1. algemeen de school waar de school voor staat het klimaat en missie van de school 21 2

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. algemeen 17 2. de school 18 3. waar de school voor staat 20 4. het klimaat en missie van de school 21 2"

Transcriptie

1 Schoolgids deel A De Wartburg

2 Inhoud (Bestuur) 0 een woord vooraf 1 1. bestuur en identiteit uitgangspunten en doelstelling schoolvereniging bestuurssamenstelling en ledenvergadering beleidsvormend besturen het lidmaatschap van de vereniging beleid t.a.v. wa-verzekering / ongevallenverzekering de identiteit bij de aanmelding van leerlingen het uitdragen van de identiteit op school de eventuele schorsing en verwijdering van leerlingen klachten voor- en naschoolse opvang medezeggenschapsraad 14 Inhoud (Algemeen) 1. algemeen de school waar de school voor staat het klimaat en missie van de school 21 2

3 5. aanmelding leerlingen / toelatingsbeleid de organisatie van de school de samenstelling van het team de activiteiten voor de kinderen de ouders klachtenregeling ouderbijdragen schoolregels schoolverzuim / extra vrije dagen de zorg voor de kinderen schoolontwikkeling het aantal uren onderwijs resultaten overgang naar het voortgezet onderwijs tot slot 74 3

4 0 Een woord vooraf Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders en verzorger(s) van de leerlingen op De Wartburg. De schoolgids heeft tevens een functie voor alle ouders en verzorger(s) van toekomstige leerlingen. Voor hen geeft deze schoolgids een beschrijving van wat zij van de school mogen verwachten. Op grond daarvan kunnen zij een beslissing nemen of hun kind op onze school past. In deze schoolgids schetsen wij u een beeld van De Wartburg. In de eerste plaats betreft dat de identiteit van waaruit we het onderwijs geven; maar ook het pedagogische klimaat op de school, de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt, hoe de contacten met u onderhouden worden, hoe de leerlingen gevolgd worden in hun ontwikkeling en hun leervorderingen en op welke wijze ingespeeld wordt als er zich knelpunten in de ontwikkeling voordoen. Daarnaast biedt de schoolgids antwoord op vele praktische vragen, zoals wanneer er vrije dagen en vakanties zijn, wanneer leerlingen verlof krijgen, hoe het overblijven geregeld is, wat we doen met uw vrijwillige ouderbijdrage en op welke wijze u klachten over de school kunt indienen. De schoolgids wordt jaarlijks aan het eind van het cursusjaar geactualiseerd; door het bestuur vastgesteld en uitgedeeld aan alle ouders van de school en leden van de schoolvereniging. Uiteraard krijgen ouders die tussentijds een leerling aanmelden een exemplaar aangeboden. - Bestuursdeel. Gaat met name over de identiteit - Deel A. Schetst een beeld van de school. - Deel B. Geeft meer praktische informatie. Hebt u opmerkingen over de inhoud of de vorm van deze schoolgids, dan vernemen wij dat graag van u. Hebt u vragen over het onderwijs op onze school, schroom dan niet hierover contact op te nemen met de directie van de school. Wij stellen het onderlinge contact zeer op prijs. 4

5 5

6 De Wartburg is een kasteel op een heuvel van 441 m hoog boven de stad Eisenach in het Duitse Thüringen. Het werd waarschijnlijk in 1067 gesticht. In dit kasteel vertaalde Luther als jonker Jörg het Nieuwe Testament. Naar dit kasteel is onze school vernoemd. 6

7 Schoolgids Bestuursdeel 7

8 1. Bestuur en identiteit 1.1. Uitgangspunten en doelstelling schoolvereniging De reformatorische basisscholen De Wittenberg en De Wartburg gaan uit van De Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag. Deze scholen hebben als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbare Woord van God. Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht (1618 en 1619). Op de scholen wordt alleen de Statenvertaling gebruikt. Verder wordt er gebruik gemaakt van de psalmberijming van De leden van de vereniging stellen zich ten doel de belangen van de door haar gestichte scholen te bevorderen in overeenstemming met de statuten van de vereniging. De scholen hebben een onderwijzende en opvoedende taak. De scholen geven hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders, overeenkomstig de doopbelofte. Van ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school behoren in elkaars verlengde te liggen (overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid). Onderwijskundig gezien hebben de scholen het doel de talenten die de kinderen gekregen hebben te helpen ontplooien en benutten. Uiteindelijk zal hun vorming er op uitlopen dat ze in het vervolgonderwijs de bij hen passende leerweg kunnen vervolgen. En dat het onderwijs op onze scholen ertoe bijdraagt dat de leerlingen vanuit een christelijke levenshouding in hun verdere leven volgens de waarden en normen van de Bijbel in de maatschappij participeren Bestuurssamenstelling en ledenvergadering De schoolvereniging heeft een bestuur waarin elf bestuursleden zitting hebben. In de schoolvereniging participeren de volgende kerkgenootschappen: de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en hervormde gemeenten op gereformeerde 8

9 grondslag. Eén keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden, waarin beurtelings een aantal bestuursleden aftredend zijn. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging Beleidsvormend besturen Het bestuur werkt vanaf het schooljaar volgens het model van beleidsvormend besturen. Dat wil zeggen dat op bijna alle terreinen van het schoolleven door het bestuur kaders zijn aangegeven waarbinnen de directeur en het managementteam kunnen opereren. Binnen de gestelde kaders heeft de directie en het team de taak om goed onderwijs te leveren. Dit wordt door het bestuur gemeten door periodieke rapportages te vragen op alle terreinen van het schoolleven. Zo krijgt het bestuur inzicht in de opbrengsten van bijv. het onderwijs, de leerlingenzorg en de financiën. Aan de hand van die rapportages kan het bestuur (indien nodig) het management verplichten tot het bijstellen van het beleid. Met betrekking tot identiteitszaken heeft het bestuur een meer directe betrokkenheid, bijv. bij de benoeming van nieuwe personeelsleden, bij de aanschaf van een nieuwe methode voor Bijbelonderwijs en bijv. bij de toelating van kinderen op de school. Het bestuur uit ook z n betrokkenheid door schoolbezoeken en regelmatig overleg met de directie Het lidmaatschap van de vereniging De aanmelding en toelating van de leerlingen staat los van het lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap van de vereniging moet aangevraagd worden bij de secretaris van het schoolbestuur. Het aanmeldingsformulier kan bij hem opgevraagd worden. Bij de aanmelding van een leerling wordt hiervoor ook een aanmeldingsformulier verstrekt. De leden van de schoolvereniging betalen een jaarlijkse contributie van minimaal 17,50 euro per jaar Beleid t.a.v. WA-verzekering / ongevallenverzekering Het bestuur heeft geen WA-verzekering en geen ongevallenverzekering afgesloten. In 2006 hebben we hierover uitgebreid doorgesproken en ook overleg gehad met een aantal kerkenraden. Daaruit kwam naar voren: de oude lijn voortzetten. Wel de 9

10 roeping dit in het geloof te doen; waarbij we ook niet over elkaars geweten mogen heersen. Wel willen we meer onze verantwoordelijkheid hierin nemen: er wordt nu jaarlijks een geldbedrag gespaard voor als zich onverhoopt vervelende zaken voordoen. Jaarlijks zal het bestuur ontheffing voor de verplichting tot een WAverzekering voor overblijfkrachten aanvragen bij de inspectie De identiteit bij de aanmelding van leerlingen In opvoeding en onderwijs wordt van de ouder(s), eventueel voogd(en) of verzorger(s), verwacht dat zij grote waarde hechten aan de eenheid van gezin, kerk en school. De opvattingen van school en gezin dienen overeen te komen, onder meer in het eenparig afwijzen van alle normvervaging, het gebruik van televisie, ongefilterd internet en goddeloze lectuur, gezagsondermijning, sportverdwazing, modegrillen, en het loslaten van de Bijbelse leer. Kortom: een wereldse levensstijl. Daarbij is het vooral van belang hoe we omgaan met alles wat vanuit onze godloze cultuur op ons afkomt. Leven we in de vreze des Heeren en gaan we zo biddend voor Zijn aangezicht onze weg? Het gaat ons dus niet om wetjes en regeltjes, maar om het hart. Om in afhankelijkheid van de Heere en in aanhankelijkheid aan Hem in gezin, kerk en school onze weg te gaan. De toelating is in principe mogelijk voor leerlingen uit gezinnen waarvan de ouders belijdende en kerkelijk meelevende leden zijn van één van de kerken die in de statuten genoemd worden (zie onder 1.2) en die de grondslag van de schoolvereniging (zie 1.1) onderschrijven. Met ouders die voor het eerst een kind aanmelden, wordt door de directie een kennismakingsgesprek gevoerd. Het kan zijn dat het bestuur (na contact met de directie) voor de toelating nog een gesprek wil hebben met de betrokken ouder(s). De aanmelding gebeurt door middel van een formulier dat op school verkrijgbaar is. Voordat een leerling toegelaten wordt, moeten de ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) een identiteitsverklaring tekenen. Hierin wordt onder andere vermeld dat leerlingen waarvan de ouders in het bezit zijn van televisie en / of ongefilterd internet niet op de school geplaatst kunnen worden. Bij iedere aanmelding wordt de identiteitsverklaring ondertekend. Deze vervangt tevens alle eerdere verklaringen die door ouders voor reeds schoolgaande kinderen zijn getekend. 10

11 1.7. Het uitdragen van de identiteit op school Beide scholen proberen op alle gebieden van het schoolleven de identiteit vorm te geven, zoals die in de statuten is verwoord. Op grond van Schrift en belijdenis belijden we dat de mens is geschapen om tot Gods eer te leven. Daartoe schiep God de mens naar Zijn Beeld. In de zondeval is de mens moed- en vrijwillig van God afgevallen. Daardoor is de mens uit zichzelf onbekwaam tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Toch blijft God de eis handhaven dat de mens tot Zijn eer moet leven. God is zo oneindig goed dat Hij in Christus de Weg gegeven heeft tot behoud. Zo kunnen we door wedergeboorte en bekering door en in Christus met God verzoend worden. Dan wordt het ongeloof de ergste zonde, omdat we dan ten diepste de Zoon van God versmaden en God tot een leugenaar maken. En de genade van God is zo n groot wonder dat we niets liever willen dan tot eer van de Heere leven. Overigens ligt die eis ook op ons: we worden vanuit de Heilige Doop vermaant en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid! Het is onze plicht dat we met elkaar, in afhankelijkheid van de HEERE, de kinderen in liefde voorleven en waarschuwen tot hun eeuwig heil. Daarom zouden we toch niet anders moeten willen dan uit liefde tot de Heere wereldgelijkvormig gedrag vermijden. Dit komt tot uiting in onze woorden en daden, maar ook in uiterlijke zaken zoals in onze kleding. Niet vanuit de hoogte, maar vanuit de warme betrokkenheid op u en uw kinderen willen we toch wat concrete zaken aangeven. Waarbij steeds geldt: laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Gezien de Bijbelse uitgangspunten van kleding, vinden we dat op school iedereen behoorlijk gekleed en verzorgd dient te verschijnen. Het Bijbelse onderscheid tussen meisjes en jongens dient zowel in kleding als in haardracht duidelijk tot uiting te komen. We dienen zaken te vermijden die daar mee in strijd zijn, zoals het dragen van lange broeken (ook leggings) en broekrokken door meisjes. We hebben van de Heere kleding gekregen om ons lichaam te bedekken. Daarom willen we in gehoorzaamheid proberen te waken voor kleding die hiermee strijdig is, zoals te korte rokken, naveltruitjes, mouwloze T-shirts, en andere onthullende kleding. Bij de christelijke eenvoudigheid en matigheid passen ook geen wereldse uitingen zoals make-up, grote oorbellen, en kettingen bij jongens, en allerlei rages die tegen 11

12 Gods Woord ingaan. Uitgaand van de hartelijke betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel op de HEERE en Zijn Woord, verwachten we dat ze zich aan de schoolregels houden. We verwachten dit ook van andere familie en/of gezinsleden bij het bezoeken van onze school. Laten we zo in liefde op elkaar acht geven! 1.8. De eventuele schorsing en verwijdering van leerlingen De toelating van kinderen (zie 1.6) vindt plaats onder voorwaarden met betrekking tot de identiteit. Het niet nakomen van de schoolregels met betrekking tot de identiteit betekent dat de school het recht heeft om het kind de toegang tot de lessen te ontzeggen. Definitieve verwijdering van de school kan alleen plaatsvinden in overleg met het bestuur, na herhaald overleg met en door schriftelijke mededeling aan de ouders. Deze regels worden ook gehanteerd wanneer het kind vanwege zijn / haar gedrag niet langer op school kan worden gehandhaafd. U zult begrijpen dat dit niet anders dan met pijn, in liefde en met diepe betrokkenheid op u en uw kinderen dient te gebeuren. 12

13 1.9. Het personeel en de identiteit Als bestuur werven we personeelsleden die passen binnen de identiteit en het onderwijskundig concept van de scholen. Het personeel dient dus van harte te staan achter de identiteit van de school. Daarbij is het de roeping van elk personeelslid om de identiteit voor te leven en door te geven vanuit de vreze des Heeren Klachten Klachten dienen op een goede wijze behandeld te worden. De Bijbel geeft in Mattheüs 18 richtlijnen voor het omgaan met klachten. Elke klacht dient in de eerste plaats met de aangeklaagde (b.v. een personeelslid) besproken te worden. Leidt dit niet tot resultaat of overeenstemming, dan staat de weg open om hierover met de direct leidinggevende (een MT-lid) te spreken. Leidt dat niet tot resultaat, dan wordt er gesproken met de directeur en / of de vertrouwenspersoon. Als laatste komt het bevoegd gezag (het bestuur) in beeld. 13

14 Dit geldt ook voor klachten met betrekking tot de identiteit op de school. Alleen bij klachten over de identiteit van het bestuur / de schoolvereniging kunt u direct bij het bestuur terecht. Verder verwijzen we u naar de klachtenprocedure verderop in deze schoolgids Voor- en naschoolse opvang Het bestuur ziet voor de school geen taak in de opvang van kinderen voor- en na schooltijd. De school is voor het aanbieden van onderwijs. Voor- en na schooltijd vinden we de ouders voluit verantwoordelijk voor de christelijke opvoeding en begeleiding van hun kind(eren). Onze overheid denkt daar anders over. Zij verplicht de school die opvang te verzorgen of te laten verzorgen. De ouders kunnen dan deelnemen aan het arbeidsproces. Als bestuur kunnen we hier geen ontheffing voor krijgen. Als er ouders zijn die inderdaad deze opvang voor hun kind(eren) willen, verwijzen we u naar het gastouderbureau van de VGS. We hopen echter dat u uw plicht verstaat en de verantwoordelijkheid voor uw kind(eren) zelf op u wil en kan nemen Medezeggenschapsraad Aan beide scholen is een Medezeggenschapsraad verbonden. De minister van onderwijs heeft in een nieuwe wet (de Wet Medezeggenschap Scholen) bepaald dat alle scholen per 1 augustus 2009 een medezeggenschapsraad moeten hebben. Van schoolbesturen wordt steeds meer gevraagd verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Die verantwoording is nodig ten opzichte van de overheid via de inspectie, ten opzichte van de leden omdat wij een schoolvereniging hebben, maar ook ten opzichte van de personeelsleden en de ouders van de school. Voor beide scholen betekent dit dat er een Medezeggenschapsraad (MR) is gevormd van drie ouders en drie leerkrachten. Voor beide scholen is het instemmingsrecht omgezet in adviesrecht. Ruim tweederde van de ouders en van het personeel heeft ons in die omzetting gesteund. Het bestuur hecht veel waarde aan een goed functionerende MR. We willen in alle openheid gezamenlijk het beleid vormgeven met oog voor de juiste (gezags)verhoudingen. De ouders, dan wel het personeel van de school kunnen de secretaris van de MR 14

15 schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de MR te plaatsen. Dit kunnen onderwerpen zijn die te maken hebben met veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid; alsmede het financiële-, onderwijskundige- en huisvestingsbeleid van de school. De secretaris voert overleg met de voorzitter of het onderwerp/voorstel wel of niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst. En ook wanneer de vergadering zal plaatsvinden. Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris degenen die het verzoek hebben ingediend op de hoogte van het resultaat van de bespreking. Verder brengt de MR verslag uit aan de ouders over zijn werkzaamheden. Aangezien onder het bestuur twee scholen vallen, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) werkzaam. In de vergaderingen van deze GMR worden schooloverstijgende zaken besproken. 15

16 16

17 1. Algemeen Uitgangspunten De Reformatorische basisschool De Wartburg gaat uit van De Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Scherpenzeel. Sinds 1992 heeft de vereniging twee scholen onder haar hoede: de al langer bestaande basisschool "De Wittenberg" en de in dat jaar gestarte basisschool "De Wartburg". De schoolvereniging heeft een bestuur waarin 11 bestuursleden zitting hebben. In de schoolvereniging participeren de volgende kerkgenootschappen: de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ook bezoeken kinderen van de Christelijk Gereformeerde kerk onze school. Ouders van deze kinderen kunnen wel lid worden van de schoolvereniging, maar niet als bestuurslid gekozen worden. Eénmaal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden, waarin beurtelings een aantal bestuursleden aftredend is. Doelstelling vereniging De leden van de vereniging stellen zich ten doel de belangen van de door haar gestichte scholen te bevorderen in overeenstemming met de statuten van de vereniging. Enkele aandachtspunten uit de statuten: De vereniging is gegrond op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. 17

18 Op de scholen wordt alleen de Statenvertaling gebruikt. Op de scholen wordt gebruik gemaakt van de psalmberijming van Lidmaatschap vereniging De aanmelding en toelating van de leerlingen staat los van het lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap van de vereniging moet dan ook apart aangevraagd worden bij de secretaris van het Op de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging. 18

19 2. De school De Wartburg is een middelgrote basisschool met ongeveer 320 leerlingen. De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit Woudenberg, een klein gedeelte komt uit Maarn en Maarsbergen. Qua achtergrond komen onze leerlingen voornamelijk uit de participerende kerken. De ouders van onze kinderen zijn over het algemeen hoger opgeleid. De beroepen van de ouders zijn heel divers, vooral administratieve, financiële en onderwijskundige beroepen komen relatief veel voor. Het onderwijs geschiedt volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen zoveel mogelijke gedifferentieerd wordt, zodat de leerlingen onderwijs op hun eigen niveau ontvangen. Het is mogelijk dat leerlingen een aparte leerlijn volgen. We streven ernaar om zo min mogelijk combinatiegroepen te vormen. De zorg voor kinderen met (leer)problemen heeft sterk onze aandacht. Twee Interne begeleiders coördineren de zorg. We hebben een 3-tal remedial teachers in dienst tevens is er voorzien in twee zorgklassen. De directeur en de twee teamleiders vormen samen het managementteam. Naam en adres Reformatorische basisschool "De Wartburg" Laan 1940/1945 nr CR WOUDENBERG Tel: Fax: Directeur: A. Frietema Tel

20 3. Waar de school voor staat Doel De school staat voor de opdracht de leerlingen op te voeden en te onderwijzen vanuit en overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Het doel van onze school verwoorden wij als volgt: De door God geschapen kinderen op te voeden en te onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van zijn Schepper ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst. (Dr. J. Waterink) Vanuit het bovenstaande doel zien wij de volgende opdracht voor de school: Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs (Spr. 22 : 6) Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden zodat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen. Uitgangspunten De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. De school geeft hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders, volgens de belofte van de Heilige doop. Van ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school behoren in elkaars verlengde te liggen. 20

21 4. Het klimaat en missie van de school In het klimaat van de school komt tot uitdrukking dat wij de Bijbel centraal stellen in het onderwijs. Dit blijkt niet alleen uit het dagelijks reserveren van een half uur Bijbelonderwijs en het vieren van de Christelijke feestdagen, maar doortrekt het gehele onderwijs. Het leven naar en vanuit Gods Woord moet merkbaar zijn in de school. De leefregels zoals deze in de Tien Geboden tot ons komen zijn voor ons norm en uitgangspunt voor het leven op school. Dit komt tot uitdrukking in de missie van de school 21

22 Dit is afgeleid van Zorgen voor elkaar Hierbij hanteren we de volgende leefregels zorgen voor elkaar luisteren naar elkaar respect hebben voor elkaar elkaar geen pijn doen God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Vanuit dit uitgangspunt wil de school vormgeven aan een pedagogisch klimaat waarin het bieden van ondersteuning, het wederzijds vertrouwen, het zorgen voor elkaar en het scheppen van uitdagende leersituaties kernwoorden zijn. De kinderen moeten op onze school een gevoel van veiligheid en geborgenheid hebben. De gezagsrelatie tussen leerling en leerkracht moet dusdanig zijn dat de leerling altijd met respect leert omgaan met hen die boven hen geplaatst zijn. Aan de andere kant moeten de leerkrachten het vertrouwen van de kinderen voor zich inwinnen. De liefde voor het kind moet de basis zijn voor het omgaan met onze leerlingen. We willen een open en gezellige school zijn, waar de kinderen het naar hun zin hebben, zich wel bevinden. We zullen dan ook ons uiterste best doen om dit doel te bereiken door er altijd te zijn voor de kinderen en ouders de kinderen te zien en naar ze te luisteren, van ze te houden gezamenlijk te letten op kinderen die misschien buiten de boot vallen het accepteren en respecteren van verschillen het signaleren en onmiddellijk aanpakken van pestgedrag een open oor te hebben voor ouders, waarbij we vragen altijd serieus nemen een afwisselend lesprogramma met daarin de aandacht voor de betrokkenheid van de kinderen leuke activiteiten te organiseren 22

23 5. Aanmelding leerlingen / toelatingsbeleid Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden d.m.v. een formulier dat bij de directie te verkrijgen is. Voordat een leerling op de school toegelaten wordt, moeten de ouders/verzorgers een identiteitsverklaring tekenen. Hierin wordt onder andere vermeld, dat leerlingen waarvan de ouders in het bezit zijn van een televisie en open internet, niet op de school geplaatst kunnen worden. Omstreeks eind februari wordt er voor nieuwe ouders een informatieavond gehouden. Onderdeel van deze avond is ook een persoonlijk gesprek met een directielid. 23

24 Na binnenkomst van de aanmelding wordt dit door de directie aan het bestuur gerapporteerd. Het kan zijn dat het bestuur het noodzakelijk acht, alsnog een bezoek te brengen aan de betreffende ouders. 6. De organisatie van de school De schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in elk leerjaar een afgesproken leerstofpakket geleerd moet worden door de leerlingen. Een van de hoofddoelen die we hiermee willen bereiken is, dat onze leerlingen in een ononderbroken ontwikkelingsproces de school kunnen doorlopen. In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. De leerstof is verwerkt in thema's voor projectonderwijs. Op deze wijze wordt vanuit een thema gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. In de groepen 2 en 3 vindt een geleidelijke overgang plaats van het thematisch werken naar het programmagericht werken zoals dat in de hogere leerjaren plaats vindt. Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden. 24

25 Op onze school zijn we al een aantal jaren bezig om met name de zaakvakken exemplarisch aan te bieden. Dat wil zeggen dat onderwerpen in grote gehelen worden aangeboden. Waarbij de diverse vakgebieden door elkaar heen aangeboden worden. In de loop van het jaar zullen een 7-tal exempelweken op het rooster staan, waarin de kinderen met één van de onderwerpen bezig zullen zijn. Groepering Wat betreft het vormen van de groepen streeft de school naar het bieden van onderwijs in enkele jaargroepen. Toch ontkomen we er dikwijls niet aan om bepaalde combinatie-groepen te vormen. Het samenstellen van deze groepen gebeurt in overleg met directie, interne begeleider en betrokken leerkrachten, waarna het door het team bekrachtigd wordt. Groepsgrootte De school streeft naar kleine groepen in de onderbouw en middenbouw. Daardoor zijn deze groepen over het algemeen kleiner naar aantal leerlingen. In praktijk blijkt dat door de groei van de school dit doel niet altijd haalbaar is. Ook moet er soms een keuze gemaakt worden tussen een kleine combinatiegroep en een grotere enkele groep. Onze voorkeur gaat dan uit naar de enkele groep. Hierdoor zijn de leerkrachten in de gelegenheid deze leerlingen veel aandacht te geven. Zonder de overige groepen te willen onderschatten, vinden wij de fase van het aanleren van de instrumentele vaardigheden, zoals het leren schrijven, lezen en rekenen in groep 3 een zeer cruciale periode in het onderwijs. De door het ministerie beschikbare gelden voor het verkleinen van de klassen in de onderbouw worden door ons op de volgende manier ingezet. - het vormen van kleine groepen 1 t/m 4. - extra IRT in de kleutergroepen. - onze bikkelklassen (zorgklas) 25

26 Met bovengenoemde maatregelen willen we bereiken dat men name de kinderen in de onderbouw voldoende zorg ontvangen om zodoende op een zo rimpelloos mogelijke manier hun weg door onze school te vinden. Met name de overgang van groep 2 naar 3 zal hierdoor verbeterd moeten worden. Door middel van het gebruik van observatie instrumenten en LVS-toetsen zullen we nagaan of de genomen maatregelen ook daadwerkelijk resultaat hebben. Het onderwijs in de groep Vanaf groep 3 wordt bij de basisvakken veel gebruik gemaakt van klassikaal onderwijs. Dit geeft ordelijkheid en overzicht. Het biedt de leerkracht gelegenheid een goede instructie te geven over de leerstof die aan de orde is. Binnen het aanbieden van dezelfde leerstof aan de leerlingen van de groep, heeft de leerkracht de opdracht om te gaan met de verschillen tussen leerlingen. Bij de meeste vakken is het mogelijk dat de sommige leerlingen een aangepast programma volgen. Deze differentiatie wordt altijd eerst in het team vastgelegd. Daarna wordt het met de ouders doorgesproken, het kan namelijk tot gevolg hebben dat een leerling op het voortgezet onderwijs het LWO/PRO zal moeten volgen. 26

27 Lesuitval De school zal er alles aan doen om lesuitval te voorkomen. In geval van ziekte van een leerkracht zal gezocht worden naar een vervanger. U krijgt zoveel mogelijk per mail bericht over het invallen van andere leerkrachten, zodat u weet welke leerkracht er les geeft aan uw kind. Effectieve leertijd Naast het voorkomen van lesuitval streeft de school naar een zo effectief mogelijk gebruik van de schooltijd. We willen dit bereiken door: het vergroten van het zelfverantwoordelijk handelen van de leerlingen. 27

28 mogelijkheden te scheppen tot zelfwerkzaamheid. inzet van de computers die op school aanwezig zijn. effectieve instructie en gedifferentieerd leerstofaanbod. organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. Voor de leerlingen die specifieke behoeften hebben om zich de leerstof eigen te maken, zijn 2 interne begeleiders en 3 remedial teachers aangesteld die tot taak hebben de hulp voor deze leerlingen te coördineren en te bewaken. Zie voor meer informatie hierover in het hoofdstuk De zorg voor de kinderen. 7. De samenstelling van het team De volgende personen zijn op onze school te vinden De directeur De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Naast bewaking van de identiteit betreft het hier het onderwijskundig-, financieeleconomisch- en personeelsbeleid. Tevens is hij belast met de dagelijkse leiding van de school. Naast uitvoerende taken vervult de directeur de leidinggevende taken met betrekking tot het primaire proces en is hij verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid van de school. Hij zit teamvergaderingen voor, geeft sturing aan de onderwijskundige ontwikkelingen en spreekt de leerkrachten daar ook op aan. De directeur is vrijgesteld van lesgevende taken om zijn directietaken uit te voeren. Wel geeft hij regelmatig les in diverse groepen ter vervanging van leerkrachten die gebruik maken van ADV. De teamleider onder- bovenbouw De teamleiders vormen samen met de directeur het managementteam. De teamleider onderbouw heeft de verantwoordelijkheid voor de groepen 1 t/m 4 en de 28

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school

7.2 Informatievoorziening aan ouders over het onderwijs en de school 7. DE OUDERS 7.1 Het belang van betrokkenheid van ouders Zoals al eerder beschreven vinden wij de betrokkenheid van ouders bij onze school van groot belang. Met name naar de pedagogische kant (sociaal-emotioneel,

Nadere informatie

Informatie in aanvulling op Profielschets directeur - bestuurder De Wartburg

Informatie in aanvulling op Profielschets directeur - bestuurder De Wartburg Informatie in aanvulling op Profielschets directeur - bestuurder De Wartburg 2 / 5 Grondslag en doel school (bron: Toezichtkader) De reformatorische basisscholen De Wittenberg en De Wartburg gaan uit van

Nadere informatie

De Wartburg. Schoolplan 2011-2015 A

De Wartburg. Schoolplan 2011-2015 A De Wartburg Schoolplan 2011-2015 A Inhoudsopgave 1. ALGEMEEN... 7 1.1 Uitgangspunten:... 7 1.2 Doelstelling vereniging... 7 1.3 Lidmaatschap vereniging:... 7 1.4 Schoolgrootte... 8 1.5 Het schoolgebouw...

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Voorwoord Algemene uitgangspunten... 3 Criteria... 3 Procedure voor beslissing van toelating of afwijzing...

Inhoudsopgave. Voorwoord Algemene uitgangspunten... 3 Criteria... 3 Procedure voor beslissing van toelating of afwijzing... TOELATINGS BELEID Inhoudsopgave Voorwoord... 3 Onderwerp... 3 Begripsbepaling... 3 Aanleiding... 3 Verruiming van het toelatingsbeleid... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Criteria... 3 Procedure voor beslissing

Nadere informatie

Achternaam van het kind: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Geboortedatum: O m O v. Geboorteplaats: Geboorteland en nationaliteit:

Achternaam van het kind: Voorna(a)m(en): Roepnaam: Geboortedatum: O m O v. Geboorteplaats: Geboorteland en nationaliteit: Het aanmeldingsformulier bestaat uit drie delen: Deel 1 gegevens kind en gezin Deel 2 gegevens eerste ouder of verzorger Deel 3 gegevens tweede ouder of verzorger Deel 1 gegevens kind Achternaam van het

Nadere informatie

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers

Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Een klacht, wat nu? Klachtenregeling bestemd voor ouders, voogden, verzorgers en medewerkers Vastgesteld in de vergadering van: 1 Inhoudsopgave Inleiding p. 3 Bij wie kan ik terecht? p. 4 Wie kan er klagen?

Nadere informatie

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22).

. De school uitgangspunten en visie. 1.1. Naam en logo. De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). . De school uitgangspunten en visie 1.1. Naam en logo De naam Rehoboth komt uit de Bijbel (Genesis 26:22). Het betekent: de Heer heeft ons ruimte gemaakt. De Heer geeft ruimte om in vrede en liefde met

Nadere informatie

Vernieuwende elementen. 1. Stuurgroep ouderbetrokkenheid

Vernieuwende elementen. 1. Stuurgroep ouderbetrokkenheid Ds. Joannes Beukelmanschool, Alblasserdam pagina 1 De Ds. Joannes Beukelmanschool, locatie Weverstraat: samenwerken met ouders aan de ontwikkeling van kinderen op basis van de Bijbel Ouders worden gezien

Nadere informatie

Aanmeldingsformulier schooljaar 2016/2017

Aanmeldingsformulier schooljaar 2016/2017 Aanmeldingsformulier schooljaar 2016/2017 Klas q 1 q 2 q 3 q 4 q 5 q 6 Leerlingnummer (in te vullen door school) q VMBO-basisberoepsgerichte Dit vak alleen invullen bij aanmelding voor leerjaar 3 t/m 6

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2003. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK

Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK Reglement Tussenschoolse opvang OBS de DIJK Artikel 1. Definities Ouders: Leerlingen: TSO: TSO-coördinator: TSO-kracht: de ouders, voogden en verzorgers van de leerlingen die aan de school zijn ingeschreven.

Nadere informatie

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids.

4.2. Schriftelijke informatie aan ouders Ouders worden op verschillende manieren schriftelijk geïnformeerd. Allereerst via deze schoolgids. De ouders 4.1. Betrokkenheid Een goede verstandhouding tussen school en gezin vinden wij erg belangrijk. We hebben immers een gemeenschappelijk doel met onze kinderen? U als ouder kiest bewust voor de

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK SAMSAM School : Samsam Plaats : Rotterdam BRIN-nummer : 18ZH Onderzoeksnummer : 89409 Datum schoolbezoek : 27 november 2006 Datum vaststelling : 26 maart 2007. INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009

Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op: 16-03 - 2009 Algemeen Overblijfreglement of reglement tussenschoolse opvang VPCO De Viermaster Naam school: School met de Bijbel Het Visnet Formele vaststelling Vastgesteld door het bestuur van VPCO De Viermaster op:

Nadere informatie

KLEDINGPROTOCOL DR. SCHAEPMANSTICHTING

KLEDINGPROTOCOL DR. SCHAEPMANSTICHTING KLEDINGPROTOCOL DR. SCHAEPMANSTICHTING 21 maart 2011 Dr. Schaepmanstichting Enschedesestraat 68 7551 EP Hengelo Ov Kledingprotocol Dr. Schaepmanstichting definitief 21 maart 2011 1 Kledingprotocol Dr.

Nadere informatie

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014

Leerlingenstatuut Van Lodenstein College. Augustus 2014 Leerlingenstatuut Van Lodenstein College Augustus 2014 1 Inhoudsopgave Pre-ambule 3 1. Grondslag en doelstelling 2. Reformatorisch onderwijs 3. Gezag Algemeen...4 1. Betekenis 2. Doel 3. Begrippen 4. Procedure

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf

HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf HUISHOUDELIJK REGLEMENT Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf DEFINITIE Artikel 1 Dit Huishoudelijk Reglement van de Oudervereniging Openbare Basisschool De Bijenkorf is een aanvulling op de

Nadere informatie

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave

KLACHTENREGELING. Inhoudsopgave N.B.: Momenteel wordt gewerkt aan een klachtenregeling voor de organisatie SCO Delft e.o. Tot de nieuwe regeling beschikbaar is, zijn de twee bestaande regelingen van kracht (één voor het voortgezet onderwijs,

Nadere informatie

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft

Aangenaam: Guido. Informatie over kennismaken met Guido. gelooft Aangenaam: Guido Informatie over kennismaken met Guido gelooft Welkom op Guido Als u deze brochure leest dan heeft u uw zoon of dochter aangemeld voor GSG Guido. Guido is een gereformeerde school voor

Nadere informatie

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen

HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD. VAN CBS de Rehoboth. te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT VOOR DE OUDERRAAD VAN CBS de Rehoboth te Vriezenveen HUISHOUDELIJK REGLEMENT OUDERRAAD DEFINITIES Artikel 1. Wet: De Wet Medezeggenschap Onderwijs 1992, staatsblad 1992, nummer

Nadere informatie

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1

Communicatieplan Albertine Agnesschool schooljaar 2013-2014 1 1. Voorwoord... 2 2. Bewaking communicatie processen... 2 3. Communicatie... 2 4. Het doel van communicatie... 3 5. Betrokkenen... 3 6. Middelen... 3 6.1. Mondelinge communicatie... 3 6.2. Schriftelijke

Nadere informatie

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht

OUDER-TEVREDENHEIDSENQUETE 2014. Koningin Wilhelminaschool. Hendrik Ido Ambacht Koningin Wilhelminaschool Hendrik Ido Ambacht Februari 14 1 Deze tevredenheidsenquete werd eerder afgenomen in. Er waren toen 62 reacties. In totaal legden deze keer 73 respondenten deze enquête af. Dat

Nadere informatie

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4

Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 Overgangsprotocol OPO Ameland Groep 1 tot en met 4 januari 2010 5 januari 2011 informeren MT 26 januari 2011 informeren teams 10 maart 2011 voornemen besluit BC 22 maart 2011 besluitvormend GMR 21 april

Nadere informatie

Overblijfprotocol Mariaschool

Overblijfprotocol Mariaschool Overblijfprotocol Mariaschool De wet op het primair onderwijs (WPO) voorziet in de mogelijkheid dat kinderen op school onder toezicht kunnen overblijven. De directie van basisschool Mariaschool heeft voor

Nadere informatie

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag

School Leerlingen Ouders Leraren Onderwijs ondersteunend personeel Directeur Adjunct - directeur Bevoegd gezag Leerlingenstatuut 1.0. Uitgangspunt De Praktijkschool Apeldoorn wil een school zijn waar leerlingen, hun ouders/ verzorgers en het schoolteam met plezier naar toe gaan om er in een goede sfeer met elkaar

Nadere informatie

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar

Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar Klachtenregeling ongewenste intimiteiten openbaar onderwijs Deze regeling is in werking getreden op 14-03-1995. Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van

Nadere informatie

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle,

Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, Het bevoegd gezag van Vivente, stichting voor christelijke primair onderwijs, gevestigd te Zwolle, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op

Nadere informatie

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor

Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Klachtenregeling Vereniging van Scholen met de Bijbel Dr. G. van Goor Vooraf De klachtenregeling zoals door het bevoegd gezag (=schoolbestuur) is vastgesteld is gebaseerd op de modelklachtenregeling van

Nadere informatie

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg

Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Juli 2011. Protocol Overblijven Obs. De Kern Hardenberg Inleiding Het schoolbestuur is verantwoordelijk voor het (laten) organiseren van de overblijf. De school bepaalt in overleg met de ouders de manier

Nadere informatie

Gereformeerd onderwijs 2.0

Gereformeerd onderwijs 2.0 Gereformeerd onderwijs 2.0 Eindrapport werkgroep Toekomst gereformeerd onderwijs Noord-Nederland Opdrachtgever: bestuur Noorderbasis, bestuur GBS De Wierde, bestuur GBS Eben Haëzer, bestuur VGSO, bestuur

Nadere informatie

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015

Beleidsvoornemens. Vereniging tot Stichting en Instandhouding. School met de Bijbel. Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Beleidsvoornemens Vereniging tot Stichting en Instandhouding School met de Bijbel te Kinderdijk/Alblasserdam 2012-2015 Met elkaar staan wij rondom uw kind Mei 2014 (herzien) Inleiding De Vereniging tot

Nadere informatie

Inhoud. Voorwoord Algemene uitgangspunten Praktische consequenties (plichten)... 4 Procedure toelating... 4

Inhoud. Voorwoord Algemene uitgangspunten Praktische consequenties (plichten)... 4 Procedure toelating... 4 TOELATINGS BELEID Inhoud Voorwoord... 3 Onderwerp... 3 Algemene uitgangspunten... 3 Visie en onderscheidend vermogen... 3 Kringen van identiteit... 3 Praktische consequenties (plichten)... 4 Procedure

Nadere informatie

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij

Klachtenregeling. Deel. Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij Klachtenregeling Deel 1 Van Beleid Klachten bij Scholengroep LeerTij 1 Het bevoegd gezag van Scholengroep LeerTij, stichting voor openbaar, PC en RK-onderwijs, statutair gevestigd te Terneuzen, gelet op

Nadere informatie

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in

Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in Identiteitsdocument Met de Bijbel op weg de wereld in 1. We willen gereformeerd zijn 2. We geloven in genade 3. We zijn samen op reis Gereformeerd onderwijs voor christenen Met de Bijbel op weg de wereld

Nadere informatie

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS

KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS KLACHTENREGELING ONS MIDDELBAAR ONDERWIJS 2011. Ons Middelbaar Onderwijs, Tilburg Alle rechten voorbehouden. Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand,

Nadere informatie

Bijlage III Cl Klachtenregeling voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs en een algemene toelichting daarop

Bijlage III Cl Klachtenregeling voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs en een algemene toelichting daarop Bijlage III Cl Klachtenregeling voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs en een algemene toelichting daarop KLACHTENREGELING voor het gereformeerd primair- en voortgezet onderwijs Het bevoegd

Nadere informatie

Overblijfbeleid openbaar primair onderwijs Lochem

Overblijfbeleid openbaar primair onderwijs Lochem 1 Inleiding Als ouders een school kiezen vragen ze vaak naar de overblijfmogelijkheden op de school. Zij willen gebruik maken van de overblijfregeling omdat ze werken, studeren of andere verplichtingen

Nadere informatie

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009.

Werkgroepen Herman Jozef school 2008-2009. INSPRAAK Schoolbestuur. De Herman Jozefschool maakt onderdeel uit van de Stichting voor Katholiek en Interconfessioneel Primair Onderwijs in de gemeente Sint-Michielsgestel. De Stichting heeft de zorg

Nadere informatie

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten.

Taken/ verantwoordelijkheden overblijfkracht Huisregels tijdens het eten. Basisschool St. Jozef School maken we samen Reglement tussenschoolse opvang 1. Algemeen 1.1. Dit reglement bepaalt hoe de tussenschoolse opvang van de kinderen in de middagpauze georganiseerd is. De functie

Nadere informatie

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool

Resultaten oudertevredenheidpeiling maart Paasbergschool Resultaten oudertevredenheidpeiling maart 2012 Paasbergschool 1. algemeen In maart 2012 hebben de ouders van de leerlingen van de Paasbergschool meegedaan aan een tevredenheidsonderzoek aan de hand van

Nadere informatie

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014

Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker. Jaarverslag 2013-2014 Medezeggenschapsraad Josephschool Pijnacker Jaarverslag 2013-2014 Januari 2015 Inhoudsopgave 1 Inleiding...3 2 De medezeggenschapsraad...4 2.1 Doel en bevoegdheden medezeggenschapsraad...4 2.2 Samenstelling

Nadere informatie

Bijlage 2: Klachtenregeling

Bijlage 2: Klachtenregeling Bijlage 2: Klachtenregeling KLACHTENREGELING DRIESTAR COLLEGE Het bevoegd gezag, de Stichting voor Christelijk Voortgezet Onderwijs op Reformatorische grondslag "De Driestar" te Gouda, gelet op de bepalingen

Nadere informatie

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen.

Artikel 3. Voordat de directeur besluit tot weigering van toelating stelt hij/zij de ouders in de gelegenheid hun zienswijze naar voren te brengen. Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding. Vastgesteld door AD d.d. 9 juni 2010 Algemeen Artikel 1. Deze regeling verstaat onder:

Nadere informatie

Klachtenregeling Bonaventuracollege

Klachtenregeling Bonaventuracollege Klachtenregeling Bonaventuracollege Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1 In deze regeling wordt verstaan onder een : a. school: een school als bedoeld in de Wet op het Voortgezet Onderwijs; b. commissie:

Nadere informatie

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én

- de criteria en aandachtspunten aan de hand waarvan de plaatsing in de groepen geschiedt; én Protocol groepsindeling 1. Inleiding De school heeft tot taak het onderwijs zodanig in te richten dat de leerlingen een ononderbroken ontwikkelingsproces kunnen doorlopen. Het onderwijs moet door de school

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL. : c.b.s. De Wel : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. DE WEL School : c.b.s. De Wel Plaats : Broeksterwoude BRIN-nummer : 06TC Onderzoeksnummer : 93403 Datum schoolbezoek : 11 juni 2007 Datum vaststelling : 23 augustus 2007

Nadere informatie

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM

SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM SCHOOLGIDS OPENBARE MONTESSORISCHOOL DE TRINOOM 2016-2017 1. Inleiding: karakterisering van de school. Wij staan als team van Montessorischool De Trinoom elke dag met veel plezier klaar voor onze leerlingen

Nadere informatie

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015

WERKPLAN. Medezeggenschapsraad. CBS t Loo 2014-2015 WERKPLAN Medezeggenschapsraad CBS t Loo 2014-2015 Zelhem, september 2014. Pagina 1 van 7 1 Inleiding Doelstelling Dit document legt de plannen van de MR vast voor het schooljaar 2014 2015. Citaat uit de

Nadere informatie

1. Aan elke school binnen de Stichting voor Prot. Chr. SO/VSO is een ouderraad ingesteld.

1. Aan elke school binnen de Stichting voor Prot. Chr. SO/VSO is een ouderraad ingesteld. REGLEMENT OUDERRAAD ALGEMEEN Artikel 1 Dit reglement verstaat onder: Ouders Ouderraad Bevoegd gezag Medezeggenschapsraad School Schoolleiding Ouders, voogden en verzorgers van bij de school ingeschreven

Nadere informatie

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO

Klachtenregeling Avondopleidingen SKO Avondopleidingen SKO Postbus 2227 5260 CE Vught tel: 073-656 22 77 fax:073-657 16 63 e-mail: info@avondopleidingen.info De opleidingen van SKO worden verzorgd op het: Maurick College Titus Brandsmalaan

Nadere informatie

Klachtenregeling Staring College

Klachtenregeling Staring College Klachtenregeling Staring College Het bevoegd gezag van het Staring College, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs;

Nadere informatie

STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO. De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie

STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO. De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie STICHTING VOOR PROTESTANTS CHRISTELIJK PRIMAIR ONDERWIJS CHRONO De invulling van de Protestants Christelijke identiteit Beleidsnotitie Beleidsplan behandeld door: Directeuren overleg College van Bestuur

Nadere informatie

Klachtenregeling BIJLAGE 8 SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN

Klachtenregeling BIJLAGE 8 SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN Klachtenregeling BIJLAGE 8 SCHOOLVEILIGHEIDSPLAN Versiecode: OI-SVP-01 -B8 KLACHTENREGELING Vereniging voor Gereformeerd Primair Onderwijs Accretio, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs,

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK C.B.S. IT GROVESTINSHÔF School : c.b.s. It Grovestinshôf Plaats : Koudum BRIN-nummer : 06QN Onderzoeksnummer : 74173 Datum schoolbezoek : 25 april 2006 Datum vaststelling :

Nadere informatie

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen

Statuut Medezeggenschap. van. Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen van Stichting Gewoon Speciaal te Maarssen waaronder begrepen: De Brug (brinnummer 02GQ) De Driehoek (09OE) Het Klaverblad (brinnummer 01JW) De Stuifheuvel (brinnummer 19RT) De Vijverhof (brinnummer 02WE)

Nadere informatie

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro,

Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs. Het bevoegd gezag Auro, 1 Klachtenregeling van Auro, Stichting voor Openbaar Primair Onderwijs Het bevoegd gezag Auro, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag,

Klachtenregeling ENMS. 2 Begripsbepalingen. 3 Behandeling van de klachten. Het bevoegd gezag, Klachtenregeling ENMS Het bevoegd gezag, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs, de Wet op de expertisecentra en de Wet op het voortgezet onderwijs; gehoord de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad;

Nadere informatie

Communicatieplan MR Triangel

Communicatieplan MR Triangel Communicatieplan MR Triangel Voorwoord In de MR wordt gediscussieerd over onderwerpen die verstrekkende gevolgen kunnen hebben voor leerlingen en ouders. Om adviezen te formuleren en instemming te verlenen,

Nadere informatie

Reglement Tussenschoolse Opvang

Reglement Tussenschoolse Opvang Reglement Tussenschoolse Opvang 1. Begrippen TSO Tussenschoolse opvang, volgens de Wet op het primair onderwijs (artikel 45) moeten scholen leerlingen in de gelegenheid stellen onder toezicht de middagpauze

Nadere informatie

Klachtenregeling primair onderwijs

Klachtenregeling primair onderwijs Klachtenregeling primair onderwijs Het bevoegd gezag van obs Hendrik van Brederode, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair onderwijs en de Wet op de expertisecentra, gehoord de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder:

Artikel 1. Dit reglement verstaat onder: REGLEMENT OUDERCOMMISSIE AL-GHAZALI UITGANGSPUNTEN Onderwijs omvat meer dan scholing alleen. Naast scholing zijn ook de opvoeding die de kinderen krijgen, de begeleiding en andere vormen van leren en vorming

Nadere informatie

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs

Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs 1600 Reglement voorfase klachtbehandeling H 3 O ten behoeve van het primair en voortgezet onderwijs Artikel 1 1. In dit reglement wordt verstaan onder betrokkene: een lid van het personeel, een lid van

Nadere informatie

3 De visie van de Prinses Julianaschool

3 De visie van de Prinses Julianaschool 3 De visie van de Prinses Julianaschool 3.1 Visie op het onderwijs De missie: Prinses Julianaschool, school voor geborgenheid, (basis)kennis en zorg. De Prinses Julianaschool biedt kinderen een veilige

Nadere informatie

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs.

Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. Het Baken: Een school van de Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs. De Vereniging voor Christelijk Primair Onderwijs in Spijkenisse bestaat ruim 100 jaar. Gedurende die honderd jaar hebben wij

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK OBS DE MEANDER School : OBS De Meander Plaats : Delfgauw BRIN-nummer : 28CZ Onderzoeksnummer : 90721 Datum schoolbezoek : 16 januari 2007 Datum vaststelling : 7 mei 2007 INHOUDSOPGAVE

Nadere informatie

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl)

Dit statuut is gebaseerd op het voorbeeldstatuut van de Stichting Onderwijsgeschillen (infowms.nl) Medezeggenschapsstatuut Voortgezet Onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar Preambule Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad

Nadere informatie

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden:

Missie school Vanuit onze visie op het onderwijs volgt onze missie met BRON-waarden: Missie en visie Basisschool met de Bijbel Bij de Bron is één van de tien scholen uitgaande van de Vereniging tot Stichting en Instandhouding van Scholen voor Christelijk Nationaal Schoolonderwijs te Putten.

Nadere informatie

Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen.

Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen. Identiteitsnotitie Protestants Christelijke Basisschool De Schakel te Vinkeveen. 1. Inleiding: Middels deze notitie proberen we op een herkenbare en duidelijke manier uiting te geven aan de identiteit

Nadere informatie

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen

1. Er zijn op iedere school ten minste twee contactpersonen die de klager verwijzen Bijlage 1 a klachtenregeling Hoofdstuk 1 Begripsbepalingen Artikel 1 1. In deze regeling wordt verstaan onder: a. school: een school als bedoeld in de Wet op het primair onderwijs; b. klachtencommissie:

Nadere informatie

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer :

RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI. Onderzoeksnummer : RAPPORT ONDERZOEK IN HET KADER VAN HET VIERJAARLIJKS BEZOEK OP PANTA RHEI School : Panta Rhei Plaats : Almere BRIN-nummer : 12QK Onderzoeksnummer : 112991 Datum schoolbezoek : 15 mei 2009 Datum vaststelling

Nadere informatie

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding

Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Regeling toelating, schorsing en verwijdering leerlingen van MosaLira stichting voor leren, onderwijs en opvoeding Bestuur Vastgesteld 9 juni 2010 Update 27 januari 2013 Aanpassingen n.a.v. wijzingen WPO

Nadere informatie

Klachtenregeling. onderwijs

Klachtenregeling. onderwijs Klachtenregeling onderwijs maart 2013 Klachtenregeling Stellingwerf College Inhoud Hoofdstuk 1: begripsbepalingen Algemeen Artikel 1 Hoofdstuk 2: behandeling van de klachten Artikel 2: aanstelling en taken

Nadere informatie

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN

VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN VEEL GESTELDE VRAGEN OVER ANDERE SCHOOLTIJDEN Waarom de overstap naar andere schooltijden? We verwachten dat bij invoering van Andere Schooltijden met korte middagpauze er meer rust en regelmaat voor de

Nadere informatie

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander

Overblijfreglement. CBS Willem-Alexander Overblijfreglement CBS Willem-Alexander GELDIG VOOR HET SCHOOLJAAR 2013-2014. Geachte ouders/verzorgers, Voor u ligt het overblijfreglement van de Willem-Alexander school. Het is opgesplitst in drie delen.

Nadere informatie

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs.

Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. Klachtenregeling Waar mensen werken ontstaan misverstanden, worden fouten gemaakt en kan er iets misgaan in de communicatie. Dat geldt ook voor het onderwijs. In beginsel kan iemand met een klacht zich

Nadere informatie

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL

KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL KLACHTENREGELING BERG EN BOSCHSCHOOL Klachtenregeling Berg en Boschschool - april 2015 1 1 Inleiding In artikel 3 van de Arbowet is opgenomen dat het bevoegd gezag beleid betreffende preventie en bestrijding

Nadere informatie

Klachtenregeling Stichting PrimAH

Klachtenregeling Stichting PrimAH Klachtenregeling Stichting PrimAH Inhoud Inleiding... 3 Voorkomen van klachten... 3 Begripsbepalingen... 3 De contactpersoon... 3 De externe vertrouwenspersoon... 4 De klachtencommissie... 4 De procedure

Nadere informatie

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014

Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide. December 2014 Vragen & Antwoorden Continurooster CBS Ackerweide December 2014 Inhoud Inleiding... 3 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen 1 t/m 4 eruit?... 4 Hoe ziet de invulling van de pauze van de groepen

Nadere informatie

CP3. Naar de basisschool

CP3. Naar de basisschool CP Naar de basisschool In Nederland gaan de meeste kinderen als ze vier jaar zijn, naar de basisschool. Vanaf hun vijfde jaar zijn kinderen leerplichtig. Dan moeten ze naar school. In deze cruciale praktijksituatie

Nadere informatie

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF

REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF REGLEMENT TUSSENSCHOOLSE OPVANG (TSO) T.B.V. RKBS DE RUIF Januari 2016 Aangepast voor schooljaar 2015/2016 R.Weber Januari 2013 Aangepast voor schooljaar 2012/2013 R. Weber A Januari 2013 Aangepast artikelen

Nadere informatie

klachtenregeling CSG Eekeringe

klachtenregeling CSG Eekeringe klachtenregeling CSG Eekeringe Toelichting: klachtenregeling voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een

Nadere informatie

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373.

Klachten Regeling. 1 januari 2010. Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs groepgroningen.nl K.v.K. 345.7373. Klachten Regeling Onderwerp Klachtenregeling Openbaar Onderwijs Groep Groningen Definitief Bezoekadres Postadres - Europaweg 8 9723 AS Groningen Postbus 744 9700 AG Groningen info@o2g2.nl www.openbaaronderwijs

Nadere informatie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie

Overblijfprotocol. St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink. Schooljaar 2013-2014. definitieve versie Overblijfprotocol St. Boter Kaas & Overblijf en Basisschool De Vink Schooljaar 2013-2014 definitieve versie 1. Inleiding Stichting Boter Kaas & Overblijf (BKO) verzorgt per 2 september 2013 de Tussenschoolse

Nadere informatie

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum

Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Klachtenregeling Voor het primair en voortgezet onderwijs van de Stichting Het Rijnlands Lyceum Het bevoegd gezag van de Stichting Het Rijnlands Lyceum, gelet op de bepalingen van de Wet op het primair

Nadere informatie

Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen

Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen Info Samen dragen Besturen Zeeuwse reformatorische basisscholen slaan de handen ineen Nieuwsbrief februari 2015 Geachte ouder, geachte belangstellende, Al een aantal jaren bundelen christelijke en reformatorische

Nadere informatie

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs

Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs Model klachtenregeling primair en voortgezet onderwijs De inwerkingtreding van de Kwaliteitswet per 1 augustus 1998 hield onder meer in dat schoolbesturen verplicht werden een klachtenregeling voor elk

Nadere informatie

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen

Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Jaarplan 2014-2015 Medezeggenschapsraad Daltonbasisschool de Edelsteen Inhoud Inleiding... 3 1. Taken MR... 4 1.1. MR... 4 1.2. Gemeenschappelijke MR (GMR)... 4 2. Samenstelling en taakverdeling... 5 3.

Nadere informatie

Zorgplicht voor de scholen

Zorgplicht voor de scholen Zorgplicht voor de scholen In het kader van de wet passend onderwijs hebben de scholen zorgplicht. Dit geldt voor leerlingen die extra ondersteuning behoeven. 1. procedure aanmelding bij reguliere school

Nadere informatie

Protocol contact ouders - school

Protocol contact ouders - school Het Mozaïek Houten. Protocol contact ouders - school Wederzijds vertrouwen en openheid naar elkaar toe Dit is uitgangspunt in het contact tussen ouders en leerkrachten/directie. Bij vragen en/of opmerkingen:

Nadere informatie

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer :

RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK. : De Toermalijn. Onderzoeksnummer : RAPPORT VAN BEVINDINGEN KWALITEITSONDERZOEK School : De Toermalijn Plaats : Arnhem BRIN-nummer : 15XH Onderzoeksnummer : 104068 Datum schoolbezoek : 18 maart 2008 Concept datum : 21 mei 2008 Datum vaststelling

Nadere informatie

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot

THYv GRT. Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Leerlingenstatuut Voortgezet Onderwijs Best-Oirschot Vooraf Het leerlingenstatuut bevat een aantal afspraken en procedures waar leerlingen direct of indirect bij betrokken zijn. Het leerlingenstatuut is

Nadere informatie

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA

RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA RAPPORT JAARLIJKS ONDERZOEK PCB PRINSES JULIANA School : PCB Prinses Juliana Plaats : Gouda BRIN-nummer : 08VP Onderzoeksnummer : 89264 Datum schoolbezoek : 24 november 2006 Datum vaststelling : 16 januari

Nadere informatie

HET OVERBLIJFREGLEMENT:

HET OVERBLIJFREGLEMENT: HET OVERBLIJFREGLEMENT: De medezeggenschapsraad heeft haar instemming gegeven ( ouders instemmingsrecht en leerkrachten, adviesrecht) over dit overblijfreglement volgens artikel: 9c van de wet medezeggenschap

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs

Medezeggenschapsstatuut van Stichting Het Rijnlands Lyceum te Wassenaar, primair onderwijs Medezeggenschapsstatuut van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" te Wassenaar, primair onderwijs Het bestuur van Stichting "Het Rijnlands Lyceum" en de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad van de gemeenschappelijke

Nadere informatie

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8

Inhoudsopgave: Even voorstellen 5. Waar staan we voor 7. Ons onderwijs 7. Boeiend onderwijs: 8. Kwaliteit bewaken 8 Informatiegids Inhoudsopgave: Even voorstellen 5 Waar staan we voor 7 Ons onderwijs 7 Boeiend onderwijs: 8 Kwaliteit bewaken 8 Veiligheid door respect en regels 9 Open voor vernieuwingen 9 Engels en Frans

Nadere informatie

Vernieuwende elementen 1. Visie op ouderbetrokkenheid is gestimuleerd vanuit het bovenschools management

Vernieuwende elementen 1. Visie op ouderbetrokkenheid is gestimuleerd vanuit het bovenschools management Nederlandse Hervormde Basisschool De Lelie Driebruggen pagina 1 De Lelie: samen bouwen aan een veilig schoolklimaat en onderwijs op maat, in afhankelijkheid en vertrouwen De Lelie in Driebruggen is een

Nadere informatie

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs

Klachtenregelingen. Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Klachtenregelingen Rotterdamse Vereniging voor Katholiek Onderwijs Preambule Per 1 januari 2018 vallen alle peuterspeelzalen onder de wettelijke term kinderopvang. Vooruitlopend daarop wordt, waar nog

Nadere informatie

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen

Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Het doel van het pestprotocol is: Alle kinderen moeten zich in hun basisschoolperiode veilig kunnen voelen, zodat zij zich optimaal kunnen ontwikkelen Door regels en afspraken zichtbaar te maken kunnen

Nadere informatie

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk

Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk Medezeggenschapsstatuut van Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland te Beverwijk versie september 2015 Preambule Het bestuur van de Stichting voor Voortgezet Onderwijs Kennemerland en de gemeenschappelijke

Nadere informatie

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1

I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N. w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l. 5 september 2014 INFO 1 I N F O D A C O S T A S C H O O L H O O G R A V E N w w w. d a c o s t a - h o o g r a v e n. n l 5 september 2014 INFO 1 IN DEZE INFO Teamontwikkeling Inschrijven op school Informatie-avonden Afstemmingsgesprekken

Nadere informatie