Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS 2014 2015"

Transcriptie

1 Samen leven - Samen leren - Samen werken SCHOOLGIDS Schoolgids Pagina 1

2 INHOUD 1. Een woord vooraf Pag.: 3 2. De school algemeen Pag.: 4 3. Waar de school voor staat Pag.: 5 4. De organisatie van het onderwijs Pag.: 6 5. Zorg voor kinderen en speciale zorg Pag.: 8 6. Naar het Voortgezet Onderwijs Pag.: Functies en taken binnen de school Pag.: Ouders / Verzorgers Pag.: Ontwikkelingen en verworvenheden Pag.: Stichting PRODAS Pag.: Praktisch Pag.: Tot slot Pag.: 25 Hoorns Model Mariaschool Vakantierooster en studiedagen Samenstelling van het team Overige externe adressen Schoolgids Pagina 2

3 1. EEN WOORD VOORAF Voor u ligt de nieuwe schoolgids van de Mariaschool. Deze schoolgids bevat informatie voor de ouders en verzorgers van onze leerlingen en voor toekomstige ouders die nog een schoolkeuze gaan maken. Deze schoolgids geeft in het kort informatie over hoe wij op onze school werken. We hebben ervoor gekozen een praktische en vooral leesbare schoolgids te maken. Wij hopen dat u mede door het lezen van deze schoolgids een goed beeld krijgt van onze school. Heeft u vragen over de inhoud van deze schoolgids of behoefte aan een nadere toelichting, neemt u dan contact op met de directeur.. Om de sfeer te proeven en een totaalbeeld te krijgen van de school kan er altijd vrijblijvend een afspraak worden gemaakt. Gedurende het schooljaar wordt u maandelijks van het nieuws op de hoogte gehouden door de nieuwsbrief. Ook treft u veel informatie aan op onze website Wij hopen u met deze schoolgids van dienst te zijn en wensen u een prettig schooljaar toe samen met uw kind(eren). Met vriendelijke groeten, mede namens het team, Eke Loven Directeur Schoolgids Pagina 3

4 2. DE SCHOOL ALGEMEEN Het schoolgebouw De Mariaschool ligt in het centrum van het dorp. Een centrale ligging, vlak bij voorzieningen als kinderdagverblijf, peuterspeelzaal, bibliotheek, heemkundevereniging, verzorgingstehuis, gezondheidscentra, kerk en cultureel centrum De Ruchte. Het schoolplein grenst direct aan een park. Het gebied waarin de school ligt heeft veel mogelijkheden om ons interactief onderwijs vorm te geven. Een goed voorbeeld hiervan is ook de kunstspeeltuin De Hasselbraam - eigenlijk een buitenlokaal - aan de Laan ten Roode, een initiatief van de cultuurcommissie en de leerlingen. De tuin is sinds augustus 2006 in gebruik en in 2013 gedeeltelijk vernieuwd. Het is een ontmoetingsplaats, ook buiten de schooltijden om, met onder andere een podium, slangenbanken, spinnenwebbedden, hangbollen en wilgentenen hutten. Een tuin, die stimuleert, uitdaagt en ook omwonenden prikkelt om mee te doen. Verder maken wij op sommige momenten nog gebruik van externe locaties. Voor bewegingsonderwijs maken we vanaf groep 3 gebruik van Sporthal de Postel. De Mariaschool telt dit schooljaar 12 groepen en bijna 300 leerlingen. Het onderwijsteam bestaat uit 20 personen, huishoudelijk en administratief ondersteund door 4 personen. Schoolgids Pagina 4

5 3. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT De Mariaschool is een school waar je ontmoet en waar gewerkt wordt met hoofd, hart en handen. Een dynamische school met structuur, (rust, ruimte, regelmaat) en een pedagogisch klimaat waar ieder kind zich welkom, gezien, gewaardeerd, gerespecteerd, veilig en geborgen voelt. Een school waar bewust ruim aandacht wordt besteed aan sociale vaardigheden, homogene en heterogene samenwerking, normen en waarden. Leren van en met elkaar. Respect voor ieders eigenheid. Elk kind heeft het recht om in de eigen omgeving, samen met leeftijdgenootjes, optimaal te groeien, te leren en zich te ontwikkelen. Het team van de Mariaschool staat open voor diversiteit en gaat vanzelfsprekend uit van verschillen geen kind is hetzelfde elk kind heeft specifieke talenten elk kind heeft een eigen dynamiek. De principes van Human Dynamics zijn zowel in het werken met kinderen als in de samenwerking met collegae en ouders, fundamenteel verankerd. Ouders zijn erg betrokken in dit proces ouders praten en denken mee. Passend onderwijs in de meest brede zin van het woord is een voortdurend punt van aandacht. Het individueel volgen van de voortgang/ontwikkeling van kinderen en daar waar nodig, in goed en betrokken overleg met de ouders, specifiek en eventueel extra begeleiden van kinderen, is van essentieel belang. Als school willen we ook graag een KIVA school zijn, dat wil zeggen dat we pesten voorkomen en er samen een fijne school van maken. Samen! Samen vieren we levensbeschouwelijke momenten, tijden van het jaar en omstandigheden van het moment. Samen! Schoolgids Pagina 5

6 4. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Schoolorganisatie Op de Mariaschool zitten leerlingen van ongeveer gelijke leeftijd in homogene groepen, zij doorlopen in principe een zelfde jaarprogramma. In groep 1-2 werken we met heterogene groepen. De leraar gaat uit van verschillen en differentieert - daar waar mogelijk- naar aanleg, tempo etc. Groepering en groepsgrootte Hoeveel groepen de school heeft, hangt af van het aantal kinderen dat de school bezoekt. Gedurende het gehele schooljaar, tot 1 juni, stromen kinderen die de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt in. De maximale groepsgrootte is niet gekoppeld aan een getal. Afhankelijk van het aantal leerlingen in een bepaalde leeftijdscategorie is het soms ook noodzakelijk groepen te combineren. Wij gaan zeer zorgvuldig en onderwijskundig verantwoord te werk bij het formeren van (combinatie-)groepen. Vanzelfsprekend worden ouders altijd tijdig hierover geïnformeerd. Basisvaardigheden In de groepen 1 en 2 wordt de nodige aandacht besteed aan sociaal-emotionele ontwikkelingen en voorbereidende oefeningen op het gebied van lezen, schrijven, taal en rekenen. Daarbij wordt gebruik gemaakt van: Piramidemethode (nieuwe versie), Wizwijs, Schrift, de computer en het digitale schoolbord, diverse activiteiten. Met het methodische lees-, schrijf- en rekenonderwijs starten we in principe in groep 3. Activiteiten in de onderbouw Taalactiviteiten Doelstelling: beheersing van de taal als communicatiemiddel en informatiebron. U kunt daarbij denken aan activiteiten als het verwoorden van gedachten, luisteren naar verhalen en vertellingen, navertellen of nazeggen, dramatiseren, fantasiespelen, spelen met klanken woorden en zinnen etc. Werken met ontwikkelingsmateriaal In groep 1 en 2 wordt, mede ter bevordering van het zelfstandig werken, gewerkt met het takenbord. Mogelijkheden van het takenbord: - Gerichte opdrachten. De leraar bepaalt de taak van elke leerling. De leerlingen werken/spelen individueel of in kleine groepjes. - Werken met ontwikkelingsmateriaal gecombineerd met arbeid/spelen naar keuze. De kinderen kiezen geheel vrij of krijgen een beperkte keuze. - Ervaringsgericht werken. Bewegingsactiviteiten Doelstelling: de lichamelijke mogelijkheden en de relatie kind - wereld ontwikkelen en uitbreiden d.m.v. bewegen. We maken daarbij gebruik van de speelplaats, de speelzaal, het klim- en klautermateriaal, het spelmateriaal en diverse spelen. Expressieactiviteiten Doelstelling: het laten verkennen en leren beheersen van diverse manieren om eigen gevoelens en gedachten te uiten. - Spontaan uiten van eigen gedachten en gevoelens d.m.v. woord, gebaar, muziek. - Het vrij uiten van gedachten en gevoelens door het maken van iets. Activiteiten in onder- midden- en bovenbouw Taal, Lezen en Rekenen. In groep 3 hanteren wij de methoden Veilig Leren Lezen, Wizwijs en Piramide, vanaf groep 4 Taalactief 4 en Estafette en vanaf groep 6 Blits. Wizwijs wordt gebruikt als leidraad voor een ononderbroken interactieve leerlijn voor alle leerlingen. Vanaf groep 6 wordt ook Engelse les gegeven m.b.v. de methode Groove me. Wereld oriënterende vakken Per vakgebied is sprake van een duidelijke cursorische opbouw die is afgestemd op het niveau en bevattingsvermogen van de leerlingen. In groep 3 en 4 wordt daarbij onder andere gebruik gemaakt van Piramide en het aanbod en de materialen van de Nederlandse Onderwijs Televisie. De groepen 3 tot 8 gebruiken de methode Naut, Brandaan en Meander. Naar aanleiding van sommige onderwerpen worden er door de leerlingen ook projecten gemaakt die aan de andere leerlingen worden gepresenteerd. De lessen worden aangevuld en verlevendigd met uitzendingen van de onderwijstelevisie, excursies etc. Bij techniek werken alle leerlingen vanaf groep 1 in een aangepaste vorm aan, of met techniek. Expressie activiteiten De expressievakken muziek, tekenen en handvaardigheid worden door de eigen leraar verzorgd. De opbouw en gehanteerde technieken zijn afgestemd op het ontwikkelingsniveau van de leerlingen. De benodigde materialen, waaronder een volledig Orff- instrumentarium, zijn op school beschikbaar. Voor expressie activiteiten hanteren we de methode: Moet je doen, een bronnenboek voor tekenen, handvaardigheid, drama, dans en muziek. Op het gebied van dramatische expressie krijgen de leerlingen, naast het gebeuren in de eigen groep, een aantal keren per schooljaar de kans om zich te presenteren tijdens de diverse weeksluitingen [Boekenweek, Sint- Nicolaas, Kerstmis, Carnaval, etc.]. Schoolgids Pagina 6

7 De leerlingen van de groepen 1 en 2 treden minstens eenmaal per jaar op voor ouders en grootouders. De leerlingen van groep 8 verzorgen een gevarieerd optreden voor ouders en leraren tijdens de afscheidsavond. Tijdens de kerstviering met de hele school in de Lambertuskerk zijn ook de ouders welkom. Lichamelijke opvoeding In de lessen lichamelijke opvoeding ligt het accent op veel en veelzijdig bewegen. De leerlingen krijgen in de groepen 1 en 2 enkele keren per week bewegingslessen. De leerlingen uit groep 2 worden aan het begin van de school gescreend op motorische vaardigheden. Aan de hand van bevindingen wordt in overleg met leraar en ouders een passend trainingsplan aangeboden. De leerlingen van groep 3 krijgen een maal per week een les lichamelijke oefening. De groepen 4 t/m 8 tweemaal per week. De ene les is gericht op bewegingsonderwijs, de andere les staat in het teken van spel. De groepen 3 t/m 8 maken gebruik van de sporthal, de groepen 1-2 van de speelzaal. Groep gebonden en groepen overstijgende activiteiten Gedurende het schooljaar overstijgen tal van activiteiten het dagelijkse lesrooster. Een aantal activiteiten zijn groep gebonden. Excursies, IVN-wandelingen, bibliotheekbezoek, CUVOSO- activiteiten etc. Andere activiteiten zijn in meer of mindere mate groepen overstijgend: Spelenkermis, Kinderboekenweek, Boekenbal, Mariadag, Sinterklaas, Kerstvieringen, juffendag, carnavalsviering, schoolkamp groep 8, de Sprokkeldagen voor alle leerlingen en de jaarsluiting. Tijdens de Sprokkeldagen zijn er ook een activiteiten, georganiseerd door de ouders. Genoemde activiteiten worden grotendeels bekostigd met gelden uit de jaarlijkse ouderbijdrage. Dit met uitzondering van het kamp groep 8. De stichting CUVOSO [Culturele Vorming Someren] regelt in samenwerking met BISK [Brabants Instituut voor School en Kunst] jaarlijks een gevarieerd aanbod in de vorm van projecten en voorstellingen op het gebied van zang, dans, film, toneel etc.. De bibliotheek stelt ons in de gelegenheid gebruik te maken van een project leesbevordering voor de groepen 1-8: De Rode Draad. Een gevarieerd aanbod van projecten, activiteiten en bibliotheekbezoeken afgestemd op het niveau van de leerlingen. Kampen Prehistorisch dorp Eindhoven groep 6 Elk schooljaar wordt voor de leerlingen van groep 6 een 2-daags verblijf in het Prehistorisch dorp Eindhoven georganiseerd. Na voorlichting en inventarisatie worden de voorbereidingen gestart om aan het eind van het schooljaar [periode april - mei] naar het Prehistorisch dorp te gaan. Schoolverlaterskamp groep 8 Groep 8 gaat in de laatste periode meerdere dagen op schoolverlaterskamp. Schoolgids Pagina 7

8 5. ZORG VOOR KINDEREN EN SPECIALE ZORG Plaatsing van een kind op school De Mariaschool staat open voor alle leerlingen tussen de 4 en 12/13 jaar. Tijdens het aanmeldingsgesprek bespreken we de voorwaarden met elkaar. Ouders/verzorgers die hun kinderen aan ons toevertrouwen, onderschrijven de uitgangspunten en doelstellingen van ons onderwijs. Aanmelden kan altijd, liefst na afspraak, zodat wij u goed kunnen informeren over de gang van zaken bij ons op school. En natuurlijk tijdens een open dag de aankondiging vindt u in weekblad t Contact. Bovendien is er altijd de mogelijkheid voor een rondleiding en/of gesprek. Instromen van nieuwe leerlingen gebeurt op de eerste schooldag na hun vierde verjaardag. Van kinderen die in de periode na de meivakantie tot vier weken na de eerste schooldag in het nieuwe schooljaar 4 jaar worden, wordt in overleg met directie bepaald wanneer deze kinderen starten. Nieuwe leerlingen worden altijd door de leraar uitgenodigd voor een kennismaking met school, groep en leraar. Mocht een wisseling van [Prodas] school binnen Someren in het belang van het kind nodig blijken, dan kan dat in principe alleen aan het einde van een schooljaar. Intake Na de inschrijving en voordat een leerling op school komt, is er mogelijkheid tot overleg met de peuterspeelzaal en of kinderdagverblijf. De leraren hanteren daarbij het overdrachtsformulier. De verkregen informatie kan voor de leraar van wezenlijk belang zijn. Goede communicatie met de ouders en tijdige uitwisseling van ervaringen en informatie vinden we erg belangrijk in verband met de verdere begeleiding van het kind. Daarom is er, nadat het kind op school is gestart, een intakegesprek met de ouders. Vorderingen van leerlingen Naast dagelijkse observatie en regelmatig toetsen, wat een onderdeel vormt van de door onze school gehanteerde methoden, zijn de landelijke Cito-toetsen een wezenlijk bestanddeel van ons Leerling-Volg-Systeem. De Citotoetsen die enkele malen per jaar volgens een vast toets rooster worden afgenomen, stellen ons mede in de gelegenheid om eventuele problemen tijdig te signaleren. In groep 8 wordt de Eindtoets afgenomen. De uitslag hiervan staat los van het advies met betrekking tot de schoolkeuze voortgezet onderwijs. De betrokken ouders worden tijdig en uitgebreid geïnformeerd. Het welbevinden van leerlingen wordt voor de leerlingen van groep 3 en 7 in het leerlingvolgsysteem Looqin (pilotproject) en voor de overige leerlingen in SCOL opgenomen. Verslaggeving over leerlingen In de Groepsmap verzamelt de groepsleraar onder andere gegevens uit observatie, resultaten van methodegebonden toetsen, resultaten van overige opdrachten etc. In de groepsdossiers LVS worden per vakgebied groepsoverzichten en individuele leerling-grafieken digitaal bijgehouden. Deze grafieken kunt u te allen tijde in overleg met de leraar inzien en bespreken. Alle hierboven genoemde gegevens vormen de basis voor een rapportage die de leerlingen van de groepen 1-7 drie keer per jaar [november, maart, juni/juli] krijgen. De leerlingen van groep 8 twee keer per jaar een rapport en daarbij een onderwijskundig rapport. Uit de gegevens van de rapportage kunt u de ontwikkeling van uw kind lezen. In een voor elk kind speciale rapport map worden rapportagegegevens van groep 3 tot en met groep 8 bijgehouden. De map wordt na elk rapport weer ingenomen en op school bewaard. Specifieke gegevens, verslagen, handelingsplannen, onderzoeken etc. worden per leerling opgenomen in de overdracht map van elke afzonderlijke groep. Bovendien wordt voor elk kind door de leerkrachten, vanaf groep 1 t/m groep 8, een kindjournaal bijgehouden voor intern gebruik. Doorspreken leerlingen met leraren Bij de overgang naar een volgende jaargroep spreken de betrokken leraren alle leerlingen door. Indien nodig wordt een leerling besproken tijdens een bouwoverleg of een leerlingbespreking. Tijdens de groepsconsultaties spreken de interne begeleider, de groepsleraar en soms een extern deskundige, de risicoleerlingen door. Na een groepsconsultatie worden de ouders van de betreffende leerlingen door de leraar en/of interne begeleider tijdig geïnformeerd. Tevens bespreken zij de mogelijkheden van extra hulp in de klas, van eventueel extra hulp buiten de klas of van extra hulp en/of nader onderzoek van buitenaf [onderwijsbegeleidingsdienst]. De groeps en handelingsplannen van leerlingen worden opgenomen in de map Leerlingenzorg van de betreffende groep. Maandelijks bespreekt de interne begeleider aan de hand van een prioriteitenlijst de voortgang met de schoolbegeleider. Bespreking leerlingen met ouders In november en maart worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek, behalve de ouders van groep 8 in verband met de al eerder gehouden adviesgesprekken in november. Voorafgaand aan het eerste gesprek in november vullen ouders een vragenlijst m.b.t. de sociaal-emotionele ontwikkeling van hun kind in. Deze lijst vormt mede de basis voor dit eerste gesprek. Schoolgids Pagina 8

9 In de groepen 1-2 worden onder andere observaties zoals vastgelegd in het rapport besproken, in de groepen 3-8 wordt daarnaast het rapport besproken en toegelicht. Ook de individuele leerling grafieken van de Cito-toetsen kunnen worden bekeken en nader worden toegelicht. Daarnaast vinden op verzoek van ouders of leerkrachten voor leerlingen extra gesprekken plaats als daartoe aanleiding is. Procedure bij problemen Tijdens de groepsconsultatie worden door de groepsleraar, de interne begeleider (al of niet in het bijzijn van de schoolbegeleider) leerproblemen, lichamelijke problemen en sociaal-emotionele problemen en mogelijke oplossingen besproken. Per leerling wordt een consultatieformulier ingevuld of aangevuld. Een en ander kan resulteren in een plan van aanpak. In een aantal gevallen gaat dat niet verder dan extra hulp en aandacht in de klas door de groepsleraar. Het is mogelijk dat een kind op de prioriteitenlijst geplaatst wordt. In dat geval worden de vorderingen nauwlettend gevolgd en wordt een en ander regelmatig doorgesproken tijdens het geplande overleg tussen de interne begeleider en de schoolbegeleider. Voorzieningen In veel gevallen is extra hulp in de vorm van een aangepast programma, extra instructie, extra oefening [op school, thuis], een iets andere benadering, overleg met de ouders, minimumstof of juist iets extra s, een hulpgroepje in de klas etc. de oplossing voor het gerezen probleem. Dit is natuurlijk niet altijd het geval. Een probleem kan dusdanig van aard zijn, dat het een nadere analyse vergt. Dit kan in eerste instantie gebeuren door een van de interne begeleiders. De gevolgde werkwijze, de gebruikte middelen en de al of niet behaalde resultaten, zijn regelmatig onderwerp van gesprek in het overleg met de schoolbegeleider van de onderwijsbegeleidingsdienst. Indien niet het gewenste resultaat wordt bereikt, is het mogelijk om na overleg en met instemming van de betrokken ouders, een nader onderzoek te laten verrichten door een psycholoog en/of pedagoog van de begeleidingsdienst Orthodidact. De uitslag van een dergelijk onderzoek kan, in goed overleg met de ouders, leiden tot een andere aanpak op school en/of thuis, deskundige begeleiding op school gedurende een korte periode, het inschakelen van andere externe hulpverleners of verwijzing naar Speciaal Onderwijs. Plaatsing en verwijzing, Passend Onderwijs De Wet Passend Onderwijs is per 1 augustus 2014 ingegaan. Scholen krijgen daarmee een zorgplicht; elk kind heeft recht op passend onderwijs op de eigen school eventueel met extra ondersteuning in de klas, op een andere reguliere school of in het speciaal onderwijs. Om aan alle kinderen daadwerkelijk een goede onderwijs-plek te kunnen bieden, vormen regionale en speciale scholen samen een regionaal samenwerkingsverband. De scholen in het samenwerkingsverband maken afspraken over de ondersteuning aan leerlingen en de bekostiging daarvan. Het samenwerkingsverband Helmond/Peelland PO bestrijkt tien gemeenten. De (deel)gemeenten Asten, Deurne, Gemert-Bakel, Helmond, Nuenen, Gerwen en Nederwetten, Boekel, Geldrop-Mierlo, Heeze-Leende, Laarbeek en Someren. De aangesloten onderwijsinstellingen c.q. de schoolbesturen zijn grotendeels gevestigd in deze regio. Ook zijn er enkele schoolbesturen voor met name speciaal onderwijs, die hun hoofdvestiging buiten de regio hebben, maar wel onderwijs en ondersteuning bieden aan leerlingen binnen Helmond-Peelland. Binnen de regio maken ruim leerlingen gebruik van de aanwezige onderwijsvoorzieningen. Het samenwerkingsverband heeft verschillende ambitie-doelstellingen geformuleerd. De belangrijkste hiervan zijn: het zorgen voor een dekkend netwerk aan voorzieningen om te voorzien in een passend ondersteuningsaanbod, goede samenwerking met de zorgpartners, het vormgeven van educatief partnerschap met ouders/verzorgers, het verhogen van het niveau van de basisondersteuning. En dit binnen transparante afspraken rondom inzet van de beschikbare financiële mogelijkheden. Niet elke leerling ontwikkelt zich op dezelfde manier en in hetzelfde tempo. Na tijdig en goed overleg met de ouders, eventueel ondersteund door nader onderzoek van de zijde van de schoolbegeleidingsdienst, zou gekozen kunnen worden voor de mogelijkheid van doublure. Indien deze optie niet wenselijk blijkt of na toepassing niet het gewenste resultaat tot gevolg heeft, zal gedacht moeten worden aan verwijzing. Een en ander uiteraard in overleg met de betrokken ouders. Indien leraren en/of ouders signaleren dat leerproblemen en/of sociaal-emotionele problemen veroorzaakt zouden kunnen worden door een mogelijk bovengemiddelde intelligentie van de leerling, is nader overleg schoolouders, nader onderzoek en specifieke gerichte hulp noodzakelijk. Begaafdheid Elk kind heeft van nature behoefte aan uitdaging, prikkeling, acceptatie, bevestiging en waardering. Zorgverbreding betekent recht doen aan de behoeften en mogelijkheden van elk kind als autonoom individu binnen de mogelijkheden van onze school en de afzonderlijke teamleden. Unaniem zijn we als team van mening dat zorgverbreding zich niet moet beperken tot leerlingen die, in didactisch opzicht, aan de onderkant, in problemen geraken. Ook kinderen die op grond van ons jaarklassensysteem meer aankunnen dan datgene wat we van hen vragen, verdienen uitdrukkelijk aandacht. Het jarenlang onder vragen van leerlingen met meer dan gemiddelde capaciteiten kan uiteindelijk leiden tot didactische en sociaal-emotionele problemen. Het kind blijft verstoken van prikkels, uitdaging en waardering. Tijdige signalering samen met een goede en open communicatie tussen de school en ouders en zo nodig een helder plan van aanpak, is van essentieel belang. Schoolgids Pagina 9

10 Op het moment dat de leerlingen op onze school in groep 1 instromen, start de betreffende leraar een procedure om in korte tijd zoveel mogelijk informatie van elk kind te verzamelen. De verzamelde informatie geeft een eerste indicatie van het begaafdheidsniveau van de kinderen. Huiswerk Onze leerlingen krijgen vanaf groep 5 huiswerk. Cijfers over specifieke zorg voor leerlingen Het afgelopen schooljaar heeft de intern begeleider leerlingen besproken met diverse externe deskundigen van begeleidingsdiensten en instituten voor speciaal onderwijs. Het aantal leerlingen dat: - hulp ontving van remedial teacher: 15 - behandeld werd voor dyslexie door externen in school 6 - ambulant werd begeleid (i.v.m. LGF) 5 - verwezen is naar het speciaal basisonderwijs 1 - een screening mrt heeft gehad: 40 (groep 2) - een interne mrt-training gevolgd heeft: (bekostiging door ouders/school) 4 (groep 2) - een weerbaarheidstraining volgde [gr 6, 7 en 8]: Jeugd Netwerk Someren Het JNS bestaat uit een groep mensen die bij elkaar komen om problemen over kinderen te bespreken of signalen op te vangen over kinderen die in de problemen dreigen te komen. De lijnen zijn heel kort, want de volgende instanties hebben zitting in het JNS: - de GGD, - de wijkverpleegkundige, - het algemeen maatschappelijk werk, - zorgcoördinatoren van het Varendonck College Someren-Asten, - de politie [buurtbrigadier], - de jongerenwerker, - JPP [Jeugd preventie project] en - bureau Jeugdzorg - Homestart - leerplichtambtenaar - gespecialiseerde gezinszorg, video-hometraining - Intern begeleider van De Brigantijn namens de basisscholen Het basisonderwijs is ook vertegenwoordigd. Als iemand kinderen al lang in beeld heeft en vroegtijdig gedragsproblemen kan aangeven, is het de leraar of IB-er van de basisschool wel. Het is de taak van de IB-er om ervoor te zorgen dat de signalen vanuit het basisonderwijs in het JNS binnenkomen, enerzijds om preventief te kunnen werken en onze zorg indien nodig al vroegtijdig om te kunnen zetten in actie, anderzijds om alle instanties voor te bereiden op Ouders kunnen zelf via alle bovengenoemde instanties, maar in dit geval dus via de school kinderen inbrengen wanneer zij denken dat dingen niet lopen. De school [IB-er] kan op een bijeenkomst van het JNS zelf aanwezig zijn en een zorgleerling inbrengen met toestemming van ouders. Lukt dat de school niet zelf, dan geeft zij in een gesprek met de IB-er van De Brigantijn aan welke leerling[en] de school graag ingebracht wil hebben en waarom. Het JNS koppelt altijd terug wat er afgesproken is. Schoolmaatschappelijk werk Mw. Sandra de Gooijer coördineert de dagelijkse gang van zaken, en voert uit. Er is een nauwe samenwerking met medewerkers van zogenoemde ketenpartners: de GGD, de Zorgboog, LEV-groep, Onis. Naast het goed in kaart brengen van de netwerkstructuur en waar nodig het versterken van deze structuur, gaat Sandra ook in gesprek met mensen om zo iedereen verder te helpen. Jeugdgezondheidszorg: een gezonde keuze voor alle leerlingen Onze school werkt samen met het team Jeugdgezondheidszorg van de GGD. Dit team bestaat uit een jeugdarts, jeugdverpleegkundige, assistente, psycholoog en een preventiemedewerker. Schoolgids Pagina 10

11 We leggen kort uit wat dit team voor de ouders, verzorgers en leerlingen kan betekenen. Antwoord op vragen: Ontwikkelt mijn kind zich goed? Waar komt die lichamelijke klacht vandaan? Is dit gedrag normaal? Opvoedtwijfels? Voor dit soort vragen kunnen u en uw zoon of dochter terecht bij het team Jeugdgezondheidszorg. Zij geven advies en bekijken samen met u of verder onderzoek nodig is. Contactmomenten Tijdens de basisschoolperiode komen alle leerlingen van groep 2 en 7 op een vast moment in contact met de medewerkers van het team Jeugdgezondheidszorg. Zij kijken naar de lichamelijke, psychische en sociale ontwikkeling van uw kind. Denk aan groei, motoriek, leefstijl, spraak en taal, maar ook aan schoolverzuim en gedrag. U kunt bij elk contactmoment aanwezig zijn. Inentingen In het jaar dat uw kind 9 jaar wordt, krijgt hij of zij de laatste twee inentingen tegen DTP (Difterie, Tetanus en Polio) en BMR (Bof, Mazelen en Rode hond). Meisjes van 12 jaar krijgen ook de vaccinatie tegen HPV (baarmoederhalskanker). De GGD verstuurt hiervoor uitnodigingen. Gezonde school De GGD helpt bij het realiseren van een veilige, gezonde en hygiënische school. Bijvoorbeeld door het voorkomen en bestrijden van hoofdluis en het geven van voorlichting over een gezonde leefstijl. Ook doet de GGD metingen over een gezond leefklimaat en adviseert de school hierin. Over de GGD Vanuit de Wet Publieke Gezondheid is de GGD verantwoordelijk voor de jeugdgezondheidszorg van kinderen van 4 t/m 19 jaar. De GGD zet zich in om eventuele gezondheidsproblemen en -risico s op te sporen en zo veel mogelijk te beperken. Onder meer via gezondheidsonderzoeken houdt de GGD (in samenwerking met de school) zicht op de lichamelijke, geestelijke en emotionele ontwikkeling van kinderen en jongeren. Zo ook op de gezondheidssituatie van uw kind. De GGD gaat zorgvuldig om met alle persoonsgegevens van u en uw kind. De GGD is partner in het Centrum voor Jeugd en Gezin. Hebt u vragen? Stuur een naar: Vermeld altijd de voor- en achternaam en geboortedatum van uw kind Of bel de GGD Brabant-Zuidoost via: op maandag t/m vrijdag: uur en uur GGD Brabant-Zuidoost Bezoekadres Postbus 8684 Clausplein 10 /ggdbzo 6505 KR Eindhoven 5611 XP CENTRUM VOOR JEUGD EN GEZIN Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is gevestigd in De Zorgpoort, Zandstraat 94 te Helmond. U kunt bij het CJG terecht met alle vragen over opvoeden en opgroeien, maar natuurlijk hebben de medewerkers van het CJG niet direct op alle vragen een antwoord. Zij helpen u wél altijd verder op weg met informatie, adviezen of begeleiding. Het uitgangspunt daarbij is altijd wat u zelf wilt en kunt. Medewerkers helpen u op weg op de volgende manieren: Een telefonisch gesprek met direct antwoord op uw vraag of doorverwijzing naar de juiste plaats. Een gesprek op een locatie bij u in de buurt of bezoek thuis om een probleem helder te krijgen en/of met gerichte tips om het aan te pakken. Een cyclus van 3 á 4 gesprekken waarin u zelf stap voor stap aan de slag gaat. We werken onder andere met de methodiek positief opvoeden. De methodiek richt zich op het versterken van de band tussen ouders en kinderen, het bevorderen van wenselijk gedrag, kinderen nieuwe vaardigheden aanleren en kunnen omgaan met ongewenst of storend gedrag van kinderen. Een vraag aan het CJG? Neem contact op via of stel uw vraag per mail: Kijk ook eens op de website voor meer informatie: Schoolgids Pagina 11

12 6. NAAR HET VOORTGEZET ONDERWIJS Schoolkeuze Voortgezet onderwijs Tijdens de informatieavond aan het begin van het schooljaar wordt door de leraren van groep 7 en 8 in grote lijnen geschetst wat er in het nieuwe schooljaar m.b.t. de schoolkeuze zoal staat te gebeuren. Tijdens de ouderavonden van groep 7, later in het jaar, zal er al gesproken worden over de mogelijke schoolkeuze voor het vervolgonderwijs. In de eerste helft van het schooljaar wordt in groep 8 de nodige aandacht besteed aan de schoolkeuze, ook buiten de school. Het voortgezet onderwijs zelf verzorgt informatieavonden en open dagen voor leerlingen en ouders uit het basisonderwijs. Via de school ontvangen de leerlingen de benodigde informatie en uitnodigingen. Tijdens de ouderavonden in januari/februari worden de definitieve adviezen besproken. De procedure op weg naar het advies is als volgt: - november voorlopig advies. - oktober/november proefeindtoets. - begin januari krijgen de ouders het Onderwijskundig rapport, het OKR. Hierin staan de bevindingen en de vorderingen van het kind op de basisschool, met het definitieve advies. - in maart is de aanmelding voor het Voortgezet Onderwijs. - in april is de Eindtoets Basisonderwijs. Een beperkt aantal leerlingen komt in aanmerking voor Leer Weg Ondersteunend Onderwijs (LWOO) op het VMBO. Ouders van deze leerlingen worden tijdig geïnformeerd. Voor toelating van deze leerlingen zijn aanvullende toetsen nodig. Deze worden waar mogelijk afgenomen door de IB-ers, en deskundigen. De kinderen worden getoetst op onze school, in een voor hen vertrouwde omgeving. De rapportage die hier uit voortvloeit wordt door de IB-ers met de ouders besproken. Verder hanteren wij een goed leerlingvolgsysteem. In onze regio bestaat een eenduidig beleid met betrekking tot de aanmelding voor het vervolgonderwijs. Cijfers over schoolverlaters In het afgelopen schooljaar zijn vanuit groep acht 48 leerlingen vertrokken naar het voortgezet onderwijs. Hiervan ging: 1 naar VMBO basis met LWOO 7 naar VMBO-b met LWOO, 2 naar VMBO-k met LWOO, 2 naar VMBO-gt met LWOO 6 naar VMBO-k, 2 naar VMBO-gt, 10 naar VMBO-t 1 naar HAVO-kansklas, 7 naar HAVO 2 naar HAVO/VWO 2 naar VWO 1 naar VWO-TTO [tweetalig!] 5 naar VWO/Gymnasium In goed overleg met ouders/verzorgers en de ontvangende scholen voor Voortgezet Onderwijs zijn alle leerlingen geplaatst. Schoolgids Pagina 12

13 7. FUNCTIES EN TAKEN BINNEN DE SCHOOL - De directeur heeft de zorg voor de dagelijkse leiding van de school. Daarnaast is zij commissielid t.b.v. het algemeen management van Stichting Prodas. - De groepsleraar is verantwoordelijk voor het onderwijs in zijn of haar groep. - De interne begeleiders coördineren de zorg voor het lerende kind en adviseren en begeleiden leraren. - De motorisch remedial teacher helpt kinderen uit de onderbouw en adviseert hun ouders wanneer zich problemen met bewegingsvaardigheden voordoen. - De bouwcoördinator coördineert zaken die specifiek zijn voor de Onderbouw, groep 1 en 2, de Middenbouw groep 3, 4 en 5 en de Bovenbouw, groep 6, 7 en 8. - De informatie-communicatie-technologen(ict-ers) zijn leraren, die speciaal belast zijn met de zorg voor onderwijs met behulp van digitale apparatuur [o.a. computers]. - De taalcoördinatoren zijn de leerkrachten die vernieuwingen en verbeteringen op het gebied van taalonderwijs begeleiden, coördineren en formuleren. - De rekencoördinatoren zijn leraren die alle ontwikkelingen op het gebied van rekenen/wiskunde volgen. Ook zij begeleiden leraren, coördineren het rekenonderwijs en formuleren beleid t.a.v. rekenen / wiskunde. - De leescoördinatoren coördineren en initiëren leesbelevingsactiviteiten op school-, groeps- en bovenschools niveau. - De cultuurcoördinatoren dragen zorg voor de begeleiding van alle cultuur educatieve zaken in en om de schoolorganisatie. - De preventiemedewerker coördineert de bedrijfshulpverlening, het veiligheidsbeleid, verleent medewerking aan het verrichten van een risico-inventarisatie en evaluatie, adviseert en overlegt met de medezeggenschapsraad. - De Media Coach begeleidt kinderen, ouders en collega s in hun reis over de digitale snelweg. De Media Coach maakt ze bewust, laat ze kritisch kijken en wil ze actief maken in de wereld die steeds meer digitaal wordt/lijkt te worden. - De onderwijsassistentes ondersteunen de leerkrachten in de groep. - De administratieve medewerkster ondersteunt één dag per schoolweek de directie en het personeel met alle administratieve werkzaamheden. - De conciërges zijn voor velerlei ondersteunende en huishoudelijke taken aan de school verbonden. - Huishoudelijk personeel verzorgt schoonmaakwerkzaamheden in de middag- en avonduren. Deskundigheidsbevordering van leraren/onderwijsassistenten Deskundigheidsbevordering heeft tot doel op een systematische wijze de bekwaamheid van de leraren en onderwijsassistenten op peil te houden en verder te ontwikkelen. Nascholing is gericht op het bevorderen van de professionaliteit van de individuele leraar en het bevorderen van verantwoord schoolbeleid. Het vormt tevens een bijdrage aan het in gang zetten van vernieuwingen. Wijze van vervanging bij afwezigheid De vervanging van leraren wordt door de directie in goed overleg met de afdeling personeelszaken van Stichting Prodas geregeld. In incidentele gevallen is geen vervanging mogelijk. Dan bestaat de mogelijkheid dat uw kind thuis moet blijven. Echter nooit op de eerste dag van afwezigheid van een leraar. Mocht deze situatie onverhoopt voorkomen, dan wordt u schriftelijk geïnformeerd. Begeleiding en inzet van stagiaires Een bijzondere taak van de school is het begeleiden van stagiaires. De Mariaschool stelt plaatsen beschikbaar voor stagiaires van Pedagogische Hogescholen en R.O.C. s t.b.v. leraren in opleiding, klassen- en onderwijsassistenten en andere onderwijsondersteunende assistenten. Schoolgids Pagina 13

14 8. OUDERS / VERZORGERS Betrokkenheid De betrokkenheid van de ouders op velerlei manieren wordt op onze school op prijs gesteld, uitgaande van het feit dat de leraren de uiteindelijke eindverantwoording op zich blijven nemen. Ouders kunnen altijd hun mening en/of ideeën kenbaar maken aan leraren, directie, oudervereniging en medezeggenschapsraad. Contact met de ouders verloopt via: * Informatieavonden * Ouderavonden * Afspraken met directie, interne begeleider, remedial teacher, motorisch remedial teacher * Tussentijdse afspraken met betreffende leraren * Klassenouders * Projectparticipatie * Medezeggenschapsraad * Oudervereniging Informatievoorziening * 10-Minuten gesprekken. Ouders kunnen het werk van hun kind inzien en de algehele ontwikkeling bespreken. Deze gesprekken vinden tweemaal per jaar plaats: november en maart. Extra gesprekken op verzoek van ouders of leerkrachten zijn altijd mogelijk. * In het begin van het schooljaar worden de ouders en andere belangstellenden uitgenodigd voor een algemene inloop/informatieavond. Extra gesprekken zijn mogelijk op verzoek van ouders of leerkrachten. Tevens zijn er soms nog extra informatieavonden voor specifieke groepen. * Met vragen, mededelingen, klachten, wensen etc., kunnen ouders zich altijd wenden tot de leraar en/of directie, na schooltijd of volgens afspraak. Voor een korte mededeling kunt u natuurlijk ook voor schooltijd bij de leraren terecht. * Eén maal per maand wordt informatie verstrekt via de nieuwsbrief. * Op de website van de Mariaschool vindt u informatie in overvloed. Speciale bijeenkomsten * Indien mogelijk wordt elk schooljaar in samenwerking met de oudervereniging een thema-avond georganiseerd voor de ouders van alle leerlingen. * Per jaar wordt door de leerlingen van groep 1-2 overdag een uitvoering verzorgd voor ouders/grootouders. * In de laatste schoolweek nemen kinderen van groep 8 met hun ouders, tijdens een speciale avond, afscheid van onze school. Ouderhulp Tijdens tal van activiteiten ervaren wij een enorme betrokkenheid en hulp van ouders. * Computeruur groepen 1-2 * Klassenouders * Projecten, vieringen, excursies, feesten e.d. voor de groepen 1t/m 8 * Jaarlijkse schoolactiviteit groepen 1t/m 8 * Assistentie bij lessen techniek * Sprokkeldagen * Ontwikkeling, inrichting en onderhoud van de kunstspeeltuin Inspraak Via het lidmaatschap van de Oudervereniging of de MR kunt u actief meedenken over heel wat schoolse aangelegenheden. Iets voor u? Verslagen van de MR liggen ter inzage op school. Ideeën! Of anders? Laat het een lid van de medezeggenschapsraad weten! Medezeggenschapsraad Wat is een medezeggenschapsraad (MR)? Medezeggenschap (inspraak) van personeel en ouders is bij wet geregeld. Zo heeft de MR niet alleen een adviserende rol, maar ook instemmingsrecht. De medezeggenschapsraad adviseert op het gebied van b bijvoorbeeld beleid, onderwijsvormen, schoolbudget, ARBO en veiligheid op school. Circa 6 keer per jaar vindt een vergadering plaats. Waarom is een MR belangrijk? Zowel ouders als leerkrachten hebben invloed op het beleid van de school. De inzichten en ideeën van ouders en leerkrachten hoeven niet altijd overeen te komen met die van de directie. Daarom is het goed dat zowel vertegenwoordigers van ouders en van leerkrachten in overleg met de directie tot bepaalde standpunten komen. In sommige situaties is het voor u als ouder prettig om bepaalde onderwerpen via de MR met de directie te delen of bespreekbaar te maken. Om dit zo anoniem mogelijk te kunnen doen en om de mogelijke drempel die er is te verlagen kunt u uw bespreekpunten kenbaar maken via het mailadres van de MR Als MR stellen we het wel op prijs als U eerst zelf probeert in gesprek te gaan met de leerkracht of directie. Mocht dit niet lukken dan ondersteunt de MR U daar graag bij. Schoolgids Pagina 14

15 Oudervereniging De belangrijkste doelen van de oudervereniging, sinds de oprichting in 2003, zijn de contacten en de samenwerking tussen de school en de ouders van de leerlingen te bevorderen en te onderhouden, het beheren van de ouderbijdrage, het behulpzaam zijn en/of adviseren bij de taakvervulling van de school en het coördineren van de op school werkzame werkgroepen. Het bestuur van de oudervereniging wordt gevormd door de ouders. Een leraar is contactpersoon vanuit de schoolorganisatie. Financiën van de oudervereniging staan los van de financiën van school, de vereniging is echt van de ouders en niet een onderdeel van de school zelf. Onze oudervereniging wordt zeer gewaardeerd. Ouderbijdrage Om kosten van bepaalde projecten en andere activiteiten op school te kunnen financieren wordt een financiële bijdrage gevraagd. De bijdrage zal rechtstreeks aan de kinderen besteed worden. Het innen van de ouderbijdrage gebeurt vroeg in het schooljaar, nadat de hoogte daarvan is vastgesteld tijdens de jaarvergadering van de Oudervereniging. De leraren zijn behulpzaam bij de inning. Zodoende krijgen we niet te maken met bijkomende bankkosten en kunnen we de ontvangen gelden voor 100 % gebruiken voor die extra aankleding van het onderwijs aan uw kind waarvoor de overheid geen faciliteiten ter beschikking stelt. De ouderbijdrage is vrijwillig. Indien de gevraagde bijdrage u voor problemen stelt schroomt u dan zeker niet om contact op te nemen met het dagelijks bestuur van de oudervereniging of met de directie. Naast de ouderbijdrage wordt geen andere financiële bijdrage gevraagd. Hoofdluis [oudervereniging] Hoofdluis komt vrij frequent voor. Iedereen kan in principe hoofdluis krijgen, want luizen zijn overlopers. Hoofdluis krijg je van een ander. Op hoofdluis rust nog steeds een taboe. Veel ouders gaan ervan uit dat hun kind geen hoofdluis kan krijgen. Men schrikt dikwijls als men bij zichzelf of bij een van de kinderen toch hoofdluis ontdekt. Als dit gebeurt, vertellen ze dat niet aan anderen. Voor een effectieve hoofdluisbestrijding is medewerking van álle volwassenen die met kinderen te maken hebben van essentieel belang. Als u thuis hoofdluis opmerkt dient u meteen de school te informeren. Om de hoofdluiscontrole uit te voeren hebben enkele ouders van onze school een specifieke instructie gekregen van de GGD. Wanneer bij de schoolbevolking hoofdluis wordt geconstateerd, moet de school de ouders op de hoogte brengen en een en ander bespreken met de kinderen. Bij voortdurende hoofdluisconstatering bij hetzelfde kind kan, in het belang van alle kinderen op school, het kind geweigerd worden totdat het kind behandeld is en hoofdluis vrij is. De commissie kan school adviseren om de GGD in te schakelen om ouders te benaderen ondersteuning en voorlichting te geven in het behandelen van hoofdluis. Blijken die maatregelen onvoldoende dan is de school aangewezen op de afdeling JGZ van de GGD. De GGD Zuidoost Brabant heeft een leidraad Hoofdluisbestrijding samengesteld voor alle scholen. Deze leidraad is op school ter inzage. Voor uitgebreide informatie verwijzen wij u daarom naar het hoofdluisprotocol op onze website. Klik hier voor het hoofdluisprotocol. Verkeerscommissie [oudervereniging] De leden van deze commissie werken aan een verkeersveilige school- en woonomgeving voor alle kinderen. Deze commissie maakt zich sterk voor: - Een goede veilige oversteekvoorziening door brigadier-ouders. - Veilige schoolroutes. - Goede afspraken met betrokkenen. - Afnemen verkeersexamens. - Controle veiligheid fietsen. - Het onderhouden van alle activiteiten t.b.v. het Brabants - Verkeersveiligheidslabel [BVL]. Verkeersveiligheid De Mariaschool ligt aan een drukke doorgaande weg. Wekelijks zorgen brigadiers, volgens een vast rooster, voor een veilige weg van en naar school. De brigadiers zijn voor deze taak speciaal geïnstrueerd. De werkgroep verkeersouders initieert, in samenwerking met de afdeling 3VO Someren en verkeersouders van andere Somerense scholen, diverse activiteiten zoals fietscontrole, parkeerproblematiek, oversteken, verkeersdiploma praktijk etc. De werkgroep komt regelmatig bijeen en bespreekt de actuele situatie m.b.t. verkeer en verkeersveiligheid. Schoolgids Pagina 15

16 9. ONTWIKKELINGEN EN VERWORVENHEDEN Onze school is een school die steeds in ontwikkeling is en in beweging blijft. Goede dingen uit het verleden worden behouden, nieuwe zaken worden ontwikkeld of aangepast aan de tijd. Motorische remedial teaching Leerlingen van groep twee worden geobserveerd op beweging door een deskundige. Ook in het volgende jaar kunnen zorgleerlingen een apart traject in goed overleg met de ouders bewandelen om bewegingsachterstanden in te kunnen lopen. Hieraan kan intern uitvoering gegeven worden door een externe deskundige. Ook dit schooljaar kan er elke maandagmorgen in groepjes aan motorische vaardigheden worden gewerkt. Zowel school als de ouder(s) / verzorger(s) dragen samen bij in de kosten van deze extra interne service voor uw kind. Cultuureducatie en kunstspeeltuin De cultuurcommissie vond in de voortuin het idee om onderwijs en cultuur zo dicht als mogelijk bij elkaar te brengen. In samenwerking met leerlingen, ouders/verzorgers, senioren, vrijwilligers, kunstenaars, kunstenmakers, amateurs, en professionals veranderde een strook gras in een prachtige buitenruimte. Een tuin voor jong en oud, waarin je in hoeken met groepen kunt werken. Een uitbreiding van de school om natuurlijk te werken met leeftijdgenoten en mensen uit de omgeving. Een ontmoetingsplek, die stimuleert, uitdaagt en ook omwonenden prikkelt om mee te doen. Een ontmoetingsplek waar cultuur natuurlijk aan elkaar kan worden overgedragen. In de zomer van 2013 is de tuin gerenoveerd. Het resultaat mag er zijn! Vorig schooljaar hebben twee leerkrachten de opleiding tot cultuurcoördinator gevolgd. Het bestaande cultuurbeleidsplan dat sinds januari 2008 leidraad is voor de cultuureducatie van de Mariaschool, is door hen herzien. Techniek Voor kinderen uit de groepen 6 8 zijn er, verspreid over het schooljaar, techniekmiddagen. Kinderen kiezen zelf hun vorm, waarmee ze aan de slag gaan. Groep 4 werkt met het onderwerp techniek gekoppeld aan de piramideprojecten, groep 5 werkt met techniekdozen. Begrijpend lezen voor groep 4 t/m 8 De groepen 4 t/m 8 gebruiken de methode Nieuwsbegrip XL. Elke week maken we gebruik van actuele onderwerpen uit het nieuws. Hiervan lezen we de tekst en maken de bijbehorende vragen. De opdrachten doen een beroep op de verschillende vaardigheden van de kinderen en ook komen er verschillende strategieën aan bod. Deze hebben de kinderen nodig om een tekst goed te begrijpen/verwerken. Naast schriftelijke opdrachten, werken de kinderen ook aan de computer. Hierop verwerken zij opdrachten die te maken hebben met Woordenschat en het onderdeel Andere Teksten worden geoefend. Twee maal per jaar nemen we een strategietoets af om te kijken wat de kinderen al beheersen en wat nog niet. Merken we dat een strategie nog niet goed beheerst wordt, kunnen we die extra oefenen met strategielessen. Zo kunnen we goed inspelen op wat de kinderen al kunnen en weten. Om de studievaardigheden te bevorderen werken we vanaf groep 6 met de methode Blits. Kinderen leren hierbij informatie te vinden/ op te zoeken uit allerlei informatiebronnen. D.m.v. opdrachten oefenen zij dit. Hiervoor gebruiken we een leerlingenboek met voor elk kind een werkboek. Technisch lezen groep 4 t/m 7 De groepen 4 en 5 zijn in het schooljaar gestart met de nieuwe methode van Estafette. De groepen 6 en 7 starten dit schooljaar hiermee. De leestechniek staat natuurlijk voorop, maar er is ook ruimte voor leesplezier en leesbevordering. Alle leerlingen werken in hetzelfde avi-niveau. We differentiëren in instructie, begeleiding en leestijd. We bieden passend onderwijs in drie aanpakken: voor risicolezers (leerlingen die dreigen achter te raken op de ontwikkeling), de methodevolgers (leerlingen die zich op de gebruikelijke wijze ontwikkelen) en de vlotte lezers (leerlingen die zich opvallend snel ontwikkelen). De groepen 6 en 7 werken met de nieuwe Estafette. De kinderen werken op hun eigen avi-niveau. Doordat de goede lezers zelfstandig werken met de methode heeft de leraar de mogelijkheid om gericht met de zwakkere lezers aan de slag te gaan. Schrijven We volgen de methode Schrift. Het is een methode waarbij kinderen goed leren kijken naar lettervormen, er veel aandacht is voor de schrijfhouding en pengreep. Rekenen Sinds enkele jaren volgen wij de methode WizWijs. Deze methode heeft veel differentiatiemogelijkheden en biedt alle onderwerpen aan van concreet naar abstract. De computer komt veelvuldig aan bod tijdens de lessen zowel op het digitale schoolbord als bij de kinderen individueel. In de onderbouw [groep 1/2] komt rekenen ook nog aan bod bij alle thema s tijdens de Piramide projecten. Wekelijks hebben ze ook twee rekenactiviteiten uit de kleutermethode van Wizwijs. Schoolgids Pagina 16

17 Taal Schooljaar zijn we gestart met een nieuwe methode voor taal/spelling/woordenschat, Taal Actief 4, een echte verruiming van ons taalaanbod. We verwachten een goed leerrendement voor de kinderen, waardoor de resultaten zullen stijgen. Sociale talenten Voor de sociaal emotionele ontwikkeling maakt groep 1 t/m 8 gebruik van de methode Sociale talenten. Van vakantie tot vakantie staat er door de hele school heen, telkens één thema centraal. Hoogbegaafdheid Om Hoogbegaafdheid bij kinderen te kunnen herkennen is de Kijkwijzer ontwikkeld. We zoeken voor deze kinderen extra uitdagingen en methodes binnen en buiten de klas, zoals b.v. het leren van een vreemde taal. Interactief lesgeven We zijn al meerdere jaren intensief bezig met een interactieve vormgeving van het onderwijs. Kinderen verwerken bijvoorbeeld zaakvakken in groepjes, zoeken samen oplossingen voor rekenproblemen, houden een kleine presentatie over iets wat ze hebben gelezen etc. Digitale borden Alle lokalen zijn voorzien van digitale borden. In enkele groepen zijn ter vervanging van de digitale borden touchscreens gemonteerd. Hiermee optimaliseren wij de digitale mogelijkheden voor goed onderwijs aan onze leerlingen. WMK We werken met een traject van Werken Met Kwaliteitskaarten. Door middel van dit cyclische proces bekijken en beoordelen we onze school op diverse aspecten. Natuurlijk komen er dan verbeterpunten uit, die we zullen gaan aanpakken, waardoor de Mariaschool zich blijft ontwikkelen. Inspectie In mei 2012 heeft de inspecteur een bezoek gebracht aan onze school. Naar aanleiding daarvan hebben we een zeer positief rapport mogen ontvangen. De inspectie concludeert dat de kwaliteit van het onderwijs op basisschool Maria op de onderzochte onderdelen grotendeels op orde is. Uit het onderzoek is gebleken dat de school op die gebieden nauwelijks tekortkomingen kent. Visie zorgschool In het kader van passend onderwijs is hard gewerkt aan de evaluatie en inventarisatie van alle zorg in de Mariaschool. Er is een ondersteuningsprofiel ontwikkeld en gestreefd wordt naar het realiseren van een brede zorgschool plus! Bewegingsonderwijs Kinderen van groep 1 en 2 spelen elke dag in de speelzaal of buiten. In de speelzaal moeten de kinderen gymschoenen [zonder veter] dragen. De gymschoenen blijven het hele jaar op school. Leerlingen uit groep 3-8 dragen gymkleding (korte broek en shirt) en gymschoenen (niet met zwarte zool). Vanaf groep 4 wordt er na elke gymles gedoucht. Het meebrengen van een handdoek is daarom noodzakelijk. Leer uw kind zelf voor zijn/haar spullen te zorgen. Passend Onderwijs / Zorgschool In het kader van passend onderwijs is hard gewerkt aan de evaluatie en inventarisatie van alle zorg in de Mariaschool. Het resultaat: een ontwikkelingsperspectief van de organisatie Mariaschool, waarin de visie op zorg, de grenzen van de zorg, het ontwikkelingsperspectief van een kind met een plan van aanpak worden omschreven. Wij streven naar een brede zorgschool plus. De Mariaschool maakt deel uit van het samenwerkingsverband Someren, Asten, Deurne. In dit samenwerkingsverband wordt met behulp van de door de overheid beschikbaar gestelde middelen, beleidsmatig gewerkt aan de landelijk gestelde doelstelling: terugdringing van de groeiende verwijzing van leerlingen naar het Speciaal Onderwijs en deskundigheidsbevordering binnen het reguliere basisonderwijs. In het samenwerkingsverband Someren-Asten-Deurne worden faciliteiten ter beschikking gesteld voor: * het realiseren op schoolniveau van de interne zorg en begeleiding. * het hanteren van een leerlingvolgsysteem. * het coördineren van overleg tussen betrokken scholen in het samenwerkingsverband. Het zorgplan van de Mariaschool wordt afgestemd op het beleidsplan van het samenwerkingsverband en Stichting Prodas. Tutor - lezen Kinderen leren van en met elkaar. De kinderen van groep 7 worden in de klas door de eigen leraar voorbereid om een leerling uit groep 4 te begeleiden bij het leren lezen. Gedurende een periode van tweemaal 10 weken gaan kinderen uit groep 7 daadwerkelijk een keer per week [20 minuten] een leerling uit groep 4 begeleiden bij het lezen en beiden profiteren hiervan. Deze werkwijze draagt bij aan een goed pedagogische klimaat op onze school. Schoolgids Pagina 17

18 Piramide project Een methode voor alle kinderen in de groepen 1, 2, 3 en 4. Piramide rust op vier hoekstenen [basisbegrippen] namelijk het initiatief van het kind, het initiatief van de leraar, nabijheid [veiligheid] en afstand [leren afstand nemen]. De samenhang in de Piramide- projecten: Een initiatiefrijk kind wordt niet geremd, een initiatiefarm kind wordt gestimuleerd. Voelt een kind zich veilig, dan kan het kind vrij spelen en zelfstandig leren. Leraren houden nauwlettend de ontwikkelingsgebieden van het kind in de gaten en interveniëren waar nodig. De methode gaat uit van drie intelligenties: - hoofd, - hart en hand, respectievelijk cognitieve, emotionele en fysieke intelligentie. De eerder genoemde ontwikkelingsgebieden zijn: denkontwikkeling, taalontwikkeling, oriëntatie op ruimte en tijd, persoonlijkheidsontwikkeling, sociaal- emotionele ontwikkeling, motorische ontwikkeling, beeldende en muzikale ontwikkeling en de ontwikkeling van de waarneming. ICT Een netwerk van computers is operationeel. Digitale schoolborden zijn in alle lokalen geplaatst. Kinderen leren werken met Word, Outlook en zoeken op internet. Ze leren stap voor stap de vaardigheden om de computer en het netwerk optimaal te benutten. Ook dit jaar gaan we weer aan de slag met (Social) Media. (Social) Media zijn niet meer weg te denken uit onze maatschappij. Kinderen moeten leren hoe ze daarmee om moeten gaan. Op verschillende momenten in het jaar zullen daarvoor, met ondersteuning van onze Media Coach, projecten worden gedraaid. We streven ernaar onze leerlingen te begeleiden bij het inzetten van media voor hun eigen welzijn en persoonlijke ontwikkeling, zodat iedereen die verbonden is met school, kan opgroeien tot een mediawijze burger, in een omgeving waarin het voor iedereen veilig is en waar men op een verantwoorde en goed communicerende wijze met mediawijsheid omgaat. Herdenking Bevrijdingsmonument Someren Leerlingen van groep 8 van de basisscholen uit Someren-Dorp nemen 20 september deel aan een herdenking bij het Bevrijdingsmonument van Someren. De scholen bereiden de leerlingen zelf voor op de herdenking. Leerlingen geven op eigen wijze uiting aan de herdenking in de vorm van een gedicht, verhaaltje, tekening, of anders. Valt 20 september in een weekend, dan vindt de plechtigheid de eerst daaraan voorafgaande schooldag plaats. KIVA anti pestprogramma KiVa is een schoolbreed, preventief antipestprogramma. KiVa is ontwikkeld aan de Universiteit van Turku, Finland. Het is gebaseerd op de onderzoeksresultaten van jarenlang onderzoek en werd voor het eerst getest in Finland in het schooljaar KiVa won in 2009 de European Crime Prevention Award. De lessen zijn gericht op het preventief werken aan groepsvorming en het bieden van een veilige leeromgeving. Leerlingen en leerkrachten wordt inzicht gegeven in de rol van de groep bij het in stand houden van pesten en andere groepsproblemen. De lessen zijn goed opgebouwd en hebben aantrekkelijke werkvormen, zoals oefeningen, discussies, groepswerk, en rollenspellen. Elke les wordt afgesloten met een KiVa-regel. Samen vormen de tien KiVa-regels het KiVa-contract. De KiVa-lessen zijn een middel om pesten tegen te gaan en niet een doel op zichzelf. Pesten is een complex probleem met oorzaken op zowel leerling-, klas- als schoolniveau. Het KiVa programma bestaat uit een schoolbrede aanpak met talrijke componenten waarmee leerkrachten complexe pestproblemen beter kunnen aanpakken. Voor meer informatie zie ook onze website Psycho-fysieke weerbaarheidstraining, gegeven door Thijs Corbey. (zie Taino-sen.nl) en Sociale vaardigheidstraining met spelopdrachten en rollenspelen [groep 7 en herhalingslessen groep 8]: Naast het Rots en Waterprogramma maken we een combinatie met spelopdrachten en rollenspelen om de sociale vaardigheden nog eens extra te oefenen. Aandachtspunten zijn: Lichaamstaal, stemgebruik, grenzen aangeven, mening geven, de ander respecteren en samenwerken. Schoolgids Pagina 18

19 10. STICHTING PRODAS Stichting PRODAS is ontstaan uit een fusie van zes schoolbesturen. PRODAS staat voor Primair Onderwijs Deurne-Asten-Someren. Op dit moment zijn 25 basisscholen bij de stichting aangesloten waaronder één school voor speciaal basisonderwijs met vestigingen in Someren en Deurne. De scholen hebben overwegend een katholieke identiteit (24) en er is één school op algemene grondslag. De 500 medewerkers bieden circa leerlingen kwalitatief goed onderwijs. Toegankelijk en inspirerend. De individuele scholen voeren een eigen onderwijskundig beleid vanuit een eigen visie en concept. Het zijn de directeuren die samen met het team het gezicht van de school bepalen. Stichting PRODAS wil eraan bijdragen dat de condities daarvoor optimaal zijn om zo de daadkracht, de kwaliteit en de eigenheid van de scholen te versterken. In dit totale proces draait alles om het kind. Daarbij krijgen ouders en medewerkers veel ruimte voor eigen inbreng, waarbij de directeur van de school de spil is in de organisatie. Kwaliteit van het onderwijs en arbeidsvreugde van de medewerkers zijn, naast een gezond financieel en materieel beleid, sleutelwoorden bij Stichting PRODAS. In de besturingsfilosofie van de organisatie is de school de gesprekspartner voor de ouders. Stichting PRODAS ondersteunt de directeuren in hun werk in de school. Voor suggesties, ideeën en opmerkingen kunt u daarom het beste terecht op de school van uw kind. Kijk voor meer informatie en de websites van alle scholen op Stichting PRODAS Namens de Raad van Bestuur Stichting Stichting PRODAS Voorzitter Raad van Bestuur: mevrouw J. Ketelaar Postbus 3, 5720 AA ASTEN Frits de Bruijnstraat 1, 5721 XR ASTEN Telefoon: [0493] Fax: [0493] Klachtenregeling en seksuele intimidatie Sinds 1998 heeft elke basisschool een wettelijk verplichte klachtenregeling. Alle scholen volgen de PRODAS klachtenregeling (zie Alle mogelijke soorten klachten kunnen volgens deze regeling behandeld worden. Sinds 1999 bestaat er ook een wettelijke plicht voor personeelsleden om melding te doen bij het bevoegd gezag van een mogelijk zedenmisdrijf (seksueel misbruik). Het bevoegd gezag is verplicht aangifte te doen bij de politie als er een redelijk vermoeden is van een strafbaar feit. Onze school heeft Corien Velings als contactpersoon voor alle boven genoemde zaken. Bij deze contactpersoon kunt u altijd terecht voor: - een exemplaar van de klachtenregeling - een toelichting op de klachtenregeling - uitleg over de procedures binnen de klachtenregeling - informatie over de vertrouwenspersoon die uw klacht verder kan behandelen - informatie over de regeling meldplicht / aangifteplicht seksueel misbruik en seksuele - intimidatie in het onderwijs Het is niet noodzakelijk dat de contactpersoon de inhoud van de klacht van u te horen krijgt. De contactpersoon geeft u in principe informatie over welke wegen voor u open staan en welke stappen gevolgd dienen te worden. Adres Klachtencommissie: Landelijke Klachtencommissie voor het christelijk onderwijs Postbus EH DEN HAAG tel Schoolgids Pagina 19

20 Privacy Prodas scholen - Geven nooit, zonder uw toestemming, gegevens van leerlingen door aan niet school gerelateerde personen of instanties. - Verklaren dat foto s of video gemaakt door de school, alleen vertoond worden in schoolverband en of schoolpublicaties. - Bewaken dat de website van de school alleen algemene en positieve opnamen van de school en haar gebruikers bevat. - Zorgen ervoor dat internet- en gebruik geschiedt onder begeleiding en strikte regels, bedoeld om de kinderwereld te beschermen. Ouders/verzorgers - Maken schriftelijk aan de directeur kenbaar wanneer zij voor hun kind nadere regels m.b.t. privacy willen laten gelden. - Verklaren bij ondertekening van het aanmeldingsformulier, ook heel zorgvuldig, in de geest van bovenstaande regels om te zullen gaan met gegevens of materiaal van de gebruikers van de school. Rouw- en verliesverwerking Bij echtscheiding of dood is het voor het kind nog belangrijker om zich veilig te voelen in een vertrouwde omgeving. Ook school zou hierin iets voor het kind kunnen betekenen. De school heeft materialen en boeken ontvangen die direct bruikbaar zijn. Verder kunnen we verdrietkoffers lenen om het onderwerp verder bespreekbaar te maken. Toch kan het zijn dat dit voor sommige kinderen net niet voldoende is. Het kan zijn dat er kinderen zijn die graag met andere kinderen willen praten over wat ze meemaken/ meegemaakt hebben. Voor deze kinderen wordt Prodas-breed een contactgroep gestart. Ouders die hun kind willen aanmelden voor een van de begeleidingsgroepen verlies bij dood of echtscheiding kunnen dit doorgeven op school. De contactpersoon op school, Anke Wullems, kan u ook verdere informatie geven. Schoolgids Pagina 20

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld.

Er is ook een schoolkalender, hierin staan de belangrijkste gegevens per cursusjaar vermeld. Geachte ouders, In deze schoolgids willen wij u informatie geven over de Heijenoordschool. Hierin staat alle informatie die u nodig heeft om een goed beeld van het onderwijs op onze school te krijgen.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Basisschool t Vossenhol, Groesbeek Samen Reizen en Ontdekken Het uitgangspunt is dat elk kind uniek is met een eigenheid aan ontplooiingsmogelijkheden en een individueel talentenbezit.

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ?

. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? Inhoudsopgave VOORWOORD (Omslag) 1. DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 2 1.2 Naam en logo 3 1.3. Bestuursvorm en organisatiestructuur 5 2. WAAR STAAN WIJ VOOR? 6 2.1 Strategisch beleidsplan De Linge 6 2.2 Wat betekent

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide

Schoolgids 2014-2015. Basisschool Maria ter Heide Schoolgids 2014-2015 Basisschool Maria ter Heide 2 2013-2014 1 INHOUDSOPGAVE Nr. Titel pagina 1. Inhoudsopgave 2 2. Voorwoord 3 3. Onze school algemeen 4 4. Waar onze school voor staat 6 5. Schoolorganisatie

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal

Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Basisschool De Borgwal Leef met je eigen talent, iedereen is mooi als je bent wie je bent! Binn-Borgwal-C-100809.indd 1 09-08-2010 13:17:57 Inhoudsopgave 1 DE SCHOOL: WIE ZIJN WIJ? 3 1.2 Schoolbeschrijving 3 1.3 Naam en logo

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek. telefoon: 045-5214499 SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool de Voeëgelsjtang Kloosterstraat 2a 6431 LW Hoensbroek telefoon: 045-5214499 internet: www.devoeegelsjtang.com email: info.rkbsdevoeegelsjtang@movare.nl INHOUD Een woord

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie