Schoolgids. Basisschool de Vink Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind"

Transcriptie

1 Schoolgids Basisschool de Vink Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1

2 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Vink. Aan het begin van het schooljaar wordt de schoolgids op de website geplaatst en ontvangen de ouders tevens een mailtje met daarin de link naar de websitepagina. Ouders van nieuwe leerlingen die gedurende het schooljaar bij ons op school komen ontvangen de schoolgids tezamen met andere schoolinformatie. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het niet eenvoudig om een school voor uw kind te kiezen. In de schoolgids beschrijven wij de kernpunten die beslissend zijn voor de keuze voor een basisschool. De schoolgids verschijnt elk jaar in een nieuwe versie, maar u zult begrijpen dat niet alle informatie elk jaar compleet anders is. Nieuwe inzichten en nieuwe informatie worden verwerkt en interne onderwijskundige ontwikkelingen worden beschreven. Actuele informatie voor het komend schooljaar, zoals schoolvakanties, de personele bezetting en dergelijke, versturen we ook via en plaatsen we op Wij hopen dat de schoolgids voldoet aan uw verwachtingen en dat u al lezend een duidelijk beeld krijgt van basisschool de Vink. Mochten er toch zaken zijn die u mist of waar een toelichting bij gewenst is, dan horen wij dat graag. Namens de directie en het bestuur, Anne Bos en Nicole Engering 2

3 Inhoudsopgave Blz. 1. Basisschool de Vink Identiteit van de Vink Visie Missie Onderscheidend Leerlingenpopulatie Organisatie van het onderwijs Samenstelling van het team SKOON: Bestuur van de Vink Inschrijven van leerlingen Vrijwillige ouderbijdrage Overblijfkosten Schooltijden Gymtijden Vakantierooster Basisscholen in het algemeen Wet Primair Onderwijs Inspectie van het onderwijs Verplicht aantal uren onderwijs Ouderbetrokkenheid en medezeggenschap Vrijwilligers Medezeggenschap Oudervereniging Klassenouders Informatievoorziening naar ouders Klachtenregeling Partners Overblijven met BKO Centrum voor Jeugd en Gezin Voorschoten Kunstgebouw Weer Samen Naar School Nieuwe wet Passend onderwijs Sponsoring Veiligheid en pedagogisch klimaat Wij gedragen ons Verkeer rond de school Verzekeringen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Schoolongevallenverzekering Wet op de privacy Onderwijs Onderwijsontwikkeling: Handelingsgericht en Opbrengstgericht 22 werken Handelingsgericht werken 22 3

4 6.1.2 Opbrengstgericht werken Zorgroute Onderbouw Kleutergroepen Groep Groep Bovenbouw Huiswerk Onderwijsaanbod Toetsing Onderwijskundig rapport Cito-toets en Entreetoets Leerlingenzorg Zorg voor kinderen Intern begeleider Remedial teacher Plusgroep Onderzoek Schoolarts Logopedie Dyslexie Verlengen, doubleren en versnellen Voortgezet onderwijs en schooladvies Digitale meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het schoolondersteuningsprofiel Wettelijke regelingen Informatievoorziening gescheiden ouders Leerplicht Verlof Richtlijnen Aanvragen Bezwaar Ziekteverzuim Voorkomen van lesuitval Schorsing en verwijdering Belangrijke contactgegevens 38 4

5 1. Basisschool de Vink 1.1 Identiteit van de Vink Visie Op basisschool de Vink geven we onderwijs waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. We zien ieder kind als individu en hebben oog voor zijn sterke en zwakke kanten. Zo kan iedereen zich optimaal ontwikkelen. We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals handelingsen opbrengstgericht werken en samenwerkend leren. Ook onze digitale schoolborden maken het leren leuk en aantrekkelijk. Verder blijven we op zoek naar nieuwe lesmethoden, die aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. We dragen niet alleen kennis over, maar bieden de leerlingen een rijke leeromgeving. Soms gaan ze zelf op zoek naar informatie, op de computer bijvoorbeeld of buiten. Daarmee prikkelen we hun nieuwsgierigheid en geven we hen inspiratie. De kinderen vormen op hun beurt ook een inspiratiebron voor ons. We ontdekken graag wat een kind belangrijk vindt en wat hij of zij óns kan leren. De Vink is ontstaan uit een fusie tussen een katholieke en een openbare school en wij zien de christelijke cultuur als basis van onze samenleving. Naast het christendom besteden we ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten, humanisme en filosofie. Zo geven we de leerlingen bagage mee die hen helpt een wereldburger te zijn. We laten ze de verschillende religies ook beleven, met feesten en excursies. Onze leerlingen vormen een afspiegeling van de verscheidenheid in de samenleving. Wij vinden het waardevol dat de kinderen op school in aanraking komen met verschillende culturen, waardoor ze van elkaar leren wat er leeft in de maatschappij. Verdraagzaamheid vinden we erg belangrijk. Iedereen mag zichzelf zijn en we leren de kinderen elkaar te accepteren. We hebben respect voor wat de ander anders maakt. Of het nu gaat om je geloof, hoe slim je bent of welke kleur haar je hebt Missie Basisschool de Vink biedt leerlingen een leeromgeving waarin ze hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Kinderen leren hoe ze hun eigen talent in een groep optimaal kunnen inzetten en tegelijkertijd leren ze de diversiteit binnen een groep te respecteren. Binnen klassikaal onderwijs krijgt ieder kind de ruimte om te ontdekken wat zijn talenten zijn. Uw kind wordt gestimuleerd op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Hierbij maken wij gebruik van een rijke en uitdagende leeromgeving. De nieuwsgierigheid van uw kind zal groeien in de veilige en diverse leer- en speelomgeving op onze school Onderscheidend We geven goed onderwijs vanuit de gedachte van handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Onderwijs op basis van een brede levensbeschouwelijke identiteit. Extra zorg voor ieder kind, zowel op cognitief als emotioneel gebied. 5

6 Goede beoordelingen van Onderwijsinspectie en ouders en bovengemiddelde Cito-score. Gelijke eindtijden voor groep 1 t/m 8 wat extra lestijd voor onderbouw inhoudt. In groep 3 en 4 gebruiken we deze lestijd voor lessen geschiedenis en als extra oefentijd voor bijvoorbeeld rekenen en spelling. In groep 1 en 2 ontstaat er tijd voor bijvoorbeeld een extra kringactiviteit. De betrokkenheid van ouders bij de besturing en ondersteuning van de Vink is groot. Een nieuw gebouw voorzien van alle mogelijke faciliteiten. Veel uitdagende creatieve activiteiten bijvoorbeeld de maandsluiting, het actiefeest, het paasontbijt, de projectweek en creatieve middagen Leerlingenpopulatie Onze leerlingen wonen voornamelijk in Voorschoten (Noord-Hofland), de Stevenshof en Leiden Zuidwest. Op 1 oktober 2013 telde onze school 241 kinderen, verdeeld over 9 groepen. 1.2 Organisatie van onderwijs De Vink werkt met jaarklassen. Dat wil zeggen dat de kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in groepen bij elkaar geplaatst zijn. In de groepen is ruimte voor differentiatie. Het onderwijsaanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van het kind (zie 6.1 en 6.2) Mocht uw kind de reguliere leerstof beheersen dan wordt een compact programma geboden, waardoor er ruimte komt voor extra uitdagende stof In een zeldzaam geval slaat een leerling een groep over of blijft zitten.(zie 7.10) Beslissingen daarover worden altijd na intensief overleg met de ouders genomen. Voorop staat wat voor uw kind het beste is. We streven ernaar groepen niet groter te laten worden dan 32 leerlingen. 1.3 Samenstelling van het team Op de Vink werken personeelsleden in de volgende functies of taken: Directeur Anne Bos Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag; algeheel management en eindverantwoordelijk. Management team Annet Hendriksen Werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag; managementtaken en ICT Simone Vink Intern begeleider Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend Bouwcoördinator: Groepen 1 t/m 4: Heleen Meijer Groepen 5 t/m 8: Nathalie Karper 6

7 Groepsleerkracht: Leerkracht, verantwoordelijk voor het onderwijs aan een groep. Groep Leerkracht Werkdagen Annekee Böhm Dineke van t Hoff Maaike Alkemade Irene van Loon Linda Kortekaas Heleen Meijer Niki Ringers Martine van Nieuwkoop Suzan Elmas Maaike Stavast Annet Hendriksen Prita Klinkert ma, di, wo do, vr ma, di. wo do, vr ma, di, wo do, vr ma, di wo, do, vr ma, do, vr di, wo ma, di wo, do, vr 7 Nathalie Karper ma t/m vr 8 Conny Adriaanse Maaike Stavast di, wo, do, vr ma Remedial teaching: Heleen Meijer werkzaam op dinsdag en woensdag Vakleerkracht gymnastiek: Matthijs Ferguson; werkzaam op maandagochtend en woensdag Conciërge: Frank Rutten Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden. BHV: Op de Vink zijn 4 leerkrachten bedrijfshulpverlener. Zij verlenen hulp bij ongevallen en calamiteiten in school. Een aantal leerkrachten hebben een bepaald specialisme. Er zijn leerkrachten met specifieke kennis op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, sociaal emotionele ontwikkeling en rekenen. Dit schooljaar zullen leerkrachten zich meer specialiseren op gedrag- en persoonlijke ontwikkelingsstoornissen. 1.4 SKOON: Bestuur van de Vink Elke school heeft een schoolbestuur, dat eindverantwoordelijk is voor de beslissingen die worden genomen door de school. De Vink is ondergebracht bij de Stichting voor Katholiek en Openbaar Onderwijs in Noord-Hofland (SKOON). In 2010 is de Wet goed onderwijs en goed bestuur van kracht geworden. In deze wet is geregeld dat iedere onderwijsinstelling toezichthouders moet hebben. Voor SKOON is gekozen om toezichthouders en dagelijks bestuur samen in één bestuur 7

8 te plaatsen. Het bestuur bestaat uit een toezichthoudend gedeelte en een dagelijks bestuur (DB). Samen vormen zij het algemeen bestuur (AB) en zij zijn ook samen verantwoordelijk voor de genomen besluiten. Alle leden worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Over de taak van het bestuur: het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het in stand houden van basisschool De Vink. Het mag duidelijk zijn dat het bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen op en van De Vink. In de praktijk stuurt en bestuurt het bestuur op hoofdlijnen. Gemiddeld één keer per 6 weken vergadert het bestuur in aanwezigheid van de directie. Tussendoor worden besluiten voorbereid, wordt uitvoering gegeven aan genomen besluiten en wordt deelgenomen aan extern overleg. Gemiddeld besteden de bestuursleden één dagdeel (avond) per week aan hun bestuursfunctie. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Om de directeur goed te ondersteunen is een klein dagelijks bestuur (DB) ingericht, bestaande uit 3 leden. In dit bestuur komen onderwerpen aan de orde waarmee de directie van de Vink rechtstreeks wordt ondersteund of die urgent zijn. Het dagelijks bestuur en de directie worden bovendien nog ondersteund door enkele commissies met betrokken ouders, zoals huisvesting, communicatie, sponsoring, ICT, ouderbetrokkenheid. Het Algemeen Bestuur SKOON bestaat uit: Toezichthouders: Nicole Engering (voorzitter) Romy Schneider Peter le Clercq Carla Zwetsloot vacature Dagelijks Bestuur: Monique Riphagen (secretaris) vacature (penningmeester) Myriam Wedema (personeelszaken) 1.5 Inschrijven van leerlingen Uw kind kan bij ons worden ingeschreven voordat het vier jaar is. Wilt u meer weten over de Vink of de inschrijfprocedure, dan kunt u kijken op onze website of u kunt bellen met de directie, Anne Bos: Op de website vindt u het formulier waarmee u uw kind voor de Vink kunt aanmelden. U bent ook van harte welkom om langs te komen. Bel even voor een afspraak, dan geeft de directie u graag een rondleiding. 1.6 Vrijwillige ouderbijdrage Onze school heft geen verplicht schoolgeld. Wel regelt de oudervereniging de vrijwillige bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. De oudervereniging bepaalt aan het begin van ieder schooljaar de hoogte van de ouderbijdrage en legt hier aan het einde van het jaar verantwoording over af. Deze bijdrage helpt om extra activiteiten te bekostigen die niet uit de gewone exploitatie van de school kunnen worden betaald. Incidenteel kan een kleine bijdrage worden gevraagd in de kosten van bijvoorbeeld het vervoer naar of de toegang tot bijvoorbeeld een museum. In groep 8 gaan de 8

9 leerlingen drie dagen op schoolkamp. De bijdrage die daarvoor aan ouders wordt gevraagd, is ongeveer 85, Overblijfkosten De kosten voor de overblijf worden door Boter, Kaas & Overblijf bij ouders in rekening gebracht. De kosten voor vaste dagen bedragen 1,25 per keer. Voor incidenteel overblijven betaalt u 1,55 per keer. 1.8 Schooltijden De Vink heeft gelijke schooltijden voor alle groepen met uitzondering van de woensdag. Dit houdt in dat de groepen 1en 2 per week 2 uur en de groepen 3 en 4, 2 uur en 3 kwartier meer onderwijstijd hebben dan wettelijk verplicht. (zie paragraaf 2.3) De lunchpauze zal plaatsvinden tussen en uur. Dagen in de week Groep 1/2 Groep 3 tot en met 8 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag woensdag Vanaf half negen kunnen de kleuters in de klas worden gebracht. In groep 3 doen we dat de eerste week ook nog en daarna kunnen de kinderen op het schoolplein worden gebracht. Op de pleinen van groep 3 tot en met 8 wordt s ochtends een kwartier voor schooltijd gesurveilleerd door enkele leerkrachten. Dit gebeurt vanzelfsprekend ook tijdens het speelkwartier. Tussen de middag wordt het plein gebruikt door de overblijvers en is er toezicht door de overblijfmedewerkers van Boter, Kaas & Overblijf. s Middags gaat om uur het hek open voor de kinderen die thuis lunchen. 1.9 Gymtijden Maandag uur: groep 7 (groep 7 is hierdoor woensdag om uur uit) uur: groep uur: groep uur: groep uur: groep 8 Woensdag uur: groep uur: groep uur: groep uur: groep uur: groep 5 Dit zijn de lessen die gegeven worden door de vakleerkracht, meester Matthijs. Op donderdagochtend hebben de groepen 3 en 4 hun tweede gymles, die wordt verzorgd door hun eigen leerkracht. 9

10 1.10 Vakantierooster Leidens Ontzet 3 oktober 2014 Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober 2014 Middag Sint 5 december 2014 Kerstvakantie 19 december s middags t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 27 februari 2015 Pasen 3 april t/m 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 4 mei t/m 8 mei 2015 Hemelvaart 14 en 15 mei 2015 Pinsteren 25 mei 2015 Zomervakantie 10 juli s middags t/m 21 augustus

11 2. Basisscholen in het algemeen 2.1 Wet Primair Onderwijs In de Wet Primair Onderwijs staan in artikel 8 de uitgangspunten en doelstellingen van het onderwijs beschreven: Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving; is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling (binnen grenzen van school en leerkrachten). Het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs is tevens op gericht leerlingen, waar mogelijk, tot het (weer) volgen van onderwijs op basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs te brengen. De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van kinderen die extra zorg behoeven en voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse Taal. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat: De leerlingen in 8 schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs ontvangen; de eerste vier schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste 4000 uren onderwijs ontvangen. De leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. De leerlingen per dag hoogstens 5,5 uren onderwijs ontvangen, waarbij een evenwichtige verdeling van de activiteiten in acht wordt genomen, tenzij afwijking van dit maximale aantal van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten. 2.2 Inspectie van het onderwijs Net zoals alle andere scholen wordt de Vink - gemiddeld eens in de vier jaar - bezocht door de inspecteur basisonderwijs. Op 27 maart 2014 heeft de inspecteur een verkort onderzoek verricht op de Vink. De inspectie geeft in het eindverslag een beoordeling van de (onderwijskundige) kwaliteit van de school. Natuurlijk ligt de gehele rapportage op school voor ouders ter inzage. Ook is deze te vinden op de website van het ministerie: 11

12 2.3 Verplicht aantal uren onderwijs De overheid schrijft voor hoeveel uren onderwijs er gedurende acht jaar basisonderwijs moeten worden gegeven. Leerlingen in het basisonderwijs moeten over 8 schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. Leerlingen moeten in de eerste vier leerjaren ten minste 3520 uur les krijgen. In de laatste vier leerjaren is dit 3760 uur. 12

13 3. Ouderbetrokkenheid en medezeggenschap 3.1 Vrijwilligers Op de Vink zijn vele ouders vrijwillig aan het werk. Zij zijn bereid om te helpen tijdens en na de schooluren bij bijvoorbeeld tutorlezen, activiteiten in de klas en speciale projecten. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor zulke activiteiten. Bij alle les ondersteunende activiteiten blijven de leerkracht en/of het managementteam eindverantwoordelijk. 3.2 Medezeggenschapsraad Een medezeggenschapsraad (MR) bevordert het overleg tussen team, ouders en bestuur in het belang van het goed functioneren van een school. De MR heeft een voornamelijk toetsende en adviserende rol in beleidszaken en moet instemming geven over beleidswijzigingen. Zaken waarover de MR bijvoorbeeld adviseert en/of instemt, zijn: Vaststellen of wijzigen schoolplan. Benoeming of ontslag schoolleiding. Fundamentele wijzigingen in de organisatie van een school. Vaststellen of wijzigen van het beleid rondom voorzieningen voor de leerlingen. Vaststellen of wijzigen van het beleid over besteding van door ouders of leerlingen bijeengebracht geld. De MR-leden worden voor drie jaar gekozen via een openbare verkiezing. De MR bestaat uit een afvaardiging van de ouders (oudergeleding) en van het team (personeelsgeleding). Jaarlijks worden ouders/verzorgers met een jaarverslag op de hoogte gebracht van de activiteiten van de MR. Oudergeleding Marcel Wiggers (voorzitter) tot en met oktober 2014 Inger Bos (notulist) Eveline Zoet-Bal tot en met oktober 2014 Personeelsgeleding Maaike Stavast (secretaris) Annekee Böhm (penningmeester) tot en met oktober 2014 Niki Ringers Prita Klinkert (vanaf november 2014) De directie, of indien gewenst een bestuurslid, is een deel van de MR-vergadering aanwezig als adviseur. 3.3 Oudervereniging De oudervereniging is de vereniging van alle ouders van de Vink. De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten als de schoolreis, het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, Carnaval het paasontbijt en dergelijke. De oudervereniging organiseert jaarlijks een actie(dag) om goede doelen te steunen. 13

14 De ouderbijdrage van 35,- is vrijwillig en wordt volledig besteed aan extra activiteiten voor uw kind. De oudervereniging bestaat uit: Karen Schinck (voorzitter) Amanda Jonker (secretaris) Robin Zoet (penningmeester) José van der Does Karin de Regt Malika el Atmani Alwine Kruisselbrink Marjan Wessels 3.4 Klassenouders Iedere groep heeft twee klassenouders. De klassenouder kan een grote hulp zijn bij: Het vragen van ouders voor vervoer Het vragen van ouders voor begeleiding van groepjes Het vragen van ouders voor ondersteunende werkzaamheden in en rond de klas Het ondersteunen van de oudervereniging bij festiviteiten. Als er actie van de klassenouders verwacht wordt, neemt de groepsleerkracht contact op met de klassenouder(s). Een klassenouder blijft minstens 2 jaar klassenouder. Wanneer er verder geen geïnteresseerde ouders in de groep zijn, wordt de termijn van de zittende klassenouder jaarlijks verlengd. De groepsleerkracht benadert zelf ouders voor deze taak. Tijdens de informatieavond aan het begin van ieder schooljaar zal er een intekenlijst rondgaan waarop ouders kunnen aangeven bij welke activiteit zij gedurende het schooljaar willen en kunnen assisteren. 14

15 3.5 Informatievoorziening naar ouders Wij vinden een goede en open communicatie belangrijk. Doel van al onze communicatie is het informeren van ouders over het functioneren van hun kind door middel van het verwachtingsgesprek en 2 rapportavonden. In november vinden - indien nodig tussentijdse gesprekken plaats. Aan het begin van het jaar vindt er een informatieavond plaats voor alle ouders. Verder informeren wij de ouders en belanghebbenden over het reilen en zeilen op onze school om de betrokkenheid bij onze school te vergroten via een tweewekelijkse nieuwsbrief. Uiteraard werkt de communicatie twee kanten op en stellen wij het op prijs om feedback op ons functioneren te krijgen. Op de website kunt u algemene informatie vinden over de school. Elke groep heeft een eigen blog dat door de groepsleerkrachten up to date wordt gehouden. 3.6 Klachtenregeling Overal waar mensen samenwerken, kunnen fouten worden gemaakt. Mocht er ondanks onze inspanningen op de Vink iets misgaan, dan kunt u ons hierop aanspreken. We gaan ervan uit dat u met een klacht eerst naar de betrokkene gaat. Verloopt dit gesprek onbevredigend, dan kunt u bij de directie terecht. Uiteindelijk kunt u zich ook tot het bevoegd gezag wenden, dat is het bestuur van de Vink. U kunt uw klacht eventueel via indienen. Mocht u op bovenstaande manier nog niet naar tevredenheid een oplossing hebben gevonden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Op onze school zijn mevrouw Heleen Meijer en mevrouw Patty Leeman contactpersoon. Mevrouw Leeman is te bereiken op telefoonnummer Indien nodig kan zij u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Die is er om vertrouwelijk met u uw klacht te bespreken en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs in Den Haag, waar de Vink zich bij heeft aangesloten. De klachtenregeling van het VBS is te vinden op 15

16 4. Partners 4.1 Overblijven met BKO Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind op school overblijven. De kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas. De leerkracht zorgt ervoor dat uw kind in een gezellige omgeving rustig kan eten. Na de lunch bieden de overblijfkrachten een zo gevarieerd mogelijk aanbod van activiteiten aan. Dit kan bestaan uit sport-, spel- en creatieve activiteiten, zowel binnen als buiten en zowel gezamenlijk als individueel. In het stiltelokaal kunnen de kinderen in alle rust een boekje lezen, tekenen of spelen met de kapla. 4.2 Centrum voor Jeugd en Gezin Voorschoten Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Vanuit een team van verschillende professionals bieden we informatie, advies, steun, begeleiding en coördinatie van zorg. Ook grootouders, professionele opvoeders en anderen die met kinderen en/of hun ouders werken zijn welkom met hun vragen of zorgen. Het is goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Het CJG en de basisschool De medewerkers van het CJG werken op verschillende manieren samen met de basisschool. Op vaste momenten volgen we de groei en ontwikkeling van de kinderen. Alle kinderen van groep 2 en 7 nodigen we hiervoor uit. Daarnaast geven we adviezen over een gezond schoolleven, zoals voeding, veiligheid, omgaan met elkaar en voorkomen van pesten. Wanneer er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, het opgroeien of opvoeden van uw kind bieden we graag ondersteuning. U kunt bij de CJG-medewerkers die aan uw school verbonden zijn terecht. Bijvoorbeeld voor advies, gesprekken voor u en/of uw kind, deelnemen aan een cursus of het organiseren van een ouderavond over een thema dat leeft. Samen met u en de school bekijken we wat nodig is. Op school is er overleg van een zorgteam, waar de CJG-medewerkers aan deelnemen. Wilt u meer informatie, iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG? Op onze website vindt u meer informatie over de bereikbaarheid. Prof. Van der Waalslaan GH Voorschoten (voor jongeren) 4.3 Kunstgebouw Ieder jaar maakt de Vink een keuze uit het programma-aanbod van het Kunstgebouw. Dit is een initiatief van de lokale culturele instellingen op het gebied van literatuur, muziek, beeldende kunst, dans, audiovisuele middelen en theater. De 16

17 uitvoeringen of tentoonstellingen zijn niet altijd op school maar kunnen ook in het theater, de bioscoop of in een andere school plaatsvinden. 4.4 Passend onderwijs Passend onderwijs en onze school Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Leiden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we zorgplicht. Ondersteuning binnen de basisschool Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. Soms is er iets extra s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder dat signaleert dan zal de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan de hulp ingeroepen van de intern begeleider van onze school. Het ondersteuningsteam Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er wordt dan hulp ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs en/of de gezinsspecialist. De adviseur Passend onderwijs kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist kent de weg naar opgroei -en opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd. Het expertteam Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen we een beroep doen op het expertteam. Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, enzovoort. Informatie over passend onderwijs en PPO Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze intern begeleider en verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband. Via de Kennisbank op de site van PPO vindt u links naar de (speciale) scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband. Andere sites: Sponsoring De overheid zorgt voor de reguliere bekostiging van het onderwijs. Toch kunnen scholen af en toe wel wat extra s gebruiken. De school sponsoren is onder bepaalde voorwaarden mogelijk en welkom. Die voorwaarden staan beschreven in het 17

18 Convenant Sponsoring. We willen goed afwegen of we de naam van de Vink aan een bepaalde organisatie willen verbinden en zo ja, hoe. De motieven van de sponsor moeten passen bij de visie van onze school. Kerntaak van de Vink is het verzorgen van goed onderwijs. Sponsoring wordt in de medezeggenschapsraad aan de orde gesteld. Over ieder voorstel tot sponsoring wordt een apart besluit genomen. Klachten kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie en de Reclame Code Commissie. 18

19 5. Veiligheid en pedagogisch klimaat 5.1 Wij gedragen ons De Vink wil graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende sfeer binnen de school. De basisregel om dit te kunnen realiseren is dan ook: Wij gedragen ons. We willen graag dat ieder kind dat op De Vink zit zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en zoveel mogelijk kan leren op allerlei gebied. Ontwikkelen en leren lukt alleen dan wanneer een kind zich veilig en ondersteund voelt en gaat bovendien een stuk gemakkelijker als hij/zij met plezier naar school gaat. We willen de kinderen op De Vink een veilig pedagogisch klimaat bieden. Dit doen we via Leefstijl, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maar natuurlijk ook door de dagelijkse gang van zaken in de school en in de groep. De missie van Leefstijl: "Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen." De afspraken die we met elkaar maken om ervoor te zorgen dat we ons ook daadwerkelijk gedragen, staan vastgelegd in de vijf gedragsgedichtjes van de Vink. We leren de kinderen deze gedichtjes aan vanaf de jongste groep en herhalen ze gedurende het jaar in de groep, maar ook met z n allen in de aula na een vakantieperiode. Dit zijn de gedragsgedichtjes: Wij zijn aardig en behulpzaam en noemen ieder bij zijn of haar naam. Heeft de vriendschap het eventjes zwaar? Dan praten we met en niet over elkaar. Een groepsrij wandelt en is stil in de gang dan is de pauze lekker lang. We houden goed rechts op de trap, één voor één, stap voor stap. Ons schoolplein is ons speelgebied; De spelletjes veilig, zodat elk kind geniet. Wij weten prima hoe het hoort. Nee mees ja juf, zegt het voort We praten rustig in vriendelijke taal, want dat vinden wij normaal. Gelukkig mag ieder zichzelf zijn daarom is het op De Vink zo fijn. We houden spullen en omgeving heel en schoon want dat vinden wij heel gewoon. Al stoppen we soms een snoepje in de mond ons tussendoortje is meestal gezond. In ons gedragsprotocol dat op school bij de directie ter inzage is te lezen, worden de gedragsgedichten verder toegelicht. Daarnaast hebben wij op onze school ook een protocol tegen pesten. 19

20 5.2 Verkeer rond de school We proberen een veilige schoolomgeving te creëren. Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, kunnen parkeren in het Aletta Jacobsplantsoen, bij winkelcentrum Noord-Hofland en aan de van Hogendorpweg. We vinden dat de kinderen uit de wijk Noord-Hofland bij voorkeur lopend naar school kunnen komen. Kinderen uit Leiden komen natuurlijk op de fiets. We realiseren ons dat er ook andere redenen kunnen zijn waarom kinderen op de fiets naar school komen. Het aantal plaatsen in de fietsenstalling is echter wel beperkt. Uiteraard wandelen we op het schoolplein met de fiets aan de hand. Over het verkeer rond de school en andere onderwerpen hebben we regelmatig contact met de wijkagent en de gemeente. 5.3 Verzekeringen Als u een goede ziektekostenverzekering en WA-verzekering heeft afgesloten, is uw kind tijdens schooluitstapjes voldoende verzekerd. Bovendien heeft de Vink een doorlopende ongevallenverzekering, waarmee uw kind bij elke activiteit in schoolverband is verzekerd tegen kosten na ongevallen. Uw kind is niet tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, daarvoor moet u zelf zorgen. Ouders (niet hun auto s) die assisteren bij bijzondere activiteiten, worden door het schoolbestuur verzekerd met het oog op de wettelijke aansprakelijkheid Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering De volledige gegevens liggen op school ter inzage. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade die in schoolverband is veroorzaakt door een leerling. Deze schade moet worden verhaald op de WA-verzekering van de ouders van de leerling Schoolongevallenverzekering In het kader van deze verzekering zijn verzekerd voor ongevallen: de leerlingen van de Vink, gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten, als mede gedurende één uur hiervoor en één uur hierna, of zoveel 20

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school.

Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Voorwoord Basisschool De Poolster straalt, vanuit deze gedachte werkt het team samen met de kinderen en ouders aan kwalitatief goed onderwijs op onze school. Onze visie op eigentijds, boeiend onderwijs

Nadere informatie

Handleiding ouderportaal ParnasSys

Handleiding ouderportaal ParnasSys Handleiding ouderportaal ParnasSys Inleiding Als team van WSKO basisschool Het Kompas vinden wij openheid naar ouders belangrijk. Tijdens de oriëntatie op een nieuw leerlingvolgsysteem hebben wij bewust

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen

Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen Hoofdstuk 3 De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Het heeft de voorkeur

Nadere informatie

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015

Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 Informatieboekje Marcusschool 2014-2015 De Marcusschool is een Vreedzame School Inleiding In dit boekje vindt u alle informatie die u nodig heeft als uw kind op de Marcusschool komt. Indien u meer informatie

Nadere informatie

Algemene informatieavond groep 5-6

Algemene informatieavond groep 5-6 Algemene informatieavond groep Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Inhoud Presentatie Afspraken Pedagogisch klimaat Handelingsgericht werken Coöperatieve werkomgeving

Nadere informatie

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen

Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Beleidsprotocol doorstroom herfstkinderen Herfstkinderen zijn kinderen die geboren zijn in oktober, november of december. Een deel van deze kinderen gaat vervolgens na tweeënhalf jaar kleuteren naar groep

Nadere informatie

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen?

Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Hoe volgt en begeleidt Montessori-Zuid de leerlingen? Opbrengstgericht onderwijs, een verzamelnaam voor het doelgericht werken aan het optimaliseren van leerlingprestaties. systeem van effectieve schoolontwikkeling

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs

3. De zorg voor de leerlingen Passend Onderwijs 3. De zorg voor de leerlingen 3.1. Passend Onderwijs Het doel van Passend Onderwijs is dat scholen in de regio gezamenlijk verantwoordelijk zijn voor de zorg voor de leerlingen. Onze scholen zijn aangesloten

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders,

Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, jaarboekje 2013-2014 Nieuwegein, 2 september 2013. Beste ouders, Dit is het informatieboekje voor het schooljaar 2013-2014. U vindt hierin gegevens die specifiek betrekking hebben op dit schooljaar. In

Nadere informatie

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo

Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Schoolgids 2016/2017 deel A VSO Het Mozaïek Almelo Datum vaststelling Attendiz: juni 2016 Datum instemming MR: juni 2016 Inhoudsopgave Inleiding 3 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders

Nadere informatie

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013

7 Passend onderwijs. 7.1 Algemeen. 7.2 Interne begeleiding. Schoolgids 2012-2013 7 Passend onderwijs 7.1 Algemeen Kinderen zijn nieuwsgierig en willen graag leren. Deze eigenschap hoort bij het kind zijn. Alle kinderen verdienen aandacht en zorg, maar zeker ook diegenen die moeite

Nadere informatie

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders

Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders Aantal respondenten: 134 14-11-2010 Basisschool 't Maxend, Nistelrode, Ouders 1 / 9 Welkomstblad Fijn dat u mee wilt werken aan dit onderzoek. De vragen gaan over

Nadere informatie

Informatieavond groep 5

Informatieavond groep 5 Informatieavond groep 5 Programma Weekindeling Weekplanning Directe instructiemodel Leer en onderwijsbehoeften Diverse vakken De groep Zelfstandigheid Vragen Weekindeling Gemma: Maandag, donderdag & vrijdag

Nadere informatie

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker

Onderwijsgemeenschap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker Aantal respondenten: 76 02-10-2015 Onderwijsgemchap Titus Brandsma, Hengelo, Ouder vragenlijst oktober 2014 De Akker 1

Nadere informatie

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag

Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Bijlage schoolgids 2014-2015 obs Den Aldenhaag Inhoudsopgave: Organisatie 1.1. Indeling van de groepen 1.2 Personeel Onderwijskundig 2.1 Vreedzame school 2.2. Engels Ouders 3.1 Activiteiten Commissie 3.2

Nadere informatie

Wat weet de leerkracht van uw kind?

Wat weet de leerkracht van uw kind? Wat weet de leerkracht van uw kind? Uitleg termen / afkortingen IB-er Balans heeft 4 IB-ers. Dit zijn de mensen die de zorg rondom leerlingen coördineren en de RT-ers aansturen. Zij ondersteunen de leerkrachten

Nadere informatie

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen

Protocol Doublure. Doublure protocol Basisschool De Zonnewijzer Diepenveen Protocol Doublure 1.Inleiding Het doel van doublure is in eerste instantie dat een opgelopen achterstand het komende schooljaar wordt ingehaald zodat het kind in ieder geval de minimumdoelen van de basisschool

Nadere informatie

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~

het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ het fundament christelijke basisschool genderen Protocol Leerlingenzorg Speciale Leergroep ~ huidige situatie ~ Visie Christelijke basisschool Het Fundament wil een school zijn: - waar ieder kind uniek

Nadere informatie

2. Waar staat de school voor?

2. Waar staat de school voor? 2. Waar staat de school voor? Missie en Visie Het Rondeel gaat uit van de Wet op het Basisonderwijs. Het onderwijs omvat de kerndoelen en vakgebieden die daarin zijn voorgeschreven. Daarnaast zijn ook

Nadere informatie

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren

Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Het schoolbeleid ten aanzien van doubleren Inleiding Doubleren op de Wiekslag kan worden omschreven als: Een proces waarbij in de groepen 1 t/m 4 een situatie is ontstaan, waarbij de ontwikkeling van een

Nadere informatie

Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn.

Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn. Want wij willen graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende school zijn. Gedragsprotocol Basisschool De Vink april 2013 Inhoudsopgave Inleiding waarom een gedragsprotocol 3 Hoofdstuk 1 wij gedragen

Nadere informatie

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire

Even voorstellen. Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Juf Eveline Juf Annette Juf Kim LIO stagiaire Werkdagen: Juf Eveline: donderdag Juf Annette: maandag dinsdag woensdag vrijdag Juf Kim: maandag dinsdag en soms een

Nadere informatie

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen:

PROTOCOLLEN. Stappenplan t.a.v. doubleren Bij de besluitvorming over een doublure worden de volgende stappen genomen: Doel van dit protocol Kan een kind overgaan naar een volgende groep of blijft het zitten? Met dit protocol willen we ouders informeren hoe wij als school omgaan met de beslissing om een leerling al dan

Nadere informatie

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016

Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Nieuwsbrief Schooljaar 2015-2016 nr. 06, 01-02-2016 Beste ouder(s), verzorger(s), leerling(en), Via deze nieuwsbrief willen we jullie graag weer informeren over actuele zaken. Bedankje Edukans Toelating

Nadere informatie

5. Contacten met ouders

5. Contacten met ouders 5. Contacten met ouders 5.1 Hoe wordt u geïnformeerd over ons onderwijs Wij vinden het erg belangrijk om de ouders/verzorgers van de kinderen van onze school goed op de hoogte te houden over ons onderwijs.

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2014 2015 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar concept-versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar concept-versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 concept-versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016

Keuchenius: School met Talent. Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Keuchenius: School met Talent Groep 4 Schooljaar 2015-2016 Groepssamenstelling Groep 4 17 leerlingen 7 meisjes 10 jongens Leerkrachten Juf Annelies Griepink-Roodenburg (maandag, dinsdag, en de woensdag

Nadere informatie

Informatieavond. Groep 4 Welkom

Informatieavond. Groep 4 Welkom Informatieavond Groep 4 Welkom Kernwaarden Even voorstellen Juf Esther Juf Jolanda Werkdagen: Juf Esther: woensdag-donderdag- meeste vrijdagen Juf Jolanda: maandag-dinsdag-enkele vrijdagen Schoolplan 2015-2019

Nadere informatie

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma

Het huiswerk heeft de volgende functies: - Het kan er toe bijdragen dat kinderen niet achterop raken met het onderwijsprogramma Huiswerk op De Springplank Informatiebrochure voor ouders / verzorgers Deze brochure is opgezet om u als ouders/verzorgers te informeren over de rol van huiswerk op De Springplank. We hopen dat deze informatie

Nadere informatie

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal

Horizontaal rooster Op Bij de Bron wordt met een horizontaal 4.4 De leerlingenzorg Kinderen hebben een natuurlijke behoefte om zich te ontwikkelen. Ieder kind is nieuwsgierig en in principe leergierig. Om de ontwikkelingen en leervorderingen van een kind te volgen,

Nadere informatie

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016

Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Informatie groep 5 Daltonschool In Balans Schooljaar 2015/2016 Leerkrachten: 4/5 Anja Smits en Jennie van Laarhoven 5A Marloes Bongers ALGEMEEN GEDEELTE Zelfstandig werken In de groepen 5 werken de leerlingen

Nadere informatie

Protocol doorstroom / versnellen

Protocol doorstroom / versnellen Protocol doorstroom / versnellen Achtergrond De Wet op het Primair Onderwijs schrijft voor dat ieder kind recht heeft op een ononderbroken ontwikkeling. Het is mogelijk dat een kind een vertraagde dan

Nadere informatie

Schoolondersteuningsprofiel

Schoolondersteuningsprofiel Schoolondersteuningsprofiel samenwerkingsverband primair onderwijs Inhoudsopgave Inleiding 3 1. 4 2. Missie en Visie 4 3. ondersteuning 5 4. Wat kan de 6 4.1 Regionale afspraken minimaal te bieden ondersteuning

Nadere informatie

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan

Ondersteuning van uw kind Ouderversie school-ondersteuningsplan Ondersteuning van uw kind 2016-2017 Ouderversie school-ondersteuningsplan 1 Het school ondersteuningsprofiel Het ondersteuningsprofiel is geschreven voor ouders zodat ouders weten welke ondersteuning een

Nadere informatie

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof

Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof Protocol aanname- en inschrijving RK BS de Veldhof BS de Veldhof 1 Inhoudsopgave 1. Algemeen 2. Inschrijving 2.1 0 4 jaar 2.2 Kinderen van 4 jaar en ouder 2.3 Inschrijving van kinderen met speciale onderwijsbehoeften.

Nadere informatie

SCHOOLMAGAZINE

SCHOOLMAGAZINE SCHOOLMAGAZINE 2016-2017 SAMENWERKEN AAN GEÏNSPIREERD ONDERWIJS! ONZE WAARDEN Als team staan wij voor de taak om uw kind(eren) een zo goed mogelijke basisschool tijd te bieden. Goed onderwijs waarbij ook

Nadere informatie

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl

Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek Abtslaan 15 4844 SL Terheijden 076 5938218 www.obsdewindhoek.nl Openbare basisschool De Windhoek: een kleine school met een groot karakter! Een school kiezen voor uw kind

Nadere informatie

Zorg voor onze kinderen

Zorg voor onze kinderen Zorg voor onze kinderen Versie 5.0 juni 2011 Gelukkig de kinderen, die zonder angst, naar school gaan. Gelukkig de kinderen, die zonder hoge cijfers zich geaccepteerd weten. Gelukkig de kinderen, die ondanks

Nadere informatie

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid

o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Hofbode 5 11 januari 2016 o.a. Carnaval, cito groep 1 en 2, protocol (meer)begaafdheid Kerst 2015 Het is alweer een aantal weken geleden maar we kunnen terugkijken op een sfeervolle Kerst. We willen alle

Nadere informatie

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan:

Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij het onderstaand stappenplan: Vereniging voor Protestants Christelijk Onderwijs Rhenen Protocol besluitvorming omtrent bevorderen en doubleren. Algemeen Op de Ericaschool en De Springplank wordt gewerkt met een leerstofjaarklassensysteem.

Nadere informatie

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016

WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ 2015-2016 WEEKACTIVITEITENPLAN GROEP 8 ~ Groep 8 Groepsleider: Bert van der Lijn (op maandag, dinsdag, woensdag, donderdag, vrijdagochtend) Groepsleider: Siete Horjus (op vrijdagmiddag) Groepsleider: Sjoukje Meijer/Kim

Nadere informatie

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016

Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Nieuwsbrief 17 10 juni 2016 Agenda 13 t/m 15 juni 15 t/m 17 juni 22 juni 1 juli Schoolkamp groepen 3, 4 en 5 Schoolkamp groepen 6, 7 MR vergadering, 19.30 uur Uitgifte nieuwsbrief 18 Het groene schoolplein

Nadere informatie

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3

Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3 Februari 2011 1 Overgangsprotocollen Van groep 1 naar groep 2 en van groep 2 naar groep 3. Hoofdstuk 1 Inleiding p. 3 Hoofdstuk

Nadere informatie

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4

Klasseninformatie schooljaar 2015-2016. Informatie over groep 3 en 4 Informatie over groep 3 en 4 1. 1. De leerkracht en de groep 2. Dit jaar hebben de kinderen op maandag en dinsdag les van juf Hen van Gils. Op woensdag t/m vrijdag van juf Maike Romp. Wij zijn gestart

Nadere informatie

Begeleiding op basis van meten en observatie

Begeleiding op basis van meten en observatie Van kleuter tot Voortgezet Onderwijs Begeleiding op basis van meten en observatie Toetsen volgens het Leerling Volg Systeem opgenomen in de toetskalender Advisering overgang van kleutergroepen naar groep

Nadere informatie

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo

Maandag 31 augustus is er voor alle ouders een informatie avond van 19.00 tot 20.30. Augustus 2015. Ma Di Wo Do Vr Za Zo Aan de ouder(s) en verzorger(s) Welkom in het nieuwe schooljaar 2015-2016 op de Valentijnschool Voor u ligt de kalender voor het schooljaar 2015-2016. U vindt hierin belangrijke data voor bepaalde activiteiten

Nadere informatie

Doorstromen, vertragen en versnellen.

Doorstromen, vertragen en versnellen. Doorstromen, vertragen en versnellen. Openbare Basisschool t Koppel Nieuw-Weerdinge Vastgesteld op: 7 maart 2011 Evalueren op: schooljaar 2011-2012 Protocol doorstromen, vertragen en versnellen obs t Koppel

Nadere informatie

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007

Ouderavond 16 november. 7 mei 2007 Ouderavond 16 november 7 mei 2007 Durf te stralen, je dient de wereld niet door je klein te houden! Durf te ervaren wat je kunt! Kijk naar mogelijkheden, dat motiveert om het beste naar boven te halen!

Nadere informatie

Protocol leesproblemen en dyslexie

Protocol leesproblemen en dyslexie 1 KC Den Krommen Hoek Protocol leesproblemen en dyslexie Verantwoording: Het protocol leesproblemen en dyslexie van kindcentrum Den Krommen Hoek is opgesteld op basis van het Protocol Leesproblemen en

Nadere informatie

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN

UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN UITKOMST ONDERZOEK PARKENDAAL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE APELDOORN INHOUD Uitkomst onderzoek Parkendaal te Apeldoorn 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel 10 Bijlage

Nadere informatie

6. Ondersteuning voor de leerlingen

6. Ondersteuning voor de leerlingen 6. Ondersteuning voor de leerlingen 6.1 Passend onderwijs SWV Unita Op 1 augustus 2014 gaat de wet Passend Onderwijs van kracht. Deze wet regelt de samenwerking tussen het regulier en het speciaal basisonderwijs

Nadere informatie

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5.

[INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. 2016-2017 [INFORMATIE VOOR OUDERS] Dit document bevat informatie voor groep 5. Informatieblad groepen 5 Gang van zaken Zelfstandigheid: In groep 5 leren de kinderen zelf hun werk te verdelen over de week.

Nadere informatie

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School

Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel. Naam School 1 LOGO SCHOOL Samenvatting Schoolondersteuningsprofiel Naam School Algemene gegevens School Zalmplaatschool BRIN 10QX 00 Directeur Nico Bakker Adres Aalreep 8-10 Telefoon 010-4167408 E-mail directie@ Bestuur

Nadere informatie

Kwaliteitsvragenlijst

Kwaliteitsvragenlijst Samenvatting Kwaliteitsvragenlijst Ouders September 2011 Vragenlijst ingevuld door 79 ouders in september 2011 De ouders geven Octant een 7,2 als algemeen rapportcijfer We scoren het best op: Leer- en

Nadere informatie

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar

Informatieboekje Informatieboekje groep 7 Beekpark Schooljaar Informatieboekje Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 7 van Basisschool Beekpark. In dit boekje vindt u allerlei informatie: informatie over onze school, ons onderwijs

Nadere informatie

Inhoudsopgave schoolgids Deel A

Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inhoudsopgave schoolgids Deel A Inleiding... 2 Even voorstellen!... 4 Foto s... 4 Gymnastiek... 4 Informatievoorziening aan gescheiden ouders... 4 Medezeggenschapsraad (MR)... 5 Ouderraad (OR)... 5 Ouderbijdrage...

Nadere informatie

Aan de ouders van groep 4 en 5

Aan de ouders van groep 4 en 5 Aan de ouders van groep 4 en 5 U bent gewend om aan het begin van elk schooljaar informatie te krijgen over het reilen en zeilen in de groep van uw kind. In deze brief willen wij een aantal zaken op een

Nadere informatie

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014

Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg OBS De Springplank Januari 2014 Kwaliteitszorg op OBS De Springplank Kwaliteit Voor de directeur zijn het schoolplan, de schoolgids en het schooljaarverslag / -plan van school de belangrijkste

Nadere informatie

...paspoort naar grenzeloos onderwijs...

...paspoort naar grenzeloos onderwijs... OBS Waarom kiest u voor De Border? Engelse taal in elk lokaal! Wij bereiden onze leerlingen erop voor om goed te functioneren in de hedendaagse samenleving, die zowel binnen als buiten de Nederlandse grenzen

Nadere informatie

Gemiddelde. Gemiddelde

Gemiddelde. Gemiddelde Aantal respondenten: 57 Ouders 2014 Vensters voor verantwoording PO -- - + ++ Schoolklimaat 3,2 BIn hoeverre gaat uw kind met plezier naar school? 3,3 3 32 21 BHoe veilig voelt uw kind zich op school?

Nadere informatie

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen.

Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. Informatie over de gang van zaken in leerjaar 5 Sabine Sommer is Interne begeleider van de bovenbouw.. Zij gaat vooral over de zorg van de kinderen. ALGEMEEN Het allerbelangrijkste vinden wij dat de kinderen

Nadere informatie

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS

DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS BIJLAGE: UITKOMST ONDERZOEK DE AARDESCHOOL VOOR PRIMAIR ONDERWIJS TE ZUTPHEN INHOUD Uitkomst onderzoek De Aardeschool PO te Zutphen 3 2 en oordelen per onderliggende onderzoeksvraag 4 3 Samenvattend oordeel

Nadere informatie

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6

Groep 8 2 0 1 5-2 0 1 6 Groep 8 Algemene informatieavond Groep 8 Maud Wagemans Nieuwstadt, September 4 Kindcentrum de Eik Burg. Willemeplein 8 EA Nieuwstadt Tel. 4483938 www.kcdeeik.nl Basisschool Burg Willeme Schoolstraat 9

Nadere informatie

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL

DE WELLE VISIE OP MAATSCHAPPELIJKE POSITIONERING DE MISSIE VAN DE SCHOOL DE WELLE DE MISSIE VAN DE SCHOOL De Welle wil een school zijn die staat voor: Kwaliteit Betrokkenheid Identiteit Veiligheid De Welle is een school waar ieder kind uniek mag zijn, waar het onderwijs samen

Nadere informatie

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc

C:\Users\admin\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.Outlook\DY4SI3QT\Zorgstructuur de Reuzepas.doc De zorgstructuur op de Reuzepas Het team van de Reuzepas heeft voor zichzelf de volgende missie geformuleerd: De Reuzepas biedt onderwijs, dat kinderen in een sociale, veilige en uitdagende leeromgeving

Nadere informatie

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens

Gemiddelde. Oneens. Gemiddelde. Oneens Aantal respondenten: 231 Ouder(s) 2011 Onderwijs en leren Leerstof en toetsen 3,6 1% 4% 27% 58% 10% B1. Het is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,6 1% 4% 27% 65% 3 % (?) B2. Mijn

Nadere informatie

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud

Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8 Inhoud Doorstroomgegevens groep 1 tot en met 8... 1 Onze visie betreffende doorstroming van leerlingen.... 2 Beleid doorstroming van groep 1 naar groep 2.... 2 Beleid

Nadere informatie

Doublure protocol Groep 1 t/m 8

Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Doublure protocol Groep 1 t/m 8 Protocol Om tot een verantwoorde beslissing te komen ten aanzien van al of niet bevorderen volgen wij voor deze procedure onderstaand stappenplan: o De groepsleerkracht

Nadere informatie

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine

Zorgverbreding. Rekenen/wiskunde. Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine Zorgverbreding Rekenen/wiskunde Basisschool Jahesuja Jantine, Heleen, Suzanna, Jacobine ZORG OP MAAT Rekening houden met de mogelijkheden van ieder kind. hoge eisen pedagogische en didactische vaardigheden

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016

Informatieboekje. Groep 8. Obs de Toermalijn 2015-2016 Informatieboekje Groep 8 Obs de Toermalijn 2015-2016 De leerstof in groep 8 Nederlandse taal : Begrijpend lezen Voor het vak begrijpend lezen hanteren we de methode Nieuwsbegrip. Deze methode legt de nadruk

Nadere informatie

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015

Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Informatieboekje groep 5-6 schooljaar 2014-2015 Samenwerkingsschool de Lispeltuut Juf Teatske Juf Marleen Juf Judith Het informatieboekje voor groep 5/6 In dit boekje willen wij u in t kort vertellen hoe

Nadere informatie

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN

DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG OP RKBS HOEKSTEEN DEFINITIEF RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET ONDERWIJSVERSLAG 2009-2010 OP RKBS HOEKSTEEN Plaats : Enkhuizen BRIN-nummer : 04YU Onderzoeksnummer : 118767 Datum schoolbezoek : Rapport vastgesteld te

Nadere informatie

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent)

Even voorstellen. Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Kernwaarden Kernwaarden Even voorstellen Meneer Bart (b.vandennieuwenhof@skpo.nl) Juf Marjon (m.dozy@skpo.nl) Meneer Maarten (onderwijsassistent) Werkdagen: Bart: maandag dinsdag donderdag vrijdag Marjon:

Nadere informatie

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode

Protocol. overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Protocol overgang groep 1 2 groep 2 3 en verlengde kleuterperiode Opgesteld in september-november 2009 Inhoudsopgave Inleiding pagina 3 De schoolloopbaan van een kleuter pagina 4 Meetmomenten en oudergesprekken

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR

VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR VRAGENLIJST PRIMAIR ONDERWIJS DYSLEXIEMONITOR INHOUDSOPGAVE Zorgniveau 1: Goed lees- en spellingonderwijs Stap 1: Leestijd blz. 3 Kwaliteit instructiegedrag blz. 3 Klassenmanagement blz. 4 Stap 2: Juist

Nadere informatie

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep.

Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. INFORMATIE OVER GROEP 3 Uw kind zit in groep 3, maar wat doet het toch de hele dag? Hier een korte samenvatting over de verschillende lessen in deze groep. VEILIG LEREN LEZEN Dit is de methode die we in

Nadere informatie

Leerling-zorg op onze school

Leerling-zorg op onze school Leerling-zorg op onze school Inhoud 1. Inleiding blz. 3 1.1 Onze visie op zorg 1.2 Doelstelling van de zorg 1.3 Zorgbreedte 2. Wanneer is een leerling een zorgleerling? 4 3. leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften:

Nadere informatie

Informatieboekje Groep 5

Informatieboekje Groep 5 Informatieboekje Groep 5 Schooljaar 2016-2017 Markelo, september 2016 Beste ouder(s) en verzorger(s), Voor u ligt het informatieboekje van groep 5 van Oecumenische Basisschool De Welp. In dit boekje vindt

Nadere informatie

1 Hier staan wij voor

1 Hier staan wij voor 1 Hier staan wij voor Richting van de school De Tweemaster is een kleine openbare school waar veel persoonlijke aandacht is voor de kinderen en hun ouders/verzorgers. We vinden het belangrijk dat er verschillende

Nadere informatie

Definitieve versie 1 mei 2015

Definitieve versie 1 mei 2015 1 Gecomprimeerd Schoolondersteuningsprofiel Het Spectrum Algemene gegevens School Het Spectrum BRIN 27xk Directeur Dhr. J. Ligthart Adres Robert van t Hoffstraat 10, 3059 PN Rotterdam Telefoon 010-2222842

Nadere informatie

Beleid najaarskinderen in groep ½

Beleid najaarskinderen in groep ½ Beleid najaarskinderen in groep ½ De doorstroom van groep 1/2/3 2013 Stichting Katholieke Scholen Westelijk Weidegebied Inhoud Hoofdstuk Pagina Inleiding 3 Praktische invulling Groep 1 Groep 2 Kleuterverlenging

Nadere informatie

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers,

Christelijke basisschool. Voorwoord. Geachte ouders/verzorgers, Christelijke basisschool Voorwoord Geachte ouders/verzorgers, Vandaag ontvangt u het informatieboekje. Hierin vindt u zaken die betrekking hebben op het schooljaar 2015 die elk jaar anders zijn. Het is

Nadere informatie

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool

Informatieboekje. Groep 4. Juliana van Stolbergschool Informatieboekje Groep 4 Juliana van Stolbergschool Voorwoord Hierbij ontvangt u het informatieboekje van groep 4. In dit boekje staat informatie over het reilen en zeilen in de groep. U vindt in dit boekje

Nadere informatie

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL

INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Bladzijde [1] INFORMATIEPAKKET HUIDIGE MODEL EN 5-GELIJKE DAGEN MODEL Februari 2016 Beste ouder(s)/verzorger(s), Hierbij ontvangt u ten behoeve van de ouderraadpleging over het voorstel Naar andere schooltijden?

Nadere informatie

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV)

Onderwijskundig Jaarplan ( OKJP) OnderwijsKundig JaarVerslag ( OKJV) Werken aan kwaliteit op De Schakel Hieronder leest u over hoe wij zorgen dat De Schakel een kwalitatief goede (excellente) school is en blijft. U kunt ook gegevens vinden over de recent afgenomen onderzoeken

Nadere informatie

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2

Welkom op de Kogge. Ons onderwijs. Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Informatieboekje kleuters groep 1/2 Welkom op de Kogge Staat voor onderwijs dat meegroeit! Beste ouders/verzorgers, Welkom op openbare basisschool de Kogge in IJlst! In het begin is het voor u en uw kind best even wennen op school. Een spannende

Nadere informatie

2. Profiel van onze school

2. Profiel van onze school 2. Profiel van onze school Bij ons op school voelen kinderen zich gerespecteerd en gewaardeerd binnen een WARM pedagogisch klimaat, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen op zowel: COGNITIEF, CREATIEF,

Nadere informatie

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan!

Onderwijstechnieken.nl. Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! Opbrengstgericht Werken zonder Groepsplan? Dat Kan! 1 Inhoudsopgave: Voorwoord pagina 3 Inleiding pagina 4 Hoofdstuk 1 Hoe een middel een doel werd pagina 5 Hoofdstuk 2 Waar het eigenlijk om gaat pagina

Nadere informatie

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21

17 1e schooldag. 18 Informatieavond groepen 1+2 + ontmoetingscafé. 19 Informatieavond groepen 3+4/5, 19-20 en 20-21 AUGUSTUS 2015 VISIE VAN DE BOEIER Wij zijn een openbare basisschool die continu in ontwikkeling is. Wij bieden uw kind naast reguliere vakken, 21 e eeuwse vaardigheden aan om de kinderen de toekomst vol

Nadere informatie

De Tuimelaar. Bewaarkrant

De Tuimelaar. Bewaarkrant De Tuimelaar Bewaarkrant Openbare Basisschool De Tuimelaar Lengweg 146 3192BM Hoogvliet rt T. 010-4165392 F. 010-462477 W. www.bsdetuimelaar.com @. bsdetuimelaar@hotmail.com 2011-2012 Beste Ouders, Hierbij

Nadere informatie

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs

Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs Hoofdstuk 2 De organisatie van het onderwijs 2.1. De organisatie van de school Wij hebben de school verdeeld in onderbouw en bovenbouw. Tot de onderbouw horen de groepen 1 t/m 4 en tot de bovenbouw de

Nadere informatie

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek).

Gemiddelde. BOp school komt mijn kind in aanraking met maatschappelijke en actuele thema's (onder andere het milieu en de politiek). Aantal respondenten: 134 Ouders 2012 Onderwijs en leren On Meer on dan Meer dan on Eens? Leerstof en toetsen 3,3 BHet is mij duidelijk wat de school onderwijskundig wil bereiken. 3,5 4 9 37 79 4 BIk ben

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

Inleiding. Beste lezer,

Inleiding. Beste lezer, Schoolgids VSO Het Mozaïek Almelo deel A 2017/2018 Inhoudsopgave Inleiding 3 Even voorstellen! 5 Foto s 5 Gymnastiek 5 Informatie aan gescheiden ouders 5 Medezeggenschapsraad (MR) 5 Nieuwsbrief 6 Onderwijstijd

Nadere informatie