Putkamp AK - Herten

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl"

Transcriptie

1 V o o r w o o r d Beste ouders, Voor u ligt de uitgave van de schoolgids van openbare basisschool De Stapsteen. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de belangrijkste zaken van onze school. In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de visie en missie van de school, de organisatie van de school en het onderwijs, de geplande ontwikkelingen van de komende jaren, enzovoorts. Het is een naslagwerk voor ouders die zich willen verdiepen in achtergronden, plannen en beleid. De inhoud ervan is ook op onze website te bekijken. Ouders kunnen de schoolgids downloaden of opvragen op school. Door het jaar heen houden wij u regelmatig op de hoogte van het actuele nieuws en de activiteiten op school. Dat doen we middels het digitale communicatiesysteem Isy. Alle ouders ontvangen hiervoor eenmalig een brief met registratiecode (deze kunt u ook opvragen bij de administratie). Met Isy heeft u als ouder, opa of oma meteen toegang tot alle nieuwsberichten, de complete schoolagenda en een informatieve weblog. Zodra er belangrijk nieuws is over uw kind(eren), krijgt u een berichtje via de mail: Isy heeft nieuws voor u. Tenslotte kunt u met vragen of problemen altijd terecht bij leerkrachten en directie. Waarom zou u rond lopen met onzekerheid als met een gerichte vraag aan een van onze mensen onduidelijkheden kunnen wordt opgelost? Kom binnen of grijp de telefoon. Ook wij houden graag de lijntjes kort. Wij, het team van openbare basisschool De Stapsteen, gaan voor een goed en leerzaam schooljaar Namens het team, Jos de Kunder - Meerscholendirecteur Arno Frencken - Locatiedirecteur

2 I n h o u d s o p g a v e Voorwoord... 1 Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Algemene gegevens... 3 De Stapsteen... 3 Het team... 3 Stichting Swalm & Roer... 7 Medezeggenschapsraad... 7 Ouderraad... 8 Leerlingenraad... 8 Verkeerscommissie... 9 Schoolbibliotheek... 9 Opleiden in school... 9 Hoofdstuk 2 Schoolvisie Levensbeschouwelijke visie en grondslagverklaring Onderwijsinhoudelijke visie Hoofdstuk 3 Schoolontwikkelingen Hoofdstuk 4 Organisatie en inrichting van ons onderwijs Vakantierooster en vrije dagen Schooltijden Gymrooster Veilig van en naar school Pauzehapje en drankje Verjaardagen Hoofdluiscontrole Huis- en oefenwerk Vervangingen Verloren en gevonden voorwerpen Mobiele telefoons, mp3 spelers en dergelijke Verstrekken van (zelfzorg) medicijnen Instroom en doorstroom van jongste leerlingen Aanvragen extra verlof Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Bekostiging van het onderwijs Ouderbijdrage Schoolverzekering Klachtenregeling Hoofdstuk 5 Kwaliteit van ons onderwijs Kwaliteitsbeleid Resultaten van ons onderwijs Hoofdstuk 6 Zorg voor onze leerlingen Samenwerking met externen via het Zorg en Advies Team (ZAT) Omgaan met leerlinggegevens Jeugdgezondheidszorg Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling... 24

3 H o o f d s t u k 1 A l g e m e n e g e g e v e n s De Stapsteen Het team Directie De meerscholendirecteur is eindverantwoordelijk en houdt zich vooral bezig met de beleidsmatige aansturing van de school. De locatiedirecteur houdt zich bezig met de operationele zaken en de dagelijkse aansturing en is het aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders. Meerscholendirecteur Locatiedirecteur Jos de Kunder Arno Frencken Interne begeleiders Interne begeleider groep 1-3 Interne begeleider groep 4-8 Manon Boerland - Kornips Heleen Jansen Begeleiding rugzakleerlingen Begeleiding rugzakleerlingen Atie van der Spek - Poel Bouwcoördinatoren Bouwcoördinator groepen 1-3 Mariëlle Piëtte Bouwcoördinator groepen 4-8 en schoolopleider Saskia Retera

4 Ondersteunend personeel Administratie Marcia Owen Administratie / bieb Nelly Bremmers Klassenassistente (op vrijwillige basis) Marianne Jeeninga Team Groep 1 blauw Mariëlle Piëtte Groep 1 blauw Eefje Geurts (vervanging) Groep 1 geel Marleen Vossen Groep 1 geel Ans Verhaegen - Bongers Groep 1 rood Irene Janssen - Soentjens Groep 1 rood Gertie van de Venne - Briels Groep 2 oranje Willemijn Cartens, M SEN

5 Groep 2-3 Sophie Scheepers Groep 3a Susanne Hagmanns - Elshout Groep 3a Henriëtte van Kemenade Ivo Zeegers (vervanging) Groep 3b Marjon Hermanns Groep 4a Petra Roubroeks Groep 4b Rianne Stams (vervanging) Groep 5a Saskia Retera Groep 5a Renée Tobben Willems Groep 5a Etty Willemse Kemp Marcella Meijer (vervanging) Groep 5b Yvonne Ramakers Groep 5b Lianne Heijligers

6 Groep 6a en ICT Jos Smeets Groep 6b Patrick Cicilia Groep 7 Maud van den Beuken Groep 7-8 Liesbeth Heijman, M SEN Groep 8b Joris Jentjens Medezeggenschapsraad Voorzitter: Haik Dijkhuis Ouderraad Voorzitter: Erica Thijssen Schoolbibliotheek Voorzitter: Annelize Hommelberg Interieurverzorging GOM Liesbeth Arts, Francien Valentijn en Olga Savelberg

7 Stichting Swalm & Roer Onze school valt onder het bestuur van stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding. Deze stichting is verantwoordelijk voor 24 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Roermond en Roerdalen. Het betreft zowel openbare, katholieke, protestants-christelijke als bijzonder neutrale scholen en een school voor speciaal basisonderwijs. De stichting wordt geleid door het College van Bestuur. Zij sturen in samenwerking met het directeurenberaad de scholen aan. In het directeurenberaad zijn alle directeuren van de stichting vertegenwoordigd. Het College van bestuur wordt ondersteund door een bestuurskantoor. Op dit kantoor is de nodige deskundigheid op het gebied van onderwijs, financiën, personeel en beheer aanwezig. Deze deskundigheid staat ook ten dienste van de scholen. Voorzitter College van Bestuur: Dhr. Drs. Th. P. H. (Thei) Timmermans Het bestuurskantoor van de stichting is gevestigd: Roerderweg 35, Roermond Postbus 606, 6040 AP Roermond Telefoon: Raad van Toezicht Stichting Swalm & Roer kent een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht en controle op het functioneren van het College van Bestuur, de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, de naleving van het beleidskader/managementstatuut, en het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Medezeggenschapsraad Gemeenschappelijke medezeggenschap Op bovenschools niveau is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad opgericht. Haar bevoegdheden zijn vastgelegd in de WMS en het GMR reglement. Liesbeth Heijman, M SEN is GMR lid namens onze school. Medezeggenschapsraad Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR is binnen de school het officiële orgaan dat ouders en leerkrachten vertegenwoordigt. In de WMS en het MR reglement zijn de bevoegdheden en verplichtingen van de MR vastgelegd. De MR beïnvloedt en toetst het beleid van de school. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn belanghebbenden van de schoolorganisatie. Daarom hebben zij recht op medezeggenschap en op de mogelijkheid om mee te praten over de beleidsontwikkeling van de school. Dit beleid is voor het schoolbestuur en de directie uitgangspunt in het schoolbeleidsplan en het formatieplan. De MR streeft ernaar om zoveel als mogelijk de belangen van de achterban te verwoorden. Iedereen kan zijn mening kenbaar maken aan de leden van de MR. De MR vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. De exacte data hiervan vindt u in de schoolagenda op Isy. Vastgestelde notulen kunt u vinden op de website van de school. Samenstelling medezeggenschapsraad De Stapsteen Haik Dijkhuis voorzitter oudergeleding Jolanda Simons - van Casteren secretaris oudergeleding Patrick Cicilia penningmeester personeelsgeleding Hans Op het Veld lid oudergeleding Willemijn Cartens lid personeelsgeleding Saskia Retera lid personeelsgeleding Voor de oudergeleding is er momenteel nog een openstaande vacature. Mailadres:

8 Ouderraad De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen de school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. De ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door: - Mee te denken met de schoolleiding over het te volgen beleid van de school. - Feedback te geven aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. - De school (gevraagd of ongevraagd) advies te geven. - Onderzoek onder ouders organiseren over bepaalde onderwerpen. - Meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen. - Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals culturele, sportieve- en feestelijke activiteiten, schoolreisjes, schoolkamp en excursies. De OR vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. De exacte data hiervan vindt u in de schoolagenda op Isy. Vastgestelde notulen kunt u vinden op de website van de school. Met veel activiteiten zijn we afhankelijk van de hulp die we krijgen. De school en ouderraad stellen het zeer op prijs als er ouders komen helpen met verschillende activiteiten. De ouderraad zal in het begin van het schooljaar een brief aan u richten en vragen om zitting te nemen in de verschillende werkgroepen. Samenstelling ouderraad De Stapsteen Erica Thijssen Edith Vullings Chantal van Herten Anniek Pijpers Petra Willems Claudia de Haan Loes Op het Veld Michelle Evers Marjon Hermanns Yvonne Ramakers voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid lid (teamlid) (teamlid) Mailadres: Klassenouders De klassenouder is voor tal van groepsspecifieke activiteiten de schakel tussen de groepseerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen uit de betreffende groep. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. De groepsleerkracht zal op de algemene infoavond (begin van het schooljaar) een oproep doen om u op te geven als klassenouder. Het Protocol Klassenouders is verkrijgbaar op school. Leerlingenraad De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen vertegenwoordigers van de groepen 5 tot en met 8. De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij de leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over de activiteiten, pauzes, regels en afspraken op school en de verkeerssituatie rondom school. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de schoolleiding, medezeggenschapsraad en ouderraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan.

9 Verkeerscommissie Op onze school is een verkeerscommissie die suggesties aandraagt voor de verkeerseducatie aan de leerlingen en het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de school. Onze school is een VEBO school. Dat wil zeggen dat we zitting hebben in een netwerk van de gemeente Roermond. Hierin zijn andere VEBO scholen, de gemeente (verkeercoördinatoren), politie, schoolbegeleidingsdiensten en stadstoezicht vertegenwoordigd. Ook de verantwoordelijk wethouder neemt regelmatig deel aan dit overleg. Alle schoolprojecten met betrekking tot verkeer worden betaald aan de VEBO subsidie. Samenstelling verkeerscommissie De Stapsteen Marleen Vossen Joris Jentjens Edith Vullings Jolanda Kalishoek Angela Hustinx Loes Op het Veld Verkeerscoördinator onderbouw Verkeerscoördinator bovenbouw Ouder Ouder Ouder Ouder Schoolbibliotheek Vrijwilligers schoolbibliotheek Onze schoolbibliotheek is gevestigd in een aparte ruimte op de eerste verdieping van onze school. Deze schoolbibliotheek is eigendom van school en is geen onderdeel van de Openbare Bibliotheek. Onze schoolbibliotheek wordt bemand en is tot stand gekomen door een groep enthousiaste vrijwilligers. We beschikken over ruim lees- en mediatheekboeken. Ook voor de kleuters zijn er genoeg voorlees- en prentenboeken. De leerlingen kunnen hier zelfstandig, o.a. via een digitaal informatiesysteem, op zoek gaan naar hun gewenst materiaal. Gedurende een groot deel van de schoolweek tijdens schooltijden kunnen de leerlingen er terecht. De leerlingen kunnen de boeken lenen om in de klas te gebruiken. Uw zoon/dochter komt een keer in de week naar de schoolbibliotheek. Voor de kinderen vanaf groep 4 is het mogelijk om boeken mee naar huis kunnen nemen. Ze moeten dan wel een contract ondertekenen dat ook door hun ouders/verzorgers ondertekend dient te worden. Daarin staat o.a. vermeld dat bij vermissing of beschadiging het boek moet worden vergoed. Opleiden in school De scholen van Stichting Swalm & Roer participeren in het project Opleiden in de school. Dat betekent dat studenten van opleidingsinstituten in toenemende mate een deel van hun opleiding volgen op de werkplek. De studenten worden daarbij beschouwd als een volwaardig teamlid en dragen samen met de teamleden de verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs. Ook het doen van onderzoek maakt deel uit van de scholingsactiviteiten. Studenten worden uiteraard goed begeleid door mentoren en schoolopleiders. Zij nemen ook deel aan intervisiebijeenkomsten. Het laten participeren van studenten in de schoolontwikkeling heeft veel voordelen: studenten en leraren leren van en met elkaar en er zijn natuurlijk ook meer handen in de klas. In het laatste jaar van hun opleiding functioneren studenten als Leraar in Opleiding (LIO) en dragen zij een deel van de groepsverantwoordelijkheid. Op deze wijze verwerven studenten een goede startbekwaamheid als leraar of onderwijsassistent. Stichting Swalm en Roer werkt op projectbasis samen met Fontys Pabo Sittard en ROC Gilde. Om de samenwerking tussen de scholen en opleidingsinstituten in goede banen te leiden, heeft Stichting Swalm & Roer een opleidingscoördinator aangesteld: mevrouw Maaike Vos.

10 H o o f d s t u k 2 S c h o o l v i s i e De visie op onderwijs kan men verdelen in de levensbeschouwelijke visie en de onderwijsinhoudelijke visie. Levensbeschouwelijke visie en grondslagverklaring Onze school streeft naar eigenheid, openheid en respect. Wij willen op onze school het accent leggen op actieve pluriformiteit. We willen openstaan voor eigenheid dus verscheidenheid. We willen bewust kijken naar de verschillen, naar de oorzaken die aan de verschillen ten grondslag liggen en naar de gevolgen die deze kunnen hebben voor de omstandigheden waarin mensen leven. Wij zien openbaar onderwijs als ontmoetingsonderwijs. Door middel van de ontmoeting probeert onze school de leerlingen inzicht bij te brengen in bestaande waarden en normen en de betekenis ervan voor het persoonlijke leven en de samenleving. Centraal daarbij staat dat leerlingen respect moeten krijgen voor de verschillen in overtuiging van anderen. Achtergrond hierbij is de opvatting dat als je een ander kent, je hem of haar kunt respecteren. Dit gaat dus verder dan 'kennisnemen van'. Kinderen worden gestimuleerd tot exploreren, onderzoeken. Kinderen leren in de ontmoeting met elkaar te communiceren, hun mening te geven en vragen te stellen. Door de wisselwerking met de omgeving krijgen kinderen de mogelijkheid eigen waarden en normen te ontwikkelen. Het beschreven ontmoetingskarakter komt op onze school in alle momenten van de dag aan de orde. De Stapsteen is een ontmoetingsplaats voor volwassenen en kinderen in al hun verscheidenheid. Deze open omgeving stimuleert kinderen stap voor stap hun eigen keuzes te ontdekken en waar te maken. De school vervult daarin een actieve rol, door: - Naar buiten toe in de voorlichting en presentatie aan te geven dat het openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk is. - Vorm en inhoud te geven aan intercultureel onderwijs. - Bewust verschillende godsdiensten en levensovertuigingen aan de orde te laten komen en wel op een onbevooroordeelde manier. - Anderen en zeker de kinderen geen leerstelling op te dringen. - De in de grondslagverklaring verwoorde inhoudelijke criteria mee te laten wegen in de beoordeling van lesmateriaal. Onderwijsinhoudelijke visie De Stapsteen is een school: - Waar je je veilig en geborgen kunt voelen en met respect voor ieders verschillen met elkaar om kunt gaan. - Waar duidelijkheid en consequent zijn als belangrijk worden ervaren. - Waar ontmoeting binnen de school en groep, een wij- gevoel geeft en waarbinnen het belangrijk is een dialoog met elkaar aan te gaan. - Waar iedereen die bij de school betrokken is ruimte krijgt zich te ontwikkelen op een manier die het beste bij hem of haar past. - Die een lerende school is, dus steeds in ontwikkeling. - Waar gewerkt wordt aan de zelfstandigheid van kinderen. - Waar iets geleerd wordt, passend binnen de kerndoelen van het onderwijs en in overleg met alle betrokkenen. - Waar naar vermogen zorg wordt gegeven, uitgaande van de verschillen tussen kinderen. - Waar kinderen leren door samen te werken. - Waar gewerkt wordt binnen het leerstofjaarklassensysteem met die flexibiliteit, dat er ook groepsoverstijgend en gedifferentieerd gewerkt kan worden. - Waar steeds meer projectmatig gewerkt wordt, waarbij we de mogelijkheid hebben, uit te gaan van de actualiteit. - Die een uitdagende leeromgeving biedt, voor kinderen en leerkrachten. - Waar wij als team uitgaan van het werken binnen een professionele cultuur en ons kwetsbaar durven op te stellen door onze grondhouding van waaruit wij werken, te laten horen en zien. - We zijn samen verantwoordelijk en willen en kunnen op die verantwoordelijkheid aangesproken worden.

11 H o o f d s t u k 3 Scho o l o n t w i k k e l i n g e n Om op een goede manier tegemoet te komen aan de vele en verschillende eisen die in deze tijd door overheid, bestuur, samenwerkingsverband, ketenpartners en vooral ook onze kinderen aan de school stellen moeten wij ons voortdurend richten op de ontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs. Deze ontwikkelactiviteiten zijn globaal beschreven in het schoolplan (voor vier jaren) en in het jaarplan. In deze schoolgids willen we kort aangeven waaraan het team in het voorbije jaar heeft gewerkt en wat de resultaten zijn van deze inspanningen. Hoofdthema was in alle opzichten differentiatie. De leerkrachten werken in de groepen met een grote diversiteit aan kinderen. We hebben gewerkt aan de verdere bekwaming in instructie op drie niveaus (ADIM) en zelfstandige verwerking van de leerstof. Daartoe maakt elke leerkracht een groepsplan, waarin de doelen van de verschillende niveaus van kinderen zijn beschreven. Verder is ook geëxperimenteerd met mogelijkheden die het planbord in dit kader te bieden heeft. Voor de kleutergroepen is de kleutermethode Kleuterplein aangeschaft. Het daaraan voorafgaande keuzeproces was intensief. Gestart is met de invoering van deze methode. Hetzelfde geldt voor de nieuwe taalmethode Taal in Beeld die in een gezamenlijk proces in de groepen 4 tot met 8 is ingevoerd. Nog twee methodekeuzes zijn in werkgroepen voorbereid en in de teamvergadering afgerond: Lezen in Beeld voor begrijpend lezen in de groepen 5 tot en met 8 en Naut voor het vak natuur en techniek. Het rapportfolio is ondertussen bij kinderen, ouders en leerkrachten ingeburgerd als rapportage-instrument over de leerresultaten van de kinderen. Voor buitenstaanders minder merkbaar is dat het rapportfolio doorlopend in ontwikkeling is. Vooral de organisatie voor de leerkracht rondom het rapportagemoment moet meer werkbaar worden. Pas dan kan aan voortgang worden gedacht m.b.t. uitbreiding van het aantal domeinen. Als laatste, naast nog vele onnoembare kleinere ontwikkelingen op kind- en groepsniveau, hebben we verdere stappen gemaakt met de analyse van leeropbrengsten, enerzijds als evaluatie van een achterliggende periode, anderzijds steeds meer om conclusies te trekken voor voortgang en verbetering.

12 H o o f d s t u k 4 O r g a n i s a t i e e n i n r i c h t i n g v a n o n s o n d e r w i j s Het onderwijs is op De Stapsteen voortdurend in ontwikkeling. Op dit moment wordt er nog vooral gewerkt binnen een leerstofjaarklassensysteem. Binnen deze jaargroepen wordt uitgegaan van de mogelijkheid van het kind (adaptief onderwijs). Hierbij proberen we onderwijs op maat te geven, passend bij de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. De leerkracht probeert in de groep een klimaat te scheppen waarin kinderen uitgedaagd worden, betrokken blijven, zich verantwoordelijk voelen en waarbij ze zich op hun niveau kunnen ontwikkelen. Binnen ons onderwijsleerproces staan een aantal zaken centraal: - De kinderen leren zelfstandig te werken. Dit betekent: de groep leerlingen of een deel van de groep speelt of werkt zonder hulp of tussenkomst van de leerkracht. De leerkracht is op dat moment aan het werk met een of een groepje leerling(en), de andere leerlingen werken door en lossen zelf of samen problemen op. Hierbij horen regels en afspraken bij die de leerlingen en leerkrachten daarbij helpen - Samenwerken. Door deze werkvorm proberen we de leerlingen te laten ervaren dat je door samen te werken, sneller, beter, anders en gemakkelijker tot oplossingen komt bij de voorliggende vraagstukken in het onderwijs. We geven leerlingen volop de mogelijkheid om hun eigen vaardigheden in het samenwerken te ontwikkelen en om te leren gaan met hun eigen en andermans grenzen daarin en deze leren te verleggen. - De instructie wordt afgestemd op de leerlingen. Naast de klassikale instructie vindt er verlengde instructie plaats aan leerlingen voor wie dit noodzakelijk is. Kinderen werken dan aan de zogenaamde instructietafel. Incidenteel wordt er gewerkt met individuele leerlijnen. - Naast de extra aandacht voor de leerlingen die verlengde instructie nodig hebben, is er ook in ruime mate aandacht voor de leerlingen die sneller door de basisstof heengaan. Zij volgen vaak geen instructie en krijgen uitbreiding en verdieping van de lesstof. - Het bevorderen van de creatieve ontwikkeling op een zo breed mogelijk terrein. We gaan ervan uit dat iedere leerling creatieve talenten heeft. Het is de kunst om die talenten te vinden en verder te ontwikkelen. Bij het onderwijs in creatieve vakken wordt er vaak groepsdoorbrekend gewerkt. - Thematisch werken in de onderbouw. Thema's worden altijd gekozen om hun inhoud. Het moet om een weloverwogen keuze van thema's gaan die kinderen helpen te groeien in de wereld waar ze deel van uit maken. Omdat we vinden dat kinderen door middel van gevarieerde activiteiten essentiële ervaringen kunnen verwerven, is het werken met thema's voor ons belangrijk. Door hetzelfde thema in alle groepen van de onderbouw op hetzelfde tijdstip te introduceren, krijgen leerlingen zicht op de doorgaande lijn in deze groepen. Bij de keuze voor een methode vinden we het belangrijk dat naast de basisstof ook verdiepings- en verrijkingsstof aanwezig is. - Door intensieve samenwerking tussen leerkrachten streven we ernaar om de werkwijze en de gekozen organisatievorm verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Dit door middel van team- en bouwvergaderingen, studiedagen, scholing, coaching, klassenconsultatie enz.

13 Vakantierooster en vrije dagen Herfstvakantie: oktober 2012 Sinterklaas: 6-7 december 2012 (inclusief studiedag) Kerstvakantie: 24 december januari 2013 Carnaval: februari e Paasdag: 1 april 2013 Voorjaarsvakantie: 29 april - 10 mei 2013 Tweede Pinksterdag: 20 mei 2013 Zomervakantie: 1 juli - 9 augustus 2013 Studiedagen: Wisselmiddag: 7 december juni 2013 (groepen 8 's middags vrij) 8 februari 2013 (alle groepen 's middags vrij) 22 april juni 2013 Schooltijden Maandag 08:30-12:00 uur 13:00-15:00 uur Dinsdag 08:30-12:00 uur 13:00-15:00 uur Woensdag 08:30-12:30 uur Donderdag 08:30-12:00 uur 13:00-15:00 uur Vrijdag 08:30-12:00 uur (groepen 2-8) 13:00-15:00 uur (groepen 5-8) Inloop Tien minuten voor aanvang van de lessen start de zogenaamde inlooptijd. Dat wil zeggen dat de leerlingen om 08:20 uur en om 12:50 uur binnen kunnen komen. De leerkrachten zijn dan in de klas. Het is de bedoeling dat de leerlingen om 08:30 uur en 13:00 uur op hun plaats in de klas zitten zodat de lessen kunnen beginnen! Pauzes en overblijven s Ochtends hebben de kinderen één keer pauze. Tussen de middag mogen ze naar huis. Ze kunnen ook overblijven. Het overblijven op school wordt volledig georganiseerd door Stichting Kinderopvang Roermond (SKR). De overblijfregeling is op school verkrijgbaar in een apart informatieboekje. Kleine pauze 10:00-10:15 uur groepen 4-6 alle speelplekken rondom school 10:15-10:30 uur roepen 7-8 alle speelplekken rondom school 10:30-10:45 uur groepen 1-3* volgens schema (groepen 1 en groepen 2-3) * De groepen 1-2(3) kunnen tussen 10:15-10:30 iets eten/drinken in de klas. Brengen en ophalen We verzoeken alle ouders om aan het begin en het einde van de dag buiten te wachten; dit in verband met de rust in de school. Voor ouders van leerlingen die pas nieuw op school komen geldt uiteraard dat ze hun kind in de beginperiode naar binnen brengen. Zodra het kind gewend is vragen wij ook deze ouders buiten te wachten. Gymrooster De groepen 1-2 hebben elke dag gym in de speelzaal van onze school. Ze hebben hiervoor gymschoenen nodig (liefst klittenband of instap). Deze gymschoenen blijven op school. De groepen 3-8 gymmen de sporthal Herteheym. Kleding (verplicht): sportbroek, T-shirt en gymschoenen. Maandag Vrijdag 08:45-09:30 Groep 3 (2-3), 3a en 3b Groep 3a en 3b 09:30-10:15 Groep 4a en 4b Groep :15-11:00 Groep 5a en 5b Groep 4a en 4b 11:00-11:45 Groep 7 Groep 5a en 5b 13:15-14:00 Groep 7-8 Groep 6a en 6b 14:00-14:45 Groep 8 Groep 6a en 6b

14 Veilig van en naar school De kinderen die in de buurt van school (± 10 minuten lopen) wonen worden verzocht te voet naar school te komen. Kinderen die met de fiets komen, stallen deze in de fietsenstalling. Let erop dat de kinderen een standaard op de fiets hebben! Dit voorkomt onnodige schade aan de eigen of andermans fiets, ondanks het feit dat er voldoende fietsenrekken staan. Alle fietsen kunnen er in, mits ze op de goede manier worden gestald. We doen dan ook een dringend verzoek om alleen met de fiets te komen, wanneer dat gezien de afstand logisch is. Rondom de school zouden we zeer op prijs stellen dat ouders zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verkeersgedrag van hun kinderen en van zichzelf. Het gaat om de veiligheid van uw kinderen! Tijdens het brengen en halen komt in korte tijd veel verkeer samen rondom de school. De wegen in de omgeving zijn niet berekend op deze hoge intensiteit. Ook de parkeerruimte bij school is onvoldoende om tijdens spitsuren alle auto s een plek te geven. Dit lokt foutief parkeren uit. Dat maakt de situatie voor voetgangers en fietsers nog moeilijker te overzien. Het is ons heel wat waard als ouders de auto voor het brengen en halen van de kinderen, zoveel mogelijk laten staan. Alle volwassenen hebben een voorbeeldfunctie voor onze kinderen. Met de afdeling stadstoezicht van de gemeente Roermond is de afspraak gemaakt dat ze met grote regelmaat optreden tegen foutparkeerders. Ouders die hun kind(eren) met de auto komen brengen, kunnen deze op de parkeerplaats bij de school parkeren. Aan ouders die hun kinderen met de fiets brengen en halen wordt verzocht deze zo te stallen dat er voldoende doorgang overblijft. Honden zijn niet welkom op de speelplaats. Pauzehapje en drankje De kinderen mogen fruit, brood, liga of iets dergelijks en een gezonde drank meenemen. In de groepen 1-2 zal het drinken vóór of na het speelkwartier in de eigen groep gebeuren. Het is het wenselijk niet teveel mee te geven; de kinderen moeten ook tijd over houden om te spelen. - De kinderen nemen zelf hun drinken in een goed afsluitbare drinkbeker mee naar school. Het gebruik van pakjes, blikjes, glazen flesjes en koolzuur houdende drank staan we niet toe. - Het is niet verplicht om drinken mee te geven; er kan ook water gedronken worden - Snoep, chocoladerepen en kauwgom zijn niet toegestaan. - Het toezien op het volledig opeten en op drinken rekenen wij niet tot onze verantwoordelijkheid. Gruiten Dinsdag en donderdag zijn onze twee vaste gruitdagen (groenten- en fruitdagen), waarop de kinderen van thuis groeten en/of fruit meekrijgen. Wij vragen alle ouders om de kinderen op deze dagen alleen groeten en/of fruit mee te geven als pauzehap (in de ochtendpauze).op de overige dagen bepalen ouders zelf wat zij de kinderen meegeven als tussendoortje. Verjaardagen De verjaardagen van ieder kind worden in de eigen groep op gepaste wijze gevierd. De jarige is die dag het middelpunt. De leerlingen mogen op school niet trakteren. De verjaardagen van de leerkrachten worden eveneens in de eigen groep gevierd. Iedere leerkracht besteedt hier op zijn of haar manier aandacht aan; soms in de vorm van een juf- of meneerdag. Als leerkrachten hun verjaardag vieren zijn ze blij met creatieve cadeaus. Hoofdluiscontrole Op onze school is een groep ouders actief in het controleren van hoofdluis. Deze ouders zorgen er op gezette tijden (na een vakantie) voor, dat de leerlingen gecontroleerd worden. Wanneer er bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd zult u daar meteen bericht van krijgen. Volg dan a.u.b. nauwgezet de adviezen van de GGD op. Aan u als ouders vragen wij om te melden wanneer u zelf hoofdluis bij uw kind hebt geconstateerd. Op deze wijze hopen wij dat we het hebben van hoofdluis tot een minimum kunnen beperken.

15 Huis- en oefenwerk Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren thuis huis- en oefenwerk te maken. Doel van het huis- en oefenwerk is dat de kinderen eraan wennen thuis iets voor school te moeten doen als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Daarnaast leren kinderen hiermee belangrijke vaardigheden als het plannen van werk en leren ze zelfdiscipline en zelfverantwoordelijkheid dragen. Vanaf groep 4 is het huis- en oefenwerk nog op vrijwillige basis, maar vanaf groep 6 is dit verplicht. Bij aanvang van het schooljaar (op de info avond) krijgt u van de leerkracht een overzicht van het huis- en oefenwerk dat in de betreffende groep wordt opgegeven. Actuele informatie over het huis- en oefenwerk is ook te vinden op Isy. Het kan een keer voorkomen dat kinderen hun huis- en oefenwerk niet gemaakt hebben of vergeten het mee te nemen. Die leerlingen krijgen natuurlijk eerst een waarschuwing. Wanneer de waarschuwing niet helpt, wordt contact met de ouders opgenomen. Zo zijn ook de ouders op de hoogte en kunnen we gezamenlijk het probleem aanpakken. Vervangingen Zo nu en dan hebben wij op school te maken met zieke leerkrachten en leerkrachten die verlof hebben. Ons streven is om zo min mogelijk verschillende leerkrachten voor een groep te plaatsen. Soms is het echter heel moeilijk om aan vervangers te komen. Als er geen vervanging geregeld kan worden proberen we dit in intern op te vangen. Ondanks de creatieve oplossingen kan het toch voorkomen dat er in één week meerdere leerkrachten/vervangers voor de groep staan. Wij begrijpen dat dit voor kinderen en ouders niet altijd prettig is, maar u mag er op vertrouwen dat wij er alles aan doen om een goede oplossing te vinden. Desondanks kan er ook een moment komen waarop wij ouders moeten verzoeken om de kinderen een dag thuis te houden. Hiervoor zijn regels en is er binnen de stichting een protocol. Mocht een dergelijke situatie voorkomen, dan brengen wij u tijdig op de hoogte. We hopen echter dat dit niet nodig zal zijn. Verloren en gevonden voorwerpen Kinderen die iets verloren of gevonden hebben kunnen hiervoor terecht bij de administratie (balie) meteen bij de hoofdingang. Na iedere vakantie worden de dan nog overgebleven spullen opgeruimd. We merken dat er veel spullen blijven liggen. Een goede tip: merk zoveel mogelijk de spullen van de kinderen. Mobiele telefoons, mp3 spelers en dergelijke Voor het meenemen kostbare spullen (zoals mobiele telefoons, mp3 spelers en dergelijke) kan de school geen verantwoording dragen. School is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of diefstal. Kinderen die om bepaalde reden naar huis moeten bellen mogen dit doen met toestemming van de leerkracht. Als ouders een dringende boodschap voor hun kind hebben, kunnen ze deze doorgeven aan de leerkracht van het kind, via het telefoonnummer van de school. Verstrekken van (zelfzorg) medicijnen Leerkrachten mogen zonder schriftelijke toestemming van ouders géén (zelfzorg) medicijnen toedienen; ook geen paracetamol of vergelijkbare middelen. Toestemmingsformulieren voor het verstrekken van (zelfzorg) medicijnen zijn verkrijgbaar bij de leerkracht. De leerkracht neemt de (zelfzorg) medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten en/of uitgeschreven zijn op naam van het kind. De leerkracht mag het verstrekken van (zelfzorg) medicijnen weigeren. In overleg met de directie wordt hiervoor een andere leerkracht benaderd. Instroom en doorstroom van jongste leerlingen Kinderen mogen naar school vanaf de dag dat ze vier jaar worden. Op De Stapsteen betekent dit dat zij instromen in groep 1. Voor kinderen die vroeg in het jaar instromen geldt dit eerste jaar als een volledig schooljaar. De datumgrens is hierbij 1 oktober. Voor kinderen die vanaf 1 oktober instromen wordt dit eerste (onvolledige) schooljaar aan de tweejarige kleuterperiode toegevoegd. Deze kinderen kleuteren dus langer dan twee jaar. Zij gaan dan ook pas na een volledig jaar in groep 1 door naar groep 2. Dit is de regel. Er zijn kinderen die een snelle ontwikkeling doormaken en kinderen die meer tijd nodig hebben. Voor deze kinderen kunnen we de kleuterperiode verkorten of verlengen. Uitgangspunt is steeds dat bij een verlengde of juist

16 verkorte leertijd (op de basisschool) altijd het belang van het kind centraal staat. De leerkracht ziet uw kind de hele week en zal op grond van observaties en toetsen met u bespreken wat voor uw kind het beste is.

17 Aanvragen extra verlof Hoe te handelen bij een aanvraag extra verlof? - Vakantieverlof schriftelijk indienen bij de directeur, min. 6 weken van tevoren. - Voor 10 dagen en minder neemt de directeur hierover een beslissing en deelt dit ouders/verzorgers schriftelijk mede, met mededeling van de toekenning- of afwijzingsgrond. - Voor meer dan 10 dagen dan neemt het College van Burgemeester en Wethouders op advies van de leerplichtconsulent een beslissing. De directeur zendt de aanvraag door naar de leerplichtconsulent. De ouders/verzorgers ontvangen van de gemeente een beschikking met mededeling van de toekenning of afwijzingsgrond. - Verlof wegens gewichtige omstandigheden schriftelijk indienen bij de directeur, vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering. Wat is verlof wegens een gewichtige omstandigheid (art. 11 onder g van de Leerplichtwet)? Het uitgangspunt bij de beoordeling van deze aanvragen is dat dit extra verlof alleen gegeven wordt als daarmee een kennelijk onredelijke situatie vermeden kan worden. Er is dan sprake van een overmachtsituatie. Bij de afweging dient het belang van de leerling voorop te staan. Omstandigheden waarbij een leerling in aanmerking komt voor extra verlof: - bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden; - bij verhuizing (1 dag); - bij het huwelijk van een bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (1 of 2 dagen); - bij een ernstige ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (duur in overleg met de directeur) - bij de bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes; - bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad; - voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. - vakantie is nimmer een gewichtige omstandigheid! Wanneer wordt een aanvraag voor extra verlof zeker afgewezen? - Familiebezoek in het buitenland - Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding - Vakantie in verband met een gewonnen prijs - Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan - Eerder vertrekken of later terugkomen in verband met verkeersdrukte - Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn - Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband - Bij een voor de ouder ongunstige verdeling van vakantieweken door de werkgever die buiten de reguliere schoolvakantie vallen Welke uitzondering van vakantieverlof kent de leerplichtwet (art. 11 onder f. van de Leerplichtwet)? Wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers is het slechts mogelijk buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een directeur kan verlof geven als de ouder/verzorger kan aantonen dat deze het merendeel van zijn inkomen slechts in de schoolvakantieperiodes kan verdienen. Er dient hiervoor een accountantsverklaring overlegd te worden. Een tweede vuistregel is dat de aanvrager aan moet tonen dat er binnen het jaar geen enkele mogelijkheid ontstaat om met het gezin twee aaneengesloten weken vakantie te hebben. Omdat dergelijk verlof niet langer mag duren dan 10 schooldagen, is alleen de directeur in deze beslissingbevoegd. De ouder/verzorger dient de benodigde bewijsstukken bij de verlofaanvraag te overleggen. Indien er met deze reden verlof wordt verleend, mag: - dit maximaal eenmaal per schooljaar wordt verleend en het moet ook de enige vakantie in dat schooljaar zijn voor ouder en kind - dit niet langer mag duren dan 10 schooldagen - dit nimmer kan plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar Voor verdere vragen of inlichtingen over leerplichtzaken kunt u altijd terecht bij de leerplichtconsulent van de gemeente Roermond.

18 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Ouders dienen zich bij het plannen van vakanties en vrije dagen te richten naar het vakantierooster van de school. Het verlengen van vakanties is niet toegestaan. Indien het kind door onverwacht schoolverzuim, bijv. ziekte, niet naar school kan komen worden de ouders verzocht dit tijdig, vóór aanvang van de lessen telefonisch of schriftelijk door te geven. Bij nalatigheid neemt de school binnen een kwartier na aanvang van de lessen contact op met de ouders. Bij een vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht dit te melden aan de leerplichtconsulent. Met betrekking tot het beleid tot toelating, schorsing en verwijdering verwijzen we naar het op school aanwezige document. Bekostiging van het onderwijs Het onderwijs aan leerplichtige kinderen is in principe gratis. Dit onderwijs wordt bekostigd van het belastinggeld. Eigenlijk betaalt iedere Nederlander dus mee aan het onderwijs. Ouders hoeven daarom geen lesgeld te betalen voor kinderen die op de basisschool of een school voor speciaal onderwijs zitten. Ouderbijdrage Scholen bieden leerlingen vaak meer dan alleen lessen in de verplichte vakken. Op De Stapsteen organiseren wij regelmatig extra activiteiten voor de kinderen. Voor deze activiteiten mogen wij aan ouders een financiële bijdrage vragen, de zogeheten ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig: school mag uw kind niet weigeren deel te nemen aan de gewone lessen als u de ouderbijdrage niet wilt of kunt betalen. Als u de vrijwillige bijdrage niet of maar gedeeltelijk betaalt, kan school wel besluiten uw kind niet te laten deelnemen aan activiteiten waarvoor men niet heeft betaald. Wij zorgen dan voor vervangend onderwijs voor de duur van die activiteiten. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in overleg met de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) van school. De ouders uit de OR en MR moeten hiermee instemmen. Datzelfde geldt voor de bestemming van de bijdrage. Vragen over de ouderbijdrage kan men stellen aan de OR en de ouders in de MR. De vrijwillige schoolbijdrage voor de extra activiteiten is vastgesteld op 10,- euro per leerling. De kosten voor het schoolreisje en het schoolkamp worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van bestemming en de groep waar u zoon/dochter in zit. Houdt u echter rekening met een bedrag van ongeveer 15,- euro voor de groepen 1-4 en 20,- euro voor de groepen 5-8. De kosten voor het schoolkamp bedragen ongeveer 85,- euro per persoon. Schoolverzekering Alle kinderen zijn verzekerd volgens de scholierenongevallenverzekering (schooldekking). De verzekering is van kracht voor ongevallen die de kinderen overkomen: - Tijdens verblijf in de schoolgebouwen of op de daarbij horende terreinen gedurende de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd gedurende ten hoogste een uur voor en een uur na schooltijd. - Tijdens verblijf op sportvelden, tijdens deelneming aan schoolsportwedstrijden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d. mits in schoolverband en onder toezicht, alsmede op ouderavonden en schoolfeestjes. - Tijdens schoolreizen, in vakantieverblijven, tijdens excursies en uitstapjes in schoolverband, zowel in Nederland als daarbuiten in Europa, mits en zolang de kinderen onder toezicht staan van de leerkrachten of van de daartoe door de directie van de school aangewezen leid(st)ers. Indien er sprake is van een ongeval kunt u op school een schadeformulier krijgen. De directeur neemt contact op met de verzekeraar. De mogelijkheid bestaat om deze verzekering uit te breiden. Tevens heeft de school een W.A.-verzekering waarin zijn opgenomen: personeel en hulpouders (waaronder de overblijfouders). Schade aan eigendommen zal uitsluitend worden vergoed indien dit is ontstaan door aansprakelijkheid (nalatigheid) van personeel.

19 Klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden. Af en toe worden er zelfs fouten gemaakt. Het is belangrijk deze zaken in eerste instantie te bespreken met de direct betrokkene/de groepsleraar. U en uw kind zullen hierbij altijd serieus genomen worden en er zal naar de best mogelijke oplossing gezocht worden. Mocht u het gevoel hebben dat er geen gezamenlijk goede oplossing gezocht wordt, dan is het altijd mogelijk de directie hierover aan te spreken. Wanneer u niet tot een oplossing van het probleem kunt komen in overleg met de groepsleraar en/of de directie van de school, is het mogelijk gebruik te maken van de contactpersoon van de school. De contactpersoon voor de ouders van onze school is: Lieveke Duijvenstein, bereikbaar via mail: De contactpersoon kan de klager in contact brengen met een externe vertrouwenspersoon. Deze externe vertrouwenspersoon zal u begeleiden bij het realiseren van een oplossing, dan wel begeleiden bij het indienen van een klacht bij het bestuur. Ook kan de vertrouwenspersoon u informeren over en begeleiden bij het indienen van een klacht bij de Landelijk Klachten Commissies. Onze school heeft een klachtenregeling waarin precies staat beschreven hoe er met een klacht wordt omgegaan. Deze regeling ligt op school ter inzage. Stichting Swalm en Roer waar onze school onder valt is aangesloten bij een van de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Op deze plaats zal uw klacht uiteindelijk behandeld worden. Afhankelijk van de grondslag, levensovertuiging en openbare karakter van de school kan een klacht gedeponeerd worden bij verschillende commissies. De klachtencommissie voor onze school is: Landelijke klachtencommissie onderwijs (openbaar onderwijs) Postbus AD Utrecht Telefoon: Fax: Samengevat dienen onderstaande stappen doorlopen te worden: Altijd eerst overleg met de groepsleraar; bij onvoldoende resultaat: Overleg met de directie; bij onvoldoende resultaat: Overleg met contactpersoon: Vertrouwenspersoon; bij onvoldoende resultaat Indienen van een klacht bij de aangesloten landelijke klachtencommissie.

20 H o o f d s t u k 5 K w a l i t e i t v a n o n s o n d e r w i j s Kwaliteitsbeleid Resultaten van ons onderwijs Jaarlijks evalueren directie en leerkrachten van De Stapsteen de opbrengsten van de school. Het gaat daarbij om de leerresultaten van de kinderen en de resultaten van de gezamenlijke inspanningen om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Dit is belangrijk om intern te beoordelen of we de goede dingen doen, maar het is ook belangrijk om mede aan de hand van deze gegevens verantwoording af te leggen aan het bestuur van de school, aan de ouders en aan de inspectie. Belangrijke gegevens komen uit ons Cito Leerlingvolgsysteem. Hierin zijn meetgegevens aanwezig van verschillende vakgebieden van zowel het midden en einde van het schooljaar én bredere samengestelde toetsen zoals de Cito Entreetoetsen (groep 7) en de Cito Eindtoets (groep 8). We kunnen hier natuurlijk niet alle toetgegevens bespreken. De gemiddelde scores op deze toetsen kunnen voor een individueel kind van absolute waarde zijn, maar worden door ons altijd gerelateerd aan de professionele indruk die de leerkracht heeft van het kind. Op groepsniveau en schoolniveau vragen de cijfers altijd om een interpretatie, een analyse. Of ze nu naar verwachting zijn, of hoger, of lager. De volgende gegevens geven een beeld van hoe het er voor staat met de kwaliteit van het onderwijs van De Stapsteen. Resultaten van de Cito Eindtoets (ongecorrigeerde standaardscore) De Stapsteen Landelijk gemiddelde Eindtoets ,0 535,1 Eindtoets ,1 535,1 Eindtoets ,7 534,9

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool De Stapsteen - Herten. Elke stap is een sprong vooruit

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool De Stapsteen - Herten. Elke stap is een sprong vooruit SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool De Stapsteen - Herten Elke stap is een sprong vooruit V o o r w o o r d Beste ouders, Voor u ligt de uitgave 2014-2015 van de schoolgids van openbare basisschool

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven:

De uitzonderingen en de daarbij behorende regels staan hieronder beschreven: Leerplicht & Verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind vanaf zijn/haar vijfde jaar verplicht de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Hoofdregel is dus dat uw kind op alle schooldagen

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties

Regeling. leerplicht. verlof buiten schoolvakanties Regeling leerplicht & verlof buiten schoolvakanties Besproken in de directie d.d. 26 april 2011 Besproken in de ouderraad d.d. 10 mei 2011 Besproken in de schoolleiding d.d. 7 juni 2011 Vastgesteld na

Nadere informatie

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES

LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES LEERPLICHT EN VERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam.

Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Welkom op de pagina van de Ouderraad van Het Telraam. Wij hopen u op deze pagina s, alle duidelijkheid te geven over de ouderraad. Mocht u toch nog vragen en/of opmerkingen hebben, dan zien wij graag uw

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie

Leerplicht en verlof. Op vakantie buiten de schoolvakantie Leerplicht en verlof In de leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school wegblijven. In een aantal gevallen is echter

Nadere informatie

Religieuze verplichtingen

Religieuze verplichtingen 1. Leerplicht en verlof 2. Religieuze verplichtingen 3. Vakantie 4. Andere gewichtige omstandigheden 5. Indienen aanvraag 6. Bezwaar en beroep 7. Ongeoorloofd verzuim 8. Vakantieroosters 1 Leerplicht en

Nadere informatie

gemeente T iel Leerplicht en verlof

gemeente T iel Leerplicht en verlof gemeente T iel Leerplicht en verlof Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. De personen op de foto's hebben geen relatie met het onderwerp leerplicht. Met dank aan de Landelijke

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof

Vooraf: Vanaf welke leeftijd is een kind leerplichtig? 1.1.1 Leerplicht en verlof 1.1 Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden 5. Hoe dient u een aanvraag

Nadere informatie

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking bij het aanvragen en toekennen van verlof Regionaal Bureau Leerplicht Holland Rijnland Bezoekadres: Schuttersveld 9 Postadres: Postbus 558, 2300 AN LEIDEN T 071 523 90 00 E info-rbl@hollandrijnland.net Handreiking bij het aanvragen en toekennen

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof

Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof Handreiking voor schooldirecteuren bij het aanvragen en toekennen van verlof - vanwege vakantie - gewichtige omstandigheden - Plichten voortvloeiend uit godsdienst of levensovertuiging. Bronnen: De leerplichtwet

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten:

Leerplicht?! Wat u moet weten over de leerplicht. Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Deze folder is een gezamenlijke uitgave van de gemeenten: Leerplicht?! Fotografie: communicatie, gemeente Steenbergen. Foto: Leerlingen OBS De Regenboog in Dinteloord Wat u moet weten over de leerplicht

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk

Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Informatieboekje groep 1-2 basisschool LeerRijk Welkom op basisschool LeerRijk! Wij rollen de loper voor je uit! Introductie Met dit boekje willen wij u welkom heten en u zo goed mogelijk informeren over

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen

Schooljaar Vakanties en vrije dagen/dagdelen Schooljaar 2017-2018 Vakanties en vrije dagen/dagdelen Kermis 11-09-2017 Herfstvakantie 16-10-2017 / 20-10-2017 Sinterklaas 06-12-2017 Kerstvakantie 25-12-2017 / 05-01-2018 Carnaval 12-02-2018 / 16-02-2018

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties

Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties September 2015 1 Inhoud Richtlijnen verlof buiten de schoolvakanties... 1 1. Verlof in verband met vakantie... 3 2. Verlof in verband met andere gewichtige

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN

VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN VERLOF AANVRAGEN VRIJ VRAGEN VOOR ÉÉN OF MEERDERE UREN Soms moet je naar de tandarts, of is er iets anders belangrijks onder schooltijd. Als je daarvoor vrij wilt krijgen, dan moet je daarvoor verlof aanvragen.

Nadere informatie

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee

Gemeente Texel. Informatie over aanvragen van verlof. Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Gemeente Texel.txl Informatie over aanvragen van verlof Kan ik al boeken? Dan neem ik toch gewoon wat huiswerk mee Najaar 2016 Aan de inhoud van deze folder kunnen geen rechten worden ontleend. oen. In

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht, neem het niet te licht! Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) LEERPLICHT EN VERLOF In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs wordt gegeven. Leerlingen

Nadere informatie

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014

JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 JAARPLANNER SCHOOLJAAR 2013 2014 Beste ouders en verzorgers, Wederom mag ik u met trots deze jaarplanner digitaal overhandigen. Dit schooljaar hebben we weer een prachtige digitale kalender met belangrijke

Nadere informatie

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1

Leerplicht en verlof OBS Brandevoort juli 2015 blz. 1 Leerplicht en verlof Kinderen moeten elke schooldag naar school. Leerlingen mogen dus nooit zomaar van school weg blijven. Bij bepaalde bijzondere omstandigheden kunnen zij extra vrij krijgen. Dit noemen

Nadere informatie

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit?

Inhoud. Op vakantie onder schooltijd. Verlof in geval van Andere gewichtige. omstandigheden. Niet eens met het besluit? VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Inhoud Leerplicht en verlof Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen Op vakantie onder schooltijd Verlof in geval van Andere gewichtige omstandigheden

Nadere informatie

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken

ernstige ziekte van ouders, bloed- of aanverwanten tot en met de derde graad van het kind: duur in overleg met directeur maar maximaal 2 weken Richtlijnen voor extra verlof In een aantal gevallen kunnen kinderen worden vrijgesteld van leerplicht. Dit noemen we verlof. Kinderen hoeven voor een dag of voor een beperkt aantal dagen dan niet naar

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL

Aanvraagformulier schoolverlof locatie TBL Een leerling kan op één van de 7 onderstaande gronden vrijstelling van onderwijs krijgen: 1. Als de school gesloten is of het onderwijs is opgeschort. 2. Als betreding van het gebouw verboden is. 3. Als

Nadere informatie

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers.

*Daar waar ouders staat geschreven, wordt bedoeld de ouder/ouders en/of de verzorger/verzorgers. Partnerschap met ouders op basisschool de Hien november 2016 Inleiding In deze tekst wordt beschreven wat de visie van basisschool De Hien is op de samenwerking met ouders van onze school. Wij willen graag

Nadere informatie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie

Leerplicht en verlof. buiten de schoolvakantie geen vakantie Leerplicht en verlof buiten de schoolvakantie geen vakantie De hoofdregel is: Geen vakantie onder schooltijd. Leerplichtwet De Nederlandse overheid vindt onderwijs van groot belang voor de toekomst van

Nadere informatie

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015

Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Maandbrief - Klimop-Buiten - Januari 2015 Ten Harmsen v.d. Beekpad 6 1336 BK Almere 036-5451462 Website: www.de-klimop.nl E-mail: dir.klimopbuiten@prisma-almere.nl Agenda januari 2015: Maandag 5 januari

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Nieuwsbrief nummer 1 7 september 2016

Nieuwsbrief nummer 1 7 september 2016 R.K.B asisschool directie@triangel-almelo.nl www.triangel-almelo.nl Locatie Aalderinkshoek Locatie Bosrand Apollolaan 1b Bosrand 6 7604 EH Almelo 7602 CH Almelo Telefoon: 0546-81 93 48 Telefoon: 0546-86

Nadere informatie

Problemen Heb je problemen met een leerling of ouder, zorg ervoor dat de mentor (of een andere leerkracht) bij het gesprek aanwezig is.

Problemen Heb je problemen met een leerling of ouder, zorg ervoor dat de mentor (of een andere leerkracht) bij het gesprek aanwezig is. INFORMATIE VOOR STAGIAIR(E)S fusieschool de Plenkert/bs St. Joseph Je hebt gekozen voor het leren van een fijn en verantwoordelijk beroep. Iedereen op onze basisschool en in het bijzonder je mentor willen

Nadere informatie

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.

Continurooster. m.i.v. schooljaar 2013-2014. PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool. Continurooster m.i.v. schooljaar 2013-2014 PC Basisschool van Asch van Wijck Louis Couperusstraat 85 3532 CX Utrecht www.aschvanwijckschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord 1. Waarom een continurooster 1.1 Inleiding

Nadere informatie

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S),

BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), BESTE OUDER(S) / VERZORGER(S), Dit is de jaarbijlage 2015-2016 van de RK basisschool Vredeburg. Het is de bedoeling om deze jaarbijlage te gebruiken, als aanvulling op de schoolgids. In de schoolgids wordt

Nadere informatie

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo

VERLOF. (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo VERLOF (vrijstelling van schoolbezoek) Leerplicht Gemeente Venlo Inhoud 1. Leerplicht en verlof 2. Extra verlof in verband met religieuze verplichtingen 3. Op vakantie onder schooltijd 4. Verlof in geval

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement

Huishoudelijk reglement Postadres: Postbus 123 4800 AC Etten-Leur Bezoekadres: Kraanvogel 22 4872 SB Etten-Leur Telefoonnummer: 076-5040422 E-mailadres: info@springplankettenleur.nl Site: www.springplankettenleur.nl Ouderraad

Nadere informatie

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek)

Verlof. (vrijstelling van schoolbezoek) Verlof (vrijstelling van schoolbezoek) 1 Leerplicht en verlof 2 Religieuze verplichtingen 3 Vakantie 4 Andere gewichtige omstandigheden 5 Indienen aanvraag 6 Bezwaar en beroep 7 Ongeoorloofd verzuim 8

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht)

Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Verlofaanvragen & Leerplicht (leerrecht) Uw kind mag vanaf het vierde jaar naar school. Veel kinderen gaan voor hun vierde jaar al een tijdje naar een peuterspeelzaal of een kinderdagverblijf. Zo worden

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles

Protocol verlof buiten de schoolvakanties. OSG Piter Jelles Protocol verlof buiten de schoolvakanties - OSG Piter Jelles Datum: maart 2016 Afdeling: leerlingenbegeleiding Versie: 2 Doc.nr: Vastgesteld door CvB: 15 maart 2016 Vastgesteld in de MR: 18 mei 2016 Toelichting

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen.

Hoorn, schooljaar Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie. Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Hoorn, schooljaar 2015-2016 Onderwerp: aanvraag vrije dagen/ extra vakantie Toelichting bij het aanvraagformulier voor de leerlingen. Geachte ouders, verzorgers, U wilt een verzoek indienen voor extra

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

Protocol Verlof en verzuim

Protocol Verlof en verzuim Protocol Verlof en verzuim Basisschool Tarcisius Heerlen Aarweg 26 6417 XH Heerlen 045 5714263 e-mail : info@bs-tarcisius.nl http://www.bs-tarcisius.nl Bestrijden verzuim en vroegtijdig schoolverlaten

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur)

Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Dinsdag 3 februari 2015 Aanvang: 20.00 uur (Inloop vanaf 19.45 uur) J a a r g a n g 1 0, n r. 5 2 1 j a n u a r i 2 0 1 5 Informatieavond Vijf Gelijke Dagen Model Toename aantal leerlingen: We starten met een derde groep 1/2. Belangrijke data 2 1 2 Informatieavond Vijf

Nadere informatie

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam

Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Protocol -Speciaal Verlof -Verzuim leerplicht. -Regionaal bureau Maassluis, Vlaardingen en Schiedam Te laat komen Te laat komen Bij 3 keer te laat komen gesprek leerling mentor. Waarschuwing school aan

Nadere informatie

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden.

De leerplichtwet maakt een onderscheid tussen extra vakantieverlof en verlof vanwege zwaarwegende omstandigheden. NOORDERSTRAAT 6, 1017 TV AMSTERDAM NUMMER 6 SCHOOLJAAR 2015-2016 KOPIJ VOOR DE BREDE REUS? MAIL: REDACTIE@DEKLEINEREUS.ORG Leerplicht Afgelopen week hebben we bezoek gehad in het kader van het naleven

Nadere informatie

Infoboekje CBS de Triangel. Schooljaar 2015-2016

Infoboekje CBS de Triangel. Schooljaar 2015-2016 Infoboekje CBS de Triangel Schooljaar 05-06 Groepsverdeling Groep Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdagmorgen Karin Karin Didy Karin Jacqueline Ineke S. Ineke S. Jacqueline Jacqueline of Ineke S.

Nadere informatie

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers.

Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. Regels- en richtlijnen over het aanvragen van extra- en bijzonder verlof voor ouders / verzorgers. 1. Leerplicht en verlof In de Leerplichtwet staat dat uw kind de school moet bezoeken als er onderwijs

Nadere informatie

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015

Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Jaargang 3 nummer 8-4 september 2015 Algemeen nieuws De kop is er af! Het schooljaar is alweer twee weken oud. Namens het team van de Noord willen we alle ouders en leerlingen een goed schooljaar toewensen.

Nadere informatie

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen

Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen Hieronder vindt u een adviestekst leerplicht voor scholen en onderwijsinstellingen (verder genoemd als scholen ). Deze adviestekst kunnen scholen

Nadere informatie

Schoolreisbeleid OBS De Optimist. (Van Kleffensschool)

Schoolreisbeleid OBS De Optimist. (Van Kleffensschool) Schoolreisbeleid OBS De Optimist (Van Kleffensschool) Inhoud Voorwoord... 3 Visie en missie... 4 Doel van de schoolreizen... 4 Tijdstippen van de schoolreizen... 5 Schoolreisdata... 5 Bestemmingen en begeleiding...

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad R.K. Basisschool Gerardus Majella 1/8 Inhoudsopgave Algemeen 3 1 Visie, uitgangspunten en werkwijze 4 2 Regelingen en beleidsplannen 4 3 Bezetting en verkiesbaarheid

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

Jaarplan MR 2015-2016

Jaarplan MR 2015-2016 Christelijke Basisschool 'De Kraanvogel' Medezeggenschapsraad mr@dekraanvogel.nl Inleiding Jaarplan MR 2015-2016 Voor u ligt het jaarplan van de Medezeggenschapsraad (MR) CB 'De Kraanvogel'. Het jaarplan

Nadere informatie

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker

Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Met een goede opleiding en een diploma op zak sta je sterker Informatie over leerplicht en RMC 1 Onderwijs is belangrijk om in de maatschappij goed mee te komen. Met een goede opleiding en een diploma

Nadere informatie

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan

Regels en Afspraken. Calamiteitenplan Regels en Afspraken Overblijfmogelijkheden De kinderen kunnen tussen de middag op school overblijven. De kinderen brengen zelf brood, fruit en drinken mee. Het hele jaar is er (gratis) thee. De kinderen

Nadere informatie

Nieuwsbrief maart 2017

Nieuwsbrief maart 2017 Nieuwsbrief maart 2017 0599416425 directie.deklimop@o2sv.nl 27 februari starten wij op ons nieuwe meubilair. Nieuwsgierig? Wij ook! Loop maandag gerust even mee naar binnen om een kijkje te nemen. 7 maart

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. RKBS De Hofstee Informatieboekje schooljaar 2011-2012 RKBS De Hofstee Klassenorganisatie: Inloop: De kinderen mogen tussen 8.30 en 8.45 uur naar binnen. De kinderen mogen naar binnen gebracht worden, maar om hun zelfstandigheid

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Schoolkalender 2014-2015

Schoolkalender 2014-2015 Schoolkalender 2014-2015 Geachte ouders en/of verzorgers, beste kinderen. Voor u ligt de schoolkalender voor het schooljaar 2014-2015, waarin u allerlei informatie kunt vinden, onder andere over de activiteiten

Nadere informatie

Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2

Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2 Nieuwsbrief Dinsdag 8 september 2015 Nr. 2 Belangrijke data Elke eerste schooldag na de vakantie is het luizencontrole. Donderdag 10 september 13.30 14.15 uur Opening Speelpark Vrijdag 11 september Groepen

Nadere informatie

Informatie over groep 1/

Informatie over groep 1/ Informatie over groep 1/2 2016-2017 Van harte welkom op de Nicolaasschool en we wensen u en uw kind een fijne tijd. In groep 1/2 speelt een aantal ontwikkelingsaspecten een grote rol, maar de belangrijkste

Nadere informatie

MR Jaarplan Samen staan we sterk

MR Jaarplan Samen staan we sterk MR Jaarplan 2016-2017 Samen staan we sterk Medezeggenschapsraad De Wiekslag 1 INHOUDSOPGAVE: 1. Introductie pagina 3 2. Algemene zaken pagina 4 Contacten medezeggenschapsraad (MR) pagina 4 Vergaderactiviteiten

Nadere informatie

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers,

Inleiding. Beste ouders, verzorgers, lezers, Inleiding Beste ouders, verzorgers, lezers, Wij heten uw kind van harte welkom op PCBO De Fakkel. Deze kleuterinfo is een korte aanvulling op onze schoolgids en bevat informatie die speciaal bestemd is

Nadere informatie

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30

Maandag 18 september is er voor alle ouders een informatie avond van tot 20.30 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 207-208. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een goed

Nadere informatie

Kleutergids. Sint Willibrordusschool

Kleutergids. Sint Willibrordusschool Kleutergids Sint Willibrordusschool 2015-2016 Welkom op de St. Willibrordusschool Voorwoord Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de St. Willibrordusschool. Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open.

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school.

Onderdeel C dient ingevuld te worden door de werkgever of de zelfstandige. Onderdeel D dient te worden ingevuld door het hoofd van de school. AANVRAAGFORMULIER VOOR VAKANTIEVERLOF BUITEN DE SCHOOLVAKANTIES TOT TEN HOOGSTE 10 SCHOOLDAGEN (als bedoeld in artikel 11 lid f juncto artikel 13a van de Leerplichtwet 1969) Vakantieverlof wordt alleen

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

2014-2015. Informatiegids

2014-2015. Informatiegids 2014-2015 Informatiegids Beste ouder/verzorger, De informatiegids wordt elk jaar opnieuw gemaakt en bevat vooral praktische informatie zoals namen van de teamleden, de schooltijden, de groepsverdeling,

Nadere informatie