Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum"

Transcriptie

1 Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school Adresgegevens 2.2 Bestuur en Algemene Directie 3. Waar staat de Dorpsakker voor Ons profiel 3.2 Adaptief onderwijs 3.3 Missie 3.4 Kwaliteitsbeleid 3.5 Organogram 3.6 Kenmerkend voor de Dorpsakker 3.7 Een brede school 3.8 Een toekomstgerichte school 3.9 Een veilige school 3.10 Onze locatie 3.11 Hygiëne en veiligheid 3.12 Onze gedragsregels 3.13 De omgeving van de school 4. De organisatie van de Dorpsakker De groepen 4.2 Algemene informatie 4.3 Het team 4.4 Overlegstructuur 4.5 Het onderwijs in de groepen 1 en Het onderwijs in de groepen 3 t/m Extra activiteiten 4.8 Het team van de Dorpsakker 5. Uw kind is onze zorg Het volgen van uw kind 5.2 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 5.3 Resultaten van ons onderwijs 5.4 Uitstroom voortgezet onderwijs 5.5 Inspectie 5.6 Ondersteuning 5.7 Wet Passend Onderwijs 5.8 Hoogbegaafde leerlingen 5.9 Grenzen aan ondersteuning 5.10 Gezondheidsonderzoek 5.11 Logopedie 1

3 6. Contact met ouders Hoe worden ouders geïnformeerd over ons onderwijs 6.2 Medezeggenschapsraad (MR) 6.3 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 6.4 Ouderraad (OR) 6.5 Ouderbijdrage 6.6 Sponsoring 6.7 Verzekering 7. Procedures en regelingen Wat zijn onze schooltijden 7.2 Als uw kind vier jaar wordt 7.3 Voor- en naschoolse opvang 7.4 Centrum Jong 7.5 Bapo en studiedagen 7.6 Schoolverzuim 7.7 Ziek- en afwezigheidmelding 7.8 Afwezigheid van de leerkracht 7.9 Overgang naar een hogere groep 7.10 Bij een verhuizing 7.11 Toelating van leerlingen 7.12 Kan uw kind van school verwijderd worden? 7.13 Naar het voortgezet onderwijs, wat dan. 8. Help ons beter te worden Klachten 9. Belangrijke adressen en telefoonnummers 38 2

4 1. Inleiding Deze schoolgids schetst een beeld van hoe er wordt gewerkt en wat wij belangrijk vinden op onze school. Uw kind zal wellicht acht jaar op onze school doorbrengen en aan onze zorg zijn toevertrouwd. Het is dan prettig te weten hoe een en ander is geregeld. Het is een schooldocument dat jaarlijks door het bevoegd gezag, na instemming van de medezeggenschapsraad, wordt vastgesteld en op de website kan worden gelezen. Op aanvraag kan de schoolgids in drukvorm worden ontvangen. Enkele andere documenten waarin meer specifiek op onderdelen wordt ingegaan zijn het jaarplan, het meerjaren schoolplan en het jaarverslag. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van de school. Wij willen u ook wijzen op de actuele centrale schoolgids van ons bestuur, Zaan Primair. U kunt dit document vinden op Voor praktische informatie verwijzen we u naar de Oitkraam (elke twee weken) en de jaarkalender. Deze wordt aan het begin van elk schooljaar op de website geplaatst. Wij hopen met deze schoolgids een goede indruk te geven van onze school. Daarnaast bent u natuurlijk van harte welkom op school en zijn we graag bereid u verder te informeren. Hartelijke groet, Linda Bartels, directeur 3

5 2. Onze school 2.1 Adresgegevens OBS de Dorpsakker locatie Brandakkerstraat XD Assendelft T: E: W: Directie: Directeur: Linda Bartels Routebeschrijving Vanuit de Dorpsstraat de Hornlaan in en aan het einde van de weg links. deze helemaal uitrijden. U bent dan op de Brandakkerstraat. Met de bocht mee tot het einde van de straat, Brandakkerstraat. 4

6 2.2. Bestuur en Algemene Directie Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Zaan Primair. Het bestuur wordt gevormd door een Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht bezitten één of meer vaardigheden op het gebied van bestuurlijk, financieel, juridisch, personeel - organisatorisch, en onderwijskundig terrein. De Raad van Toezicht draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle openbare basisscholen en speciale (basis)scholen in Zaanstad en bestuurt op hoofdlijnen. De verantwoordelijkheid van de gang van zaken binnen Zaan Primair ligt bij het College van Bestuur. Deze heeft de algehele leiding over de organisatie en geeft leiding aan de schooldirecties. De voorzitter van het College van Bestuur wordt bijgestaan door twee clusterdirecteuren die op hun beurt leiding geven aan de directeuren van een cluster scholen. Het stafbureau voert beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken uit op het gebied van onderwijskundige zaken, personeelszaken, financiën, ICT, huisvesting en beheer. 5

7 3. Waar staat de Dorpsakker voor? 3.1. Ons profiel De Dorpsakker is een moderne, toekomstbewuste basisschool in Assendelft. Dat zie je terug in de lessen, de excursies en de schoolreisjes die we organiseren. Wij willen kinderen meegeven dat ze een belangrijk onderdeel zijn van hun buurt en de maatschappij. De Dorpsakker besteedt veel aandacht aan de basisvakken rekenen, lezen en taal. Hiermee bereiden we de kinderen goed voor op het voortgezet onderwijs. Wij werken op een kindgerichte, individuele wijze, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. De Dorpsakker heeft een veilig leer- en leefklimaat. Zo geven wij elke week lessen sociale vaardigheden. Dit om kinderen in harmonie met elkaar en hun omgeving te laten leren en leven Adaptief onderwijs Het openbaar onderwijs van Zaanstad heeft gekozen voor adaptief onderwijs. Elke school ontwikkelt daar binnen haar eigen visie en wij willen, door goed aan te sluiten bij wat individuele kinderen al kennen en kunnen, een leertraject uitzetten waarbij kinderen worden uitgedaagd om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken Missie Als je kinderen gelijk wilt behandelen, moet je ze verschillend benaderen. Centraal staan de talenten en capaciteiten van iedere leerling. Waar je sterk in bent, buit je uit. Waar je minder sterk in bent, ontwikkel je met behulp van anderen. Het onderwijs kent duidelijke basislijnen, onze kerndoelen, maar daarnaast past het zich zoveel mogelijk aan op grond van de eigenheid van ieder kind. Door goed te kijken naar de kansen per kind, wordt onderwijs effectief. Dus zullen we zo veel als mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind, zowel cognitief (wat kan het?) als sociaalemotioneel (wat voelt het?). 6

8 We proberen alle talenten die een kind heeft aan te boren en de kinderen ook aan te sporen die te ontwikkelen. Zo wordt er ook aandacht besteed aan creativiteit. De leertijd wordt optimaal benut en leidt tot goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Wij realiseren ons dat mensen verschillen en dus ook verschillende mogelijkheden hebben. Daar houden wij rekening mee, zowel met de kinderen die wat meer als met de kinderen die wat minder aan kunnen. Een plezierig sociaal klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, is in onze opvatting van het allergrootste belang. Alleen als kinderen zelfvertrouwen krijgen, durven ze de uitdaging aan te gaan om steeds nieuwe doelen na te streven. Het leren respect te ontwikkelen voor elkaar, leren samenwerken en leren om zelfstandig keuzes te maken, vinden wij dan ook heel belangrijk. Lessen worden minder statisch gemaakt door samenwerken, zelfstandig werken en afwisseling daarin. Eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen aanspreken en stimuleren. De organisatie van de lessen staat beschreven in een interne notitie. Er worden kwaliteitsboeken, logboeken en leerlingenboeken bijgehouden. Maar een school is meer. Een school is een kleine samenleving en net als in de grote samenleving moeten we daar met elkaar in harmonie leven. Dus maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan en proberen dat dan ook in praktijk te brengen; het gedragsprotocol, begrip, belangstelling en respect voor elkaar zijn de fundamenten. Het is van groot belang dat een groep goed in elkaar zit, immers dan pas kan er goed gewerkt worden. De school staat hierin niet alleen. De school zijn we samen: kinderen, leerkrachten en ouders Kwaliteitsbeleid Door integrale kwaliteitszorg werken onze scholen aan de verbetering van hun onderwijs. Zij doen dat omdat dat van hen wordt gevraagd, maar vooral omdat zij dat zelf willen. De verbeteringen zijn allereerst gericht op het primaire proces, maar ook de school als organisatie moet onder de loep worden genomen. Om dat systematisch en onderbouwd te kunnen doen, heeft de school een kwaliteitssysteem nodig waarmee zij de kwaliteit van haar onderwijs continu bewaakt, borgt en verbetert. De Dorpsakker heeft haar kwaliteitssysteem beschreven in een Kwaliteitshandboek. In dit Kwaliteitshandboek beschrijft De Dorpsakker haar kwaliteitsbeleid en de belangrijkste werkprocessen die binnen de organisatie worden uitgevoerd. De Dorpsakker legt in het handboek haar actuele werkwijze vast, maakt zichtbaar hoe de werkprocessen worden uitgevoerd en hoe zij deze borgt en verbetert. Doordat het schoolteam inzicht krijgt in de sterke punten en in de verbetermogelijkheden van de schoolorganisatie, kan de school actief werken aan verdere kwaliteitsverbetering. Het Kwaliteitshandboek helpt de school om haar kwaliteitsbeleid te ontwikkelen, te borgen en te verbeteren. 7

9 3.5. Organogram Raad van Toezicht College van Bestuur Clusterdirecteur Directeur obs De Dorpsakker Medezeggenschapsraden Leerlingenraad Intern begeleider Administratie Conciërge Bouwcoördinatoren Groepsleerkrachten Onderwijsassistenten/ stagiaires 8

10 3.6. Kenmerkend voor de Dorpsakker Als team vinden we het van belang om samen met de kinderen te werken aan een goed pedagogisch basisklimaat. Dit geven we vorm door: Te werken in een prettige sfeer, zodat kinderen zich veilig voelen; we maken graag duidelijke afspraken met ouders, kinderen en team; Respect te tonen voor elkaar; Het sociale klimaat binnen school inzichtelijk te maken door middel van een volgsysteem; goed te communiceren met de ouders en snel te informeren als er bijzonderheden worden opgemerkt bij de ontwikkeling van kinderen. Wij willen graag samenwerken met ouders, samen een goede lijn uitzetten, thuis en op school; Kinderen zelfstandigheid aan te leren door te werken met een klassenmanagement model. Kinderen leren hierdoor ook om te gaan met uitgestelde aandacht. Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht extra hulp in de klas; Oog te hebben voor verschillen tussen elkaar, niet alleen qua niveau en tempo maar ook qua behoeftes en aandacht. Sterk in Taal en Rekenen Op De Dorpsakker vinden wij goed taal- en rekenonderwijs van groot belang om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Een goede taalvaardigheid is onmisbaar om contact met anderen te maken. Het vergroten van de woordenschat en een goede spreek- en luistervaardigheid staan daarom centraal. Daarbij werken we met de nieuwste methodes. Om ervoor te zorgen dat elk kind zich optimaal ontwikkelt, zijn er verschillende niveaugroepen. Door de resultaten van de leerlingen regelmatig in kaart te brengen, zorgen we voor een doorlopende leerlijn tijdens hun schoolloopbaan. Wat heeft uw kind nodig om zich verder te ontwikkelen? Met individuele aanpassingen zorgen we voor onderwijs op maat. Creatieve ontwikkeling Op De Dorpsakker stimuleren wij kinderen in hun creatieve ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van beeldende kunst. Onze school neemt ieder jaar deel aan het cultuurmenu, waarbij iedere groep een toneel-, dans- of muziekvoorstelling bezoekt. Een aantal groepen doet ook mee aan een activiteit op het gebied van cultureel erfgoed, onder begeleiding van onze cultuurcoördinator Een brede school De Dorpsakker is een school waar kinderen niet alleen van half negen tot tien voor half drie terecht kunnen. Kinderen kunnen voor school terecht bij de voorschoolse opvang. Na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang, schoolnabij. Wij werken samen met de partners Freekids en Babino. Wij bieden aan kinderen uitdagende activiteiten zoals muziek, expressie, sport, koken en creativiteit. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot onder andere logopedie en motorische ondersteuning. De school heeft als doelstelling zich te ontwikkelen tot een Breed Kindcentrum. In het BKC willen wij kinderen een dag arrangement bieden, een samenhangend programma van opvang, educatie en ontwikkeling. 9

11 3.8. Een toekomstgerichte school Onze kijk op het geven van onderwijs is gericht op de toekomst. Daarom maakt De Dorpsakker gebruik van de modernste materialen en apparatuur. In alle klassen zijn digiborden aanwezig, evenals computers en laptops. In de midden- en bovenbouwgroepen werken de kinderen met tablets. Ook in onze kleutergroepen en groep 3 worden tablets ingezet. Daarnaast leren we kinderen om te gaan met de kansen én mogelijke gevaren van het internet. De Dorpsakker kunt u ook vinden op Twitter 3.9. Een veilige school Het voeren van een goed veiligheidsbeleid is ook van belang voor een gezonde school. We willen graag dat de school een veilige plek is voor de kinderen, een plek waar u uw kind met een gerust hart kunt achterlaten. Om dat te bereiken hebben we tal van maatregelen in en om de school getroffen en afspraken gemaakt. Het veiligheidsbeleid van onze school is vastgelegd in het ARBO- en veiligheidsbeleidsplan. In dit plan staat de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren beschreven. Actiepunten op het gebied van veiligheid worden in ons Jaarplan opgenomen. Op onze school is een personeelslid belast met de taken van preventiemedewerker. Deze medewerker coördineert de bedrijfshulpverlening binnen de school en draagt zorg voor coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op de school. Ook is hij/zij belast met de registratie en evaluatie van ongelukken, bijna ongelukken en onveilige situaties. Op onze school is ook een aantal leerkrachten opgeleid als bedrijfshulpverleners. Zij volgen jaarlijks een opleiding om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het bijstellen en regelmatig oefenen van het ontruimingsplan binnen onze de school. De school hanteert een Gedragsprotocol. Deze is te vinden op de website van de school Onze locatie We beschikken over 1 locatie aan de Brandakkerstraat met 7 groepslokalen, een gymnastieklokaal en een speellokaal. Daarnaast is er een grote aula met podium waar optredens gegeven kunnen worden. 10

12 3.11. Hygiëne en veiligheid Bij het ingaan van de school zullen de leerkrachten van groep 3 tot en met 8 altijd buiten op het plein staan op een vaste plek. Zij nemen de leerlingen mee naar binnen. Op deze manier is er rust in de gangen en kunnen zij zicht houden op de leerlingen. De leerkrachten van de kleutergroepen zijn in de klas aanwezig. De ouders brengen hun kleuters de klas in. Als de school uitgaat, lopen de leerkrachten met de kinderen mee naar de buitendeur. Dat roken binnen school verboden is, spreekt voor zich. Geen gevaar, maar wel heel vervelend, is het steeds weer terugkerende probleem van de hoofdluis. Daar kunnen we alleen efficiënt tegen optreden als we dat in gezamenlijkheid doen. Eén van de middelen die we in de strijd tegen hoofdluis inzetten is de luizentas. Elk kind krijgt zo n tas en moet daar zijn/haar jas en tas in doen. Tevens hebben we een luizenbrigade. Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Indien luis wordt aangetroffen, zullen de ouders daar over geïnformeerd worden. Mocht er tussentijds melding van hoofdluis binnenkomen, dan zal er ook gecontroleerd worden. Mocht u zelf merken dat uw kind luis heeft, meld dat dan bij de leerkracht. Alleen als we er in alle openheid samen aan werken kunnen we dit vervelende probleem de baas blijven Onze gedragsregels Door ouders, leerlingen en leerkrachten gezamenlijk is een gedragsprotocol opgesteld. Maar met regels alleen komen we er niet. Het gaat om de houding en de bereidheid samen te werken aan een prettige leef- en werkomgeving en die houdt niet op bij het hek van de school. Wij vinden het van belang om samen te werken met ouders/verzorgers en waar mogelijk dezelfde lijnen te volgen De omgeving van de school Bij de locatie is nauwelijks ruimte om met de auto tot voor de deur te komen, zonder het andere verkeer te hinderen. Het liefst zien we dat kinderen zo min mogelijk met de auto naar school worden gebracht. Vanwege de veiligheid van de kinderen willen we graag dat de kinderen op het schoolplein komen en niet buiten het hek blijven. Er zijn ruimtes ingericht om de fietsen te stallen. Op het plein kan met de fiets aan de hand gelopen worden naar de fietsenstalling. Deze afspraak geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten en ouders. We leren de kinderen op school dat ze met respect omgaan met eigendommen van anderen. Ondanks onze zorg en aandacht kunnen wij helaas geen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van de fietsen op het plein. De fietsenstalling is niet zo groot. We vragen de ouders en kinderen dan ook nadrukkelijk zoveel mogelijk lopend naar school te komen. 11

13 4. De organisatie van De Dorpsakker 4.1. De groepen Basisschool de Dorpsakker is er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen doorlopen acht leerjaren. De leerjaren zijn onderverdeeld in twee bouwen: de onderbouw: groep 1 t/m 4 de bovenbouw: groep 5 t/m Algemene informatie Aan het begin van het schooljaar organiseren we in alle groepen een informatieavond voor de ouders en verzorgers van de leerlingen. Op deze avond krijgt u van de groepsleerkracht(en) informatie over het onderwijs en de gang van zaken in de groep Het team: Een actuele samenstelling van het team kunt u in de eerste Oitkraam van het nieuwe schooljaar lezen. Binnen ons team hebben wij de volgende functies en taken. Directeur: Linda Bartels Groepsleerkrachten Zie groepsindeling Hebben gedurende de week de zorg voor een groep, alleen of samen met een duo- partner. Zij onderhouden contacten met ouders, zijn actief in vak- en werkgroepen en wonen vergaderingen en studiedagen bij. Bouwcoördinatoren Mieke Tiesinga(onderbouw) Petra Zant (bovenbouw) Regelen per onder- of bovenbouw een aantal organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken. Interne begeleiders: Jeffrey Leander en Tjarda Harteveld Coördineren de leerlingenzorg en ondersteunen leerkrachten. Zij gaan naar netwerk bijeenkomsten, coördineren het leerlingvolgsysteem en volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van (passend) onderwijs. Tjarda Harteveld is tevens de zorgcoördinator, zij begeleidt onder andere de ondersteuningsteams ICT coördinatoren: Dave Bokhorst en Leroy Meerhoff Zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie binnen de school, ondersteunen collega s waar nodig, beheren software en volgen de actuele ontwikkelingen op dit gebied. Rekenspecialist: Op afroep via Zaan Primair Is een leerkracht die extra kennis verwerft en gebruikt op het vakgebied rekenen zodat hij/zij in staat is om veranderingsprocessen betreffende het rekenonderwijs in de school te coördineren en begeleiden. 12

14 Taalspecialist: Janneke de Zinger Is een leerkracht die extra kennis verwerft en gebruikt op het vakgebied taal zodat zij in staat is om veranderingsprocessen wat betreft het leesonderwijs in de school te coördineren. Preventiemedewerker vacature Regelt allerlei zaken omtrent ARBO, waaronder risico inventarisatie, het ontruimingsplan en plan van aanpak. Cultuur Coördinator: Mieke Pelle Zorgt ervoor dat cultureel erfgoed in het onderwijs wordt opgenomen. Vakleerkracht gymnastiek: Verzorgt in de verschillende groepen de gymnastieklessen. Marijn Esman Administratieve medewerker: Irmgard de Boer Verzorgt de leerling-administratie, financiën, ondersteunt directie en leerkrachten en voert verdere voorkomende werkzaamheden uit. Conciërge: Nel Oosterhof Voert een hoeveelheid van taken uit in het kader van onderwijsondersteuning zoals reparaties, huishoudelijke taken, hulp in de groepen met bijv. lezen en creatief circuit. Het bestuur: Zaan Primair Is het bevoegd gezag van 28 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad. Zaan Primair stelt de kaders vast waarbinnen de directie in alle vrijheid kan opereren; de directie is eindverantwoordelijk voor al hetgeen binnen de school gebeurt Overlegstructuur Werken in een school is werken in teamverband. Goede samenwerking en goed overleg zijn dus van groot belang. Een goede organisatiestructuur komt de school, en dus de kinderen, ten goede. Het team kent diverse overlegmomenten die zijn opgenomen in de interne jaarkalender. Team- en bouwvergaderingen, parallelbijeenkomsten van leerjaren onderling, overleg tussen leerkrachten en intern begeleiders. Het managementteam, waarin de directeur en de bouwcoördinatoren zitting hebben, vergadert een keer per twee weken. Er zijn binnen de school een aantal specialisten die zich bezig houden met onderwijsinhoud. Daarnaast hebben we vakgroepen d.w.z. dat een tijdelijk samengestelde groep medewerkers zich met één bepaald onderwerp bezighoudt, vaak ter voorbereiding voor een team- of bouwvergadering. De werkgroepen zijn voor de feitelijke, praktische uitvoering van zaken, zoals Sinterklaas, Kerst, enz. 13

15 4.5. Het onderwijs in de groepen 1 en 2 In de groepen 1 en 2 hebben wij gekozen voor heterogene groepen, waarbij de kinderen van 4 tot 6 jaar in één groep bij elkaar zitten. Bij de kleuters wordt gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein. Kleuterplein is een pakket voor groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om zich heen. Met Kleuterplein werken we doelgericht aan álle tussendoelen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven, sociaal-emotionele ontwikkeling, wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Wij streven ernaar dat kleuters zich breed ontwikkelen naar zelfstandigheid, dat wil zeggen: dat ze actief zijn en zelf initiatieven kunnen nemen, dat ze hun eigen gedrag, hun gedachten en wensen kunnen verwoorden, dat ze met hun gevoelens en ervaringen leren om te gaan, dat ze samen leren werken en spelen, dat ze creatief zijn, dat ze geïnteresseerd zijn in hun omgeving en dat ze de wereld willen onderzoeken, dat ze leren na te denken over datgene wat ze doen of zeggen, dat ze weten dat hun gedrag gevolgen kan hebben voor anderen en dat ze datgene wat ze geleerd hebben, kunnen inzetten om problemen op te lossen Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 In de groepen 3 t/m 8 wordt met de volgende methodes gewerkt: (in de groepen 4,5 en 6 wordt er voor een aantal vakken met tablets gewerkt.) Taal Voor de taal en spelling maken we gebruik van de methode Taal op Maat. Taalaspecten als woordenschat, spreken en luisteren, onmisbaar voor contact met de ander, staan centraal. Een andere taalvaardigheid is het schrijven van bijvoorbeeld verhalen, brieven en gedichten. Daarnaast wordt in de bovenbouw ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan taalbeschouwing, zoals werkwoorden en zinsontleding en woordenschat. Naast de taalmethode hebben we ook extra oefenstof spelling voor alle groepen. Lezen Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode Veilig leren lezen. Deze methode sluit aan bij het voorbereidend lezen in de groepen 1 en 2. In groep 3 staat het leren lezen centraal. Vanaf groep 4 wordt voortgezet technisch lezen aangeboden: Lekker lezen. Iedere dag wordt in de groepen 3 tot en met 8 het leestempo geoefend door middel van woordrij lezen. 14

16 Naast het technisch lezen starten we in groep 4 met een methode voor begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL. Vanaf groep 5 komt het accent meer te liggen op begrijpend lezen. Daarnaast werken we indien nodig met de Cito hulpboeken voor begrijpend lezen. De leerlingen van groep 4 tot en met 8 werken ook thuis aan Nieuwsbegrip, via een webbased programma. Het ontwikkelen van leesplezier vinden we ook belangrijk. Dit doen we door o.a. aandacht te besteden aan de kinderboekenweek, lekker lezen en boekpromotie. Tutorlezen Een aantal keer per week schuiven de kinderen van de hogere groepen aan bij die uit de lagere groepen om gezamenlijk te lezen. Dit werkt heel stimulerend op de leesontwikkeling. Daarnaast heeft het een positief effect op het sociale gedrag onderling, ook op het speelplein. Rekenen en Wiskunde De methode, De Wereld in Getallen, gaat in op begrippen en situaties uit het dagelijks leven. Kinderen kunnen aan de hand van realistische praktijksituaties zelf oplossingen en strategieën ontdekken. De methode Maatwerk biedt daarnaast voldoende materiaal voor leerlingen die bijvoorbeeld een aparte leerlijn hebben. Daarnaast hebben we Kien en Rekentijgers voor de goede rekenaars. De Rekentuin is een webbased programma voor kinderen, om thuis te oefenen. Engels Vanaf groep 6 wordt Engels aangeboden, hier gebruiken we de methode The Team voor. Expressie Expressie betekent tekenen, schilderen, plakken, dansen, zingen enz. De kinderen leren omgaan verschillende materialen. Daarnaast bouwen we aan vaardigheden zodat kinderen later in staat zijn expressieve keuzes te maken binnen hun vrije tijd. Hiervoor gebruiken wij de methode : Moet je doen. Atelieruur Een aantal weken per jaar hebben de kinderen, groepsoverstijgend, een creatieve activiteit zoals kaarsen maken, circus, borduren, zingen. Dit wordt afgesloten met een presentatie aan de ouders. Schrijfonderwijs We proberen de kinderen netjes te leren schrijven en daarvoor gebruiken we de methode Schrijven in de Basisschool. Wereldoriëntatie Onder de wereld oriënterende vakken vallen o.a. aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuurkennis en verkeer. Binnen het rooster wordt hier een aantal keren per week aandacht aan besteed. 15

17 Projecten Eenmaal per jaar wordt er twee weken aandacht besteed aan een schoolbreed project. Tijdens de Kinderboekenweek is er een vast thema rond lezen. Het tweede project heeft als thema Wetenschap en Techniek. Leerlingenraad Dit is een inspraakorgaan voor leerlingen door leerlingen van de groepen 6,7 en 8 met de directeur. Ongeveer 6 x per jaar vergaderen zij over uiteenlopende zaken. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: toiletten, schoolplein, schoolkrant e.d. Sociale integratie en burgerschap De kern van ons openbaar onderwijs is dat wij onze leerlingen goed voorbereiden op het leven in een pluriforme samenleving. De bevordering van sociale integratie en burgerschap is in de missie en visie van onze organisatie gewaarborgd. Leerlingen, ongeacht hun religieuze, maatschappelijke of culturele achtergrond zijn welkom binnen het openbaar onderwijs. We vinden het van groot belang dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Sociale competentie Wij werken aan een prettig schoolklimaat: een goede omgeving voor leerlingen om zich te ontwikkelen. Planmatig besteden we aandacht aan de sociale competentie van leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 met de methode Kinderen en hun sociale talenten. Planmatig, want de lessen zijn heel gestructureerd opgezet en ze behandelen alle bouwstenen waaruit sociaal competent gedrag is opgebouwd. In de lessen komen alle aspecten van sociale competentie aan bod. Computer We leren de kinderen computervaardigheden, zoals tekstverwerken. Bij het zoeken van de informatie, het maken van een werkstuk en de presentatie hiervan, maken de kinderen gebruik van hun computervaardigheden. Gymnastiek Bewegingsonderwijs wordt aan de groepen 1 en 2 dagelijks gegeven. Buiten spelen valt hier ook onder. Voor de overige groepen is er gymnastiekles van een vakleerkracht of eigen leerkracht. Douchen na gym is, behalve bij de kleuters, verplicht. Mocht uw kind of u er bezwaar tegen hebben ontkleed te zijn in het bijzijn van andere kinderen en/of de leerkracht, kunt u dit aangeven op school. Uw kind mag zich dan ook wassen met ondergoed aan. 16

18 4.7. Extra activiteiten Naast alle onderwijsactiviteiten zoals die in een eerder hoofdstuk beschreven staan, vinden er nog tal van andere activiteiten plaats. Sommige jaarlijks, denk bijvoorbeeld aan de diverse decemberactiviteiten, andere n.a.v. een speciale gebeurtenis. Ook voor culturele activiteiten, feestelijke of sportieve gebeurtenissen en excursies is er een plaats in ons onderwijsprogramma ingeruimd. In de jaarkalender kunt u zien wanneer welke activiteit plaatsvindt. De jaarkalender is te vinden op de website. Mochten er tussentijds nog zaken bijkomen, wordt u altijd via de veertiendaagse Oitkraam of via Basisschoolnet vooraf geïnformeerd Het team Leerkrachten: Ineke Kaandorp Gerda Kool Mieke Pelle Janneke de Zinger Ineke Wiarda Mieke Tiesinga Petra Zant Dave Bokhorst Leroy Meerhoff Kirsten Nieuwland Tjarda Harteveld (IB) Jeffrey Leander (IB) Irmgard de Boer (adm) Nel Oosterhof (conciërge) Linda Bartels (Directeur) 17

19 5. Uw kind, onze zorg 5.1. Het volgen van uw kind De leerkracht werkt elke dag met uw kind en volgt de ontwikkelingen op de voet door middel van observaties, testen, toetsen en het nakijken van het dagelijkse werk. Op basis van deze gegevens wordt in overleg de best passende begeleiding aan uw kind gegeven. Jaarlijks vindt tussen de leerkrachten onderling een gesprek plaats om informatie door te geven aan de volgende leerkracht. Bovendien bespreken de intern begeleiders meerdere malen per jaar het functioneren van iedere leerling met de leerkrachten. Natuurlijk overleggen we met u als de resultaten van uw kind aanleiding zijn tot extra zorg. Daarnaast heeft u altijd het recht op inzage in de door ons bewaarde gegevens van uw zoon of dochter Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Doorlopend werken we eraan om het onderwijs op onze school zo goed mogelijk gestalte te geven. Door middel van het leerlingvolgsysteem en observaties houden we de ontwikkeling van uw kind bij. Regelmatig wordt de kwaliteit getoetst door verschillende meetmomenten: Methode gebonden toetsen. Methodeonafhankelijke toetsen, de resultaten hiervan worden vastgelegd in het CITO leerlingvolgsysteem (spelling, begrijpend lezen, rekenen, woordlezen). Verder wordt de ontwikkeling van het tekstlezen gevolgd middels de inzet van de zogeheten AVI-toetsen. Intake gesprekken bij nieuwe leerlingen. De CITO-Eindtoets (Nieuw dit jaar!) Inspectiebezoek. Tevredenheidonderzoeken onder ouders en leerlingen. De leerkracht neemt de toetsen af en de gegevens van de Cito-toets worden in een computerprogramma gezet. Op die manier kunnen we aan de hand van landelijke cijfers bepalen of de prestaties van uw kind voldoende in lijn liggen met die van leeftijdsgenoten. Uiteraard krijgt u ook deze gegevens te zien en of te horen, b.v. via de contactavond en in de rapporten. Tijdens het overleg tussen de interne begeleiders (IBers) van de school en tijdens de groepsbespreking, een overleg tussen de groepsleerkracht en de interne begeleider, worden de resultaten besproken. Alle geconstateerde verbeterpunten nemen wij vervolgens als actiepunten op in onze ontwikkelplannen. 18

20 5.3. Resultaten van ons onderwijs De kwaliteit van het onderwijs is voor een deel te proeven aan de sfeer in de school en de manier waarop men met elkaar communiceert. Deels is deze kwaliteit ook meetbaar in toetsen en testen. Resultaten van het onderwijs zijn afhankelijk van een aantal factoren: De instroom van leerlingen, bijvoorbeeld aanleg van kinderen Onderwijstijd, instructie, effectieve leertijd, sfeer in de groep, probleemaanpak; De uitstroom vanuit groep 8: naar welke school van voortgezet onderwijs gaan de leerlingen? De resultaten van ons onderwijs worden door de schoolleiding en het team kritisch bezien en gebruikt voor bijstelling van ons onderwijs. De scholen van voortgezet onderwijs houden ons op de hoogte van de vorderingen van onze oud-leerlingen door het toesturen van rapportcijfers. Tevens komt de mentor van de brugklassen enkele maanden na de zomervakantie met ons doorspreken hoe onze oud leerlingen presteren. Deze informatie geeft ons een beeld in hoeverre het niveau van onze leerlingen aansluit op dat van het voortgezet onderwijs. De Uitstroom VWO 6 14,0 % Saenredamcollege 3 HAVO 12 27,9 % Vellesan 2 VMBO T t/m HAVO 5 11,6 % OPDC Saenstroom 1 VMBO T 9 20,9 % Kennemercollege 6 VMBO K 2 4,7 % Michaelcollege 1 VMBO B 4 9,3 % Trias VMBO 14 VMBO B+LWOO 5 11,6 % Bertrand Russell 16 PRO 0 0,0 % ,0 % 19

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845

SCHOOLGIDS 2014-2015. Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 SCHOOLGIDS 2014-2015 Openbare basisschool de Pionier Kerkstraat 52 1521 JP Wormerveer www.depionier.nl 075-6283845 Inhoud 1. Voorwoord... 5 2. Beschrijving van de school en haar omgeving... 6 2.1 Ons bestuur...

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 `` SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUD 1. Profiel... 4 School, vereniging en bestuur... 4 Gebouw... 4 Karakterschets... 4 Onderwijskundige en pedagogische visie... 5 3. De organisatie van ons onderwijs... 6 3.1

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave

SCHOOLGIDS. Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN. Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs. Inhoudsopgave SCHOOLGIDS Christelijke Dalton Basisschool DE MATEN Ieder kind is uniek, daarbij hoort uniek onderwijs Inhoudsopgave Inhoudsopgave 1. De school 1.1 Algemene informatie 1.2 Woord vooraf 1.3 Grondslag en

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord

Inhoudsopgave. Voorwoord Inhoudsopgave Voorwoord 1. Visie op onderwijs 1.1 De school 1.2 Waar staan we als school voor 1.3 Wat willen we bereiken 1.4 Levensbeschouwelijke identiteit 2. Organisatie van het onderwijs 2.1 Jaargroepen

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat!

SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4. Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! Een fijne school waar onderwijs op 1 staat! SCHOOLGIDS 2 0 1 3-2 0 1 4 Basisschool.Willibrordus Kerkweg 1 Tel. 0742780314 E-mail:dir.willibrordus@konot.nl www.willibrordusdn.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.

SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8. Sint Plechelmusschool. Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot. Sint Plechelmusschool Plechelmusstraat 9 7587 AL De Lutte. Tel. 0541-551507 Email: dir.plechelmus@konot.nl SCHOOLGIDS 2014-2 0 1 8 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de St. Plechelmusschool De Lutte... 3

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM

SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM SCHOOLGIDS OTTO CLANTSKOALLE BOKSUM 0 Otto Clantskoalle Boksum Inhoudsopgave 1. Een woord vooraf 2 2. De school 3 - Richting - Schoolgrootte - Het bestuur - Waar de school voor staat, onze visie - Uitgangspunten

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Welkom op Montessorischool De Gouden Kraal Op de basisschool groeien onze kinderen op en ontwikkelen ze zich, op weg naar zelfstandigheid in de toekomst. U heeft zelf ongetwijfeld

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE

SCHOOLGIDS MARTENASKOALLE SCHOOLGIDS 2015-2019 MARTENASKOALLE Bitgummole Brin: 18NF Inhoudsopgave Algemeen... 3 Inleiding... 3 Naam en doelstelling... 3 Het bestuur... 3 Bestuursvisie... 3 Visie van de school... 4 Uitgangspunten

Nadere informatie