Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat TL DEN HAAG

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG"

Transcriptie

1 Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat TL DEN HAAG Telefoon : (070) Internet : adres :

2 Voorwoord Doel van de schoolgids Deze schoolgids heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de algemene gang van zaken binnen onze school. In deze gids kunnen ouders of verzorgers 1 lezen wat zij van onze school kunnen verwachten en wat de school voor uw kind(eren) kan betekenen. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat zodat ouders weten waar ze voor hebben gekozen bij het aanmelden van hun kind. Een goed contact met iedereen die bij de school is betrokken, is eveneens van groot belang. U als ouder of verzorger speelt daarin een vooraanstaande rol. Mocht u op de één of andere manier daaraan willen bijdragen, dan nodig ik u uit dat kenbaar te maken. Wij rekenen op een prettige en respectvolle samenwerking met ouders en leerlingen. Wij hopen daarnaast dat het een leerzaam maar bovenal plezierig schooljaar wordt! Indien ouders wensen of suggesties voor verbetering hebben betreffende deze schoolgids en jaarkalender, dan kunnen ze contact opnemen met de directie van de school. Naast deze schoolgids brengt Nutsschool Bezuidenhout ook de jaarkalender uit. Hierin staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. Deze kalender is op school verkrijgbaar. Alle belangrijke data staan ook op de website van de school: Tot slot wensen de directie en het schoolteam de leerlingen en hun ouders een fijne tijd toe op onze mooie school. Den Haag, juli 2014 Wilbert Vollebregt Directeur Nutsschool Bezuidenhout 1 Overal waar de tekst spreekt over ouders, bedoelen we ouder(s)/verzorg(st)er(s)

3 Inhoud 1 Algemeen BESTUUR MISSIE EN VISIE VAN DE SCHOOL Missie Visie Een visie op papier? Een visie in de praktijk! KWALITEITSZORG DE VEILIGE SCHOOL Kinderen en ouders Melding Aangifte Nazorg De registratieprocedure OUDERBIJDRAGE SCHOOLVERZEKERING VOOR LEERLINGEN Aansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering LEERPLICHT Leerlingen tot 5 jaar Leerlingen van 5 jaar Leerlingen vanaf 6 jaar Verplichte onderwijstijd VERLOFREGELING SPONSORING Gedragsregels m.b.t. sponsoring De school SITUERING VAN DE SCHOOL SCHOOLGROOTTE SPECIALE VOORZIENINGEN IN EN RONDOM HET GEBOUW Peuterspeelzaal Voor-, tussen- en naschoolse kinderopvang DE OPVANG EN PLAATSING VAN NIEUWE LEERLINGEN OP DE SCHOOL Aanmeldingsprocedure Toelatingscriteria Bevestiging aanmelding Uitschrijven REGELS VOOR SCHORSING EN VERWIJDERING REGELS EN AFSPRAKEN IN DE SCHOOL SCHOOLTIJDEN Groepen 1 t/m Groepen 5 t/m Halen en brengen van leerlingen met de auto VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Vakanties Overige vrije dagen ABSENTIE Waar de school voor staat UITGANGSPUNTEN EN PRIORITEITEN Uitgangspunten Prioriteiten HET PEDAGOGISCHE KLIMAAT VAN DE SCHOOL Pesten Inhoudsopgave I

4 4 De organisatie van het onderwijs DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL De schoolorganisatie Groepering TAAK- EN FUNCTIEVERDELING PERSONEEL Directie Leerkracht Vakleerkracht Onderwijsondersteunend personeel Overig personeel Extern deskundigen Stagiaires NASCHOLING DE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN Activiteiten in de groepen 1 en 2 (A, B, C, D en E) Basisvaardigheden in de groepen 3 tot en met Wereldoriënterende vakken Expressievakken Bewegingsonderwijs Omgaan met computers Techniekonderwijs Overzicht gehanteerde methodes Resultaten van het onderwijs SPECIFIEKE GROEPSINFORMATIE Kleutergroepen A t/m E Groep Groep Groep 7 en Kwaliteitszorg INZICHT IN DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS Toetsen DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP RAPPORTAGE DE SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN Passend Onderwijs Zorgstappen en verwijzingsprocedures Onderwijskundige rapporten Begeleiding van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) Wijze van tot stand komen van het schooladvies Uitstroom van leerlingen Het beleid voor de Beter Presterende Leerling De ouders BETROKKENHEID VAN OUDERS BIJ DE SCHOOL DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) DE OUDERRAAD (OR) SCHOOLOUDERBIJDRAGE OVERBLIJVEN Overblijfregels Overblijfmodel Kosten COMMUNICATIE TUSSEN SCHOOL EN OUDERS Persoonlijke gesprekken Informatie-avond Kijkochtend Informatiebulletin Nutsinfo Schoolkrant Krabbel en Babbel II Inhoudsopgave

5 6.6.6 Internet KLACHTENPROCEDURE Informele klachtenprocedure Formele klachtenprocedure De ontwikkeling van het onderwijs in de school Diverse zaken AANSCHAF SCHOOLBENODIGDHEDEN (GROEP 3 TOT EN MET 8) VOOR-, TUSSEN- EN NASCHOOLSE OPVANG JEUGDGEZONDHEIDSZORG Het onderzoeksprogramma van de Jeugdgezondheidszorg Opvoedsteunpunt Haagse Hout Schoolmaatschappelijk werk Verwijsindex ADRESWIJZIGINGEN BETALINGEN FOTOGEBRUIK VOOR WEBSITE GEVONDEN VOORWERPEN GYMNASTIEK HONDEN VERBODEN IN DE SCHOOL HOOFDLUIS KINDERWAGENS LESSEN BUITEN DE SCHOOL SCHOOLMELK MOBIELE TELEFOONS ONTRUIMINGSPLAN SCHOOLFOTOGRAAF SCHOOLREIZEN SPONSORING TRAKTATIES VERVOER VAN EN NAAR SCHOOL Fiets Auto VULPEN VRAGEN OVER ONDERWIJS OF INSPECTIE Activiteitenoverzicht Inhoudsopgave III

6

7 1 Algemeen 1.1 Bestuur Het bestuur van Nutsschool Bezuidenhout wordt per 1 januari 2013 gevormd door Lucas Onderwijs. Bij Lucas Onderwijs zijn ruim 50 basisscholen, waaronder ook basisscholen voor speciaal onderwijs, en 7 scholen voor Voortgezet Onderwijs aangesloten. Bezoekadres Lucas Onderwijs Saffierhorst GK Den Haag T F E I Postadres Het postadres voor het stichtingsbureau is: Lucas Onderwijs Postbus AE Den Haag Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 1

8 1.2 Missie en visie van de school Missie De Nutsschool Bezuidenhout wil kinderen toerusten om bewust, kansrijk en verantwoord te kunnen deelnemen aan de samenleving. De school is ontmoetingsplek én leerinstituut Visie Om kinderen bewust, kansrijk en verantwoord te laten deelnemen aan de samenleving hebben ze kennis, vaardigheden en een positieve attitude nodig. In onze visie biedt het model van klassikaal onderwijs de beste structuur om deze kennis, vaardigheden en attitude bij te brengen. Kernwaarden zijn daarbij welbevinden, ontwikkeling, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Welbevinden Wij zien het welbevinden als de basis van waaruit een kind functioneert. Een positief pedagogisch en veilig klimaat vinden we dan ook bijzonder belangrijk. Betrokkenheid We betrekken de leerling bewust bij het leerproces en de vorderingen. We hechten waarde aan het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met leerling en ouder. Kinderen, ouders en collega s zijn betrokken bij het leerproces en alles wat daar mee samenhangt. Het is belangrijk dat de ouders zich in de identiteit van de school kunnen herkennen en betrokken zijn bij de organsiatie. Verantwoordelijkheid We willen leerlingen opvoeden tot zelfverantwoordelijk leren. Ouders en leerkrachten dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Ontwikkeling We willen leerlingen de gelegenheid bieden om hun identiteit, vaardigheden en talenten optimaal te ontwikkelen. Als speerpunten hebben we sociale, conitieve en motorische ontwikkeling gekozen. Pagina 2 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

9 1.2.3 Een visie op papier? Een visie in de praktijk! Op Nutsschool Bezuidenhout handelen we naar de uitgangspunten uit onze visie. Hieronder geven we per kernwaarde aan hoe we dit onder andere doen. Deze praktijkvoorbeelden zijn altijd in ontwikkeling. Dit doen we door er minstens één keer per jaar goed naar te kijken en eventueel aan te passen. Welbevinden: - Iedereen kent elkaar. - Kinderen worden zoveel mogelijk positief benaderd. - We werken aan een positief zelfbeeld bij de leerlingen. - We zorgen zoveel mogelijk voor succeservaringen. - Regels en gedragscorrecties worden geformuleerd in termen van gewenst gedrag. - Dit uit zich o.a. in de regels van het pestprotocol. - We monitoren het gevoel van welbevinden o.a. met SCOL. (=Sociale Competenties Observatie Lijst) - We gaan respectvol met elkaar om. - Alle collega s werken met veel plezier en inzet in een open sfeer Betrokkenheid: - Bij het begin van een les vertellen we het doel en willen we voorkennis activeren. - We horen graag van ouders welke verwachtingen ze van hun kind en de school hebben én welke rol ze daar zelf bij willen/kunnen spelen. - Ouders zijn altijd welkom. - We geven alle kinderen een hand bij binnenkomst. - We organiseren 10-min. gesprekjes met de ouders. - Directeur staat (meestal) bij de voordeur als de leerlingen binnenkomen. - We laten zien wat we doen via de website. - In meerdere groepen worden 1 op 1 leerkracht-kindgesprekken georganiseerd (in ontwikkeling). - Handelingsgericht werken gebruiken we als uitgangspunt bij het geven van ons onderwijs. - We maken graag gebruik van actieve ouders bij verschillende activiteiten (o.a. ouderraad, MR, sportdag, etc.). Verantwoordelijkheid: - Leerling durft aan te geven wat hij of zij lastig vindt/wat hij wil leren en leerkracht staat daar open voor. Je bent verantwoordelijk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving. - In de klas spreken we regels met elkaar af en we proberen samen ons daar aan te houden (samen verantwoordelijk). Een belangrijke waarde hierbij is dat iedereen zich op school veilig voelt. - Kinderen werken samen in de les, helpen elkaar (ook in de gymles). - Oudere kinderen werken samen met jongere kinderen - We hebben samen met de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid: 10 minuten gesprekken, gesprekken tussendoor en kijkochtenden. - Ouders helpen op school, overblijf, sportactiviteiten, uitstapjes. Ontwikkeling: Wij stimuleren de kinderen op een vriendelijke, respectvolle manier met elkaar en anderen om te gaan. Dit wil zeggen dat: - Leerlingen elkaar en de leerkrachten bij naam aanspreken. - Leerlingen op een rustige manier met elkaar praten. Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 3

10 - Leerlingen leren luisteren naar elkaars verhaal, gevoelens, belevenissen e.d. - Leerlingen de geldende school - en groepsregels in acht nemen. - Bij onenigheden gezamenlijk tot een oplossing die voor alle partijen gunstig is, kunnen komen door het gesprek met elkaar aan gaan. Dit eventueel onder begeleiding van een leerkracht. - Met behulp van SCOL brengen wij de sociale ontwikkeling van de kinderen in kaart. In de kleuterbouw gebeurt dat met BOSOS. - Door het inzetten van externe hulp (o.a. schoolmaatschappelijk werk) bieden wij leerlingen, die hier baat bij kunnen hebben, de mogelijkheid om een sociale vaardigheidscursus of een weerbaarheidscursus te volgen. Op cognitief vlak stimuleren wij de kinderen om binnen hun eigen grenzen te komen tot een zo hoog mogelijk leerresultaat door: - Naast het werken met methoden zoals schatkist, wordt in de kleutergroepen de leerstof op thematisch wijze aangeboden. - In de kleutergroepen gebruik te maken van ontwikkelingsmateriaal. - In alle groepen gebruik te maken van computers en het digitale schoolbord. - Op gebied van taal/rekenen en de zaakvakken in de groepen 3 t/m 8 gebruik te maken van methoden. - Wetenschap- en techniekonderwijs op thematische wijze school breed aan bod te laten komen. - Kennisoverdracht tussen de leerlingen onderling te stimuleren. BV kleuterlezen, presentaties geven in andere groepen, samenwerken in kleinere groepjes. - De inzet van gast docenten zoals extern deskundigen en/ of ouders. - Op excursie te gaan, de bibliotheek, een museum, muziek- en theatervoorstellingen te bezoeken. - De remedial teaching en BPL lessen in te zetten voor kinderen die extra hulp of extra uitdaging kunnen gebruiken. Wij stimuleren de kinderen hun motorische vaardigheden te ontwikkelen door: - De inzet van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding binnen alle groepen. - Het geven van spellessen en gymlessen door de groepsleerkracht. - Jaarlijks een sportdag te organiseren. - Deel te nemen aan sportieve competities tussen basisscholen onderling. - Kinderen van groep 5 deel te laten nemen aan schoolzwemmen. - De kinderen ruimte te bieden buiten te spelen (tijdens pauzes of andere passende momenten). - Creatieve activiteiten te kiezen die ook de motorische ontwikkeling stimuleren. - Binnen de kleutergroepen gebruik te maken van ontwikkelingsmateriaal gericht op de motorische ontwikkeling. - De kinderen op inschrijving naschoolse sportactiviteiten aan te bieden. 1.3 Kwaliteitszorg In januari 2012 is de school bezocht door een inspecteur vanuit het Ministerie van Onderwijs. Het onderzoekt spitste zich toe op de kwaliteitszorg van onze school. De resultaten waren zeer bevredigend te noemen. Het verslag van het inspectiebezoek is te vinden op de website van het Ministerie. Ook zelf zijn we voortdurend bezig de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en waar nodig te verbeteren. We werken daarom met een vierjarige cyclus in het schoolplan en leiden daar vervolgens het jaarplan uit af. Pagina 4 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

11 1.4 De veilige school Wij sluiten ons de komende jaren aan op het veiligheidsbeleid zoals dat is geformuleerd binnen de Lucasstichting. Op onze school is er een veiligheidsprotocol aanwezig Kinderen en ouders Wij streven een schoolcultuur na van verdraagzaamheid en respect voor elkaar. Daarin passen geen begrippen als pesten, geweld en intimidatie. Het gesprek is voor ons altijd het middel om zaken met elkaar op te lossen Melding Bij strafbare feiten wordt door directie/bestuur aangifte gedaan bij de politie. Ook in minder ernstige gevallen houden we een registratie bij en melden we het voorval aan de directeur. Als het gaat om feiten waarop sancties staan (schorsing, ontzegging van de toegang e.d.) is het noodzakelijk om direct de clusterdirecteur van het schoolbestuur in kennis te stellen. De directeur zorgt ervoor dat bij fysiek geweld contact wordt opgenomen met het slachtoffer, i.v.m. een mogelijke behoefte aan ondersteuning. Op grond van meldingen kan per school een risico-inventarisatie worden gemaakt, waarna verdere actie mogelijk wordt. We denken hierbij aan overleg met de wijkagent, buurthuis, gemeente e.d., waarbij het uitgangspunt is om de situatie zoveel mogelijk te normaliseren en de veiligheid te bevorderen. Van elke vorm van fysieke agressie of geweld wordt door de directeur melding gemaakt aan de clusterdirecteur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het incidentenregistratieformulier. Bovendien wordt een aantekening bewaard in het leerlingendossier Aangifte In het geval van agressie of geweld van leerlingen, ouders of personeelsleden gelden de volgende regels: Er wordt in principe aangifte gedaan bij de politie. Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden en/of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden. Materiële schade zal worden verhaald Nazorg Voor iedereen die te maken heeft met agressie of geweld is het van belang om, zo snel dit mogelijk is, hierover te kunnen praten met een directe collega en/of de vertrouwenspersoon. Sociale steun is uiterst belangrijk om stress te voorkomen. Desgewenst kan professionele hulp ingeschakeld worden (bijv. Bureau Slachtofferhulp) De registratieprocedure Het succes van het registreren van agressie en onveiligheid valt of staat met een goede procedure. Daarom hebben we de volgende afspraken gemaakt: - Het slachtoffer meldt het incident bij de directeur van de school. - Om te voorkomen dat dit door alle consternatie vergeten wordt, is het aan te bevelen dat de directeur van de school hierop toeziet. - Het slachtoffer vult het registratieformulier in. - Het formulier wordt ingeleverd bij de directeur van de school. Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 5

12 1.5 Ouderbijdrage De school vraagt ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage die de school extra middelen oplevert. Ook in schooljaar vragen wij uw bijdrage welke alle rechtstreeks ten goede komt aan de school van uw kind. Jaarlijks worden de doelen vastgesteld voor de besteding van de ouderbijdrage en verantwoording afgelegd. Dit gebeurt in nauw overleg met de Medezeggenschapsraad van de school. In zijn algemeenheid komt de ouderbijdrage ten goede aan zaken die niet volledig in de rijksvergoeding zitten. Afgelopen schooljaar is er uit de ouderbijdrage geïnvesteerd in nieuwe lesmethoden en ICT-materiaal, er is materiaal voor de lessen bewegingsonderwijs aangeschaft en er zijn veel uitstapjes door de groepen gemaakt. Ieder jaar wordt aan het begin van het schooljaar aan de ouders schriftelijk verslag gedaan van de bestedingen in het afgelopen schooljaar. Ook de bestedingsdoelen van het nieuwe schooljaar worden dan benoemd. De activiteiten en investeringen die bekostigd worden uit de ouderbijdrage zullen op onze school plaatsvinden. Natuurlijk kan het zo zijn dat de hoogte van de ouderbijdrage voor u als ouder een probleem is. Als het betalen van de ouderbijdrage aantoonbaar een financieel probleem oplevert, kan via een vertrouwelijk gesprek met de directeur van de school een aangepaste regeling getroffen worden. Echter zoals hiervoor reeds aangegeven, wordt deze ouderbijdrage gebruikt om extra s voor uw kind te realiseren. Ook de ouderraad ontvangt een bedrag van 8 euro per leerling uit de ouderbijdrage voor het organiseren van activiteiten op school. Meer hierover leest u bij de informatie over de ouderraad. Indien u kiest voor onze Nutsschool, gaan we ervan uit dat u gebruik wilt maken van de extra voorzieningen en, conform de afspraak met de ouders, financieel zult bijdragen. De ouderbijdrage is gebaseerd op het belastbaar totale gezinsinkomen. De ouderbijdrage voor het schooljaar bedraagt: Bruto gezinsinkomen... Ouderbijdrage tot ,00 van tot ,00 boven ,00 De bedragen zijn voor het niet verhoogd t.o.v. het vorige schooljaar. Indien er meerdere kinderen uit één gezin de school bezoeken, geldt een korting. Aan ouders van leerlingen die in het bezit zijn van een ooievaarspas wordt verzocht hierover contact op te nemen met de adminstratie van de school. Indien uw kind een deel van het schooljaar de school bezoekt, dan betaalt u slechts voor dat deel. Er wordt uitgegaan van 10 schoolmaanden, juli en augustus worden niet meegeteld. Voorbeeld: Uw kind bezoekt de school vanaf: Augustus/september : volledige betaling Oktober November December : 9/10 deel : 8/10 deel : 7/10 deel etc. Pagina 6 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

13 Ieder schooljaar ontvangt u een brief over de ouderbijdrage met een in te vullen verklaring dat u instemt met de ouderbijdrage. In deze brief wordt ook de besteding van de bijdrage in het voorgaande schooljaar verantwoord. 1.6 Schoolverzekering voor leerlingen Aansprakelijkheidsverzekering Voor de afdekking van de aansprakelijkheid heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het maximaal verzekerde bedrag bedraagt ,00. Deze verzekering geeft uitsluitend dekking voor schadegevallen, waarbij de school daadwerkelijk aansprakelijk is. Schade aan kleding, schoeisel, brillen, tassen e.d. valt niet onder deze verzekering. De school (openbare ruimte) draagt niet de verantwoording voor het zoekraken (of stelen) van eigendommen. In uw eigen belang, verzoeken wij u te controleren of u in het bezit bent van een particuliere WA-verzekering voor het gehele gezin. Het mag niet zo zijn, dat een kind, dat schade veroorzaakt, aan wie of waar dan ook, niet terug kan vallen op een verzekering Ongevallenverzekering Voor alle leerlingen is collectief een ongevallenverzekering afgesloten. Hieronder volgt een overzicht van de verzekerde bedragen en dekkingen: Bij overlijden ,00 Bij blijvende invaliditeit ,00 Dokterskosten tot maximaal ,00 Tandartskosten maximaal ,00 Genoemde verzekering betreft een door het bestuur afgesloten verzekering. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico: Tijdens de heen- en terugweg en gedurende het verblijf in de schoolgebouwen, respectievelijk op de daarbij behorende terreinen en wel vanaf 1 uur voor de aanvang van de schooltijd tot 1 uur na het verlaten van de school. Tijdens klassikaal zwemonderricht en voorts bij museumbezoek en tijdens muziek- en toneelvoorstellingen onder toezicht van schoolbegeleiders. Gedurende excursies en schoolreizen binnen en buiten Nederland onder toezicht van schoolbegeleiders. Met betrekking tot de dokters- en tandartskosten is de ongevallenverzekering een polis met secundaire dekking. Dat wil zeggen dat de polis pas uitkeert indien de kosten op de polis van de ouders zelf niet zijn gedekt, dan wel dat deze polis een eigen risico kent. De kosten op de collectieve ongevallenverzekering worden vergoed tot maximaal de vermelde verzekerde bedragen. Voor eventuele verschillen tussen de uitgekeerde bedragen en werkelijke kosten kan de school uitsluitend aansprakelijk gesteld worden, indien de school daadwerkelijk met betrekking tot het schadegeval aansprakelijk is. Verdere informatie over de verzekeringen kunt u verkrijgen bij de firma Goemans, makelaars in Assurantiën B.V., Laan van Meerdervoort 783, tel. (070) Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 7

14 1.7 Leerplicht Met ingang van de wet op het basisonderwijs is er verandering gekomen in de duur van de leerplicht. Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden. Ook de regels voor extra verlof zijn door de wet vastgesteld. De leerlingen worden in drie groepen ingedeeld, waarbij voor elke groep een aparte regeling geldt Leerlingen tot 5 jaar Deze kinderen zijn niet verplicht de school te bezoeken. Ouders dienen hun kind wel af te melden als zij niet op school komen Leerlingen van 5 jaar Deze leerlingen mogen op initiatief van de ouders gedurende maximaal vijf uren per week de school verzuimen. De directie dient hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld Leerlingen vanaf 6 jaar Deze leerlingen zijn volledig leerplichtig Verplichte onderwijstijd Onze school voldoet aan de in de wet gestelde eisen ten aanzien van de verplichte onderwijstijd en bieden de leerlingen over 8 jaar een minimum aantal lesuren aan van 7520 uur. Gemiddeld gaan onze leerlingen ongeveer 960 uur per jaar naar school. Dit is 20 uur boven de minimale norm. 1.8 Verlofregeling Verlof mag uitsluitend worden gegeven, indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Op grond van deze regels, waarvan de handhaving door de leerplichtambtenaar kan worden gecontroleerd, moet ongeoorloofd verzuim door de school worden gemeld. Denkt u in aanmerking te komen voor verlof wegens uitzonderlijke omstandigheden, dan moet u het formulier verzoek om vrijstelling schoolbezoek invullen (bij voorkeur vier weken voor het gevraagde verlof). De omstandigheden waaronder verlof mag worden gegeven, zijn de volgende: Geen redenen voor verlof zijn onder andere: Wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een ouder niet mogelijk is om tijdens een van de schoolvakanties twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan, is het mogelijk voor ten hoogste 10 schooldagen verlof aan te vragen. De school is verplicht te vragen naar een onderbouwing van de aanvraag. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen! Wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. Hierbij moet gedacht worden aan: verhuizing, huwelijken in de naaste familie, overlijden van familie, huwelijksjubilea. familiebezoek in het buitenland; vakantie in goedkope periode; ontbreken van andere boekingsmogelijkheden; uitnodigingen van familie of vrienden; Pagina 8 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

15 1.9 Sponsoring eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte; deelname aan culturele of sportieve evenementen buiten het Nuts schoolverband, uitzondering hierop zijn de leerlingen die op topsportniveau hun sport beoefenen. Roosterproblemen op het werk van (een van) de ouders. Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met zestien organisaties een convenant gesloten, waarin afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. Het convenant is niet bedoeld om sponsoring te bevorderen of te bestrijden. Het bevat gedragsregels die scholen als richtlijnen kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten verstrekt aan school in ruil voor een tegenprestatie. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking. Mocht er sprake zijn van sponsoring hanteren we onderstaande gadragsregels Gedragsregels m.b.t. sponsoring Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt. Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden. Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen. Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 9

16 2 De school 2.1 Situering van de school Onze school is gelegen in de wijk Bezuidenhout, dat valt onder het stadsdeel Haagse Hout. De school staat in de Merkusstraat, een verkeersluwe straat met eenrichtingsverkeer. Op loopafstand bevinden zich de bibliotheek, welke door alle groepen regelmatig wordt bezocht en het overdekte zwembad Overbosch, waar het schoolzwemmen plaatsvindt. Veel kinderen van onze school komen uit de directe omgeving, maar ook kinderen uit de wijk Mariahoeve, de binnenstad en Voorburg bezoeken onze school. 2.2 Schoolgrootte De schoolgrootte varieert van ongeveer 280 leerlingen in het begin van het schooljaar tot circa 310 leerlingen aan het eind van het schooljaar. Deze groei wordt mede veroorzaakt doordat kinderen, zodra zij vier jaar zijn geworden, bij ons naar school mogen. De leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen. Er zijn vijf kleutergroepen met daarna twee groepen 3 en de groepen 4 t/m 8. De school heeft geen combinatiegroepen. Gezien de grote wachtlijsten in de onderbouw en de precaire financiële situatie in de afgelopen jaren is in het voorjaar van 2012 besloten meer leerlingen in de onderbouw toe te laten. De verwachting is dat dit de komende jaren het geval zal zijn en de school dus jaarlijks met één groep zal groeien. In de kleutergroepen bedraagt aan het einde van het schooljaar het maximaal aantal leerlingen ongeveer 30. Bij aanvang van het schooljaar zijn de kleutergroepen kleiner. Het maximum aantal leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 bedraagt 30 leerlingen per groep. Door onvoorziene omstandigheden kan of moet hier incidenteel van worden afgeweken. 2.3 Speciale voorzieningen in en rondom het gebouw De school heeft 12 lokalen in gebruik als leslokaal. In zeven groepen (D t/m 8) wordt gewerkt met een digitaal schoolbord (Smart- en Slimbord). Voor de extra hulp aan leerlingen beschikt de remedial teacher over een eigen ruimte met specifiek lesmateriaal. De kleutergroepen beschikken over een apart speellokaal, dat de functie heeft van gymzaal met aangepast materiaal. Dit lokaal kan ook door andere groepen worden gebruikt voor o.a. drama- en muzieklessen. De kleuters en de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 maken gebruik van de grote gymzaal. Aan de gymzaal zijn twee kleedkamers en twee doucheruimtes verbonden. De school beschikt over een ruime kelder. De kelderruimte wordt onder andere gebruikt als fietsenstalling (zie paragraaf ). Aan de achterzijde van de school bevindt zich een zeer ruim speelplein. Doordat het plein volledig is afgesloten van de openbare weg, kunnen de leerlingen hier veilig buitenspelen Peuterspeelzaal Met ingang van het schooljaar is er niet langer een peuterspeelzaal aan onze school verbonden. Ouders die belangstelling hebben Pagina 10 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

17 voor een plaats bij een peuterspeelzaal verwijzen we u naar de kinderopvangorganisaties in de wijk (zie ook hoofdstuk 2.3.2) Voor-, tussen- en naschoolse kinderopvang Nutsschool Bezuidenhout heeft met verschillende organisaties op het gebied van kinderopvang contact en een samenwerkingsverband. Deze organisaties zijn volledig autonoom. U kunt gebruik maken van dit aanbod voor buitenschoolse opvang, maar u bent ook vrij om daarin een geheel andere keuze te maken. In ons pakket werken we samen met 2-Samen, Kindercentrum Knabbel en Babbel en met DAK. Deze organisaties halen de kinderen na schooltijd op bij onze school. De tussenschoolse opvang (de overblijf) doen we in eigen beheer. Dit is beschreven in hoofdstuk De opvang en plaatsing van nieuwe leerlingen op de school Aanmeldingsprocedure Sinds 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 2013 en die naar groep 1 gaan. Alle Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen zij het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. Ook Nutsschool Bezuidenhout doet mee aan de nieuwe afspraken over aanmelden. De volledige regeling kunt u lezen op Voor kinderen die na hun tweede verjaardag worden aangemeld, gelden onderstaande regels niet. Ook voor de geroepen 2 t/m 8 hanteren we andere regels. Hier laten we alleen kinderen toe als er een plekje vrijkomt. Voor de meeste groepen hebben we een (korte) wachtlijst. Goed om te weten: Ouders kunnen hun kind aanmelden na de 1e verjaardag van hun zoon of dochter. Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief van de gemeente. Met deze brief kunt u uw kind bij 1 Haagse basisschool aanmelden. U kunt hierover contact opnemen met de basisschool die u heeft gekozen. Belangrijk: neem de brief mee naar school. Aanmelden kan vanaf de 1e verjaardag van uw kind tot en met 30 september daarna. U krijgt per post een brief van school met de bevestiging van uw aanmelding. Wisselen van basisschool kan uiteraard ook. Kinderen die in juli, augustus of september jarig zijn, krijgen de brief van de gemeente in juni. Zij kunnen worden aangemeld vanaf het moment dat ze de brief ontvangen. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u wel voor onze school? U kunt uw kind dan zonder brief aanmelden. Dit kan na de 1e verjaardag van uw kind. Wij vragen u om het Burgerservicenummer van uw kind mee te nemen Toelatingscriteria Aanmelden bij onze school betekent niet dat uw kind ook is toegelaten. Broertjes en zusjes van onze leerlingen krijgen voorrang. De overige plekken zijn voor leerlingen die via éénaanmeldleeftijd zijn aangemeld, tot een gezamenlijk maximum van 60 leerlingen per jaar. Bij meer aanmeldingen zal worden geloot. Hierbij loten we zodanig dat er een evenredige verspreiding van instroom over het schooljaar ontstaat. Daarnaast maken we ook een evenredige verdeling tussen jongens en meisjes. Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 11

18 Belangrijk om te weten: Het moment van aanmelden maakt niet uit als het maar uiterlijk 30 september is. Het is dus niet zo dat de 1e aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hier een brief over. Is uw kind niet toegelaten? Dan kunt u contact opnemen met andere scholen over eventuele toelating. Ook is het mogelijk bij onze school op een zgn. wachtlijst geplaatst te worden. De volgorde van de wachtlijst wordt bepaald door loting Bevestiging aanmelding In de maand dat uw kind drie jaar wordt, ontvangt u bericht van ons over de definitieve plaatsing. Nadat wij van u een bevestiging hebben gekregen dat u nog steeds gebruik wilt maken van deze plek, is uw kind geplaatst. Waarbij wij willen aangeven dat vanaf augustus 2014 de wet Passend Onderwijs in werking treedt, waarbij ons ondersteuningsprofiel uitsluitsel zal gaan geven bij aanmeldingen van kinderen met bijzondere zorgbehoeften Uitschrijven Net zo belangrijk als de inschrijving is de uitschrijving van een leerling. Indien ouders gaan verhuizen of hun kind om een andere reden van school nemen, wil de directie daarvan graag zo vroeg mogelijk in kennis worden gesteld. Neem bij het informeren van de directie in elk geval de volgende gegevens mee: het nieuwe adres en telefoonnummer; het nieuwe schooladres. Wij zorgen ervoor dat de nieuwe school alle gegevens ontvangt, die nodig zijn om uw kind goed te ontvangen. Wij zijn verplicht een onderwijskundig rapport over uw kind aan de nieuwe school te doen toekomen. De ouders ontvangen een afschrift van dit rapport. Bovendien informeren wij de gemeente dat uw kind van school is veranderd. Bovenstaande procedure geldt ook voor de schoolverlaters in groep 8. Voor deze leerlingen wordt het onderwijskundig rapport digitaal beschikbaar gesteld via bovo-digitaal. 2.5 Regels voor schorsing en verwijdering Er zijn regels omtrent schorsing en verwijdering, zodat we op deze regels kunnen terugvallen als zich onverhoopt een ernstig probleem voordoet. Deze regels zijn: Indien een leerling een ernstige verstoring vormt voor de rust en veiligheid van andere leerlingen en/of personeel kan tot schorsing worden overgegaan. Het bevoegd gezag (bestuur) kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders of verzorgers van de betrokkene bekend gemaakt. De beslissing bij verwijdering ligt bij het bevoegd gezag. Definitieve verwijdering vindt niet eerder plaats dan nadat de verwijderende school een andere school heeft gevonden, die bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van het voorgaande tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Pagina 12 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

19 2.6 Regels en afspraken in de school Leerlingen gaan op een prettige wijze met elkaar om. Zij vermijden alle handelingen die voor andere leerlingen als onplezierig of bedreigend ervaren kunnen worden. Leerlingen respecteren elkaars eigendommen. In de pauzes wordt werk afmaken zoveel mogelijk beperkt. Leerlingen blijven niet zonder toezicht in de klas, tenzij hier met ouders afspraken over zijn gemaakt. Tijdens 'spel en beweging' mogen leerlingen in principe niet worden uitgesloten van de activiteiten. Iedere leerling doet mee aan alle vakken die op het lesrooster staan. Indien u van mening bent, dat er redenen zijn om hiervan af te wijken (bijvoorbeeld medisch), dan dient u hierover contact op te nemen met de directie of groepsleerkracht. Leerlingen mogen alleen in uitzonderlijke gevallen worden weggehouden van de lessen van vakleerkrachten. Indien leerlingen niet meegaan naar zwemlessen, zorgt de leerkracht van groep 5 ervoor dat deze leerlingen in een andere groep worden ondergebracht. Leerlingen mogen alleen nablijven voor extra hulp of om klassendienst te verrichten (tot uiterlijk 15:00 uur) nadat de ouders hierover zijn ingelicht. Leerlingen laten hun tassen (met hun uitgezette mobiele telefoon) op de gang aan hun kapstok, hun eten en drinken plaatsen zij in de daarvoor bestemde bakken. Het meenemen of meegeven van geld, kostbaar speelgoed, mobiele telefoontjes, etc. wordt sterk afgeraden. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging of kwijtraken van deze spullen. Jarige leerlingen gaan zoveel mogelijk omstreeks 10:30 uur de klassen rond. Zij mogen 2 vriend(-innet)jes meenemen om aan de collega s op dezelfde verdieping te laten weten dat ze jarig zijn. Leerlingen in andere groepen trakteren is niet toegestaan. Kleuters hebben op de trap altijd voorrang. Naar boven gaan gaat op de trappen altijd voor! Leerlingen zijn onder schooltijd op de gangen zo stil mogelijk. Leerlingen lopen rustig op de gangen en zij blijven van het tentoongestelde materiaal af. Gevaarlijke voorwerpen, zoals zakmessen en scharen met scherpe punten, zijn ten strengste verboden. Naast bovenstaande regels hanteren wij een pestprotocol. Het protocol hangt in alle klassen en wordt met de leerlingen besproken. Zie hiervoor hoofdstuk In onze gangen zijn onze belangrijkste gedragsregels terug te vinden. Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 13

20 2.7 Schooltijden In verband met het ordelijk verlopen van de aanvang en het einde van de schooldag, zijn de start- en eindtijden voor alle groepen gelijk Groepen 1 t/m 4 De kleuters kunnen vanaf 8:15 uur door hun ouders in het lokaal gebracht worden. Het is de bedoeling dat het afscheid kort wordt gehouden en dat ouders het lokaal daarna verlaten. De kleuters worden ook weer bij hun lokaal opgehaald. Ouders en kleuters verlaten dan de school zo snel en rustig mogelijk in verband met de veiligheid (ontruiming) en de lessen in de andere groepen. Het wachten op broertjes en/of zusjes uit hogere groepen gebeurt buiten de school om bovengenoemde redenen. De ouders van de groepen 3 en 4 kunnen hun kind tot het lokaal brengen. Zij gaan niet mee naar binnen, maar nemen op de gang afscheid en verlaten daarna de school. De ouders wachten na school buiten op hun kind. Groepen 1 t/m 4 Begin schooldag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 08:30 uur 08:30uur 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur Lunchpauze uur uur Begin middaglessen Einde schooldag 11:45 uur 11:45 uur n.v.t. 12:45 uur 12:45 uur 13:00 uur 13:00 uur 14:45 uur 14:45 uur 12:00 uur 14:45 uur 14:45 uur Groepen 5 t/m 8 De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gaan zelf naar hun lokaal. De ouders nemen buiten afscheid. Na schooltijd wachten de ouders buiten op hun kind. Groepen 5 t/m 8 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Begin schooldag 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur Lunchpauze 12:00 uur 12:00 uur Begin middaglessen Einde schooldag 12:00 uur 12:00 uur n.v.t. 12:45 uur 12:45 uur 12:45 uur 12:45 uur 14:45 uur 14:45 uur 12:00 uur 14:45 uur 14:45 uur Om veiligheidsredenen (ontruiming van de school) is het ouders niet toegestaan in de hal van de school te wachten op kinderen uit de bovenbouw na het ophalen van hun kinderen uit de onder- of middenbouw. Deze ouders dienen buiten te wachten Pagina 14 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG

Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG Telefoon : (070) 385 14 30 Internet : www.nutsschoolbezuidenhout.nl E-mail adres : info@nutsschoolbezuidenhout.nl Voorwoord Doel van de schoolgids

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN

GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN GEDRAGSPROTOCOL PCB MEESTER LALLEMAN Hoe zien wij het graag ALGEMENE AFSPRAKEN 1.1 De school is een veilige school... We willen een school zijn waar kinderen, ouders/verzorgers en leerkrachten zich op

Nadere informatie

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni

Pestprotocol. Definitieve versie 29 juni Pestprotocol Algemeen Het klimaat en de sfeer van de school zijn van grote invloed op de ontwikkeling van het kind. Wij stellen daarom een vriendelijk en veilig klimaat met orde en regelmaat op prijs.

Nadere informatie

Nutsschool Laan van Poot

Nutsschool Laan van Poot 20122013 S C H O O L G I D S Nutsschool Laan van Poot Voorwoord Voor u ligt de schoolgids 2012-2013 van Nutsschool Laan van Poot. Deze schoolgids heeft tot doel u duidelijkheid te verschaffen over de algemene

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Gedragscode Basisschool de Odyssee

Gedragscode Basisschool de Odyssee Gedragscode Basisschool de Odyssee 1 Zo gedragen wij ons op de Odyssee Wij zorgen ervoor dat: * Iedereen zich veilig voelt. * Iedereen mee mag doen. * Iedereen erbij hoort. * Iedereen zorgvuldig met elkaars

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen.

Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Nieuws Flits 17 augustus 2015 Het nieuwe schooljaar is weer begonnen. Wij zijn uitgerust van de vakantie teruggekomen en hebben zin om weer te beginnen. Wij heten juf Karlijn hartelijk welkom. Zij is onze

Nadere informatie

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren!

zakboekje Grijpskerk ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U In dit zakboekje staan alle belangrijke dingen voor schooljaar 2015-2016. Handig om te bewaren! zakboekje Grijpskerk schooljaar 2015-2016 ZO HOUDEN WIJ CONTACT MET U Via de mentor Uw zoon of dochter heeft een eigen mentor, die wekelijks contact heeft met uw kind. Als er iets niet goed gaat, helpt

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen.

Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen. Pauwenburg 2, 8226 TA Lelystad tel: 0320 258025 www.3sprong.net - school@3sprong.net Pestprotocol Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen zich in hun basisschoolperiode veilig te laten voelen, zodat

Nadere informatie

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren

GEDRAGSPROTOCOL. (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren GEDRAGSPROTOCOL (anti pestgedrag) Basisschool De Boomgaard Dieren Mei 2014 Gedragsprotocol de Boomgaard I. Doel van dit gedragsprotocol: Alle kinderen van De Boomgaard moeten zich veilig voelen, zodat

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2017 2018 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Gedragsprotocol De Stelberg

Gedragsprotocol De Stelberg Gedragsprotocol De Stelberg Op school proberen we een veilig klimaat te scheppen, waar respect, openheid en communicatie belangrijke elementen zijn. De relatie tussen kinderen onderling en tussen kinderen

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND

Protocol Continurooster. OBS t MONTFERLAND Protocol Continurooster OBS t MONTFERLAND Inleiding t Montferland heeft vanaf 24 augustus 2015 een continurooster. Dit wil zeggen dat alle kinderen op school eten en pauzeren. Het eten gebeurt in de klas

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik

Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016. Terugblik Nieuwsbrief obs De Tunnel Boomweidelaan 44 4423 AP SCHORE E-mail: school@obsdetunnel.nl Website: www.obsdetunnel.nl Nieuwsbrief 1 Datum: 3 september Schooljaar: 2015-2016 Start van het schooljaar en terugblikken

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

MAANDMEMO augustus 2016

MAANDMEMO augustus 2016 MAANDMEMO augustus 2016 Welkom allemaal! Na hopelijk een heerlijke zomervakantie zullen de schooldeuren aanstaande maandag weer opengaan. Afgelopen week hebben de medewerkers alles in de school klaar gezet

Nadere informatie

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen

De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL. Deze brochure is een uitgave van de gemeente Noordwijk en de Noordwijkse scholen De Duinpieper LEERPLICHT: IEDEREEN OP SCHOOL Iedereen op school Alle kinderen in Nederland moeten naar school. Want onderwijs is belangrijk als je later in de maatschappij wilt meedoen. En met een goede

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET

ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET ALGEMENE VOORWAARDEN HET TUSSENSCHOOLSE NET 1. Inleiding Formeel zijn de schoolbesturen sinds 1 augustus 2006 wettelijk verplicht om te zorgen voor tussenschoolse opvang. De tussenschoolse opvang is sinds

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie

Protocol schorsing en verwijdering

Protocol schorsing en verwijdering 1 Protocol schorsing en verwijdering Dit protocol treedt in werking als er sprake is van ernstig ongewenst gedrag door een leerling. Wanneer de rust en veiligheid ernstig verstoord worden of wanneer de

Nadere informatie

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t

Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? s t a d m e t e e n h a r t Hoe kies ik de juiste basisschool voor mijn kind? Amersfoor t s t a d m e t e e n h a r t 2 Inhoud 1 Inleiding 3 2 Vraag tijdig op welke leeftijd u uw kind moet inschrijven! 5 3 De juiste school 5 4 Een

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

13. Praktische punten

13. Praktische punten 13. Praktische punten 13.1 Aanmelding en toelating Als de kinderen de leeftijd van 4 jaar hebben bereikt mogen ze wettelijk worden toegelaten tot de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig.

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar.

INFO 2015-2016. In dit nummer: Heel veel belangrijke. net gestarte schooljaar. INFO 2015 - Elfde jaargang Kornak Nieuws schooljaar 2015-. Nummer: 0 Datum: 21-08-2015 Beste ouders/verzorgers, Welkom weer in het nieuwe schooljaar. We zijn blij dat iedereen weer veilig en gezond terug

Nadere informatie

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet

OBS De Notenkraker Othelloweg 8, 3194 GS Hoogvliet Gedragsprotocol 2 0 1 4-2 0 1 5 Inhoud Inhoud 1 Inleiding 2 De huisregels 2 De vier sterregels 2 Ongewenst gedrag voorkomen 3 Wat te doen bij ongewenst gedrag? 3 Schorsing 3 Verwijdering 4 Bijlage 1: Formulier

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014

Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Ouderinfo aug./ sept. 2013-2014 Beste Ouders, Verzorgers, Van de directie Het is weer begonnen! Het nieuwe schooljaar 2013 2014. Voor enkelen weer even wennen, voor anderen weer heel vertrouwd. We hopen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje

Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Pestprotocol PCBS Willem van Oranje Dit PESTPROTOCOL heeft als doel: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en

Nadere informatie

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig!

Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Anti pest protocol Vertrouwd Veilig Verrassend Veelzijdig! Proostdijschool, Mijdrecht Anti pest protocol Visie: De visie ten aanzien van pedagogisch klimaat van de school is: Vertrouwd Veilig, Verrassend

Nadere informatie

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010

Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld 2009-2010 Openbare basisschool Heuvellaan - Burglaan 44-7314 BM Apeldoorn tel. 055-5790668 - e-mail: heuvellaan@leerplein055.nl website: www.heuvellaan.nl Visie en Praktische uitwerking TSO obs Heuvellaan Opgesteld

Nadere informatie

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn:

Anti-pestprotocol. Signalen van pesterijen kunnen o.a. zijn: Anti-pestprotocol Pesten komt helaas op iedere school voor, ook bij ons. Wij vinden dit ontzettend vervelend, want ieder kind dat gepest wordt is er één teveel. Het is een probleem dat wij onder ogen zien

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang

Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Pedagogisch beleid Tussenschoolse opvang Introductie Introductie Het pedagogisch beleid van de tussenschoolse opvang SKN s Eetclub biedt een kader dat de overblijfkrachten en de coördinatoren tussenschoolse

Nadere informatie

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt.

Welkom. Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Welkom Met dit welkomst- en informatiepakket reiken we u de informatie aan die u nodig heeft wanneer uw kind bij ons op school komt. Verreweg de meeste informatie over de visie, het onderwijs, de samenstelling

Nadere informatie

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter

Kleuterboekje De Hoeksteen. Vandaag peuter, morgen kleuter Kleuterboekje De Hoeksteen Vandaag peuter, morgen kleuter Welkom op de Hoeksteen! En dan is het ineens zover: Uw kind mag (bijna) naar de basisschool! In dit boekje leest u hoe het eraan toe gaat bij de

Nadere informatie

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl

Stefanusschool Kinkelenburglaan 4 4003 TL TIEL T: 0344 63 54 85 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Stefanusschool Kinkelenburglaan 00 TL TIEL T: 0 E: directie@stefanusschool.nl www.stefanusschool.nl Behorende tot Stichting Katholieke Onderwijsbelangen Rivierenland augustus 0 0 week week week 0 0 week

Nadere informatie

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool

Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Beste ouder(s)/verzorger(s) Welkom op de Beatrixschool Voor nieuwe ouders gaat er een wereld open. De start op de basisschool is iets anders dan de crèche of peuterspeelzaal. Zeker in het begin komt er

Nadere informatie

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender

Schooljaar. De Kap Christelijke basisschool een school in beweging. Activiteiten. kalender Schooljaar 2016 2017 De Kap Activiteiten kalender De Kap CB De Kap De Kap 14 7891 LX Klazienaveen T 0591-312 054 kap@viviani.nl Beste ouders en verzorgers, We vinden het fijn dat u uw kind(eren) naar onze

Nadere informatie

Weesp, 9 september 2016

Weesp, 9 september 2016 Weesp, 9 september 2016 Inhoud - Start nieuwe schooljaar - Nieuw schoolrooster - Informatieavonden - Reminder studiedag 25 september - Schoolgids - Uitbreiding kindgesprekken - Het grote project - Aanmelden

Nadere informatie

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd.

Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Protocol schorsing en verwijdering van leerlingen Begripsomschrijving Van schorsing is sprake als een leerling tijdelijk de toegang tot de school wordt ontzegd. Van verwijdering is sprake als een leerling

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef

Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang (BSO) Kennismaking op de Buitenschoolse Opvang. Kindercentra De Roef (BSO) Naar de buitenschoolse opvang Het team van Kindercentra De Roef doet enorm zijn best om het uw kind naar de zin te maken. Waar niets hoeft en bijna alles mag. Uw kind kan knutselen, vrij spelen,

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur

Tarieven 2014. Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar. geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Tarieven 2014 Pakket D(agopvang) Tarieven voor 0 tot 4 jaar geopend van 07:30 uur tot 18:30 uur Voor het jaar 2014 hanteren wij de volgende tarieven: (Geldig per 1 januari 2014. Prijswijzigingen voorbehouden.

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016

Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Kalender en aanvullende schoolgids voor schooljaar 2015-2016 Aan het begin van ieder schooljaar ontvangt u deze kalender als aanvulling op de schoolgids. In deze kalender vindt u alle data van vakanties,

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat:

Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: 3.De ROOBOL organisatie 3.1. Passend Onderwijs: Op 1 augustus 2014 wordt de wet Passend Onderwijs van kracht. Kernpunten uit deze nieuwe wet zijn dat: - reguliere en speciale scholen op het gebied van

Nadere informatie

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers

Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Informatiebrochure over de studieplaats voor leerlingen en hun ouder(s)/verzorgers Schooljaar 2015-2016 1 Trinitas College locatie Han Fortmann R.K. scholengemeenschap voor gymnasium, atheneum en havo

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016

NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 NIEUWSBRIEF nr. 16 4 april 2016 In deze nieuwsbrief: MR informatieavond Nieuws uit het schoolteam Koningsspelen De Oase rekent er op los! Schoonmaakavond Zomerfeest Vakanties en studiedagen 2016/2017 Oproep

Nadere informatie

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn.

De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent dat kinderen van alle culturen en geloven welkom zijn. KLEUTERGIDS WELKOM Geachte ouder(s)/verzorger(s), Welkom op de OBS de Crayenester. We stellen het op prijs dat u voor onze school heeft gekozen. De Crayenester is een openbare school, hetgeen betekent

Nadere informatie

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol.

Er is geen slachtoffer en dader; beide partijen zijn even sterk. Plagen kan de sociale weerstand van kinderen vergroten. Vaak speelt humor een rol. PESTPROTOCOL Doel Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen kinderen en volwassenen,

Nadere informatie

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland)

Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) R.K. Basisschool Sint Jan Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jan (Waarland) Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot goede leerprestaties.

Nadere informatie

Protocol veilig klimaat

Protocol veilig klimaat Protocol veilig klimaat Onze school wil een veilige school zijn voor iedereen. Kernwoorden hierbij zijn respect voor en acceptatie van elkaar. Een goede samenwerking tussen personeel, ouders/verzorgers

Nadere informatie

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids

2015-2016. De Gerardusschool. Praktische schoolgids De Gerardusschool Praktische schoolgids 2015-2016 Actualiteit van de School Website: www.gerardusschool.nl Facebook: www.facebook.com/degerardus Twitter: https://twitter.com/gerardusschool augustus 2015

Nadere informatie

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal.

Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. leerplicht Deze voorlichtingsfolder is een gezamenlijk initiatief van de gemeenten Arnhem, Doesburg, Rheden en Rozendaal. In deze folder vindt u alle actuele informatie over de rechten en plichten van

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER

VRAGENLIJST CONTINUROOSTER VRAGENLIJST CONTINUROOSTER Beste ouders, Via deze brief willen we u informeren over het continurooster. We willen uw mening vragen of het continurooster eventueel moet worden ingevoerd op onze school.

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2016-2017 Deze bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde Algemene schoolgids.

Nadere informatie

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef)

Gedragsprotocol. Waarden en normen op. (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Waarden en normen op RKBS Sint Jozef (Egmond aan den Hoef) Gedragsprotocol Jozefschool 1 Inleiding Een veilig klimaat en een prettige sfeer zijn belangrijke voorwaarden om te komen tot

Nadere informatie

PESTPROTOCOL (versie april 2014)

PESTPROTOCOL (versie april 2014) PESTPROTOCOL (versie april 2014) Op de Lispeltuut willen wij de kinderen een veilige leeromgeving bieden. Kinderen moeten zich op een prettige en positieve manier kunnen ontwikkelen. Een gevoel van veiligheid

Nadere informatie

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM

PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM Noordpolderkade 167 2516 JE Den Haag Telefoon: (070) 3350628 Fax: (070) 3352470 School voor Praktijkonderwijs info@esloocollege.nl www.esloocollege.nl PROTOCOL ABSENTIE EN VERZUIM INHOUD: 1. WAT DOET DE

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010

KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 KWALITEITSHANDVEST EDUCATIE 2009-1010 Het Albeda College wil goed onderwijs geven. Om dit te kunnen doen hebben we regels. In dit kwaliteitshandvest lees je wat die regels zijn. Je leest wat de school

Nadere informatie

Nieuwsbrief. September 2016

Nieuwsbrief. September 2016 Nieuwsbrief September 2016 Start schooljaar Na een mooie zomervakantie mogen we weer beginnen op school. De kinderen zijn weer vol frisse moed aan het werk gegaan in de klas. De juffen en meesters hebben

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1/2

Informatieboekje groep 1/2 Informatieboekje groep 1/2 Daltonschool de Klipper Berkel en Rodenrijs Schooljaar 2016-2017 Voorwoord Graag willen wij als team de ouders en kinderen die onze school bezoeken van harte welkom heten. Voor

Nadere informatie

informatie boekje groep 1 en 2

informatie boekje groep 1 en 2 informatie boekje groep 1 en 2 1 Van harte welkom! Met dit informatieboekje willen wij u van harte welkom heten op C.B.S. de Bargeweide. U heeft gekozen voor onze school om uw kind een goede en leerzame

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Overblijven op de Groen van Prinstererschool

Overblijven op de Groen van Prinstererschool Overblijven op de Groen van Prinstererschool Informatieboekje schooljaar 2013-2014 Geachte ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u de overblijfinformatie van de Groen van Prinstererschool. Voor veel

Nadere informatie

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS

CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS CONCEPT PESTPROTOCOL SBO DE BALANS Reina Bos en Henk Versteeg 0 Inhoudsopgave: 1. Pesten op school: Hoe gaan wij er mee om? 2. Algemene voorwaarden 3. Hoe willen wij daar op De Balans mee omgaan? 4. Uitgangspunten

Nadere informatie

Den Haag, januari 2015, Geachte ouders,

Den Haag, januari 2015, Geachte ouders, Merkuss traa t 19, 2 593 TL Den Haag Telefoon 070 3 85 14 30 Fax 0 70 3 81 91 3 1 E-mail info@nu tsschoolbez uidenhou t. nl Interne t www. nutsschoolbez uidenhou t. nl Den Haag, januari 2015, Geachte ouders,

Nadere informatie

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014

Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Veldhoflanden 92 7542 LX Enschede telefoon: 053 4771751 email: bomans-dir@skoe.nl Nr. 35 05-06-2014 Hemelvaart en Pinksteren Na de Hemelvaart volgt 10 dagen later altijd Pinksteren. Pinksteren is meer

Nadere informatie

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS

Verzuimbeleid. Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Protocol rondom verzuim op de PJS. x PJS Verzuimbeleid Prinses Julianaschool Inhoudsopgave 1. Ziekte 2. Verlof 2.1 Leerplicht 2.2 Vakantieverlof 2.3 Verlof i.v.m. religieuze verplichtingen

Nadere informatie

Protocol (gedrags)regels en afspraken obs Het Eiland

Protocol (gedrags)regels en afspraken obs Het Eiland Protocol (gedrags)regels en afspraken obs Het Eiland Het hierna genoemde protocol geldt voor alle ouders, leerkrachten en leerlingen van onze school. Het onderwijs op obs Het Eiland is gebaat bij een goed

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie