OBS F.T. Venema INFOGIDS versie juni 2014

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014"

Transcriptie

1 OBS F.T. Venema INFOGIDS versie juni 2014

2 2 Infogids Inhoudsopgave Voorwoord/Colofon 1. Onze school 1.1 Schoolspecifiek Gebouw Leerlingenaantal Team 1.2 Waar de school voor staat Visie Missie Doelstelling Onderwijsconcept Kwaliteit van de school Toetsen CITO toetsen en uitstroom leerlingen VO 2. De organisatie 2.1 Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) 2.2 De groepen 2.3 Vervanging bij ziekte van de leerkrachten 2.4 De schooltijden (inlooptijd van 5 minuten voor alle groepen) 2.5 De schoolbel 2.6 De pauzehap 2.7 Lichamelijke opvoeding 2.8 Schoolsportdag 2.9 Humanistisch vormingsonderwijs 2.10 Schoolactiviteiten 2.11 Klassen-, corvee- en overige diensten 2.12 De avondvierdaagse 2.13 De laatste schooldag 2.14 Verzuim 2.15 Huiswerk 2.16 Verjaardagen van leerlingen 2.17 Overblijven en buitenschoolse opvang 2.18 Kennismakingsavond, contactmiddagen en -avonden 2.19 Informatie verschaffing gescheiden ouders 2.20 Rapporten, data rapportuitgifte 2.21 Examen verkeer 2.22 Ouderhulp, Ouderideeën en oudervergoeding 2.23 Sport 2.24 Excursies, culturele bezoeken en maatschappelijke oriëntaties 2.25 Bibliotheek 2.26 Ouderavond 2.27 Schoolreisje 2.28 Mobiele telefoons, MP3 spelers en IPod 2.29 Schrijfonderwijs 2.30 Verzekeringen en eigen risico in en om de school 2.31 Nieuwsbrief en nieuwsbericht

3 Schoolfotograaf 2.33 Geldacties 2.34 Gevonden voorwerpen 2.35 Regen en de toegang tot het plein 2.36 Website en foto s van uw kinderen 2.37 Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO) 2.38 Omgang en gedrag 2.39 Regeling toelating, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen 2.40 Verkeersveiligheid rondom de school: Kinderen anders naar school? 2.41 Klachtenregeling 3. Personele gegevens 3.1 Het onderwijzend personeel 3.2 Inzet onderwijzend personeel Het niet-onderwijzend personeel 4. Medezeggenschapsraad (MR) 4.1 Wat doet de medezeggenschapsraad 4.2 De leden 5. Ouderraad (OR) 5.1 Wat doet de ouderraad 5.2 De leden 5.3 Stichting Vrienden OBS FT Venema 5.4 Vrijwillige Ouderbijdrage 5.5 Ouderhulp 6. Organisatie zorg op schoolniveau en extra zorg 6.1 Organisatie zorg op schoolniveau 6.2 Het zorggesprek 6.3 GGD en logopedie 6.4 Spreekuur op verzoek over de groei, ontwikkeling en opvoeding van uw kind 6.5 Toelating leerlingen op FT Venema 6.6 Zorg Advies Team (ZAT) 7. Richtlijnen Verlof 7.1 Vakantie verlof 7.2 Gewichtige omstandigheden maximaal 10 schooldagen per jaar 7.3 Gewichtige omstandigheden meer dan 10 schooldagen per jaar 8. Vakantieregeling schooljaar Overige 9.1 Batterijen, inktcartrigdes en oude apparaten 9.2 Folders 9.3 Kleding 9.4 Oud papier inzameling 9.5 Schoolkrant 10. Lijst met afkortingen

4 4 Voorwoord Geachte ouder/ verzorger, Voor u ligt de infogids In deze gids leest u alle praktische informatie over O.B.S. F.T. Venema. Verder kunt u hierin ook lezen wat wij als school bereikt hebben en waarmee wij bezig zijn. Neem hiervoor rustig de tijd. Zo bent u goed op de hoogte van het reilen en zeilen op onze school. Bij deze infogids hoort de schoolgids die u op de website kunt inzien. Ook kunt u de infogids vinden op onze website. De houdbaarheid van informatie is, zoals u zult begrijpen, vaak beperkt. Nieuwe wetgeving, nieuw beleid en/of actualiteiten achterhalen vaak verstrekte informatie. Wij informeren u, als dit noodzakelijk blijkt, tussentijds middels een nieuwsbrief en/of nieuwsbericht. Deze wordt aan alle ouder(s) en/of verzorger(s) g d. Ook op onze website vindt u algemene en specifieke informatie. Verder kunt u er diverse foto s van verschillende activiteiten en groepsevenementen vinden. Tot slot willen wij nog vermelden dat u voor vragen, wensen en/of ideeën altijd welkom bent op onze school. Natuurlijk kunt u ons ook mailen, het mail adres is: Wij rekenen op een prettig en leerzaam schooljaar en vertrouwen wederom op uw steun en medewerking! Team OBS F.T. Venema Colofon Openbare Basisschool F.T. Venema Hoofdweg PP Westerlee T: E : W: Inspectie van het Onderwijs Rijksinspectiekantoor Groningen Sophialaan 20 Postbus AC LEEUWARDEN T: (gratis) W: E: Stichting voor Openbaar (Primair) Onderwijs Oost-Groningen (SOOOG) Bezoekadres SOOOG: Brede school De Meerkant Huningaweg PB Oostwold Tel: Postadres bestuur: SOOOG Postbus AB WINSCHOTEN Website: Cedin Onderwijsbegeleidingsdienst Lavendelheide 21, 9202 PD DRACHTEN T: E: GGD Informatie Centrum Gezondheid Hulpverleningsdienst Groningen Hanzeplein GW GRONINGEN T: Schoolverpleegkundige Gemeente: Portefeuillehouder: Dhr. Boon T: (gemeentehuis)

5 5 1. ONZE SCHOOL Gebouw OBS FT Venema is in de 40-er jaren gebouwd en staat aan de Hoofdweg in Westerlee. De school betrekt leerlingen uit Westerlee. Ook is er een enkele leerlingen uit een ander dorp uit de gemeente Oldambt die onze school bezoekt. De ouders van deze leerlingen hebben, tijdens de aanmelding, aangegeven bewust te kiezen voor onze school. Het opleidingsniveau van de ouders is wisselend en dit maakt het werken met onze kinderen erg boeiend. Het is een afspiegeling van de maatschappij, waarbij aangemerkt moet worden dat er bij ons op school weinig allochtonen zitten. De school beschikt op dit moment over 4 (les)lokalen, waarvan 1 leslokaal in een dependance is gevestigd, een kleine centrale ontmoetingsruimte en op de eerste verdieping bevindt zich de overblijfruimte en de IB ruimte. In de IB ruimte bevindt zich de orthotheek en in deze orthotheek is extra materiaal voor zorgleerlingen te vinden. Verder wordt sinds 2011, 1 (les) lokaal gebruikt door de BSO (De Vlinder). Naast de school is een gymnastieklokaal gesitueerd en aan de achterkant van de school is het schoolplein. Deze wordt door alle groepen gebruikt Leerlingenaantal Het aantal leerlingen bedroeg op 1 juli 2013; 48 leerlingen. In schooljaar staan er weer minder leerlingen bij onze school ingeschreven. We gaan dit schooljaar werken in 3 groepen, t.w , 4-5-6, 7-8. De verwachting is dat de school de komende jaren last blijft houden van de krimp. Dit betekent dat we waarschijnlijk nog verder in leerlingaantal achteruit zullen gaan Team Ons team bestaat uit 9 personen. Hiervan heeft 1 leerkracht een extra taak t.w. voor schoolcoördinatie en is er een leerkracht voor lichamelijke oefening en Humanistisch vormingsonderwijs. De leerkrachten hebben primair een lesgevende taak en vervullen daarnaast niet-lesgevende taken waaronder een aantal teamtaken. Eén leerkracht heeft de zorg voor onze zorgleerlingen. Zij is intern begeleider (IB er) en is belast met de bewaking en aansturing van de individuele leerlingenzorg. Zij coördineert, begeleidt en bewaakt de extra zorg en geeft daarnaast aandacht aan leerlingen met leer- en/of gedragsmoeilijkheden. Naast de interne begeleiding houdt zij ook de kwaliteit van onze school in de gaten. Ook schooljaar heeft de school van de bovenschoolse leiding weer voor 4 ochtenden een onderwijsassistent toebedeeld gekregen. Dit om de meervoudige combinaties een goede kans van slagen te geven. De algehele leiding van de school is in handen van de clusterdirecteur, deze is vrijgesteld van lesgevende taken. Hij is tevens clusterdirecteur van OBS Heiligerlee te Heiligerlee, OBS Beukenlaan te Winschoten en Obs de Wiekslag te Blijham. Hij houdt zich, samen met de schoolcoördinator, voornamelijk bezig met het schoolbeleid, de schoolorganisatie, kwaliteitsontwikkelingen en de interne en de externe communicatie. Als zodanig is hij het eerste aanspreekpunt en de spreekbuis van onze school. Het team wordt onderwijsondersteunend versterkt met 1 conciërge (voor 2 dagen, dinsdag en woensdag), een administratieve kracht en overblijfmoeders. Verder wordt de school door stagiaires bezocht van de Pedagogische Academie, SPW2, SPW3 en SPW4. We proberen zoveel mogelijk handen in de groepen in te zetten.

6 Waar de school voor staat Visie OBS F.T. Venema wil een samenleving zijn, waar kinderen onderwijs krijgen van een kwalitatief hoog niveau. We proberen ieder kind díe zorg en aandacht te geven, die bij dat specifieke kind past. Als school zijn wij er ons terdege van bewust dat wij, naast de ouders, een bijdrage leveren aan het latere functioneren van onze leerlingen in de maatschappij. Wij proberen onze leerlingen op een realistische wijze, zelfstandig te laten functioneren en handelen. Onze school is een lerende organisatie en doordat onze school een lerende omgeving is, blijft de school aan het vernieuwen. Vernieuwing is geen doel op zich, maar moet gezien worden als de drive voor constante verbetering Missie Samen sterk

7 De doelstellingen - De school voldoet aan de kerndoelen voor het basisonderwijs, zoals vastgelegd in de wet primair onderwijs. - Op basis van haar gemeenschappelijke visie krijgt het onderwijs invulling binnen het leerstofjaarklassensysteem waarbij het accent ligt op taal, lezen en rekenen en er veel aandacht is voor de leerlingenzorg. - De school biedt onderwijs, zorg en aandacht aan het kind die het verdient. Oftewel, de school biedt voldoende ruimte en aandacht voor die kinderen die, op grond van hun inzicht en ontwikkeling, een individuele leerweg moeten volgen. - Middels het direct instructiemodel wordt aan alle kinderen die aandacht gegeven die ze verdienen. - De cognitieve, sociale en emotionele ontwikkeling van de leerlingen is gericht op het leren zelfstandig te handelen en te functioneren in onze maatschappij waarbij zowel de individuele als de collectieve verantwoordelijkheid in en voor de maatschappij centraal staan. - De leerlingen leren verantwoordelijkheid te dragen voor zichzelf en anderen en samen te werken, zodat zij een positieve bijdrage aan de maatschappij kunnen leveren en in staat zijn zich in een steeds veranderende maatschappij te kunnen redden. - De leerlingen leren wat concrete maatschappelijke, sociale en economische ontwikkelingen vertaalt naar hun belevingsniveau (kunnen) betekenen voor hun woon- en leefomgeving, leefstijl, houding en positie in de samenleving. - De leerlingen leren kritisch te zijn op hun eigen presteren. Door regelmatig met hen over hun werk te praten willen we ze leren te plannen, te handelen en resultaten met elkaar in verband te brengen. - De leerlingen leren omgaan en werken met informatie- en communicatietechnologie. Het gebruik van computers is niet alleen ondersteuning van het onderwijs (middel) maar ook doel op zich, zodat de leerlingen vaardig worden in tekstverwerking, spreadsheet, presentatie, gebruik en communicatie via Internet en . - De school heeft een open communicatiestructuur, een democratische besluitvorming op basis van doelstellingen en beleidsvoornemens zoals vastgelegd in dit plan dan wel uitgewerkt in de verschillende (deel)plannen Onderwijsconcept - Toegankelijk voor alle kinderen, ongeacht hun godsdienst of levensbeschouwing. - Ruimte en aandacht voor ieder kind. - Begrip kweken voor de verschillen in leefstijl. - Vergroten van de maatschappelijke betrokkenheid. - Een veilige, inspirerende en ontwikkelingsgerichte leeromgeving. - Kunnen nemen van individuele en collectieve verantwoordelijkheid. - Voor zover het binnen de mogelijkheden ligt; rekening houden met alle leerlingen op alle niveaus. - Hoge verwachtingen. - Systematische evaluatie van leerling prestaties, zowel methodisch als methode onafhankelijk. - De verschillen in cognitieve, sociale en emotionele en motorische ontwikkeling in beeld brengen en hier ook begeleiding in geven. - Computergebruik vanaf groep 1. - Moderne methoden en materialen. - Effectieve besteding van de leertijd. - Prioriteit ligt bij basisvakken, met name lezen, taal en rekenen. - Zelfstandig werken en het toewerken naar het werken met een weektaak. - Goede voorbereiding op het Voortgezet Onderwijs. - Centrale rol voor de leraar als begeleider van het leerproces. 7

8 8 Dit heeft consequenties voor: Kwaliteitszorg: Binnen de school vinden wij het belangrijk de kwaliteit van het lesgeven en de kwaliteit van de organisatie hoog te houden. Wij gebruikten daarom KWINTOO om deze kwaliteit systematisch te meten, te analyseren en te verbeteren. Vanaf schooljaar is er binnen het SOOOG gekozen te werken met Integraal. Professionalisering: Deskundigheidsbevordering en professionalisering van onderwijsgevenden is een steeds terugkerend aandachtspunt. Om bij te blijven is het belangrijk hierin te investeren. Het uitgangspunt daarbij is dat deskundigheidsbevordering en professionalisering ten goede moet komen aan het directe onderwijsproces. Kindgerichtheid: Wij proberen binnen ons onderwijsconcept zoveel mogelijk de ontwikkeling van ieder kind te volgen. Dit betekent dat wij ons onderwijsaanbod afstemmen op de behoeften van kinderen. Tevens proberen wij rekening te houden met verschillen in kennen en kunnen. Dit komt tot uiting in instructie (direct instructiemodel) en in de verwerking van de leerstof. Zelfstandigheid: Binnen onze school vinden wij het belangrijk dat kinderen zelfstandig kunnen bepalen waar zij mee bezig gaan. Wij willen, gedurende de schoolloopbaan van het kind, dan ook komen tot het zelfstandig plannen van de leerstof voor de hele week. Zelfbeschikking maakt kinderen tot competente en zelfverantwoordelijke personen. Zij kunnen de verantwoordelijkheid nemen voor zichzelf, het eigen werk en het eigen leerproces Sociaal-emotioneel welbevinden: Het sociaal-emotioneel welbevinden van kinderen is belangrijk en heeft een hoge prioriteit. Om te komen tot leren en zelfontplooiing, moet een kind goed in zijn/haar vel zitten. Mede hierom maken we gebruik van Zien, dit is een sociaal emotioneel lvs behorende bij ons administratieprogramma ParnasSys. Vaardigheden en kennis: Voor kinderen en onderwijsgevenden is het belangrijk dat de omgeving, waar zij vele uren per dag verblijven, als prettig wordt ervaren. We proberen ieder kind díe zorg en aandacht te geven, die bij dat specifieke kind past. Door geborgenheid te bieden, humor te hebben en plezier uit te stralen, kan kennis beter worden opgenomen en op een later tijdstip worden toegepast. We streven ernaar het optimaal mogelijke uit een kind te halen Kwaliteit van de school Gedurende schooljaar wordt er binnen de school gewerkt aan: 1. Kwaliteitszorg middels Integraal: -Afname -Analyse -Actieplannen maken n.a.v. de analyse/ implementatie Zorg en begeleiding: -Uitvoering van het zorgprofiel Monitoren van de M en E toetsen CITO op schoolniveau, groepsniveau en hier acties uit destilleren -Werken in de groepen met het logboek voor de groep extra uit het groepsplan -Werken in de groepen met het groepsplan -Invoeren leerlingvolgsysteem voor sociaal emotionele ontwikkeling behorende bij ParnasSys (ZIEN) 3. Individuele trajecten/ cursussen leerkrachten: -Coöperatieve werkvormen. -Kansrijke combinatiegroepen wordt afgesloten -Individuele cursussen ingekocht bij de SOOOG academie

9 Toetsen Groepen 1 en 2 : Cito-toets Rekenen voor kleuters Cito-toets Taal voor kleuters Groepen 3 en 4 : Cito-toets DMT 2009 (technische leesvaardigheid ) AVI leestoets Cito-toets Begrijpend lezen Cito-toets Rekenen en wiskunde Cito-toets Spelling Cito-toets Woordenschat Methodeafhankelijke toetsen voor lezen, taal en rekenen. Groepen 5 t/m 8 : Cito-toets DMT 2009 AVI leestoets Cito-toets Begrijpend lezen Cito-toets Rekenen en Wiskunde Cito-toets Studievaardigheden Cito-toets Spelling Cito-toets Woordenschat Cito-entreetoets groep 7 Cito-eindtoets groep 8 Methodeafhankelijke toetsen voor begrijpend lezen, taal en rekenen. Methodeafhankelijke toetsen voor geschiedenis, natuur, verkeer en aardrijkskunde Cito-toetsen en uitstroom leerlingen VO Gedurende het schooljaar worden in alle groepen Cito-toetsen afgenomen. CITO toetsen zijn landelijk ontwikkeld en erkende toetsen die de cognitieve ontwikkeling van de leerlingen meten op verschillende momenten in het schooljaar en op verschillende (vak)gebieden. De leerlingen van groep 7 nemen deel aan de CITO Entreetoets groep 7 (einde schooljaar), de leerlingen van groep 8 nemen deel aan de centrale eindtoets. Dit ter bevestiging van het uiteindelijke schoolniveau VO. De eindtoets zal, schooljaar , worden afgenomen in de maand april Naast de CITO eindtoets wordt in groep 8 ook de NIO toets afgenomen. Deze toets laat zien welk IQ bij uw kind hoort. Over de uitkomst van de NIO toets en het beeld dat het leerkrachtenteam van uw kind heeft, zal met u, door de groepsleerkracht(en) van groep 8, een gesprek worden aangegaan. Dit om te komen tot een goede keuze/ plaats voor uw kind in het V(oortgezet) O(nderwijs). Voorts zullen de leerlingen van groep 8, in het kader van voorlichting over het voortgezet onderwijs, in schoolverband een bezoek brengen aan het Dollard College (lessencarrousel). Tevens organiseren wij, gaande het schooljaar, voor u een voorlichtingsavond, die wordt verzorgd door iemand van het Dollard College. Nadere informatie hierover kunt u lezen in de nieuwsbrief of een nieuwsbericht.

10 10 CITO eindtoets resultaten: schooljaar landelijk gemiddelde schoolgemiddelde ,3 534, ,7 538, ,4 536,0 De schoolverlaters van het afgelopen schooljaar zijn uitgestroomd richting het Dollard College te Winschoten Uitstroom leerlingen Voortgezet Onderwijs (VO) : Praktijk gericht onderwijs (PRO) VMBO Basis Beroeps (BB) met leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) VMBO Basis Beroeps (BB) zonder leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) VMBO Kader Beroeps (KB) met leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) VMBO Kader Beroeps (KB) zonder leerweg ondersteunend onderwijs VMBO Theoretische Leerweg (TL) met leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) VMBO Theoretische Leerweg (TL) zonder leerweg ondersteunend onderwijs (LWOO) HAVO VWO VWO+ 0 leerlingen 0 leerlingen 0 leerlingen 0 leerlingen 1 leerlingen 0 leerlingen 3 leerlingen 0 leerlingen 3 leerlingen 0 leerlingen

11 11 2 DE ORGANISATIE 2.1. Organisatie: Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen (SOOOG) OBS FT Venema valt onder de verantwoordelijkheid van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen. De stichting is in beheers- en beleidsmatig opzicht verantwoordelijk voor het openbaar basisonderwijs in de gemeenten Bellingwedde, Oldambt en Pekela. De stichting omvat met ingang van het schooljaar basisscholen, 1 nevenvestiging, 1 school voor speciaal basisonderwijs en 1 ZMLK school, waar ca. 330 leerkrachten zorg hebben voor ca leerlingen. De Stichting Openbaar Onderwijs oost Groningen onderschrijft de Code Goed Bestuur. Het bestuursmodel van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen is gebaseerd op een scheiding van de functies van besturen en toezicht houden. Het College van Bestuur voert de werkgeverstaak uit en stuurt de organisatie aan voor het bereiken van de beleidsdoelstellingen. Het College van Bestuur bepaalt de hoofdlijnen van het beleid, zoals strategievorming, planning, structurering en procesbeheersing. De Raad van Toezicht is het toezichthoudende orgaan. De Raad van Toezicht is verantwoordelijk voor deugdelijk en adequaat intern toezicht op het College van Bestuur. Het College van Bestuur bestaat uit: J.H. Hansen (voorzitter) beleidsterreinen financiën en huisvesting T. Hulst (lid) beleidsterreinen personeel en onderwijs De Raad van Toezicht bestaat uit: Dhr. J.H. (Jan) de Wit voorzitter Dhr. J.G. (Hans) de Kimpe vice voorzitter Mr. G.W. (Govert) Brouwer lid Dhr. P. (Pim) Flinterman lid Mevr. J.J. (Jannie) Bos - lid Bezoekadres SOOOG: Postadres bestuur: Brede school De Meerkant SOOOG Huningaweg 8 Postbus PB Oostwold 9670 AB WINSCHOTEN Tel: Website: De groepen Op onze school wordt gewerkt volgens het leerstofjaarklassensysteem en instructie gegeven volgens het direct instructie model (DIM). Wij besteden veel aandacht en zorg aan de individuele leerling. In toenemende mate zullen wij meer ruimte creëren voor het zelfstandig werken en samenwerken. Wij willen de leerlingen leren zelfstandig te werken aan opdrachten middels dagdeel-, dag- en weektaken. Voorts is er veel aandacht voor de sociale en emotionele ontwikkeling van onze leerlingen. De leerlingen zijn bij aanvang van het nieuwe schooljaar verdeeld over 3 groepen: 1-2-3, 4-5-6, 7-8 Iedere groep heeft twee vaste leerkrachten. De gemiddelde groepsgrootte bedraagt ongeveer 15 leerlingen waarbij wij een bewuste keuze hebben gemaakt voor een extra personeelsinzet in de onderbouw.

12 2.3. Vervanging bij ziekte van de leerkrachten Als er een leerkracht ziek is, is dat erg vervelend voor de leerlingen. Dit betekent verandering in de structuur van de groep en dat veroorzaakt altijd spanning bij kinderen. Wij proberen derhalve de vervanging altijd door één persoon te laten verzorgen. Hiervoor wordt gebruikt gemaakt van een eigen, stichtingsbrede invalpool. Tijdens een vervanging loopt het in de groep vaak even anders dan gebruikelijk. Wilt u uw kind(eren) er op wijzen dat vervangers gastleerkrachten zijn, waarbij leerlingen zich moeten aanpassen en gedragen! Het aanbod van vervangers is beperkt, waardoor wij geen garantie kunnen geven voor vervanging. Sterker nog, soms is er, ondanks alle moeite, geen vervanging beschikbaar. Afhankelijk van de situatie kan de directeur dan besluiten de leerlingen vrij te geven. Voor meer informatie hierover verwijzen wij u naar de schoolgids De schooltijden (inlooptijd van 5 minuten voor alle groepen) Omdat in de onderbouw de kinderen vaak door hun ouders van school worden gehaald en naar school worden gebracht hebben we voor de groepen 1 t/m 4 dezelfde tijden gekozen. Voor de groepen 5 t/m 8 zijn de tijden ook gelijk. De pauzes zijn elke dag van uur. De leerlingen van 1 t/m 4 maken 899 uur en van 5 t/m 8 maken 1019 uur, waardoor een marge van 19 uur voor onderwijsdagen, extra vergaderingen e.d. beschikbaar is. groepen dagen ochtend middag groep 1 t/m 3 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag uur uur uur uur uur uur uur vrij uur vrij Groep 4 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag groep 5 t/m 8 maandag dinsdag woensdag donderdag vrijdag uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur uur vrij uur vrij uur uur vrij uur uur

13 De schoolbel De schoolbel wordt op onze school handmatig bediend. Van alle leerlingen wordt verwacht dat zij voor aanvang van de bel aanwezig zijn. I.v.m. het op tijd kunnen starten van de lessen gaat de bel om en uur. Op deze manier gaat er minder lestijd verloren. Ouders die de kinderen van de groepen 1 en 2 naar binnen brengen worden verzocht om het afscheid nemen zo kort mogelijk te houden. Let op: Te laat komen geeft onrust in de groep en verstoort de les. Tijdens de pauzes en 15 minuten voor aanvang van de school is er pleintoezicht. Wilt u er voor zorgen dat uw kind(eren) niet eerder dan 15 minuten voor aanvang van de school aanwezig is (zijn), 2.6. De pauzehap De kleuters nemen fruit of een boterham mee en iets te drinken, dat gezamenlijk om uur wordt genuttigd. Geef uw kind liefst niet teveel mee, zodat we niet lang op elkaar hoeven te wachten. We stellen het zeer op prijs dat er fruit of brood mee gegeven wordt. De overige leerlingen mogen ook iets te eten of te drinken meenemen voor de pauze, het liefst ook fruit of brood. 2.7 Lichamelijke opvoeding De kinderen in groep 1,2 hebben hun gymnastiekschoentjes (balletschoentjes zonder veters) op school, omdat ze dagelijks gebruikt worden. De kleuters dragen geen speciale gymkleding. De overige leerlingen dragen een turnpakje of een sportbroekje met T-shirt. Het dragen van gymschoenen stellen wij verplicht. Het dragen van sieraden tijdens de gymuren is i.v.m. het gevaar voor ongelukken niet toegestaan. De gymkleding van de laagste groepen gaat op maandag mee naar school en wordt aan het eind van de week mee naar huis genomen om te wassen. Voor de leerlingen van de hoogste groepen hangt het van de gymles af of de spullen vaker meegenomen worden om te wassen. Het gymrooster ziet er als volgt uit: Tijden: Groep 1-2: maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend Groep 3-4-5: maandagmiddag en dinsdagmiddag (vak leerkracht) Groep : dinsdagmiddag (vakleerkracht) en vrijdagmiddag 2.8 Schoolsportdag De groepen 6,7 en 8 doen ieder jaar mee aan de schoolsportdag, die op (datum volgt) wordt gehouden op het sportveld, in het zwembad en in de sporthal te Scheemda. De datum wordt, zo gouw deze bekend is, op de jaarplanning bijgeschreven. 2.9 Humanistisch vormingsonderwijs Doel van het Humanistisch vormingsonderwijs (HVO) is, de kinderen te leren omgaan met vragen die betrekking hebben op waarden en normen. Verder worden de kinderen gestimuleerd tot zelfstandig oordelen en handelen, door bij die keuzes rekening te houden met anderen en daarvoor zelf verantwoordelijk te zijn. Vanuit deze filosofie gaat onze HVO-leerkracht, mw. Ubbens, met de kinderen in gesprek over deze onderwerpen. Mogelijke onderwerpen zijn: vriendschap, eerlijk zijn, vooroordelen, bang zijn, liegen, iemand verrassen, de baas spelen en uitgesloten worden. Naast kringgesprekken worden ook andere werkvormen gebruikt om de lessen afwisselend en boeiend te maken: rollenspel, voorlezen van een verhaal, pantomime, tekenen en diverse spelvormen. De lessen worden gegeven aan de groepen 7 en 8 en vinden plaats op dinsdagmiddag.

14 Schoolactiviteiten Alle normale onderwijsactiviteiten staan beschreven in het Schooljaarplan , de Infogids, de Jaarplanning, het Activiteitenplan en het Zorgplan. Voorts stellen de groepsleerkrachten wekelijks een leerstofplanning (n.a.v. activiteitenrooster) samen en registreren zij de behandelde leerstof in hun groepsmappen. Verder worden de vorderingen in daarvoor ontwikkelde computerprogramma s gezet. Naast het onderwijs worden ondersteunende onderwijsactiviteiten aangeboden zoals: excursies, voorstellingen en voorlichtingen Klassen-, corvee- en overige diensten Samen moeten wij zorg dragen voor een ordelijke en opgeruimde school. Daarom hebben de leerlingen in alle groepen bij toerbeurt klassendienst. Deze dienst bestaat dagelijks uit verschillende werkzaamheden waaronder het uitdelen en ophalen van lesmaterialen, het verzorgen van planten, het schoonvegen van het lokaal en bord etc. Ook in en om de school hebben kinderen soms taken die vervuld moeten worden. Te denken valt daarbij aan ophalen van afval uit de groepen, opruimen van het schoolplein, bij de weg zetten van de afvalcontainers etc De avondvierdaagse In de week van 1 t/m 5 juni 2015 neemt de school deel aan de Avondvierdaagse te Winschoten. De deelname is vrijwillig. Groep 2 t/m 4 lopen de 5 km. De groepen 5 t/m 8 10 km. De 5 km wandelaars worden per auto gebracht en gehaald, de 10 km wandelaars gaan per fiets. De feestelijke intocht op de laatste dag start om uur vanaf de sportvelden in het stadspark te Winschoten. De routes zijn te vinden in het Dagblad van het Noorden en worden ook door school verstrekt. De leerlingen dragen tijdens de laatste avond een school t-shirt De laatste schooldag Het schooljaar wordt op de laatste schooldag feestelijk afgesloten met allerlei activiteiten in en rond de school. Deze dag zijn alle leerlingen om uur vrij Verzuim Alle leerlingen zijn vanaf hun 5 e verjaardag leerplichtig. Als uw kind de school niet kan bezoeken, dan dient u uw dochter/zoon vóór uur of uur af te melden middels een briefje of telefoontje. Dit geldt ook voor de 4-jarigen. Bij langdurige afwezigheid verzoeken wij u contact op te nemen met de groepsleerkracht. Absentie wordt door de school nauwkeurig geregistreerd. In geval van ongeoorloofd verzuim, dan wel geruchten dat ongeoorloofd wordt verzuimd, meldt de school dit bij de leerplichtambtenaar. De leerplichtambtenaar kan na vaststelling van ongeoorloofd verzuim een procesverbaal opmaken, die tot hoge boetes kan leiden. Afwezigheid van school kan tot achterstand in de schoolontwikkeling leiden! Bezoeken aan (tand)arts, logopedist etc. dienen dan ook zoveel mogelijk buiten schooltijd te worden gepland. In bijzondere gevallen kan (extra) verlof (naast de schoolvakanties) worden verleend. De voorwaarden waaronder uitsluitend verlof wordt verleend, leest u achter in deze infogids. Verlof buiten de reguliere schooltijden dient u altijd schriftelijk aan te vragen bij de directeur van de school. Een aanvraagformulier is op school (groepsleerkracht) aanwezig.

15 Huiswerk De kinderen krijgen vanaf groep 4 huiswerk mee naar huis. In groep 3 wordt er twee keer per week Veilig Leren Lezen meegegeven. Naarmate ze ouder worden, krijgen de kinderen meer huiswerk mee. Als kinderen huiswerk mee krijgen mag dit alleen in een mapje (van school) en tas, zodat de schoolspullen netjes blijven Verjaardagen van leerlingen Voor elk kind is zijn verjaardag een feest. Uw kind mag dan op school trakteren in de klas. Omdat er in de klas geregeld een kind jarig is en er dus vaak getrakteerd wordt is het verstandig om aan het kwetsbare kindergebit te denken. Enkele suggesties zijn onder andere: rozijnen, worst, kaas, appel, banaan enz. Verder mogen de jarigen in de pauze ook de andere leerkrachten trakteren. Het is echter niet de bedoeling dat de broertjes en zusjes in de andere klassen getrakteerd worden Overblijven en buitenschoolse opvang: Overblijven: De school kent een overblijfregeling. Deze valt geheel onder de verantwoordelijkheid van de overblijfcommissie, bestaande uit ouders. Er is de mogelijkheid tot overblijven op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag van uur. De kosten bedragen per keer 2,00. Ouders kunnen ook een kaart voor 10 keer overblijven kopen voor 15,00). Voor informatie kunt u terecht bij Mw. J. Meis (tel: ) en Mw. I. Buurman (tel: ). Buitenschoolse opvang: BSO: Per 1 augustus 2007 dienen scholen zorg te dragen voor het organiseren van een voorziening voor buitenschoolse opvang. Buitenschoolse opvang is één van de vormen van kinderopvang die valt onder de reikwijdte van de Wet kinderopvang. Werkende ouders met schoolgaande kinderen hebben voorzieningen nodig voor het combineren van werk en zorg. Ouders zijn vrij in de wijze waarop zij de opvang van hun kinderen vorm geven; via opvangvoorzieningen of op een andere manier. Wij werken samen met: Kinderopvang De Kaboutertjes en B.S.O. de Reuzen te Scheemda Bezoekadres: Stationsstraat EG Scheemda Tel: Stichting Kinderopvang Winschoten Bezoekadres: Zaanstraat 47a 9673 CA Winschoten Tel: Sinds maart 2011 is er in onze school Infogids ook een O.B.S. dependance F.T. Venema van de BSO De Reuzen gevestigd. Informatie hieromtrent is te verkrijgen via de school of door te bellen met

16 Kennismakingsavonden, contactmiddagen en avonden Bij aanvang van het nieuwe schooljaar organiseren wij voor ouders en verzorgers een kennismakingsavond. Verder worden er, gedurende het schooljaar, voorafgaand aan de rapportuitgifte contactmiddagen en avonden georganiseerd. Het spreekt voor zich dat uw aanwezigheid, op alle avonden, bijzonder op prijs wordt gesteld. Op de kennismakingsavond wordt u geïnformeerd over de inhoud en werkwijze gedurende het schooljaar. Tijdens het voortgangsgesprek (contactavond/middag) wordt u geïnformeerd over de ontwikkeling van uw kind inzake vorderingen, vaardigheden, gedrag en houding. Voorts wordt u, voor zover van toepassing, geïnformeerd over de specifieke leerlingenzorg rondom uw kind. Hierbij moet u denken aan extra begeleiding, handelingsplannen, individuele leerlijnen etc. Een verzoek van ons aan u is, als het enigszins mogelijk is, samen (vader, moeder of ex-partner) te komen. Tijdens de bijeenkomst kunt u de groepsleerkracht vragen stellen en, daar waar nodig, nader informeren over thuissituatie etc. Voorafgaand aan het voortgangsgesprek bieden wij u graag de gelegenheid het gemaakte werk van uw dochter/zoon in te zien! Dit ligt bij het klaslokaal van uw kind ter inzage Informatieverschaffing gescheiden ouders: Volgens het burgerlijk wetboek hebben scholen een informatieplicht. De school is verplicht om beide ouders te informeren over belangrijke feiten en omstandigheden van het kind. Dit geldt o.a. voor de schoolrapporten, uitslagen van Cito toetsen, schoolonderzoeken en onderwijskundige rapporten. Daarnaast wordt er gelegenheid geboden om oudergesprekken te voeren en schoolactiviteiten (dit alleen als beide ouders en het kind dit willen) bij te wonen. Informatieverstrekking is van belang om te voorkomen dat het kind van zijn of haar ouders vervreemdt. Het gaat hierbij om een wederkerig belang van kind en ouder. Als een echtscheiding niet in harmonie plaats vindt, kunnen er problemen ontstaan. Uitgangspunt voor de school is het belang van het kind. Dit belang kan het best gewaarborgd worden als de school geen partij wordt in een mogelijk conflict. De school zal zich daarom neutraal opstellen en uitvoering geven aan de wet- en regelgeving ten aanzien van de informatieverstrekking aan ouders. Uitzonderingen op de plicht tot informatieverstrekking zijn: Indien een rechterlijke beschikking kan worden overlegd waarin het recht op informatie is beperkt; In gevallen dat de informatie in verband met het beroepsgeheim ook niet aan de andere ouder wordt verstrekt; Als de informatieverstrekking niet in het belang is van het kind. In dit geval zal de school zwaarwegende argumenten moeten hanteren om informatie te weigeren. De ouder kan een dergelijke beslissing altijd laten toetsen door een klachtencommissie of de rechter. Mocht het zo zijn dat u op de geplande middagen of avonden bent verhinderd, dan kunt u rechtstreeks met de groepsleerkracht een andere afspraak maken. Alle werkzame leerkrachten zijn dagelijks uitgezonderd de woensdag tot uur op school voor correctiewerkzaamheden, voorbereiding, overleg etc. en staan u dan graag te woord.

17 Rapporten, data rapportuitgifte Ieder schooljaar ontvangt de leerling een nieuwe rapportkaart. Hierop staat de beoordeling van de voortgang in de methode en het resultaat van de cito-toetsen vermeld. De beoordeling van de methode is een momentopname, het geeft het niveau van dat moment, na 6 weken oefenen met de stof, weer. Het resultaat van de cito-toetsen geeft het inzicht dat uw kind heeft, tot op dat moment, van alle leerstof aan. Data kennismakingsavond en rapportavonden schooljaar : Voor de leerlingen uit alle groepen wordt er 3 keer per schooljaar een contactavond georganiseerd. Op alle drie de contactavonden gaan wij ervan uit, dat u, ouder(s)/verzorger(s) van onze leerling(en), aanwezig bent. Voor het bezoeken van deze middag/avond ontvangt u een nieuwsbericht, waarin u wordt uitgenodigd voor het gesprek. De ouders van de leerlingen van groep 8 worden in maart 2013 door de eindverantwoordelijke leerkracht van groep 8 thuis bezocht. Dit in verband met het bepalen van de juiste instroom in het voortgezet onderwijs. Kennismakingsavond 25 en 26 augustus 2014 Voortgangsgesprek 1 e Contactmiddag/avond 6 en 7 oktober t/m 8 1 e rapport groep 8 Mee: 12 december e Contactmiddag/avond 8 en 9 december e rapport 1 t/m 7 Mee: 20 februari e Contactmiddag/avond 16 en 17 februari e rapport groep 8 Mee: 20 maart e Contactmiddag/avond 16 en 17 maart e rapport 1 t/m 7 Mee: 26 juni e Contactmiddag/avond 22 en 23 juni Examen Verkeer Verkeer: De leerlingen van groep 7 nemen in het voorjaar deel aan het theoretisch en praktisch verkeersexamen. Voor de praktische verkeerstoets dient de leerling(e) een fiets te hebben die aan alle wettelijke eisen voldoet. Wilt u zorgdragen voor een goede fiets? Ouderhulp, ouderideeën en oudervergoeding Op school, of in schoolverband, vinden naast het dagelijkse onderwijs vele activiteiten plaats. Voor deze activiteiten hebben wij uw hulp nodig. Zonder die hulp kunnen activiteiten geen doorgang vinden. Het komende schooljaar rekenen wij weer graag op uw hulp! Heeft u zelf ideeën of mogelijkheden voor nieuwe activiteiten, dan horen wij dat graag. Wij staan open voor nieuwe initiatieven, mits zij passen binnen de visie en planning van onze school. Ieder schooljaar zijn gelukkig weer diverse ouders bereid mee te helpen. Uw hulp en ideeën zijn onmisbaar voor de verdere schoolontwikkeling en schoolactiviteiten. Als wij voor het reizen naar evenementen buiten de gemeente gebruik maken van uw auto is het belangrijk dat u wel beschikt over een inzittendenverzekering. Tevens moet uw auto, ook op de achterbank, voorzien zijn van veiligheidsgordels Sport Alle activiteiten die door de school worden georganiseerd, worden ook door ons begeleid. Niet begeleid worden activiteiten van verenigingen, bijvoorbeeld korfbal, handbal, tennis etc.. Misschien dat er onder u enthousiaste begeleiders zijn die dat wel willen doen. Wij werken, uitsluitend administratief, graag hieraan mee.

18 Excursies, culturele bezoeken en maatschappelijke oriëntaties Alle groepen gaan jaarlijks, in het kader van wereldoriëntatie, op excursie. Voorts bezoeken, met name leerlingen van groep 8 in het kader van maatschappelijke oriëntatie, bedrijven en instellingen en/of ontvangen bedrijfspresentaties op school. Zodra de gegevens over de excursies, voorstellingen etc. bekend zijn, ontvangt u hierover meer informatie middels jaarplanning, nieuwsbrief of nieuwsbericht Bibliotheek Van de bibliotheek hebben we boeken in bruikleen gekregen ter aanvulling van onze eigen schoolbibliotheek. Verder wordt er door de leerkrachten regelmatig een projectcollectie of normale leesboeken gehaald bij de bibliotheek Ouderavond Jaarlijks wordt er een feestavond georganiseerd. Iedere groep presenteert zich op deze avond met zang, dans, toneel en/of muziek. Ouders van onze leerlingen worden voor deze avond van harte uitgenodigd om de prestaties te bewonderen! Wanneer de feestavond plaats vindt, kunt u vinden in onze jaarplanning Schoolreisjes Alle kinderen gaan jaarlijks op schoolreis. Groep 1 t/m 6 gaan een dagje uit, terwijl groep 7 en 8 drie dagen op reis gaan. De leerlingen van groep 1 t/m 6 gaan met de bus. De leerlingen van groep 7, 8 gaan op de fiets / of worden met de auto gebracht ( b.v. als ze naar een eiland gaan ). De bestemmingen en data worden gedurende het schooljaar vastgesteld; hierover wordt u ingelicht via de nieuwsbrief Mobiele telefoons, MP 3 spelers en de I-pod Het is niet toegestaan dat leerlingen een mobiele telefoon, MP 3 speler of I-pod meenemen naar school. Deze zaken zijn weliswaar leuk, maar vreselijk kwetsbaar. Kinderen die buiten het dorp wonen en op de fiets komen, mogen een mobiele telefoon bij zich hebben, maar dienen deze bij binnenkomst van de school in te leveren bij de groepsleerkracht Schrijfonderwijs Het schrijven heeft, naast lezen, een centrale plaats in de ontwikkeling van de leerlingen op school. Het is belangrijk dat kinderen op een juiste wijze leren schrijven met een kwalitatief goede pen. Vanaf groep 3 ontvangen de leerlingen een Stabilo waarmee ze moeten schrijven. Als de Stabilo door onvoorzichtig gebruik kapot gaat gaan we er vanuit dat ouders hem zelf vervangen.

19 Verzekeringen en eigen risico in en om school De school is, middels het afsluiten van een combiverzekering door het SOOOG, verzekerd tegen haar aansprakelijkheid. De verzekering bestaat uit een ongevallen/wa-verzekering, een reisverzekering en een bedrijfsaansprakelijkheid verzekering. Mochten er zich dingen voordoen waardoor u meent recht te hebben op een vergoeding, dan kunt u de schade melden bij het bestuursbureau (SOOOG). Natuurlijk kunt u besluiten om naast een particuliere aansprakelijkheidsverzekering en een ziektekostenverzekering, een ongevallenverzekering af te sluiten. Een ongevallenverzekering geeft recht op een extra uitkering bij ongeval met blijvend letsel Nieuwsbrief en nieuwsbericht Deze infogids hoort bij de schoolgids Zowel de infogids als de schoolgids kunt u downloaden van onze website. Voorts ontvangt u periodiek een nieuwsbrief (ook te vinden op de website) met de laatste actuele schoolinformatie. Van specifieke groepsactiviteiten en/of groepsinformatie ontvangt u een nieuwsbericht en/of programmaboekje, voorzover het niet in de nieuwsbrief staat vermeld. In de hal kunt u op het prikbord belangrijke informatie vinden over schoolse en niet-schoolse zaken Schoolfotograaf Jaarlijks komt de schoolfotograaf op school. U wordt middels de nieuwsbrief geïnformeerd over de exacte datum. Via de school ontvangt u een inlogkaart, waarmee u de foto s van uw kind(eren) kunt bestellen Geldacties Gedurende het schooljaar zijn er een aantal geldacties waar onze school aan meedoet. In het najaar lopen de leerlingen kinderpostzegels. Verder zijn er incidenteel acties ten behoeve van een maatschappelijk doel of voor een speciale wens van de school. Denk hierbij aan een sponsorloop en de verkoop van geraniums t.b.v. het schoolplein Gevonden voorwerpen Wilt u om vermissingen te voorkomen, de naam van uw kind(eren) duidelijk vermelden in jassen, sjaals, mutsen, laarzen, gym- en zwemkleding, handdoeken etc. Mist u kledingsstukken of andere voorwerpen, informeer bij de leerkracht van uw kind(eren). Zij weten precies waar de gevonden voorwerpen te vinden zijn. Gevonden voorwerpen worden niet langer dan 4 weken bewaard! Indien ze dan nog niet zijn opgehaald door de eigenaar of eigenares, worden ze uit school verwijderd Regen en de toegang tot het plein en de school Wilt u, vooral als het regent, de kinderen zo laat mogelijk naar school laten gaan? Het komt regelmatig voor dat leerlingen al voor 8.00 uur of uur bij school staan te wachten. Volgens afspraak mogen ze dan nog niet naar binnen.

20 Website en foto s van uw kinderen Regelmatig worden nieuwe foto s etc. op onze website geplaatst! Laat eens via de groepsleerkracht horen wat u er van vindt? Weet u het nog? Onze site is: Misschien heeft u ook wel ideeën? Voorts worden op school ook voor andere doelen wel eens foto s of videobeelden gemaakt. Indien u er bezwaar tegen heeft dat uw kind op een foto, bijvoorbeeld voor onze website of als promotie voor onze school in de media, wordt gebruikt, dan kunt u dat kenbaar maken aan de desbetreffende groepsleerkracht of mailen naar Zonder uw bericht gaan wij er vanuit dat u geen bezwaar heeft Vereniging voor openbaar onderwijs (VOO) Voor alle betrokkenen, leerlingen, ouders, leerkrachten, schoolleiders, schoolbesturen, politici, onderwijsambtenaren, ouderraden en medezeggenschapsraden, is het VOO bereikbaar. Het VOO geeft u informatie en advies. Lokaal, regionaal en landelijk komt het VOO op voor de belangen van het openbaar onderwijs. Ondanks alle informatie in de school- en infogids, kan het voorkomen dat u nog vragen heeft. Vragen over de school kunt u stellen aan de teamleden of de directeur. Vragen in het algemeen over openbaar onderwijs kunt u telefonisch voorleggen aan het VOO (tel ). Ook kunt u via de website: uw vragen stellen Omgang en gedrag Onze school kenmerkt zich door een open communicatiestructuur. De school hanteert gedragsregels die borg staan voor wederzijds respect en begrip. In goed onderling overleg wordt de dagelijkse gang van zaken in de school tussen leerlingen, ouders, teamleden en directie afgehandeld. Voor uitzonderlijke c.q. ongewenste situaties en/of gedrag heeft de school een gedragsprotocol/veiligheidsprotocol opgesteld. Hierin staan alle zaken rondom gedrag, pesten, maatregelen etc. beschreven. Het gedragsprotocol ligt ter inzage op school Regeling toelating, time out, schorsing en verwijdering van leerlingen De meeste leerlingen worden gewoon toegelaten op school en krijgen nooit te maken met een time out maatregel, schorsing of verwijdering. Als zich echter één van bovenstaande situaties voordoet, is een zorgvuldige uitvoering van de regels en procedures die de onderwijswetgeving voorschrijft in het belang van alle partijen. De scholen van de Stichting Openbaar Onderwijs Oost Groningen hebben bovenschool procedures vastgesteld, zodat voor alle betrokken partijen duidelijk wordt wat voor hen in desbetreffende situaties van toepassing is. Deze procedures staan beschreven in: de regeling toelating van leerlingen de regeling time out, schorsing en verwijdering van leerlingen Beide regelingen liggen ter inzage op de school en het bestuursbureau.

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 OBS F.T. Venema INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 2 Infogids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord/Colofon 1. Onze school 1.1 Schoolspecifiek 1.1.1 Gebouw 1.1.2 Leerlingenaantal 1.1.3 Team 1.2 Waar de school

Nadere informatie

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2015-2016 versie juni 2015

OBS F.T. Venema INFOGIDS 2015-2016 versie juni 2015 OBS F.T. Venema INFOGIDS 2015-2016 versie juni 2015 2 Inhoud Colofon... 5 Voorwoord... 6 1. ONZE SCHOOL... 7 1.1. Schoolspecifiek... 7 1.1.1. Gebouw... 7 1.1.2. Leerlingenaantal... 7 1.1.3. Team... 7 1.2.

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS 2014-2015

Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS 2014-2015 Uw kind in onze handen, met onderwijs, ondersteuning en aandacht dat het verdient! INFOGIDS 2014-2015 versie juni 2014 2 Infogids 2014-2015 Inhoudsopgave Voorwoord/Colofon 1. Onze school 1.1 Schoolspecifiek

Nadere informatie

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1

verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 verkorte schoolgids basisschool De Linde 2011-2012 1 Woord vooraf Dit informatieboekje is een bijlage bij de schoolgids. In de schoolgids wordt uitgebreid de structuur van de school in al haar facetten

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Informatiefolder

Informatiefolder O b s We s te rs c h o o l Informatiefolder 2016-2017 Algemene gegevens Deze informatiefolder geldt voor het schooljaar 2016-2017 en is bedoeld om u te informeren over een aantal praktische zaken. Uitgebreide

Nadere informatie

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave

Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Kleutergids 2013-2014 Inhoudsopgave Inleiding pag 2 Halen en brengen pag 3 Bewegingsonderwijs in het speellokaal pag 4 Afspraken rondom eten en drinken pag 5 Verjaardag pag 6 Wennen op school pag 7 Klassenouder

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2015-2016. met aanvullende informatie bij de schoolgids Resultaten van ons onderwijs: Percentage uitstroom naar het voortgezet onderwijs van onze leerlingen. 2009-2010 15% Gymnasium 10% Havo/Atheneum 25% Havo 50% VMBO 2010/2011 23% Gymnasium 5% Havo/Atheneum

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar.

Elk hoofdstuk bevat een conclusie met eventuele actiepunten voor het nieuwe schooljaar. Evaluatie schooljaarverslag 2014 2015 Naam school OBS It Iepen Stee Adres Buurtlaan 3 Postcode / Plaats 9258 CK Jistrum Telefoon 0512 47 17 83 e-mail info@iepenstee.nl Website www.iepenstee.nl Directeur

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans

JUF Marlous Dit schooljaar zitten de kinderen in de klas bij Marlous Graafmans NAAR GROEP 3 Dit schooljaar zit uw kind in groep 3. De groep is dit jaar gecombineerd met groep 4. Wat voor sommige ouders allemaal heel gewoon is, is voor sommigen een nieuwe stap. Wie is hun nieuwe juf,

Nadere informatie

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen

Obs De Boogerd Maurik. Basis voor Groei en Bloei. Groep 1-2 heeft een opening van de voorleesdagen In Het Openbaar Obs De Boogerd Maurik Basis voor Groei en Bloei Maurik, 14 januari 2016 Dinsdag 12 januari Woensdag 27 jan. t/m 6 febr. Woensdag 27 januari MR vergadering Nationale Voorleesdagen voor de

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Zo gaat het in groep 8

Zo gaat het in groep 8 Zo gaat het in groep 8 Sittard, 8 september 2014 Geachte ouders en verzorgers van de Sjtadssjool, Om u een beeld te schetsen over hoe wij werken in groep 8, ontvangt u deze brief met de belangrijkste onderwerpen

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden.

Technisch lezen Methode: Lijn 3 - Alle letters kennen. - Van deze letters woorden kunnen maken. - Correct en vlot kunnen lezen van. woorden. Welkom! Van harte welkom in groep 3. Door middel van deze brochure informeren we u aan het begin van het schooljaar graag over belangrijke zaken in deze groep. Neemt u ook regelmatig een kijkje op onze

Nadere informatie

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids

O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat RE Goes Verkorte schoolgids Verkorte schoolgids 2013-2014 O.b.s. Prof. Dr. Kohnstammschool Reigerstraat 1 4461 RE Goes 0113-214568 Hierbij ontvangt u de belangrijkste informatie uit de schoolgids voor het schooljaar 2013-2014. De

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

11664 Kalender

11664 Kalender Kalender 2016-2017 A U G U S T U S 2 0 1 6 M A D I W O D O V R Z A Z O 1 Vakantie 2 3 4 5 6 7 8 Vakantie 9 10 11 12 13 14 15 Vakantie 16 17 18 19 20 21 O B S I T B Y N T 22 Vakantie 23 24 25 26 27 28 Molepaed

Nadere informatie

Geachte ouder(s)/verzorger(s),

Geachte ouder(s)/verzorger(s), Openbare basisschool "Koningin Beatrix" Graafschapsstraat 2 4116 GE Buren Tel.: 0344 571263 schoolleider: Jacqueline de Fouw Email: info@beatrixschool-buren.nl Website: www.beatrixschool-buren.nl Geachte

Nadere informatie

Informatieavond groep 6

Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6 Informatieavond groep 6... 1 Welkom... 2 - Wie zijn de leerkrachten?... 2 Werkwijze:... 2 - Dagelijkse gang van zaken... 2 - Sociaal-emotionele ontwikkeling... 3 - Adaptief onderwijs

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

WERELDKIDZ OP DREEF

WERELDKIDZ OP DREEF WERELDKIDZ OP DREEF 2017-2018 Contactgegevens Wereldkidz Op Dreef Laan van Vollenhove 1457 3706 EW Zeist t. 030-6959033 e. info@opdreef.net www.opdreef.wereldkidz.nl Ziekmelden Als een kind ziek is (of

Nadere informatie

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015

Informatie avond. ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Informatie avond ouders groep 4 Ichthusschool schooljaar 2014-2015 Even voorstellen Natascha de Jong maandag, donderdag en vrijdag. ndjong@ichthusbaambrugge.nl Jorne van Ginkel dinsdag en woensdag (eindstage).

Nadere informatie

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank

Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Wat moet ik weten als mijn kind voor het eerst naar basisschool de Bolderik gaat? Bs De Bolderik Beatrixstraat 68 4273 ET Hank Contact leerkrachten: Bij vragen of problemen kunt u het beste ná schooltijd

Nadere informatie

De Zuiderpoort staat open!

De Zuiderpoort staat open! Geachte ouders/verzorgers, schoolkalender Voor u ligt de nieuwe schoolkalender voor het schooljaar 2015 2016. In deze kalender vindt u praktische informatie en de planning van dit schooljaar. Met vriendelijke

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie

OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS 2013-2014

OBS DE BOUWSTEEN JAARGIDS 2013-2014 JAARGIDS 2013-2014 Obs de Bouwsteen Hardenberg 8 9684 AM Finsterwolde tel. 0597 331570 Email: info@bouwsteen-finsterwolde.nl Website: www.bouwsteen-finsterwolde.nl Pagina 2 VOORAF De jaargids van obs de

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteen-bussum.nl info@hoeksteenbussum.nl Informatie Kleuters 2013-2014

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders

Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders Protocol Informatievoorziening bij gescheiden ouders INHOUDSOPGAVE Inleiding en doel 2 Vormen van gezag/toezicht en werkwijze school 3 Verwachtingen van school en ouders 4 Verlofaanvraag, ophalen, gezinsvoogd,

Nadere informatie

augustus 2015 Beste ouders,

augustus 2015 Beste ouders, augustus 2015 1 2 Beste ouders, Hierbij de kalender voor dit schooljaar. U vindt in deze kalender vooral informatie voor de dagelijkse dingen. Voor meer informatie verwijzen we u graag naar de schoolgids.

Nadere informatie

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2

Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 Informatieavond obs De Zevensprong groep 1/2 - Even voorstellen - Nieuw op De Zevensprong - Speerpunten - Afspraken en regels - Inhoudelijk over de groep Wie zijn wij. Van wie bent u de ouder / verzorger

Nadere informatie

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek.

Kleine en grote pauze voorzien van de naam Gymnastiek. Beste ouders, Met deze brief willen wij u informeren over zaken die betrekking hebben op uw kind(eren). Bovendien willen we een aantal onderdelen van het lesprogramma van de groepen graag kort toelichten.

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Tussenschoolse opvang

Tussenschoolse opvang SBO DE HAAGSE BEEK Openbare speciale school voor basisonderwijs Tussenschoolse opvang Mei 2007 (versie 2) A. ALGEMEEN Alle leerlingen blijven tussen de middag op school. Tijdens het eten en het buitenspelen

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2015-2016 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs

Informatieboekje Voortgezet Onderwijs Informatieboekje Voortgezet Onderwijs 1 2 Voorwoord Dit informatieboekje geeft een overzicht van de belangrijkste gegevens over het VMBO, Havo en VWO. Hoe het VMBO is opgebouwd, welke vakken in de onderbouw

Nadere informatie

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl

2014-2015. Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl 2014-2015 Jaarkalender Faseschool Graaf Reinald Graaf Reinaldschool Top Naeffstraat 26 4207 MT Gorinchem www.graafreinaldschool.nl info@graafreinaldschool.nl Inhoudsopgave Voorwoord blz. 3 Groepsverdeling

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg met aanvullende informatie bij de schoolgids. Adres Noorderbolwerk KK Franeker Tel.

INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg met aanvullende informatie bij de schoolgids. Adres Noorderbolwerk KK Franeker Tel. INFORMATIEBROCHURE OBS Kleyenburg 2014-2015 met aanvullende informatie bij de schoolgids Adres Noorderbolwerk 1 8801 KK Franeker Tel.: 0517-390232 E-mail info@kleyenburg.nl Website www.kleyenburg.nl Personeel

Nadere informatie

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE!

Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Ouderavond Bovenbouw WELKOM IN GROEP 6 DAANTJE! Inhoud avond Voorstellen Huishoudelijke punten Schoolregels In de klas Overgang groep 5 naar groep 6 Huiswerk Na school Methodes Rapporten en portfolio s

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015

Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 Kortenaerkade 22 1813 SV Alkmaar 072-5411800 info@despinaker.nl www.despinaker.nl Jaarlijks deel SCHOOLGIDS 2014-2015 De bijlage is bedoeld als aanvulling op de reeds in uw bezit zijnde schoolgids. Wij

Nadere informatie

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger,

Betreft: informatie groep 8. Beste ouder/verzorger, 01 / 05 Datum 9 09 15 Betreft: informatie groep 8 01 / 05 Batenstein 01 1 / 05 2403 PK Alphen aan den Rijn T +31 (0)172 431 232 E r.redegeld@skba.nl 01 / 05 www.basisschoolspectrum.nl Beste ouder/verzorger,

Nadere informatie

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl.

Riemslootnieuws. Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090. www.obsderiemsloot.nl. Riemslootnieuws 632 www.obsderiemsloot.nl. TSO aanmeldingen via planning@dagendou.nl Jaargang 16 29-10-2015 e-mail: info@obsderiemsloot.nl tel. nr. 0516 432090 KDV en BSO Dag en Dou email: riemsloot@dagendou.nl

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl

Team Directie: Jan Willem Muntendam 0346-566929 e-mail: jwmuntendam@vechtstreekenvenen.nl September 2015 1 Di 2 Wo 3 Do 20.00-22.00 uur uitleg TADAA 4 Vrij Circus TADAA 5 Za 6 Zo 7 Ma 8 Di Startgesprekken groep 1 t/m 7 9 Wo 10 Do Startgesprekken groep 1 t/m 7 11 Vrij 12 Za 13 Zo 14 Ma 15 Di

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8

Cbs De Akker. informatie groep 7 / 8 Cbs De Akker informatie groep 7 / 8 2014-2015 INFORMATIE van groep 7/8 In dit boekje willen we u informatie geven over het werken in de combinatiegroep 7/8. Verschillende praktische zaken komen hierin

Nadere informatie

De verkorte schoolgids

De verkorte schoolgids De verkorte schoolgids 2016-2017 De verkorte schoolgids bevat de actuele gegevens, namen, adressen en activiteiten van dit schooljaar. Basisschool De vier Heemskinderen Rondestraat 31 5371 LB Deursen 0486-411521

Nadere informatie

Schoolgids eerste opvangonderwijs 2014-2015 Pagina 1

Schoolgids eerste opvangonderwijs 2014-2015 Pagina 1 Inleiding... 2 1. De uitgangspunten van ons onderwijs... 3 1.1 De zorg voor de leerlingen... 4 1.3 Kerndoelen... 7 1.4 Onderwijsmethodes... 7 2. De organisatie van ons onderwijs... 8 2.1 Groepssamenstelling...

Nadere informatie

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00

Maandag 12 september is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 21.00 Aan de ouder(s) en verzorger(s) Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2016-2017. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten, studiedagen en vakanties. Een handig boekje om op een

Nadere informatie

Beleid tav gescheiden ouders

Beleid tav gescheiden ouders Beleid tav gescheiden ouders School en informatie Scholen kunnen in een lastige situatie terecht komen als ouders van kinderen verwikkeld zijn in een scheiding. Denk daarbij aan ruzies op het schoolplein.

Nadere informatie

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen

Informatieboekje schooljaar 2011-2012. groep 7. RKBS De Hofstee. Denise van den Broek. Wout Berndsen Informatieboekje schooljaar 2011-2012 groep 7 RKBS De Hofstee Denise van den Broek & Wout Berndsen Bij wie komt uw zoon of dochter in de groep? De leerlingen van groep 7b komen bij mij, Wout Berndsen in

Nadere informatie

Informatie groep 7&8

Informatie groep 7&8 Informatie groep 7&8 Even voorstellen Ma en vr juf Sanne Di wo do juf Joyce Ma Di Wo en Do meester Lorenzo Ma en Di komt binnenkort juf Mirjam (stagiaire onderwijsassistent) Taal en Spelling Voorbereiding

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011

NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 NIEUWSBRIEF 18 13-05-2011 Richtlijnen verlof basisonderwijs Beste ouders, De vakantieperiode komt er weer aan. Ieder jaar worden we geconfronteerd met leerlingen die buiten de vakantieperiode niet naar

Nadere informatie

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters

Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters Welkom op de Hoeksteen Informatie kleuters De Hoeksteen R.K. Basisschool H. Kamerlingh Onnesweg 74 1402 EK Bussum 035-6915423 www.hoeksteenbussum.nl info@hoeksteenbussum.nl September 2017 Informatie Kleuters

Nadere informatie

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015

activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 activiteitenplan MR Ter Tolne 2014-2015 Vastgesteld juli 2014 Doel MR Ter Tolne 3 Visie 3 Uitgangspunten 3 Kernissues MR 4 Besluitvorming 4 Beleidsinitiërend 4 Activiteiten t.b.v. regelingen en beleidsplannen.

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

ouderavond bovenbouw 2015 /2016

ouderavond bovenbouw 2015 /2016 ouderavond bovenbouw 2015 /2016 Inhoud avond Schoolregels Methodes Rapportfolio Leerlingvolgsysteem, citotoetsen en handelingsplannen Huiswerk Na schooltijd De weg naar het voortgezet onderwijs Kamp Huishoudelijke

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. OBS De Driekleur. Daltonlocatie 29 augustus Agenda Daltonlocatie

Nieuwsbrief 1. OBS De Driekleur. Daltonlocatie 29 augustus Agenda Daltonlocatie Nieuwsbrief 1 OBS De Driekleur Daltonlocatie 29 augustus 2017 Agenda Daltonlocatie Di 29 aug Weerbaarheidstraining groep 8 Do 31 Aug Eerste zwemles groep 6 Di 5 Sept Weerbaarheidstraining groep 5 Wo 6

Nadere informatie

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief

Jaarverslag. C.B.S. De Wegwijzer C.B.S. De Wegwijzer. De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief Jaarverslag C.B.S. De Wegwijzer 2015-2016 De Wegwijzer: Persoonlijk, Betrokken, Positief C.B.S. De Wegwijzer Tel 0341-416780 Kennedylaan 1-3 3844 BA Harderwijk info@cbsdewegwijzerhw.nl www.cbsdewegwijzerhw.nl

Nadere informatie

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal.

Adressen Chr. Basisschool J.C. van der Wal Zwanenkamp 1305, 3607 NZ Maarssen 0346-572935 e-mail: info@jcvanderwal.nl website: www.jcvanderwal. September 2014 1 Ma Nieuwsbrief 1 2 Di 3 Wo Luizencontrole 1 (geen gel!) 4 Do 5 Vrij Onderbouwvrije dag gr. 1 t/m 4 6 Za 7 Zo 8 Ma 9 Di 10 Wo Informatieavond groepen 1 t/m 8 11 Do 12 Vrij Startavond 18.00

Nadere informatie

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius.

pit de school met Schoolkalender 2007-2008 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat 37 2628 SR Delft T 015-256 83 65 info@cornelismusius. de school met pit Schoolkalender 0-0 RK Basisschool Cornelis Musius Prins Mauritsstraat SR Delft T 0- info@cornelismusius.nl Peuterspeelzaal Het Muizenhuis Prins Mauritsstraat SR Delft T 0-0 0 muizenhuis@laurentiusstichting.nl

Nadere informatie

Praktische informatie 2015-2016

Praktische informatie 2015-2016 Praktische informatie 2015-2016 Nijmegen, juli 2015 Beste ouders, verzorgers, Samen met de schoolgids vormt dit boekje een complete informatiebron voor de ouders van De Windroos, locatie Lindenholt. We

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer

NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer NIEUWSBRIEF 3 Nieuws van de Ouderkamer OBS De Akkers en PSZ t Valkje Jagerslaan 15 3075 AA Rotterdam Telefoon 010 2907827 email L.Reichardt@de-akkers.nl www.de-akkers.nl November 2015 Waar te vinden? De

Nadere informatie

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016

OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 OP WEG NAAR EEN CONTINUROOSTER? 15-06-2016 WELKOM EINDDOEL VAN DEZE AVOND - Weet ik wat andere schooltijden zijn en een continurooster is; - Weet ik wat de voordelen en nadelen zijn; - Weet ik welke verschillende

Nadere informatie

Praktisch deel schoolgids

Praktisch deel schoolgids Praktisch deel schoolgids Welemanstraat 23 7622 HB BORNE Tel. 074-2661350 Voorwoord Voor u ligt de praktische informatie voor basisschool Sprankel. Per 1 augustus 2016 zijn de basisscholen De Zonnebloem

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Deel A

SCHOOLGIDS Deel A SCHOOLGIDS 2016-2017 Deel A LOCATIES : SPORTLAAN BENTHEIMERSTRAAT Sportlaan 8-10 Bentheimerstraat 1 7552HA Hengelo 7573CW Oldenzaal 0880-203704 0880-2013810 info.pentacollege-attendiz.nl info.pentacollege-attendiz.nl

Nadere informatie

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Reglement Tussenschoolse Opvang OBS Fiepko Coolman 1. Uitgangspunt Uitgangspunt van de school is dat zij een tussenschoolse opvangfaciliteit (hierna ook te noemen TSO) wil aanbieden. Ouders / verzorgers

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2015/2016

SCHOOLGIDS 2015/2016 SCHOOLGIDS 2015/2016 KOMPASSCHOOL School voor Speciaal Basis Onderwijs Wilhelminalaan 20 1791 AN Den Burg Tel.: 0222-312655 www.kompasschooltexel.nl Deel B jaarboekje 1 Inleiding Voor u ligt het B Deel

Nadere informatie

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 8 schooljaar 2015-2016 Welkomstwoordje Beste ouders / verzorgers Groep 8 is voor de kinderen en misschien ook wel voor u, een speciaal jaar. Natuurlijk omdat het het laatste jaar

Nadere informatie

Informatieblad

Informatieblad Informatieblad 2017-2018 Groep XXX7 Met opmaak: Lettertype: 20 pt Tijdens de informatie avond die aan het begin van het schooljaar wordt georganiseerd informeren we de u, als ouder van deze groep, over

Nadere informatie

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende

Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende Voorstellen van de leerkrachten algemene afspraken en regels op school algemene afspraken en regels in de groep invullen van de verschillende lijsten. Maurice Boonstra Maandag 8.30-14.30uur Dinsdag 8.30-14.30uur

Nadere informatie

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016

Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Jaarprogramma Medezeggenschapsraad (MR) 2015-2016 Sint-Clemensschool Molenstraat 25 8331 HP Steenwijk Telefoon: 0521-512820 www.clemensschool.nl mrstclemensschool@catent.nl Jaarprogramma MR Pagina 1 Inhoud

Nadere informatie

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND

STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND STICHTING KATHOLIEK ONDERWIJS WEST-FRIESLAND Beleid Overblijven Inleiding Vanaf augustus 2006 zijn schoolbesturen verantwoordelijk voor het overblijven en zij moeten er dus voor zorgen dat dit goed geregeld

Nadere informatie

Schoolkalender 2015-2016 van de

Schoolkalender 2015-2016 van de Schoolkalender 2015-2016 van de Openbare Basisschool Voorwoord Voor u ligt de nieuwe kalender voor het schooljaar 2015-2016. Hierin vindt u veel handige informatie over schooltijden en vakanties en de

Nadere informatie

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO

Functiebeschrijving schoolcoördinator BO Functiebeschrijving schoolcoördinator BO FUNCTIE INFORMATIE Functienaam Schoolcoördinator PO (met lesgevende taken) Salarisschaal 10 Werkterrein Management -> schoolmanagement - lesgeven Activiteiten Beleids-

Nadere informatie

Schoolgids - OBS De Wizzert

Schoolgids - OBS De Wizzert Nieuwzzbrief Bij het begin van de nieuwe maand verschijnt er een nieuwsbrief. Deze wordt digitaal verstrekt. Hierin staat wat er de komende periode allemaal op De Wizzert staat te gebeuren. Ook is onze

Nadere informatie

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers,

Nieuwsbrief 1. Aan alle ouders / verzorgers, Aan alle ouders / verzorgers, Talmastraat 1 7021 AT Zelhem 0314-621655 info@basisschooljanligthart.nl www.basisschooljanligthart.nl Nieuwsbrief 1 2 september 2014 De inhoud van deze Nieuwsbrief: Het nieuwe

Nadere informatie

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar

Jaarplan Medezeggenschapsraad. basisschool de Boomladder. schooljaar Jaarplan Medezeggenschapsraad basisschool de Boomladder schooljaar 2017-2018 Inhoudsopgave 1. Inleiding 2. Missie en Visie 3. Wie heeft er zitting in de MR 4. Vergaderdata MR 2017-2018 5. Onderwerpen en

Nadere informatie

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016

Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Informatieboekje groep 4 schooljaar 2015-2016 Welkom in de groepen 4 Groep 4a Dimf van Balen dvbalen@bshofstee.nl Groep 4b Eveline Bindels ebindels@bshofstee.nl Vicky van Beckhoven vvbeckhoven@bshofstee.nl

Nadere informatie

Informatieboekje groep 1-2

Informatieboekje groep 1-2 Informatieboekje groep 1-2 Wij heten u en uw kind van harte welkom op onze school. De eerste schooldag is niet alleen erg spannend voor uw kind, ook bij ouders kan het leiden tot vragen. Met dit informatieboekje

Nadere informatie

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond

O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar Wilhelminalaan HA Valthermond O.B.S. de Aanloop Activiteitenkalender schooljaar 2014-2015 Wilhelminalaan 4 7876 HA Valthermond augustus 2014 1 2 17 18 19 20 21 22 23 Eerste schooldag 2014-2015 Dibo 1 Nieuwsbrief 1 week 34 24 25 26

Nadere informatie

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren

Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol. van o.b.s. De Vuurtoren Tussen Schoolse Opvang (TSO) Protocol van o.b.s. De Vuurtoren 2 TSO Protocol o.b.s. de Vuurtoren Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Inleiding... 3 Organisatie... 3 Opvang... 5 TSO vergoeding... 6 Overdracht...

Nadere informatie

Informatieboekje 2014-2015 Groep 1 en 2 Hortensiastraat 31 8013 AA Zwolle Tel. 038 421 95 83 directie.het.mozaiek@vivente.nu www.het-mozaiek.nl Informatie voor de kleutergroepen In dit informatieboekje

Nadere informatie

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe.

Beste ouders, In dit informatieboekje staat alleen de praktische informatie voor dit schooljaar. Wij wensen iedereen een goed schooljaar toe. 1 Beste ouders, Hierbij ontvangt u het informatieboekje en de kalender voor het komend schooljaar. Hierin vindt u alle belangrijke informatie die u dit schooljaar nodig heeft. Het informatieboekje is een

Nadere informatie

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur

Info avond NIO voor groep 7 ouders om uur Nieuwsbrief nummer: 7 juni 2017 Begrijpt u de nieuwsbrief niet zo goed? Let op: *Hebt u vragen of opmerkingen over onderwerpen die in de nieuwsbrief staan? Regelmatig is er een Oudercafé waarin de directeur

Nadere informatie