Bestek nummer CD000621

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bestek nummer CD000621"

Transcriptie

1 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel Fax Bestek nummer CD Voor het toewijzen van een overheidsopdracht voor de aanneming van diensten met betrekking tot Projecten voor de realisatie van app's Wijze van gunnen Vereenvoudigde onderhandeling met bekendmaking Indiening van de offertes Tav Digipolis Antwerpen Onthaalbalie Generaal Armstrongweg 1 B-2020 Antwerpen Geopend alle werkdagen van 08:30 uur tot 16:30 uur Uiterlijk tegen 21-aug-2014 om 13:00 Offertes die na dit tijdstip toekomen, zullen niet worden weerhouden. Bijlagen bestek: Bijlage 1: Analyse Bouwtoezicht Front-End (Bouw-App) v1-3.pdf Bijlage 2: Voorbeeld Webservices DIGITT - Documentatie_Buurttoezicht_services_0.18.pdf Dit bestek wordt ter beschikking gesteld in het e-notification platform op https://enot.publicprocurement.be/. Indien dit bestek op een andere wijze werd verzonden neemt Digipolis of de verzender geen enkele verantwoordelijkheid op mbt de correctheid van dit elektronisch document, noch kan dit bestek of enige bepaling eruit Digipolis of de verzender juridisch verbinden. De enige juridisch geldige versie van het bestek is de ter beschikking gestelde versie op https://enot.publicprocurement.be Pagina 1

2 Inhoudsopgave Wettelijke en reglementaire bepalingen Toepasselijke Wetgeving Afwijking van de Algemene Uitvoeringsregels (AUR)... 5 Administratieve bepalingen Aard, voorwerp, opdrachtgever... 6 Wijze van gunning... 6 Opdrachtgevend bestuur... 6 Leiding van de opdracht... 6 Voorwerp en duurtijd van de opdracht... 6 Plaats van uitvoering... 7 Doelgroep van de opdracht Selectie en gunning... 8 Kwalitatieve selectie-criteria... 8 Selectie-criterium technische vakbekwaamheid... 9 Gunningcriteria De offerte en indiening Opmaak van de offerte Ondertekening van de offerte Indienen van de offerte Prijsbepaling Verbintenis termijn Inzage documenten & plaats- bezoeken Uitvoeringsmodaliteiten Toewijzing Borgtocht Facturatie Betalingstermijnen Voorschotten Prijsherziening Voorlopige oplevering Definitieve oplevering Wijzigingen opdracht Algemene bepalingen Vertrouwelijkheid Intellectuele eigendom Aansprake-lijkheid & overmacht Verweer-middelen, boete clausule Taal 24 Beëindiging Geheimhoudingsovereenkomst Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank Inhoudelijk-technische bepalingen Inhoudelijke bepalingen Doel van de opdracht Doelgroep van de opdracht Omschrijving van de opdracht Omschrijving van het onderhoud Technische bepalingen Technische specificaties Specificaties onderhoud / SLA A. Service Desk Doel en toegevoegde waarde Pagina 2

3 Rollen & Verantwoordelijkheden Procesbeschrijving en communicatie Service parameters en randvoorwaarden Service Kwaliteitseisen B. Storingsbeheer Doel en toegevoegde waarde Rollen & Verantwoordelijkheden Procesbeschrijving en communicatie Service parameters en randvoorwaarden Service Kwaliteitseisen C. Wijzigingsbeheer Doel en toegevoegde waarde Rollen & Verantwoordelijkheden Procesbeschrijving en communicatie Service parameters en randvoorwaarden Service Kwaliteitseisen D. Releasebeheer Doel en toegevoegde waarde Rollen & Verantwoordelijkheden Procesbeschrijving en communicatie Service parameters en randvoorwaarden Service Kwaliteitseisen Bijkomende bepalingen: Formulieren Inschrijvingsbiljet Inventaris Verklaring op erewoord Verklaring onderaanneming Pagina 3

4 Wettelijke en reglementaire bepalingen 1. Toepasselijke Wetgeving Op deze opdracht zijn volgende bepalingen van toepassing: Wet overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten van 15 juni 2006 (hierna Wet Overheidsopdrachten ); Koninklijk besluit plaatsing overheidsopdrachten klassieke sectoren van 15 juli 2011 (hierna KB Plaatsing ); Koninklijk besluit tot bepaling van de algemene uitvoeringsregels van de overheidsopdrachten en van de concessies voor openbare werken van 14 januari 2013 (hierna KB Uitvoering ); Alle latere aanvullingen en wijzigingen van voormelde wetten en besluiten, geldig op datum van bekendmaking, alsook de bepalingen van het bestek die aanvullingen en wijzigingen kunnen inhouden van voormelde wetten besluiten en alle andere documenten waarnaar het bestek verwijst. Geldende internationale en Europese normen, inbegrepen deze die in de plaats zijn gekomen van vroegere Belgische normen, en geldende Belgische, regionale en lokale normen; Regelgeving met betrekking tot LIMOSA (Sinds 1 april 2007 moeten buitenlandse werkgevers een limosa-aangifte doen indien zij tijdelijk of gedeeltelijk werknemers in België tewerkstellen). Alle informatie is beschikbaar via Alle andere van toepassing zijnde geldende besluiten en reglementen, waaronder het Decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking van 6 juli 2001, het Gemeentedecreet dd. 15 juli 2005 en de daarbij horende uitvoeringsbesluiten, de organieke OCMW-wet dd. 8 juli 1976 en het Decreet betreffende de organisatie van de openbare centra voor maatschappelijk welzijn (OCMW-decreet) van 19 december 2008, de bepalingen inzake de nieuwe OCMW-boekhouding in het besluit van de Vlaamse regering van 17 december 1997 en het M.B. van 23 december 1997), het M.B. van 20 juni 2001 en de bijlagen, de VZW-wetgeving, ministeriële besluiten, wetgeving omtrent subsidie en begroting, boekhoudwetgeving, BTW-wetgeving, en politiewetgeving; Zijn ook van toepassing: De bepalingen van het Bestek en alle andere documenten waarnaar het Bestek verwijst; De rechtzettingen op het Bestek en de terechtwijzende berichten. Deze worden per aangetekend schrijven verzonden naar de aangemelde partijen en / of inschrijvers; Alle andere op het voorwerp van de opdracht van toepassing zijnde internationale, nationale, regionale en lokale richtlijnen, wetten, decreten, besluiten, voorschriften, normen, standaarden en reglementen. Alle voormelde normen, reglementen en voorschriften zullen tot de meest recente en gecoördineerde of geconsolideerde uitgave behoren. Al deze voorschriften vullen elkaar aan en het zijn de strengste bepalingen in hoofde van de opdrachtnemer die van toepassing zijn op deze opdracht. In geval van tegenstrijdigheid, heeft dit Bestek voorrang. De in dit onderdeel weergegeven bepalingen zijn niet-limitatief opgesomd. De inschrijver wordt geacht alle op de opdracht van toepassing zijnde bepalingen te kennen en in overeenstemming met de van toepassing zijnde regelgeving te handelen. De in de uitvoering van dit Bestek te sluiten deelovereenkomsten (inbegrepen de bijhorende onderhoudscontracten) met betrekking tot deze opdracht, kunnen voorrangsbepalingen bevatten ten opzichte van dit Bestek. De inschrijvers en deelnemers aan deze opdracht kunnen zich hier niet tegen verzetten. Pagina 4

5 2. Afwijking van de Algemene Uitvoeringsregels (AUR) Overeenkomstig artikel 9 4 van het KB Uitvoering zal desgevallend omwille van de bijzondere eisen van de onderhavige opdracht, worden afgeweken van een aantal Algemene Uitvoeringsregels zoals bepaald in het KB Uitvoering. Wat betreft deze artikelen waarvan, overeenkomstig artikel 9 4 van het KB Uitvoering, de afwijkingen uitdrukkelijk moeten worden gemotiveerd, is de mogelijke afwijking van de Algemene Uitvoeringsregels gerechtvaardigd omwille van de hierna genoemde motieven: De opdracht wordt gegund op basis van een onderhandelingsprocedure. Om tot de economisch meest voordelige overeenkomst te kunnen komen, is een graad van flexibiliteit voor de invulling van de contractsbepalingen essentieel om (i) Digipolis en de dienstverlener toe te laten een duurzaam samenwerkingsverband tot stand te brengen, (ii) de contractsbepalingen in overeenstemming te brengen met de specifieke vereisten van een dergelijke omvangrijke en langdurige opdracht en (iii) tot een marktconforme overeenkomst te leiden. In het kader van de voorliggende opdracht wordt er afgeweken van de Algemene Uitvoeringsregels zoals opgenomen in het KB Uitvoering : Artikel 19 en 20 van het KB Uitvoering (Intellectuele rechten) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Gebruik van de resultaten en Methodes en know how Artikel 44 van het KB Uitvoering (in gebreke blijven) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten In gebreke blijven en sancties Artikel 62 van het KB Uitvoering (Verbreking) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Verbreking Artikel 120 van het KB Uitvoering (Voorlopige oplevering) : zie Hoofdstuk 5 Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen Nazicht van de levering Artikel 156 van het KB Uitvoering (Voorlopige oplevering) : zie Hoofdstuk 6 Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten Oplevering van de opdracht Artikel 45 van het KB Uitvoering (Boetes) : zie Hoofdstuk 2 Gemeenschappelijke bepalingen opdrachten voor werken, leveringen en diensten Straffen Artikel 122 van het KB Uitvoering (Aansprakelijkheid) : zie Hoofdstuk 5 Specifieke bepalingen opdrachten voor leveringen Aansprakelijkheid leverancier Artikel 152 en 153 van het KB Uitvoering (Aansprakelijkheid) : zie Hoofdstuk 6 Specifieke bepalingen opdrachten voor diensten Aansprakelijkheid dienstverlener Pagina 5

6 Administratieve bepalingen 3. Aard, voorwerp, opdrachtgever Wijze van gunning Deze opdracht is, in de zin van artikel 3 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten, een opdracht voor diensten in de klassieke sector waarvoor de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking wordt gebruikt ten behoeve van het opdrachtgevend bestuur Digipolis. Opdrachtgevend bestuur De opdracht gebeurt in naam en voor rekening van Digipolis, opdrachthoudende vereniging, met zetel te Generaal Armstrongweg 1, 2020 Antwerpen. Ondernemingsnummer BTW nr. BE Digipolis is een opdrachthoudende vereniging opgericht overeenkomstig het decreet houdende de intergemeentelijke samenwerking en heeft van haar leden, waaronder de steden en OCMW s van Antwerpen en Gent, de bevoegdheid gekregen om in de telematica-behoeften te voorzien. (voor meer info zie Leiding van de opdracht Het toezicht op de uitvoering van de opdracht gebeurt door Digipolis, vestiging Generaal Armstrongweg 1, B-2020 Antwerpen. Het toezicht gebeurt onder leiding van de leidend ambtenaar, die eveneens: contactpersoon is voor alle vragen in verband met dit Bestek. inhoudelijk-technische toelichting kan verschaffen. instaat voor de eerstelijnscommunicatie met de leverancier toezicht zal uitoefenen op de uitvoering van de opdracht. De leidend ambtenaar is Michel Vermeulen, Klantcoördinator, tel: , e- mail: Digipolis behoudt zich het recht voor om eenzijdig de leidend ambtenaar te vervangen in de loop van de gunningsprocedure, dan wel tijdens de uitvoering van de overheidsopdracht. De leverancier wijst een persoon aan ( de projectleider leverancier ) die hem kan en zal vertegenwoordigen ten aanzien van het opdrachtgevend bestuur. De formele contacten tussen het opdrachtgevend bestuur en de leverancier verlopen uitsluitend via de projectleiders van beide partijen. Voorwerp en duurtijd van de opdracht Het voorwerp van de opdracht is de realisatie van software, bruikbaar op de meeste gebruikelijke draagbare toestellen (smartphones & tablets) voor administratie op het terrein door Stadstoezicht. De deelopdrachten zullen worden uitgeschreven in de loop van de komende 4 jaar. Er wordt ook onderhoud gevraagd op elk van de deelopdrachten (zie hoofdstuk 8 : inhoudelijke bepalingen) De duurtijd van het onderhoudscontract is van onbepaalde duur. De omschreven opdrachten betreffen steeds vermoedelijke hoeveelheden. Ze kunnen uitgebreid of verminderd worden overeenkomstig de noden van het bestuur en binnen het kader van dit bestek. Pagina 6

7 Onderaanneming is toegestaan. Plaats van uitvoering De dienstverlening in het kader van de individuele dienstverleningsopdrachten gebeurt in de kantoren van Digipolis in Antwerpen en/of in Gent, en/of in de lokalen van de betrokken diensten of verzelfstandigde entiteiten van de besturen van de Stad Antwerpen, de Stad Gent, het OCMW Antwerpen en het OCMW Gent. De plaats van de dienstverlening resulteert niet in additionele kosten voor Digipolis of de afnemer. Doelgroep van de opdracht Digipolis zal overeenkomstig artikel 15 van de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en bepaalde opdrachten voor werken, leveringen en diensten voor de individuele dienstverleningsopdrachten die het voorwerp van deze Opdracht uitmaken tevens kunnen optreden als opdrachtencentrale voor: 1. In elk geval de leden van Digipolis, zijnde de Stad Antwerpen, OCMW Antwerpen, de Stad Gent en OCMW Gent, AG Stedelijk Onderwijs Antwerpen, AG Kinderopvang Antwerpen, Zorgbedrijf Antwerpen, AG Stadsontwikkelingsbedrijf Gent; 2. Instellingen die vallen onder de rechtspersoonlijkheid van de Stad Antwerpen, de Stad Gent, het OCMW Antwerpen en/of het OCMW Gent. 3. Instellingen met een afzonderlijke rechtspersoonlijkheid die door de Steden of OCMW s van Antwerpen en Gent belast zijn met een bepaalde taak van gemeentelijk belang. 4. Andere instellingen die zeer nauw verbonden zijn met de Stad Antwerpen, de Stad Gent OCMW Antwerpen en OCMW Gent. 5. Instellingen, rechtspersonen die een samenwerkingsovereenkomst met Digipolis hebben afgesloten. De dienstverleners zijn er toe gehouden om op grond van de overeenkomst de diensten die aan Digipolis worden aangeboden onder dezelfde voorwaarden aan de voormelde entiteiten, instellingen en agentschappen aan te bieden. Digipolis treedt op als Opdrachtgevend Bestuur en Aanbestedende Overheid. Pagina 7

8 4. Selectie en gunning Kwalitatieve selectiecriteria Toegangs recht Overeenkomstig artikel 61 1 van het KB Plaatsing moet in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die bij een vonnis dat in kracht van gewijsde is gegaan, waarvan het Opdrachtgevend Bestuur kennis heeft, veroordeeld is voor: 1. Deelname aan een criminele organisatie als bedoeld in art. 324bis van het Strafwetboek; 2. Omkoping als bedoeld in art. 246 van het Strafwetboek; 3. Fraude als bedoeld in art. 1 van de overeenkomst aangaande de bescherming van de financiële belangen van de Gemeenschap, goedgekeurd door de wet van 17 februari 2002; 4. Witwassen van geld als bedoeld in art. 3 van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financieel stelsel voor het witwassen van geld en de financiering van terrorisme. Overeenkomstig artikel 61 2 van het KB Plaatsing kan in elk stadium van de gunningsprocedure worden uitgesloten van de toegang ertoe, de inschrijver die : 1. Die in staat van faillissement of vereffening verkeert, die zijn werkzaamheden heeft gestaakt of die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die in een vergelijkbare toestand verkeert als gevolg van een gelijkaardige procedure die bestaat in andere nationale reglementeringen; 2. Die aangifte heeft gedaan van zijn faillissement, voor wie een procedure van vereffening aanhangig is, die een gerechtelijke reorganisatie ondergaat, of die het voorwerp is van een gelijkaardige procedure in andere nationale reglementeringen; 3. Die, bij een rechterlijke beslissing die in kracht van gewijsde is gegaan, veroordeeld is geweest voor een misdrijf dat zijn professionele integriteit aantast; 4. Die bij zijn beroepsuitoefening een ernstige fout heeft begaan; 5. Die niet voldaan heeft aan zijn verplichtingen inzake betaling van sociale zekerheidsbijdragen overeenkomstig de bepalingen van art. 62 van het K.B. van 15 juli 2011; 6. Die niet in orde is met de betaling van zijn belastingen overeenkomstig de Belgische wetgeving of die van het land waar hij gevestigd is, overeenkomstig de bepalingen van artikel 63 van het K.B. van 15 juli 2011; 7. Die zich in ernstige mate heeft schuldig gemaakt aan het afleggen van valse verklaringen bij het verstrekken van de opeisbare inlichtingen of die deze inlichtingen niet heeft verstrekt. Het bewijs dat de inschrijver zich niet in één van bovenstaande gevallen bevindt, wordt geleverd door het voorleggen van: verklaring op erewoord waarin de inschrijver verklaart zich niet in één van de gevallen te bevinden zoals opgegeven in artikel 61 van Pagina 8

9 het KB Plaatsing. Hiertoe dient de inschrijver het formulier zoals opgenomen in bijlage bij dit bestek te gebruiken. RSZ-attest voor binnenlandse inschrijvers (art van het KB Plaatsing) : Digipolis zal het RSZ-attest zelf opvragen op basis van het ondernemingsnummer van de inschrijver in de Kruispuntbank van Ondernemingen dat moet worden ingevuld op het inschrijvingsformulier. RSZ-attest voor buitenlandse inschrijvers (art van het KB Plaatsing): De buitenlandse inschrijver dient een attest bij te voegen dat werd uitgereikt door de bevoegde overheid waarin wordt bevestigd dat hij heeft voldaan aan de verplichtingen inzake betaling van de bijdragen voor de sociale zekerheid overeenkomstig de wettelijke bepalingen van het land waar hij is gevestigd. Indien een dergelijk document niet wordt uitgereikt in het betrokken land, kan het vervangen worden door een verklaring onder eed. een document waaruit het mandaat blijkt van de ondertekenaar om de inschrijver te verbinden (bv. uittreksel uit de neergelegde en gepubliceerde statuten en/of uit delegatiebeslissingen van de bevoegde organen, of indien dergelijke uittreksels ontbreken een ondertekende beslissing van de bevoegde organen of personen). Financieeleconomisch Wat betreft de beoordeling van de financiële en economische draagkracht wordt voor de kwalitatieve selectie van de inschrijvers gevraagd: het bewijs van een verzekering tegen gebruikelijke beroepsrisico s ten bedrage van met vermelding van begin- en einddatum Selectiecriterium technische vakbekwaam heid De inschrijver(s) waarvan de juridische situatie bewezen werd, en die zich niet in één van de gevallen bevinden van uitsluiting van deelneming aan de opdracht en wiens economisch en financiële bekwaamheid voldoende bewezen wordt, rekening houdend met bovenstaande selectiecriteria, komen voor verdere selectie in aanmerking. Zij zullen worden geselecteerd op basis van een kwalitatieve evaluatie van exact 3 relevant geachte referenties die de kandidaat heeft uitgevoerd gedurende de laatste twee jaar. De installaties en implementaties die als referenties worden opgegeven, moeten afgerond en daadwerkelijk uitgevoerd zijn, m.a.w. er moeten duidelijke resultaten kunnen worden beschreven. Per referentie (max. 2 pagina s) dient volgende indeling te worden gebruiken: Korte beschrijving inhoud project (max 5 regels) Relevantie voor deze nieuwe opdracht (max halve pagina) Sector Problematiek (max halve pagina) Datum installatie en implementatie Duurtijd implementatie Gebruikte technologie (max halve pagina) Budget Contactpersoon Telefoonnummer contactpersoon contactpersoon Mogelijkheid referentiebezoek/contact? Ja/Nee Pagina 9

10 De referenties zullen worden beoordeeld op verwantschap met de inhoudelijke en technische bepalingen zoals beschreven in dit bestek. Er zijn 6 beoordelingscriteria. 1. Gelijkaardige stakeholders 2. Gelijkaardige gebruikersgroep (aard en omvang) 3. Gelijkaardige functionaliteiten 4. Gelijkaardig probleemdomein (toezicht & veiligheid) 5. Gelijkaardige technische randvoorwaarden 6. Succes van het realiseren van de (wijzigende) scope binnen budget en timing De referenties zullen worden ingeschaald met een score. 2 : er is een sterke verwantschap/overeenkomst 1 : er zijn relevante analogieën aanwezig 0 : er bestaat geen of weinig analogie Elk van de 6 beoordelingscriteria heeft hetzelfde gewicht. Alleen de inschrijvers met de 5 hoogste scores zullen worden geselecteerd voor de verdere gunningprocedure. Gunningcriteria De inschrijver(s) waarvan de financiële, economische en technische draagkracht bewezen werd, en die zich niet in één van de gevallen bevinden van uitsluiting van deelneming aan de opdracht, en die zich bij de eerste vijf bevinden in de rangorde na evaluatie van het selectiecriterium technische vakbekwaamheid, komen voor verdere evaluatie in aanmerking. Er zal een rangorde worden opgesteld van de resterende 5 inschrijvers met de economisch meest voordelige offerte, rekening houdend met onderstaande gunningcriteria: Gunningcriteria Gewicht 1. Prijs van de modeloplossing 50% 2. Kwaliteit van het plan van uitvoering 5% 3. Leveringstermijn van de modeloplossing 15% 4. Kwaliteit van de aangeboden diensten voor onderhoud 5% 5. Prijs van de diensten voor onderhoud 10% 6. Prijs van wijzigingsverzoeken 15% TOTAAL 100% Toelichting van de gunningcriteria 1 Prijs van de modeloplossing De prijs zal beoordeeld worden d.m.v. de volgende formule: Gewicht gekoppeld aan criterium prijs x (laagste prijs / prijs van de inschrijver) Prijs = de som van de globale kostprijzen van de modeloplossing indien ze zou worden gerealiseerd om te voldoen aan alle vereisten uit de paragraaf Technische Bepalingen, inclusief alle directe en indirecte kosten nodig voor de realisatie van deze modeloplossingen. De vermelde minimumvereisten zijn niet onderhandelbaar en dienen ten allen tijde te worden gerespecteerd. Indien aan één van de andere vereisten uit de technische bepalingen niet kan worden voldaan, dient dit expliciet te worden vermeld als een beperking. De prijs moet worden berekend op het totaal van de minimumvereisten en de Pagina 10

11 bijkomende vereisten. De vereisten uit de modeloplossing staan in de technische bepalingen gedocumenteerd onder de vorm van user stories in een backlog (SCRUM). Aan de inschrijver wordt gevraagd de prijs per user story te vermelden. 2 Kwaliteit van het plan van uitvoering De kwaliteitsaspecten van het plan van uitvoering zoals beschreven in de paragraaf Technische Bepalingen zullen worden ingedeeld in vier categorieën: must have, need to have, should have en nice to have. Het gewicht dat wordt toegekend aan elk kwaliteitsaspect gebeurt op basis van deze categorie. Categorie van de vereiste Gewicht van de vereiste Must have 10 Should have 7 Could have 5 Would like to have 2 Tijdens de beoordeling zal een appreciatie (ondermaats / gemiddeld / goed) voor elke vraag worden toegekend. Deze resulteert in een score voor elke vereiste. Toegekende appreciatie Score op vereiste Ondermaats 0 Gemiddeld 1 Goed 2 De score voor elke vereiste zal worden vermenigvuldigd met zijn gewicht volgens categorie om te komen tot het behaalde aantal punten op de vereiste. De vereisten zijn gegroepeerd in onderdelen. Bij elke onderdeel staat de maximum score vermeld die het geheel van vereisten in dit onderdeel heeft. Het totaal aantal punten voor alle vereisten in een onderdeel zal eerst worden opgeteld en vervolgens worden gedeeld door het maximaal aantal te behalen punten in het onderdeel en tenslotte vermenigvuldigd met de maximumscore van het onderdeel om te komen tot het totaal aantal punten voor het onderdeel. Daarna worden de scores voor de verschillende onderdelen opgeteld om te komen tot het totaal aantal punten voor de kwaliteit van het plan van uitvoering. De kwaliteit van het plan van uitvoering zal beoordeeld worden d.m.v. de volgende formule: Gewicht gekoppeld aan criterium kwaliteit van het plan van uitvoering x totaal aantal punten van kwaliteit van het plan van uitvoering. 3 De leveringstermijn voor de modeloplossing De leveringstermijn zal worden afgelezen uit het plan van aanpak en behelst de periode tussen het moment van gunning door de opdrachtgever en de oplevering en installatie van een foutvrij product op een productionele omgeving die beantwoordt aan alle vereisten. Levertermijn Binnen 60 kalenderdagen Binnen 90 kalenderdagen Binnen 120 kalenderdagen Binnen 150 kalenderdagen Niet binnen 150 kalenderdagen Punten 10 per modeloplossing 8 per modeloplossing 6 per modeloplossing 4 per modeloplossing 0 per modeloplossing De inschrijver dient de leveringstermijn met omzichtigheid te benaderen: zie infra onder de paragraaf Toewijzing van deelopdrachten met betrekking tot het bepalen Pagina 11

12 van het debiet en de werksnelheid. 4 Kwaliteit van de aangeboden diensten voor onderhoud De kwaliteitsaspecten van de diensten voor onderhoud zoals beschreven in de paragraaf Technische Bepalingen zullen worden ingedeeld in vier categorieën: must have, need to have, should have en nice to have. Het gewicht dat wordt toegekend aan elke randvoorwaarde gebeurt op basis van deze categorie. Categorie van de vereiste Gewicht van de vereiste Must have 10 Should have 7 Could have 5 Would like to have 2 Tijdens de beoordeling zal een appreciatie (ondermaats / gemiddeld / goed) voor elke vraag worden toegekend. Deze resulteert in een score voor elke vereiste. Toegekende appreciatie Score op vereiste Ondermaats 0 Gemiddeld 1 Goed 2 De score voor elke vereiste zal worden vermenigvuldigd met zijn gewicht volgens categorie om te komen tot het behaalde aantal punten op de vereiste. De vereisten zijn gegroepeerd in onderdelen. Bij elke onderdeel staat de maximum score vermeld die het geheel van vereisten in dit onderdeel heeft. Het totaal aantal punten voor alle vereisten in een onderdeel zal eerst worden opgeteld en vervolgens worden gedeeld door het maximaal aantal te behalen punten in het onderdeel en tenslotte vermenigvuldigd met de maximumscore van het onderdeel om te komen tot het totaal aantal punten voor het onderdeel. Daarna worden de scores voor de verschillende onderdelen opgeteld om te komen tot het totaal aantal punten voor de kwaliteit van de aangeboden diensten voor onderhoud. De kwaliteit van de diensten voor onderhoud zal beoordeeld worden d.m.v. de volgende formule: Gewicht gekoppeld aan criterium kwaliteit van de diensten voor onderhoud x totaal aantal punten van kwaliteit van de diensten voor onderhoud. De vermelde minimumvereisten zijn niet onderhandelbaar en dienen te worden gerespecteerd om voor verdere selectie in aanmerking te komen. 5 Prijs van de diensten voor onderhoud De prijs voor de diensten voor onderhoud zal beoordeeld worden d.m.v. de volgende formule: Gewicht gekoppeld aan criterium prijs x (laagste prijs / prijs van de inschrijver) Prijs = de jaarlijkse prijs voor het onderhoud per app dat voldoet aan de minimumvereisten zoals omschreven in de technische bepalingen. 6 Prijs van wijzigingsverzoeken De prijs voor wijzigingsverzoeken zal beoordeeld worden d.m.v. de volgende formule: Gewicht gekoppeld aan criterium prijs x (laagste prijs / prijs van de inschrijver) De prijs voor een wijzigingsverzoek wordt berekend als de som van Pagina 12

13 10% van de dagprijs van het projectmanagerprofiel, 20% van de dagprijs van het analystenprofiel, 15% van de dagprijs van het UX-designerprofiel, 40% van de dagprijs van het ontwikkelaarsprofiel en 15% van de dagprijs van het testprofiel, zoals vermeld door de inschrijver in de inventaris. Voor élk profiel wordt een ervaringsniveau van minstens 2 jaar gevraagd op het moment van toewijzing van de deelopdracht. Het toewijzen van deelopdrachten volgens rangorde 1. Scope van deelopdrachten Het staat de opdrachtgever vrij de samenstelling aan verwachte resultaten van een deelopdracht te definiëren, binnen de krijtlijnen en voorwerp van dit bestek. Het kan voorkomen dat in het kader van een zelfde eindresultaat de opdrachtgever deelopdrachten voor het opstellen van een ontwerp (functionele analyse, UX design) en deelopdrachten voor ontwikkeling en implementatie (code base & testing) apart uitschrijft voor één of meerdere inschrijvers. Het kan voorkomen dat de opdrachtgever een ontwerpopdracht laat uitvoeren in regie terwijl uitvoeringsopdrachten gebeuren aan een vaste prijs. 2. Types deelopdrachten Er zijn drie types deelopdrachten: Opdrachten onder vaste prijs met een vaste scope. Wijzigingen tav de scope worden als een nieuwe deelopdracht geformuleerd. Opdrachten in iteratieve uitvoering. De scope ligt niet vast en de gevraagde features kunnen tijdens het project worden geherprioritiseerd door de opdrachtgever. Opdrachten in regie (time & materials). Deze activiteiten worden altijd uitgevoerd in de kantoren van Digipolis of één van zijn klanten. 3. Normale toewijzing De deelopdrachten zullen standaard toegewezen worden aan de inschrijver die het hoogst staat gerangschikt in de rangorde bij gunning. 4. Alternatieve toewijzing van opdrachten in iteratieve uitvoering Behalve de globale prijs voor de modeloplossing, wordt aan de inschrijver bij gunning ook gevraagd om elke user story van de modeloplossing te kwoteren met een prijs en met story points. Deze kwotering per story point is géén gunningcriterium. Het staat de inschrijver dus vrij om de grootteorde van een story point zelf te kiezen. Deze kwotering met story point zal wel dienen in de methode om deelopdrachten in iteratieve uitvoering vast te leggen. Deelopdrachten van het type in iteratieve uitvoering zullen altijd worden toegewezen aan de inschrijver die het hoogst staat gerangschikt, tenzij Deze inschrijver zelf deze opdracht niet wenst uit te voeren De inschrijver wil of kan de opdracht niet uitvoeren tegen hetzelfde debiet die hij aanbood op het moment van gunning. Het debiet bij gunning = de som van de prijzen voor de modeloplossing Pagina 13

14 gedeeld door het totaal aantal story points voor de modeloplossing (zie gunningcriterium 1) De inschrijver wil of kan de opdracht niet uitvoeren met dezelfde werksnelheid waarmee story points per 2 weken worden afgewerkt zoals aangeboden bij gunning. De werksnelheid = het totaal aantal story points voor de modeloplossing gedeeld door de totale oplevertermijn voor de modeloplossing (gunningcriterium 3) Het is hierbij niet de bedoeling dat de inschrijver de velocity van zijn team verhoogt op papier, maar dat hij de omvang van het team aanpast om tot de gewenste werksnelheid te kunnen komen. De inschrijver voldoet niet meer aan de kwalitatieve selectiecriteria of één of meerdere van de minimale vereisten inzake het plan van uitvoering en de technische vereisten van dit bestek. Indien de eerste inschrijver de deelopdracht in iteratieve uitvoering niet kan of wil uitvoeren, wordt de volgende inschrijver volgens de rangorde aangezocht met dezelfde vraag. Tijdens de uitvoering van een deelopdracht zal het kwoteren met story points bij elke iteratie gebeuren volgens dezelfde norm en naar analogie met de gemaakte kwotering uit de modeloplossing op het moment van gunning. Tijdens de uitvoering zullen spikes en R&D-activiteiten worden gedragen door de inschrijver. Voor dergelijke taken mogen tijdens een deelopdracht géén story points worden aangerekend tenzij op uitdrukkelijk akkoord van de opdrachtgever. De ervaring met de technische randvoorwaarden moet afdoende garanties bieden. 5. Alternatieve toewijzing voor deelopdrachten aan vaste prijs De opdrachtgever kan van de normale toewijzing afwijken voor deelopdrachten onder vaste prijs door niet één maar meerdere uitschrijvers uit de rangorde buj gunning aan te spreken. Hij mag daarbij ten allen tijde zelf bepalen aan hoeveel inschrijvers hij een prijsofferte vraagt voor een deelopdracht met dien verstande dat alle hoger gerangschikte inschrijvers dan stééds ook om een prijsofferte wordt gevraagd. De minimale vereisten inzake het plan van uitvoering en de technische vereisten van dit bestek blijven daarbij gelden, tenzij anders bepaald in de deelopdracht. I. Een deelopdracht zal niet aan de hoogst gerangschikte inschrijver of de volgende gerangschikten worden toegekend indien: Indien de hoogst geklasseerde inschrijver of de volgende gerangschikten zelf de deelopdracht niet wenst/wensen uit te voeren Indien de hoogst geklasseerde inschrijver of de volgende gerangschikten niet meer voldoet/voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria. II. De opdrachtgever mag op basis van de noden van het opdrachtgevend bestuur bepalen de opdracht niet toe te wijzen aan de hoogst gerangschikte of de volgende gerangschikten Indien de hoogst geklasseerde inschrijver of de volgende gerangschikten de deelopdracht niet kan/kunnen starten binnen de 30 kalenderdagen Indien de hoogst geklasseerde inschrijver of de volgende gerangschikten de deelopdracht niet kan/kunnen voltooien binnen een redelijke termijn, volgens de aangeboden werksnelheid. Indien de hoogst geklasseerde of de volgende gerangschikten niet binnen een termijn van 10 kalenderdagen een prijsofferte indient/indienen III. De opdrachtgever zal na toepassing van de regels uit I en II uit de resterende inschrijvers de meest opportune inschrijver voor de deelopdracht selecteren. Pagina 14

15 De meest opportune inschrijver voor een deelopdracht wordt gevonden door de score van elke inschrijver te berekenen aan de hand van de volgende formule: Score deelopdracht = prijs - (prijs/doorlooptijddagen) Indien de hoogst gerangschikte inschrijver de deelopdracht niet kan uitvoeren binnen een marge van 10% van de resterende inschrijver met de laagste score, dan zal de opdrachtgever de hoogst gerangschikte gedurende 4 kalenderdagen de kans geven om een lagere prijsofferte in te dienen. Indien deze inschrijver niet binnen deze periode van 4 dagen een prijsofferte indient met een score binnen de norm van 10%, dan zal de opdrachtgever de volgende resterende inschrijver evalueren op dezelfde wijze tot een opportune inschrijver wordt gevonden. De deelopdracht zal dus niet automatisch naar de inschrijver met de beste score voor de deelopdracht gaan. IV. De opdrachtgever mag in afwijking van de regels uit I, II of III de deelopdracht toekennen aan de inschrijver met de beste score voor de deelopdracht. 6. Alternatieve toewijzing voor deelopdrachten in regie De opdrachtgever kan van de normale toewijzing afwijken voor deelopdrachten in regie. Hij mag daarbij ten allen tijde zelf bepalen aan hoeveel inschrijvers hij een prijsofferte vraagt voor een deelopdracht met dien verstande dat alle hoger gerangschikte inschrijvers dan stééds ook om een prijsofferte wordt gevraagd. Er mogen door de inschrijver andere uurtarieven worden aangeboden voor elke deelopdracht in regie, maar steeds onder het plafond dat de inschrijver aanbood bij gunning. De opdrachtgever kan bij een deelopdracht in regie minimale criteria vastleggen inzake beschikbaarheid en kwaliteit van de resource: de tijd tot eerste prestatie, percentage beschikbaarheid, ervaringsgraad met effectief bewezen resultaten De opdrachtgever mag op basis van de noden van het opdrachtgevend bestuur bepalen de opdracht niet toe te wijzen aan de hoogst gerangschikte of de volgende gerangschikten Indien de hoogst geklasseerde inschrijver of de volgende gerangschikten zelf de deelopdracht niet wenst/wensen uit te voeren Indien de hoogst geklasseerde inschrijver of de volgende gerangschikten niet meer voldoet/voldoen aan de kwalitatieve selectiecriteria of aan de minimale selectiecriteria. Indien de hoogst geklasseerde inschrijver of de volgende gerangschikten niet de laagste prijs aanbieden. Pagina 15

16 5. De offerte en indiening Opmaak van de offerte De offerte van de inschrijver bestaat uit het inschrijvingsbiljet en alle andere bij te voegen bijlagen, in de volgorde hierna aangegeven: Bijlage 1. Bijlage 2. Bijlage 3. Bijlage 4. Bijlage 5. Bijlage 6. Ingevuld inschrijvingsbiljet volgens aangeleverd sjabloon; Ingevulde inventaris volgens aangeleverd sjabloon; Formulier verklaring op erewoord volgens aangeleverd sjabloon; Desgevallend RSZ attest met droogstempel; Mandaat ondertekenaar; Bewijs van verzekering; Bijlage 7. Referenties ter beoordeling van de technische vakbekwaamheid van de inschrijver; Bijlage 8. Documenten die nader toelichten hoe de inschrijver de gunningcriteria 2. Ervaring met de technische randvoorwaarden, 3. Kwaliteit van het plan van uitvoering, 4. Leveringstermijn van modeloplossing 1 en modeloplossing en 5. Kwaliteit van de aangeboden diensten voor onderhoud invult. De inschrijver is ertoe gehouden de offerte, de bijlagen en alle briefwisseling alsook alle documentatie - in het Nederlands op te stellen, en dient het verplichte inschrijvingsbiljet te gebruiken. Enkel voor de zuiver technische bijlagen en folders, publicaties en bedrijfsreclame mag het Engels of Frans gebruikt worden. De inschrijver dient zijn offerte als volgt op te stellen: De offerte dient goed gestructureerd en ondubbelzinnig te zijn samengesteld op A4 formaat. Per bijlage die aan de offerte toegevoegd dient te worden, dient een apart hoofdstuk te worden voorzien. De pagina s zijn op volgende wijze genummerd: pagina x van y. Dit geldt ook voor de bijlagen. Het bijvoegen van folders, publicaties, bedrijfsreclame, enz. is toegestaan, maar maakt geen deel uit van het dossier en dient apart te worden opgenomen. Illustraties mogen opgenomen worden, maar dienen in een bijlage opgenomen te worden, tenzij de illustratie essentieel is om de tekst te ondersteunen. Elke inschrijving, of inventaris die op een ander document (bv. computerlijsten) is opgemaakt, valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de inschrijver die bovenaan zijn document volgende formule moet vermelden: "Ik, ondergetekende (...), verklaar te hebben nagezien dat de hierna vermelde gegevens in volstrekte overeenstemming zijn met de vermeldingen op de door Digipolis verstrekte inventaris, en neem daartoe de volledige verantwoordelijkheid op mij". Indien de inschrijver beroep doet op derde partijen (onderaannemers) voor (delen van) deze opdracht, dient hij dit expliciet te vermelden in de offerte. In dat geval specificeert hij de volledige identiteit van de derde partij(en) en de omvang en inhoud van haar (hun) tussenkomsten. Ondertekening van De volledige offerte, m.n. het inschrijvingsbiljet, de inventaris en alle andere al dan niet verplichte bijlagen die de inschrijver zelf heeft opgesteld, worden door de inschrijver of Pagina 16

17 de offerte zijn gemachtigde elektronisch ondertekend. Elk elektronisch aangeboden offertedocument moet correct elektronisch zijn ondertekend. Wie ondertekent, moet bewijzen dat hij gemachtigd is de inschrijver te verbinden (zie mandaat). De inschrijver of zijn gevolmachtigde dienen in de documenten tevens alle doorhalingen, overschrijvingen, aanvullingen of wijzigingen, zowel in de offerte als in de bijlagen, die de essentiële voorwaarden van de opdracht zoals prijzen, termijnen, technische specificaties kunnen beïnvloeden, te ondertekenen. Indienen van de offerte Iedere offerte dient bij Digipolis vóór 21-aug-2014 om 13:00 uur toe te komen. Offertes worden verplicht elektronisch ingediend via de e-tendering applicatie. Het indienen van een veiligheidskopie is niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om; naast de elektronische indiening ook een papieren offerte in te dienen; om meer dan een (1) elektronische offerte in te dienen. De capaciteit voor het opladen van offertes of aanvragen tot deelneming is gelimiteerd tot 80MB per document en 350MB per dossier. Boven deze grens is het niet mogelijk offertes of kandidaturen correct op te laden. Er zijn evenwel geen limieten in het aantal documenten en de types documenten. Als oplossing kunnen documenten opgeladen worden in een zip-file. De inschrijver is zelf verantwoordelijk voor het correct en volledig opladen van een unieke en enige offerte. De offertes, inschrijvers die niet aan voorgaande bepalingen voldoen worden niet weerhouden voor evaluatie en worden als onregelmatig aangeduid. De met elektronische middelen opgestelde offertes moeten in overeenstemming met artikel 52 van het KB Plaatsing worden opgesteld. De offertes worden opgemaakt in gangbare bestandsformaten bij voorbeeld PDF, MS Office, Open Office of gelijkwaardig. De offertes moeten worden ingediend via de e-tendering internetsite https://eten.publicprocurement.be die de naleving toelicht van de voorwaarden van artikel 52 van het KB Plaatsing. Meer informatie kan worden bekomen op de website of via de e-procurement helpdesk op het nummer +32 (0) Prijsbepaling De basiseisen van het bestek zoals omschreven in de modeloplossing en inzake SLA moeten worden uitgevoerd via een globale prijs. De opgegeven prijzen zijn inclusief alle kosten, met name administratie- en secretariaatskosten, verplaatsings-, vervoers-, en verzekeringskosten, de kosten voor de documentatie die betreffende de diensten en eventueel door de aanbestedende overheid wordt geëist, de levering van documenten of van stukken die gepaard gaan met de uitvoering van de diensten, de tol- en accijnsrechten betreffende het gebruikte materieel en de producten, de kosten voor verpakking, de keurings- en de opleveringskosten de recupelbijdrage (zie en alle andere mogelijke kosten, tenzij deze uitdrukkelijk gevraagd worden in de inventaris in bijlage. De inschrijvers dienen in hun offerte afzonderlijk te vermelden het bedrag exclusief BTW de aanslagvoet en het bedrag van de BTW Pagina 17

18 het bedrag inclusief BTW De inschrijvers dienen - indien gevraagd door Digipolis door middel van een inventaris - ieder onderdeel van de prijsbepaling in detail te vermelden. Voor alle prijzen moet de inhoud ervan op een overzichtelijke en transparante wijze duidelijk gemaakt worden. De inschrijver moet alle inlichtingen verstrekken om Digipolis in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken. Verbintenis termijn De inschrijver is door zijn offerte voor dit bestek en voor de deelopdrachten gebonden gedurende een termijn van 90 kalenderdagen, ingaande op de dag van de uiterste indiening van de offertes. De hierboven vermelde verbintenistermijn wordt steeds hernieuwd bij het indienen van een nieuwe offerte tijdens de onderhandelingsprocedure. Inzage documenten & plaatsbezoeken Niet van toepassing Pagina 18

19 6. Uitvoeringsmodaliteiten Toewijzing De uitvoering van de opdracht vangt aan op de dag van verzending van de kennisgeving van de toewijzing of op de datum die vermeld is in de brief van de toewijzingsbeslissing van Digipolis aan de gekozen dienstverlener. Digipolis is niet verplicht de opdracht toe te wijzen en kan afzien van het gunnen van de opdracht of de procedure herbeginnen - indien nodig op een andere wijze -, zonder dat een inschrijver aanspraak kan maken op enige schadevergoeding. Overeenkomstig artikel 36 van de Wet Overheidsopdrachten is de aanbestedende overheid niet verplicht alle percelen die eventueel deel uitmaken van de opdracht toe te wijzen en kan zij beslissen om één of meerdere percelen niet toe te wijzen. Het staat de aanbestedende overheid daarbij vrij de niet-toegewezen percelen op te nemen in één of meerdere nieuwe opdrachten die mogelijk op een andere wijze worden gegund. Borgtocht De opdrachtnemer is verplicht een borg te stellen overeenkomstig de bepalingen van het KB Uitvoering. Er wordt een borgtocht van 5 % van het bedrag van de opdracht (excl. Btw en afgerond naar het hoger tiental) geëist indien de totale waarde van de oorspronkelijke aannemingssom in de (deelopdracht) offerte van de gekozen dienstverlener bedraagt of meer. De dienstverlener moet binnen de 30 kalenderdagen, volgend op de dag van sluiting van de opdracht, het bewijs leveren dat hij de voorgeschreven borgtocht heeft gesteld. Het bewijs van borgstelling dient toegestuurd te worden aan: Digipolis Antwerpen Onthaalbalie Generaal Armstrongweg 1 B-2020 Antwerpen Wanneer de opdrachtnemer de borgtocht niet stelt binnen de termijn van 30 kalenderdagen, wordt hij in gebreke gesteld per aangetekend schrijven. Deze ingebrekestelling geldt als proces-verbaal. Wanneer hij de borgtocht niet stelt binnen een laatste termijn van vijftien dagen vanaf de verzendingsdatum van het aangetekend schrijven, kan het opdrachtgevend bestuur : 1 hetzij overgaan tot een ambtshalve borgstelling via afhoudingen van de op de beschouwde opdracht verschuldigde bedragen. In dat geval wordt een straf opgelegd ten belope van twee procent van het oorspronkelijke opdrachtbedrag; 2 hetzij een ambtshalve maatregel toepassen. In elke geval sluit de verbreking van de opdracht op deze basis de toepassing van straffen of vertragingsboetes uit. Wanneer de borgtocht niet meer integraal is gesteld en de opdrachtnemer nalaat het ontbrekende aan te vullen, kan het opdrachtgevende bestuur van de te betalen bedragen een som, gelijk aan het ontbrekende, afhouden en deze aanwenden om de borgtocht opnieuw aan te vullen. De borgtocht wordt in zijn geheel vrijgegeven na definitieve oplevering op schriftelijk verzoek van de dienstverlener. Wanneer de opdracht met vertraging, wegens laattijdige uitvoering, dan wel geheel of ten dele niet wordt uitgevoerd, zelfs al gaat het om ontbinding of verbreking van de opdracht, houdt Digipolis ambtshalve de haar toekomende bedragen van de borgtocht af. Facturatie De facturen of creditnota s dienen buiten de wettelijke voorschriften voorzien te zijn van de volgende aanvullende vermeldingen. Verwijzing naar dit bestek door vermelding van het CD-contractnr. Pagina 19

20 Verwijzing naar het inkooporder van Digipolis door vermelding van het IOR-nr. Per levering en/of geleverde dienstverlening: datum en plaats gedetailleerde beschrijving hoeveelheid eenheidsprijs totaalprijs Elke factuur moet vergezeld zijn van de levernota, prestatiestaat of PV van voorlopige oplevering met vermelding van de naam van de ondertekenaar, en getekend voor goedkeuring door de inschrijver en Digipolis of diens gemachtigde. De facturen worden bij voorkeur per in pdf formaat verstuurd aan Op vraag van Digipolis, moet het mogelijk zijn om de facturen rechtstreeks naar de stad Antwerpen, het OCMW Antwerpen, de stad Gent, het OCMW van Gent of andere verzelfstandigde entiteiten van deze administraties te sturen. Het facturatieschema voor elke deelopdracht is als volgt: 40% bij start van gebruikerstesten (de entry criteria voor gebruikerstesten zullen in samenspraak tussen opdrachtgever en inschrijver worden vastgelegd bij elke deelopdracht) 35% bij ingebruikname en validatie van het technisch resultaat (voorlopige oplevering) 25% na de garantieperiode van 1 jaar (definitieve oplevering) Betalingen gebeuren binnen de dertig (30) dagen te rekenen vanaf de datum waarop Digipolis in het bezit is van de regelmatig opgemaakte en goedgekeurde factuur. Het opdrachtgevend bestuur kan een kortere betalingstermijn toestaan indien daar een korting (voor contante betaling) tegenover staat. De inschrijver kan hieromtrent een voorstel bij zijn offerte voegen. Met een eventuele korting voor contante betaling wordt geen rekening gehouden voor de beoordeling van het gunningscriterium prijs. Voorschotten Deze zijn niet toegestaan. Betalingstermijnen Prijsherziening Een prijsherziening zal zowel in stijgende als in dalende zin worden toegepast. Deze kan slechts éénmaal per jaar plaatsvinden op de vervaldag van het sluiten van het contract. Volgende formule voor prijsherziening is van toepassing: P her = P off x (0,2 + (0,8 x S agg /S off )), waarbij P her = geldend tarief na prijsherziening P off = contractueel tarief zoals vermeld in de offerte S agg = index (Agoria refertelonen of consumptieprijzen) van kracht in maand januari voorafgaand aan de herziening S off = index (Agoria refertelonen of consumptieprijzen) van kracht in maand januari voorafgaand aan de opening van offertes De Agoria index kan geconsulteerd worden op (Feiten en cijfers Prijsherzieningen Refertelonen Overzichtstabellen Landsgemiddelde - Referteloonkost Eur/u +10 werknemers) De consumptieprijsindex kan geconsulteerd worden op (Economische informatie consumptieprijzen indexcijfers indexcijfer der Pagina 20

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDG001060. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent)

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000012. Onthaalbalie Bellevue 1 B-9050 Ledeberg (Gent) Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000513. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002131. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen

CDA001932. Domeinextensie.antwerpen. Free text in Bulletin der Aanbestedingen CDA001932 Domeinextensie.antwerpen Free text in Bulletin der Aanbestedingen 1) Voorwerp van het project Het project heeft als voorwerp de toekenning door Digipolis van een concessie van openbare dienst

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD053-01 Bancaire lening 2015 Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers,

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van het maandelijks marktevenement Woensdagse Brocantemarkt op de

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008. " Vervanging van het actief netwerk "

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008.  Vervanging van het actief netwerk Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/288/2008 " Vervanging van het actief netwerk " ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen worden

Nadere informatie

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN &

FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & FORMULIER KANDIDATUUR KWALIFICATIE AANNEMER : LEVEREN & PLAATSEN RAMEN/DEUREN jtjxj1iwle 1 Inleiding Infrax heeft een formulier samengesteld dat de kandidaat-aannemer dient in te vullen om een ontvankelijk

Nadere informatie

1/ 5 BE001 27/06/ FM nummer: Standaardformulier 50 - NL A HR Business analist Stedelijk Onderwijs Antwerpen

1/ 5 BE001 27/06/ FM nummer: Standaardformulier 50 - NL A HR Business analist Stedelijk Onderwijs Antwerpen 1/ 5 BE001 27/06/2016 - FM nummer: 2016-519700 Standaardformulier 50 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN VLAAMS WONINGFONDS Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Verzekeringen Personen,

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING. EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN15AD181 Aankoop utilitaire voertuigen Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. Het aankoopdossier bevat 14 percelen. De kandidaat-dienstverlener geeft

Nadere informatie

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw"

Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008. Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw Document met betrekking tot de selectiecriteria voor opdracht DE/287/2008 "Dagelijkse schoonmaak van een kantoorgebouw" ARTIKEL 1. Toegangsrecht - uitsluitingsgronden Geen enkele opdracht zal toegewezen

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002233. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1.

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CDA002233. Onthaalbalie. Generaal Armstrongweg 1. Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002316

Bestek nummer CDA002316 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002316 Voor

Nadere informatie

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:397278-2015:text:nl:html België-Knokke-Heist: Terreinvoertuigen 2015/S 218-397278 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER

BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER BIJLAGE A : OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP RENOVATIE/UITBREIDING VAN EEN TEHUIS VOOR NIET-WERKENDEN/NURSING Belangrijk : dit formulier dient volledig te worden ingevuld

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden.

BIEDINGSFORMULIER. Twee of meer personen die samen bieden, zijn solidair verbonden. BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het recht tot exploitatie van de volgende 7 standplaatsen voor de verkoop van consumptie-ijs:

Nadere informatie

Bestek nummer CD000476

Bestek nummer CD000476 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000476 Voor het

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000675. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000675. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002362

Bestek nummer CDA002362 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002362 Voor

Nadere informatie

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC

VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC VRAGENLIJST BIJ DE KANDIDATUURSTELLING EAN12AD091 TRANSPORT DC Gelieve alle gegevens in drukletters in te vullen. III.2) VOORWAARDEN VOOR DEELNEMING III.2.1) Persoonlijke situatie van ondernemers, waaronder

Nadere informatie

Bestek nummer A000138

Bestek nummer A000138 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000138 Voor het

Nadere informatie

Bestek nummer A000076

Bestek nummer A000076 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer A000076 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep

BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep BIJZONDER BESTEK LENING 2014A De Watergroep 2014 DIRECTIE FINANCIËN&CONTROLLING AFDELING THESAURIE Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Als bijlage vindt u: - Het oprichtingsdecreet van de Watergroep

Nadere informatie

Bestek nummer CD000649

Bestek nummer CD000649 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000649 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712

Conceptnota. Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Conceptnota Ontwikkeling van een patrimoniumbeheerstoepassing CDG000712 Versie 5.1 CDG000712_conceptnota Pagina 1 van 9 Inhoudsopgave 1 Doelstelling conceptnota... 3 1.1 De opdracht... 3 1.2 Digipolis...

Nadere informatie

Bestek nummer CD000608

Bestek nummer CD000608 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000608 Voor het

Nadere informatie

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN

Bericht tot aankondiging DIENSTEN AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN Bericht tot aankondiging VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP AANSTELLING VAN EEN UITZENDKANTOOR VOOR VERZORGENDEN EN POETSHULPEN ONDERHANDELINGSPROCEDURE MET BEKENDMAKING: Selectieleidraad

Nadere informatie

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken

België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S Aankondiging van een opdracht. Werken 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:149623-2017:text:nl:html België-Antwerpen: Bouwwerkzaamheden 2017/S 077-149623 Aankondiging van een opdracht Werken Richtlijn

Nadere informatie

Onderhandelingsprocedure met Europese en Belgische bekendmaking. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen

Onderhandelingsprocedure met Europese en Belgische bekendmaking. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http:/www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectieleidraad voor de opdracht

Nadere informatie

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen

BIEDINGSFORMULIER. Artikel 1. Voorwerp. Artikel 2. Geldigheid biedingen BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp De stad biedt openbaar aan, onder de vorm van gesloten digitale biedingen, het recht tot uitbating van een zomerbar in het gebouw Platform in park Spoor Noord. Artikel

Nadere informatie

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t

BESTEK TL 2012-20. A a n b e s t e d e n d e o v e r h e i d. G e m e e n t e Z e d e l g e m. B e n a m i n g v a n d e d i e n s t , dienst financiën TL 2012-20 04/04/2012 1/6 BESTEK TL 2012-20 ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING A l g e m e n e a d m i n i s t r a t i e v e b e p a l i n g e n e n v o o r w a a r d e n v

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:13528-2016:text:nl:html België-Beringen: Maken van bouwkundige ontwerpen 2016/S 010-013528 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002226

Bestek nummer CDA002226 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002226 Voor

Nadere informatie

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek

2016 Commerciële Directie Assetmanagement & logistiek SELECTIENOTA 20160034 Oproep tot kandidaatstelling: Raamovereenkomst met één deelnemer voor het leveren van volumetrische koudwatermeters DN20 PN10 bestemd voor drinkwater via beperkte offerteaanvraag.

Nadere informatie

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN

BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN BIJLAGE A: OFFERTEFORMULIER PRIJSOFFERTE VOOR DE OPDRACHT MET ALS VOORWERP BUSVERVOER VOOR KLASUITLENINGEN, SCHOOLVOORSTELLINGEN EN SCHOOLZWEMMEN Ondergetekende (naam en voornaam) : Hoedanigheid of beroep

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:309452-2010:text:nl:html B-Hasselt: Brandstoffen 2010/S 203-309452 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT Leveringen AFDELING I:

Nadere informatie

Bijlage 1: Technische specificaties. Bijlage 4: Toepassing kasregister (zip formaat) Bijlage 5: Infrastructuurstandaarden Stad Gent

Bijlage 1: Technische specificaties. Bijlage 4: Toepassing kasregister (zip formaat) Bijlage 5: Infrastructuurstandaarden Stad Gent Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001073 Voor

Nadere informatie

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN

SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Aon Risk Solutions / Aon Public Sector SELECTIELEIDRAAD VERZEKERINGEN Onderhandelingsprocedure met Bekendmaking Afsluiten van volgende verzekeringscontracten: Personenverzekeringen, Verzekeringen Materiële

Nadere informatie

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG

DEELNEMINGSFORMULIER CONCURRENTIEDIALOOG Bruneaustraat 101 1755 Gooik (Kester) 054/31 35 40 Gezien en goedgekeurd door de Politieraad Lokale Politiezone Pajottenland in zitting van 26 januari 2015 Marc Hellinckx Michel Doomst korpschef voorzitter

Nadere informatie

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria

Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Bijlage aan aankondiging van opdracht NICC /2011/DIR/A8 Selectiecriteria Onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor een adviesopracht inzake de uitwerking van een algemeen kader mbt het

Nadere informatie

Bestek nummer CDG001023

Bestek nummer CDG001023 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDG001023 Voor

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:57967-2012:text:nl:html B-Gent: Kranten, vaktijdschriften, periodieken en geïllustreerde tijdschriften 2012/S 36-057967

Nadere informatie

Bestek nummer CD000564

Bestek nummer CD000564 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000564 Voor het

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol

BIJZONDER BESTEK DIENSTEN PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE. Europese School Europawijk Mol BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP PSYCHO-THERAPEUTISCHE BEGLEIDING VOOR DE EUROPESE SCHOOL MOL NEGOTIATED PROCEDURE Opdrachtgevend bestuur Europese School Europawijk

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten

B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:312596-2012:text:nl:html B-Brussel: Testen van software 2012/S 190-312596 Aankondiging van een opdracht Diensten Richtlijn

Nadere informatie

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER

DEEL IV: OFFERTEFORMULIER 34 DEEL IV: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Klanten & Ondersteuning Boudewijnlaan 30 bus 60 1000 BRUSSEL Bestek 2014/AFM/OA/28686 Open aanbesteding voor

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur

Aankopen van van elektrische voertuigen. Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur 2016/HFB/OA/32615 Aankopen van van elektrische voertuigen Opening offertes op 06/09/2016 om 10:45 uur Informatievergadering op 11/08/2016 om 13u30 in lokaal 4.E.12 van het Boudewijngebouw Disclaimer :

Nadere informatie

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:204388-2015:text:nl:html België-Brussel: Software voor documentenbeheer 2015/S 113-204388 Aankondiging van een opdracht

Nadere informatie

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag,

STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, BIEDINGSFORMULIER Artikel 1. Voorwerp STAD ANTWERPEN biedt openbaar aan, onder vorm van biedingen onder gesloten omslag, het tijdelijk recht tot exploitatie van de multifunctionele ruimte van het Red Star

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:248568-2011:text:nl:html B-Brussel: Diensten voor voortgezette opleiding van personeel 2011/S 149-248568 AANKONDIGING VAN

Nadere informatie

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR)

OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING MOBIELE FIELD SERVICE OPLOSSING MOKA (MOBIEL KANTOOR) Selectienota SOFTWARE / HARDWARE 2015 Directie Algemene Zaken ICT Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk

Nadere informatie

Bestek nummer CD000630

Bestek nummer CD000630 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000630 Voor het

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000001. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek D000001. Generaal Armstrongweg 1. B-2020 Antwerpen Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling

SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling SELECTIENOTA 3.11.4.11 Training Neptunus 2014 Algemene Directie ICT afdeling Vlaamse Maatschappij voor Watervoorziening CVBA Hoofdstuk 1. Algemene informatie 1.1 Aanbestedende overheid De opdrachtgever

Nadere informatie

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit

SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit SELECTIENOTA 2015.3.5 Beheer van serverinfrastructuur en WAN-connectiviteit 2014 Directie Algemene Zaken ICT Inhoud Hoofdstuk 1. Algemene informatie... 3 1.1 Aanbestedende overheid... 3 1.2 Beschrijving

Nadere informatie

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45

2016/HFB/OO/ Leveren van groentenfruit. aardappelproducten. Opening 21/12/2016 9u45 2016/HFB/OO/33001 Leveren van groentenfruit en aardappelproducten Opening 21/12/2016 9u45 DISCLAIMER : de huidige slides zijn enkel een samenvatting van de voornaamste clausules van het bestek met referentie

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551

Conceptnota. Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Conceptnota Raamovereenkomst met betrekking tot de aankoop van gebruiksrechten op standaard (out of the box) software CD000551 Versie 7.0 CD000551_Conceptnota_Software (RO) Pagina 1 van 6 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Bestek nummer CDA002229

Bestek nummer CDA002229 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA002229 Voor

Nadere informatie

Bestek nummer CDA001421

Bestek nummer CDA001421 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 216 76 11 Fax ++32 3 216 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Bestek nummer CDA001421 Voor het

Nadere informatie

Gunningverslag D Raamovereenkomst Dwaaldetectie

Gunningverslag D Raamovereenkomst Dwaaldetectie Bevoegd orgaan Elektronisch Directiecomité van 23 mei 2016 Opgesteld door Koenraad Bohyn, projectleider Systeembeheer Voorwerp van de opdracht Raamcontract met 1 leverancier voor het leveren en installeren

Nadere informatie

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht.

België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S Aankondiging van een opdracht. 1 / 5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:436616-2016:text:nl:html België-Hasselt: Dienstverlening op het gebied van architectuur en dergelijke 2016/S 239-436616

Nadere informatie

Bestek nummer CD000337

Bestek nummer CD000337 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 216 76 11 Fax ++32 3 216 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000337 Voor het

Nadere informatie

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM

Annex A) Administratieve Bijlage. Moderniseren van de koelinstallatie in de stockage ruimte van het JRC-IRMM EUROPESE COMMISSIE DIRECTORAAT GENERAAL GEMEENSCHAPPELIJK CENTRUM VOOR ONDERZOEK Instituut voor Referentie Materialen en -Metingen (Geel) Annex A) Administratieve Bijlage Moderniseren van de koelinstallatie

Nadere informatie

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen

Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen Leidraad voor de concessie voor de exploitatie van de horecazaak Den Lavaar in Centrum Duurzaam Bouwen 1. BIEDINGSVOORWAARDEN Artikel 1 - Voorwerp Centrum Duurzaam Bouwen vzw biedt via marktraadpleging

Nadere informatie

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen

Lidstaten - Dienstenovereenkomst - Aankondiging van een opdracht - Procedure van gunning via onderhandelingen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:48353-2011:text:nl:html B-Gent: Haalbaarheidsstudie, adviesverlening, analyse 2011/S 29-048353 AANKONDIGING VAN EEN OPDRACHT

Nadere informatie

Bestek nummer CD000315

Bestek nummer CD000315 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 216 76 11 Fax ++32 3 216 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Bestek nummer CD000315 Voor het

Nadere informatie

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee

Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee Procedure toewijzing concessie café OC Kasterlee en dienstverlening aan OC Kasterlee 1. Voorwerp Dit document regelt de procedure voor de toewijzing van de concessie van het café met zomerterras en de

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD Aankoopdienst, Lokaal 401 (DA1) Generaal Armstrongweg 1

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD Aankoopdienst, Lokaal 401 (DA1) Generaal Armstrongweg 1 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be ask_aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN

LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN Bijzonder bestek LEVERING VAN HANDELSGOEDEREN : VRIJETIJDS KINDER-, DAMES- EN HERENSCHOENEN ten behoeve van het Provinciaal Recreatiedomein Zilvermeer te Mol Aanbestedende overheid: Provinciaal Recreatiedomein

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP OPROEP TOT KANDIDAATSTELLING TER OPMAAK VAN EEN LIJST VAN GEGADIGDEN TEN BEHOEVE VAN DIVERSE HERSTELLING- EN ONDERHOUDSWERKEN EN

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten

België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525. Aankondiging van een opdracht. Diensten 1/6 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:119525-2015:text:nl:html België-Brussel: Onderhoud van software voor informatietechnologie 2015/S 067-119525 Aankondiging

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1

Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 Platform REI (Renta Electronic Invoice) Specifieke voorwaarden 1 1. Toepassingsgebied Deze Specifieke voorwaarden zijn van toepassing op (het gebruik van) het REI-platform. Door het gebruik van het REI-platform

Nadere informatie

De Vlaamse Waterweg NV

De Vlaamse Waterweg NV De Vlaamse Waterweg NV Vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking voor aanneming van werken Bestek nr. AAO D ALG 17-37 Offerteformulier Raamovereenkomst: Onderhoudswerken en

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD

AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA zoekt uitbater voor CAFETARIA RUGGEVELD AG VESPA biedt, onder de vorm van een sportconcessieovereenkomst, de uitbating aan van de cafetaria gelegen op de sportsite Ruggeveld. Geïnteresseerde sportverenigingen,

Nadere informatie

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242

Lidstaten - Leveringsopdracht - Aankondiging van een opdracht - Openbare procedure. B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:56242-2012:text:nl:html B-Brussel: Elektriciteit 2012/S 35-056242 Aankondiging van een opdracht Leveringen Richtlijn 2004/18/EG

Nadere informatie