topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf /12/2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "topaccount Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW vanaf 2015 www.wolterskluwer.be/businesssoftware 1.42.003 21/12/2014"

Transcriptie

1 Voorschotfacturen Opeisbaarheid BTW /12/2014

2 1. Inhoud Druk CTRL+Klik op de titel om er naartoe te springen. 1. Inhoud Wettelijk kader Overgangsregeling Overgangsregeling Definitieve regeling Boekhoudkundige verwerking voorschotfacturen in topaccount Verkoopdocumenten Aankoopdocumenten BTW-eenheid Forfaitaire regeling / Margeregeling Implementatie in topaccount Instellingen Ingave aankoopdocumenten Consultatie opeisbaarheid BTW Controle opeisbaarheid BTW voorschotfacturen Prognose BTW-aangifte Afdrukken BTW-aangifte Vergelijking omzet - BTW Overdracht dagboeken Afsluiten boekjaar /02/2015 2/ /12/2014

3 2. Wettelijk kader 2.1 Overgangsregeling 2013 Op 1 januari 2013 zijn de regels m.b.t. de opeisbaarheid van BTW gewijzigd. Bij het uitreiken van een factuur vooraleer de prestatie is verricht en vooraleer er een betaling is ontvangen, is de BTW nog niet opeisbaar. Dat gebeurt pas als de prestatie effectief is verricht of als de betaling is ontvangen vóór de prestatie is verricht (tijdstip van opeisbaarheid). De wijziging op 1 januari 2013 van de regels inzake opeisbaarheid van de BTW veroorzaakte praktische problemen voor de verwerking van voorschotfacturen in de boekhouding. Om de ondernemingen de kans te geven zich aan te passen aan deze nieuwe regels, werd op de valreep nog voorzien in een overgangsperiode. Tijdens deze overgangsperiode, die oorspronkelijk liep tot 31 december 2013, mochten de regels die van toepassing waren vóór 1 januari 2013 verder worden toegepast; zowel door de leverancier/dienstverrichter (voor de uitreiking van de factuur), als door de afnemer (voor zijn recht op aftrek). BTW-plichtigen mochten nog tot eind 2013 voorschotfacturen onmiddellijk rapporteren in de BTW-aangifte m.b.t. de periode waarin ze werden uitgereikt. In het geval evenwel de wettelijke regeling werd toegepast, mocht de leverancier pas een 'echte' factuur uitreiken op het moment dat de BTW opeisbaar was geworden. De betaling van een voorschot moest dus op basis van een ander 'document' ( betalingsverzoek ) worden gevraagd, dit document mocht geen enkele vermelding omtrent de BTW bevatten. 2.2 Overgangsregeling 2014 Bij gebrek aan een definitieve oplossing voor de praktische problemen van voorschotfacturen werd de overgangsregeling verlengd tot einde 2014, met dit verschil dat men de nieuwe regeling ook kon toepassen op basis van een voorschotfactuur i.p.v. het betalingsverzoek. Om te vermijden dat de afnemer deze BTW 'te vroeg' zou recupereren, moet de voorschotfactuur wel een bijzondere vermelding bevatten ("Toepassing wettelijke regeling inzake opeisbaarheid. Recht op aftrek ontstaat na de betaling van het voorschot"). Dankzij de wijziging hoefden niet twee maar nog slechts één document opgemaakt te worden, maar de praktische problemen bij de verwerking van dergelijke voorschotfacturen in een boekhouding waren daarmee niet opgelost. Ondanks het feit dat deze voorschotfactuur een BTW-bedrag mocht vermelden, werd de BTW toch pas opeisbaar op het moment van de levering of voltooiing van de dienst, of nog, op het moment van de vooruitbetaling. 2/02/2015 3/ /12/2014

4 2.3 Definitieve regeling Na een overgangsregeling van twee jaar, zal de nieuwe regeling toch toegepast moeten worden. Maar om aan de praktische problemen een oplossing te bieden, stelt de fiscus nu bepaalde toleranties in om de impact van de nieuwe regeling op de administratie en boekhouding van ondernemingen zo beperkt mogelijk te houden Vooraf Zowel de leverancier of de dienstverrichter, als de afnemer, hebben los van elkaar, de vrije keuze om de tolerantie al dan niet toe te passen en dit handeling per handeling. Forfaitaire boekhoudingen en boekhoudingen die de margeregeling toepassen kunnen, in tegenstelling tot andere dossiers, niet document per document kiezen of ze de regels van opeisbaarheid willen toepassen dan wel steeds voor de documentdatum kiezen als datum van opeisbaarheid Voorschotfacturen De definitieve regeling is alleen relevant voor voorschotfacturen. Een voorschotfactuur is een factuur die alle verplichte vermeldingen bevat, behalve de datum van opeisbaarheid van de BTW (zie toleranties met betrekking tot de voorschotfactuur) en die wordt uitgereikt voordat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden én voordat een betaling werd ontvangen. Voor de facturen die een belastbaar feit (levering of voltooiing van een dienst) vaststellen, en dus nadien worden uitgereikt, gelden de normale regels Locale handelingen (zonder verlegging van heffing) Wettelijke regeling Het voorschot wordt gevraagd aan de hand van een ander document dan een factuur en het document vermeldt de BTW niet apart, vermeldt geen BTW-tarief en geen reden waarom er geen BTW wordt aangerekend (geen verwijzingen naar de schuldenaar van de BTW of naar vrijstellingen, geen vermelding 'BTW inclusief'). De echte factuur moet dan worden uitgereikt, uiterlijk de vijftiende dag van de maand na die waarin de betaling werd ontvangen of het belastbaar feit zich voordeed. 2/02/2015 4/ /12/2014

5 Algemene tolerantie Een factuur moet naast de factuurdatum ook de datum van het belastbaar feit vermelden. De fiscus staat toe dat men de 'vermoedelijke' datum van opeisbaarheid op de voorschotfactuur vermeldt. Dit wordt als een conforme factuur beschouwd, zodat een verbeterend stuk achteraf niet meer nodig is. Als het belastbare feit effectief plaatsvindt binnen zeven dagen nadat de voorschotfactuur is uitgereikt, is vermelding van de vermoedelijke datum van het belastbaar feit of tijdstip van opeisbaarheid niet verplicht. Doet het belastbaar feit zich NIET voor binnen de 7 dagen, dan wordt de factuur toch nog beschouwd als een voorschotfactuur en is de regeling met betrekking tot voorschotfacturen van toepassing. In de veronderstelling dat deze factuur geen vermoedelijke of ultieme datum van opeisbaarheid vermeldde, moet alsnog een 'definitieve' factuur worden opgemaakt om het belastbaar feit vast te stellen. Als die vermelding wel verplicht is, kan men als vermoedelijke datum van het belastbaar feit of tijdstip van opeisbaarheid één van de volgende data nemen: - de geraamde betalingsdatum, of - de (overeengekomen) ultieme betalingsdatum, of - de geraamde of de geplande datum van het belastbaar feit. De voorschotfactuur hoeft achteraf niet gecorrigeerd te worden via een verbeterend stuk als die vermoedelijke datum van het belastbaar feit of opeisbaarheid verkeerd blijkt te zijn. Leverancier of dienstverrichter: Voorschotfactuur onmiddellijk in BTWaangifte De leverancier moet de voorschotfactuur in principe opnemen in de BTWaangifte m.b.t. de periode waarin de betaling is ontvangen (uiterlijk in de aangifte m.b.t. de periode waarin de prestatie is verricht tenzij er betaald is vóór dat tijdstip). De leverancier/dienstverrichter mag bij wijze van tolerantie, gemakshalve, ervoor kiezen de handelingen op voorhand op te nemen, nl. in de aangifte m.b.t. de periode waarin de voorschotfactuur is uitgereikt. 2/02/2015 5/ /12/2014

6 Klant of afnemer Onder de wettelijke regeling kan de klant zijn recht op aftrek pas uitoefenen wanneer de BTW opeisbaar is geworden voor zijn leverancier of dienstverrichter (ontvangst van de betaling of belastbaar feit) en wanneer hij in het bezit is van een factuur. De administratie staat bij wijze van tolerantie toe dat de afnemer de voorschotfactuur opneemt, en dus de BTW volgens de normale regels aftrekt, in zijn BTW-aangifte m.b.t. de periode waarin de voorschotfactuur is uitgereikt, ook al is de prestatie nog niet verricht en heeft hij de voorschotfactuur nog niet betaald De klant moet dan wel binnen drie maanden vanaf het einde van de maand waarin de voorschotfactuur is uitgereikt (de 'windowperiode') kunnen aantonen dat bij het verstrijken van die windowperiode de BTW die vermeld staat op de voorschotfactuur, wel degelijk opeisbaar is geworden door een betaling ervan, of als hij nog niet betaald heeft, doordat de prestatie is verricht. Die periode wordt voor kwartaalaangevers in de praktijk verlengd tot het einde van het kwartaal waarin de windowperiode verstrijkt. Voorbeeld: Als aan een kwartaalaangever een voorschotfactuur is uitgereikt in februari 2015 en hij maakt gebruik van die tolerantie, dan verstrijkt de windowperiode einde mei De afnemer heeft dan tijd om aan te tonen dat de BTW opeisbaar is geworden uiterlijk tot 30 juni 2015 (verlenging tot einde van het kwartaal). Als de afnemer het bewijs kan leveren dat de BTW binnen die periode opeisbaar is geworden, dan hoeft hij geen enkele correctie te doen in zijn BTWaangifte. Als de BTW niet opeisbaar is geworden binnen de windowperiode, dan moet de afnemer de BTW die hij heeft afgetrokken, terugstorten in zijn BTW-aangifte die betrekking heeft op de maand of het kwartaal waarin de windowperiode is verstreken. Die rechtzetting moet gebeuren via het rooster 61. Wordt de BTW toch nog opeisbaar nadat die regularisatie is doorgevoerd, dan kan de BTW alsnog gerecupereerd worden door opname in rooster 62 van de BTW-aangifte met betrekking tot de periode waarin de BTW opeisbaar is geworden. Specifieke situaties Er kunnen zich evenwel bijzondere situaties voordoen waarbij de tolerantie binnen de windowperiode onmiddellijk komt te vervallen 2/02/2015 6/ /12/2014

7 Wanneer de afgetrokken BTW moet worden gecorrigeerd (bv. ingevolge een materiële vergissing of een ontvangen creditnota), mag niet worden gewacht tot het einde van de 'windowperiode'. De afgetrokken BTW moet in dit geval onmiddellijk tot beloop van het passende bedrag teruggestort worden, zonder het einde van de windowperiode af te wachten. Deze correctie moet dus onmiddellijk worden vermeld in de overeenkomstige roosters van de BTW-aangifte. Ook als de klant in faling gaat, moet hij de op de voorschotfacturen onder de tolerantie afgetrokken BTW, onmiddellijk terugstorten wanneer op het tijdstip van de faling de BTW nog niet opeisbaar is geworden. Doet de opeisbaarheid van de BTW zich achteraf tijdens de afwikkeling van de faling toch nog voor, dan kan die BTW worden teruggevorderd voor rekening van de gefailleerde. De leverancier of dienstverrichter die de BTW (te vroeg) heeft betaald aan de Staat (vooraleer deze opeisbaar is geworden), kan teruggave verkrijgen indien de klant niet betaalt. Wel moet hij dan een creditnota uitreiken aan de klant die, naast de BTW, de vermelding 'BTW terug te storten in de mate dat het oorspronkelijk in aftrek is gebracht' bevat. Zoals al gezegd, moet de klant zijn BTW-aftrek direct corrigeren, ook wanneer de 'windowperiode' nog niet verstreken is. Wanneer de klant achteraf toch betaalt, moet er een nieuwe factuur of een nieuw verbeterend stuk worden opgemaakt Handelingen met verlegging van heffing (andere dan intracommunautaire handelingen) Het betreft handelingen die onderworpen zijn aan een 'lokale' verlegging van de heffing, zoals de regeling 'medecontractant' voor onroerend werk, of nog, de diensten afgenomen van buitenlandse ondernemingen en die gelokaliseerd zijn in België, voor zover de dienstverrichter buiten de Gemeenschap is gevestigd. Leverancier of dienstverrichter Voor de leverancier of dienstverrichter gelden dezelfde regels als voor de locale handelingen. Klant of afnemer: keuze, en geen window De klant kan ook hier vrij kiezen of hij de wettelijke regeling toepast, dan wel de tolerantie. Onder de wettelijke regeling voldoet de klant de BTW in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode waarin de BTW opeisbaar is geworden (levering/voltooiing van de dienst of betaling). Hij trekt deze BTW (geheel of gedeeltelijk) gelijktijdig in dezelfde aangifte af. Bij wijze van tolerantie, kan de klant er voor kiezen de BTW onmiddellijk te voldoen in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode waarin hij 2/02/2015 7/ /12/2014

8 de voorschotfactuur ontvangen heeft en ook onmiddellijk zijn (geheel of gedeeltelijk) recht op aftrek uit te oefenen in dezelfde periodieke aangifte. In dit geval geldt blijkbaar zelfs geen 'windowperiode' van drie maanden. Met dien verstande dat de klant niet de mogelijkheid heeft de teruggave te vragen van deze te vroeg betaalde BTW, tot zolang er geen enkel bewijs van opeisbaarheid voorhanden is of tot zolang het belastbaar feit dat de belasting opeisbaar maakt zich niet heeft voorgedaan. De teruggave wordt echter wel toegestaan zonder dat de belasting opeisbaar is geworden, in het geval de handeling uiteindelijk niet plaatsvindt of het aangerekende tarief te hoog was Intracommunautaire handelingen Intracommunautaire leveringen Voor intracommunautaire leveringen wordt de BTW opeisbaar bij de uitreiking van de factuur, voor zover de factuur de levering vaststelt (en dus na de levering wordt uitgereikt). De factuur kan dus in principe pas uitgereikt worden nadat de levering heeft plaatsgevonden. De BTW wordt in ieder geval opeisbaar de vijftiende dag van de maand volgend op die waarin de levering zich heeft voorgedaan, indien geen enkele factuur werd uitgereikt vóór deze datum. De betaling maakt de BTW niet opeisbaar. Van deze regels kan niet worden afgeweken om te vermijden dat de uitwisseling van informatie tussen de verschillende Lidstaten vervalst wordt. De intracommunautaire handelingen moeten tegelijkertijd opgenomen worden in de periodieke aangifte (rooster 46) en in de opgave voor intracommunautaire handelingen met betrekking tot de periode waarin de BTW opeisbaar is geworden. Dit veronderstelt dan wel dat deze handelingen ook tijdig worden aangegeven in de lidstaat van de tegenpartij. De beslissing staat echter wel toe dat een voorschotfactuur wordt uitgereikt, al dan niet met de vermelding van de vermoedelijke datum van opeisbaarheid, voor zover er meer of minder dan 7 dagen kunnen verstrijken tussen het uitreiken van de factuur en het moment dat de BTW opeisbaar wordt, op voorwaarde dat de uitreiking van een factuur vooraleer het belastbaar feit heeft plaatsgevonden, geen invloed heeft op het tijdstip waarop de handeling wordt opgenomen in de periodieke aangifte en in de opgave voor intracommunautaire handelingen. Intracommunautaire verwervingen die plaatsvinden in België De opeisbaarheid van de BTW op een intracommunautaire verwerving valt samen met de opeisbaarheid voor de intracommunautaire levering (factuur die de levering vaststelt en uiterlijk de vijftiende dag van de maand volgend op die waarin de levering heeft plaatsgevonden). Bij wijze van tolerantie, zal de Administratie echter geen kritiek uitoefenen op de klant die de BTW reeds voldaan en de aftrek (geheel of gedeeltelijk) reeds uitgeoefend zou hebben in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode waarin de factuur werd uitgereikt voordat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden. 2/02/2015 8/ /12/2014

9 Intracommunautaire dienstverrichting Voor intracommunautaire diensten wordt de BTW opeisbaar op het moment van de voltooiing van de dienst tenzij voordien een betaling wordt ontvangen. De intracommunautaire diensten moeten tegelijkertijd opgenomen worden in de periodieke aangifte (rooster 44) en in de opgave voor intracommunautaire handelingen met betrekking tot de periode waarin de BTW opeisbaar is geworden. Naar analogie met de intracommunautaire verwervingen die plaatsvinden in België (zie hierboven), wordt dezelfde tolerantie toegestaan voor de toepassing van de verlegging van de heffing door de afnemer van intracommunautaire diensten. De BTW mag m.a.w. reeds voldaan en de aftrek mag (geheel of gedeeltelijk) uitgeoefend worden in de periodieke aangifte met betrekking tot de periode waarin de factuur werd uitgereikt voordat het belastbaar feit heeft plaatsgevonden Handelingen met particulieren Ten aanzien van de leveringen van roerende goederen en ten aanzien van de diensten verricht door een belastingplichtige die geregeld goederen levert of diensten verstrekt aan particulieren en waarvoor hij niet verplicht is een factuur uit te reiken, wordt de belasting opeisbaar in verhouding tot de ontvangst van de prijs. Opgelet: er moet wel een factuur worden uitgereikt, o.m. voor onroerende werken, de verkoop van wagens, enz. Hoewel de BTW pas opeisbaar wordt naarmate van de incassering, zelfs wanneer er vrijwillig gefactureerd wordt, staat het de belastingplichtige vrij om de BTW vrijwillig te vroeg te voldoen bij de uitreiking van de factuur of wanneer het belastbaar feit zich voordoet. Wanneer de klant niet betaalt, kan de BTW wel worden teruggevorderd. Indien na het uitoefenen van het recht op teruggaaf, de klant toch zijn schuld betaalt, moet de belastingplichtige opnieuw de BTW aan de Schatkist voldoen bij de ontvangst van de betaling. 2/02/2015 9/ /12/2014

10 3. Boekhoudkundige verwerking voorschotfacturen in topaccount 3.1 Verkoopdocumenten Algemeen Wettelijke regeling De leverancier moet de voorschotfactuur in principe opnemen in de BTW - aangifte m.b.t. de periode waarin de betaling is ontvangen (uiterlijk in de aangifte m.b.t. de periode waarin de prestatie is verricht tenzij er betaald is vóór dat tijdstip). Tolerantie De leverancier/dienstverrichter mag bij wijze van tolerantie, gemakshalve, ervoor kiezen de handelingen op voorhand op te nemen, nl. in de aangifte m.b.t. de periode waarin de voorschotfactuur is uitgereikt. Implementatie In topaccount wordt voor wat betreft de verkoopdocumenten enkel de tolerantieregeling geïmplementeerd: er wordt in topaccount m.a.w. geen enkele uitbreiding voorzien om de datum van opeisbaarheid (ontvangen van de betaling of voordoen van het belastbaar feit) (datum van betaling of leveringsdatum) en de vermoedelijke datum van opeisbaarheid op te sparen Voorschotfactuur Een opgemaakte voorschotfactuur zal als volgt ingeboekt worden in het verkoopdagboek: Voorschotfactuur Debet Credit Rooster BTW-aangifte Klant A A De BTW-aangifte wordt bijgewerkt voor de BTW-periode gekoppeld aan de boekhoudkundige periode van het verkoopdocument. De handeling wordt m.a.w. opgenomen in de BTW-aangifte vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan (datum van betaling of leveringsdatum). 2/02/ / /12/2014

11 3.1.3 BTW wordt opeisbaar Er moet geen verdere boekhoudkundige verwerking gebeuren wanneer de BTW opeisbaar wordt, omdat de klant betaald heeft of omdat de levering werd uitgevoerd Eventuele correcties uitgaande creditnota Er moet een uitgaande creditnota worden opgemaakt voor eventuele correcties (bv. ingevolge van een materiële vergissing of een prijsvermindering). Correctie Debet Credit Rooster BTW-aangifte Klant 121 A A Deze correctie moet onmiddellijk worden vermeld in de overeenkomstige roosters van de BTW-aangifte BTW wordt NIET opeisbaar aanvragen teruggave BTW uitgaande creditnota Wordt de BTW daarentegen NIET opeisbaar, omdat de klant NIET betaalt en omdat de levering niet wordt uitgevoerd, dan moet er een uitgaande creditnota worden opgemaakt. BTW niet opeisbaar Debet Credit Rooster BTW-aangifte Klant A A Deze teruggave moet onmiddellijk worden vermeld in de overeenkomstige roosters van de BTW-aangifte 2/02/ / /12/2014

12 3.2 Aankoopdocumenten Algemeen Wettelijke regeling Onder de wettelijke regeling kan de klant zijn recht op aftrek pas uitoefenen wanneer de BTW opeisbaar is geworden voor zijn leverancier of dienstverrichter (ontvangst van de betaling of belastbaar feit) en wanneer hij in het bezit is van een factuur. Tolerantie De administratie staat bij wijze van tolerantie toe dat de afnemer de voorschotfactuur opneemt, en dus de BTW volgens de normale regels aftrekt, in zijn BTW-aangifte m.b.t. de periode waarin de voorschotfactuur is uitgereikt, ook al is de prestatie nog niet verricht en heeft hij de voorschotfactuur nog niet betaald. De klant moet dan wel binnen drie maanden vanaf het einde van de maand waarin de voorschotfactuur is uitgereikt (de tolerantieperiode of 'windowperiode') kunnen aantonen dat bij het verstrijken van die windowperiode de BTW die vermeld staat op de voorschotfactuur, wel degelijk opeisbaar is geworden door een betaling ervan, of als hij nog niet betaald heeft, doordat de prestatie is verricht. Die periode wordt voor kwartaalaangevers in de praktijk verlengd tot het einde van het kwartaal waarin de windowperiode verstrijkt. Als de BTW niet opeisbaar is geworden binnen de windowperiode, dan moet de afnemer de BTW die hij heeft afgetrokken, terugstorten in zijn BTW-aangifte die betrekking heeft op de maand of het kwartaal waarin de windowperiode is verstreken. Die rechtzetting moet gebeuren via het rooster 61. Wordt de BTW toch nog opeisbaar nadat die regularisatie is doorgevoerd, dan kan de BTW alsnog gerecupereerd worden door opname in rooster 62 van de BTW-aangifte met betrekking tot de periode waarin de BTW opeisbaar is geworden. Schematisch overzicht - Aankoopfactuur (voorschotfactuur) Aankoopfactuur (voorschot) Debet Credit Rooster BTW-aangifte Leverancier A , 82 of 83 A /02/ / /12/2014

13 - BTW is niet opeisbaar binnen windowperiode (regularisatie toepassen) Regularisatie Debet Credit Rooster BTW-aangifte A A BTW wordt opeisbaar nà windowperiode (dus nà regularisatie) Regularisatie Debet Credit Rooster BTW-aangifte A A Implementatie In topaccount wordt voor wat betreft de aankoopdocumenten zowel de wettelijke regeling als de tolerantieregeling geïmplementeerd. Ingave aankoopdocumenten: 3 bijkomende zones - Indicator Voorschotfactuur - Indicator Onmiddellijk opnemen in de BTW-aangifte Wettelijke regeling van toepassing indien NIET aangevinkt Tolerantieregeling van toepassing indien aangevinkt - Datum opeisbaarheid BTW Controle opeisbaarheid BTW voorschotfacturen Via de lijst Controle opeisbaarheid BTW voorschotfacturen zal het mogelijk zijn om: - De regularisatie (indien de BTW NIET opeisbaar is geworden binnen de tolerantieperiode) op een eenvoudige manier te boeken - De definitieve datum van opeisbaarheid van de BTW aan te vullen de recuperatie van de opeisbaarheid van de BTW nà de tolerantieperiode, zal op een eenvoudige manier geboekt kunnen worden 2/02/ / /12/2014

14 3.2.2 Voorschotfactuur Een ontvangen voorschotfactuur (documentdatum 10/02/2015) zal als volgt ingeboekt worden in het aankoopdagboek: Voorschotfactuur Debet Credit Rooster BTW-aangifte Leverancier A , 82 of 83 A Als de tolerantieregeling toegepast wordt, wordt de BTW-aangifte bijgewerkt voor de BTW-periode gekoppeld aan de boekhoudkundige periode van het aankoopdocument. De handeling wordt m.a.w. opgenomen in de BTW - aangifte vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan (datum van betaling of leveringsdatum) BTW wordt opeisbaar binnen de tolerantieperiode / windowperiode Is de BTW opeisbaar geworden (omdat de factuur betaald werd of omdat de levering werd uitgevoerd) binnen de tolerantieperiode / windowperiode, dan wordt de datum van opeisbaarheid bijgewerkt in het aankoopdocument. Er moet geen verdere boekhoudkundige verwerking gebeuren aangezien het recht op aftrek definitief is en correct werd uitgeoefend. De tolerantieperiode / windowperiode loopt over 3 maanden vanaf het einde van de maand waarin de voorschotfactuur werd uitgereikt. Die periode wordt voor BTW-kwartaalaangevers in de praktijk verlengd tot het einde van het kwartaal waarin de windowperiode verstrijkt. Voorbeeld op basis van een voorschotfactuur met datum 10/02/ BTW-maandaangever: uiterlijk 31/05/ BTW-kwartaalaangever: uiterlijk 30/06/ Eventuele correcties ontvangen creditnota binnen windowperiode Bij eventuele correcties ingevolge een ontvangen creditnota (bv. teveel BTW aangerekend, eventuele prijsvermindering) moet de afgetrokken BTW onmiddellijk ten beloop van het passende bedrag teruggestort worden, zonder het einde van de tolerantieperiode / windowperiode af te wachten. Correctie Debet Credit Rooster BTW-aangifte Leverancier 121 A , 82 of A Deze correctie moet onmiddellijk worden vermeld in de overeenkomstige roosters van de BTW-aangifte, zonder het einde van de tolerantieperiode / windowperiode af te wachten. 2/02/ / /12/2014

15 3.2.5 Regularisatie indien de BTW NIET opeisbaar is geworden binnen de tolerantieperiode / windowperiode Als de BTW niet opeisbaar is geworden binnen de tolerantieperiode / windowperiode, dan moet de afnemer de BTW die hij heeft afgetrokken, terugstorten in zijn BTW-aangifte die betrekking heeft op de maand of het kwartaal waarin de tolerantieperiode / windowperiode is verstreken. Die rechtzetting moet gebeuren via het rooster 61. BTW niet opeisbaar Debet Credit Rooster BTW-aangifte binnen windowperiode A A BTW wordt opeisbaar nà de tolerantieperiode / windowperiode (dus nà een eerdere regularisatie) Wordt de BTW toch nog opeisbaar nadat een eerdere regularisatie werd doorgevoerd (zie hierboven), dan wordt de datum van opeisbaarheid bijgewerkt in het aankoopdocument en kan de BTW alsnog gerecupereerd worden door opname in rooster 62 van de BTW-aangifte met betrekking tot de periode waarin de BTW opeisbaar is geworden. BTW opeisbaar nà Debet Credit Rooster BTW-aangifte windowperiode A A Aankoopcreditnota nà de tolerantieperiode / windowperiode (dus nà een eerdere regularisatie) Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt naargelang de BTW al dan niet opeisbaar is geworden nà de tolerantieperiode / windowperiode. BTW opeisbaar nà de tolerantieperiode / windowperiode Wordt er een aankoopcreditnota ontvangen voor een aankoopdocument waarvoor de BTW opeisbaar is geworden nà de tolerantieperiode / windowperiode (dus nà een eerdere regularisatie èn recuperatie van de te vroeg afgetrokken BTW) dan volstaat het om enkel de aankoopcreditnota in te boeken. Aankoopcreditnota Debet Credit Rooster BTW-aangifte Leverancier A , 82 of A /02/ / /12/2014

16 BTW NIET opeisbaar nà de tolerantieperiode / windowperiode Wordt er een aankoopcreditnota ontvangen voor een aankoopdocument waarvoor de BTW NIET opeisbaar is geworden nà de tolerantieperiode / windowperiode (dus nà een eerdere regularisatie en ZONDER recuperatie van de te vroeg afgetrokken BTW) dan zal de regularisatie eveneens moeten tegengeboekt worden. Aankoopcreditnota Debet Credit Rooster BTW-aangifte Leverancier A , 82 of A Correctie regularisatie Debet Credit Rooster BTW-aangifte A A BTW-eenheid Aangezien de opbouw van de BTW-aangifte van de BTW-eenheid gebeurt a.d.h.v. de individuele BTW-aangifte van de leden van de BTW-eenheid, moet er hieromtrent niets gewijzigd in topaccount worden. 3.4 Forfaitaire regeling / Margeregeling Voor forfaitaire boekhoudingen en boekhoudingen die de margeregeling toepassen, zal topaccount steeds de documentdatum gebruiken als datum van opeisbaarheid. 2/02/ / /12/2014

17 4. Implementatie in topaccount 4.1 Instellingen De looptijd waarin het recht op aftrek van de BTW op voorschotfacturen kan afwijken van de documentdatum van het aankoopdocument, kan ingesteld worden via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar. Moeten er geen aankoopdocumenten ingeboekt worden waarvoor het recht op aftrek van de BTW afwijkt van de documentdatum van het aankoopdocument, dan kunnen de parameters Van toepassing vanaf en Van toepassing tot en met leeggemaakt worden. - Onmiddellijk opnemen in de BTW-aangifte Moeten de voorschotfacturen opgenomen worden in de BTW-aangifte van de periode waarin de voorschotfactuur is uitgereikt (Tolerantieregeling) dan kan de parameter Onmiddellijk opnemen in de BTW-aangifte het best geactiveerd worden. Moeten de voorschotfacturen pas opgenomen worden in de BTW-aangifte wanneer de BTW opeisbaar is geworden (bij betaling of bij levering) (Wettelijke regeling) dan kan de parameter Onmiddellijk opnemen in de BTW-aangifte het best uitgeschakeld worden. Deze parameter is standaard geactiveerd. 2/02/ / /12/2014

18 - Van toepassing voor creditnota s Deze parameter is standaard uitgeschakeld aangezien correcties steeds onmiddellijk moeten worden vermeld in de overeenkomstige roosters van de BTW-aangifte. - Regularisatie indien BTW niet opeisbaar binnen de tolerantieperiode De instellingen m.b.t. de regularisatie van de BTW indien deze NIET opeisbaar wordt binnen de tolerantieregel, kunnen hier ingebracht worden. Er kan het best een nieuw diversen dagboek aangemaakt worden om de regularisatie van de BTW die niet opeisbaar wordt binnen de tolerantieperiode, te boeken. De regularisatie van de BTW die niet opeisbaar wordt binnen de tolerantieperiode, kan het best op 2 nieuw aan te maken rekeningen debet en credit geboekt wordt. Is de rekening credit niet ingevuld dan wordt de rekening Herziening BTW op inkomende creditnota s (Bestanden / Instellingen / BTW-rekeningen) voorgesteld bij het boeken van de regularisatie van de BTW die niet opeisbaar wordt binnen de tolerantieperiode. De indicator BTW-aangifte voor financieel / diversen (Bestanden / Algemene rekeningen Tabblad BTW ) kan het best geactiveerd worden voor deze rekeningen. Het is mogelijk om variabele waarden op te nemen in de omschrijving en dit d.m.v. de functietoets <F5> of d.m.v. de rechtermuisknop. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van de variabele waarden: - Boekjaar - Periode - Dagboek - Nummer - Bisnummer - Recuperatie indien BTW nà de tolerantieperiode De instellingen m.b.t. de recuperatie van de BTW indien deze opeisbaar wordt nà de tolerantieregel, kunnen hier ingebracht worden. Er kan het best een nieuw diversen dagboek aangemaakt worden om de recuperatie van de BTW die opeisbaar wordt nà de tolerantieperiode, te boeken. De recuperatie van de BTW die opeisbaar wordt nà de tolerantieperiode, kan het best op 2 nieuw aan te maken rekeningen debet en credit geboekt wordt. Is de rekening debet niet ingevuld dan wordt de rekening Herziening BTW op inkomende facturen (Bestanden / Instellingen / BTW-rekeningen) voorgesteld bij het boeken van de recuperatie van de BTW die opeisbaar wordt nà de tolerantieperiode. De indicator BTW-aangifte voor financieel / diversen (Bestanden / Algemene rekeningen Tabblad BTW ) kan het best geactiveerd worden voor deze rekeningen. 2/02/ / /12/2014

19 Het is mogelijk om variabele waarden op te nemen in de omschrijving en dit d.m.v. de functietoets <F5> of d.m.v. de rechtermuisknop. Er kan hierbij gebruik gemaakt worden van de variabele waarden: - Boekjaar - Periode - Dagboek - Nummer - Bisnummer 4.2 Ingave aankoopdocumenten Via Boeken / Aankoopfacturen Aankoopcreditnota s De nieuwe BTW-formaliteiten m.b.t. de opeisbaarheid van de BTW worden enkel toegepast op aankoopdocumenten waarvoor de datum valt binnen de looptijd waarin het recht op aftrek van de BTW op voorschotfacturen kan afwijken van de documentdatum van het aankoopdocument. Voor aankoopcreditnota s wordt bovendien nog rekening gehouden met de parameter Van toepassing voor creditnota s (zie Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar ). 2/02/ / /12/2014

20 Er zijn hiervoor drie bijkomende zones voorzien: - Voorschotfactuur De zone Voorschotfactuur wordt standaard afgevinkt. - Onmiddellijk opnemen in de BTW-aangifte De zone Onmiddellijk opnemen in de BTW-aangifte zal enkel toegankelijk zijn voor aankoopdocumenten waarvoor de indicator Voorschotfactuur aangevinkt is. Er gebeurt hierbij een voorstel van de parameter Onmiddellijk opnemen in de BTW-aangifte zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar. Is de indicator Onmiddellijk opnemen in de BTW-aangifte aangevinkt dan wordt het aankoopdocument opgenomen in de BTW-aangifte van de BTW-periode gekoppeld aan de boekhoudkundige periode van het aankoopdocument (= Tolerantieregeling). Is de indicator Onmiddellijk opnemen in de BTW-aangifte daarentegen NIET aangevinkt dan wordt het aankoopdocument opgenomen in de BTW-aangifte van de BTW-periode gekoppeld aan de datum van opeisbaarheid van de BTW van het aankoopdocument (= Wettelijke regeling). - Datum BTW opeisbaar De zone Datum BTW opeisbaar zal enkel toegankelijk zijn voor aankoopdocumenten waarvoor de indicator Voorschotfactuur aangevinkt is. Volgende controles worden hierbij toegepast: - De opgegeven datum moet >= documentdatum - De opgegeven datum moet >= begindatum van het af te sluiten boekjaar - De boekhoudkundige periode moet kunnen bepaald worden voor de opgegeven datum Bij het wijzigen van de indicator Voorschotfactuur, de indicator Onmiddellijk opnemen in de BTW-aangifte en / of de datum van opeisbaarheid van de BTW wordt een verwittiging gegeven wanneer de BTW-aangifte reeds definitief afgedrukt is voor desbetreffende BTW-periode. 2/02/ / /12/2014

21 4.3 Consultatie opeisbaarheid BTW De opeisbaarheid van de BTW van een aankoopdocument kan worden geconsulteerd via: - Detail boeking 2/02/ / /12/2014

22 - De afdruk van het aankoopdagboek (Periode / Afdruk dagboeken) De voorschotfacturen worden aangeduid d.m.v. de indicator Voorschotfact.. Het documentnummer, de datum van het aankoopdocument en de indicator Voorschotfactuur zijn onderlijnd voor de voorschotfacturen die NIET onmiddellijk opgenomen moeten worden in de BTW-aangifte. Is de datum van de opeisbaarheid van de BTW al gekend, dan wordt deze eveneens afgedrukt (op voorwaarde dat de barcode van het E-document NIET afgedrukt moet worden (zie Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen parametergroep Dagboeken ). De bijlage met de BTW-informatie houdt geen rekening met de opeisbaarheid van de BTW van de aankoopdocumenten en bevat m.a.w. de BTW-informatie van alle afgedrukte aankoopdocumenten. 2/02/ / /12/2014

23 4.4 Controle opeisbaarheid BTW voorschotfacturen De controle van de opeisbaarheid van de BTW op voorschotfacturen kan ofwel worden opgestart: - Rechtstreeks vanuit het menu (BTW / BTW-aangifte / Opeisbaarheid BTW voorschotfacturen - Vanuit Afdruk BTW-aangifte (BTW / BTW-aangifte / Afdruk) via de knop Controle opeisbaarheid BTW - Via Prognose BTW-aangifte (BTW / BTW-aangifte / Prognose) via de knop Controle opeisbaarheid BTW Wordt de controle van de opeisbaarheid van de BTW op voorschotfacturen rechtstreeks opgestart vanuit het menu, dan wordt de BTW-periode voorgesteld a.d.h.v. de systeemdatum, nl. de BTW-periode van de maand juist kleiner dan de systeemdatum. Bv. systeemdatum: 14/04/2015 Bij een BTW-aangifte per maand wordt als BTW-periode 03/2015 voorgesteld Bij een BTW-aangifte per kwartaal wordt als BTW-periode 1/2015 voorgesteld Wordt de controle van de opeisbaarheid van de BTW op voorschotfacturen opgestart vanuit Afdruk BTW-aangifte of Prognose BTW-aangifte, dan wordt de BTW-periode zoals opgegeven in Afdruk BTW-aangifte of Prognose BTWaangifte voorgesteld. De BTW-periode kan in dit geval NIET meer gewijzigd worden. Er wordt vervolgens een overzichtslijst op scherm getoond met alle aankoopdocumenten van het type Voorschotfactuur die beantwoorden aan de opgegeven selecties: - Soort (document al dan niet onmiddellijk in de BTW-aangifte) - Van / tot leverancier (volgens leveranciersnummer) - Van / tot boekjaar / periode - Van / tot datum - Van / tot datum opeisbaarheid - Dagboek Is de indicator Enkel doc. waarvoor opeisbaarheid BTW nog niet gekend aangevinkt in het selectie gedeelte, dan worden enkel de documenten waarvoor de datum van de opeisbaarheid van de BTW nog niet bepaald is, weergegeven in de overzichtslijst. 2/02/ / /12/2014

24 Er wordt hierbij een onderscheid gemaakt tussen voorschotfacturen: - Opgenomen in de BTW-aangifte wanneer de BTW opeisbaar wordt (= Wettelijke regeling) - Onmiddellijk opgenomen in de BTW-aangifte (= Tolerantieregeling) Voorschotfacturen NIET onmiddelijk in de BTW-aangifte (Wettelijke regeling) Voorschotfacturen die opgenomen worden in de BTW-aangifte wanneer de BTW opeisbaar wordt (bij levering / betaling) worden aangeduid d.m.v. een geel pijltje. Aangezien de BTW NIET geregulariseerd kan worden voor de voorschotfacturen die pas opgenomen worden in de BTW-aangifte wanneer de BTW opeisbaar wordt (= Wettelijke regeling) heeft de indicator Reg.BTW een grijze achtergrond. De datum van opeisbaarheid van de BTW kan hierbij manueel worden ingebracht. Volgende controles worden hierbij toegepast: - Datum opeisbaarheid moet >= documentdatum - Datum opeisbaarheid moet >= begindatum van het af te sluiten boekjaar - De boekhoudkundige periode moet kunnen bepaald worden voor de opgegeven datum Door te klikken op de knop Automatisch: Betaaldatum -> BTW opeisbaar kan de datum van opeisbaarheid van de BTW automatisch opgevuld worden met de betaaldatum voor de documenten waarvoor: - de datum van opeisbaarheid van de BTW nog niet gekend is - de betaaldatum binnen de opgegeven BTW-periode valt - de betaaldatum >= documentdatum 2/02/ / /12/2014

25 Er wordt hierbij naar een bijkomende bevestiging gevraagd. 2/02/ / /12/2014

26 4.4.2 Voorschotfacturen onmiddelijk in de BTW-aangifte (Tolerantieregeling) Voorschotfacturen onmiddellijk opgenomen in de BTW-aangifte worden aangeduid d.m.v. een rood pijltje wanneer het einde van de tolerantieperiode bereikt is EN wanneer: - Er nog geen regularisatie van de BTW werd toegepast - De datum van opeisbaarheid van de BTW nog niet gekend is De indicator Reg.BTW heeft een witte achtergrond voor de voorschotfacturen die onmiddellijk opgenomen zijn in de BTW-aangifte (= Tolerantieregeling). Het is hierbij mogelijk om: - de betaaldatum over te kopiëren naar de datum van opeisbaarheid van de BTW - de datum van de opeisbaarheid van de BTW in te brengen - de BTW te regulariseren indien de BTW NIET opeisbaar wordt binnen de tolerantieperiode - de BTW te recupereren indien de BTW opeisbaar wordt nà de tolerantieperiode Overkopiëren van de betaaldatum naar de datum van opeisbaarheid van de BTW Door te klikken op de knop Automatisch: Betaaldatum -> BTW opeisbaar kan de datum van opeisbaarheid van de BTW automatisch opgevuld worden met de betaaldatum voor de documenten waarvoor: - de datum van opeisbaarheid van de BTW nog niet gekend is - de betaaldatum binnen de opgegeven BTW-periode valt - de betaaldatum >= documentdatum - de tolerantieperiode nog niet verstreken is (t.o.v. de BTW-periode zoals opgegeven in het selectie gedeelte) - er nog geen regularisatie van de BTW geboekt is 2/02/ / /12/2014

27 Er wordt hierbij naar een bijkomende bevestiging gevraagd. Inbrengen van de datum van de opeisbaarheid van de BTW De datum van opeisbaarheid van de BTW kan hierbij manueel worden ingebracht. Volgende controles worden hierbij toegepast: - Datum opeisbaarheid moet >= documentdatum - Datum opeisbaarheid moet >= begindatum van het af te sluiten boekjaar - De boekhoudkundige periode moet kunnen bepaald worden voor de opgegeven datum 2/02/ / /12/2014

28 Regularisatie BTW indien BTW niet opeisbaar binnen de tolerantieperiode Als de BTW niet opeisbaar is geworden binnen de tolerantieperiode / windowperiode, dan moet de afnemer de BTW die hij heeft afgetrokken, terugstorten in zijn BTW-aangifte die betrekking heeft op de maand of het kwartaal waarin de tolerantieperiode / windowperiode is verstreken. Die rechtzetting moet gebeuren via het rooster 61. Deze regularisatie kan in topaccount op een gemakkelijke manier verwerkt worden door dubbel te klikken op de indicator Reg.BTW. Er is enkel een regularisatie van de reeds afgetrokken BTW mogelijk voor de documenten waarvoor de landcode van het document = landcode dossier. Er wordt naar een bijkomende bevestiging gevraagd wanneer: - Er BTW-verlegging van toepassing is op alle detaillijnen van het geselecteerde aankoopdocument - De BTW reeds eerder geregulariseerd werd 2/02/ / /12/2014

29 - De datum van opeisbaarheid van de BTW reeds ingevuld is - De tolerantieperiode / windowperiode van het geselecteerde aankoopdocument nog NIET bereikt is voor de opgegeven BTW-periode Er wordt hierbij een popup venster getoond waarbij het mogelijk is om de BTW op een gemakkelijke manier te regulariseren door creatie van een diverse boeking. 2/02/ / /12/2014

30 De gegevens worden hierbij als volgt voorgesteld: - Dagboek Het dagboek Regularisatie indien BTW niet opeisbaar binnen de tolerantieperiode zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar, wordt hierbij voorgesteld. - Periode Er gebeurt hierbij een voorstel van de recentste periode die behoort tot de BTW-periode zoals opgegeven in het selectie gedeelte van het scherm Controle opeisbaarheid BTW voorschotfacturen. - Volgnummer - Datum De einddatum van de BTW-periode zoals opgegeven in het selectie gedeelte van het scherm Controle opeisbaarheid BTW voorschotfacturen, wordt hierbij automatisch voorgesteld. - Bedrag Er gebeurt hierbij een voorstel van het bedrag opgenomen in het rooster 59 van de BTW-aangifte voor de voorschotfactuur waarvoor de BTW geregulariseerd wordt. - Debet Rekening debet De rekening Debet regularisatie indien BTW niet opeisbaar binnen de tolerantieperiode zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar, wordt hierbij voorgesteld. Omschrijving Er gebeurt hierbij een voorstel van de parameter Omschrijving regularisatie indien BTW niet opeisbaar binnen de tolerantieperiode zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar. Is deze parameter NIET ingevuld dan wordt hier automatisch Regularisatie opeisbaarheid BTW {Dagboek} {Nummer} {Bis} voorgesteld. De variabele waarden {Boekjaar}, {Periode}, {Dagboek}, {Nummer}, {Bis} worden hierbij opgevuld met de gegevens van de voorschotfactuur waarvoor de BTW geregulariseerd wordt. BTW-vak + indicator +/- 2/02/ / /12/2014

31 - Credit Rekening credit De rekening Credit regularisatie indien BTW niet opeisbaar binnen de tolerantieperiode zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar, wordt hierbij voorgesteld. Is deze niet ingevuld dan wordt de rekening Herziening BTW op inkomende creditnota s (Bestanden / Instellingen / BTW-rekeningen) voorgesteld. Omschrijving Er gebeurt hierbij een voorstel van de parameter Omschrijving regularisatie indien BTW niet opeisbaar binnen de tolerantieperiode zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar. Is deze parameter NIET ingevuld dan wordt hier automatisch Regularisatie opeisbaarheid BTW {Dagboek} {Nummer} {Bis} voorgesteld. De variabele waarden {Boekjaar}, {Periode}, {Dagboek}, {Nummer} en {Bis} worden hierbij opgevuld met de gegevens van de voorschotfactuur waarvoor de BTW geregulariseerd wordt. BTW-vak + indicator +/- Het rooster 61 wordt hierbij voorgesteld. Nà bevestiging wordt de indicator Regularisatie BTW geactiveerd voor de voorschotfactuur waarvoor de BTW geregulariseerd wordt, met een verwijzing naar de diverse boeking met de regularisatie van de BTW. 2/02/ / /12/2014

32 Recuperatie BTW indien BTW opeisbaar wordt nà de tolerantieperiode Wordt de BTW toch nog opeisbaar nadat de BTW reeds eerder geregulariseerd werd, dan wordt de datum van de opeisbaarheid van de BTW bijgewerkt in het aankoopdocument en kan de BTW alsnog gerecupereerd worden door opname in rooster 62 van de BTW -aangifte met betrekking tot de periode waarin de BTW opeisbaar is geworden. Valt de opgegeven datum van opeisbaarheid van de BTW nà de tolerantieperiode dan kan de recuperatie van de BTW in topaccount op een gemakkelijke manier verwerkt worden d.m.v. een popup venster waarbij het mogelijk is om de BTW te recupereren door creatie van een diverse boeking. Er wordt naar een bijkomende bevestiging gevraagd wanneer: - De regularisatie van de BTW reeds geboekt is terwijl de BTW opeisbaar wordt binnen de tolerantieperiode. 2/02/ / /12/2014

33 - De regularisatie van de opeisbaarheid van de BTW nog niet geboekt is terwijl de BTW opeisbaar wordt nà de tolerantieperiode Er wordt vervolgens, nà bevestiging, een popup venster getoond waarbij het mogelijk is om de BTW op een gemakkelijke manier te recupereren door creatie van een diverse boeking. 2/02/ / /12/2014

34 De gegevens worden hierbij als volgt voorgesteld: - Dagboek Het dagboek Recuperatie indien BTW opeisbaar nà de tolerantieperiode zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar, wordt hierbij voorgesteld. - Periode Er gebeurt hierbij een voorstel van de periode wordt voorgesteld a.d.h.v. de opgegeven datum van opeisbaarheid van de BTW. - Volgnummer - Datum De opgegeven datum van opeisbaarheid van de BTW wordt hierbij automatisch voorgesteld. - Bedrag Er gebeurt hierbij een voorstel van het bedrag opgenomen in het rooster 59 van de BTW-aangifte voor de voorschotfactuur waarvoor de BTW gerecupereerd wordt nà een eerdere regularisatie op het einde van de tolerantieperiode / windowperiode. - Debet Rekening debet De rekening Debet recuperatie indien BTW opeisbaar nà de tolerantieperiode zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar, wordt hierbij voorgesteld. Is deze niet ingevuld dan wordt de rekening Herziening BTW op inkomende facturen (Bestanden / Instellingen / BTW-rekeningen) voorgesteld. Omschrijving Er gebeurt hierbij een voorstel van de parameter Omschrijving recuperatie indien BTW opeisbaar nà de tolerantieperiode zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar. Is deze parameter NIET ingevuld dan wordt hier automatisch Recuperatie opeisbaarheid BTW {Dagboek} {Nummer} {Bis} voorgesteld. De variabele waarden {Boekjaar}, {Periode}, {Dagboek}, {Nummer}, {Bis} worden hierbij opgevuld met de gegevens van de voorschotfactuur waarvoor de BTW gerecupereerd wordt nà de tolerantieperiode. 2/02/ / /12/2014

35 BTW-vak + indicator +/- Het rooster 62 wordt hierbij voorgesteld. - Credit Rekening credit De rekening Credit recuperatie indien BTW opeisbaar nà de tolerantieperiode zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar, wordt hierbij voorgesteld. Omschrijving Er gebeurt hierbij een voorstel van de Omschrijving recuperatie indien BTW opeisbaar nà de tolerantieperiode zoals ingesteld via Bestanden / Instellingen / Boekhoudkundige instellingen Parametergroep Aankoopdocumenten BTW opeisbaar. Is deze parameter NIET ingevuld dan wordt hier automatisch Recuperatie opeisbaarheid BTW {Dagboek} {Nummer} {Bis} voorgesteld. De variabele waarden {Boekjaar}, {Periode}, {Dagboek}, {Nummer}, {Bis} worden hierbij opgevuld met de gegevens van de voorschotfactuur waarvoor de BTW gerecupereerd wordt. BTW-vak + indicator +/- Nà bevestiging wordt de datum van opeisbaarheid van de BTW ingevuld voor de voorschotfactuur waarvoor de BTW gerecupereerd wordt nà de tolerantieperiode / windowperiode, met een verwijzing naar de diverse boeking met de recuperatie van de BTW. 2/02/ / /12/2014

36 4.5 Prognose BTW-aangifte Via BTW / BTW-aangifte / Prognose. De controle van de opeisbaarheid van de BTW op voorschotfacturen kan vanuit het scherm Prognose BTW-aangifte opgestart worden door te klikken op de knop Controle opeisbaarheid BTW (zie 4.4 hierboven). Bij het berekenen van de BTW-aangifte wordt er een pop-up venster getoond met de voorschotfacturen die NIET onmiddellijk opgenomen moeten worden in de BTW-aangifte (Wettelijke regeling) EN waarvoor de documentdatum <= einddatum van de opgegeven BTW-periode EN waarvoor de datum van de opeisbaarheid van de BTW nog niet bepaald is. In dit overzicht kunnen de aankoopdocumenten getoond worden waarvoor de BTW opeisbaar wordt in de opgegeven BTW-periode. 2/02/ / /12/2014

37 Er wordt hierbij naar een bijkomende bevestiging gevraagd vooraleer: - de geselecteerde aankoopdocumenten op te nemen in de BTW-aangifte van de opgegeven BTW-periode - de datum van de opeisbaarheid van de BTW voor de geselecteerde aankoopdocumenten op te vullen met de einddatum van de opgegeven BTWperiode De BTW-aangifte wordt berekend a.d.h.v.: - de boekingen van de boekhoudkundige periode(s) die behoren tot de opgegeven BTW-periode die GEEN voorschotfactuur zijn - de boekingen van de boekhoudkundige periode(s) die behoren tot de opgegeven BTW-periode die een voorschotfactuur zijn EN waarvoor die onmiddellijk opgenomen moeten worden in de BTW-aangifte (Tolerantieregeling) - de boekingen die een voorschotfactuur zijn EN die NIET onmiddellijk opgenomen moeten worden in de BTW-aangifte (Wettelijke regeling) EN waarvoor de BTW opeisbaar wordt in de loop van de opgegeven BTW-periode. Dit kan verder in detail geconsulteerd worden via de knop Samenstelling BTWaangifte <F6> of door dubbel te klikken op de respectievelijke BTW-vakken. 2/02/ / /12/2014

38 4.6 Afdrukken BTW-aangifte De afdruk van de BTW-aangifte kan ofwel worden opgestart: - rechtstreeks vanuit het menu (BTW, BTW-aangifte, Afdruk) - via prognose BTW-aangifte (BTW, BTW-aangifte, Prognose) De BTW-aangifte kan voortaan enkel nog rechtstreeks vanuit het menu worden afgedrukt voor de periodes: - waarvoor alle boekingen zijn overgedragen - EN waarvoor er geen voorschotfacturen geboekt zijn die NIET onmiddellijk opgenomen moeten worden in de BTW-aangifte (Wettelijke regeling) 2/02/ / /12/2014

39 De controle van de opeisbaarheid van de BTW op voorschotfacturen kan vanuit het scherm Afdruk BTW-aangifte opgestart worden door te klikken op de knop Controle opeisbaarheid BTW (zie 4.4 hierboven). 4.7 Vergelijking omzet - BTW Via BTW, BTW-aangifte, Vergelijking omzet BTW. Het detail van de BTW-vakken wordt berekend a.d.h.v.: - de boekingen van de opgegeven boekhoudkundige periode(s) die GEEN voorschotfactuur zijn - de boekingen van de opgegeven boekhoudkundige periode(s) die een voorschotfactuur zijn EN die onmiddellijk opgenomen moeten worden in de BTW-aangifte (Tolerantieregeling) - de boekingen die een voorschotfactuur zijn EN die NIET onmiddellijk opgenomen moeten worden in de BTW-aangifte (Wettelijke regeling) EN waarvoor de BTW opeisbaar wordt in de loop van de opgegeven boekhoudkundige periode(s). 2/02/ / /12/2014

40 4.8 Overdracht dagboeken Via Periodiek / Overdracht dagboeken. Tijdens de overdracht van de dagboeken worden de boekingen definitief vastgelegd, wordt de BTW-informatie van de boekingen gecentraliseerd en worden de cumuls van de klanten, leveranciers, algemene rekeningen en het dagboek gearchiveerd in de statistiektabellen. De BTW-informatie wordt hierbij gecentraliseerd per boekhoudkundige periode, per BTW-vak. Dit kan geconsulteerd worden via BTW, BTW-aangifte, Beheer. Aangezien de opeisbaarheid van de BTW NIET meer noodzakelijk samenvalt met de documentdatum (of m.a.w. met de boekhoudkundige periode van het document), zal er tijdens de overdracht van de dagboeken enkel nog een centralisatie van de BTW-informatie gebeuren voor de boekingen waarvoor de BTW opeisbaar is op de documentdatum, dit zijn: - de boekingen die GEEN voorschotfactuur zijn - de boekingen die een voorschotfactuur zijn EN die onmiddellijk opgenomen moeten worden in de BTW-aangifte (Tolerantieregeling) De centralisatie van de BTW-informatie van de voorschotfacturen die NIET onmiddellijk opgenomen moeten worden in de BTW-aangifte (Tolerantieregeling), wordt uitgevoerd tijdens het afsluiten van het boekjaar. 4.9 Afsluiten boekjaar Er wordt hier een onderscheid gemaakt naargelang de soort boekhouding Eenmanszaken vereenvoudigde boekhouding Voor éénmanszaken vereenvoudigde boekhouding worden alle boekingen van het af te sluiten boekjaar verwijderd behalve de voorschotfacturen waarvoor de BTW nog NIET opeisbaar is in het af te sluiten boekjaar (de datum van opeisbaarheid van de BTW is niet ingevuld OF de datum van opeisbaarheid van de BTW > einddatum af te sluiten boekjaar). Op die manier kan de BTW-aangifte nog steeds correct berekend worden nà de afsluiting van het boekjaar. Het saldo van deze boekingen wordt achteraf (per leverancier) tegengeboekt zodat de openingsbalans algemene rekeningen in evenwicht is. 2/02/ / /12/2014

41 4.9.2 Algemene boekhouding Tijdens de afsluiting van het boekjaar worden de aankoopdocumenten die volledig afgepunt zijn op het einde van het boekjaar, verwijderd. Om te vermijden dat de BTW-aangifte NIET meer correct berekend kan worden nà de afsluiting van het boekjaar wordt er vooraf gecontroleerd in welke mate er in het af te sluiten boekjaar voorschotfacturen aanwezig zijn die volledig afgepunt zijn op het einde van het af te sluiten boekjaar EN waarvoor de BTW nog NIET opeisbaar is in het af te sluiten boekjaar (datum opeisbaarheid BTW is niet ingevuld OF de datum opeisbaarheid BTW > einddatum af te sluiten boekjaar) Is dit het geval, dan verschijnt er een controlelijst op het scherm en wordt de afsluiting van het boekjaar stopgezet. Om het boekjaar toch te kunnen afsluiten, moet u: - ofwel de afpunting van de desbetreffende documenten verwijderen via de leveranciersfiche (Historieken, Leveranciersfiche) - ofwel de datum van de opeisbaarheid van de BTW voor de desbetreffende documenten invullen via bv. de prognose van de BTW-aangifte (BTW, BTWaangifte, Prognose) Tijdens de afsluiting van het boekjaar wordt de BTW-informatie gecentraliseerd voor de voorschotfacturen geboekt in het af te sluiten boekjaar die NIET onmiddellijk opgenomen worden in de BTW-aangifte waarvoor de BTW opeisbaar is geworden in de loop van het af te sluiten 2/02/ / /12/2014

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015

'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 22 oktober 2014 'Voorschotfacturen' : soepele regeling vanaf 2015 Ivan Massin, Deloitte Belgium, Indirect tax Gepubliceerd in: Fiscoloog, n 1403, p. 1, BIBLO Sedert begin 2013 geldt een factuur niet meer

Nadere informatie

VOORAFGAANDE OPMERKING

VOORAFGAANDE OPMERKING FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst BTW/Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Beslissing Btw nr. E.T.126.003

Nadere informatie

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN

BTW BTW SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE HANDELINGEN NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE HANDELINGEN LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN 2015 2015 01 02 03 SCHEMA VOORSCHOTTEN LOKALE NIEUWE OPEISBAARHEIDSREGELS 2015 LOKALE LEVERING VAN GOEDEREN / VERRICHTEN VAN DIENSTEN LOKALE MET VERLEGGING VAN HEFFING (ANDERE DAN INTRACOMMUNAUTAIRE )

Nadere informatie

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben!

De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! De nieuwe btw-wetgeving van 2015 zal ook invloed op u hebben! A. Inleiding Op 1 januari 2015 treedt de nieuwe btw-wetgeving in voege. Deze houdt in dat het btw-bedrag voortaan niet meer zal moeten worden

Nadere informatie

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw

Pro memorie: nieuwe regels voor de opeisbaarheid van btw De uitreiking van de factuur vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is sinds 1 januari 2013 geen oorzaak van opeisbaarheid van de btw meer. Op 1 januari van dit jaar ging een nieuwe definitieve

Nadere informatie

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen

Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen Beslissing ET 123563 van 19 december 2012 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw Overgangsbepalingen De uitreiking van de factuur, vooraleer het belastbaar feit zich heeft voorgedaan, is geen oorzaak

Nadere informatie

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN

Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Betekenis vakken BTW-aangifte KADER II : UITGAANDE HANDELINGEN Rooster 00 - Verkoop van goederen tegen 0-tarief: dagbladen, tijdschriften, pre-paid telefoonkaarten, recuperatiestoffen, tabaksfabrikaten.

Nadere informatie

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid.

Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid. Expert/M Plus Btw-opeisbaarheid www.wolterskluwer.be/business-software Inhoudsopgave ALGEMEEN... 2 PRINCIPE IN EXPERT/M PLUS... 3 WERKWIJZE... 4 DOSSIERGEGEVENS... 4 AAN- EN VERKOOPDAGBOEKEN... 5 INSTELLINGEN...

Nadere informatie

Expert/M Plus VATREFUND.

Expert/M Plus VATREFUND. Expert/M Plus VATREFUND www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 1 VERWERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 1. CONFIGURATIE... 2 Leveranciers... 2 Grootboekrekeningen... 2 2. INGAVE AANKOPEN... 3 3. VATREFUND

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, BE 0427.728.725, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Snel op weg met de BTW-aangifte

Nadere informatie

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.

1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1. 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3. 1 INHOUDSOPGAVE 1 INHOUDSOPGAVE... 1.1 2 NIEUWE MENULIJN... 2.1 2.1 10.9 Detail journaal algemene boekhouding... 2.1 3 BTW-VERWERKING... 3.1 3.1 Afdruk BTW nummer op bestelbon... 3.1 3.2 Uitbreidingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord?

Nieuwsbrief 2014/4. Wat brengt het regeerakkoord? Nieuwsbrief 2014/4 Wat brengt het regeerakkoord? Hierbij geef ik u een overzicht van de meest in het oog springende wijzigingen van de nieuwe regering. Let wel, sommige regelingen zijn nog niet definitief

Nadere informatie

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven

Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Toepassing van de BTW op verrichte handelingen inzake klinische proeven Beslissing BTW nr. E.T. 116.111 dd. 21.02.2011 Verrichten van onderzoekswerk, met inbegrip van klinische proeven, verricht door artsen

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien.

Update BTW. sinds 1 januari 2013. Facturatieregels in een nieuw kleedje. .De nieuwe BTW-factureringsregels. www.boekhoudkantoormarien. Update BTW - Facturatieregels in een nieuw kleedje.de nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 Nieuwe BTW-factureringsregels Facturatieregels

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5

INHOUDSTAFEL III VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 INHOUDSTAFEL VOORWOORD LIJST VAN GEBRUIKTE AFKORTINGEN EN BEGRIPPEN III V HOOFDSTUK 1. HISTORIEK 1 HOOFDSTUK 2. INLEIDENDE BEPALINGEN 5 1. De vijf-vragen-methode 7 1.1. Overzicht 7 1.2. Wordt de handeling

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13

NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 NIEUWE BTW FACTURATIE REGELS VANAF 01/01/13 A. Vooraf De nieuwe regels zijn ingevoerd om die conform te maken met de geldende EU BTW regels. Hieronder worden de meest ingrijpende wijzigingen vermeld. B.

Nadere informatie

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte

10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte 10 De verwerking van de creditnota's in de btw-aangifte Oefening 1 De ontvangst van een creditnota voor 100 EUR i.v.m. een reclamedienst verricht door een Nederlands reclamebureau. De dienst werd echter

Nadere informatie

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten

Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten Nieuwsbrief 2009-10 Nieuwe BTW-regels vanaf 01/01/2010 : wijziging inzake de plaats van diensten 1. Principe Vanaf 1 januari 2010 wijzigen de regels inzake plaatsbepaling bij grensoverschrijdende diensten

Nadere informatie

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters

De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De bijzondere btw-aangifte : omschrijving van de roosters De verplichting tot indiening van een bijzondere btw-aangifte (formulier nr. 629) is opgenomen in artikel 53ter van het Btw-Wetboek. Deze aangifte

Nadere informatie

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat

FAQ. Flexibel, efficiënt & accuraat FAQ WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Melding - Periode is te laat Cfr. Nieuwsbrief 2/1 03/2004 In Wings wordt gebruik gemaakt van twee actieve boekjaren. Hierdoor heb je de mogelijkheid om

Nadere informatie

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking

Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Kluwer Fiscaal Bulletin Vandewinckele Btw-plicht notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 2012: concrete uitwerking Tijdens het weekend van 26 en 27 november 2011 bereikten de regeringsonderhandelaars

Nadere informatie

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT?

HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? HOE EEN FACTUUR INGEVEN DIE ENKEL BTW BEVAT? INLEIDING De geïmporteerde goederen die langs de douane passeren geven soms aanleiding tot 2 boekingen : de ene boeking heeft betrekking op de aankoop van een

Nadere informatie

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013

Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Nieuwe facturatieregels vanaf 2013 Vanaf 1 januari 2013 zijn er een aantal nieuwe facturatieregels van kracht. Het betreft voornamelijk volgende wijzigingen: de verplichte vermeldingen op de factuur, de

Nadere informatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie

De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie De gewijzigde BTW-regels inzake facturatie Aalst, 30.11.2012 In het kader van de implementatie van de Tweede Facturatierichtlijn BTW (2010/45/EG) zal de Belgische wetgeving op diverse punten worden gewijzigd

Nadere informatie

LOGISTIEK Factuurcontrole

LOGISTIEK Factuurcontrole LOGISTIEK Factuurcontrole WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Factuurcontrole INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Verrichtingen ontvangsten 4 2.2. Verrichtingen vooraf 5 2.3.

Nadere informatie

Planning the Year End

Planning the Year End www.pwc.be Bart Vrancken Wat verandert er inzake btw vanaf 1 januari en wat zijn de belangrijke evoluties in de rechtspraak? Customs & international trade, what to tell? Director Nicolas Thomas Senior

Nadere informatie

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010

Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 PERSMEDEDELING Wijziging van de declaratieve btw-verplichtingen met ingang van 1 januari 2010 De Heer Didier Reynders, Vice-premier en Minister van Financiën, deelt mee dat de richtlijn 2008/8/EG van de

Nadere informatie

Update facturatieregels

Update facturatieregels Update facturatieregels Gonda Schelfhaut Accountant/Belastingconsulent Director VAT RSM InerTax - Raadslid IAB! AGENDA Regels factura-e verlenging toleran-e Diverse topics Regeling Kleine Ondernemingen

Nadere informatie

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN

I. INFORMATIE AAN NOTARISSEN Belasting over de toegevoegde waarde. Artikel 44, 1, 1 van het Btw-Wetboek Onderwerping aan de belasting van de prestaties van notarissen en gerechtsdeurwaarders vanaf 1 januari 2012. De administratie

Nadere informatie

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software

Doc-it-Easy UBL-import topaccount. www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy UBL-import topaccount www.wolterskluwer.be/business-software Doc-it-Easy 1 Nuttige informatie Handleiding Service Center, professionals @ your service 1-2-3 Support U kan 24/24, uw vraag of

Nadere informatie

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA

Inhoudstafel 7. DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA Inhoudstafel 7 Inhoudstafel DEEL 1 Gevallenstudie: voorstelling van de onderneming Protoy Fictivo BVBA 1 De start... 13 2 Een boekhoudpakket kiezen en van start gaan... 14 2.1 De keuze van het boekhoudpakket...

Nadere informatie

Praktische gids btw-plicht notaris

Praktische gids btw-plicht notaris Praktische gids btw-plicht notaris Patrick WILLE Managing Partner THE VAT HOUSE cvba (Het BTW Huis), VAT House Services nv, VAT Applications nv President VAT Forum cv Docent VUB, Professor Fiscale Hogeschool,

Nadere informatie

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park

Belastingwijzer btw. Ragheno Business Park Belastingwijzer btw Ragheno Business Park Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 94 571 fax 0800 17 529 www.wolterskluwer.be klant.be@wolterskluwer.com Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk, Ragheno

Nadere informatie

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat

Logistiek. Voorschotten. Flexibel, efficiënt & accuraat Logistiek Voorschotten WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat VOORSCHOTTEN INLEIDING 1.1. Wings Voorschotten 3 Algemeen Specifiek INSTELLINGEN 2.1. Wings Voorschotten Instellingen Voorschot (1)

Nadere informatie

Wie valt onder de BTW-plicht?

Wie valt onder de BTW-plicht? ADVOCATEN BTW PLICHT De BTW adminstratie heeft recentelijk via circulaire nr. Aafisc 47/2013 de richtlijnen uiteengezet aangaande het wegvallen van de BTW-vrijstelling voor advocaten vanaf 2014. We brengen

Nadere informatie

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN

1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN 1.4 INSCHRIJVEN AANKOOPFACTUREN De nummering van de aankoopfacturen verloopt automatisch, en kan in geen geval gewijzigd worden. Het nummer bestaat uit : nummer aankoopjournaal/ volgnummer in dit aankoopjournaal.

Nadere informatie

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN

NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN NIEUWE BTW FACTURATIERICHTLIJN VANAF 01/01/2013 Nieuwe regels inzake opeisbaarheid van btw en factuurvermeldingen DPO Accountants en Belastingconsulenten* 27-12-2012 * DPO Accountants en Belastingconsulenten

Nadere informatie

Boekingsfiche 5301 Overdracht onroerend goed van gemeente aan AGB met BTW-recuperatie.xlsx

Boekingsfiche 5301 Overdracht onroerend goed van gemeente aan AGB met BTW-recuperatie.xlsx Deel 1: Omschrijving van de verrichtingen 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1 2 3 4 5 6 7 8 9 De gemeente bouwt een sporthal met een totale bouwkost van 6.050.000 euro, waarvan 1.050.000 BTW. Na voltooing van de bouwwerken

Nadere informatie

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV

inkomend factuurboek Privé Aard Ontvangen ICV inkomend factuurboek Algemene aanduidingen van het document Ontleding van het document Handelingen waarvoor de aangever gehouden is tot betaling van de Volgnummer Datum Leverancier Totaal bedrag Handelsgoederen,

Nadere informatie

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN?

HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? HOE EEN INTRASTAT AANGIFTE AANMAKEN? INLEIDING De Intrastat aangifte is de verplichte aangifte van bewegingen van goederen (verkopen en aankopen) die afkomstig zijn uit of bestemd zijn voor andere lidstaten

Nadere informatie

pagina 1 van 5 Beslissing Btw nr. E.T.129.030/3 dd. 02.02.2016 FOD Financiën, 04/02/2016, www.fisconetplus.be Context Belasting over de toegevoegde waarde > 17 - B.T.W. tarieven Algemene Administratie

Nadere informatie

WINexpert+ Boekhouding

WINexpert+ Boekhouding Centrum voor Informatica, Research en Ontwikkeling bvba Beukendreef 15, 9080 Lochristi, Telefoon: 09 / 355.76.37, email: info@ciro.be WINexpert+ Boekhouding Inhoudsopgave BTW - afrekening: 1. Afrekening

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H

BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H BEKNOPTE HANDLEIDING A N A L Y T I S C H 1 Algemene werking Wings ondersteunt twee verschillende soorten analytische opvolging. De eerste analytische uitsplitsing is de traditionele op kostenplaats of

Nadere informatie

topadmin Release Notes www.kluwer.be/software Lenterelease 2013.1 7.02.422 21/03/2013

topadmin Release Notes www.kluwer.be/software Lenterelease 2013.1 7.02.422 21/03/2013 topadmin Release Notes Lenterelease 2013.1 7.02.422 21/03/2013 www.kluwer.be/software 1 Inhoud Druk CTRL+Klik op de titel om er naartoe te springen. 1 Inhoud...2 2 Nieuwe functionaliteiten Lenterelease

Nadere informatie

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar

Administratieve verplichtingen. Marja van den Oetelaar Administratieve verplichtingen Marja van den Oetelaar Thema s Suppletieaangifte Herziening van ten onrechte berekende btw Teruggaaf van btw bij oninbare vorderingen Factureringsregels 2013 Self-billing

Nadere informatie

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1

Beste, Samenvatting infosessie Shamrock Tielt dd 19.03.2013 Pagina 1 Beste, In navolging van de infosessie van dinsdag 19.03.2013 in hotel-restaurant Shamrock Tielt maken wij u hiernavolgend een samenvatting over van de verplichtingen die voortaan op uw factuur moeten staan

Nadere informatie

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers.

Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers. Expert/M Plus Elektronische betalingen leveranciers www.kluwer.be/software Inhoudsopgave Creatie betalingenbank... 2 Betalingen leveranciers... 3 Selecties leveranciers (tab 1)... 3 Overzicht leveranciers

Nadere informatie

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2

Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2 Voorraadbeheer Inhoudsopgave INHOUDSOPGAVE... 1 ALGEMEEN... 2 CONFIGURATIE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE VOORRAADELEMENTEN... 2 CORRECTIE INKOMENDE EN UITGAANDE VOORRAADELEMENTEN... 2 INGAVE AANKOOPDAGBOEK/VERKOOPDAGBOEK...

Nadere informatie

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88

1ste wijziging : BTW aangifte Uitbreiding van vak 00 : Verkopen + vak 44 + vak 88 Wijzigingen BTW aangifte vanaf jan 2010 Inleiding: Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing). Deze moeten worden gevolgd

Nadere informatie

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+

Abonnement+ Algemeen. Verklaring menubalk Abonnement+ Algemeen Met behulp van Abonnement+ kunt u abonnementen vastleggen met meerdere artikelen, zoals dit ook in de factuuropdracht van Multivers ingevoerd kan worden. Men kan hierbij per abonnement meerdere

Nadere informatie

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen.

Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. OPSTARTEN SERVICOUNT Aanmaken grootboekrekeningen in programma 1.14.1 INBRENGEN GROOTBOEKREKENINGEN of het standaard rekeningplan uit SERVICO laten overnemen. Een titelrekening is een rekening waarop niet

Nadere informatie

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding

DAVE. Migratie Cockpit A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY. Inleiding. Voorbereiding DAVE A BUSINESS INTELLIGENCE ODYSSEY Migratie Cockpit Inleiding De module Migratie zorgt ervoor dat u op een vlotte manier kan overstappen van Cockpit Boekhouding naar Dave Accounting. Dit betekent dat

Nadere informatie

Bij voorschotfacturen is vanaf 01/01/2013 de BTW opeisbaar op het moment van betaling.

Bij voorschotfacturen is vanaf 01/01/2013 de BTW opeisbaar op het moment van betaling. Wings Pro Forma Bij voorschotfacturen is vanaf 01/01/2013 de BTW opeisbaar op het moment van betaling. Deze betaling gebeurt op basis van een pro-formafactuur. De verwerking van pro-formadocumenten in

Nadere informatie

PGCS & DREU. Handleiding

PGCS & DREU. Handleiding PGCS & DREU Handleiding INDEX RENAULT : DREU --------------------------------------------------------------------------------------------------3 A. PARAMETERS -------------------------------------------------------------------------------------------3

Nadere informatie

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015

Circulaire AAFisc Nr. 15/2015 (nr. E.T.123.725) dd. 07.04.2015 FOD Financiën Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst Taxatieprocedure en Verplichtingen Belasting over de toegevoegde waarde Circulaire AAFisc Nr. 15/2015

Nadere informatie

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Vlajo. Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach. Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan. Vlajo Handleiding Boekhouding Online Student & Leercoach 1. Praktische informatie 1.1 Webadres www.vlajoboekhouding.be 1.2 Login en paswoord Vraag bij je regionale coördinator een login en paswoord aan.

Nadere informatie

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten

Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Dubieuze debiteuren & Opvolging klanten Inhoudsopgave 1. Dubieuze debiteuren... 2 1.1. Afboeken Openstaande facturen... 2 1.1.1. Individuele afboeking... 2 1.1.2. Globale afboeking... 2 1.1.3. De klant

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid

Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht Hoofdstuk 2 Maatstaf van heffing, belastbaar feit en tijdstip van opeisbaarheid Inhoud Inhoud Hoofdstuk 1 BTW-belastingplicht... 11 1. Definitie van de belastingplichtige... 12 2. Gevolgen van de belastingplicht... 12 3. Recht van de belastingplichtige... 13 4. Verplichtingen van

Nadere informatie

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85

Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Wijzigingen BTW aangifte va jan 2010 - Cubic For DOS versie 6.85 Inleiding : Wat wijzigt er? Vanaf 01/01/2010 worden nieuwe BTW-regels van kracht (BTW aangifte, intracom listing en BTW klanten listing).

Nadere informatie

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN

HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN HOE DE JAARLIJKSE LISTING AANMAKEN VAN DE BTW-PLICHTIGE KLANTEN INLEIDING Zoals bepaald in artikel 53 quinquies van het BTW Wetboek, is de grote meerderheid van de entiteiten BTW-plichtig en dienen ze

Nadere informatie

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave:

NIEUWS JUNI 2015 BEHEERSOFTWARE. In deze uitgave: NIEUWS JUNI 2015 In deze uitgave: pagina 2-3 Nieuwe regeling voorschotfacturen vanaf 2015? pagina 4-5 Waarom elektronische facturatie voorlopig nog niet doorbreekt pagina 6-7 Klanten vertellen: Wim Deprins

Nadere informatie

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1

INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 INHOUD AUTEURS... VOORWOORD... v vii DEEL 1. DE PERIODIEKE BTW-AANGIFTE... 1 1. MODELLEN VAN FORMULIER... 3 1.1. Model voor manuele invulling... 3 1.2. Model voor geautomatiseerde invulling... 5 1.3. Weergave

Nadere informatie

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN

BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN BROCHURE 9 VRAGEN OMTRENT DE VRIJSTELLINGSREGELING VAN BELASTING VOOR KLEINE ONDERNEMINGEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Sector btw April 2016 WOORD VOORAF De op 1 januari 1993 ingestelde vrijstellingsregeling

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013

NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1 NIEUWIGHEDEN FINANCE-COMMERCE 2012/2013 1.CONTROLE BLOKKERING ALGEMENE/ANALYTISCHE REKENING Na ingave van een algemene of analytische rekening (in Commerce en Finance) wordt er een controle uitgevoerd

Nadere informatie

Het document waarvan sprake in voorwaarde 6 hierboven, kan vanuit Count-e worden afgedrukt. Hiervoor moet je enkele stappen doorlopen.

Het document waarvan sprake in voorwaarde 6 hierboven, kan vanuit Count-e worden afgedrukt. Hiervoor moet je enkele stappen doorlopen. 1. Inleiding... 1 2. Optie kinderopvang fiscaal attest activeren... 3 3. Algemene rekening in verband brengen met kinderopvang... 3 4. Klantenfiche (leerlingen)... 4 5. Inbrengen van de gegevens... 5 5.1.

Nadere informatie

Handleiding Opmaken fiche 281.10

Handleiding Opmaken fiche 281.10 Opmaken fiche 281.10 1. Inleiding... 3 2. Voorbereidingen... 4 3. Personeelsleden als leverancier in de boekhouding voorzien... 7 3.1. Manueel leveranciersfiches voor de personeelsleden aanmaken... 7 3.2.

Nadere informatie

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken

Eindejaarsdocument. Inhoudsopgave 1 INVENTARIS. 1.1 Inventaris afdrukken Eindejaarsdocument 1 Inhoudsopgave 1 INVENTARIS...1 1.1 Inventaris afdrukken...1 1.2 Inventaris exporteren (= Inventaris opslaan om later af te drukken)...3 1.3 Inventaris importeren...3 2 EINDEJAARSKORTING...5

Nadere informatie

VAT REFUND. Flexibel, efficiënt & accuraat

VAT REFUND. Flexibel, efficiënt & accuraat VAT REFUND WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat INLEIDING 1.1. Vat Refund Algemeen Vat Refund 2010 De regelgeving van Vat Refund behelst voornamelijk de vereenvoudiging van de teruggaaf van btw

Nadere informatie

Praktische gids Btw-aangifte

Praktische gids Btw-aangifte B50/v5.00/F/PG026.01-15/04/01 Btw-aangifte Praktische gids Btw-aangifte Sage BOB 50 Financieel Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke zorg werd besteed en de auteurs beroep deden op betrouwbare

Nadere informatie

WinBooks Versie 4 What s New?

WinBooks Versie 4 What s New? WinBooks Versie 4 What s New? 1. Goedkeuring van de facturen vóór betaling... 2 2. Afpunten van de openstaande posten... 8 3. Prints : BTW Formulieren 2007... 10 4. Prints : Dagboeken : overzicht van de

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

EINDEJAARSVERRICHTINGEN

EINDEJAARSVERRICHTINGEN EINDEJAARSVERRICHTINGEN Tijdens de overgang van het oudejaar naar het nieuwe jaar dienen er een aantal handelingen verricht te worden, teneinde er voor te zorgen dat deze overgang ook voor Uw programma

Nadere informatie

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik

Speaking Notes. e-invoicing: Juridisch luik Speaking Notes e-invoicing: Juridisch luik 1 Op 1 januari 2013 treden er in België nieuwe factureringsregels in werking in verband met de belasting over de toegevoegde waarde. Deze wijzigingen werden aangebracht

Nadere informatie

Expert/M Plus Handleiding UBL Import.

Expert/M Plus Handleiding UBL Import. Expert/M Plus Handleiding UBL Import www.kluwer.be/software Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 2 2. INSTALLATIE VAN DE SOFTWARE... 2 3. INSTELLING IN CENTRAAL DOSSIERBEHEER... 2 4. CONFIGURATIE UBL IMPORT...

Nadere informatie

LOGISTIEK Self-billing

LOGISTIEK Self-billing LOGISTIEK Self-billing WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat Self-billing INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Algemeen 3 WERKING 2.1. Beheer-Instellingen 4 2.2. Verrichtingen-voorbeeld 8 Wings Self-billing

Nadere informatie

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1.

Vanaf 1 januari 2010 worden de basisregels inzake het bepalen van de plaats van een dienst grondig veranderd in het Btw-Wetboek 1. Belasting over de toegevoegde waarde Wijzigingen betreffende de plaats van diensten en samenhangende verplichtingen vanaf 1 januari 2010 Belastingplichtige die enkel vrijgestelde handelingen verricht waarvoor

Nadere informatie

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017

Release Notes Sage BOB 50c Versie van 04/04/2017 Derdenbestand Boekhouding & Financiën Bestand Klanten Boekhouding & Financiën Bestand Leveranciers Boekhouding & Financiën Bestand Relaties ondernemingen De verbinding met Google Maps in de derdenfiches

Nadere informatie

Nieuwigheden in DC-Account

Nieuwigheden in DC-Account Nieuwigheden in DC-Account 1 Algemeen... 2 1.1 Update... 2 1.2 Instellingen aanpassen voor verder te werken... 2 2 Hypotheekboekingen doen en toch maar 1 factuur maken... 2 2.1 Principe... 2 2.2 Chronologie...

Nadere informatie

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax

Facturatie in 2015 Definitieve regeling. Gonda Schelfhaut - Accountant/Belastingconsulent IAB Director VAT RSM Belgium InterTax Facturatie in 2015 Definitieve regeling Gnda Schelfhaut - Accuntant/Belastingcnsulent IAB Directr VAT RSM Belgium InterTax Inleiding Omzetting van Richtlijn 2010/45/EU in de Belgische wetgeving Unifrmiseren

Nadere informatie

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50.

Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Aanvulling Ereloonfiches Aanvullende instructies voor het verwerken van ereloonfiches 281.50. Rel. 90-05 Inaras N.V. WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 1/13 WWW.OCTOPUS.BE ERELOONFICHES 281.50 2/13 Inhoudstafel

Nadere informatie

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS

Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS Handleiding BOEKHOUDEN BETALINGEN LEVERANCIERS G. Verwilghensingel 6 - B-3500 Hasselt - t. 011 360 360 - f. 011 360 369 BTW BE 0441.752.054 - KBC 450-0622771-87 - www.adsolut.be Betalingen leveranciers

Nadere informatie

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting

Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Toelichting bij de suppletie omzetbelasting Algemene informatie Wanneer doet u een suppletie omzetbelasting? Hebt u te veel of te weinig btw aangegeven? Als dit bedrag meer dan 1.000 is, meldt u dit aan

Nadere informatie

Ford Vehicle Billing. Handleiding

Ford Vehicle Billing. Handleiding Ford Vehicle Billing Handleiding INHOUD: 1 ALGEMEEN... 3 1.1 OMSCHRIJVING... 3 2 FORDBCMINTERFACE... 4 2.1 OMSCHRIJVING... 4 2.2 MODELGEGEVENS... 4 2.3 COMMERCIËLE GEGEVENS... 4 2.4 OPTIES VAN DE WAGEN...

Nadere informatie

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling:

Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Stap 1: Verkoopsjabloon voor de margeregeling: Versie: 1209121 Pagina 1 van 5 Instellingen orders met margeregeling (mogelijk vanaf SnelStart Nota 3). Voordat u orders waarbij de margeregeling van toepassing is kunt invoeren dienen er: artikelomzetgroepen,

Nadere informatie

Jaarafsluiting Lucas@win 1

Jaarafsluiting Lucas@win 1 Jaarafsluiting Lucas@win 1 Voorwoord : Vooraleer men in een nieuw boekjaar kan boeken, dient het vorige afgesloten te zijn. Deze afsluiting is niet definitief voor de algemene rekeningen. Na de jaarafsluiting

Nadere informatie

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1

BTW. Academiejaar 2009-2010 samenvatting - Jeroen De Mets 1 BTW 1. INLEIDING...2 A. DEFINITIE...2 B. OUD EN NIEUW STELSELSTELSEL...2 2. DE BTW-PLICHTIGE VAN RECHTSWEGE...2 3. DE TOEVALLIGE BTW-PLICHTIGE...3 4. DE BELASTBARE FEITEN...3 A. ALGEMEEN...3 B. OVERZICHT...4

Nadere informatie

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel.

Expert/M Plus. Importeren saldibalans uit Excel. Expert/M Plus Importeren saldibalans uit Excel www.kluwer.be/software Inhoudsopgave INLEIDING... 2 WERKING IN EXPERT/M PLUS... 2 DE STRUCTUUR VAN DE SALDIBALANS IN MS EXCEL... 3 DE HOOFDING... 3 DE SALDIBALANS...

Nadere informatie

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6

Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 Gebruikerstoelichting Kleos 3.8.6 INHOUDSTAFEL 1 Fiche 281.50 algemeen ------------------------------------------------------------------------------------------ 3 2 Het scherm Export Fiches 281.50 -------------------------------------------------------------------------

Nadere informatie

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus

Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert. Handleiding Expert modus Stap voor stap BOB 50 & BOB 50 Expert Handleiding Expert modus INHOUD De Expert modus... 3 1. Boekhoudkundige audit... 4 2. Audit nota s... 9 3. Verwijdering van boekingen... 13 4. Decentralisatie van

Nadere informatie

Informatie voor ondernemers

Informatie voor ondernemers Informatie voor ondernemers Factuurvereisten en regels Vrijwel elke ondernemer heeft te maken met btw. Btw is de belasting die u als ondernemer verschuldigd bent over uw omzet. Daar staat tegenover dat

Nadere informatie

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid

Btw in de bouw. Btw in de bouw. Nieuwe regels opeisbaarheid Btw in de bouw Marleen Porré Confederatie Bouw Oost-Vlaanderen 5 februari 2013 Btw in de bouw Nieuwe factureringsregels - tijdstip opeisbaarheid Elektronische facturatie en bewaring Nieuwe regels omtrent

Nadere informatie

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM)

HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) HANDLEIDING ADVODATA (INTERIM) Versie 8.9.x 11 MAART 2015 ADVODATA COMPUTER SERVICES 1. Berekeningen A. Invorderingen Via het bovenstaande menu item kan de nieuwe versie van de invorderingberekening module

Nadere informatie

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat

CRM Accountancy. Flexibel, efficiënt & accuraat CRM Accountancy WINGS Software Flexibel, efficiënt & accuraat ACCOUNTANCY CRM INHOUDSOPGAVE INLEIDING 1.1. Wings CRM Accountancy algemeen 3 PRESTATIES 2.1. Wings CRM Accountancy login 4 2.1.1. Het inloggen

Nadere informatie

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels

Update BTW. sinds 1 januari Facturatieregels in een nieuw kleedje. . De nieuwe BTW-factureringsregels Update BTW Facturatieregels in een nieuw kleedje. De nieuwe BTW-factureringsregels sinds 1 januari 2013 boekhouding & fiscaliteit Tel: 03/489.11.46 Fax: 03/489.29.41 w ww. b oe kh ou d k a n to orm a ri

Nadere informatie

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in 2010 in België nieuwe bepalingen in voege treden op het vlak van de BTW-regelgeving.

Het zal u niet ontgaan zijn dat er in 2010 in België nieuwe bepalingen in voege treden op het vlak van de BTW-regelgeving. 15 december 2009 Betreft: SHL: implementatie BTW-regelgeving 2010 Geachte SHL-gebruiker, Het zal u niet ontgaan zijn dat er in 2010 in België nieuwe bepalingen in voege treden op het vlak van de BTW-regelgeving.

Nadere informatie

«Praktische gids» BTW Brieven

«Praktische gids» BTW Brieven 11/09/01 50E/v2.31/F/PG001.01 «Praktische gids» BTW Brieven Financieel Voor het gebruik door de end-users van Sage BOB 50 Expert Oplossing Sage BOB 50 Expert 2 Hoewel aan deze uitgave de grootst mogelijke

Nadere informatie

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren

Nationale Administrateursdag Carola van Vilsteren Nationale Administrateursdag 2016 Carola van Vilsteren Programma Welkom Factuur Factuureisen en postbusnummer Creditfactuur en BTW E-facturering en BTW BTW-aangifte Laatste BTW-aangifte Overige actualiteiten

Nadere informatie

WinImsEuro - kasboekhouding

WinImsEuro - kasboekhouding Afdelingen... 2 Werkwijze... 3 Instellen parameter... 3 Afdelingen definiëren... 4 Via bestandsbeheer / afdelingen... 4 Aan- en verkoopartikelen... 6 Snelboeken... 7 Uitgaven... 8 Ontvangsten... 8 Aanmaak

Nadere informatie

Correcties van Loonberekeningen en Facturen in UBplus

Correcties van Loonberekeningen en Facturen in UBplus van Loonberekeningen en Facturen in UBplus Versie: 1.0 Versiedatum: 07-05-2017 Inleiding Voorkomen is beter dan genezen, maar soms is het onvermijdelijk dat er achteraf correcties moeten worden aangebracht

Nadere informatie

Finfisc@Web Nieuwsbrief

Finfisc@Web Nieuwsbrief Finfisc@Web Nieuwsbrief Aanpassingen versie 3.3.9 Aanpassing rapporten aan Vat package In deze versie zijn de rapporten voorzien van de nieuwe ventilatiecodes ivm de VAT package Aanpassingen versie 3.3.8

Nadere informatie