Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Ter besluitvorming door de Raad. Collegevoorstel Openbaar. Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo. BW-nummer"

Transcriptie

1 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Technische aanpassingen verordening Wmo Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 BW-nummer Portefeuillehouder B. Frings Samenvatting Vorig jaar heeft de raad de verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 vastgesteld, waarin een groot aantal wijzigingen waren verwerkt als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen. Op basis van jurisprudentie, voorschriften van de staatsecretaris en eigen ervaringen met de werking stellen wij de raad voor om de verordening op enkele punten aan te passen. Deze aanpassingen worden in dit voorstel toegelicht. Anticiperend op de aanpassingen in de verordening zullen ook de beleidsregels en het financieel besluit in lijn worden gebracht met de verordening. Directie/afdeling, ambtenaar, telefoonnr. MO10, Remco Brouwer, 9732 Datum ambtelijk voorstel 2 november 2012 Registratienummer Ter besluitvorming door het college Onder voorbehoud van positieve besluitvorming door de raad: 1. De Beleidsregels en financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2013 vast te stellen en de datum van inwerkingtreding vast te stellen op ; 2. De Beleidsregels en financieel besluit maatschappelijke ondersteuning 2012 gepubliceerd onder nummer GB in te trekken op Paraaf akkoord Datum Aan de raad voor te stellen: 1. Vast te stellen de verordening maatschappelijke ondersteuning 2013; 2. De datum van inwerkingtreding vast te stellen op ; 3. De verordening maatschappelijke ondersteuning (2012) gepubliceerd onder nr. GB in te trekken op Programmamanager E. van Aalzum Programmadirecteur R. van Wuijtswinkel Ter besluitvorming door de Raad Besluit B&W d.d. 27 november 2012 nummer: 3.3 Conform advies Aanhouden Anders, nl. Bestuursagenda Paraaf akkoord Datum Gemeentesecretaris Portefeuillehouder cv verordening Wmo.doc

2 Collegevoorstel 1 Probleemstelling Vorig jaar heeft uw raad de verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 vastgesteld, waarin een groot aantal wijzigingen waren verwerkt als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen. Op basis van jurisprudentie, voorschriften van de staatsecretaris en eigen ervaringen met de werking dient de verordening op enkele punten te worden aangepast. Deze punten worden per artikel uit de verordening toegelicht onder het kopje argumenten. In navolging van besluitvorming door de raad, besluiten wij om de beleidsregels en het financieel besluit in lijn te brengen met de gewijzigde verordening. 2 Juridische aspecten De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht in artikel 5 de raad een verordening vast te stellen waarin de door het college van burgemeester en wethouders te verlenen voorzieningen én de voorwaarden waaronder de personen die een aanspraak hebben op dergelijke voorzieningen recht hebben, vastgelegd worden. Het vaststellen van de verordening is een bevoegdheid van de raad. 3 Doelstelling Doel van dit voorstel is de aangepaste verordening Wet maatschappelijke ondersteuning vast te laten stellen door de raad. Door het laten intrekken van de huidige verordening en het laten vaststellen van de (gewijzigde) verordening kunnen we uitvoering geven aan ons Wmo-beleid ten aanzien van de individuele voorzieningen. 4 Argumenten Voor een viertal artikelen uit de verordening is een aanpassing noodzakelijk om een juiste uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning te kunnen borgen. Nadat de raad de voorgestelde wijzigingen van de verordening heeft vastgesteld, zullen wij de beleidsregels en het financieel besluit in overeenstemming brengen met de verordening. De wijzigingen zullen hieronder per artikel worden toegelicht. Hoofdstuk 4 Woonvoorzieningen, artikel 23 Hoofdverblijf Indiener van een aanvraag dient zijn hoofdverblijf in Nijmegen te hebben. Dit kan ook beteken dat indiener zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling in Nijmegen. In dat geval is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor een aanpassing van een woning buiten de gemeentegrenzen om deze woning logeerbaar te maken. Hoofdstuk 4 Woonvoorzieningen,artikel 26 Terugbetaling bij verkoop Indien er sprake is van een waardestijging van een woning bij verkoop binnen 10 jaar na het toekennen van een woonvoorziening, komt deze voor maximaal het bedrag van de voorziening ten gunste aan de gemeente. Er worden voortaan geen nadere bedragen meer vastgesteld in het financieel besluit. Hoofdstuk 5 Het zich lokaal verplaatsen per vervoersmiddel, Artikel 29 Algemeen gebruikelijke vervoersvoorzieningen In dit artikel werd gesteld dat indien het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen meer bedraagt dan de inkomensgrens zoals vastgelegd in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning, het bezit van een personenauto algemeen gebruikelijk wordt geacht, zodat een auto of een met een auto vergelijkbare voorziening en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten niet in aanmerking komen voor verstrekking of vergoeding. Jurisprudentie geeft aan dat de WMO geen ruimte biedt om naast de op de wet gebaseerde eigen bijdrage, extra voorwaarden te stellen (CRvB 19 december 2011), noch laat de wet ruimte voor een inkomensgrens voor WMO-voorzieningen (CRvB 18 januari 2012), zoals

3 Collegevoorstel Vervolgvel 2 voorheen in de voormalig Wet Voorziening Gehandicapten voor vervoersvoorzieningen gebruik was. De minister heeft dit in de Tweede kamer nogmaals benadrukt en per brief van 25 september 2012 aan ons college ke3nbaar gemaakt. Wij zijn reeds in oktober 2012 gestopt met het hanteren van deze inkomensgrens. Met het laten vervallen van artikel 29 formaliseren we deze werkwijze in de verordening. Hoofdstuk 6. Verplaatsen in en om de woning,.artikel 32 Vormen van rolstoelvoorzieningen. Lid d. geeft aan dat de door het college, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen voor sportbeoefening te verstrekken voorziening kan bestaan uit een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportvoorziening. In werkelijkheid geven wij een financiële tegemoetkoming, waardor wij een maximum kunnen stellen aan het bedrag. Hiermee voorkomen we dat extreem hoge bedragen moeten vergoeden voor sportvoorzieningen. 5 Financiën Het schrappen van artikel 29, waardoor we geen inkomensgrens meer hanteren bij het beoordelen van een aanvraag, kan leiden tot het toekennen van extra vervoerskostenvergoedingen. Momenteel hebben zo n 2400 mensen het forfaitaire bedrag ( 400) ontvangen en gezamenlijk declareren zij zo n per jaar (gemiddeld 125). Ten opzichte van 2011 is dit al een daling. Omdat het nauwelijks is in te schatten hoeveel aanvragers erbij komen, geven we hierbij de extra lasten aan bij een mogelijke stijging van 5% en 10%. Stijging Aantal extra aanvragers Totale extra kosten (uitgaande van 525) 5% % Communicatie De gewijzigde verordening wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website 7 Uitvoering en evaluatie De nieuwe Wmo-verordening wordt per 1 januari 2013 van kracht. Door de aanpassingen aan de verordening wordt de huidige uitvoeringspraktijk geformaliseerd. 8 Risico De Wmo is een zogenaamde openeinderegeling, wat betekent dat we geen plafond aan het budget mogen stellen. Extra aanvragen leiden dus tot een uitzetting van de lasten. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen wij u hierover in de bestuursrapportages rapporteren. Mede gezien het verwachte overschot in 2012 op individuele voorzieningen, gaan we ervan uit dat eventuele extra lasten voor vervoerskostenvergoedingen binnen het totale budget van individuele voorzieningen kunnen worden opgevangen. Onder het kopje financiën hebben wij getracht het risico te kwantificeren. Bijlage(n): -Verordening, -Beleidsregels en -Financieel besluit

4 Voorstel aan de Raad Datum raadsvergadering / Nummer raadsvoorstel 12 december 2012 / 175/2012 Fatale termijn: besluitvorming vóór: Onderwerp Technische aanpassingen verordening WMO Programma / Programmanummer Zorg & Welzijn / 1051 Portefeuillehouder B. Frings Voorstel van het College van Burgemeester en Wethouders d.d. 27 november 2012 Samenvatting Vorig jaar heeft uw raad de verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 vastgesteld, waarin een groot aantal wijzigingen waren verwerkt als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen. Op basis van jurisprudentie, voorschriften van de staatsecretaris en eigen ervaringen met de werking dient de verordening op enkele punten te worden aangepast. Deze aanpassingen worden in dit voorstel toegelicht. Voorstel om te besluiten 1. Vast te stellen de verordening maatschappelijke ondersteuning 2013; 2. De datum van inwerkingtreding vast te stellen op ; 3. De verordening maatschappelijke ondersteuning (2012) gepubliceerd onder nr. GB in te trekken op Opgesteld door, telefoonnummer, Remco Brouwer, 9732, rv verordening Wmo.doc

5 Voorstel aan de Raad Aan de Raad van de gemeente Nijmegen 1 Inleiding Vorig jaar heeft uw raad de verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 vastgesteld, waarin een groot aantal wijzigingen waren verwerkt als gevolg van de voorgenomen bezuinigingen. Op basis van jurisprudentie, voorschriften van de staatsecretaris en eigen ervaringen met de werking dient de verordening op enkele punten te worden aangepast. 1.1 Wettelijk kader of beleidskader De Wet maatschappelijke ondersteuning verplicht in artikel 5 de raad een verordening vast te stellen waarin de door het college van burgemeester en wethouders te verlenen voorzieningen én de voorwaarden waaronder de personen die een aanspraak hebben op dergelijke voorzieningen recht hebben, vastgelegd worden. Het vaststellen van de verordening is een bevoegdheid van de raad. 1.2 Relatie met programma De uitvoering van de wet Maatschappelijke ondersteuning is in Nijmegen opgenomen in het programma Zorg en Welzijn 2 Doelstelling Doel van dit voorstel is de aangepaste verordening Wet maatschappelijke ondersteuning vast te stellen. Door het intrekken van de huidige verordening en vaststelling van de (gewijzigde) verordening kunnen we uitvoering geven aan ons Wmo-beleid ten aanzien van de individuele voorzieningen. 3 Argumenten Voor een viertal artikelen uit de verordening is een aanpassing noodzakelijk om een juiste uitvoering van de wet maatschappelijke ondersteuning te kunnen borgen. De wijzigingen zullen hieronder per artikel worden toegelicht. Hoofdstuk 4 Woonvoorzieningen, artikel 23 Hoofdverblijf Indiener van een aanvraag dient zijn hoofdverblijf in Nijmegen te hebben. Dit kan ook beteken dat indiener zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling in Nijmegen. In dat geval is het mogelijk een aanvraag in te dienen voor een aanpassing van een woning buiten de gemeentegrenzen om deze woning logeerbaar te maken. Hoofdstuk 4 Woonvoorzieningen,artikel 26 Terugbetaling bij verkoop Indien er sprake is van een waardestijging van een woning bij verkoop binnen 10 jaar na het toekennen van een woonvoorziening, komt deze voor maximaal het bedrag van de voorziening ten gunste aan de gemeente. Er worden voortaan geen nadere bedragen meer vastgesteld in het financieel besluit. Hoofdstuk 5 Het zich lokaal verplaatsen per vervoersmiddel, Artikel 29 Algemeen gebruikelijke vervoersvoorzieningen In dit artikel werd gesteld dat indien het inkomen van een ongehuwde persoon of het gezamenlijk inkomen van gehuwde personen meer bedraagt dan de inkomensgrens zoals rv verordening Wmo.doc

6 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 2 vastgelegd in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning, het bezit van een personenauto algemeen gebruikelijk wordt geacht, zodat een auto of een met een auto vergelijkbare voorziening en de daarmee samenhangende gebruiks- en onderhoudskosten niet in aanmerking komen voor verstrekking of vergoeding. Jurisprudentie geeft aan dat de WMO geen ruimte biedt om naast de op de wet gebaseerde eigen bijdrage, extra voorwaarden te stellen (CRvB 19 december 2011), noch laat de wet ruimte voor een inkomensgrens voor WMO-voorzieningen (CRvB 18 januari 2012), zoals voorheen in de voormalig Wet Voorziening Gehandicapten voor vervoersvoorzieningen gebruik was. De minister heeft dit in de Tweede kamer nogmaals benadrukt en per brief van 25 september 2012 aan ons college kenbaar gemaakt. Wij zijn reeds in oktober 2012 gestopt met het hanteren van deze inkomensgrens. Met het laten vervallen van artikel 29 formaliseren we deze werkwijze in de verordening. Hoofdstuk 6. Verplaatsen in en om de woning, Artikel 32 Vormen van rolstoelvoorzieningen. Lid d. geeft aan dat de door het college, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen voor sportbeoefening te verstrekken voorziening kan bestaan uit een persoonsgebonden budget te besteden aan een sportvoorziening. In werkelijkheid geven wij een financiële tegemoetkoming, waardor wij een maximum kunnen stellen aan het bedrag. Hiermee voorkomen we dat extreem hoge bedragen moeten vergoeden voor sportvoorzieningen. Nadat uw raad de voorgestelde wijzigingen van de verordening heeft vastgesteld, zullen wij de beleidsregels en het financieel besluit in overeenstemming brengen met de verordening. 4 Risico s De Wmo is een zogenaamde openeinderegeling, wat betekent dat we geen plafond aan het budget mogen stellen. Extra aanvragen leiden dus tot een uitzetting van de lasten. Mocht deze situatie zich voordoen, dan zullen wij u hierover in de bestuursrapportages rapporteren. Mede gezien het verwachte overschot in 2012 op individuele voorzieningen, gaan we ervan uit dat eventuele extra lasten voor vervoerskostenvergoedingen binnen het totale budget van individuele voorzieningen kunnen worden opgevangen. Onder het kopje financiën hebben wij getracht het risico te kwantificeren. 5 Financiën Het schrappen van artikel 29, waardoor we geen inkomensgrens meer hanteren bij het beoordelen van een aanvraag, kan leiden tot het toekennen van extra vervoerskostenvergoedingen. Momenteel hebben zo n 2400 mensen het forfaitaire bedrag ( 400) ontvangen en gezamenlijk declareren zij zo n per jaar (gemiddeld 125). Ten opzichte van 2011 is dit al een daling. Omdat het nauwelijks is in te schatten hoeveel aanvragers erbij komen, geven we hierbij de extra lasten aan bij een mogelijke stijging van 5% en 10%. Stijging Aantal extra aanvragers Totale extra kosten (uitgaande van 525) 5% % rv verordening Wmo.doc

7 Voorstel aan de Raad Vervolgvel 3 6 Communicatie De gewijzigde verordening wordt gepubliceerd in het Gemeenteblad en op de gemeentelijke website 7 Uitvoering en evaluatie De nieuwe Wmo-verordening wordt per 1 januari 2013 van kracht. Door de aanpassingen aan de verordening wordt de huidige uitvoeringspraktijk geformaliseerd. College van Burgemeester en Wethouders van Nijmegen, De Burgemeester, De Gemeentesecretaris, drs. H.M.F. Bruls drs. B. van der Ploeg Bijlagen: -Verordening, -Beleidsregels en -Financieel besluit rv verordening Wmo.doc

8 VERORDENING MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING De raad van de gemeente Nijmegen, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 27 november 2012 gelet op de artikelen 5, 15 eerste lid en 19 eerste lid van de Wet maatschappelijke ondersteuning; overwegende dat het noodzakelijk is om bij verordening regels te stellen met betrekking tot de invulling van de plicht tot compenseren van de beperkingen die een persoon als bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g, onderdeel 4, 5 en 6 in de Wet maatschappelijke ondersteuning, ondervindt in zijn zelfredzaamheid en zijn maatschappelijke participatie; Besluit: vast te stellen de Verordening maatschappelijke ondersteuning 2013: HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN Artikel 1 Begripsbepalingen In deze verordening en de daarop gebaseerde nadere regelgeving wordt verstaan onder: a. de wet: de Wet maatschappelijke ondersteuning b. Compensatieplicht: De plicht van het College aan personen met een beperking, een chronisch psychisch of een psychosociaal probleem voorzieningen te bieden ter compensatie van hun beperkingen op het gebied van zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie teneinde hen in staat te stellen een huishouden te voeren, zich te verplaatsen in en om de woning, zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel en medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. Daarbij legt artikel 4 van de wet het College de plicht op om een resultaat te bereiken dat als compensatie mag gelden en dat in het individuele geval maatwerk is. c. Beperkingen: moeilijkheden die een persoon heeft met het uitvoeren van activiteiten. d. Psychosociaal probleem: een situatie van verlies van zelfstandigheid en, met name, een gebrek aan mogelijkheden tot deelname aan het maatschappelijk verkeer, veroorzaakt door belemmeringen die iemand ondervindt in zijn relatie met anderen, met zijn sociale omgeving. e. Mantelzorger: een persoon, die mantelzorg verleent als bedoeld in artikel 1, lid 1, onder b. van de wet; f. Zelfredzaamheid: het lichamelijk, verstandelijk, geestelijk of financiële vermogen om voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken; g. Maatschappelijke participatie: normale deelname aan het maatschappelijke verkeer, te weten het voeren van een huishouden, het normale gebruik van de woning; het zich in en om de woning verplaatsen; het zich zodanig verplaatsen dat aansluiting wordt gevonden bij regionale, bovenregionale en landelijke vervoersystemen; het ontmoeten van andere mensen en het aangaan en onderhouden van sociale verbanden om op die manier deel te nemen aan het lokale maatschappelijke leven; h. Algemene voorziening: een voorziening die wordt geleverd op basis van directe beschikbaarheid, een beperkte toegangsbeoordeling en die een snelle, regelarme en adequate oplossing biedt voor de beperkingen die een persoon ondervindt; i. Individuele voorziening: een voorziening die individueel wordt aangeboden indien een algemene voorziening geen adequate oplossing biedt; j. Eigen bijdrage of eigen aandeel in de kosten: een door het college van burgemeester en wethouders vast te stellen bijdrage, die bij de verstrekking van een voorziening in natura, een financiële tegemoetkoming of een persoonsgebonden budget betaald moet worden en waarop de regels van het Besluit maatschappelijke ondersteuning van toepassing zijn; k. Voorziening in natura: een voorziening die in eigendom, in bruikleen, in huur of in de vorm van persoonlijke dienstverlening wordt verstrekt; l. Persoonsgebonden budget: een geldbedrag waarmee de aanvrager een of meer aan hem te verlenen individuele voorzieningen kan verwerven en waarop de in deze verordening en het Beleidsregels voorzieningen MO te stellen regels van toepassing zijn; m. Financiële tegemoetkoming: een tegemoetkoming in de kosten van een voorziening welke kan worden afgestemd op het inkomen van de aanvrager; n. Algemeen gebruikelijk: naar geldende maatschappelijke normen tot het gangbare 1

9 gebruiks- dan wel bestedingspatroon van een persoon als de aanvrager behorend; o. Meerkosten: kosten van een mogelijk krachtens de wet te verlenen voorziening, voorzover dit deel van de kosten uitgaat boven voor die persoon als algemeen gebruikelijk te beschouwen kosten van een dergelijke voorziening; p. Huisgenoot: iedere meerderjarige met wie de aanvrager duurzaam gemeenschappelijk een woning bewoont; q. Budgethouder: een persoon aan wie ingevolge deze verordening een persoonsgebonden budget is toegekend en die aan het college verantwoording over de besteding van het persoonsgebonden budget verschuldigd is; r. Leefeenheid: Een eenheid bestaande uit gehuwden die al dan niet tezamen met één of meer minderjarige ongehuwden duurzaam een huishouden voeren, dan wel een ongehuwde meerderjarige die met één of meer minderjarige ongehuwden duurzaam een huishouden voert, waarbij onder gehuwden ook worden verstaan ongehuwd samenwonenden en andere volwassenen die met elkaar en/of met kinderen samenwonen. Artikel 2 Doelgroep De doelgroep van deze verordening zijn personen met een beperking of een chronisch psychisch probleem of psychosociaal probleem voor wie ondersteuning noodzakelijk is ten behoeve van het behouden en het bevorderen van hun zelfstandig functioneren of hun deelname aan het maatschappelijke verkeer, zoals bedoeld in artikel 1, lid 1 onder g. 5 en 6, onverminderd het bepaalde in artikel 12. Artikel 3 Compensatieplicht 1. Het college biedt personen uit de doelgroep bedoeld in artikel 2 voorzieningen op het gebied van maatschappelijke ondersteuning die hem in staat stellen: a. een huishouden te voeren; b. zich te verplaatsen in en om de woning; c. zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; d. medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale verbanden aan te gaan. 2. De voorziening zoals bedoeld in lid 1 is: a. in overwegende mate op het individu is gericht waarbij rekening wordt gehouden met de persoonskenmerken en behoeften van de aanvrager van de voorziening; b. langdurig noodzakelijk om de beperkingen die de persoon zoals bedoeld in artikel 2 ondervindt op het gebied van het voeren van een huishouden, het zich verplaatsen in en om de woning, het zich lokaal verplaatsen per vervoermiddel en het lokaal medemensen ontmoeten, op te heffen of te verminderen; c. naar objectieve maatstaven gemeten aan te merken als de goedkoopst adequate voorziening. Artikel 4 Algemene weigeringsgronden Geen voorziening wordt toegekend: a. indien de voorziening voor een persoon als de aanvrager algemeen gebruikelijk is; b. voor zover bij of krachtens enige andere wettelijke regeling aanspraak op de voorziening bestaat; c. indien de aanvrager zelf in staat is om de beperkingen op te heffen; d. voor zover de ondervonden problemen bij het normale gebruik van de woning voortvloeien uit de aard van de in de woning gebruikte materialen; e. voor zover de aanvraag betrekking heeft op kosten die de belanghebbende voorafgaand aan het moment van aanvragen of het moment van beschikken heeft gemaakt en niet meer is na te gaan of deze voorziening noodzakelijk was en als goedkoopst-compenserend aan te merken valt. f. indien een voorziening als waarop de aanvraag betrekking heeft reeds eerder krachtens deze verordening is verstrekt en de normale afschrijvingsduur van dat middel nog niet is verstreken, tenzij het eerder vergoede of verstrekte middel verloren is gegaan als gevolg van omstandigheden die niet aan de aanvrager zijn toe te rekenen. g. indien de aanvrager niet zijn hoofdverblijf heeft in de gemeente Nijmegen, zoals bedoeld in de artikelen 10, eerste lid en 11 Boek 1 van het Burgerlijk Wetboek. 2

10 Artikel 5 Beleidsregels en Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning Ter uitvoering van deze verordening stelt het college in de Beleidsregels voorzieningen Maatschappelijke Ondersteuning (MO) nadere regels over de voorzieningen en de vorm waarin deze kunnen worden verstrekt. De hoogte van de financiële tegemoetkoming en de hoogte van het persoonsgebonden budget worden geregeld in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning. HOOFDSTUK 2. VORM VAN DE TE VERSTREKKEN VOORZIENINGEN. Artikel 6 Vorm voorziening 1. De voorziening kan worden aangeboden door het college in de vorm van een financiële tegemoetkoming, in natura of in de vorm van een persoongebonden budget. 2. Het college bepaalt in welke vorm de voorziening wordt verstrekt onverminderd het bepaalde in artikelen 8 en 9 lid 1c. Artikel 7 Vrijheid van keuze 1. Indien de voorziening in natura wordt aangeboden door het college, biedt het college personen die aanspraak hebben op een voorziening de keuze tussen het ontvangen van een voorziening in natura of het ontvangen van een hiermee vergelijkbaar persoonsgebonden budget. 2. Geen persoongebonden budget wordt aangeboden als hiertegen, naar het oordeel van het college overwegende bezwaren bestaan. Artikel 8 Financiële tegemoetkoming. Bij verstrekking van een financiële tegemoetkoming worden de toepasselijke verplichtingen zoals genoemd in de Beleidsregels en het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning voorzieningen MO in de beschikking opgenomen. Artikel 9 Persoonsgebonden budget. 1. Op het persoonsgebonden budget zoals genoemd in artikel 6 van de wet, zijn de volgende voorwaarden van toepassing: a. een persoonsgebonden budget wordt alleen verstrekt ten aanzien van individuele voorzieningen; b. de omvang van het persoonsgebonden budget, behoudens het budget als bedoeld in artikel 15, is de tegenwaarde van de in de betreffende situatie goedkoopst adequate te verstrekken voorziening in natura, indien nodig aangevuld met een vergoeding voor instandhoudingskosten, zoals vastgelegd in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning voorzieningen MO; c. de wijze waarop het persoonsgebonden budget wordt vastgesteld wordt door het college vastgelegd in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning voorzieningen MO. 2. Het college gaat steekproefsgewijs na of het verstrekte persoonsgebonden budget besteed is aan het doel waarvoor het verstrekt is. De budgethouder is verplicht de daarvoor noodzakelijke stukken, zoals genoemd in het Beleidsregels voorzieningen MO, op verzoek van het college per omgaande te verstrekken. 3. Na ontvangst van de in het vorige lid bedoelde bescheiden wordt door het college beoordeeld of er aanleiding bestaat het persoonsgebonden budget geheel of ten dele terug te vorderen of te verrekenen. Artikel 10 Eigen bijdragen en eigen aandeel Bij het verstrekken van individuele voorzieningen zoals bedoeld in hoofdstuk 3, 4, 5 en 6 van de verordening is de aanvrager een eigen bijdrage of eigen aandeel verschuldigd Het college regelt in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning de omvang van deze eigen bijdrage of eigen aandeel, met inachtneming van het landelijk Besluit maatschappelijke ondersteuning. 3

11 HOOFDSTUK 3. HULP BIJ HET HUISHOUDEN. Artikel 11 Vormen van hulp bij het huishouden. De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden, te verstrekken voorziening kan bestaan uit: a. een algemene voorziening waaronder algemene hulp bij het huishouden; b. hulp bij het huishouden in natura; c. een persoonsgebonden budget te besteden aan hulp bij het huishouden. Artikel 12 Primaat van de algemene hulp bij het huishouden. 1. Een persoon zoals bedoeld in artikel 2 van de verordening en een persoon zoals bedoeld in artikel 1, eerste lid, onder g. onderdeel 4 van de wet kan voor de in artikel 11 onder a. genoemde voorziening in aanmerking worden gebracht indien: a. aantoonbare beperkingen of b. problemen bij het uitvoeren van de mantelzorg, het zelf uitvoeren van een of meer huishoudelijke taken onmogelijk maken en de algemene hulp bij het huishouden dit snel en adequaat kan oplossen. 2. De in artikel 12 lid 1 genoemde persoon kan voor de in artikel 11 onder b. en c. vermelde voorzieningen in aanmerking worden gebracht als a. de in het eerste lid genoemde voorziening een onvoldoende oplossing biedt of b. niet beschikbaar is. Artikel 13 Gebruikelijke zorg. In afwijking van het gestelde in artikel 12 komt een persoon als bedoeld in artikel 12 lid niet in aanmerking voor hulp bij het huishouden als tot de leefeenheid waar deze persoon deel van uitmaakt een of meer huisgenoten behoren die wel in staat zijn het huishoudelijk werk te verrichten. Artikel 14 Omvang van de hulp bij het huishouden. De omvang van de hulp bij het huishouden wordt uitgedrukt in uren per week. Artikel 15 Omvang van het persoonsgebonden budget. Het bedrag per uur dat in de vorm van een persoonsgebonden budget wordt verstrekt, wordt jaarlijks door het college vastgesteld en vastgelegd in het Finacieel besluit maatschappelijke ondersteuning. Artikel 16 Het bepaalde in de artikelen 3 lid 2 sub b en 4 sub a is niet van toepassing op hoofdstuk 3 van de verordening. HOOFDSTUK 4. WOONVOORZIENINGEN. Artikel 17 Vormen van woonvoorzieningen. De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het voeren van een huishouden, te verstrekken woonvoorziening kan bestaan uit: a. een algemene woonvoorziening; b. een woonvoorziening in natura; c. een persoonsgebonden budget te besteden aan een woonvoorziening; d. een financiële tegemoetkoming in de kosten van een woonvoorziening. Artikel 18 Primaat algemene woonvoorzieningen en recht op individuele woonvoorzieningen. 1. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor de in artikel 17, onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare beperkingen een aanpassing aan de woning noodzakelijk maken en de algemene woonvoorziening dit snel en adequaat kan oplossen. 2. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor de in artikel 17, onder b. c. en d. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien de in het vorige lid genoemde oplossing niet aanwezig is of niet tot een snelle en adequate oplossing leidt. 4

12 Artikel 19 Soorten individuele woonvoorzieningen. 1. De in artikel 17 onder b., c. en d. genoemde voorzieningen kunnen bestaan uit: a. een tegemoetkoming in de verhuis- en herinrichtingskosten; b. een bouwkundige of woontechnische woonvoorziening; c. een niet bouwkundige of niet woontechnische woonvoorziening; d. een uitraasruimte; e. een tegemoetkoming in verband met huurderving; f. een tegemoetkoming voor de kosten van tijdelijke huisvesting; g. een tegemoetkoming voor het verwijderen van voorzieningen; h. een tegemoetkoming voor de kosten van reparatie, keuring en onderhoud van een voorziening. 2. De voorziening zoals bedoeld in het eerste lid kan ook worden toegekend indien sprake is van een woonwagen of een woonschip in de zin van de Huisvestingswet. Artikel 20 Verstrekken individuele woonvoorzieningen. 1. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor een voorziening als bedoeld in artikel 19, lid 1onder a. in aanmerking worden gebracht wanneer aantoonbare beperkingen het normale gebruik van de woning belemmeren. Artikel 4 sub f. is hierbij niet van toepassing. 2. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor een voorziening als bedoeld in artikel 19, lid 1 onder b. en c. in aanmerking worden gebracht wanneer de in het eerste lid genoemde voorziening niet adequaat is vanwege medische redenen of andere persoonlijke, waaronder financiële en/of sociale omstandigheden, of verhuizen niet realiseerbaar is, of wanneer het gelet op het verschil tussen de kosten van voorziening als genoemd onder artikel 19, lid 1 onder b. en c. in vergelijking met de kosten als genoemd onder artikel 19, lid 1 onder a. van de betreffende persoon in redelijkheid niet gevergd kan worden om te verhuizen. Het college stelt hierin nadere beleidsregels vast. 3. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor een voorziening als bedoeld in artikel 19, lid 1 onder d. in aanmerking worden gebracht wanneer sprake is van een op basis van aantoonbare beperkingen aanwezige gedragsstoornis met ernstig ontremd gedrag tot gevolg waarbij alleen het zich kunnen afzonderen kan leiden tot een situatie waarin deze persoon tot rust kan komen. 4. De eigenaar van een aangepaste woning, kan voor de duur van maximaal zes maanden in aanmerking komen voor een voorziening als bedoeld in artikel 19 lid 1 onder e. 5. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor een voorziening als bedoeld in artikel 19, lid 1 onder f. in aanmerking worden gebracht wanneer er sprake is van tijdelijke huisvesting in verband met het aanpassen van bestaande of nog te betrekken woonruimte. 6. De eigenaar van een aangepaste woning, kan voor een voorziening als bedoeld in artikel 19, lid 1 onder g. in aanmerking komen indien een aanpassing zoals bedoeld in artikel 19 lid 1, onder b. verwijderd moet worden uit de woning. 7. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor een voorziening als bedoeld in artikel 19, lid 1 onder h. in aanmerking worden gebracht voor de kosten van onderhoud, keuring of reparatie van een op grond deze verordening toegekende voorziening. Artikel 21 Primaat van de losse woonunit. Indien een bouwkundige woonvoorziening bestaat uit een aanbouw aan of een aanzienlijke verbouwing van een woning die niet het eigendom is van een verhuurder, die bereid is de aangepaste woning blijvend ter beschikking te stellen van personen die op basis van aantoonbare beperkingen behoefte hebben aan een dergelijke woning, zal het college een herplaatsbare losse woonunit verstrekken indien daartegen geen bezwaren van overwegende aard bestaan. Artikel 22 Uitsluitingen. De bepalingen van dit hoofdstuk zijn niet van toepassing op het treffen van voorzieningen aan AWBZinstellingen, hotels/pensions, trekkerswoonwagens, kloosters, tweede woningen, vakantiewoningen, recreatiewoningen, kamerverhuur en specifiek op gehandicapten en ouderen gerichte woongebouwen voor wat betreft voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten of voorzieningen die bij nieuwbouw of renovatie zonder noemenswaardige meerkosten meegenomen kunnen worden. 5

13 Artikel 23 Hoofdverblijf. 1. Een woonvoorziening wordt slechts verleend indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft of op korte termijn zal hebben in de woonruimte waaraan de voorziening wordt getroffen. 2. In afwijking van het gestelde in het eerste lid kan een woonvoorziening getroffen worden voor het logeerbaar maken van één woonruimte indien de aanvrager zijn hoofdverblijf heeft in een AWBZ-instelling in de gemeente Nijmegen. 4. De woonvoorziening betreft slechts het logeerbaar maken van de in het tweede lid bedoelde woonruimte met een door het college in het Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning voorzieningen MO vast te leggen maximumbedrag. 5. Onder logeerbaar maken wordt verstaan dat de aanvrager de woning, de woonkamer, de badkamer, de slaapkamer en een toilet kan bereiken. Artikel 24 Weigeringsgronden woonvoorziening. 1. De aanvraag voor een woonvoorziening als bedoeld in dit hoofdstuk wordt geweigerd indien: a. de noodzaak tot het treffen van de woonvoorziening het gevolg is van een verhuizing waartoe op grond van belemmeringen bij het normale gebruik van de woning geen aanleiding bestond en er geen andere belangrijke reden aanwezig was; b. de aanvrager niet is verhuisd naar de voor zijn of haar beperkingen op dat moment beschikbare meest geschikte woning, tenzij daarvoor tevoren schriftelijk toestemming is verleend door het college; c. deze betrekking heeft op voorzieningen in gemeenschappelijke ruimten anders dan automatische deuropeners, hellingbanen, het verbreden van gemeenschappelijke toegangsdeuren, het aanbrengen van drempelhulpen of vlonders, het aanbrengen van een opstelplaats bij de toegangsdeur van de gemeenschappelijke ruimte en extra trapleuningen; d. de aanvrager voor het eerst zelfstandig gaat wonen, verhuisd is vanuit of naar een woonruime die niet geschikt is het gehele jaar door bewoond te worden, verhuisd is naar een AWBZ-instelling of een andere instelling gericht op het verstrekken van zorg, of er in de verlaten woonruimte geen problemen met het normale gebruik van de woning zijn ondervonden. e. de noodzaak tot het treffen van een voorziening het gevolg is van achterstallig onderhoud aan de woning: f. de voorziening slechts strekt ter renovatie of ter aanpassing aan de eisen van de tijd. 2. Het bepaalde in lid 1, onder d. is slechts van toepassing op de in artikel 19, lid 1 onder a. genoemde voorziening. Artikel 25 Verhuizing bij verandering werkkring en wijziging van gezinsomstandigheden. Het bepaalde in artikel 24 onder a. is niet van toepassing indien de verhuizing plaatsvindt als gevolg van het aanvaarden van een werkkring in een andere gemeente of als gevolg van een wijziging in de gezinsomstandigheden. Artikel 26 Terugbetaling bij verkoop. De eigenaar-bewoner, die krachtens deze verordening een woonvoorziening heeft ontvangen die leidt tot een waardestijging van de woning, dient bij verkoop van deze woning binnen een periode van 10 jaar na oplevering van de voorziening, het bedrag aan waardestijging tot maximaal de kosten van de voorziening, terug te betalen. HOOFDSTUK 5. HET ZICH LOKAAL VERPLAATSEN PER VERVOERMIDDEL. Artikel 27 Vormen van vervoersvoorzieningen De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het zich lokaal verplaatsen te verstrekken voorziening kan bestaan uit: a. een algemene voorziening; b. een vervoersvoorziening in natura; c. een persoonsgebonden budget te besteden aan een vervoersvoorziening. d. een financiële tegemoetkoming in de kosten van een vervoersvoorziening. 6

14 Artikel 28 Het recht op een voorziening 1. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor de in artikel 27, onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare beperkingen het gebruik van het openbaar vervoer of het bereiken van het openbaar vervoer onmogelijk maken. 2. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor de in artikel 27, onder b. c. en d. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien de in het vorige lid genoemde oplossing niet aanwezig is of niet tot een snelle en adequate oplossing leidt. Artikel 29 Algemeen gebruikelijke vervoersvoorzieningen vervallen Artikel 30 Omvang in gebied en in kilometers. 1. Bij de te verstrekken vervoersvoorziening wordt ten aanzien van de vervoersbehoefte ten behoeve van maatschappelijke participatie uitsluitend rekening gehouden met de verplaatsingen in de directe woon- en leefomgeving in het kader van het leven van alledag, tenzij zich een uitzonderingssituatie voordoet waarbij het gaat om een bovenregionaal contact, dat uitsluitend door de aanvrager zelf bezocht kan worden, terwijl het bezoek voor de aanvrager noodzakelijk is om dreigende vereenzaming te voorkomen. 2. De te verstrekken vervoersvoorziening zal maatschappelijke participatie door middel van lokale verplaatsingen met tenminste een omvang per jaar van 1500 tot 2000 kilometer mogelijk maken. Artikel 31 Keuringskosten gehandicaptenparkeerkaart 1. Onder een voorziening zoals bedoeld in artikel 27 onder c worden mede begrepen de kosten van een medische keuring in verband die bij de aanvraag van een gehandicaptenparkeerkaart zoals bedoeld in de Regeling Gehandicaptenparkeerkaart (Stcrt. 130, 10 juli 2001). 2. De kosten bedoeld in het eerste lid worden slechts vergoed indien de gehandicaptenparkeerkaart wordt verstrekt. HOOFDSTUK 6. VERPLAATSEN IN EN OM DE WONING. Artikel 32 Vormen van rolstoelvoorzieningen. De door het college, ter compensatie van beperkingen bij het verplaatsen in en om de woning dan wel voor sportbeoefening te verstrekken voorziening kan bestaan uit: a. een algemene voorziening waaronder een algemene rolstoelvoorziening; b. een rolstoelvoorziening in natura; c. een persoonsgebonden budget te besteden aan een rolstoelvoorziening; d. een financiële tegemoetkoming te besteden aan een sportvoorziening. Artikel 33 Primaat algemene rolstoelvoorziening bij incidenteel rolstoelgebruik en sportvoorziening. 1. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor de in artikel 32, onder a. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare beperkingen incidenteel zittend verplaatsen in en om de woning noodzakelijk maken en hulpmiddelen die verstrekt worden op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of een andere wettelijke regeling geen adequate oplossing bieden. 2. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor de in artikel 32, onder b. en c. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare beperkingen dagelijks zittend verplaatsen in en om de woning noodzakelijk maken en hulpmiddelen die verstrekt worden op grond van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten of een andere wettelijke regeling geen adequate oplossing bieden. 3. Een persoon uit de doelgroep zoals bedoeld in artikel 2 kan voor de in artikel 32, onder d. vermelde voorziening in aanmerking worden gebracht indien aantoonbare beperkingen sportbeoefening zonder sportvoorziening onmogelijk maken. Artikel 34 Aanspraak op rolstoelvoorzieningen voor AWBZ-bewoners In uitzondering op het gestelde in artikel 33, lid 2 komt een persoon die verblijft in een op grond van 7

15 artikel 5 van de Wet toelating zorginstellingen erkende instelling uitsluitend voor een rolstoel in aanmerking indien hij geen recht heeft op een rolstoel, verstrekt op grond van de AWBZ. HOOFDSTUK 7. HET VERKRIJGEN VAN VOORZIENINGEN EN HET MOTIVEREN VAN BESLUITEN Artikel 35 Wijze van aanvragen 1. Een aanvraag dient te worden ingediend door middel van een door het college ter beschikking gesteld formulier. 2. Het college kan besluiten om ambtshalve een aanvraag in te dienen. Artikel 36 Relatie met de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. De aanvraag dient te worden ingediend bij het loket Zorg en Inkomen van de gemeente Nijmegen, bij welk loket zowel aanvragen voor voorzieningen inzake de wet alsook aanvragen zorg inzake de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten kunnen worden ingediend. Artikel 37 Inlichtingen, onderzoek, advies. 1. Het college is bevoegd om, voor zover dit van belang kan zijn voor de beoordeling van het recht op een voorziening, degene door wie een aanvraag is ingediend: a. op te roepen in persoon te verschijnen op een door het college te bepalen plaats en tijdstip en hem te ondervragen; b. op een door het college te bepalen plaats en tijdstip door een of meer daartoe aangewezen deskundigen te doen ondervragen en/of onderzoeken. 2. Het college kan een onafhankelijke medisch adviseur om advies vragen indien het college dat wenselijk vindt of indien de aanvrager verzoekt om een second opinion. 3. Een aanvrager is verplicht aan het college of de door hen aangewezen adviesinstantie die gegevens te verschaffen of te doen verschaffen die noodzakelijk zijn voor de beoordeling van de aanvraag. 4. Bij de advisering zoals genoemd in het eerste lid wordt door de adviseur gebruik gemaakt van de systematiek zoals neergelegd in de International Classification of Functions, Disabilities and Impairments, de zogenaamde ICF classificatie. 5. Het college kan een andere dan de in lid 2 genoemde adviesinstantie aanwijzen om een second opinion te geven over de adviesvraag indien daartoe naar het oordeel van het college aanleiding bestaat. Artikel 38 Samenhangende afstemming. Om de verkrijging van individuele voorzieningen samenhangend af te stemmen op de situatie van de aanvrager laat het college onderzoek verrichten naar de situatie van de aanvrager. Artikel 39 Wijzigingen in de situatie Degene aan wie krachtens deze verordening een voorziening is verstrekt, is verplicht aan het college mededeling te doen van feiten en omstandigheden, waarvan redelijkerwijs duidelijk moet zijn dat deze van invloed kunnen zijn op het recht op een voorziening. Artikel 40 Intrekking van een besluit tot verlening van een voorziening Het college kan een beschikking genomen op grond van deze verordening geheel of gedeeltelijk intrekken indien: a. niet (meer) is voldaan aan de voorwaarden gesteld bij of krachtens deze verordening; b. onjuiste of onvolledige gegevens zijn verstrekt en een andere beslissing zou zijn genomen indien de juiste gegevens bekend waren geweest c. blijkt dat de financiële tegemoetkoming of het persoongebonden budget binnen zes maanden na uitbetaling niet is aangewend voor de bekostiging van het middel waarvoor de verlening heeft plaatsgevonden; d. anderszins de financiële tegemoetkoming of het persoonsgebonden budget ten onrechte of tot een te hoog bedrag is verleend; e. op grond van een privaatrechtelijke overeenkomst of verbintenis alsnog een vergoeding voor de voorziening is verstrekt; 8

16 Artikel 41 Terugvordering 1. Het college kan de op grond van deze verordening verstrekte persoonsgebonden budget of financiële tegemoetkoming, geheel of gedeeltelijk terugvorderen wegens onverschuldigde betaling indien zij het besluit waarbij deze voorziening is toegekend geheel of gedeeltelijk hebben ingetrokken ingevolge artikel Het college kan hetgeen anderszins onverschuldigd is betaald terugvorderen. Artikel 42 Verrekening Indien op grond van artikel 40 en 41 de voorziening geheel of gedeeltelijk is ingetrokken en teruggevorderd kan een in enige periode onverschuldigd betaalde financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget worden verrekend met de in een volgende periode te verstrekken financiële tegemoetkoming of persoonsgebonden budget indien het een periodieke verstrekking betreft. HOOFDSTUK 8. SLOTBEPALINGEN Artikel 43 Afwijken van bepalingen/hardheidsclausule Het college kan in bijzondere gevallen ten gunste van de persoon die beperkingen ervaart afwijken van de bepalingen in deze verordening, indien toepassing van de verordening tot onbillijkheden van overwegende aard leidt. Artikel 44 Beslissing college in gevallen waarin de verordening niet voorziet In gevallen, de uitvoering van deze verordening betreffende, waarin deze verordening niet voorziet, beslist het college. Artikel 45 Indexering Het college kan jaarlijks per 1 januari de in het kader van deze verordening en het hierop gebaseerde Financieel besluit maatschappelijke ondersteuning genoemde bedragen verhogen of verlagen conform de ontwikkelingen van de prijsindex volgens het Centraal Bureau voor de Statistiek. Artikel 46 Periodieke evaluatie gemeentelijk beleid en bijstelling verordening Het door het gemeentebestuur gevoerde beleid wordt eenmaal per jaar geëvalueerd. Indien de evaluatie daartoe aanleiding geeft wordt deze verordening aangepast. Artikel 47 Citeertitel; inwerkingtreding 1. Deze verordening wordt aangehaald als: Verordening maatschappelijke ondersteuning Deze verordening treedt in werking met ingang van 1 januari 2013 Aldus vastgesteld in de openbare raadsvergadering van, de voorzitter, de raadsgriffier, drs. H.M.F. Bruls mevr. drs. M.M.V. Mientjes 9

17 Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2013 Hoofdstuk 1 Algemene uitgangspunten beleidsregels 1.1 Inleiding In deze beleidsregels wordt ingegaan op de uitvoering van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). We streven naar een wijze van uitvoering die recht doet aan het begrip compensatieplicht. De Wmo gaat in eerste instantie uit van de eigen kracht en verantwoordelijkheid van de burger. Gemeenten zijn niet gebonden aan het verstrekken van een aantal omschreven voorzieningen, maar hebben de vrijheid om zelf keuzes te maken over de manier waarop zij (individuele) burgers ondersteunen bij hun deelname aan de samenleving. Artikel 4 van de Wmo verplicht het college van burgermeester en wethouders om burgers met een beperking te compenseren op de volgende vier domeinen: een huishouden kunnen voeren. zich kunnen verplaatsen in en om de eigen woning. zich lokaal kunnen verplaatsen per vervoermiddel. medemensen kunnen ontmoeten en op basis hiervan sociale verbanden kunnen aangaan. In de wet staat niet hoe de ondersteuning er uit moet zien. Wat telt is het resultaat. De focus verschuift van het verstrekken van (individuele) voorzieningen naar vraagverheldering en het ontwikkelen van oplossingen en het aanboren van voorliggende, algemene en algemeen gebruikelijke voorzieningen. Kernbegrippen zijn het leveren van maatwerk, uitgaan van te bereiken resultaten en eigen verantwoordelijkheid. Bij de beoordeling van een aanvraag, of al tijdens het gesprek voorafgaand aan de aanvraag, komt eerst het resultaat dat bereikt moet worden aan de orde, daarna passeren de verschillende oplossingen de revue en is niet altijd een geïndiceerde individuele voorziening de uitkomst. In dit hoofdstuk worden de hoofdlijnen van de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) besproken. In artikel 2 en 3 van de Verordening maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2012 (hierna Wmo-verordening) staan de uitgangspunten, op basis waarvan het college voorzieningen toekent. In deze beleidsregels zijn deze uitgangspunten nader uitgewerkt. 1.2 Juridisch kader Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) Artikel 5 van de Wmo bepaalt dat gemeenten ten behoeve van de uitvoering van de Wmo regels vaststellen in een verordening. Die regels gaan over de gevallen en de vorm waarin individuele voorzieningen kunnen worden verstrekt en de procedures met betrekking tot de toekenning van voorzieningen. Verordening maatschappelijke ondersteuning 2012 In deze verordening staan de kaders waarbinnen de Wmo door de gemeente wordt uitgevoerd. Financieel besluit voorzieningen maatschappelijke ondersteuning 2012 In dit besluit staan de hoogten van de financiële tegemoetkomingen en het persoonsgebonden budget en is beschreven voor welke voorzieningen een eigen bijdrage of eigen aandeel gevraagd wordt. Beleidsregels maatschappelijke ondersteuning gemeente Nijmegen 2012 In deze beleidsregels staat langs welke richtlijnen het gemeentelijke beleid concreet wordt ingevuld. Om een besluit te motiveren kan naar deze beleidsregels worden verwezen. 1

18 Jurisprudentie De uitspraken van de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter die uitspraken doet over de uitvoering van de Wmo, zijn medebepalend voor de beoordeling van de aanvragen. De beleidsregels zijn vastgesteld met inachtneming van de al bestaande uitspraken. 1.3 Compensatieplicht De compensatieplicht is één van de kernbepalingen van de Wmo. De compensatieplicht is de algemene verplichting voor gemeenten om de zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie van mensen met beperkingen te bevorderen. Het is aan de gemeente om invulling te geven aan de compensatieplicht. De gemeente bepaalt daarbij zelf welke voorzieningen zij aanbiedt. Uitgangspunt is dat, daar waar mogelijk, een beroep wordt gedaan op de eigen verantwoordelijkheid van de burger. De gemeente bekijkt daarbij samen met de aanvrager of en welke oplossingen de aanvrager, bijvoorbeeld mede met behulp van mensen uit zijn omgeving, zelf kan treffen. Pas wanneer deze oplossingen er niet of niet voldoende blijken te zijn, komt de aanvrager in aanmerking voor ondersteuning via een Wmo- voorziening. De compensatieplicht houdt in dat het college, ter compensatie van de beperkingen die de aanvrager ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, voorzieningen treft die hem in staat stellen: een huishouden te voeren; zich te verplaatsen in en om de eigen woning; zich lokaal te verplaatsen per vervoermiddel; medemensen te ontmoeten en op basis daarvan sociale contacten aan te gaan. Een aanvrager kan alleen aanspraak maken op een voorziening voor zover deze langdurig noodzakelijk is om de beperkingen op de bovengenoemde gebieden te compenseren. Dit houdt in dat er in het geval van de aanvrager geen zicht is op verbeteringen ten aanzien van de beperkingen die hij ondervindt, of dat de revalidatieperiode van de aanvrager langer (dan 6 maanden) duurt. Het vereiste van langdurige noodzakelijkheid voorkomt dat de aanvrager bij kortdurende beperkingen of problemen aanspraak kan maken op Wmo-voorzieningen. In het algemeen wordt een periode van 6 maanden aangehouden als kortdurend. Voor een kortere periode dan 6 maanden kan voor het lenen van hulpmiddelen zoals rolstoelen en rollators, een beroep worden gedaan op de tijdelijke uitleen van Thuiszorgorganisaties op grond van de Regeling hulpmiddelen AWBZ. Een uitzondering op de regel dat de aangevraagde voorziening langdurig noodzakelijk moet zijn, is de situatie waarin voor een afzienbare periode hulp bij het huishouden nodig is, bijvoorbeeld bij ontslag uit het ziekenhuis na een opname of bij een ontregeld huishouden, voor zover het niet te voorzien was. De compensatieplicht van de gemeente beperkt zich hoofdzakelijk tot de directe leefomgeving en het leven van alle dag van de aanvrager. Bij elke specifieke aanvraag houdt de gemeente rekening met de persoonlijke omstandigheden en behoeften van de aanvrager en met de mogelijkheden van de aanvrager om zelf maatregelen te treffen. Dat betekent dat de gemeente maatwerk levert. Zo kan de gemeente bij haar beoordeling het volgende betrekken: de vastgestelde beperkingen van de aanvrager en de belemmeringen die daardoor worden ondervonden; de woon- en gezinssituatie van de aanvrager en de sociale structuur; de beschikbaarheid van gebruikelijke zorg en mantelzorg; 2

19 Bij de compensatieplicht gaat het om het compenseren van beperkingen in de zelfredzaamheid en de maatschappelijke participatie. De Wmo geeft geen definitie van het begrip zelfredzaamheid. Het is aan de gemeente zelf om dit in te vullen. De gemeente Nijmegen verstaat onder zelfredzaamheid het lichamelijk, verstandelijk of financieel vermogen om zelf voorzieningen te treffen die deelname aan het normale maatschappelijke verkeer mogelijk maken. Voor het begrip maatschappelijke participatie geeft de Wmo evenmin een definitie. Ook aan dit begrip moet de gemeente zelf invulling geven. Onder maatschappelijke participatie verstaat de gemeente Nijmegen een normale deelname aan het maatschappelijk verkeer, vergelijkbaar met bijvoorbeeld leeftijdgenoten zonder beperking. 1.4 Doelgroep compensatieplicht De compensatieplicht heeft betrekking op mensen met een beperking of chronisch psychisch of psychosociaal probleem, die langdurig beperkingen ondervinden in hun zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie. 1.5 Voorliggende voorzieningen Naast de Wet maatschappelijke ondersteuning zijn er ook nog andere wetten op grond waarvan men aanspraak kan maken op een voorziening. Als er een andere wet is op grond waarvan de aanvrager aanspraak kan maken op een adequate (geschikte) voorziening, dan gaat die voorziening vóór (voorliggende voorziening) de Wmovoorziening. Een aanvrager komt dus niet voor een Wmo-voorziening in aanmerking als er een geschikte voorliggende voorziening is. Naast de wettelijke voorliggende voorzieningen worden ook andere voorzieningen als voorliggend beschouwd. Daarbij kan gedacht worden aan gebruikelijke zorg of voorzieningen die algemeen gebruikelijk zijn voor de persoon met een beperking. 1.6 Moeilijk objectiveerbare aandoeningen Het komt voor dat een aanvrager beperkingen ondervindt in zijn zelfredzaamheid en maatschappelijke participatie, maar dat daarvoor niet direct een medische oorzaak kan worden aangewezen. Bij moeilijk objectiveerbare aandoeningen is er niet op basis van medisch onderzoek een diagnose te stellen. Maar ondanks dat, ondervindt de aanvrager wel gedurende langere periode beperkingen als gevolg van bijvoorbeeld chronische vermoeidheid of pijn. Een zorgvuldig medisch advies is in deze gevallen een belangrijk onderdeel in de beoordeling van de aanvraag door de gemeente. De vaststelling dat er sprake is van een moeilijk objectiveerbare aandoening is op zichzelf geen reden om een voorziening af te wijzen. Een voorziening wordt slechts afgewezen wanneer verwacht wordt dat de beoogde voorziening een antirevaliderend effect op de aandoening zal hebben. In dat geval is er namelijk geen sprake van compensatie van de aandoening en heeft de aanvrager dus geen recht op een Wmo-voorziening. 1.7 Voorzieningen De voorzieningen die worden verstrekt zijn huishoudelijke hulp, woonvoorzieningen, vervoersvoorzieningen en rolstoelvoorzieningen. Een voorziening kan worden verstrekt in natura, in de vorm van een persoonsgebonden budget (pgb) of in de vorm van een financiële tegemoetkoming. De aanvrager mag kiezen of hij de voorziening in natura of in de vorm van een pgb wil ontvangen. Dit is alleen anders als tegen verstrekking in de vorm van een persoonsgebonden budget overwegende bezwaren bestaan. Er is sprake van overwegende bezwaren wanneer de aanvrager terugkerende financiële problemen heeft, schuldhulpverlening ontvangt of er andere redenen bestaan waarom getwijfeld wordt aan een zorgvuldige omgang en besteding van een persoonsgebonden budget 3

20 Verstrekking van een voorziening in natura wil zeggen dat de aanvrager de voorziening door de gemeente geleverd krijgt. Deze voorziening betreft een product (bijvoorbeeld een rolstoel) of dienst (huishoudelijke hulp). De gemeente kan een voorziening in natura op de volgende manieren verstrekken: in eigendom, waarbij de aanvrager het product mag houden; in bruikleen, waarbij het product eigendom blijft van de gemeente maar de aanvrager het product kan gebruiken zolang het noodzakelijk is. in de vorm van persoonlijke dienstverlening, bijvoorbeeld huishoudelijke hulp. Verstrekking van een voorziening in de vorm van een pgb houdt in dat de aanvrager zelf de voorziening kan aanschaffen, bij of via een leverancier of zorgaanbieder naar eigen keuze. De hoogte van een pgb wordt vastgesteld op de nieuwwaarde van de goedkoopst adequate compenserende voorziening in natura, waarbij in een programma van eisen wordt vastgelegd waaraan de voorziening tenminste moet voldoen. Bij verhuizing danwel overlijden van de aanvrager moet de voorziening in eigendom worden overgedragen aan de gemeente danwel de tegenwaarde aan de gemeente worden vergoed. Een financiële tegemoetkoming is een geldbedrag dat de aanvrager krijgt als tegemoetkoming in de kosten die gemaakt worden om de voorziening aan te schaffen of om hulp te organiseren, waarbij in een programma van eisen wordt vastgelegd waaraan de voorziening tenminste moet voldoen. Anders dan het pgb, hoeft een financiële tegemoetkoming niet kostendekkend te zijn. De gemeente verstrekt de goedkoopst adequaat compenserende voorziening. De verstrekking kan daardoor afwijken van de wens van de aanvrager. Als de aanvrager de voorkeur geeft aan een duurdere voorziening, dan komt het meerdere voor rekening van de aanvrager Voorwaarden om voor een voorziening in aanmerking te komen In deze paragraaf komen de voorwaarden aan de orde die op alle voorzieningen van toepassing zijn. Deze voorwaarden worden in de hoofdstukken over de specifieke voorzieningen meestal herhaald. Allereerst moet de aanvrager in de gemeente Nijmegen wonen of het hoofdverblijf in Nijmegen hebben. Of iemand woonachtig in de gemeente Nijmegen is, wordt naar de omstandigheden beoordeeld. De inschrijving van de gemeentelijke basisadministratie is daarbij voor de gemeente een indicatie. De voorziening die verstrekt wordt, moet doelmatig zijn voor de aanvrager. Dat betekent onder meer: geschikt om de beperkingen te compenseren; veilig, zowel voor de aanvrager zelf als voor de omgeving; langdurig geschikt, om te voorkomen dat de aanvrager op korte termijn weer voor andere voorzieningen in aanmerking moet komen; kostenefficiënt, dat wil zeggen dat als meerdere voorzieningen een oplossing kunnen bieden, de gemeente kiest voor de goedkoopst adequate compenserende oplossing. Het programma van eisen wordt gehanteerd om de doelmatigheid vast te leggen. De gemeente verstrekt geen voorzieningen die voor de persoon van de aanvrager algemeen gebruikelijk zijn. Dat betekent dat de gemeente geen voorziening verstrekt waarover de aanvrager, gezien zijn persoonlijke situatie, ook zonder zijn beperkingen zou kunnen beschikken. Het gaat daarbij om voorzieningen: die in de reguliere handel verkrijgbaar zijn; 4

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO

vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO V E R O R D E N I N G voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Gilze en Rijen vastgesteld d.d. 19 september 2006 Verordening WMO 1 Inhoudsopgave: Verordening maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013

Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 gemeente Haarlemmermeer Raadsvoorstel 2013.0013016 Onderwerp Wmo-verordening Haarlemmermeer 2013 Portefeuillehouder S. Bak steller Jan Willem de Zeeuw Collegevergadering 12 maart 2013 Raadsvergadering

Nadere informatie

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning

Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Handboek Wet maatschappelijke ondersteuning Beleidsregels individuele voorzieningen, op te nemen in Handboek Wmo Schulinck aangepast per 1 september 2011 Handboek Wmo beleidsregels individuele voorzieningen

Nadere informatie

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente

Verordening voorzieningen. ondersteuning gemeente Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Arnhem 2015 De raad van de gemeente Arnhem; gelezen het voorstel van het college van @ 2014, nummer@; 1 gelet op de artikelen 2.1.3, 2.1.4,

Nadere informatie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie

Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Vaals 2010 Definitieve versie Besluit individuele voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Gemeente Vaals 2010 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad

B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Jaar: 2007 Nummer: 41 Besluit: B & W 1 mei 2007 Gemeenteblad Beleidsregels Wet Maatschappelijke Ondersteuning Helmond 2007 Richtlijnen "Individuele voorzieningen" Hoofdstuk 1 - Aanvraag I001 - Schriftelijke

Nadere informatie

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011

gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 gemeente Hardenberg Verstrekkingenboek 2011 2 HOOFDSTUK 1 INLEIDING.9 1.1. Inleiding..9 1.2. Opbouw 9. HOOFDSTUK 2 ALGEMENE UITGANGSPUNTEN C.Q. BELEIDSREGELS 10 2.1. Inleiding 10 2.2. Niet algemeen gebruikelijk.10

Nadere informatie

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014

Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst 2014 Zoek regelingen op overheid.nl Gemeente Bronckhorst Ziet u een fout in deze regeling? Meld het ons op regelgeving@overheid.nl! Beleidsregels Voorzieningen maatschappelijke ondersteuning gemeente Bronckhorst

Nadere informatie

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009

B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Jaar: 2009 Nummer: 75 Besluit: B&W 14 juli 2009 Gemeenteblad BELEIDSREGELS WET MAATSCHAPPELIJK ONDERSTEUNING ( WMO ) HELMOND 2009 Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Helmond; collegevoorstel

Nadere informatie

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening

3.28 Bijzondere bijstand 3.29 Íntrekking van een besluit tot verlening van een voorziening 3.30 Terugvordering van een voorziening INHOUDSOPGAVE HOOFDSTUK 1 HOOFDSTUK 2 Inleiding Algemene uitgangspunten 2.1 Begripsbepaling gehandicapte 2.2 Zorgplicht t.a.v. vreemdelingen 2.3 De bevoegde gemeente 2.4 Niet algemeen gebruikelijk 2.5

Nadere informatie

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011

Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Beleidsregels individuele voorzieningen Wmo Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Tilburg 2011 Inleiding Op 11 april 2011 heeft de gemeenteraad de Verordening voorzieningen Wmo Tilburg 2011 vastgesteld.

Nadere informatie

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert

Besluit nadere regels. Maatschappelijke. Ondersteuning. Gemeente Weert Besluit nadere regels Maatschappelijke Ondersteuning Gemeente Weert 2013 Besluit nadere regels maatschappelijke ondersteuning gemeente Weert 2013 Inhoudsopgave Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen... 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5

Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 INHOUDSOPGAVE Inleiding... 5 Juridische status... 5 Leeswijzer... 5 HOOFDSTUK 1. ALGEMENE BEPALINGEN... 7 1.1 Afbakening... 7 1.2 In overwegende mate op het individu gericht... 7 1.3 Langdurig noodzakelijk...

Nadere informatie

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013

BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 BELEIDSREGELS MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING 2013 1 Inhoudsopgave Voorwoord... 3 1 De vraag om ondersteuning...5 1.1 Te bereiken resultaten...5 1.2 Scheiding aanmelding en aanvraag...5 1.2.1 Melding van

Nadere informatie

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht Burgemeester en wethouders van Bergambacht; gelet op de Wet maatschappelijke ondersteuning en artikel 3 van de Verordening individuele voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning gemeente Bergambacht

Nadere informatie

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014

BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 BESLUIT MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING GEMEENTE RIJSSEN-HOLTEN 2014 1 Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Rijssen-Holten 2014 4 Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 4 Artikel 1.1 Begripsbepalingen

Nadere informatie

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget

ADVIES aan B&W. Datum: 18 februari 2013. Onderwerp: Regiotaxi en Wmo CVV, invoering kilometer budget ADVIES aan B&W Adviseur: Ellen van Assem Nummer: /148 Getoetst op financiële aspecten : Ja Getoetst op juridische kwaliteit : Ja Getoetst op communicatie aspecten : Ja Getoetst op duurzaamheidsaspecten

Nadere informatie

Beleidsregels Participatiewet 2015

Beleidsregels Participatiewet 2015 Collegevoorstel Openbaar Onderwerp Beleidsregels Participatiewet 2015 Programma Inkomen & Armoedebestrijding Portefeuillehouder T. Tankir Samenvatting Per 1 januari 2015 is de Wet Werk en Bijstand (WWB)

Nadere informatie

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012

Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Locatie: Gemeentehuis Zwijndrecht, Raadhuisplein 3 17.00-18.00 uur Themabijeenkomst voor raad- en collegeleden Programma Drechtstedendinsdag avondgedeelte d.d. 6 november 2012 Kindermishandeling In het

Nadere informatie

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011.

Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Toelichting Besluit maatschappelijke ondersteuning gemeente Waalwijk 2011. Inleiding Naast een Verordening voorzieningen maatschappelijke ondersteuning Waalwijk 2011 (Verordening Wmo 2011) is er het Besluit

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012

Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Beleidsregel bijzondere bijstand 2012 Hoofdstuk 1 De begrippen Artikel 1 Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet;

Gelet op het bepaalde in artikel 4:81 Algemene wet bestuursrecht (Awb) en artikel 36 van de Participatiewet; GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Roermond. Nr. 3645 20 januari 2015 Beleidsregel bijzondere bijstand 2015 Burgemeester en Wethouders van de gemeente Roermond; Gelet op het bepaalde in artikel

Nadere informatie

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035

ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 Brief aan de leden T.a.v. het college en de raad informatiecentrum tel. (070) 373 8393 betreft Ledenbrief Wmo 2015 en concept modelverordening uw kenmerk ons kenmerk ECSD/U201400833 Lbr. 14/035 bijlage(n)

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013

Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Beleidsregel bijzondere bijstand 2013 Hoofdstuk 1 Artikel 1 De begrippen Begripsomschrijvingen 1. Alle begrippen die in deze beleidsregel worden gebruikt en die niet nader worden omschreven hebben dezelfde

Nadere informatie

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015

Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 Verordening individuele inkomenstoeslag Krimpen aan den IJssel 2015 De raad van de gemeente Krimpen aan den IJssel; Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 28 oktober 2014;

Nadere informatie

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet

Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet Beleidsregels Bijzondere Bijstand Participatiewet 6-7-2015 Gemeente Heerenveen BELEIDSREGELS BIJZONDERE BIJSTAND PARTICIPATIEWET Burgemeester en wethouders van Heerenveen maken bekend dat met ingang van

Nadere informatie

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014

GOVERNANCE HANDBOEK. 2 december 2014 GOVERNANCE HANDBOEK 2 december 2014 Governance-handboek Vestia Inhoudsopgave Inleiding op Governance-handboek Vestia Extern toezichtskader 01. Besluit Beheer Sociale Huursector (BBSH) 02. AedesCode 03.

Nadere informatie

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB).

De WWB kent twee vormen van bijstand t.w: algemene bijstand en bijzondere bijstand (=art. 5 onder a WWB). Burgemeester en wethouders van Roosendaal; gelet op de Wet werk en bijstand (WWB); Besluiten: vast te stellen de Beleidsregel bijzondere bijstand 1. Inleiding: In de Wet werk en bijstand worden regels

Nadere informatie

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009)

Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Beleidsregel bijzondere bijstand (oktober 2009) Burgemeester en wethouders van de gemeente Roermond, overwegende dat het gewenst is nadere regels vast te stellen met betrekking tot de verlening van bijzondere

Nadere informatie

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat

Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Beleidsregels bijzondere bijstand ISD Midden-Langstraat Pagina 1 van 44 INHOUDSOPGAVE 1. Algemene bepalingen... 5 1.1 Inleiding... 5 1.2 Begripsbepalingen... 5 1.3 Uit bijzondere omstandigheden voortvloeiende

Nadere informatie