Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor"

Transcriptie

1 Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse zaken. De volledige naam van onze organisatie is Vereniging van scholen met de Bijbel, Dr. G. van Goor. We zijn een vereniging voor Primair Onderwijs, met 5 basisscholen. De scholen hebben een protestants christelijke identiteit. Onze scholen hebben in totaal 1100 leerlingen en 100 werknemers. Onze missie is wij ontwikkelen gezamenlijk talenten. Bekijk ook onze site Als u informatie zoekt over een bepaalde school, dan wordt u doorverwezen naar de website van de betreffende school. U vindt daar het school specifieke gedeelte van de schoolgids. Hans van Tricht Directeur-bestuurder

2

3 INHOUDSOPGAVE 1. VAN HET SCHOOLBESTUUR Pagina 1.1 MISSIE EN VISIE BESTUURLIJKE VERNIEUWING INTERNE TOEZICHT SAMENSTELLING BESTUUR CONTRIBUTIE SCHOOLVERENIGING VERENIGINGSKANTOOR WEBSITE SCHOOLVERENIGING MEDEZEGGENSCHAPSRAAD OUDERRAAD/ACTIVITEITENCOMMISSIE VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE 8 2. SCHOLEN 2.1 SCHOLEN SCHOOLTIJDEN VAKANTIEROOSTER ONDERWIJS INHOUDELIJKE ZAKEN 3.1 TOELATINGSBELEID ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT AANTAL LEERKRACHTEN PER GROEP ZORG (DIVERSE ASPECTEN VAN LEERLINGENZORG) MELDCODE EN VERWIJSINDEX PASSEND ONDERWIJS ONDERWIJS AAN ZIEKE LEERLINGEN OVERPLAATSING ZORGLEERLINGEN BAO-BAO TERUGPLAATSING LEERLINGEN SBO/SO HANDELINGSGERICHT ARRANGEREN LEERLINGENZORG 4.1 VVE (VROEG- EN VOORSCHOOLSE EDUCATIE) HOE LOPEN DE VVE-PROJECTEN IN DE GEMEENTE BUNSCHOTEN SCHOOLKEUZE LWOO PEUTERSPEELZAAL TSO TUSSENSCHOOLSE OPVANG / OVERBLIJVEN BSO BUITENSCHOOLSE OPVANG (VOOR- EN NASCHOOLS) 22 ~ 1 ~

4 INHOUDSOPGAVE 5. ALGEMENE INFORMATIE Pagina 5.1 SAMENWERKING GEZIN SCHOOL KERK PSALMEN BID-./ DANKDAG STRATEGISCH BELEIDSPLAN OUDERBETROKKENHEID SCHOOLPLAN GESCHEIDEN? HOE OM TE GAAN MET GESCHEIDEN OUDERS SCHORSING VERWIJDERINGSBELEID REGELING TER VOORKOMING VAN AGRESSIE, GEWELD & SEKSUELE INTIMIDATIE KLEDINGCODE KLACHTEN VERTROUWENSPERSOON VERVANGING SCHOOLVERZUIM SPONSORING PRIVACY-REGLEMENT WET BESCHERMING PERSOONSGEGEVENS VERVOER VAN KINDEREN VERZEKERING CENTRUM JEUGD & GEZIN (OPVOEDONDERSTEUNING) JEUGDGEZONDHEIDSZORG OPLEIDINGSSCHOLEN (STAGES) CULTUUREDUCATIE HUISBEZOEK INSPECTIE 36 ~ 2 ~

5 1. VAN HET SCHOOLBESTUUR Naamgeving vereniging De officiële naam van onze protestants-christelijke basisschoolvereniging is: Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor. Deze naam is ontleend aan dr. G. van Goor, die in 1889 de oprichter was van de vereniging. Logo De schoolvereniging hanteert het volgende logo. Centraal in het logo staat het kind. Deze figuur is samengesteld uit twee pijlpunten (> en <) die interactiviteit tussen school en leerling aangeven. De twee pijlpunten vormen tezamen een X, symbool voor de 10 geboden, leidraad voor het P.C.O. in Bunschoten. Om het kindfiguur heen staan de leraren, ouderraad, enz. Zij voorzien het kind van alle mogelijke informatie. In het logo is dit de eerste curve. Het P.C.O.-Bunschoten is een christelijke instelling, met als uitgangspunt het evangelie van Jezus Christus. De buitenste curve symboliseert de liefde van onze Schepper, die als het ware iedereen omarmt. De hoofdfiguur steunt op een zwart vlak. Dit geeft aan dat het P.C.O.- Bunschoten een stevige vertrouwde basis heeft. Bestuur Het bestuur van de vereniging, ook wel het schoolbestuur of bevoegd gezag genoemd, is verantwoordelijk voor het totale schoolgebeuren. Het verenigingsbestuur kent een algemeen bestuur van 11 leden en een dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Hij is verantwoordelijk voor het uitvoerend bestuur. Het algemeen bestuur is toezichthouder. Een uitvoerige uitleg en toelichting op deze structuur, die per augustus 2012 in werking is getreden, vindt u op de volgende pagina. Bijzonder onderwijs De vijf scholen binnen onze schoolvereniging zijn bijzondere scholen. Een bijzondere school is een school die volgens een godsdienstige of levensbeschouwelijke vorm inhoud geeft aan haar beleid en dus wordt bestuurd door de betrokkenen. In artikel 23 van de Nederlandse Grondwet is dit vastgelegd. Onze schoolvereniging opereert op grond van dit artikel met als grondslag de Bijbel, het Woord van God. Onze doelstellingen zijn geformuleerd in de missie en visie. Notitie identiteit In 2011 is de notitie identiteit opnieuw vastgesteld. Deze notitie is een praktische uitwerking van de identiteit van de schoolvereniging. In deze notitie heeft de grondslag zoals is vastgelegd in de statuten, alsmede de missie en visie handen en voeten gekregen. De notitie geeft aan wat we op onze scholen belangrijk vinden voor het vormgeven van de christelijke identiteit. De notitie is kaderstellend voor de christelijke identiteit van de scholen. U vindt de notitie op onze website 1.1 MISSIE EN VISIE Missie (waar staan we voor) Onze missie Wij ontwikkelen gezamenlijk talenten is gebaseerd op de gelijkenis van de talenten uit Mattheüs 25. Hierin zien wij ieder mens als een uniek schepsel van God met eigen gaven en talenten. De vereniging zien wij als een gemeenschap van ouders, bestuursleden, personeelsleden en kinderen, waarin de liefde tot God en de naaste centraal staat. Al onze relaties staan in dat perspectief en in die relaties krijgt iedereen de mogelijkheid om zijn / haar talenten te ontdekken, tot ontplooiing te brengen en te gebruiken in een sfeer van veiligheid, vertrouwen, vrijheid en wederzijds respect. ~ 3 ~

6 Statutaire doelstelling Vereniging van scholen met de Bijbel dr. G. van Goor is een protestants-christelijke basisschoolvereniging, die zich onderscheidt, omdat wij een schoolorganisatie willen vormen met het evangelie van Jezus Christus als leidraad. De kern van het evangelie is omschreven in Johannes 3:16, Want alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn enige Zoon gegeven heeft, opdat een ieder die in Hem gelooft, niet verloren ga, maar eeuwig leven heeft. Dit is bepalend voor de waarden en normen binnen de vereniging. Volgens de statuten is het doel van de vereniging: Stichting tot instandhouding van scholen met de Bijbel te Bunschoten. De grondslag is het eeuwig blijvend Woord van God, namelijk de Heilige Schrift, overeenkomstig de Formulieren van Enigheid der Gereformeerde kerken in Nederland. Haar beginsel is dat de volksopvoeding en het volksonderwijs geheel in overeenstemming moeten zijn met de Heilige Schrift. De vereniging wordt gevormd door de ouders van de schoolgaande kinderen, die het samen met de andere betrokkenen eens zijn met de grondslag. Visie (waar gaan we voor) Het kind centraal Het kind staat centraal in onze vereniging. Primair stelt het bestuur zichzelf als doel om ieder kind de gelegenheid te geven zich optimaal voor te bereiden op het vervolgonderwijs, ieder naar zijn eigen gaven en talenten. Dit is niet alleen de verantwoording van de scholen, maar ook van de ouders. Het is belangrijk dat de kinderen ook in de thuissituatie daarin gestimuleerd worden. Daarin komt onze missie Wij ontwikkelen gezamenlijk talenten volledig tot zijn recht. Kwaliteit De vereniging wil een betrouwbare en stimulerende werkgever zijn. Vanuit de bovenschoolse directie werken de schooldirecties samen met het onderwijzend personeel aan de realisatie van hedendaags en kwalitatief sterk onderwijs en wordt voorzien in optimale facilitering (scholing, goede lesmaterialen passend bij onze identiteit, functionele schoolgebouwen etc.). Daarin werken de scholen en de diverse geledingen onderling samen, omdat wij geloven in de versterkende werking daarvan. Schoolklimaat Wij streven naar een veilige schoolomgeving, waar kinderen en medewerkers zich thuis voelen, zichzelf kunnen zijn en waar veel aandacht is voor respectvolle omgang met elkaar en samenwerking. Bijbel en praktijk Het ontwikkelen van talenten betekent niet alleen het aanleren van maatschappelijke vaardigheden, maar ook het aanleren en hanteren van Bijbelse uitgangspunten. Deze worden d.m.v. gebed, Bijbellezing, vertelling, gezang en aandacht voor de viering van de christelijke feestdagen vormgegeven. We willen de kinderen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf, de naaste, de maatschappij en de schepping (het bewoonbaar maken en houden van de aarde). Maatschappij Als schoolvereniging willen wij gehecht zijn in de maatschappij en daarin een toegevoegde waarde bieden door vanuit christelijk perspectief in te spelen op maatschappelijke ontwikkelingen. Bestuur, directies en scholen willen zich daarin profileren naar buiten toe op hun specifieke en sterke punten. Toelatingsbeleid De identiteit van onze schoolvereniging brengt met zich mee dat de meeste leerlingen behoren tot een protestants-christelijk kerkgenootschap. Toelating van kinderen van andersdenkenden wordt niet belemmerd. Wel wordt verwacht dat zij zich loyaal opstellen t.o.v. het christelijk karakter van onze scholen. Leerlingen worden dan ook niet vrijgesteld van bijv. het volgen van de godsdienstlessen en het deelnemen aan activiteiten die betrekking hebben op de viering ~ 4 ~

7 van de christelijke feestdagen. De tot onze schoolvereniging behorende scholen zijn christelijke scholen met een open karakter. Dat wordt gezien als een opgave en een uitdaging. Zie hoofdstuk 3.1 voor nadere informatie over het toelatingsbeleid. Vragen / opmerkingen Mocht u vragen en / of opmerkingen hebben, dan staat de betreffende leerkracht of directie van de school altijd klaar. Betreffen het zaken die het schoolbestuur aangaan, dan kunt u met de schoolvertegenwoordigers contact opnemen of zich schriftelijk richten tot de secretaris van de schoolvereniging. 1.2 BESTUURLIJKE VERNIEUWING - INTERN TOEZICHT Op de ALV (algemene ledenvergadering) van 20 juni 2012 is in de statuten een nieuwe bestuurlijke vorm opgenomen. In het nieuwe bestuursmodel heeft het algemeen bestuur de rol van intern toezichthouder. Dat impliceert dat het algemeen bestuur zich niet bezighoudt met beleidsvorming en beleidsvaststelling. Dat is de verantwoordelijkheid van het dagelijks bestuur dat wordt gevormd door de directeur-bestuurder. Algemeen bestuur en Dagelijks bestuur vormen samen het Verenigingsbestuur dat (bestuurlijk) eindverantwoordelijk blijft. Alles met betrekking tot de identiteit van de schoolvereniging blijft een zaak van het algemeen bestuur. Zoals bijvoorbeeld de bespreking en vaststelling van de missie en visie, de notitie identiteit en het aannamebeleid. Dit is geborgd in de statuten. De Algemene Ledenvergadering behoudt belangrijke statutair vastgelegde taken, zoals het benoemen en ontslaan van bestuurders en het wijzigen van statuten. In de ALV legt het verenigingsbestuur ook rekening en verantwoording aan de leden af over het gevoerde en te voeren beleid. De (wettelijke) taken van het toezichthoudend bestuur zijn Het goedkeuren van het strategisch beleidsplan, de begroting en het jaarverslag. Toezicht houden op de naleving van wettelijke verplichtingen en de code goed bestuur. Toezicht houden op de rechtmatige verwerving, bestemming en aanwending van de middelen. Het aanwijzen van een accountant, die verslag uitbrengt aan het toezichthoudend orgaan. Verantwoording afleggen over de uitvoering van bovenstaande taken in het jaarverslag. Naast deze wettelijke taken hebben de interne toezichthouders ook een algemeen toezichthoudende taak. Zij dienen de bestuurder met raad en advies terzijde te staan (gevraagd en ongevraagd). Interne toezichthouders hebben een adviestaak, klankbordrol en dienen guidance te bieden. Zij moeten goed weten wat er in de organisatie speelt om zodoende de juiste kritische vragen over de organisatie te kunnen stellen (het naleven van de missie en visie van de vereniging, het realiseren van het beleid, risico s, het gedrag van de bestuurder en de directie, kwaliteit en continuïteit van het bestuur en het intern toezicht, relatie met de omgeving van de school). Praktische invulling nieuwe bestuursmodel Zowel bestuursleden als directieleden vinden bestuurlijke betrokkenheid (betrokken bij het wel en wee op onze scholen) belangrijk. De schoolcommissie (bestaande uit de schoolvertegenwoordigers vanuit het bestuur en de directeur) vervult hierin een grote rol. De schoolcommissie fungeert als klankbord en sparringpartner voor de schooldirecteur. Door de schoolcommissie houdt het bestuur feeling met de school. De 11 leden van het algemeen bestuur maken deel uit van een klankbordgroep. Er zijn 2 klankbordgroepen: de CFB (commissie financiën beheer) en de POC (personeel onderwijs commissie). De interne toezichthouders kunnen gevraagd en ongevraagd advies geven. De taak en rol van interne toezichthouders is (achteraf) toezicht houden op het handelen van de directeur-bestuurder en op het functioneren van de organisatie. Deze vergaderingen dienen ook ter informatievoorziening van de toezichthoudende bestuursleden. ~ 5 ~

8 1.3 SAMENSTELLING BESTUUR Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr G. van Goor Postbus GB Bunschoten Mw. C. Poort-de Boer, voorzitter Vuronger ZN Dhr. P.D. van Dijk, secretaris Zwaluw NZ Dhr. A.J. Zwaan, penningmeester Plevier PB Dhr. R.G.J. de Jong, algemeen adjunct Plecht WB Dhr. J.R. Bijlard Eemlandia XR Mw. M.B. Beekhuis-Hopman Eemlandia XT Dhr. A. van Diermen Rikkert Jacobstraat EC Dhr. P.D. van Dijk Zwaluw NZ Mw. N.S. Koelewijn-Koelewijn Kievit PJ Dhr. B. Koelewijn Straussweg VE Mw. J.L. Nieuwboer-Bos Weidelaan DW Vertegenwoordiging naar de scholen: Van Amerongen: Dhr. R.G.J. de Jong en mevr. C. Poort-de Boer De Ark: Dhr. J.R. Bijlard en mevr. M.B. Beekhuis-Hopman De Grondtoon: Dhr. B. Koelewijn en vacature De Vlucht: Dhr. P.D. van Dijk en mevr. N.S Koelewijn-Koelewijn De Wegwijzer Dhr. A. van Diermen en mevr. J.L. Nieuwboer-Bos Personeel Onderwijs Commissie (POC) Mevr. M.B. Beekhuis-Hopman, mevr. N.S. Koelewijn-Koelewijn, mevr. C. Poort-de Boer en mevr. J.L. Nieuwboer-Bos, vacature. Directeur-bestuurder: dhr. J. M.C. van Tricht Commissie Financiën Beheer (CFB) Dhr. J.R. Bijlard, dhr. R.G.J. de Jong, dhr. A.J. Zwaan, dhr. P. van Dijk, dhr. A. van Diermen, dhr. B. Koelewijn. Directeur-bestuurder: dhr. J.M.C. van Tricht 1.4 CONTRIBUTIE SCHOOLVERENIGING Van ouders die hun kinderen bij onze scholen in laten schrijven wordt verwacht dat zij zich aanmelden als lid of donateur. De contributie bedraagt 40,- per gezin per schooljaar. Toelating van leerlingen wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de contributie voor het lidmaatschap van de vereniging. Dit geld wordt o.a. gebruikt voor de volgende doeleinden: vergaderkosten, kantoorkosten, verzekeringen, jubilea, cursussen, enz. 1.5 VERENIGINGSKANTOOR In de Van Amerongenschool is op de bovenverdieping het verenigingskantoor gevestigd. Dit kantoor is de werkplek van de directeur-bestuurder (Hans van Tricht), de bovenschools zorgcoördinator (Margreet Visser) en administratief medewerker (Anieta Huijgen). ~ 6 ~

9 Daarnaast worden er diverse vergaderingen gehouden: Vergaderingen van het Algemeen Bestuur. Vergaderingen van de bestuurlijke klankbordgroepen KDB klein directie beraad IB-kenniskring Bunschoten ICT-kring ICO-besprekingen (m.b.t. stagiaires) Overleg met werknemers Vergaderingen met de GMR Bezoekadres: Postadres: (na afspraak) Postbus 83 Kon. Wilhelminastr GB Bunschoten Tel.nr.: Website : WEBSITE SCHOOLVERENIGING De schoolvereniging heeft een website: Het doel is enerzijds kennismaking / oriëntatie en anderzijds biedt de site een bron van informatie. Deze kunt u vinden achter de volgende menu s: Vereniging Algemeen Onderwijs Scholen Financiën GMR Contact 1.7 MEDEZEGGENSCHAPSRAAD De MR is verplicht aan onze scholen verbonden ten einde overleg van bestuur, personeel en ouders te bevorderen. De raad denkt mee en is bevoegd tot bespreking van aangelegenheden die de school betreffen en is bevoegd over deze aangelegenheden aan het bevoegd gezag (schoolbestuur) voorstellen te doen en standpunten kenbaar te maken. Verder wordt de MR in de gelegenheid gesteld advies uit te brengen over bepaalde voorgenomen besluiten van het bestuur en behoeft het bestuur de instemming van de MR in bepaalde voorgenomen besluiten. Er bestaat een MR-reglement, waarin alles nauwkeurig wordt omschreven. Dit ligt voor ieder ter inzage in de school. We hanteren het model van de Besturenraad. De raad bestaat uit ouders van leerlingen en personeelsleden van de school. MR-ouders dienen bereid te zijn hun taak te vervullen in overeenstemming met de grondslag en de doelstelling van de school. Men wordt in principe gekozen voor 3 jaar en mag zich daarna nog een keer herkiesbaar stellen. Voor de samenstelling van de MR van uw school verwijzen we naar het schoolspecifieke gedeelte van deze schoolgids. Ook bestaat er een GMR (= Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad), die uit een aantal MR-leden bestaat van al onze 5 scholen (per school 2). Hierin worden specifiek die (beleids)zaken besproken die alle scholen aangaan. ~ 7 ~

10 1.8 OUDERRAAD /ACTIVITEITENCOMMISSIE Alle scholen kennen een ouderraad, op sommige scholen ook wel activiteiten-commissie genoemd. Deze raad/commissie bestaat uit ouders van kinderen en vergadert ongeveer eens in de 6 á 7 weken. De OR c.q. AC houdt zich in het bijzonder bezig met het verlenen van hulp en organiseren van allerlei activiteiten in en rond de school. Bijv.: herfstwandeling, Sinterklaas, christelijke vieringen, schoolreisje, avondvierdaagse, schoolkamp, afscheidsavond. Mocht u vragen hebben dan kunt u contact op- nemen met één van de leden. Zie voor de adressenlijst en de verdeling van functies het schoolspecifieke gedeelte van deze gids. 1.9 VRIJWILLIGE OUDERBIJDRAGE De vrijwillige ouderbijdrage bedraagt minimaal 21 per kind. Verantwoording: 15,= komt ten goede aan de OR/AC voor allerlei activiteiten en 6 is bestemd voor extra leermiddelen. Daarnaast kunnen aan ouders vergoedingen worden gevraagd voor specifieke activiteiten, te denken valt aan: schoolreis, excursies, schoolkamp. Deze vrijwillige bijdrage zal aan het begin van het schooljaar worden geïnd. De bijdrage wordt eenmaal per 2 jaren geïndexeerd. Dit besluit is gebaseerd op een inflatie van 2½ %. In schooljaar 2013/14 is de ouderbijdrage met 1 verhoogd, vervolgens weer in schooljaar 2015/16. De GMR heeft ingestemd met indexering voor een periode van 4 jaren. Toelating van leerlingen wordt niet afhankelijk gesteld van de betaling van de vrijwillige ouderbijdrage. 2. SCHOLEN 2.1 SCHOLEN P.C. basisschool Van Amerongen Kon. Wilhelminastraat 1 website: Postbus 266 tel: GH Bunschoten directeur: dhr. M.F. van Kuil P.C. basisschool De Ark ` Rembrandt van Rijnstraat 16 website: Postbus 194 tel: GD Bunschoten directeur: mevr. A.W. Schilling-van den Broek P.C. basisschool De Grondtoon Jan Zwartplantsoen 20 website: Postbus 7 tel: fax: GA Bunschoten directeur: mevr. M. Muijs P.C. basisschool De Vlucht Huismus 1 website: Postbus 201 tel: GE Bunschoten directeur: dhr. D. Lanenga P.C. basisschool De Wegwijzer Idenburgstraat 9 website: Postbus 33 tel: GA Bunschoten Interim-directeur: dhr. B. Baan ~ 8 ~

11 2.2 SCHOOLTIJDEN Aantal uren onderwijs: In de Wet Primair Onderwijs is vastgelegd dat de leerlingen in 8 schooljaren ten minste 7520 uren onderwijs ontvangen. In groep 1 t/m 4 moeten de kinderen minimaal 3520 uur onderwijs volgen. Voor de onderbouw gaan wij uit van circa 900 lesuren per schooljaar. Voor de kinderen van groep 5 t/m 8 is vastgelegd dat ze in de laatste 4 jaren ten minste 3760 uur onderwijs moeten ontvangen. Voor de bovenbouw gaan wij uit van lesuren per schooljaar. In totaal krijgt een leerling die 8 jaren onderwijs heeft gevolgd aan een school binnen onze vereniging dus ( =) circa uren les. Wij voldoen hiermee ruimschoots aan het wettelijk vereis aantal uren. Alle groepen gaan elke ochtend van 8.30 tot uur naar school. s Middags is er school van tot uur. Op de woensdagmiddag zijn alle groepen vrij. Vrijdagmiddag gaan de groepen 5 t/m 8 naar school. 2.3 VAKANTIEROOSTER De vakanties 1 e dag - laatste dag 1 e dag - laatste dag Herfstvakantie /10 Koningsdag Kerstvakantie /01 Meivakantie Voorjaarsvakantie /02 Pinksteren Paasweekend /04 Zomervakantie ONDERWIJS INHOUDELIJKE ZAKEN 3.1 TOELATINGSBELEID Algemeen uitgangspunt Alle kinderen zijn welkom. Van ouders met een andere levensovertuiging dan die van de schoolvereniging wordt verwacht dat zij zich loyaal opstellen ten opzichte van het Protestants Christelijk karakter van onze scholen. Een open toelating keuzevrijheid voor ouders Binnen de schoolvereniging heeft van september 2013 tot en met april 2014 een uitvoerig proces plaatsgevonden rondom het toelatingsbeleid. Dit heeft geleid tot een geheel nieuwe visie op en uitvoering van de toelating van leerlingen binnen de schoolvereniging. Met ingang van schooljaar stappen we af van het zogenaamde gesloten toelatingsbeleid met voedingsgebieden en schoolgrenzen. Vanaf augustus 2014 zal een open toelating plaatsvinden, waarbij ouders de vrije keuze hebben om een school te kiezen voor hun kinderen. Directe aanleiding voor een aanpassing van het toelatingsbeleid is de invoering van Passend Onderwijs per augustus Maar ook een veranderde visie op ouderbetrokkenheid en de rol van de ouders lagen ten grondslag aan de keuze voor de open toelating. Bij het toelatingsbeleid zijn actuele ontwikkelingen meegenomen op het gebied van: -Passend Onderwijs aanmelding nieuwe leerling -Passend Onderwijs zorgplicht -Ouderbetrokkenheid visie op de positie van ouders Het loslaten van het gesloten toelatingsbeleid is een bewuste keuze. Enerzijds wordt deze keuze ingegeven om tegemoet te komen aan het recht van ouders op keuzevrijheid. Grote voordelen voor open toelating in relatie tot het gesloten systeem zijn: -een vrije keuze komt tegemoet aan het recht van ouders om te kunnen kiezen -ouders maken een bewuste keuze voor een school -door een vrije keuze zijn ouders meer betrokken -door een vrije keuze zijn ouders meer gemotiveerd Anderzijds biedt een open toelating scholen veel voordelen in relatie tot het gesloten systeem: - scholen krijgen de ruimte om zich te profileren - scholen blijven scherp en worden actiever ~ 9 ~

12 - specialisatie op scholen biedt personeel een stimulans voor mobiliteit - een open beleid sluit aan bij Passend Onderwijs waarin scholen zich uitspreken over hun ondersteuningsprofiel. Scholen mogen dus van elkaar verschillen. Dit geeft de schoolvereniging als geheel de nodige verbreding en verdieping. In het Strategisch Beleid Plan zal dit principe nader worden uitgewerkt. Door het loslaten van het gesloten toelatingsbeleid verliest het schoolbestuur de mogelijkheid om controle te houden op een evenredige verdeling van de leerlingen over de scholen van de schoolvereniging. Het risico kan zijn dat een bepaalde school een dusdanige toestroom van leerlingen krijgt dat de kinderen niet meer geplaatst kunnen worden in het schoolgebouw. De oude voedingsgebieden blijven dan ook op de achtergrond nog aanwezig. Als bijvoorbeeld een groep vol zit, zal voorrang worden gegeven aan de leerlingen binnen de oude schoolgrenzen. In de beleidsnotitie die de instemming kreeg van de oudergeleding van de GMR worden de regels en afspraken beschreven die binnen onze schoolvereniging gaan gelden vanaf augustus Deze notitie is op elke school aanwezig en op verzoek ter inzage. Op de ALV van juni 2014 is het beleid gepresenteerd en toegelicht. Instroomkleuters Om de instroom van nieuwe leerlingen te kunnen overzien, is de volgende regeling opgezet: Kinderen mogen naar school vanaf hun 4e verjaardag. U kunt er uiteraard ook voor kiezen om dit (een dag of enkele dagen) later te doen. Voor toelating net na de zomervakantie is dit enigszins verruimd: De kinderen die in de eerste twee schoolweken aansluitend aan de zomervakantie 4 jaar worden, mogen op de eerste schooldag van dat cursusjaar direct starten in groep 1. De toelating van de leerlingen vindt plaats totdat een aantal van 30 leerlingen is bereikt in groep 1. Indien in groep 2 het aantal leerlingen minder dan 25 bedraagt, kunnen nog 4-jarigen worden toegelaten, totdat het aantal van 25 bereikt is. Het kan dus voorkomen dat er op een school geen kinderen meer worden toegelaten (groep is vol). Als er dan nog ruimte is op een andere school, is het mogelijk om het kind (tijdelijk tot het nieuwe schooljaar) op die school te laten instromen. Met de invoering van Passend Onderwijs betekent dit dat kinderen op de aanmeldingsavond in januari worden ingeschreven. Deze inschrijving garandeert geen plaatsing op de school van voorkeur. Op onze scholen willen we vanaf het begin uw kind zo goed mogelijk begeleiden en onderwijs op maat bieden. Daarom hanteren wij een intakeformulier, dat u 3 maanden van tevoren toegestuurd krijgt. 10 weken voor uw kind instroomt, vindt er een intakegesprek plaats met een leerkracht van de school. Tijdens dit gesprek moet duidelijk worden of uw kind specifieke ondersteuningsbehoeften heeft en of de school daar de mogelijkheden voor heeft. Wanneer blijkt dat uw kind beter op een andere school geplaatst kan worden, dan gaat de school (onder verantwoordelijkheid van het schoolbestuur) op zoek naar een andere, meer passende plek. Wanneer blijkt dat uw kind een peuterspeelzaal of kinderdagverblijf heeft bezocht, zal er vanuit deze instellingengevraagd worden om toestemming tot overdracht van de gegevens. Op deze manier kan er aangesloten worden bij het ontwikkelingsniveau van uw kind en aansluiten bij de ervaringen van deze instellingen zodat er een goede doorgaande lijn ontstaat. 3.2 ONDERWIJSKUNDIG RAPPORT De basisschool moet bij tussentijdse overplaatsing van een leerling naar een andere school en bij de overgang naar het voortgezet onderwijs een onderwijskundig rapport opstellen. Dit onderwijskundig rapport sturen we naar de nieuwe school van de leerling. 3.3 AANTAL LEERKRACHTEN PER GROEP De schoolvereniging kent een beleidsnotitie m.b.t. deeltijdarbeid. Doel van de beleidsnotitie is om te voorkomen dat er versnippering binnen de scholen ontstaat en om ernaar te streven niet meer dan twee leerkrachten aan één groep les te laten geven. Het lukt echter niet altijd door allerlei omstandigheden (bv. zwangerschapsverlof, ouderschapsverlof) om slechts twee leerkrachten les te laten geven. Nadat alle mogelijkheden be- ~ 10 ~

13 keken zijn kan er in een uiterste situatie toch een derde persoon voor de groep komen: een leerkracht, een lio-leerkracht of een stagiaire die les geeft onder verantwoordelijkheid van een leerkracht. We hopen dat u hiervoor begrip kunt opbrengen. 3.4 ZORG (DIVERSE ASPECTEN VAN LEERLINGENZORG) Aanmelden nieuwe leerling 3-jarigen Uw kind kunt u inschrijven op de jaarlijkse inschrijfavond in januari. Voor meer informatie zie het hoofdstuk over toelatingsbeleid. Leerling afkomstig van andere school Wanneer u door verhuizing of andere redenen besluit om uw kind op een andere school te willen plaatsen, neemt u contact op met de school van voorkeur. De directeur zal u informeren over de school en er zal ook een gesprek plaats vinden over de onderwijs- en ondersteuningsbehoeften van uw kind. De aanmelding moet gedaan worden, 10 weken voordat uw kind op de school zal starten. De school heeft in die periode de tijd om te onderzoeken of zij kunnen aansluiten bij de onderwijsen ondersteuningsbehoeften van uw kind. Wanneer u van een andere school komt, heeft deze school zorgplicht voor uw kind. De zorgplicht houdt in dat het bestuur van de school verplicht is om een school te vinden met een passend onderwijsaanbod. Handelingsgericht werken Op al onze scholen wordt gewerkt volgens het concept handelingsgericht werken (HGW). Binnen het project Afstemming / 1-zorg route heef dit de afgelopen jaren vorm en inhoud gekregen. De uitgangspunten van HGW zijn: 1. Onderwijsbehoeften staan centraal 2. Het gaat om afstemming en wisselwerking 3. De leerkracht doet ertoe 4. Positieve aspecten zijn van groot belang. 5. We werken constructief samen 6. Ons handelen is doelgericht 7. De werkwijze is systematisch en transparant. Leerkrachten maken groepsoverzichten waarin de onderwijsbehoeften en de toets- en observatiegegevens van elke leerling centraal staan. Op deze manier worden alle leerlingen goed in kaart gebracht. Vervolgens is het van belang om deze gegevens te gebruiken voor het dagelijks onderwijs. Daarvoor worden groepsplannen opgesteld. Hierin worden kinderen geclusterd op niveau, maar worden ook onderwijsbehoeften opgenomen. Op deze manier sluit het onderwijs direct aan bij de behoeften van alle leerlingen. Voor enkele leerlingen zal het noodzakelijk zijn om naast de informatie in het groepsplan een individueel handelingsplan of een ontwikkelperspectief op te stellen. Te denken valt dan aan leerlingen die begeleid worden door externen of waarvan blijkt dat zij de einddoelen van de basisschool niet zullen halen. De intern begeleider is hier altijd bij betrokken, maar u wordt ook als ouder intensief betrokken. Scholen ontwikkelen zich hier nog steeds verder in. Er wordt ook gezocht naar mogelijkheden om van kinderen en ouders input te krijgen voor het handelingsgericht werken. In het kader van de ouderbetrokkenheid is dit één van de aandachtspunten. Uw kind een teamzaak! In het vergaderrooster bespreken de scholen structureel de vorderingen van de kinderen. Op deze manier kunnen we tussentijds bijstellen als we niet meer volledig aansluiten bij de onderwijsbehoeften. We stemmen ook opnieuw af als het beter gaat dan verwacht werd. Aan t eind van het schooljaar worden de gegevens van alle kinderen, d.m.v. het groepsoverzicht en de groepsplannen, zorgvuldig overgedragen aan de volgende leerkracht. ~ 11 ~

14 Intern begeleider Op al onze scholen is een intern begeleider (IB-er) werkzaam. De IB-er is binnen de school verantwoordelijk voor de leerlingenzorg. Wanneer de groepsleerkracht niet verder kan, wordt de IB-er erbij betrokken. Zij gaan dan samen kijken wat er nodig is om de ontwikkeling bij het kind weer op gang te krijgen. Wanneer kinderen behoefte hebben aan meer uitdaging wordt hier ook een plan voor gemaakt. De groepsleerkracht blijft verantwoordelijk voor de leerlingen in zijn/haar groep. De intern begeleider houdt van de school in de gaten of alle leerlingen zich op een voldoende niveau ontwikkelen. In de cyclus van HGW komt dit terug in de besprekingen van de groepsoverzichten en groepsplannen. Ook worden 2 keer per jaar de resultaten per groep besproken, zodat de IB-er zicht krijgt op het niveau van de leerlingen, de groep en de school. In de besprekingen worden ook afspraken gemaakt over het handelen van de leerkracht in de komende periode. In een aantal gevallen kan er beter buiten de klas geholpen worden. Het kind krijgt begeleiding van de Remedial Teacher (RT-er). De RT-er is een leerkracht die er in gespecialiseerd is om het kind te helpen bij leerstof waar het problemen mee heeft. Als we denken dat dit te weinig effect heeft, kunnen de scholen deskundigheid inschakelen van instanties buiten de school. De intern begeleider kan bij vragen de hulp inschakelen van de intern begeleiders van de andere scholen of van de bovenschools zorgcoördinator. Gezamenlijk zullen zij zoeken naar oplossingen. Daarnaast kan via het samenwerkingsverband de Eem de onderwijsondersteuner ingeschakeld worden. Verder hebben de scholen financiële mogelijkheden om externe begeleiding in te schakelen. Hoe komen we er achter of een kind hulp nodig heeft? Of een kind hulp nodig heeft (leerproblemen, problemen in de sociaal - emotionele ontwikkeling, enz.) is in de eerste plaats een zaak van de groepsleerkracht. De leerkracht observeert en werkt elke dag met de kinderen en signaleert bepaalde problemen. Alle scholen hebben een zorgstructuur waarbinnen de leerlingenzorg wordt ingevuld. Al onze IB-er hebben een LB-functie. Ontwikkeling van uw kind De gehele ontwikkeling van uw kind wordt op de scholen nauwgezet gevolgd. Hierbij moet u denken aan de sociaal emotionele ontwikkeling, cognitieve ontwikkeling en de leerwerkhouding. Hiervoor maken we gebruik van observaties, toetsen, informatie van u als ouder(s) en het gemaakte werk van de kinderen. Kijk! Voor groep 1 en 2 wordt er gebruik gemaakt van het observatie- en registratiesysteem Kijk!. Hier wordt de ontwikkeling van uw kind gevolgd t.o.v. zijn leeftijd. In de groepen 1 en 2 wordt het onderwijs waar nodig aangepast, zodat uw kind zich optimaal kan ontwikkelen. Opbrengsten De scholen hanteren naast toetsen uit de methodes ook methodeonafhankelijke toetsen. Dit wil zeggen dat in de uitslag duidelijk te zien is hoe de scores van elk kind zich verhouden met de landelijke normeringen. Ook de gemiddelde scores van de groepen worden vergeleken met de normen die de Onderwijsinspectie (landelijke normen) hanteert. De opbrengsten worden twee keer per jaar in kaart gebracht en besproken binnen de scholen. Naar aanleiding van de opbrengsten wordt er actie ondernomen. Dit kan betekenen dat bepaalde onderdelen meer of minder aandacht krijgen binnen het onderwijs. De opbrengsten en de actiepunten worden tevens besproken met de bovenschools zorgcoördinator en de directeur bestuurder. Ontwikkelpunten worden vastgesteld en waar mogelijk wordt door scholen gezamenlijk opgetrokken om deze aan te pakken. Twee keer per jaar worden deze opbrengsten besproken met de directies en intern begeleiders van onze scholen. Het leren van elkaar krijgt op deze manier steeds meer vorm. ~ 12 ~

15 Ouderportaal De scholen maken gebruik van het digitale leerling administratie- en leerlingvolgsysteem ParnasSys. De leerkrachten op al onze scholen registreren hier de resultaten van hun leerlingen. Onderdeel is een ouderportaal, waarbij ouders de resultaten kunnen volgen door van afstand in te loggen. Met deze extra service voor de ouders beoogt het schoolbestuur de betrokkenheid van ouders bij de school te vergroten. Het gevaar is dat we kinderen alleen volgen op grond van cijfermatige gegevens. Er gaat niets boven het persoonlijk contact tussen ouders met de leerkracht als het gaat om de ontwikkeling van een kind. Maakt u dus gerust een afspraak om te praten over de ontwikkeling van uw kind en laat u niet alleen door via het ouderportaal informeren. Hoog- en meerbegaafd Er zijn kinderen voor wie het leren geen enkel probleem is. Alles gaat hen even gemakkelijk af. Ze begrijpen het al voordat het uitgelegd is. Deze groep kinderen wordt vaak onderschat. Je hebt geen last van ze, ze hebben weinig instructie nodig, enz. Toch moet er juist aan hen veel aandacht besteed worden. Anders is de kans groot dat ze onderwijs saai, oninteressant en vervelend gaan vinden. Aan deze kinderen wordt verdiepingsstof aangeboden, zij dienen meer uitdaging te krijgen. Binnen de gemeente Bunschoten is een plusklas voor hoog-/meerbegaafde kinderen opgericht. In deze groep krijgen leerlingen één middag in de week onderwijs wat hen extra uitdaging geeft en ze worden geprikkeld om op een andere manier te leren. Deze plusklas is ontstaan uit een samenwerking van alle scholen in Bunschoten en ook de gemeente draagt financieel een steentje bij. Voor de criteria voor plaatsing in de plusklas kunt u terecht bij de intern begeleider van school. Doublure Dit woord heeft niet zo n prettige klank. Indien kinderen een klas overdoen gebeurt dat bij ons alleen als het zinvol gevonden wordt. Binnen de IB-kring is een protocol doubleren opgesteld, wat in alle scholen gehanteerd wordt. Met name bij de overgang van groep 2 naar 3 kijken we heel goed of een kind zover in zijn ontwikkeling is om het onderwijs in basisvaardigheden goed aan te kunnen. Soms zijn kinderen in groep 2 nog zo gericht op spelen en open onderwijssituaties dat de overgang naar groep 3 te abrupt is en geen doorgaande ontwikkeling kan garanderen. Hiervoor is een beslissingsschema opgesteld. Soms is een doublure noodzakelijk, omdat daarna de basisschool gewoon afgemaakt kan worden. Als er met de ouders van een kind verschil van mening ontstaat, is het uiteindelijk de school die beslist over de overgang van een kind naar de volgende groep. Kleuterversnelling In bovenstaand stukje spreken we van kleuterverlenging. Het is ook mogelijk dat een kind duidelijk voorloopt in zijn ontwikkeling. Het kan gebeuren dat een kind in groep 1 of 2 zich sociaal emotioneel en/of cognitief sneller ontwikkelt dan andere kinderen. We komen dan voor de vraag te staan of het niet verstandig is een kind door te laten stromen naar de volgende groep. We spreken dan van kleuterversnelling. Ook hiervoor geldt dat er zeer zorgvuldige overwegingen worden gemaakt en dat als er met de ouders van een kind verschil van mening ontstaat, het uiteindelijk de school is die beslist. Onderzoek door externen Als ouders zich zorgen maken over hun kind kunnen zij besluiten hun kind te laten onderzoeken door een instantie buiten de school. De school wil hiervan dan wel op de hoogte zijn, zodat we gezamenlijk op kunnen trekken. Vaak worden er, naar aanleiding van de uitslag van het onderzoek, handelingsadviezen gegeven. Natuurlijk willen we als school hierover in gesprek gaan, maar op school is er niet altijd de mogelijkheid om de adviezen op te volgen. In overleg met ouders wordt dan bekeken welke afspraken we hierover kunnen maken. Steeds vaker komt de externe onderzoeker op school om de handelingsadviezen te bespreken met de ouders en de school. Op deze manier kan er goed afgestemd worden en zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor de aansluiting bij de specifieke onderwijs-behoeften van uw kind. ~ 13 ~

16 Bovenschools zorgcoördinator Vanaf augustus 2011 is de taak gecreëerd van bovenschools zorgcoördinator. Margreet Visser geeft invulling aan deze taak. In haar takenpakket coördineert zij de leerlingenzorg op de scholen en zorgt voor afstemming. Ook is zij belast met het invoeren van Passend Onderwijs. Margreet werkt 2 dagen als bovenschools zorgcoördinator. De bekostiging vindt plaats uit bovenschools budget en is in het Bestuursformatieplan verantwoord. Vakcoördinatoren Met ingang van schooljaar zullen we gaan werken met vakcoördinatoren. Een vakcoordinator is bovenschools aangesteld en gaat samen met een werkgroep aan de gang om de nieuwste ontwikkelingen te volgen en een plek te geven binnen ons onderwijs. Er komen vakcoördinatoren op het gebied van lezen/dyslexie, taal/woordenschat, rekenen, gedrag en hoog-/meerbegaafdheid. De vakcoördinatoren vallen onder de verantwoordelijkheid van de bovenschools zorgcoördinator. 3.5 MELDCODE EN VERWIJSINDEX Per 1 juli 2013 is het onderwijs als een van de sectoren in Nederland verplicht om te werken volgens de afspraken in de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling 1. Belangrijk hierbij is dat iedereen die werkt met kinderen en/of ouders tijdig signalen van zorg leert herkennen. Door snel met ouders rond de tafel te gaan zitten, kunnen lichte zorgen besproken, opgepakt en opgelost worden. Hiermee kan hopelijk voorkomen worden dat een gewoon lastige situatie thuis of op school in de loop der tijd toch ernstiger wordt. Het kan zijn dat we op school merken dat uw kind niet lekker in zijn of haar vel zit, ongelukkig is, ander gedrag vertoont of we zien iets anders dat bijzonder is. Daar willen we natuurlijk met u over praten. Samen kijken naar de oorzaken en wat we eraan kunnen doen om het beter te laten gaan. Gezamenlijk komen we tot de beste oplossing! De school maakt gebruik van het hulpmiddel verwijsindex, zodat de professional kan laten zien dat ze betrokken is bij uw kind. Indien nodig zullen we uw kind bespreken met bijvoorbeeld het Buurtteam of in een multidisciplinair overleg. School ziet een leerlinge met oude kleren, een schamele lunch en ze merken dat ze rond de feestdagen stil en terug getrokken is. Vanuit de Ouderraad krijgt de directie het verzoek om contact op te nemen over de niet betaalde ouderbijdrage. School gaat gesprek aan met ouders, daarin geven ouders aan dat het thuis niet gemakkelijk is. Vader is ontslagen i.v.m. de crisis en er is weinig geld. Moeder wil wel werken maar is onzeker. School besluit te registreren in de VI. Er ontstaat een match met schuldhulpverlening en maatschappelijk werk van moeder. Ouders hadden niet in de gaten dat deze partijen waardevolle informatie hebben voor school. Er wordt met ouders een plan gemaakt. Naast de normale begeleiding, regelt school dat de ouderbijdrage komt te vervallen. Ook doen ze een aanvraag bij het Jeugdsportfonds voor de leerlinge. Het maatschappelijk werk regelt een sollicitatie-cursus voor moeder. De verwijsindex (VI) is een informatiesysteem waarin professionals zoals leerkrachten, hulpverleners en begeleiders kunnen aangeven dat zij vanuit zorg, betrokken zijn bij een jeugdige tussen 0 en 23 jaar. U wordt over het afgeven van het signaal geïnformeerd. Sinds 1 januari 2010 is de invoering van een VI landelijk verplicht. Waarom de verwijsindex? In Nederland zijn veel instellingen die zich inzetten voor het welzijn van kinderen. Maar soms weten deze instellingen niet van elkaar wat ze doen. Leerkrachten, hulpverleners en begeleiders moeten meteen kunnen zien wie contact heeft met een kind in geval van problemen. Zo kunnen zij snel met elkaar overleggen over het kind. De VI zorgt ervoor dat de professionals van elkaar weten wie er betrokken is bij het kind en het gezin. Het gebruik van de VI zorgt voor vroegtijdige signalering van zorgen bij kinderen en jongeren. Ook zorgt de VI voor overzicht, samenwerking en goede afspraken tussen de verschillende professionals en ouders. Samenwerking tussen professionals en de ouders is heel belangrijk omdat op die manier uw kind en/of uw gezin goed geholpen kan worden. Wat zijn de voordelen? Met de VI hoeven ouders niet meer iedere keer opnieuw hun verhaal te vertellen. Ook wordt voorkomen dat er twee of drie verschillende professionals in het gezin komen, die dit van elkaar niet weten. Zo wordt voorkomen dat u verschillende adviezen krijgt. Daarnaast wordt er 1 ~ 14 ~

17 bepaald welke partij de regie op zich neemt en daarmee aanspreekpunt is voor u en overige partijen. Hoe werkt de verwijsindex? De intern begeleider, de jeugdverpleegkundige, de leidster van de peuterspeelzaal, iemand van jeugdhulpverlening of een andere professional maakt zich zorgen over een kind. Hij of zij verbindt zich aan het kind door een signaal af te geven in de VI. Alleen de naam van de professional, gekoppeld aan de naam van het kind, wordt in het systeem gezet, geen inhoudelijke informatie. De VI is alleen toegankelijk voor professionals. Het kan zijn dat er meer professionals zijn die zorg over hetzelfde kind hebben en dat al eerder hebben aangegeven. Als dat het geval is, krijgen deze mensen een , zodat ze met u en met elkaar kunnen gaan afstemmen. Op het moment dat professionals informatie met elkaar delen, bent u als ouder hiervan op de hoogte en wordt u betrokken bij de informatie-uitwisseling. Vervolgens wordt er een plan gemaakt om uw kind en eventueel het gezin verder te helpen. School maakt zich zorgen over een leerling omdat hij teruggetrokken gedrag laat zien. De leerkracht komt niet achter de reden. Hij wordt gezien door de jeugdverpleegkundige. Ook zij maakt zich zorgen, maar krijgt ook geen zicht op de reden achter het gedrag. Ze geeft een signaal af in de VI. In de tussentijd wordt politie bij een situatie van huiselijk geweld geroepen. Zij doen een zorgmelding bij Bureau Jeugdzorg (BJZ). Het kind wordt in de VI ingeschreven. Er ontstaat een match tussen de verpleegkundige en BJZ. Na overleg met ouders gaan ze samen naar school. Ouders durfden het op school niet te vertellen. Ze schaamden zich voor de situatie thuis. Na een gezamenlijk gesprek weten ouders dat hun zoon de spanning van thuis meeneemt naar school en wat de negatieve effecten hiervan zijn. Er wordt een plan gemaakt, de communicatie is open en transparant en er komt hulp komt voor het gezin. Recht op privacy Zodra het weer goed gaat met het kind wordt het signaal inactief gemaakt. Het signaal is nog enige tijd zichtbaar voor eventuele professionals die later een signaal afgeven. Na maximaal 7 jaar verdwijnt het signaal uit het systeem. Buitenstaanders kunnen het systeem niet inzien. De VI is alleen beschikbaar voor professionals, begeleiders en anderen die daarvoor de rechten hebben gekregen. Dat is wettelijk geregeld. Wat als zorg kindermishandeling of huiselijk geweld betreft? Meestal kan een vorm van tijdelijke ondersteuning in het gezin of aan uw kind ervoor zorgen dat het beter gaat. Samen kijken we wat er het beste bij u past. Soms zijn de omstandigheden zo zwaar en moeilijk, dat er sprake is van kindermishandeling of huiselijk geweld. Dan is school bij wet verplicht om hier actie op te ondernemen, bv. een melding doen bij het AMK (Advies Meldpunt Kindermishandeling) van Bureau Jeugdzorg. We hopen echter dat we eerder samen een oplossing kunnen vinden! De VIR op onze scholen Voor de scholen is een lijst gemaakt (risicoprofiel) waarop staat in welke gevallen professionals moeten denken aan een VIR registratie. In de meeste gevallen gaat het om zorgen van school over ontwikkeling, thuissituatie, verzuim in combinatie met het feit dat ouders er niet met school over willen praten. Deze lijst is in te zien op school. Op onze scholen zijn de intern begeleiders getraind in het registreren in de Verwijsindex. Een registratie wordt altijd met ouders besproken, zij ontvangen ook een folder met uitleg over de Verwijsindex. Voor meer informatie kunt u terecht bij de intern begeleiders van de scholen. 3.6 PASSEND ONDERWIJS Passend Onderwijs Met ingang van 1 augustus 2014 is de wet Passend Onderwijs van kracht. Door passend onderwijs kunnen meer kinderen, eventueel met extra ondersteuning, op de basisschool aangenomen worden of blijven. Speciaal onderwijs blijft wel bestaan. In de afgelopen periode hebben wij ons hier al op voorbereid. ~ 15 ~

18 In de nieuwe situatie krijgen de schoolbesturen de verantwoordelijkheid om voor alle kinderen die extra ondersteuning nodig hebben een zo goed mogelijke plek op een school te organiseren. In de praktijk zullen ouders hun kind aanmelden bij een school. Deze school regelt binnen 6 tot 10 weken een passend aanbod op de eigen of een andere school. Indien de school het kind niet zelf kan plaatsen, wordt na overleg met de ouders een zo passend mogelijke plek op een andere school geboden. Dat kan zijn in het regulier onderwijs, maar ook in het speciaal onderwijs. De school heeft dus een zorgplicht, maar dat betekent niet dat de school zelf alle leerlingen moet aannemen. Leraren worden beter toegerust in het omgaan met verschillen, zodat de extra ondersteuning zoveel mogelijk in de eigen school en in de klas kan worden georganiseerd. Scholen stellen een ondersteuningsprofiel op waarin zij aangeven welke ondersteuning zij aan kinderen kunnen bieden. Samenwerkingsverband In onze regio is Samenwerkingsverband de Eem (SWV de Eem) opgericht. Elk kind zijn eigen weg is het motto waaronder het samenwerkingsverband werkt. Het samenwerkingsverband heeft een ondersteuningsplan geschreven voor de komende periode. Alle scholen zijn verplicht om basisondersteuning te geven. Het niveau van de basisondersteuning is voor alle scholen in de regio gelijk. Tot en met 1 augustus 2016 hebben wij de tijd om dit waar nodig nog te ontwikkelen. Op de website kunt u alle informatie over het samenwerkingsverband vinden. De regio Eemland wordt opgedeeld in 6 gebieden. Wij vallen in het gebied Bunschoten en HAAL. Dat betekent dat alle scholen in Bunschoten samen zullen werken. Hiervoor zijn twee onderwijsondersteuners bij het samenwerkingsverband: Hilda Visser en Fred Douma. Zij zullen scholen en ouders ondersteunen wanneer dit nodig blijkt te zijn. Informatiepunt Passend Onderwijs voor ouders Met de invoering van passend onderwijs leven er vast ook vragen. Vragen als: Hoe krijg ik de hulp geregeld die mijn kind nodig heeft? of Op welke school kan ik mijn kind met een beperking nu het beste aanmelden? In gesprek met de school krijg je vast antwoord op uw vragen. Maar heeft u extra informatie nodig dan kunt u terecht bij het Informatie Punt Passend Onderwijs voor Ouders. Aan dit loket wordt u geholpen door Ella van Ginneken, een deskundige op gebied van onderwijs. U kunt uw vraag of probleem anoniem melden, zonder dat direct de school en uw kind erbij betrokken raken. Zij denkt mee voor een oplossing van jouw probleem of geeft antwoord op uw vraag door: - objectieve informatie te geven - mee te denken - u in contact te brengen met de juiste personen en instanties Bel of mail met vragen naar of Er is ook een telefonisch spreekuur en inloop: Maandagmiddag: 13:30 uur - 16:00 uur Donderdagochtend: 09:00 uur 12:00 uur Adres: Burgemeester de Beaufortweg 16 in Leusden School ondersteuningsprofiel Passend onderwijs gaat over extra ondersteuning en aandacht voor kinderen in de klas die het nodig hebben. Het gaat niet over de beperkingen die de leerling heeft. Iedere school stelt een school ondersteuningsprofiel op waarin het aangeeft welke mogelijkheden deze specifieke school biedt. Dit proces vindt momenteel plaats binnen onze 5 scholen. SWV de Eem heeft hiervoor een format aangeleverd waarvan alle scholen in de regio gebruik maken. De onderwijsondersteuners zullen ook een overzicht hebben van de scholen in Bunschoten zodat overzicht hebben over het passende onderwijsaanbod. ~ 16 ~

19 Het school ondersteuningsprofiel moet elke school op 10 november 2014 vastgesteld hebben. Dat betekent dat de MR ermee heeft ingestemd. Elke school zal het school ondersteuningsprofiel daarna ook publiceren op hun website, maar ze zullen ook op de website van de vereniging geplaatst worden. Samenwerkingsverbanden Werkverband Bunschoten Zoals aangegeven zal Bunschoten één gebied zijn waarin de scholen samen zullen werken. Hier hebben we in de afgelopen jaren al ervaring mee opgedaan. De lijnen tussen de besturen zijn kort en daarmee weten we elkaar snel te vinden. Dit schooljaar zullen er vanuit SWV de Eem kenniskringen worden georganiseerd waarin we afspraken kunnen maken en onze deskundigheid vergroten rondom actuele thema s. De kenniskringen zullen worden geleid door de bovenschools zorgcoördinator van onze vereniging en de bovenschools IB-er van de scholen van VVGO. De onderwijsondersteuners zijn bij deze bijeenkomsten ook aanwezig en zullen een actieve rol hebben. Regiegroep onderwijs In de gemeente Bunschoten is een Regiegroep Onderwijs opgericht om samenwerking te bevorderen tussen de scholen (PO en VO), peuterspeelzalen, kinderdagverblijven, De Boei en de gemeente. Onze schoolvereniging is in de persoon van directeur-bestuurder Hans van Tricht vertegenwoordigd in de Regiegroep Onderwijs van de Gemeente Bunschoten. 3.7 ONDERWIJS AAN ZIEKE LEERLINGEN Iedere school krijgt te maken met leerlingen die tijdelijk niet naar school kunnen komen vanwege ziekte. De aard van de ziekte kan heel verschillend zijn: een griepje, een ongeval, een langdurige of chronische ziekte. De verantwoordelijkheid voor een leerling, ziek of niet, ligt altijd bij de school waar het kind op dat moment ingeschreven staat. De daadwerkelijke begeleiding van het onderwijs kan bij langdurige afwezigheid worden uitbesteed. Dit betekent dat een goed contact vanuit de school met ouders, leerling en schoolbegeleider noodzakelijk is. Een onderwijsdienst kan worden benaderd voor het begeleiden van zieke leerlingen en hun leerkrachten. Voor deze extra taak zijn ook extra mensen aangesteld. Zij nemen meestal niet het gehele onderwijs over, maar treden op als consulent, als ondersteuner van de basisschool. Bij een dreigend langere ziekperiode schakelen wij z.s.m. de consulent in van ZieZon voor een begeleidingsafspraak. 3.8 OVERPLAATSING ZORGLEERLINGEN BAO-BAO Het kan voorkomen dat de situatie van een kind zich zodanig ontwikkelt dat het kind, de ouders en/of de school ervaart vast te lopen. Dit kan zijn op leergebied, maar ook wanneer kinderen gepest worden. In deze situaties is het mogelijk na een zorgvuldige reeks van gesprekken met de leerkracht, intern begeleider en de directie om de mogelijkheid te onderzoeken of het kind beter af is op een andere school. U kunt hiervoor een schriftelijk verzoek indienen bij de bovenschools zorgcoördinator. Na ontvangst van dit verzoek zal de bovenschools zorgcoördinator contact opnemen met de ouders en met de school om meer informatie in te winnen. Tijdens deze gesprekken moet duidelijk worden of een overplaatsing noodzakelijk is of dat er gezocht kan worden naar extra ondersteuning op de school. Niet in alle gevallen wordt de wens van de ouders erkend. Zo kan het voorkomen dat ingeval van pesten het kind niet gebaat is bij de overgang naar een andere school. Maar dat het beter ~ 17 ~

20 is om een kind sociaal emotioneel steviger te maken met bijvoorbeeld een training op dit gebied. Als er instemming is met de wens van de ouders om het kind over te plaatsen wordt contact opgenomen met de andere 4 scholen binnen de vereniging. Er wordt onderzocht welke school het kind met zijn/haar specifieke problematiek zou kunnen opnemen. De vraag is simpel: welke school kan adequate hulp bieden aan dit kind? Hier zal gewerkt worden met het nog op te zetten school ondersteuningsprofiel waardoor we goed in beeld hebben welke mogelijkheden scholen hebben. Zo nodig wordt de onderwijsondersteuner van het samenwerkingsverband ingezet om hierbij extra te ondersteunen. De intern begeleider op uw school kunnen u hier alle informatie over deze procedure verschaffen. 3.9 TERUGPLAATSING LEERLINGEN SBO / SO Het speciaal (basis)onderwijs wordt met passend onderwijs nadrukkelijker gezien als schakelonderwijs voor leerlingen die tijdelijk extra ondersteuning nodig hebben. Dit betekent dat terugplaatsing naar het regulier onderwijs vaker voor zal komen. Een TLV van het samenwerkingsverband ligt ten grondslag aan de plaatsing in het SBO of SO. Indien blijkt dat de plaatsing van de leerling in het SBO of SO niet langer noodzakelijk is, zorgt het schoolbestuur van de SO- of SBO-school ervoor dat de leerling wordt teruggeplaatst naar het regulier onderwijs. Dit betekent dat in de praktijk het speciaal (basis)onderwijs bepaalt of terugplaatsing van de leerling naar het regulier onderwijs noodzakelijk of gewenst is. Hierbij wordt intensief samengewerkt met ouders en wordt nadrukkelijk gekeken naar het welbevinden van de leerling. Formeel leidt dit traject tot heroverweging (en mogelijke herziening) van de toelaatbaarheidsverklaring. Indien op basis van het overleg tussen school, ouders en leerling besloten wordt dat terugplaatsing naar het regulier onderwijs aan de orde is, wordt de aanvraag tot terugplaatsing ingebracht in het MDT van het samenwerkingsverband. In dit MDT wordt vervolgens besproken welke extra ondersteuning (arrangement) eventueel nodig is om plaatsing in het regulier onderwijs mogelijk te maken. Ouders geven aan welke school voor regulier onderwijs hun voorkeur heeft. In afstemming met ouders (en leerling), de gewenste school, de S(B)O-school en het samenwerkingsverband wordt een passende onderwijsplek gezocht. De onderwijsondersteuner die verbonden is aan de voorkeursschool van de ouders speelt hierbij een coördinerende rol HANDELINGSGERICHT ARRANGEREN Met ingang van Passend Onderwijs is de leerlinggebonden financiering ( De Rugzak ) afgeschaft. Dit betekent echter niet dat er geen mogelijkheden zijn voor extra ondersteuning. Binnen SWV de Eem is hierover het volgende afgesproken: Arrangeren gaat over het gericht toewijzen van extra ondersteuning. Het gaat ook wel over het matchen van de ondersteuningsvraag aan het ondersteuningsaanbod in een regio. Arrangeren wordt dan ook omschreven binnen De Eem als: De flexibele en doelgerichte toewijzing van inzet en/of expertise: wat heeft dit kind, deze groep, deze leraar, deze school, dit gezin, in dit gebied, in deze situatie nodig, hoe gaan we dat organiseren, wie en wat hebben we daarvoor nodig en welke inzet aan van welke middelen is hiervoor nodig? Arrangeren vindt plaats op basis van zeven uitgangspunten rondom handelingsgericht arrangeren. Verder vindt arrangeren plaats in vier stappen, waarmee wordt gewerkt volgens een opschalingsmodel: groep, school, gebied en MDT. Wanneer een ondersteuningsvraag niet binnen een school (en dus binnen de basisondersteuning) opgevangen kan worden dan dient de school contact te zoeken met de onderwijsondersteuner van desbetreffend gebied. Wanneer er sprake is van een situatie waarin een leerling naar het SBO of SO wordt verwezen vindt deze procedure plaats via de onderwijsondersteuner en het MDT. Op basis van de inhoudelijke bespreking in het MDT geeft de directeur van het samenwerkingsverband een TLV af. Ook is er een procedure voor terugplaatsing vanuit het S(B)O naar het regulier onderwijs. Deze procedure verloopt eveneens via het MDT van het samenwerkingsverband. Naast de inhoudelijke rol heeft het samenwerkingsverband tot taak zorg te dragen tot het adequaat inzetten van de middelen voor lichte en zware ondersteuning en voortijdige ~ 18 ~

3.4 ZORG (DIVERSE ASPECTEN VAN LEERLINGENZORG)

3.4 ZORG (DIVERSE ASPECTEN VAN LEERLINGENZORG) 3.4 ZORG (DIVERSE ASPECTEN VAN LEERLINGENZORG) Aanmelden nieuwe leerling 3-jarigen Uw kind kunt u inschrijven op de jaarlijkse inschrijfavond in januari. Voor meer informatie zie het hoofdstuk over toelatingsbeleid.

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor VOORWOORD Welkom in dit algemeen gedeelte van de schoolgids van PCO Bunschoten. In dit deel vindt u informatie over de schoolvereniging en diverse bovenschoolse

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Mini ALV. 21 maart 2013

Mini ALV. 21 maart 2013 Mini ALV 21 maart 2013 Agenda 1. Opening 2. Mededelingen 3. Notulen 6 november 4. Terugkoppeling plan van aanpak n.a.v. ouderenquête 5. Concept statuten 6. Begroting 2013 en voorlopige cijfers 2012 7.

Nadere informatie

10-minuten gesprekken waarin

10-minuten gesprekken waarin 7. De ouders Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de christelijke school.

Nadere informatie

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen

Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Beleidsplan Aanname en plaatsing leerlingen Basisschool De Bolster PCBO Amersfoort Inleiding Vanuit onze missie en visie is ons uitgangspunt, dat elk kind in principe recht heeft op een plek bij ons op

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. van de 4 2. Missie en Visie van de 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool.

INFORMATIEGIDS van de peutergroep. Ds. Pieter van Dijkeschool. INFORMATIEGIDS van de peutergroep Ds. Pieter van Dijkeschool. Schooljaar 2014 Inhoud VOORWOORD... 3 IDENTITEIT EN DOELSTELLING... 4 ALGEMENE INFORMATIE... 5 PERSONEEL... 5 AANMELDING VAN PEUTERS... 6 VOOR-

Nadere informatie

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM

ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM ONDERSTEUNINGSPLAN MAERLANT-LYCEUM In het kader van de Wet Passend Onderwijs Per 01-08-2014 ONDERSTEUNINGSPROFIEL MAERLANT-LYCEUM A. DE BASISZORG B. STANDAARD 1 DE SCHOOL NEEMT LEERLINGEN ZORGVULDIG AAN

Nadere informatie

Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs?

Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs? Hoe zit het eigenlijk met Passend Onderwijs Wat merk ik daarvan in de groep op school Wat merkt mijn kind daarvan Ehm... Wat is dat Passend Onderwijs SWV de Eem legt in deze brochure uit hoe er wordt

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. 7 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning 7

Nadere informatie

Schoolcommissie Jaarverslag. C.B.S. De Loopplank Blijham. Schooljaar

Schoolcommissie Jaarverslag. C.B.S. De Loopplank Blijham. Schooljaar Schoolcommissie Jaarverslag C.B.S. De Loopplank Blijham Schooljaar 2014-2015 Inleiding De schoolcommissie stelt zich tot doel om een vertegenwoordiging te zijn van de ouders van de school. De schoolcommissie

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg

Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Ondersteuningsprofiel van Lyceum Ypenburg Inhoud 1. Ondersteuningsaanbod... 2 a. Basisondersteuning:... 2 b. Extra ondersteuning... 6 c. Grenzen aan de ondersteuning... 7 20140825 ondersteuningsprofiel

Nadere informatie

Verklaring voor de pers

Verklaring voor de pers Verklaring voor de pers Onderwerp: verkennend onderzoek christelijke schoolbesturen gemeente Bunschoten Donderdag 11 juni vond de presentatie plaats van een verkennend onderzoek naar mogelijke vormen van

Nadere informatie

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH

Vormgeving christelijke identiteit binnen PricoH Stoekeplein 8a 7902 HM Hoogeveen tel.: 0528-234494 info@pricoh.nl www.pricoh.nl PricoH heeft acht christelijke basisscholen onder haar beheer. Binnen deze acht scholen werken ruim 200 medewerkers, in diverse

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

COMMUNICEREN MET OUDERS

COMMUNICEREN MET OUDERS COMMUNICEREN MET OUDERS Borging van de afspraken met betrekking tot de communicatie met ouders in het kader van Passend Onderwijs OSBS t Kruisrak Vogelpad 3 3752 KV Bunschoten Juni 2015 In dit document

Nadere informatie

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap

Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Ouders, schoolondersteuningsprofiel en medezeggenschap Floor Kaspers December 2013 (gevalideerd 1-10-2017) Handreiking Inhoud Inleiding 2 1. Wat is het schoolondersteuningsprofiel? 3 Wat staat er in ieder

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST

BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST BESCHRIJVING BESTUURLIJKE ORGANISATIE VERENIGING GEREFORMEERD ONDERWIJS MIDDEN BRABANT BASISSCHOOL IMMANUËL BEST Versie 10.0 / revisie datum 16/09/2012 INHOUD 1 Inleiding 2 Bestuurlijke organisatie 2.1

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje

Schoolondersteuningsprofiel. 00CV00 School Matthijsje Schoolondersteuningsprofiel 00CV00 School Matthijsje Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Inhoudsopgave Schoolondersteuningsprofiel 04NS00 Christelijke Montessorischool Toelichting... 3! DEEL I! INVENTARISATIE... 6! 1! Typering van de school... 7! 2! Kwaliteit basisondersteuning... 7! 3! Basisondersteuning...

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Samsam (18ZH00) Samsam 18ZH00 Directeur Wendy Koopmans Adres Moliereweg 629 3076 GE ROTTERDAM Telefoon 0104190565

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Colofon

Inhoudsopgave. Colofon welkom bij Colofon Inhoudsopgave Tekst Vlietkinderen Vormgeving Dare to Design Kantoor Vlietkinderen, maatwerk in kinderopvang Bucaillestraat 6 2273 CA Voorburg Tel (070) 317 59 59 Fax (070) 327 53 69

Nadere informatie

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht

Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Passend Onderwijs voor de kinderen op school: samen met ouders en leerkracht Vanaf 1 augustus is de Wet passend onderwijs van kracht. De school van uw kind/uw school is aangesloten bij het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 7 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Charlois (18OR00) Charlois 18OR00 Directeur Lydia van den Hoonaard Adres Clemensstraat 117 3082 CE ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht

Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht Aannamebeleid Emile Weslyschool Maastricht In werking vanaf 1 augustus 2014 Samen aan de slag voor de beste onderwijsplek voor uw kind! Aannamebeleid EWS, J.D. Pagina 1 Inleiding Vanaf 1 augustus 2014

Nadere informatie

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Beleidsvoornemens Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel te Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Met elkaar staan wij rondom uw kind Mei 2014 (herzien) Inleiding De Vereniging tot

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN De Schalm (18ZU00) De Schalm 18ZU00 Directeur Hiske de Koning Adres Katendrechtsestraat 61 3072 NS ROTTERDAM Telefoon

Nadere informatie

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015

Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Jaarplan Basisschool De Regenboog 2014-2015 Groeien in kwaliteit Voorwoord In het Jaarplan 2014-2015 wordt de concrete uitwerking van de beleidsvoornemens beschreven, die weergegeven zijn in het Schoolplan.

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad kbs de Boomgaard Jaarverslag 2013-2014 Breda, september 2014 0 Inleiding Voor u ligt het jaarverslag van de medezeggenschapsraad (MR) van kbs de Boomgaard voor het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel 12TE00 De Esch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

Toelichting ontwikkelingsperspectief

Toelichting ontwikkelingsperspectief Toelichting ontwikkelingsperspectief Dit document is bedoeld als achtergrond informatie voor de scholen, maar kan ook (in delen, zo gewenst) gebruikt worden als informatie aan ouders, externe partners

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Notulen ALV 23 juni 2015

Notulen ALV 23 juni 2015 Notulen ALV 23 juni 2015 Notulen van de ledenvergadering van de Vereniging van scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor, gehouden op dinsdag 23 juni 2015 in de christelijke basisschool De Grondtoon te Bunschoten.

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie. TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Verwijzingen Ja Nee BASISKWALITEIT Toezichtskader Inspectie TZK Zie Integraal / KH / WMK.. HOOG NIVEAU VAN De school voert een helder beleid op het Zie beschrijving

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang

af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang Grensoverschrijdend gedrag Klik Kinderopvang wijst alle vormen van grensoverschrijdend gedrag af. Met dit protocol, in haar handelen en in haar beleid wil Klik Kinderopvang grensoverschrijdend gedrag voorkomen

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder

Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Notitie Schoolondersteuningsprofiel 2016 en verder Inleiding en relevantie van deze notitie De Amsterdamse scholen hebben in de aanloop naar passend onderwijs in de periode voor 1 augustus 2014 hun eerste

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Functieprofiel Raad van Toezicht

Functieprofiel Raad van Toezicht Functieprofiel Raad van Toezicht Opgesteld: november 2014 Vastgesteld: 25 november 2014 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO 1 Functieprofiel Raad van Toezicht SALTO Organisatieschets In 2001 zijn de

Nadere informatie

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd

Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Protocol leerlingondersteuning door externen onder schooltijd Inleiding Onze scholen worden in toenemende mate geconfronteerd met ouders/verzorgers die op eigen initiatief en voor eigen rekening externe

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Blyvliet (18WG00) Blyvliet 18WG00 Directeur Marjan. Dekker Adres Hillevliet 96 3074 KD ROTTERDAM Telefoon 0104849228

Nadere informatie

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool

Huishoudelijk reglement. Oudervereniging Lambertusschool Huishoudelijk reglement Oudervereniging Lambertusschool Versie 27augustus 2012 LAMBERTUSSCHOOL NU VOOR STRAKS Oudervereniging Mari van Eschstraat 2 5254 JE Haarsteeg www.lambertusschool.nl Kvk nr: 55501141

Nadere informatie

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL

WIJ LEREN MET JOU. WIJ WIJ LEREN WIJ LEREN MET MET JOU LEREN WIJ t RENDAL Terugblik op het schooljaar 2012-2013 (jaarverslag) Het afgelopen schooljaar hebben we planmatig gewerkt om onze gestelde doelen te realiseren. Ook hebben we ervoor gezorgd dat de borgingsonderwerpen onze

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: Datum besproken in Team CBS Het Bastion 17-09-2013 (MT) Datum advies MR 02-12-2013 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs

samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs samenwerkingsverband primair onderwijs Communicatieplan Stichting Passenderwijs Datum: november 2014 Versie: 4.0 Stichting Passenderwijs 1 Communicatieplan In onderstaand communicatieplan staat beschreven

Nadere informatie

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College.

Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad van Toezicht Esdal College. *13.15375* Behandelend ambtenaar: C. Houtenbos Afdeling/cluster: afdeling Maatschappelijke Ontwikkeling/cluster JOS Telefoonnr.: 0591-535387 Portefeuillehouder: Onderwerp: Herbenoeming leden van de Raad

Nadere informatie

Tekst: Marije Bosdriesz

Tekst: Marije Bosdriesz Partnerschap tussen ouders, school en hulpverleners vergroot de kansen van kinderen met extra ondersteuningsbehoeften. Met Passend onderwijs en de Jeugdwet krijgt dat partnerschap een nieuwe impuls. Integraal

Nadere informatie

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012)

Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) Code Goed Bestuur in het Primair Onderwijs (versie 2012) I. Algemene bepalingen Artikel 1 - Begripsbepalingen In deze code wordt verstaan onder: a) Wet: de Wet op het Primair Onderwijs dan wel de Wet op

Nadere informatie

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0

Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 Schoolveiligheidsplan Versie 1.0 1. Inleiding In dit schoolveiligheidsplan wordt aan de hand van de visie van Educatis op het gebied van sociale veiligheid gestalte gegeven aan het veiligheidsbeleid op

Nadere informatie

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK..

Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja in % BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / KH / WMK.. Kwaliteitsaspect Indicator Praktijken Midden oktober 2014 Verwijzingen Ja BASISKWALITEIT Toezichtskader TZK Zie Integraal / Inspectie KH / WMK.. HOOG NIVEAU De school voert een Zie beschrijving in het

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2012-2014 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Bevoegd gezag: Bestuur Stichting Facetscholen, voor openbaar primair onderwijs

Nadere informatie

Aanmelding tot instroom 2014-2015

Aanmelding tot instroom 2014-2015 Aanmelding tot instroom 2014-2015 Inleiding Deze notitie is bedoeld om duidelijkheid te geven over de aanname en instroom van nieuwe leerlingen op basisschool Kadoes. Door het vastleggen van afspraken

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe.

1.3. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten en passen enkele uitgangspunten bewust en systematisch toe. 1. Uitgangspunten HGW 2. Reflectie 3. Communicatie Implementatie HGW-OGW Leerkrachten Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 1.1. Leerkrachten kennen de 7 uitgangspunten van HGW niet maar passen deze (gedeeltelijk)

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer

Schoolondersteuningsprofiel. 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Schoolondersteuningsprofiel 07MG00 Chr Basissch Eben Haezer Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken.

4. Bij voorkeur zal de raad van toezicht van Stichting P60 bij de werving van nieuwe toezichthouders buiten het eigen netwerk zoeken. REGLEMENT RAAD VAN TOEZICHT Opgesteld door de voorzitter op 25.03.2013 Vastgesteld door de raad van toezicht op: 27.05.2013 te Amstelveen HOOFDSTUK I. ALGEMEEN Artikel 1. Begrippen en terminologie Dit

Nadere informatie

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard

Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard Schoolspecifiek ondersteuningsplan basisschool de Beiaard 2016-2017 1. Inleiding De Beiaard is een school, waar ieder kind wordt gezien Deze missie sluit naadloos aan bij die van het samenwerkingsverband

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch

Schoolondersteuningsprofiel. 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Schoolondersteuningsprofiel 03JH00 Basisschool Jeroen Bosch Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning...

Nadere informatie

Communicatieplan Medezeggenschapsraad

Communicatieplan Medezeggenschapsraad Communicatieplan Medezeggenschapsraad 1. Inleiding De medezeggenschapsraad (MR) van basisschool De Mient wordt gevormd door een deel van personeel en een gedeelte door ouders. De teamleden en ouders zijn

Nadere informatie

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV

Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ondersteuningsprofiel Gomarus College Magnolia Onderbouw VMBO/HV Ouderversie, schooljaar 2015/2016 Adres Magnoliastraat 1 9741 CS Groningen T 050 5713093 E magnolia@gomaruscollege.nl W www.gomaruscollege.nl

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015

Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 Jaarverslag MR CBS de Regenboog Boekjaar 2015 17 mei 2016 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2015 van de medezeggenschapsraad (MR) van CBS de Regenboog. In dit verslag legt de medezeggenschapsraad verantwoording

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Naam school: De Singel Datum besproken in Team 21 april 2015 Datum advies MR 19 mei 2015 A. ALGEMEEN: Om vanuit een gezamenlijk kader te werken aan basiszorg, basisondersteuning

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

Overleg met de Toezichthouder

Overleg met de Toezichthouder Overleg met de Toezichthouder Handreiking Goede Medezeggenschap Handreiking goede medezeggenschap Overleg met de toezichthouder Inleiding Deze handreiking goede medezeggenschap is onderdeel van een reeks

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel Basisschool De Bron Spiesheem 54 3907 NJ Veenendaal tel. 0318-508510 e-mail. De bron@shsveenendaal.nl PASSEND ONDERWIJS - Elke school zorgplicht?! Met het ingaan van de Wet

Nadere informatie

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel

Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Passend onderwijs Voorblad 1: Foto Typ hier de titel Opbouw presentatie Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Voorblad 2: Watermerk Typ hier de titel Waarom passend onderwijs? Minder thuiszitters. Meer

Nadere informatie

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen

Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen Beleidsplan Structureel herverdelen van groepen 1 Inleiding De Godelindeschool wil een veilige plek bieden aan alle kinderen. In de groepen wordt hier veel aandacht aan besteed. Een veilige, stress loze

Nadere informatie

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland

Naar een Raad van Toezicht. Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland Naar een Raad van Toezicht Vereniging voor Gereformeerd Voortgezet Onderwijs voor Westelijk Nederland April 2011 0 Inhoud Naar een Raad van Toezicht... 0 1. Waarom een Raad van Toezicht- model?... 2 2.

Nadere informatie

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool.

Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Inleiding bij het protocol De zeven fasen bij de overgang van de voorschoolse instelling naar de basisschool. Het protocol bestaat uit zeven fasen, die door een kind doorlopen worden bij de overgang van

Nadere informatie

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel

Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel pagina 1 van 8 Gecomprimeerd schoolondersteuningsprofiel Algemene gegevens School BRIN Pantarijn (18UM00) Pantarijn 18UM00 Directeur Bert - Hoogwerf Adres Dubbelstraat 6 3073 LG ROTTERDAM Telefoon 0104851184

Nadere informatie

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld?

Voor wie is de Week van passend onderwijs bedoeld? Ongetwijfeld heeft iedereen wel eens de term PASSEND ONDERWIJS voorbij zien komen. Samenwerkingsverbanden, schoolbesturen en scholen zijn al een aantal jaar druk bezig alles vorm te geven zoals het in

Nadere informatie

Welkom bij CBS Op Dreef

Welkom bij CBS Op Dreef Welkom bij CBS Op Dreef Voor het eerst naar school. Intakegesprek Binnenkort gaat uw kind voor het eerst naar school. Om zo goed mogelijk in te kunnen spelen op de behoeftes van uw kind, is het voor ons

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Doorontwikkeling ondersteuningsplan

Doorontwikkeling ondersteuningsplan Doorontwikkeling ondersteuningsplan Inleiding Het ondersteuningsplan van het samenwerkingsverband PO Duin- en Bollenstreek is geschreven voor de periode 2014/2018 en legt de basis voor de invoering van

Nadere informatie

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina

Jaarverslag. Medezeggenschapsraad. Islamitische basisschool. Ibn-i Sina Jaarverslag Medezeggenschapsraad Islamitische basisschool Ibn-i Sina Schooljaar 2013/2014 I nhoud van dit jaarverslag In dit jaarverslag komt het volgende aan de orde: Wat is het doel van een MR-jaarverslag?...2

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool

Schoolondersteuningsprofiel. 11WU00 Mariaschool Schoolondersteuningsprofiel 11WU00 Mariaschool Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie

schoolkalender

schoolkalender E.B.S. De Fontein Anjerstraat 0 LE Hoogeveen 0 0 schoolkalender www.ebs-defontein.nl info@ebs-defontein.nl - Aan de ouders/ verzorgers van onze leerlingen, Voor u ligt de schoolkalender van EBS De Fontein

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert

Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Schoolondersteuningsprofiel o.b.s. De Nijenoert Het ondersteuningsprofiel is opgebouwd uit vier elementen: basisondersteuning extra ondersteuning grenzen van ondersteuning ambities aangaande ondersteuning

Nadere informatie

Definitieve versie februari 2015

Definitieve versie februari 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel PCB Westpunt Algemene gegevens School PCB Westpunt BRIN 10QX02 Directeur Dhr.I.van Wijngaarden Adres Foeliestraat 16 Telefoon 010-4161435 E-mail administratie@pcbwestpunt.nl

Nadere informatie

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA)

Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Reglement Advies Commissie Toewijzing Arrangementen (ACTA) Dit reglement vindt zijn grondslag in de Wet op het Voortgezet Onderwijs (artikel 17a lid 11), de Algemene Maatregel van Bestuur Passend Onderwijs,

Nadere informatie

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN

MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN MANAGEMENTSTATUUT Stichting FACETSCHOLEN 2015-2017 Artikel 1 Definitiebepaling In dit managementstatuut wordt verstaan onder Raad van Toezicht: De Raad van Toezicht (RvT) houdt toezicht op het college

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester

Schoolondersteuningsprofiel. 14GF00 De Zeester Schoolondersteuningsprofiel 14GF00 De Zeester Inhoudsopgave Toelichting... 3 DEEL I INVENTARISATIE... 6 1 Typering van de school... 7 2 Kwaliteit basisondersteuning... 7 3 Basisondersteuning... 8 4 Deskundigheid

Nadere informatie