Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum"

Transcriptie

1 Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd

2 Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school Adresgegevens 2.2 Bestuur en Algemene Directie 3. Waar staat de Dorpsakker voor Ons profiel 3.2 Adaptief onderwijs 3.3 Missie 3.4 Kwaliteitsbeleid 3.5 Organogram 3.6 Kenmerkend voor de Dorpsakker 3.7 Een brede school 3.8 Een toekomstgerichte school 3.9 Een veilige school 3.10 Onze locatie 3.11 Hygiëne en veiligheid 3.12 Onze gedragsregels 3.13 De omgeving van de school 4. De organisatie van de Dorpsakker De groepen 4.2 Algemene informatie 4.3 Het team 4.4 Overlegstructuur 4.5 Het onderwijs in de groepen 1 en Het onderwijs in de groepen 3 t/m Extra activiteiten 4.8 Het team van de Dorpsakker 5. Uw kind is onze zorg Het volgen van uw kind 5.2 Activiteiten ter verbetering van het onderwijs 5.3 Resultaten van ons onderwijs 5.4 Uitstroom voortgezet onderwijs 5.5 Inspectie 5.6 Ondersteuning 5.7 Wet Passend Onderwijs 5.8 Hoogbegaafde leerlingen 5.9 Grenzen aan ondersteuning 5.10 Gezondheidsonderzoek 5.11 Logopedie 1

3 6. Contact met ouders Hoe worden ouders geïnformeerd over ons onderwijs 6.2 Medezeggenschapsraad (MR) 6.3 Gemeenschappelijke medezeggenschapsraad (GMR) 6.4 Ouderraad (OR) 6.5 Ouderbijdrage 6.6 Sponsoring 6.7 Verzekering 7. Procedures en regelingen Wat zijn onze schooltijden 7.2 Als uw kind vier jaar wordt 7.3 Voor- en naschoolse opvang 7.4 Centrum Jong 7.5 Bapo en studiedagen 7.6 Schoolverzuim 7.7 Ziek- en afwezigheidmelding 7.8 Afwezigheid van de leerkracht 7.9 Overgang naar een hogere groep 7.10 Bij een verhuizing 7.11 Toelating van leerlingen 7.12 Kan uw kind van school verwijderd worden? 7.13 Naar het voortgezet onderwijs, wat dan. 8. Help ons beter te worden Klachten 9. Belangrijke adressen en telefoonnummers 38 2

4 1. Inleiding Deze schoolgids schetst een beeld van hoe er wordt gewerkt en wat wij belangrijk vinden op onze school. Uw kind zal wellicht acht jaar op onze school doorbrengen en aan onze zorg zijn toevertrouwd. Het is dan prettig te weten hoe een en ander is geregeld. Het is een schooldocument dat jaarlijks door het bevoegd gezag, na instemming van de medezeggenschapsraad, wordt vastgesteld en op de website kan worden gelezen. Op aanvraag kan de schoolgids in drukvorm worden ontvangen. Enkele andere documenten waarin meer specifiek op onderdelen wordt ingegaan zijn het jaarplan, het meerjaren schoolplan en het jaarverslag. Het jaarverslag kunt u vinden op de website van de school. Wij willen u ook wijzen op de actuele centrale schoolgids van ons bestuur, Zaan Primair. U kunt dit document vinden op Voor praktische informatie verwijzen we u naar de Oitkraam (elke twee weken) en de jaarkalender. Deze wordt aan het begin van elk schooljaar op de website geplaatst. Wij hopen met deze schoolgids een goede indruk te geven van onze school. Daarnaast bent u natuurlijk van harte welkom op school en zijn we graag bereid u verder te informeren. Hartelijke groet, Linda Bartels, directeur 3

5 2. Onze school 2.1 Adresgegevens OBS de Dorpsakker locatie Brandakkerstraat XD Assendelft T: E: W: Directie: Directeur: Linda Bartels Routebeschrijving Vanuit de Dorpsstraat de Hornlaan in en aan het einde van de weg links. deze helemaal uitrijden. U bent dan op de Brandakkerstraat. Met de bocht mee tot het einde van de straat, Brandakkerstraat. 4

6 2.2. Bestuur en Algemene Directie Onze school valt onder het bestuur van de Stichting Zaan Primair. Het bestuur wordt gevormd door een Raad van Toezicht en het College van Bestuur. De leden van de Raad van Toezicht bezitten één of meer vaardigheden op het gebied van bestuurlijk, financieel, juridisch, personeel - organisatorisch, en onderwijskundig terrein. De Raad van Toezicht draagt de bestuurlijke verantwoordelijkheid voor alle openbare basisscholen en speciale (basis)scholen in Zaanstad en bestuurt op hoofdlijnen. De verantwoordelijkheid van de gang van zaken binnen Zaan Primair ligt bij het College van Bestuur. Deze heeft de algehele leiding over de organisatie en geeft leiding aan de schooldirecties. De voorzitter van het College van Bestuur wordt bijgestaan door twee clusterdirecteuren die op hun beurt leiding geven aan de directeuren van een cluster scholen. Het stafbureau voert beleidsvoorbereidende en beleidsuitvoerende taken uit op het gebied van onderwijskundige zaken, personeelszaken, financiën, ICT, huisvesting en beheer. 5

7 3. Waar staat de Dorpsakker voor? 3.1. Ons profiel De Dorpsakker is een moderne, toekomstbewuste basisschool in Assendelft. Dat zie je terug in de lessen, de excursies en de schoolreisjes die we organiseren. Wij willen kinderen meegeven dat ze een belangrijk onderdeel zijn van hun buurt en de maatschappij. De Dorpsakker besteedt veel aandacht aan de basisvakken rekenen, lezen en taal. Hiermee bereiden we de kinderen goed voor op het voortgezet onderwijs. Wij werken op een kindgerichte, individuele wijze, zodat ieder kind zich optimaal kan ontwikkelen. De Dorpsakker heeft een veilig leer- en leefklimaat. Zo geven wij elke week lessen sociale vaardigheden. Dit om kinderen in harmonie met elkaar en hun omgeving te laten leren en leven Adaptief onderwijs Het openbaar onderwijs van Zaanstad heeft gekozen voor adaptief onderwijs. Elke school ontwikkelt daar binnen haar eigen visie en wij willen, door goed aan te sluiten bij wat individuele kinderen al kennen en kunnen, een leertraject uitzetten waarbij kinderen worden uitgedaagd om een zo hoog mogelijk niveau te bereiken Missie Als je kinderen gelijk wilt behandelen, moet je ze verschillend benaderen. Centraal staan de talenten en capaciteiten van iedere leerling. Waar je sterk in bent, buit je uit. Waar je minder sterk in bent, ontwikkel je met behulp van anderen. Het onderwijs kent duidelijke basislijnen, onze kerndoelen, maar daarnaast past het zich zoveel mogelijk aan op grond van de eigenheid van ieder kind. Door goed te kijken naar de kansen per kind, wordt onderwijs effectief. Dus zullen we zo veel als mogelijk aansluiten bij de mogelijkheden van het kind, zowel cognitief (wat kan het?) als sociaalemotioneel (wat voelt het?). 6

8 We proberen alle talenten die een kind heeft aan te boren en de kinderen ook aan te sporen die te ontwikkelen. Zo wordt er ook aandacht besteed aan creativiteit. De leertijd wordt optimaal benut en leidt tot goede doorstroming naar het voortgezet onderwijs. Wij realiseren ons dat mensen verschillen en dus ook verschillende mogelijkheden hebben. Daar houden wij rekening mee, zowel met de kinderen die wat meer als met de kinderen die wat minder aan kunnen. Een plezierig sociaal klimaat waarin kinderen zich veilig en vertrouwd voelen, is in onze opvatting van het allergrootste belang. Alleen als kinderen zelfvertrouwen krijgen, durven ze de uitdaging aan te gaan om steeds nieuwe doelen na te streven. Het leren respect te ontwikkelen voor elkaar, leren samenwerken en leren om zelfstandig keuzes te maken, vinden wij dan ook heel belangrijk. Lessen worden minder statisch gemaakt door samenwerken, zelfstandig werken en afwisseling daarin. Eigen verantwoordelijkheid en zelfvertrouwen aanspreken en stimuleren. De organisatie van de lessen staat beschreven in een interne notitie. Er worden kwaliteitsboeken, logboeken en leerlingenboeken bijgehouden. Maar een school is meer. Een school is een kleine samenleving en net als in de grote samenleving moeten we daar met elkaar in harmonie leven. Dus maken we afspraken over hoe we met elkaar omgaan en proberen dat dan ook in praktijk te brengen; het gedragsprotocol, begrip, belangstelling en respect voor elkaar zijn de fundamenten. Het is van groot belang dat een groep goed in elkaar zit, immers dan pas kan er goed gewerkt worden. De school staat hierin niet alleen. De school zijn we samen: kinderen, leerkrachten en ouders Kwaliteitsbeleid Door integrale kwaliteitszorg werken onze scholen aan de verbetering van hun onderwijs. Zij doen dat omdat dat van hen wordt gevraagd, maar vooral omdat zij dat zelf willen. De verbeteringen zijn allereerst gericht op het primaire proces, maar ook de school als organisatie moet onder de loep worden genomen. Om dat systematisch en onderbouwd te kunnen doen, heeft de school een kwaliteitssysteem nodig waarmee zij de kwaliteit van haar onderwijs continu bewaakt, borgt en verbetert. De Dorpsakker heeft haar kwaliteitssysteem beschreven in een Kwaliteitshandboek. In dit Kwaliteitshandboek beschrijft De Dorpsakker haar kwaliteitsbeleid en de belangrijkste werkprocessen die binnen de organisatie worden uitgevoerd. De Dorpsakker legt in het handboek haar actuele werkwijze vast, maakt zichtbaar hoe de werkprocessen worden uitgevoerd en hoe zij deze borgt en verbetert. Doordat het schoolteam inzicht krijgt in de sterke punten en in de verbetermogelijkheden van de schoolorganisatie, kan de school actief werken aan verdere kwaliteitsverbetering. Het Kwaliteitshandboek helpt de school om haar kwaliteitsbeleid te ontwikkelen, te borgen en te verbeteren. 7

9 3.5. Organogram Raad van Toezicht College van Bestuur Clusterdirecteur Directeur obs De Dorpsakker Medezeggenschapsraden Leerlingenraad Intern begeleider Administratie Conciërge Bouwcoördinatoren Groepsleerkrachten Onderwijsassistenten/ stagiaires 8

10 3.6. Kenmerkend voor de Dorpsakker Als team vinden we het van belang om samen met de kinderen te werken aan een goed pedagogisch basisklimaat. Dit geven we vorm door: Te werken in een prettige sfeer, zodat kinderen zich veilig voelen; we maken graag duidelijke afspraken met ouders, kinderen en team; Respect te tonen voor elkaar; Het sociale klimaat binnen school inzichtelijk te maken door middel van een volgsysteem; goed te communiceren met de ouders en snel te informeren als er bijzonderheden worden opgemerkt bij de ontwikkeling van kinderen. Wij willen graag samenwerken met ouders, samen een goede lijn uitzetten, thuis en op school; Kinderen zelfstandigheid aan te leren door te werken met een klassenmanagement model. Kinderen leren hierdoor ook om te gaan met uitgestelde aandacht. Tijdens het zelfstandig werken geeft de leerkracht extra hulp in de klas; Oog te hebben voor verschillen tussen elkaar, niet alleen qua niveau en tempo maar ook qua behoeftes en aandacht. Sterk in Taal en Rekenen Op De Dorpsakker vinden wij goed taal- en rekenonderwijs van groot belang om leerlingen voor te bereiden op hun rol in de maatschappij. Een goede taalvaardigheid is onmisbaar om contact met anderen te maken. Het vergroten van de woordenschat en een goede spreek- en luistervaardigheid staan daarom centraal. Daarbij werken we met de nieuwste methodes. Om ervoor te zorgen dat elk kind zich optimaal ontwikkelt, zijn er verschillende niveaugroepen. Door de resultaten van de leerlingen regelmatig in kaart te brengen, zorgen we voor een doorlopende leerlijn tijdens hun schoolloopbaan. Wat heeft uw kind nodig om zich verder te ontwikkelen? Met individuele aanpassingen zorgen we voor onderwijs op maat. Creatieve ontwikkeling Op De Dorpsakker stimuleren wij kinderen in hun creatieve ontwikkeling. Bijvoorbeeld op het gebied van beeldende kunst. Onze school neemt ieder jaar deel aan het cultuurmenu, waarbij iedere groep een toneel-, dans- of muziekvoorstelling bezoekt. Een aantal groepen doet ook mee aan een activiteit op het gebied van cultureel erfgoed, onder begeleiding van onze cultuurcoördinator Een brede school De Dorpsakker is een school waar kinderen niet alleen van half negen tot tien voor half drie terecht kunnen. Kinderen kunnen voor school terecht bij de voorschoolse opvang. Na schooltijd kunnen kinderen gebruik maken van de naschoolse opvang, schoolnabij. Wij werken samen met de partners Freekids en Babino. Wij bieden aan kinderen uitdagende activiteiten zoals muziek, expressie, sport, koken en creativiteit. Daarnaast zijn er mogelijkheden tot onder andere logopedie en motorische ondersteuning. De school heeft als doelstelling zich te ontwikkelen tot een Breed Kindcentrum. In het BKC willen wij kinderen een dag arrangement bieden, een samenhangend programma van opvang, educatie en ontwikkeling. 9

11 3.8. Een toekomstgerichte school Onze kijk op het geven van onderwijs is gericht op de toekomst. Daarom maakt De Dorpsakker gebruik van de modernste materialen en apparatuur. In alle klassen zijn digiborden aanwezig, evenals computers en laptops. In de midden- en bovenbouwgroepen werken de kinderen met tablets. Ook in onze kleutergroepen en groep 3 worden tablets ingezet. Daarnaast leren we kinderen om te gaan met de kansen én mogelijke gevaren van het internet. De Dorpsakker kunt u ook vinden op Twitter 3.9. Een veilige school Het voeren van een goed veiligheidsbeleid is ook van belang voor een gezonde school. We willen graag dat de school een veilige plek is voor de kinderen, een plek waar u uw kind met een gerust hart kunt achterlaten. Om dat te bereiken hebben we tal van maatregelen in en om de school getroffen en afspraken gemaakt. Het veiligheidsbeleid van onze school is vastgelegd in het ARBO- en veiligheidsbeleidsplan. In dit plan staat de ontwikkeling van het veiligheidsbeleid voor de komende jaren beschreven. Actiepunten op het gebied van veiligheid worden in ons Jaarplan opgenomen. Op onze school is een personeelslid belast met de taken van preventiemedewerker. Deze medewerker coördineert de bedrijfshulpverlening binnen de school en draagt zorg voor coördinatie en uitvoering van het veiligheidsbeleid op de school. Ook is hij/zij belast met de registratie en evaluatie van ongelukken, bijna ongelukken en onveilige situaties. Op onze school is ook een aantal leerkrachten opgeleid als bedrijfshulpverleners. Zij volgen jaarlijks een opleiding om bij te blijven met de nieuwste ontwikkelingen op dit gebied. Zij zijn tevens verantwoordelijk voor het bijstellen en regelmatig oefenen van het ontruimingsplan binnen onze de school. De school hanteert een Gedragsprotocol. Deze is te vinden op de website van de school Onze locatie We beschikken over 1 locatie aan de Brandakkerstraat met 7 groepslokalen, een gymnastieklokaal en een speellokaal. Daarnaast is er een grote aula met podium waar optredens gegeven kunnen worden. 10

12 3.11. Hygiëne en veiligheid Bij het ingaan van de school zullen de leerkrachten van groep 3 tot en met 8 altijd buiten op het plein staan op een vaste plek. Zij nemen de leerlingen mee naar binnen. Op deze manier is er rust in de gangen en kunnen zij zicht houden op de leerlingen. De leerkrachten van de kleutergroepen zijn in de klas aanwezig. De ouders brengen hun kleuters de klas in. Als de school uitgaat, lopen de leerkrachten met de kinderen mee naar de buitendeur. Dat roken binnen school verboden is, spreekt voor zich. Geen gevaar, maar wel heel vervelend, is het steeds weer terugkerende probleem van de hoofdluis. Daar kunnen we alleen efficiënt tegen optreden als we dat in gezamenlijkheid doen. Eén van de middelen die we in de strijd tegen hoofdluis inzetten is de luizentas. Elk kind krijgt zo n tas en moet daar zijn/haar jas en tas in doen. Tevens hebben we een luizenbrigade. Na elke vakantie worden de kinderen op hoofdluis gecontroleerd. Indien luis wordt aangetroffen, zullen de ouders daar over geïnformeerd worden. Mocht er tussentijds melding van hoofdluis binnenkomen, dan zal er ook gecontroleerd worden. Mocht u zelf merken dat uw kind luis heeft, meld dat dan bij de leerkracht. Alleen als we er in alle openheid samen aan werken kunnen we dit vervelende probleem de baas blijven Onze gedragsregels Door ouders, leerlingen en leerkrachten gezamenlijk is een gedragsprotocol opgesteld. Maar met regels alleen komen we er niet. Het gaat om de houding en de bereidheid samen te werken aan een prettige leef- en werkomgeving en die houdt niet op bij het hek van de school. Wij vinden het van belang om samen te werken met ouders/verzorgers en waar mogelijk dezelfde lijnen te volgen De omgeving van de school Bij de locatie is nauwelijks ruimte om met de auto tot voor de deur te komen, zonder het andere verkeer te hinderen. Het liefst zien we dat kinderen zo min mogelijk met de auto naar school worden gebracht. Vanwege de veiligheid van de kinderen willen we graag dat de kinderen op het schoolplein komen en niet buiten het hek blijven. Er zijn ruimtes ingericht om de fietsen te stallen. Op het plein kan met de fiets aan de hand gelopen worden naar de fietsenstalling. Deze afspraak geldt niet alleen voor de leerlingen, maar ook voor de leerkrachten en ouders. We leren de kinderen op school dat ze met respect omgaan met eigendommen van anderen. Ondanks onze zorg en aandacht kunnen wij helaas geen verantwoordelijkheid nemen voor de veiligheid van de fietsen op het plein. De fietsenstalling is niet zo groot. We vragen de ouders en kinderen dan ook nadrukkelijk zoveel mogelijk lopend naar school te komen. 11

13 4. De organisatie van De Dorpsakker 4.1. De groepen Basisschool de Dorpsakker is er voor kinderen van 4 tot en met 12 jaar. De kinderen doorlopen acht leerjaren. De leerjaren zijn onderverdeeld in twee bouwen: de onderbouw: groep 1 t/m 4 de bovenbouw: groep 5 t/m Algemene informatie Aan het begin van het schooljaar organiseren we in alle groepen een informatieavond voor de ouders en verzorgers van de leerlingen. Op deze avond krijgt u van de groepsleerkracht(en) informatie over het onderwijs en de gang van zaken in de groep Het team: Een actuele samenstelling van het team kunt u in de eerste Oitkraam van het nieuwe schooljaar lezen. Binnen ons team hebben wij de volgende functies en taken. Directeur: Linda Bartels Groepsleerkrachten Zie groepsindeling Hebben gedurende de week de zorg voor een groep, alleen of samen met een duo- partner. Zij onderhouden contacten met ouders, zijn actief in vak- en werkgroepen en wonen vergaderingen en studiedagen bij. Bouwcoördinatoren Mieke Tiesinga(onderbouw) Petra Zant (bovenbouw) Regelen per onder- of bovenbouw een aantal organisatorische en onderwijsinhoudelijke zaken. Interne begeleiders: Jeffrey Leander en Tjarda Harteveld Coördineren de leerlingenzorg en ondersteunen leerkrachten. Zij gaan naar netwerk bijeenkomsten, coördineren het leerlingvolgsysteem en volgen de laatste ontwikkelingen op het gebied van (passend) onderwijs. Tjarda Harteveld is tevens de zorgcoördinator, zij begeleidt onder andere de ondersteuningsteams ICT coördinatoren: Dave Bokhorst en Leroy Meerhoff Zijn verantwoordelijk voor de ontwikkeling van de informatie- en communicatietechnologie binnen de school, ondersteunen collega s waar nodig, beheren software en volgen de actuele ontwikkelingen op dit gebied. Rekenspecialist: Op afroep via Zaan Primair Is een leerkracht die extra kennis verwerft en gebruikt op het vakgebied rekenen zodat hij/zij in staat is om veranderingsprocessen betreffende het rekenonderwijs in de school te coördineren en begeleiden. 12

14 Taalspecialist: Janneke de Zinger Is een leerkracht die extra kennis verwerft en gebruikt op het vakgebied taal zodat zij in staat is om veranderingsprocessen wat betreft het leesonderwijs in de school te coördineren. Preventiemedewerker vacature Regelt allerlei zaken omtrent ARBO, waaronder risico inventarisatie, het ontruimingsplan en plan van aanpak. Cultuur Coördinator: Mieke Pelle Zorgt ervoor dat cultureel erfgoed in het onderwijs wordt opgenomen. Vakleerkracht gymnastiek: Verzorgt in de verschillende groepen de gymnastieklessen. Marijn Esman Administratieve medewerker: Irmgard de Boer Verzorgt de leerling-administratie, financiën, ondersteunt directie en leerkrachten en voert verdere voorkomende werkzaamheden uit. Conciërge: Nel Oosterhof Voert een hoeveelheid van taken uit in het kader van onderwijsondersteuning zoals reparaties, huishoudelijke taken, hulp in de groepen met bijv. lezen en creatief circuit. Het bestuur: Zaan Primair Is het bevoegd gezag van 28 scholen voor openbaar primair onderwijs in de gemeente Zaanstad. Zaan Primair stelt de kaders vast waarbinnen de directie in alle vrijheid kan opereren; de directie is eindverantwoordelijk voor al hetgeen binnen de school gebeurt Overlegstructuur Werken in een school is werken in teamverband. Goede samenwerking en goed overleg zijn dus van groot belang. Een goede organisatiestructuur komt de school, en dus de kinderen, ten goede. Het team kent diverse overlegmomenten die zijn opgenomen in de interne jaarkalender. Team- en bouwvergaderingen, parallelbijeenkomsten van leerjaren onderling, overleg tussen leerkrachten en intern begeleiders. Het managementteam, waarin de directeur en de bouwcoördinatoren zitting hebben, vergadert een keer per twee weken. Er zijn binnen de school een aantal specialisten die zich bezig houden met onderwijsinhoud. Daarnaast hebben we vakgroepen d.w.z. dat een tijdelijk samengestelde groep medewerkers zich met één bepaald onderwerp bezighoudt, vaak ter voorbereiding voor een team- of bouwvergadering. De werkgroepen zijn voor de feitelijke, praktische uitvoering van zaken, zoals Sinterklaas, Kerst, enz. 13

15 4.5. Het onderwijs in de groepen 1 en 2 In de groepen 1 en 2 hebben wij gekozen voor heterogene groepen, waarbij de kinderen van 4 tot 6 jaar in één groep bij elkaar zitten. Bij de kleuters wordt gebruik gemaakt van de methode Kleuterplein. Kleuterplein is een pakket voor groep 1 en 2 van de basisschool. Met deze lesmethode ontdekken en ervaren kleuters de wereld om zich heen. Met Kleuterplein werken we doelgericht aan álle tussendoelen. Kleuterplein is meer dan alleen taal en rekenen. Ook aan motoriek, wereldoriëntatie, muziek, voorbereidend schrijven, sociaal-emotionele ontwikkeling, wordt spelenderwijs, maar gericht gewerkt. Kleuterplein biedt daarmee een doorgaande lijn naar alle vakken en methodes van groep 3. Wij streven ernaar dat kleuters zich breed ontwikkelen naar zelfstandigheid, dat wil zeggen: dat ze actief zijn en zelf initiatieven kunnen nemen, dat ze hun eigen gedrag, hun gedachten en wensen kunnen verwoorden, dat ze met hun gevoelens en ervaringen leren om te gaan, dat ze samen leren werken en spelen, dat ze creatief zijn, dat ze geïnteresseerd zijn in hun omgeving en dat ze de wereld willen onderzoeken, dat ze leren na te denken over datgene wat ze doen of zeggen, dat ze weten dat hun gedrag gevolgen kan hebben voor anderen en dat ze datgene wat ze geleerd hebben, kunnen inzetten om problemen op te lossen Het onderwijs in de groepen 3 t/m 8 In de groepen 3 t/m 8 wordt met de volgende methodes gewerkt: (in de groepen 4,5 en 6 wordt er voor een aantal vakken met tablets gewerkt.) Taal Voor de taal en spelling maken we gebruik van de methode Taal op Maat. Taalaspecten als woordenschat, spreken en luisteren, onmisbaar voor contact met de ander, staan centraal. Een andere taalvaardigheid is het schrijven van bijvoorbeeld verhalen, brieven en gedichten. Daarnaast wordt in de bovenbouw ook uitdrukkelijk aandacht besteed aan taalbeschouwing, zoals werkwoorden en zinsontleding en woordenschat. Naast de taalmethode hebben we ook extra oefenstof spelling voor alle groepen. Lezen Voor het technisch lezen maken we gebruik van de methode Veilig leren lezen. Deze methode sluit aan bij het voorbereidend lezen in de groepen 1 en 2. In groep 3 staat het leren lezen centraal. Vanaf groep 4 wordt voortgezet technisch lezen aangeboden: Lekker lezen. Iedere dag wordt in de groepen 3 tot en met 8 het leestempo geoefend door middel van woordrij lezen. 14

16 Naast het technisch lezen starten we in groep 4 met een methode voor begrijpend lezen: Nieuwsbegrip XL. Vanaf groep 5 komt het accent meer te liggen op begrijpend lezen. Daarnaast werken we indien nodig met de Cito hulpboeken voor begrijpend lezen. De leerlingen van groep 4 tot en met 8 werken ook thuis aan Nieuwsbegrip, via een webbased programma. Het ontwikkelen van leesplezier vinden we ook belangrijk. Dit doen we door o.a. aandacht te besteden aan de kinderboekenweek, lekker lezen en boekpromotie. Tutorlezen Een aantal keer per week schuiven de kinderen van de hogere groepen aan bij die uit de lagere groepen om gezamenlijk te lezen. Dit werkt heel stimulerend op de leesontwikkeling. Daarnaast heeft het een positief effect op het sociale gedrag onderling, ook op het speelplein. Rekenen en Wiskunde De methode, De Wereld in Getallen, gaat in op begrippen en situaties uit het dagelijks leven. Kinderen kunnen aan de hand van realistische praktijksituaties zelf oplossingen en strategieën ontdekken. De methode Maatwerk biedt daarnaast voldoende materiaal voor leerlingen die bijvoorbeeld een aparte leerlijn hebben. Daarnaast hebben we Kien en Rekentijgers voor de goede rekenaars. De Rekentuin is een webbased programma voor kinderen, om thuis te oefenen. Engels Vanaf groep 6 wordt Engels aangeboden, hier gebruiken we de methode The Team voor. Expressie Expressie betekent tekenen, schilderen, plakken, dansen, zingen enz. De kinderen leren omgaan verschillende materialen. Daarnaast bouwen we aan vaardigheden zodat kinderen later in staat zijn expressieve keuzes te maken binnen hun vrije tijd. Hiervoor gebruiken wij de methode : Moet je doen. Atelieruur Een aantal weken per jaar hebben de kinderen, groepsoverstijgend, een creatieve activiteit zoals kaarsen maken, circus, borduren, zingen. Dit wordt afgesloten met een presentatie aan de ouders. Schrijfonderwijs We proberen de kinderen netjes te leren schrijven en daarvoor gebruiken we de methode Schrijven in de Basisschool. Wereldoriëntatie Onder de wereld oriënterende vakken vallen o.a. aardrijkskunde, topografie, geschiedenis, natuurkennis en verkeer. Binnen het rooster wordt hier een aantal keren per week aandacht aan besteed. 15

17 Projecten Eenmaal per jaar wordt er twee weken aandacht besteed aan een schoolbreed project. Tijdens de Kinderboekenweek is er een vast thema rond lezen. Het tweede project heeft als thema Wetenschap en Techniek. Leerlingenraad Dit is een inspraakorgaan voor leerlingen door leerlingen van de groepen 6,7 en 8 met de directeur. Ongeveer 6 x per jaar vergaderen zij over uiteenlopende zaken. De volgende onderwerpen komen o.a. aan de orde: toiletten, schoolplein, schoolkrant e.d. Sociale integratie en burgerschap De kern van ons openbaar onderwijs is dat wij onze leerlingen goed voorbereiden op het leven in een pluriforme samenleving. De bevordering van sociale integratie en burgerschap is in de missie en visie van onze organisatie gewaarborgd. Leerlingen, ongeacht hun religieuze, maatschappelijke of culturele achtergrond zijn welkom binnen het openbaar onderwijs. We vinden het van groot belang dat kinderen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdsgenoten. Sociale competentie Wij werken aan een prettig schoolklimaat: een goede omgeving voor leerlingen om zich te ontwikkelen. Planmatig besteden we aandacht aan de sociale competentie van leerlingen van groep 1 tot en met groep 8 met de methode Kinderen en hun sociale talenten. Planmatig, want de lessen zijn heel gestructureerd opgezet en ze behandelen alle bouwstenen waaruit sociaal competent gedrag is opgebouwd. In de lessen komen alle aspecten van sociale competentie aan bod. Computer We leren de kinderen computervaardigheden, zoals tekstverwerken. Bij het zoeken van de informatie, het maken van een werkstuk en de presentatie hiervan, maken de kinderen gebruik van hun computervaardigheden. Gymnastiek Bewegingsonderwijs wordt aan de groepen 1 en 2 dagelijks gegeven. Buiten spelen valt hier ook onder. Voor de overige groepen is er gymnastiekles van een vakleerkracht of eigen leerkracht. Douchen na gym is, behalve bij de kleuters, verplicht. Mocht uw kind of u er bezwaar tegen hebben ontkleed te zijn in het bijzijn van andere kinderen en/of de leerkracht, kunt u dit aangeven op school. Uw kind mag zich dan ook wassen met ondergoed aan. 16

18 4.7. Extra activiteiten Naast alle onderwijsactiviteiten zoals die in een eerder hoofdstuk beschreven staan, vinden er nog tal van andere activiteiten plaats. Sommige jaarlijks, denk bijvoorbeeld aan de diverse decemberactiviteiten, andere n.a.v. een speciale gebeurtenis. Ook voor culturele activiteiten, feestelijke of sportieve gebeurtenissen en excursies is er een plaats in ons onderwijsprogramma ingeruimd. In de jaarkalender kunt u zien wanneer welke activiteit plaatsvindt. De jaarkalender is te vinden op de website. Mochten er tussentijds nog zaken bijkomen, wordt u altijd via de veertiendaagse Oitkraam of via Basisschoolnet vooraf geïnformeerd Het team Leerkrachten: Ineke Kaandorp Gerda Kool Mieke Pelle Janneke de Zinger Ineke Wiarda Mieke Tiesinga Petra Zant Dave Bokhorst Leroy Meerhoff Kirsten Nieuwland Tjarda Harteveld (IB) Jeffrey Leander (IB) Irmgard de Boer (adm) Nel Oosterhof (conciërge) Linda Bartels (Directeur) 17

19 5. Uw kind, onze zorg 5.1. Het volgen van uw kind De leerkracht werkt elke dag met uw kind en volgt de ontwikkelingen op de voet door middel van observaties, testen, toetsen en het nakijken van het dagelijkse werk. Op basis van deze gegevens wordt in overleg de best passende begeleiding aan uw kind gegeven. Jaarlijks vindt tussen de leerkrachten onderling een gesprek plaats om informatie door te geven aan de volgende leerkracht. Bovendien bespreken de intern begeleiders meerdere malen per jaar het functioneren van iedere leerling met de leerkrachten. Natuurlijk overleggen we met u als de resultaten van uw kind aanleiding zijn tot extra zorg. Daarnaast heeft u altijd het recht op inzage in de door ons bewaarde gegevens van uw zoon of dochter Activiteiten ter verbetering van het onderwijs Doorlopend werken we eraan om het onderwijs op onze school zo goed mogelijk gestalte te geven. Door middel van het leerlingvolgsysteem en observaties houden we de ontwikkeling van uw kind bij. Regelmatig wordt de kwaliteit getoetst door verschillende meetmomenten: Methode gebonden toetsen. Methodeonafhankelijke toetsen, de resultaten hiervan worden vastgelegd in het CITO leerlingvolgsysteem (spelling, begrijpend lezen, rekenen, woordlezen). Verder wordt de ontwikkeling van het tekstlezen gevolgd middels de inzet van de zogeheten AVI-toetsen. Intake gesprekken bij nieuwe leerlingen. De CITO-Eindtoets (Nieuw dit jaar!) Inspectiebezoek. Tevredenheidonderzoeken onder ouders en leerlingen. De leerkracht neemt de toetsen af en de gegevens van de Cito-toets worden in een computerprogramma gezet. Op die manier kunnen we aan de hand van landelijke cijfers bepalen of de prestaties van uw kind voldoende in lijn liggen met die van leeftijdsgenoten. Uiteraard krijgt u ook deze gegevens te zien en of te horen, b.v. via de contactavond en in de rapporten. Tijdens het overleg tussen de interne begeleiders (IBers) van de school en tijdens de groepsbespreking, een overleg tussen de groepsleerkracht en de interne begeleider, worden de resultaten besproken. Alle geconstateerde verbeterpunten nemen wij vervolgens als actiepunten op in onze ontwikkelplannen. 18

20 5.3. Resultaten van ons onderwijs De kwaliteit van het onderwijs is voor een deel te proeven aan de sfeer in de school en de manier waarop men met elkaar communiceert. Deels is deze kwaliteit ook meetbaar in toetsen en testen. Resultaten van het onderwijs zijn afhankelijk van een aantal factoren: De instroom van leerlingen, bijvoorbeeld aanleg van kinderen Onderwijstijd, instructie, effectieve leertijd, sfeer in de groep, probleemaanpak; De uitstroom vanuit groep 8: naar welke school van voortgezet onderwijs gaan de leerlingen? De resultaten van ons onderwijs worden door de schoolleiding en het team kritisch bezien en gebruikt voor bijstelling van ons onderwijs. De scholen van voortgezet onderwijs houden ons op de hoogte van de vorderingen van onze oud-leerlingen door het toesturen van rapportcijfers. Tevens komt de mentor van de brugklassen enkele maanden na de zomervakantie met ons doorspreken hoe onze oud leerlingen presteren. Deze informatie geeft ons een beeld in hoeverre het niveau van onze leerlingen aansluit op dat van het voortgezet onderwijs. De Uitstroom VWO 6 14,0 % Saenredamcollege 3 HAVO 12 27,9 % Vellesan 2 VMBO T t/m HAVO 5 11,6 % OPDC Saenstroom 1 VMBO T 9 20,9 % Kennemercollege 6 VMBO K 2 4,7 % Michaelcollege 1 VMBO B 4 9,3 % Trias VMBO 14 VMBO B+LWOO 5 11,6 % Bertrand Russell 16 PRO 0 0,0 % ,0 % 19

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum

Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Openbare basisschool De Dorpsakker Breed Kindcentrum Schoolgids 2015-2016 Toekomstbewust Sterk in taal en rekenen Veilig en vertrouwd Inhoudsopgave 1. Inleiding 3 2. Onze school 4 2.1 Adresgegevens 2.2

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt:

Achtergrond. Missie Onze missie op basis van deze situatie luidt: Achtergrond Basisschool De Regenboog staat in de wijk Zuid-west in Boekel en valt onder het bestuur van Zicht PO. Evenals de andere scholen onder dit bestuur gaan wij de komende periode vorm geven aan

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Jaarkalender. Samenstelling van het personeel. Het belangrijkste werk gebeurt in de klassen, dus eerst de groepsleerkrachten:

Jaarkalender. Samenstelling van het personeel. Het belangrijkste werk gebeurt in de klassen, dus eerst de groepsleerkrachten: Kalender 2015-2016 Jaarkalender Met deze kalender informeren wij u zo uitgebreid mogelijk over het reilen en zeilen op onze school dit jaar. Jaarlijks wordt deze kalender bijgewerkt en vernieuwd. U bent

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2016-2017 1 Voorwoord Voor u ligt het SchoolOndersteuningsProfiel (SOP) van basisschool de Arnhorst in Velp Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DEMOCRATISCHE SCHOOL UTRECHT VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE UTRECHT INHOUD Uitkomst onderzoek Democratische School Utrecht te Utrecht 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL DE HORST School: De Horst Plaats: Apeldoorn BRIN-nummer: 17UB Onderzoeksnummer: 103558 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG FINLANDIA RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008- FINLANDIA School : Finlandia Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 14EJ Onderzoeksnummer : 110855 Datum uitvoering onderzoek : 24-3- Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 DE DR. J.A. GERTH VAN WIJKSCHOOL School : de dr. J.A. Gerth van Wijkschool Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 17UD Onderzoeksnummer :

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 5 3. Samenvattend oordeel 11 Bijlage

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK LUMIAR VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE VIANEN INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Lumiar te Vianen 5 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 7 3. Samenvattend oordeel 13 Bijlage

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs

De Vogelveste. speciale school voor basisonderwijs De Vogelveste speciale school voor basisonderwijs Onderwijskundig Jaarplan 2010-2011 Onderwijskundig jaarplan Jaar 2010 2011 School SBO De Vogelveste Schoolleider Annette Pool a.i. Datum 20 08 2010 Inleiding

Nadere informatie

Visie op ouderbetrokkenheid

Visie op ouderbetrokkenheid Visie op ouderbetrokkenheid Basisschool Lambertus Meestersweg 5 6071 BN Swalmen tel 0475-508144 e-mail: info@lambertusswalmen.nl website: www.lambertusswalmen.nl 1 Maart 2016 Inleiding: Een beleidsnotitie

Nadere informatie

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK 21ST CENTURY GLOBAL SCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM INHOUD Uitkomst onderzoek 21st Century Global School te Haarlem 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op

Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum schoolbezoek Rapport vastgesteld te Utrecht op Inspectie van het Onderwijs Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T PANORAMA Plaats BRIN-nummer Onderzoeksnummer Datum

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 OBS REMBRANDT School: openbare basisschool Rembrandt Plaats: Akersloot BRIN-nummer: 04GB Onderzoeksnummer: 103497 Datum uitvoering

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP O.B.S. DE BONGERD Plaats : Hijken BRIN-nummer : 18TJ Onderzoeksnummer : 118979 Conceptrapport verzonden op : 26 april Datum schoolbezoek

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE

RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE RAPPORT ONAANGEKONDIGD KWALITEITSONDERZOEK BASISSCHOOL MISTE/CORLE School : Basisschool Miste/Corle Plaats : Winterswijk Miste BRIN-nummer : 18ZG Onderzoeksnummer : 101822 Datum schoolbezoek : 17 oktober

Nadere informatie

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden.

DE WEIDE LEEUWARDEN. Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. DE WEIDE LEEUWARDEN Juni 2017 een goede school ben je niet maar moet je iedere dag opnieuw worden. Pagina 1 van 5 Inhoud Communicatie school en ouders... 2 Nieuwsberichten / documenten / activiteiten...

Nadere informatie

de Samenwerkingsschool "Balans"

de Samenwerkingsschool Balans RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij de Samenwerkingsschool "Balans" Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 26PT Onderzoeksnummer : 122926 Datum schoolbezoek : 19 mei 2011 Rapport vastgesteld

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. R.K. basisschool De Talenten RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij R.K. basisschool De Talenten Plaats : Haarlem BRIN-nummer : 16LQ Onderzoeksnummer : 120887 Datum schoolbezoek : 29 november 2010 Rapport vastgesteld te Zoetermeer

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BEISTERVELD

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BEISTERVELD RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BEISTERVELD School/vestiging: Plaats: Bergeijk BRIN-nummer: 06HG Onderzoeksnummer: 104008 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN

RAPPORT VAN BEVINDINGEN RAPPORT VAN BEVINDINGEN Basisschool De Toermalijn Onderzoeksdatum: 3 juni 2008 Datum conceptrapport van bevindingen: 27 juni 2008 Datum vaststelling rapport: 18 augustus 2008 Onderzoeksnummer: 105617 Postregistratienummer:

Nadere informatie

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER

ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP BASISSCHOOL DE STEIGER DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP BASISSCHOOL DE STEIGER Plaats : Stampersgat BRIN-nummer : 08KF Onderzoeksnummer : 118893 Datum schoolbezoek : 20 april 2010

Nadere informatie

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje

Wiekslag Speciaal. Vanuit het kamertje Wiekslag Speciaal Vanuit het kamertje Zoals wij hebben aangekondigd starten we deze week met 'de Wiekslag speciaal'. 'De Wiekslag speciaal' verschijnt een aantal keer per jaar met actuele thema s voorafgaand

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK BIJ BASISSCHOOL MISTE CORLE Plaats : Winterswijk BRIN-nummer : 18ZG Onderzoek uitgevoerd op : 3 november 2009 Rapport vastgesteld te Zwolle op 30 maart 2010 HB 2811938/9

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan

RAPPORT VAN BEVINDINGEN. Kwaliteitsonderzoek bij. obs De Meridiaan RAPPORT VAN BEVINDINGEN Kwaliteitsonderzoek bij obs De Meridiaan Plaats : Medemblik BRIN-nummer : 06AP Onderzoeksnummer : 122792 Datum schoolbezoek : 11 juli 2011 Rapport vastgesteld te Leeuwarden op 10

Nadere informatie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie

Obs de Bouwsteen. Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN. actief burgerschap en sociale integratie Obs de Bouwsteen Notitie actief burgerschap en sociale integratie OBS DE BOUWSTEEN 1. Wat is actief burgerschap? Actief burgerschap is: de bereidheid en het vermogen om deel uit te kunnen maken van een

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 SBO de Windroos, locatie Lindenholt Nijmegen Datum: 13 juli 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam SBO de Windroos, locatie Lindenholt

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 DE HOLTHUIZEN School: De Holthuizen Plaats: Haaksbergen BRIN-nummer: 12YQ Onderzoeksnummer: 103463 Datum uitvoering onderzoek:

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/ P.C.B.S. DE KLISTER School: p.c.b.s. De Klister Plaats: Nieuw Buinen BRIN-nummer: 05RC Onderzoeksnummer: 107525 Datum uitvoering

Nadere informatie

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK SCHOOL IDUNA VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE BREDA INHOUD Uitkomst onderzoek School Iduna te Breda 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin

UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS. basisschool Aquamarin UITKOMST KWALTEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin School: basisschool Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 13 april 2016 Datum

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD'

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL 'PATER VAN DER GELD' School : basisschool 'Pater van der Geld' Plaats : Waalwijk BRIN-nummer : 13NB Onderzoeksnummer : 94513 Datum schoolbezoek : 12 juni

Nadere informatie

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum

Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020. Godelindeschool Hilversum Uitkomsten kwaliteitsonderzoek pilot toezicht 2020 Godelindeschool Hilversum 17 september 2015 Feedbackgesprek De inspectie voert aan het eind van het bezoek graag een gesprek over de kwaliteit van de

Nadere informatie

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016

Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Jaarplan - jaarverslag 2015-2016 Basisschool De Schakel Broekhuizenvorst Datum: 31 augustus 2015 www.mijnschoolplan.nl JAARPLAN 2015-2016 JAARVERSLAG 2015-2016 Schoolnaam Basisschool De Schakel Schoolnaam

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG MONTESSORISCHOOL WAALSDORP RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2008-2009 MONTESSORISCHOOL WAALSDORP School : Montessorischool Waalsdorp Plaats : 's-gravenhage BRIN-nummer : 05VY Onderzoeksnummer : 113525 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Cosmicus RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Cosmicus Plaats : 's-gravenhage BRIN nummer : 15XZ C1 Onderzoeksnummer : 281806 Datum onderzoek : 16 februari 2015 Datum vaststelling : 17 mei 2015

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL BISSCHOP ERNST School : basisschool Bisschop Ernst Plaats : Goes BRIN-nummer : 05GY Onderzoeksnummer : 94508 Datum schoolbezoek : 29 en 31 mei Datum vaststelling

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede

Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede Schoolondersteuningsprofiel CBS de ster Harkstede VGPONN- SWV PO 20.01 1 Inhoudsopgave Inleiding pag 3 Schoolgegevens pag 4 Ondersteuning pag 5 Basisondersteuning pag 5 Extra ondersteuning pag 6 Zorg voor

Nadere informatie

JAARPLAN OBS De Driehoek

JAARPLAN OBS De Driehoek JAARPLAN OBS De Driehoek 2015 2016 OBS De Driehoek Jan van Rixtelstraat 26 5735 GA Aarle-Rixtel 0492-383 003 info@3hoek.nl 2 Onderwijskundig jaarplan 2015-2016 Jaar 2015-2016 School OBS De Driehoek Schoolleider

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK

KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK RAPPORT KWALITEITSONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2007/2008 BASISSCHOOL BERG EN BEEK School/vestiging: Plaats: Sint Anthonis BRIN-nummer: 14ZG Onderzoeksnummer: 103635 Datum uitvoering

Nadere informatie

VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK VRIJE INITIATIEFSCHOOL TALANDER VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE Zutphen INHOUD Uitkomst onderzoek Vrije Initiatiefschool Talander te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag

Nadere informatie

Welkom op de informatie-avond!

Welkom op de informatie-avond! Welkom op de informatie-avond! Programma: Presentatie over de uitslag van de tevredenheidsonderzoeken, de verbeterplannen en de resultaten van vorig schooljaar. Interactief met elkaar van gedachten wisselen

Nadere informatie

Beleid TussenSchoolseOpvang.

Beleid TussenSchoolseOpvang. Beleid TussenSchoolseOpvang. In dit beleidsplan beschrijft Novem de visie en de keuzes die op basis van deze visie gemaakt zijn t.a.v. de tussenschoolse opvang. VISIE NOVEM Novem is verantwoordelijk voor

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS

DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS BIJLAGE 2: UITKOMST ONDERZOEK DOE040 VOORTGEZET ONDERWIJS TE EINDHOVEN INHOUD Uitkomst onderzoek DOE040 VO te Eindhoven 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

Informatie VOOR studenten:

Informatie VOOR studenten: Informatie VOOR studenten: Welkom op de Maria Basisschool! Op deze pagina vind je praktische informatie over onze school. Het is zowel voor jou als student als voor de school fijn om zoveel mogelijk duidelijkheid

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST ONDERZOEK SANYU VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE HAARLEM Definitief 31 juli 2017-5102620 INHOUD 1. Uitkomst onderzoek Sanyu te Haarlem 3 2. en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3. Samenvattend

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP REHOBOTHSCHOOL School : Rehobothschool Plaats : Naarden BRIN-nummer : 09CO Onderzoeksnummer : 112765 Datum schoolbezoek : 24 en 26 maart 2009

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders

Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders Aantal respondenten: 37 01-04-2011 Borgloschool, locatie Groenewold, Deventer, Ouders 1 / 11 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek.

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK PIPITA BASISSCHOOL TE WILLEMSTAD, CURAÇAO School : Pipita Basisschool te Willemstad, Curaçao Plaats : CURAÇAO - NEDERLANDSE ANTILLEN BRIN-nummer : 28PX Onderzoeksnummer

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR Hugo de Grootschool SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 Hugo de Grootschool 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool Hugo de Grootschool. Iedere school stelt een SOP op, dit

Nadere informatie

Moderne onderwijskundige concepten

Moderne onderwijskundige concepten Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken onder

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis

RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING. obs De Bruinvis RAPPORT VAN BEVINDINGEN ONDERZOEK NAAR DE KWALITEITSVERBETERING obs De Bruinvis Plaats : Oudeschild BRIN nummer : 18VC C1 Onderzoeksnummer : 288498 Datum onderzoek : 24 mei 2016 Datum vaststelling : 29

Nadere informatie

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT)

Jaarverslag Medezeggenschapsraad. De Zijlwijkschool Het Kompas. Schooljaar (CONCEPT) Jaarverslag Medezeggenschapsraad De Zijlwijkschool Het Kompas Schooljaar 2014 2015 (CONCEPT) MR Jaarverslag De Zijlwijkschool Het Kompas 2014 2015 Pag. 1/10 Inhoud Inhoud Inleiding Vergaderingen Samenstelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Merenwijk RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Merenwijk Plaats : Leiden BRIN nummer : 15PX C1 Onderzoeksnummer : 150822 Datum onderzoek : 1 februari 2013 Datum vaststelling : 18 september

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016. OBS De Kameleon SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL SCHOOLJAAR 2015-2016 OBS De Kameleon 1 Voorwoord Voor u ligt het Schoolondersteuningsprofiel (SOP) van basisschool de Kameleon. Iedere school stelt een SOP op, dit is een wettelijke

Nadere informatie

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen

RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen RAPPORT Onderzoek in het kader van het vierjaarlijks bezoek bij Basisschool De Hoeksteen Plaats : Groenlo BRIN-nummer : 04RJ Onderzoeksnummer : 126685 Datum schoolbezoek : 25 juni 2012 Datum vaststelling

Nadere informatie

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden

SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL. Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan TZ leiden 2324ER Leiden SCHOOLONDERSTEUNINGSPROFIEL Daltonschool Leiden en De Sleutelbloem Boshuizerkade 119 Kennedylaan 1 2321TZ leiden 2324ER Leiden 071-5722141 0715763314 Daltonschool Leiden en de Sleutelbloem zijn twee locaties

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL DE RANK Plaats : Veldhoven BRIN-nummer : 11CM Onderzoeksnummer : 119220 Datum schoolbezoek : 20 Rapport vastgesteld te Eindhoven

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart

RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK Basisschool Jan Ligthart RAPPORT VAN BEVINDINGEN STELSELONDERZOEK 2013-2014 Basisschool Jan Ligthart Plaats : Zelhem BRIN nummer : 10EJ C1 Onderzoeksnummer : 274481 Datum onderzoek : 15 april 2014 Datum vaststelling : 16 juni

Nadere informatie

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0

Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 Jaarplan 2014 / 2015 Medezeggenschapsraad OBS Harlekijn Versie: 1.0 1 0. Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Visie en uitgangspunten... 4 Visie... 4 Bevoegdheden... 4 3. Kalender... 5 4. Samenstelling +

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK RKBS 'VAN DOORN' School : rkbs 'Van Doorn' Plaats : Kockengen BRIN-nummer : 06PB Onderzoeksnummer : 61072 Datum schoolbezoek : 17 februari 2005 Datum vaststelling

Nadere informatie

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS

UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS UITKOMST KWALITEITSONDERZOEK NIET BEKOSTIGD PRIMAIR ONDERWIJS Basisschool Aquamarin te Bonaire School: Aquamarin Plaats: Jato Baco, Bonaire BRIN-nummer: 30KX Datum uitvoering onderzoek: 20 mei 2014 Datum

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein

RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK. basisschool De Fontein RAPPORT VAN BEVINDINGEN VIERJAARLIJKS BEZOEK basisschool De Fontein Plaats : Breda BRIN nummer : 12WE C1 Onderzoeksnummer : 273589 Datum onderzoek : 1 april 2014 Datum vaststelling : 22 mei 2014 Pagina

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042

RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN. : basisschool de Haren : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 RAPPORT ONDERZOEK REKENEN-WISKUNDE BASISSCHOOL DE HAREN School : basisschool de Haren Plaats : 's-hertogenbosch BRIN-nummer : 12TH Onderzoeksnummer : 95042 Datum schoolbezoek : 30 augustus 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP MONTESSORISCHOOL SPIJKENISSE Plaats : Spijkenisse BRIN-nummer : 23UN Onderzoeksnummer : 118799 Datum schoolbezoek : 18 maart 2010 Rapport

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK O.B.S. DE WEZEBOOM School : o.b.s. De Wezeboom Plaats : Ruinerwold BRIN-nummer : 18IJ Onderzoeksnummer : 93982 Datum schoolbezoek : 7 mei 2007 Datum vaststelling : 20 augustus

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP OBS MOLENBEEK Plaats : Enschede BRIN-nummer : 16NC Onderzoeksnummer : 120274 Datum schoolbezoek : 13 Rapport vastgesteld te Zwolle

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP BASISSCHOOL 'T MÊÊTJE School : basisschool 't Mêêtje Plaats : Ellemeet BRIN-nummer : 05ZJ Onderzoeksnummer : 112723 Datum schoolbezoek : 28

Nadere informatie

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN'

RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' RAPPORT PERIODIEK KWALITEITSONDERZOEK OBS 'PIET MONDRIAAN' School : obs 'Piet Mondriaan' Plaats : Abcoude BRIN-nummer : 18IQ Onderzoeksnummer : 90681 Datum schoolbezoek : 25 januari 2007 Datum vaststelling

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. Basisschool Adriaan van den Ende RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK Basisschool Adriaan van den Ende Plaats : Warnsveld BRIN nummer : 09GA C1 Onderzoeksnummer : 287535 Datum onderzoek : 8 februari 2016 Datum vaststelling : 28

Nadere informatie

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014

Ouderbeleidsplan. Sbo de Bonte Vlinder. September 2014 Ouderbeleidsplan Sbo de Bonte Vlinder September 2014 1 Inleiding De meerwaarde van een ouderbeleidsplan Een ouderbeleidsplan vormt de grondslag voor de activiteiten die een school met en voor ouders ontplooit.

Nadere informatie