Nieuw Limburgs Peil. Samen werken aan watersysteemherstel. Waterschap Peel en Maasvallei, november 2010

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Nieuw Limburgs Peil. Samen werken aan watersysteemherstel. Waterschap Peel en Maasvallei, november 2010"

Transcriptie

1 Nieuw Limburgs Peil Samen werken aan watersysteemherstel Waterschap Peel en Maasvallei, november 2010

2 1 Inleiding 4 2 De kaders Europa Kaderrichtlijn Water Natura Nationaal Vierde Nota Waterhuishouding Nationaal Bestuursakkoord Water Provinciaal 9 Inhoud 3 Het gebied 10 4 Werkwijze Begeleidingsgroepen IBRAHYM 17 5 Wensen voor water Doelstelling landbouwgebied Doelstelling natuurgebied Doelstelling stedelijk gebied Doelstelling water 21

3 6 Analyse Actuele situatie Landbouw Natuur Bebouwd gebied Losse maatregelen doorgerekend met IBRAHYM Resultaten en conclusies Extreme scenario s Resultaten en conclusies 27 Kaartbijlagen 38 1a Huidige situatie GHG (AGOR) 39 1b Huidige situatie GLG (AGOR) 41 2a Nieuw Limburgs Peil Gebiedsbrede maatregelen 43 2b Nieuw Limburgs Peil Lokale maatregelen 45 3 Wens beekdalzones 47 4a Nieuw Limburgs Peil GHG 49 4b Nieuw Limburgs Peil GLG 51 7 Nieuw Limburgs Peil Gebiedsbrede maatregelen Lokale maatregelen Beekdalen Effecten Nieuw Limburgs Peil Monitoring en evaluatie Financiering Nieuw Limburgs Peil in de praktijk Prioritering van uitvoering Tot slot 37

4 Hoofdstuk 1 Inleiding 4 1 Inleiding Water speelt een belangrijke rol in Limburg. Niet alleen dankzij de Maas, maar ook dankzij de vele beken, natte natuurgebieden en de economische waarde van water. Verdroging in de natuur, intensivering van de landbouw, stedelijke uitbreiding, herstel van natuurlijke beken en klimaatsverandering vragen om een duidelijk beleid rond gronden oppervlaktewater.

5 Om goed in te kunnen spelen op al deze ontwikkelingen is in juli 2003 het Nationaal Bestuursakkoord Water tot stand gekomen. In dat akkoord is afgesproken dat de waterschappen een zogeheten Gewenst Grond- en Oppervlaktewater Regime (GGOR) opstellen. Doel van het GGOR is het op orde krijgen van het watersysteem in Nederland. Dit proces moet in 2015 zijn voltooid met een eventuele uitloop tot Provincie en de waterschappen in Limburg hebben de naam GGOR vervangen door Nieuw Limburgs Peil. Deze naam geeft de nieuwe aanpak van de waterproblematiek beter weer. Voor het Nieuw Limburgs Peil is het doel nader beschreven: de realisering en instandhouding van een duurzaam ingericht watersysteem dat voldoende waarborg biedt om toegekende functies te ondersteunen. Als beleidskader voor het Nieuw Limburgs Peil geldt, naast rijksbeleid en Europees beleid, het Provinciaal Omgevingsplan Limburg (POL). Het waterschap heeft het Nieuw Limburgs Peil vorm gegeven met ondersteuning van het hydrologisch computermodel IBRAHYM (Integraal Beheersgebieddekkend Regionaal Hydrologisch Modelinstrumentarium). Voor de belangen van de natuur gelden de kaders die provincie, Rijk en Europa hebben gesteld. Voor de belangen van andere functies realiseert het waterschap een zo optimaal mogelijk regime. Het Nieuw Limburgs Peil heeft een inspraak- en vaststellingsprocedure doorlopen. Hoofdstuk 1 Inleiding 5 Deze populaire versie geeft een uitgebreide samenvatting van het eindrapport Nieuw Limburg Peil. Het eindrapport staat op

6 Hoofdstuk 2 De kaders 6 2 De kaders Voor het opstellen van het Nieuw Limburgs Peil is het bestaand beleid op internationaal, nationaal en provinciaal niveau als uitgangspunt genomen.

7 Hoofdstuk 2 De kaders 7

8 2.1 Europa Kaderrichtlijn Water De Europese Kaderrichtlijn Water (KRW) heeft als doel het water te beschermen en duurzaam watergebruik te bevorderen. De doelen en maatregelen met betrekking tot de waterkwaliteit komen te staan in het Stroomgebiedsbeheersplan Maas Natura 2000 Natura 2000 is een netwerk van Europese natuurgebieden en is gericht op de instandhouding en ontwikkeling van soorten en ecosystemen. Elf Natura 2000-gebieden liggen in het beheergebied van Waterschap Peel en Maasvallei. Het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) en de Provincie Limburg maken voor elk Natura 2000 gebied een beheerplan. Het beheerplan geeft onder meer aan welke maatregelen en activiteiten geen negatief effect hebben op het natuurgebied. Ook voor de maatregelen voor Nieuw Limburgs Peil moet het waterschap aangeven dat er geen negatieve effecten ontstaan. Hoofdstuk 2 De kaders 8

9 2.2 Nationaal Vierde Nota Waterhuishouding In 1998 heeft de Nederlandse regering in de Vierde Nota waterhuishouding haar beleidsdoelstellingen voor de periode voor waterbeheer vastgelegd. Veiligheid en natuurlijk omgaan met het watersysteem zijn belangrijke uitgangspunten Nationaal Bestuursakkoord Water Het Nationaal Bestuursakkoord Water geeft doelen, maatregelen en kosten weer van het waterbeheer in de 21 e eeuw. Belangrijkste principes hieruit voor het waterbeheer zijn de tritsen vasthouden, bergen, afvoeren en schoon houden, scheiden, schoon maken. De volgorde geeft aan welk principe leidend is binnen het waterbeheer. De provincies coördineren en bewaken dit proces. 2.3 Provinciaal Het Provinciaal Omgevingsplan Limburg 2006 (POL 2006) is een plan waarin de Provincie de perspectieven schetst voor het landelijk gebied. Het Provinciaal Waterplan Limburg is een herziening van het POL. De Provincie Limburg heeft het Waterplan eind 2009 vastgesteld. Het Rijk heeft provincies gevraagd een zogeheten TOP-lijst op te stellen. Op die lijst staan gebieden waar de provincies zich met voorrang inzetten voor natuurherstel. Op de Limburgse lijst staan 48 gebieden. In de Stimuleringsplannen Natuur, Bos en Landschap geeft de Provincie aan waar welke natuurdoeltypen worden geambieerd. Hoofdstuk 2 De kaders 9 Waterschap Peel en Maasvallei heeft eind 2009 een nieuw Waterbeheerplan vastgesteld. Dit plan is een draaiboek voor kwaliteit, kwantiteit en ecologie van oppervlaktewater en ondiep grondwater.

10 Hoofdstuk 3 Het gebied 10 3 Het gebied Waterschap Peel en Maasvallei is de professionele waterautoriteit in de regio Noord- en Midden-Limburg. Dit gebied is hectare groot. Landbouw is goed voor hectare (63 procent). De natuurgebieden (19 procent, hectare) bestaan uit bos, heide, veen en kleine landschapselementen. Bebouwd gebied beslaat zo n hectare (12 procent). Tot slot infrastructuur en water ha (6 procent).

11 Hoofdstuk 3 Het gebied 11

12 Het beheergebied heeft hoogteverschillen die in het landschap zichtbaar zijn, van 36 meter +NAP in het zuidwesten tot 15 meter +NAP in het noordoosten bij het Maasdal. Naast bodemafzettingen en weersinvloeden hebben activiteiten van breuken in de ondergrond het huidige landschap gevormd. Door het uitrekken van de aardkorst bewegen de breuken. Als gevolg daarvan daalt in bepaalde zones de aardkorst (slenk) en in andere zones komt de korst juist relatief omhoog (horst). De breuken in de ondergrond hebben een sterke invloed op de stroming van het water. Waterschap Peel en Maasvallei heeft de actuele grond- en oppervlaktewatersituatie in beeld gebracht. De gemiddeld hoogste grondwaterstand (GHG) en gemiddeld laagste grondwaterstand (GLG) laten zien dat de beekdalen, de gebieden in de grootschalige ontginningsgebieden en oude maasmeanders relatief nattere gebieden zijn. Gebieden waar de grondwaterstanden dieper liggen, liggen voornamelijk in de dekzandlandschappen en het oostelijke deel van het gebied rond de Maas. Hoofdstuk 3 Het gebied 12

13 Hoofdstuk 3 Het gebied 13 Het totale oppervlaktewatersysteem in Noord- en Midden-Limburg bestaat uit circa kilometer sloten, watergangen en beken, waarvan het waterschap kilometer beheert en onderhoudt. In het oppervlaktewater zitten probleemstoffen zoals zware metalen, fosfaat, stikstof en bestrijdingsmiddelen. Wel is de algemene toestand beter dan tien jaar geleden.

14 Hoofdstuk 4 Werkwijze 14 4 Werkwijze Nieuw Limburgs Peil is ontwikkeld in nauwe samenwerking met de streek op basis van de strategie Samenwerken, omdat t loont. Daarnaast is gewerkt met een integraal computermodel om een inhoudelijk juist beeld te krijgen.

15 Hoofdstuk 4 Werkwijze 15

16 4.1 Begeleidingsgroepen Hoofdstuk 4 Werkwijze 16 Het waterschap heeft ervoor gekozen om het opstellen van het Nieuw Limburgs Peil in een zeer nauwe samenwerking en dialoog te doen met de streek. Deze manier van communiceren is peilgestuurd communiceren genoemd. Voor het Nieuw Limburgs Peil proces zijn in totaal tien lokale begelei dingsgroepen actief geweest en een overkoepelde begeleidingsgroep die het proces in heel Limburg volgde. In deze laatste, de zogenaamde Algemene Begeleidingsgroep namen Waterschap Peel en Maas vallei, Waterschap Roer en Overmaas, Provincie Limburg, LLTB en natuurterreineigenaren deel. In de lokale begeleidingsgroepen zaten medewerkers van Waterschap Peel en Maasvallei, lokale vertegenwoordigers vanuit de landbouw, gemeenten en terreinorganisaties. De lokale begeleidingsgroepen hebben de afweging gemaakt tussen belangen en maatregelen. Bij de keuzes die zij hebben gemaakt, zijn de resultaten van de berekeningen met het computermodel IBRAHYM sturend geweest.

17 4.2 IBRAHYM Parallel aan het proces van Nieuw Limburgs Peil heeft het waterschap samen met Alterra, Deltaris en Haskoning het integraal computermodel IBRAHYM (Integraal Beheersgebieddekkend RegionAal HYdrologisch Modelinstrumentarium) ontwikkeld. Met dit programma heeft het waterschap het hydrologisch systeem van ons beheergebied gesimuleerd. Het is een vereenvoudigde situatie van de werkelijkheid. Dit betekent ook dat het model een bepaald abstractieniveau en bepaalde betrouwbaarheid kent. Omdat in dit model met de beste gegevens en de nieuwste inzichten en technieken wordt gewerkt, simuleert het model de hydrologische situatie van Limburg het best. Dit wordt nog verbeterd, onder meer op het gebied van de ondiepe ondergrond en de kennis over de ligging van buisdrainage. De komende jaren gaat het waterschap samen met de Provincie Limburg, Waterschap Roer en Overmaas en Waterleiding Maatschappij Limburg het model optimaliseren en uitbreiden met een modellering van de waterkwaliteit. In het interactief proces met de streek zijn wensen vanuit het gebruik met IBRAHYM getoetst en afgestemd op de eisen vanuit het water systeem. De volgende hoofdstukken geven aan hoe deze optimalisatie is uitgevoerd. Hoofdstuk 4 Werkwijze 17

18 Hoofdstuk 5 Wensen voor water 18 5 Wensen voor water Elke partij heeft specifieke en sectorale wensen voor water. Een goed beeld hiervan bevordert het gebiedsproces en de inhoudelijke keuzen.

19 Hoofdstuk 5 Wensen voor water 19

20 Hoofdstuk 5 Wensen voor water Doelstelling landbouwgebied De moderne landbouw moet flexibel kunnen inspelen op veranderingen. Daarnaast heeft de klimaatverandering gevolgen voor de sector. De grondwaterspiegel is de laatste eeuw gedaald. Landbouwgewassen hebben moeite om voldoende vocht te krijgen. Met het oog op deze ontwikkelingen zijn dit de wensen van de landbouw: Gewenste droogleggingnormen of grondwaterpeilen afhankelijk van de teelt (in meters minus maaiveld) Grasland - 0,30 hoog 0,80 laag Akkerbouw - 0,50 hoog 1,00 laag Tuinbouw - 0,80 hoog 1,20 laag Diepwortelende tuinbouw - 1,00 hoog 1,20 laag Verdere wensen vanuit de landbouw zijn: Mogelijkheid om te kunnen ontwikkelen; Geen ruimteclaims ten nadele van de landbouw; Geen planologische schaduwwerking door natuur en water. Geen langdurige inundatie; Beregening behoud en uitbereiding; Wateraanvoer behoud en uitbereiding; Scheuren van grasland toestaan. 5.2 Doelstelling natuurgebied Watergevoelige natuurgebieden hebben te maken met verdroging en eutrofiëring (voedselrijkdom). In de winter en voorjaar zijn de grondwaterstanden te laag geworden. Daarom is het gewenst om tot herstel van het watersysteem te komen: een samenhangend pakket van regionale en lokale maatregelen. Terreinbeheerders streven naar robuuste hydrologische eenheden: gebieden die zo groot zijn dat in de kern sprake is van een natuurlijk grondwaterregime. Verdere wensen vanuit de natuur zijn: Optimaal herstel van hydrologische condities; Opheffen van landbouwenclaves binnen natuurgebieden; Inundatie moet weer mogelijk worden; Onttrekking van grondwater uit putten in (of vlakbij) natte natuurgebieden is ongewenst; Geen water van ongewenste samenstelling door natuur; Binnen en vlakbij belangrijke natuurgebieden moeten drainerende sloten en watergangen opgeheven of sterk verondiept worden; Binnen natuurgebieden moet een natuurlijk watersysteem aanwezig zijn; Waterkwaliteit in natuurgebieden (met name kwelgebieden) moet op orde zijn.

21 5.3 Doelstelling stedelijk gebied Voor stedelijk gebied is het met name belangrijk dat er geen schade ontstaat aan gebouwen door wateroverlast. Om ook voor de toekomst de drooglegging op peil te houden, moet het watersysteem hierop afgestemd zijn en moeten rioolsystemen kunnen blijven functioneren. Bij nieuwe ontwikkelingen (ruimtelijke ordening en nieuwbouw) moeten gemeenten, samen met het waterschap, op voorhand goed kijken naar de effecten op de waterhuishouding. 5.4 Doelstelling water Eén van de doelen van het waterschap is het realiseren van een natuurlijk veerkrachtig watersysteem. Dit wordt bereikt middels het principe niet meer afvoeren dan strikt noodzakelijk. Hiermee wordt de ecologie van beken bevorderd, wateroverlast verminderd en verdroging in natuur en landbouwgebieden teruggedrongen. Verder specifieke waterwensen voor beken en beekdalen zijn: Verlagen van onnatuurlijke piekafvoeren; Verhogen van de basisafvoer; Verhogen van stroomsnelheid en variatie hiervan; Herstellen van erosie en sedimentatie; Vergroten van diversiteit van beddingdimensies en samenstelling van beddingmateriaal; Herstel van kwelstromen; Herstel gradiënten droog-nat, voedselarm-voedselrijk, zuur-basisch; Terugdringen negatieve invloed gebiedsvreemd water; Verbeteren van milieukwaliteit; Verhogen van morfologische diversiteit in beekdalen (reliëf); Periodieke inundatie; In Ruimtelijke Ordening zijn beekdalzones benoemd met als doel dat waterdoelen prevaleren boven ander gebruik. Hoofdstuk 5 Wensen voor water 21

22 Hoofdstuk 6 Analyse 22 6 Analyse Beken worden gebruikt voor aan- en afvoer van water voor allerlei functies. Landbouwwater stroomt vaak door natuurgebieden, maar de kwaliteit sluit niet aan op de kwaliteit die benodigd is voor natuur. Ook voeren sommige beken water af uit rioolwateroverstorten. Een ander knelpunt is dat door onnatuurlijk hoge afvoeren van beken landbouw- en natuurgebieden overstromen. Landbouwgebieden ondervinden hier schade. Natuurgebieden ontvangen voedselrijker water waardoor voedselarme milieus verrijken en biodiversiteit afneemt. In natuurgebieden liggen vaak nog drainerende watergangen. Hierdoor wordt gebiedseigen water versneld afgevoerd en treedt kwel niet uit in het maaiveld maar juist in de greppels en beken.

23 Hoofdstuk 6 Analyse 23

24 Hoofdstuk 6 Analyse 24 Soms hebben landbouw en natuur dezelfde wensen. Zo hebben zowel natuur als landbouw te maken met verdroging. Beekdalen zijn bij uitstek gebieden waar nu verschillende functies bij elkaar komen. Provincie en gemeenten geven aan dat dit gebieden zijn waar water de ruimte moet krijgen. Beekdalen met zijn nattere gronden zijn goede locaties voor natuurontwikkeling en daarmee uitermate geschikt voor natuurcompensaties. 6.1 Actuele situatie Het waterschap heeft de actuele situatie in beeld gebracht via het Actueel Grond- en Oppervlaktewater Regime, Bijlage 1 AGOR. Het waterschap heeft de resultaten gebruikt voor de volgende analyses: Het risico van verminderde gewasopbrengsten; Realisatie van natuurdoelen; Risico s op grondwateroverlast in stedelijk gebied Landbouw Op basis van berekeningen blijkt, ondanks kunstmatige beregening, dat momenteel meer dan de helft van het landbouwareaal te maken heeft met droogteschade. Natschade blijft beperkt tot de landbouwpercelen in natte beekdalen en in gebieden met venige en lemige bodems Natuur In veel natuurgebieden voldoet de huidige grondwatersituatie niet aan de eisen die de gewenste vegetatie stelt. In een aantal gebieden zakt de grondwaterstand in de zomer te diep weg (Mariapeel). In andere gebieden blijft de grondwaterstand het gehele jaar onder het gewenste niveau (De Zoom) Bebouwd gebied In het overgrote deel van het stedelijk gebied en verspreid liggende gebouwen is geen sprake van een verhoogd risico van grondwateroverlast.

25 6.2 Losse maatregelen doorgerekend met IBRAHYM Om een indruk te krijgen wat het effect van maatregelen op de grondwaterhuishouding in het stroomgebied is, is een aantal maatregelen met IBRAHYM doorgerekend. Het gaat om: Stopzetten beregening; Peilgestuurde drainage en Stuwende Kracht (boerenstuwen); Afkoppelen van verhard oppervlak. Stopzetten beregening De effecten zijn vooral terug te vinden op de zomergrondwaterstanden. Daar waar putten geconcentreerd zijn (in de landbouwgebieden) is het effect het grootst. Het gemiddelde effect is een stijging van zo n zes centimeter in de zomer (voor primair landbouwgebied). Het naijleffect in de winter is ongeveer drie centimeter. Plaatselijk is het effect sterker. Binnen de verdroogde en hydrologisch gevoelige natuurgebieden is met dit scenario een grondwaterstandstijging berekend van gemiddeld 2 cm in de zomerperiode, waarbij de grootste vernatting (ca. 8 cm) in de Peelrestanten (de Zoom en Kruisvennen) is terug te vinden. Peilgestuurde drainage en Stuwende Kracht Het vernattende effect concentreert zich in de zomermaanden. Dan stijgt de grondwaterstand met ruim tien centimeter. Afkoppelen van verhard oppervlak De gemiddelde grondwaterstijging is klein, zo n twee centimeter (zowel s zomers als s winters). Lokaal, in de stedelijke gebieden, is de stijging in de zomer maximaal 30 centimeter en in de winter maximaal 50 centimeter Resultaten en conclusies Het stopzetten van beregening heeft een grondwaterstandverhogend effect, maar is echter beperkt merkbaar in natuurgebieden. Voor de landbouw zijn de effecten sterk negatief vanwege een forse toename van droogteschade. De totale kosten hiervan kunnen oplopen tot meer dan tien miljoen euro. Naast directe schade levert het stopzetten van beregening ook een waardedaling van de grond (circa dertig procent). Daarmee kan de continuïteit van bedrijven in gevaar komen. Peilgestuurde drainage en Stuwende Kracht grijpen direct in op het beek systeem en hebben een groot effect op de grondwaterstand. Het zorgt voor een kleine toename van natschade, maar de afname van droogteschade is duidelijk groter. De beregeningsbehoefte neemt ook duidelijk af. Met het afkoppelen van verhard oppervlak in stedelijk gebied is veel winst te behalen. In Limburg liggen bebouwde gebieden vaak hoog in het landschap, waardoor afkoppelen doorgaans geen problemen oplevert. Hoofdstuk 6 Analyse 25

26 6.3 Extreme scenario s In de extreme scenario s zijn de wensen van landbouw, natuur en water vertaald naar uiterste maatregelen die mogelijk zijn. Hoofdstuk 6 Analyse 26 Met het Extreem scenario Landbouw wordt het watersysteem zoveel mogelijk geoptimaliseerd ten behoeve van diepontwaterende gewassen en worden de volgende maatregelen genomen: Huidige situatie qua beregening en wateraanvoer; Binnen P4 en P5 gebieden waterbeheer afgestemd op diepontwaterende gewassen (80 cm-mv in de zomer en 100 cm-mv in de winter), in het overige landbouwgebied afgestemd op akkerbouwmatige teelten (50 cm-mv in de zomer en 80 cm-mv in de winter); Stuwende Kracht en Peilgestuurde drainage: gehanteerde winter (laag peil) en zomer (hoog peil) peilen zijn respectievelijk: 1 oktober 1 mei en 1 mei 1 oktober. Met het Extreem scenario Natuur wordt het watersysteem zoveel mogelijk geoptimaliseerd richting de oorspronkelijke ont- en afwatering en worden de volgende maatregelen genomen: Stopzetten beregening; Stopzetten wateraanvoer; Omzetten landbouwareaal in grasland; Verwijderen van buisdrainages; Dempen van alle watergangen met uitzondering van beken van vóór 1850; Verwijderen van alle stuwen; Versmallen en verondiepen van beken van vóór 1850; Stedelijk gebied volledig afkoppelen. In het Extreem scenario Water staat optimaal herstel van het watersysteem centraal en worden de volgende maatregelen genomen: Stopzetten wateraanvoer; Wijzigen waterpeilen: Verwijderen buisdrainage; Peilgestuurde drainage buiten beekdalen; EHS gerealiseerd; Hoofdwatergangen in beekdalen versmallen en bodem verhogen; Stedelijk gebied volledig afkoppelen.

27 6.3.1 Resultaten en conclusies Het Extreem scenario Landbouw leidt tot een grondwaterstandsdaling die kan oplopen tot een meter in de primaire landbouwgebieden. In primaire landbouwgebieden is een lichte afname van natschade zichtbaar, de droogteschade stijgt juist behoorlijk in de vorm van extra noodzaak tot beregening. Het Extreem scenario Natuur leidt tot grote veranderingen. In watergangen waar wateraanvoer wordt stopgezet, zakt het grondwater in de zomer diep weg. Op locaties waar watergangen gedempt, verondiept en versmald zijn, stijgt het grondwater tot meer dan één meter in de winter. In de zomer is hetzelfde effect waarneembaar, maar is de uitstraling geringer. De vernattende effecten zijn gunstig voor de natuur echter doelen worden niet overal gehaald. Het Extreem scenario Water leidt rond versmalde en verondiepte watergangen tot een aanzienlijke stijging van het grondwater in zomer en winter (tot circa 75 centimeter). In afgekoppeld stedelijk gebied zijn de effecten nog groter. Als gevolg van de maatregelen wordt circa 40 miljoen kuub water extra vasthouden in het hele beheergebied. Dit scenario heeft een gunstig effect op de natuur, maar het effect is minder groot dan bij het Extreem scenario Natuur. Ook is dit scenario gunstig voor landbouw door vermindering van droogteschade, echter lokaal ontstaat ook meer natschade. Hoofdstuk 6 Analyse 27

28 Hoofdstuk 7 Nieuw Limburgs Peil 28 7 Nieuw Limburgs Peil Het waterschap heeft samen met de begeleidingsgroepen een ontwerppakket van maatregelen (bijlage 2 gebiedsbrede en lokale maatregelen) opgesteld ter verbetering van de waterhuishoudkundige situatie. Bovenop deze maatregelen heeft het waterschap een sectorale visie ontwikkeld over de benodigde ruimte voor water bij de belangrijkste beken. Het resultaat van Nieuw Limburgs Peil is winst voor landbouw, natuur en landschap. De effecten zullen worden gemeten, geregistreerd en gerapporteerd. De uitvoering gebeurd in samenwerking met de grondeigenaren.

29 Hoofdstuk 7 Nieuw Limburgs Peil 29

30 7.2 Lokale maatregelen Verder worden er lokale maatregelen genomen. Hoofdstuk 7 Nieuw Limburgs Peil Gebiedsbrede maatregelen Zowel in landbouwgebied, natuurgebied als stedelijk gebied worden gebiedsbrede maatregelen genomen, gericht op waterconservering. Landbouwgebied Stuwende kracht en peilgestuurde drainage; Standstill voor grondwateronttrekkingen. Natuurgebied Dempen of verondiepen van alle kleine sloten in bestaande en nieuwe natuur. Stedelijk gebied Afkoppeling van hemelwater van riolering. Landbouw Introductie wateraanvoer en verruiming van bestaande watergangen (bijvoorbeeld Wijnbeek, Zwartwaterlossing); Wijziging wateraanvoer en verruiming van bestaande watergangen (bijvoorbeeld Grenssloot-Lollebeek, Langevenseloop-Rijnbroekerloop); Stopzetten wateraanvoer (bijvoorbeeld Weverslo, Einderbeek); Onderzoek naar introductie wateraanvoer (landbouwgebied Leemkuilen/Rijdt); Verwijderen tegels uit wateraanvoersysteem (bijvoorbeeld watergangenstelsel America-Horst); Aanleg van extra stuwen (bv. Veener, Spanischer Lei); Verleggen van watergangen voor afvoer landbouwwater (bijvoorbeeld Everlosebeek); Opheffen van wateroverlastsituaties door egalisatie, maaiveldophoging, introductie van onderbemaling of verruimen van watergangen (bijvoorbeeld Mariapeel, Weerterbossen en kassengebied bij de Rijnbeek). Natuur Beperken ont- en afwatering; Dempen of verondiepen watergangen; Herinrichten beken; Verwijderen bouwvoor; Stopzetten doorvoer gebiedsvreemd water; Aanleggen kade of ondergrondse schermen; Aanwijzen extra natuur. Stedelijk gebied Saneren overstorten; Afkoppelen hemelwater; Opheffen wateroverlastsituatie. Water Herinrichten beken.

31 Hoofdstuk 7 Nieuw Limburgs Peil Beekdalen De beekdalen zijn een integraal onderdeel van het functioneren van natuurlijke beken (SEF beken) en spelen een belangrijke rol in herstel van het watersysteem ten behoeve van verdrogingsbestrijding en in het kader van klimaatverandering en KRW doelstellingen. Daarnaast bestaan er veel onduidelijkheden ten aanzien van mogelijkheden en (toekomstige) beperkingen in de beekdalen als aangeduid in het Provinciaal Omgevingsplan Limburg. In Nieuw Limburgs Peil is op basis van beleid en berekeningen met IBRAHYM de beekdalzone bepaald. Met de beekdalzone, is aangegeven welke ruimte nodig is om een beek robuust te ontwikkelen. Dit is in bijlage 3 weergegeven en worden beekdalzones genoemd. Met de beekdalzones is zichtbaar gemaakt naar ruimtelijke ordenaars en gebruikers wat effecten zijn van de waterhuishoudkundige gewenste ontwikkeling in het beekdal ten behoeve van realisatie (op termijn) van Europese-, Rijks- en provinciale doelen. Dit is een sectoraal opgesteld beeld en dient als input voor overleg met provincie, gemeenten en belangenorganisaties.

32 Hoofdstuk 7 Nieuw Limburgs Peil Effecten Nieuw Limburgs Peil Het streefbeeld van Nieuw Limburgs Peil is weergegeven in bijlage 4 in vorm van de te bereiken grondwaterstanden. Met dit resultaat wordt het volgende bereikt: Het grondwaterstandverhogende effect van Stuwende Kracht is in de zomerperiode gemiddeld 10 à 15 centimeter, maar kan lokaal oplopen tot 40 à 50 centimeter. Op nattere landbouwpercelen zonder traditionele buisdrainage leidt peilgestuurde drainage tot een duidelijke verlaging van de grondwaterstand. De grondwaterstandverhogingen bij beekherinrichtingen lopen op tot circa 75 centimeter in zowel zomer als winter. De maatregelen in natuurgebieden leiden tot hogere grondwaterstanden, zeker in combinatie met de maatregelen in de omgeving (Stuwende Kracht, peilgestuurde drainage). Voor de natuurgebieden die met kwelwater worden gevoed, is het effect in de orde van 50 tot 75 centimeter. In infiltratiegebieden (Groote Peel, Mariapeel) zijn de effecten minder groot (15 à 25 centimeter). De waterwinst van Nieuw Limburgs Peil bestaat uit: - Toename natte natuur van hectare naar hectare; - Afname droogteschade landbouw met ongeveer vijf procent in primair landbouwgebied; - Vijftien procent minder beregeningsbehoefte; - Structurele stijging van het grondwater van gemiddeld twaalf centimeter (22,2 miljoen kubieke meter aan het einde van de zomer); - Vereenvoudiging van (juridische)regels; - Duidelijkheid Natura 2000 gebieden en TOP-gebieden; - Solide basis voor uitwerking tot uitvoering. In het overgrote deel van het stedelijk gebied leidt Nieuw Limburgs Peil niet tot een verhoogd risico op grondwateroverlast. Limburg moet rekening houden met de effecten van klimaatverandering. Uitvoering van Nieuw Limburgs Peil dempt noch versterkt deze effecten. Uitvoering van Nieuw Limburg Peil leidt over het algemeen tot een betere waterkwaliteit.

33 7.5 Monitoring en evaluatie Een belangrijk aspect van Nieuw Limburgs Peil is monitoring en evaluatie. Dit is nodig om te bepalen of de juiste maatregelen zijn genomen. Uit metingen kan blijken dat maatregelen bijgesteld moeten worden. Metingen vinden routinematig, strategisch, projectmatig en incidenteel plaats. Routinematige metingen leveren een volledig beeld van het beheersgebied. De hoeveelheid water wordt gemeten op 99 locaties. Daar worden aanvoer, afvoer en waterstanden geregistreerd. Daarnaast wordt het grondwater gemonitord. Het gaat om 185 peilbuizen op ongeveer honderd locaties. Ook heeft het waterschap nog eens een kleine honderd peilbuizen in eigen beheer. Tenslotte maken we gebruik van metingen van Rijkswaterstaat in de Maas (afvoer en waterstanden) en neerslag- en verdampingsgegevens van het KNMI. Het meten van verontreinigingen in water wordt gedaan op 53 perma nente (elk jaar) en 148 roulerende (driejaarlijks) meetpunten. Per meetdoel verschilt het aantal bemonsteringen (vier tot twaalf per jaar). Sinds 2007 meten we 41 stoffen die door de Europese Commissie als zeer ongewenst worden beschouwd. Daarnaast worden zware metalen, meststoffen en diverse andere verontreinigingen gemeten. Verder heeft het waterschap zich bovendien aangesloten bij de brede screening bestrijdingsmiddelen (van 149 verschillende stoffen). Wat leeft er in het water? De Kaderrichtlijn Water bepaalt waar we bemonsteren, wat we bemonsteren, wanneer we bemonsteren en hoe we dat doen. Daarnaast houden we ook de ecologische toestand van vennen en bovenlopen van beken in de gaten. Hoofdstuk 7 Nieuw Limburgs Peil 33 Strategische metingen worden gedaan rond belangrijke projecten. Van deze projecten wordt de nulsituatie, de situatie na twee jaar en de situatie na vijf jaar in beeld gebracht. Ook lokale maatregelen uit Nieuw Limburg Peil komen in aanmerking voor strategische projectmonitoring. Projectmatige metingen worden gedaan bij projecten met name ge richt op het in beeld brengen van mogelijke negatieve effecten.

34 Ook lokale maatregelen uit Nieuw Limburg Peil komen in aanmerking voor projectmonitoring. Incidentele metingen zijn niet gebonden aan een specifiek project. Via een beleidsmeetnet (GGOR-meetnet) toetst de Provincie of het gewenste grond- en oppervlaktewateregime gehaald wordt. Voor alle 42 prioritaire en kansrijke natuurgebieden is inmiddels zo n meetnet opgesteld. De Provincie zorgt elke twee jaar voor een evaluatie en houdt op deze manier de voortgang van de verdrogingsbestrijding in de gaten. Hoofdstuk 7 Nieuw Limburgs Peil 34 Terreinbeheerders tenslotte kennen voor hun gebieden monitoringsprogramma s. Met name de koppeling met het in beeld brengen van vegetatie is waardevol. 7.6 Financiering Nieuw Limburg Peil is haalbaar en betaalbaar. De maatregelen kosten de komende zes jaar ongeveer 136 miljoen euro. Daarvan neemt het waterschap 32 miljoen euro voor haar rekening. Rijk en Provincie investeren 70 miljoen euro. Ook beheerders van natuurterreinen zullen bijdragen in de kosten. De inbreng van de landbouw bestaat vooral uit beheersmaatregelen. 7.7 Nieuw Limburgs Peil in de praktijk Het Nieuw Limburgs Peil is een resultante van een intensief overleg met de streek. Op basis van beleid en beleidsdoelstellingen zijn de begeleidingsgroepen gekomen tot een pakket van maatregelen. Er wordt gestreefd om deze in 2015 te hebben gerealiseerd. Er zit wel enige ambitie in (financieel en maatschappelijk) en soms is er daarom bij een partij twijfel over de haalbaarheid.

35 Hoofdstuk 7 Nieuw Limburgs Peil 35 Het waterschap heeft de consequenties en doelrealisaties berekend met IBRAHYM. Niet overal is het resultaat even betrouwbaar, met name geldt dit in de natte natuur. Het waterschap werkt aan het opvullen van leemtes in kennis. Dit proces zal leiden tot betere AGOR-kaarten en doelrealisaties, maar zal nog jaren in beslag gaan nemen. Waar mogelijk neemt de projectleider van een uitvoeringsproject dit bij de uitwerking van maatregelen mee. Hij zal ook nieuwe inzichten of gebiedskennis bij de uitwerking van de maatregelen betrekken om de gewenste doelrealisaties op een zo efficiënt mogelijk manier te bereiken. Dit vraagt om flexibiliteit van partijen bij de uitwerking in de praktijk. De partijen in de begeleidingsgroepen zijn het er over eens dat schade loosstelling (kavelruil, uitkoop, financiële compensatie) in geval van schades aan derden vòòr de uitvoering van maatregelen geregeld moeten zijn. Dit geeft vertrouwen naar elkaar toe. Verder vinden zij het noodzakelijk dat de uitvoerende en/of verantwoordelijke partij bij uitvoering van maatregelen een goede monitoring uitvoert.

36 7.8 Prioritering van uitvoering Het waterschap kent een taakstelling ten aanzien van de inrichting van beken. Voor het Rijk en de Provincie is verdrogingsbestrijding van de belangrijkste natuurgebieden het meest urgent. Dit betreffen de Natura 2000 gebieden en TOP-gebieden (prioritaire en kansrijke natuurgebieden). De landbouw heeft te maken met waterconserveringsmaatregelen die nader geregeld zijn in de Keur en Provinciale verordening. Deze realisatie zal lopen via een autonoom spoor. Rondom de TOP-gebieden worden door Provincie stimuleringsregelingen ontwikkeld om waterconservering versneld te realiseren. Een aantal lokale maatregelen zullen meeliften met integrale of sectorale projecten. In een enkel geval zal een individuele partij een maatregel separaat oppakken. Gemeenten zullen de maatregelen in stedelijk gebied oppakken en bij wateroverlastsituaties vanuit oppervlaktewater pakt het waterschap dit op in samenwerking met de gemeente. Kortom, elke partij gaat primair voor realisatie van haar belangrijkste doelen. Met het oog op Europese en landelijke afspraken vinden de begeleidingsgroepen dat aanpak van Natura 2000 gebieden en TOPgebieden en inrichting van SEF-beken de hoogste prioriteit hebben. Hoofdstuk 7 Nieuw Limburgs Peil 36

37 Hoofdstuk 7 Nieuw Limburgs Peil Tot slot Het Nieuw Limburgs Peil is tot stand gekomen tijdens een interactief pro ces, waarbij het waterschap heeft ingezet op een reële, maar maximale waterconservering. Partijen hebben zelf maatregelen aangedragen, maar partijen hebben vooral rekenresultaten mee gewogen. Dit heeft tot een gedragen eindresultaat geleid bij alle betrokken belangen. Nieuw Limburgs Peil geeft een goed beeld op welke punten en op welke manier het watersysteem kan worden verbeterd ten gunste van beleidsdoelen en wensen. Daarnaast kan het worden gebruikt voor sturing en beoordeling van ontwikkelingen. Bij de uitwerking van maatregelen zal het waterschap, als waterautoriteit, ervoor moeten waken dat er niet teveel concessies worden gedaan, zoals het plaatsen van stuwen in plaats van het verkleinen van profielen. De doelrealisatie staat voorop, maar bij voorkeur moet deze worden behaald door de uitvoering van duurzame maatregelen. Nieuw Limburgs Peil is een eerste stap naar structureel optimaliseren van het watersysteem rekening houdend met (gewenste) belangen.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009.

Het waterbeleid van de provincie Limburg is beschreven in het Provinciaal Waterplan Limburg, dd. 20 november 2009. Memo Ter attentie van Project management Den Dekker B.V. Datum 03 januari 2013 Distributie Projectnummer 111850-01 Onderwerp Parkeerterrein Jumbo Heythuysen Geachte heer Bosman, 1 WATERBELEID Het streven

Nadere informatie

Hatertse en Overasseltse Vennen

Hatertse en Overasseltse Vennen Hatertse en Overasseltse Vennen Maatregelplan aanpak verdroging en natuur Harro Kraal Waterschap Rivierenland Beleid Rijksbeleid TOP-gebieden EHS Provinciaal Waterhuishoudingsplan Actiegebieden Waterberging

Nadere informatie

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied

Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 1: Kaart locatie inrichtingsmaatregelen buiten het natuurgebied Bijlage 2. Kaart hydrologische effecten Met een hydrolgisch model zijn de effecten van de waterhuishoudkundige maatregelen uit het

Nadere informatie

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Procedurevoorstel bestuurlijk behandeling Nieuw Limburgs Peil

voorstel aan dagelijks bestuur Onderwerp Procedurevoorstel bestuurlijk behandeling Nieuw Limburgs Peil voorstel aan dagelijks bestuur routing met data: overleg portefeuillehouder : 4 november 2009 dagelijks bestuur : 11 november 2009 algemeen bestuur adviserend : algemeen bestuur besluitvormend : steller

Nadere informatie

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee

1) Gaat het om een ruimtelijk plan dat uitsluitend een functiewijziging van bestaande bebouwing inhoudt? nee datum 16-5-2013 dossiercode 20130516-34-6989 Tekenen: Heeft u een beperkingsgebied geraakt? Welke gemeente omvat het grootste deel van het door u getekende plangebied? Winsum Vragen: 1) Gaat het om een

Nadere informatie

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water"

Projectnummer 111769 Bedrijventerrein Smilde aspect Water Memo Ter attentie van Gemeente Midden-Drenthe Datum 4 december 2012 Opgesteld door Maarten van Vierssen Projectnummer 111769 Onderwerp Bedrijventerrein Smilde aspect Water" In deze memo zijn de watertoetsen

Nadere informatie

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP]

huidig praktijk peil (AGOR) [m NAP] TOELICHTING INDICATIEVE SCENARIOBEREKENING Voor het herstel van de natuur in de N2000 gebieden zijn enkele indicatieve scenarioberekeningen uitgevoerd ter verkenning van het effect op het (kwantitatieve)

Nadere informatie

Kansrijke maatregelen

Kansrijke maatregelen Kansrijke maatregelen Fase 1: Landbouw op Peil 5 juli 2011 Everhard van Essen Aequator Groen & Ruimte bv Ingrijpen in: Optimalisatie van water in landbouwgebieden: 1. Afwatering (slootprofiel, verhang,

Nadere informatie

Peilgestuurde drainage

Peilgestuurde drainage Peilgestuurde drainage Water: de onmisbare productiefactor Met nieuwe drainagetechnieken krijgen agrariërs en tuinders, net als met stuwtjes in sloten, meer mogelijkheden om regenwater vast te houden.

Nadere informatie

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten

Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Achtergrondartikel grondwatermeetnetten Wat is grondwater Grondwater is water dat zich in de ondergrond bevindt in de ruimte tussen vaste deeltjes, zoals zandkorrels. Indien deze poriën geheel met water

Nadere informatie

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f

Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f Projectplan verdrogingsbestrijding Empese en Tondense Heide D e f i n i t i e f 26 juni 2013 1 1 Projectbeschrijving 1.1 Wat wordt aangelegd of gewijzigd? Zowel binnen als buiten het natuurgebied Empese

Nadere informatie

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015

Bestuursrapportage 2014 waterschap Vechtstromen Versie 24 november 2015 Bestuursrapportage 204 Vechtstromen Versie 24 november 205 Deze rapportage bevat een overzicht op hoofdlijnen van de voortgang van de uitvoering van het waterbeleid en dient als basis voor jaarlijks bestuurlijk

Nadere informatie

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder

Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Toelichting GGOR Akkerdijksche polder Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Bestuurlijke samenvatting. Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal

Bestuurlijke samenvatting. Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal Bestuurlijke samenvatting Laatste onderzoeksresultaten De Groote Meer op de Brabantse Wal De Groote Meer, deels gevuld met water De Brabantse Wal: een afwisselend natuurgebied met een grote variatie aan

Nadere informatie

Toelichting GGOR Schieveen

Toelichting GGOR Schieveen Toelichting GGOR Schieveen Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden (AGOR)

Nadere informatie

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem

(Regionale) gebiedsinformatie over huidig watersysteem Memo DM 1013497 Aan: Marktpartijen uitwerking plannen het Burgje, gemeente Bunnik Van: Beke Romp, Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden Datum: 13 januari 2016 Onderwerp: Notitie gebiedskenmerken (waterthema

Nadere informatie

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken

Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Grondwater beïnvloedt kwaliteit Limburgse beken Resultaten WAHYD Hoe zit het in elkaar: afkijken bij Noord-Brabant In het onderzoeksproject WAHYD (Waterkwaliteit op basis van Afkomst en HYDrologische systeemanalyse)

Nadere informatie

Eindrapport Nieuw Limburgs Peil

Eindrapport Nieuw Limburgs Peil Eindrapport Nieuw Limburgs Peil Opgesteld door: Waterschap Peel en Maasvallei Versie: 2 juni 2010 Vastgesteld door DB d.d.: 2 juni 2010 Behandeld in commissie d.d. 15 september 2010 Vastgesteld door AB

Nadere informatie

Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum

Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum Landbouwkundig belang van een goede waterhuishouding Everhard van Essen Jan van Berkum Aequator Groen & Ruimte bv Opzet presentatie Wat is het belang van een goede waterhuishouding? Wat is een optimale

Nadere informatie

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens.

Samenvatting van de watertoets. Hieronder vindt u een samenvatting van de door u ingevulde gegevens. Samenvatting van de watertoets De toets is uitgevoerd op een ruimtelijke ontwikkeling in het beheergebied van het waterschap Regge en Dinkel. Voor algemene informatie over de watertoets van Regge en Dinkel

Nadere informatie

Ontwerp Projectplan Waterwet voor het project Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder

Ontwerp Projectplan Waterwet voor het project Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder Toelichting Ontwerp Projectplan Waterwet voor het project Uitvoering GGOR Havikerwaard, aanpassing waterhuishouding Middachterbroek en Ellecomse Polder Inhoud 1. Inleiding... 2 2. Doelen... 2 3. Werking

Nadere informatie

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1

Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Visie Water en Ruimtelijke Ontwikkeling bijlage 1 Kaarten Waterbelangen DM: 303052 1 Wateropgaven 2015 / 2027 Kaart 1. Gebieden met een WB21 wateropgave In 2005 is een studie wateropgave uitgevoerd (conform

Nadere informatie

Verzoek wijziging bestemmingsplan

Verzoek wijziging bestemmingsplan Verzoek wijziging bestemmingsplan Percelen Rucphen O 225 en O 433 Ruimtelijke onderbouwing kwaliteitsverbetering omgeving Rozenven Inleiding Sinds 2011 is Vereniging Natuurmonumenten eigenaar van natuurgebied

Nadere informatie

Toelichting Watertoets

Toelichting Watertoets Toelichting Watertoets Zorgboerderij Schoolstraat te Dongen projectnr. 203471 revisie 00 21 januari 2010 Opdrachtgever Vieya T.a.v. de heer J.W. Revet Postbus 134 5100 AC Dongen datum vrijgave beschrijving

Nadere informatie

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda

Middelburg Polder Tempelpolder. Polder Reeuwijk. Reeuwijk. Polder Bloemendaal. Reeuwijksche Plassen. Gouda TNO Kennis voor zaken : Oplossing of overlast? Kunnen we zomaar een polder onder water zetten? Deze vraag stelden zich waterbeheerders, agrariërs en bewoners in de Middelburg-Tempelpolder. De aanleg van

Nadere informatie

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel

Waterparagraaf. Opdrachtgever. Groenstraat 2, Sprundel. De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel Waterparagraaf Groenstraat 2, Sprundel projectnr. 166718 revisie 00 20 oktober 2006 Opdrachtgever De heer C.J.M. Lazeroms Groenstraat 2 4714 SK Sprundel datum vrijgave beschrijving revisie 00 goedkeuring

Nadere informatie

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner

Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner Pilot Vergelijking Waternood & KRW-Verkenner iov STOWA Ws Brabantse Delta Peter de Koning Kees Peerdeman Frans Jorna Piet van Iersel Roel Knoben Waternoodmiddag, Amersfoort, 2 maart 2010 Vraagstelling

Nadere informatie

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement.

Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. Een slimme oplossing voor ecologisch watermanagement. OVERHEID & PUBLIEKE DIENSTEN www.hydrorock.com Overheden en watermanagement Watermanagement in stedelijke gebieden is zeer actueel. Klimaatverandering

Nadere informatie

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal

Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal Samenvatting rapport Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal De aanleiding voor het onderzoek Oorzaken en oplossingen kweloverlast omgeving Twentekanaal betreft de voorgenomen verruiming

Nadere informatie

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren

Water in Tiel. 1 Naast regionale wateren die in beheer zijn bij de waterschappen, zijn er rijkswateren (de hoofdwateren Water in Tiel Waterbeleid Tiel en Waterschap Rivierenland Water en Nederland zijn onafscheidelijk. Eigenlijk geldt hetzelfde voor water en Tiel, met de ligging langs de Waal, het Amsterdam Rijnkanaal en

Nadere informatie

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd)

Projectnummer: C01012.100139.0400/LB. Opgesteld door: Tristan Bergsma. Ons kenmerk: 078572453:0.2. Kopieën aan: Cees-Jan de Rooi (gd) MEMO ARCADIS NEDERLAND BV Beaulieustraat 22 Postbus 264 6800 AG Arnhem Tel 026 3778 911 Fax 026 4457 549 www.arcadis.nl Onderwerp: Beknopte watersysteemanalyse de Knoop, Doetinchem Arnhem, 29 juli 2015

Nadere informatie

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem

9 Oude Diep. 9.1 Watersysteem 9 Oude Diep 9.1 Watersysteem Het waterlichaam Oude Diep behoort tot de KRW-categorie Rivieren, type R5; langzaam stromende middenloop/benedenloop op zandbodem (RBO Rijn-Oost, 2004. p. 31). De oorsprong

Nadere informatie

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d

E u r o p e e s w a t e r b e l e i d N a t i o n a a l W a t e r b e l e i d B i j l a g e 1 : Beleidskader water Europees waterbeleid Kaderrichtlijn Water (KRW) De kaderrichtlijn Water richt zich op de bescherming van landoppervlaktewater, overgangswater, kustwater en grondwater.

Nadere informatie

Toelichting GGOR polder Berkel

Toelichting GGOR polder Berkel Toelichting GGOR polder Berkel Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk

Informatieve presentatie Waterplan Land van Cuijk Waterplan Land van Cuijk 1 Inhoud Waterplan land van Cuijk: 1. Waarom het 2. Wat is het 3. Totstandkoming 4. Communicatie over 5. Uitvoeringsprogramma 6. Vragen 2 1 Raad gemeente Heeft u nog iets te kiezen?

Nadere informatie

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011

Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden. Juni 2011 Achtergrond rapportage beleidsregel toepassen van drainage in attentiegebieden Juni 2011 Achtergrond van de lagen benadering De oorsprong van de lagenbenadering moet gezocht worden in de negentiende eeuw,

Nadere informatie

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014

Integraal Waterplan Haarlem. Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Integraal Waterplan Haarlem Erhard Föllmi afd. OGV/SZ 17 sept. 2014 Inhoud presentatie 1. Enkele begrippen 2. Waterplan Haarlem Aanleiding en doel Gerealiseerde maatregelen Actualisatie Geplande maatregelen

Nadere informatie

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure)

Wateradvies voor ruimtelijke plannen met een klein waterbelang (korte procedure) Notitie Contactpersoon Paul Lammers Datum 10 maart 2016 Kenmerk N002-1233768PTL-evp-V01-NL Watertoets Paleis t Loo Inleiding Eén van de milieuthema s die in het bestemmingsplan voor Paleis t Loo en het

Nadere informatie

Waterparagraaf Heistraat Zoom

Waterparagraaf Heistraat Zoom Waterparagraaf Heistraat Zoom In Zeelst aan de Heistraat is een ontwikkeling gepland. Voor deze ontwikkeling dient een omgevingsvergunning te worden opgesteld waarvan deze waterparagraaf onderdeel uit

Nadere informatie

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw

Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Toelichting GGOR Zuidpolder van Delfgauw Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011:

Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011: Datum: 16-11-2011 Voorstelnummer: I8025 Onderwerp: voorstel peilgestuurde drainage Voorstel aan de commissie Integraal Waterbeheer van 30 november 2011: 1. het dagelijks bestuur te adviseren over bijgevoegd

Nadere informatie

Ruimte voor water. in het rivierengebied

Ruimte voor water. in het rivierengebied Ruimte voor water in het rivierengebied Het rivierengebied bestaat bij de gratie van de grote rivieren met daarlangs de zich eindeloos voortslingerende dijken. Daartussen vruchtbare klei, groene weilanden

Nadere informatie

Koolveen Toelichting watertoets

Koolveen Toelichting watertoets Koolveen Toelichting watertoets projectnr. 197546 revisie 2 7 juni 2010 Opdrachtgever Natuurmonumenten T.a.v. R. Schuiling Postbus 764 9400 AT Assen datum vrijgave beschrijving revisie 2 goedkeuring vrijgave

Nadere informatie

Notitie. 1. Beleidskader Water

Notitie. 1. Beleidskader Water Notitie Ingenieursbureau Bezoekadres: Galvanistraat 15 Postadres: Postbus 6633 3002 AP Rotterdam Website: www.gw.rotterdam.nl Van: ir. A.H. Markus Kamer: 06.40 Europoint III Telefoon: (010) 4893361 Fax:

Nadere informatie

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets

BIJLAGE 2. Resultaten watertoets BIJLAGE 2 Resultaten watertoets Watertoets Ter voorbereiding van het actualiseringstraject van de bestemmingsplannen is een Plantoets Omgevingsaspecten 8) uitgevoerd. In het kader van deze plantoets heeft

Nadere informatie

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze

Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Inleiding Werkwijze Notitie Effecten maaivelddaling veenweidegebied op grondwatersysteem Fryslân Theunis Osinga, Wetterskip Fryslân Wiebe Terwisscha van Scheltinga, Wetterskip Fryslân Johan Medenblik, Provincie Fryslân Leeuwarden,

Nadere informatie

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er?

Natte en Vochtige bossen. Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Natte en Vochtige bossen Hydrologisch herstel van natte en vochtige bossen: welke kansen liggen er? Indeling Landschappelijke positie natte en vochtige bossen Verdroging Waar liggen de kansen? Hoe te herkennen

Nadere informatie

Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden. Afdeling Beheer

Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand. Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden. Afdeling Beheer DB-vergadering 24-04-2012 Agendapunt 7a Onderwerp Evaluatie grondwaterbeleid: een tussenstand Portefeuillehouder(s) J.H.J. van der Linden Afdeling Beheer Bestuursprogramma Niet van toepassing. Waterbeheersplan

Nadere informatie

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen

Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen B i j l a g e 2 : G e l d e n d w a t e r b e l e i d Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen Inhoudsopgave Vigerend beleid voor ruimtelijke onderbouwingen 1 Inhoudsopgave 1 1 Europees Waterbeleid

Nadere informatie

IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg

IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg IBRAHYM: de digitale waterpartner in Limburg Samenwerken in de waterketen 17 juni 2015 Nila Taminiau Senior hydroloog Waterschap Peel en Maasvallei IBRAHYM (concreet) Statisch: Afmetingen beek Locatie

Nadere informatie

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010

Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond. 1 januari 2010 Watergebiedsplan Dorssewaard Terugkoppel avond 1 januari 2010 Welkom Inleiding doel van de avond Terugkoppelen resultaten Voorstel maatregelen Bespreken resultaten en maatregelen Sluiting (rond 22.00 uur)

Nadere informatie

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's

BETROKKENHEID waterschap Hunze en Aa's UITGANGSPUNTEN NOTITIE PLAN: Lunchroom Kathodeweg Stadskanaal Algemene projectgegevens: Projectomschrijving: Het betreft een onbebouwd gebied aan de Kathodeweg te Stadskanaal waarop een lunchroom zal worden

Nadere informatie

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen

Water in Eindhoven. Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans. 28 september Water in Eindhoven - Studiedag Lokaal waterbeleid, Antwerpen Water in Eindhoven Studiedag Lokaal waterbeleid water in balans 28 september 2010 Aanleiding voor de stedelijke wateropgaven Maatregelen Effecten van maatregelen Omgaan met nieuwe extremen 1835 1921 2004

Nadere informatie

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland

Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Bergingsberekeningen en controle afvoercapaciteit Plangebied Haatland Definitief Gemeente Kampen Grontmij Nederland bv Zwolle, 29 november 2005 @ Grontmij 11/99014943, rev. d1 Verantwoording Titel : Bergingsberekeningen

Nadere informatie

Beverdam in de Scheide

Beverdam in de Scheide Beverdam in de Scheide Aanleiding Sinds enkele jaren heeft zich een bever gevestigd in de overstortvijver bij de watergang Scheide in de gemeente Venray. Het dier heeft meerdere oeverholen langs de vijver

Nadere informatie

VBNE over natuur en water Aandachtspunten voor de geborgde waterschapbestuurders natuurterreineigenaren Bestuursperiode 2015-2019

VBNE over natuur en water Aandachtspunten voor de geborgde waterschapbestuurders natuurterreineigenaren Bestuursperiode 2015-2019 VBNE over natuur en water Aandachtspunten voor de geborgde waterschapbestuurders natuurterreineigenaren Bestuursperiode 2015-2019 Versie 23 oktober 2014 Inleiding Water is voor de Vereniging van Bos- en

Nadere informatie

Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf

Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Documenttitel Streefpeilbesluit Optimalisatie peilbeheer Leijgraaf Status Definitief Datum 7 september 2016 Project GGOR Leijgraaf Projectnummer 7231.14.10

Nadere informatie

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker

Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Toelichting GGOR Oude Polder van Pijnacker Inleiding Om het GGOR te kunnen bepalen is de GGOR-systematiek gevolgd (zie figuur 1). Op basis van een analyse met een grondwatermodel zijn de actuele grondwaterstanden

Nadere informatie

33.116 m2 Toename verharding in plangebied: 350 m2 Het plangebied ligt in:

33.116 m2 Toename verharding in plangebied: 350 m2 Het plangebied ligt in: Digitale watertoets: Code: 20101212-33-2805 Datum: 2010-12-12 Waterschap kenmerk: IN2010-5379 W. Heijnen STANDAARD WATERPARAGRAAF PLAN: Schapenhouderij Holtstraat 44 (Mts. Plas) te Weerdinge Algemene projectgegevens:

Nadere informatie

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig.

In de directe omgeving van de Ir. Molsweg is geen oppervlaktewater aanwezig. Waterparagraaf Algemeen Huidige situatie De Ir. Molsweg tussen de Pleijweg en de Nieland bestaat uit een enkele rijbaan met twee rijstroken. Via een rotonde sluit de Ir. Molsweg aan op de Nieland. De rijbaan

Nadere informatie

Hierdense Beek: building with nature in een Veluws beeksysteem. Peter van Beers Waterschap Vallei en Veluwe 3 maart 2016

Hierdense Beek: building with nature in een Veluws beeksysteem. Peter van Beers Waterschap Vallei en Veluwe 3 maart 2016 Hierdense Beek: building with nature in een Veluws beeksysteem Peter van Beers Waterschap Vallei en Veluwe 3 maart 2016 Overzicht presentatie Overzicht presentatie: 1. Systeem & gebied 2. Wat speelt er

Nadere informatie

Stromingsbeeld Rotterdam

Stromingsbeeld Rotterdam Rotterdam centraal en Provenierswijk Bert de Doelder 17-4-2014 Stromingsbeeld Rotterdam Z Maas Freatische grondwaterstand N diepe polders NAP 6,2 m holocene deklaag NAP -5 m 1e watervoerend pakket 1e

Nadere informatie

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma

Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Programma Het Natura 2000 beheerplan Drentsche Aa-gebied: wat houdt het in, wat gaat er gebeuren? Informatieavond, 9 december 2014 De Aanleg, Deurze 1 Programma 1. Welkom (Hendrik Oosterveld) 2. Doel van de avond

Nadere informatie

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3

Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW. Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Handreiking stedelijke wateropgave VNG-UvW Ledenbrief van de VNG behorend bij de presentatie van Evert van der Meide op de RIONED-dag 2006, sessie 3 Brief aan de leden T.a.v. het college frontoffice tel.

Nadere informatie

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers

Herstel natte natuurparels De Utrecht. Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Herstel natte natuurparels De Utrecht Informatiebijeenkomst voor agrarische ondernemers Doel van de informatiebijeenkomst Alle agrariërs in de natte natuurparel en/of in de beschermingszone informeren

Nadere informatie

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2

Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Grondwatereffecten door aanleg van de tunneltraverse A2 Projectbureau A2 Eindrapport 9P2534 000... 0...,.._0---- 000 HASKONING NEDERLAND BV RUIMTELlJKE ONTWIKKELING Randwycksingel 20 Postbus 1754 6201

Nadere informatie

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00

10.1 10.0. Naar een nieuw 9.90. Schoonebeekerdiep 9.80 9.70. Denk mee, schets mee 9.60 9.50 9.40 9.30 9.20 9.10 9.00 Naar een nieuw Schoonebeekerdiep Denk mee, schets mee Waterschap Velt en Vecht wil graag een natuurlijker Schoonebeekerdiep dat meer water kan opvangen. Langs de beek blijft landbouw de belangrijkste bestemming.

Nadere informatie

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL

DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL DE BANEN NAAR EEN HOGER PEIL Bekijk op https://www.youtube.com/watch?v=pgyczqy-krm voor het herinirichtingplan Sarsven en De Banen. Begin vorige eeuw kwamen plantenliefhebbers uit het hele land al naar

Nadere informatie

Grondwaterstanden juni 2016

Grondwaterstanden juni 2016 Grondwaterstanden juni 2016 Kennisvraag: In beeld brengen van de grondwatersituatie zoals die buiten geweest is. Antwoord: op vrijwel alle meetlocaties waar analyse mogelijk was komt de maximale waterstand

Nadere informatie

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen)

Figuur 1: Plangebied Integrale gebiedsontwikkeling (variant 18 woningen) Memo Ter attentie van Wolfswinkel Reiniging Datum 2 oktober 2015 Distributie Prinsen Advies, VKZ Projectnummer 142215 Onderwerp Watertoets Ambachtsweg Maarsbergen 1 AANLEIDING De gemeente Utrechtse Heuvelrug

Nadere informatie

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal

De Omloop Bedrijventerrein Coevorderweg. Totaal B i j l a g e n - Vigerende plannen Balkbrug - Bijlage bij verkeersbesluit (route gevaarlijke stoffen) - Waterparagraaf - Archeologisch advies - Watertoetsdocument + reacties V i g er e n d e p l a n

Nadere informatie

Maatregelen actiegebied Overasseltsche en Hatertsche Vennen

Maatregelen actiegebied Overasseltsche en Hatertsche Vennen Maatregelen actiegebied sche en Hatertsche Vennen Het definitieve maatregelenscenario bestaat uit 2 pakketten: scenario A en B. Deze pakketten verschillen enkel in de mate van boskap. In scenario A is

Nadere informatie

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties

Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Uitgangssituatie Algemeen Zwart Water_Inrichting Schaapsen Diepbroek incl. sanering stortlocaties Projectnummer: 2009_015 Projectnaam: Zwart Water_Inrichting Schaaps- en diepbroek incl sanering stort 1

Nadere informatie

Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw

Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw Limburg Waterproof Klimaat, water en landbouw Provincie Limburg Maastricht, 14 september 216 Joris Schaap, Profiel 214 heden Zelfstandig hydroloog en bodemkundige 28-214 Adviseur water in het landelijk

Nadere informatie

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering

BIODIVERSITEIT. RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER. ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering BIODIVERSITEIT RECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS VERsnippering, VER ONRECHTSTREEKSE BEDREIGING DOOR DE MENS Klimaatsverandering DUURZAME ONTWIKKELING INTEGRAAL WATERBEHEER BIODIVERSITEIT Wat? Belang?

Nadere informatie

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997

Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Besluit ingevolge de Grondwaterwet / Verordening Waterhuishouding Limburg 1997 Nummer : 2005-2925 Venlo, Bijlage(n) : - Op 12 mei 2005 is een verzoek binnengekomen van Kuypers Infra B.V., postbus 7844,

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost. 26 november 2012

Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost. 26 november 2012 Informatiebijeenkomst PWO Zuid-Beveland-Oost 26 november 2012 Luc Mangnus Lid dagelijks bestuur waterschap Scheldestromen WELKOM inhoud Kader Planvorming wateropgave Inbreng van de streek Resultaten analyses

Nadere informatie

Waterkwaliteit verbeteren!

Waterkwaliteit verbeteren! Waterkwaliteit verbeteren! Erwin Rebergen Beheerder grond- en oppervlaktewater 6 juni 2013 1 Onderwerpen Waarom spant zich in om de waterkwaliteit te verbeteren? Wat willen we bereiken? Hoe willen we een

Nadere informatie

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan.

Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Natte natuurparels: ook uw zorg? Brabantse waterschappen en Provincie Noord-Brabant pakken verdroging natte natuurparels aan. Deze folder gaat over het herstellen van natte natuurparels in Noord-Brabant.

Nadere informatie

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo

Watertoets bestemmingsplan wijziging Crematorium Haarlo Keizer Karel V Singel 45 5654 NM Eindhoven Postbus 7613 5601 JP Eindhoven Telefoon 040 265 22 22 Fax 040 265 22 00 eindhoven@tebodin.nl www.tebodin.com www.tebodin.nl Opdrachtgever: Crematorium Haarlo

Nadere informatie

Gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw

Gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw Gevolgen van klimaatverandering voor de landbouw hydrologische en gewasopbrengst-berekeningen 30 september 2011 Aequator Groen & Ruimte bv Klimaatverandering Vergelijk weerjaren 2001-2010 met 2046-2055

Nadere informatie

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03

Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Bijlage 1: Digitale Watertoets Waterschap Hollandse Delta, d.d. 3 november 2010 Code: 20101103-39-2671 Datum: 2010-11-03 Deze uitgangspuntennotitie bevat de waterhuishoudkundige streefbeelden, strategieen

Nadere informatie

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen.

In de beslisnota wordt aan u gevraagd in te stemmen met de vastgestelde doelen en maatregelen. Nummer Onderwerp : B-3.11.2008 : Beslisnota Kaderrichtlijn Water Korte inhoud : Water Beheer 21 e eeuw, 2008, Schoon en gezond water in Noord-Nederland 1. Implementatie Europese Kaderrichtlijn Water in

Nadere informatie

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt

Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Vragen en antwoorden Aanpak Agniesebuurt Waarom aan de slag in de Agniesebuurt? Oude stadswijken zoals de Agniesebuurt, die dichtbebouwd zijn met veel verharding en weinig open water en groen, zijn kwetsbaar

Nadere informatie

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT

ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT ONDERZOEK DUURZAME WATERHUISHOUDING ACHTERSTRAAT VUGHT Beleid Kaderrichtlijn Water De Kaderrichtlijn water is een Europese richtlijn die moet leiden tot een verbetering van de kwaliteit van het oppervlakte-

Nadere informatie

Vaartweg 82 te Smilde

Vaartweg 82 te Smilde WATERTOETSDOCUMENT Vaartweg 82 te Smilde Doel en inhoud van het document Het watertoetsdocument is opgesteld op basis van het door u op 4 november 2014 ingediende digitale formulier. Daarnaast zijn de

Nadere informatie

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten

Waterschap De Dommel. Waterberging. De visie tot 2050 op hoofdpunten Waterschap De Dommel Waterberging De visie tot 2050 op hoofdpunten Inhoud 2 De waterbergingsvisie van Waterschap De Dommel; doel, kader en status 4 Werknormen wat zijn dat? 5 Waterschap De Dommel kan niet

Nadere informatie

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal

Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal Inhoud presentatie Beekherstel Dommel door Eindhoven tot het Wilhelminakanaal 1. Aanleiding 2. Het gebied 3. Doel van het project 4. Ontwerpproces en uitdagingen 5. Voorbeelden Frank Gerritsen, projectmanager

Nadere informatie

Integraal beekdalherstel. Herstel diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel

Integraal beekdalherstel. Herstel diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel Integraal beekdalherstel Herstel diffuse afvoersystemen, gedempte afvoerdynamiek en beekprofielherstel Doelen Ontwikkelen van diffuse afvoersystemen Dempen van de afvoerdynamiek Genuanceerd verondiepen

Nadere informatie

Spiegelplas en Ankeveense plassen

Spiegelplas en Ankeveense plassen Spiegelplas en Ankeveense plassen Stand van de natuur en herstelmaatregelen Gerard ter Heerdt Bart Specken Jasper Stroom Floor Speet Winnie Rip Een tienminuten gesprek. Hoe staan onze kinderen er voor?

Nadere informatie

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte.

De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. De slimme ecologische oplossing tegen wateroverlast én droogte. NATUURBEHEER & LANDBOUW www.hydrorock.com Natuurbeheer en watermanagement Droogte, hittegolven, hevige regenval en overstromingen. Ze komen

Nadere informatie

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A

PROJECTNUMMER C ONZE REFERENTIE A ONDERWERP Aangepaste leggerwijziging Tradeportsloot DATUM 14-4-2016 PROJECTNUMMER C01031.000363.0900 ONZE REFERENTIE 078903199 A VAN Joost Veltmaat AAN Waterschap Peel en Maasvallei Inleiding Klaver 6a

Nadere informatie

Door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas vastgesteld op 10 juni 2014

Door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas vastgesteld op 10 juni 2014 Bedrijfswaterplan Door het Dagelijks Bestuur van Waterschap Aa en Maas vastgesteld op 10 juni 2014 Bedrijfsgegevens Gegevens van het bedrijf Naam bedrijf : Naam en voorletter(s) : Adres : Postcode en woonplaats

Nadere informatie

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc.

Verdroging: tegen gaan van verdroging in het algemeen door beperken van verharding, ruimte voor infiltratie, hydrologisch neutraal ontwikkelen etc. WATERTOETSPROCES Globale checklist waterbelangen in de ruimtelijke ordening Bij het watertoetsproces let het waterschap op alle wateraspecten. Doorgaans krijgen het voorkomen van wateroverlast en de zorg

Nadere informatie

Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel

Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel Onderwerp: Definitief inrichtingsplan Peelvenen Mariapeel Algemeen Bestuur Portefeuillehouder: Sjraar Roelofs Datum: 24-04-2013 Vergaderingnummer: 2 Agendapunt: 8 Registratienummer: 2013.09414 Voorstel

Nadere informatie

: Watertoets Den Omgang

: Watertoets Den Omgang Advies : Watertoets Den Omgang Datum : 22 juli 2016 Opdrachtgever : gemeente Landerd Ter attentie van : mevr. T. van Term Projectnummer : 211x08322 Opgesteld door i.a.a. : Toby van Baast : Jochem Rietbergen

Nadere informatie

Peilbesluit Campen. 12 december 2016

Peilbesluit Campen. 12 december 2016 Peilbesluit Campen 12 december 2016 Luc Mangnus (Dagelijks bestuurslid - waterschap Scheldestromen) WELKOM Doel Informeren over voorontwerp peilbesluit; Met belanghebbenden in gesprek gaan, mogelijkheid

Nadere informatie

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer,

Bijdorp. 15 maart Watersysteem Bijdorp. Geachte mevrouw, heer, DATUM 15 maart 2016 REGISTRATIENUMMER ONDERWERP Watersysteem Bijdorp Geachte mevrouw, heer, 1. Aanleiding De wijk Bijdorp ondervindt bij zware neerslag wateroverlast. De gemeente Schiedam en Delfland zijn

Nadere informatie

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost

Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Waterparagraaf Bestemmingsplan Cruquiusgebied fase 1 te Amsterdam Oost Algemeen Voor de ontwikkeling van het Cruquiusgebied fase 1 op een van de schiereilanden in het oostelijk havengebied te Amsterdam

Nadere informatie

Westelijke Veenweiden

Westelijke Veenweiden Westelijke Veenweiden Nota Ruimte budget 113 miljoen euro Planoppervlak 73.000 hectare in totaal voor alle projecten Trekker Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit De Groene Ruggengraat, waar

Nadere informatie