Inhoudsopgave. Jubileum-binder nr 2OO3l2. Voorwoord

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Inhoudsopgave. Jubileum-binder nr 2OO3l2. Voorwoord"

Transcriptie

1 $ $ È s' 3 o È o I s) q) I $ q) \ g

2 Inhoudsopgave Jubileum-binder nr 2OO3l2 Voorwoord Geen jubileumboek maar een speciale uitgave van dê SNeLbinder voor al onze leden en bezoekers van de Fleiinie van vandaag, 4 oktober 2003, Dit nummer, dikker dan ooit en met êen dubbele oplage, barst van de herinneringen aan 55 jaar Nicolaas en aan de niet minder spraakmakende PIUS. Vele oud-leerlingen hebben hun, vaak zéér herkenbare, herinneringen opgeschreven, Veel posilieve herinneringen, maar ook zaken met een kíitische noot, die vaak niet minder herkenbaar zijn. Daarnaast komen twee oud-docenten aan bod, die de leeftijd der zeer sterken bereild hebben. De voorpagina van deze SNeLbinder illustreert de veranderingen van lokati en de uiteindelijke niêuwbouw eind jaren '50. Dit is de situatie waar het huidige SNL in de komende vijí jaar weer opniêuw mee in aanraking komt: de voorberejding voor nieuwbouw diê toch rond 2010 wel gerealiseerd moel zijn. Dat het jaadal niet met meer nauwkeurigheid te zeggen is, valt in het niel bí de brief van de eerste reclor twee maanden voor de start van het SNL in "lk hoop u spoedíg gunstige berichten te mogen toeendal omtrent de huisvesting". Het SNL gaat voodopig verder in haaí huidige gebouw. Namens vele oud-leêrlingen Íeliciteren wij het SNL van harte mel haar 55 jarig bestaanl Geert RolÍ, René Leijen, Leon de Rooij, Koos van Langen SNeLbinder

3 En zo begon het... De geschiedenis van het SNL begint op 27 juli 1948, als pater L. van MarÍewijk een brief stuurt "aan de Ouders of Voogden dêr leerlingen van het Sint-Nicolaaslyceum". Daarin verhaalt hij over de "zwerftochten" die hij gedurende zêven maanden door Amsterdam heeft gemaald, "en de ondervindingen daarbij opgedaan bij het zoeken naar schoollokalen, of ruimte diê daartoe dienstbaar gemaald zou kunnen worden". Van Manewijk beschrijft kleuríijk hoe hrj daarbí te werk ging: "in den beginne aazelend en zoekend, afgaand op een weer aankloppend, de wijze van de weduwe uit het evangelie". gerucht, later iêts brutaler binnendringend en inspecterend, ingelicht door personen die op de hoogte waren; tenslotte doordringend tot de hoogste instanties, telkens Het complête verhaal moet maar bewaard blijven voor een jubileumboek, schrijft hij verder. Dat van het vijfentwintigjarjg bestaan lijkt hem wel wat. Zijn verhaal woídt uíteindêlijk gepubliceerd in het jubileumboek van 1998, blij het vijftigjarig bestaan dus, maar een kniesoor die daar op let. Wie dat verhaal nogmaals wil lezen, pakke dit boek, getiteld '50 Jaar Erkend Talent', waarin de bewuste brief van Van Marrewijk integraal is opgenomen, Ook in het prachtige '48-88' boek is veel over de schoolgeschiedenis opgelekend. steld. Op 8 september 1948 werd de school ofiicjeel en plechtig geopend, met een heilige mis in de Sint N icolaaskerk (waar andeís?). Fr was een openingsvergadering hêt Arnerican Hotel aan het Leidseplêin en een dag later, donderdag I september 1948, was de eerste lesdag. Achtenzeventig leerlingen in drie parallelklassen, drie lokalen waaruan eentje als kapel was ingericht, en acht leraren, waarvan vieí paters en vier "lekenlerarên", in de oude jongensschool van de Sini lvlagdalenaparochie, net hersteld omdat er een vliegtuig op neêrgestort was, aan de Westzaanstraat 61. Het SNL bestónd! En zo eindigt het? Toch ontkomen we ook in deze reunie-uitgave niet helemaal aan dê schoolgeschiedenis, zeker nu steeds duideli.iker wordt dat het SNL binnenkort weer van lokatie moêt veranderen. Aan het rijtje Wes anstraat, Van Beuningenstraat, Da Costastraat, 't Zand, Prinses lreneslraat wordt de komende jaren een ander adres toegevoegd. Want wat gebeurt er allemaal aan de Zuidas? ls in die planne nog ruimte voor het Nicolaas? Een tijdje terug was sprake van vestiging van een museum, oí althans een dependance van het Stedelijk Museum. Die plannen zijn van de baan, maar andere plannen kwamen én komen ervoor in de plaats. Het oude klooster is al 'ingepikt' door he1 Sandberginstituut, de vervolgopleiding van de Fietveld Academie, De oude kerk is een SNeLbinder De rest van het verhaal moge daarom als bekend woíden vêrondêrultrahi podium voor frlm- en videokunst, geèxploiteerd door de Stichting Cinema Zuid. Theaterproducent Joop van den Ende gaat z'n derde musicaltheater bouwen, vlak bij station Bai; de nieuwbouw aan de Mahlerlaan groeit elke dag, het WTC breidt alsmaar uit. Er komt een gigantiscne bitt het Zuidplein, en op het parkeerteríein aan de Beethovenstraat is een lunchrestaurant verschenen voor de zakenmannetjes uit de omgeving. í.w,}atl,o En de school, ónze school? "Op meerdere plekken aan de Zuidas komen culturele voorleningên, maaí één locatie wordt aangeduid als de 'Museumkavel'. Het museumgebjed ligt aan de rand van het Beatrixpark aan de oostzijde van de Bêêthovenstraat. De kavel bestaat uit ongeveer vierkante meter, waarvan zo'n vierkante meter beslemd is voor een museum/of musea.' Officiêel staat het er niet, maar deze kavel is wel de SNL-kavel. Volgens het laatste nieuws op de Zuidas-website (www.zuidas.nl) ondezoei<t de gemeente Amsterdam samen met enkele vastgoedbedríven of dit een goede plek is voor een designmuseum oí een designlab. "Een voomaarde voor de bouw van een museum is dat zoveel mogelijk van de bestaande bebouwing vanuit het Beatrixpark wordt veíplaatst." Het project moet in 2007 starten, dus binnenkort zal er meer duidelijkheid (moeten?) komen over de toekomst van de school. Zekêr jlï dus wel dat de volgende Nicolaasreunie niet meer aan de Prinses kenestíaat wordt gevierd... 3

4 Westzaanstrcat 61, waar het aoít began Het gebouw toen en nu Een reènie, dus eên jubileum-editie van de SNeLbinder? Bij vorige jubilea was dat nog wel eens het geval. De redactie heeft echter gemeend het dit keer iets anders te doen. De 'ofnciële' schoolgeschiedenis is immers al vele malen op schrift gesteld, er zijn voldoende jubileumboeken bêschikbaar en nog zo veel ándere zaken die aandacht veídienen. Daarom een iets andere jubileum-binder dan u wellicht gewend bent. Geen historisch ovezicht, geen traditionele geschiedschrijving. Maar toch is de Binder niet compleet zonder een 'toen en nu' rubriêk, zoals aan de voorpagina van deze Bindêr al te zen ts. Noodbarckken aan 't Zand, 1959 Een kort oveeicht van de verschillende schoollocaties, Een aardijksku ndelokaal, 1961 Het SNL n4 m ulti mediaal ingericht SNeLbinder

5 De leraren, toen en nu Ook het lerarencorps veranderde. Het groêide uiteraard, net als het aantal leerlingen. Maar er zijn meer verschillen, zoals blijld uit deze íoto's. Het eeíste \ercra1 co íf Ê, schdiaaí Staand vlnr: Eders (w0, van Buuen (ot), Hetkaft (n, Duíndan (ak), Beldeik hl, Ruth (gs); Zttend vtnr: Bliboom (o) met Van Manewík l\lotons (A N het onderyijzend persond, schoolkaí De leerlingen, toen en nu In 1948 b gon het Nicolaas met drie eeísie-klassen. toen ai B en 1C genêien. VUfenvijftig jaar later let zo'n SNL-klas er natuurlijk gêheel anders uit. Dit is een eindêxamenklas van Kas 14, 1948 Endexamenldas VWO 2003 SNeLbinder

6 En verder... beslaat het leven uit formulieren, zo is alom & iedereen bekend. ln ons leven vullen we dagelijks vele formulieren in, die dan weer wor den opgeslagen in computers en zo ontstaat een wereld vol dalabestanden. De somberen onder ons roepen dan iets over'big brother', anderen volgen gedwee de aanwijzíngen op het formulier en weer anderên herlnneren zich dat ze ooit jong, bevlogen en misschien zelís anarchistisch waren en vuilen die formulieren soms helemaal niet in. Eén formulier dat vele duizênden oud-leedingen van SNL wél nauwgezet invulden - oke, soms werd een handtekening van papa of mama wel eens vervalst was het De oprichter Eders in deze Binder staan interviews met twee SNL ers van het eerste uur: pater Van der Vleuten, oud leraar geschiedenis, en de heer Veldman, voarmalig letaar wiskunde. Natuurlijk hebben we geprabeerd oak de oprichter van het SNL, pater Van Marrewijk, aan het woord te laten. Hij is inmiddels 98, maar een gelegenheid hem te interviewen deed zich helaas niet voot Daarom daen we het, bij wijze van eerbetaan, maar met enkele herinneringen. Bij het 25- jaar bestaan, in 1973, verscheen in de Tobbe een stukje van wiskun deleraar Hders, waarin hij herinne ringen ophaalt aan pater Van Marrewijk. HEBINNERINGEN "Vijf en twintig jaar geleden richtte pater van l\,4arrewík het Sint Nicolaaslyceum op. OÍschoon hij in uiterlijk optreden weinig met de goede, zachtaardige Sint gemeen had deelde hij met deze zijn liefde voor kinderen en zijn grote hart. Opmerkelijk was bij hem zjjn sobere leefwijze en onvemoestbare werkkracht. Hij werl<te niet alleen de hele dag in onze eerstê nederzetting in de Westzaanstraat, hij sliep er 's nachts dikwijls. I rli ;li.l;yii::..:e liii::ii: -,; I.t! ai,.:r,l!:a,::r: I absentiebrieíe dat je bij pater Lauwers moest inleveren. Ook zo benieuwd hoeveeleerlinoen voor Als een pionier rooide en wiedde hlj, zaaide voorzichlig en haalde dankbaar de eerste bescheiden oogst binnen. Van zijn docenten verwachtte hij een zelfde inzet. Op mooie wintermiddagen werd er sporadisch wel eens ijsvru gegeven. Er was toen nog geen Jaap Edenbaan dus het vertier werd op sloten en kanalen gevonden. Het bêgin van de Haademmervaart was een geliefkoosd vezamelpunt. Hij telde daar stiekum, soms hardop, de koppen van de aanwezigen, zowd leedingen als leraren en uitte zijn misnoegen als het aantal beiderzijds hem niet aanstond. Hoekig met lange halen, schaalste hij vooropj overschatte natuurlijk nog wel eens zun krachten. lk heê inner mij dat we beiden, na een iochtje naar Haarlem, in Sloterdijk leruggekomen uitgeput neezegên en geen pap meer Konoen zeg gen. In het handhaven van de tucht was hjj onverbiddelijk. Op de gangen moest gezwegen worden dus werd êr gezwegen. Een les duurde 50 minutên dus moest er 50 minu ten les worden gegeven; hij controleerde dat. Af en toe werd de hun excuses ook de achterkanl nodiq hadden? spanning in de ketel 1e hoog en vloog de deksel êr af. De vlam sloeg in de pan en hel was feest voor de jeugd. De sneeuwballen spatten uiteen tegen de klassewanden, een ei werd midden onder de les tegen het bord kapot gegooid en drilde langzaam naar beneden, dê kopspijkêrtjes vlogen als nijdige wespen door de klas. Eén klas zorgde lijdens de tekenles voor Íeestelijke illuminatie mêt kaarsjes, en weigerde ze, ondanks stratfe drejgementen te doven, een andere trok op dikke dinsdag in carnavalsuitrusting dê school door en lokte alle andere werkwilllgen naar buiten. Waar is de goeie ouwe tijd gebleven dat je bij het binnentreden in je klas 's morgens een doodskop op de lessenaar kon vinden en wal knekelljes op je stoel, vers opgedolven uit het nabij gelegen kerk hof waar Potgieter nog begraven lag. We misten in de eerste lijd vee, we hadden alles. lk verlang nog wel eens terug naar die t ]d.' A.A.[,4. Elders, 1973 SNeLbinder

7 De oudste en de jongste... Een re,nie wordt bezocht door mensen van ve[e leeftijden. Het SNL startle n 1948, de leerlingen van de drie parallelklassen 14, 1 B en 1C waren toen een jaar of twaalf. Dat betekent dat er nu al Ílink wat SNL'ers officieel met pensioen zijn. ln totaal bedraagt het aantal oudleerlingen ruim elfduizend! Een van de oudste oudleerlingen die de re1nie vandaag bezoekt (overigens bu lange na niet de oudste oud-leeri,,hg), /b Hans Sitters (van 2 juni 1937) die van 1950 tot en met 1952 op het SNL zat. Zo'n beetje de jongste bezoeker van vmdaag ils Cindy Cocx ívan 20 september 1985), díe in 2003 haar Atheneum-diploma behaalde. Beíden blikken terug. HANS SITTERS misschien? Al spoedig lag ik regelmatig met hem overhoop. lk liep niei ne vingers van en ook dat werd snel niêt. [,4aar ja, we kegen er ook brui- Als ik het allemaal goed begrepen heb, en dat kan best wel eens lastig echt in het gareel van toên. Doe ik gesignaleerd. Weer hangen op het zijn met mijn inmiddels grijze cellen, overigens nóg niet. Het begon met matje. En dan die kale bakker rechts dan behoor ik tot de gaíde der alleroudste leden van de club. Oh ja, laat ve plichte - St. Nicolaasagenda plakstraat die van die heeriijke ïom- de f lmstenenplaatjes die ik in de - om de hoek jn de Spaardarnmer- ik me eerst maar even voorstellen. te. Beeds toen al keek ik graag naar pouces verkocht. Zó lekke[ dat ik eí Hans Sitters uit 1937 en St. Nicolaasganger zo rond wè. En vanuit het land van onze Gedurende de meimaand iedere mooie wouwen. En dát doe ik nog nu nóg van houd. Begonnen in de van Beuningenstraat, bevrijdeís kwam een golf van hele morgen naaí de kapel. En wie zat er vervolgens de Wês anstaat en de mooie Ílmstenen over ons heen. Diê achterin? Mijn ldassenleraar die perfect bijhield wie er wel en niet op Da Costastraat. Op de een oí andere agenda heb ik zeker wel drie keer in manieí keêg ik vorig jaar een voor moeten leveíen. Teveel plaatjes. M'n kwam dagen. En als het een keertjê mij zeer venassend mailtje van een vader weer kwaad, want eí moest er al te slecht weer was ging je niet op der bestuursleden over de verêniging weer eentje gekocht wordên. de fiets, maar met de tram. Én die van oud-leden van het St. Nicolaaslyceum; pleegde vervolgens hierdens de les te vertellen dat de maar een keertje over. Foute boel! Op 25 maart wist ik desgevraagd tij- deed er knap lang over. Dus sloeg je over een teleíoontjen werd snel lid. lvlaagd Maria in vemachting Íaalde, Net zo foé als mijn pertinente weigering aan de verplichte biecht deel te 'SNl-bindef k\ruam langs en dus in plaats van dat zij Onbevlekt werd het smullen van dê nostalgiepap die werd gegoten. En vêrdomd, Daar snapten we immers toch niks rêtraites op de Bloemgracht. Pater Ontuangen was op Maria Uchtmis. nemen tjdens een van die beíoemde er kwamen zomaaí enkele herkenningspunten voorbij. Op eên enkele zeggen in die jaren. raar was, mocht ik het komen uitleg- van? lvlaar je hoorde het wel zo te van Buren, die toên mijn klassenle- Íoto zag ik een klasgenoot die ik me Er moest een echt jongenskoor gen. Hij begreep mijn argumentên herinneíde. En dan woídt vanzelf die komen ter opluistering van de schoolmissen. Maar er zat volgens van Mijnheer Vos stuurde mij heel bêteí. oude flm weer gedraaid. Tsja, dat heb je met oudere mensen. Op mijn Manewijk een bromtoon in. Dat was onschuldig en goed bedoeld een netvlies verschenen pater van ik dus en moest eí meteen weer uit. kêer voor een boodschap naar pater N4anewuk (Nederlands), Toon Noyons Terecht! van MaÍrewijk. Na een aantal minuten (tekenen), patêr Rlrth (gêschiedenis), Toon Noyons zag eens drie St. 'matjestaan' en mond dicht houden pater van Buren en de heer Vos (beiden latijn), de heer Klitsi (aardrijkskun- natuudijk, over de 'walletjes' kon ik met de gewaagde spullen Nicolaasleerlingen, waaíonder ik íetsen, terugkerenaar de les. Maar tegelijkertijd had ik eên extía woensdagde) en nog een paar waarvan ik mij op weg naar huis. Wat deed hlj daaí) de namen niêt meer herinner. Tsja, Het bleek dat hij ons achternagereden was in zijn kleine Ford Angliatje mijn - gebrekkige - Latijnse kennis middag aan mijn broek hangen om die grijze cellen hè. Tot mijn stomme verbazing blijkt pater van Manewijk toen hij zag dat we bij het wat op te vijzelen. Aan die taal had ik nog te leven. In mijn 13-jarige ogen C,entraalstation recht uit reden. Wij een broerue dood, N/aaÍ als ik heel was-ie toen al oud. driêên moesten naar de eeílijk tren, doe ik met die gebrekkige Gedurende de laatste twee ooílogsjaren in Arnhem en Amsterdam was ik WatergraaÍsmeer En namen vanzelfspíekend de kortste rode. Dat dit kennis die ik toen opdeed, nu zo aí en toe mijn voordeel als ik geconfronteerd wordt met weemde talen. Een wat achteropgeraald en mede door tevens voor ons de leukste was, laat een toen hardnekkige allergische zich moeilijk Íaden. Enfn, de volgende typisch geval van 'ieder nadeel hep morgen moesten wê bij pater van z'n voordeel'. bronchitis kwam ik op een zogeheten openluchtschool terecht. Die bleek Manewk letterjrlk op het malje Vanuit mijn allervroegste jeugd in ook nog eens een jaartje achter te lopen. Zo kwam ik dan als 'ietsje komen, Arnhem had ik een hartsvriendin. Ai Het tweede jaar zat ik op de vanaf onze eerste levensjaren trokken oudere' in de Van Beuningenstraat terecht. Pater van lvlaííewijk werd Westzaanslraat, ln de pauze liepen we wat rond en Íoolden stiekem we met elkaar op. Onze wedezijdse ouders waren goede vrienden van mun klassenleraar. Maar op de een oí tvvee slraten verder onze eerste sigareges. elkaaí. En die vonk doeg over op andere manier klilde het niet echt tussen Castle' in 1o-stuks ver- ons. Na de oorlog gingen wjj in ons. Te vrijgevoch'ten mijnêzijds pald(ng. Nileer centjes hadden we Amsterdam en zij in Santpoort SNeLbinder

8 wonen. En een paar keer per jaar handvat. Uit louter kwaadheid verkocht ik hem een fikse optater, links gingen we bij elkaar logeren, En zo kon het gebeuren dat op een zondagmiddag toen zij bij ons logeerde prachtig blauw oog de volgendê dag. uit de íank op zín wang, Gevolg: een wij samen naar de b,ioscoop mochten. ln Tuschinski draaide Walt noot waren nogal dik bevriend mel De ouders van die bewuste klasge- Disney's tekenfi lm Sneeuwwitje. pater van N,4aÍrewijk en hadden zich Gêweldigl Nu waren wij gewoon om beklaagd. Het werd weeí het matje hand in hand te lopen. lvlaar laat nu dus. lvlaar nu mel z'n tweeen. Dáá nèt pater van l\,4aíewijk met nog werd de ruzie voortgezet en zat mijn twee collegae door de rechtervuist zó los, dat er een tweede Reguliersbreestraat lopen toen de blauw oog aan werd toegevoegd. bioscoop uitliep. De voozienigheid Wéér moesi mín oude heer zich vervoegen in de Jan Luyckenstraat. En had ingegrepen: hjj zag ons. lk hoefde nu niet op het maije te komen, wéér was die daar niet blij mee. Maar maar mijn vader mocht het wd van l\4aíewijk ook niet. Een schorsing ontliep ik ternauwernood. Kort komen uitleggên in de Jan Luyckênstraat. Met Toon Noyons kon daama hielden pater van Manewijk ik het eên stuk beter vinden. Hij vond en ik in de ldas een betrekkelijk dat ik lekker kon tekenen. En dat eersle akkefetje had ik hem al snel ver- genheid deelde hij m J mede dat hrl onschuldige discussie. BÍ die gd+ geven. Wat hij wd deed was de het prettiger zou hebben gêvonden dropjes en de pepermuntjes die we als ik in het pas bêgonnen schooljaar onder de les zaten te snoepen van niet zou zijn leruggekomên. Einde ons aft)akken. Later kwam ik er achter dat hij deze vervolgens op Fons voor mlj. verhaal. Ejnde S1. Nicolaaslyceum Vitae, waar hij ook les gaí, weeí aan Maar gek hè, op de een of andere de meisjes uitdeelde. De smiechtl manier ben ik nimmeí negatieí over l\4et één van die meisjes van Fons het Nicolaas gaan denken. De verschillende wat minder leuke gebeur- Vrtae ben ik nu al weer zo'n 43 jaaí getrouwd. Neê, niet dat vriendinnetje tenissen moet je teíugplaatsen in het van toen. Die is nog tot haar ovedijden op 3s-jarige leêftrjd altud mrln toch veel herjnnerjngen zijn veívaagd tjdsbeeld van toen. Jammer dat er hartsvriendin gebleven en heeft zelfs en/oí helemaai weg zijn na 50 jaren. een aantal keren op onze oudste van Vandaar dat noslalgie smullen in drie zonên gepast als wij weer êens SNL-Binder. Want vêeleuke dingen naar Tuschinski wiiden. Nee, ïoon zijn er zeker ook te belevên geweest. Noyons kon tegen geintjes, mits ze ZelÍs voor mij als banjer van toen. goedaardig van aard waren. MaaÍ.., En als pater van Marewijk dit leest, je kon er op rekenen dat-ie je een hij moge niet boos worden. Want ik keer teíugpal(e. Dolle pret, toch? was geen makkelijk jochie en het Ooit hebben we geprobeerde klok begin van de jaren vijftig geven nu van de MagdalenakeÍk versneld te eenmaal een ander tijdsbeeld wanneer je ze projecteêrt op het heden. laten luiden bij het zaterdagmiddag- Angelus. De zoon van de koster zat In die tijd lagen de normen anders. bij ons in de klas. Maar eerlík gezegd Alleen toen begrepen we dat nog niet weet ik niet echt meeí oí het ooit zo best. Na twee jaar en anderhalve gduk is. VooÍpret was er genoeg. En maand venuilde ik deze jongênsschool voor een - gemengde - Toon Noyons stoorde zich er enigszins aan als tijdens zín en onze Gemeentelijke HBS bí directalr tekenles die klok om twaaif uur begon te beieren. Dus dachten we, dat Ostadestraat midden in de Pijp. Holzappel, toen nog in de van geintje is wel wat voor onder zijn les. Vanaf de zijlijn hoorde ik dat de nieuwe school in het Beatrixpark werd Op een dag kreeg ik in de Íam, de oude met toen nog open balcons, gerealiseerd, maar verder hêb ik eí geweldigê bonje met een klasgenoot nimmer meer wal van gehoord. Bij wiens naam ik maar onder de pet dezê is dat dus veranderd. houd. Hij duwde mij ruggelings van het open balcon uil die rijdênde tram CINDY COCX tijdens die ruzie en het ging maar net Wat ik mij vooral herinner van het goed. Op de treeplank buiten kon ik SNL zijn natuuíijk de excursies. In de me nog maar net vastgrípen aan een brugklas gingen we naar Xanten ên Nijmegen. In die ene nacht dat we daar bleven slapen, kegen twee klasgenoten ik het voor elkaar gesnapte worden toen we onze kamer veíieten. We hebben de nacht door moeten brengen in de kantine! In 2\ NO haddên we wat meer geluk toen we in Trier 's nachts op onze sokken de kamer uitslopen. We wêrden namelijk niet gepald, maaí helaas sliepen de dames op de plaats van bestemming al en konden we direct weêr terug naar onze kamer. In svwo ging ik naar Barcelona en dat was de mooiste excursie van de drie. lk was met al mijn wienden in een geweldige stad en we hadden prachtig weeí. Ook hier deden we trouwens een poging te ontsnappen en deze keer lulde het! We aniveerden in eên jongênskame[ maaí na ongeveer een uuftje hadden de bewakers blijkbaar genoeg van het lawaai en wilden ze de Guardía Civil bellen en dê jóngens eruit gooien. lk herinner me natuurlijk ook mijn eerste en laatstê schooldag. Op de e rste schooldag maake mijn vader traditioneel een Íoto van mij met mijn gigantische fiets en mijn gigantische rugtas. lk voelde me aaídig thuis op het SNL, ondanks dat ik nog jong en sterk was en het gebouw al oud was en op instortên stond. Op de laatste schooldag maalde ik mijn laatste examen. lk was ontzettend zenuwachtig, terwijl er eigenlijk niets meer mis kon gaan, maar ik was niet dê enige die zich zo voelde. Na het examen wist ik dat het goed zat en ik was dan ook erg opgelucht. Een speciale herinnering aan het SNL is toch wd het Grote Gebeuren in 6\ /VO, toen ik mêt zevên andere meisjes meedeed. Maar er zijn ook de gewone dingen, zoals Co en Thea in het winkeltje in de kantine, dê rokers die altijd onder het afdakje stonden, de schoolfeesten, projectweken, bepaalde leraren en leraíessen en de bankjes buiten die bij het kleinste zonnestraaltje bezet waren. ïot slot heb ik op het SNL natuurlijk veel vrienden gemaakt en hêb ik er ook mijn vriend ontmoet. lvlaandag 1 september ben ik begonnen aan de sludie lvledia&cultuur aan de UvA en ik woon nog bij mijn ouders. lk weel nog niet precies wal ik worden wil en ik heb ook nog geen plannen om het huis uit te gaan. SNeLbindêr

9 Negentig + Negentig-plus jaar! ln deze speciale Sl'lelbinder zetten we met veel plezier lvvee mensen in de schijnwerpers, die de leeftiid der zéér sterken bereíld hebben en waanan we dachten dat ze, om die reden, niet zullen verschijnen op de reanie. ln eên geval blild ínteniewer Geed Roff zich ílínk te vergissen. Voor de eerste aíspraak bêgeeí ik mí naar het hart van het Brabantse land: zijn geboortegrond. Het zorgcentrum van de congregatie van de Priesters van het H. Hart staat nauwêlijks honderd meter van hêt centrum van Asten. Hêt is een fraai gêbouw met een vierkante gang rond een binnentuin. De Chinêse vêzorgster laat mij in een stemmige spreekkamer waar koffie en gebak gereed staan. Na enkele minuten komt hí rustig lopend met een stok binnen. Er is geen enkele moeile om hem te hekennen ondanks dê circa 27 jaren die intussen voorbij zijn gegaan. PateÍ van der Vleuten heet mij van harte welkom. lk overhandig hem twee afdrukken van íoto's: eentje uit 1981, samen met pater Van de Wansem (al gêruime trjd geleden overleden). Enthousiast reageert hij hierop: hij had deze foto niet. Zijn vakbroeder van lokaal 16 was niet alleen eên collega, maar ook een naaste vriend. Van de klassenfoto van een 3e HBS uit 66/67 herkent hij niemand behalvê zichzelf. Pater van der Vleulen is in april 90 geworden. Hoewd gewapend met stok loopt hij nog goed rechtop. De aígelopen driê jaar heeft hij op medisch gebied het een en ander meegemaakt. Hij moet êen rustig leven leidên en geêft zich daaíaan over. We blikken têrug op zijn levensloop voordat hij in 1952 het SNL binnentrêêdt. Hij wordt geboren op 16 april 1913 in Strijp, vlak bij Eindhoven. Een dorp met driftkoppen, hoewel hêt naburige dorp nog erger was. In 1925 ging hij naar het Seminarie SNeLbinder Bêrgen op Zoom. Daarna, in 1932, ging hij in noviciaat met slêchts een bed, een stoel en een taíel in een klein kamêrtje. In 1937 werd hij priester gewíd en wilde hij heel graag in de missie naar Brazilië. Tegen zijn zin ging dat niet door en er werd een ernstig beroep gedaan op zín gelofte van gehoorzaamheid. Hij ging geschiêdênis studeren en gaf vanaí 1938 les in Helmond. In 1952 volgde de benoeming Amsterdam, dai hem aanvankelijk niet zo aantrok, maar achteraf erg meeviel. Denkend aan uw tijd op het SNL, wat komt er het eerste in u op? Hij denkt na en vertelt: \en tijde dat het SNL nog een echte jongensschoo/ was, behandelde ik de bloedige slag bíj Cannae van 218 voor dlistus. lk tekende de omsingelingen door Hannibal in kleuren op het botd en veftelde van de bloedíge strijd. lk wist dat er achter mijn rug zo'n 30 l4eine Hanniballetjes zaten te luisteren. Toen l< tamen er op een gegeven moment meísjes op het SNL en aanvankelijk hield ik hezelfde verhaal en ontdel<te dat meisjes heel anders tegen dit sootl bloedige veldslagen kijken dan jongens. Meer compassie met de slachtoffers en meer vragen over het nltt van dit alles. lk heb míjn lessdl over de slag bij Cannae moeterl aanpassen omdat zíj de wereld mders benaderen dm jonga1s". Na 1978, het jaar dat hij van het SNL vertrok, gaf hij onder meer cursussên geschiêdênis aan Amsterdamse dok- en havenwerkers en ontdêkê dat enkelen van hen véél meer talent bezaten, dan je op grond van hun beroep kon vemachten. Samên trekken we de conclusie dat schooltijd niet attijd de bests timing is om iemand zich te laten ontwikkelen ên dat er later in het leven ook nog wel eens zaken tot bloei komen. We hebben het over de hedendaagse geschiedenis en wagên ons af of een andere president in Amerika het and rs (bêtêr?) gêdaan zou hebben na de gebeunenissen van 11 september Pater van der Vlêuten houdt zijn vak nog bij. Als we na een Íondtocht door het gebouw zijn kamer bekijken, liggen daar opên boeken en de Frankfurter Zeitung nog tê wachten om verdêr gelezen te worden. HÍ laat mij uit bij de zijdeur en ik besluit dat hí nog zeer hekenbaar is met z'n enthousiastê verhalen ên zijn êigen maniêr van vertellen. Zeer herkenbaar van toen in lokaal 15 (later M7). Voor de tweede afspraak ga ik naar Amst rdam Oud-Zuid. Ik was al enigszins gewaarschuwd door het têleloontjê waarin ik de afspraak maake. Schild het u 's middags? 'Jawel". Hoê laat zal ik bij u komen, misschien doet u eerst een dutje? "Nee hoor, slapen doen wij 's nachts". Twee trappen opi er is geen lift.

10 Zijn vrouw doet open en na een enthousiaste begroeting beginnen we het gêsprek. Tegenover mij zit oud-docent wiskunde, de heer D. Vefdman. "lk ben een tienel', zegï hij lachend en het duurt even voor het kwartje valt: geboren in 1910, later dit jaar woídt hij 93. Hij is geboren in Stavoren maar verhuisde al spoedig naar Sneek waar hij verder opgroeide. Vanaf z'n achttiende moest hij zelf zun kost verdienen en belandde na militaire dienst als administratieve kacht bij dê mijnen in Limburg. Hij ging wiskunde studeren en kwalifceerde zich uiteindelijk als eerstegraads-docent door schrift êlijke examens te doen. 'Wískunde ging er altijd makkelijk in". Z'n êerstê onderwijservaring deed hij op in het College van Rolduc in Kerkade, daarna stond hí van 1942 tol 1952 voor de klas op het Henric van Veldeke college (nu Trichter College) in Maastricht, Onder meeí omdat Maastricht toendertud geen univeísiteit had, ondernam hij de stap om in AÍnsterdam bij het SNL te solliciteren, Het eerste halfjaaí pendelde hij in de wêekenden weer naar LimbuÍg totdat, door bemiddeling door pater Van Marrewijk, er een woning gevonden werd. Hij woont er nog met zijn vrouw ze hebben er zes kinderen grootgebracht. Denkend aan het SNL, wat is het eerste wat in u opkomt? Hij weet zo snel geen antwoord, maar op een van de drje foto's (HBS-B 55/56) herkent hij moeiteloos zes à zeven leerlingen. lk hoor namen waarvan ik weet dat ze op de foto staan. Van de latere foto's, onder andere uit 66/67 herkent hij niemand. Het verwondert hemzelf dat de herinneíing aan de begintjjd zo vers is. Hij gaf veel les aan het gymnasium ên verklaart daarmee de positie van zijn lokaal (17, later A29), bij de collega's van Griêks en Latijn. Wiskunde zat toch benêden? "Wiskunde ís eigenlijk geen exacte wetenschap zoals Nafuutkunde en Scheíkunde, die over de materie gaan. Wískunde is een taal. Neem de manier waarop de Romeinen met getallen omgaan: die kon je nauwelijl<s optelen of vermffiigvul digen, een verkeerde notatie. Het is de invloed vm de Turken en de Arabieren, die op dit gebied de goede, bruikbarc taal gebracht hebben". lk herinnerde me zijn filosofische inslag nog wel van zijn lessen en memoreer hoe hij destijds ons de aanpak van een vraagsluk eerst zonder getallen liet opschrijven alsoí het een (computer-) programma was om een bepaald probleem in het algemeen op te lossen en daarna pas de gêtallen in te vullen om het speciíeke geval op te lossen. Zelf noemde hij ook zijn streven om de jongelui te leren denken en geen Íormules te stampen. Hoewel de jaren hem wel aan te zien zijn, geniet hij ervan dit allemaal te mogen mêemaken in goede gezondheid. Hij slild geen medicijnen ên leest êlke ochtend de krant - zonder bril! Over handê caps en hulpmiddelen is hij zeer resoluuti "Ja, zo'n traplift, dan verleer je toch het trap lopen. Trap lopen ís gezond, verder heb ik een stok voor m'n evenwicht", Herkenbaar is niet alleen z'n manler van spreken, maar overduideluk bevestigt hij de indruk die ook anderên wel van hem hebben gekregen: een oerdegelijke Fries. Enkele dagen later ontvangen we zijn aanmelding voor de ÍeUnle. 10 SNeLbinder 2-2q)3

Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders

Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders Leren doe je zo! Inspirerende verhalen van opleiders 2014 stichting Samenwerking Beroepsonderwijs Bedrijfsleven Colofon Redactie: Wendy Nieuwenhuizen,

Nadere informatie

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St. Nicolaaslyceum en de Pius-MMS

e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St. Nicolaaslyceum en de Pius-MMS e -binder Uitgave van Myrakel Oudleerlingen-vereniging van het St. Nicolaaslyceum en de Pius-MMS Binder nr. 1 JUNI 2009 Jaargang 20 Colofon De Snelbinder is een uitgave van de Oudleerlingen-vereniging

Nadere informatie

René Appel Een lange nasleep

René Appel Een lange nasleep René Appel Een lange nasleep Een lange nasleep Een lange nasleep René Appel Noordhoff Uitgevers Groningen Copyright 2013 René Appel In deze reeks verschenen eerder: Pierre Janssen, Een echt boek kun

Nadere informatie

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh

er straks voor mij? Wie Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh zorgt Wie er straks voor mij? Portretten van verzorgenden Hans Hoogerheide & Ad de Jongh Wie zorgt er straks voor mij? 2008 Kavanah, Dwingeloo Niets uit deze uitgave mag worden gefotokopieerd, noch in

Nadere informatie

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller.

Op het podium links stond een tafel waarachter Arnold voorlas uit zijn dagboek; en een spreekgestoelte voor de verteller. Voor de regisseur OORLOG ZONDER VRIENDEN is een moeilijk stuk om te spelen. Het stelt hoge eisen aan de spelers, de regisseur, de zaal, de belichting en de attributen en de kleding. Lees dus dit eerst,

Nadere informatie

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht

inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht inko informatiegevende en kontaktleggende periodiek van de fraters van utrecht VAN DE REDACTIETAFEL 38 e jaargang nummer 3 We zijn alweer toe aan het derde nummer van de lopende jaargang. Wat gaat 2015

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9

Inhoud. Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Meulenberg vertelt Inhoud Voorwoord 4 Geschiedenis 6 10 Straffe madammen 9 Jonge jaren in het vaderland 12 Liefde & huwelijk 16 Migratie 18 Barakken 22 Taal 28 Dagelijkse leven 32 Heimwee & terugkeer

Nadere informatie

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord

----------------------------------------- ------------------------------------------ Voorwoord Voorwoord Je hebt net een spik splinter nieuwe WP opengeslagen. Vers van de pers. Alle ouwe trouwe leden en abonnees weten inmiddels al wat het inhoud, maar voor al onze nieuwe leden een korte uitleg:

Nadere informatie

Succesverhalen. vavo in beeld

Succesverhalen. vavo in beeld Succesverhalen vavo in beeld 3 Succesverhalen vavo in beeld 2 Inhoudsopgave Voorwoord 4 Wat is VAVO? 6 Amparo Apers 10 Joris van Arensbergen 14 Josanne van Bennekom 18 Jiri Fajta 22 Wouter Hordijk 26 Bélà

Nadere informatie

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!!

Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Hoe je nooit meer gepest wordt... Voorgoed!! Door: Izzy Kalman, MS www.bullies2buddie.com [Izzy Kalman is in het Engels te bereiken via email: Izzy@bullies2buddies.com. Binnen Nederland: www.pesten.net

Nadere informatie

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren

Int: ja, ja. A: of mee naar of benauwd, moet ik twee keer naar ik moet echt veel leren Interview 5-5-2009 met een gehuwde vrouw met 5 kinderen: Int: Hoe gaat het met je? A: Ja, een beetje druk, tijd voor de kinderen, ik heb vijf dochters. Ja, eh, ja eh, mijn oudste dochter is bijna 8, ik

Nadere informatie

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e

W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e W i e b e n i k? S t e r k e v e r h a l e n o v e r m i g r a t i e Inhoud Voorwoord 2 Verhalen niveau A2 5 Mijn levensverhaal 6 Van waar ik kom en over mijn leven 7 Ik ben R. Habibullah 8 Ik ben blij!

Nadere informatie

Isa en David. Een schoolvoorbeeld van liefde op het eerste gezicht

Isa en David. Een schoolvoorbeeld van liefde op het eerste gezicht Isa en David Een schoolvoorbeeld van liefde op het eerste gezicht Isa en David Een schoolvoorbeeld van liefde op het eerste gezicht Godelieve Boselie Dankwoord Bij de eerste druk van mijn boek heb ik

Nadere informatie

Uit de school: Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993. kerst 1992

Uit de school: Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993. kerst 1992 Jaargang 12 nr 2 cursus 1992-1993 kerst 1992 Uit de school: In Blaupraet nummer 1 meldde ik de werk-hervattingsplannen van mw. v.d. Dunk en het daaraan gekoppelde vertrek van mw. Kuiper. Zowel het plezierige:

Nadere informatie

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder

Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Uitzetcentrum (gezinslocatie) Den Helder Sanela Hasanbegovic heeft in haar leven heel wat meegemaakt. Ze kreeg niet alleen te maken met de keiharde praktijk van migratiebeheersing, maar ook met patriarchaal

Nadere informatie

Presenteren met Plezier

Presenteren met Plezier E-book Presenteren met Plezier ~ www.j-dl.nl ~ janssen@j-dl.nl Andalusië/Nijmegen juli 2011 Presenteren met Plezier het e- book met de 14 gouden tips! Rob Janssen Inleiding Ken je dat? Je bereidt een presentatie

Nadere informatie

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk

Inhoud. Uit de school. Blaudruk. Blaudruk 2 Inhoud 3 uit de school 6 brugnieuws klas 1 9 brugnieuws klas 2 11 leerling naar Mauretanië 13 waarom praten die mensen zo moeilijk? 15 een veilige school 18 twee gesprekken over veiligheid 21 wetenschapsweek

Nadere informatie

JOHAN OPENING TO THE FUTURE. Johan is thuis. Door de ogen van de rector. Terug,je ei in. De geschiedenis van geschiedenis

JOHAN OPENING TO THE FUTURE. Johan is thuis. Door de ogen van de rector. Terug,je ei in. De geschiedenis van geschiedenis Back TO THE FUTURE Terug,je ei in Door de ogen van de rector De geschiedenis van geschiedenis OPENING alle generaties verenigd Johan is thuis JOHAN OUDERBLAD JOHAN DE WITT-GYMNASIUM JAARGANG 4-1 Als aanhoren

Nadere informatie

Hoe leef je het langst zonder angst

Hoe leef je het langst zonder angst Hoe leef je het langst zonder angst 1 2 Hoe leef je het LANGST Zonder ANGST Edwin Selij Uitgeverij Darshan 3 4 Dit Boek was onmogelijk geweest, zonder de steun van mijn vrouw, Suzanne 5 Colofon Uitgeverij

Nadere informatie

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis

reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis reis ver drink wijn denk na lach hard duik diep kom terug spinvis 3 Perhaps when we find ourselves wanting everything, it is because we are dangerously near to wanting nothing. Sylvia Plath 4 hoofdstuk

Nadere informatie

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten

Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls. Richard Russo. Brug der zuchten Winnaar van de Pulitzer prize voor Empire Falls Richard Russo Brug der zuchten ROMAN SIGNATUUR Het verhaal Lou C. Lynch, bijnaam Lucy, woont al zijn hele leven in Thomaston, New York. Hij is veertig jaar

Nadere informatie

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand.

Je zit in de leegte. Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Je zit in de leegte Een onderzoek naar de beleving van een Amsterdams re-integratie traject* voor mensen in de bijstand. Michi Almer, februari 2015 *Het traject kantooromgeving van Herstelling Werk en

Nadere informatie

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1

Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten. Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Wat nu? 1 Artrose? Wat nu? 27 verhalen van patiënten Colofon Initiatiefnemer: Poly-artrose Lotgenoten Vereniging Auteurs: 27 leden van de P-AL Vormgeving en

Nadere informatie

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine

Mantelzorg en werk combineren kun je leren. Magazine Mantelzorg en werk combineren kun je leren Magazine Dit magazine is een eenmalige uitgave en onderdeel van het project 'BaanBrekend. Mantelzorg en werk, combineren kun je leren' De artikelen 'Alles over

Nadere informatie

magazine special homoseksualiteit Weerbaarheids training Interview Big brother2 Bianca Veilige Haven Flirtation Homo-ambassadeur Rotterdam Souad

magazine special homoseksualiteit Weerbaarheids training Interview Big brother2 Bianca Veilige Haven Flirtation Homo-ambassadeur Rotterdam Souad Chebba magazine special homoseksualiteit 2010 Interview Big brother2 Bianca Veilige Haven Flirtation Weerbaarheids training Jaarhoroscoop 2011 Homo-ambassadeur Rotterdam Souad Voorwoord Wethouder van Es

Nadere informatie

Achter mijn glimlach ! 1!

Achter mijn glimlach ! 1! Achter mijn glimlach! 1! Eindredactie: Tanja Harpe Omslagontwerp: Sander Veenendaal KJJB 40-'49 Apollovlinder 19 1113 LL Diemen ISBN 90 73763 07 X 1994, 1998, 2002 Uitgeverij KJJB '40-'49 Alle rechten

Nadere informatie

Kanker is een cadeau?

Kanker is een cadeau? DAGBOEK Kanker is een cadeau? JIP KEIJZER Voorwoord Per jaar horen in Nederland ongeveer 2200 jonge mensen tussen de 18 en 35 jaar dat zij kanker hebben. 2200 x een mens, 2200 x een gezin of partner. Een

Nadere informatie

Mag ik ook voor mezelf zorgen?

Mag ik ook voor mezelf zorgen? Mag ik ook voor mezelf zorgen? Biedt inspiratie voor het beter worden vanuit eigen kracht. Cora Postema Met deze verhalen van onze eigen ervaringen in de zorg wil ik mensen inspireren om goed voor zichzelf

Nadere informatie

De headhunter en de dode bestuurder

De headhunter en de dode bestuurder De headhunter en de dode bestuurder Rob van Wissen & Rikkert Walbeek De headhunter en de dode bestuurder Eerste druk juni 2008 Uitgeverij deheadhunter.nl pa Rijksstraatweg 2 2022 DA Haarlem www.deheadhunter.nl

Nadere informatie

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp.

Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die vragen heeft over de vuurwerkramp. Nieuwskrant 13 Mei Uitgave 13, juli/augustus 2002 Informatief magazine betreffende de gevolgen van de vuurwerkramp Uitgave 1, april 2001 Maandblad van het Informatie- en Adviescentrum voor iedereen die

Nadere informatie