onderzoek in dienst RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "onderzoek in dienst RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE"

Transcriptie

1 onderzoek in dienst van mens en nvlieu RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE BERICHTEN UIT HET RIVM 1988

2 II onderzoek in dienst van mens en milieu RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE BERICHTEN UIT HET RIVM 1988 Bilthoven, 1989 C

3 ISSN Redactie en vormgeving: Rijksinsiituut voor Volksgezondheid en Milieuhygiëne Postbus BA Bilthovcn Telefoon

4 INHOUD DEEL I Inleiding, Personeel, Financiën, Produktie Deel II Verslagen 92 Deel III Mededelingen 240 r

5 DEEL I INLEIDING, PERSONEEL, FINANCIEN, PRODUKTIE Pro iel vin het RIVM 7 Or; mognun 10 AïTfmene inleiding 15 Bü'rtxrsverslag mstituutsdixectie 24 I Penneel C jriegdiensdeidingdiensicoinmissie 27 Prsoneel en organisatie 28 r~u*jiciën >nanciën 32 Produktie Vaccins, sera en Tcagentia 34 Oiagnostisdi onderzoek 36 Rapportage Lb.v. het college ler beoordeling vu, geneesmiddelen 37 Vergiftigingeninformatie 38 Tcratologie informatie 42 Toxicologische advisering 4? Ontwikkelingssamenwerking 44 Symposia, workshops, studiedagen e.d. 46 v /etenschappelijce vergaderingen 48 "ipporten 52 Publikaties 65

6 Ijichl'cln KIM Aerncarto.Schiphnl Het RNMgebouwencomplex, mei 1989

7 PROFIEL VAN HET RIVM PROFIEL VAN HET Historie De kiem voor het huidige RIVM werd gelegd in 1909 met een Koninklijk Besluit tot oprichting van het Centraal Laboratorium voor de Volksgezondheid. Het Centraal Laboratorium dat zijn werkzaamheden begon in 1910 in een speciaal daarvoor opgetrokken gebouw in Utrecht was bedoeld als laboratoriumorganisatie voor het Staatstoezicht op de Volksgezondheid. Dat Staatstoezicht, ontstaan in de laatste de cennia van de vorige eeuw op initiatief van de staatsman Thorbecke, is ook heden ten dage nog een van de instrumenten waarmee de rijksoverheid zich kwijt van eengrondwettelijk vastgelegde taak: de zorg voor een goede volksgezondheid en een schoon milieu. Het besef dat de centrale overheid hier inderdaad een eigen verant woordelijkheid heeft ontstond in het midden van de negentiende eeuw als gevolg van de opmerkelijke vorderingen die destijds in medischwetenschappelijk opzicht ge boekt werden door onderzoekers zoals Louis Pasteur en Robert Koch. Men reali seerde zich in toenemende mate dat er in ieders leefmilieu invloeden zijn die de ge zondheid of de milieukwaliteit kunnen schaden waartegen vaak geen afdoende bevei liging mogelijk is zonder collectieve inspanningen die vrij zijn van commercieel winstbejag. In de loop der jaren hebben enkele fusies plaatsgevonden met aan het Centraal Laboratorium verwante rijksinstellingen die na 1910 weiden opgericht. De basisdoelstelling werd verbreed door de bepaling dat het (gefuseerde) instituut ook bcleidsonderbouwend onderzoek voor de centrale overheid heeft te verrichten. Gaandeweg volgden diverse taakuitbreidingen waarvan er vele in Wetten zijn vast gelegd. Thans vigeren in deze zin in Nederland enkele tientallen Wenen. Kerntaken Hierboven bleek dat het RIVM in essentie een kenniscentrum is ten dienste van het beleid en het toezicht van de rijksoverheid. Dit betekent dat het instituut zijn produktcn (informatie, adviezen, meetgegevens, rapporten, publikaties) primair ter beschik king stelt voor 4e ondersteuning en de uitvoering van het overheidsbeleid inzake volksgezondheid en milieu. Die produkten moeten dus uitmunten door wetenschap pelijke kwaliteit en neutraliteit. Dit laatste houdt onder meer in dat het instituut niet in de positie verkeert om onderzoek te verrichten rechtstreeks ten behoeve van belang hebbenden uit het bedrijfsleven. Wil de centrale overheid haar verantwoordelijkheid inzake volksgezondheid en milieu kunnen dragen dan moet zij kunnen beschikken over doeltreffende en actuele informatie over de feitelijke toestand (van volksgezond heid en milieu), over de wijze waarop die is ontstaan onder invloed van uiteen lopende factoren en over het voorziene effect van maatregelen die in het kader van het overheidsbeleid (zullen) worden genomen. Het is duidelijk dat bij al deze facet ten een geïntegreerde benadering nodig is die zich nadrukkelijk richt op de relatie tussen mens en milieu. Diagnose en prognose van de toestand van volksgezondheid en milieu zijn aldus de sleutelbegrippen in de RIVMtaakstelling. Preciezer gezegd: het is de kerntaak van het RIVM om aan de rijksoverheid inzicht te verschaffen in: l.dc toestand van de gezondheid van het nederlandse volk en die van het milieu in Nederland, voor zover deze door biologische, chemische of fysische factoren worden beïnvloed 2. de processen die aan bedoelde beïnvloeding ten grondslag liggen, waarbij de na druk ligt op de wisselwerking tussen mens en milieu en ook op de onderlinge invloe den van de factoren die de toestand van de gezondheid of van het milieu bepalen 3. de te verwachten ontwikkelingen in de toestand van gezondheid en milieu, op basis van permanente observatie, bestudering van causale mechanismen en model ontwikkeling. In directe samenhang hiermee moet het RIVM 4. het instrumentarium verschaffen dat gezondheidszorg en milieubeheer voor hun praciisch functioneren nodig hebben, voor zover dit instrumentarium niet elders be schikbaar is en voorzover de ontwikkeling daarvan zich voegt binnen het wettelijk kader van de aan het instituut opgedragen taken.

8 PROFIEL VAN HET RIVM Een geprononceerd voorbeeld van de door het RIVM verrichte werkzaamheden is het document Zorgen voor Morgen dat eind 1988 door het instituut is uitgebracht als achtergronddocument voor het Nationaal Milieubeleidsplan. Voorbeelden van de 4e kerntaak vindt men onder meer in de produktic van vaccins en andere biologi sche agentia en in het optreden van het RIVM bij calamiteiten in het milieu, epi demieën van besmettelijke ziekten, voedselvergiftigingen, etc. Het instituut beschikt onder meer over een milieuongevallenorganisatie, een nationaal vergiftigingeninformatiecentrum en een medisch centrum immunisaties, voorzieningen die 24 uur per et maal bereikbaar en inzetbaar zijn ten behoeve van onder meer overheden (lokaal, regionaal en nationaal), artsen, dierenartsen, apothekers en basisgezond heidsdiensten. Positie Het RIVM maakt deel uit van het ministerie van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur en wordt mede gefinancierd door het ministerie van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Or dening en Milieubeheer. Beide genoemde departementen zijn voor het instituut de belangrijkste opdrachtgevers, maar ook voor andere ministeries worden werkzaam heden verricht. In nationaal en internationaal verbind werkt het RIVM samen met vele organisaties en instellingen (Wereldgezondheidsorganisatie, OESO, Raad van Europa, Europese Gemeenschap, universiteiten, TNO, KNMI. Rijkswaterstaat, enz.). Organisatie Het instituut heeft drie hoofdsectoren die elk bestaan uit een aantal laboratoria en en kele coördinerende of adviserende burezus. De insihuutsorganisatie omvat naast de drie hoofdsectoren een aantal eenheden die een op het gehele RIVM gerichte onder steunende of verzorgende functie hebben. Er is een vierhoofdige directie, bestaande uit een directeurgeneraal en drie hoofddirecteuren. De taak van hoofdsector I 'MICROBIOLOGIE EN IMMUNOLOGIE' omvat onder meer preventief en diagnostisch onderzoek van besmettelijke ziekten; produk tic en cor.'rolc van vaccins voor het Rijksvazcinatieprogramma en het Militair Vacci natieprogramma; produktic van middelen voor de behandeling van sommige trans plantatie of kankerpatiënten; produktie van monockmale antistoffen en diagnosti sche reagentia; pathologisch en parasitologisch onderzoek; microbiologisch kwaliteit sonderzoek van levensmiddelen en water; observatie en registratie van entreacties; deelname aan en coördinatie van AIDSonderzoek. In hoofdsector II 'FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE' wordt onderzoek verricht naar het effect van sloffen op mens en milieu. Dat kunnen exogene stoffen zijn (geneesmiddelen, bestrijdingsmiddelen, kleurstoffen e.d.) maar ook endogene zoals hormonen en enzymen. De hoofdsector brengt adviezen uit o.m. ten behoeve van het toelatingsbeleid van de overheid. Speciale aandacht wordt gegeven aan kan kerverwekkende eigenschappen van sloffen en aan de relatie tussen in voeding aan wezige stoffen en kanker. Ook wordt diagnostisch onderzoek verricht en worden re ferentiematerialen geproduceerd. Hoofdsector III 'CHEMIE EN FYSICA' is belast met het onderzoek van de uit stoot, het vóórkomen, het transport en het gedrag van mogelijk schadelijke stoffen in bodem, water en lucht. Ook onderwerpen als ioniserende straling en drinkwater voorziening zijn daarbij inbegrepen. Intensief wordt bij het onderzoek gebruik ge maakt van wiskundige (modellcrings)techniekcn. Op de gebieden van ecologisch en milieutoxicologisch onderzoek wordt nauw samengewerkt met hoofdsector II. Ten dienste van hoofdsector I worden vooral veel chcmischanalytischc metingen gedaan. Een nationaal onderzoeksprogramma inzake de vcrzuringsproblcmaiick wordt vanuit hoofdsector III gecoördineerd. De nuvolgcndc CENTRALE AFDELINGEN ondersteunen de werkzaamheden van de drie hoofdsectoren: centrum voor wiskundige methoden, centrum voor epide miologie, afdeling procfdicrcnvoorzicning, bureau sirecklaboratoria, bureau ontwik kelingssamenwerking en bureau kennisexploitatie. Anno 1988 is begonnen met de oprichting van een planbureau milieuhygiëne, cen planbureau volksgezondheid en een centrum voor infccticzirklcnbcstrijdmg.

9 PROFIEL VAN HET RIVM Het RIJKSCONTROLELABORATORIUM neemt in de RIVMorganisatie een afzonderlijke positie in. Negen STAFAFDELINGEN, tenslotte, hebben een verzorgende functie: bureau directie, algemene zaken, personeel en organisatie, bedrijfseconomische dienst, veiligheidsdienst, bedrijfstechnische dienst, projectbureau vernieuwbouw, computer centrum, documentatie en bibliotheek. Afgeronde kerncijfers (1 januari 1988) formatieplaatsen 1190 personeelsleden* 146S wetenschappelijke staf** 310 publikaties 1988 SSO rapporten jaarbudget 1988 (min. gulden) 160 bedrijfsoppervlak(m2) : inciibiefdeckijdcn niccimedcwcikmm<n,cxel.«a(i«>(«)i : nota, biologen, chemici, diaruruen. femkcuen, fyüa, geologen, hydrologen, werktuigbouwkundigen, wiskundigen, ca. Het RIVM is gevestigd in Bilthoven, Antonie van Leeuwenhoeklaan 9. postadres: RIVM Postbus BA Bilthoven telefoon: (030) telex : rivmnl telefax : (030)

10 RIVMORGANOGRAM Algemene Afdelingen Stafafdelingen Directie Directeurgeneraal: ir.drs.r.b J.C.van Noort Hoofddirecteur Microbiologie en Immunologie: tvs. plv. dir.generaal: prour.e J.Ruitenberg Hoofddirecteur Farmacologie en Toxicologie: profdr.r.kroes Hoofddirecteur Chemie en Fysica: ir.n.d.van Egmond* Hoofdsector 1 Microbiologie en Immunologie Hoofdsector II Farmacologie en Toxicologie Hoofdsector III Chemie en Fysica * m.i.v. 1 januari Daarvóór: tol 1 oktober 1988 dr.ir.b.c.j.zoctcman; van 1 oktober t/m 31 december 1988 ir.drs.r.b.j.c.van Noort (wnd.). 10

11 HOOFDSECTOR I: MICROBIOLOGIE EN IMMUNOLOGIE Organogram Hoofddirecteur: protdr.e.j.kuitenberg Directeur Microbiologie: drs.h.w.b ngel Directeur Immunologie: dr J.G.Vos Directeur Vacdnbereiding; dr.mjcrassclt Kwaliteitsbeheer drjf.aj.de Vries Immunisaties dr.h.c.rürokc Parenteralia en Media drs.gj.guijt Virologie drj.g.kapsenberc (wnd.) Bacterfële Vaccins drj.nigel Bacteriologie dr.p.a.m.guinée Geïnactiveerde Virusvaccins drf.c.beuverjr Water en Levensmiddelenmicrobiologie drjra.h.havelaar Levende Vaccins dr.a.d.pt«nting«parasitologie en Mycologie drj.h.w.b.engel Controle Bacteriële Vaccins drj.g.krecrenberg Pathologie drj.g.vo* Controle Virusvaccins dr.g.van Steenis Immunobiologle dr.a.d.m.e.oilerhauf 11

12 HOOFDSECTOR II: FARMACOLOGIE EN TOXICOLOGIE Organogram Hoofddirecteur: protdr.r.krots Directeur Farmacologie en Medische Toxicologie: profdr.biungsttr Directeur Toxicologie: drs.ca.van der Heijden Stafbureau Hoofdsector II protdr.r.kroes kwaliteitsgarantie drjj.t.w.a.strik Farmacologie drp.c.hillrn Ecotoxicdogie, Milieuchemk en Drinkwater dr.ham.de Kruijf Nationaal Vergiftigingeninformatiecentrurn profjr.bs»ngster Toxicologie dn.ca.van der Heijden Chemotherapie dr.b.van Klingeren Klinische Chemie protdr.r.kroes (wnd.) ï Carcinogenese en Mutagenese protjr.g.r.mohn Biotransformatie, Farmaco^ en Toxicokinetiek dr.a.g.rauwt Teratologie dr.p.wj.ptten Analytisch Residuonderzoek dr.r.w5teph»ny Adviescentrum Toxicologie drs.a.g.a.c.knaap 12

13 HOOFDSECTOR III: CHEMIE EN FYSICA Organogram Hoofddirecteur: ir.nd.van Egmond* Directeur Bodem en Waterondennek: lr.nj).van Egmond Directeur Lucht, Stralings en AfvaJston«MMderzoek: drjr.tschiieider Projectbegeleiding ir.nd.vaa Egnwad [nspectieonderzoek en Milieuongevallendienst jj3 Bodem en Grondwateronderzoek ir.n.d.van Egmond Luchtonderzoek drjt.m.vaa Aabt Organischanalytische Chemie dr.h.a.van 't Klooster Stralingsonderzoek drjr.c.van den Akker (wnd.) Anorganische Chemie dr.a.w.fonds Afvalstoffen en Emissies irjixangcwcg Centrale Ingang Milieuinformatie dnj.a.bakkei * m.i.v. 1 januari Daarvóór: tot 1 oktober 1988 dr.ir.b.c.j.zoeteman; van 1 oktober t/m 31 december 1988 ir.drs.r.b.j.c.van Noort (wnd.). 13

14 ALGEMENE AFDELINGEN EN STAFAFDELINGEN Organogram Rijkscontrolelaboratoriun drsj.wdorpcnu Bureau Directie L.M.Oostwoudcr Bedrijfsveiligheidsdienst drs.r.wester Algemene Zaken ing.h.w.boom Bureau Streeklaboratoria drs.h.w.b.engd Personeelszaken drs5.a.m.reijitden Centrum voor Wiskundige Methoden Idr Jr.C.v»n den Akker Bedrijfstechnbche Dienst ing.a.dcn Hartogh Centrum voor Epidemiologie pror.dr.d.kromhout Bedrijfseconomische Dienst M.Rook, mba Proefdierenvoorziening drj.b.c.kruijt Projectbureau Vernieuwbouw^ ir.jj.meulcnkamp Bureau Ontwikkelings samenwerking ir.a.r.bergtn Computercentrum drs.a^.m.koeleman Kennisexploitatie protdr.e.j.rulunbtrg Documentatie en Bibliotheek' drj.p.h.a.m.meli» 14

15 ALGEMENE INLEIDING ALGEMENE INLEIDING BIJ HET JAARVERSLAG OVER 1988 VAN HET RIJKSINSTITUUT VOOR VOLKSGEZONDHEID EN MILIEUHYGIËNE (RIVM) R3J.C.VAN NOORT EJ.RUITENBERG R.KROES N.D.VAN EGMOND Het RIVM heeft een succesvol jaar 1988 achter de rug. Enkele hoogtepunten waren: De officiële opening van de nieuwbouw (het DrJI.Cohengebouw) op 2 juni. Deze gebeurtenis markeerde de voltooiing van de integratie van de drie onderzoeksinsti tuten RW, RID en WA tot ién RIVM waarmee op I januari 1984 werd begonnen. De pubtikatie op 30 augustus van de onderzoeksresultaten verband houdende met de massale sterfte van zeehonden. Door de onderzoeksgroep van het RIVM is in. samenwerking met de zeehondencrèche te Pieterburen het voor die sterfte verant woordelijke virus geïsoleerd. Het betrof een wereldprimeur. De publikatie op 18 december van het document "Zorgen voor Morgen". Dit rap port vormt de wetenschappelijke onderbouwing van het Nationaal Milieubeleidsp lan (NMP). Het is voor het eerst dat een dergelijke omvattende milieuverkenning werd uitgebracht. Het RIVMjaarverslag over 1987 werd ingeleid met een beschouwing over de posi tionering en de kerntaken van het instituut Diagnose en prognose van de staat van volksgezondheid en milieukwaliteit waren in die beschouwing de centrale begrippen van waaruit vier kerntaken werden geformuleerd. In 1988 is de ontwikkelde visie neergelegd in een nota "Contouren van een RIVMstrategie" en daarmee is een richt snoer geschapen voor de wijze waarop het instituut in de komende jaren zijn functie in het nederlandse overheidsbestel hoopt te vervullen. De nota is in overeenstemming met een door de Raad van Advies voor het Wetenschapsbeleid (RAWB) in juni 1988 aan de regering uitgebracht advies over het missiepatroon van de nietuniversitaire onderzoeksinstellingen in Nederland. De door de RAWB voorgestane kenniscentrum positie van het instituut is in het daarop ingenomen regeringsstandpunt onder schreven. Ten aanzien van de RIVMonderzoeksfunctie heeft de regering daarbij de aantekening gemaakt dat zij, anders dan de RAWB die hier een beperking heeft be pleit tot de verzameling en vertaling naar het beleid van elders gegenereerde onder zoeksresultaten, van mening is dat het instituut zijn wettelijke overheidstaak niet naar behoren zal kunnen vervullen zonder substantieel vanuit de departementen opgedra gen eigen onderzoek. De genoemde contourennota is ook gebaseerd op de resultaten van een studie die, op verzoek van de RIVMdirectie, ten aanzien van de RIVMstra tegie is verricht door het adviesbureau IKON Beleidsconsulenten BV (1987/1988). De uit laatstbedoeld onderzoek resulterende aanbevelingen zijn door de minister van Welzijn, Volksgezondheid en Cultuur (WVC) overgenomen in een brief aan de Tweede Kamer der StatenGeneraal. Geheel in die lijn heeft de Ministerraad inmid dels besloten om het RIVM niet te betrekken bij verdere privatiseringen van on derdelen van de rijksdienst. De zojuist geschetste ontwikkelingen hebben tot een aantal vaststellingen geleid. Zo is vastgesteld dat het RIVM fungeert als kennis en expertisecentrum binnen de rijksoverheid op de terreinen van volksgezondheid en milieubeheer. In die kwaliteit vervult het instituut diverse controle en referentietaken en verricht het onderzoek ter ondersteuning van het beleid en het toezicht van de centrale overheid. Tevens ver schaft het RIVM middelen en produkten die gezondheidszorg en milieubeheer voor hun praktische functioneren nodig hebben voorzover die niet elders beschikbaar ko men en voorzover hun ontwikkeling of produktie past binnen het wettelijk kader van de aan het instituut opgedragen taken (o.m.: vaccinproduktic, milicucalamiteitenbeheersing, vergiftigingeninformatie). De genoemde onderzoeksfunctie is erop gericht om inzicht te verschaffen in: 15

16 DEEL I: INLEIDING, PERSONEEL, FINANCIEN, PRODUKTIE de toestand van de volksgezondheid ai die van het milieu, voorzover deze door (exogene) biologische, chemische of fysische factoren worden beïnvloed; de processen die aan deze beïnvloeding ten grondslag liggen; de te verwachten toestandsontwikkeling op korte en middellange termijn. Een beperkt gedeelte van de instituutscapacitcil weid en wordt, buiten de ge schetste binding aan de rijkstaak, ingezet voor door derden betaalde activiteiten. Het oogmerk van die activiteiten is verhoging van kennis en ervaring en van de kwaliteit van de onderzoeksfunctie. Strijdigheid met de rijkstaken van het instituut wordt daar bij onder alle omstandigheden vermeden. Kenniscentrum en toekomstverkenning Tegen het einde van het verslagjaar publiceerde het RIVM het rapport "Zorgen voor Morgen" als achtergronddocument voor het Nationaal Milieubeleidsplan 1989 (NMP) van de minister van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer (VROM). De verschijning van dit rapport markeert een uiterst belangrijke fase in het bestaan van het instituut omdat het een eerste zeer concreet resultaat is van de diag nose en prognosetaak waarvoor het RIVM zich, zoals hierboven werd geschetst, als kenniscentrum gesteld weet Van belang is de vaststelling dat het document, waaraan door diverse zusterinstellingen is meegewerkt, door het RIVM geheel in eigen verantwoordelijkheid en onafhankelijkheid is uitgebracht. Inmiddels heeft de minister van VROM het instituut opdracht gegeven om een dergelijke milieuverken ning in de toekomst eens per twee jaar op te stelle:'.: de eerstvolgende produktie kan in maart 1991 worden verwacht. In studie zijn thans de mogelijkheden om soortgelijke omvattende verkenningen te ondernemen op het terrein van de volksgezondheid. Internationalisering Een studie als Zorgen voor Morgen toont de noodzaak aan van versterking van het milieuonderzoek en van de collectieve preventie, welke laatste ook in financieel op zicht verre te verkiezen is boven de "end of pipe" benadering die tot dusverre vaak noodgedwongen in het milieubeheer werd toegepast Ook wordt in het rapport uit eengezet dat de actuele en nog komende milieuproblematiek het uiterste vergt ter za ke van internationale, ja zelfs mondiale samenwerking. Voor de volksgezondheid geldt dit in niet mindere mate. Te denken valt hier, bijvoorbeeld, aan de bestrijding of zelfs de mondiale uitroeiing van tal van infectieziekten (waaronder kinderverlam ming), die zeker niet zal slagen als vaccinatieprogramma's niet vergaand in interna tionaal verband op elkaar worden afgestemd. Ook het RIVM zal derhalve zijn taken moeten internationaliseren. Deze interna tionalisering, op diverse terreinen reeds in gang, zal zich met name ook moeten uit strekken tot de opstelling van milieutockomstverkenningrn op het niveau van de Europese Gemeenschap. Vanouds speelt het RIVM een belangrijke internationale rol op hel gebied van de ontwikkeling en produktie van vaccins tegen diverse kinderziekten die vooral in ontwikkelingslanden jaarlijks miljoenen slachtoffers eisen. Diverse organisaties zetten zich in voor de preventie en de bestrijding van die ziekten. Zij zien zich daarbij in toenemende mate geconfronteerd met het probleem dat de ontwikkeling van juist voor die landen geschikte nieuwe vaccins in het algemeen bij commerciële vaccin producenten weinig belangstelling ontmoet. Recent (november 1988) is in de Scienti fic American een artikel over deze problematiek verschenen. Daarin wordt uit eengezet dat bedoelde internationale organisaties grote behoefte hebben aan de lever ing van vaccins tegen zo laag mogelijke prijzen. Commerciële vaccinproducenten hebben daarvoor slechts belangstelling als het gaat om bestaande vaccins waarmee op de thuismarkt de kosten van research en ontwikkeling al ruimschoots zijn terug verdiend. Zij zijn over het algemeen niet bereid of in staat om te investeren in nieuwe vaccins die specifiek bestem J zijn voor ontwikkelingslanden. Speciaal in de Vere nigde Staten doet zich daarenboven het probleem voor van financiële aans; zakelijk

17 ALGEMENE INLEIDING heidskwcstics die uit de vaak onvermijdelijke vaccinbijwerkingen kunnen voort vloeien. In dit kader is enkele jaren geleden in de VS de National Childhood Vaccine Injury Act aangenomen wardoor de federale ovdheid deze aansprakelijkheid heeft overgenomen om zodoende de afnemende belangstelling voor de ontwikkeling en produktic van vaccins te keren. Feit is intussen dat orwikkelingslanden veelal versto ken blijven van de juist voor hun omstandigheden geschikte vaccins, hoewel de ontwikkeling van die produkten in wetenschappelijk opzicht zeer wel mogelijk is. Algemeen heerst de overtuiging dat bij uitstek een overheidsinstelling ab het RIVM door zijn grote kennis en ervaring belangrijke bijdragen kan leveren aan het welslagen van internationale vaccinatieprogramma's voor ontwikkelingslanden. Op initiatief van de Task Force for Child Survival (een samenwerkingsverband van WHO, Unicef, Wereldbank, UNDP en Rockefeller Foundation) ligt bet in de bedoeling om het instituut via een consortium met Scandinavische instituten ie betrekken bij de voorbereidingen voor de ontwikkeling van nieuwe vaccins voor de Derde Wereld. Het RIVM beschikt tevens over een Centrum voor Technology Transfer waarvoor startsubsidies zijn verleend door het ministerie van Economische Zaken en hel mini sterie van Buitenlandse Zaken (Ontwikkelingssamenwerking). Dit centrum heeft di verse projecten onderhanden die gericht zijn op training en kennisoverdracht ten bate van de opzet van vaccinproduktiefaciiiteiten in enkele grote ontwikkelings landen. De europese eenwording, die in 1992 een geheel nieuwe fase zal ingaan, schept ook voor een instituut als het RIVM nieuwe uitdagingen. Nationale overheidstaken ten aanzien van toelating, certificatie of normering van produkten zullen in snel tempo naar een europees niveau verschuiven. Voor de thans op dit terrein werkzame natio nale instellingen zal dit, ook in de competitieve sfeer, belangrijke gevolgen hebben. Reeds werd ir. het vorige jaarverslag het gevaar gesignaleerd van verwatering en verschraling vsn kwaliteitseisen voor geneesmiddelen, medische hulpmiddelen, voe dingsmiddelen, milieueisen e.d. Van dergelijke risico's zijn inmiddels diverse voor beelden bekend. Eén van die voorbeelden is een recente conceptegrichllijn voor bloedprodukten die gevaarlijk zwakke en vage passages beval gelet op de risico's van AIDSbesmetting via dergelijke produkten en die in diverse opzichten de aan vaarding van een in Nederland aanhangig wetsontwerp inzake bloedtransfusie in de weg zou kunnen staan. Een ander voorbeeld is de eind 1988 gerezen kwestie over de door minister Nijpels van VROM voorgestane fiscale subsidiëring van kleine schone auto's. Onmiskenbaar staat op dit moment nog het doel van de vrije europese handel op gespannen voet met aan milieubescherming en gezondheidszorg te stellen eisen. Europese milieu en gezondheidsmaatregelen dreigen aldus op zijn best neer te ko men op een gemiddelde tussen de behoudende en de vooruitstrevende krachten in de Gemeenschap. De veelal trage besluitvorming op EGniveau onderstreept de noodzaak dat de beleidsautoritciten van de afzonderlijke lidstaten trachten om in klei nere kring, bijvoorbeeld met buurlanden, tot afspraken te komen. Het RIVM is bereid en qua deskundigheid in staat om uit te groeien tot een euro pees instituut voor postmarketing surveillance en referentie. Hieraan wordt reeds op diverse gebieden en langs verschillende lijnen gewerkt. Het voorshands ontbreken vaii scherp geformuleerde EGrichtlijnen is een ernstig probleem dat o.a. spech ter zake van de toelating van thuisdiagnostische tests en medische hulpmiddelen. Vast staat dat het vrije verkeer van goederen binnen de Gemeenschap zal nopen tot aan zienlijke intensivering van de postmarketing surveillance in de afzonderlijke lidstaten. Vast slaat ook dat nog bijzonder veel werk verzet zal moeten worden om tot de ge wenste internationale duidelijkheid ie geraken. Beheersing, eliminatie en diagnostiek van infectieziekten In het verslagjaar is veel aandacht besteed aan de ontwikkeling van strategieën op de terreinen van vaccins, biological response modifiers en diagnostics. De formu lering van langctcrmijndoclstellingcn en de op basis daarvan toe te kennen prio riteiten van onderzoeksactiviteiten hebben daarbij centraal gestaan. Aangaande bactcriële vaccins werd een belangrijk contract gesloten om, ten bc 17

18 DEEL I: INLEIDING, PERSONEEL. FINANCIEN, PRODUKTÏE hoeve van bet ncderlandse vaccinauepiogranima, bet door een araerikaanse indus trie bereide kandidaatvaccin legen Haemophilia uiflmtnat type B, één van de ver wekken van hersenvliesontsteking, in handen ie krijgen. Verrichte labontoriumwerkzaamheden om dit vaccin Ie koppelen aan het DKTPvaccin waren veelbelovend en verwacht mag warden dat het DKTPHvaccin over enkele jaren be schikbaar zal zijn. Inzake era vaccin legen een andere verwekker van hersen vliesontsteking, te weten Neisseria memitgititts groep B werd een belangrijk re sultaat geboekt dat tot een patent heeft geleid. Het incorporeren van de Mcomponent" in de DKTPcockuil zal enige jaren meer vergen dan de zojuist genoemde H component. Het beoogde DKTPHMvaccin zal in het kader van de ncdertandse epi demiologische verhoudingen zeker zijn nut bewijzen. Er is, voorts, liasd gewerkt aan de verbetering van de kmkhnettcomponent in het DKTPvaccin. Een goede voorfrf f Titling van de introductie van een absoluut veilig en werkzaam kwkhocstvaccbi is van groot belang. Substitutie van het huidige kinkhoestvaccin door een nieuw kan didaatvaccin zal slechts mogelijk zijn na gebleken effectiviteit m een gebied waar kinkhoest endemisch voorkomt. Een dergelijk onderzoek kan slechts op enkele plaats en in de wereld adequaat worden verricht. Internationale samenwerking, zowel in het laboratorium als in het vew, is in dit verband een absolute voorwaarde. Ter zake zullen keuzes moeten worden gemaakt Veel aandacht is besteed aan de voorbereiding om een vaccin legen bof. mazelen en rode hond (BMR) m eigen beheer te bereiden. Het onderzoek naar een geïnac tiveerd mazeknvaccin werd voortgezet. Met name de toepassing van nieuwe aan biedingsvormen (het zgn. ünmunostimulating complex of ISCOMprincipe) werd na der op zijn mogelijkheden bij het beoogde geïnactiveerde mazelenvaccin onderzocht. i en aanzien van de technology transfer voor vaccins en de ontwikkelingssanienwerking zullen in de nabije toekomst beslissingen moeten vallen. De oriëntatiefase heeft veel boeiende mogelijkheden opgeleverd. Mede op basis van de inzet en inte resse van potentiële partners en bstaande financiële mogelijkheden zullen welover wogen keuzes moeten worden gemaakt. Op het gebied van de diagnostiek van infectieziekten werden de werkzaamheden voortgezet aanra^nde de betekenis van screening van trxoplasmainfecties tijdens de zwangerschap. Het RIVM zal voorts een bijdrage gaan leveren aan het WHOprogramma inzake de uitroeiing van poliomyelitis. In dit verband is, voor de veldcontacien. voortgaande versteviging van de banden met de Streeklaboraloria en de Ba sisgezondheidsdiensten belangrijk, evenals voortzetting van de ingeslagen weg ge richt op het opzetten van netwerken met universitaire vakgroepen voor het laboratoriumwerk. Hierin past eveneens de nadere profilering van het epidemiolo gisch onderzoek van infectieziekten, mede ter ondersteuning van het veld, door oprichting van een Centrum voor Infectieziektenbestrijding (CIB). Beheersing* of eliminatiestrategieën voor infectieziekten in Nederland kunnen niet los worden gezien van de doelstellingen die door met name hel europese kantoor van de WHO wenden geformuleerd. Afstemming met buitenlandse zusterinstituten in nauw overleg met de Geneeskundige Hoofdinspectie en met de belrokken beleidsafdelingen van het Directoraatgeneraal van de Volksgezondheid is hierbij es sentieel. Langs deze weg kan ook meer gestalte worden gegeven aan de activiteiten die beoogd worden voor de planbureaufunctie Volksgezondheid van het RIVM. Op het gebied van het AlDSondcrzoek heeft Hoofdsector I van het instituut, te zamen met het Centrum voor Wiskundige Methoden, een belangrijke rol gespeeld bij de onderzoekscoördinatie zowel binnen het RIVM ab nationaal en internationaal. Een hechtere samenwerking met andere instituten in Nederland en in de EG wordt op dit vlak nagestreefd. Diverse voorstellen werden gehonoreerd voor AIDSprojecten waarvan de financiering thans loopt via de Raad voor Gezondheidsonderzoek (o.a. op het gebied van vaccinontwikkeling). Enkele zgn. "ambachtelijke" en lot de RIVMkernlaken behorende onderzoeken (kwaliteitsbewaking, diagnostics) werden uit eigen middelen gefinancierd. Het wiskundig modelonderzoek naar de korte tn langetermijnontwikkeling van Hl Vinfecties verliep voorspoedig. Over dit onderwerp werd in juli 1988 een succesvolle EGworkshop in het RIVM gehouden. Eveneens vonden in hel instituut diverse bijeenkomsten plaats om de verschillende aspecten te 18

19 AIXEMENE INLEIDING bespreken vait een eventuele anonieme screening op HIVanüstoTet van welom schreven subpopulaties van de nederlandsc bevolking. Cour Li RI V "M wordt onder zot., naar de mogelijke verspreiding van HlVmfectie luiken de bckccfc giucpen met lisicodragend gedrag wenselijk en uitvoerbaar geacht. Euvvhc c~. juridische as pecten van een vergelijk onderzoek dienen echter nader 'je «orden gezraryseerd. V Jagezondheid en milieu In het lappen» Zorgti voor Morgen is een afzonderlijk hoofdstuk pcwijd aan het ef fect VU de milieuvervuiling op de volksgezondheid, een uudawcip waarvoor in de laatste jaren een betuigde belangstelling is gegroeid. Er is hier sprake van een zeer omvangrijk en nog goeddeels braakliggend terrein van onderzoek. Feitelijke blootstel lingen zijn dikwijls niet bekend, risicoschattingen zijl zeer onzeker, weinig of niets is bekend ovei de onderlinge versterking of verzwakking van afzonderlijke gezondheids bedreigende factoren, individuele personen kunnen grote verschillen in gevoeligheid vertonen. Een van de gesignaleerde problemen in het rapport Zorgen voor Morgen was dat van de tijóeüjk verhoogde luchtvcrontrcinigingsconcenmiies tijdens zgn. episodes, en de mogelijke acute effecten daarvan op de luchtwegen van de nederlandse bevol king. In het verslagjaar weid op dit terrein onderzoek gestart dat een deel van de ge signaleerde kennislacunes moet opvullen, bi dit onderzoek, dat door het RIVM wordt gecoördineerd, pntkipcicii ook de Landbouwuniversiteit Wageningcn en de Rijksuni versiteit Groningen. Ten aanzien van de karakterisering van zure componenten van de luchtverontreiniging wordt samengewerkt met onderzoekers van de University of Medicine and Dentistry of New Jersey en de US Environmental Protection Agency. In voorgaande jaren werd uitgebreid onderzoek verricht naar de cadmiumproblematiek in de Kempen. Daarbij bleek het schatten van de blootstelling van de be volking een belangrijk probleem te zijn bij de evaluatie van gezondheidsrisico's. Met recent beschikbaar gekomen gegevens kon in het verslagjaar begonnen worden met een nadere kwantificering van de blootstelling van de bevolking aan cadmium via de voeding. In de context van het zojuist gestelde voegt zich de in het verslagjaar opgetreden massale zeehondensterfte in de Waddenzee. RIVMonderzoekers slaagden er als eersten in om aan te tonen dat die sterfte door een virus werd veroorzaakt. De ca lamiteit heeft de vraag opgeworpen in hoeverre de cumulatieve werking van moge lijk reeds decermialang in het geding zijnde milieufactoren de algemene weerstand zodanig heeft bemvloed dat een plotseling opduikend virus een sterfte van 80% kon veroorzaken. Naast de vraagstelling inzake effecten op de volksgezondheid van specifieke verontreinigingen van continentale en regionale aard kan men zich afvragen of niet, juist in het licht van de zich als zorgwekkend aftekenende mondiale biosfeerproblematiek, de aandacht eveneens dient uit te gaan naar de indirecte gevolgen op lange termijn. De ervaring van mogelijke risico's en de psychische gevolgen van die risi co's en van het verloren gaan van natuurwaarden kunnen op de duur belangrijker zijn dan de op korte termijn te verwachten lichamelijke schade. Mondiale biosfeer De aantasting van de mondiale biosfeer door de wereldwijde emissies van tal van verontreinigende stoffen wekt in snel toenemende mate grote bezorgdheid en zat in de eerstkomende jaren zeker een zeer hoge onderzoeksprioriteit moeten ontvangen. Trefwoorden zijn hier de ozonlaagproblcmatick en het broeikaseffect. Duidelijk is dat het onderzoek zich vooral zal moeten richten op de mogelijkheden tot snelle pre ventie. Diverse instellingen in Nederland (waaronder het RIVM) zijn op hel hier bedoe lde zeer brede onderzoeksgebied werkzaam. Begin 1988 is, mede door het RIVM, een initiatief genomen lot het opstellen van een nationaal programma. Dit initiatief, gesteund door de minister van VROM, heeft m het verslagjaar geleid lol de uilwer 19

20 DEEL I: INLEIDING. PERSONEEL. FINANCIEN. PRODUKTE king van een programmavoorstel dat inmiddels (januari 1969) aan de diverse be trokken ministers is voorgelegd. Voor de realisering van dal ptugianuiu. waarin het KNMI en het RIVM samen *b nationaal referentiepunt zullen fungeren, is uitbreiding van de onderzoekscapaciteit noodzakelijk. Wegens afshnkings en bezuinigingsope raties zulkn de betrokken instituten die uitbreiding slechts Kn dele uit eiger. middelen kunnen genereren zodat aanvullende financiering ten bedrage van ca. 50 miljjen gulden in totaal voor de komende vijf jaar nodig is. Het programmatische aandeel van het RIVM zal zkh richten op de kwaliteitsaspecten, dr opstelling van cmissieprofiekn en scenario's, het meten in de stratosfeer met behulp van de in ontwikke ling zijnde DIALopstdling en op de integrale effectmodellering. In het verslagjaar is door het RIVM intensief deelgenomen aan het project Kemongevalfcnbcsirijding (PKOB) dat, na het kernongeval in Tsjemobyl (1986). van start ging onder leiding van het ministerie van VROM. Het project beeft geleid lot een oolwerpnott voor de Tweede Kamer. Achtctgronddocumcnt voor die nou is een Na tionaal Plan voor de Kemongevallenbeslrijding (NPK) waarin de structuur wordt voorgesteld van een organisatie voor het overheidsoptreden bij de bestrijding van de gevolgen van nucleaire ongevallen. Op grond van de in hel RIVM aanwezige smlmgscxpcrtise, in casu in het Labora torium voor Stralingsondcrzock (LSO), speek het avmituut een belangrijke rol in het ontwikkelde NPK. Deze rol heeft diverse facetten. Zo zal het RIVM een stnlmgsmectnet realiseren en beheren dat m het milieumeetnet van het instituut is geïnte greerd. Inmiddels is daarmee effectief begonnen. Voorts fungeert het RIVM als facili tair centrum ten behoeve van de Technische Informatie Groep (TIG) van het NPK. Dit houdt onder meer een informatie en documcntalicfuncie in via het nationale informaticcentnon dat bij het LSO in opbouw is. Speciale aspecten zijn hier de opslag en de verwerking van gegevens uit de zogenoemde steuncentra waarin hel NPK voorziet (het RIVM is zdf een van de acht steuncentra), het maken van verspreidmgsberekeningcn en eflcctschatimgcn en het vervaardigen van totaaloverzichten van de actuele stralingssiliiatic. Een derde facet is de ondersteuning van de TK3 inza ke de coördinatie van metingen en de keuze van meetsiraiegieën en methoden. Ook zal het RIVM de coördinatie tussen de dusgehelen waakvlammsthufen behartigen. De Directeurgeneraal van het instituut zal, in zijn kwaliteit als voorzitter van de Coördinatiecommissie voor de metingen van Radioactiviteit en Xenobioiische stoffen (CCRX), als adviserend lid zitting hebben in hel beleidsteam van de voorgestelde na tionale kcmongevallcnbesirijdingsorganisaiie. Vermeldenswaard is dat in september 1988 het dreigende neerstorten van de russische satelliet Kosmos 1900 een ongezochte gelegenheid bood om het NPKscenario op zijn werkzaamheid te beproeven. Hoewel een feitelijke activering van de or ganisatie niet nodig was (omdat op 1 oktober kwam vast te staan dat, door het cor rect functioneren van een veiligheidssysteem aan boord van de satelliet, de kernreactor naar een veel hogere baan was gescholen), werd aldus veel nuttige er varing opgedaan die, overigens, niet heeft genoopt tol belangrijke wijzigingen in de voorgestelde NPK structuur. De noodzaak van een rampenplan als het NPK klemt evenzeer voor chemische milicucalamitcitcn. In dit verband kan worden herinnerd aan het ongeval met de methanoltrem dat zich onlangs te Boxtel heeft voorgedaan. Een zeer geprononceerd voorbeeld uit hel buitenland is de brand die in augustus 1988 uitbrak in een (illegale) afvalopslagplaais bij Montreal in Canada. Daarbij zijn ettelijke duizenden liters zui vere PCB's en PCBhoudcnde afvalolie verbrand. Het resultaat was een uitent gif tige rookwolk, die ondermeer gechloreerde dibenzofuranen bevatte, boven een woonmen landbouwgebied ter grootte van 14 km.op uitnodiging van de Canadese reger ing heeft een toxicologisch expert van het RIVM deelgenomen aan een inicmattonalr groep voor de evaluatie van de gevolgen. Dit voorval heeft geleid tol de opstelling van een advies aan het ministerie van Binnenlandse Zaken over de rol die, in een voor dergelijke calamiteiten passend rampenplan, gespeeld zou kunnen worden door het RIVM in samenwerking met het Academisch Ziekenhuis te Utrecht. 20

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Zitting 1980-1981 Nr. 88h 16 400 V Beleidsdebat over het onderdeel Ontwikkelingssamenwerking van het Departement van Buitenlandse Zaken MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 15

Nadere informatie

Zorg voor gezondheid

Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Zorg voor gezondheid Volksgezondheid toekomst verkenning 2006 Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Met medewerking van: Algemene en categorale ziekenhuizen Academisch Medisch

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu Directoraat-Generaal Milieu Directie Stoffen, Afvalstoffen, Straling Stoffen en Normstelling Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Rijnstraat 8 Postbus 30945 2500 GX Den Haag Interne postcode

Nadere informatie

Actieprogramma Gezondheid en Milieu

Actieprogramma Gezondheid en Milieu www.vrom.nl Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Actieprogramma Gezondheid en Milieu Eindrapportage Samenvatting In 2002 is het actieprogramma Gezondheid en Milieu 2002-2006 gestart. Het

Nadere informatie

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland

Jaarverslag 2003. Energieonderzoek Centrum Nederland Jaarverslag 23 Energieonderzoek Centrum Nederland Afbeelding omslag: Brugfunctie In 23 heeft het kabinet de Ad-hoc commissie brugfunctie GTI s en TNO ingesteld met de opdracht om de intermediaire kennisinfrastructuur

Nadere informatie

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003

IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 IMPACT JAARVERSLAG 2002-2003 Colofon Auteur: Imkje Cancrinus Uitgiftedatum: mei 2004 Uitgever: Impact Bestellen: Impact, Postbus 78, 1110 AB DIEMEN 2 Inhoudsopgave Woord vooraf...3 1 Hoe ontstond Impact?...5

Nadere informatie

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971

Zitting 1972-11 835. Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 Zitting 1972-11 835 Verslag van de Algemene Rekenkamer betreffende haar werkzaamheden over het jaar 1971 VERSLAG VAN DE VASTE COMMISSIE VOOR DE RIJKSUITGAVEN Nr. 3 (De vroegere stukken zijn gedrukt in

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2005 2006 29 668 Beleidsplan Crisisbeheersing 2004 2007 Nr. 11 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter van

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2001 2002 28 003 Milieuprogramma 2002 2005 Nr. 2 PROGRAMMA Inhoud MILIEUPROGRAMMA 2002 2005 5 DEEL I: ACCENTEN IN DE UITVOERING VAN HET MILIEUBELEID 7 1.

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN NL JAARVERSLAG 2004 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN DE EUROPESE UNIE EN NOORWEGEN Mededeling Deze uitgave

Nadere informatie

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen

INGELICHT. Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3. Jaarverslag 2003 is verschenen INGELICHT Informatiemagazine voor de Militaire Inlichtingen- en Veiligheidsdienst Mei 2004 - Nr 3 Jaarverslag 2003 is verschenen colofon INGELICHT wordt uitgeven onder verantwoordelijkheid van de directeur

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 28 684 Naar een veiliger samenleving Nr. 51 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VAN BINNEN- LANDSE ZAKEN EN KONINKRIJKSRELATIES Aan de Voorzitter

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2002 2003 28 638 Mensenhandel Nr. 1 BRIEF VAN DE MINISTER VAN JUSTITIE Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag, 15 oktober 2002

Nadere informatie

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA

ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA ISSN 1609-6177 JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA NL JAARVERSLAG 2005 STAND VAN DE DRUGSPROBLEMATIEK IN EUROPA Mededeling Deze uitgave is eigendom van het Europees Waarnemingscentrum

Nadere informatie

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand

Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand Het is jouw bedrijf, maar het is mijn brand De relatie tussen bedrijfscontinuïteit en de crisisbestrijdingsorganisatie van de overheid Januari 2013 Thesis Master of Crisis and Public order Management (MCPM)

Nadere informatie

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980

deltadlenst nota DDMI-81.06 JAARVERSLAG M I 1980 rijkswaterstaat deltadlenst nota DDM8.06 JAARVERSLAG M 980 llel : Jaarverslag M 980 auieur(s) : dalum : 80225 i bljlagen : 5 sbmenvalllng: Dit jaarverslag geeft een overzicht van de door de Hoofdafdeling

Nadere informatie

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management

Master Thesis MCPM. Het outsourcen van de bevolkingszorg. Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Master of Crisis and Public Order Management Master Thesis MCPM Het outsourcen van de bevolkingszorg Koud goed geregeld, zodat je warm kunt draaien. Studie: Master of Crisis and Public Order Management Leergang: MCPM3 Student: Peter L. Mulder Datum:

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 1997 1998 25 830 Integriteit financiële sector Nr. 4 BRIEF VAN DE MINISTER VAN FINANCIËN Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Den Haag,

Nadere informatie

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten

Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Bevorderen van duurzame energie door gemeenten Een verkennende studie naar de rol van gemeenten bij het bevorderen van duurzame energie binnen de Nederlandse energievoorziening Auteur: J. P. Raven S0038660

Nadere informatie

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014

re ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 ^mer WEST-BRABANT Risicomanagement Bergen op Zoom Etten-Leur Geertruidenberg Halderberge Moerdijk Oosterhout Roosendaal Koepelnotitie juli 2014 Postbus 5000 4700 KA ROOSENDAAL www.rekenkamerwestbrabant.nl

Nadere informatie

KONTAKT. personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0

KONTAKT. personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0 KONTAKT personeelsorgaan van de Nedertandse Centrale 0rganisatie voor Toegepast-Natuurwetenschappeliik 0nderzoek TN0 Juni 1973 - jaargang 17 - nummer 6 - maandblad & ìf.*' +fi=!,::y iì::.: 1i1;5i:$ æ :,::!

Nadere informatie

welzijnsbeleid van Herwaardering 2 1 J ULI 9982 C*) HARNIOMISATIERAAD WELZIJNSBELEID CASUARIESTRAAT 32 's-gravenhage. Rapporten aan de Reger~ng

welzijnsbeleid van Herwaardering 2 1 J ULI 9982 C*) HARNIOMISATIERAAD WELZIJNSBELEID CASUARIESTRAAT 32 's-gravenhage. Rapporten aan de Reger~ng 22 1982 Herwaardering van welzijnsbeleid Rapporten aan de Reger~ng 's-gravenhaye, Staatsuitgeverij 1982 HARNIOMISATIERAAD WELZIJNSBELEID CASUARIESTRAAT 32 's-gravenhage. C*) 2 1 J ULI 9982 ISBN 90 12 04021

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 609 Raming der voor de Tweede Kamer in 2014 benodigde uitgaven, alsmede aanwijzing en raming van de ontvangsten Nr. 6 NOTA NAAR AANLEIDING VAN

Nadere informatie

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland.

Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement. De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Risicomanagement De praktijk in Nederland. Herziene uitgave. Januari 2006. Voorwoord Door Prof. dr. J.G.M. Frijns, Voorzitter Monitoring Commissie Corporate Goverance Code

Nadere informatie

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars

Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Monitoring Commissie Governance Principes Verzekeraars Rapportage Governance Principes Verzekeraars December 2011 Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. Inleiding... 4 2. Indeling rapportage... 4 3. De Governance

Nadere informatie

ZITTING 1961 1962 6767

ZITTING 1961 1962 6767 ZITTING 1961 1962 6767 Nota inzake het aardgas GELEIDENDE BRIEF Nr. 1 's-gravenhage, 11 juli 1962. Conform mijn toezegging tijdens de behandeling van hoofdstuk XIII der rijksbegroting voor het dienstjaar

Nadere informatie

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds

Jaarverslag 2013. Stichting Fundeon Fonds 2013 onds s t i c ht i ngfundeonf Jaarverslag 2013 Stichting Fundeon Fonds Stichting Fundeon Fonds Statutair gevestigd te Harderwijk Versie: definitief Vastgesteld te Harderwijk op 13 mei 2014 door het

Nadere informatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie

Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Boeiend, Betrouwbaar en Belangrijk Nota Wetenschap- en Techniekcommunicatie Inhoud Blz. Samenvatting Hoofdstuk 1 Hoofdstuk 2 Inleiding Doelen, stand van zaken, uitdagingen 2.1. Doelen van wetenschap- en

Nadere informatie

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008)

WGBL, geen symbool-wetgeving. Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) WGBL, geen symbool-wetgeving Evaluatie van de Wet gelijke behandeling op grond van leeftijd bij de arbeid (2004-2008) CGB-advies/2009/05 februari 2009 1 Inhoudsopgave Afkortingen... 4 Woord vooraf...

Nadere informatie

Beter besturen bij rampen

Beter besturen bij rampen juli 2008 Beter besturen bij rampen Een passende verantwoordelijkheidsverdeling bij rampenbestrijding en crisisbeheersing Rob /2/ Inhoud /3/ Woord vooraf 5 Samenvatting 7 1. Inleiding 13 1.1 Aanleiding

Nadere informatie