Schoolgids Basisschool De Schakel 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2014-2015 Basisschool De Schakel 1"

Transcriptie

1 Schoolgids Basisschool De Schakel 1

2 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal ongeveer 7500 uur toevertrouwt aan de zorg van een basisschool? In een basisschool wordt de basis gelegd voor het latere onderwijs. De kinderen leren in de eerste acht jaren enorm veel. Niet alleen op cognitief vlak, maar zeker ook op sociaal gebied. Wij, op de Schakel, streven ernaar om uw kind een mooie tijd te bieden. Jaren waarin ze veel leren en ook kind mogen zijn! Natuurlijk wilt u dat uw kind naar de meest passende school gaat. Als ouder kiest u zelf een school voor uw kind. Na aanmelding beoordelen we dan ook of we aan de ondersteuningsvraag van uw kind tegemoet kunnen komen. In de meeste gevallen zal dat bij ons op school zijn. Als er bij de aanmelding al een duidelijke vraag om ondersteuning is, zullen we samen met u onderzoeken of wij die ondersteuning in voldoende mate kunnen bieden. Kan dat niet, dan zoeken wij in overleg met u een betere plek. Uw kind komt zo terecht op de school die het best bij hem of haar past. U meldt uw kind tien weken voor het begin van het schooljaar (1 augustus) aan. Zes tot tien weken na de aanmelding hoort u van de school of uw kind is toegelaten. In deze schoolgids beschrijven wij waarvoor wij staan, welke uitgangspunten wij hanteren en hoe wij onze kwaliteit verbeteren. Wij leggen uit hoe we werken en wat we belangrijk vinden. De Schakel maakt vanuit een heldere visie, bewuste keuzes. Deze leiden tot kindgericht onderwijs, pedagogisch optimisme, eigenaarschap van kinderen, coöperatief leren en een uitdagende leeromgeving. Hierin zal een steeds grotere rol voor ICT en individuele kwaliteiten van onze leerkrachten zijn weggelegd. De inhoud van de schoolgids werd besproken door de leden van de Medezeggenschapsraad, waarna een positief advies werd uitgebracht. Het bestuur heeft deze schoolgids eveneens goedgekeurd. De Schakel daagt uit tot leren Tot ziens allemaal. Namens het team van De Schakel, Bart Mous, directeur. Schoolgids Basisschool De Schakel 2

3 INHOUDSOPGAVE 1. DE SCHOOL Identiteit Bestuur Schoolgrootte Rookvrije school Veiligheid op school UITGANGSPUNTEN VAN DE SCHAKEL Uitgangspunten DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS Schoolorganisatie Groepering De activiteiten van en voor de kinderen Schooltijden Schoolverzuim, Verlofregeling Gronden voor vrijstelling van onderwijs Overige regelingen DE ZORG VOOR DE KINDEREN Opvang van nieuwe kinderen Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften De begeleiding van de overgang naar een andere school De wet op Passend Onderwijs Passend onderwijs op onze school Schoolverlaters, schorsing en verwijdering van leerlingen Veiligheidsbeleid DE LEERKRACHTEN Samenstelling van het team Regelingen voor het team DE OUDERS Schoolgids Basisschool De Schakel 3

4 6.1 Informatievoorziening Inspraak en overleg Informatie- en advieslijn voor ouders Klachtenprocedure: De Klachtenregeling DE ONTWIKKELING VAN HET ONDERWIJS OP DE SCHAKEL Algemeen Terugblik op vorig jaar Resultaten van de voorgenomen planning De ontwikkelingsonderwerpen voor het schooljaar Kwaliteitsverbetering RELATIES MET EXTERNE INSTANTIES DE RESULTATEN VAN ONS ONDERWIJS AFKORTINGEN Schoolgids Basisschool De Schakel 4

5 1. DE SCHOOL 1.1 Identiteit De Schakel is een bijzondere school, met een katholieke identiteit. Als school ligt daar onze eerste keuze. Dat wil ook zeggen dat we rekening houden met andere meningen en belevingen. We hebben te maken met twee aparte parochiegemeenschappen. Met beide onderhouden we goede betrekkingen. Meestal kiezen we voor de schoolvieringen de kerk van Broekhuizenvorst. Deze is groter en vanaf de school gemakkelijker bereikbaar. De kinderen komen bijna allemaal uit de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst. 1.2 Bestuur Op 1 januari 2005 is Dynamiek scholengroep van start gegaan. Dynamiek scholengroep verzorgt primair onderwijs in de gemeenten Horst aan de Maas, Sevenum en Meerlo-Wanssum. Ruim 4400 kinderen bezoeken de scholen van onze stichting. Als bestuursvorm is gekozen voor een model met een Raad van Toezicht en een College van Bestuur. Dit houdt in dat het College van Bestuur het centrale bestuursorgaan van de Dynamiek scholengroep is. Samenstelling van het College van Bestuur Dhr. Jan Jenneskens, voorzitter Bereikbaarheid College van Bestuur Postadres: Postbus AD Horst Bezoekadres: Expeditiestraat 3a 5961 PX Horst Tel Website: Bestuursbureau Het bestuursbureau voert diverse dienstverlenende taken uit ten behoeve van de scholen. Het bestuursbureau is bereikbaar van maandag t/m donderdag van uur en van t/m uur, op vrijdag van 8.30 tot uur. Dhr. T. Christiaens Mw. N. Drissen Mw. M Linskens Mw. J. Koolhoven Dhr. T. Meijers Dhr. J. Spronck Mw. R. Wijnen Mw. K. Custers Dhr. P. Badoux Bouwkundig adviseur Directiesecretaresse Directiesecretaresse Coördinator vervangingen ICT ontwikkelaar Systeembeheerder Facilitair medewerkster Functionaris Personeel Functionaris Financiën/Personeel Schoolgids Basisschool De Schakel 5

6 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht houdt integraal toezicht op het beleid van het College van Bestuur en op de algemene gang van zaken binnen de stichting. De Raad van Toezicht staat het College van Bestuur met advies terzijde. Voorzitter Dhr. P. Kurvers Leden Dhr. B. Janssen Mw. M. Lubbert Dhr. S. Smits Dhr. C. de Koning Dhr. R. Joosten 1.3 Schoolgrootte Het afgelopen schooljaar had onze school 145 leerlingen op de teldatum van 1 oktober. Dit schooljaar zal de teller waarschijnlijk op 142 uitkomen. Volgens de prognoses zal dat aantal geleidelijk nog verder dalen in de komende jaren. Het aantal kinderen op de officiële teldatum is bepalend voor het aantal leslokalen en leerkrachten. Op dit moment heeft De Schakel recht op 6 groepen en 6 leerkrachten. 1.4 Rookvrije school De Schakel is officieel opgenomen in de lijst van scholen en openbare gebouwen waar het niet-roken voldoet aan de gestelde voorwaarden. Sommige regels lijken voor een basisschool wat overdreven, we geven echter de volledige lijst: Er worden geen tabaksproducten verkocht. Er is een rookverbod binnen het gehele gebouw. Dat geldt voor alle ruimten tijdens en na schooltijd. Ook voor de avondgebruikers is roken dus verboden. Bij de ingang van het gebouw is dit rookverbod duidelijk aangegeven. Werknemers, kinderen en bezoekers worden aangesproken als ze zich niet houden aan het rookverbod. In de groepen 7 en/of 8 van het basisonderwijs worden lessen gegeven om roken te voorkomen. Het personeel vertoont voorbeeldgedrag. Medewerkers die wel roken worden gestimuleerd dat te minderen of geheel te stoppen. De regels worden duidelijk gemaakt in de schoolgids. 1.5 Veiligheid op school Op De Schakel bestaat een werkgroep van ouders en leerkrachten die de veiligheidsaspecten van het hele schoolgebeuren in de gaten houdt, aanstuurt en vastlegt. Het gaat bijvoorbeeld om de volgende aandachtspunten: Onze speeltoestellen op de speelplaats voldoen aan de wettelijke voorschriften. De controle en het onderhoud zijn in handen van de gemeente Horst aan de Maas. De screening naar hoofdluis. Het vervoer van de kinderen met een auto of met de bus. De nascholing van de bedrijfshulpverleners die op school aanwezig zijn. Het ontruimingsplan dat in samenwerking met de brandweer jaarlijks wordt geoefend met de kinderen. Het onderzoek van de Arbo-dienst, de algemene schoolverkenning. Controle van de lokalen, hal, gangen en trappen op veiligheid. Gebruikersvergunning door de brandweer. Schoonmaak en hygiëne van ons schoolgebouw. Luchtkwaliteit. Pestbeleid op school Schoolgids Basisschool De Schakel 6

7 2. UITGANGSPUNTEN VAN DE SCHAKEL 2.1 Uitgangspunten Onze school heeft een katholieke signatuur en behoort tot de Dynamiek Scholengroep. Op De Schakel zitten de kinderen van Broekhuizen en Broekhuizenvorst. Momenteel heeft onze school ongeveer 145 leerlingen verdeeld over 6 groepen. Het leerlingenaantal en het aantal groepen loopt in de komende jaren terug. Onze school laat zich leiden door waarden die gebaseerd zijn op christelijke tradities en verankerd zijn in de westerse cultuur. Kernbegrippen hierin zijn: rechtvaardigheid, respect voor medemens en omgeving, solidariteit en tolerantie. We besteden aandacht aan de Bijbelverhalen en in het bijzonder aan Kerst en Pasen. Zo organiseert de Schakel ieder jaar een Kerstviering en een Goede Vrijdag- Paasviering. De school bereidt samen met priester, ouders en kerngroep de communie en het vormsel voor. We willen onze eigen identiteit verder ontwikkelen in samenspraak met de ouders en de omgeving waarin de school opereert. We besteden op school ook aandacht aan andere wereldgodsdiensten en staan open voor andere geloofsovertuigingen. Onze school wil eigentijds goed onderwijs realiseren dat gericht is op een optimale ontwikkeling van het kind. Hierbij wordt uitgegaan van de individuele mogelijkheden van het kind en er wordt rekening gehouden met de verschillen tussen kinderen. Ons onderwijs is gebaseerd op menselijke waarden en deze zijn te herkennen in de manier waarop ons onderwijs wordt vorm gegeven. Het kind moet zich competent voelen en zelf sturing kunnen geven aan zijn ontwikkelingsproces. Kennis is overal en kinderen leren en ontwikkelen zich binnen en buiten de school. Ons onderwijs is ingebed in een klimaat waarin kinderen, ouders en medewerkers zich thuis voelen en worden uitgedaagd tot actieve betrokkenheid. De school staat in dialoog met de ouders over de onderwijsbehoeften voor hun kinderen. Wij willen in de vormgeving van ons onderwijs daarmee rekening houden. Elk kind is uniek en iedere leerling is welkom. Daarom proberen we op de Schakel een passend onderwijsaanbod te realiseren, waarbinnen elk kind maximaal tot zijn recht komt. Dat vraagt om een nieuwe bezinning op de manier waarop we ons onderwijs organiseren. Op onze school is een goede zorgstructuur ingericht. Verder hebben we een speciale school voor basisonderwijs in ons samenwerkingsverband, die binnen het zorgnetwerk een sterke positie inneemt. We zullen niet alle leerlingen met een specifieke zorgbehoefte kunnen begeleiden. Voor die groep leerlingen zal Dynamiek Scholengroep zorgarrangementen afsluiten met andere scholen en zorgaanbieders waar onze leerlingen in de toekomst eventueel gebruik van kunnen maken. Naast onze school zijn er instanties die ook betrokken zijn bij de opvoeding en ontwikkeling van onze kinderen. Onze school vormt met deze partners een netwerk dat verantwoordelijk is voor de doorgaande ontwikkeling van het kind van 0-13 jaar. De medewerkers van onze school vormen een belangrijk kapitaal van de school. Daarom wordt geïnvesteerd in het welbevinden en de professionalisering van de medewerkers door scholing en begeleiding. De Schakel wil een rijke leeromgeving zijn, waarbinnen voor de medewerkers een diversiteit aan mogelijkheden aanwezig is om te leren en zich te ontwikkelen. Onze school is niet alleen een plaats waar onderwijs wordt gegeven, maar heeft ook andere functies binnen de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst. We willen een ontmoetingscentrum zijn waarin uitingen van het maatschappelijk leven tot uitdrukking komen. Op deze wijze zorgt De Schakel mede voor sociale samenhang. Open communicatie en transparante besluitvorming zijn voor De Schakel belangrijk. Het is belangrijk dat er een sfeer van vertrouwen is. Dit stimuleert de bereidheid ervaringen te delen. Daarnaast moet er voldoende ruimte zijn voor directeur, personeelsleden en ouders om te participeren in de besluitvorming. Alle deelnemers moeten de kans krijgen om niet alleen mee te doen, maar ook mee te denken en mee te beslissen. Personeelsleden en ouders hebben nadrukkelijk samengewerkt bij het vaststellen van deze visie voor onze school. Schoolgids Basisschool De Schakel 7

8 De volgende waarden zijn vastgesteld: Respect Zelfstandigheid Plezier Samenwerken Ontwikkeling Verantwoordelijkheid Vertrouwen Openheid Empathie Humor Eerlijkheid Professionaliteit De concretisering van deze kernwaarden heeft geleid tot de volgende schoolregels: De Schakel een fijne plek en voor iedereen een veilige stek Voor groot en klein zullen we aardig zijn, We zullen goed voor elkaars spullen zorgen, nu, vandaag en morgen Verder heeft dit geleid tot de volgende uitgangspunten voor onze schoolontwikkeling: We maken bij onze onderwijskundige ontwikkelingen gebruik van het aanwezige positieve gedrag tussen kinderen en volwassenen. Anders zijn mag! Dit geldt voor leerlingen, ouders en leerkrachten. Iedereen wordt met respect benaderd. We bevorderen de zelfstandigheid van onze leerlingen. We benutten de computermogelijkheden; we gebruiken ICT binnen de vakken. We stimuleren leerlingen en bieden hen de mogelijkheden om eigen keuzes te maken. We bieden ruimte aan leerkrachten om ook eigen keuzes te maken We vinden het belangrijk dat kinderen plezier beleven op onze school; we organiseren momenten en activiteiten waar kinderen plezier aan beleven, bij voorkeur binnen het reguliere programma. De werkdruk voor de leerkracht mag het werkplezier niet negatief beïnvloeden. We bouwen het samenwerkend leren gestructureerd op; we leren de kinderen om goed samen te werken en te leren. We leren van elkaar, dit geldt voor leerlingen en leraren. We werken op gezette tijden groepsdoorbrekend. We volgen onze leerlingen op cognitief en sociaal-emotioneel gebied. We kijken naar een brede ontwikkeling, dus ook op muzikaal, creatief en motorisch vlak. We sluiten zoveel mogelijk aan op de ontwikkeling van het kind. We volgen gezamenlijke scholing. We ontwikkelen mogelijkheden voor kinderen die het aankunnen om zichzelf leerdoelen te stellen en hieraan te werken. We betrekken de ouders actief bij de schoolontwikkeling. Uitgangspunt is het positieve in ieder mens. We benutten zoveel mogelijk ieders kwaliteiten. We streven ernaar een open school te zijn! Onze informatiestroom richting personeel, kinderen en ouders moeten open en accuraat zijn. Schoolgids Basisschool De Schakel 8

9 3. DE ORGANISATIE VAN HET ONDERWIJS 3.1 Schoolorganisatie Een leraar kan zich niet onafhankelijk opstellen. Hij/zij moet overleggen met collega-leraren over de vorderingen van de kinderen en over de werkvormen die (moeten) worden toegepast. De resultaten worden besproken, zodat duidelijk wordt welke aanpak voor een kind het meest geschikt is. De groepsleraar is hier verantwoordelijk voor. In de organisatie is genoemd overleg ingebouwd. De organisatie van De Schakel is daarmee vooral een effectief middel. In de organisatie is dan ook veel ruimte voor de wederzijdse samenwerking. Een aantal werkzaamheden, activiteiten en ontwikkelingen is zo veelomvattend, of vereist een zodanig overleg, dat daarvoor werkgroepen worden samengesteld uit de teamleden, eventueel aangevuld met leden uit andere geledingen. Een brede deskundigheid van teamleden, ieder op zijn/haar gebied, maakt het totale team slagvaardiger en deskundiger dan elk individueel lid. De werkgroepen zijn "hulpdiensten" binnen het hele schoolgebeuren, die taken verrichten op organisatorisch en op onderwijsinhoudelijk gebied. 3.2 Groepering Met het oog op een dalend leerlingenaantal hebben we het afgelopen schooljaar al keuzes gemaakt m.b.t. het organiseren van onze groepen. Dit schooljaar hebben we te maken met de volgende groepen: Groep 1-2 Groep 2-3 Groep 4 Groep 5/6 Groep 6/7 Groep 8 Om tegemoet te komen aan de verschillen tussen kinderen wordt veel gebruik gemaakt van tijden dat leerlingen zelfstandig (kunnen) werken. Dat start al in de eerste groepen met werklessen die zijn georganiseerd rond ontwikkelingsmaterialen op het gebied van voorbereidend lezen/schrijven, voorbereidend rekenen, kennisgebieden, visuele ontwikkeling, taal-/denkontwikkeling, motoriek en creativiteit/fantasie. In groep 3 wordt daarbij veel gebruik gemaakt van materialen op het gebied van taal/lezen. Per week wordt in de leerjaren 4 t/m 8 gewerkt met een taakbrief, die werkzaamheden bevat die de kinderen geheel zelfstandig kunnen uitvoeren. Deze vorm van zelfstandig werken heeft een aantal gevolgen voor de organisatie: - Alle materialen ten behoeve van de ontwikkeling van het kind staan zoveel mogelijk in de klas, en op een manier dat de kinderen veel zelf kunnen vinden. - Een aantal noodzakelijke activiteiten wordt aangegeven op het planbord (onderbouw) of op de taakbrief (hogere groepen). De kinderen leren plannen wanneer ze die activiteit zullen uitvoeren. - Er is samenwerking van kinderen mogelijk en soms ook noodzakelijk. - Per kind is eventueel een aanpassing van de taak mogelijk. De leraar gebruikt de tijd vooral voor extra hulp aan groepjes of individuele kinderen. De groepsindeling voor dit schooljaar is ook beschreven in de compacte schoolgids. Deze hebt u al eerder ontvangen. Schoolgids Basisschool De Schakel 9

10 3.3 De activiteiten van en voor de kinderen Onderstaande tabel geeft een overzicht van de klokuren per leer- en vormingsgebied. Daarna volgt een toelichting. Grp 1 Grp 2 Grp 3 Grp 4 Grp 5 Grp 6 Grp 7 Grp 8 A Taalactiviteiten 5,45 5,45 Nederlandse taal, incl. begrijpend lezen Technisch Lezen Schrijven , B Rekenen en Wiskunde C Engels 1 1 D Oriëntatie op jezelf en de wereld 2 2 Mens en samenleving Kennis der Natuur Techniek en verkeer Ruimte (aardrijkskunde) Tijd (geschiedenis) E Kunstzinnige oriëntatie F Zintuigl.+ Lich. Opvoeding, Spel G Werkles H Werken met de taakbrief I Pauze TOTAAL 25,75 25,75 25,75 25,75 25,75 25,75 25,75 25,75 In de groepen 1 en 2 worden de leer- en vormingsgebieden niet gescheiden. Maar in samenhang aangeboden. Tijdens de werklessen en in de taakbrief kunnen alle activiteiten voor komen. Taalactiviteiten In alle groepen wordt aandacht besteed aan de mondelinge en schriftelijke taalvaardigheid en de taal als expressiemiddel. D.m.v. gesprekken, discussie, overleg, spreekbeurten, interview, creatief spel en dramatiseren stimuleren we het actief gebruik van de Nederlandse taal. In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. In groep 3 gebruiken we de methode Veilig Leren Lezen en vanaf groep 4 gebruiken we Taal in beeld (inclusief woordenschat software van deze methode) en Spelling in beeld. Doelen bij het leesonderwijs zijn o.a. het herkennen van een informatieve, verhalende, poëtische tekst. Verder leren de kinderen de hoofdlijnen vasthouden en die gebruiken bij hun meningsvorming. Van groot belang vinden wij het plezier in lezen. Het aanvankelijk lezen gebeurt aan de hand van "Veilig Leren Lezen", en leesboekjes voor individueel of tutorlezen. Door de voorbereidende activiteiten in groep 2 ontstaan niveauverschillen in ontwikkeling. In groep 3 worden de verschillen opgevangen door verschil in aanbod, instructie en verwerking. De overige groepen hanteren methodes voor het leesonderwijs die 5 onderdelen bevat: technisch lezen: het omzetten van geschreven woorden in gesproken taal. In groep gebruiken we de methode Estafette voor voortgezet technisch lezen die goed aansluit op Veilig Leren Lezen begrijpend lezen: het ontwikkelen van vaardigheden om een tekst zo goed mogelijk te begrijpen. We gebruiken hiervoor Nieuwsbegrip Het verwerven van informatie: het verzamelen en verwerken van informatie uit verschillende bronnen op een efficiënte en systematische wijze. We gebruiken hiervoor de methode Blits in de groepen 7 en 8. leesbevordering: ontwikkeling van de bereidheid tot en waardering voor lezen. Bovenal moeten de leerlingen positief staan tegenover lezen en tekstgebruik in de meest uiteenlopende teksten: griezelig, gevoelig, informatief, fantastisch, gedichtvorm, etc. vrij lezen: de kinderen kunnen schriftelijke informatie naar eigen keuze verwerken. Dat bevordert de belangstelling voor allerlei soorten teksten en geeft gelegenheid om de kennis, de vaardigheden en de houdingen uit de andere lessen geïntegreerd toe te passen. De kinderen maken hierbij ook dankbaar gebruik van de plaatselijke bibliotheek, waarmee afspraken zijn gemaakt. Schoolgids Basisschool De Schakel 10

11 Rekenen en Wiskunde De rekenlessen bevatten ook wiskundige onderdelen, die vooral bedoeld zijn om het inzicht van de kinderen te vergroten. De ontwikkeling van de kinderen is gericht op het vergroten van vaardigheden in hoofdrekenen, cijferen, verhoudingen en procenten, breuken, meten en de klok. Ook leren kinderen redeneringen op te zetten en (rekenkundige) informatie te halen uit tabellen, platen, plattegronden, kaarten of foto s. In de groepen 1 en 2 verwerken de kinderen veel rekenvoorwaarden in de kring, en individueel met ontwikkelingsmaterialen. De andere groepen gebruiken de methode Pluspunt Engels Karakteristiek Beheersing van de Engelse taal wordt voor iedereen steeds belangrijker door de toenemende internationalisering, groeiende mobiliteit en de uitbreidende mogelijkheden om te communiceren via nieuwe media. De plaats van Engels in het basisonderwijs wordt gefundeerd door Europees beleid en door het uitgangspunt dat een redelijke beheersing van die taal bereikt wordt wanneer er vroeg met het onderwijs in Engels begonnen wordt. Het doel van Engels is om een eerste basis te leggen en om te kunnen communiceren in het Engels.. In de basisschool wordt het onderwijs in de Engelse taal waar mogelijk in samenhang gebracht met inhouden van andere vakken. Engels wordt op de Schakel aangeboden via de methode Alles in 1. Bijvoorbeeld met inhouden in de oriëntatie op jezelf en de wereld. Het gaat dan om eenvoudige alledaagse onderwerpen als 'woonomgeving', 'vrije tijd en hobby's', 'het lichaam', 'het weer'. In het basisonderwijs gaat het bij het onderwijs in de Engelse taal vooral om mondelinge communicatie en om het lezen van eenvoudige teksten. Het schrijven beperkt zich tot het kennismaken met de schrijfwijze van een beperkt aantal vaak voorkomende Engelse woorden. Voorts leren kinderen om woordbetekenissen en schrijfwijzen van woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. Kerndoelen Engels De leerlingen leren informatie te verwerven uit eenvoudige gesproken en geschreven Engelse teksten. De leerlingen leren in het Engels informatie te vragen of geven over eenvoudige onderwerpen en zij ontwikkelen een attitude waarbij ze zich durven uit te drukken in die taal. De leerlingen leren de schrijfwijze van enkele eenvoudige woorden over alledaagse onderwerpen. De leerlingen leren om woordbetekenissen en schrijfwijzen van Engelse woorden op te zoeken met behulp van het woordenboek. Oriëntatie op jezelf en de wereld Karakteristiek In dit leergebied oriënteren leerlingen zich op zichzelf, op hoe mensen met elkaar omgaan, hoe ze problemen oplossen en hoe ze zin en betekenis geven aan hun bestaan. Leerlingen oriënteren zich op de natuurlijke omgeving en op verschijnselen die zich daarin voordoen. Leerlingen oriënteren zich ook op de wereld, dichtbij, veraf, toen en nu en maken daarbij gebruik van cultureel erfgoed. Kinderen zijn nieuwsgierig. Ze zijn voortdurend op zoek om zichzelf en de wereld te leren kennen en te verkennen. Die ontwikkelingsbehoefte is een aangrijpingspunt voor dit leergebied. Tegelijk stelt de samenleving waarin kinderen opgroeien haar eisen. Kinderen vervullen nu en straks taken en rollen, waarop ze via onderwijs worden voorbereid. Het gaat om rollen als consument, als verkeersdeelnemer, als burger in een democratische rechtstaat. Kennis over en inzicht in belangrijke waarden en normen, en weten hoe daarnaar te handelen, zijn voorwaarden voor samenleven. Respect en tolerantie zijn er verschijningsvormen van. Schoolgids Basisschool De Schakel 11

12 Bij het leren kennen van de wijze waarop mensen hun omgeving inrichten spelen economische, politieke, culturele, technische en sociale aspecten een belangrijke rol. Het gaat daarbij om datgene wat van belang is voor betekenisverlening aan het bestaan, om duurzame ontwikkeling, om (voedsel)veiligheid en gezondheid en om technische verworvenheden. Bij het oriënteren op de natuur gaat het om jezelf, om dieren en planten en natuurverschijnselen. Bij de oriëntatie op de wereld gaat het om de vorming van een wereldbeeld in ruimte en tijd. Leerlingen ontwikkelen een geografisch wereldbeeld aan de hand van gebieden en met behulp van kaartvaardigheden. Ze ontwikkelen een historisch wereldbeeld. Dat betekent dat ze kennis hebben van historische verschijnselen in delen van de wereld en van chronologie. Leerlingen leren hun wereldbeeld (over henzelf en de wereld), aan de hand van actuele onderwerpen, voortdurend 'bij de tijd' te brengen. Waar mogelijk worden onderwijsinhouden over mensen, de natuur en de wereld in samenhang aangeboden. Dit komt het 'begrijpen' door leerlingen ten goede en draagt voorts bij aan vermindering van de overladenheid van het onderwijsprogramma. Ook inhouden uit andere leergebieden worden betrokken op de 'oriëntatie op jezelf en de wereld'. Te denken valt aan het lezen en maken van teksten (begrijpend lezen), het meten en het verwerken van informatie in onder andere tabellen, tijdlijn en grafieken (rekenen/wiskunde) en het gebruik van beelden en beeldend materiaal (kunstzinnige oriëntatie). Onderwijs is er immers vooral op gericht om leerlingen zicht te geven op betekenis en samenhang. Kerndoelen Mens en samenleving De leerlingen leren zorg te dragen voor de lichamelijke en psychische gezondheid van henzelf en anderen. De leerlingen leren zich redzaam te gedragen in sociaal opzicht, als verkeersdeelnemer en als consument. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger. De leerlingen leren zich te gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een belangrijke rol spelen. De leerlingen leren met zorg om te gaan met het milieu. Natuur en techniek De leerlingen leren in de eigen omgeving veel voorkomende planten en dieren onderscheiden en benoemen en leren hoe ze functioneren in hun leefomgeving. De leerlingen leren over de bouw van planten, dieren en mensen en over de vorm en functie van hun onderdelen. De leerlingen leren onderzoek doen aan materialen en natuurkundige verschijnselen, zoals licht, geluid, electriciteit, kracht, magnetisme en temperatuur. De leerlingen leren hoe je weer en klimaat kunt beschrijven met behulp van temperatuur, neerslag en wind. Schoolgids Basisschool De Schakel 12

13 De leerlingen leren bij producten uit hun eigen omgeving relaties te leggen tussen de werking, de vorm en het materiaalgebruik. De leerlingen leren oplossingen voor technische problemen te ontwerpen, deze uit te voeren en te evalueren. De leerlingen leren dat de positie van de aarde ten opzichte van de zon, seizoenen en dag en nacht veroorzaakt. Ruimte De leerlingen leren de ruimtelijke inrichting van de eigen omgeving te vergelijken met die in omgevingen elders, in binnen- en buitenland, vanuit de perspectieven landschap, wonen, werken, bestuur, verkeer, recreatie, welvaart, cultuur en levensbeschouwing. In ieder geval wordt daarbij aandacht besteed aan twee lidstaten van de Europese Unie, de Verenigde Staten en een land in Azië, Afrika en Zuid-Amerika. Kinderen leren over de maatregelen die in Nederland genomen worden/werden om bewoning van door water bedreigde gebieden mogelijk te maken. De leerlingen leren over de mondiale ruimtelijke spreiding van bevolkingsconcentraties en godsdiensten, van klimaten, energiebronnen en van natuurlandschappen zoals vulkanen, woestijnen, tropische regenwouden, hooggebergten en rivieren. De leerlingen leren omgaan met kaart en atlas, beheersen de basistopografie van Nederland, Europa en de rest van de wereld en ontwikkelen een eigentijds geografisch wereldbeeld. Tijd De leerlingen leren gebruik te maken van eenvoudige historische bronnen,zoals aanwezig in ons cultureel erfgoed, en ze leren aanduidingen van tijd en tijdsindeling te hanteren. De leerlingen leren over kenmerkende aspecten van de volgende tijdvakken: jagers en boeren; Grieken en Romeinen; monniken en ridders; steden en staten; ontdekkers en hervormers; regenten en vorsten; pruiken en revoluties; burgers en stoommachines; wereldoorlogen en holocaust; televisie en computer. De leerlingen leren over de belangrijke historische personen en gebeurtenissen uit de Nederlandse geschiedenis en kunnen die voorbeeldmatig verbinden met de wereldgeschiedenis. Voor al deze vakken gebruiken we de methode Alles in 1. Kunstzinnige oriëntatie Karakteristiek Door middel van een kunstzinnige oriëntatie maken kinderen kennis met kunstzinnige en culturele aspecten in hun leefwereld. Het gaat bij dit domein om kennismaking met díe aspecten van cultureel erfgoed waarmee mensen in de loop van de tijd vorm en betekenis hebben gegeven aan hun bestaan. Het gaat bij kunstzinnige oriëntatie ook om het verwerven van enige kennis van de hedendaagse kunstzinnige en culturele diversiteit. Dit vindt zowel op school plaats, als via regelmatige interactie met de (buiten)wereld. Kinderen leren zich aan de hand van kunstzinnige oriëntatie open te stellen: ze kijken naar schilderijen en beelden, ze luisteren naar muziek, ze genieten van taal en beweging. Kunstzinnige oriëntatie is er ook op gericht bij te dragen aan de waardering van leerlingen voor culturele en kunstzinnige uitingen in hun leefomgeving. Ze leren daarnaast zichzelf te uiten met aan het kunstzinnige domein ontleende middelen: ze leren de beeldende mogelijkheden van diverse materialen onderzoeken, aan de hand van de aspecten kleur, vorm, ruimte, textuur en compositie; ze maken tekeningen en ruimtelijke werkstukken; ze leren liedjes en leren ritme instrumenten te gebruiken als ondersteuning bij het zingen; Schoolgids Basisschool De Schakel 13

14 ze spelen en bewegen. Waar mogelijk worden daarbij onderwerpen gebruikt die samenhangen met die uit andere leergebieden. Het onderwijs wordt daardoor meer samenhangend en mede daardoor betekenisvoller voor leerlingen. Maar voorop staat natuurlijk de authentieke bijdrage van kunstzinnige oriëntatie aan de ontwikkeling van kinderen. We bieden dit aan middels de methode Alles in 1. Kerndoelen De leerlingen leren beelden, taal, muziek, spel en beweging te gebruiken om er gevoelens en ervaringen mee uit te drukken en om er mee te communiceren. De leerlingen leren op eigen werk en dat van anderen te reflecteren. De leerlingen verwerven enige kennis over en krijgen waardering voor aspecten van cultureel erfgoed. Sociale redzaamheid en verkeer Door ons onderwijs maken we de kinderen klaar om in de maatschappij te kunnen deelnemen aan het verkeer, aan groeperingen in de samenleving, als consument. Ieder kind zal daarvoor de nodige gereedschappen moeten ontwikkelen, zodat hij/ zij op de juiste manier kan handelen, overleggen en reageren. Het team heeft een complete studie gemaakt van het omgaan met gedragskenmerken van de kinderen. De gehanteerde methodiek om kinderen meer sociaal vaardig te maken wordt verder uitgebreid. Sociale redzaamheid is, naast de gedragskenmerken, vaak verweven in andere leerstof, in het bijzonder aardrijkskunde, maatschappelijke verhoudingen en gezond gedrag, expressieve uitingen en groepswerk. Uit de veelheid van mogelijkheden wordt vooral gekozen voor de actuele zaken en de onderwerpen die in nauwe samenhang met de andere leerstof staan. Het verkeersonderwijs is erop gericht dat kinderen kennis en inzicht krijgen in het verkeer, maar ook vaardigheden en houdingen om veilig aan dat verkeer deel te nemen. In groep 7 leggen de kinderen een theoretisch en praktisch verkeersexamen af. We gebruiken de verkeerskrantjes van methode van VVN voor de groepen 3 t/m 8. Godsdienst en levensbeschouwing Op De Schakel wordt godsdienstonderwijs gegeven rondom de katholieke feestdagen en vanuit projecten. Hiernaast is er in ons onderwijs ruimte voor andere stromingen. We leren de kinderen respect te hebben voor en in contact te brengen met meningen, gedragingen, houdingen en verschijnselen van andere culturen. Kerkbezoek kan plaatsvinden voor de kerstviering, op Goede Vrijdag, bij de voorbereiding op de communie en bij het vormsel van groep 8. We gebruiken daarvoor meestal een van de parochiekerken. De voorbereiding op de eerste Communie gebeurt door de ouders in samenwerking met een kerngroep. De kapelaan zorgt voor de inhoudelijke begeleiding. De betreffende ouders ontvangen tijdig een uitnodiging van de kerngroep. Speciale afspraken en/of kosten verzorgen de ouders van de groep communicanten zelf. Dit schooljaar vindt er geen Vormsel plaats. Het afgelopen schooljaar hebben namelijk de kinderen van groep 7 en 8 het Vormsel toegediend gekregen. Zo vindt het Vormsel op onze school voortaan om de 2 jaar plaats. Actief burgerschap en sociale integratie Door invulling van dit onderwijsaanbod bereiden we de kinderen voor op deelname aan de Nederlandse samenleving, bevorderen we de basiswaarden van onze democratische rechtsstaat en brengen we goed burgerschap in de praktijk. De leerlingen leren hoofdzaken van de Nederlandse en Europese staatsinrichting en de rol van de burger beter kennen door middel van de methode Alles in 1. In de groepen 6, 7 en 8 wordt ook aandacht besteed aan de Nederlandse politiek. De leerlingen leren zich gedragen vanuit respect voor algemeen aanvaarde waarden en normen door de wijze waarop wij op De Schakel met elkaar om gaan. Onze school besteedt ruim aandacht aan de bevordering van sociale competenties van kinderen (als een van de onderdelen van het onderwijsaanbod burgerschap en sociaal emotionele ontwikkeling) door ze zoveel mogelijk ervaring op te laten doen met allerlei vormen van coöperatieve werkvormen tijdens de lessen. Schoolgids Basisschool De Schakel 14

15 Ook het afgelopen schooljaar heeft het team zich hier intensief mee bezig gehouden. We hebben ons daarbij gericht op de voorwaarden scheppende competenties van kinderen en leerkrachtvaardigheden. Omdat onze kinderen weinig te maken hebben met andere culturen laten we onze kinderen actief kennis maken met andere culturen. De leerlingen leren hoofdzaken over geestelijke stromingen die in de Nederlandse multiculturele samenleving een rol spelen. Ze leren respectvol om te gaan met verschillen in opvattingen van mensen doordat we op school inspelen op allerlei actuele ontwikkelingen. We besteden hier regelmatig aandacht aan tijdens onze lessen. De kinderen van de bovenbouw bekijken bovendien iedere week het TV weekjournaal en verwerken deze informatie in de klassen. Geregeld besteden we ruim aandacht aan een goed doel. We willen hiermee bereiken dat: o onze kinderen bewustzijn en sociale betrokkenheid ontwikkelen bij maatschappelijke problemen o ze leren dat ze actief kunnen bijdragen aan een betere wereld We kiezen ieder jaar opnieuw een ander goed doel. We houden daarbij rekening met de actualiteit. We wisselen de doelen af; het ene jaar dicht bij huis, het andere jaar verder weg. In iedere groep wordt aandacht besteed aan dit goede doel. We werken dit uit via een groepsoverstijgend project. We kiezen hiervoor altijd een rustige periode in het schooljaar uit. Zie verder beleidsdocument Burgerschap. Werkles, werken met taakbrief Het werken hiermee is in de inleiding van paragraaf 3.3 al beschreven. Het gaat hierbij meestal om normaal schoolwerk, waarbij de zelfstandigheid, de planning en de werkhouding van ieder kind wordt gestimuleerd. Overige activiteiten Op De Schakel hebben we natuurlijk oog en tijd voor een aantal bezigheden die in de belangstelling van ieder kind staan of activiteiten die we graag onder de aandacht brengen van de kinderen. Zonder compleet te zijn noemen we de St. Nicolaasviering, de Kerstviering, de Carnavalsmiddag, enkele activiteiten van instanties of verenigingen en de verjaardag van de leerkracht. De kinderen van groep 8 ondernemen veel schoolverlatersactiviteiten in de laatste maanden. Cultuureducatie Onze visie op cultuureducatie We maken bewust gebruik maken van de mogelijkheden op cultuureducatief gebied, zodat kinderen: Geraakt worden door de cultuur (-uitingen); Leren genieten van kunst en erfgoed; Een start maken met een levenslange cultuurcarrière. Bij de realisatie wordt gebruik gemaakt van de culturele omgeving, in samenwerking met de gemeente en/of de provincie. Het resultaat is dat onze leerlingen in hun schoolloopbaan kennis en nieuwsgierigheid meekrijgen van/naar kunst, erfgoed en culturele activiteiten. Werkwijze Een activiteit staat niet op zichzelf. Vaak zal een bijbehorende lessen(serie) met de jeugd worden behandeld. Hieronder volgt een aantal jaarlijks terugkerende onderdelen. Creatieve middagen Zes keer per schooljaar worden op de Schakel creatieve middagen georganiseerd. De helft daarvan is bedoeld voor de groepen 1 t/m 4 en de andere keren voor de groepen 5 t/m 8. We maken dan gebruik van de tipkaarten en de creatieve opdrachten van de methode Alles-in-1. Alle kinderen houden zich één gedeelte van de middag bezig met de tipkaarten die bij het project horen dat op dat moment aan de orde is. Het andere gedeelte van de middag doen ze een creatieve opdracht of iets wat te maken heeft met drama, dans of sport. De hulp van ouders bij deze activiteiten is een must. De doelen die we bereiken zijn: Werken in heterogene groepjes. Bevorderen van de ouderparticipatie. Kennismaken met verschillende onderdelen ( doe-opdrachten) van Alles-in-1. Het creëren van een sociale binding tussen de kinderen uit andere groepen. Schoolgids Basisschool De Schakel 15

16 Intensieve samenwerking met de bibliotheek Er is een unieke samenwerking tussen de school en de openbare bibliotheek op het terrein van leesonderwijs. De school heeft overleg gevoerd met de bibliotheek over mogelijkheden om het boekenbestand voor informatieve boeken uit te breiden en organisatie voor wat betreft uitleen. We hebben van daaruit besloten om zelf een boekenbestand aan te schaffen en deze bij de collectie van de bibliotheek te voegen. De bibliotheek houdt het boekenbestand voor wat betreft informatieboeken vervolgens op peil. We maken verder gebruik van projectbezoeken aan de bibliotheek. Dit aanbod is gericht op elke leeftijdsgroep. We zorgen ervoor dat elke groep minimaal 1x per jaar een activiteit uitvoert. Het uitgangspunt is steeds literaire vorming. Behalve een uitgebreider activiteit in de kinderboekenweek wordt voor de groepen 1-2 bijvoorbeeld het prentenboek centraal gesteld. In andere groepen wordt in zo n project de leesbevordering centraal gesteld. We maken gebruik van de leeskisten die de bibliotheek ter beschikking stelt. Samenwerking met de vereniging Jeugd en Natuur Middels activiteiten zoals de boomfeestdag, het kweken van zonnebloemen en pompoenen en IVN workshops heeft de vereniging als doel kinderen te interesseren voor natuur, landbouw en milieu. Met het geld wat de gemeente Horst aan de Maas hiervoor beschikbaar stelt kan de school in samenwerking met Jeugd en Natuur elk jaar enkele extra activiteiten, workshops of uitstapjes realiseren. Deelname aan cultuuractiviteiten Reeds enkele jaren neemt De Schakel deel aan activiteiten die door CultuurPAD georganiseerd worden. We reiken zelf ideeën aan die passen bij onze projecten van Alles in 1. We zorgen ervoor dat een kind in de loop van acht jaren basisonderwijs kennismaakt met zoveel mogelijk verschillende uitingen van cultuur en/ of kunst: muziek, drama, dans, theater, film, beeldende kunst, schilderijen, literatuur, ballet, exposities, poppentheater, etc. De coördinatiegroep regelt de afspraken, de locatie en het vervoer, alsmede de spreiding van de culturele aspecten over de groepen. Muziek in de klas In Broekhuizen en Broekhuizenvorst is een bloeiende muziekcultuur. Om hier recht aan te doen en vanuit het belang van muziekonderwijs voor leerlingen nemen we deel aan Muziek in de Klas. De leerlingen van groep 4 t/m 7 leren de basisprincipes van muziek aan de hand van de xylofoon. De uitvoering gebeurt in samenwerking met kunstencentrum Jerusalem, fanfare en Hafabra die ook muziekles in de school geven na schooltijd. School in de culturele omgeving We proberen zoveel mogelijk gebruik te maken van het culturele aanbod en input uit de omgeving. Denk hierbij aan: Museumbezoek; projecten die worden aangeboden door gemeente, culturele instellingen of Rotary; bezoeken aan bijv missiemuseum of kerkgebouwen in het kader van eigen leerprojecten; bezoek van Hagerhof of De Locht in het kader van (oude) ambachten en beroepen, of als voorbereiding op Eerste Communie, samenwerking met Historische Kring Broekhuizenvorst in kader dodenherdenking en inzet van ouders en de culturele omgeving in allerlei projecten op school. De school adopteerde het afgelopen schooljaar de twee oorlogsmonumenten in beide dorpen. Vooruitzichten Hoewel het aanbod elk jaar kan variëren, zal de grote lijn in dit aanbod blijven bestaan. De Schakel is bewust op zoek naar activiteiten die de kinderen aanspreken, en die het brede terrein van cultuur en historische waarden omvatten. Schoolgids Basisschool De Schakel 16

17 Effecten van cultuureducatie: Op onze leeromgeving Verrijking van ons schoolklimaat Verrijking van de onderwijskundige leeromgeving Inspiratie voor vernieuwingen, zoals Vakkenintegratie Samenwerking Onderzoekend leren Sociale verhoudingen Ondersteunend voor het meervoudig intelligent leren Op de persoonlijke ontwikkeling van elk kind Verrijking van de kijk op de omgeving Een beroep doen op andere intelligenties zoals Fantasie Creativiteit Nieuwsgierigheid Ondersteunend voor de totale ontwikkeling Cognitief Sociaal Vaardigheden en kennis vergroten voor de eigen culturele competenties Veranderend gedrag en veranderende affectie voor cultuur Op cultuurparticipatie Bevordering van de participatie nu en later Receptief en actief en reflectief Kennismaken met wereldwijde uitingen en minder bekende cultuurgebieden Begrip voor multiculturele zaken Opbouw van een cultureel kapitaal Bevordering van de cultuurbeleving Op de maatschappelijke inzichten Verbetering van de sociale gelijkheid wat betreft cultureel kapitaal en culturele participatie Versterking van gemeenschappelijke waarden Bevordering van de sociale cohesie Versterking van de burgerschap 3.4 Schooltijden Alle groepen hebben dezelfde schooltijden: Maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag: uur uur Woensdag: uur De ochtendpauze is van tot uur. De middagpauze is van tot uur. De bel klinkt 5 minuten eerder (08.25 uur en uur) zodat de kinderen rustig binnen kunnen komen en we op tijd kunnen beginnen. Stuur uw kind svp niet al te lang tevoren naar school omdat het toezicht buiten de verantwoordelijkheid van de school valt. Vanaf 10 minuten voor aanvang school is er toezicht op de speelplaats. Ouders kunnen altijd na schooltijd even binnenkomen. Voor schooltijd s.v.p. alleen in geval van nood. 3.5 Schoolverzuim, Verlofregeling Ziekte of bezoek aan huisarts, tandarts e.d. kunt u mondeling of telefonisch doorgeven. Dat kan via elke leerkracht die u aan de telefoon krijgt. Alleen een mondelinge mededeling via Uw kind is niet genoeg. Het is Uw en onze verantwoordelijkheid dat we weten waar een kind is. Wilt U a.u.b. ook doorgeven als Uw kind medicijnen gebruikt, omdat dit van invloed kan zijn op het leerproces en op het gedrag. Verzuimregistratie Dagelijks wordt verzuim bekeken en geregistreerd door de groepsleerkracht. Indien een leerling om 9.00 uur nog niet aanwezig is en hij/zij ook niet afgemeld is, probeert de leerkracht telefonisch contact op te nemen met de ouders. Als er sprake is van ongeoorloofd verzuim noteert de leerkracht dit in de verzuimregistratie en geeft dit door aan de directeur. Deze meldt dit bij de ambtenaar leerplicht. Afspraken met de ambtenaar leerplicht De directeur meldt ongeoorloofd verzuim altijd bij de ambtenaar leerplicht. De leerplichtambtenaar zal vervolgens contact opnemen met de ouders/verzorgers. Als er daadwerkelijk sprake is van ongeoorloofd verzuim, kan er een proces-verbaal opgemaakt worden. Schoolgids Basisschool De Schakel 17

18 Toekennen van verlof Voor verlof wegens ziekte, doktersbezoek e.d. kunnen de ouders/verzorgers zich wenden tot de leerkracht. Bij twijfel neemt de leerkracht contact op met de directie. Voor ander verlof dienen de ouders zich altijd schriftelijk tot de directie te wenden. Dit dient middels het aanvraagformulier verlof te gebeuren. Op de site is dit formulier te downloaden. De artikelen 11 tot en met 15 van de Leerplichtwet vormen het uitgangspunt om dit verlof wel of niet te verstrekken. De reactie naar de ouders gebeurt eveneens schriftelijk. Elk kind in Nederland is vanaf 5 jaar leerplichtig. Het mag dus niet zonder reden van school wegblijven. Als U buiten de normale vakanties en /of vrije dagen verlof wilt voor uw kind, moet u toestemming vragen aan de directeur van de school. Hiervoor gelden de volgende regels: het verzoek wordt schriftelijk ingediend het verzoek wordt minimaal 5 dagen voorafgaand aan de verlofperiode ingediend in dit verzoek is duidelijk aangegeven om welke redenen het verlof wordt aangevraagd Indien van toepassing, is een verklaring van de werkgever verplicht. De directie zal vervolgens het verzoek beoordelen en de indiener schriftelijk antwoorden. Voor niet-leerplichtige kinderen (4 jarigen) is deze regel niet van toepassing. We verwachten echter wel dat u ons tijdig op de hoogte stelt als uw kleuter verzuimt. Mocht het aantal dagen dat verlof wordt aangevraagd, hoger dan 10 worden, dan is toestemming nodig van de ambtenaar leerplicht. De directeur zal dit verzoek dan ook doorsturen naar de ambtenaar leerplicht. Tijdens de eerste twee schoolweken van het nieuwe schooljaar mag er wettelijk geen verlof gegeven worden. Wij vinden het belangrijk en eigenlijk vanzelfsprekend dat de kinderen zo weinig mogelijk lessen missen. Verlof in geval van gewichtige omstandigheden Er kunnen situaties zijn (soms onverwacht) dat uw kind niet naar school kan. Bijvoorbeeld als er een sterfgeval is binnen de familie of een huwelijk. Voor zulke gewichtige omstandigheden kan uw kind vrij krijgen van school. Als u het van te voren weet, moet U dit schriftelijk aanvragen. Als er onverwachts iets gebeurt moet u overleggen met de school. Andere voorbeelden van gewichtige omstandigheden zijn: een verhuizing van het gezin een huwelijk van directe naaste familieleden ernstige ziekte van directe naasten overlijden van directe familieleden een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum en het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van directe familieleden (alleen opa of oma) De volgende situaties zijn in ieder geval geen gewichtige omstandigheden : familiebezoek in het buitenland vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding vakantie onder schooltijd bij gebrek aan andere boekingsmogelijkheden een uitnodiging van familie of vrienden om, buiten de reguliere schoolvakanties, op vakantie te gaan (met wat voor reden dan ook) eerder vertrek of latere terugkeer in verband met (verkeers)drukte verlof voor een kind, omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn vakanties / lange weekendjes die aangeboden worden n.a.v. een 25-, 40- of 50-jarig ambtsjubileum of het 12½-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig (huwelijks)jubileum van directe familieleden (waaronder opa of oma) Wereldreizen en sabbaticals Binnen de leerplichtwet is er geen mogelijkheid voor het verlenen van verlof in verband met wereldreizen en sabbaticals. In de rechtspraak is uitgemaakt dat er geen sprake is van een gewichtige omstandigheid wanneer het om een wereldreis of sabbatical gaat. Wanneer u voor langere tijd in het buitenland verblijft kunt u uw kind uitschrijven bij school en inschrijven bij een school in het buitenland. Uw kind zal dan hier lessen moeten volgen. Schoolgids Basisschool De Schakel 18

19 Tenslotte. Extra verlof wordt altijd geregistreerd in de verzuimregistratie. Uit bovenstaande tekst begrijpt u dat de directie geen toestemming zal verlenen bij aanvragen voor tussentijdse vakanties, ook niet als het gaat om de zogenaamde lange weekends. De directie vertrouwt erop dat u begrip heeft voor de aanpak, zoals die wettelijk opgedragen door ons wordt uitgevoerd. 3.6 Gronden voor vrijstelling van onderwijs Omstandigheden waarin ouders vrijgesteld zijn van de plicht hun kind De Schakel te laten bezoeken zijn: als de school gesloten is of als het onderwijs is geschorst; als het bezoeken van de school door uitzonderlijke omstandigheden verboden is; als de leerling bij wijze van tuchtmaatregel tijdelijk de toegang tot de school ontzegd is; wegens ziekte van de leerling; indien de specifieke aard van het beroep van een der ouders schoolbezoek tijdelijk onmogelijk maakt; wegens vervullen van plichten van de leerling die voortvloeien uit godsdienst of levensovertuiging; wegens andere gewichtige omstandigheden, zoals hiervoor staan vermeld (Leerplichtwet artikel 11). Op besluiten van de leerplichtambtenaar of de directeur van de school over verzoeken tot vrijstelling van geregeld schoolbezoek is de Algemene Wet Bestuursrecht (Awb) van toepassing. 3.7 Overige regelingen Verzekering: Door het bestuur is een collectieve WA-verzekering afgesloten. Deze geldt voor alle personeelsleden en tevens voor alle hulpouders en de ouders die de overblijfkinderen begeleiden. De verzekering is uitsluitend van kracht tijdens het verblijf op school, evenals datgene wat in schoolverband gebeurt, zoals schoolreisje, excursie, sportdag, etc. Handelwijze bij ongevallen: Lichte verwondingen (builen, sneetjes die niet openstaan, ontvellingen) worden door een teamlid zo nodig gedesinfecteerd met jodium en verbonden. Ernstige verwondingen laten we in principe altijd door een huisarts beoordelen. Als er haast bij is, gaan we direct naar een dokter en informeren zo snel mogelijk de ouders. In de andere gevallen waarschuwen we de ouders, die dan (als ze vervoer hebben) met hun kind naar de eigen huisarts gaan. In heel ernstige gevallen waarschuwen we een ziekenwagen, zodat het kind wordt vervoerd naar het ziekenhuis. Zoekgeraakte kleding: Ieder jaar blijven er op school kledingstukken en handdoeken achter. Bent U er vooral attent op dat na elke gymles de natte handdoek mee naar huis gebracht wordt! We raden U dringend aan om alles te merken. Vooral de jongere kinderen herkennen slecht hun eigen kleding, jas, schoenen, of handdoek. Als U steeds eenzelfde (soort) handdoek meegeeft, kan dat helpen bij de herkenning. Wie toch iets kwijtraakt, kan komen kijken op school aan de kapstokken en in de kapstokkastjes. Meebrengen van fruit Alle kinderen mogen voor in de ochtendpauze fruit of groente meenemen. Het is niet de bedoeling dat kinderen koek of drinken meenemen. Natuurlijk kunnen kinderen, als ze dorst hebben, gewoon water drinken. Meebrengen van speelgoed: Het meegeven van speelgoed aan uw kind moeten wij U afraden. Vaak willen ook andere kinderen meespelen. Vooral bij jongere kinderen kan daar ruzie en verdriet door ontstaan. We maken een uitzondering op deze regel op de dag na Sinterklaas en op de verjaardag. Schoolgids Basisschool De Schakel 19

20 Internetprotocol Er is veel te doen geweest rondom veilig gebruik van Internet door kinderen en groepsleerkrachten. Het Ministerie heeft daar in het verleden op aandringen van de Tweede Kamer zelfs extra geld voor beschikbaar gesteld. Toch vragen veel scholen zich af: Heeft het eigenlijk wel zin dat beveiligen? Er zijn verschillende manieren van filteren, maar je kunt natuurlijk ook kiezen voor het schrijven van een protocol voor Internetgebruik. De Schakel heeft voor dit laatste gekozen. Het gebruik van het Internet op De Schakel De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van Internet. Wij maken hiervoor onder ander gebruik van Kennisnet. Kennisnet heeft een eigen Nederlandstalige zoekmachine die kinderen in principe leidt naar Nederlandstalige sites die geselecteerd zijn, waardoor zaken als racistische uitingen en pornografie niet zomaar benaderd kunnen worden. Kinderen kunnen echter ook andere zoekmachines gebruiken. Waarom internet? Kinderen maken gebruik van Internet ter verrijking van het onderwijs: om informatie te zoeken, contacten te leggen met kinderen van andere scholen en deskundigen te kunnen raadplegen. De software die in ontwikkeling is, verwijst meer en meer naar Internetsites voor aanvullend, actueel of alternatief materiaal. Internetactiviteiten worden hiermee steeds meer onderdeel van methodes en leergangen. De software bij methodes kan/moet steeds vaker door kinderen via internet benaderd worden. Afspraken Samen met de kinderen en de leerkrachten hebben wij een aantal afspraken gemaakt: We bespreken dit aan het begin van ieder schooljaar en frissen de afspraken regelmatig op. Gedragsafspraken met de kinderen We gebruiken zoveel mogelijk DAVINDI als zoekmachine. Dit is de zoekmachine die staat op de openingspagina van Geef nooit persoonlijke informatie door op Internet, zoals namen, adressen en telefoonnummers, zonder toestemming van de groepsleerkracht. Vertel het je groepsleerkracht meteen als je informatie tegenkomt waardoor je je niet prettig voelt of waarvan je weet dat dat niet hoort. Houd je je aan de afspraken, dan is het niet jouw schuld dat je zulke informatie tegenkomt. Leg nooit verdere contacten met iemand zonder toestemming van je groepsleerkracht. Verstuur bij berichten nooit foto s van jezelf of van anderen zonder toestemming van je groepsleerkracht. Beantwoord nooit waarbij je je niet prettig voelt of waar dingen in staan waarvan je weet dat dat niet hoort. Het is niet jouw schuld dat je zulke berichten krijgt. Verstuur ook zelf dergelijke mailtjes niet. Spreek van tevoren met je leraar af wat je op Internet wilt gaan doen. Als je anderen op bepaalde pagina s ziet, dan mag je dat melden. Wij vinden dat géén klikken. Afspraken op schoolniveau Internet wordt gebruikt voor opbouwende educatieve doeleinden. Er wordt niet gewerkt op internet zonder dat er toezicht is van leerkrachten. Het gebruik van internet is een verantwoordelijkheid voor het hele team, ondersteunende diensten, leerlingen en ouders. We maken regelmatig looprondes. Een controle kan ook gebeuren door de geschiedenis te bekijken. Er worden geen sites bekeken die niet aan de algemeen geldende fatsoensnormen voldoen. Er wordt aan de kinderen uitgelegd, waarom zij bepaalde sites wel of niet mogen bekijken. De groepsleerkracht draagt zorg voor een omgeving, waarin kinderen open kunnen vertellen wanneer zij op een ongewenste, onbedoelde site komen. Het is meestal immers niet hun schuld. Informatie die terug te voeren is op kinderen mag niet op het openbare deel van het net terechtkomen. Namen in combinatie met foto s van kinderen worden niet op het net gepubliceerd. Ouders kunnen bij inschrijving op onze school aangeven dat ze bezwaar maken tegen plaatsing van beeldmateriaal van hun kinderen op het internet. Ouders kunnen met vragen en/of opmerkingen over beeldmateriaal op onze site altijd terecht bij de directie van de school. Op grond van hun pedagogische verantwoordelijkheid mogen de groepsleerkracht van leerlingen bekijken. Hier wordt zorgvuldig mee om gegaan. Schoolgids Basisschool De Schakel 20

21 Bij het niet nakomen van deze afspraken, worden eventuele sancties door de school genomen. Verjaardagen van kinderen: Als Uw kind jarig is, wordt daar ook op school aandacht aan geschonken. De ouders van kinderen uit groep 1 en 2 mogen op de verjaardag met hun kind meekomen om in de groep enige tijd het feest mee te vieren. Het jarige kind mag in de eigen groep trakteren. Bij het trakteren moet U bedenken dat veel ouders bezwaar maken tegen snoep en andere zoetwaren, Bij voorkeur dus geen snoep, ijsjes, chips en dergelijke. Goede alternatieven zijn b.v. fruit, rozijnen, borrelworstje,kaas e.d.. Het is ook niet de bedoeling dat kinderen een cadeautje geven aan andere kinderen als traktatie. Bedenk dat een kinderhand snel is gevuld. Bovendien hoeft U niet altijd origineel te doen! Kinderen krijgen de dag voordat ze willen trakteren een traktatiebox mee naar huis. Hier moet de traktatie in passen en deze traktatiebox kunt u dan mee geven aan uw kind. Wij gaan ervan uit dat u zich aan het bovenstaande houdt. Verjaardag van de ouders, voor kinderen van groep 1-2: Als U wilt dat Uw kind een tekening kan meenemen naar een jarige ouder, geef dan ruim van tevoren een briefje mee. De leraar heeft dan tijd om daarvoor iets te zoeken. De kinderen van groep 1 en 2 krijgen een briefje mee zodat u vooraf de data kunt aangeven. Etui of pennendoosje: Geef uw kind geen schrijf- en kleurspullen mee naar school. Wat ze nodig hebben, wordt namelijk op school verstrekt. Voor het opbergen van de spullen is een pennendoosje of etui wel handig. Vernielingen of verlies Voor zover U daar als ouders iets aan kunt doen vragen wij U om samen met ons de gebouwen, de materialen (als boeken, pennen, scharen, potloden etcetera), tuin en de speeltoestellen met zorg te behandelen. Wijst U ook Uw kind op die zorg? In voorkomende gevallen zullen wij ouders aansprakelijk stellen voor de vernielingen of verlies van schooleigendommen door hun kind. Voorkómen is natuurlijk in alle gevallen beter. TSO op de Schakel Kinderen op de Schakel kunnen tussen de middag op school overblijven. Belangrijkste punten in ons beleidsdocument dat zowel op de site als op Isy terug te vinden is, zijn: -kinderen kunnen elke dag overblijven m.u.v de woensdagen en de studie/vakantiedagen -het overblijven wordt verzorgd van tot uur -kinderen van groep 1,2 en 3 worden in de klas opgehaald door de overblijfkracht -kinderen kunnen dagelijks voor 9.00 uur per aan- en afgemeld worden voor de TSO - we hanteren één vast tarief van 2,- per keer -kinderen die overblijven of die te laat afgemeld zijn, betalen een bedrag van 2 per keer. -ouders krijgen maandelijks via de een rekening voor de gemaakte TSO-kosten Schoolgids Basisschool De Schakel 21

22 4. DE ZORG VOOR DE KINDEREN 4.1 Opvang van nieuwe kinderen Algemeen: De Schakel hanteert geen grenzen in het aanmeldingsgebied. Meestal worden vooral de kinderen uit de dorpen Broekhuizen en Broekhuizenvorst geplaatst in groep 1 van De Schakel. De directie kan op grond van bekende of door de ouders ingebrachte informatie nader onderzoek doen of de aanwezigheid van dit kind ernstige verstoring van rust, veiligheid of gezondheid kan opleveren voor De Schakel, wat gevolgen kan hebben voor de inschrijfmogelijkheid. Als het een kind betreft met (heel) veel extra zorg zal aanname door De Schakel afhankelijk zijn van de verwachtingen van de ouders de mogelijkheden van dit kind de mogelijkheden van De Schakel. Deze verzoeken tot inschrijving worden beoordeeld door een bredere commissie, waarin in elk geval ook de Interne Begeleider en de directie van De Schakel zitting hebben. Op school houden we een dossier bij van elk kind. In dit dossier zijn slechts gegevens opgenomen die van belang zijn in het kader van de doelstellingen van onze school. De leerlingenregistratie is slechts toegankelijk voor de personeelsleden die direct betrokken zijn bij het onderwijs en de begeleiding van het betreffende kind en zijn ouders/ verzorgers. Verder is wettelijk geregeld dat ook het bevoegde gezag en de inspectie inzage hebben in de leerlingendossiers. Gegevens uit de leerlingenadministratie worden niet zonder schriftelijke toestemming van de ouders/ verzorgers aan andere dan hierboven genoemde personen of instanties verstrekt. Nieuwe leerlingen voor groep 1: De toelating van de kleuters gebeurt op de eerstvolgende woensdag nadat uw kind vier jaar is geworden. Uitzonderingen hierop zijn de vakanties. Na een vakantie kan uw kind op maandag in de groep beginnen. Tot de laatste 4 weken van het schooljaar kunnen kinderen instromen. Tijdens de laatste 4 weken is het vaak erg druk en is het programma afwijkend. Geen ideaal moment om als kleuter te beginnen. Ouders dienen het aanmeldingsformulier in te vullen en te ondertekenen. Eenmaal per jaar wordt een gezamenlijke aanmelding georganiseerd. Tijdens de aanmelding wordt overlegd met de ouders over eventuele bijzonderheden. Indien ouders dat willen kan een kijkje worden genomen in het schoolgebouw. Voorafgaand aan de plaatsingsdatum komt uw kind kennismaken met de groep en de leerkracht. De kennismakingsdag wordt tijdig bekend gemaakt aan de betreffende ouders. Ook op dat moment vindt een gesprek plaats. Indien de ouders de eerste schooldagen ongerust zijn over het verblijf op school mogen ze gerust even bellen. De leerplicht start vanaf 5 jaar: Voor deze 5- jarigen geldt een speciale regeling: - Als de ouders dat tijdig tevoren doorgeven aan de directeur, mag een vijfjarig kind 5 uren per week de lessen verzuimen. - Alleen in overleg met de directeur kan deze toestaan dat uw kind nog vijf uren langer thuis gehouden kan worden. Bij deze regeling wordt wel uitdrukkelijk gewezen op het belang van uw kind en van de school. Leerlingen met geen of een andere geloofsovertuiging en/of medische beperkingen: Kinderen met een andere of geen geloofsovertuiging worden natuurlijk gewoon op De Schakel toegelaten. Deze kinderen volgen het reguliere lesprogramma, inclusief de godsdienstlessen. Mochten medische redenen en of religieuze overtuiging dit onmogelijk maken, dan treden de ouders in overleg met de directie. Het bevoegde gezag bepaalt of, en welke, vervangende activiteiten op die momenten worden aangeboden. Zie ook punt 3.6. Plaatsing van kinderen die van een andere school komen: Het gesprek tussen een directielid en ouders geeft over en weer informatie. Daarnaast zullen we de (wettelijk verplichte) gegevens van het betreffende kind opnemen. De Schakel verzorgt een inschrijfbewijs naar de vorige school. Van die school verwachten we dan een uitschrijfbewijs. Indien een dossier over dit kind wordt meegegeven, kan de leerkracht de aansluiting gemakkelijker maken. We ontvangen deze informatie het liefst via de ouders zodat u weet wat doorgegeven is. Bij de aanmelding ondertekenen de ouders een verklaring dat relevante gegevens kunnen worden Schoolgids Basisschool De Schakel 22

23 opgevraagd bij de vorige school. Waar mogelijk volgt een kennismaking met de groep, zodat het kind zo snel mogelijk normaal meedraait in de groep. Opvang van kinderen met een indicatie van een Regionaal Expertise Centrum (REC): De komende jaren kunnen verzoeken bij de reguliere basisscholen binnenkomen om kinderen met een handicap op school te plaatsen. Het betreft hier kinderen die geld krijgen om extra begeleiding en voorzieningen te kunnen betalen, volgens de wet Leerling Gebonden Financiering (LGF). Als school staan we in principe open voor dergelijke verzoeken, die daarna worden beoordeeld door een brede commissie, waarin in elk geval ook de intern begeleider en de directeur van de school zitting hebben. We zoeken daarbij naar een balans tussen de hulpvraag van dit kind en de mogelijkheden van de school, inclusief de organisatie binnen de klas / de school en de positie van de medeleerlingen. We maken gebruik van het draaiboek zoals dat is vastgelegd in het handboek van het samenwerkingsverband WSNS. Dit ligt ter inzage op school. De afspraken met de ouders worden vastgelegd. In de teamvergaderingen hebben we uitgebreid stil gestaan bij de mogelijkheden van aanname. De LGF-wetgeving was/ is daarbij uitgangspunt: er is een vraag vanuit dit kind, deze keuze wordt door de ouders gesteund / versterkt, de scholen voor Speciaal Onderwijs behouden hun expertise en stellen deze beschikbaar via ambulante begeleiding. De wet LGF spreekt van een kwaliteitsverbetering op zowel BaO als SO door de intensieve samenwerking. Bij aanmelding van een kind worden de volgende uitgangspunten gehanteerd door De Schakel: 1. Elke aanmelding wordt individueel behandeld en beoordeeld. 2. Aanname van een kind mag niet leiden tot een zodanige verstoring van onderwijsleerprocessen dat uitvoering redelijkerwijs niet van het team kan worden verwacht. 3. In de groep kan door iedereen rustig worden gewerkt (sfeerbepalend). 4. De gedragsregels in de groep gelden zoveel mogelijk voor alle kinderen. 5. Ingekochte tijd per kind is herkenbaar en specifiek. 6. Zorg aan één kind gaat niet ten koste van zorg aan anderen. Het zorgschema van de groep en van de school blijft evenwichtig en uitvoerbaar. 7. De ouders ontvangen ter informatie deze aandachtspunten. 8. Een voorgenomen besluit wordt, na overleg met de groepsleerkracht, genomen door de directeur en de IB-er en ter goedkeuring voorgelegd aan de teamvergadering. Alle teamleden moeten positief de aanname ondersteunen. 9. Iedere aanvraag voor een kind met LGF zal een gespreksonderwerp zijn. Een en ander is namelijk afhankelijk van de bestaande leerlingenzorg in de groep. 10. De Schakel streeft naar geïntegreerde opvoeding: samen waar het kan. 11. De Schakel besteedt aandacht aan zelfredzaamheid en sociaal-emotionele factoren, naast de cognitieve ontwikkeling. 12. Er is respect voor de eigenheid van elk kind. 13. Rechten van andere kinderen mogen niet in het gedrang komen. 14. De noodzakelijke verzorging wordt opgenomen in het contract. De groepsleerkracht kan dit slechts incidenteel uitvoeren. 15. Kinderen met een LGF worden eerst als gastleerling in een proefperiode geplaatst. 16. Lijdensdruk bij het kind leidt tot kritisch evalueren en aanpassen van de doelen en mogelijkheden. 17. Het welzijn van de leerkracht en van de groep wordt periodiek geëvalueerd. Dit kan leiden tot aanpassing van de doelen en mogelijkheden. 18. We bespreken niet alleen de korte termijn maar we proberen ook samen enkele jaren vooruit te blikken en in te schatten wat dit vergt. Bevordering naar volgend leerjaar: Na de zomervakantie worden de kinderen bevorderd naar de volgende groep. De kinderen in groep 1 die laat in het kalenderjaar zijn geboren zullen zo mogelijk mee doorstromen naar de volgende groep. Hiervoor heeft de school een notitie opgesteld. Deze notitie kunt u bij de directie opvragen. Bevordering is afhankelijk van de ontwikkeling en prestaties van uw kind, waarbij ook sociale, emotionele en motorische ontwikkelingen meespelen. De groepsleraar geeft daarin advies en overlegt met de ouders. Uiteindelijk beslist de directeur over de plaatsing in de groepen. Schoolgids Basisschool De Schakel 23

24 4.2 Het volgen van de ontwikkeling van de kinderen De middelen die worden gebruikt om de vorderingen van leerlingen te verzamelen De leerkrachten houden de voortgang van elk kind heel precies en systematisch bij. Enerzijds gebeurt dat door gemaakt werk na te kijken en door te toetsen of de kennis ook werkelijk door het kind is begrepen, anderzijds gebeurt dat door nauwkeurig het doen en laten in de gaten te houden, de werkhouding, het doorzettingsvermogen, maar ook de sociale en emotionele kant van het kind. Bij de toetsing maken we ook gebruik van landelijk genormeerde toetsen (CITO LOVS), zodat we elk kind kunnen vergelijken met de normale landelijke ontwikkeling. In de ouderfolder van CITO vindt u verdere informatie. Als school krijgen we zo een beeld hoe de totale klas, en de totale school landelijk presteert. De bedoeling is om signalen te krijgen, zoals: - pas op, dit kind dreigt vast te lopen - opgelet, dit kind moet meer worden uitgedaagd - de groep presteert op niveau, of minder, of juist heel goed. Vanaf dit schooljaar is op Dynamiek niveau afgesproken dat we op onze scholen geen A t/m E vaardigheidsscore gebruiken, maar de 1 t/m 5 score omdat deze schaalscore gemakkelijker te hanteren is. De vaardigheidsniveaus geven aan hoe een leerling scoort ten opzichte van zijn leeftijdsgenoten. Bij de oude indeling in A t/m E betekent A dat een leerling tot de 25% leerlingen behoort met de hoogste score. E wil zeggen dat de leerling tot de 10% laagst scorende leerlingen behoort. Bij deze indeling is er geen duidelijk gemiddelde groep. A en B vormen immers samen de 50% hoogst scorende leerlingen. C t/m E zijn de 50% leerlingen met een score onder het gemiddelde. Hoewel C de middelste letter is, wil dit dus niet zeggen dat een leerling met een C-score gemiddeld scoort. Om deze verwarring te voorkomen is een nieuwe indeling gemaakt waarbij er wel een duidelijke gemiddelde groep is. In de indeling I t/m V bestaat elke groep uit 20% leerlingen. Een vaardigheidsniveau III betekent in dit geval dat de leerling behoort tot het gemiddelde. Alle toetsen worden afgenomen op vastgestelde momenten in het jaar om een juiste vergelijking te kunnen maken. De Schakel gebruikt daarvoor een toetsrooster. Dit kan aangepast worden. De verslaggeving van gegevens over leerlingen Van ieder kind houdt de groepsleerkracht een aantal gegevens bij over de werkresultaten, de werkhouding en andere zaken over de activiteiten in de groep. Daarnaast beheren we toetsresultaten, leerling-besprekingen, gesprekken met ouders en speciale onderzoeken. Dit alles gebeurt digitaal. Doorspreken van de vorderingen van kinderen Na iedere toetsperiode bespreken de leerkrachten samen met de Interne Begeleider de groepsresultaten. Er wordt vooral aandacht gegeven aan kinderen met opvallende resultaten en aan de groep in het algemeen. Binnen het team fungeert Mirjam Rijkers als Interne Begeleider. Elke week zijn daarvoor uren ingepland. Haar taak is o.a.: goede organisatie van de leerlingzorg; overleg met teamleden over problemen met kinderen; het (mede) zoeken naar oplossingen voor kinderen en leerkrachten: coaching het overleggen met collega-scholen, begeleidingsdienst e.a.; het opzetten van een bibliotheek met speciale leermiddelen; orthotheek In uitzonderlijke gevallen zal de Interne Begeleider ook oudergesprekken voeren samen met de groepsleraar. In alle andere gevallen verzorgt de groepsleraar de gesprekken met ouders. De rapportage aan de ouders van groep 3 t/m 8. Ouder ontvangen 2 maal per jaar een rapport. Het eerste rapport in februari en het tweede rapport in juni. In februari worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek: het 10 minuten gesprek over het rapport. In juni kunnen alle ouders naar aanleiding van het tweede zelf een derde gesprek aanvragen. In september vindt in iedere groep een algemene ouderavond plaats. U hoort dan over het reilen en zeilen in de betreffende groep. In groep 1-2 krijgt u dan tevens informatie over de ouderraad. Schoolgids Basisschool De Schakel 24

25 Gescheiden ouders Iedere ouder heeft in principe recht op informatie over zijn of haar kind. Om hieraan tegemoet te kunnen komen is er voor alle scholen van Dynamiek scholengroep de volgende afspraak gemaakt. Bij gescheiden ouders is de verzorgende ouder (daar waar het kind woont) voor de school het eerste aanspreekpunt. Deze ouder ontvangt alle informatie over het kind. Wij gaan ervan uit dat beide ouders deze informatie met elkaar delen. Indien dit niet het geval is, heeft de niet verzorgende ouder het recht om deze informatie op te vragen bij de directeur van de school. Deze informatie wordt altijd gegeven, tenzij het belang van het kind zich hiertegen verzet. Wat de ouderavonden betreft worden beide ouders uitgenodigd voor een gezamenlijk gesprek. Alleen in heel bijzondere gevallen kan hiervan worden afgeweken. Oudergesprekken In november worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek. Tijdens dit gesprek zal het welbevinden en het sociaal functioneren van het kind besproken worden. In februari worden alle ouders uitgenodigd voor een gesprek n.a.v. het rapport. In juni kunnen ouders/leerkrachten aangeven of een gesprek wenselijk is of niet. Groepen 1 en 2 De persoonlijke oudergesprekken vinden plaats - in november voor de kinderen uit groep 1 (en enkele kinderen uit groep 2) - in februari voor groep 2 - in juni wordt gesproken met de ouders van kinderen uit groep 1 (en enkele kinderen uit groep 2) De ouders ontvangen hiervoor een persoonlijke uitnodiging. U bespreekt dan met de leerkracht o.a. de observaties die zijn opgetekend. Groep 3: Groep 3 werkt ook met rapportboekjes waarin de kinderen zelf gewerkt hebben. Groep 7: De ouders van kinderen uit groep 7 ontvangen een uitnodiging in juni om de resultaten van de Cito- Entreetoets samen met de leerkracht te bespreken. Groep 8: In november is een gezamenlijke avond, waarop wordt gesproken over de weg naar het Voortgezet Onderwijs. In januari, vóór de aanmelding van de kinderen bij de volgende school en voor de Citotoets, vinden de adviesgesprekken plaats. Overigens: De leraren zijn altijd bereid met U te praten over Uw kind. Het liefst buiten schooltijd. Het beste kunt U een afspraak maken voor een rustig gesprek. Het werk van Uw kind mag U natuurlijk bekijken. Doet U dat echter bij voorkeur voor of na schooltijd. 4.3 Speciale zorg voor kinderen met specifieke behoeften Onderwijs aan kinderen die langdurig ziek zijn: In de kaderwet Ondersteuning onderwijs zieke leerlingen ( ) is opgenomen dat scholen zelf verantwoordelijk zijn voor het verzorgen van onderwijs aan zieke kinderen. De leerkrachten staan hier echter niet alleen voor; zij kunnen gebruik maken van de ondersteuning van een consulent Onderwijs aan Zieke Leerlingen, die verbonden is aan het BCO. (BCO= Begeleidings Centrum voor Onderwijs en Opvoeding) Deze consulent maakt, in overleg met de school, afspraken over de inhoud van de ondersteuning. Wordt uw kind opgenomen in een academisch ziekenhuis, dan kunt u zich aanmelden bij de Educatieve Voorziening in het ziekenhuis zelf. Voor nadere informatie kunt u terecht bij de directie van de school of bij het BCO. Zorgcyclus: Door middel van de observaties, de toetsen en de doorlopende aantekeningen binnen de groep kunnen leerproblemen, leerachterstanden en achterstanden in de ontwikkeling van kinderen vroeg worden ontdekt. Na de toetsresultaten is er overleg met de Interne Begeleider. Kinderen met problemen worden zo goed mogelijk extra geholpen door de groepsleraar. U wordt daar via de normale oudergesprekken van op de hoogte gebracht. Deze extra zorg wordt soms ondersteund door de R(emedial) T(eaching) leerkracht. Als dat regelmatig voor uw kind nodig is, krijgt u zeker bericht. De meeste zorg vindt plaats in de groepen, vooral op de zelfstandige werkmomenten. De RTleerkracht werkt meestal buiten de groep in een aparte ruimte. Schoolgids Basisschool De Schakel 25

26 Daarbij is heel kindgericht werken mogelijk. Indien de extra hulp te weinig resultaat oplevert, kan het BCO, altijd in samenspraak met de ouders, beperkt onderzoek doen. Het doel is steeds: dit kind zo goed mogelijk helpen, zodat het IN de klas optimaal kan blijven werken. Indien uit de voortgang blijkt dat de zorg voor deze leerling tekort schiet, kan de Interne Begeleider in overleg met de ouders besluiten tot de aanvraag van extern onderzoek. In samenspraak met ouders, en na goedkeuring van de ouders, worden de nodige stappen gezet De begeleiding van de overgang naar een andere school Naar een andere school voor basisonderwijs: Als ouders te kennen geven dat zij hun kind gaan plaatsen op een andere basisschool, dan verzorgt de groepsleraar een onderwijskundig overzicht voor de volgende school. Indien mogelijk wordt dit aan de ouders meegegeven. De ouders ontvangen desgewenst een afschrift. De directeur van De Schakel schrijft deze leerling vervolgens uit en zorgt voor een administratief bewijs van uitschrijving voor de nieuwe school. De nieuwe school stuurt een bewijs van inschrijving aldaar. Naar het vervolgonderwijs: In november wordt uitleg gegeven aan de ouders van de leerlingen van groep 8 over de verschillende vormen van Voortgezet Onderwijs (V.O.). Ook met de kinderen zelf wordt daarover gesproken. De ouders kiezen - na overleg met de leraar en evt. de directeur - voor hun kind een vorm van voortgezet onderwijs. Een onderwijskundig overzicht wordt door de directeur en de ouders ondertekend, waarna ook de ouders een exemplaar ontvangen. De overdracht verloopt vervolgens digitaal. Op sommige V.O. scholen kunnen kinderen proeflessen volgen De meeste scholen voor V.O. houden een open dag, zodat U samen met Uw kind kunt gaan kijken. In april maken deze kinderen een CITO-eindtoets (Centraal Instituut voor Toetsontwikkeling). De aanmelding op het V.O. verzorgen de ouders zelf, waarbij het onderwijskundige overzicht wordt afgegeven aan de school voor V.O. De administratieve uitschrijving wordt verzorgd door de directeur. Aanmelding bij een Speciale school voor Basisonderwijs: Als een aanmelding voor de Speciale school voor Basisonderwijs wordt geadviseerd, moeten de ouders die aanvraag zelf doen. Natuurlijk zal De Schakel de ouders met raad en daad bijstaan. Schoolgids Basisschool De Schakel 26

27 4.5 De wet op Passend Onderwijs. De Wet passend onderwijs Op 1 august 2014 is de Wet passend onderwijs ingegaan. Deze wet vervangt het systeem van de leerling-gebonden financiering; beter bekend als de toewijzing van de rugzak. De kern van passend onderwijs is: Het uitbreiden van de kansen op de beste ontwikkeling voor ieder kind. Daarbij gaat het om maatwerk in het onderwijs voor elk kind met of zonder extra ondersteuning. De belangrijkste veranderingen door de invoering van deze wet zijn: Schoolbesturen hebben zorgplicht. Dat wil zeggen dat elk schoolbestuur de verantwoordelijkheid heeft om alle kinderen een passende onderwijsplek te bieden op de eigen school, of op een andere school in het regulier- of het speciaal onderwijs. Samenwerkingsverbanden krijgen het geld en de verantwoordelijkheid voor de uitvoering van passend onderwijs. Schoolbesturen maken onderdeel uit van een Samenwerkingsverband. Basisondersteuning is de door het samenwerkingsverband afgesproken onderwijsondersteuning, die een school aan alle leerlingen moet kunnen bieden. Op onderstaande websites vindt u uitgebreide informatie over de Wet passend onderwijs. Dynamiek scholengroep maakt deel uit van samenwerkingsverband: Passend Onderwijs Noord-Limburg. De regiogrens van het samenwerkingsverband loopt gelijk met de grenzen van 8 gemeenten: Mook en Middelaar, Gennep, Bergen, Venray, Horst aan de Maas, Peel en Maas, Venlo en Beesel. Ons samenwerkingsverband wil bereiken dat er in Noord- Limburg kwalitatief goed primair onderwijs beschikbaar is voor alle kinderen. Extra ondersteuning, voor kinderen die dit nodig hebben, wordt zoveel mogelijk geboden op de gewone basisschool. Scholen en leerkrachten ontwikkelen zich steeds verder om ook kinderen met speciale ondersteuningsvragen goed onderwijs te kunnen bieden. Scholen kunnen hierbij een beroep doen op de expertise van het speciaal onderwijs. Voor een beperkte groep kinderen blijven speciale voorzieningen in de regio bestaan. Regulier onderwijs als het kan, speciaal onderwijs als het moet. In het ondersteuningsplan staan de afspraken die scholen in onze regio hebben gemaakt. Dit plan kunt u lezen via de link:http://po.passendonderwijsnoordlimburg.nl/ Elk bestuur bepaalt zelf hoe de extra ondersteuning op de basisschool wordt vormgegeven: o hoe en wanneer ambulante expertise in dialoog met het speciaal onderwijs wordt ingezet, o of er al of niet gemeenschappelijke arrangementen worden ontwikkeld met eigen scholen of in combinatie met andere schoolbesturen. De werkwijze van Dynamiek Scholengroep hierin Dynamiek Scholengroep streeft er naar om zoveel mogelijk kinderen passend onderwijs te bieden op de school in hun thuis omgeving. Dit gebeurt door te werken in drie clusters. Onze school maakt onderdeel uit van cluster Rood. De middelen voor de extra ondersteuning zijn toebedeeld aan de clusters. Op basis van deze gelden wordt aan elk cluster een ondersteuningsteam toegewezen. De clusters hebben een grote mate van eigen verantwoordelijkheid en zeggenschap t.a.v. de inzet van de ondersteuningsmiddelen en expertise. De totale ondersteuning staat onder leiding van een Bovenschools Ondersteunings Coördinator (BOC-er) Het ondersteuningsteam van een cluster wordt gevormd door: de BOC-er, de Intern Begeleiders/leerkrachten Zorg van het cluster, orthopedagoog/gz-psycholoog van BCO, de Ambulant Begeleiders uit de REC s 1,2,3 en 4 en Ambulant begeleider van het SBO. Ook teamleden uit het cluster, die gespecialiseerd, zijn kunnen worden ingezet. Schoolgids Basisschool De Schakel 27

612671 Speelkaarten.indd 1 12-06-2006 16:14:06

612671 Speelkaarten.indd 1 12-06-2006 16:14:06 NEDERLANDS > Mondeling taalonderwijs De leerlingen leren informatie te verwerven uit gesproken taal. Ze leren tevens die informatie, mondeling of schriftelijk, gestructureerd weer te geven. 1 612671 Speelkaarten.indd

Nadere informatie

Nieuws in de klas Postbus 12040 1100 AA Amsterdam t: 020-4309190 f: 020-4309199 e: info@nieuwsindeklas.nl w: www.nieuwsindeklas.nl

Nieuws in de klas Postbus 12040 1100 AA Amsterdam t: 020-4309190 f: 020-4309199 e: info@nieuwsindeklas.nl w: www.nieuwsindeklas.nl Aansluiting Nieuwsservice bij curriculum Bijlage bij Handleiding Nieuwsservice Primair Onderwijs is een uitgave van Nieuws in de klas. Deze bijlage hoort bij de Handleiding Nieuwsservice Primair Onderwijs

Nadere informatie

Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen 7 jaren en wens mijn opvolger, Bart Mous, heel veel succes op De Schakel!

Ik wil iedereen bedanken voor de prettige samenwerking in de afgelopen 7 jaren en wens mijn opvolger, Bart Mous, heel veel succes op De Schakel! Schoolgids 2013-2014 2013 Basisschool De Schakel 1 Beste ouders en verzorgers, De basisschool is een stukje van je leven. Voor de kinderen en voor u. Wist u, dat u in de loop van de jaren uw kind in totaal

Nadere informatie

Leerlijnen TULE SLO. Jory Tolkamp

Leerlijnen TULE SLO. Jory Tolkamp Leerlijnen TULE SLO Jory Tolkamp Om de doelen van mijn les te bepalen ging ik uit van de leerlijnen. Wat past bij de leerlingen qua stof van een ontwikkelingsgebied, waar zit het niveau? Maar een duidelijke

Nadere informatie

Richtlijn Kerndoelen. Verwijzing naar - Datum vaststelling April 2010. Datum bijstelling 01-10-2013

Richtlijn Kerndoelen. Verwijzing naar - Datum vaststelling April 2010. Datum bijstelling 01-10-2013 Richtlijn Kerndoelen Omschrijving Bijlage kerndoelen Verwijzing naar - Doelgroep Opsteller Teamleden en ouders Directie De Drift Datum vaststelling April 2010 Datum bijstelling 01-10-2013 Ons basisonderwijs

Nadere informatie

Onderzoekend en ontwerpend leren met zaakvakken. Heleen van Ravenswaaij MSc, Dr. Tim van Wessel

Onderzoekend en ontwerpend leren met zaakvakken. Heleen van Ravenswaaij MSc, Dr. Tim van Wessel Onderzoekend en ontwerpend leren met zaakvakken Heleen van Ravenswaaij MSc, Dr. Tim van Wessel Programma Terugblik rekenles Introductie zaakvakken en OOL zand en water oefenen onderzoeksvragen formuleren

Nadere informatie

Cultuurbeleidsplan 2015-2019

Cultuurbeleidsplan 2015-2019 CBS Maranatha Hoogklei 7, 9671 GC Winschoten Cultuurbeleidsplan 2015-2019 1. Inleiding Dit is het cultuureducatieplan van de CBS Maranatha in Winschoten. Een plan dat is opgesteld om een bijdrage te leveren

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

Keurmerk: Duurzame school

Keurmerk: Duurzame school Keurmerk: Duurzame school Doorlopende leerlijn voor duurzame ontwikkeling van basisonderwijs (PO) t/m voortgezet onderwijs (VO) PO-1 Kennis en inzicht (weten) Vaardigheden (kunnen) Houding (willen) Begrippen

Nadere informatie

Een kasteel in de buurt bezoeken

Een kasteel in de buurt bezoeken Een kasteel in de buurt bezoeken Als leerkracht heb je hier een begeleidende en sturende rol. Het is afhankelijk of jij als leerkracht de kinderen meeneemt en dingen aan ze verteld of dat er bijvoorbeeld

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Leerdoelen en kerndoelen

Leerdoelen en kerndoelen Leerdoelen en kerndoelen De leerdoelen in de leerlijn vallen in het leerdomein Oriëntatie op jezelf en de wereld. Naast de gebruikelijke natuur en milieukerndoelen (kerndoelen 39, 40 en 41) zijn ook de

Nadere informatie

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid

Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl. Stappenplan cultuureducatiebeleid Kleine Gartmanplantsoen 21 1017 RP Amsterdam T 020 620 9567 info@mocca-amsterdam.nl www.mocca-amsterdam.nl Stappenplan cultuureducatiebeleid Inleiding Dit stappenplan is een handreiking om te komen tot

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst)

Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Mens en maatschappij (aardrijkskunde, economie, geschiedenis, godsdienst) Kerndoelen 36. De leerling leert betekenisvolle vragen te stellen over maatschappelijke kwesties en verschijnselen, daarover een

Nadere informatie

Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO

Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Voorstel van de Taakgroep Vernieuwing Basisvorming voor nieuwe kerndoelen onderbouw VO Onderdeel van de eindrapportage

Nadere informatie

Verlof of vakantie onder schooltijd

Verlof of vakantie onder schooltijd Leerplicht Vrijstelling van schoolbezoek Verlof of vakantie onder schooltijd In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een

Nadere informatie

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist

Vakgebieden Methoden Omschrijving Taal Groep 1-2. Schatkist Nederlandse taal Kinderen ontwikkelen mondelinge en schriftelijke vaardigheden waarmee ze de Nederlandse taal leren gebruiken in situaties die zich in het dagelijkse leven voordoen. Tevens verwerven ze

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

VOORSTEL HERZIENE KERNDOELEN BASISONDERWIJS

VOORSTEL HERZIENE KERNDOELEN BASISONDERWIJS VOORSTEL HERZIENE KERNDOELEN BASISONDERWIJS Inhoud Preambule 3 Nederlands 4 Engels 7 Friese taal 8 Rekenen/wiskunde 10 Oriëntatie op jezelf en de wereld 12 Kunstzinnige oriëntatie 15 Bewegingsonderwijs

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Informatie boekje groep 8

Informatie boekje groep 8 Informatie boekje groep 8 Groepsinformatie groep 8 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 8 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie

Primair Onderwijs. 6 lessen

Primair Onderwijs. 6 lessen Maak je eigen land! Voor de docent Vak(gebied) Schooltype/afdeling Oriëntatie op jezelf en de wereld, Aardrijkskunde Primair Onderwijs Leerjaar Groep 3/4 Tijdsinvestering Vakinhoud Kerndoelen 6 lessen

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma

Docentenhandleiding Educatieprogramma Docentenhandleiding Educatieprogramma Hoe, wat & waar Primair Onderwijs groep 3 t/m 6 Inhoud Het Dordrechts Museum..p.3 Algemene doelstelling programma...p.3 Aansluiting bij kerndoelen. p.3,4 Programma:Hoe,

Nadere informatie

Aardrijkskunde vaardigheden (PO-vmbo)

Aardrijkskunde vaardigheden (PO-vmbo) Aardrijkskunde vaardighed (PO-vmbo) Sector kerndoel primair onderwijs kerndoel onderbouw kerndoel ob vmbo kb/gl/tl vmbo bovbouw bb examhed vmbo bovbouw kb examhed vmbo bovbouw gl/tl examhed Kern 1. Werk

Nadere informatie

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap:

De Onderwijsraad heeft in deze zes kerndoelen geformuleerd waar het primair onderwijs aan moet voldoen inzake Actief Burgerschap: Actief Burgerschap Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Actief Burgerschap: een nadere kennismaking 3 3. Actief Burgerschap: een doel en een middel 4 4. Actief Burgerschap: Hoe leren we dit aan? 5 5. Actief

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

CKV Festival 2012. CKV festival 2012

CKV Festival 2012. CKV festival 2012 C CKV Festival 2012 Het CKV Festival vindt in 2012 plaats op 23 en 30 oktober. Twee dagen gaan de Bredase leerlingen van het voortgezet onderwijs naar de culturele instellingen van Breda. De basis van

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

Archeologie op school. Handleiding voor de leerkracht

Archeologie op school. Handleiding voor de leerkracht Archeologie op school Handleiding voor de leerkracht 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Aan de slag: verkorte handleiding 4 3. Verantwoording 5 Archeologie en erfgoededucatie 5 Kerndoelen 5 Didactisch concept

Nadere informatie

Canon en kerndoelen geschiedenis PO

Canon en kerndoelen geschiedenis PO Canon en kerndoelen geschiedenis PO bron: http://www.entoen.nu/primair-onderwijs/didactisch-concept/leerplan-(slo)/geschiedenis In dit hoofdstuk over canon en geschiedenis wordt eerst ingegaan op de recente

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

Het beleidsplan cultuureducatie

Het beleidsplan cultuureducatie Het beleidsplan cultuureducatie Beleidsplannen voor cultuureducatie kunnen variëren van 1 A4 tot een compleet beleidsplan. Belangrijk hierbij is dat het cultuureducatiebeleid onderdeel is van het schoolplan.

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Schatgraver werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 960 uur per

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE 1 ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE OP DE VALKENHEUVEL De wetgever schrijft scholen in Nederland voor om zich actief in te spannen om het besef van kinderen

Nadere informatie

Mens en maatschappij vaardigheden (PO-vmbo)

Mens en maatschappij vaardigheden (PO-vmbo) Mens en maatschappij vaardigheden (PO-vmbo) Sectoren kerndoelen primair onderwijs kerndoelen onderbouw vmbo bovenbouw exameneenheden Vakkernen 1. Informatievaardigheden 50: De leerlingen leren omgaan met

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Kerndoelen primair onderwijs

Kerndoelen primair onderwijs Kerndoelen primair onderwijs Publicatie van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap Tekst: Productie: Ontwerp: Druk: Projectnr.: 36027/8000 Uitgave: April 2006 Jan Greven & Jos Letschert SLO

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

JAARPROGRAMMA GROEP 7

JAARPROGRAMMA GROEP 7 JAARPROGRAMMA GROEP 7 Even voorstellen De leerkrachten van deze groep zijn: Patricia Mulder, zij werkt op maandag en dinsdag. Evelien Rikken werkt op woensdag, donderdag en vrijdag. Technisch lezen Technisch

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

Aanbod burgerschap en sociale integratie

Aanbod burgerschap en sociale integratie Aanbod burgerschap en sociale integratie 1 Kanjertraing Dronenplein 7 2411 HE Bodegraven www.d4w.nl/prinses-beatrixschool 2 Visie Levensbeschouwelijke visie: Wij zijn een open Protestants Christelijke

Nadere informatie

CBS De Wegwijzer Protocol Intercultureel leren, actief burgerschap en sociale integratie

CBS De Wegwijzer Protocol Intercultureel leren, actief burgerschap en sociale integratie CBS De Wegwijzer Protocol Intercultureel leren, actief burgerschap en sociale integratie Datum eerste versie 01-09-2011 Datum laatste versie 01-09-2014 Documenteigenaar Team CBS De Wegwijzer Datum volgende

Nadere informatie

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD

VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VERANTWOORDING: ETEN IS LESTIJD VISIE EN WERKWIJZE Op De Levensboom werken we met een continurooster. Een continurooster houdt bij onze school in dat alle kinderen de hele dag op school zijn. De leerkrachten

Nadere informatie

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1

& Sociale Integratie. Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP. Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 Beleidsstuk ACTIEF BURGERSCHAP & Sociale Integratie Actief burgerschap & Sociale integratie. Het Palet MeerderWeert 1 INHOUDSOPGAVE Hoofdstuk 1: Visie op actief burgerschap & sociale integratieactie Hoofdstuk

Nadere informatie

CBS De Akker Protocol Intercultureel leren, actief burgerschap en sociale integratie

CBS De Akker Protocol Intercultureel leren, actief burgerschap en sociale integratie CBS De Akker Protocol Intercultureel leren, actief burgerschap en sociale integratie Datum eerste versie 19-12-2005 Intercultureel leren 09-03-2009 Actief Burgerschap en Soc. Integratie Datum laatste versie

Nadere informatie

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS?

Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? Wat is de identiteit voor de schoolraad van de PBS? 1. Levensbeschouwelijke (religieuze) identiteit : Over het algemeen geldt dat een ieder van het team zich achter de levensbeschouwelijke identiteit die

Nadere informatie

Stadswerken. Kerndoelen. Programma NMC. Groep 1 t/m 8. www.utrecht.nl/nmc

Stadswerken. Kerndoelen. Programma NMC. Groep 1 t/m 8. www.utrecht.nl/nmc Stadswerken Kerndoelen www.utrecht.nl/nmc Programma NMC Groep 1 t/m 8 Kerndoelen nader toegelicht De NMC-programma s geven met kerndoelen over Mens en Samenleving, Natuur en Techniek en Ruimte vooral invulling

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Kerndoelen regulier basisonderwijs

Kerndoelen regulier basisonderwijs DC 45 Kerndoelen regulier basisonderwijs 1 Inleiding Dit thema gaat over de kerndoelen voor het reguliere basisonderwijs. De kerndoelen worden vastgesteld door de overheid, in overleg met het onderwijsveld.

Nadere informatie

Huisje, boompje, beestje

Huisje, boompje, beestje Docentenhandleiding Educatieprogramma Huisje, boompje, beestje Primair Onderwijs groep 1 en 2 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma:

Nadere informatie

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet

Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Informatiefolder Glimlach van Twente Leerplichtwet Welkom in Oldenzaal! Leerplichtwet Met een goede schoolopleiding en een diploma op zak sta je sterker in de maatschappij. Daarom moeten alle jongeren

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl

Actief burgerschap. Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl 2013 Actief burgerschap 0 Sint Gerardusschool Splitting 145 7826 ET Emmen Tel: 0591-622465 gerardusschool@skod.nl Inhoudsopgave Pagina Inleiding 2 Hoofdstuk 1 : 3 Hoofdstuk 2 : : een doel en een middel

Nadere informatie

Waar halen ze de ENERGIE. vandaan? Leerlijn

Waar halen ze de ENERGIE. vandaan? Leerlijn Leerlijn Waar halen ze de ENERGIE vandaan? Inleiding De lesmethode van Solarkids heeft een doorgaande leerlijn voor het basisonderwijs. De leerlijn is gebaseerd op de kerndoelen die zijn opgelegd door

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

H4. Het internetprotocol

H4. Het internetprotocol H4. Het internetprotocol Internet De kinderen van onze school kunnen gebruik maken van internet. Wij hebben ervoor gekozen de kinderen vanaf groep 3 die mogelijkheid te bieden. We hebben een eigen Nederlandstalige

Nadere informatie

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015

Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Dans & drama o.b.s. De Eiber Dedemsvaart Januari 2015 Inleiding 2 INLEIDING DANS Leerlingen in het basisonderwijs dansen graag. Het sluit aan bij hun natuurlijke creativiteit, fantasie en bewegingsdrang.

Nadere informatie

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE

ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE Heutink ICT ACTIEF BURGERSCHAP EN SOCIALE INTEGRATIE op de C.B.S. De Bruinhorst 22-5-2012 Inhoudsopgave Inleiding 3 Pagina 1. Burgerschap op de Bruinhorstschool 3 2. Kerndoelen 3 3. Visie 4 4. Hoofddoelen

Nadere informatie

Sprekende Portretten

Sprekende Portretten Docentenhandleiding Sprekende Portretten Sprekende Portretten Jacob Cuyp, Michiel Pompe van Slingelandt, 1649 Primair Onderwijs Groep 4 t/m 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling programma..

Nadere informatie

Spelen, werken, leren op het Slingertouw

Spelen, werken, leren op het Slingertouw Spelen, werken, leren op het Slingertouw Leer mij het zelf te doen. Opvoeden is jezelf overbodig maken Gras groeit niet door eraan te trekken, maar door de wortels water te geven. (Afrikaans spreekwoord)

Nadere informatie

7. Hoe werken we op school

7. Hoe werken we op school 7. Hoe werken we op school 7. Wat doen we? a. Groepen en lesuren per week Wat willen we en hoe werken we heeft u in hoofdstuk 2 kunnen lezen. Om aan de wettelijke eisen te voldoen, moeten we 940 uur per

Nadere informatie

Actief Burgerschap. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen

Actief Burgerschap. Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen Actief Burgerschap Iedereen is van de wereld en de wereld is van iedereen OBS De Hobbitstee Leerdam 2010 Met open vizier.. 2 Inhoudsopgave Inleiding 4 Hoofdstuk 1 : Actief Burgerschap: een nadere kennismaking

Nadere informatie

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen

Bijlage 1. Leerplicht. Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Verlof voor religieuze feestdagen Onderwerp Info verlofregeling. Geachte ouders/verzorgers, Om kinderen ongehinderd het leerproces te kunnen laten volgen is het belangrijk om het luxe verzuim zoveel mogelijk terug te dringen en waar mogelijk

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

Samenwerking. Betrokkenheid

Samenwerking. Betrokkenheid De Missie Het Spectrum is een openbare school met een onderwijsaanbod van hoge kwaliteit. We bieden het kind betekenisvol onderwijs in een veilige omgeving. In een samenwerking tussen kind, ouders en school

Nadere informatie

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015

Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Verzuimbeleid Praktijkcollege De Schakel d.d.1-6-2015 Inleiding De Schakel wil een veilige school zijn, een school met een veilig klimaat. Samenwerking met ouders is daarbij een voorwaarde. Ook bij het

Nadere informatie

Openbare basisschool De Drentse Hoek

Openbare basisschool De Drentse Hoek Aan de ouder(s)/verzorger(s) van de leerlingen van groep 5 Den Haag, 8 september 2014 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hartelijk welkom in groep 5! In deze brief wil ik u graag iets meer vertellen over de

Nadere informatie

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht

Leerrecht en leerplicht. Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet. Schitteren in Zijn licht Leerrecht en leerplicht Wat u als ouder moet weten over de leerplichtwet Schitteren in Zijn licht 1 Voorwoord 1 Leerrecht en leerplicht 2 Kwalificatieplicht 2 RMC 2 De leerplichtambtenaar 2 Leerplicht

Nadere informatie

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien

Visie en missie. Voorwoord. De Wingerd, samen groeien Samen groeien door Visie en missie De Wingerd, samen groeien Vanuit de christelijke identiteit ontmoeten we elkaar, luisteren we naar elkaar, inspireren we elkaar, zijn we nieuwsgierig en gaan we de dialoog

Nadere informatie

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen.

-Onze school behoort tot het officieel gesubsidieerd onderwijsnet. Het schoolbestuur is de gemeente Olen. Pedagogisch project 1. situering onderwijsinstelling 2. levensbeschouwelijke uitgangspunten 3. visie op ontwikkeling en opvoeding 4. het schoolconcept 1. Situering onderwijsinstelling 1.1 Een gemeenteschool:

Nadere informatie

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen

Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Extra verlof: alleen in bijzondere gevallen Voor alle ouders van kinderen in het basisonderwijs, speciaal onderwijs en voortgezet onderwijs Het belang van onderwijs voor uw kind De toekomst van uw kind

Nadere informatie

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan.

Wij bieden, op maat, een uitgebreid en intensief begeleidingstraject op de werkplek aan. Profielschets directeur OBS Het Toverkruid ELK KIND IS UNIEK! Algemeen In de gemeente Asten zijn twee basisscholen van PlatOO gesitueerd; OBS Het Toverkruid en OBS de Horizon. PlatOO zoekt voor OBS Het

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Kijk je rijk. Primair Onderwijs groep 5 en 6 Docentenhandleiding Educatieprogramma Kijk je rijk Primair Onderwijs groep 5 en 6 Inhoud Het Dordrechts Museum p.3 Algemene doelstelling programma p.3 Aansluiting bij kerndoelen p.3 Programma Kijk je rijk

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Internetprotocol De Parkenschool

Internetprotocol De Parkenschool Internetprotocol De Parkenschool Website Doelstelling: 1. Met onze homepage willen we informatie verstrekken over onze school aan iedereen die daarnaar op internet op zoek is. Er is een onderverdeling

Nadere informatie

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8

Docentenhandleiding Educatieprogramma. Schilderspraktijken. Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851. Primair Onderwijs groep 7 en 8 Docentenhandleiding Educatieprogramma Schilderspraktijken Ary Lamme, Ary Scheffer aan het werk in het atelier, 1851 Primair Onderwijs groep 7 en 8 Inhoud Het Dordrechts Museum...p. 3 Algemene doelstelling

Nadere informatie

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek)

Regionale. WUL Zuidhollandse Eilanden WUL. leer plicht. Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) w a t WUL n o u Regionale WUL Zuidhollandse Eilanden Verlof leer plicht Informatie over verlof (vrijstelling van schoolbezoek) leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO

Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO Overzicht vakgebieden ZML SO en subdoelen & koppeling leerlijnen SO & VSO 1.1. Communicatieve voorwaarden 1.1. Communicatieve voorwaarden 1.2. Zinsbouw 3.5. Zinsbouw 1.3. Woordvorming 3.6. Woordvorming

Nadere informatie

Informatie boekje groep 6

Informatie boekje groep 6 Informatie boekje groep 6 Groepsinformatie groep 6 1 Voorwoord Dit informatieboekje is bestemd voor de ouders van leerlingen in groep 6 In dit boekje willen we u een indruk geven van de leerstof en van

Nadere informatie