Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ondernemersopleiding / AOV Financiering. voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT"

Transcriptie

1 Ondernemersopleiding / AOV Financiering voor het mkb NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

2 OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb FINANCIERING voor het mkb (leverbaar met werkboek) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 6 e druk, 2 e oplage ISBN NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT BV

3 DE NOI-METHODE VOOR HET ONDERNEMERSDIPLOMA De NOI-methode 'Ondernemersopleiding' bestaat uit een serie studie- en werkboeken die gebruikt worden in het cursorisch onderwijs en in het dagonderwijs. Voor wat betreft het cursorisch onderwijs is de NOI-methode op maat gesneden voor het behalen van het Associatie Praktijkdiploma Ondernemer MKB. Dit diploma wordt verkregen middels drie examens: Ondernemingsplan; Personeel en Organisatie; Bedrijfsadministratie. Voor elk van deze examens wordt een afzonderlijk diploma afgegeven. De Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens is gevestigd in Amersfoort. Voor het dagonderwijs sluit de NOI-methode nauw aan op de vereiste kwalificaties voor het Diploma Ondernemer Detailhandel (KC-Handel). PRAKTIJKDIPLOMA ONDERNEMINGSPLAN MKB Vakgebied Marketing Financiering NOI-boek Marketing voor het mkb Werkboek Marketing voor het mkb Financiering voor het mkb Werkboek Financiering voor het mkb Opstellen ondernemingsplan Rekenen voor het mkb (facultatief) PRAKTIJKDIPLOMA PERSONEEL EN ORGANISATIE MKB Vakgebied Organisatie NOI-boek Organisatie voor het mkb Werkboek Organisatie mkb PRAKTIJKDIPLOMA BEDRIJFSADMINISTRATIE MKB Vakgebied Administratie NOI-boek Administratie voor het mkb De Stichting Nederlandse Associatie voor Praktijkexamens verklaart dat in dit studieboek 'Financiering voor het mkb, 6 e druk' het examenprogramma Praktijkdiploma Ondernemingsplan MKB (POP), onderdeel Financiering, vastgesteld d.d. 5 oktober 2004, volledig is verwerkt. De stichting doet hiermee geen uitspraak over de didactiek en de correcte verwerking van de vakinhoud. De beoordeling geldt alleen voor de theorie en niet voor de (oefen)examens.

4 WOORD VOORAF VOOR DE CURSIST De NOI-serie voor het ondernemersonderwijs is een moderne, op de praktijk afgestemde studiemethode voor (toekomstige) ondernemers, franchisenemers en filiaalchefs. Met deze leerstof zijn al meer dan cursisten opgeleid. De methode wordt niet alleen voor zelfstudie en in het cursorisch onderwijs veel gebruikt, ook op dagscholen (ROC's) heeft de methode een vaste plaats verworven. Kernstof en verrijkingsstof Het NOI-boek Financiering voor het MKB bevat kernstof en verrijkingsstof. De kernstof is afgestemd op de exameneisen van het Associatie Praktijkdiploma Ondernemingsplan MKB. De verrijkingsstof bevat onderwerpen die voor de ondernemer van belang zijn, maar niet onder de eisen van het Associatie-examen vallen. De verrijkingsstof is aangegeven met een -, zowel in de inhoudsopgave als in de tekst. Voor dagscholen die opleiden voor het Diploma Ondernemer Detailhandel (KC-Handel) behoren zowel de kernstof als de verrijkingsstof tot de vereiste kwalificaties. Zelfwerkzaamheid Om de leerstof te kunnen onthouden, moet je 'al doende' leren. De studiemethode bestaat daarom uit: een leerboek Financiering met: - tekst in heldere, vlot lezende zinnen, waardoor je de theorie gemakkelijk in je opneemt; - verwerkingsvragen die onmiddellijk op de tekst volgen, zodat je direct zelf kunt toetsen of je de tekst hebt begrepen. Het is niet de bedoeling om de antwoorden op te schrijven. een werkboek met: - meerkeuzevragen; - juist-onjuistvragen; - opdrachten om de theorie te verwerken. Ondernemingsplan Een ondernemingsplan is de basis van de bedrijfsvoering. Hoofdpunten daarin zijn de financiering en de marketingstrategie. Het NOI-boekje Opstellen ondernemingsplan is een praktijkvoorbeeld waarbij de cursist/student zelfstandig opdrachten moet verwerken om het ondernemingsplan te maken. Bij de zesde druk, tweede oplage In deze tweede oplage worden in hoofdstuk 2.2 de ondernemingsvormen VOF, CV en maatschap behandeld. De OV, SV, OVR en CVR van de vorige oplage zijn vervallen; het wetsvoorstel voor deze nieuwe ondernemingsvormen is ingetrokken.

5 Voor ervaringen en suggesties houden wij ons van harte aanbevolen. Ons adres is: NOI bv, Antwoordnummer 58, 3740 VB BAARN telefoon , fax , NOI Copyright: NOI Niets uit deze uitgave mag worden overgenomen, verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk, fotokopie, microfilm, database, computerbestand, internet of op welke andere wijze dan ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het NOI. Omslagontwerp: Ronald Meij

6 INHOUD afdeling hoofdstuk paragraaf 1 KOSTENENCALCULATIES 1 KOSTEN...blz Directekostenenbedrijfskosten Personeel, huisvesting, overige kosten en rente Afschrijvingskosten Verwerkingsvragen HET EXPLOITATIEOVERZICHT Berekening van de nettowinst Nettowinst en gewaardeerde kosten Verwerkingsvragen PRIJSBEREKENING DETAILHANDEL De brutowinstopslag Prijsberekening met een opslagpercentage Prijsberekening met omrekenfactor Adviesprijzen Verwerkingsvragen PRIJSBEREKENING AMBACHT EN DIENSTVERLENING 24 1 Het uurtarief De offerteprijs Differentiële kostprijs Voor- en nacalculatie Het machine-uurtarief Verwerkingsvragen ONDERNEMINGSVORMEN 1 DE RECHTSVORM VAN DE ONDERNEMING Natuurlijke personen en rechtspersonen Ondernemingsvormen Het handelsregister Verwerkingsvragen ONDERNEMINGEN ZONDER 2 RECHTSPERSOONLIJKHEID De eenmanszaak De maatschap Kenmerken vennootschap De vennootschap onder firma (VOF) De commanditaire vennootschap (CV) Verwerkingsvragen... 51

7 2 3 4 ONDERNEMINGEN MET RECHTSPERSOONLIJKHEID De besloten vennootschap (BV) De naamloze vennootschap (NV) De coöperatieve vereniging (coöp) De vereniging De stichting Het bestuur van grote ondernemingen Verwerkingsvragen ONDERNEMINGSVORM EN EXPLOITATIEOVERZICHT 72 1 Het exploitatieoverzicht van de eenmanszaak Het exploitatieoverzicht van de BV Verwerkingsvragen BELASTINGEN 1 INKOMSTENBELASTING (IB) De drie boxen van de Wet op de Inkomstenbelasting 78 2 Het belastingtarief van box Het belastingtarief van box Het belastingtarief van box Overzicht inkomensboxen en tarieven Persoonsgebonden aftrekposten en heffingskortingen Voorheffing loonbelasting Aangifte IB en aanslag IB Verwerkingsvragen AFTREKPOSTEN VOOR ONDERNEMINGEN Aftrekposten voor alle ondernemingsvormen Extra aftrekposten voor IB-ondernemers De keuze eenmanszaak of BV Verwerkingsvragen OMZETBELASTING (BTW) Directe en indirecte belastingen Hoe wordt de omzetbelasting geheven? Het aangiftebiljet De kleine-ondernemersregeling Verwerkingsvragen BELASTINGEN VAN GEMEENTE EN PROVINCIE Rechten, leges en heffingen Verwerkingsvragen

8 4 FINANCIERING EN FINANCIEEL BELEID 1 VERMOGENSBEHOEFTE EN VERMOGENSVERKRIJGING Eigen en vreemd vermogen Vormen van vreemd vermogen Samenvatting Verwerkingsvragen DE LIQUIDITEIT VAN EEN ONDERNEMING Liquiditeit en werkkapitaal De current ratio De quick ratio Kernen in de vlottende bedrijfsmiddelen Samenvatting Verwerkingsvragen DE SOLVABILITEIT VAN EEN ONDERNEMING Wat verstaan we onder solvabiliteit? Het kengetal van de solvabiliteit Bewaken van de solvabiliteit Verwerkingsvragen CASHFLOW Cashflow bij de eenmanszaak Cashflow bij de BV Vergelijking cashflow eenmanszaak en BV Verwerkingsvragen DE RENTABILITEIT VAN VERMOGEN De opbrengst van belegd vermogen De rentabiliteit van het totale vermogen (RTV) De rentabiliteit van het eigen vermogen (REV) Rentabiliteit en ondernemingsvorm Verwerkingsvragen BANKKREDIET Rekening-courantkrediet Zekerheidstelling Factoring Verwerkingsvragen LEVERANCIERSKREDIET Leverancierskrediet ontstaat automatisch Korting voor contante betaling Kredietbeperkingstoeslag Kosten van leverancierskrediet Leverancierskrediet en afnemerskrediet Verwerkingsvragen

9 4 8 LEASING Twee vormen van leasing Leasing en financiering Verwerkingsvragen CONSUMPTIEF KREDIET Gespreide betaling Verwerkingsvragen BEDRIJFSCONTROLE 1 BEGROTEN EN BUDGETTEREN De exploitatiebegroting De liquiditeitsbegroting Investeringsbegroting en financieringsplan Planning en doelstelling Verwerkingsvragen BEDRIJFSVERGELIJKING Interne en externe bedrijfsvergelijking Kengetallen Verwerkingsvragen VERZEKERINGEN Risico De schadeverzekering Soorten schadeverzekeringen Verwerkingsvragen HET BEDRIJFSMINIMUM Vaste kosten Variabele kosten Berekening van het bedrijfsminimum Kostenindelingen Verwerkingsvragen OVERNAME VAN EEN BEDRIJF De overnameprijs Voorbeeld van een overname Verwerkingsvragen TREFWOORDENREGISTER FORMULES EN KENGETALLEN - Financiering FORMULES EN BEGRIPPEN - Rekenen

10 1 Kosten en calculaties AFDELING 1.1 Kosten Het exploitatieoverzicht Prijsberekening detailhandel Prijsberekening ambacht en dienstverlening KOSTEN EN CALCULATIES - Afdeling 1 9

11 11 11 kosten DIRECTE KOSTEN EN BEDRIJFSKOSTEN Als je een bedrijf hebt, maak je kosten. Die kosten houden verband met de grootte en de aard van je bedrijf. Een sanitairbedrijf heeft andere kosten dan een reisbureau en de kosten van een banketbakker wijken af van de kosten van een bloemist. Ondanks deze verschillen zijn er ook overeenkomsten. Bij elk bedrijf onderscheiden we: directe kosten; bedrijfskosten. directe kosten Directe kosten Om een badkamer te kunnen betegelen, moet het sanitairbedrijf tegels inkopen. Als een vakantieganger een vliegreis wil boeken, moet het reisbureau vliegtickets inkopen. De banketbakker moet grondstoffen (meel, suiker e.d.) inkopen om gebak te kunnen maken. De bloemist moet bloemen inkopen voordat hij ze kan verkopen. De inkoopprijzen van tegels, vliegtickets, grondstoffen en bloemen vormen de directe kosten voor bovenstaande bedrijven. Directe kosten worden gemaakt voor het leveren van een bepaald product of een bepaalde dienst. Anders gezegd, directe kosten houden rechtstreeks verband met het leveren van producten of diensten. Per verkocht product of per geleverde dienst kun je nauwkeurig vaststellen hoeveel de directe kosten bedragen. 10 KOSTEN - Hoofdstuk 1.1

12 bedrijfskosten exploitatiekosten Bedrijfskosten Naast de directe kosten worden er ook kosten gemaakt om het totale bedrijf in stand te houden. Bijvoorbeeld het salaris van medewerkers, de huur van het bedrijfspand, de kosten van inventaris, machines, gereedschappen en bedrijfsauto's, de kosten van reclame en van gemeentelijke belastingen. Zonder deze kosten te maken, kan een bedrijf niet bestaan. We noemen deze kosten daarom bedrijfskosten. Bedrijfskosten worden gemaakt om het totale bedrijf in stand te kunnen houden. Anders gezegd, bedrijfskosten houden verband met het uitoefenen van het bedrijf. De bedrijfskosten worden ook wel exploitatiekosten of indirecte kosten genoemd. In een kostenoverzicht worden de bedrijfskosten meestal als volgt ingedeeld: personeelskosten; huisvestingskosten; afschrijvingskosten; overige kosten; rentekosten geldleningen PERSONEEL, HUISVESTING, OVERIGE KOSTEN EN RENTE personeelskosten huisvestingskosten overige kosten rentekosten Tot de personeelskosten rekenen we niet alleen de loonkosten van de medewerkers. Ook kostenvergoedingen voor reizen, studie, kleding en maaltijden, de kosten van een spaarloonregeling, een pensioenverzekering en een kerstpakket behoren tot de personeelskosten. De belangrijkste kostenvanhuisvesting zijn huur, energie- (gas, elektra) en waterverbruik, brand- en inbraakverzekering, schoonmaak, onderhoud en gemeentelijke belastingen zoals onroerende-zaakbelasting en reinigings- en rioolrecht. Onder deoverigekosten vallen kantoorkosten voor administratie, telefoon, computer en accountant, verzekeringskosten voor wettelijke aansprakelijkheid (WA) en bedrijfsschade, verkoopkosten en autokosten. (De laatste twee kosten worden ook wel als afzonderlijke kosten in het kostenoverzicht opgenomen.) Vrijwel elk bedrijf heeft een kostenpost rente vreemd vermogen voor geleend geld. Bekende voorbeelden van vreemd vermogen zijn een hypotheeklening, een familielening en een bankkrediet. Over geleend geld moet de ondernemer rente betalen. KOSTEN - Hoofdstuk

13 1.1 3 AFSCHRIJVINGSKOSTEN duurzaam bedrijfsmiddel formule jaarlijkse afschrijvingskosten Elk bedrijf gebruikt duurzame bedrijfsmiddelen. Tot de duurzame bedrijfsmiddelen behoren gebouwen, machines, inventaris (vloerbedekking, verlichting enz.), bedrijfsauto's enz. Een belangrijk kenmerk van een duurzaam bedrijfsmiddel is dat er meerdere jaren gebruik van wordt gemaakt. Om die reden wordt de aankoopprijs van een duurzaam bedrijfsmiddel in de vorm van afschrijvingskosten over meerdere jaren verspreid. Je gebruikt daarvoor de volgende formule: jaarlijkse afschrijvingskosten = aanschafprijs bedrijfsmiddel gebruiksduur in jaren Voorbeeld Een banketbakker koopt een koelvitrine voor 6.000,. Hij veronderstelt dat dit duurzaam bedrijfsmiddel vijf jaar gebruikt kan worden. De afschrijvingskosten zijn dan per jaar : 5 = 1.200,. Let op Bij een duurzaam bedrijfsmiddel wordt dus niet de aanschafprijs tot de kosten gerekend, maar het bedrag van de jaarlijkse afschrijving. aanschafprijs afschrijving Het afschrijvingspercentage Op de koelvitrine van ons voorbeeld wordt per jaar 20% afgeschreven. Als je de afschrijving met dat percentage berekent, kom je weer uit op 1.200, per jaar. Controle: 20% van = 1.200,. Er zijn bedrijfsmiddelen die in de praktijk korter meegaan dan vijf jaar maar de Belastingdienst staat niet toe dat je de jaarlijkse afschrijving daarop afstemt. Hogere afschrijvingskosten zouden tot een lagere winst en minder belasting leiden. Daarom geldt voor alle bedrijfsmiddelen als maximum 20%. (Voor het bedrijfspand geldt overigens een nog veel lager percentage.) De aanschafprijs van de koelvitrine wordt in de administratie als boekwaarde genoteerd. De boekwaarde moet je elk jaar verminderen met de afschrijving. Hieronder zie je hoe dat in zijn werk gaat: boekwaarde (aanschafprijs) 6.000, afschrijving in jaar , boekwaarde na 1 jaar 4.800, afschrijving in jaar , boekwaarde na 2 jaar 3.600, enz. 12 KOSTEN - Hoofdstuk 1.1

14 boekwaarde restwaarde Door de afschrijving daalt de boekwaarde van de koelvitrine elk jaar met 1.200,. De boekwaarde is de waarde die de koelvitrine volgens de boekhouding heeft. Werkelijke gebruiksduur en afschrijvingsperiode Als je een bedrijfsauto in vijf jaar afschrijft, is het afschrijvingspercentage 20% per jaar. De afschrijvingsperiode is dan gelijk aan de verwachte gebruiksduur. Na vijf jaar is de auto volledig afgeschreven. De boekwaarde is dan 0, en je hebt dan geen afschrijvingskosten meer. Dat wil echter niet zeggen dat je de auto niet langer kunt gebruiken. De werkelijke gebruiksduur kan best langer zijn dan de afschrijvingsperiode. De werkelijke gebruiksduur kan natuurlijk ook korter zijn dan de afschrijvingsperiode. Bijvoorbeeld als je de auto al na twee jaar inruilt. Restwaarde In de praktijk heeft een duurzaam bedrijfsmiddel aan het eind van de afschrijvingsperiode altijd nog een bepaalde restwaarde. Dat is het bedrag dat het bedrijfsmiddel bij verkoop of inruil vermoedelijk nog zal opbrengen. De inruilprijs die je na twee jaar voor de auto krijgt, kan zowel hoger als lager zijn dan de boekwaarde. Afschrijving over een gedeelte van het jaar De afschrijving wordt altijd berekend over een heel gebruiksjaar. In de praktijk moet je ook wel eens de afschrijving berekenen over een gedeelte van het jaar. Voorbeeld Aanschaf snijmachine per 1 mei 2012 voor 4.800,. Afschrijving 20% per jaar. a Hoeveel bedraagt de afschrijving per jaar? 20% van = 960,. b Hoeveel bedragen de afschrijvingskosten in het jaar 2012? Als je dit bedrijfsmiddel op 1 mei aanschaft, zijn er al vier maanden van het jaar 2012 verstreken. Er blijven dan nog acht maanden over voor de afschrijving voor dit jaar. De afschrijvingskosten voor dit jaar zijn dan 8/12 x 960 = 640,. c Wat is de boekwaarde op 31 december 2012? = 4.160,. Opmerking Soms wordt voor een duurzaam bedrijfsmiddel de aanschafprijs direct tot de kosten gerekend. Dat is het geval bij duurzame bedrijfsmiddelen met een aanschafprijs beneden 500,. Het bedrijfsmiddel wordt dan als het ware in één keer afgeschreven. KOSTEN - Hoofdstuk

15 1.1 4 VERWERKINGSVRAGEN DIRECTE KOSTEN EN BEDRIJFSKOSTEN BLZ 1 Geef een voorbeeld van directe kosten voor een banketbakker Wat is een kenmerk van directe kosten? 3 Waarom moeten bedrijfskosten worden gemaakt? 11 4 Geef twee andere namen die voor bedrijfskosten worden gebruikt? 5 Hoe worden de bedrijfskosten meestal opgedeeld? PERSONEEL EN HUISVESTING, OVERIGE KOSTEN EN RENTE 6 Geef naast de loonkosten een voorbeeld van personeelskosten Geef naast huur een voorbeeld van huisvestingskosten. 8 Geef een voorbeeld van overige kosten. 9 Geef een voorbeeld van vreemd vermogen AFSCHRIJVINGSKOSTEN 10 Geef voorbeelden van duurzame bedrijfsmiddelen Wat is een kenmerk van een duurzaam bedrijfsmiddel? 12 Wat is de formule voor het berekenen van de jaarlijkse afschrijvingskosten van een bedrijfsmiddel? 13 De verwachte gebruiksduur van een spuitinstallatie is zes jaar. De aanschafprijs is ,. a) Bereken de afschrijvingskosten per jaar. b) Bereken de boekwaarde na twee jaar. 14 Welk gegeven heb je nodig om voor een duurzaam bedrijfsmiddel het afschrijvingspercentage vast te stellen? 15 Waardoor daalt de boekwaarde elk jaar? KOSTEN - Hoofdstuk 1.1

16 16 De aanschafprijs van een machine is ,. De afschrijving is 20% per jaar. a) Bereken de afschrijvingskosten per jaar. b) Wat is de verwachte gebruiksduur van deze machine? Een bedrijfsmiddel met een verwachte gebruiksduur van vijf jaar wordt aangeschaft op 1 april voor 3.500,. a) Wat is het afschrijvingspercentage? b) Bereken de afschrijvingskosten per jaar. c) Bereken de afschrijvingskosten in het jaar van aanschaf. d) Bereken de boekwaarde per 31 december van het jaar van aanschaf. 18 In welk geval wordt de aanschafprijs van een bedrijfsmiddel in één keer als kosten geboekt? KOSTEN - Hoofdstuk

17 12 het exploitatieoverzicht Een exploitatieoverzicht laat zien hoeveel omzet, brutowinst en nettowinst een bedrijf heeft behaald en welke kosten het daarvoor moest maken BEREKENING VAN DE NETTOWINST exploitatieoverzicht EXPLOITATIEOVERZICHT OMZET , directe kosten , BRUTOWINST , bedrijfskosten: personeelskosten , huisvestingskosten , afschrijvingskosten , overige kosten , totaal , bedrijfsresultaat , rentekosten vreemd vermogen , NETTOWINST (winst vóór belasting) , Toelichting Omzet: dit is de opbrengst van de geleverde producten en/of diensten. Directe kosten: dit zijn kosten die rechtstreeks verband houden met de omzet. Bij een ambachtelijk bedrijf of een horecabedrijf bestaat dat bedrag hoofdzakelijk uit de inkoopprijzen van de verwerkte grondstoffen en materialen. Bij een handelsbedrijf zijn dat de inkoopprijzen van de verkochte artikelen (de inkoopwaarde van de omzet). Brutowinst: dit is de omzet verminderd met de directe kosten. 16 HET EXPLOITATIEOVERZICHT - Hoofdstuk 1.2

18 Bedrijfskosten: dit zijn kosten die gemaakt worden voor de algehele bedrijfsvoering. Ze worden ook wel exploitatiekosten of indirecte kosten genoemd. Personeelskosten: dit zijn voornamelijk de loonkosten van de medewerkers. Bedrijfsresultaat: dit is de brutowinst verminderd met de bedrijfskosten. Nettowinst: dit is het bedrijfsresultaat verminderd met de rentekosten van het vreemd vermogen. De ondernemer ontvangt geen salaris. Zijn inkomen bestaat uit de nettowinst van het bedrijf NETTOWINST EN GEWAARDEERDE KOSTEN nettowinst gewaardeerd loon gewaardeerde rente economisch resultaat Beoordeling nettowinst De nettowinst in ons voorbeeld is ,. Op het eerste gezicht een heel hoog resultaat. Je moet er echter rekening mee houden dat in het exploitatieoverzicht geen loonkosten voor de ondernemer zijn opgenomen en ook geen rentekosten voor het eigen vermogen dat hij in de zaak heeft gestoken. Daarom moet de nettowinst een vergoeding voor deze kosten geven. Want als de ondernemer niet zelf in de zaak werkt en geen eigen geld in de zaak steekt, moet hij aan zijn vervanger loon betalen en voor het geleende geld rente vergoeden. De ondernemer moet bovendien nog een vergoeding hebben voor het risicodathijloopt.alshetslechtgaatmethetbedrijfkrijgthijgeenvergoeding voor zijn arbeid en zijn vermogen. Bovendien bestaat het gevaar dat hij het eigen vermogen dat hij in de zaak heeft gestoken verliest. De nettowinst bestaat dus uit drie bestanddelen, namelijk een vergoeding voor: de eigen arbeid van de ondernemer (het gewaardeerd loon); het vermogen dat de ondernemer in de zaak heeft gestoken (de gewaardeerde rente over het eigen vermogen); het ondernemersrisico (het economisch resultaat van het bedrijf). Hoewel het belangrijke kosten zijn, worden de gewaardeerde kosten niet werkelijk uitbetaald. Ze zijn alleen bedoeld om de nettowinst te beoordelen. Stellen we het gewaardeerd loon op , en de gewaardeerde rente voor het eigen vermogen op 6.000, dan kunnen we de winst berekenen die bedrijfseconomisch gezien juist is, het zgn. economisch resultaat: HET EXPLOITATIEOVERZICHT - Hoofdstuk

19 nettowinst , gewaardeerd loon , gewaardeerde rente EV , , economisch resultaat , Er zijn geen vaste regels die aangeven hoe hoog de gewaardeerde kosten (gewaardeerd loon en gewaardeerde rente) moeten zijn. De gewaardeerde kosten moeten de ondernemer echter een redelijke vergoeding geven. In ons voorbeeld is dat het geval. Daarnaast is het economische resultaat duidelijk positief. Het is voor elk bedrijf belangrijk om het economisch resultaat te berekenen. Zou het economisch resultaat meerdere jaren negatief zijn dan is dit een waarschuwing dat het voortbestaan van het bedrijf in gevaar is VERWERKINGSVRAGEN 1 Wat kun je aflezen uit een exploitatieoverzicht? BLZ BEREKENING VAN DE NETTOWINST 2 Waaruit bestaat de omzet? 16 3 Hoe noem je de kosten die rechtstreeks verband houden met de omzet? 4 Hoe bereken je de brutowinst? 5 Hoe noem je de kosten die voor het hele bedrijf zijn gemaakt? 17 6 Hoe bereken je het bedrijfsresultaat? 7 Met welke kosten wordt het bedrijfsresultaat verminderd om de nettowinst te berekenen? NETTOWINST EN GEWAARDEERDE KOSTEN 8 Waarvoor is de nettowinst een vergoeding? 17 9 a) Hoe noem je de vergoeding voor de eigen arbeid van de ondernemer? b) Hoe noem je de vergoeding voor het eigen vermogen in de onderneming? c) Hoe noem je de vergoeding voor het risico dat de ondernemer loopt? d) Hoe noem je het totaal van deze vergoedingen? 18 HET EXPLOITATIEOVERZICHT - Hoofdstuk 1.2

20 13 prijsberekening detailhandel Veel consumenten kopen prijsbewust. Prijsbewust kopen wil níet zeggen dat je bij voorkeur de goedkoopste artikelen koopt, wél dat je probeert 'waar voor je geld' te krijgen. Een detaillist houdt hier rekening mee als hij een verkoopprijs voor een artikel vaststelt. Die verkoopprijs moet voor de consument aanvaardbaar en voor de detaillist winstgevend zijn DE BRUTOWINSTOPSLAG De exploitatiebegroting Ondernemer Donkers heeft voor het komende jaar de volgende exploitatiebegroting gemaakt. Een exploitatiebegroting is een overzicht van omzet, kosten en winst (of verlies) die de ondernemer voor het komende jaar verwacht. exploitatiebegroting EXPLOITATIEBEGROTING OMZET , directe kosten (inkoopwaarde van de omzet) , BRUTOWINST , bedrijfskosten , bedrijfsresultaat , rente vreemd vermogen , NETTOWINST , Het opslagpercentage voor brutowinst Volgens deze begroting worden de artikelen die Donkers voor , verkoopt, ingekocht voor ,. Hij maakt dan een brutowinst van ,. Donkers gebruikt de begrote brutowinst om de verkoopprijzen van zijn artikelen te berekenen. Als Donkers , brutowinst wil behalen op , inkoop (directe kosten), dan moet hij zijn inkoopprijzen verhogen met PRIJSBEREKENING DETAILHANDEL - Hoofdstuk

21 een opslagpercentage voor brutowinst van: x 100% = 67% (afgerond) Die 67% is een gemiddelde opslag. Donkers zal dit percentage niet voor ál zijn artikelen gebruiken. Hij moet dus per artikelgroep en soms zelfs per artikel afzonderlijk bekijken welk opslagpercentage hij gaat gebruiken. Bovendien moet Donkers rekening houden met zijn concurrenten. Als hij een te hoog opslagpercentage gebruikt worden zijn artikelen te duur. Gebruikt hij een te laag percentage dan behaalt hij te weinig brutowinst. brutowinstopslag PRIJSBEREKENING MET EEN OPSLAGPERCENTAGE Het gemiddelde opslagpercentage voor brutowinst ligt bij de meeste detailhandelszaken tussen 40% en 80%. De verschillen hebben te maken met de branche en met het niveau van de zaak. Supermarkten hanteren lagere marges dan kledingzaken en discounters gebruiken lagere marges dan luxe speciaalzaken. In het volgende voorbeeld laten we zien hoe je met behulp van het opslagpercentage de verkoopprijs berekent. Voorlopige verkoopprijs Johan Gardenier, eigenaar van een tuincentrum, hanteert voor de artikelgroep tuinmeubelen een brutowinstopslag van 70%. Met behulp van dit opslagpercentage berekent Gardenier de verkoopprijzen van zijn artikelen. Deze prijzen moeten daarna nog worden verhoogd met 19% BTW. Voorbeeld inkoopprijs tuinbank 200, brutowinstopslag 70% - 140, + verkoopprijs exclusief BTW 340, BTW 19% - 64,60 + verkoopprijs inclusief BTW 404,60 voorlopige verkoopprijs Deze berekende verkoopprijs is een voorlopige verkoopprijs. Definitieve verkoopprijs Als Gardenier verwacht dat de tuinbank uit het voorbeeld bijzonder in trek zal zijn en niet bij concurrenten te koop is, zal hij de prijs hoger stellen, bijvoorbeeld op 419,. Als hij een minder vlotte verkoop verwacht, zal hij de prijs lager stellen, bijvoorbeeld op 389,. 20 PRIJSBEREKENING DETAILHANDEL - Hoofdstuk 1.3

22 Voor dit bijstellen zijn geen vaste richtlijnen. De detaillist weet uit ervaring wat met betrekking tot de prijs van een artikel kan en wat niet kan. Hieruit volgt dat het vaststellen van de definitieve verkoopprijs in twee 'stappen' verloopt: eerste stap: de inkoopprijs verhogen met een percentage voor brutowinst en een percentage voor BTW; tweede stap: de voorlopige verkoopprijs bijstellen. De definitieve verkoopprijs noemen we de winkelprijs of consumentenprijs. vaststellen verkoopprijs consumentenprijs PRIJSBEREKENING MET OMREKENFACTOR - omrekenfactor Veel detaillisten gebruiken voor het bepalen van de voorlopige verkoopprijs een omrekenfactor. In de omrekenfactor is zowel het opslagpercentage voor brutowinst als het percentage voor BTW begrepen. Gardenier heeft de omrekenfactor voor zijn assortiment tuinmeubelen als volgt berekend: inkoopprijs van een artikel 100% brutowinstopslag 70% + 70% verkoopprijs exclusief BTW 170% BTW 19% van 170% + 32% (afgerond) voorlopige verkoopprijs inclusief BTW 202% van de inkoopprijs De voorlopige verkoopprijs inclusief BTW is 202% van de inkoopprijs. Hiervan leidt hij een omrekenfactor af van: 202 = 2,0 (afgerond op één decimaal). 100 Door de inkoopprijs van een artikel te vermenigvuldigen met 2,0 vindt hij dus in één keer de voorlopige verkoopprijs. Toepassing: inkoopprijs tuinbank 200, ; omrekenfactor 2,0; voorlopige verkoopprijs: 200 x 2,0 = 400, ADVIESPRIJZEN - adviesprijs Een adviesprijs is een door de fabrikant geadviseerde consumentenprijs. Gardenier heeft in zijn assortiment ook merkartikelen met adviesprijzen. Bij de inkoop van deze artikelen controleert hij of de adviesprijs overeenstemt met de consumentenprijs die hij met zijn omrekenfactor aan zijn klanten zou berekenen. PRIJSBEREKENING DETAILHANDEL - Hoofdstuk

23 controleberekening adviesprijs Voorbeeld Prijslijst fabrikant: tuintafel: inkoopprijs exclusief BTW 175, ; adviesprijs inclusief 19% BTW 329,. Controleberekening Gardenier: voorlopige verkoopprijs tuintafel: 175 x 2,0 = 350,. Uit deze controleberekening blijkt dat Gardenier op een hogere winkelprijs uitkomt. Hij is niet verplicht zich aan de adviesprijs te houden, maar hij kan moeilijk een prijs van 350, vragen als een concurrent dezelfde tuintafel voor 329, aanbiedt. Gardenier moet nu afwegen of hij de tuintafel wel of niet in zijn assortiment opneemt. Het kan zijn dat het om een bekend merk gaat dat niet in zijn assortiment mag ontbreken. In dat geval zal hij de tafel opnemen VERWERKINGSVRAGEN DE BRUTOWINSTOPSLAG BLZ 1 Wat is een exploitatiebegroting? 19 2 Wat gebruik je als je de verkoopprijs van een artikel berekent? 3 Wat is het gevolg van het hanteren van een te laag opslagpercentage? PRIJSBEREKENING MET EEN OPSLAGPERCENTAGE 4 Inkoopprijs 188, ; brutowinstopslag 120%; BTW 19%. Bereken de verkoopprijs afgerond op 10, In welk geval zal de detaillist de consumentenprijs hoger stellen dan de voorlopige verkoopprijs? 6 In welk geval zal de detaillist de winkelprijs lager stellen dan de voorlopige verkoopprijs? 7 In welke twee stappen wordt de consumentenprijs vastgesteld? PRIJSBEREKENING MET OMREKENFACTOR - 8 Welke twee opslagpercentages bevat de omrekenfactor? PRIJSBEREKENING DETAILHANDEL - Hoofdstuk 1.3

ZELFSTANDIG ONDERNEMEN

ZELFSTANDIG ONDERNEMEN OPLEIDING BASISKENNIS ONDERNEMERSCHAP ZELFSTANDIG ONDERNEMEN (leverbaar met werkboek of studie-app) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 1 e druk, 1 e oplage ISBN 978 90 6355 253 4 NEDERLANDS ONDERWIJS INSTITUUT

Nadere informatie

MARKETING voor het mkb

MARKETING voor het mkb OPLEIDING ONDERNEMEN / AOV DE START VAN EEN ONDERNEMING Praktijkdiploma Ondernemingsplan mkb MARKETING voor het mkb (leverbaar met werkboek) Drs. P.F. Pietersen K.P. Pietersen 18 e druk, 1 e oplage ISBN

Nadere informatie

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2

Financieel Management. Vragen & Opdrachten. Mobiliteitsbranche ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 Financieel Management Mobiliteitsbranche Vragen & Opdrachten ISBN 97894 92062 987 1. KOSTEN EN KOSTPRIJS... 2 PARAGRAAF 1.2 AFSPRAKEN EN DEFINITIES... 2 PARAGRAAF 1.3 KOSTENSOORTEN... 2 PARAGRAAF 1.4 VASTE

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer!

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvatting en meer! M&O Deel 1a Hoofdstuk 9 Rechtsvorm: Is de juridische of wettelijke vorm van de organisatie. Voorbeelden: Eenmanszaak: een ondernemingsvorm die geen rechtspersoonlijkheid bezit. Er is een eigenaar, die

Nadere informatie

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers

Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie Het ondernemingsplan voor startende ondernemers Internetversie (c) 2004 NOvAA Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen

Nadere informatie

De accountant in uw achterzak

De accountant in uw achterzak De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv kiezen? Moet ik mij als zzp er ook inschrijven bij de Kamer van Koophandel? En hoe

Nadere informatie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie

De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb. Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie De 20 meest gestelde vragen aan de AA als Accountant-Adviseur voor het mkb Internetversie 2006 NOvAA Niets uit

Nadere informatie

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje

Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten. Het ZAken ZAk boekje Alles wat een ondernemer in het mkb moet weten Het ZAken ZAk boekje De accountant in uw achterzak Wat moet er eigenlijk allemaal in een ondernemingsplan staan? Waarom zou ik voor een bv-vorm kiezen? Moet

Nadere informatie

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links

Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Ondernemingsplan Een praktische gids met internet links Inhoudsopgave Ondernemingsplan: hoe en waarom 4 Curriculum vitae 4 Onderneming in kernwoorden 4 Hulpmiddelen 5 Bedrijfsnaam 5 Huisstijl 7 Rechtsvorm

Nadere informatie

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie)

Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Bronvermelding Titel: Bedrijfseconomie Theorie en Praktijk (HBO Editie) Auteur(s): R. Liethof ISBN: 9789035242579 Uitgever: Convoy Uitgevers BV Titel Bedrijfseconomie

Nadere informatie

De meest gestelde vragen

De meest gestelde vragen De meest gestelde vragen Inhoudsopgave Wat heb ik aan een financiële administratie? 3 Waarmee moet ik rekening houden bij het inrichten van de (financiële) administratie? 4 Welke gegevens moet ik opnemen

Nadere informatie

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen

http://www.schoolsamenvatting.nl/ - De site voor samenvattingen M&O voor examen: Boek 1A: hoofdstuk 9 t/m 15 Blz. 1-23 Boek 1B: hoofdstuk 20 t/m 24 Blz. 23-34 Boek 2A: hoofdstuk 25 t/m 27 Blz. 34-41 Boek 2B: hoofdstuk 31 t/m 36 Blz. 41-49 Hoofdstuk 9, rechtsvormen

Nadere informatie

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan.

Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Handleiding voor het schrijven van een ondernemingsplan. Voorwoord U heeft een fantastisch idee en u kunt niet wachten om aan de slag te gaan als ondernemer. Geduld is echter een schone zaak. Om onverwachte

Nadere informatie

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven

Gemeente Leeuwarden. Servicepunt Bedrijven Bezoekadressen Servicepunt Bedrijven: Stadskantoor gemeente Leeuwarden, Oldehoofsterkerkhof 2, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen Fryslân bij de Kamer van Koophandel, Heliconweg 62, Leeuwarden. Bureau Zelfstandigen

Nadere informatie

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal

Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Startende Ondernemers in de Gemeente Stadskanaal Bureau BedrijfsLeven Inhoud 1. Algemeen 05 1.1. Een eigen bedrijf starten 05 1.1.1. Succesvol ondernemen 05 1.1.2. Wat wordt er van u verwacht 05 1.1.3.

Nadere informatie

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG.

GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG. LEEUWARDEN, BUSINESS CLASS VOOR ONDERNEMERS INHOUDSOPGAVE VOORWOORD: GEMEENTE LEEUWARDEN GAAT VOOR UW ZAAK 4 GEMEENTE LEEUWARDEN WIJST STARTERS DE WEG 5 BUREAU

Nadere informatie

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling

BKB. Handels- en wetskennis. Aanvulling BKB Handels- en wetskennis Aanvulling Deze aanvulling hoort bij BKB Handels- en wetskennis, ISBN 978-90-415-0849-2. Lay-out en opmaak: NTI DTP Studio, Leiden 1 e druk december 2012 2012, Educatief bv,

Nadere informatie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie

Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden. Handboek Financiële administratie Succesvol een financiële administratie opzetten en bijhouden Handboek Financiële administratie 1 Inleiding... 3 Stap 1: Organisatie... 5 Stap 2: Begroting... 6 2.1 Doel van de begroting... 6 2.2 Opbrengsten...

Nadere informatie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie

BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie BEKNOPTE HANDLEIDING KOSTPRIJSBEREKENING Samenvatting van de theorie INLEIDING Zeker als de jaarcijfers te wensen over laten, komt al snel de roep om een adviseur. Dit om te zorgen dat de resultaten in

Nadere informatie

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken

Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken Geldboek voor ondernemers Een onderneming en uw privé-geldzaken 1e druk, maart 2003 2e druk, juli 2005 3e druk, maart 2006 4 e druk, maart

Nadere informatie

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19

Voorwoord 11 Inleiding 15. Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 Inhoud Voorwoord 11 Inleiding 15 Deel 1 De opzet van de administratie en de financiële planning 19 1 Bepaal de financiële haalbaarheid van je plannen 21 1.1 Het ondernemingsplan 21 1.2 De investeringsbegroting

Nadere informatie

Brugboek bedrijfsadministratie

Brugboek bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Brugboek bedrijfsadministratie 3 e druk Brugboek Bedrijfsadministratie Gerard van Heeswijk David Bouman Meer informatie over deze en andere uitgaven kunt u verkrijgen bij:

Nadere informatie

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O

Wanneer je na deze (korte) introductie nog vragen hebt kun je deze natuurlijk altijd nog stellen. Sjoerd Nijenhuis Docent M&O Introductie M&O Management & organisatie zou je een beetje kunnen vergelijken met economie, maar toch is het wel iets anders. Bij economie houd je je bezig met de economie van heel het land, bijvoorbeeld

Nadere informatie

Onderzoeksrapport Projectgroep 5

Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Hogeschool van Amsterdam (HES) - Locatie Leeuwenburg Onderzoeksrapport Projectgroep 5 Solio Power of the Universe Project Intern (PIN) Opleiding Communicatie Duaal In opdracht van Hogeschool van Amsterdam

Nadere informatie

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.

PDB PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10. PDB DIT EXAMEN - ONDERDEEL BESTAAT UIT 4 PAGINA S PRAKTIJKEXAMEN PRAKTIJKDIPLOMA BOEKHOUDEN FINANCIAL & COST ACCOUNTING FINANCIËLE ADMINISTRATIE WOENSDAG 16 JUNI 2010 08.45-10.15 UUR D28.1 Beschikbare

Nadere informatie

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN

ONDERNEMINGSPLAN. { Voor de creatieve ondernemer ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN ONDERNEMINGSPLAN { Voor de creatieve ondernemer Drs. Bernd W. Mintjes Maxwell Group Kunstenaars&CO December 2008 Inhoudsopgave Inleiding Opbouw businessplan I. Achtergrond & Idee 2. De Ondernemer 3. Product/dienst en de

Nadere informatie

7 Investeren en inkopen

7 Investeren en inkopen 7 Investeren en inkopen Inhoud 7 Investeren en inkopen 71 7.1 Inkopen: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2 Investeren: wat is het en waarmee krijgt u te maken? 71 7.2.1 Wat is afschrijven?

Nadere informatie

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013

Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 Aangifte inkomstenbelasting 2013 voor beeldend kunstenaars met een zelfstandige beroepspraktijk 2013 tekst: Ed Vogel werkzaam als fiscaal adviseur en tevens vennoot bij NAHV Belastingadviseurs BV. Als

Nadere informatie

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen

Uw bedrijf en de btw. 1 Algemeen Als u ondernemer bent, hebt u te maken met de btw. Over vrijwel alle producten en diensten bent u btw verschuldigd. De btw die u zelf hebt betaald over uw inkopen, mag u daar weer vanaf trekken. In deze

Nadere informatie

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming.

Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van de rechtsvorm belangrijk is voor een onderneming. Theorievragen Examen* M&O VWO en HAVO * Het betreft de stof van het Centraal Examen vanaf 2010 Rechtsvormen Algemeen 1. Wat is de rechtsvorm van een onderneming? 2. Noem twee redenen waarom de keuze van

Nadere informatie