

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein

Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage. Commissie Bestuurlijk Domein. Commissie Ruimtelijk Domein. Commissie Sociaal en Economisch Domein Raad VOORBLAD Onderwerp Samenwerkingsovereenkomst Maatschappelijke Stage Agendering Commissie Bestuurlijk Domein x Gemeenteraad Commissie Ruimtelijk Domein Lijst ingekomen stukken x Commissie Sociaal en

Nadere informatie

Raadsnota. Aan de gemeenteraad,

Raadsnota. Aan de gemeenteraad, Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 29 september 2014 Agenda nr: 12 Onderwerp: programmalijnen Integraal Veiligheids Plan en concept beleidsplan Politie Limburg 2015-2018 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting

Nadere informatie

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant

Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Midden- en West Brabant Aan de Raad Made, 9 oktober 2006 Raadsvergadering: 14 december 2006 Nummer raadsnota: 13 Onderwerp: Verzoek om medewerking bij opheffing Stichting GMK en wijziging Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio

Nadere informatie

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs

Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Agendapunt: Meppel, Aan de Gemeenteraad. Raadsvoorstel nr. Onderwerp: Integraal Huisvestingsplan Voortgezet Onderwijs en Voortgezet Speciaal Onderwijs Voorgesteld besluit Het Integraal Huisvestingsplan

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet. Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 19 december 2013 13-118 Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Aan de raad, Onderwerp Implementatie Drank- en Horecawet Gevraagde beslissing 1. Het Beleidsplan

Nadere informatie

Schiedam 25 september I.A.W.M. Coenradie-Maris, H.C.F. Hagen, E.R.M. van t Zelfde,

Schiedam 25 september I.A.W.M. Coenradie-Maris, H.C.F. Hagen, E.R.M. van t Zelfde, PLAATS DATUM Schiedam 25 september 2008 AANWEZIG W.M. Verver-Aartsen (voorzitter), A.R. de Boer, W. Boon, M.G.L. Dingenouts, P.J. Geurtsen, R.J.H. Gilsing, E.M. Gloudi, J. Gouweleeuw, C. de Groot, H.J.H.

Nadere informatie

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris.

MEMO. Wij leveren als gemeente een ambtelijke secretaris. MEMO datum : 24 februari 2009 aan : de leden van de raad van : het college kopie aan : onderwerp : instellen commissie Overleg Landelijk Gebied Gemeente Bergen In onze vergadering van 3 februari 2009 hebben

Nadere informatie

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016

OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 OPENBARE BESLUITENLIJST VAN DE VERGADERING VAN BURGEMEESTER EN WETHOUDERS VAN DE GEMEENTE STEDE BROEC D.D. 19 APRIL 2016 Aanwezig: M. Goldschmeding, burgemeester, N. Slagter, B. Nootebos, H. Flierman en

Nadere informatie

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan

Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht. Onderzoeksplan Onderwijshuisvestingsbeleid gemeente Utrecht Onderzoeksplan Rekenkamer Utrecht 16 februari 2009 1 Inleiding Vanuit de raadsfracties van het CDA en de VVD kwam in 2008 de suggestie aan de Rekenkamer om

Nadere informatie

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren

Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Samenvatting Aanvalsplan Alcohol & Jongeren Sabine Uitslag Juni 2012 Voorwoord Voor u ligt de samenvatting van het Aanvalsplan Alcohol & Jongeren. Met dit integrale aanvalsplan wil de CDA Tweede Kamerfractie,

Nadere informatie

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013

Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Omdat Alblasserdam ons aan het hart gaat Algemene Beschouwingen van het CDA 25 & 26 juni 2013 Hoe zien wij de stand van zaken in Alblasserdam in het jaar 2013? Het gaat goed. Het beleid wordt uitgevoerd:

Nadere informatie

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme

Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Raadsvergadering : 15 september 2003 Agendapunt : 23. Voorstel : Vaststellen nota Dorpshuizen in Sint Anthonis, inclusief beleid ten aanzien van paracommercialisme Aan de Raad, In het coalitieprogramma

Nadere informatie

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes

Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Besluitenlijst Voorrondes Openbaar Raadsavond Wormerland - dinsdag 1 oktober 2013 - Voorrondes Nr. Onderwerp Besluit Algemene Zaken Aanwezig: H.J. Al (vz), A. Smit-de Ridder(VLW), H. Mak (SP), J.N. Stevens(GL),

Nadere informatie

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d.

G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. G E M E E N T E \\ ) N O O R D E N V E L D '7 Raad d.d. Aan de gemeenteraad T Agendapunt: Agen< 5.1/06072011] Docut imentnr.: RV11.0239 Be: Roden, 29 juni 2011 Onderwerp Programmabegroting ISD Noordenkwartier

Nadere informatie

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal

Datum vergadering Aanvang Contactpersoon. 21 mei uur B.J. Schouten. Raadzaal Vergadering Presidium Datum vergadering Aanvang Contactpersoon 21 mei 2013 20.00 uur B.J. Schouten Plaats vergadering Doorkiesnummer Raadzaal 5229499 Verslag Zeewolde Agendapunt Onderwerp 1. Opening 2

Nadere informatie

Actieplan Veilige School 2015-2018

Actieplan Veilige School 2015-2018 Actieplan Veilige School 2015-2018 Inleiding De actieplannen Veilige School 1 van de afgelopen jaren hebben er voor gezorgd dat het onderwerp veiligheid goed op de kaart van het Haagse onderwijs staat.

Nadere informatie

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen

Datum 15 september 2009 Onderwerp Beantwoording kamervragen jeugdige criminelen met ernstige gedragsproblemen > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Schedeldoekshaven 100 2511 EX Den Haag Postbus 20301 2500 EH Den Haag

Nadere informatie

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen

Raadsvoorstel. Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen Raadsvoorstel Onderwerp: Vrijwillige inzet in Velsen 2014-2017 Datum raadsvergadering 06-02-2014 Portefeuillehouder(s) R.G. te Beest W.E. Westerman Registratienummer Rs13.00783 Ambtenaar K. Bruijns Datum

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 22 juni 2015 Aanwezig: Dhr. H. Vrieze Mw. H. Sijm-Wissink Mw. F. Fikry Mw. E. Singer Dhr. F. Kummer Dhr. C. Bakker Dhr. C. van Putten Mw.

Nadere informatie

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig

mevrouw R. Leeuwenburgh notulistenbureau Leeuwenburgh Vendrig VERSLAG VOORBESPREKING Dorestad Zichtbaar 10 mei 2011 Samenvattend verslag van de openbare voorbespreking van de gemeenteraad van de gemeente Wijk bij Duurstede Gespreksleider Griffier mevrouw W.J. de

Nadere informatie

Geachte raadsleden en fractieassistenten,

Geachte raadsleden en fractieassistenten, Memo Aan: Raadsleden en fractieassistenten Cc: Van: College van burgemeester en wethouders Datum: 21 juni 2016 Kenmerk: 16ini01633 Onderwerp: Toelichting berichtgeving huishoudelijke hulp. Geachte raadsleden

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering : 18 november 2014 Agendanummer : 8 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : Eveline Plomp Voorstel

Nadere informatie

12 Stiens, 28 juli 2014

12 Stiens, 28 juli 2014 12 Stiens, 28 juli 2014 Raadsvergadering: 4 september 2014 Voorstelnummer: 2014/49 Portefeuillehouder: C. Vos Behandelend ambtenaar: Jitske Bosch E-mail: j.bosch@leeuwarderadeel.nl Telefoonnr. : 058-2576668

Nadere informatie

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014

Doel van de activiteit Bespreken van het raadsvoorstel en bepalen of het raadsvoorstel besluitrijp is t.b.v. de raadsvergadering van 16 januari 2014 POLITIEKE MARKT APELDOORN Voorzitter: G.L.Y. Bos Secretaris: A. Oudbier Notulist: J. Versteeg Onderwerp Voorstel Subsidieaanvraag i.h.k.v. de Beleidslijn gemeenten Datum 9 januari 2014 Tijdstip 19.00 20.00

Nadere informatie

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002. de heren B. van Dijk en L. Krischer. de heren A. Goos en J.

Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002. de heren B. van Dijk en L. Krischer. de heren A. Goos en J. Commissie Algemeen Bestuur en Middelen donderdag 19 december 2002 Aanwezig: namens PvdA: de heren B. van Dijk en L. Krischer namens Mayse Partij: de heren J. van Gurp en P. van Gurp namens Groen Drimmelen:

Nadere informatie

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'.

Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. Vragen en opmerkingen nav document 'Beantwoording van vragen over het Domus initiatief in Lamweerde te Wehl'. 1.1 Het grootste deel van de daklozen in de Achterhoek betreffen mannen die lijden aan alcoholverslaving.

Nadere informatie

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20

Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Aan de gemeenteraad Registratienummer: GF13.20063 Datum: 17 september 2013 Agendapunt: 20 Portefeuillehouder: De heer L. Buwalda Behandelend ambtenaar: Mevrouw I. de Graaf/ De heer W. de Jong Onderwerp:

Nadere informatie

Schiedam 25 mei 2009. Concept-verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 25 mei 2009

Schiedam 25 mei 2009. Concept-verslag van de openbare vergadering van de commissie Samenleving en Bestuur d.d. 25 mei 2009 PLAATS DATUM Schiedam 25 mei 2009 AANWEZIG Leden: H. van der Hoeven (voorzitter), A.L. Bel (fractie De Ron), I. van den Berg (VVD), A.R. de Boer (SP), W. Boon (SP), I.A.W.M. Coenradie (SP), M.G.L. Dingenouts

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur.

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 15 januari 2013, locatie commissiekamer, aanvang 18.45 uur, einde 19.15 uur. gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Behandeld door J.Verheugt Telefoon (040) 238 2103 Verzenddatum 27 februari 2013 Verslag commissie Maatschappij en Cultuur (cie MC) Betreft

Nadere informatie

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel.

Openbaar. Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad. Collegevoorstel. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Vaststellen Onderzoeksopzet Workfast Programma Economie & Werk Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Op 4 maart 2015 heeft de gemeenteraad de motie Onderzoek naar

Nadere informatie

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004

Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Voorstel aan : de gemeenteraad van 28 juni 2004 Behandeling in : commissie Samenlevingszaken en Middelen van 15 juni 2004 Nummer : Onderwerp : Integraal HuisvestingsPlan (IHP) Onderwijs Bijlage(n) : 2

Nadere informatie

02. Spreekrecht voor aanwezigen Het spreekrecht is voor geagendeerde B-stukken (bespreekpunten). 06. Begeleidingscommissie Jeugd (VR 28)

02. Spreekrecht voor aanwezigen Het spreekrecht is voor geagendeerde B-stukken (bespreekpunten). 06. Begeleidingscommissie Jeugd (VR 28) De burgemeester van Schiedam roept de leden van de gemeenteraad op tot het houden van een openbare vergadering op donderdag 16 april 2009 aanvang 20.00 uur, eventueel te vervolgen op vrijdag 17 april 2009,

Nadere informatie

De Gemeenteraad van Wijchen

De Gemeenteraad van Wijchen De Gemeenteraad van Wijchen Besluitenlijst van de openbare raadsvergadering van de gemeenteraad van Wijchen gehouden op 30 juni 2016 1. Vaststellen notulen van de vergadering van 12 mei 2016, voorgezet

Nadere informatie

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014

Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Verslag van de vergadering van de Wmo adviesraad Medemblik d.d. 28 april 2014 Aanwezig: Dhr. S.H. Koenen Dhr. H. Vrieze Mw. N. Swart-Kolenberg Mw. I. Koen-Paap Mw. E. Singer Mw. F. Fikry Mw. H. Sijm-Wissink

Nadere informatie

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering.

College. Verhinderd. Onderwerp. Agendapunt. 1. Opening De voorzitter opent om uur de vergadering. CONCEPT BESLUITENLIJST BEHORENDE BIJ DE OPENBARE VERGADE- RING VAN DE RAAD VAN DE GEMEENTE GULPEN-WITTEM, GEHOUDEN IN DE RAADZAAL VAN HET GEMEENTEHUIS TE GULPEN DATUM 23 juni 2016 AANWEZIG wnd. Voorzitter

Nadere informatie

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4

Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Raadscommissie KDK/4675 i.1574 Agendapunt 4 Van 3 februari 2015 Besluiten c.q. afsprakenlijst Voorzitter: Griffier: Leden: College van B & W: dhr. R. Zwijgers (CDA) mevr. A. Goslings de heren A. de Bruin

Nadere informatie

2. GEVRAAGDE BESLISSING:

2. GEVRAAGDE BESLISSING: *Z00A2FAE6FA* Voorstel voor de gemeenteraad Voorstelnummer RAAD/14-00235 Directeur : drs. M.H.J. van Kruijsbergen Behandelend ambtenaar F.A. de Ruijter Zaaknummer Z.14-07632 Datum: 19 november 2014 Afdeling

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen.

Adviesraad Wmo Wageningen. Advies. Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. Wmo - WI raad raad Wmo Wageningen Nadere regels voor subsidieaanvragen projecten versterken basisvoorzieningen Wageningen. nr. : 31 Datum : 23 januari 2015 Colofon De raad Wmo-WI is geïnstalleerd op 30

Nadere informatie

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol

Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol Raadsvoorstel *Z00F5332ACC* Aan de raad Documentnummer : INT-14-10255 Afdeling : Ruimte Onderwerp : Vaststelling van het Preventie- en handhavingsplan Alcohol 2014-2016 Inleiding Op 1 januari 2014 is de

Nadere informatie

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad

Gemeente Langedijk. Voorstel aan de raad Gemeente Langedijk Raadsvergadering van : 25 juni 2013 Agendanummer : 16 Portefeuillehouder Afdeling Opsteller : drs. J.F.N. Cornelisse : Veiligheid, Vergunningen en Handhaving : E. Plomp Voorstel aan

Nadere informatie

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening

Besluitenlijst d.d. d.d. (paraaf adjunct-secretaris) Bijlagen Voorstel buurtgericht werken schuldhulpverlening Nota voor burgemeester en wethouders Onderwerp Eenheid/Cluster/Team ST_PU_KZ Plan buurtgericht werken schuldhulpverlening 1- Notagegevens Notanummer 2009.216772 Datum 26-8-2009 Programma: 09. Werk en inkomen

Nadere informatie

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning

gemeente Eindhoven InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Raadsnummer 11R4247 Inboeknummer Dossiernummer InitiatiefvoorstelHoorzitting woningsplitsing en kamerbewoning Inleiding De vele negatieve signalen die uit de stad

Nadere informatie

Stijn Smeulders / september 2017

Stijn Smeulders / september 2017 Agendapunt commissie: 5.4 steller telefoonnummer email Stijn Smeulders 06-14164246 stijn.smeulders@valkenswaard.nl agendapunt kenmerk datum raadsvergadering 280559/287224 21 september 2017 portefeuillehouder

Nadere informatie

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017

CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 CONCEPT BESLUITENLIJST PHO MAATSCHAPPIJ d.d. 15 februari 2017 Aanwezig: Naam Gemeente Naam Gemeente Naam Gemeente H. de Jager Alphen aan den Rijn A.D. de Roon Lisse I. van Breda Holland Rijnland F.Q.A.

Nadere informatie

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren

- 1 - Begrotingswijziging n.v.t. X Kaderstellen Controleren Budget autoriseren Consulteren - 1 - ALGEMENE GEGEVENS Agendapunt 9. Registratienummer 2014-000951/r Portefeuillehouder FK Griffier 0561-691201 BIJLAGEN (in te vullen door griffier) Voorstel X Raadsvoorstel Concept besluit X Begrotingswijziging

Nadere informatie

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen.

Voorgesteld wordt om met voorliggende overeenkomst in te stemmen en deze door de gemeente en de Stichting Combibrug te laten ondertekenen. VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 24 november 2015 Besluit nummer: 2015_BW_00888 Onderwerp: Overeenkomst Stichting Combibrug 2016-2018 - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Op 30 april 2015 is in de

Nadere informatie

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674

Raadsstuk. 166/ september VVH/vhr 08/154674 Raadsstuk Raadsstuk B&W datum Sector/Afd Reg.nr(s) Onderwerp 166/2008 9 september VVH/vhr 08/154674 Beantwoording vragen van de heer C.J. Pen en mevrouw M.J.M. Keesstra- Tiggelman inzake werkervaringstages

Nadere informatie

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag)

Namens de gemeente Wethouder Johan Lalieu (vz) Karin Peeters (accountmanager Bedrijven; verslag) Verslag Betreft: Het Horecaoverleg Gemeente Maasgouw Van: Karin Peeters Onderwerp: Vergadering dd. 14 oktober 2015 Aanwezig: Namens bestuur Koninklijke Horeca Maasgouw: René Broen Luc van Engelen Nicole

Nadere informatie

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD

VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD VOORSTEL AAN DE GEMEENTERAAD Onderwerp: Registratienummer: 349007 zienswijze concept begroting 203 Atlant Groep Op voorstel van B&W d.d.: dinsdag 4 september 202 Datum vergadering: dinsdag 6 november 202

Nadere informatie

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415

iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Registratiedatum:24A)972013 iiiiiiiiioiiiniiiui Registratienummer: 13.0003415 Titel/onderwerp: Beslissen over het initiatiefvoorstel 'Verbeteren omgeving Station Veiperpoorť Datum: 23 september 2013 Van:

Nadere informatie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie

CONCEPT - NOTULEN. Nummer Onderwerp Actie CONCEPT - NOTULEN Onderwerp: Raadscommissie Maatschappelijke Ontwikkeling d.d. 6 juli 2011 Aanwezigen: Mevrouw A.M. Valent-Groot (voorzitter), de heer H. Wijnveen (wnd. Raadsgriffier), de heer A.C. van

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 08.1145, d.d. 25 november 2008 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Sluiten samenwerkingsconvenant 'Veerkracht' in het kader van preventie van depressie bij ouderen in Leiden Zuidwest BESLUITEN Behoudens

Nadere informatie

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer :

RAPPORT. Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : RAPPORT Bestuursorgaan : het College van burgemeester en wethouders Onderdeel : OCSW Dossiernummer : 14.1.001 Klacht Verzoekers stellen dat zij als direct-belanghebbenden door de gemeente niet zijn betrokken

Nadere informatie

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis

Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Voorstel voor een Maatschappelijke Verkenning naar de beleving van het begrip Veiligheid door de inwoners van Maassluis Het instrument Een Maatschappelijke Verkenning is een instrument voor de gemeenteraad

Nadere informatie

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08

Commissienotitie Reg. nr : 0810110 Comm. : MZ Datum : 07-04-08 Comm. : MZ Onderwerp Alcoholpreventie jongeren in Noord Brabant Status oordeelvormend Voorstel 1. Deel te nemen aan het project alcoholpreventie Jongeren Veiligheidsregio Brabant-Noord 2. Vanaf 2009 voor

Nadere informatie

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken.

1. Vast te stellen de brief aan de raad over de uitkomst van de ronde tafel gesprekken. Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Uitkomst ronde tafel gesprekken aanwijzing vuurwerkvrije zones Programma Portefeuillehouder H.M.F. Bruls Samenvatting Ter uitvoering van de moties tot het onderzoeken

Nadere informatie

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Vrijheid voor horeca en detailhandel - Besluitvormend

Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Vrijheid voor horeca en detailhandel - Besluitvormend VOORSTEL OPSCHRIFT Vergadering van 26 april 2016 Besluit nummer: 2016_BW_00333 Onderwerp: Beantwoording raadsvragen over: Vrijheid voor horeca en detailhandel - Besluitvormend Beknopte samenvatting: Raadslid

Nadere informatie

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting

Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rekenkamercommissie Alphen-Chaam / Baarle-Nassau Effectmeting van de aanbevelingen uit het rekenkameronderzoek naar de programmabegroting Rapportage Alphen-Chaam 02 juni 2009 R A P P O R T A G E E F F

Nadere informatie

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016

Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Raadsnota Raadsvergadering d.d.: 25 april 2016 Agenda nr: Onderwerp: Vaststellen Algemene subsidieverordening Gemeente Valkenburg aan de Geul 2016 Aan de gemeenteraad, 1. Doel, Samenvatting en Advies van

Nadere informatie

Nr Houten, 20 maart Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel

Nr Houten, 20 maart Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel Raadsvoorstel Nr. 2012-019 Houten, 20 maart 2012 Onderwerp: Aanvraag Meerjarige Aanvullende Uitkering (MAU) WWB Inkomensdeel 2012-2014. Beslispunten: In te stemmen met het indienen van een aanvraag voor

Nadere informatie

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder

Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam gezonde organisatie Portefeuillehouder: Carel van Gelder Raadsvergadering, 28 januari 2014 Voorstel aan de Raad Onderwerp: Regiegemeente Wijk bij Duurstede Nr.: 20140218 4 RV Agendapunt: 4 Datum: 30 december 2013 Onderdeel organisatiekoers: programma Duurzaam

Nadere informatie

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium

Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Reglement van orde voor de raad, verordening op de raadscommissies en huishoudelijk reglement van het presidium Inleiding In het presidium van 31 maart 2016 is afgesproken dat de voorstellen m.b.t.: Reglement

Nadere informatie

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld.

Programma van de vergadering, lijst met onderwerpen die op de vergadering worden behandeld. Begrippenlijst gemeenteraad Absolute meerderheid Manier van besluiten waarbij een voorstel is aangenomen als meer dan de helft van alle uitgebrachte stemmen vóór is. Agenda Programma van de vergadering,

Nadere informatie

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA:

1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Plan van aanpak Terugdringen jeugdoverlast in de Schadewijk 1. Aanleiding Op 16 juli heeft de gemeenteraad van Oss unaniem ingestemd met de motie van het CDA: Constaterende dat, - Er afgelopen jaar een

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport

RAADSVOORSTEL. Raadsvergadering. Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport. Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport RAADSVOORSTEL Raadsvergadering Nummer 23-06-2011 11-063 Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Aan de raad, Onderwerp Nieuw tarieven- en subsidiestelsel sport Gevraagde beslissing 1. Instemmen

Nadere informatie

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek

Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek Kadernota Integrale Veiligheid Westelijke Mijnstreek 2015-2018 Gemeentebladnr: 2014/75 Verseon nr: 129454 Vergaderdatum: 18 december 2014 Agendapunt: Portefeuillehouder: Dhr. B. Link Steller: G. Salemink

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 2-05-2006 Onderwerp: Bevindingen verbijzonderde interne controlewerkzaamheden in het kader van de rechtmatigheid. Conceptbesluit: De

Nadere informatie

2007. Nr. : Dnst. : C& E

2007. Nr. : Dnst. : C& E 2007. Nr. : 07.0152 Dnst. : C& E Definitieve vaststelling van het eindrapport fase 1 Verzelfstandiging Openbaar Onderwijs Gemeente Leiden (aangepast scenario). Leiden, 27 november 2007. Op 4 juli 2006

Nadere informatie

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15

Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Raadsvergadering : 17 mei 2010 Agendanr. 15 Voorstelnr. : R 6769 Onderwerp : subsidie Stichting Leergeld Stadskanaal, Veendam, Winschoten (SLS) Stadskanaal, 29 april 2010 Beslispunten De SLS vanaf het

Nadere informatie

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016

Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Verslag Agendacommissie 19 juli 2016 Aanwezig: W. Buijs Glaudemans (voorzitter), B van de Burgt, I. van Dinther, J. van Orsouw, H. Renders, M. Zondag (i.p.v. H. Smits), D. Warris, H. Wijnstekers, J. Zoll,

Nadere informatie

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs

CONVENANT VEILIGE SCHOOL. Voortgezet onderwijs CONVENANT VEILIGE SCHOOL Voortgezet onderwijs Gemeente Vlaardingen en Lentiz Onderwijs Groep Openbare Scholengroep Vlaardingen Schiedam St. Sint Jozefmavo Politie Rotterdam-Rijnmond 2 Ondergetekenden 1.

Nadere informatie

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding

rv 321 RIS 79718_ Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding rv 321 RIS 79718_001019 Initiatief-raadsvoorstel 12 oktober 2000 Verzelfstandiging openbaar onderwijs Inleiding Op het terrein van het lokaal onderwijsbeleid is in de afgelopen jaren veel veranderd. De

Nadere informatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie

BESLUITENLIJST. Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie BESLUITENLIJST Voorronde Open Huis Datum: 23 januari 2014 Onderwerp: Wmo beleidsplan 2012-2015; tussentijdse evaluatie Voorzitter: dhr. J.A. van Eck Griffie: mw. A.J. van Wees (locogriffier) Leden: Mw.

Nadere informatie

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen.

Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april 2015 in het gemeentehuis te Uithuizen. Besluitenlijst van de vergadering van de raad van de gemeente Eemsmond gehouden op donderdag 23 april in het gemeentehuis te Uithuizen. Aanwezig: Voorzitter Griffier mevrouw M. van Beek mevrouw H. Hoekstra

Nadere informatie

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur

gemeente Eindhoven Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur A gemeente Eindhoven Griffie gemeenteraad Commissiesecretariaat Besluitenlijst Gemeenteraad Betreft openbare vergadering van 18 februari 2014, locatie Raadszaal, aanvang 20:30 uur tot 23:30 uur Definitieve

Nadere informatie

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A.

NOTULEN. voor de vergadering van burgemeester en wethouders. van maandag 1 juni 2015. nummer 22. Aanwezig: P.J. Verheij wethouder. A. NOTULEN voor de vergadering van burgemeester en wethouders van maandag 1 juni 2015 nummer 22 Aanwezig: P.J. Verheij wethouder A.D. Zandvliet wethouder A. Kraijo wethouder A.M. van den Berg secretaris Afwezig:

Nadere informatie