Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999"

Transcriptie

1 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING HYPOTHEEKFONDS NOORDBRABANTSE GEMEENTEN Negende wijziging goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant d.d. 1 januari 1999 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING INZAKE EEN INTERGEMEENTELIJK HYPOTHEEKFONDS VOOR NOORDBRABANTSE GEMEENTEN l ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 1. Ter bevordering van het eigen-woningbezit stellen de gemeenten Aalburg, AJphen-Chaam, Asten, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bergeyk, Bernheze, Best, Bladel, Boekei, Boxmeer, Boxtel, Breda, Cranendonck, Cuijk, Deurne, Dongen, Eersel, Eindhoven, Etten- Leur, Geertruidenberg, Geldrop, Gemert-Bakel, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, Halderberge, Heeze-Leende, Helmond, 's-hertogenbosch, Neusden, Hilvarenbeek, Laarbeek, Landerd, Lith, Loon op Zand, Maasdonk, Made, Mierlo, Mill en St. Hubert, Moerdijk, Nuenen c.a., Oirschot, Oisterwijk, Oosterhout, Oss, Ravenstein, Reusel-De Mierden, Roosendaal, Rucphen, Schijndel, Sint Anthonis, Sint-Michielsgestel, Sint-Oedenrode, Someren, Son en Breugel, Steenbergen, Tilburg, Uden, Valkenswaard, Veghel, Veldhoven, Vught, Waalre, Waalwijk, Werkendam, Woensdrecht, Woudrichem, Zundert alsmede de gemeenten Ammerzoden, Hedel en Maasdriel een openbaar lichaam in als bedoeld in artikel 8, Iid1 van de Wet gemeenschappelijke regelingen, onder de naam HYPOTHEEKFONDS NOORDBRABANTSE GEMEENTEN (HNG) 2. Het doel van deze regeling is, gelet op de op 31 december 1995 met de nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten gesloten overeenkomst: a. te blijven instaan voor de verplichtingen, die ingevolge genoemde overeenkomst niet zijn overgegaan op de nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, alsmede, voor geval genoemd Bouwfonds zijn verplichtingen ingevolge meer bedoelde overeenkomst niet, niet geheel, dan wel niet tijdig nakomt, het nodige te verrichten ter afwikkeling van de portefeuille onder hypothecair verband door het hypotheekfonds uitgeleende gelden; b. er overigens op toe te zien dat de rechten en verplichtingen uit hoofde van de hierbedoelde overeenkomst correct worden nagekomen, met name ook waar het betreft de termijnbetalingen van de koopsom door nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en aansluitend de uitbetaling - naar rato - aan de deelnemende gemeenten. 3. De regeling wordt aangegaan voor onbepaalde tijd, met dien verstande dat de regeling wordt opgeheven zodra de nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten de totale koopsom krachtens de overname-overeenkomst zal hebben voldaan en de laatste lening "opgenomen gelden" (o.g.) zal zijn afgelost, blijkende uit de kwijting(en) ter zake van de geldgever(s). Het dagelijks bestuur neemt de voorbereiding van het besluit tot opheffing tijdig ter hand. 4. Deze regeling treedt in werking op 12 maart 1996 en werkt terug tot 1 januari Artikel 2 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. het fonds: het openbaar lichaam als vermeld in artikel 1; b. gedeputeerde staten: Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant; c. Wgr: de Wet gemeenschappelijke regelingen, Staatsblad 1984, nummer 669, zoals laatstelijk gewijzigd bij de Wet van 21 april 1994, Staatsblad 1994, nummer 399;

2 d. centrumgemeente: de gemeente Eindhoven; e. hypothecaire leningen: de in een van de deelnemende gemeenten door het fonds onder verband van eerste of verdere hypotheek verstrekte leningen voor een door de eigenaar of zakelijk gerechtigde te bewonen woning c.q. woning met daartoe behorende kantoor- of praktijkruimte; f. woonwagenlening: de in een van de deelnemende gemeenten door het fonds verstrekte leningen ten behoeve van de verwerving van een door een woonwagenbewoner/ster te bewonen woonwagen, dan wel ten behoeve van de reparatie van een woonwagen; g. woonwagen: hieronder wordt mede verstaan trekkerswagen, beide als bedoeld in de Beschikking geldelijke steun woonwagens. 2. Waar in deze regeling artikelen van de Gemeentewet of van enige andere wet of wettelijke regeling van overeenkomstige toepassing worden verklaard, treden in die artikelen in plaats van de gemeente, de raad, burgemeester en wethouders en de burgemeester onderscheidenlijk het fonds, het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. Artikel 3 Het fonds is gevestigd te Eindhoven. II BESTUUR Artikel 4 1. Het bestuur van het fonds bestaat uit het algemeen bestuur, het dagelijks bestuur en de voorzitter. 2. Het algemeen bestuur staat aan het hoofd van het fonds. 3. De voorzitter van het fonds is voorzitter van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur. Artikel 5 Het lidmaatschap van het bestuur is onverenigbaar met de betrekking van ambtenaar door of vanwege een deelnemende gemeente of het fonds aangesteld of daaraan ondergeschikt. Met ambtenaar worden voor de toepassing van deze bepaling gelijkgesteld zij, die voor een deelnemende gemeente of het fonds werkzaam zijn op arbeidsovereenkomst naar burgerlijk recht. Het algemeen bestuur Artikel 6 1. Het algemeen bestuur bestaat uit leden, die per deelnemende gemeente door de raad uit zijn midden, de voorzitter inbegrepen, worden aangewezen. 2. Het lidmaatschap van het algemeen bestuur eindigt, zodra men ophoudt lid of voorzitter te zijn van de raad, uit wiens midden men is aangewezen. 3. De raad van elke deelnemende gemeente wijst een lid aan van het algemeen bestuur. Artikel 7 Het algemeen beleid van het fonds is opgedragen aan het algemeen bestuur. Het dagelijks bestuur Artikels 1. Het dagelijks bestuur van het fonds bestaat uit de voorzitter en ten minste 2, doch ten hoogste 8 leden, aan te wijzen door en uit het algemeen bestuur, dat daarbij zoveel mogelijk rekening houdt met de spreiding over het werkgebied. 2. Het lidmaatschap van het dagelijks bestuur eindigt zodra men ophoudt lid te zijn van het algemeen bestuur. 3. Een lid van het dagelijks bestuur kan te allen tijde ontslag nemen. Hij doet daarvan schriftelijk mededeling aan het algemeen bestuur. Hij blijft niettemin in functie totdat zijn opvolger de aanwijzing heeft aangenomen.

3 4. In de vacature wordt voorzien in de eerstvolgende vergadering van het algemeen bestuur. 5. Het dagelijks bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. Artikel 9 Het dagelijks bestuur is belast met de uitvoering van deze regeling, voor zover deze niet aan anderen is opgedragen, en met de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van het algemeen bestuur. De voorzitter Artikel De voorzitter wordt door en uit het algemeen bestuur aangewezen. 2. Het dagelijks bestuur kiest uit zijn midden een waarnemend voorzitter. De waarnemend voorzitter wordt, zo nodig, vervangen door het lid van het dagelijks bestuur dat het langst in dat bestuur zitting heeft of, indien dit meer leden betreft, van hen het lid met de hoogste leeftijd. Artikel De voorzitter is belast met de leiding van de vergaderingen van het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur. 2. Hij is belast met de uitvoering van de besluiten van het dagelijks bestuur. 3. Hij tekent de stukken, die van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur uitgaan. Hij kan dit aan anderen opdragen. 4. Hij vertegenwoordigt het fonds in en buiten rechte en kan deze vertegenwoordiging aan een door hem aan te wijzen gemachtigde opdragen. III AMBTELIJK APPARAAT Artikel Met de dagelijkse leiding is, onder toezicht van het dagelijks bestuur, een directeur belast. Hij wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het algemeen bestuur. De benoeming geschiedt uit een door het dagelijks bestuur op te maken voordracht van twee personen. 2. De directeur woont de vergaderingen van het algemeen bestuur en van het dagelijks bestuur bij. Hij heeft in deze vergaderingen een adviserende stem. De stukken, die van deze besturen uitgaan, worden door hem mede ondertekend. 3. Het dagelijks bestuur wijst degene aan, die de directeur bij afwezigheid of ontstentenis vervangt. 4. Het overige personeel van het fonds wordt benoemd, geschorst en ontslagen door het dagelijks bestuur. 5. De bepalingen omtrent de rechtstoestand, welke gelden voor ambtenaren in dienst van de centrumgemeente, zijn van toepassing op het personeel van het fonds met dien verstande, dat het algemeen bestuur en het dagelijks bestuur, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden, voor het personeel van het fonds wijzigingen in de bepalingen omtrent de rechtstoestand kan aanbrengen. Artikel De directeur is, overeenkomstig door het dagelijks bestuur te geven instructies, belast met de tijdige invordering van de inkomsten en het doen van betalingen. 2. Het dagelijks bestuur kan onder zijn verantwoordelijkheid en onder door hem te stellen regelen aan de directeur mandaat verstrekken tot het verrichten van werkzaamheden, die tot de bevoegdheid van het dagelijks bestuur behoren.

4 Artikel Het algemeen bestuur kan, op voorstel van het dagelijks bestuur, de werkzaamheden van het apparaat opdragen aan derden. 2. In dat geval is het bepaalde in artikel 12, lid 4 en 5 niet van toepassing. IV VERGADERINGEN VAN HET ALGEMEEN BESTUUR Artikel 15 Het algemeen bestuur vergadert jaarlijks minstens tweemaal en voorts zo dikwijls de voorzitter of het dagelijks bestuur het nodig oordelen, of door een vijfde van de leden, schriftelijk, met opgave van redenen wordt gevraagd. Artikel De voorzitter roept de leden van het algemeen bestuur schriftelijk op ter vergadering. 2. De oproep wordt, spoedeisende gevallen uitgezonderd, ten minste veertien dagen voor de vergadering aan de leden van het algemeen bestuur bezorgd en vermeldt zoveel mogelijk de ter vergadering te behandelen zaken. Artikel De vergadering van het Algemeen Bestuur wordt niet geopend voordat blijkens de presentielijst meer dan de helft van het aantal leden tegenwoordig is. 2. Indien ingevolge het in lid 1 bepaalde de vergadering niet kan worden geopend, wordt een nieuwe vergadering belegd onder verwijzing naar dit artikel tegen een tijdstip dat tenminste vierentwintig uur na het bezorgen van de oproeping is gelegen. Deze nieuwe vergadering kan worden gehouden ongeacht het aantal leden dat aanwezig is. Artikel Elk lid heeft een stem. 2. Het algemeen bestuur besluit bij meerderheid van stemmen. V VERGADERINGEN VAN HET DAGELIJKS BESTUUR Artikel Het dagelijks bestuur vergadert zo vaak als de voorzitter of ten minste 2 leden dit nodig vinden. 2. De voorzitter en de leden van het dagelijks bestuur hebben ter vergadering van het dagelijks bestuur ieder een stem. VI INLICHTINGEN, VERANTWOORDING EN TERUGROEPING Dagelijks bestuur - algemeen bestuur Artikel Het dagelijks bestuur of een of meer leden daarvan verstrekken aan het algemeen bestuur de door een of meer leden daarvan in een vergadering van het algemeen bestuur of schriftelijk gevraagde inlichtingen, voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar belang. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 maanden in een vergadering van het algemeen bestuur of schriftelijk verstrekt. 2. Het algemeen bestuur kan het dagelijks bestuur of een of meer leden daarvan ter verantwoording roepen, al of niet nadat inlichtingen zijn verstrekt of dienden te zijn verstrekt als bedoeld in lid Het algemeen bestuur kan een lid van het dagelijks bestuur, indien dit lid het vertrouwen van het algemeen bestuur niet meer bezit, ontslag verlenen. Artikel 50 van de Gemeentewet is daarop van overeenkomstige toepassing.

5 Het fonds Artikel Het bestuur van het fonds verstrekt aan de raden van de deelnemende gemeenten de door een of meer leden van die raden gevraagde inlichtingen schriftelijk en zo spoedig mogelijk, voor zover dat niet strijdig is met het openbaar belang. 2. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 2 maanden schriftelijk verstrekt en wel door het dagelijks bestuur, tenzij de inlichtingen uitdrukkelijk van het algemeen bestuur of de voorzitter worden verlangd. Algemeen bestuur Artikel Een lid van het algemeen bestuur verstrekt aan de raad die hem heeft aangewezen, de door een of meer leden van die raad in een vergadering van die raad of schriftelijk gevraagde inlichtingen, voor zover zulks niet strijdig is met het openbaar belang. De inlichtingen worden zo spoedig mogelijk doch in ieder geval binnen 2 maanden in een vergadering van die raad of schriftelijk verstrekt. 2. De raad kan het lid ter verantwoording roepen voor het door hem in het algemeen bestuur gevoerde beleid al of niet nadat inlichtingen zijn verstrekt of dienden te zijn verstrekt als bedoeld in lid De raad kan een door hem aangewezen lid van het algemeen bestuur, indien dit lid het vertrouwen van de raad niet meer bezit, als zodanig ontslag verlenen. Artikel 50 van de Gemeentewet is daarop van overeenkomstige toepassing. VII BEGROTING Artikel Tot grondslag van het financieel beheer van het fonds strekt een jaarlijkse begroting. 2. De begroting van het fonds wordt vastgesteld door het algemeen bestuur uiterlijk 1 juli voorafgaande aan het jaar, waarvoor deze geldt. 3. Ten aanzien van de inrichting van de begroting is artikel 186 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. VIII REKENING Artikel Het boekjaar loopt van 1 januari tot en met 31 december. 2. De rekening van het fonds wordt door het algemeen bestuur vastgesteld uiterlijk 1 juli volgende op het jaar, waarop deze betrekking heeft. 3. Ten aanzien van de inrichting van de rekening is artikel 186 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. 4. Het dagelijks bestuur doet jaarlijks voor 15 juni aan het algemeen bestuur rekening en verantwoording van het gevoerde beheer in het afgelopen jaar. 5. Het legt daarbij, de rekening van baten en lasten over het boekjaar over met de daarbij behorende toelichtende bescheiden, waaronder een verslag van een onderzoek naar de deugdelijkheid van de cijfers van de rekening, ingesteld door de daartoe aangewezen registeraccountant. 6. Binnen veertien dagen na de vaststelling wordt de rekening met de daarbij behorende bescheiden ter kennis gebracht van gedeputeerde staten en van de besturen van de deelnemende gemeenten. 7. Het besluit van het algemeen bestuur tot vaststelling van de rekening strekt, voor zover het daarin goedgekeurde bedragen betreft, aan de directeur en aan het dagelijks bestuur tot

6 decharge, behoudens later in rechte gebleken valsheid in bewijsstukken of andere onregelmatigheden. Artikel 25 Ten aanzien van de controle op het geldelijk beheer en de boekhouding zijn de artikelen 213 en 215 van de Gemeentewet van overeenkomstige toepassing. Artikel Indien de omstandigheid, genoemd in artikel 1 lid 2, zich voordoet dat het fonds daadwerkelijk de portefeuille vermeld in voornoemd artikellid afwikkelt wordt terstond door de zorg van het dagelijks bestuur een verzekering afgesloten bij de Fraude-Risico-Onderlinge van Gemeenten (F.O.G.) te 's-gravenhage ter voorkoming van geldelijk nadeel, dat kan ontstaan door verduistering, diefstal of verlies van gelden en geldswaarden. 2. Tevens wordt dan, indien er een verlies wordt geleden, dit verlies door de deelnemende gemeenten gezamenlijk gedragen naar de stand van de onafgeloste hypothecaire leningen en woonwagenleningen per 31 december Verliezen op hypothecaire leningen en woonwagenleningen Artikel Verliezen op hypothecaire leningen waarop gemeentegarantie is verstrekt, danwei waarop de gemeente op basis van de gemeenschappelijke regeling een volledige garantie heeft afgegeven worden in geval van executie of onderhandse verkoop vergoed door de gemeente waarin het betreffende onroerend goed is gelegen. 2. Ingevolge het bepaalde in de in artikel 1 lid 2 genoemde overeenkomst voldoet de gemeente die het aangaat het alsdan verschuldigde bedrag aan de nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten en wel binnen een maand na de betreffende kennisgeving van dat Bouwfonds. IX OVERIGE FINANCIËLE BEPALINGEN Opgenomen gelden Artikel 28 De deelnemende gemeenten garanderen de betaling van rente en aflossing, verschuldigd op grond van reeds aangegane geldleningen opgenomen gelden en wel in verhouding tot de onafgeloste hypothecaire leningen en woonwagenleningen per 31 december Overname-overeenkomst Artikel 29 Verliezen, respectievelijk verplichtingen van HNG voortvloeiende uit en/of verband houdende met de in artikel 1 lid 2 bedoelde overname-overeenkomst worden door de deelnemende gemeenten gedragen naar de stand van de onafgeloste hypothecaire leningen en woonwagenleningen per 31 december Executie Artikel 30 In geval van executie wegens wanbetaling of om een andere reden doet nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten hiervan tevoren mededeling aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente op het grondgebied waarvan het onroerend goed is gelegen. X WIJZIGING, OPHEFFING, TOETREDING EN UITTREDING Artikel 31 De bepalingen van deze regeling kunnen - mits daarmee niet beoogd wordt wijziging te brengen in de rechtsverhouding met de nv Bouwfonds Nederlandse Gemeenten, zoals die wordt beheerst door de overeenkomst de dato 31 december tenzij met dat Bouwfonds ter zake te voren overeenstemming is bereikt - worden gewijzigd bij eensluidend besluit van de raden van ten minste 3/4 van de deelnemende gemeenten, het algemeen bestuur gehoord.

7 Artikel Deze regeling kan alleen worden opgeheven indien de in artikel 1 lid 3 omschreven omstandigheden - betaling totale koopsom en aflossing laatste lening o.g. - zich effectief hebben voorgedaan. 2. Met inachtneming van het in het vorige lid bepaalde wordt de regeling opgeheven bij eensluidend besluit van de raden van de deelnemende gemeenten tegen een in dat besluit te bepalen datum, echter met dien verstande dat de inschrijving in het register van gemeenschappelijke regelingen van gedeputeerde staten moet hebben plaats-gevonden. De opheffing van het fonds wordt niet geëffectueerd dan nadat in de liquidatie van zijn vermogen is voorzien. 3. In geval van opheffing van deze regeling geschiedt de - mogelijk nog noodzakelijke - liquidatie door het algemeen bestuur, tenzij dit bestuur liquidateurs aanwijst. 4. Het liquidatieplan wordt door het algemeen bestuur vastgesteld uiterlijk 6 maanden voor het tijdstip, waarop de regeling ophoudt te bestaan en is onderworpen aan de goedkeuring van gedeputeerde staten. Artikel Een deelnemende gemeente kan uittreden uit de regeling door toezending aan het algemeen bestuur van daartoe strekkende besluiten van haar bestuursorganen. 2. Op een uitgetreden gemeente blijft van toepassing het bepaalde in artikel 26, lid 2, artikel 27, lid 1, artikel 28 en artikel Het algemeen bestuur regelt, na overleg met de betreffende gemeente onder goedkeuring van gedeputeerde staten, zo nodig de overige financiële verplichtingen en overige gevolgen van de uittreding, en wel binnen een jaar na ontvangst van de besluiten als bedoeld in lid De uittreding kan, behoudens door het algemeen bestuur toe te stane afwijking, niet eerder plaatsvinden dan op 1 januari van het tweede jaar, volgend op dat waarin de in lid 1 bedoelde besluiten zijn opgenomen in de registers. 5. Het algemeen bestuur kan een reglement van uittreding vaststellen. De inhoud van dat reglement moet in overeenstemming zijn met het bepaalde in de leden 1 tot en met 4. XI ARCHIEF Artikel Het dagelijks bestuur draagt zorg voor de archiefbescheiden. 2. De directeur is belast met de bewaring en het beheer der archiefbescheiden. 3. De op grond van de archiefwet 1962 over te brengen archiefbescheiden worden geplaatst in de archiefbewaarplaats van de gemeente 's-hertogenbosch. 4. In geval van opheffing van het fonds worden zijn archiefbescheiden overgebracht naar de in het vorige lid genoemde archiefbewaarplaats. 5. Gedeputeerde staten van Noord-Brabant oefenen toezicht uit op de zorg voor de archiefbescheiden. XII SLOTBEPALINGEN Artikel Deze regeling kan worden aangehaald als: "Gemeenschappelijke Regeling Hypotheekfonds Noordbrabantse Gemeenten (HNG)". 2. Het college van burgemeester en wethouders van de centrumgemeente draagt zorg voor de toezending van de regeling aan gedeputeerde staten. Deze regeling treedt in werking op 18 november 1997.

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan alleen de (onderdelen van) artikelen uit de regeling met een inhoudelijke

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2015 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord

WA/Vi Brabant Midden-West-Noord WA/Vi Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord

Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle-Nassau, Bergen op Zoom, Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel,

Nadere informatie

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA

STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA STREEKARCHIEF LANGSTRAAT HEUSDEN ALTENA De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Aalburg, Heusden, Waalwijk, Werkendam en Woudrichem, ieder voor zover hun bevoegdheden betreft, overwegende:

Nadere informatie

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3)

Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 2013 aanvragen per gemeente per week. week 13 (t/m 29-3) week 11 (t/m 15-3) week 12 (t/m 22-3) Bouwaanvragen agrarische bedrijven t/m 20 september 203 aanvragen per gemeente per 4- ) 2 -) 3 8-) 4 25-) 5 6-8- 2) 2) 7 5-2) 8 22-2) 9-0 8-5- 2 22-3 29-4 5-4 7-5 4-6 2-7 28-8 5-5) 9 2-5) 20 9-5) West

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost (gewijzigde versie, ter vaststelling in het Algemeen bestuur d.d. 11 maart 2015) HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV)

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN. 5) Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord (RAV) GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN Toelichting Overzicht aantal leden en aan te wijzen door wie Overzicht leden voor de periode 2014-2018 Gemeenschappelijke regelingen 1) Streekarchief Langstraat Heusden Altena

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 20-1-2015 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg College van Waalwijk

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost

Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost Gemeenschappelijke regeling GGD Brabant-Zuidoost HOOFDSTUK I Algemeen Artikel 1 1. Er is een rechtspersoonlijkheid bezittend openbaar lichaam, genaamd GGD Brabant-Zuidoost. 2. De GGD Brabant-Zuidoost is

Nadere informatie

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning

IVBOB. Illlllllll IIII llllllll II. Platform Samenwerkende Ouderenorganisatíes Brabant IO16004186 21/01/2016. VBOB Project Cliëntondersteuning Illlllllll IIII llllllll II IO16004186 21/01/2016 IVBOB Stichting Verenigde Bonden Overleg Brabant Gemeente Oosterhout T.a.v. College van Burgemeesters en Wethouders Postbus 10150 4900 GB OOSTERHOUT NB

Nadere informatie

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000

Inwonertal Brabant groeit met ruim 9000 Inwonertal Brabant groeit met ruim 9 s-hertogenbosch, 7 maart 212 - In 211 is de Brabantse bevolking met 9.3 mensen toegenomen. Daarmee ligt de bevolkingsgroei vrijwel op hetzelfde niveau als de laatste

Nadere informatie

urn in ii in in in in ii

urn in ii in in in in ii urn in ii in in in in ii B15-025929 MM Brabant Midden-West-Noord Gemeenschappelijke regeling Regionale Ambulancevoorziening Brabant Midden-West-Noord De raden en de colleges van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam,

Nadere informatie

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN

64-1 GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN GEMEENSCHAPPELIJK REGELING REGIONAAL ONDERWIJSBELEID WALCHEREN De raden, de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Vlissingen, Veere en Middelburg, ieder voor zover zij voor de eigen

Nadere informatie

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân,

De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, OPENBAAR LICHAAM OP GROND VAN DE WET GEMEENSCHAPPELIJKE REGELINGEN De dagelijkse besturen van de waterschappen Noorderzijlvest, Hunze en Aa s en Wetterskip Fryslân, overwegende dat 1. de algemene besturen

Nadere informatie

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken;

UJ overwegende dat, < O omgevingsrecht wensen samen te werken; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT REGIONALE MILIEUDIENST WEST-BRABANT De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten: Bergen op

Nadere informatie

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>;

Het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Emco; gelet op artikel <..> van de gemeenschappelijke regeling <naam regeling>; Het algemeen bestuur van de regeling Emco; gelezen het voorstel van het dagelijks bestuur van ; gelet op artikel van de regeling ; besluit: vast te stellen de volgende wijziging

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gestegen. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens toegenomen.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000.

Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. Gemeenschappelijke Regeling WNO-bedrijven 2000. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Beuningen, Druten, Groesbeek, Heumen, Millingen aan de Rijn, Nijmegen,

Nadere informatie

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016

Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk. 1 november 2016 Register artikel 27 Wet gemeenschappelijke regelingen Gemeente Waalwijk 1 november 2016 Gemeenschappelijke regeling veiligheidsregio Midden- en West-Brabant GR Veiligheidsregio MWB Tilburg Colleges van

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2016 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, oktober 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, oktober 2014 Lichte daling WW-uitkeringen In oktober daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WW-uitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. In

Nadere informatie

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001

is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO OHSAS 18001 t is een samenwerkingsverband van Waterschap Peel en Maasvallei en Waterschap Roer en Overmaas ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 De gemeenschappelijke regeling Waterschapsbedrijf Limburg is een uitgave van

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bernheze, Boekel, Boxmeer, Boxtel, Cuijk, Dongen, Gilze en Rijen, Goirle, Grave, Haaren, 's-hertogenbosch,

Nadere informatie

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning

IVBOB. pagina 1 van 1. Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning pagina 1 van 1 Gemeente Drimmelen - VBOB Cliëntondersteuning - 4 2 0 JAN. 2016 Van: kbo-brabant Aan: kbo-brabant Datum: 20-1-2016 14:04 v\mo\ 6g Onderwerp: VBOB

Nadere informatie

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking;

dat het in het kader van het functioneren van deze regeling gewenst is te komen tot een nauwere samenwerking; De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Diemen, Haarlemmermeer, Ouder-Amstel en Uithoorn, ieder voor zoveel zijn bevoegdheden betreft;

Nadere informatie

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West

Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Gemeenschappelijk regeling werkvoorzieningschap Fryslân-West Het college van burgemeester en wethouders van de gemeenten het Bildt, Boarnsterhim, Franekeradeel, Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland,

Nadere informatie

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein

Indeling bibliotheken in groot, middelgroot en klein Inleiding Kerncijfers is onderdeel van het Cubiss-werkplan van 214. In opdracht van de Provincie Noord- Brabant wordt sinds 211 jaarlijks een analyse gemaakt van de kerncijfers die door het VOB worden

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de periode januari tot en met november 2016 zijn 66.500 nieuwe WWuitkeringen verstrekt in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Gemeenschappelijk orgaan

Gemeenschappelijk orgaan Regeling Gemeenschappelijk Orgaan Intergemeentelijke Stichting Openbaar Basisonderwijs (gewijzigde versie, vastgesteld op 26 juni 2007) Deze regeling kan worden aangehaald als regeling voor de ISOB-raad

Nadere informatie

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen

Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke Regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet Gemeenschappelijke regelingen Versiebeheer Aanpassing d.d... Bijgewerkt door: 22 november 2010 N. Vintcent (nv404) 7 juli

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL BUDGETBEHEER INGEVOLGE BESLUIT WONINGGEBONDEN SUBSIDIES VOOR DE REGIO ZEEUWSCH-VLAANDEREN 2006 Artikel 1 (instelling rechtspersoon) 1. Er is een openbaar lichaam,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2014 Opnieuw daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het herstel van de Nederlandse economie vertaalt zich in Noord-Brabant in een daling van het aantal WW-uitkeringen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant

Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Gemeenschappelijke regeling welstandszorg Noord-Brabant Hoofdstuk I Artikel 1 Begripsbepalingen 1. In deze gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: deze gemeenschappelijke regeling;

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2012 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2012 Stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal nww dat ingeschreven staat bij UWV in Noord-Brabant kwam aan het einde van september

Nadere informatie

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007

Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2007 / 108. Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2007 / 108 Naam Gemeenschappelijke regeling recreatieschap Veluwe (2007) Publicatiedatum 22 augustus 2007 Opmerkingen - Toetreding (onder gelijktijdige opheffing

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM RIJNSTREEK EN LOPIKERWAARD De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bodegraven-Reeuwijk, Lopik, Montfoort, Oudewater, Woerden

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant - vergelijking oud-nieuw

Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant - vergelijking oud-nieuw Gemeenschappelijke regeling GGD Hart voor Brabant - vergelijking oud-nieuw In dit overzicht staan de huidige en de gewijzigde regeling naast elkaar, zodat gemakkelijk te zien is wat er verandert. In kolom

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In het eerste halfjaar van 2016 zijn 39.400 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.200

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken

Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken Gemeenschappelijke regeling vuilverbrandingsinstallatie Alkmaar en omstreken HOOFDSTUK I Artikel 1 Definities INSTELLING VAN EEN OPENBAAR LICHAAM Voor de toepassing van deze regeling wordt verstaan onder:

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011.

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011. 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 In deze Gemeenschappelijke regeling wordt verstaan onder: a. de regeling: gemeenschappelijke regeling

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Gemeenschappelijke regeling Reestmond Pagina 1 Overwegende, dat ten gevolge van de wijziging van de Wet gemeenschappelijke regelingen het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2016 Daling WW-uitkeringen in Noord-Brabant Het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant laat in december 2016 een dalende lijn zien, zowel ten opzichte van

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, juni 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, juni 2015 Daling WW-uitkeringen In juni daalt het aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant. Afgelopen jaar is het aantal WW-uitkeringen verstrekt aan vrouwen toegenomen;

Nadere informatie

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog

Persbericht. Groei Brabantse woningvoorraad in jaren niet zo hoog Persbericht Brabantlaan 1 Postbus 90151 5200 MC s-hertogenbosch Telefoon (073) 681 28 12 Fax (073) 614 11 15 info@brabant.nl www.brabant.nl Bank ING 67.45.60.043 Postbank 1070176 Datum 31 maart 2008 Nummer

Nadere informatie

adres

adres METROPOOL REGIO EINDHOVEN Aan: Colleges van Burgemeester en Wethouders van de deelnemende gemeenten i.a.a. Gemeenteraden van de deelnemende gemeenten Gemeente Eindhoven ontvangen 1 1 HAAR115 Metropoolregio

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, december 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, december 2015 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in december toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar in december

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, augustus 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, augustus 2015 Arbeidsmarkt wordt krapper Het aantal ontstane vacatures is in het tweede kwartaal van 2015 verder toegenomen. De spanning op de arbeidsmarkt neemt

Nadere informatie

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen

Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen Gemeenschappelijke orgaan openbaar primair onderwijs Noord Groningen De raden van de gemeenten De Marne, Eemsmond en Winsum, ieder voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn; overwegende dat coördinatie

Nadere informatie

Zundertse Regelgeving

Zundertse Regelgeving Zundertse Regelgeving Zaaknummer: Z16-001872 Documentnummer: ZD17012158 Rubriek: Algemeen Naam regeling: Register Citeertitel: telijke grondslag, artikel 27 lid 1 Vastgesteld door College Datum vaststelling

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar. primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs te Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk en Waddinxveen

Nadere informatie

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur.

Artikel 4. Samenstelling De colleges van de deelnemende gemeenten wijzen elk twee leden aan voor het Algemeen Bestuur. STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 22585 29 april 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REESTMOND HOOFDSTUK 1. BEGRIPSBEPALINGEN REGELING Overwegende, dat ten

Nadere informatie

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater

Tarievenregeling. Per 1 januari 2013. Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater Tarievenregeling Per 1 januari 2013 Behorend bij de Algemene Voorwaarden Drinkwater 1 1 Inhoudsopgave 1. Tarieven van Brabant Water 2013 3 1.1 Abonnementstarief 3 1.2 Hoe zijn de tarieven opgebouwd? 3

Nadere informatie

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss

MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013. Gemeente Oss MKB-vriendelijkste gemeente van Nederland 2012/2013 Gemeente Oss Voorwoord Groningen, september 2013 Voor u ligt het resultaat van het in 2012 en 2013 gehouden onderzoek naar de MKBvriendelijkste gemeente

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs.

Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. Gemeenschappelijke regeling voor het toezicht op het openbaar primair en speciaal onderwijs. De raden van de gemeenten Bodegraven, Gouda, Reeuwijk, Waddinxveen en Woerden voor zover zij voor de eigen gemeente

Nadere informatie

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

RAADSVOORSTEL. j c $ p 2002. : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant Gemeente Bergen op Zoom 'flliifilillllfliili RVB02-0037 RAADSVOORSTEL >VERGAOefttNK3 SEP. 2002 G&L Datum raadsvergadering Nummer Onderwerp j c $ p 2002 SB/34 : wijziging regeling GSV Westelijk Noord Brabant

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland

Gemeenschappelijke Regeling. Samenwerkingsverband Noord-Nederland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland 1 Gemeenschappelijke Regeling Samenwerkingsverband Noord-Nederland Provinciale Staten, Gedeputeerde Staten en de commissarissen van de Koning

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, maart 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, maart 2016 Doorstroom van WW naar bijstand in grotere gemeenten hoger Het aantal mensen dat na afloop van de WW in de bijstand terecht komt groeide de afgelopen

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2014 Daling WW-uitkeringen In september daalt het aantal WW-uitkeringen opnieuw. Het aantal WWuitkeringen is nog wel hoger dan een jaar geleden. Het aandeel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015

Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwijs gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en Sint Hubert 2015 De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave en Mill

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, oktober 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, oktober 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant toegenomen Eind oktober waren er in Noord-Brabant 64.000 lopende WW-uitkeringen. Dat is 5,5% van de beroepsbevolking.

Nadere informatie

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013

Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 CVDR Officiële uitgave van Noord-Brabant. Nr. CVDR300136_3 6 december 2016 Subsidieregeling transformatie jeugdzorg Noord-Brabant 2013 Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant Gelet op artikel 2 van de Algemene

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015;

gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; Het college van de gemeente Stadskanaal gelezen het voorstel van het algemeen bestuur van de gemeenschappelijke regeling Wedeka bedrijven van 5 november 2015; gelet op artikel 23 van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant)

Betreft: liquidatie Gemeenschappelijke Regeling Welstandszorg Noord-Brabant (WzNB Mooi Brabant) INGEKOMEN 2 0 MEI 2014 Gemeente Heusden WzNB MOOI BRABANT Aan het College van Burgemeester van de gemeente Heusden Postbus 41 5250 AA Vlijmen en Wethouders WzN B Mooi Brabant Postbus 2047 2800 BD GOUDA

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar

Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar Gemeenschappelijke regeling Regionaal Historisch Centrum Alkmaar HOOFDSTUK 1 ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze regeling wordt verstaan onder: a. de regeling : de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen

Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Register van gemeenschappelijke regelingen als bedoeld in artikel 27 van de Wet gemeenschappelijke regelingen Documentnaam Opgesteld door Register gemeenschappelijke regelingen Juridische Zaken Versie

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN.

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. BIJLAGE B GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ICT-SAMENWERKING ZUIDWEST-FRYSLAN. De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Bolsward, Gaasterlân- Sleat, Lemsterland, Littenseradiel, Nijefurd en

Nadere informatie

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten

RD Maasland. Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten RD Maasland Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking gemeenten Gemeenschappelijke Regeling Reinigingsdienst Maasland De raden, alsmede de colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Leudal,

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, september 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, september 2013 Aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant onveranderd Nederland heeft al geruime tijd te maken met moeilijke en onzekere economische omstandigheden. Momenteel

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011

Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 Bijlage 1 Gemeenschappelijke Regeling Erfgoedcentrum Achterhoek en Liemers 2011 De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Aalten, Berkelland, Bronckhorst,

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILVERBRANDINGSINSTALLATIE ALKMAAR EN OMSTREKEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILVERBRANDINGSINSTALLATIE ALKMAAR EN OMSTREKEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VUILVERBRANDINGSINSTALLATIE ALKMAAR EN OMSTREKEN Deelnemende gemeenten: Alkmaar, Bergen, Castricum, Heerhugowaard, Heiloo, Langedijk, Schagen (voormalig Harenkarspel), Uitgeest

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING ISZF 2011 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Gaasterlân-Sleat, Harlingen, Lemsterland, Littenseradiel, en Súdwest Fryslân; Overwegende dat de colleges

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland

Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland Gemeenschappelijke regeling Uitvoeringsorganisatie Jeugdzorg IJsselland De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Olst-Wijhe, Ommen, Raalte, Staphorst,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, april 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, april 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vier en van 2016 zijn 27.700 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 7.800

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, november 2014 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, november 2014 Stabilisatie WW-uitkeringen In november blijft het aantal WW-uitkeringen vrijwel gelijk. De arbeidsmarkt lijkt zich te herstellen. Het aantal openstaande

Nadere informatie

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in :

Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : Concept voorstel wijziging gemeenschappelijke regeling Servicedienst Midden Nederland in : GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING SERVICEBUREAU GEMEENTEN De colleges van burgemeester en wethouders, van de gemeenten:

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING pagina - 1-12653 - MT GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Raad van toezicht voor Stichting Openbaar Basisonderwijs West-Brabant. De raden, colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Roosendaal, Halderberge,

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2014 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2014 Stabilisatie aantal WW-uitkeringen in Noord-Brabant In februari 2014 is het aantal lopende WW-uitkeringen in Noord-Brabant nagenoeg gelijk gebleven ten

Nadere informatie

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen

register gemeenteschappelijke regelingen gemeente s- als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen Register van Gemeenschappelijke regelingen gemeente s-hertogenbosch als bedoeld in artikel 27 Wet Gemeenschappelijke regelingen stand van zaken 2017 Toelichting Ter behartiging van één of meerdere doelstellingen

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING NOORDELIJKE REKENKAMER 2013 Provinciale Staten van de Provincie Drenthe, Groningen en Fryslân: Gelet op het bepaalde in artikel 79l van de Provinciewet en artikel 40 van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen; B E S L U I T E N de

Nadere informatie

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING

Concept 1.8 d.d GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Concept 1.8 d.d. 05-06-2015 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING (zoals goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland op 10 oktober 1989, inclusief de wijzigingen goedgekeurd door Gedeputeerde Staten van

Nadere informatie

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden;

dat op 1 oktober 2010 de Wet veiligheidsregio s in werking is getreden; GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE E08d De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR Bijlage 2 Aangepaste tekst GR na derde wijziging GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING REGIONAAL HISTORISCH CENTRUM ALKMAAR ( 1 e tekstwijziging per 1 juli 2012) ( 2 e tekstwijziging per 1 januari 2013) ( 3 e tekstwijziging

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 CVDR Officiële uitgave van Leek. Nr. CVDR387666_2 15 mei 2017 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING Novatec 2006 De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Grootegast, Leek, Marum, Noordenveld en

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING OMNIBUZZ Gemeenschappelijke regeling Omnibuzz Tussen de gemeenten Beek, Echt-Susteren, Eijsden-Margraten, Gulpen-Wittem, Meerssen, Schinnen, Sittard-Geleen, Stein, Vaals en

Nadere informatie

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013

Arbeidsmarktinformatie. Noord-Brabant, februari 2013 Arbeidsmarktinformatie Noord-Brabant, februari 2013 Wederom stijging aantal niet-werkende werkzoekenden in Noord-Brabant Het aantal niet-werkende werkzoekenden (nww) in Noord-Brabant is in februari 2013

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken

Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken Gemeenschappelijke Regeling GEVUDO Gemeenschappelijke Vuilverwerking Dordrecht en omstreken INHOUD Overwegingen en besluit Hoofdstuk l Algemene bepalingen (artikel 1 en 2} Het doel van het lichaam (artikel

Nadere informatie

a. regeling:dezegemeenschappelijkeregeling; b. gemeenschappelijk orgaan, het gemeenschappelijk orgaan genoemd in artikel 2 van de regeling;

a. regeling:dezegemeenschappelijkeregeling; b. gemeenschappelijk orgaan, het gemeenschappelijk orgaan genoemd in artikel 2 van de regeling; Gemeenschappelijke regeling toezicht openbaar onderwiis De raden van de gemeenten Bergen, Boxmeer, Cuijk, Gennep, Grave, Mill en St Hubert voor zover zij voor de eigen gemeente bevoegd zijn: Overwegende

Nadere informatie

STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009

STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009 STICHTINGSSTATUTEN bij notariële akte gepasseerd op 27 mei 1993 en laatstelijk gewijzigd op 13 januari 2009 NAAM Artikel 1 De stichting is genaamd: Stichting TBV ; zij is de voortzetting van de TILBURGSCHE

Nadere informatie

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BELASTINGSAMENWERKING GEMEENTEN EN WATERSCHAPPEN Versie 1.1 25 januari 2011 Gemeenschappelijke Regeling versie 1.1 (25-01-2011) 1 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, januari 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, januari 2016 Toename WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is in januari 2016 toegenomen ten opzichte van vorige. Deze toename is vrijwel ieder jaar te zien door

Nadere informatie

vast te stellen de navolgende gemeenschappelijke regeling voor de regionale Omgevingsdienst van de deelnemende gemeenten en de provincie.

vast te stellen de navolgende gemeenschappelijke regeling voor de regionale Omgevingsdienst van de deelnemende gemeenten en de provincie. De Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant; Het college van Burgemeester en Wethouders van de gemeenten Aalburg, Alphen-Chaam, Baarle- Nassau, Bergen op Zoom, Breda, Dongen, Drimmelen, Etten-Leur,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, mei 2016 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, mei 2016 Minder nieuwe WW-uitkeringen Noord-Brabant In de eerste vijf en van 2016 zijn 32.800 nieuwe WW-uitkeringen verstrekt in Noord-Brabant. Dat zijn er 8.200

Nadere informatie

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant.

Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. Gemeenschappelijke regeling Werkvoorzieningschap Noordoost-Brabant. De raden, de colleges van burgemeester en wethouders en de burgemeesters van de gemeenten Boekel, Boxmeer, Cuijk, Grave, Bernheze, Landerd,

Nadere informatie

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015

Nieuwsflits Arbeidsmarkt. Noord-Brabant, september 2015 Nieuwsflits Arbeidsmarkt Noord-Brabant, september 2015 Daling WW-uitkeringen Het aantal WW-uitkeringen is afgelopen gedaald. Ten opzichte van vorig jaar is het aantal WW-uitkeringen eveneens afgenomen.

Nadere informatie

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk. Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven")

Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap Het Westelijk. Gebied van Utrecht (opererend onder de handelsnaam PAUW-bedrijven) Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Werkvoorzieningsschap "Het Westelijk Gebied van Utrecht" (opererend onder de handelsnaam "PAUW-bedrijven") Abcoude, Breukelen, Loenen, Lopik, Maarssen, Nieuwegein, De

Nadere informatie

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN

HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 25672 17 mei 2016 GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING RECREATIESCHAP DRENTHE HOOFDSTUK I BEGRIPS- EN INTERPRETATIEBEPALINGEN Artikel

Nadere informatie

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN

OVERWEGENDE GELET OP. de Wet veiligheidsregio s, de Wet gemeenschappelijke regelingen en de Gemeentewet; BESLUITEN GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING VEILIGHEIDSREGIO TWENTE De colleges van burgemeester en wethouders van de gemeenten Almelo, Borne, Dinkelland, Enschede, Haaksbergen, Hellendoorn, Hengelo (O), Hof van Twente,

Nadere informatie