Putkamp AK - Herten

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Putkamp 2-6049 AK - Herten - 0475-316776 www.destapsteen.nl - info@destapsteen.nl"

Transcriptie

1 V o o r w o o r d Beste ouders, Voor u ligt de uitgave van de schoolgids van openbare basisschool De Stapsteen. Met deze schoolgids willen wij u informeren over de belangrijkste zaken van onze school. In de schoolgids staat uitgebreide informatie over de visie en missie van de school, de organisatie van de school en het onderwijs, de geplande ontwikkelingen van de komende jaren, enzovoorts. Het is een naslagwerk voor ouders die zich willen verdiepen in achtergronden, plannen en beleid. De inhoud ervan is ook op onze website te bekijken. Ouders kunnen de schoolgids downloaden of opvragen op school. Door het jaar heen houden wij u regelmatig op de hoogte van het actuele nieuws en de activiteiten op school. Dat doen we middels het digitale communicatiesysteem Isy. Alle ouders ontvangen hiervoor eenmalig een brief met registratiecode (deze kunt u ook opvragen bij de administratie). Met Isy heeft u als ouder, opa of oma meteen toegang tot alle nieuwsberichten, de complete schoolagenda en een informatieve weblog. Zodra er belangrijk nieuws is over uw kind(eren), krijgt u een berichtje via de mail: Isy heeft nieuws voor u. Tenslotte kunt u met vragen of problemen altijd terecht bij leerkrachten en directie. Waarom zou u rond lopen met onzekerheid als met een gerichte vraag aan een van onze mensen onduidelijkheden kunnen wordt opgelost? Kom binnen of grijp de telefoon. Ook wij houden graag de lijntjes kort. Wij, het team van openbare basisschool De Stapsteen, gaan voor een goed en leerzaam schooljaar Namens het team, Jos de Kunder - Meerscholendirecteur Arno Frencken - Locatiedirecteur

2 I n h o u d s o p g a v e Voorwoord... 1 Inhoudsopgave... 2 Hoofdstuk 1 Algemene gegevens... 3 De Stapsteen... 3 Het team... 3 Stichting Swalm & Roer... 7 Medezeggenschapsraad... 7 Ouderraad... 8 Leerlingenraad... 8 Verkeerscommissie... 9 Schoolbibliotheek... 9 Opleiden in school... 9 Hoofdstuk 2 Schoolvisie Levensbeschouwelijke visie en grondslagverklaring Onderwijsinhoudelijke visie Hoofdstuk 3 Schoolontwikkelingen Hoofdstuk 4 Organisatie en inrichting van ons onderwijs Vakantierooster en vrije dagen Schooltijden Gymrooster Veilig van en naar school Pauzehapje en drankje Verjaardagen Hoofdluiscontrole Huis- en oefenwerk Vervangingen Verloren en gevonden voorwerpen Mobiele telefoons, mp3 spelers en dergelijke Verstrekken van (zelfzorg) medicijnen Instroom en doorstroom van jongste leerlingen Aanvragen extra verlof Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Bekostiging van het onderwijs Ouderbijdrage Schoolverzekering Klachtenregeling Hoofdstuk 5 Kwaliteit van ons onderwijs Kwaliteitsbeleid Resultaten van ons onderwijs Hoofdstuk 6 Zorg voor onze leerlingen Samenwerking met externen via het Zorg en Advies Team (ZAT) Omgaan met leerlinggegevens Jeugdgezondheidszorg Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling... 24

3 H o o f d s t u k 1 A l g e m e n e g e g e v e n s De Stapsteen Het team Directie De meerscholendirecteur is eindverantwoordelijk en houdt zich vooral bezig met de beleidsmatige aansturing van de school. De locatiedirecteur houdt zich bezig met de operationele zaken en de dagelijkse aansturing en is het aanspreekpunt voor leerkrachten en ouders. Meerscholendirecteur Locatiedirecteur Jos de Kunder Arno Frencken Interne begeleiders Interne begeleider groep 1-3 Interne begeleider groep 4-8 Manon Boerland - Kornips Heleen Jansen Begeleiding rugzakleerlingen Begeleiding rugzakleerlingen Atie van der Spek - Poel Bouwcoördinatoren Bouwcoördinator groepen 1-3 Mariëlle Piëtte Bouwcoördinator groepen 4-8 en schoolopleider Saskia Retera

4 Ondersteunend personeel Administratie Marcia Owen Administratie / bieb Nelly Bremmers Klassenassistente (op vrijwillige basis) Marianne Jeeninga Team Groep 1 blauw Mariëlle Piëtte Groep 1 blauw Eefje Geurts (vervanging) Groep 1 geel Marleen Vossen Groep 1 geel Ans Verhaegen - Bongers Groep 1 rood Irene Janssen - Soentjens Groep 1 rood Gertie van de Venne - Briels Groep 2 oranje Willemijn Cartens, M SEN

5 Groep 2-3 Sophie Scheepers Groep 3a Susanne Hagmanns - Elshout Groep 3a Henriëtte van Kemenade Ivo Zeegers (vervanging) Groep 3b Marjon Hermanns Groep 4a Petra Roubroeks Groep 4b Rianne Stams (vervanging) Groep 5a Saskia Retera Groep 5a Renée Tobben Willems Groep 5a Etty Willemse Kemp Marcella Meijer (vervanging) Groep 5b Yvonne Ramakers Groep 5b Lianne Heijligers

6 Groep 6a en ICT Jos Smeets Groep 6b Patrick Cicilia Groep 7 Maud van den Beuken Groep 7-8 Liesbeth Heijman, M SEN Groep 8b Joris Jentjens Medezeggenschapsraad Voorzitter: Haik Dijkhuis Ouderraad Voorzitter: Erica Thijssen Schoolbibliotheek Voorzitter: Annelize Hommelberg Interieurverzorging GOM Liesbeth Arts, Francien Valentijn en Olga Savelberg

7 Stichting Swalm & Roer Onze school valt onder het bestuur van stichting Swalm & Roer voor onderwijs en opvoeding. Deze stichting is verantwoordelijk voor 24 scholen voor primair onderwijs in de gemeenten Roermond en Roerdalen. Het betreft zowel openbare, katholieke, protestants-christelijke als bijzonder neutrale scholen en een school voor speciaal basisonderwijs. De stichting wordt geleid door het College van Bestuur. Zij sturen in samenwerking met het directeurenberaad de scholen aan. In het directeurenberaad zijn alle directeuren van de stichting vertegenwoordigd. Het College van bestuur wordt ondersteund door een bestuurskantoor. Op dit kantoor is de nodige deskundigheid op het gebied van onderwijs, financiën, personeel en beheer aanwezig. Deze deskundigheid staat ook ten dienste van de scholen. Voorzitter College van Bestuur: Dhr. Drs. Th. P. H. (Thei) Timmermans Het bestuurskantoor van de stichting is gevestigd: Roerderweg 35, Roermond Postbus 606, 6040 AP Roermond Telefoon: Raad van Toezicht Stichting Swalm & Roer kent een Raad van Toezicht. Deze houdt toezicht en controle op het functioneren van het College van Bestuur, de verwezenlijking van de grondslag en doelstelling van de stichting, de naleving van het beleidskader/managementstatuut, en het belang van het onderwijs en de algemene gang van zaken binnen de stichting. Medezeggenschapsraad Gemeenschappelijke medezeggenschap Op bovenschools niveau is een gemeenschappelijke medezeggenschapsraad opgericht. Haar bevoegdheden zijn vastgelegd in de WMS en het GMR reglement. Liesbeth Heijman, M SEN is GMR lid namens onze school. Medezeggenschapsraad Aan onze school is een medezeggenschapsraad verbonden. De MR is binnen de school het officiële orgaan dat ouders en leerkrachten vertegenwoordigt. In de WMS en het MR reglement zijn de bevoegdheden en verplichtingen van de MR vastgelegd. De MR beïnvloedt en toetst het beleid van de school. Leerlingen, ouders en leerkrachten zijn belanghebbenden van de schoolorganisatie. Daarom hebben zij recht op medezeggenschap en op de mogelijkheid om mee te praten over de beleidsontwikkeling van de school. Dit beleid is voor het schoolbestuur en de directie uitgangspunt in het schoolbeleidsplan en het formatieplan. De MR streeft ernaar om zoveel als mogelijk de belangen van de achterban te verwoorden. Iedereen kan zijn mening kenbaar maken aan de leden van de MR. De MR vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. De exacte data hiervan vindt u in de schoolagenda op Isy. Vastgestelde notulen kunt u vinden op de website van de school. Samenstelling medezeggenschapsraad De Stapsteen Haik Dijkhuis voorzitter oudergeleding Jolanda Simons - van Casteren secretaris oudergeleding Patrick Cicilia penningmeester personeelsgeleding Hans Op het Veld lid oudergeleding Willemijn Cartens lid personeelsgeleding Saskia Retera lid personeelsgeleding Voor de oudergeleding is er momenteel nog een openstaande vacature. Mailadres:

8 Ouderraad De ouderraad is, net als de leerlingenraad en de medezeggenschapsraad een inspraakorgaan binnen de school. In de ouderraad krijgen ouders de kans om te overleggen met elkaar, de schoolleiding en het personeel. De ouderraad zal altijd proberen de belangen van de leerlingen zo goed mogelijk te behartigen door: - Mee te denken met de schoolleiding over het te volgen beleid van de school. - Feedback te geven aan de oudergeleding in de medezeggenschapsraad. - De school (gevraagd of ongevraagd) advies te geven. - Onderzoek onder ouders organiseren over bepaalde onderwerpen. - Meedenken over onderwijskundige ontwikkelingen. - Het stimuleren van activiteiten die bijdragen aan een goed schoolklimaat zoals culturele, sportieve- en feestelijke activiteiten, schoolreisjes, schoolkamp en excursies. De OR vergaderingen zijn openbaar en vinden plaats op school. De exacte data hiervan vindt u in de schoolagenda op Isy. Vastgestelde notulen kunt u vinden op de website van de school. Met veel activiteiten zijn we afhankelijk van de hulp die we krijgen. De school en ouderraad stellen het zeer op prijs als er ouders komen helpen met verschillende activiteiten. De ouderraad zal in het begin van het schooljaar een brief aan u richten en vragen om zitting te nemen in de verschillende werkgroepen. Samenstelling ouderraad De Stapsteen Erica Thijssen Edith Vullings Chantal van Herten Anniek Pijpers Petra Willems Claudia de Haan Loes Op het Veld Michelle Evers Marjon Hermanns Yvonne Ramakers voorzitter secretaris penningmeester lid lid lid lid lid (teamlid) (teamlid) Mailadres: Klassenouders De klassenouder is voor tal van groepsspecifieke activiteiten de schakel tussen de groepseerkracht en de ouders/verzorgers van de kinderen uit de betreffende groep. Op verzoek van de groepsleerkracht assisteert de klassenouder bij de (organisatie van) activiteiten in de klas waarbij ouders betrokken zijn. De groepsleerkracht zal op de algemene infoavond (begin van het schooljaar) een oproep doen om u op te geven als klassenouder. Het Protocol Klassenouders is verkrijgbaar op school. Leerlingenraad De leerlingenraad is een raad die bestaat uit door leerlingen gekozen vertegenwoordigers van de groepen 5 tot en met 8. De leerlingenraad behartigt de belangen van leerlingen. Veel voorkomende onderwerpen bij de leerlingenraad gaan bijvoorbeeld over de activiteiten, pauzes, regels en afspraken op school en de verkeerssituatie rondom school. Daarnaast is de leerlingenraad bevoegd om - gevraagd en ongevraagd - advies uit te brengen aan de schoolleiding, medezeggenschapsraad en ouderraad, met name over zaken die leerlingen direct aangaan.

9 Verkeerscommissie Op onze school is een verkeerscommissie die suggesties aandraagt voor de verkeerseducatie aan de leerlingen en het verbeteren van de verkeerssituatie rondom de school. Onze school is een VEBO school. Dat wil zeggen dat we zitting hebben in een netwerk van de gemeente Roermond. Hierin zijn andere VEBO scholen, de gemeente (verkeercoördinatoren), politie, schoolbegeleidingsdiensten en stadstoezicht vertegenwoordigd. Ook de verantwoordelijk wethouder neemt regelmatig deel aan dit overleg. Alle schoolprojecten met betrekking tot verkeer worden betaald aan de VEBO subsidie. Samenstelling verkeerscommissie De Stapsteen Marleen Vossen Joris Jentjens Edith Vullings Jolanda Kalishoek Angela Hustinx Loes Op het Veld Verkeerscoördinator onderbouw Verkeerscoördinator bovenbouw Ouder Ouder Ouder Ouder Schoolbibliotheek Vrijwilligers schoolbibliotheek Onze schoolbibliotheek is gevestigd in een aparte ruimte op de eerste verdieping van onze school. Deze schoolbibliotheek is eigendom van school en is geen onderdeel van de Openbare Bibliotheek. Onze schoolbibliotheek wordt bemand en is tot stand gekomen door een groep enthousiaste vrijwilligers. We beschikken over ruim lees- en mediatheekboeken. Ook voor de kleuters zijn er genoeg voorlees- en prentenboeken. De leerlingen kunnen hier zelfstandig, o.a. via een digitaal informatiesysteem, op zoek gaan naar hun gewenst materiaal. Gedurende een groot deel van de schoolweek tijdens schooltijden kunnen de leerlingen er terecht. De leerlingen kunnen de boeken lenen om in de klas te gebruiken. Uw zoon/dochter komt een keer in de week naar de schoolbibliotheek. Voor de kinderen vanaf groep 4 is het mogelijk om boeken mee naar huis kunnen nemen. Ze moeten dan wel een contract ondertekenen dat ook door hun ouders/verzorgers ondertekend dient te worden. Daarin staat o.a. vermeld dat bij vermissing of beschadiging het boek moet worden vergoed. Opleiden in school De scholen van Stichting Swalm & Roer participeren in het project Opleiden in de school. Dat betekent dat studenten van opleidingsinstituten in toenemende mate een deel van hun opleiding volgen op de werkplek. De studenten worden daarbij beschouwd als een volwaardig teamlid en dragen samen met de teamleden de verantwoordelijkheid voor het geven van goed onderwijs. Ook het doen van onderzoek maakt deel uit van de scholingsactiviteiten. Studenten worden uiteraard goed begeleid door mentoren en schoolopleiders. Zij nemen ook deel aan intervisiebijeenkomsten. Het laten participeren van studenten in de schoolontwikkeling heeft veel voordelen: studenten en leraren leren van en met elkaar en er zijn natuurlijk ook meer handen in de klas. In het laatste jaar van hun opleiding functioneren studenten als Leraar in Opleiding (LIO) en dragen zij een deel van de groepsverantwoordelijkheid. Op deze wijze verwerven studenten een goede startbekwaamheid als leraar of onderwijsassistent. Stichting Swalm en Roer werkt op projectbasis samen met Fontys Pabo Sittard en ROC Gilde. Om de samenwerking tussen de scholen en opleidingsinstituten in goede banen te leiden, heeft Stichting Swalm & Roer een opleidingscoördinator aangesteld: mevrouw Maaike Vos.

10 H o o f d s t u k 2 S c h o o l v i s i e De visie op onderwijs kan men verdelen in de levensbeschouwelijke visie en de onderwijsinhoudelijke visie. Levensbeschouwelijke visie en grondslagverklaring Onze school streeft naar eigenheid, openheid en respect. Wij willen op onze school het accent leggen op actieve pluriformiteit. We willen openstaan voor eigenheid dus verscheidenheid. We willen bewust kijken naar de verschillen, naar de oorzaken die aan de verschillen ten grondslag liggen en naar de gevolgen die deze kunnen hebben voor de omstandigheden waarin mensen leven. Wij zien openbaar onderwijs als ontmoetingsonderwijs. Door middel van de ontmoeting probeert onze school de leerlingen inzicht bij te brengen in bestaande waarden en normen en de betekenis ervan voor het persoonlijke leven en de samenleving. Centraal daarbij staat dat leerlingen respect moeten krijgen voor de verschillen in overtuiging van anderen. Achtergrond hierbij is de opvatting dat als je een ander kent, je hem of haar kunt respecteren. Dit gaat dus verder dan 'kennisnemen van'. Kinderen worden gestimuleerd tot exploreren, onderzoeken. Kinderen leren in de ontmoeting met elkaar te communiceren, hun mening te geven en vragen te stellen. Door de wisselwerking met de omgeving krijgen kinderen de mogelijkheid eigen waarden en normen te ontwikkelen. Het beschreven ontmoetingskarakter komt op onze school in alle momenten van de dag aan de orde. De Stapsteen is een ontmoetingsplaats voor volwassenen en kinderen in al hun verscheidenheid. Deze open omgeving stimuleert kinderen stap voor stap hun eigen keuzes te ontdekken en waar te maken. De school vervult daarin een actieve rol, door: - Naar buiten toe in de voorlichting en presentatie aan te geven dat het openbaar onderwijs voor iedereen toegankelijk is. - Vorm en inhoud te geven aan intercultureel onderwijs. - Bewust verschillende godsdiensten en levensovertuigingen aan de orde te laten komen en wel op een onbevooroordeelde manier. - Anderen en zeker de kinderen geen leerstelling op te dringen. - De in de grondslagverklaring verwoorde inhoudelijke criteria mee te laten wegen in de beoordeling van lesmateriaal. Onderwijsinhoudelijke visie De Stapsteen is een school: - Waar je je veilig en geborgen kunt voelen en met respect voor ieders verschillen met elkaar om kunt gaan. - Waar duidelijkheid en consequent zijn als belangrijk worden ervaren. - Waar ontmoeting binnen de school en groep, een wij- gevoel geeft en waarbinnen het belangrijk is een dialoog met elkaar aan te gaan. - Waar iedereen die bij de school betrokken is ruimte krijgt zich te ontwikkelen op een manier die het beste bij hem of haar past. - Die een lerende school is, dus steeds in ontwikkeling. - Waar gewerkt wordt aan de zelfstandigheid van kinderen. - Waar iets geleerd wordt, passend binnen de kerndoelen van het onderwijs en in overleg met alle betrokkenen. - Waar naar vermogen zorg wordt gegeven, uitgaande van de verschillen tussen kinderen. - Waar kinderen leren door samen te werken. - Waar gewerkt wordt binnen het leerstofjaarklassensysteem met die flexibiliteit, dat er ook groepsoverstijgend en gedifferentieerd gewerkt kan worden. - Waar steeds meer projectmatig gewerkt wordt, waarbij we de mogelijkheid hebben, uit te gaan van de actualiteit. - Die een uitdagende leeromgeving biedt, voor kinderen en leerkrachten. - Waar wij als team uitgaan van het werken binnen een professionele cultuur en ons kwetsbaar durven op te stellen door onze grondhouding van waaruit wij werken, te laten horen en zien. - We zijn samen verantwoordelijk en willen en kunnen op die verantwoordelijkheid aangesproken worden.

11 H o o f d s t u k 3 Scho o l o n t w i k k e l i n g e n Om op een goede manier tegemoet te komen aan de vele en verschillende eisen die in deze tijd door overheid, bestuur, samenwerkingsverband, ketenpartners en vooral ook onze kinderen aan de school stellen moeten wij ons voortdurend richten op de ontwikkeling van de kwaliteit van ons onderwijs. Deze ontwikkelactiviteiten zijn globaal beschreven in het schoolplan (voor vier jaren) en in het jaarplan. In deze schoolgids willen we kort aangeven waaraan het team in het voorbije jaar heeft gewerkt en wat de resultaten zijn van deze inspanningen. Hoofdthema was in alle opzichten differentiatie. De leerkrachten werken in de groepen met een grote diversiteit aan kinderen. We hebben gewerkt aan de verdere bekwaming in instructie op drie niveaus (ADIM) en zelfstandige verwerking van de leerstof. Daartoe maakt elke leerkracht een groepsplan, waarin de doelen van de verschillende niveaus van kinderen zijn beschreven. Verder is ook geëxperimenteerd met mogelijkheden die het planbord in dit kader te bieden heeft. Voor de kleutergroepen is de kleutermethode Kleuterplein aangeschaft. Het daaraan voorafgaande keuzeproces was intensief. Gestart is met de invoering van deze methode. Hetzelfde geldt voor de nieuwe taalmethode Taal in Beeld die in een gezamenlijk proces in de groepen 4 tot met 8 is ingevoerd. Nog twee methodekeuzes zijn in werkgroepen voorbereid en in de teamvergadering afgerond: Lezen in Beeld voor begrijpend lezen in de groepen 5 tot en met 8 en Naut voor het vak natuur en techniek. Het rapportfolio is ondertussen bij kinderen, ouders en leerkrachten ingeburgerd als rapportage-instrument over de leerresultaten van de kinderen. Voor buitenstaanders minder merkbaar is dat het rapportfolio doorlopend in ontwikkeling is. Vooral de organisatie voor de leerkracht rondom het rapportagemoment moet meer werkbaar worden. Pas dan kan aan voortgang worden gedacht m.b.t. uitbreiding van het aantal domeinen. Als laatste, naast nog vele onnoembare kleinere ontwikkelingen op kind- en groepsniveau, hebben we verdere stappen gemaakt met de analyse van leeropbrengsten, enerzijds als evaluatie van een achterliggende periode, anderzijds steeds meer om conclusies te trekken voor voortgang en verbetering.

12 H o o f d s t u k 4 O r g a n i s a t i e e n i n r i c h t i n g v a n o n s o n d e r w i j s Het onderwijs is op De Stapsteen voortdurend in ontwikkeling. Op dit moment wordt er nog vooral gewerkt binnen een leerstofjaarklassensysteem. Binnen deze jaargroepen wordt uitgegaan van de mogelijkheid van het kind (adaptief onderwijs). Hierbij proberen we onderwijs op maat te geven, passend bij de behoeften en mogelijkheden van iedere leerling. De leerkracht probeert in de groep een klimaat te scheppen waarin kinderen uitgedaagd worden, betrokken blijven, zich verantwoordelijk voelen en waarbij ze zich op hun niveau kunnen ontwikkelen. Binnen ons onderwijsleerproces staan een aantal zaken centraal: - De kinderen leren zelfstandig te werken. Dit betekent: de groep leerlingen of een deel van de groep speelt of werkt zonder hulp of tussenkomst van de leerkracht. De leerkracht is op dat moment aan het werk met een of een groepje leerling(en), de andere leerlingen werken door en lossen zelf of samen problemen op. Hierbij horen regels en afspraken bij die de leerlingen en leerkrachten daarbij helpen - Samenwerken. Door deze werkvorm proberen we de leerlingen te laten ervaren dat je door samen te werken, sneller, beter, anders en gemakkelijker tot oplossingen komt bij de voorliggende vraagstukken in het onderwijs. We geven leerlingen volop de mogelijkheid om hun eigen vaardigheden in het samenwerken te ontwikkelen en om te leren gaan met hun eigen en andermans grenzen daarin en deze leren te verleggen. - De instructie wordt afgestemd op de leerlingen. Naast de klassikale instructie vindt er verlengde instructie plaats aan leerlingen voor wie dit noodzakelijk is. Kinderen werken dan aan de zogenaamde instructietafel. Incidenteel wordt er gewerkt met individuele leerlijnen. - Naast de extra aandacht voor de leerlingen die verlengde instructie nodig hebben, is er ook in ruime mate aandacht voor de leerlingen die sneller door de basisstof heengaan. Zij volgen vaak geen instructie en krijgen uitbreiding en verdieping van de lesstof. - Het bevorderen van de creatieve ontwikkeling op een zo breed mogelijk terrein. We gaan ervan uit dat iedere leerling creatieve talenten heeft. Het is de kunst om die talenten te vinden en verder te ontwikkelen. Bij het onderwijs in creatieve vakken wordt er vaak groepsdoorbrekend gewerkt. - Thematisch werken in de onderbouw. Thema's worden altijd gekozen om hun inhoud. Het moet om een weloverwogen keuze van thema's gaan die kinderen helpen te groeien in de wereld waar ze deel van uit maken. Omdat we vinden dat kinderen door middel van gevarieerde activiteiten essentiële ervaringen kunnen verwerven, is het werken met thema's voor ons belangrijk. Door hetzelfde thema in alle groepen van de onderbouw op hetzelfde tijdstip te introduceren, krijgen leerlingen zicht op de doorgaande lijn in deze groepen. Bij de keuze voor een methode vinden we het belangrijk dat naast de basisstof ook verdiepings- en verrijkingsstof aanwezig is. - Door intensieve samenwerking tussen leerkrachten streven we ernaar om de werkwijze en de gekozen organisatievorm verder te ontwikkelen en te optimaliseren. Dit door middel van team- en bouwvergaderingen, studiedagen, scholing, coaching, klassenconsultatie enz.

13 Vakantierooster en vrije dagen Herfstvakantie: oktober 2012 Sinterklaas: 6-7 december 2012 (inclusief studiedag) Kerstvakantie: 24 december januari 2013 Carnaval: februari e Paasdag: 1 april 2013 Voorjaarsvakantie: 29 april - 10 mei 2013 Tweede Pinksterdag: 20 mei 2013 Zomervakantie: 1 juli - 9 augustus 2013 Studiedagen: Wisselmiddag: 7 december juni 2013 (groepen 8 's middags vrij) 8 februari 2013 (alle groepen 's middags vrij) 22 april juni 2013 Schooltijden Maandag 08:30-12:00 uur 13:00-15:00 uur Dinsdag 08:30-12:00 uur 13:00-15:00 uur Woensdag 08:30-12:30 uur Donderdag 08:30-12:00 uur 13:00-15:00 uur Vrijdag 08:30-12:00 uur (groepen 2-8) 13:00-15:00 uur (groepen 5-8) Inloop Tien minuten voor aanvang van de lessen start de zogenaamde inlooptijd. Dat wil zeggen dat de leerlingen om 08:20 uur en om 12:50 uur binnen kunnen komen. De leerkrachten zijn dan in de klas. Het is de bedoeling dat de leerlingen om 08:30 uur en 13:00 uur op hun plaats in de klas zitten zodat de lessen kunnen beginnen! Pauzes en overblijven s Ochtends hebben de kinderen één keer pauze. Tussen de middag mogen ze naar huis. Ze kunnen ook overblijven. Het overblijven op school wordt volledig georganiseerd door Stichting Kinderopvang Roermond (SKR). De overblijfregeling is op school verkrijgbaar in een apart informatieboekje. Kleine pauze 10:00-10:15 uur groepen 4-6 alle speelplekken rondom school 10:15-10:30 uur roepen 7-8 alle speelplekken rondom school 10:30-10:45 uur groepen 1-3* volgens schema (groepen 1 en groepen 2-3) * De groepen 1-2(3) kunnen tussen 10:15-10:30 iets eten/drinken in de klas. Brengen en ophalen We verzoeken alle ouders om aan het begin en het einde van de dag buiten te wachten; dit in verband met de rust in de school. Voor ouders van leerlingen die pas nieuw op school komen geldt uiteraard dat ze hun kind in de beginperiode naar binnen brengen. Zodra het kind gewend is vragen wij ook deze ouders buiten te wachten. Gymrooster De groepen 1-2 hebben elke dag gym in de speelzaal van onze school. Ze hebben hiervoor gymschoenen nodig (liefst klittenband of instap). Deze gymschoenen blijven op school. De groepen 3-8 gymmen de sporthal Herteheym. Kleding (verplicht): sportbroek, T-shirt en gymschoenen. Maandag Vrijdag 08:45-09:30 Groep 3 (2-3), 3a en 3b Groep 3a en 3b 09:30-10:15 Groep 4a en 4b Groep :15-11:00 Groep 5a en 5b Groep 4a en 4b 11:00-11:45 Groep 7 Groep 5a en 5b 13:15-14:00 Groep 7-8 Groep 6a en 6b 14:00-14:45 Groep 8 Groep 6a en 6b

14 Veilig van en naar school De kinderen die in de buurt van school (± 10 minuten lopen) wonen worden verzocht te voet naar school te komen. Kinderen die met de fiets komen, stallen deze in de fietsenstalling. Let erop dat de kinderen een standaard op de fiets hebben! Dit voorkomt onnodige schade aan de eigen of andermans fiets, ondanks het feit dat er voldoende fietsenrekken staan. Alle fietsen kunnen er in, mits ze op de goede manier worden gestald. We doen dan ook een dringend verzoek om alleen met de fiets te komen, wanneer dat gezien de afstand logisch is. Rondom de school zouden we zeer op prijs stellen dat ouders zelf verantwoordelijkheid nemen voor het verkeersgedrag van hun kinderen en van zichzelf. Het gaat om de veiligheid van uw kinderen! Tijdens het brengen en halen komt in korte tijd veel verkeer samen rondom de school. De wegen in de omgeving zijn niet berekend op deze hoge intensiteit. Ook de parkeerruimte bij school is onvoldoende om tijdens spitsuren alle auto s een plek te geven. Dit lokt foutief parkeren uit. Dat maakt de situatie voor voetgangers en fietsers nog moeilijker te overzien. Het is ons heel wat waard als ouders de auto voor het brengen en halen van de kinderen, zoveel mogelijk laten staan. Alle volwassenen hebben een voorbeeldfunctie voor onze kinderen. Met de afdeling stadstoezicht van de gemeente Roermond is de afspraak gemaakt dat ze met grote regelmaat optreden tegen foutparkeerders. Ouders die hun kind(eren) met de auto komen brengen, kunnen deze op de parkeerplaats bij de school parkeren. Aan ouders die hun kinderen met de fiets brengen en halen wordt verzocht deze zo te stallen dat er voldoende doorgang overblijft. Honden zijn niet welkom op de speelplaats. Pauzehapje en drankje De kinderen mogen fruit, brood, liga of iets dergelijks en een gezonde drank meenemen. In de groepen 1-2 zal het drinken vóór of na het speelkwartier in de eigen groep gebeuren. Het is het wenselijk niet teveel mee te geven; de kinderen moeten ook tijd over houden om te spelen. - De kinderen nemen zelf hun drinken in een goed afsluitbare drinkbeker mee naar school. Het gebruik van pakjes, blikjes, glazen flesjes en koolzuur houdende drank staan we niet toe. - Het is niet verplicht om drinken mee te geven; er kan ook water gedronken worden - Snoep, chocoladerepen en kauwgom zijn niet toegestaan. - Het toezien op het volledig opeten en op drinken rekenen wij niet tot onze verantwoordelijkheid. Gruiten Dinsdag en donderdag zijn onze twee vaste gruitdagen (groenten- en fruitdagen), waarop de kinderen van thuis groeten en/of fruit meekrijgen. Wij vragen alle ouders om de kinderen op deze dagen alleen groeten en/of fruit mee te geven als pauzehap (in de ochtendpauze).op de overige dagen bepalen ouders zelf wat zij de kinderen meegeven als tussendoortje. Verjaardagen De verjaardagen van ieder kind worden in de eigen groep op gepaste wijze gevierd. De jarige is die dag het middelpunt. De leerlingen mogen op school niet trakteren. De verjaardagen van de leerkrachten worden eveneens in de eigen groep gevierd. Iedere leerkracht besteedt hier op zijn of haar manier aandacht aan; soms in de vorm van een juf- of meneerdag. Als leerkrachten hun verjaardag vieren zijn ze blij met creatieve cadeaus. Hoofdluiscontrole Op onze school is een groep ouders actief in het controleren van hoofdluis. Deze ouders zorgen er op gezette tijden (na een vakantie) voor, dat de leerlingen gecontroleerd worden. Wanneer er bij uw kind hoofdluis wordt geconstateerd zult u daar meteen bericht van krijgen. Volg dan a.u.b. nauwgezet de adviezen van de GGD op. Aan u als ouders vragen wij om te melden wanneer u zelf hoofdluis bij uw kind hebt geconstateerd. Op deze wijze hopen wij dat we het hebben van hoofdluis tot een minimum kunnen beperken.

15 Huis- en oefenwerk Wij vinden het belangrijk dat kinderen leren thuis huis- en oefenwerk te maken. Doel van het huis- en oefenwerk is dat de kinderen eraan wennen thuis iets voor school te moeten doen als voorbereiding op het voortgezet onderwijs. Daarnaast leren kinderen hiermee belangrijke vaardigheden als het plannen van werk en leren ze zelfdiscipline en zelfverantwoordelijkheid dragen. Vanaf groep 4 is het huis- en oefenwerk nog op vrijwillige basis, maar vanaf groep 6 is dit verplicht. Bij aanvang van het schooljaar (op de info avond) krijgt u van de leerkracht een overzicht van het huis- en oefenwerk dat in de betreffende groep wordt opgegeven. Actuele informatie over het huis- en oefenwerk is ook te vinden op Isy. Het kan een keer voorkomen dat kinderen hun huis- en oefenwerk niet gemaakt hebben of vergeten het mee te nemen. Die leerlingen krijgen natuurlijk eerst een waarschuwing. Wanneer de waarschuwing niet helpt, wordt contact met de ouders opgenomen. Zo zijn ook de ouders op de hoogte en kunnen we gezamenlijk het probleem aanpakken. Vervangingen Zo nu en dan hebben wij op school te maken met zieke leerkrachten en leerkrachten die verlof hebben. Ons streven is om zo min mogelijk verschillende leerkrachten voor een groep te plaatsen. Soms is het echter heel moeilijk om aan vervangers te komen. Als er geen vervanging geregeld kan worden proberen we dit in intern op te vangen. Ondanks de creatieve oplossingen kan het toch voorkomen dat er in één week meerdere leerkrachten/vervangers voor de groep staan. Wij begrijpen dat dit voor kinderen en ouders niet altijd prettig is, maar u mag er op vertrouwen dat wij er alles aan doen om een goede oplossing te vinden. Desondanks kan er ook een moment komen waarop wij ouders moeten verzoeken om de kinderen een dag thuis te houden. Hiervoor zijn regels en is er binnen de stichting een protocol. Mocht een dergelijke situatie voorkomen, dan brengen wij u tijdig op de hoogte. We hopen echter dat dit niet nodig zal zijn. Verloren en gevonden voorwerpen Kinderen die iets verloren of gevonden hebben kunnen hiervoor terecht bij de administratie (balie) meteen bij de hoofdingang. Na iedere vakantie worden de dan nog overgebleven spullen opgeruimd. We merken dat er veel spullen blijven liggen. Een goede tip: merk zoveel mogelijk de spullen van de kinderen. Mobiele telefoons, mp3 spelers en dergelijke Voor het meenemen kostbare spullen (zoals mobiele telefoons, mp3 spelers en dergelijke) kan de school geen verantwoording dragen. School is niet verantwoordelijk voor eventuele schade en/of diefstal. Kinderen die om bepaalde reden naar huis moeten bellen mogen dit doen met toestemming van de leerkracht. Als ouders een dringende boodschap voor hun kind hebben, kunnen ze deze doorgeven aan de leerkracht van het kind, via het telefoonnummer van de school. Verstrekken van (zelfzorg) medicijnen Leerkrachten mogen zonder schriftelijke toestemming van ouders géén (zelfzorg) medicijnen toedienen; ook geen paracetamol of vergelijkbare middelen. Toestemmingsformulieren voor het verstrekken van (zelfzorg) medicijnen zijn verkrijgbaar bij de leerkracht. De leerkracht neemt de (zelfzorg) medicijnen alleen in ontvangst wanneer ze in de originele verpakking zitten en/of uitgeschreven zijn op naam van het kind. De leerkracht mag het verstrekken van (zelfzorg) medicijnen weigeren. In overleg met de directie wordt hiervoor een andere leerkracht benaderd. Instroom en doorstroom van jongste leerlingen Kinderen mogen naar school vanaf de dag dat ze vier jaar worden. Op De Stapsteen betekent dit dat zij instromen in groep 1. Voor kinderen die vroeg in het jaar instromen geldt dit eerste jaar als een volledig schooljaar. De datumgrens is hierbij 1 oktober. Voor kinderen die vanaf 1 oktober instromen wordt dit eerste (onvolledige) schooljaar aan de tweejarige kleuterperiode toegevoegd. Deze kinderen kleuteren dus langer dan twee jaar. Zij gaan dan ook pas na een volledig jaar in groep 1 door naar groep 2. Dit is de regel. Er zijn kinderen die een snelle ontwikkeling doormaken en kinderen die meer tijd nodig hebben. Voor deze kinderen kunnen we de kleuterperiode verkorten of verlengen. Uitgangspunt is steeds dat bij een verlengde of juist

16 verkorte leertijd (op de basisschool) altijd het belang van het kind centraal staat. De leerkracht ziet uw kind de hele week en zal op grond van observaties en toetsen met u bespreken wat voor uw kind het beste is.

17 Aanvragen extra verlof Hoe te handelen bij een aanvraag extra verlof? - Vakantieverlof schriftelijk indienen bij de directeur, min. 6 weken van tevoren. - Voor 10 dagen en minder neemt de directeur hierover een beslissing en deelt dit ouders/verzorgers schriftelijk mede, met mededeling van de toekenning- of afwijzingsgrond. - Voor meer dan 10 dagen dan neemt het College van Burgemeester en Wethouders op advies van de leerplichtconsulent een beslissing. De directeur zendt de aanvraag door naar de leerplichtconsulent. De ouders/verzorgers ontvangen van de gemeente een beschikking met mededeling van de toekenning of afwijzingsgrond. - Verlof wegens gewichtige omstandigheden schriftelijk indienen bij de directeur, vooraf of binnen 2 dagen na het ontstaan van de verhindering. Wat is verlof wegens een gewichtige omstandigheid (art. 11 onder g van de Leerplichtwet)? Het uitgangspunt bij de beoordeling van deze aanvragen is dat dit extra verlof alleen gegeven wordt als daarmee een kennelijk onredelijke situatie vermeden kan worden. Er is dan sprake van een overmachtsituatie. Bij de afweging dient het belang van de leerling voorop te staan. Omstandigheden waarbij een leerling in aanmerking komt voor extra verlof: - bij een wettelijke verplichting, voor zover dat niet buiten de lesuren kan geschieden; - bij verhuizing (1 dag); - bij het huwelijk van een bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (1 of 2 dagen); - bij een ernstige ziekte of overlijden van een bloed- of aanverwant t/m de 4e graad (duur in overleg met de directeur) - bij de bevalling van de moeder, verzorgster, voogdes; - bij 12,5-, 25-, 40-, 50- of 60-jarig ambts- of huwelijksjubileum van bloed- of aanverwanten t/m de 4e graad; - voor andere calamiteiten en naar het oordeel van de directeur belangrijke redenen. - vakantie is nimmer een gewichtige omstandigheid! Wanneer wordt een aanvraag voor extra verlof zeker afgewezen? - Familiebezoek in het buitenland - Vakantie in een goedkope periode of in verband met een speciale aanbieding - Vakantie in verband met een gewonnen prijs - Uitnodiging van familie of vrienden om buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan - Eerder vertrekken of later terugkomen in verband met verkeersdrukte - Verlof voor een kind omdat andere kinderen uit het gezin al of nog vrij zijn - Deelname aan sportieve of culturele evenementen buiten schoolverband - Bij een voor de ouder ongunstige verdeling van vakantieweken door de werkgever die buiten de reguliere schoolvakantie vallen Welke uitzondering van vakantieverlof kent de leerplichtwet (art. 11 onder f. van de Leerplichtwet)? Wegens specifieke aard van het beroep van één van de ouders of verzorgers is het slechts mogelijk buiten de schoolvakanties op vakantie te gaan. Een directeur kan verlof geven als de ouder/verzorger kan aantonen dat deze het merendeel van zijn inkomen slechts in de schoolvakantieperiodes kan verdienen. Er dient hiervoor een accountantsverklaring overlegd te worden. Een tweede vuistregel is dat de aanvrager aan moet tonen dat er binnen het jaar geen enkele mogelijkheid ontstaat om met het gezin twee aaneengesloten weken vakantie te hebben. Omdat dergelijk verlof niet langer mag duren dan 10 schooldagen, is alleen de directeur in deze beslissingbevoegd. De ouder/verzorger dient de benodigde bewijsstukken bij de verlofaanvraag te overleggen. Indien er met deze reden verlof wordt verleend, mag: - dit maximaal eenmaal per schooljaar wordt verleend en het moet ook de enige vakantie in dat schooljaar zijn voor ouder en kind - dit niet langer mag duren dan 10 schooldagen - dit nimmer kan plaatsvinden in de eerste twee lesweken van het schooljaar Voor verdere vragen of inlichtingen over leerplichtzaken kunt u altijd terecht bij de leerplichtconsulent van de gemeente Roermond.

18 Maatregelen ter voorkoming en bestrijding van schoolverzuim Ouders dienen zich bij het plannen van vakanties en vrije dagen te richten naar het vakantierooster van de school. Het verlengen van vakanties is niet toegestaan. Indien het kind door onverwacht schoolverzuim, bijv. ziekte, niet naar school kan komen worden de ouders verzocht dit tijdig, vóór aanvang van de lessen telefonisch of schriftelijk door te geven. Bij nalatigheid neemt de school binnen een kwartier na aanvang van de lessen contact op met de ouders. Bij een vermoeden van ongeoorloofd schoolverzuim is de directeur verplicht dit te melden aan de leerplichtconsulent. Met betrekking tot het beleid tot toelating, schorsing en verwijdering verwijzen we naar het op school aanwezige document. Bekostiging van het onderwijs Het onderwijs aan leerplichtige kinderen is in principe gratis. Dit onderwijs wordt bekostigd van het belastinggeld. Eigenlijk betaalt iedere Nederlander dus mee aan het onderwijs. Ouders hoeven daarom geen lesgeld te betalen voor kinderen die op de basisschool of een school voor speciaal onderwijs zitten. Ouderbijdrage Scholen bieden leerlingen vaak meer dan alleen lessen in de verplichte vakken. Op De Stapsteen organiseren wij regelmatig extra activiteiten voor de kinderen. Voor deze activiteiten mogen wij aan ouders een financiële bijdrage vragen, de zogeheten ouderbijdrage. De ouderbijdrage is vrijwillig: school mag uw kind niet weigeren deel te nemen aan de gewone lessen als u de ouderbijdrage niet wilt of kunt betalen. Als u de vrijwillige bijdrage niet of maar gedeeltelijk betaalt, kan school wel besluiten uw kind niet te laten deelnemen aan activiteiten waarvoor men niet heeft betaald. Wij zorgen dan voor vervangend onderwijs voor de duur van die activiteiten. De hoogte van de ouderbijdrage wordt vastgesteld in overleg met de ouderraad (OR) en medezeggenschapsraad (MR) van school. De ouders uit de OR en MR moeten hiermee instemmen. Datzelfde geldt voor de bestemming van de bijdrage. Vragen over de ouderbijdrage kan men stellen aan de OR en de ouders in de MR. De vrijwillige schoolbijdrage voor de extra activiteiten is vastgesteld op 10,- euro per leerling. De kosten voor het schoolreisje en het schoolkamp worden apart in rekening gebracht en zijn afhankelijk van bestemming en de groep waar u zoon/dochter in zit. Houdt u echter rekening met een bedrag van ongeveer 15,- euro voor de groepen 1-4 en 20,- euro voor de groepen 5-8. De kosten voor het schoolkamp bedragen ongeveer 85,- euro per persoon. Schoolverzekering Alle kinderen zijn verzekerd volgens de scholierenongevallenverzekering (schooldekking). De verzekering is van kracht voor ongevallen die de kinderen overkomen: - Tijdens verblijf in de schoolgebouwen of op de daarbij horende terreinen gedurende de officiële schooluren, alsmede tijdens het gaan van huis naar school en omgekeerd gedurende ten hoogste een uur voor en een uur na schooltijd. - Tijdens verblijf op sportvelden, tijdens deelneming aan schoolsportwedstrijden, in gymnastieklokalen, zwembaden e.d. mits in schoolverband en onder toezicht, alsmede op ouderavonden en schoolfeestjes. - Tijdens schoolreizen, in vakantieverblijven, tijdens excursies en uitstapjes in schoolverband, zowel in Nederland als daarbuiten in Europa, mits en zolang de kinderen onder toezicht staan van de leerkrachten of van de daartoe door de directie van de school aangewezen leid(st)ers. Indien er sprake is van een ongeval kunt u op school een schadeformulier krijgen. De directeur neemt contact op met de verzekeraar. De mogelijkheid bestaat om deze verzekering uit te breiden. Tevens heeft de school een W.A.-verzekering waarin zijn opgenomen: personeel en hulpouders (waaronder de overblijfouders). Schade aan eigendommen zal uitsluitend worden vergoed indien dit is ontstaan door aansprakelijkheid (nalatigheid) van personeel.

19 Klachtenregeling Overal waar gewerkt wordt zijn wel eens misverstanden. Af en toe worden er zelfs fouten gemaakt. Het is belangrijk deze zaken in eerste instantie te bespreken met de direct betrokkene/de groepsleraar. U en uw kind zullen hierbij altijd serieus genomen worden en er zal naar de best mogelijke oplossing gezocht worden. Mocht u het gevoel hebben dat er geen gezamenlijk goede oplossing gezocht wordt, dan is het altijd mogelijk de directie hierover aan te spreken. Wanneer u niet tot een oplossing van het probleem kunt komen in overleg met de groepsleraar en/of de directie van de school, is het mogelijk gebruik te maken van de contactpersoon van de school. De contactpersoon voor de ouders van onze school is: Lieveke Duijvenstein, bereikbaar via mail: De contactpersoon kan de klager in contact brengen met een externe vertrouwenspersoon. Deze externe vertrouwenspersoon zal u begeleiden bij het realiseren van een oplossing, dan wel begeleiden bij het indienen van een klacht bij het bestuur. Ook kan de vertrouwenspersoon u informeren over en begeleiden bij het indienen van een klacht bij de Landelijk Klachten Commissies. Onze school heeft een klachtenregeling waarin precies staat beschreven hoe er met een klacht wordt omgegaan. Deze regeling ligt op school ter inzage. Stichting Swalm en Roer waar onze school onder valt is aangesloten bij een van de Landelijke Klachten Commissie (LKC). Op deze plaats zal uw klacht uiteindelijk behandeld worden. Afhankelijk van de grondslag, levensovertuiging en openbare karakter van de school kan een klacht gedeponeerd worden bij verschillende commissies. De klachtencommissie voor onze school is: Landelijke klachtencommissie onderwijs (openbaar onderwijs) Postbus AD Utrecht Telefoon: Fax: Samengevat dienen onderstaande stappen doorlopen te worden: Altijd eerst overleg met de groepsleraar; bij onvoldoende resultaat: Overleg met de directie; bij onvoldoende resultaat: Overleg met contactpersoon: Vertrouwenspersoon; bij onvoldoende resultaat Indienen van een klacht bij de aangesloten landelijke klachtencommissie.

20 H o o f d s t u k 5 K w a l i t e i t v a n o n s o n d e r w i j s Kwaliteitsbeleid Resultaten van ons onderwijs Jaarlijks evalueren directie en leerkrachten van De Stapsteen de opbrengsten van de school. Het gaat daarbij om de leerresultaten van de kinderen en de resultaten van de gezamenlijke inspanningen om de kwaliteit van ons onderwijs te verbeteren. Dit is belangrijk om intern te beoordelen of we de goede dingen doen, maar het is ook belangrijk om mede aan de hand van deze gegevens verantwoording af te leggen aan het bestuur van de school, aan de ouders en aan de inspectie. Belangrijke gegevens komen uit ons Cito Leerlingvolgsysteem. Hierin zijn meetgegevens aanwezig van verschillende vakgebieden van zowel het midden en einde van het schooljaar én bredere samengestelde toetsen zoals de Cito Entreetoetsen (groep 7) en de Cito Eindtoets (groep 8). We kunnen hier natuurlijk niet alle toetgegevens bespreken. De gemiddelde scores op deze toetsen kunnen voor een individueel kind van absolute waarde zijn, maar worden door ons altijd gerelateerd aan de professionele indruk die de leerkracht heeft van het kind. Op groepsniveau en schoolniveau vragen de cijfers altijd om een interpretatie, een analyse. Of ze nu naar verwachting zijn, of hoger, of lager. De volgende gegevens geven een beeld van hoe het er voor staat met de kwaliteit van het onderwijs van De Stapsteen. Resultaten van de Cito Eindtoets (ongecorrigeerde standaardscore) De Stapsteen Landelijk gemiddelde Eindtoets ,0 535,1 Eindtoets ,1 535,1 Eindtoets ,7 534,9

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88

SCHOOLGIDS 2015-2016. Basisschool De Meule. Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 SCHOOLGIDS 2015-2016 Basisschool De Meule Molenstraat 21 5914 XS Venlo tel. 077-320 07 88 E-mail : info@demeule.fortior.nl Website : www.demeule.fortior.nl 2. INLEIDING 2.1 Waarom een schoolgids? Deze

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel.

Het eerste deel van de schoolgids is het Plateaudeel, dat voor alle scholen binnen Plateau geldt, het tweede deel is ons schoolspecifieke deel. Inleiding De schoolgids van de openbare Jenaplanschool de Vuurvogel is speciaal gemaakt voor de ouders van onze huidige en toekomstige leerlingen. Er staat in wat basisschool de Vuurvogel, werkend vanuit

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

Welkom op t Mozaïek. S. Neutel

Welkom op t Mozaïek. S. Neutel Welkom op t Mozaïek De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind (eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015 word een ster op onze school 0 Deze schoolgids is bedoeld voor: ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool De Ruimte, voor mogelijk nieuwe kinderen, sollicitanten, studenten, andere instellingen

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen.

Barten 11 8447 BS Heerenveen INFORMATIEGIDS. Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 OBS VAN KLEFFENS. directie.kleffensschool@debasisheerenveen. Barten 11 8447 BS Heerenveen Postbus 56 8440 AB Heerenveen 0513-627552 directie.kleffensschool@debasisheerenveen.nl INFORMATIEGIDS OBS VAN KLEFFENS 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Afscheid groep

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie