Schoolgids. Basisschool de Vink Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids. Basisschool de Vink 2014 2015. Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind"

Transcriptie

1 Schoolgids Basisschool de Vink Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor ieder kind 1

2 Voorwoord Geachte ouders, verzorgers en andere belangstellenden, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Vink. Aan het begin van het schooljaar wordt de schoolgids op de website geplaatst en ontvangen de ouders tevens een mailtje met daarin de link naar de websitepagina. Ouders van nieuwe leerlingen die gedurende het schooljaar bij ons op school komen ontvangen de schoolgids tezamen met andere schoolinformatie. Scholen verschillen in manier van werken, in sfeer en resultaten. Ze verschillen in kwaliteit. Dat maakt het niet eenvoudig om een school voor uw kind te kiezen. In de schoolgids beschrijven wij de kernpunten die beslissend zijn voor de keuze voor een basisschool. De schoolgids verschijnt elk jaar in een nieuwe versie, maar u zult begrijpen dat niet alle informatie elk jaar compleet anders is. Nieuwe inzichten en nieuwe informatie worden verwerkt en interne onderwijskundige ontwikkelingen worden beschreven. Actuele informatie voor het komend schooljaar, zoals schoolvakanties, de personele bezetting en dergelijke, versturen we ook via en plaatsen we op Wij hopen dat de schoolgids voldoet aan uw verwachtingen en dat u al lezend een duidelijk beeld krijgt van basisschool de Vink. Mochten er toch zaken zijn die u mist of waar een toelichting bij gewenst is, dan horen wij dat graag. Namens de directie en het bestuur, Anne Bos en Nicole Engering 2

3 Inhoudsopgave Blz. 1. Basisschool de Vink Identiteit van de Vink Visie Missie Onderscheidend Leerlingenpopulatie Organisatie van het onderwijs Samenstelling van het team SKOON: Bestuur van de Vink Inschrijven van leerlingen Vrijwillige ouderbijdrage Overblijfkosten Schooltijden Gymtijden Vakantierooster Basisscholen in het algemeen Wet Primair Onderwijs Inspectie van het onderwijs Verplicht aantal uren onderwijs Ouderbetrokkenheid en medezeggenschap Vrijwilligers Medezeggenschap Oudervereniging Klassenouders Informatievoorziening naar ouders Klachtenregeling Partners Overblijven met BKO Centrum voor Jeugd en Gezin Voorschoten Kunstgebouw Weer Samen Naar School Nieuwe wet Passend onderwijs Sponsoring Veiligheid en pedagogisch klimaat Wij gedragen ons Verkeer rond de school Verzekeringen Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering Schoolongevallenverzekering Wet op de privacy Onderwijs Onderwijsontwikkeling: Handelingsgericht en Opbrengstgericht 22 werken Handelingsgericht werken 22 3

4 6.1.2 Opbrengstgericht werken Zorgroute Onderbouw Kleutergroepen Groep Groep Bovenbouw Huiswerk Onderwijsaanbod Toetsing Onderwijskundig rapport Cito-toets en Entreetoets Leerlingenzorg Zorg voor kinderen Intern begeleider Remedial teacher Plusgroep Onderzoek Schoolarts Logopedie Dyslexie Verlengen, doubleren en versnellen Voortgezet onderwijs en schooladvies Digitale meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling Het schoolondersteuningsprofiel Wettelijke regelingen Informatievoorziening gescheiden ouders Leerplicht Verlof Richtlijnen Aanvragen Bezwaar Ziekteverzuim Voorkomen van lesuitval Schorsing en verwijdering Belangrijke contactgegevens 38 4

5 1. Basisschool de Vink 1.1 Identiteit van de Vink Visie Op basisschool de Vink geven we onderwijs waarbinnen ieder kind de ruimte krijgt om in zijn eigen tempo en op zijn eigen niveau te leren. We zien ieder kind als individu en hebben oog voor zijn sterke en zwakke kanten. Zo kan iedereen zich optimaal ontwikkelen. We springen actief in op nieuwe ontwikkelingen in het onderwijs, zoals handelingsen opbrengstgericht werken en samenwerkend leren. Ook onze digitale schoolborden maken het leren leuk en aantrekkelijk. Verder blijven we op zoek naar nieuwe lesmethoden, die aansluiten bij de leerbehoeften van de kinderen. We dragen niet alleen kennis over, maar bieden de leerlingen een rijke leeromgeving. Soms gaan ze zelf op zoek naar informatie, op de computer bijvoorbeeld of buiten. Daarmee prikkelen we hun nieuwsgierigheid en geven we hen inspiratie. De kinderen vormen op hun beurt ook een inspiratiebron voor ons. We ontdekken graag wat een kind belangrijk vindt en wat hij of zij óns kan leren. De Vink is ontstaan uit een fusie tussen een katholieke en een openbare school en wij zien de christelijke cultuur als basis van onze samenleving. Naast het christendom besteden we ook aandacht aan de andere wereldgodsdiensten, humanisme en filosofie. Zo geven we de leerlingen bagage mee die hen helpt een wereldburger te zijn. We laten ze de verschillende religies ook beleven, met feesten en excursies. Onze leerlingen vormen een afspiegeling van de verscheidenheid in de samenleving. Wij vinden het waardevol dat de kinderen op school in aanraking komen met verschillende culturen, waardoor ze van elkaar leren wat er leeft in de maatschappij. Verdraagzaamheid vinden we erg belangrijk. Iedereen mag zichzelf zijn en we leren de kinderen elkaar te accepteren. We hebben respect voor wat de ander anders maakt. Of het nu gaat om je geloof, hoe slim je bent of welke kleur haar je hebt Missie Basisschool de Vink biedt leerlingen een leeromgeving waarin ze hun eigen talenten kunnen ontdekken en ontwikkelen. Kinderen leren hoe ze hun eigen talent in een groep optimaal kunnen inzetten en tegelijkertijd leren ze de diversiteit binnen een groep te respecteren. Binnen klassikaal onderwijs krijgt ieder kind de ruimte om te ontdekken wat zijn talenten zijn. Uw kind wordt gestimuleerd op cognitief, sociaal-emotioneel en creatief gebied. Hierbij maken wij gebruik van een rijke en uitdagende leeromgeving. De nieuwsgierigheid van uw kind zal groeien in de veilige en diverse leer- en speelomgeving op onze school Onderscheidend We geven goed onderwijs vanuit de gedachte van handelingsgericht en opbrengstgericht werken. Onderwijs op basis van een brede levensbeschouwelijke identiteit. Extra zorg voor ieder kind, zowel op cognitief als emotioneel gebied. 5

6 Goede beoordelingen van Onderwijsinspectie en ouders en bovengemiddelde Cito-score. Gelijke eindtijden voor groep 1 t/m 8 wat extra lestijd voor onderbouw inhoudt. In groep 3 en 4 gebruiken we deze lestijd voor lessen geschiedenis en als extra oefentijd voor bijvoorbeeld rekenen en spelling. In groep 1 en 2 ontstaat er tijd voor bijvoorbeeld een extra kringactiviteit. De betrokkenheid van ouders bij de besturing en ondersteuning van de Vink is groot. Een nieuw gebouw voorzien van alle mogelijke faciliteiten. Veel uitdagende creatieve activiteiten bijvoorbeeld de maandsluiting, het actiefeest, het paasontbijt, de projectweek en creatieve middagen Leerlingenpopulatie Onze leerlingen wonen voornamelijk in Voorschoten (Noord-Hofland), de Stevenshof en Leiden Zuidwest. Op 1 oktober 2013 telde onze school 241 kinderen, verdeeld over 9 groepen. 1.2 Organisatie van onderwijs De Vink werkt met jaarklassen. Dat wil zeggen dat de kinderen van ongeveer dezelfde leeftijd in groepen bij elkaar geplaatst zijn. In de groepen is ruimte voor differentiatie. Het onderwijsaanbod wordt zoveel mogelijk afgestemd op het niveau van het kind (zie 6.1 en 6.2) Mocht uw kind de reguliere leerstof beheersen dan wordt een compact programma geboden, waardoor er ruimte komt voor extra uitdagende stof In een zeldzaam geval slaat een leerling een groep over of blijft zitten.(zie 7.10) Beslissingen daarover worden altijd na intensief overleg met de ouders genomen. Voorop staat wat voor uw kind het beste is. We streven ernaar groepen niet groter te laten worden dan 32 leerlingen. 1.3 Samenstelling van het team Op de Vink werken personeelsleden in de volgende functies of taken: Directeur Anne Bos Werkzaam op maandag, dinsdag en donderdag; algeheel management en eindverantwoordelijk. Management team Annet Hendriksen Werkzaam op woensdag, donderdag en vrijdag; managementtaken en ICT Simone Vink Intern begeleider Werkzaam op dinsdag, donderdag en vrijdagochtend Bouwcoördinator: Groepen 1 t/m 4: Heleen Meijer Groepen 5 t/m 8: Nathalie Karper 6

7 Groepsleerkracht: Leerkracht, verantwoordelijk voor het onderwijs aan een groep. Groep Leerkracht Werkdagen Annekee Böhm Dineke van t Hoff Maaike Alkemade Irene van Loon Linda Kortekaas Heleen Meijer Niki Ringers Martine van Nieuwkoop Suzan Elmas Maaike Stavast Annet Hendriksen Prita Klinkert ma, di, wo do, vr ma, di. wo do, vr ma, di, wo do, vr ma, di wo, do, vr ma, do, vr di, wo ma, di wo, do, vr 7 Nathalie Karper ma t/m vr 8 Conny Adriaanse Maaike Stavast di, wo, do, vr ma Remedial teaching: Heleen Meijer werkzaam op dinsdag en woensdag Vakleerkracht gymnastiek: Matthijs Ferguson; werkzaam op maandagochtend en woensdag Conciërge: Frank Rutten Verricht onderhouds- en reparatiewerkzaamheden aan gebouwen, terreinen en inventaris, verricht ondersteunende werkzaamheden. BHV: Op de Vink zijn 4 leerkrachten bedrijfshulpverlener. Zij verlenen hulp bij ongevallen en calamiteiten in school. Een aantal leerkrachten hebben een bepaald specialisme. Er zijn leerkrachten met specifieke kennis op het gebied van dyslexie, hoogbegaafdheid, sociaal emotionele ontwikkeling en rekenen. Dit schooljaar zullen leerkrachten zich meer specialiseren op gedrag- en persoonlijke ontwikkelingsstoornissen. 1.4 SKOON: Bestuur van de Vink Elke school heeft een schoolbestuur, dat eindverantwoordelijk is voor de beslissingen die worden genomen door de school. De Vink is ondergebracht bij de Stichting voor Katholiek en Openbaar Onderwijs in Noord-Hofland (SKOON). In 2010 is de Wet goed onderwijs en goed bestuur van kracht geworden. In deze wet is geregeld dat iedere onderwijsinstelling toezichthouders moet hebben. Voor SKOON is gekozen om toezichthouders en dagelijks bestuur samen in één bestuur 7

8 te plaatsen. Het bestuur bestaat uit een toezichthoudend gedeelte en een dagelijks bestuur (DB). Samen vormen zij het algemeen bestuur (AB) en zij zijn ook samen verantwoordelijk voor de genomen besluiten. Alle leden worden benoemd door het bestuur voor een periode van vier jaar en kunnen eenmaal worden herbenoemd. Over de taak van het bestuur: het bestuur is belast met het besturen van de stichting en het in stand houden van basisschool De Vink. Het mag duidelijk zijn dat het bestuur de eindverantwoordelijkheid draagt voor het reilen en zeilen op en van De Vink. In de praktijk stuurt en bestuurt het bestuur op hoofdlijnen. Gemiddeld één keer per 6 weken vergadert het bestuur in aanwezigheid van de directie. Tussendoor worden besluiten voorbereid, wordt uitvoering gegeven aan genomen besluiten en wordt deelgenomen aan extern overleg. Gemiddeld besteden de bestuursleden één dagdeel (avond) per week aan hun bestuursfunctie. Zij ontvangen hiervoor geen vergoeding. Om de directeur goed te ondersteunen is een klein dagelijks bestuur (DB) ingericht, bestaande uit 3 leden. In dit bestuur komen onderwerpen aan de orde waarmee de directie van de Vink rechtstreeks wordt ondersteund of die urgent zijn. Het dagelijks bestuur en de directie worden bovendien nog ondersteund door enkele commissies met betrokken ouders, zoals huisvesting, communicatie, sponsoring, ICT, ouderbetrokkenheid. Het Algemeen Bestuur SKOON bestaat uit: Toezichthouders: Nicole Engering (voorzitter) Romy Schneider Peter le Clercq Carla Zwetsloot vacature Dagelijks Bestuur: Monique Riphagen (secretaris) vacature (penningmeester) Myriam Wedema (personeelszaken) 1.5 Inschrijven van leerlingen Uw kind kan bij ons worden ingeschreven voordat het vier jaar is. Wilt u meer weten over de Vink of de inschrijfprocedure, dan kunt u kijken op onze website of u kunt bellen met de directie, Anne Bos: Op de website vindt u het formulier waarmee u uw kind voor de Vink kunt aanmelden. U bent ook van harte welkom om langs te komen. Bel even voor een afspraak, dan geeft de directie u graag een rondleiding. 1.6 Vrijwillige ouderbijdrage Onze school heft geen verplicht schoolgeld. Wel regelt de oudervereniging de vrijwillige bijdrage die van elke ouder wordt gevraagd. De oudervereniging bepaalt aan het begin van ieder schooljaar de hoogte van de ouderbijdrage en legt hier aan het einde van het jaar verantwoording over af. Deze bijdrage helpt om extra activiteiten te bekostigen die niet uit de gewone exploitatie van de school kunnen worden betaald. Incidenteel kan een kleine bijdrage worden gevraagd in de kosten van bijvoorbeeld het vervoer naar of de toegang tot bijvoorbeeld een museum. In groep 8 gaan de 8

9 leerlingen drie dagen op schoolkamp. De bijdrage die daarvoor aan ouders wordt gevraagd, is ongeveer 85, Overblijfkosten De kosten voor de overblijf worden door Boter, Kaas & Overblijf bij ouders in rekening gebracht. De kosten voor vaste dagen bedragen 1,25 per keer. Voor incidenteel overblijven betaalt u 1,55 per keer. 1.8 Schooltijden De Vink heeft gelijke schooltijden voor alle groepen met uitzondering van de woensdag. Dit houdt in dat de groepen 1en 2 per week 2 uur en de groepen 3 en 4, 2 uur en 3 kwartier meer onderwijstijd hebben dan wettelijk verplicht. (zie paragraaf 2.3) De lunchpauze zal plaatsvinden tussen en uur. Dagen in de week Groep 1/2 Groep 3 tot en met 8 maandag, dinsdag, donderdag, vrijdag woensdag Vanaf half negen kunnen de kleuters in de klas worden gebracht. In groep 3 doen we dat de eerste week ook nog en daarna kunnen de kinderen op het schoolplein worden gebracht. Op de pleinen van groep 3 tot en met 8 wordt s ochtends een kwartier voor schooltijd gesurveilleerd door enkele leerkrachten. Dit gebeurt vanzelfsprekend ook tijdens het speelkwartier. Tussen de middag wordt het plein gebruikt door de overblijvers en is er toezicht door de overblijfmedewerkers van Boter, Kaas & Overblijf. s Middags gaat om uur het hek open voor de kinderen die thuis lunchen. 1.9 Gymtijden Maandag uur: groep 7 (groep 7 is hierdoor woensdag om uur uit) uur: groep uur: groep uur: groep uur: groep 8 Woensdag uur: groep uur: groep uur: groep uur: groep uur: groep 5 Dit zijn de lessen die gegeven worden door de vakleerkracht, meester Matthijs. Op donderdagochtend hebben de groepen 3 en 4 hun tweede gymles, die wordt verzorgd door hun eigen leerkracht. 9

10 1.10 Vakantierooster Leidens Ontzet 3 oktober 2014 Herfstvakantie 20 oktober t/m 24 oktober 2014 Middag Sint 5 december 2014 Kerstvakantie 19 december s middags t/m 2 januari 2015 Voorjaarsvakantie 23 februari t/m 27 februari 2015 Pasen 3 april t/m 6 april 2015 Koningsdag 27 april 2015 Meivakantie 4 mei t/m 8 mei 2015 Hemelvaart 14 en 15 mei 2015 Pinsteren 25 mei 2015 Zomervakantie 10 juli s middags t/m 21 augustus

11 2. Basisscholen in het algemeen 2.1 Wet Primair Onderwijs In de Wet Primair Onderwijs staan in artikel 8 de uitgangspunten en doelstellingen van het onderwijs beschreven: Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het wordt afgestemd op de voortgang in de ontwikkeling van de leerlingen. Het onderwijs richt zich in elk geval op de emotionele en de verstandelijke ontwikkeling en op het ontwikkelen van sociale, culturele en lichamelijke vaardigheden. Het onderwijs gaat er mede van uit dat de leerlingen opgroeien in een multiculturele samenleving; is mede gericht op het bevorderen van actief burgerschap en sociale integratie, en is er mede op gericht dat leerlingen kennis hebben van en kennismaken met verschillende achtergronden en culturen van leeftijdgenoten. Ten aanzien van leerlingen die extra zorg behoeven, is het onderwijs gericht op individuele begeleiding die is afgestemd op de behoeften van de leerling (binnen grenzen van school en leerkrachten). Het onderwijs aan een speciale school voor basisonderwijs is tevens op gericht leerlingen, waar mogelijk, tot het (weer) volgen van onderwijs op basisscholen of scholen voor voortgezet onderwijs te brengen. De scholen voorzien in een voortgangsregistratie omtrent de ontwikkeling van kinderen die extra zorg behoeven en voor leerlingen met een grote achterstand in de Nederlandse Taal. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat: De leerlingen in 8 schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs ontvangen; de eerste vier schooljaren ten minste 3520 uren onderwijs en in de laatste vier schooljaren ten minste 4000 uren onderwijs ontvangen. De leerlingen in beginsel binnen een tijdvak van acht aaneensluitende jaren de school kunnen doorlopen. De leerlingen per dag hoogstens 5,5 uren onderwijs ontvangen, waarbij een evenwichtige verdeling van de activiteiten in acht wordt genomen, tenzij afwijking van dit maximale aantal van belang is in verband met activiteiten in het kader van het voorkomen en bestrijden van onderwijsachterstanden. Het onderwijs wordt zodanig ingericht dat leerlingen die in verband met ziekte thuis verblijven dan wel zijn opgenomen in een ziekenhuis, op adequate wijze voldoende onderwijs kunnen genieten. 2.2 Inspectie van het onderwijs Net zoals alle andere scholen wordt de Vink - gemiddeld eens in de vier jaar - bezocht door de inspecteur basisonderwijs. Op 27 maart 2014 heeft de inspecteur een verkort onderzoek verricht op de Vink. De inspectie geeft in het eindverslag een beoordeling van de (onderwijskundige) kwaliteit van de school. Natuurlijk ligt de gehele rapportage op school voor ouders ter inzage. Ook is deze te vinden op de website van het ministerie: 11

12 2.3 Verplicht aantal uren onderwijs De overheid schrijft voor hoeveel uren onderwijs er gedurende acht jaar basisonderwijs moeten worden gegeven. Leerlingen in het basisonderwijs moeten over 8 schooljaren minimaal 7520 uur onderwijs krijgen. Leerlingen moeten in de eerste vier leerjaren ten minste 3520 uur les krijgen. In de laatste vier leerjaren is dit 3760 uur. 12

13 3. Ouderbetrokkenheid en medezeggenschap 3.1 Vrijwilligers Op de Vink zijn vele ouders vrijwillig aan het werk. Zij zijn bereid om te helpen tijdens en na de schooluren bij bijvoorbeeld tutorlezen, activiteiten in de klas en speciale projecten. Vrijwilligers zijn onmisbaar voor zulke activiteiten. Bij alle les ondersteunende activiteiten blijven de leerkracht en/of het managementteam eindverantwoordelijk. 3.2 Medezeggenschapsraad Een medezeggenschapsraad (MR) bevordert het overleg tussen team, ouders en bestuur in het belang van het goed functioneren van een school. De MR heeft een voornamelijk toetsende en adviserende rol in beleidszaken en moet instemming geven over beleidswijzigingen. Zaken waarover de MR bijvoorbeeld adviseert en/of instemt, zijn: Vaststellen of wijzigen schoolplan. Benoeming of ontslag schoolleiding. Fundamentele wijzigingen in de organisatie van een school. Vaststellen of wijzigen van het beleid rondom voorzieningen voor de leerlingen. Vaststellen of wijzigen van het beleid over besteding van door ouders of leerlingen bijeengebracht geld. De MR-leden worden voor drie jaar gekozen via een openbare verkiezing. De MR bestaat uit een afvaardiging van de ouders (oudergeleding) en van het team (personeelsgeleding). Jaarlijks worden ouders/verzorgers met een jaarverslag op de hoogte gebracht van de activiteiten van de MR. Oudergeleding Marcel Wiggers (voorzitter) tot en met oktober 2014 Inger Bos (notulist) Eveline Zoet-Bal tot en met oktober 2014 Personeelsgeleding Maaike Stavast (secretaris) Annekee Böhm (penningmeester) tot en met oktober 2014 Niki Ringers Prita Klinkert (vanaf november 2014) De directie, of indien gewenst een bestuurslid, is een deel van de MR-vergadering aanwezig als adviseur. 3.3 Oudervereniging De oudervereniging is de vereniging van alle ouders van de Vink. De oudervereniging organiseert, in nauw overleg met de leerkrachten, activiteiten als de schoolreis, het Sinterklaasfeest, het kerstdiner, Carnaval het paasontbijt en dergelijke. De oudervereniging organiseert jaarlijks een actie(dag) om goede doelen te steunen. 13

14 De ouderbijdrage van 35,- is vrijwillig en wordt volledig besteed aan extra activiteiten voor uw kind. De oudervereniging bestaat uit: Karen Schinck (voorzitter) Amanda Jonker (secretaris) Robin Zoet (penningmeester) José van der Does Karin de Regt Malika el Atmani Alwine Kruisselbrink Marjan Wessels 3.4 Klassenouders Iedere groep heeft twee klassenouders. De klassenouder kan een grote hulp zijn bij: Het vragen van ouders voor vervoer Het vragen van ouders voor begeleiding van groepjes Het vragen van ouders voor ondersteunende werkzaamheden in en rond de klas Het ondersteunen van de oudervereniging bij festiviteiten. Als er actie van de klassenouders verwacht wordt, neemt de groepsleerkracht contact op met de klassenouder(s). Een klassenouder blijft minstens 2 jaar klassenouder. Wanneer er verder geen geïnteresseerde ouders in de groep zijn, wordt de termijn van de zittende klassenouder jaarlijks verlengd. De groepsleerkracht benadert zelf ouders voor deze taak. Tijdens de informatieavond aan het begin van ieder schooljaar zal er een intekenlijst rondgaan waarop ouders kunnen aangeven bij welke activiteit zij gedurende het schooljaar willen en kunnen assisteren. 14

15 3.5 Informatievoorziening naar ouders Wij vinden een goede en open communicatie belangrijk. Doel van al onze communicatie is het informeren van ouders over het functioneren van hun kind door middel van het verwachtingsgesprek en 2 rapportavonden. In november vinden - indien nodig tussentijdse gesprekken plaats. Aan het begin van het jaar vindt er een informatieavond plaats voor alle ouders. Verder informeren wij de ouders en belanghebbenden over het reilen en zeilen op onze school om de betrokkenheid bij onze school te vergroten via een tweewekelijkse nieuwsbrief. Uiteraard werkt de communicatie twee kanten op en stellen wij het op prijs om feedback op ons functioneren te krijgen. Op de website kunt u algemene informatie vinden over de school. Elke groep heeft een eigen blog dat door de groepsleerkrachten up to date wordt gehouden. 3.6 Klachtenregeling Overal waar mensen samenwerken, kunnen fouten worden gemaakt. Mocht er ondanks onze inspanningen op de Vink iets misgaan, dan kunt u ons hierop aanspreken. We gaan ervan uit dat u met een klacht eerst naar de betrokkene gaat. Verloopt dit gesprek onbevredigend, dan kunt u bij de directie terecht. Uiteindelijk kunt u zich ook tot het bevoegd gezag wenden, dat is het bestuur van de Vink. U kunt uw klacht eventueel via indienen. Mocht u op bovenstaande manier nog niet naar tevredenheid een oplossing hebben gevonden, dan kunt u gebruik maken van de klachtenregeling. Op onze school zijn mevrouw Heleen Meijer en mevrouw Patty Leeman contactpersoon. Mevrouw Leeman is te bereiken op telefoonnummer Indien nodig kan zij u doorverwijzen naar de externe vertrouwenspersoon van de GGD. Die is er om vertrouwelijk met u uw klacht te bespreken en u te ondersteunen bij eventuele verdere stappen. Als het nodig mocht zijn, wordt de klacht officieel ingediend bij de Landelijke Klachtencommissie voor het algemeen bijzonder onderwijs in Den Haag, waar de Vink zich bij heeft aangesloten. De klachtenregeling van het VBS is te vinden op 15

16 4. Partners 4.1 Overblijven met BKO Op maandag, dinsdag, donderdag en vrijdag kan uw kind op school overblijven. De kinderen eten met hun eigen leerkracht in de klas. De leerkracht zorgt ervoor dat uw kind in een gezellige omgeving rustig kan eten. Na de lunch bieden de overblijfkrachten een zo gevarieerd mogelijk aanbod van activiteiten aan. Dit kan bestaan uit sport-, spel- en creatieve activiteiten, zowel binnen als buiten en zowel gezamenlijk als individueel. In het stiltelokaal kunnen de kinderen in alle rust een boekje lezen, tekenen of spelen met de kapla. 4.2 Centrum voor Jeugd en Gezin Voorschoten Ouders, kinderen en jongeren kunnen bij het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) terecht met alle soorten vragen over opvoeden en opgroeien. Vanuit een team van verschillende professionals bieden we informatie, advies, steun, begeleiding en coördinatie van zorg. Ook grootouders, professionele opvoeders en anderen die met kinderen en/of hun ouders werken zijn welkom met hun vragen of zorgen. Het is goed om te weten dat je er niet alleen voor staat. Het CJG en de basisschool De medewerkers van het CJG werken op verschillende manieren samen met de basisschool. Op vaste momenten volgen we de groei en ontwikkeling van de kinderen. Alle kinderen van groep 2 en 7 nodigen we hiervoor uit. Daarnaast geven we adviezen over een gezond schoolleven, zoals voeding, veiligheid, omgaan met elkaar en voorkomen van pesten. Wanneer er vragen of zorgen zijn over de gezondheid, het opgroeien of opvoeden van uw kind bieden we graag ondersteuning. U kunt bij de CJG-medewerkers die aan uw school verbonden zijn terecht. Bijvoorbeeld voor advies, gesprekken voor u en/of uw kind, deelnemen aan een cursus of het organiseren van een ouderavond over een thema dat leeft. Samen met u en de school bekijken we wat nodig is. Op school is er overleg van een zorgteam, waar de CJG-medewerkers aan deelnemen. Wilt u meer informatie, iets vragen of in gesprek met een medewerker van het CJG? Op onze website vindt u meer informatie over de bereikbaarheid. Prof. Van der Waalslaan GH Voorschoten (voor jongeren) 4.3 Kunstgebouw Ieder jaar maakt de Vink een keuze uit het programma-aanbod van het Kunstgebouw. Dit is een initiatief van de lokale culturele instellingen op het gebied van literatuur, muziek, beeldende kunst, dans, audiovisuele middelen en theater. De 16

17 uitvoeringen of tentoonstellingen zijn niet altijd op school maar kunnen ook in het theater, de bioscoop of in een andere school plaatsvinden. 4.4 Passend onderwijs Passend onderwijs en onze school Onze school is, via het bestuur, lid van het samenwerkingsverband Passend Primair Onderwijs regio Leiden (PPO). Samen met alle basisscholen en scholen voor speciaal (basis) onderwijs in de regio Leiden zorgen we ervoor dat er voor elk kind een passende onderwijsplek beschikbaar is. Dat noemen we zorgplicht. Ondersteuning binnen de basisschool Het is ons streven om kinderen zo goed mogelijk onderwijs te geven op onze school. We gaan daarbij uit van de ontwikkelingsmogelijkheden en talenten van uw kind. Soms is er iets extra s nodig om een kind verder te helpen. Als de leerkracht of u als ouder dat signaleert dan zal de leerkracht daarover met u in gesprek gaan. De leerkracht kan de hulp ingeroepen van de intern begeleider van onze school. Het ondersteuningsteam Soms is het voor de leerkracht, intern begeleider en u als ouder niet duidelijk welke ondersteuning gewenst is. In dat geval kan het ondersteuningsteam bij elkaar komen. Er wordt dan hulp ingeroepen van de adviseur Passend onderwijs en/of de gezinsspecialist. De adviseur Passend onderwijs kent de weg naar beschikbare ondersteuning in het onderwijs en de gezinsspecialist kent de weg naar opgroei -en opvoedondersteuning. Doel van het ondersteuningsteam is om te onderzoeken welke ondersteuning het beste past bij de behoefte van het kind en af te spreken hoe deze wordt uitgevoerd. Het expertteam Als blijkt dat er meer ondersteuning nodig is dan wij als school kunnen bieden, kunnen we een beroep doen op het expertteam. Het expertteam bestaat uit deskundigen die gespecialiseerd zijn in ondersteuning aan kinderen en leerkrachten op het gebied van gedrag, motoriek, taalontwikkeling, kinderen met een ontwikkelingsachterstand, of juist kinderen met een ontwikkelingsvoorsprong, enzovoort. Informatie over passend onderwijs en PPO Voor verdere informatie kunt u contact opnemen met onze intern begeleider en verwijzen wij u naar de website van het samenwerkingsverband. Via de Kennisbank op de site van PPO vindt u links naar de (speciale) scholen die aangesloten zijn bij het samenwerkingsverband. Andere sites: Sponsoring De overheid zorgt voor de reguliere bekostiging van het onderwijs. Toch kunnen scholen af en toe wel wat extra s gebruiken. De school sponsoren is onder bepaalde voorwaarden mogelijk en welkom. Die voorwaarden staan beschreven in het 17

18 Convenant Sponsoring. We willen goed afwegen of we de naam van de Vink aan een bepaalde organisatie willen verbinden en zo ja, hoe. De motieven van de sponsor moeten passen bij de visie van onze school. Kerntaak van de Vink is het verzorgen van goed onderwijs. Sponsoring wordt in de medezeggenschapsraad aan de orde gesteld. Over ieder voorstel tot sponsoring wordt een apart besluit genomen. Klachten kunnen worden ingediend bij de Klachtencommissie en de Reclame Code Commissie. 18

19 5. Veiligheid en pedagogisch klimaat 5.1 Wij gedragen ons De Vink wil graag een veilige, vriendelijke en ondersteunende sfeer binnen de school. De basisregel om dit te kunnen realiseren is dan ook: Wij gedragen ons. We willen graag dat ieder kind dat op De Vink zit zich zo goed mogelijk kan ontwikkelen en zoveel mogelijk kan leren op allerlei gebied. Ontwikkelen en leren lukt alleen dan wanneer een kind zich veilig en ondersteund voelt en gaat bovendien een stuk gemakkelijker als hij/zij met plezier naar school gaat. We willen de kinderen op De Vink een veilig pedagogisch klimaat bieden. Dit doen we via Leefstijl, onze methode voor sociaal-emotionele ontwikkeling, maar natuurlijk ook door de dagelijkse gang van zaken in de school en in de groep. De missie van Leefstijl: "Leefstijl wil bevorderen dat kinderen en jongeren zich ontwikkelen tot sociaal vaardige, betrokken en zelfstandige volwassenen." De afspraken die we met elkaar maken om ervoor te zorgen dat we ons ook daadwerkelijk gedragen, staan vastgelegd in de vijf gedragsgedichtjes van de Vink. We leren de kinderen deze gedichtjes aan vanaf de jongste groep en herhalen ze gedurende het jaar in de groep, maar ook met z n allen in de aula na een vakantieperiode. Dit zijn de gedragsgedichtjes: Wij zijn aardig en behulpzaam en noemen ieder bij zijn of haar naam. Heeft de vriendschap het eventjes zwaar? Dan praten we met en niet over elkaar. Een groepsrij wandelt en is stil in de gang dan is de pauze lekker lang. We houden goed rechts op de trap, één voor één, stap voor stap. Ons schoolplein is ons speelgebied; De spelletjes veilig, zodat elk kind geniet. Wij weten prima hoe het hoort. Nee mees ja juf, zegt het voort We praten rustig in vriendelijke taal, want dat vinden wij normaal. Gelukkig mag ieder zichzelf zijn daarom is het op De Vink zo fijn. We houden spullen en omgeving heel en schoon want dat vinden wij heel gewoon. Al stoppen we soms een snoepje in de mond ons tussendoortje is meestal gezond. In ons gedragsprotocol dat op school bij de directie ter inzage is te lezen, worden de gedragsgedichten verder toegelicht. Daarnaast hebben wij op onze school ook een protocol tegen pesten. 19

20 5.2 Verkeer rond de school We proberen een veilige schoolomgeving te creëren. Ouders die hun kinderen met de auto naar school brengen, kunnen parkeren in het Aletta Jacobsplantsoen, bij winkelcentrum Noord-Hofland en aan de van Hogendorpweg. We vinden dat de kinderen uit de wijk Noord-Hofland bij voorkeur lopend naar school kunnen komen. Kinderen uit Leiden komen natuurlijk op de fiets. We realiseren ons dat er ook andere redenen kunnen zijn waarom kinderen op de fiets naar school komen. Het aantal plaatsen in de fietsenstalling is echter wel beperkt. Uiteraard wandelen we op het schoolplein met de fiets aan de hand. Over het verkeer rond de school en andere onderwerpen hebben we regelmatig contact met de wijkagent en de gemeente. 5.3 Verzekeringen Als u een goede ziektekostenverzekering en WA-verzekering heeft afgesloten, is uw kind tijdens schooluitstapjes voldoende verzekerd. Bovendien heeft de Vink een doorlopende ongevallenverzekering, waarmee uw kind bij elke activiteit in schoolverband is verzekerd tegen kosten na ongevallen. Uw kind is niet tegen wettelijke aansprakelijkheid verzekerd, daarvoor moet u zelf zorgen. Ouders (niet hun auto s) die assisteren bij bijzondere activiteiten, worden door het schoolbestuur verzekerd met het oog op de wettelijke aansprakelijkheid Wettelijke Aansprakelijkheidsverzekering De volledige gegevens liggen op school ter inzage. Het bestuur is niet aansprakelijk voor schade die in schoolverband is veroorzaakt door een leerling. Deze schade moet worden verhaald op de WA-verzekering van de ouders van de leerling Schoolongevallenverzekering In het kader van deze verzekering zijn verzekerd voor ongevallen: de leerlingen van de Vink, gedurende de tijd dat zij onder toezicht staan van leerkrachten, als mede gedurende één uur hiervoor en één uur hierna, of zoveel 20

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave

Schoolgids O.b.s. de Bascule 2008-2009. Inhoudsopgave Inhoudsopgave Voorwoord 1 De school 2 Visie en missie 3 De organisatie van ons onderwijs 4 De zorg voor kinderen 5 De leerkrachten 6 De ouders 7 De ontwikkeling van het onderwijs in de school 8 De resultaten

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 Eigentijds onderwijs met zorg en aandacht voor het individuele kind Van harte welkom op de site van www.cbsjuliana.nl Inhoudsopgave 1. WOORD VOORAF... 3 2. DE SCHOOLSITUATIE... 4 2.1.

Nadere informatie

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken

leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken leer je vleugels uitslaan op de Twee Wieken Colofon Openbare basisschool De Twee Wieken Hoofdlocatie 2 e locatie Duivenvoorde 2-4 Roerdompstraat 3 3334 EH Zwijndrecht 3334 AG Zwijndrecht tel: 078-6123226

Nadere informatie

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.

Schoolgids 2012-2013. Taal, Talent en Toekomst. Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa. Schoolgids 2012-2013 Taal, Talent en Toekomst Katholieke Basisschool De Drieslag Raadhoven 4 3813 LW Amersfoort 033-4805428 www.drieslag@kpoa.nl 1 Inhoudsopgave Voorwoord 3 1. De school 4 2. Identiteit

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen

SCHOOLGIDS 2014-2015. Basisschool Tweelingen SCHOOLGIDS 2014-2015 Basisschool Tweelingen EEN WOORD VOORAF Geachte ouders/verzorgers, Dit is de schoolgids van basisschool Tweelingen voor het schooljaar 2014-2015. Samen met de kalender geeft de schoolgids

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM

SCHOOLGIDS. Foto van het schoolgebouw. Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Foto van het schoolgebouw SCHOOLGIDS Basisschool Drie-eenheid Meijbreestraat 11, 7573 EP Noordwal 10, 7571 AM Tel. 0451 512279 / 0541 532398 E-mail dir.drieeenheid@konot.n www.drie1.nl 2015-2019 Inhoud

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.

Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp. Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander. Basisschool De Alexander Ootmarsumsestraat 21 7591 EN Denekamp Tel. 0541 351769 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.de-alexander.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van de Alexander... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl

Schoolgids 2014-2015. o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl Schoolgids 2014-2015 o.b.s. Het Spectrum locatie Zuid Boekenberghstraat 12 7906 GA Hoogeveen Web www.obshetspectrum.nl 1 Gegevens OBS Het Spectrum Boekenberghstraat 12 7906 GA HOOGEVEEN telefoon: 0528

Nadere informatie

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs

SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs SCHOOLGIDS Schooljaar 2014-2015 HET MOZAÏEK Speciale school voor basisonderwijs VOORWOORD BESTUUR Zutphen, juli 2014 Geachte ouders, verzorgers, Voor u ligt de schoolgids van SBO Het Mozaïek. SBO Het Mozaïek

Nadere informatie

Schoolgids basisschool De JazzSingel

Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel Schoolgids basisschool De JazzSingel schooljaar 2015-2016 Pagina 1 Inhoudsopgave Inhoud Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 4 1. Ons onderwijs... 5 1.1 De school... 5 1.2

Nadere informatie

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt.

Schoolgids Basisschool Park16Hoven. Alles wat aandacht krijgt, groeit. Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. Schoolgids Basisschool Park16Hoven Alles wat aandacht krijgt, groeit Dit document geeft u in vogelvlucht zicht op wat onze school uw kind biedt. 2014-2015 0 Inhoudsopgave 1. Algemene informatie 2. De school

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015

word een ster op onze school Schoolgids 2014-2015 word een ster op onze school 0 Deze schoolgids is bedoeld voor: ouders/verzorgers van de kinderen van basisschool De Ruimte, voor mogelijk nieuwe kinderen, sollicitanten, studenten, andere instellingen

Nadere informatie

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug

Voorwoord. Tot slot wensen wij u en uw kind(eren) een fijn schooljaar toe. Namens het team en medezeggenschapsraad van De Meerbrug 2012-2013 R.K. Basisschool De Meerbrug Kinheim 8 1161 AP Zwanenburg 020-4973970 E-mail: directie.demeerbrug@stichtingdelasalle.nl Website: www.meerbrug.nl Brin nr.: 07RG Voorwoord Voor u ligt de schoolgids

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop

SCHOOLGIDS 2013-2014. Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop SCHOOLGIDS Basisschool t Kämpke Ottershagenweg 45 7635 LT Lattrop 2013-2014 Tel. 0541-229393 Fax. 0541-229601 E-mail: dir.kampke@konot.nl www.kampke.nl Inhoud Schoolgids Schoolgids van t Kämpke... 3 Inleiding...

Nadere informatie