HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH. Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds"

Transcriptie

1 Gedeputeerde Staten STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Reactie college van Gedeputeerde Staten op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Beknopte samenvatting Statennotitie: Gedeputeerde Staten geven met deze notitie een reactie op het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds van de ChristenUnie, D66 en Groenlinks (PS ). Ons college onderschrijft het belang van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het stimuleren van een aanpak in de bestaande bouw is reeds onderdeel van ons klimaatprogramma. Mede vanwege ervaringen elders, hebben we twijfel bij het instrument van de klimaatlening. Gedeputeerde Staten ontraden daarom het initiatiefvoorstel. Aan de leden van Provinciale Staten = = = = = 1 Inleiding Op 9 december 2010 heeft statenlid de heer P.Plug van de ChristenUnie, mede namens de fracties van D66 en GroenLinks, het Initiatiefvoorstel Duurzaamheidsfonds Gelderland ingediend. Overeenkomstig artikel 39, tweede lid van het Reglement van Orde van PS geven wij middels deze notitie een reactie op het voorstel. Samenvatting van de inhoud van het voorstel: Bij de voorjaarsnota 2009 (PS ) is ingestemd om een bedrag van 500 miljoen van de verkoop opbrengst NUON te bestemmen voor investeringen. In eerste instantie in de huidige periode een indicatief bedrag van 150 miljoen. Door middel van het Statenvoorstel Gelderse investeringsagenda (PS ) zien wij mogelijkheden om 102 miljoen hiervan daadwerkelijk te investeren. In dit initiatiefvoorstel stellen wij in eerste instantie voor het resterende bedrag van 40 miljoen ter beschikking te stellen aan Duurzaamheidfonds Gelderland. De provincie Gelderland wordt gevraagd om dit bedrag renteloos ter beschikking te stellen aan dit fonds. Vanwege het revolving karakter van dit fonds blijft het geld beschikbaar voor duurzaamheid. Duurzaamheidsfonds Gelderland biedt een eenvoudig en verantwoord financieringsinstrument voor particuliere eigenaren, non-profitorganisaties, woningcorporaties en leden van midden en klein bedrijf (MKB) om te komen tot het investeren in energiebesparende maatregelen aan de (huur)woning of het woongebouw. Om tot een opzet te komen van een projectorganisatie of het onderbrengen van de duurzaamheidlening bij SVn wordt een eenmalige bijdrage van ,- uit het investeringbudget onttrokken. Na de opstartfase kan de projectorganisatie gefinancierd worden uit de jaarlijkse rentebaten (2%). code: doc / Inlichtingen bij dhr. P.J.M. Stein, tel. (026) adres:

2 Ons college onderschrijft het belang van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het stimuleren van een klimaataanpak in de bestaande bouw is reeds onderdeel van ons klimaatprogramma. Hierna schetsen wij de huidige klimaataanpak van de gebouwde omgeving en gaan wij in op de vraag of het instrument van de klimaatleningen een nuttige aanvulling is op bestaande provinciale en rijksprogramma s. 2 Huidig instrumentarium in relatie tot duurzaamheidsfonds Het stimuleren van een klimaataanpak in de bestaande bouw is reeds onderdeel van ons klimaatprogramma. Zo ondersteunen wij in 22 gemeenten pilots waarbij gemeenten met provinciaal geld ( ,--) particuliere woningeigenaren ondersteunen bij een klimaataanpak van de woning. Veel van de gemeenten waren binnen korte tijd door het beschikbare budget heen, een aantal heeft ons verzocht om aanvullende budgetten om de regeling voort te kunnen zetten. Andere gemeenten hebben aangegeven ook een lokale subsidieregeling te willen opzetten. Op dit moment worden de 22 pilots geëvalueerd. Op basis van de evaluatie beraden wij ons op de aanpak voor de particuliere woningvoorraad. Hierbij betrekken wij de vraag welke rol wij voor de provincie zien weggelegd bij de energiebesparing in de gebouwde omgeving en hoe die past binnen onze visie op de toekomstige rol van de provincie. Uw staten hebben aanvullend een bedrag van ,-- uit de recessiegelden voor een energiebesparingsprojecten in de bestaande bouw beschikbaar gesteld. Wij zullen u binnenkort een voorstel voor de besteding hiervan doen toekomen. Naast onze aanpak richting particuliere woningeigenaren, ondersteunen wij woningcorporaties, verenigingen van eigenaren en non-profitorganisatie met een publieksfunctie met de inzet van de provinciale energieconsulent. Er is in Nederland een pakket van subsidies, belastingvoordelen, leningen en garantstellingen voor een klimaataanpak van de gebouwde omgeving beschikbaar. Per regio/gemeente verschilt het aanbod. Een beknopt overzicht van de mogelijkheden treft u aan in de bijlage. Voor particuliere woningeigenaren, verenigingen van eigenaren en woningcorporaties is het al mogelijk om een lening met een lage(re) rente af te sluiten. Een Gelders Duurzaamheidsfonds zou concurreren met de bestaande rijksregelingen en mogelijk met lokale initiatieven. Daarnaast kunnen vrijwel alle partijen gebruikmaken van subsidies of genieten zij belastingsvoordeel. Naar aanleiding van het initiatiefvoorstel hebben wij een telefonische ronde gemaakt langs een aantal overheden welke actief bezig zijn met het stimuleren van klimaataanpak in de bestaande bouw. Het beeld dat ontstaat is dat vooral subsidies een stimulans zijn om bestaande panden aan te pakken. Met name de subsidieregelingen waarbij er geen ingewikkelde eisen worden gesteld leveren een verhoudingsgewijs hoog rendement. Het verstrekken van leningen levert weliswaar per lening een aanzienlijke investering op, er wordt verhoudingsgewijs weinig gebruik van gemaakt. Van het voorgestelde bedrag van 40 miljoen zou mogelijk slechts een klein deel gebruikt gaan worden. 2

3 3 Conclusie Ons college onderschrijft het belang van energiebesparing in de gebouwde omgeving. Het stimuleren van een aanpak in de bestaande bouw is reeds onderdeel van ons klimaatprogramma. Gezien het bestaande instrumentarium en de twijfel over de effectiviteit van een leningenfonds ontraden wij het instellen van een Gelders Duurzaamheidsfonds. Arnhem, 26 januari zaaknr Gedeputeerde Staten van Gelderland C.G.A. Cornielje - Commissaris van de Koningin drs. P.P.L. van Kalmthout - secretaris

4 BIJLAGE Bestaande instrumenten Ook andere overheden onderschrijven het belang van ondersteuning van een energie-aanpak van de gebouwde omgeving. Hiervoor is een reeks van instrumenten beschikbaar, onder te verdelen in subsidies, leningen en garanties op leningen. Om u een indruk te geven welke keuzes er gemaakt worden een korte opsomming. Door de veelheid van regelingen is deze opsomming mogelijk niet volledig. Subsidies aan particuliere eigenaren worden verstrekt door het Rijk (Meer met Minder, SDE, glasisolatie), provincies (Brabant en Utrecht) maar soms ook door gemeenten (in Gelderland gemeentelijke pilots met geld van de provincie). Verenigingen van Eigenaren (VvE) kunnen vaak via deze regelingen (als de voorschriften het toelaten) subsidie ontvangen. In Gelderland ontvangt een VvE in Ede vanuit één van de pilots een bijdrage. De Europese commissie heeft ruimte gecreëerd om 4% van de EFRO-gelden te herbestemmen aan onder meer subsidies voor klimaataanpak van woningen van woningcorporaties. Voor zover op dit moment bekend kiezen alleen de noordelijke provincies hier voor. Met de Energie-Investeringsaftrek (EIA) wil de overheid het Nederlandse bedrijfsleven aansporen tot energiebesparing en toepassing van duurzame energie. Ondernemers kunnen voor investeringen in energiebesparende bedrijfsmiddelen of duurzame energie, via de EIA, 44% van de investeringskosten aftrekken van de fiscale winst van de onderneming. Het directe financiële voordeel is afhankelijk van het belastingpercentage en bedraagt ongeveer 11% van de goedgekeurde investeringskosten. Corporaties kunnen ook gebruik maken van de EIA. Voorwaarde is dat het energielabel van een woning na de renovatie minimaal twee stappen is verbeterd of minimaal op label B komt. Er moet daarom geïnvesteerd worden in maatregelen zoals die worden vermeld in het maatwerkadvies. Per huurwoning mag een bedrag van maximaal worden gemeld. Gemiddeld levert de EIA zo'n 11% belastingvoordeel op. Daarnaast heeft de rijksoverheid het BTW-percentage voor klimaatingrepen aan woningen verlaagd. Subsidies blijken in de praktijk, mits de voorwaarden niet te strikt zijn en de procedure voor de aanvraag niet te ingewikkeld, goed te werken. Zo was bijvoorbeeld een groot deel van het bedrag ( ,--) dat de provincie voor de Achterhoek via de pilots beschikbaar heeft gesteld binnen een maand op. Een subsidiebedrag van 500,-- bleek in de Achterhoek voor particuliere woningeigenaren dikwijls voldoende stimulans om een veelvoud van dit bedrag te investeren. Een evaluatie van de pilots met waar mogelijk ook een inschatting van de klimaatwinst die wordt bereikt komt in de loop van 2010 beschikbaar. Leningen aan particuliere woningeigenaren kunnen worden verstrekt vanuit een fonds dat wordt beheerd door de SVn. Aan woningeigenaren wordt op deze manier een lening aangeboden met een rentekorting ten opzichte van de marktrente. Op dit moment zijn er 15 gemeenten (Waaronder Apeldoorn en Nijmegen) en 2 provincies met een dergelijk fonds bij de SVn. Met enkele tientallen gemeenten, waarvan een aanzienlijk aantal in Gelderland, wordt door het SVn onderhandeld. Brabant heeft voor een eigen fonds gekozen en concurreert daarmee met een aantal Brabantse steden. Overijssel laat gemeenten de keus, of subsidies (vergelijkbaar met de Gelderse pilots) of 50-50% cofinanciering van leningen met de gemeenten. 4

5 Als gevolg van de aangekondigde bezuinigingen op het gemeentefonds lijken gemeenten op dit moment terughoudender met het starten van een fonds. Overijssel heeft haar aandeel nu verhoogd naar 75%. Landelijk zijn er tot nu toe slechts enkele honderden leningen verstrekt, waarvan een aanzienlijk deel in Hardenberg en Apeldoorn. Het hebben van een fonds alleen lijkt niet voldoende, succesvolle gemeenten hebben een brede campagne opgezet met voorlichting en bijvoorbeeld (bijna) gratis energieadvies. Garanties op leningen (via de kapitaalmarkt) worden door het Rijk gegeven aan particuliere woningeigenaren via het Energiebesparingskrediet. Daarnaast is het ook mogelijk geld aan te trekken via de Groenfondsen van de banken. Slechts enkele banken zijn op dit moment actief met deze regelingen. Het loopt geen storm, waarschijnlijk als gevolg van de hoge eisen die gesteld worden. De rente is iets hoger dan bij leningen via de SVn. Voor woningcorporaties is het mogelijk om met gebruikmaking van het Waarborgfonds Sociale Woningbouw geld aan te trekken met een lage rente, bijvoorbeeld bij de BNG. De voorwaarden van het waarborgfonds zijn versoepeld om de gevolgen van de kredietcrisis te compenseren. De provincie Utrecht heeft sinds april 2009 een garantiefonds voor leningen voor duurzaamheidsmaatregelen, bestemd voor MKB, NPO, VvE en woningcorporaties. Particuliere eigenaren kunnen hier geen gebruik van maken. Tot nu toe zijn er 4 aanvragen binnen waarvan twee zijn gehonoreerd en er twee nog in behandeling zijn. Voor klimaataanpak in de provincie Gelderland zijn op dit moment voor zover bekend de volgende instrumenten beschikbaar: Particuliere woningeigenaren Verenigingen van eigenaren Woningcorporaties Overige verhuurders NPO MKB -Provinciale subsidies via pilots in nu 22, later wellicht meer gemeenten -Rijkssubsidies (Meer met Minder, SDE, Glasregeling) -Leningen met lage rente in Apeldoorn en Nijmegen (SVn) -Leningen van banken met lage rente door garantie Rijk -Provinciale subsidie via pilot in Ede, later mogelijk meer gemeenten -Rijkssubsidies (Meer Met Minder, SDE, Glasregeling) -Leningen met lage rente door garantie Waarborgfonds Sociale Woningbouw -Provinciale subsidie voor energieinvesteringen in utiliteitsbouw met een publieksfunctie 5

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Initiatiefvoorstel aan Provinciale Staten PS2009-997 HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Duurzaamheidsfonds Gelderland HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 779 Oprichting stichting Nationaal Energiebespaarfonds (NEF) Nr. 2 LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN Vastgesteld 15 november 2013 De algemene commissie

Nadere informatie

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH STATENNOTITIE Aan de leden van Provinciale Staten HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH Impuls voor de Gelderse woningmarkt HHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHHH

Nadere informatie

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad

Openbaar. Herziening financieringsconstructies energiebesparing. Alleen ter besluitvorming door het College Actief informeren van de Raad Openbaar Onderwerp Herziening financieringsconstructies energiebesparing Programma Duurzaamheid BW-nummer Portefeuillehouder H. Tiemens Samenvatting In het coalitieakkoord is de wens opgenomen om financieringsconstructies

Nadere informatie

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om:

Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten om: STATENBRIEF Onderwerp: Stimuleren zonne-energie op daken van scholen, (sport)verenigingen en bedrijven Doel van deze brief: Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt de leden van Provinciale Staten

Nadere informatie

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0

TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN. Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 TENDERDOCUMENT UTRECHTSE PORTFOLIOGARANTIE COLLECTIEVE ENERGIEPROJECTEN Datum: november 2012 Kenmerk: 80BFD9C0 1. Aanleiding De provincie Utrecht heeft in 2010 het Garantiefonds energie opgezet waarmee

Nadere informatie

Provinciale Staten VOORBLAD

Provinciale Staten VOORBLAD Provinciale Staten VOORBLAD Onderwerp SIS-nummer Programma Stad en Regio: Op weg naar nieuwe stads- en regiocontracten voor de periode 2012-2015/2017 PS2012-45 Agendering (advies Griffie) Commissie AFW

Nadere informatie

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad

l i llülllllini illl III II NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'dd v»o' 1 2- f Aan de gemeenteraad Aan de gemeenteraad Roden, 12 december 2012 G E M E E N T E t NOORDENVELD Agendapunt: 5.2/19122012 Documentnr.: RV12.0715 s Raad 'd"d v»o' 1 2- f Besluit/ Onderwerp Initiatiefvoorstel financiële ondersteuning

Nadere informatie

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw

de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw de vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande bouw De vrijblijvendheid voorbij Op weg naar een structurele markt voor energiebesparing in de bestaande

Nadere informatie

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer

Bijlage nota gs: 64720/64720. 3.4 Speerpunt zonne-energie. Achtergrond en leeswijzer Bijlage nota gs: 64720/64720 3.4 Speerpunt zonne-energie Achtergrond en leeswijzer Provinciale Staten hebben via amendement A 9-5 besloten om zonne-energie als vierde speerpunt aan het koersdocument Duurzame

Nadere informatie

Procesevaluatie blok voor blok

Procesevaluatie blok voor blok Procesevaluatie blok voor blok Rapportage kwalitatief onderzoek 2013 Lieke Dreijerink Jan Uitzinger Amsterdam, 28 april 2014 IVAM research and consultancy on sustainability Plantage Muidergracht 14-1018

Nadere informatie

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen"

Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen Rapportage onderzoek efficiency en effectiviteit "Energieregelingen binnen Programma Energiek Groningen" Afdeling Financiën & Control cluster Concerncontrol 12 maart 2015 INHOUDSOPGAVE Managementsamenvatting.

Nadere informatie

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap!

Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! Slim financieren Energieprojecten, de volgende stap! 6 Voorwoord Energieprojecten, de volgende stap! In de afgelopen jaren heeft de reeks IPO publicaties Slim Financieren de basisbegrippen en uitgangspunten

Nadere informatie

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart

provinci renthe Assen,2juli2014 Zonnekaart Provinciehøis \Øesterbrink r, Assen T Postadres Postbus r22,94oo Âc Assen F www.drenthe.nl (o gr) (o gr) j6 t7 77 )6 tt tt provinci renthe Aan: de voorzitter en leden van Provinciale Staten van Drenthe

Nadere informatie

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546

Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Gemeente 1^ Hardenberg Collegevoorstel Zaakkenmerk: 729535 Datum college 1 april 2014 Documentkenmerk: 729546 Behandeld door: dhr. L.M. Willering E-mail: Maarten.Willering@ommen-hardenberg.nl Onderwerp:

Nadere informatie

Aanvalsplan Woningmarkt

Aanvalsplan Woningmarkt Aanvalsplan Woningmarkt onderdeel van Investeringsagenda Wurkje foar Fryslân versie 3 oktober 2013 Wurkje foar Fryslân 1 Inhoud Blz. 1. Inleiding 4 2. Het gevolgde proces 5 3. Feiten en ontwikkelingen

Nadere informatie

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur

Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur STATENBRIEF Onderwerp: Projectvoorstellen Digitale bereikbaarheid Doel van deze brief: Verstrekken lening aan 4 initiatieven aanleg breedbandinfrastructuur Het college van Gedeputeerde Staten verzoekt

Nadere informatie

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur

Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 1 Mogelijkheden voor private en maatschappelijke financiering voor natuur 2 1. Inleiding Tijdens de behandeling van de begroting

Nadere informatie

Programmaplan Energie werkt!

Programmaplan Energie werkt! Programmaplan Energie werkt! WARMTE Status : Concept Datum : Donderdag 26 maart 2015 Opgesteld door : Team ROM gemeente Almere E-mail : wmkwekkeboom@almere.nl Mobiel : 06 52783719 INHOUD 2 SAMENVATTING

Nadere informatie

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid

Smaken verschillen. Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Onderzoek naar de betekenis van de POA's voor het provinciaal arbeidsmarktbeleid Colofon De Rekenkamer Oost-Nederland is een onafhankelijk orgaan dat onderzoek doet naar de doeltreffendheid, doelmatigheid

Nadere informatie

Statenvoorstel 67/12 A

Statenvoorstel 67/12 A Statenvoorstel 67/12 A Voorgestelde behandeling : PS-vergadering : 16 november 2012 Statencommissie : Alle commissies, 2 november 2012 Onderwerp Fondsvoorstellen 2e tranche Investeringsagenda Aan Provinciale

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres

Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht. Energielabel moet standaard worden. Subsidies Stapel je rijk. Congres De Markt in Beweging Deze maand op MeerMetMinder.nl: Subsidie glasisolatie Cursusfilm Update MMM-projecten Film volgt de Bouwmannetjes Veel particulieren zijn echt slecht voorgelicht Energielabel moet

Nadere informatie

4 Special Overijssel: MKB bespaart energie

4 Special Overijssel: MKB bespaart energie SVn NIEUWS 01 2013 2 Special Overijssel: slim met energie 3 Special Overijssel: Bruijnes en Rietkerk aan het woord 4 Special Overijssel: MKB bespaart energie 5 Kort nieuws, NHG-wijzigingen, wist u dat?

Nadere informatie

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD

1 Samenvatting RAPPORT ENERGIEAKKOORD 1 Samenvatting Partijen leggen in dit Energieakkoord voor duurzame groei de basis voor een breed gedragen, robuust en toekomstbestendig energie- en klimaatbeleid. Het akkoord biedt een langetermijnperspectief

Nadere informatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie

SVn NIEUWS. SVn is aangewezen als uitvoeringsorganisatie SVn NIEUWS 01 2014 2 Column Stef Blok 2 Energiebespaar 5 Inzet Duurzaam lening heidslening Slim investeren met de Energiebespaarlening 6 ED en FRED Vervolg Pluslening Info Starterslening 8 PWV Informatiemap

Nadere informatie

Revolverende fondsen in Nederland

Revolverende fondsen in Nederland Revolverende fondsen in Nederland Oude wijn in nieuwe zakken of een baanbrekende aanpak? Edwin Netjes & Hendrik van der Meulen Inhoudsopgave 1. Aanleiding 2. Een fonds als doel of als middel? 3. Een fonds

Nadere informatie

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord -

Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047. - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - Beleidsplan Zutphen Energieneutraal 2047 - Een nieuwe uitdaging vraagt om een nieuw antwoord - S.R. van Galen-Avegaart Gemeente Zutphen, afdeling Klantcontact, team Omgeving december 2010 Beleidsplan Zutphen

Nadere informatie

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16

Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Raadsvergadering : 24 oktober 2011 Agendanr. 16 Voorstelnr. : R 6849 Onderwerp : Verordening Duurzaamheidslening Stadskanaal 2012 Stadskanaal, 7 oktober 2011 Beslispunten 1. Vaststellen van de Verordening

Nadere informatie

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf.

Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Deelnemersreglement project Nieuwe energie in bedrijf Reglement financiële bijdrage energieonderzoek MKB Energiescan Overijssel, bekend onder de naam Nieuwe energie in bedrijf. Versie: 1 januari 2014 De

Nadere informatie