1. algemeen de school waar de school voor staat het klimaat en missie van de school 21 2

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1. algemeen 17 2. de school 18 3. waar de school voor staat 20 4. het klimaat en missie van de school 21 2"

Transcriptie

1 Schoolgids deel A De Wartburg

2 Inhoud (Bestuur) 0 een woord vooraf 1 1. bestuur en identiteit uitgangspunten en doelstelling schoolvereniging bestuurssamenstelling en ledenvergadering beleidsvormend besturen het lidmaatschap van de vereniging beleid t.a.v. wa-verzekering / ongevallenverzekering de identiteit bij de aanmelding van leerlingen het uitdragen van de identiteit op school de eventuele schorsing en verwijdering van leerlingen klachten voor- en naschoolse opvang medezeggenschapsraad 14 Inhoud (Algemeen) 1. algemeen de school waar de school voor staat het klimaat en missie van de school 21 2

3 5. aanmelding leerlingen / toelatingsbeleid de organisatie van de school de samenstelling van het team de activiteiten voor de kinderen de ouders klachtenregeling ouderbijdragen schoolregels schoolverzuim / extra vrije dagen de zorg voor de kinderen schoolontwikkeling het aantal uren onderwijs resultaten overgang naar het voortgezet onderwijs tot slot 74 3

4 0 Een woord vooraf Deze schoolgids is bestemd voor alle ouders en verzorger(s) van de leerlingen op De Wartburg. De schoolgids heeft tevens een functie voor alle ouders en verzorger(s) van toekomstige leerlingen. Voor hen geeft deze schoolgids een beschrijving van wat zij van de school mogen verwachten. Op grond daarvan kunnen zij een beslissing nemen of hun kind op onze school past. In deze schoolgids schetsen wij u een beeld van De Wartburg. In de eerste plaats betreft dat de identiteit van waaruit we het onderwijs geven; maar ook het pedagogische klimaat op de school, de wijze waarop het onderwijs georganiseerd wordt, hoe de contacten met u onderhouden worden, hoe de leerlingen gevolgd worden in hun ontwikkeling en hun leervorderingen en op welke wijze ingespeeld wordt als er zich knelpunten in de ontwikkeling voordoen. Daarnaast biedt de schoolgids antwoord op vele praktische vragen, zoals wanneer er vrije dagen en vakanties zijn, wanneer leerlingen verlof krijgen, hoe het overblijven geregeld is, wat we doen met uw vrijwillige ouderbijdrage en op welke wijze u klachten over de school kunt indienen. De schoolgids wordt jaarlijks aan het eind van het cursusjaar geactualiseerd; door het bestuur vastgesteld en uitgedeeld aan alle ouders van de school en leden van de schoolvereniging. Uiteraard krijgen ouders die tussentijds een leerling aanmelden een exemplaar aangeboden. - Bestuursdeel. Gaat met name over de identiteit - Deel A. Schetst een beeld van de school. - Deel B. Geeft meer praktische informatie. Hebt u opmerkingen over de inhoud of de vorm van deze schoolgids, dan vernemen wij dat graag van u. Hebt u vragen over het onderwijs op onze school, schroom dan niet hierover contact op te nemen met de directie van de school. Wij stellen het onderlinge contact zeer op prijs. 4

5 5

6 De Wartburg is een kasteel op een heuvel van 441 m hoog boven de stad Eisenach in het Duitse Thüringen. Het werd waarschijnlijk in 1067 gesticht. In dit kasteel vertaalde Luther als jonker Jörg het Nieuwe Testament. Naar dit kasteel is onze school vernoemd. 6

7 Schoolgids Bestuursdeel 7

8 1. Bestuur en identiteit 1.1. Uitgangspunten en doelstelling schoolvereniging De reformatorische basisscholen De Wittenberg en De Wartburg gaan uit van De Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag. Deze scholen hebben als grondslag de Heilige Schrift als het onfeilbare Woord van God. Daarbij onderschrijft de vereniging geheel en onvoorwaardelijk de Drie Formulieren van Enigheid, zoals deze zijn vastgesteld door de Nationale Synode van Dordrecht (1618 en 1619). Op de scholen wordt alleen de Statenvertaling gebruikt. Verder wordt er gebruik gemaakt van de psalmberijming van De leden van de vereniging stellen zich ten doel de belangen van de door haar gestichte scholen te bevorderen in overeenstemming met de statuten van de vereniging. De scholen hebben een onderwijzende en opvoedende taak. De scholen geven hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders, overeenkomstig de doopbelofte. Van ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school behoren in elkaars verlengde te liggen (overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid). Onderwijskundig gezien hebben de scholen het doel de talenten die de kinderen gekregen hebben te helpen ontplooien en benutten. Uiteindelijk zal hun vorming er op uitlopen dat ze in het vervolgonderwijs de bij hen passende leerweg kunnen vervolgen. En dat het onderwijs op onze scholen ertoe bijdraagt dat de leerlingen vanuit een christelijke levenshouding in hun verdere leven volgens de waarden en normen van de Bijbel in de maatschappij participeren Bestuurssamenstelling en ledenvergadering De schoolvereniging heeft een bestuur waarin elf bestuursleden zitting hebben. In de schoolvereniging participeren de volgende kerkgenootschappen: de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland en hervormde gemeenten op gereformeerde 8

9 grondslag. Eén keer per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden, waarin beurtelings een aantal bestuursleden aftredend zijn. Op deze vergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging Beleidsvormend besturen Het bestuur werkt vanaf het schooljaar volgens het model van beleidsvormend besturen. Dat wil zeggen dat op bijna alle terreinen van het schoolleven door het bestuur kaders zijn aangegeven waarbinnen de directeur en het managementteam kunnen opereren. Binnen de gestelde kaders heeft de directie en het team de taak om goed onderwijs te leveren. Dit wordt door het bestuur gemeten door periodieke rapportages te vragen op alle terreinen van het schoolleven. Zo krijgt het bestuur inzicht in de opbrengsten van bijv. het onderwijs, de leerlingenzorg en de financiën. Aan de hand van die rapportages kan het bestuur (indien nodig) het management verplichten tot het bijstellen van het beleid. Met betrekking tot identiteitszaken heeft het bestuur een meer directe betrokkenheid, bijv. bij de benoeming van nieuwe personeelsleden, bij de aanschaf van een nieuwe methode voor Bijbelonderwijs en bijv. bij de toelating van kinderen op de school. Het bestuur uit ook z n betrokkenheid door schoolbezoeken en regelmatig overleg met de directie Het lidmaatschap van de vereniging De aanmelding en toelating van de leerlingen staat los van het lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap van de vereniging moet aangevraagd worden bij de secretaris van het schoolbestuur. Het aanmeldingsformulier kan bij hem opgevraagd worden. Bij de aanmelding van een leerling wordt hiervoor ook een aanmeldingsformulier verstrekt. De leden van de schoolvereniging betalen een jaarlijkse contributie van minimaal 17,50 euro per jaar Beleid t.a.v. WA-verzekering / ongevallenverzekering Het bestuur heeft geen WA-verzekering en geen ongevallenverzekering afgesloten. In 2006 hebben we hierover uitgebreid doorgesproken en ook overleg gehad met een aantal kerkenraden. Daaruit kwam naar voren: de oude lijn voortzetten. Wel de 9

10 roeping dit in het geloof te doen; waarbij we ook niet over elkaars geweten mogen heersen. Wel willen we meer onze verantwoordelijkheid hierin nemen: er wordt nu jaarlijks een geldbedrag gespaard voor als zich onverhoopt vervelende zaken voordoen. Jaarlijks zal het bestuur ontheffing voor de verplichting tot een WAverzekering voor overblijfkrachten aanvragen bij de inspectie De identiteit bij de aanmelding van leerlingen In opvoeding en onderwijs wordt van de ouder(s), eventueel voogd(en) of verzorger(s), verwacht dat zij grote waarde hechten aan de eenheid van gezin, kerk en school. De opvattingen van school en gezin dienen overeen te komen, onder meer in het eenparig afwijzen van alle normvervaging, het gebruik van televisie, ongefilterd internet en goddeloze lectuur, gezagsondermijning, sportverdwazing, modegrillen, en het loslaten van de Bijbelse leer. Kortom: een wereldse levensstijl. Daarbij is het vooral van belang hoe we omgaan met alles wat vanuit onze godloze cultuur op ons afkomt. Leven we in de vreze des Heeren en gaan we zo biddend voor Zijn aangezicht onze weg? Het gaat ons dus niet om wetjes en regeltjes, maar om het hart. Om in afhankelijkheid van de Heere en in aanhankelijkheid aan Hem in gezin, kerk en school onze weg te gaan. De toelating is in principe mogelijk voor leerlingen uit gezinnen waarvan de ouders belijdende en kerkelijk meelevende leden zijn van één van de kerken die in de statuten genoemd worden (zie onder 1.2) en die de grondslag van de schoolvereniging (zie 1.1) onderschrijven. Met ouders die voor het eerst een kind aanmelden, wordt door de directie een kennismakingsgesprek gevoerd. Het kan zijn dat het bestuur (na contact met de directie) voor de toelating nog een gesprek wil hebben met de betrokken ouder(s). De aanmelding gebeurt door middel van een formulier dat op school verkrijgbaar is. Voordat een leerling toegelaten wordt, moeten de ouder(s) / verzorger(s) / voogd(en) een identiteitsverklaring tekenen. Hierin wordt onder andere vermeld dat leerlingen waarvan de ouders in het bezit zijn van televisie en / of ongefilterd internet niet op de school geplaatst kunnen worden. Bij iedere aanmelding wordt de identiteitsverklaring ondertekend. Deze vervangt tevens alle eerdere verklaringen die door ouders voor reeds schoolgaande kinderen zijn getekend. 10

11 1.7. Het uitdragen van de identiteit op school Beide scholen proberen op alle gebieden van het schoolleven de identiteit vorm te geven, zoals die in de statuten is verwoord. Op grond van Schrift en belijdenis belijden we dat de mens is geschapen om tot Gods eer te leven. Daartoe schiep God de mens naar Zijn Beeld. In de zondeval is de mens moed- en vrijwillig van God afgevallen. Daardoor is de mens uit zichzelf onbekwaam tot enig zaligmakend goed en geneigd tot alle kwaad. Toch blijft God de eis handhaven dat de mens tot Zijn eer moet leven. God is zo oneindig goed dat Hij in Christus de Weg gegeven heeft tot behoud. Zo kunnen we door wedergeboorte en bekering door en in Christus met God verzoend worden. Dan wordt het ongeloof de ergste zonde, omdat we dan ten diepste de Zoon van God versmaden en God tot een leugenaar maken. En de genade van God is zo n groot wonder dat we niets liever willen dan tot eer van de Heere leven. Overigens ligt die eis ook op ons: we worden vanuit de Heilige Doop vermaant en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid! Het is onze plicht dat we met elkaar, in afhankelijkheid van de HEERE, de kinderen in liefde voorleven en waarschuwen tot hun eeuwig heil. Daarom zouden we toch niet anders moeten willen dan uit liefde tot de Heere wereldgelijkvormig gedrag vermijden. Dit komt tot uiting in onze woorden en daden, maar ook in uiterlijke zaken zoals in onze kleding. Niet vanuit de hoogte, maar vanuit de warme betrokkenheid op u en uw kinderen willen we toch wat concrete zaken aangeven. Waarbij steeds geldt: laat de kinderen tot Mij komen en verhindert ze niet, want hunner is het Koninkrijk der hemelen. Gezien de Bijbelse uitgangspunten van kleding, vinden we dat op school iedereen behoorlijk gekleed en verzorgd dient te verschijnen. Het Bijbelse onderscheid tussen meisjes en jongens dient zowel in kleding als in haardracht duidelijk tot uiting te komen. We dienen zaken te vermijden die daar mee in strijd zijn, zoals het dragen van lange broeken (ook leggings) en broekrokken door meisjes. We hebben van de Heere kleding gekregen om ons lichaam te bedekken. Daarom willen we in gehoorzaamheid proberen te waken voor kleding die hiermee strijdig is, zoals te korte rokken, naveltruitjes, mouwloze T-shirts, en andere onthullende kleding. Bij de christelijke eenvoudigheid en matigheid passen ook geen wereldse uitingen zoals make-up, grote oorbellen, en kettingen bij jongens, en allerlei rages die tegen 11

12 Gods Woord ingaan. Uitgaand van de hartelijke betrokkenheid van ouders, leerlingen en personeel op de HEERE en Zijn Woord, verwachten we dat ze zich aan de schoolregels houden. We verwachten dit ook van andere familie en/of gezinsleden bij het bezoeken van onze school. Laten we zo in liefde op elkaar acht geven! 1.8. De eventuele schorsing en verwijdering van leerlingen De toelating van kinderen (zie 1.6) vindt plaats onder voorwaarden met betrekking tot de identiteit. Het niet nakomen van de schoolregels met betrekking tot de identiteit betekent dat de school het recht heeft om het kind de toegang tot de lessen te ontzeggen. Definitieve verwijdering van de school kan alleen plaatsvinden in overleg met het bestuur, na herhaald overleg met en door schriftelijke mededeling aan de ouders. Deze regels worden ook gehanteerd wanneer het kind vanwege zijn / haar gedrag niet langer op school kan worden gehandhaafd. U zult begrijpen dat dit niet anders dan met pijn, in liefde en met diepe betrokkenheid op u en uw kinderen dient te gebeuren. 12

13 1.9. Het personeel en de identiteit Als bestuur werven we personeelsleden die passen binnen de identiteit en het onderwijskundig concept van de scholen. Het personeel dient dus van harte te staan achter de identiteit van de school. Daarbij is het de roeping van elk personeelslid om de identiteit voor te leven en door te geven vanuit de vreze des Heeren Klachten Klachten dienen op een goede wijze behandeld te worden. De Bijbel geeft in Mattheüs 18 richtlijnen voor het omgaan met klachten. Elke klacht dient in de eerste plaats met de aangeklaagde (b.v. een personeelslid) besproken te worden. Leidt dit niet tot resultaat of overeenstemming, dan staat de weg open om hierover met de direct leidinggevende (een MT-lid) te spreken. Leidt dat niet tot resultaat, dan wordt er gesproken met de directeur en / of de vertrouwenspersoon. Als laatste komt het bevoegd gezag (het bestuur) in beeld. 13

14 Dit geldt ook voor klachten met betrekking tot de identiteit op de school. Alleen bij klachten over de identiteit van het bestuur / de schoolvereniging kunt u direct bij het bestuur terecht. Verder verwijzen we u naar de klachtenprocedure verderop in deze schoolgids Voor- en naschoolse opvang Het bestuur ziet voor de school geen taak in de opvang van kinderen voor- en na schooltijd. De school is voor het aanbieden van onderwijs. Voor- en na schooltijd vinden we de ouders voluit verantwoordelijk voor de christelijke opvoeding en begeleiding van hun kind(eren). Onze overheid denkt daar anders over. Zij verplicht de school die opvang te verzorgen of te laten verzorgen. De ouders kunnen dan deelnemen aan het arbeidsproces. Als bestuur kunnen we hier geen ontheffing voor krijgen. Als er ouders zijn die inderdaad deze opvang voor hun kind(eren) willen, verwijzen we u naar het gastouderbureau van de VGS. We hopen echter dat u uw plicht verstaat en de verantwoordelijkheid voor uw kind(eren) zelf op u wil en kan nemen Medezeggenschapsraad Aan beide scholen is een Medezeggenschapsraad verbonden. De minister van onderwijs heeft in een nieuwe wet (de Wet Medezeggenschap Scholen) bepaald dat alle scholen per 1 augustus 2009 een medezeggenschapsraad moeten hebben. Van schoolbesturen wordt steeds meer gevraagd verantwoording af te leggen over het gevoerde beleid. Die verantwoording is nodig ten opzichte van de overheid via de inspectie, ten opzichte van de leden omdat wij een schoolvereniging hebben, maar ook ten opzichte van de personeelsleden en de ouders van de school. Voor beide scholen betekent dit dat er een Medezeggenschapsraad (MR) is gevormd van drie ouders en drie leerkrachten. Voor beide scholen is het instemmingsrecht omgezet in adviesrecht. Ruim tweederde van de ouders en van het personeel heeft ons in die omzetting gesteund. Het bestuur hecht veel waarde aan een goed functionerende MR. We willen in alle openheid gezamenlijk het beleid vormgeven met oog voor de juiste (gezags)verhoudingen. De ouders, dan wel het personeel van de school kunnen de secretaris van de MR 14

15 schriftelijk verzoeken een onderwerp of voorstel ter bespreking op de agenda van een vergadering van de MR te plaatsen. Dit kunnen onderwerpen zijn die te maken hebben met veiligheids-, gezondheids- en welzijnsbeleid; alsmede het financiële-, onderwijskundige- en huisvestingsbeleid van de school. De secretaris voert overleg met de voorzitter of het onderwerp/voorstel wel of niet ter bespreking op de agenda wordt geplaatst. En ook wanneer de vergadering zal plaatsvinden. Binnen een week nadat de vergadering heeft plaatsgevonden, stelt de secretaris degenen die het verzoek hebben ingediend op de hoogte van het resultaat van de bespreking. Verder brengt de MR verslag uit aan de ouders over zijn werkzaamheden. Aangezien onder het bestuur twee scholen vallen, is er ook een Gemeenschappelijke Medezeggenschapsraad (GMR) werkzaam. In de vergaderingen van deze GMR worden schooloverstijgende zaken besproken. 15

16 16

17 1. Algemeen Uitgangspunten De Reformatorische basisschool De Wartburg gaat uit van De Vereniging tot het verstrekken van Basisonderwijs op Gereformeerde Grondslag te Scherpenzeel. Sinds 1992 heeft de vereniging twee scholen onder haar hoede: de al langer bestaande basisschool "De Wittenberg" en de in dat jaar gestarte basisschool "De Wartburg". De schoolvereniging heeft een bestuur waarin 11 bestuursleden zitting hebben. In de schoolvereniging participeren de volgende kerkgenootschappen: de Gereformeerde Gemeenten, de Gereformeerde Gemeenten in Nederland, de Hersteld Hervormde Kerk en de hervormde gemeenten op gereformeerde grondslag binnen de Protestantse Kerk Nederland en de Oud Gereformeerde Gemeenten in Nederland. Ook bezoeken kinderen van de Christelijk Gereformeerde kerk onze school. Ouders van deze kinderen kunnen wel lid worden van de schoolvereniging, maar niet als bestuurslid gekozen worden. Eénmaal per jaar wordt er een ledenvergadering gehouden, waarin beurtelings een aantal bestuursleden aftredend is. Doelstelling vereniging De leden van de vereniging stellen zich ten doel de belangen van de door haar gestichte scholen te bevorderen in overeenstemming met de statuten van de vereniging. Enkele aandachtspunten uit de statuten: De vereniging is gegrond op Gods Woord en de Drie Formulieren van Enigheid. 17

18 Op de scholen wordt alleen de Statenvertaling gebruikt. Op de scholen wordt gebruik gemaakt van de psalmberijming van Lidmaatschap vereniging De aanmelding en toelating van de leerlingen staat los van het lid worden van de vereniging. Het lidmaatschap van de vereniging moet dan ook apart aangevraagd worden bij de secretaris van het Op de jaarlijkse ledenvergadering legt het bestuur verantwoording af over het gevoerde beleid aan de leden van de vereniging. 18

19 2. De school De Wartburg is een middelgrote basisschool met ongeveer 320 leerlingen. De leerlingen van onze school komen voornamelijk uit Woudenberg, een klein gedeelte komt uit Maarn en Maarsbergen. Qua achtergrond komen onze leerlingen voornamelijk uit de participerende kerken. De ouders van onze kinderen zijn over het algemeen hoger opgeleid. De beroepen van de ouders zijn heel divers, vooral administratieve, financiële en onderwijskundige beroepen komen relatief veel voor. Het onderwijs geschiedt volgens het leerstofjaarklassensysteem, waarbinnen zoveel mogelijke gedifferentieerd wordt, zodat de leerlingen onderwijs op hun eigen niveau ontvangen. Het is mogelijk dat leerlingen een aparte leerlijn volgen. We streven ernaar om zo min mogelijk combinatiegroepen te vormen. De zorg voor kinderen met (leer)problemen heeft sterk onze aandacht. Twee Interne begeleiders coördineren de zorg. We hebben een 3-tal remedial teachers in dienst tevens is er voorzien in twee zorgklassen. De directeur en de twee teamleiders vormen samen het managementteam. Naam en adres Reformatorische basisschool "De Wartburg" Laan 1940/1945 nr CR WOUDENBERG Tel: Fax: Directeur: A. Frietema Tel

20 3. Waar de school voor staat Doel De school staat voor de opdracht de leerlingen op te voeden en te onderwijzen vanuit en overeenkomstig Gods Woord en de daarop gegronde Drie Formulieren van Enigheid. Het doel van onze school verwoorden wij als volgt: De door God geschapen kinderen op te voeden en te onderwijzen, in afhankelijkheid van de zegen des Heeren, tot een zelfstandige, God naar Zijn Woord dienende persoonlijkheid, geschikt en bereid om al de gaven, die hij van zijn Schepper ontving, te besteden tot Zijn eer en tot heil van het schepsel, in alle levensverbanden waarin God hem plaatst. (Dr. J. Waterink) Vanuit het bovenstaande doel zien wij de volgende opdracht voor de school: Leer de jongen de eerste beginselen naar de eis zijns wegs (Spr. 22 : 6) Onderwijskundig gezien heeft de school het doel de leerlingen zodanig op te leiden zodat ze in het vervolgonderwijs hun leerweg kunnen vervolgen. Uitgangspunten De school heeft een opvoedende en onderwijzende taak. De school geeft hieraan vorm vanuit dezelfde grondslag als de ouders, volgens de belofte van de Heilige doop. Van ouders wordt dan ook gevraagd de grondslag en het doel van de school te onderschrijven. Het opvoeden en onderwijzen thuis en op school behoren in elkaars verlengde te liggen. 20

21 4. Het klimaat en missie van de school In het klimaat van de school komt tot uitdrukking dat wij de Bijbel centraal stellen in het onderwijs. Dit blijkt niet alleen uit het dagelijks reserveren van een half uur Bijbelonderwijs en het vieren van de Christelijke feestdagen, maar doortrekt het gehele onderwijs. Het leven naar en vanuit Gods Woord moet merkbaar zijn in de school. De leefregels zoals deze in de Tien Geboden tot ons komen zijn voor ons norm en uitgangspunt voor het leven op school. Dit komt tot uitdrukking in de missie van de school 21

22 Dit is afgeleid van Zorgen voor elkaar Hierbij hanteren we de volgende leefregels zorgen voor elkaar luisteren naar elkaar respect hebben voor elkaar elkaar geen pijn doen God liefhebben boven alles en je naaste als jezelf. Vanuit dit uitgangspunt wil de school vormgeven aan een pedagogisch klimaat waarin het bieden van ondersteuning, het wederzijds vertrouwen, het zorgen voor elkaar en het scheppen van uitdagende leersituaties kernwoorden zijn. De kinderen moeten op onze school een gevoel van veiligheid en geborgenheid hebben. De gezagsrelatie tussen leerling en leerkracht moet dusdanig zijn dat de leerling altijd met respect leert omgaan met hen die boven hen geplaatst zijn. Aan de andere kant moeten de leerkrachten het vertrouwen van de kinderen voor zich inwinnen. De liefde voor het kind moet de basis zijn voor het omgaan met onze leerlingen. We willen een open en gezellige school zijn, waar de kinderen het naar hun zin hebben, zich wel bevinden. We zullen dan ook ons uiterste best doen om dit doel te bereiken door er altijd te zijn voor de kinderen en ouders de kinderen te zien en naar ze te luisteren, van ze te houden gezamenlijk te letten op kinderen die misschien buiten de boot vallen het accepteren en respecteren van verschillen het signaleren en onmiddellijk aanpakken van pestgedrag een open oor te hebben voor ouders, waarbij we vragen altijd serieus nemen een afwisselend lesprogramma met daarin de aandacht voor de betrokkenheid van de kinderen leuke activiteiten te organiseren 22

23 5. Aanmelding leerlingen / toelatingsbeleid Nieuwe leerlingen kunnen aangemeld worden d.m.v. een formulier dat bij de directie te verkrijgen is. Voordat een leerling op de school toegelaten wordt, moeten de ouders/verzorgers een identiteitsverklaring tekenen. Hierin wordt onder andere vermeld, dat leerlingen waarvan de ouders in het bezit zijn van een televisie en open internet, niet op de school geplaatst kunnen worden. Omstreeks eind februari wordt er voor nieuwe ouders een informatieavond gehouden. Onderdeel van deze avond is ook een persoonlijk gesprek met een directielid. 23

24 Na binnenkomst van de aanmelding wordt dit door de directie aan het bestuur gerapporteerd. Het kan zijn dat het bestuur het noodzakelijk acht, alsnog een bezoek te brengen aan de betreffende ouders. 6. De organisatie van de school De schoolorganisatie gaat uit van een leerstofjaarklassensysteem. Dat wil zeggen dat in elk leerjaar een afgesproken leerstofpakket geleerd moet worden door de leerlingen. Een van de hoofddoelen die we hiermee willen bereiken is, dat onze leerlingen in een ononderbroken ontwikkelingsproces de school kunnen doorlopen. In de groepen 1 en 2 wordt thematisch gewerkt. De leerstof is verwerkt in thema's voor projectonderwijs. Op deze wijze wordt vanuit een thema gewerkt aan de ontwikkeling van het kind. In de groepen 2 en 3 vindt een geleidelijke overgang plaats van het thematisch werken naar het programmagericht werken zoals dat in de hogere leerjaren plaats vindt. Het programmagericht werken houdt in dat de leerstof een centrale plaats inneemt. De leerstof wordt in vakken aangeboden. 24

25 Op onze school zijn we al een aantal jaren bezig om met name de zaakvakken exemplarisch aan te bieden. Dat wil zeggen dat onderwerpen in grote gehelen worden aangeboden. Waarbij de diverse vakgebieden door elkaar heen aangeboden worden. In de loop van het jaar zullen een 7-tal exempelweken op het rooster staan, waarin de kinderen met één van de onderwerpen bezig zullen zijn. Groepering Wat betreft het vormen van de groepen streeft de school naar het bieden van onderwijs in enkele jaargroepen. Toch ontkomen we er dikwijls niet aan om bepaalde combinatie-groepen te vormen. Het samenstellen van deze groepen gebeurt in overleg met directie, interne begeleider en betrokken leerkrachten, waarna het door het team bekrachtigd wordt. Groepsgrootte De school streeft naar kleine groepen in de onderbouw en middenbouw. Daardoor zijn deze groepen over het algemeen kleiner naar aantal leerlingen. In praktijk blijkt dat door de groei van de school dit doel niet altijd haalbaar is. Ook moet er soms een keuze gemaakt worden tussen een kleine combinatiegroep en een grotere enkele groep. Onze voorkeur gaat dan uit naar de enkele groep. Hierdoor zijn de leerkrachten in de gelegenheid deze leerlingen veel aandacht te geven. Zonder de overige groepen te willen onderschatten, vinden wij de fase van het aanleren van de instrumentele vaardigheden, zoals het leren schrijven, lezen en rekenen in groep 3 een zeer cruciale periode in het onderwijs. De door het ministerie beschikbare gelden voor het verkleinen van de klassen in de onderbouw worden door ons op de volgende manier ingezet. - het vormen van kleine groepen 1 t/m 4. - extra IRT in de kleutergroepen. - onze bikkelklassen (zorgklas) 25

26 Met bovengenoemde maatregelen willen we bereiken dat men name de kinderen in de onderbouw voldoende zorg ontvangen om zodoende op een zo rimpelloos mogelijke manier hun weg door onze school te vinden. Met name de overgang van groep 2 naar 3 zal hierdoor verbeterd moeten worden. Door middel van het gebruik van observatie instrumenten en LVS-toetsen zullen we nagaan of de genomen maatregelen ook daadwerkelijk resultaat hebben. Het onderwijs in de groep Vanaf groep 3 wordt bij de basisvakken veel gebruik gemaakt van klassikaal onderwijs. Dit geeft ordelijkheid en overzicht. Het biedt de leerkracht gelegenheid een goede instructie te geven over de leerstof die aan de orde is. Binnen het aanbieden van dezelfde leerstof aan de leerlingen van de groep, heeft de leerkracht de opdracht om te gaan met de verschillen tussen leerlingen. Bij de meeste vakken is het mogelijk dat de sommige leerlingen een aangepast programma volgen. Deze differentiatie wordt altijd eerst in het team vastgelegd. Daarna wordt het met de ouders doorgesproken, het kan namelijk tot gevolg hebben dat een leerling op het voortgezet onderwijs het LWO/PRO zal moeten volgen. 26

27 Lesuitval De school zal er alles aan doen om lesuitval te voorkomen. In geval van ziekte van een leerkracht zal gezocht worden naar een vervanger. U krijgt zoveel mogelijk per mail bericht over het invallen van andere leerkrachten, zodat u weet welke leerkracht er les geeft aan uw kind. Effectieve leertijd Naast het voorkomen van lesuitval streeft de school naar een zo effectief mogelijk gebruik van de schooltijd. We willen dit bereiken door: het vergroten van het zelfverantwoordelijk handelen van de leerlingen. 27

28 mogelijkheden te scheppen tot zelfwerkzaamheid. inzet van de computers die op school aanwezig zijn. effectieve instructie en gedifferentieerd leerstofaanbod. organisatie van zorg voor leerlingen met specifieke behoeften. Voor de leerlingen die specifieke behoeften hebben om zich de leerstof eigen te maken, zijn 2 interne begeleiders en 3 remedial teachers aangesteld die tot taak hebben de hulp voor deze leerlingen te coördineren en te bewaken. Zie voor meer informatie hierover in het hoofdstuk De zorg voor de kinderen. 7. De samenstelling van het team De volgende personen zijn op onze school te vinden De directeur De directeur is verantwoordelijk voor de uitvoering van het door het bestuur vastgestelde beleid. Naast bewaking van de identiteit betreft het hier het onderwijskundig-, financieeleconomisch- en personeelsbeleid. Tevens is hij belast met de dagelijkse leiding van de school. Naast uitvoerende taken vervult de directeur de leidinggevende taken met betrekking tot het primaire proces en is hij verantwoordelijk voor het onderwijskundig beleid van de school. Hij zit teamvergaderingen voor, geeft sturing aan de onderwijskundige ontwikkelingen en spreekt de leerkrachten daar ook op aan. De directeur is vrijgesteld van lesgevende taken om zijn directietaken uit te voeren. Wel geeft hij regelmatig les in diverse groepen ter vervanging van leerkrachten die gebruik maken van ADV. De teamleider onder- bovenbouw De teamleiders vormen samen met de directeur het managementteam. De teamleider onderbouw heeft de verantwoordelijkheid voor de groepen 1 t/m 4 en de 28

Schoolgids GBS de Triangel

Schoolgids GBS de Triangel 2014 2015 Schoolgids GBS de Triangel GBS de Triangel Bezoekadres: Rode Kruislaan 78 9728 CX Groningen Postadres: Postbus 8115 9702 KC Groningen 1 Tel: 0505250448 E-mail: dir.triangel@noorderbasis.nl 1.

Nadere informatie

schoolgids De Cirkel 2015-2016

schoolgids De Cirkel 2015-2016 1 Inhoud EEN WOORD VOORAF... 4 1. DE SCHOOL... 5 1.1 SITUERING VAN DE SCHOOL... 5 1.2 DE SCHOOLGROOTTE... 5 1.3 DE DIRECTIE... 5 1.4 MEDEWERKERS... 5 2. WAAR DE SCHOOL VOOR STAAT.... 6 2.1 IDENTITEIT...

Nadere informatie

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen

schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen schoolgids 2007-2008 Openbare basisschool De Meent Glimmen 1 De basisschooltijd is een fijne tijd! In deze schoolgids treft u informatie aan over de uitgangspunten van ons onderwijs. De informatie is niet

Nadere informatie

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS De Flint Schooljaar 2014-2015 SSchoolgids 2014-2015[Geef tekst op] Pagina 0 1 Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers, Voor u ligt de schoolgids deel 1 2014-2015 van De Flint, school

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes

SCHOOLGIDS 2013-2014. t Noorderlicht. Goes SCHOOLGIDS 2013-2014 t Noorderlicht Goes 1 Een nieuwe schoolgids Advertentie Gegevens PCBS t Noorderlicht P.C.B.S. t Noorderlicht De Spinne 70 T 0113 270 790 EEN NIEUWE SCHOOLGIDS 4463 CW Goes F 0113 270

Nadere informatie

Schoolgids 2013-2014

Schoolgids 2013-2014 Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave 1. De school 2 1.1 Naam 2 1.2 Woord vooraf 2 1.3 Grondslag en doelstelling van de vereniging 2 1.4 Identiteit 3 1.5 Directie 3 1.6 Situering van de school 5 1.7 Schoolgrootte

Nadere informatie

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE

SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE 2014 2015 SCHOOLGIDS REHOBOTHSCHOOL KATWIJK AAN ZEE Schoolgids Rehobothschool 2014/2015 - Hervormde basisschool Rehoboth Poolster 4 2221 NT Katwijk (ZH). Telefoon: 071-4081019 Email: directie@rehobothschool-katwijk.nl

Nadere informatie

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde

SCHOOLGIDS van. Openbare basisschool De Kiekendief. Zeewolde SCHOOLGIDS van Openbare basisschool De Kiekendief te Zeewolde Inhoudsopgave een woord vooraf 1 de school 2 waar de school voor staat 3 de organisatie van het onderwijs 4 de zorg voor de kinderen 5 de leerkrachten

Nadere informatie

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014

Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Waar leren meer is! Schoolgids 2013-2014 Inhoudsopgave Een woord vooraf 2 1 De school 3 2 Waar de school voor staat 4 3 De organisatie van het onderwijs 5 4 De zorg voor de kinderen 10 5 Kwaliteitszorg

Nadere informatie

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl

Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp. Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl Basisschool De Veldkamp Churchillstraat 2 7591 CX Denekamp Tel. 0541 351935 E-mail dir.tweesprong@konot.nl www.develdkampdk.nl 1 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de De Veldkamp... 3 Inleiding... 3 1. Wie

Nadere informatie

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl

RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen. Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl RK Basisschool Maria Beuningerstraat 63 7588 RG Beuningen Tel. 0541-341948 E-mail dir.mariaschool@konot.nl www.mariabeuningen.nl Versie 31 maart 2014 Schoolgids sjabloon Konot Inhoud Schoolgids Schoolgids

Nadere informatie

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL

CHRISTELIJKE BASISSCHOOL CHRISTELIJKE BASISSCHOOL SCHOOLGIDS 2014-2015 Christelijke Basisschool Het Palet Van Goghlaan 5 7901 GK Hoogeveen 0528-262460 hetpalet@pricoh.nl www.hetpalethoogeveen.nl VOORWOORD Geachte ouders, verzorgers

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3

Wij willen de leerlingen leren de wereld te kunnen lezen 3 Inhoud Een woord vooraf... 6 Leeswijzer... 7 Inleiding: Profiel van de school... 8 Ons onderwijs... 8 Stichting Attendiz... 9 Contactgegevens school... 9 Contactgegevens Attendiz... 9 Contactgegevens Samenwerkingsverband...

Nadere informatie

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e

B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Schoolgids B r i n k s c h o o l n e v e n v e s t i g i n g D e L i n d e Woord vooraf Met veel plezier presenteren wij u onze schoolgids. U vindt hierin praktische informatie, maar ook achtergronden

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen

SCHOOLGIDS 2012-2013. De Poeljeugd. s-heer Hendrikskinderen SCHOOLGIDS 2012-2013 De Poeljeugd s-heer Hendrikskinderen Gegevens CBS De Poeljeugd 1 Een nieuwe Advertentie schoolgids CBS De Poeljeugd Plein 15 4472 AT s-heer Hendrikskinderen T 0113 270 491 F 0113 270

Nadere informatie

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden.

Copyright 2012 Islamitische basisschool El Amien. Alle rechten voorbehouden. 1 P a g i n a Secretariaat schoolbestuur Postbus 67014 1060 JA Amsterdam IBS El Amien I Saaftingestraat 312 1069 BW Amsterdam Tel: 020-619-9970 Fax: 020-367-0145 IBS El Amien II (1) Van Gentstraat 16a

Nadere informatie

1.1. Schoolgids 2015-2016

1.1. Schoolgids 2015-2016 1.1 Schoolgids 2015-2016 INHOUDSOPGAVE Een woord vooraf 1. DE SCHOOL... 4 1.1 1.2 1.3 Schoolgegevens... 4 De Rakt-geschiedenis... 4 Schoolgrootte... 4 2. WAAR STAAT DE SCHOOL VOOR... 5 2.1 Visie op maatschappij,

Nadere informatie

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1.

Inhoud Schoolgids Schoolgids van de RK Basisschool Bernardus... 2 Inleiding... 3 1. Wie zijn wij... 4 1.1 Onze school... 4 1.2 Ons bestuur... 4 1. SCHOOLGIDS RK Basisschool Bernardus 2013 2014 Hoflaan 6 7597 LS Saasveld Tel. 074 3494327 Fax. 074 3494697 E-mail dir.bernardus@konot.nl www.bernardussv.nl 2014-2015 Inhoud Schoolgids Schoolgids van de

Nadere informatie

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1

OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 OBS De Poolster Schoolgids 2014-2015 1 SCHOOLGIDS 2014-2015 OBS De Poolster - Schoolgids 2014-2015 Colofon Openbare basisschool De Poolster Zevenhuisterweg 3 9311 VA Nieuw-Roden Postbus 131 9300 AC Roden

Nadere informatie

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl

Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Schoolgids 2015/2016 Algemene informatie Rooms Katholieke basisschool De Springplank www.rkbsdespringplank.nl - info@www.rkbsdespringplank.nl Aristoteleslaan 135, 1277 AV Huizen Telefoon: 035-5256960 Schoolgids

Nadere informatie

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*,

Woord vooraf. Beste ouders en/of verzorgers*, Woord vooraf Beste ouders en/of verzorgers*, Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Cirkel in Haarlem. In deze gids wordt beschreven waar basisschool De Cirkel voor staat. Verder kunt u lezen wat

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 ZML de Cirkel Hoofdlocatie. : Kennelweg 8 Postcode : 4205 ZR Plaats : Gorinchem Telefoon : 0183-649445 Dependance : Dr. Hiemstralaan 24a VSO 2,3,4 Postcode : 4205 KM Plaats : Gorinchem

Nadere informatie

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o.

De Bron. Een schitterende school voor ieder kind. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk Onderwijs Delft e.o. Stichting Christelijk 2 Bedoeld om te schitteren! Het bestuur van de Stichting Christelijk (SCO Delft e.o.) heet u en uw kind(eren)van harte welkom bij basisschool. Wij waarderen uw keuze om uw kind(eren)

Nadere informatie

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837

SCHOOLGIDS. (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 SCHOOLGIDS (vanaf schooljaar 2013-2014) Molenweg 1, 9301 JD Roden. Tel 050 5017434 Fax 050 5029837 E-mail: info@demarke-roden.nl site: www.demarke-roden.nl Woord vooraf De basisschoolperiode is een stukje

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015

Schoolgids 2014-2015 Schoolgids 2014-2015 Voorwoord Beste ouders en verzorgers, Dit is de digitale schoolgids van basisschool Hendrik Boogaard Rode Kruislaan te Hellevoetsluis. Deze schoolgids is geschreven om ouders die een

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat

Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor staat... 6 Onderwijsconcept Onze missie Onze visie Identiteit Schoolklimaat Schoolgids algemeen De Klimop Dokter van de Wouwstraat 39 6031 HC Nederweert Tel.: (0495) 63 19 00 info@obsdeklimopnederweert.nl www.klimopnederweert.nl 2 Inhoud Voorwoord... 5 1. Waar onze school voor

Nadere informatie