Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat TL DEN HAAG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat 19 2593 TL DEN HAAG"

Transcriptie

1 Nutsschool Bezuidenhout Merkusstraat TL DEN HAAG Telefoon : (070) Internet : adres :

2 Voorwoord Doel van de schoolgids Deze schoolgids heeft tot doel duidelijkheid te verschaffen over de algemene gang van zaken binnen onze school. In deze gids kunnen ouders of verzorgers 1 lezen wat zij van onze school kunnen verwachten en wat de school voor uw kind(eren) kan betekenen. Deze gids geeft aan waar onze school voor staat zodat ouders weten waar ze voor hebben gekozen bij het aanmelden van hun kind. Een goed contact met iedereen die bij de school is betrokken, is eveneens van groot belang. U als ouder of verzorger speelt daarin een vooraanstaande rol. Mocht u op de één of andere manier daaraan willen bijdragen, dan nodig ik u uit dat kenbaar te maken. Wij rekenen op een prettige en respectvolle samenwerking met ouders en leerlingen. Wij hopen daarnaast dat het een leerzaam maar bovenal plezierig schooljaar wordt! Indien ouders wensen of suggesties voor verbetering hebben betreffende deze schoolgids en jaarkalender, dan kunnen ze contact opnemen met de directie van de school. Naast deze schoolgids brengt Nutsschool Bezuidenhout ook de jaarkalender uit. Hierin staan alle vakanties, vrije dagen en activiteiten vermeld. Deze kalender is op school verkrijgbaar. Alle belangrijke data staan ook op de website van de school: Tot slot wensen de directie en het schoolteam de leerlingen en hun ouders een fijne tijd toe op onze mooie school. Den Haag, juli 2014 Wilbert Vollebregt Directeur Nutsschool Bezuidenhout 1 Overal waar de tekst spreekt over ouders, bedoelen we ouder(s)/verzorg(st)er(s)

3 Inhoud 1 Algemeen BESTUUR MISSIE EN VISIE VAN DE SCHOOL Missie Visie Een visie op papier? Een visie in de praktijk! KWALITEITSZORG DE VEILIGE SCHOOL Kinderen en ouders Melding Aangifte Nazorg De registratieprocedure OUDERBIJDRAGE SCHOOLVERZEKERING VOOR LEERLINGEN Aansprakelijkheidsverzekering Ongevallenverzekering LEERPLICHT Leerlingen tot 5 jaar Leerlingen van 5 jaar Leerlingen vanaf 6 jaar Verplichte onderwijstijd VERLOFREGELING SPONSORING Gedragsregels m.b.t. sponsoring De school SITUERING VAN DE SCHOOL SCHOOLGROOTTE SPECIALE VOORZIENINGEN IN EN RONDOM HET GEBOUW Peuterspeelzaal Voor-, tussen- en naschoolse kinderopvang DE OPVANG EN PLAATSING VAN NIEUWE LEERLINGEN OP DE SCHOOL Aanmeldingsprocedure Toelatingscriteria Bevestiging aanmelding Uitschrijven REGELS VOOR SCHORSING EN VERWIJDERING REGELS EN AFSPRAKEN IN DE SCHOOL SCHOOLTIJDEN Groepen 1 t/m Groepen 5 t/m Halen en brengen van leerlingen met de auto VAKANTIES EN VRIJE DAGEN Vakanties Overige vrije dagen ABSENTIE Waar de school voor staat UITGANGSPUNTEN EN PRIORITEITEN Uitgangspunten Prioriteiten HET PEDAGOGISCHE KLIMAAT VAN DE SCHOOL Pesten Inhoudsopgave I

4 4 De organisatie van het onderwijs DE ORGANISATIE VAN DE SCHOOL De schoolorganisatie Groepering TAAK- EN FUNCTIEVERDELING PERSONEEL Directie Leerkracht Vakleerkracht Onderwijsondersteunend personeel Overig personeel Extern deskundigen Stagiaires NASCHOLING DE ACTIVITEITEN VOOR DE KINDEREN Activiteiten in de groepen 1 en 2 (A, B, C, D en E) Basisvaardigheden in de groepen 3 tot en met Wereldoriënterende vakken Expressievakken Bewegingsonderwijs Omgaan met computers Techniekonderwijs Overzicht gehanteerde methodes Resultaten van het onderwijs SPECIFIEKE GROEPSINFORMATIE Kleutergroepen A t/m E Groep Groep Groep 7 en Kwaliteitszorg INZICHT IN DE KWALITEIT VAN ONS ONDERWIJS Toetsen DE OVERGANG VAN GROEP 2 NAAR GROEP RAPPORTAGE DE SPECIALE ZORG VOOR KINDEREN Passend Onderwijs Zorgstappen en verwijzingsprocedures Onderwijskundige rapporten Begeleiding van kinderen naar het Voortgezet Onderwijs (VO) Wijze van tot stand komen van het schooladvies Uitstroom van leerlingen Het beleid voor de Beter Presterende Leerling De ouders BETROKKENHEID VAN OUDERS BIJ DE SCHOOL DE MEDEZEGGENSCHAPSRAAD (MR) DE OUDERRAAD (OR) SCHOOLOUDERBIJDRAGE OVERBLIJVEN Overblijfregels Overblijfmodel Kosten COMMUNICATIE TUSSEN SCHOOL EN OUDERS Persoonlijke gesprekken Informatie-avond Kijkochtend Informatiebulletin Nutsinfo Schoolkrant Krabbel en Babbel II Inhoudsopgave

5 6.6.6 Internet KLACHTENPROCEDURE Informele klachtenprocedure Formele klachtenprocedure De ontwikkeling van het onderwijs in de school Diverse zaken AANSCHAF SCHOOLBENODIGDHEDEN (GROEP 3 TOT EN MET 8) VOOR-, TUSSEN- EN NASCHOOLSE OPVANG JEUGDGEZONDHEIDSZORG Het onderzoeksprogramma van de Jeugdgezondheidszorg Opvoedsteunpunt Haagse Hout Schoolmaatschappelijk werk Verwijsindex ADRESWIJZIGINGEN BETALINGEN FOTOGEBRUIK VOOR WEBSITE GEVONDEN VOORWERPEN GYMNASTIEK HONDEN VERBODEN IN DE SCHOOL HOOFDLUIS KINDERWAGENS LESSEN BUITEN DE SCHOOL SCHOOLMELK MOBIELE TELEFOONS ONTRUIMINGSPLAN SCHOOLFOTOGRAAF SCHOOLREIZEN SPONSORING TRAKTATIES VERVOER VAN EN NAAR SCHOOL Fiets Auto VULPEN VRAGEN OVER ONDERWIJS OF INSPECTIE Activiteitenoverzicht Inhoudsopgave III

6

7 1 Algemeen 1.1 Bestuur Het bestuur van Nutsschool Bezuidenhout wordt per 1 januari 2013 gevormd door Lucas Onderwijs. Bij Lucas Onderwijs zijn ruim 50 basisscholen, waaronder ook basisscholen voor speciaal onderwijs, en 7 scholen voor Voortgezet Onderwijs aangesloten. Bezoekadres Lucas Onderwijs Saffierhorst GK Den Haag T F E I Postadres Het postadres voor het stichtingsbureau is: Lucas Onderwijs Postbus AE Den Haag Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 1

8 1.2 Missie en visie van de school Missie De Nutsschool Bezuidenhout wil kinderen toerusten om bewust, kansrijk en verantwoord te kunnen deelnemen aan de samenleving. De school is ontmoetingsplek én leerinstituut Visie Om kinderen bewust, kansrijk en verantwoord te laten deelnemen aan de samenleving hebben ze kennis, vaardigheden en een positieve attitude nodig. In onze visie biedt het model van klassikaal onderwijs de beste structuur om deze kennis, vaardigheden en attitude bij te brengen. Kernwaarden zijn daarbij welbevinden, ontwikkeling, verantwoordelijkheid en betrokkenheid. Welbevinden Wij zien het welbevinden als de basis van waaruit een kind functioneert. Een positief pedagogisch en veilig klimaat vinden we dan ook bijzonder belangrijk. Betrokkenheid We betrekken de leerling bewust bij het leerproces en de vorderingen. We hechten waarde aan het opbouwen en onderhouden van een goede relatie met leerling en ouder. Kinderen, ouders en collega s zijn betrokken bij het leerproces en alles wat daar mee samenhangt. Het is belangrijk dat de ouders zich in de identiteit van de school kunnen herkennen en betrokken zijn bij de organsiatie. Verantwoordelijkheid We willen leerlingen opvoeden tot zelfverantwoordelijk leren. Ouders en leerkrachten dragen een gezamenlijke verantwoordelijkheid voor de ontwikkeling van het kind. Ontwikkeling We willen leerlingen de gelegenheid bieden om hun identiteit, vaardigheden en talenten optimaal te ontwikkelen. Als speerpunten hebben we sociale, conitieve en motorische ontwikkeling gekozen. Pagina 2 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

9 1.2.3 Een visie op papier? Een visie in de praktijk! Op Nutsschool Bezuidenhout handelen we naar de uitgangspunten uit onze visie. Hieronder geven we per kernwaarde aan hoe we dit onder andere doen. Deze praktijkvoorbeelden zijn altijd in ontwikkeling. Dit doen we door er minstens één keer per jaar goed naar te kijken en eventueel aan te passen. Welbevinden: - Iedereen kent elkaar. - Kinderen worden zoveel mogelijk positief benaderd. - We werken aan een positief zelfbeeld bij de leerlingen. - We zorgen zoveel mogelijk voor succeservaringen. - Regels en gedragscorrecties worden geformuleerd in termen van gewenst gedrag. - Dit uit zich o.a. in de regels van het pestprotocol. - We monitoren het gevoel van welbevinden o.a. met SCOL. (=Sociale Competenties Observatie Lijst) - We gaan respectvol met elkaar om. - Alle collega s werken met veel plezier en inzet in een open sfeer Betrokkenheid: - Bij het begin van een les vertellen we het doel en willen we voorkennis activeren. - We horen graag van ouders welke verwachtingen ze van hun kind en de school hebben én welke rol ze daar zelf bij willen/kunnen spelen. - Ouders zijn altijd welkom. - We geven alle kinderen een hand bij binnenkomst. - We organiseren 10-min. gesprekjes met de ouders. - Directeur staat (meestal) bij de voordeur als de leerlingen binnenkomen. - We laten zien wat we doen via de website. - In meerdere groepen worden 1 op 1 leerkracht-kindgesprekken georganiseerd (in ontwikkeling). - Handelingsgericht werken gebruiken we als uitgangspunt bij het geven van ons onderwijs. - We maken graag gebruik van actieve ouders bij verschillende activiteiten (o.a. ouderraad, MR, sportdag, etc.). Verantwoordelijkheid: - Leerling durft aan te geven wat hij of zij lastig vindt/wat hij wil leren en leerkracht staat daar open voor. Je bent verantwoordelijk voor jezelf, voor anderen en voor je omgeving. - In de klas spreken we regels met elkaar af en we proberen samen ons daar aan te houden (samen verantwoordelijk). Een belangrijke waarde hierbij is dat iedereen zich op school veilig voelt. - Kinderen werken samen in de les, helpen elkaar (ook in de gymles). - Oudere kinderen werken samen met jongere kinderen - We hebben samen met de ouders een gezamenlijke verantwoordelijkheid: 10 minuten gesprekken, gesprekken tussendoor en kijkochtenden. - Ouders helpen op school, overblijf, sportactiviteiten, uitstapjes. Ontwikkeling: Wij stimuleren de kinderen op een vriendelijke, respectvolle manier met elkaar en anderen om te gaan. Dit wil zeggen dat: - Leerlingen elkaar en de leerkrachten bij naam aanspreken. - Leerlingen op een rustige manier met elkaar praten. Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 3

10 - Leerlingen leren luisteren naar elkaars verhaal, gevoelens, belevenissen e.d. - Leerlingen de geldende school - en groepsregels in acht nemen. - Bij onenigheden gezamenlijk tot een oplossing die voor alle partijen gunstig is, kunnen komen door het gesprek met elkaar aan gaan. Dit eventueel onder begeleiding van een leerkracht. - Met behulp van SCOL brengen wij de sociale ontwikkeling van de kinderen in kaart. In de kleuterbouw gebeurt dat met BOSOS. - Door het inzetten van externe hulp (o.a. schoolmaatschappelijk werk) bieden wij leerlingen, die hier baat bij kunnen hebben, de mogelijkheid om een sociale vaardigheidscursus of een weerbaarheidscursus te volgen. Op cognitief vlak stimuleren wij de kinderen om binnen hun eigen grenzen te komen tot een zo hoog mogelijk leerresultaat door: - Naast het werken met methoden zoals schatkist, wordt in de kleutergroepen de leerstof op thematisch wijze aangeboden. - In de kleutergroepen gebruik te maken van ontwikkelingsmateriaal. - In alle groepen gebruik te maken van computers en het digitale schoolbord. - Op gebied van taal/rekenen en de zaakvakken in de groepen 3 t/m 8 gebruik te maken van methoden. - Wetenschap- en techniekonderwijs op thematische wijze school breed aan bod te laten komen. - Kennisoverdracht tussen de leerlingen onderling te stimuleren. BV kleuterlezen, presentaties geven in andere groepen, samenwerken in kleinere groepjes. - De inzet van gast docenten zoals extern deskundigen en/ of ouders. - Op excursie te gaan, de bibliotheek, een museum, muziek- en theatervoorstellingen te bezoeken. - De remedial teaching en BPL lessen in te zetten voor kinderen die extra hulp of extra uitdaging kunnen gebruiken. Wij stimuleren de kinderen hun motorische vaardigheden te ontwikkelen door: - De inzet van een vakleerkracht lichamelijke opvoeding binnen alle groepen. - Het geven van spellessen en gymlessen door de groepsleerkracht. - Jaarlijks een sportdag te organiseren. - Deel te nemen aan sportieve competities tussen basisscholen onderling. - Kinderen van groep 5 deel te laten nemen aan schoolzwemmen. - De kinderen ruimte te bieden buiten te spelen (tijdens pauzes of andere passende momenten). - Creatieve activiteiten te kiezen die ook de motorische ontwikkeling stimuleren. - Binnen de kleutergroepen gebruik te maken van ontwikkelingsmateriaal gericht op de motorische ontwikkeling. - De kinderen op inschrijving naschoolse sportactiviteiten aan te bieden. 1.3 Kwaliteitszorg In januari 2012 is de school bezocht door een inspecteur vanuit het Ministerie van Onderwijs. Het onderzoekt spitste zich toe op de kwaliteitszorg van onze school. De resultaten waren zeer bevredigend te noemen. Het verslag van het inspectiebezoek is te vinden op de website van het Ministerie. Ook zelf zijn we voortdurend bezig de kwaliteit van ons onderwijs te borgen en waar nodig te verbeteren. We werken daarom met een vierjarige cyclus in het schoolplan en leiden daar vervolgens het jaarplan uit af. Pagina 4 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

11 1.4 De veilige school Wij sluiten ons de komende jaren aan op het veiligheidsbeleid zoals dat is geformuleerd binnen de Lucasstichting. Op onze school is er een veiligheidsprotocol aanwezig Kinderen en ouders Wij streven een schoolcultuur na van verdraagzaamheid en respect voor elkaar. Daarin passen geen begrippen als pesten, geweld en intimidatie. Het gesprek is voor ons altijd het middel om zaken met elkaar op te lossen Melding Bij strafbare feiten wordt door directie/bestuur aangifte gedaan bij de politie. Ook in minder ernstige gevallen houden we een registratie bij en melden we het voorval aan de directeur. Als het gaat om feiten waarop sancties staan (schorsing, ontzegging van de toegang e.d.) is het noodzakelijk om direct de clusterdirecteur van het schoolbestuur in kennis te stellen. De directeur zorgt ervoor dat bij fysiek geweld contact wordt opgenomen met het slachtoffer, i.v.m. een mogelijke behoefte aan ondersteuning. Op grond van meldingen kan per school een risico-inventarisatie worden gemaakt, waarna verdere actie mogelijk wordt. We denken hierbij aan overleg met de wijkagent, buurthuis, gemeente e.d., waarbij het uitgangspunt is om de situatie zoveel mogelijk te normaliseren en de veiligheid te bevorderen. Van elke vorm van fysieke agressie of geweld wordt door de directeur melding gemaakt aan de clusterdirecteur. Hiervoor wordt gebruik gemaakt van het incidentenregistratieformulier. Bovendien wordt een aantekening bewaard in het leerlingendossier Aangifte In het geval van agressie of geweld van leerlingen, ouders of personeelsleden gelden de volgende regels: Er wordt in principe aangifte gedaan bij de politie. Er wordt onderzocht of de leerling van school verwijderd moet worden en/of de ouder de toegang tot de school ontzegd moet worden. Materiële schade zal worden verhaald Nazorg Voor iedereen die te maken heeft met agressie of geweld is het van belang om, zo snel dit mogelijk is, hierover te kunnen praten met een directe collega en/of de vertrouwenspersoon. Sociale steun is uiterst belangrijk om stress te voorkomen. Desgewenst kan professionele hulp ingeschakeld worden (bijv. Bureau Slachtofferhulp) De registratieprocedure Het succes van het registreren van agressie en onveiligheid valt of staat met een goede procedure. Daarom hebben we de volgende afspraken gemaakt: - Het slachtoffer meldt het incident bij de directeur van de school. - Om te voorkomen dat dit door alle consternatie vergeten wordt, is het aan te bevelen dat de directeur van de school hierop toeziet. - Het slachtoffer vult het registratieformulier in. - Het formulier wordt ingeleverd bij de directeur van de school. Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 5

12 1.5 Ouderbijdrage De school vraagt ieder schooljaar een vrijwillige ouderbijdrage die de school extra middelen oplevert. Ook in schooljaar vragen wij uw bijdrage welke alle rechtstreeks ten goede komt aan de school van uw kind. Jaarlijks worden de doelen vastgesteld voor de besteding van de ouderbijdrage en verantwoording afgelegd. Dit gebeurt in nauw overleg met de Medezeggenschapsraad van de school. In zijn algemeenheid komt de ouderbijdrage ten goede aan zaken die niet volledig in de rijksvergoeding zitten. Afgelopen schooljaar is er uit de ouderbijdrage geïnvesteerd in nieuwe lesmethoden en ICT-materiaal, er is materiaal voor de lessen bewegingsonderwijs aangeschaft en er zijn veel uitstapjes door de groepen gemaakt. Ieder jaar wordt aan het begin van het schooljaar aan de ouders schriftelijk verslag gedaan van de bestedingen in het afgelopen schooljaar. Ook de bestedingsdoelen van het nieuwe schooljaar worden dan benoemd. De activiteiten en investeringen die bekostigd worden uit de ouderbijdrage zullen op onze school plaatsvinden. Natuurlijk kan het zo zijn dat de hoogte van de ouderbijdrage voor u als ouder een probleem is. Als het betalen van de ouderbijdrage aantoonbaar een financieel probleem oplevert, kan via een vertrouwelijk gesprek met de directeur van de school een aangepaste regeling getroffen worden. Echter zoals hiervoor reeds aangegeven, wordt deze ouderbijdrage gebruikt om extra s voor uw kind te realiseren. Ook de ouderraad ontvangt een bedrag van 8 euro per leerling uit de ouderbijdrage voor het organiseren van activiteiten op school. Meer hierover leest u bij de informatie over de ouderraad. Indien u kiest voor onze Nutsschool, gaan we ervan uit dat u gebruik wilt maken van de extra voorzieningen en, conform de afspraak met de ouders, financieel zult bijdragen. De ouderbijdrage is gebaseerd op het belastbaar totale gezinsinkomen. De ouderbijdrage voor het schooljaar bedraagt: Bruto gezinsinkomen... Ouderbijdrage tot ,00 van tot ,00 boven ,00 De bedragen zijn voor het niet verhoogd t.o.v. het vorige schooljaar. Indien er meerdere kinderen uit één gezin de school bezoeken, geldt een korting. Aan ouders van leerlingen die in het bezit zijn van een ooievaarspas wordt verzocht hierover contact op te nemen met de adminstratie van de school. Indien uw kind een deel van het schooljaar de school bezoekt, dan betaalt u slechts voor dat deel. Er wordt uitgegaan van 10 schoolmaanden, juli en augustus worden niet meegeteld. Voorbeeld: Uw kind bezoekt de school vanaf: Augustus/september : volledige betaling Oktober November December : 9/10 deel : 8/10 deel : 7/10 deel etc. Pagina 6 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

13 Ieder schooljaar ontvangt u een brief over de ouderbijdrage met een in te vullen verklaring dat u instemt met de ouderbijdrage. In deze brief wordt ook de besteding van de bijdrage in het voorgaande schooljaar verantwoord. 1.6 Schoolverzekering voor leerlingen Aansprakelijkheidsverzekering Voor de afdekking van de aansprakelijkheid heeft de school een aansprakelijkheidsverzekering afgesloten. Het maximaal verzekerde bedrag bedraagt ,00. Deze verzekering geeft uitsluitend dekking voor schadegevallen, waarbij de school daadwerkelijk aansprakelijk is. Schade aan kleding, schoeisel, brillen, tassen e.d. valt niet onder deze verzekering. De school (openbare ruimte) draagt niet de verantwoording voor het zoekraken (of stelen) van eigendommen. In uw eigen belang, verzoeken wij u te controleren of u in het bezit bent van een particuliere WA-verzekering voor het gehele gezin. Het mag niet zo zijn, dat een kind, dat schade veroorzaakt, aan wie of waar dan ook, niet terug kan vallen op een verzekering Ongevallenverzekering Voor alle leerlingen is collectief een ongevallenverzekering afgesloten. Hieronder volgt een overzicht van de verzekerde bedragen en dekkingen: Bij overlijden ,00 Bij blijvende invaliditeit ,00 Dokterskosten tot maximaal ,00 Tandartskosten maximaal ,00 Genoemde verzekering betreft een door het bestuur afgesloten verzekering. Deze verzekering dekt het ongevallenrisico: Tijdens de heen- en terugweg en gedurende het verblijf in de schoolgebouwen, respectievelijk op de daarbij behorende terreinen en wel vanaf 1 uur voor de aanvang van de schooltijd tot 1 uur na het verlaten van de school. Tijdens klassikaal zwemonderricht en voorts bij museumbezoek en tijdens muziek- en toneelvoorstellingen onder toezicht van schoolbegeleiders. Gedurende excursies en schoolreizen binnen en buiten Nederland onder toezicht van schoolbegeleiders. Met betrekking tot de dokters- en tandartskosten is de ongevallenverzekering een polis met secundaire dekking. Dat wil zeggen dat de polis pas uitkeert indien de kosten op de polis van de ouders zelf niet zijn gedekt, dan wel dat deze polis een eigen risico kent. De kosten op de collectieve ongevallenverzekering worden vergoed tot maximaal de vermelde verzekerde bedragen. Voor eventuele verschillen tussen de uitgekeerde bedragen en werkelijke kosten kan de school uitsluitend aansprakelijk gesteld worden, indien de school daadwerkelijk met betrekking tot het schadegeval aansprakelijk is. Verdere informatie over de verzekeringen kunt u verkrijgen bij de firma Goemans, makelaars in Assurantiën B.V., Laan van Meerdervoort 783, tel. (070) Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 7

14 1.7 Leerplicht Met ingang van de wet op het basisonderwijs is er verandering gekomen in de duur van de leerplicht. Kinderen worden leerplichtig op de eerste dag van de maand, volgend op de maand waarin zij vijf jaar zijn geworden. Ook de regels voor extra verlof zijn door de wet vastgesteld. De leerlingen worden in drie groepen ingedeeld, waarbij voor elke groep een aparte regeling geldt Leerlingen tot 5 jaar Deze kinderen zijn niet verplicht de school te bezoeken. Ouders dienen hun kind wel af te melden als zij niet op school komen Leerlingen van 5 jaar Deze leerlingen mogen op initiatief van de ouders gedurende maximaal vijf uren per week de school verzuimen. De directie dient hiervan schriftelijk in kennis te worden gesteld Leerlingen vanaf 6 jaar Deze leerlingen zijn volledig leerplichtig Verplichte onderwijstijd Onze school voldoet aan de in de wet gestelde eisen ten aanzien van de verplichte onderwijstijd en bieden de leerlingen over 8 jaar een minimum aantal lesuren aan van 7520 uur. Gemiddeld gaan onze leerlingen ongeveer 960 uur per jaar naar school. Dit is 20 uur boven de minimale norm. 1.8 Verlofregeling Verlof mag uitsluitend worden gegeven, indien er sprake is van uitzonderlijke omstandigheden. Op grond van deze regels, waarvan de handhaving door de leerplichtambtenaar kan worden gecontroleerd, moet ongeoorloofd verzuim door de school worden gemeld. Denkt u in aanmerking te komen voor verlof wegens uitzonderlijke omstandigheden, dan moet u het formulier verzoek om vrijstelling schoolbezoek invullen (bij voorkeur vier weken voor het gevraagde verlof). De omstandigheden waaronder verlof mag worden gegeven, zijn de volgende: Geen redenen voor verlof zijn onder andere: Wanneer het vanwege de specifieke aard van het beroep van een ouder niet mogelijk is om tijdens een van de schoolvakanties twee weken aaneengesloten op vakantie te gaan, is het mogelijk voor ten hoogste 10 schooldagen verlof aan te vragen. De school is verplicht te vragen naar een onderbouwing van de aanvraag. De verlofperiode mag niet in de eerste twee weken van het schooljaar vallen! Wanneer er sprake is van gewichtige omstandigheden. Hierbij moet gedacht worden aan: verhuizing, huwelijken in de naaste familie, overlijden van familie, huwelijksjubilea. familiebezoek in het buitenland; vakantie in goedkope periode; ontbreken van andere boekingsmogelijkheden; uitnodigingen van familie of vrienden; Pagina 8 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

15 1.9 Sponsoring eerder vertrek of latere terugkeer in verband met verkeersdrukte; deelname aan culturele of sportieve evenementen buiten het Nuts schoolverband, uitzondering hierop zijn de leerlingen die op topsportniveau hun sport beoefenen. Roosterproblemen op het werk van (een van) de ouders. Het Ministerie van Onderwijs heeft samen met zestien organisaties een convenant gesloten, waarin afspraken voor sponsoring in het primair en voortgezet onderwijs zijn vastgelegd. Het convenant is niet bedoeld om sponsoring te bevorderen of te bestrijden. Het bevat gedragsregels die scholen als richtlijnen kunnen gebruiken bij hun sponsorbeleid. Bij sponsoring gaat het om geld, goederen of diensten verstrekt aan school in ruil voor een tegenprestatie. Zonder tegenprestatie is er geen sprake van sponsoring, maar van een schenking. Mocht er sprake zijn van sponsoring hanteren we onderstaande gadragsregels Gedragsregels m.b.t. sponsoring Sponsoring moet in overeenstemming zijn met de goede smaak en fatsoen. Sponsoring moet verenigbaar zijn met de pedagogische en onderwijskundige taak en doelstelling van de school. Sponsoring mag niet in strijd zijn met het onderwijsaanbod en de kwalitatieve eisen die een school aan het onderwijs stelt. Sponsoring mag de onderwijsinhoud en/of de continuïteit van het onderwijs niet beïnvloeden. Sponsoring mag geen aantasting betekenen van de objectiviteit en de onafhankelijkheid van het onderwijs, de scholen en de daarbij betrokkenen. Sponsoring mag geen schade berokkenen aan de geestelijke en/of lichamelijke gesteldheid van leerlingen. Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 9

16 2 De school 2.1 Situering van de school Onze school is gelegen in de wijk Bezuidenhout, dat valt onder het stadsdeel Haagse Hout. De school staat in de Merkusstraat, een verkeersluwe straat met eenrichtingsverkeer. Op loopafstand bevinden zich de bibliotheek, welke door alle groepen regelmatig wordt bezocht en het overdekte zwembad Overbosch, waar het schoolzwemmen plaatsvindt. Veel kinderen van onze school komen uit de directe omgeving, maar ook kinderen uit de wijk Mariahoeve, de binnenstad en Voorburg bezoeken onze school. 2.2 Schoolgrootte De schoolgrootte varieert van ongeveer 280 leerlingen in het begin van het schooljaar tot circa 310 leerlingen aan het eind van het schooljaar. Deze groei wordt mede veroorzaakt doordat kinderen, zodra zij vier jaar zijn geworden, bij ons naar school mogen. De leerlingen zijn verdeeld over 12 groepen. Er zijn vijf kleutergroepen met daarna twee groepen 3 en de groepen 4 t/m 8. De school heeft geen combinatiegroepen. Gezien de grote wachtlijsten in de onderbouw en de precaire financiële situatie in de afgelopen jaren is in het voorjaar van 2012 besloten meer leerlingen in de onderbouw toe te laten. De verwachting is dat dit de komende jaren het geval zal zijn en de school dus jaarlijks met één groep zal groeien. In de kleutergroepen bedraagt aan het einde van het schooljaar het maximaal aantal leerlingen ongeveer 30. Bij aanvang van het schooljaar zijn de kleutergroepen kleiner. Het maximum aantal leerlingen in de groepen 3 tot en met 8 bedraagt 30 leerlingen per groep. Door onvoorziene omstandigheden kan of moet hier incidenteel van worden afgeweken. 2.3 Speciale voorzieningen in en rondom het gebouw De school heeft 12 lokalen in gebruik als leslokaal. In zeven groepen (D t/m 8) wordt gewerkt met een digitaal schoolbord (Smart- en Slimbord). Voor de extra hulp aan leerlingen beschikt de remedial teacher over een eigen ruimte met specifiek lesmateriaal. De kleutergroepen beschikken over een apart speellokaal, dat de functie heeft van gymzaal met aangepast materiaal. Dit lokaal kan ook door andere groepen worden gebruikt voor o.a. drama- en muzieklessen. De kleuters en de leerlingen van de groepen 3 tot en met 8 maken gebruik van de grote gymzaal. Aan de gymzaal zijn twee kleedkamers en twee doucheruimtes verbonden. De school beschikt over een ruime kelder. De kelderruimte wordt onder andere gebruikt als fietsenstalling (zie paragraaf ). Aan de achterzijde van de school bevindt zich een zeer ruim speelplein. Doordat het plein volledig is afgesloten van de openbare weg, kunnen de leerlingen hier veilig buitenspelen Peuterspeelzaal Met ingang van het schooljaar is er niet langer een peuterspeelzaal aan onze school verbonden. Ouders die belangstelling hebben Pagina 10 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

17 voor een plaats bij een peuterspeelzaal verwijzen we u naar de kinderopvangorganisaties in de wijk (zie ook hoofdstuk 2.3.2) Voor-, tussen- en naschoolse kinderopvang Nutsschool Bezuidenhout heeft met verschillende organisaties op het gebied van kinderopvang contact en een samenwerkingsverband. Deze organisaties zijn volledig autonoom. U kunt gebruik maken van dit aanbod voor buitenschoolse opvang, maar u bent ook vrij om daarin een geheel andere keuze te maken. In ons pakket werken we samen met 2-Samen, Kindercentrum Knabbel en Babbel en met DAK. Deze organisaties halen de kinderen na schooltijd op bij onze school. De tussenschoolse opvang (de overblijf) doen we in eigen beheer. Dit is beschreven in hoofdstuk De opvang en plaatsing van nieuwe leerlingen op de school Aanmeldingsprocedure Sinds 1 januari 2013 kunnen ouders hun kind nog maar bij 1 Haagse basisschool aanmelden. Dat geldt voor alle kinderen die geboren zijn op of na 1 januari 2013 en die naar groep 1 gaan. Alle Haagse basisscholen en de gemeente hebben hierover afspraken gemaakt. Zo willen zij het aanmelden duidelijker en eerlijker maken. Ook Nutsschool Bezuidenhout doet mee aan de nieuwe afspraken over aanmelden. De volledige regeling kunt u lezen op Voor kinderen die na hun tweede verjaardag worden aangemeld, gelden onderstaande regels niet. Ook voor de geroepen 2 t/m 8 hanteren we andere regels. Hier laten we alleen kinderen toe als er een plekje vrijkomt. Voor de meeste groepen hebben we een (korte) wachtlijst. Goed om te weten: Ouders kunnen hun kind aanmelden na de 1e verjaardag van hun zoon of dochter. Als uw kind ongeveer 11 maanden oud is, krijgt u een brief van de gemeente. Met deze brief kunt u uw kind bij 1 Haagse basisschool aanmelden. U kunt hierover contact opnemen met de basisschool die u heeft gekozen. Belangrijk: neem de brief mee naar school. Aanmelden kan vanaf de 1e verjaardag van uw kind tot en met 30 september daarna. U krijgt per post een brief van school met de bevestiging van uw aanmelding. Wisselen van basisschool kan uiteraard ook. Kinderen die in juli, augustus of september jarig zijn, krijgen de brief van de gemeente in juni. Zij kunnen worden aangemeld vanaf het moment dat ze de brief ontvangen. Woont u niet in Den Haag, maar kiest u wel voor onze school? U kunt uw kind dan zonder brief aanmelden. Dit kan na de 1e verjaardag van uw kind. Wij vragen u om het Burgerservicenummer van uw kind mee te nemen Toelatingscriteria Aanmelden bij onze school betekent niet dat uw kind ook is toegelaten. Broertjes en zusjes van onze leerlingen krijgen voorrang. De overige plekken zijn voor leerlingen die via éénaanmeldleeftijd zijn aangemeld, tot een gezamenlijk maximum van 60 leerlingen per jaar. Bij meer aanmeldingen zal worden geloot. Hierbij loten we zodanig dat er een evenredige verspreiding van instroom over het schooljaar ontstaat. Daarnaast maken we ook een evenredige verdeling tussen jongens en meisjes. Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 11

18 Belangrijk om te weten: Het moment van aanmelden maakt niet uit als het maar uiterlijk 30 september is. Het is dus niet zo dat de 1e aanmeldingen meer kans maken dan de laatste aanmeldingen. Uiterlijk op 21 oktober na uw aanmelding hoort u of uw kind is toegelaten. Wij sturen u hier een brief over. Is uw kind niet toegelaten? Dan kunt u contact opnemen met andere scholen over eventuele toelating. Ook is het mogelijk bij onze school op een zgn. wachtlijst geplaatst te worden. De volgorde van de wachtlijst wordt bepaald door loting Bevestiging aanmelding In de maand dat uw kind drie jaar wordt, ontvangt u bericht van ons over de definitieve plaatsing. Nadat wij van u een bevestiging hebben gekregen dat u nog steeds gebruik wilt maken van deze plek, is uw kind geplaatst. Waarbij wij willen aangeven dat vanaf augustus 2014 de wet Passend Onderwijs in werking treedt, waarbij ons ondersteuningsprofiel uitsluitsel zal gaan geven bij aanmeldingen van kinderen met bijzondere zorgbehoeften Uitschrijven Net zo belangrijk als de inschrijving is de uitschrijving van een leerling. Indien ouders gaan verhuizen of hun kind om een andere reden van school nemen, wil de directie daarvan graag zo vroeg mogelijk in kennis worden gesteld. Neem bij het informeren van de directie in elk geval de volgende gegevens mee: het nieuwe adres en telefoonnummer; het nieuwe schooladres. Wij zorgen ervoor dat de nieuwe school alle gegevens ontvangt, die nodig zijn om uw kind goed te ontvangen. Wij zijn verplicht een onderwijskundig rapport over uw kind aan de nieuwe school te doen toekomen. De ouders ontvangen een afschrift van dit rapport. Bovendien informeren wij de gemeente dat uw kind van school is veranderd. Bovenstaande procedure geldt ook voor de schoolverlaters in groep 8. Voor deze leerlingen wordt het onderwijskundig rapport digitaal beschikbaar gesteld via bovo-digitaal. 2.5 Regels voor schorsing en verwijdering Er zijn regels omtrent schorsing en verwijdering, zodat we op deze regels kunnen terugvallen als zich onverhoopt een ernstig probleem voordoet. Deze regels zijn: Indien een leerling een ernstige verstoring vormt voor de rust en veiligheid van andere leerlingen en/of personeel kan tot schorsing worden overgegaan. Het bevoegd gezag (bestuur) kan met opgave van redenen een leerling voor een periode van ten hoogste één week schorsen. Het besluit tot schorsing wordt schriftelijk aan de ouders of verzorgers van de betrokkene bekend gemaakt. De beslissing bij verwijdering ligt bij het bevoegd gezag. Definitieve verwijdering vindt niet eerder plaats dan nadat de verwijderende school een andere school heeft gevonden, die bereid is de leerling toe te laten. Indien aantoonbaar gedurende 8 weken zonder succes is gezocht naar een zodanige school waarnaar kan worden verwezen, kan in afwijking van het voorgaande tot definitieve verwijdering worden overgegaan. Pagina 12 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

19 2.6 Regels en afspraken in de school Leerlingen gaan op een prettige wijze met elkaar om. Zij vermijden alle handelingen die voor andere leerlingen als onplezierig of bedreigend ervaren kunnen worden. Leerlingen respecteren elkaars eigendommen. In de pauzes wordt werk afmaken zoveel mogelijk beperkt. Leerlingen blijven niet zonder toezicht in de klas, tenzij hier met ouders afspraken over zijn gemaakt. Tijdens 'spel en beweging' mogen leerlingen in principe niet worden uitgesloten van de activiteiten. Iedere leerling doet mee aan alle vakken die op het lesrooster staan. Indien u van mening bent, dat er redenen zijn om hiervan af te wijken (bijvoorbeeld medisch), dan dient u hierover contact op te nemen met de directie of groepsleerkracht. Leerlingen mogen alleen in uitzonderlijke gevallen worden weggehouden van de lessen van vakleerkrachten. Indien leerlingen niet meegaan naar zwemlessen, zorgt de leerkracht van groep 5 ervoor dat deze leerlingen in een andere groep worden ondergebracht. Leerlingen mogen alleen nablijven voor extra hulp of om klassendienst te verrichten (tot uiterlijk 15:00 uur) nadat de ouders hierover zijn ingelicht. Leerlingen laten hun tassen (met hun uitgezette mobiele telefoon) op de gang aan hun kapstok, hun eten en drinken plaatsen zij in de daarvoor bestemde bakken. Het meenemen of meegeven van geld, kostbaar speelgoed, mobiele telefoontjes, etc. wordt sterk afgeraden. De school draagt geen verantwoordelijkheid voor beschadiging of kwijtraken van deze spullen. Jarige leerlingen gaan zoveel mogelijk omstreeks 10:30 uur de klassen rond. Zij mogen 2 vriend(-innet)jes meenemen om aan de collega s op dezelfde verdieping te laten weten dat ze jarig zijn. Leerlingen in andere groepen trakteren is niet toegestaan. Kleuters hebben op de trap altijd voorrang. Naar boven gaan gaat op de trappen altijd voor! Leerlingen zijn onder schooltijd op de gangen zo stil mogelijk. Leerlingen lopen rustig op de gangen en zij blijven van het tentoongestelde materiaal af. Gevaarlijke voorwerpen, zoals zakmessen en scharen met scherpe punten, zijn ten strengste verboden. Naast bovenstaande regels hanteren wij een pestprotocol. Het protocol hangt in alle klassen en wordt met de leerlingen besproken. Zie hiervoor hoofdstuk In onze gangen zijn onze belangrijkste gedragsregels terug te vinden. Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout Pagina 13

20 2.7 Schooltijden In verband met het ordelijk verlopen van de aanvang en het einde van de schooldag, zijn de start- en eindtijden voor alle groepen gelijk Groepen 1 t/m 4 De kleuters kunnen vanaf 8:15 uur door hun ouders in het lokaal gebracht worden. Het is de bedoeling dat het afscheid kort wordt gehouden en dat ouders het lokaal daarna verlaten. De kleuters worden ook weer bij hun lokaal opgehaald. Ouders en kleuters verlaten dan de school zo snel en rustig mogelijk in verband met de veiligheid (ontruiming) en de lessen in de andere groepen. Het wachten op broertjes en/of zusjes uit hogere groepen gebeurt buiten de school om bovengenoemde redenen. De ouders van de groepen 3 en 4 kunnen hun kind tot het lokaal brengen. Zij gaan niet mee naar binnen, maar nemen op de gang afscheid en verlaten daarna de school. De ouders wachten na school buiten op hun kind. Groepen 1 t/m 4 Begin schooldag Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag 08:30 uur 08:30uur 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur Lunchpauze uur uur Begin middaglessen Einde schooldag 11:45 uur 11:45 uur n.v.t. 12:45 uur 12:45 uur 13:00 uur 13:00 uur 14:45 uur 14:45 uur 12:00 uur 14:45 uur 14:45 uur Groepen 5 t/m 8 De leerlingen van de groepen 5 tot en met 8 gaan zelf naar hun lokaal. De ouders nemen buiten afscheid. Na schooltijd wachten de ouders buiten op hun kind. Groepen 5 t/m 8 Maandag Dinsdag Woensdag Donderdag Vrijdag Begin schooldag 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur 08:30 uur Lunchpauze 12:00 uur 12:00 uur Begin middaglessen Einde schooldag 12:00 uur 12:00 uur n.v.t. 12:45 uur 12:45 uur 12:45 uur 12:45 uur 14:45 uur 14:45 uur 12:00 uur 14:45 uur 14:45 uur Om veiligheidsredenen (ontruiming van de school) is het ouders niet toegestaan in de hal van de school te wachten op kinderen uit de bovenbouw na het ophalen van hun kinderen uit de onder- of middenbouw. Deze ouders dienen buiten te wachten Pagina 14 Schoolgids Nutsschool Bezuidenhout

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl

RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal. Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl RK Basisschool de Wendakker Zandhorstlaan 95 7576 VR Oldenzaal Tel. 0541 517584 E-mail dir.wendakker@konot.nl www.wendakker.nl 1 Inhoud Schoolgids van de Wendakker Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

schoolgids 2014-2015

schoolgids 2014-2015 schoolgids 2014-2015 Waar elk kind wordt gezien! Instemming en vaststelling van deze schoolgids De Medezeggenschapsraad van de St.Corneliusschool heeft op 16 juni 2014 ingestemd met de tekst van deze schoolgids.

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35

SCHOOLGIDS. Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 SCHOOLGIDS Basisschool: De Maten Adres: Guido Gezellestraat 35 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Maten... 4 Inleiding... 4 1. Wie zijn wij... 5 1.1 Onze school... 5 1.2 Ons bestuur... 5 1.3 Missie/visie...

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1

Schoolgids 2014-2015. RKBS Op de Berg. Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Schoolgids 2014-2015 RKBS Op de Berg Schoolgids school op de Berg 2014 2015 1 Inhoud Bladzijde 1. Voorwoord 3 2. School op de Berg 4 3. Organisatie van de school 7 4. Zorgstructuur 12 5. Ouders en de school

Nadere informatie

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken

De Dromenvanger. Schoolgids. Basisschool. - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken 1 Schoolgids Basisschool De Dromenvanger - Durven dromen - Dromen najagen - Dromen verwezenlijken Als je een droom hebt, en je wilt dat hij uitkomt, ga er dan voor. Doe je uiterste best en geef niet op.

Nadere informatie