Brand - Bluschapparateii

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Brand - Bluschapparateii"

Transcriptie

1 Brand - Bluschapparateii verzekeren U succes in den strijd tegen het De schuimtetra-, en koolzuurbrandbluschapparaten staan door hun uiterst solide constructie en directe afdoende werking * De schuimgenerator is een eenvoudig, zeer gemakkelijk te bedienen apparaat en voldoet aan alle gestelde eischen. Wij leveren tevens: voor alle doeleinden OP U HET U OOK Inlichtingen en prospecti gaarne verstrekken. zullen wij U *f ROTTERDAM LEUVEHAVEN 32 TEL. 5O3O

2 '1 fel BRANDKASTEN Brandvrije Opbergkasten voor Correspondentie, Kaartsystemen, enz. Brandvrije Stellingen voor Magazijnen, Archieven en Bibliotheken. Brandvrije Lessenaars, Prullebakken, enz, AMSTERDAM ROTTERDAM OEN HAAG UTRECHT GRONINGEN ENSCHEDE ARNHEM EINDHOVEN HAARLEM

3 S. De Directie van de Internationale Brandweer- Tentoonstelling 1930 kan met voldoening terugzien op het werk, door haar besteed aan dezen gids. Het blijkt wel (en speciaal in de laatste paar maanden) hoe catastrophaal in ons land het vuur om zich heen grijpt en steeds vaker moet er een beroep worden gedaan op de Brandweer. Dit boekwerk geeft een handleiding voor hen, die hetzij preventief willen werken en hun gebouwen zoo brandvrij mogelijk willen optrekken, dan wel het brandweermateriaal willen uitbreiden en moderniseeren. Wanneer daardoor bereikt wordt, dat in ons land overal die maatregelen genomen worden, door welke het brandgevaar zoo veel mogelijk wordt gekeerd, dan zal deze tentoonstelling een heilzamen invloed hebben gehad en daarmede zal het doel van hen, die gewerkt hebben aan het tot stand komen daarvan, volkomen zijn bereikt. Gaarne hoop en verwacht ik, dat het studiemateriaal, dat op deze Tentoontoonstelling is tezamen gebracht, nuttig zal kunnen worden aangewend door al degenen, die daarvoor belangstelling h ebben en dat na den inspannenden arbeid in de Technische Hal, men op de overige terreinen van onze Tentoonstelling een aangename verpoozing zal vinden. Rotterdam, Juli B. C. D. HANEGRAAFF, voorzitter Alg Bestuur. Beschermheer: Z. K. H. PRINS ihiendrik DER NEDERLANDEN, HERTOG VAN MECKLENBURG. EERE-COMITÉ; JHR. MR. OH. J. M. RUYS DE BEERENBROUCK, Minister van Staat^jVlinister van Binnenlandsche Zaken en Landbouw. * v "'* J fv, v y JHR. M. F. BEELAERTS VAN BLO'KLAND.^Minister van Buitenlandsche Zaken. JHR. MR. A. W. L. TJARDA VAN STARKENBORGH STAGHOUWER, Commissaris der Koningin in> Groningen. * MR. J. T. LINTHORST HO'MAN, Commissaris der Koningin in Drente. > MR. S. BARON VAN HEEMSTRA. Commissaris der Koningin in Gelderland. x MR, A. E. BARON VAN VOORST TOT VOORST, Commissaris der Koningin in Overijsel. ^ DR. H. TH. 's JACO'B, Commissaris der Koningin in Utrecht. XJHR. MR. DR. H. A. VAN KARiNEBEEK, Minister van Staat, Commissaris der Koningin in Zuid-Heiland. <)HR. MR. DR. A. ROELL, Commissaris der Koningin in Noord-(Holland.,JHR. MR. J. W. QUARLES VAN UFFORD, Commissaris der Koningin in Zeeland.,MR. DR. A. B. G. M. VAN RYCKEVORSEL, Commissaris ' der Koningin in Noord>-<Brabant. / MR. E. J. M. BARON VAN HöVELL TOT WESTER- '_, FLIER, Commissaris der Koningin in Limburg. / W. DE VLUGT, Burgemeester van Amsterdam. MR. J. A. N. PATIJ'N, Burgemeester van 's-gravenhage. / MR. P. DROOGLEEVER PORTUYN, Burgemeester van / MR. J. P. FOCKEiMA ANDREAE, Burgemeester van Utrecht. ^ MR. j DYCK.MEESTER, Voorzitter der Kon. Ned. Brandweer Vereen, l^^l-i^^ J C. F. H. TUGKBRMANN, Eerelid der K. N. B. V., Oud- Commandan.t der Brandweer te 's-gravenhage.

4 ALGEMEEN BESTUUR: B. C. D. HANEGRAAFF, Voorzitter. Assuradeur. " Lid d'èr Fa. F. < W. van Dam, Consul-Generaal van Hongarije. A. P. VAN HOEY-SMITH, Secretaris. Lid der Fa. P. A. - van Es & Co. MR. R. VAN HASSELT, Penningmeester., K * Directeur der Rotterdamsche Bankvereeniging, Bijbank Coolsingel., IR.,H. B. J. AIKEMA, Commandant van de Brandweer, «' Schiedam. y ^DR. IR. M. F. DE BRUIJNÉ, Directeur v. d. Gemeentelijken Vervoer^-j en Motordienst, y H. VAN DAM^oofdman ven de Brandweer, Lid van he/hoofdbestuur der K. N. B. V. /*~ /f *,*-', x /A. E. P. M. DRIEBEEK, vpresident-4ioofdman van cle Brandweer, rv " v ' f L. W. H. VAN DIJK, Directeur van Gemeentewerken, yi C. GORDIJN JR., Commandant van de Brandweer, Amsterdam. Lid van het Hoofdbestuur der K. N. B. V. 4 J. J. HAARSELHORST, Commandant van de Brandweer, Tilburg. Lid van het Uitvoerend Bestuur der K.N.B.V. ^ IR. P. KLIJNËN, Commandant van de Brandweer, ' MR. DR. K. F. O. JAMES, Hoofdcommies Afd. Alg. Zaken Maastricht. yj^i" "" Secretarie, ' IR. A. DE J<ANTER, /Hoofdman van de Brandweer JHR. M. J. I. DE JONGE VAN ELLEMEET, Directeur ^ *")/^*- < ' der Bouwpolitie en van den Woningdienst, IR. MEIJER, Dir. Bouw- en Woningtoezicht, Den Haag ƒ,w. A. KEEMAN, Hoofdman van de Brandweer, Rotter- *»" "" dam. Voorzitter Zuid-iHoll. Provinciale Brandweerbond. Lid van het Uitvoerend Bestuur der K. N. B. V. r IR. P. H. C. KLIJNËN, Directeur Gemeentelijk Electrici- X teitsbedrijf en Commandant van de Brandweer. Lid van het Uitvoerend Bestuur der K.N.B.V., Maastricht. J. J. A. DE LEUR, Voorzitter Utrechtsche Provinciale Brandweerbond. //-1 f «/.»-. f ' Luitenant-Generaal b. d. R. B. A, N. DE QUAIJ, ijr Regeeringsvertegenwoordiger in het Hoofdbestuur dei K. N. B. V., :. ', J. RUYS, Lid der Fa. Ruys & Co. ~ F. VAN 'T SANT, Hoofdcommissaris van Politie en * Commandant van de Bandweer te 's-gravenhage. L " / van het Hoofdbestuur der K. N. B. V. A. A. BARON SWEERTS DE LAND AS WYBORGH, / Voorzitter der Vereeniging van Assuradeuren, D. VLEMING, Commandant van het Brandwezen te Utrecht. Lid van het Uitvoerend Bestuur der K.N.B.V. LEDEN DER TECHNISCHE COMMISSIE. H..VAN DAM, Voorzitter, Hoofdman van de Brandweer, tr. W. VAN TIJEN, Secretaris, Techn. Directeur Tentoonstelling, IR. H. B. J. AI KEMA, Commandant van de Brandweei, Schiedam. DR. IR. M. F. DE B'RUIJiNE, Directeur Gem. Vervoer- en Motordienst, C. GORDIJN JR., Commandant van de Brandweer, Amsterdam. P. DE GRAAFF, Commandant van de Brandweer, Dordrecht. J. J. HAARSELHORST, Commandant van de Brandweer,' Tilburg. W. A. KEBMAN, Hoofdman van de Brandweer, 'J. PELLENKOFT, Hoofdopzichter Afd. Brandbluschmiddelen,. f J. B. ROELOFSEN, Chef van de Brandweer, Delft. """,'*, F. VAN 'T SANT, Commandant van de Brandweer, Den Haag. IR. L. J. E. C. v. D. TAS, Hoofdman van de Brandweer, IR. M. E. H. TJADEN, Dir. Bouwpolitie en Woningdienst,/ Amsterdam. IR. W. VALDERPOORT, Hoofdingenieur v. d. Bouwpolitie, IR. P. VISSER, Ir. Gemeente Werken, D. VLEMING, Commandant v. h. Brandwezen, Utrecht. IR. C. F. WTTEWAAL, Dir. N.V. Techn. Inspectie- en Expertisebedrijf v/. J. F. Rebel, Amsterdam-C. IR. G. DE ZWART, Dir. van Bouw- en Woningtoezicht, Utrecht.! '" DIRECTIE: C. W. VAN HASSELT, President-Directeur. P. N. GAANiDERSE, Directeur-Secretaris. IR. W. VAN TIJEN, Technisch Directeur.

5 H and el-maatschappij AD.VOIGT&Co. Heerengracht 317, TeS AMSTERDAM Specfaliteit Alle soorten Hennep- m Viissfatigeii meten lender rubbervoerlng. traalpijpen s Koppelingen, irandkransii 9 Standpijpen, ïerdealstykksn, eni., enz, Helmers, Oordei 9 Bijlen, Ridil nen s ini. VOIG'T" S PRE N K L ER S volgens voorschrift dar Amsterdamsche Brandweer en ieetiioliche fabricaat CAftL METZ, als geleverd aan de Amsierdamsche, Reiterdamsche en Tilburgsciis Braüdweer EN

6 STRAATNAMEN D, A, B!jden4ijkstraat Jan v, d. Hefjdenplein Jan Hudigstraat Commandant Meierstraat Jan Rooster laan Torley Duwellaan Achterom zijn alle te \$hiden in het in Ericadorp De BOYCE Fabrieken OMVAL AMSTERDAM VERVAARDIGEN : BOYCE biurachers de eenige automatisch werkende brandblusscfaers T.B.A. nat-koolzuurjioudende blusschers T.B.A schuimblusschers T B.A. chemische blusschers Z m öm 2 O (D O ï V Firma^s ie het Ericadorp e A-C Amand, Oude Molstraat 32, Den Haag. Jan Hudigstraat 3 Andnesse & Zn, IJsclubstraat 13/31, Jan Roosterlaan 8 Auke Bergsma, Bijerlandschelaan 7, Torley Duwellaan 12. D. A Bijdendrjkstraat 9. Corn. Begeer, Oud Kerkhof 27, Utrecht. Jan Hudigstraat 2. Spiritusverkoopkantoor Bergen op Zoom-Delft te Delft. Torley Duwellaan 19 De Boer & van Rijn, Heerenstraat, Rotterdam D. A Btjdendijkstraat 4, Jan Roosterlaan 3. Bossart & Cie., Lyon. Torley Duwellaan 17, Bourguignon, Witte de Withstraat, Jan van der Heijdenplem 3. van Boxmeer, Benthuizerstraat 103b, Jan Roosterlaan 9. Verkoopcentrale Cleanus, Sibergstraat 2, Den Haag. Jan Roosteftaan 11. O a leveranciers van: Nederl Spoorwegen; Konlnkl Neder]. Marine; Holland Amerika Lijn; Rotterd Lloyd; Maatschappij Fyenoord", N V Wilton; Kon Ned Hoogovens en Staalfabrieken; N V Margarine Unie, etc, alsmede van Gemeentebedrijven, Rijks Instellingen,Ziekenhuizen,Sanatoria, Musaa, Scholen, Bankinstellingen, etc etc. Het üollandsche Paviljoen op de wereldtentoonstelling te Antwerpen is geheel met onze toestellen uitgerust. Il l Uil ÖU1UM nulul«tnilu.lllul OMVAL AMSTERDAM Adres HOTTERQAi: Spoorsingel 18 - Telefoon Wals K* ÖJ

7 Firma's in het Ericadorp (vervolg). C S Cliever's Toffeefabriek, Oo=tzeedijk 234, Jan Hudigstraat l ~A. Driessen, R Rottekade, Rotterdam Jan van der Heijdenplem 8. Dubé Tafelzilver, Schiekade, D. A. Bijdendijkstraat 2. Stofzuigercentrale P. Elzerman, v. Oldenbarneveldstraat 111, Jan Roosterlaan 1. Flongaza, Frans Halsstr. 25, Haarlem. Achterom 5. De Haan, N. Binnenweg 126, Rotterdam D. H. Bijdendijkstraat 6. D Hepper, Dr v Welylaan 7, Den Haag. (Lozon). Jan Hudigstraat 6. Hennig en Co, Bildersstraat 65, Den Haag. Torley Duwellaan No. 13. Hoevels, Bergweg 285, Jan Roosterlaan 4. C. Jamin, Hugo de Grootstraat, (Stille Armen) D. A. Bijdendijkstraat 3 5. De Joodsche Invalide, Nieuwe Achtergracht 88, Amsterdam. Jan Hudigstraat 6 Ignac Klein, Eindhoven, Kleine berg 17, D A. Bijdendijkstraat 11. Kolen Centrale, Wijnhaven 22, Torley Duwellaan 3. Wed Kraus, Hoogstraat 181, Jan van der Heijdenplem l en 2. Krüger, Staaktraat 6, Amsterdam Jan Hudigstr. 4. Kulman, Goudscheweg, Rotterdam Torley Duwellaan!0. Mary Lietz, Peterbergstraat 84, Köln Jan Hudigstraat 5. Lmtas Ltd., Parkstraat. Torley Duwellaan 23, 25 en 2. D. A. Bijdendijkstraat l B. Mak, Jagerspad 9, Laren Torley Duwellaan 15. Ing bureau Metha", Mathenesserplem 15 Rotterdam Jan Roosterlaan t. Fa. Ostermann's Handelmij. Keizersgracht 288, Amsterdam. Jan Roosterlaan 17 en 20. Fa. Peek & Cloppenburg, Hoogstraat, Jan Roosterlaan 15 en 18. M Reuchlm & Zoon, Bierstraat 16, J. v. d. Heijdenplein 5. Rodenburg, N. Binnenweg 239, Jan Hudigstraat 10. A. Schets Regentesselaan 3, Rijswijk. Jan Roosterlaan 10. SNELBLUSSCHERS HOLLANDIA" VOOR ALLE DOELEINDEN OOK VORSTVRIJ SCHUIMBLUSSCHERS TETRA-BLUSSCHERS GEHEEL NEDERUNDSGH FABRIKAAT 30-JARIGE ERVARING 1a FABRIEK IN NEDERLAND GARANTIE FABRIEK ESPANA" CONTROLE

8 Firma's in het Ericadorp (vervolg) S-Y G. van Schrevendijk, Lusthofstraat 108, Torley Duwellaan 6. Slyk, Goudscheweg 63, Torley Duwellaan 11. B. M. Spanjersberg, Gr. Kerkplein 56, D. A. Bijdendijkstraat 7. v. d. Spek. Tiendstraat, D. A. Bijdendijkstraat J. Spetter, Oppert 74, Jan Roosterlaan 14. P. H. Stark, Houtmankade 93, Amsterdam. D. A. Bijdendijkstraat 10. Fa. W. Taub, Samuel Mullerplein 20, Torley Duwellaan 8. Freule de Tombe, Was enaarscheweg 42, Den Haag. (Nationale Dierenzorg) Torley Duwellaan 5, 7, 9. Fa. v. Toorenburg & Damme, Nw Binnenweg 340, D. A. Bijdendijkstraat 8; Jan Roosterlaan 7. F. Vervloet, Boompjes 82, (Minahassa Comité). Torley Duwellaan 1. G. de Vor, KI. Gartmanplantsoen 391, Amsterdam C. Jan Roosterlaan 12. Walg, Coolsingel 67, Achterom 7. West-Indische Bananen-Import-Compagnie, R. Rottekade 67, Jan van der eijdenplein 4. Fa. E. E. Weyrich-Troschke, Ie Middellandstraat 32a, Jan Roosterlaan 13. Ysendijk, Leuvehaven, Achterom 2, Jan van der Heijdenplein 6. KIOSK. J. van Leer, Alkemadeplein 15, Willebrand, Schiekade 3, Bosohbrandverzekering onder Directie van dsüedsriaiidsclie Heidemaüscliappïj Billijke premiën. Coulante schaderegeling Inlichtingen: Stand Brandweer tentoonstelling en bij de Directie te Arnhem^. Zij, die U voorgingen... 1 Juli 1927 was het FIAT Brandweermaterieel in Nederland nog onbekend. Nu, slechts 3 jaar later, zijn de moderne FIAT Brandweermachines hetzij autospuit, motorspuit of gecombineerde sproeiwagen-brandspuit aangeschaft door: De Gemeenten: De Bilt Dirksland Enschede Ginneken Goedereede Hardinxveld Herkingén Laren Melissant Naaldwijk Schaesberg Veisen Philips Brandweer te Ei'ndhoven Deze feiten bewijzen terj duidelijkste de waarheid, dat het moderne FIRT irmas r i l voldoet aan een in Nederland gevoelde behoefte L Stadhouderskade 114 -Telefoon 271OO

9 EXPOSANTEN IN HAL B. Vak A Hendrichs, Brandbluschmateriaal, vjbteeyi >. - _».,.' J Den Brandweermuseum Utrecht. Penders,.Mauritsweg 20, B Roode Kruis, Princessegracht 27, Den Haag. Mr. Ernest Jones, Vert. Mather & Platt Ltd. Amersfoort. Wall & Co., Westerstraat 16, C v. d. Linden & Veldhuis, Leuvehaven 177, E. B, v. Tussenbroek, Pieter Bothsiraat 63, Den Haag., ^ D Sicli Snelblusscher Mij., Groote Koppel l, Amersfoort. Gemeente Oosterbeek. F. &W. van Dam, Wijnbrugstraat, R'dam. Kolf & Molijn, Noordsingel 183, R'dam. E Lewis & Tylor (p/a Solomite), The Pyrene Cy. Ltd., Westerslraat 6a, Dorrepaal & van Vreeswijk, Duysstraat 62, Fa. Kraayer, Wormerveer. F N.V. Alma, Marnixstraat 70, De Rotterdamsche Droogdok Mij., R'dam. G Rotterd. Nieuwsblad, Schiekade, R'dam. H I J Rotterd. Nieuwsblad, Schiekade, R'dam. Model bioscoop cabine, Normalisatie Commissie, Koningskade 23, Den Haag. Morks' Uitgevers Mij., Passage 64, Den Haag. De Haas, Brandkastenfabriek, Apeldoorn. ; K Petroleum Persgasfabriek, Kerkstraat 65,V Voorburg. ; Holl. Constructiewerkplaatsen, Leiden. Technisch Bureau Rijksen, Wijde Begijne- ": straat 15, Utrecht. : The Boyce Automatic Inc., Omval 1 5, Amsterdam. \ l L Nicolaitf Zoon, Dr. Kuyperstr. 2, Den Haag. 10 L Amsterdam. Sinds meer dan 30 jaren geniet het m af r een wereldreputatie. Ook hebben alle, in den loop der MERCEDES-BENZ steeds glansrijk a. d. zwaarste MERCEDES-BENZ zijn sedert-jaren in gebruik Gemeenten: in Nederland jaren, geleverde br'andspuiteu eischen voldaan brandspuiten in de volgende AMSTERDAM APELDOORN BAARN DE BILT BREDA GRONINGEN 's-hertogenbosch DEN HAAG HEERLEN LEIDEN MAASTRICHT NAARDEN NIJMEGEN VEENDAM VENLO -

10 Exposanten in Hal B (vervolg). Vak L Fa E. Schneider, Catherynesingel 47a, Utrecht. Ned. Staalindustrie, Keileweg 24, Alhier. Electro Zuur- en Waterstoffabriek, Distelweg 90, Amsterdam. \, M Asbestfabriek v/h J. de Boer & Co, Czaar Peterstraat, Amsterdam. N Ned. Iffa Minimax Mij., Keizersgracht 302, Amsterdam. O Valkenier & de Haas, Mauritsweg 43, Mozes Knap & Zoon, N Haven 29, R'dam. Jac. Vrij, Straatweg C38, N. Heivoet. P Schreuder & Co., Leuvehaven 32, R'dam. Q Oxygenmm Mij., Schiedam. Spanjaard & Co, Bemuurde Weerd OZ 53, Utrecht. R Qem. Electriciteitsbedriji, Oostzeedijk 167, Alhier. S Brandweermuseum Utrecht. T Siemens & Halske, Huygenspark Den Haag. Collectie Vaandels Stedelijke Brandweer- Tentoonstelling, Rotterd Nieuwsblad, Kaars Sypesteyn, Krommeme. U Gemeente Gasbedrijf, Oostzeedijk Christiani & Nielsen, Paxkstraat 105, Den Haag. R-a^~^, N.V. Producten en Grondstoffenhandelmijl, Sarphatikade l, Amsterdam. Westhoff & Zn., Groningen. Steengaas Mij., Valkenboschkade 313, Den Haag. V Eerestands van de Gemeenten Amsterdam, Rotterdam, 's-gravenhage, Utrecht. W Ruys' Handelsvereeniging, Noordblaak 51, Ups' Brandkastenfabrieken, Dordrecht. Ned Ver. tot Bescherming van Dieren. Baarn, Emmalaan 11. Haag, Prinses Mariestraat 40. IFFA-MINIMAX OP EEN BRANDBLUSCH-APPARAAT IS EEN ABSOLUTE WAARBORG VOOR ONOVERTROFFEN DUUR- ZAAMHEID EN CAPACITEIT Wanneer U derhalve tot aanschaffing van BRANDBLUSCHAPPARATEN werkende volgens het NAT SCHUIM BLUSCH-SYSTEEM TETRA of van erooï-sghülmblüseh-laterieel wilt overgaan, maakt U zich dan onze ruim 28-jarige ervaring ten nutte, en wendt U om kostelooze informaties of vertegenwoordigersbezoek tot de NED, IFFA-MINIMAX-MIJ, AMSTERDAM Keizersgracht 3O2-3O4 - Te! Wij op Stand Vak 12 Geesink & Zonen, Weesp. v. d. Ploeg's Fabrieken, Apeldoorn. A. Bikkers & Zonen, Nijverheidstraat 15, Rotterdam Kronenberg, Achterstraat, Culemborg.

11 Exposanten in Hal B (vervolg). H. T. en H. A Van Bergen, Heiligerlee, Bilthoven. Vak 2 Leonard Lang, Stadhouderskade, A'dam Citroen, Weteringschans 81, Amsterdam. Techn. Bur. Duiker, Rijnstr. 30, Den Haag. Voigt&Co, Heerengracht 317, Amsterdam. Morris' Automobielfabneken, Delft. 3 Akkerman & Co., J. de Oraefflaan l, Den Haag. 3/4 Vacantiehuisje Insuhte". Dit huisje was hoofdprijs voor de verloting, doch is door afwijzende beschikking te koop. 5 Betondak N.V., Arkel Aerocrete-Holland N.V., Wassenaarscheweg 20, Den Haag. _ Landré & Glinderman, Spuistraat 6, Amsterdam C. N V. Snelbouw, Amstelveenscheweg 686, Amsterdam. Model garage. * Vergelijkende stands in Vak 6. J J. H. Wones, Oosteinde 24, Amsterdam v Wijngaarden & Co., Pelgrimstraat, ' 4 Kehlenbnnk, Zuidblaak 2, f^steengaas Mij., Valkenboschkade 313, Den Haag ' N.V. Solomite, Diergaardelaan, * Kon. Ned. Hoogovens en Staalfabrieken, IJmulden Fa. Visser, P. C Hooftstraat 29, Amsterdam Christiani & Nielsen, Parkstraat 105, Den Haag. Syndicaat Handl., Damel de Langestr. 7, A'dam Betonfabriek Cornic, Waddinxveen. Humck & Imhofen, Oroote Draaisteeg 2, R'dam. NV. Itema, Singel 262, Amsterdam N.V Aerocrete-Holland, Wassenaarscheweg 10, Den Haag. pliiniilhiilllllllilllllllllllllllllllllllllllllillllnllllllllllllllllllllniin de Vergeet U vooral niet aan de Kiosk onze I ECHTE Fransche üoygat te koopen, want men zegt: VAN LEER'S NOUGAT is toch ügcnerder., Speciaal adres voor VRUCHTEN-NOUBAT l l V. ALKEMADEPLEIN 15 A B - ROTTERDAM t Aanbevelend, <J. VJ&Ü L.EEÜ ^2ffi«jj IlllllllllllllHIHIIIIIIIH 14 NAAMLOOZE VEMNOOTSCHAP WEESP OPGERICHT1875 Uitmuntend geoutilleerde Nederlandsche Fabriek voor Brandspuiten vrijstaande ladderwagens en klein materieel der wereldberoemde irus Fabrieken Uim s.

12 HAL B N.V. Aerocrete-Holland Vak 5 A-H Fa H. T. & H A van Bergen Jr. (Ing.) Heiligerlee Bilthoven. Brandweermateriaal. Vak 1. N.V. Betondak", Fabriek van Bouwmaterialen. ArkelZ.H. Bimsbelondaken, Trottoirtegels, Rioolbuizen, Bimsplaten, Drijfsteenen. Vloerconstructies Vak 5. N.V. Brandspuitenfabriek voorheen A. Bikkers & Zoon, Brandweermateriaal op elk gebied. Vak 1. N.V. Handel-Mij. Bix", Noordsingel 183, Handbrandbluschapparaten. Vak D N.V. Noord-Hollandsche Asbestfabriek- v/h J de Boer & Co., Amsterdam, Czaar Peterstraat 255. Telefoon en Brandweermateriaal. Vak M. Celotex-bouwplaten, tegelijkertijd sterk isoleerend, vochtwerend, geluiddempend en decoratief. Vak U. F. & W. van Dam. Makelaars in Assurantiën, Rotterdam Vak D. Firma P. R. van Duinen, Prinsengracht 530, Amsterdam, Tel Alleenvertegenwoordiger voor Zeiss Ikon theatermachines voor theater bioscoop- en theaterinstallateurs, leveranciers aan Rijks- en Gemeente-instellingen, school- en vereemgmgstoestellen, verhuur van onderwijsfilms, kinderfilms, enz. Vak I Gasmaskers, N.V. Electro", Distelweg No. 90, Amsterdam-N. Vak L Bezoekt den stand van het Gemeente-Electriciteitsbedrijf en doe dan méér electrisch! Vak V. Gemeente Gasbedrijf Rotterdam Toonzaal: Kantoor Oostzeedijk 199, Telefoon Het Gas als veilige, zindelijke en goedkoope brandstof in huishouding, winkel en kantoor, bedrijf en nijverheid. Vak V. Gebr. Gorter, uitsluitend gevestigd Wormerveer. Branddeuren. Stalen ramen (bij den stand Model Cabine Bioscoop). Vak I. Hoofdcommissie voor de Normalisatie in Nederland. Tentoonstelling van het tot dusverre genormaliseerde brandweermateriaal. Vak J. Firma GEBR, CULEMBURG Leveranciers van slangen, koppelingen, standpijpen, zuigbuszen, enz. Door ons werden geleverd in korten tijd Motorbrandspuiten met een capaciteit van 1000 liter per minuut aan de Gemeenten: Po'sbroek, Wamel, Leeuwen, Lexmond, Goudriaan, Noordeloos, Ottoland, Heukelürn, Hoorst, Zeeland, Qeldermalsen, Kerkdnel, Wijngaarden, Bandwijk, Ammerzoden, Varik, Asperen, Nederhemert, Boekei, enz. Vraagt den Heeren Burgemeesters, waar door ons werd geleverd, om hunne bevindingen en U zult nader met ons werk kennis maken. BEVEILIGT U tegen BRAND met de lii Het eenige apparaat dat NOOIT LEKT en waarvan de inhoud NOOIT VERDAMPT, en dus steeds, ook na jaren gestaan te hebben, tot gebruik gereed is. W. J. WALL & Co. Waterstraat 16o - Eettertfim 17

13 H-AL B (vervolg). H M Technisch Bureau Hubscher & Versfeit, Amsterdam, -Singel 309a, Tel Qasverwarmmg o.a. voor Garages. Vak 5. Ned. Iffa Minimax My. Vak N. JLO" A/lotorbrandspuit. Norddeutsche Maschinenfabrik, Pinneberg. Vertegenwoordigers: Penders & Co., Vak A. Firma Kaars Sypestem. Vak T Firma G. Keienbrink Jr. Upson platen voor plafonden wandbekleeding Upson Blue Stripe isolatie tegen temperatuur en geluid. Vak 6. Firma Kranenburg Vak l. Fiat automobiel en motorbrandspuiten. Importeur: J Leonard Lang, Stadhouderskade 114, Amsterdam (Z). Vak 2. Lewis & Tylor Ltd., London. Waterslang-fabrikanten. Vertegenwoordiger voor Nederland: L H. A. Jerschavek, Anna van Hannoverstraat 35, Den Haag, Telefoon Vak E v. d. Linden & Veldhuis, Asbest- Rubber-Pakking. Vak C. G. L. Loos & Co.'s fabrieken, Amsterdam. Hoofdkantoor: Keizersgracht 689 Autogene lasch-en snij-apparaten. Medicinale zuurstof voor inhalatie. Mather & Platt, Ltd., Londen en Manchester Vert. Mr. Ernest Jones, Amersfoort. (Vak 5). N.V. Morks' Erkend Advertentie-Bureau en Erkende Uitgevers My. Passage 64. 's-gravenhage. Opgericht Uitgeefster van Vuur en Water. Officieel Orgaan der Koninkl. Ned. Brandweer- Vereeniglng. Handboek Brandweer door J. B. Roelofsen, Inspecteur van Politie-Brandweer te Delft en het Brandwezen m België door A. W. Leeflang. Plaatsing van advertenties in alle bladen. Vak J. N.V. Morris Automobielfabrieken, Delft. Telefoon 1440/1 Telegr.-adres: Monsmotor. Motorspuit op 4 wielig chassis (capaciteit ± 2000 Liter per minuut). 18 TOTAL 9 * DROGE VULLING, waardoor: bevriezen onmogelijk, geen electr. stroomgeleiding, geen aanvreten v. h. apparaat, geen nevenschade bluscht alle soort branden, bereikt secondenblussching, kan afgesloten worden en dus voor meerdere branden dienen. Vraagt het gratis interessante SS OTAL," dossier. Vrijblijvende demonstratie. l T AT U 1AL-HAUD A I UAITQ" RYSENBURG - UTRECHT Ui bedrijf? SPRIHKLERS stuiten elk begin van brand in het eerste stadium Goedgekeurd door de Amsterd. Brandweer Voorradig met een smelttemperatuur van F. Onderlinge afstand der sprinklers ca. 3 M., afhankelijk v/d plaatselijken druk. Wij verstrekken gaarne nadere inlichtingen EENIGE VERTEGENWOORDIGERS: & CO. - ie V r"""

14 HAL B (vervolg). M-S 6 wielig chassis voor motorspuit (voor vervoer over zachte en moerassige grond en wegen). Ambulance-Automobiel. AHes van de Engelsche fabriek : Morris Commercial Cars Ltd, Soho Birmingliam. Vak 2. J. P. C. Nicolai & Zoon Kleermakers. 's-gravenhage. Hof, Rijk en Gemeenten Leveranciers. Dr. Kuyperstraat 2, telefoon Vak L. N.V. Petroleumpersgasfabnek v/h J. Bleuland van Oort, Voorburg (Z.-H.) Toestellen voor gecomprimeerd petroleumgas voor industrieel- en huishuishoudelijk gebruik. Apparaten voor autogene metaalbewerking met petr. pèrsgas. Snij- en laschproeven. Apparaten voor loodlasschen met petr. pèrsgas. Het goedkoopste gas voor dit doel. Vak K. JT* The Pyrene Co. Ltd., Westerstraat 6a, Rotterdam, l Telefoon Vak E. Boschbi and weer van de gemeente Renkum te Oosterbeek. De eerste gemeentelijke organisatie ra Nederland met gebruikmaking van alle aanwezige vakkundige krachten, wonende in de bosschen. Vak D. Nederlandsen Roode Kruis Modern Zieken vervoer. Princessegracht 27, Den Haag. Vak B. Ruys Handelsvereeniging N.V. 's-gravenhage, Amsterdam, Rotterdam, Utrecht, Groningen, Enschede, Eindhoven, Arnhem, Haarlem.,,G. F. Allsteel" stalen installaties voor kantoren, magazijnen, archieven, bibliotheeken, enz. Vak W. N.V. J. Schreuder & Co's Handelmaatschappij. ƒ x,,foamite" Brandbluschapparaten Vak P., NV. S. I C. L. I. Snelblusscher Mij. Amersfoort. / Schuimblusschers voor alle soorten branden. Handapparaten Standard 6 L. Auto 3'/ 2 L* App. op wielen van 100 en 200 L. inhoud. Vak D. N.V. Solomite". Kantoren en fabrieken te Oosterhout (N.-Br.). Tel Het bouwmateriaal met de onbegrensde mogelijkheden tegen warmte, koude en lawaai. De onbrandbaarheid is meerdere malen door de hoogste autoriteiten vastgesteld. Vak 6. N.V. Snelbouw", Amsterdam, Amstelveenseheweg 686a Tel Staalskeletbouw. Wijdragende holle steenen vloeren. Moderne holle 'steenen bouwmaterialen. Vak o o: D DO: BRANDSLANG is een artikel van vertrouwen. Koopt daarom het fabrikaat van de grootste en oudste fabriek, die bij de vervaardiging niet, alléén rekening houdt met de ontwikkeling der techniek, doch ook met de moderne eischen welke aan het materiaal gesteld worden. GOTHANIA1 brandslangen met en zonder rubbervoering van Hennep, Vlas en Rameh, zijn de beste en hebben een wereldreputatie. GENERAAL-VERTEGENWOORDIGER E.B.VAN TUSSENBROEK 83 Flater Bothstr., Oss Haag- T! G. o N.V. TECHNISCH INSPECTIE EN EXPERTISE-BUREAU :ao D IQO voorh. J. F. REBEL c.i. Directie Ir D W VAN DAM VAN HEKENDORP en Ir. G F. W.TTEWAALL, Civiel-lngemeurs BLAUWBURGWAL 12 hoek LANGESTR. TELEFOON AMSTERDAM (C.) immimmimiimimiinmiimnmmiiimiiimtiiiiiimmimtimiiiiimmmmmiiimiimiiiimiimmiiiiiiiiii voor vermindering van brandgevaar in fabrieken, pakhuizen, garages, schouwburgen, e. d (vërdeeling van risico's, brandvrije afscheidingen, btandbluschiaiddélen, enz., etó.) :PD o 3BÖ 21

15 HAL B (vervolg). Snelblusschers Hollandia", Spanjaard & Co., - Utrecht. Fabriek Espana". Vak Q. Nederlandsche Staalindustrie N. V., Keileweg, Metaalgaas voor plafonds en scheidingswanden. Vak L. Steengaasmaatschappij N.V., 's-gravenhage. Steengaasfabriek N. N., Hengelo '(O). Brandvrije *"- bekleeding, plafonds, wanden, enz. Vak U. H. Visser, P. C. Hooftstraat 29, Amsterdam, Heraklithplaten. Vak 6. N.V. Handelmaatschappij Ad. Voigt & Co. Heerengracht 317, Amsterdam. Levert'alles op Brandweergebied. Zie annonce op pagina Firma Carl Metz, Karlsruhe/Baden, Feuerwehrgeratefabriek. Mercedes-Benz, Amsterdam. Vak 2. Vereinigte Gothania Werke A.G. Gotha. Brandslangen in iedere gewenschte uitvoering, van hennep, vlas, rameh.generaal-vertegenwoordiger E. B van Tussenbroek, Pieter Bothstraat 63 Den Haag. Vak C. Stand Vak L. In 'alle landen gepatenteerd VOOR PLAFONDS EN WANDEN ZIJN ABSOLUUT ONBRANDBAAR EVENEENS DE ETERNIT LE' (GEGLASUURDE ETERNIT" PLATEN) DE AANGEWEZEN MATERIALEN VOOR SOLIEDE WONINGBOUW VRAAGT BUIZEN HOOFDVER TEGEHWOORDIQER VOOR NEDERLAND Ei KOLONIËM: E.SCHNEIDER «JSTBOX 4 - TEL UTRECHT V Zuur- en 'Amsterdam i., Tel,» 3 lijnen 23

16 -HAL D. A-M Andriesse, Borduurfabriek IJsclubstraat 13/31, R'dam ANDRISONA"-Artikelen Jan Roosterlaan 8 N.V. de Boer & van Rijn's Tapijt en Meubelgandel, Heerenstraat Tel Laat uw Huis door Ons inrichten". Jan Roosterlaan 3. Het Spiritusverkoopkantoor Bergen op Zoom- Delft" te Delft demonstreert in stand No. 19 Torley Duwellaan, de vele nuttige doeleinden waarvoor brandspiritus gebruikt kan worden. Ongetwijfeld zijn enkele daarvan, die voor U van veel nut zijn, U nog onbekend Torley Duwellaan 19. Cleanus (Verkoopkantoor), Sibergstraat 2, den Haag, tel Reinigingsmiddelen. Jan Roosterlaan 11. Cliever's -Toffee- en Caramelfabrieken, L. J. Gillet Jzn., Jan Hudigstraat 1. A EGYPTIAN CIGARETTES Maatschappij A. Driessen, opgericht Cacao en Chocolaad. Specialiteit: Bonbons. Jan v. d. Heijdenplein 8. Dubé Tafelzilver. 25 jaar garantie. Vraagt prijscourant en betalingscondities (ook voor Indiëj D. A. Bijdendijkstraat 2. FYFFES" BANANEN Jan v. d. Heijdeplein 4. Kunsthandel A. de Haan, Nieuwe Binnenweg 126a, D. A. Bijdendijkstraat 6. Ignac Klein, Findhoven, Kleine Berg 17. Origineele Hougaarsche Bonte Madyo" Handwerken. Tafelkleeden, Kussens, Schoorsteenloopers, Kinderjurkjes, Damesblouses. Alles Handwerk. D. A. Bijdendijkstraat 11. Het Haardenhuis, Wed. Kraus, Hoogstraat 181 Groene Hilledijk 194, Jan v. d' Heijdenplein l en 2. Ing. Bureau M. E. T. H. A. Hoofdkantoor: Mathenesserplein 15, Rotterdam, telefoon Filialen: Amsterdam, Den Haag, Haarlem, Leiden. Radio, Kuppersbusch Gasfornuizen, Hera waschmachines, Stofzuigers. Jan- Roosterlaan Automatische Brandalarm Installaties MONITO" 1. Alarmsignaal na nauwelijks 3O seconden. 2. Absolute werking bij abnormale warmte-toename 3. Ongevoelig voor normale temperatuurs-wlsselingen 4. Contacten beveiligd tegen alle invloeden 5. Betrouwbaar In eiken stand - Ongevoelig voor trillingen Hst ingrijpen binnen 5 minuten na het ontstaan van den brand is betrekkelijk nog eenvoudig! Daarna zijn de gevolgen niet meer te overzien! Brand in Uw ARCHIEF is ONHERSTELBAAR! Raad- Kuis te Leiden. Palels voor Volksvlijt SCHEEPS-INSTAL- LATIES! Fabrieken voor HOUTBEWERKING, OPSLAG- PLAATSEN, enz.! Vraagt demonstratie! IMPORTEUR: ING. BUR. C, N. H. VAN LAWICK DEN HAAG SUEZKADE 118 il UIL Wel Mi JAGQB OE GRAEFFLAAH \ - DEH HAAG AGENTE VOOR HOLLAND VAN: AHRENS FOX FIRE ENGINE Co., CINC1NNATI. Geleverd in 1928 Zeven Motorbrandspuiten aan Capaciteit 3750 Liter per mfnuut bij 10 Atm. druk. E. C. FLADE8, JOHSTAÖT. Motorbrandspuïten in capaciteit van 400 tot 2500 Liter per minuut bij 8 Atm. druk. In Holland reeds 15 stuks in gebruik. SIRENO COMPANY, NEW-YORK. Sirenes voor brandweerauto's, Geleverd 14 stuks aan de Brandweer te Rotterdam, 35 stuks aan de Brandweer te Amsterdam enz. enz. i Het gebruik van VOOR DE J bevordert in hooge mate een doeltreffende onderljnf luilpverleening bij brand

17 HAL D (vervolg). " N Y Rotterdamsche Electrische Nougatfabriek. Van Alkemadeplein 15a/b, Echte fransche Nougat. Vruchtennougat. Kiosk. Peek & Cloppenburg, Jan v. d. Heydenplein 13-14, (stand) Hoogstraat 211, Apart genre Heeren- en Kinderkleeding. Jan Roosterlaan 15 en 18. Muziekhandel G.VANSCHREVENDIJK Lusthofstraat 108, Tel , Rotterdam Torley Duwellaan 6. Electr. Banketbakkerij J. Spetter, firma S. Koster, Oppert 74, Tel Speciaal verpakte boterkoek. Jan Roosterlaan 14. Toorenburg en Damme. Speciaal in Old Finish", Bazaan- en Rundieder Clubfauteuils. Fabriek: Passerelstraat 15. Showroom: N. Binnenweg 340, Tel Jan Roosterlaan 7. Op den duur leert de praktijk. Koffie en Jhee van Ifsendijk". Jan van der Heijdenplein 6. Mather & Flatt Ltd. London - Manchester Grinnell automatische Sprinkler en Brandalarm Installaties Amersfoort - Rotterdam Simplex Snelblusschers en s DIRECTIE: ANDQÉ DE IA PORT E* 27

18 OP HET TERREIN: De Vries Robbé, Gorinchem. Betondak, N.V., Arkel. G. L. Loos en Co.'s fabrieken, Amsterdam, Keizersgracht 689. Jac. Vrij, Straatweg C 38, N. Heivoet. Silica en Ovenbouw Mij, Raamweg 17, Den Haag. Bureau voor Economische Stroomproductie, Admiraliteitskade 75, Rotterdam, stelt de pyrometers voor den demonstratie-oven gratis beschikbaar. Steengaas Mij. Den Haag, proefgebouw Landré en Glinderman, Amsterdam. Brandadviezen op Hoofdkantoren. van de Behalve des Dinsdags, 29 Juli en 5 Augustus, en Dorjderdags, 3' Juli en 7 Augustus, wordt op alle andere werkdagen, des voormiddags om 10 uur een aanvang gemaakt met het beproeven van wand-, plafond- en balkconstructies, alsmede van omkleedingsmaterialen van staalconstructies in den demonstratie-oven. Des namiddags zal gelegenheid zijn tot het bezichtigen van de uitkomsten der gehouden beproevingen. Verder demonstraties met handbluschapparaten, gasmaskers en zuurstof-apparaten. Des Dinsdags, 29 Juli, 5 Augustus en Donderdags 31 Juli, 7 Augustus demonstraties met rollend brandweermateriaal (spuiten en ladders). Op Woensdag 30 Juli, 2 uur n.m., eerste Amsterdamsche Brandweermiddag. Uitvoering van het muziekcorps der Amsterdamsche Brandweer en demonstraties met de bijzondere hulpmiddelen (ramei, rolstraalpijp, boor, enz.) bij dezen dienst in gebruik. Op Zaterdag 2 Augustus tweede Amsterdamsche Brandweerdag met programma als boven, doch met zanguitvoering Op Woensdag 6 en 13 Augustus herhaling der demonstraties door de Amsterdamsche Brandweer. Bovendien op Dinsdag 12 Augustus groote brandproef met het proefgebouw, opgericht door de Irma de Vries Röbbé te Gorinchem en N.V Betondak te Arkei Op 15 Augustus brandproef met het proefgebouw, opgericht door de Steengaas-Mij. uit Den Haag. Op een nader te bepaien dag demonstraties met het blusschen van een brandende olietank met een diameter van 9 M. met behulp van schuimbluschapparaten. 28 AEROCRETE HET NIEUWSTE BOUWMATERIAAL LICHT ISOLEEREND WEERBESTENDIG VUURVAST GELUIDDEMPEND - SPIJKER- EN ZAAGBAAR - W. AEROCRETE - HOLLAND DEN HAAG - TELEF WASSENAARSCHE WEG 20 FABRIEK VOOR GASBETON j HOOGE RIJNDIJK - 20ETERWOUDE - TEL 2952 BEZOEKT DE STAND Mode! Cabine Bioscoop VAN '6EBR.60RTER WORMERVEER OPG.~1837 TELEFOON 1535 STALEN BRANDDEUREM 29

19 3 ö m Electroreddingskoffer Revivator Reddingsgordels N 5 CO 50 oo l» «l o-!h ÏÓ

20 P R O T 0 8i luurstof-apparaat Absolute BeveHiglng 3e WEREL&BEHQEiflBE ml&m ROTTERDAM VERTEQENWOORD1GERS VAN: & O 9 LONDON Steeds in voorraad: PURETHA Rookliilmeii lilirnilt capaciteit plm. 2OOO Liter p. minuut, bevindt zich op STAND ak 2 van de L B. T. Let ook op het aldaar tentoongestelde waarop deze motorspuit kan gebouwd worden voor het rijden over zachte, moerassige en oneffen gronden en wegen. Voorts op de op dezen stand tentoongestelde Ambulance-Automobiel Alles vervaardigd door de Engelsche mm Gis Üd, Solo - en geregeld geleverd a. h, Engelsche Gouvernement en groote en kleine steden en wereldbekende ondernemingen, etc. etc. \ Tth-AÉm; 3ï

Het Nieuws van den Dag.

Het Nieuws van den Dag. Het Nieuws van den Dag. DRECTE EN BEDACTB: ABONNEMENT FEB DRE HAANDEN: foor Amsterdam /2.20; buiten Amsterdam 2,891 Afzonderlijke No», ö (Jent. H. Z. VOORBURGWAL jr. 187, AMSTERDAM. Telephoon: Uur. en

Nadere informatie

WAARIN OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK 10e JAARGANG [ H E T IN S T IT U U T V O O R SCH EEPV A ART E N LU CH TV A A R T

WAARIN OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK 10e JAARGANG [ H E T IN S T IT U U T V O O R SCH EEPV A ART E N LU CH TV A A R T S c h i p en W e r p 1 4 -D A A G S C H T I J D S C H R I F T, G E W IJD A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N WAARIN OPGENOMEN HET MAANDBLAD DE TECHNISCHE KRONIEK

Nadere informatie

Een 75-jarige historie 1916-1991

Een 75-jarige historie 1916-1991 1 2 3 4 Een 75-jarige historie 1916-1991 5 Vereniging van Ingenieurs in Zuid-Limburg Een 75-jarige historie 1916-1991 Ir. F.J.J. Hamer Dr.Ir. C.P.M. Sadée Ir. J.A. Wijsman A.C. Dolk C.J. Lommers 6 7 Inhoud

Nadere informatie

D E K O O P L I E D E N I N :

D E K O O P L I E D E N I N : D E K O O P L I E D E N I N : S T E E N K O L E N. B R I K E T T E N. C O K E S en T U R F. Welke met hun magazijnen gevestigd waren te s-hertogenbosch. Steenkolenhandel 1 GEGEVENS OVER DE KOOPLIEDEN EN

Nadere informatie

Bi wi(%gpibjpbsa,giii%.ip)

Bi wi(%gpibjpbsa,giii%.ip) Bi wi(%gpibjpbsa,giii%.ip) E.«-^ff%.i? 3! a a a i UITÖ&VEN VAN DE NEDESLANDSCHE VEREEHÏGIHG VOOR LÜCHTBBSGHERMDïG Tl 'S-GSAVENHAGE 1932 f 0,28 VOORWOORD Het in deze brochure behandelde onderwerp werd

Nadere informatie

Curatorium der Stichting Museum Boymans

Curatorium der Stichting Museum Boymans Curatorium der Stichting Museum Boymans Vergaderingen 1939-1950 Relevante passages betreffende Collectie Koenigs zijn grijs gemarkeerd en beschikbaar in Engelse vertaling. De passages #1 en #2 zijn ook

Nadere informatie

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT?

POLITIEK IN HET ARBEIDSFRONT? l VRIJDAG 4 FEBRUARI 1944 VIERDE JAARGANG NUMMER 3: o 7» ORGAAN VAN HET NEDERLANDSCHE ARBEIDSFRONT WORDT GRATIS TOEGEZONDEN AAN ALLE LEDEN VAN HET N.A.F. VERSCHIJNT TIJDELIJK OM DE 14 DAGEN Abonnementsprijs

Nadere informatie

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K

IN SC H IP E N W ERF IS O PG EN O M EN H E T M A AN D BLAD D E TEC H N ISCH E K R O N IE K S c h i p en W e r f 1 4 -D A A G S T I J D S C H R I F T, G E W I J D A A N S C H E E P S B O U W, S C H E E P V A A R T E N H A V E N B E L A N G E N O R G A A N V A N D E V E R E E N IG IN G V A N T

Nadere informatie

VER ON. mededeelingen. Ware Eens;:ezÏndheÏd. . êiru:/j,ijfg : Orgaan der Vereeniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland

VER ON. mededeelingen. Ware Eens;:ezÏndheÏd. . êiru:/j,ijfg : Orgaan der Vereeniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland VER ON mededeelingen Secretariaat: Postbus 125 Hilversum Redactie-Commissie: Hofwijckstraat 57 Voorburg Orgaan der Vereeniging voor Experimenteel Radio Onderzoek in Nederland. êiru:/j,ijfg : DE afgeloopen

Nadere informatie

56e JAARGANG APRIL 1954 No.4 VERENIGING TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT IN NEDERLAND

56e JAARGANG APRIL 1954 No.4 VERENIGING TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT IN NEDERLAND ~ 56e JAARGANG APRIL 1954 No.4.. VERENIGING TOT BEVORDERING DER BIJENTEELT IN NEDERLAND.. SPEURBIJTJES! 1.50 per 20 woor den. elke 4 woorden meer 30 cent. bij voorultbetaling. Giro : 27772. Bijenhuls.

Nadere informatie

Officieel Orgaan van het Nederlandsch Olympisch Comité,

Officieel Orgaan van het Nederlandsch Olympisch Comité, UÓTEL-CAFÉ-RESTA URANT SUISSE", AMSTERDAM. 14 e Jaargang N. 2 Eerste Kwartaal (1-13) 8 September 1920. Officieel Orgaan van het Nederlandsch Olympisch Comité, van den Ned. Amateur Schermbond en den Ned.

Nadere informatie

Lustrumboek 2005 85 jaar

Lustrumboek 2005 85 jaar Opgericht 9 juli 1920 Lustrumboek 2005 85 jaar Voorwoord Lustrumboek 85 jaar TEG Geachte Leden van het Technisch Economisch Genootschap, Voor u ligt het Lustrumboek 2005 van ons Genootschap. TEG bestaat

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING

DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING 15 APRIL 1937 - No. 132 is de en. agva, of nig she rti- DE KATHOLIEKE PERS MAANDORGAAN VAN DE NEDERLANDSE ROOMS-KATHOLIEKE JOURNALISTENVERENIGING VERSCHIJNT ELKE 15e VAN DE MAAND ABONNEMENTSPRIJS f 2.50

Nadere informatie

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon

Bestuur en overige (commissie)leden. Colofon Deze editie: - Bedford Belangen Club tradities - jubilea 1994-2009 - Bedford en brandstof - en het begon allemaal in 1989,... - weldoeners nummer 1, 2014 w w w. b e d f o r d b e l a n g e n c l u b. n

Nadere informatie

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904.

Jaarboekje VOOR. Geschiedenis en Oudheidkunde VAN. LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS. Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. JAARBOEKJE. Jaarboekje VOOR Geschiedenis en Oudheidkunde VAN LEIDEN en RIJNLAND. TEVENS Orgaan der Vereeniging,,Oud Leiden. 1904. LEIDEN - A. W. SIJTHOFF. 1904. EEN WOORD VOORAF. De Vereeniging Oud

Nadere informatie

Van koetshuizen tot garages. Industrieel erfgoed in de Ridderschapstraat en Molenstraat te Utrecht

Van koetshuizen tot garages. Industrieel erfgoed in de Ridderschapstraat en Molenstraat te Utrecht Van koetshuizen tot garages Industrieel erfgoed in de Ridderschapstraat en Molenstraat te Utrecht Utrechtse Stichting voor het Industrieel Erfgoed (USINE) Tekst: Bert Poortman, Ridderschapkwartier Vormgeving:

Nadere informatie

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ.

,,AW ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. 4,. 4 %4 VIERDE * t ir,,aw DRUK. ROTTERDAM. 113GH & VAN DITMAR'S UITGEVERS-MIJ. ONZE AFGEVAARDIGDEN PORTRETTEN EN BIOGRAFIEEN DER LEDEN VAN DE EERSTE EN DE TWEEDE KAMER DER STATEN-GENERAAL VERKIEZINGEN

Nadere informatie

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen

De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen Inhoudsopgave De Openbare Lagere School [nu de Peelparel] in Helenaveen...1 Schoolhuis, van de Kerkhoff, Oostenrijkse woning...1 Geschiedenis in

Nadere informatie

ER IS EEN GROOTSCH WERK AANGEVANGEN

ER IS EEN GROOTSCH WERK AANGEVANGEN Gratis huis aan huis verspreid in de volgende gebieden: Boesingheliede, Driehuis, Haarlemerliede, Halfweg, IJmuiden, Santpoort-Noord, Santpoort-Zuid, Spaarndam, Velserbroek, Velsen-Noord, Velsen-Zuid en

Nadere informatie

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast.

De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. LEIDS JAARBOEKJE 1963 Foto ommezijde: De poldermolen Zelden van Passe te Zoeterwoude. Foto Holvast. JAARBOEKJE VOOR GESCHIEDENIS EN OUDHEIDKUNDE VAN LEIDEN EN OMSTREKEN 1963 VIJF EN VIJFTIGSTE DEEL GEDRUKT

Nadere informatie

Ook gevoelige en kritische taken uitbesteden

Ook gevoelige en kritische taken uitbesteden Uitgave najaar 2002 Over gassen en bedrijfsprocessen, nu en morgen Prof. Van Wagenberg ziet trend in facility management Ook gevoelige en kritische taken uitbesteden Flow is het relatiemagazine van Hoek

Nadere informatie

1939-1945 INHOUDSOPGAVE: 1939-2 1940-6 1941-10 1942-17 1943-21 1944-26 1945-34

1939-1945 INHOUDSOPGAVE: 1939-2 1940-6 1941-10 1942-17 1943-21 1944-26 1945-34 L U C H T B E S C H E R M I N G S D I E N S T GEMEENTE A M S T E R D A M 1939-1945 INHOUDSOPGAVE: 1939-2 1940-6 1941-10 1942-17 1943-21 1944-26 1945-34 1939 Luchtbescherming. Organisatie van den Luchtbeschermingsdienst.

Nadere informatie

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers

G N VAN C.B. L.O. MEDE DEL WE GAAN DOOR ' * Wat wil. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers 5 Juli 1945 Nummer 51 MEDE DEL G N VAN C.B. L.O. Landelijke Organisatie voor hulp aan Onderduikers. Adres Redactie en Administratie: Westermarkt 2 (1 e Et), Amsterdam Tel. 44566- Abonnementsprijs f 1.25

Nadere informatie

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES

DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES . 1 DE GROOTSCHE GEDACHTE VAN HET KOPPELEN DER CENTRALES De aanleg van het hoogspannings-koppelnet in Zuid-Holland in de periode 1930-1945 Drs. ir. Louis van Empelen 2 INHOUD 1. INLEIDING... 3 2. DE ELEKTRICITEITSVOORZIENING

Nadere informatie

In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen. Opleveringen IHC. 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen

In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen. Opleveringen IHC. 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen Vereniging Sliedrechtse Ondernemingen Jaargang 22, nr. 2 juni 2013 In dit nummer o.a.: Kansen grijpen al ze zich voordoen Opleveringen IHC 40-jarig jubileum (4) 40 jaar zakendoen Jan Vink, boerenzoon met

Nadere informatie

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004

HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 HET OFFICIELE CLUBLAD VAN COBRA CLUB NEDERLAND 12e JAARGANG nr. 1 April 2004 PAPER SNAKE HET OFFICIËLE CLUBBLAD VAN DE COBRA CLUB NEDERLAND 12 e jaargang No.1 April 2004 Bankrekening: ABN AMRO 52.21.32.057

Nadere informatie

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG.

EEN SUPER-MOORDWERKTUIG. Opmerkelijke uitvindingen en bedenksels... (oorspronkelijke spelling gehandhaafd) Sumatra Post 17-1-1922 De geest weegt ruim ½ ons. De kunst gaat ver, en naar het heet, zou men er reeds in geslaagd zijn

Nadere informatie

VERRASSEND VEELZIJDIGE GESCHIEDENIS VAN JAN VAN DEN NOORT

VERRASSEND VEELZIJDIGE GESCHIEDENIS VAN JAN VAN DEN NOORT DE VERRASSEND VEELZIJDIGE GESCHIEDENIS VAN OVERHEIDSBEDRIJVEN JAN VAN DEN NOORT Inhoud Inleiding 13 1. Kameleon gas 14 2. Elektriciteitsvoorziening in een stroomversnelling 23 3. Water en milieu bron van

Nadere informatie

DE KATHOLIEKE PERS ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING

DE KATHOLIEKE PERS ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING Nummer 60 15 November 1930 DE KATHOLIEKE ORGAAN VAN DE NEDERLANDSCHE ROOMSCH-KATHOLIEKE JOURNALISTENVEREENIGING ABONNEMENTSPRIJS: ƒ2.50 per jaar Correspondentie-adres van Redactie en Administratie: T H.

Nadere informatie

Clubblad van de Mercedes-Benz Club Nederland. 44 e Jaargang Nummer 3 Mei 2014

Clubblad van de Mercedes-Benz Club Nederland. 44 e Jaargang Nummer 3 Mei 2014 Clubblad van de Mercedes-Benz Club Nederland 44 e Jaargang Nummer 3 Mei 2014 ROGAM. De beste keuze voor klassiekers en klassiekers van de toekomst. De vestigingen ROGAM Gouda en ROGAM Rotterdam Autostrada

Nadere informatie