Syllabus zorgstage Bachelor Geneeskunde Jaar 1

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1"

Transcriptie

1 Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Syllabus zorgstage November 2014 Coördinator Zorgstage: Jaap Schrijvers Gebouw 3219, kamer Telefoon

2 Inhoudsopgave Data zorgstage: instructie en de stageperiodes 2 1. Inleiding 3 Overzicht procedure zorgstage 2. Zorgstage en opleiding tot basisarts 4 Zorgen voor een ander staat centraal Leerdoelen bij de zorgstage 5 3. Opbouw zorgstage 6 fase 1. voorbereiding, stageplan fase 2. stage 7 fase 3. afronding 8 4. Praktische zaken 9 Coördinatie; Regels, procedures en aansprakelijkheid; Werkkleding; Medische aanstellingseisen; Literatuursuggesties Bijlagen Bijlage 1: Stageplan, zorgstage, verslag 11 Bijlage 2: Instructie Zorgstage 13 Bijlage 3: Declaratie extra reiskosten 14 Bijlage 4: Model beoordelingsformulier 15 Bijlage 5: Artikel De wereld achter de wasbeurt 17 Bijlage 6: Reflective learning 21 Data zorgstage: instructie en stageperiodes Introductie zorgstage: Woensdag 18 februari om uur in 061. Instructie zorgstage: 9 maart dag, 10 maart ochtend, 11 maart middag, 23 maart ochtend Tijden uur, uur, uur, uur. Een complete zorgstage is 10 werkdagen Stageperiodes Shift 1: - stage van woensdag 25 Maart t/m dinsdag 7 April 2015 Shift 2: - stage van woensdag 8 April t/m dinsdag 21 April 2015 Het dienstrooster voor je stage wordt gemaakt door de instelling. 2

3 1. Inleiding De syllabus is een handleiding voor de bachelor student Geneeskunde en een naslagwerk voor de praktijkopleiders en werkbegeleiders van de instellingen. Hij gaat in op het belang van de zorgstage, de plaats van de stage in de professionele ontwikkeling van de student tijdens de opleiding en bevat de doelstellingen van de zorgstage. De drie fasen van de stage worden beschreven met de daarbij behorende opdracht. Praktische zaken en tips zijn te vinden in het laatste hoofdstuk. De zorgstage is een intensieve kennismaking met patiëntenzorg en met de institutionele intramurale gezondheidszorg. Dat maakt het een belangrijke stap in de ontwikkeling tot geneeskundig professional. Tijdens de stage werk je negen dagen samen met de discipline verpleging en verzorging van een afdeling in een zieken- of verpleeghuis. Je werkt op het niveau van een student verpleegkunde die een oriënterende stage loopt. N.B. De zorgstage bestaat uit 3 fasen: voorbereiding, de stage zelf en de afronding. Voor de afronding heb je het adres van je stagebegeleider nodig om haar/hem het beoordelingsformulier digitaal te kunnen laten invullen. Regel dit in je eerste week! De zorgstage Fase 1: De voorbereiding: - oriëntatie: syllabus, college, Nestor, literatuur, internet - opstellen stageplan - instructie zorgstage Fase 2: De stage: - bespreking stageplan met werkbegeleider - werkzaamheden - schrijven stageverslag Fase 3: Afronding: - beoordeling verslag en invullen het beoordelingsformulier (met stagebegeleider) Een onvoldoende voor de zorgstage meteen melden bij de coördinator zorgstage Als je te lang wacht is repareren niet meer mogelijk. In principe repareer je in een onderwijsvrije periode. 3

4 2. Zorgstage en de opleiding tot basisarts Leren door te zien, te doen en te ervaren wat er in de praktijk van de zorgverlening gebeurt is wat de zorgstage biedt. De stage is een geïntegreerde taak met vooral aandacht voor de competenties communiceren, samenwerken, gezondheid bevorderen en professionaliteit. Dat de focus ligt op deze competenties wil niet zeggen dat je ook niet kunt groeien in andere competenties. Reflective learning (het leren van ervaringen in de praktijk door er op te reflecteren gebeurt met de cyclus van Korthagen (bijlage 6). De stage geeft je de gelegenheid om geleerde zaken in de praktijk te toetsen. In de patiëntenzorg kun je je gedrag spiegelen aan andere zorgprofessionals en ervaren hoe patiënten daar op reageren. In colleges, studieopdrachten en practica besteedt je aandacht aan het geneeskundig proces, aan ethische vraagstukken (geheimhoudingsplicht), de organisatie van de gezondheidszorg en de professional in die zorg (o.a. de goede dokter). Deze kennis kun je in de zorgstage in een nieuw perspectief plaatsen en verder uitdiepen. Je ervaart hoe het is om in een authentieke context met patiënten te communiceren, hoe ethische vraagstukken de praktijk beïnvloeden (of andersom) en je leert hoe werkers en organisaties daarmee omgegaan. Ook kun je inzicht krijgen in de effecten van (overheids)beleid op de dagelijkse praktijk en in hoe een ziekenhuis of verpleegafdeling georganiseerd kan zijn. Theorie krijgt zo tijdens de zorgstage praktische betekenis. Je doet nieuwe indrukken en ervaringen op. Want je komt in aanraking met de zorg voor nieuw leven, voor ernstig zieke kinderen, voor patiënten met een acute of chronische aandoening, voor ouderen en dementerenden of voor mensen aan hun levenseinde. Deze ervaringen beïnvloeden je kijk op de gezondheidszorg en zijn van waarde voor het ontwikkelen van je professionele houding. Soms is de stage een startpunt waarin je je bewust wordt van je toekomstige rol als zorgverlener. Of je beziet mogelijk eerdere persoonlijke ervaringen (eigen opname, opname van familie) nu vanuit de professionele positie. De stage is verder een goed moment om bevestiging te krijgen van je studiekeuze. Zorg voor anderen staat centraal Het leren kennen van bekwaamheden die noodzakelijk zijn voor het verlenen van zorg aan zieke en/of afhankelijke mensen, is de belangrijkste doelstelling van de zorgstage. De zorg voor patiënten is een essentieel kenmerk van alle patiëntgeoriënteerde beroepen. Het beroep van verpleegkundige wordt vaak gelijkgesteld met handelingen en vaardigheden die de basiszorg vormen voor zieke mensen. Deze opvatting is te beperkt. Basiszorg is een belangrijke deel van de dagelijkse taak van verpleegkundigen en verzorgenden, maar het is niet de handeling lichamelijke verzorging die maakt dat er sprake is van beroepsmatig verplegen. Partners of mantelzorgers verzorgen immers ook zieken, maar zijn geen verpleegkundigen. Van professionele verpleegkunde is pas sprake als het geheel van handelingen is geplaatst in een professionele context. Waarnemen, interpreteren, doelbepaling, handelen en evalueren zijn daarbij activiteiten die tegelijkertijd én gestructureerd plaatsvinden. Handelingen die een specifieke deskundigheid en bekwaamheid vereisen. Deze context van taken maakt dat er sprake is van een professionele beroepsuitoefening. Onderdelen van deze basiszorg komen ook voor in een medische context en zijn daarom onderdeel van het professionele handelen van een arts. Tijdens de stage leer je vaardigheden die onmisbaar zijn bij een goede patiëntenzorg. Voorbeelden zijn: het omgaan met de integriteit van de patiënt. Ben ik respectvol en doe ik de goede handelingen op de juiste manier en op het juiste moment? het omgaan met eigen gevoelens tijdens het aanschouwen, aanraken en verzorgen van het ontblote lichaam van een patiënt.(professionaliteit); het observeren van het lichaam (verkleuring of beschadiging van de huid waarnemen). (Medical expert); het observeren van reacties van de patiënt (pijn, angst). (Communicatie); handvaardigheid (handig en zorgzaam te werk gaan tijdens wassen, tillen of mobiliseren). 4

5 (Professionaliteit); communiceren met de patiënt: o relatie opbouwen en onderhouden (praatje maken en belangstelling tonen); o basis communicatieve vaardigheden o empathie ontwikkelen en tonen; o omgaan met beleving en zingeving van ziekte en gezondheid. Wat betekent het om ziek te zijn of afhankelijk te zijn? o begrijpen van het patiënten perspectief in de onderlinge relatie en in de relatie met de zorgverleners op de afdeling. Deze competenties zijn voor een arts van belang omdat ze onderdeel uitmaken van het verkrijgen van een vertrouwensrelatie met een patiënt. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor het kunnen uitvoeren van goede medische consultvoering. Leerdoelen bij de zorgstage In de zorgstage maak je kennis met patiëntgerichte leerdoelen enerzijds: het ontwikkelen van inzicht in de zorgbehoefte van zorg vragende mensen. (Health Advocate). op een professionele wijze tegemoet te komen aan deze zorgbehoefte van een patiënt. (Professionaliteit). het toepassen van communicatievormen in de relatie met patiënten en in relatie met overige medewerkers in de zorg Anderzijds heeft de zorgstage leerdoelen gericht zijn op de ontwikkeling van de beginnend beroepsbeoefenaar. Daarbij gaat het om het ontwikkelen van je inzicht of vaardigheid in: het multidisciplinair samenwerken het functioneren van een zorgorganisatie, en daar deel van uit maken. (Organiseren). het dragen van professionele verantwoordelijkheid het aangaan van collegiale relaties. (Samenwerken). De leerdoelen zijn ontwikkelingsgericht, wat inhoudt dat ze niet volledig worden bereikt in twee weken. De bedoeling is dat je je bewust wordt van competenties die nodig zijn voor het verlenen van patiëntgerichte zorg en bij het zijn van een teamspeler. Tijdens je stage laat je zien dat deze vaardigheden in potentie bij jou aanwezig zijn. Je ontwikkelt ze verder in de loop van de studie. Er word je gevraagd zelf te reflecteren op je eigen opvattingen over je competentie ontwikkeling (bijlage 6 Cycle of Kortenhagen). De doelstelling van de zorgstage is bereikt als je aan het eind van de stage: * Enige kennis en inzicht hebt in: - de belasting die een opname in een zieken- of verpleeghuis met zich meebrengt voor een patiënt; - de inhoud van de verpleegkundige zorgverlening aan patiënten; - het functioneren van verschillende disciplines binnen de verpleegafdeling. * Enige vaardigheid hebt opgedaan met: - het leggen van contact met patiënten en het toepassen van enkele gespreksvormen; - de lichamelijke verzorging van de patiënt; - het verrichten van eenvoudige verzorgende handelingen; - het functioneren in teamverband. * Een empatische houding hebt ontwikkeld ten aanzien van: - de afhankelijke positie waarin de patiënt verkeert; - de wijze van samenwerking binnen een beroepsgroep en tussen verschillende beroepsgroepen in de instelling; - het eigen functioneren op de verpleegafdeling; - de eigen studiemotivatie. * In staat bent de opgedane ervaringen te verwerken in een verslag. 5

6 3. Opbouw zorgstage Fase één. De voorbereiding De doelen van de stage zijn alleen te bereiken met een actieve voorbereiding waarin een aantal stappen wordt gevolgd. Die stappen zijn: het lezen van de syllabus, het volgen van een inleidend college, je verdiepen in de instelling en de zorg die daar wordt gegeven via internet, literatuur en brochures, het schrijven van een stageplan en het volgen van de voorbereidende instructie. Syllabus Deze syllabus beschrijft de doelstellingen van de stage in algemene zin. De doelen zijn te realiseren op iedere zorgafdeling, maar het werk en de procedures kunnen per stage heel verschillend zijn. Het is zaak om de leerdoelen te vertalen naar het specifieke karakter van de afdeling of instelling waar je stage loopt. Inleidend college Ter voorbereiding op de zorgstage wordt er een inleidend college een beeld geschetst van de zorgpraktijk en van wat je kunt verwachten tijdens de zorgstage. Algemene kenmerken van de zorg en zorgpraktijk worden aangestipt. De verscheidenheid aan stageplaatsen is groot. Het zijn afdelingen van een somatisch of psychogeriatrisch verpleeghuis, ziekenhuisafdelingen zoals interne geneeskunde of chirurgie, neurologie, gynaecologie, kinderen, oncologie of revalidatie. Het college geeft een globaal beeld van de stage en behandelt enkele praktische en procedurele zaken. Stageplan Voor een zo groot mogelijk rendement van de stage is het noodzakelijk dat je jezelf een aantal vragen stelt. Een en ander is beschreven in de bijlage1 Na het bestuderen van alle informatie vorm je voor jezelf een beeld van de stage en beschrijft dat in je stageplan. Het plan maakt zichtbaar wat het doel van de zorgstage is, wat jij denkt daar te leren en hoe jij denkt dit te bereiken. Het plan is uitgangspunt voor een gesprek met de begeleider op, bij voorkeur, de eerste dag van je stage. Instructie zorgstage Als voorbereiding op de stage met zorgtaken krijg je van ouderejaars HBO-studenten verpleegkunde instructie in het Wenckebach skillscenter UMCG. Tijdens de instructie ben je zelf actief en oefen je op elkaar. Aan de orde komen: o lichaamsverzorging: - helpen met wassen, bed opmaken met patiënt in bed, - haren kammen, tandenpoetsen, nagels knippen, scheren, - helpen met aan- en uitkleden, in- en uit bed helpen, mobiliseren, - helpen bij eten en drinken. o interactie met patiënt en collega. o communicatie tijdens de zorgverlening. Deze instructie laat je kennismaken met dagelijkse zorghandelingen rondom patiënten. Het doel is niet handelingsbekwaam te worden. Het is belangrijk dat je leert zorgend om te gaan met patiënten en daarbij observeert wat het effect is dat je acties hebben. Je krijgt feedback op foutief handelen. lees je het artikel De Wereld achter de Wasbeurt van G.A.M. Rensen (Bijlage 2.) Het aanmelden voor de instructiebijeenkomsten op een bepaalde datum gaat op inschrijving via Nestor. 6

7 Fase twee. De zorgstage Leren van ervaringen Stagelopen is een bijzondere vorm van leren waarin je levensechte ervaring kunt opdoen. Als nieuwkomer aan het bed en in een nieuwe werkomgeving word je je bewust van je aanwezigheid, van lichamelijke reacties, van je houding en je lichaamstaal. Bijvoorbeeld door: Houding: - Hoe gedraag ik me als gast (leerling)? Hoe stel ik me voor? Hoe voorkom ik dat ik mensen voor de voeten loop? Wennen aan werkdiscipline, werktijden en afhankelijkheidsrelatie. Aanvaarden van opdrachten. Confrontatie met eigen beeldvorming en verwachting. Ogen: - Leren observeren. In het begin kijk je veel maar zie je weinig: de patiënt, verpleegkundigen, artsen; interacties tussen patiënt en zorgverleners, tussen patiënt en familie, tussen zorgverleners onderling. Leren selecteren: wat is belangrijk om waar te nemen? Hart en buik: - Wat voel of ervaar ik hier? Signalen van een bonzend hart: wat betekent dat? Gevoelens van schaamte, ongemak. Transpiratie. Inspiratie. Hoofd: - Wat is mijn opvatting? Wat vind ik hiervan? Maken van eigen keuzes. Wat zijn mijn eigen normatieve, ethische standpunten en beslissingen? Wanneer toon ik initiatief, wanneer wacht ik af? Handen: - Waar laat ik mijn handen: wanneer uit de mouwen, wanneer op de rug, in de zak? Luisteren: - Hoe geef ik aandacht aan mensen? Waar vraag ik wel of niet over door? Wat is adequaat aandacht geven? Spreken: - Hoe spreek ik mensen aan? Waarop? Wanneer ben ik actief en wanneer afwachtend in mijn verbale aandacht voor mensen? Wanneer is het gepast om iets uit te leggen? Schrijven: - Leren noteren van ervaringen en observaties tijdens en tussen het werk door; bijhouden van stagelogboek; Kleding/verzorging: - Hoe kleed ik me correct? Wat geldt hier als correct? Wat vind ik correct? In welke mate pas ik me aan? Haardracht. Schone nagels. Beroepskleding. Het is de kunst om zoveel mogelijk op te steken en te leren van de rijke mogelijkheden van het stagelopen, iets dat je tijdens de geneeskundige opleiding nog vaak gaat doen. Stagewerkzaamheden In de stageinstelling is de coördinator van de praktijkopleidingen in algemene zin verantwoordelijk voor de stages. Bij de zorgstage is je werkbegeleider de belangrijkste persoon. Dit is de verpleegkundige of verzorgende die jou begeleidt; en waarmee je samenwerkt. Dit houdt in dat je samen verschillende werkzaamheden verricht in de dagelijkse zorg van patiënten. De afspraak is dat een student niet op eigen houtje dingen doet, maar altijd handelt in overleg met de werkbegeleider. Geef zelf aan wanneer je vindt dat er een te groot beroep op je wordt gedaan en bespreek dit met je begeleider. Voorbeelden van activiteiten van een stagiaire op een afdeling zijn: Dagelijkse zorg onder leiding; - lichamelijke verzorging: (helpen met) wassen, aankleden, eten en drinken; - bed opmaken, met of zonder patiënt; - toezien of assisteren bij wondverzorging en het verstrekken van medicijnen; - hulp bieden bij uitscheiding o.a. mictie en defaecatie; - vervoer van en naar onderzoek- en behandelafdeling; 7

8 - vervoer naar dag- of ontspanningsactiviteit. Het bijwonen van een opname - verpleegkundige anamnese, achtergronden hiervan toegelicht krijgen; - opstellen van een verpleegplan of zorgplan, achtergronden hiervan toegelicht krijgen. Het bijwonen van een rapportage - het observatieverslag, de dagrapportage, de dienstoverdracht; - een enkele visite meelopen (eventueel gekoppeld aan een systeem van patiëntentoewijzing); - bijwonen van werkbespreking en/of -overleg. De voorbereiding en nazorg bij medische ingrepen - pré- en postoperatieve zorg meemaken; - voorbereiding en informatie diagnostische handelingen meemaken. Het voeren van gesprekken - dagelijkse communicatie met de patiënt voeren; - patiëntenvoorlichting of -informatie bijwonen; - gesprek bijwonen met familie van patiënt. Met nadruk wordt gesteld dat studenten geen medische en geen verpleegtechnische handelingen mogen verrichten. Je bent niet bevoegd en niet bekwaam volgens de wet Beroepen in de Gezondheidszorg (BIG). Ook dient de werkbegeleider met de student te waken voor 'medisch toerisme': het her en der meekijken bij medische activiteiten. Het bijwonen van medische handelingen gekoppeld aan de directe patiëntenzorg (= de begeleiding van jouw patiënt) is wel toegestaan. Werkbegeleiding Om de doelstelling van de stage te bereiken maken student en werkbegeleider afspraken over vorm en inhoud van de stage. Aan het begin van de stage worden afspraken gemaakt over wederzijdse verwachtingen, werkwijze, begeleiding en evaluatie van de stage. Daarvoor dient het stageplan. Een goede voorbereiding en een goed stageplan zorgen ervoor dat je serieus wordt genomen. Op zich is het mogelijk tijdens de stage een avond- of weekenddienst te doen, of dit in de praktijk mogelijk is verschilt per instelling. Afspraken hierover worden aan het begin van de stage gemaakt tijdens de planning van je werktijden. Het meelopen in de nachtdienst wordt ontraden. Uit ervaring is bekend dat deze twee weken zowel lichamelijk als geestelijk erg inspannend kunnen zijn. Het is belangrijk om voldoende te ontspannen en rust te nemen Fase drie. De afronding Stageverslag Je schrijft een verslag over de leerervaringen. Het verslag maakt duidelijk hoe je gewerkt hebt aan het bereiken van de leerdoelen. Je stageplan vormt het uitgangspunt voor het verslag. Aan het eind van de stage leest de begeleider het verslag en gebruikt dit bij het evaluatiegesprek. Tip! Begin tijdig met je verslag! Probeer in overleg met de werkbegeleider per dag tijd (+ 1/2 uur) te reserveren om aantekeningen te maken of te werken aan het stageverslag. Professioneel Gedrag en evaluatiegesprek Bij de evaluatie worden de ervaringen van de afgelopen twee weken nabesproken. Samen met de bespreking van je stageverslag mondt dit uit in een beoordeling aan de hand van het digitale beoordelingsformulier. Ter voorbereiding van dit gesprek heb je het adres van je begeleider gevraagd en het formulier toegestuurd. 8

9 Houding en inzet zijn belangrijke criteria bij de beoordeling van de stage. Deze komen onder meer tot uitdrukking in: betrokkenheid en belangstelling, bejegening patiënt, contact met patiënten en eventueel hun familie, samenwerking met collega s, reflectie op eigen functioneren en leerproces, werkhouding, afspraken nakomen en procedures volgen. Beoordeling Er vinden twee beoordelingen plaats: 1. de stagebegeleider beoordeelt of het stageverslag overeenkomstig de werkelijkheid is, dit moet worden aangevinkt op het beoordelingsformulier. 2. de stagebegeleider beoordeelt het functioneren tijdens de stage. Op het beoordelingsformulier wordt dit samengebracht tot de volgende vier competenties (zie voorbeeld beoordelingsformulier in bijlage 4): 1. Communiceren 2. Samenwerken 3. Gezondheid bevorderen 4. Professionaliteit De beoordeling is op een driepuntsschaal: Fast on track, On track en Not on track. Bij iedere competentie moet de werkbegeleider een sterk punt van de student benoemen en een punt aangeven waaraan gewerkt moet worden. De student geeft ook een reflectie op zijn functioneren tijdens de stage. De begeleider stuurt met het invullen van het beoordelingsformulier de gegevens naar het Onderwijsinstituut daar komt het terecht in je portfolio. Als één of meer competenties zijn beoordeeld met Not on track neem je direct contact op met de coördinator zorgstage. Let op: Met het verzenden van dit formulier geeft de werkbegeleider aan dat je stage beoordeeld is. Zonder een volledig ingevuld formulier kan er geen beoordeling van de zorgstage plaatsvinden. Regel dit direct aan het begin van je stage. Voorkom studievertraging: Heb je een NOT ON TRACK voor je zorgstage meld dit direct bij de coördinator zorgstage. Als je wacht tot de beoordeling van je portfolio dan loop je studievertraging op omdat de onvoldoende niet meer gerepareerd kan worden in het lopende studiejaar. 4. Praktische zaken Coördinatie van de zorgstage Vanuit de faculteit der Medische Wetenschappen is Jaap Schrijvers coördinator van de zorgstage. Hij werkt bij het Onderwijsinstituut van de faculteit, adres: A. Deusinglaan 1, 9713 AV Groningen. Voor informatie en/of vragen over de zorgstage is hij per bereikbaar: of telefonisch via Regels, procedures en aansprakelijkheid Door ziekenhuizen en verpleeghuizen zijn regels en procedures geformuleerd waarin de rechten en plichten van de werknemer en de werkgever zijn opgenomen. Een stagiaire wordt gezien als een tijdelijke werknemer waarvoor geen loon verschuldigd is maar waarvoor wel de rechten en plichten gelden. Omdat de stagiaire gezien wordt als een werknemer dient hij/zij zich te houden aan de regels en procedures die ook voor andere werknemers in de instelling gelden. Regels en procedures hebben betrekking op o.a.: - hygiëne, kleding, haardracht, ringen en piercings; - werktijden en ziekmelding; - beroepsgeheim en zwijgplicht; 9

10 - identificatieplicht. Als stagiaire ben je aansprakelijk voor alle handelingen die je zelfstandig doet. Het ziekenhuis is als werkgever wettelijk aansprakelijk voor de (beroepsmatige) handelingen van zijn werknemers, ook van stagiaires die hun stage daar vervullen, en heeft hiervoor een verzekering afgesloten. Voor het geval dat er onverhoopt iets gebeurt kan een beroep gedaan worden op de verzekering en rechtsbijstand van de instelling. Echter, de verzekeringsmaatschappij kan gebruik maken van het recht op regressie (schade verhalen op de veroorzaker), daarom is het verstandig zelf een persoonlijke WA-verzekering te hebben. Studenten zijn veelal via hun ouders meeverzekerd of kunnen voor de duur van de stage een WA-verzekering afsluiten. Werkkleding Medewerkers in de gezondheidszorg zijn over het algemeen gekleed in het wit, zij dragen uniforme kleding. Dit wordt ook verwacht van stagiaires, het verhoogt de herkenbaarheid, beschermt je eigen kleding en beschermt de patiënt. De meeste instellingen hebben voor stagiaires kleding beschikbaar. Door logistieke problemen kan het echter voorkomen dat deze kleding niet beschikbaar is. In dat geval is het verzoek om een wit T-shirt en een witte (of lichte) broek te dragen. Het dragen van een doktersjas is ongewenst. Medische aanstellingseisen De meeste instellingen voor Gezondheidszorg verlangen van medewerkers en stagiaires dat zij geen onnodig risico vormen voor de patiënten. Daarom ben je de afgelopen periode gevaccineerd tegen hepatitis B en gescreend op TBC en MRSA. Dit moet afgerond zijn. De uitslag van de hepatitis B titerbepaling (vaccinatiepaspoort), TBC en MRSA moet je meenemen op de eerste dag van de stage. Vergeet je dit dan kun je worden teruggestuurd en loopt het vervolg van de stage gevaar. Suggesties voor de voorbereiding Ter voorbereiding op de stage kun je verschillende bronnen raadplegen. In de bibliotheek en op internet zijn tal van boeken en artikelen te vinden over verpleegkunde en/of specifieke gevolgen van gezondheidsproblemen (kinderen en ziekte, oncologie, verwerken van verlies, de ouder wordende mens en dementie, enz.). Aanbevolen wordt om hieruit een gerichte keus te maken als voorbereiding op de zorgstage. Ook folders die worden uitgegeven door instellingen kunnen een bron van relevante informatie zijn. In deze syllabus is als bijlage nr. 2 een artikel van Rensen uit het TVZ van 1997 opgenomen. Dit artikel geeft een goed beeld van de inhoud en betekenis van zorgverlening. 10

11 Bijlage 1. Opdrachten in de zorgstage Deze bijlage beschrijft de twee opdrachten van de zorgstage. Ten eerste wordt een stageplan gemaakt voorafgaand aan de zorgstage. Dit plan wordt op de eerste stagedag overhandigd aan de stagebegeleider. Ten tweede wordt tijdens de stage gewerkt aan een stageverslag dat ook tijdens het beoordelingsgesprek aan de orde komt.. 1. Stageplan Besteed bij het schrijven van een stageplan aandacht aan de volgende punten: Verwachtingen over de stageplek: a. Bij wat voor soort organisatie kom ik terecht? b. Welk beeld heb ik van de patiënten die daar verpleegd en verzorgd worden? c. Welk beeld heb ik van het type zorg dat wordt verleend? d. Welk beeld heb ik van de zorgverleners die daar werken? e. Hoe denk ik dat de verschillende zorgverleners met elkaar omgaan en samenwerken? Verwachtingen over mezelf: f. Wat verwacht ik tijdens de zorgstage te gaan doen? g. Wat wil ik leren tijdens de zorgstage? h. Wat zijn verwacht ik over mijn functioneren als verzorgende? Welke aspecten van zorg gaan mij zoals ik nu denk goed of juist minder goed af? i. Waar heb ik zin in en waar zie ik tegen op tijdens de stage? Vorm: Het plan moet een omvang hebben van maximaal één A4. Deadline: Ruim voor de stage ter bespreking met de stagebegeleider op de eerste stagedag. Toets: Neem het stageplan op in het stageverslag. 2. Stageverslag Raadpleeg het stageplan en besteed bij het schrijven van het verslag aandacht aan de volgende punten: a. Geef een impressie van de werkzaamheden: wat heb ik zoal gedaan, waar en met wie? Wat waren mijn verantwoordelijkheden? b. Geef een impressie van de afdeling en organisatie waar je werkzaam was: In welke afdeling / organisatie was ik werkzaam? Welk(e) doel(en) wil men met de zorg bereiken? Welke patiënten werden er op mijn afdeling verpleegd? Hoe verhoudt deze afdeling zich tot andere afdelingen in het zorgproces? Welke zorgverleners zijn er werkzaam? Wat is hun positie, wat zijn (kort weergegeven) hun werkzaamheden en verantwoordelijkheden? a. In hoeverre klopten mijn verwachtingen over de werkzaamheden tijdens de zorgstage met de werkelijkheid? b. Heb ik kunnen leren wat ik wilde leren? Heb ik meer of juist minder geleerd dan verwacht? Zijn er zaken aan het licht gekomen die ik moet bijleren? Hoe ga ik dat aanpakken? c. Ging het verzorgen mij goed af? Wat liep er minder goed? Waar moet ik in de toekomst op letten? d. Welke aspecten van de stage spraken mij aan? Welke minder? Waarom? e. Welke competenties heb ik kunnen ontwikkelen en hoe is dat verlopen. Wat kreeg ik voor feed back tijdens de stage. Wat heb ik daar aan gehad? Vorm: Bundel stageplan én stageverslag tot één document, en voorzie dit van een titelblad, een inhoudsopgave en een eventuele literatuurlijst. Op het titelblad moeten naast de titel, ook naam en studentnummer worden genoemd. Verder de naam van de stage-instelling, de afdeling en de stageperiode. Indicatie voor de omvang: het inhoudelijke gedeelte van het verslag moet ongeveer 4 tot 7 pagina s beslaan. 11

12 Deadline: Het stageverslag dient uiterlijk op de laatste ochtend van de stage bij de begeleider te worden ingeleverd (of op een ander tijdstip, als dat bij het begin van de stage is afgesproken). Toets: De stagebegeleider beoordeelt het verslag met name op feitelijke correctheid. Een verslag is goed, als het zich in positieve zin onderscheidt door de wijze waarop de ervaringen zijn beschreven. Het is voldoende als het beantwoordt aan de gestelde eisen. Daarnaast wordt het digitale beoordelingsformulier ingevuld en besproken. Naast de competenties wordt ook de beoordeling van het stageverslag aangegeven op dit formulier. Zorg dat je werkbegeleider er ruim van te voren over het formulier kan beschikken. 12

13 Bijlage 2: Instructie Zorgstage De instructie voor de Zorgstage wordt gegeven in het Wenckebach Skills Center UMCG, Ingang 21 op het UMCGterrein. Bij de instructie geldt het volgende: o draag zwemkleding onder de bovenkleding, studenten oefenen in kleine groepen met en op elkaar o Iedereen neemt deel aan de praktijkinstructie: of in de rol van verzorgende, of in de rol van patiënt o tandenborstel, tandpasta en haarkam/borstel meenemen o heren: scheergerei (nat of droog) Onderstaande vaardigheden maken deel uit van de vaardigheidsinstructie. De instructeur maakt daarin een keuze: Hygiëne - het geven van een volledige wasbeurt op het bed - het reinigen van het gebit en de gebitsprothese - het verzorgen van de mondholte - het scheren van de baard - het verzorgen van de nagels - het verzorgen van de haren - het verzorgen van het uiterlijk: make-up en kledingkeuze Voeding en uitscheiding - het geven van het ontbijt en drinken aan een bedlegerige patiënt - het bijhouden van een vochtbalans van een patiënt - het geven van een ondersteek of urinaal aan een bedlegerige patiënt Bed - het afhalen en opmaken van een bed met patiënt Houding en beweging - het comfortabel positioneren van een pijnlijke patiënt in bed - het uit bed halen van een hulpbehoevende patiënt - het ondersteunen van een hulpbehoevende patiënt tijdens het lopen 13

14 Bijlage 3: Declaratie extra gemaakte reiskosten zorgstage Reiskosten Indien je extra reiskosten moet maken om de stageplaats per openbaar vervoer te bereiken kom je in aanmerking voor een reiskostenvergoeding. Dit gaat om kosten die niet door de OV-studentenkaart worden gedekt. Wil je de gemaakte reiskosten terugkrijgen dan moet je het declaratieformulier gebruiken. Dit formulier is verkrijgbaar via de Studiegids Geneeskunde het infonet voor studenten (inloggen met je S-nummer). Onder Formulieren, Reiskosten, Aanvraagformulier Bachelor. Let er op dat je dit laat tekenen op je stageplaats ter controle dat je inderdaad op die dagen aanwezig was. Het formulier kan bij de Geneeskunde balie worden ingeleverd. Het moet voorzien zijn van handtekening en de trein-, strippenkaart of het transactieoverzicht van OV-chipkaart moet worden bijgevoegd. (De mogelijkheid voor een transactieoverzicht moet je apart activeren op mijn OV-kaart ). De vergoeding vind plaats op basis van 2e-klasse openbaarvervoer, rekeninghoudend met kortingen op basis van de OV-studentenkaart. Wees prijsbewust, kijk naar de goedkoopste reismethode, maak gebruik van kortingsmogelijkheden of koop een 5 rittenkaart. Reizen per auto is toegestaan. De vergoeding daarvoor is echter op basis van reiskosten openbaar vervoer. Lees de toelichting op het formulier over de voorwaarden voor declareren! N.B. Een zelf geregelde stageplaats geeft geen recht op reiskostenvergoeding. Toelichting Reiskostendeclaratie Voor de berekening van de reiskostenvergoeding worden de reizen geacht te zijn begonnen in Groningen, tenzij daadwerkelijk is gereisd over een kortere afstand, te rekenen vanaf de plaats van vertrek tot de plaats van bestemming. Gereisd dient te worden op de voor de universiteit voordeligste wijze, hetgeen inhoudt dat eventueel gebruik dient te worden gemaakt van: a. maand- en/of weektrajectkaarten in geval dagelijks heen en weer wordt gereisd tussen Groningen en de plaats van bestemming; b. een door de Nederlandse Spoorwegen af te geven vastrechtkaart. Controleer bij inlevering het formulier op de volgende punten. Declaraties dienen binnen drie maanden na de stage te worden ingeleverd. Alleen volledig ingevulde formulieren worden in behandeling genomen Declaraties zonder handtekening van een begeleider worden NIET in behandeling genomen. Voor de zorgstage dient uw begeleider in de zorginstelling te tekenen. Als reiskosten worden aangemerkt de interlokale bus-/treinkosten tweede klasse. Indien u met de auto heeft gereisd, een verklaring hiervoor en een specificatie gemaakte kilometers bijvoegen. Originele treinkaarten en/of een print van het reis-, en transactie overzicht ven de OV-chipkaart-account + een overzicht ven het persoonlijke account (bijvoorbeeld mijn-ib of een overzicht van de Dienst Uitvoering Onderwijs) dient te worden bijgevoegd. Op het overzicht van het persoonlijk account moet uw naam en kaartsoort (week- of weekend OV) staan vermeld. Zonder deze uitdraai wordt de declaratie niet in behandeling genomen. Indien de student niet in het bezit is van een OV kaart moet een kopie ID worden bijgevoegd. U kunt het formulier inleveren bij de Geneeskunde balie in het Onderwijsinstituut. Openingstijden: maandag-donderdag van uur vrijdag van uur Nadere informatie over de regels met betrekking tot de reiskosten kunt u vinden in de geneeskunde gids op de website 14

15 Bijlage4. Voorbeeld digitaal beoordelingsformulier Bovenste helft van het formulier waar het stageverslag kan worden ingezien en aangevinkt. Zie instructie op Gedeelte van het onderste deel van het formulier waar de competenties worden gewaardeerd en feedback gegeven en waar de knoppen zitten voor opslaan en validatie. Volledige instructie staat op 15

16 Bijlage 4a bij de competenties op het zorgstageformulier Wat beoordeelt u? Wat op het gebied van de vier competenties aan bod kan komen staat in de volgende beschrijving die u kunnen helpen bij uw waardering en het formuleren van uw feedback: Communiceren De student Is ontvankelijk voor de verhalen/problemen van patiënten. Moedigt patiënten aan om hun verhaal te vertellen. Communiceert open en respectvol. Slaagt er in begrip en aandacht te tonen voor gevoelens van de patiënt. Samenwerken De student Kan informatie overbrengen aan teamleden en accepteert deskundigheid van anderen. Geeft en kan omgaan met constructieve feedback. Heeft inzicht in de waarde van collegiale relaties. Is prettig om mee samen te werken. Luister naar andere teamleden. Laat mensen uitpraten. Gezondheid bevorderen De student Heeft inzicht in zaken die van belang zijn bij ziekte en gezondheid. Kent relevante voorschriften rond hygiëne en kan deze toepassen. Geeft in de omgang met patiënten blijk van inzicht in factoren die gezondheid beïnvloeden en laat dit tot uiting komen in de verzorging van het ziektebeeld van de patiënt. Heeft oog voor mogelijkheden om de zorgbehoefte te verminderen/voorkomen Heeft oog voor het efficiënter maken of verbeteren van de dagelijkse zorg voor patiënten Professionaliteit De student Heeft relevante leerdoelen opgesteld in het stageplan. Kan terugkijken op het eigen gedrag. Is in staat eigen sterke en zwakke punten te benoemen. Toont inzet, is welwillend en voert taken naar behoren uit, werkt zorgvuldig. Heeft niet voortdurend hulp nodig, vraagt hulp indien nodig Kan omgaan met feedback van anderen. Probeert het eigen functioneren te verbeteren. Is betrouwbaar in nakomen van afspraken. Verschijnt verzorgd, schoon, niet te uitdagend gekleed. Waardering competenties In de beoordeling worden de Engelstalige waarden Fast on track, On track en Not on track gebruikt. Als richtsnoer kunt u aanhouden dat de cijferwaardering 5,5 tot en met 7,4 On track (=voldoende/goed) is. Bij uitzonderlijk goede studenten kan de vermelding Fast on track (=excellent) worden gebruikt. Not on track is onvoldoende. 16

17 17

18 18

19 19

20 20

Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1

Syllabus zorgstage 2014-2015. Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Syllabus zorgstage 2014-2015 November 2014 Coördinator Zorgstage: Jaap Schrijvers Gebouw 3219, kamer 0.146 Telefoon 050 363 2638 E-mail: zorgstage@umcg.nl 1 Inhoudsopgave Data

Nadere informatie

Syllabus zorgstage 2015-2016. Bachelor Geneeskunde Jaar 1

Syllabus zorgstage 2015-2016. Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Syllabus zorgstage 2015-2016 September 2015 Coördinator Zorgstage: Jaap Schrijvers Gebouw 3219, kamer 0.146 Telefoon 050 363 2638 E-mail: zorgstage@umcg.nl 1 Inhoudsopgave Data

Nadere informatie

Syllabus zorgstage G2020 Bachelor Geneeskunde Jaar 1

Syllabus zorgstage G2020 Bachelor Geneeskunde Jaar 1 G2020 Bachelor Geneeskunde Jaar 1 Syllabus zorgstage 2016-2017 September 2016 Coördinator Zorgstage: Jaap Schrijvers Gebouw 3219, kamer 0.210 Telefoon 050 36 16820 E-mail: zorgstage@umcg.nl 1 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage

Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het gebruik van het digitale beoordelingsformulier van de zorgstage Het vastleggen van de studieresultaten van studenten van Bachelor Geneeskunde gebeurt met behulp van een digitaal portfolio. Ook bij

Nadere informatie

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde

Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde Stageboek Derde jaar BOL Verpleegkunde 1 Inleiding Beste student, De derde stage komt eraan. Je bent natuurlijk goed voorbereid om na het onderwijs op school naar de praktijk te gaan. Je stageperiode duurt

Nadere informatie

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016

Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Jaar 1 Studiejaar 2015-2016 Handleiding Zorgstage MHVPOR04P1 Opleiding BMH Auteur: Caroline van Asten 2 Opleiding Bachelor medische Hulpverlening Vierjarige opleiding in het Nederlands Medisch hulpverleners

Nadere informatie

Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST)

Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST) Toetsregeling Zorgstage (MED-B1ZST) Bacheloropleiding Geneeskunde Radboudumc Deze regeling is van kracht 30 januari 2017. 1. Begripsbepaling De Zorgstage bestaat uit een stage van tien dagen bij een instelling

Nadere informatie

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg.

Nikki van der Meer. Stage eindverslag. Stage Cordaan Thuiszorg. Nikki van der Meer. Stage eindverslag Stage Cordaan Thuiszorg. Klas: lv13-4agz2 Student nummer: 500631386 Docentbegeleider: Marieke Vugts Werkbegeleider: Linda Pieterse Praktijkopleider: Evelien Rijkhoff

Nadere informatie

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2015-2016 Contactpersonen: mw. C. Kastelein, coördinator Zorgstage bachelorjaar 2, voor inhoudelijke vragen. mw. M.G. Prochazka, voor logistieke

Nadere informatie

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent

STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent STARTDOCUMENT STAGE JAAR 1 Basisdocument voor student, werk-/praktijkbegeleider en instellingsdocent Naam student: Studentnummer: Klas: SLC coach: Stageperiode leerjaar 1: Code kwartaal 3: OVKKPB01P1 Code

Nadere informatie

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN!

Handboek maatschappelijke stage MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! Naam: Heerbeeck college Best Schooljaar 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGES, BEST TE DOEN! -handen ineen -elkaar helpen -samenwerken -iets voor een ander doen -sociaal Stage coördinator: mevr. A. Luteyn

Nadere informatie

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend.

Competentie 1 Ondernemerschap Initiëren en/of creëren van producten en/of diensten, zelfstandig en ondernemend. Naam student: Studentnummer: Evaluatieformulier meewerkstage CE In te vullen door de bedrijfsbegeleider van de stage biedende organisatie voorafgaand aan het eindgesprek met de stagedocent. De stagiair

Nadere informatie

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon:

Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon:   Naam studieloopbaanbegeleider: Telefoon: Dit portfolio is eigendom van: Naam: Adres: Postcode en woonplaats: Telefoon: E-mail: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Naam studieloopbaanbegeleider:

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING...

maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... 1 Gegevens leerling Naam Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling/leerweg Gegevens school Naam Schoolbegeleider Adres Plaats Telefoon

Nadere informatie

Stagewijzer. Stagiairs

Stagewijzer. Stagiairs Stagewijzer Stagiairs Stagewijzer voor stagiairs De gemeente Emmen vindt het belangrijk om te investeren in toekomstige jonge professionals. We besteden daarom veel zorg aan de werving en begeleiding van

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan

Inhoudsopgave. Stages. Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Stageverslag klas 9 Parcival College 2013 Inhoudsopgave Stages Het zoeken van een stageplaats Stappenplan Tijdens je stage Doel van de stage Stageprogramma Voorbereiding en afsluiting Waar moet je op letten

Nadere informatie

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire

Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire 1 1 1 1 1 1 0 1 0 0 Opdrachtformulier Het participeren in een voortgangsgesprek van een stagiaire Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid en noteer vragen en opmerkingen.

Nadere informatie

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg

Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Handleiding Plannen van Zorg BBL-CombiCare Gehandicaptenzorg Verzorgende-IG/Medewerker Maatschappelijke Zorg Werkproces VZ-IG 1.1 Stelt (mede) het zorgplan op De verzorgende-ig verzamelt gegevens om de

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: Juli 2013 Fase: beginner Naam deelnemer:. 2

Nadere informatie

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2

Zorgstage in het kort Bachelorjaar 2 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2016-2017 Bachelorjaar 2 Collegejaar 2016-2017 Contactpersonen: mw. mr. J. Aartsen, wnd. coördinator Zorgstage bachelorjaar 2, voor inhoudelijke vragen. mw. M.G. Prochazka, voor

Nadere informatie

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl.

Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. STER opdracht ADL Als je in zorg of welzijn werkt, krijg je veel te maken met zorgvragers die ondersteunt moeten worden in hun persoonlijke verzorging/adl. In de eerste 10 weken van je opleiding heb je

Nadere informatie

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010

BPV Styling Design 3e jaars cohort 2009 2010 BPV Styling Design 3 e jaars cohort 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 3 e jaar 2011-2012 Voor je ligt het werkboek voor de BPV-periode van het 3 e jaar, deze stage beslaat 20 weken. Deze periode loopt van 12-09-11

Nadere informatie

Stageopdracht oriëntatiestage week 1 propedeuse

Stageopdracht oriëntatiestage week 1 propedeuse Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stageopdracht oriëntatiestage week 1 propedeuse Stageopdracht AIZ (voorheen Regulier Plus) Jaar 1 HvA - AMC OLVG Vumc - SLAZ Kalenderweek

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INFORMATIEBOEK Klas 10 2014/2015 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

Vaardigheidsmeter Communicatie

Vaardigheidsmeter Communicatie Vaardigheidsmeter Communicatie Persoonlijke effectiviteit Teamvaardigheden Een goede eerste indruk Zelfempowerment Communiceren binnen een team Teambuilding Assertiviteit Vergaderingen leiden Anderen beïnvloeden

Nadere informatie

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016

Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 1 Instructie Werkbegeleiders opleiding HBOV Henk Chevalking 2015 2016 2 1. Algemene informatie Stages nemen een centrale plaats in, in het HBO onderwijs. Voltijdstudenten lopen in totaal 60 weken stage

Nadere informatie

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A

Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Leerjaar 4: Lesopbouw en suggesties (incl. bewijzenblad) voor leerroute A Thema 12: Het vinden van werk c: Kiezen en solliciteren naar passende stageplek Thema 1 Introles De leerling oriënteert zich op

Nadere informatie

Informatiecollege Zorgstage 2e jaar Bachelor geneeskunde 7 juni 2017

Informatiecollege Zorgstage 2e jaar Bachelor geneeskunde 7 juni 2017 Informatiecollege Zorgstage 2e jaar Bachelor geneeskunde 7 juni 2017 Hannie Aartsen, Coördinator Zorgstage j.aartsen@erasmusmc.nl Marian Prochazka, Stafadviseur Onderwijslogistiek m.prochazka@erasmusmc.nl

Nadere informatie

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3

Maatschappelijke stage op het Trias 1. Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2. Tips voor ouders 3 Inhoudsopgave Maatschappelijke stage op het Trias 1 Verschil tussen maatschappelijke stage en beroepsoriënterende stage 2 Tips voor ouders 3 Stageboekje (deze gebruiken de leerlingen) 4 Maatschappelijke

Nadere informatie

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT

WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT WAGENINGEN UNIVERSITEIT STAGE CONTRACT STATUS VAN HET STAGE CONTRACT - Het stagecontract dient om de afspraken met betrekking tot het doen van een stage vast te leggen tussen student, departement en stage-instelling.

Nadere informatie

Stage 1. Klaar voor de start...

Stage 1. Klaar voor de start... Stage 1. Klaar voor de start... Jouw stage bij de gemeente Schijndel Welkom bij de gemeente Schijndel waar jouw stage gaat beginnen! Een stage bij de gemeente Schijndel geeft je de kans een kijkje te nemen

Nadere informatie

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG

OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER SPECIFIEKE DOELGROEPEN OPLEIDING PERSOONLIJK BEGELEIDER GEHANDICAPTENZORG BPV WERKBOEK, LEERJAAR 1 BOL SCHOOLJAAR 2015-2016 Summacollege Cluster Welzijn, Cultuur & Onderwijs

Nadere informatie

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte!

Leerplaatsprofiel Noorderbreedte. Welkom bij Noorderbreedte! Leerplaatsprofiel Noorderbreedte Welkom bij Noorderbreedte! Beste stagiair, Leuk dat je geïnteresseerd bent in een stage bij Noorderbreedte! We hebben vele locaties en vele stagemogelijkheden. In dit document,

Nadere informatie

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4

De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport. HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: Jaar: 4 De Haagse Hogeschool Faculteit voor gezondheid, voeding en sport HBO-Verpleegkunde Voltijd/Deeltijd/Duaal Studiejaar: 216-21 Jaar: Afstudeerfase Onderdeel: Meesterproefgesprek Rol van zorgverlener, regisseur,

Nadere informatie

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN

LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN LESBRIEF BIJ STAGE LOPEN WAAROM DIT BOEKJE? 1. Denk jij, na het lezen van deze bladzijde dat dit boekje nuttig voor jou kan zijn? a. Ja,.. b. Nee, want c. Dat weet ik nog niet, omdat 2. Wat hoop jij na

Nadere informatie

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak. Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W2 (C) Maakt een plan van aanpak Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt staat, kan

Nadere informatie

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze

Gespreksdocument Inleiding Doel Werkwijze Gespreksdocument Inleiding Het portfolio is gevuld met bewijslast voor de behaalde competenties op het gevraagde niveau Het laatste studiepunt wordt behaald met het schrijven van het gespreksdocument.

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Gevorderd OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van activiteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten Niveau

Nadere informatie

Cursus werkbegeleiding

Cursus werkbegeleiding Cursus werkbegeleiding Naam: Joyce Stuijt Studentnr: 500635116 Klas: 3IKZ1 Opleiding: 3 e jaar HBO-V Studiedeelnummer: 3512TRWBOP Studieonderdeel: Cursus werkbegeleiding Aantal woorden: 1800 Docent: Y.

Nadere informatie

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010

BPV Styling Design 1e jaars 2009 2010 BPV Styling Design 1 e jaars 2009 2010 BPV STYLING DESIGN 2009-2010 Voor je ligt het werkboek voor de eerste BPV-periode van het eerste jaar. De volgende afspraken gelden voor deze stage: Per week loop

Nadere informatie

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18

2.3 Wanneer ben je een goede werkbegeleider? Methodisch werken als werkbegeleider 18 15 De werkbegeleider Samenvatting De werkbegeleider heeft een belangrijke rol binnen zorg- en welzijnsorganisaties. Zij helpt de student zich het vak eigen te maken en leert tegelijkertijd zelf hoe zij

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKESTAGE

MAATSCHAPPELIJKESTAGE MAATSCHAPPELIJKESTAGE schooljaar 015-016 voor leerlingen uit het derde leerjaar. Contactpersoon Maatschappelijke stage: dhr./mevr... Telefoonnummer: Contactpersoon Zwin College, mevr. H. Roodbeen 0117-454555,

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn gevorderd 1 BEROEPSTAAK E Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Cohort: 2009-2010 Versie: 3 Fase: Gevorderd 1 Naam Student:.

Nadere informatie

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent

BPV-praktijkboek. Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent BPV-praktijkboek Arbeidsmarktgekwalificeerd assistent Crebocode 90440, dossier 2013-2014 Bedrijfsnaam :. Naam Student : Cohort :.. Wat is een BPV werkboek Dit BPV werkboek maakt onderdeel uit van de Opleiding

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 1. zoek een stageplek a. via de stagemarkt begin oktober in de aula. b. Eigen stage Stageboek 2. maak een afspraak met je stagebegeleider. Denk aan je stage contract MAATSCHAPPELIJKE STAGE Havo-4 van:

Nadere informatie

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden

Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 1 0 Opdrachtformulier Een stagiaire instrueren en begeleiden bij het uitvoeren van leeractiviteiten en werkzaamheden Naam student: Datum: 1 Lees het handelingsformulier van deze vaardigheid

Nadere informatie

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam

OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT. Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten. Niveau Startbekwaam OPLEIDING HELPENDE ZORG EN WELZIJN TOETS BEROEPSOPDRACHT Uitvoeren van groepsactiviteiten met zorgvragers (Verpleeg- en verzorgingshuiszorg & thuiszorg) Beroepstaak C Helpen bij (sociale) activiteiten

Nadere informatie

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg

Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Beoordelingseenheid A Proeve van Bekwaamheid Ondersteunen bij persoonlijke basiszorg Crebonummer 95530 en 95520 Opleiding Verzorgende IG Kwalificatieniveau 3 MBO Verpleegkundige Kwalificatieniveau 4 BOL/BBL

Nadere informatie

: Astrid Groeneveld-Oosterwaal. BPV-periode : September 2008 t/m December 2008

: Astrid Groeneveld-Oosterwaal. BPV-periode : September 2008 t/m December 2008 BPV-plan Persoonlijke gegevens: Naam : Astrid Groeneveld-Oosterwaal Studentennummer : 2004576 Groep Naam instelling : Minor GGZ/ R4 : GGZWNB Naam afdeling : Schans 2 Naam werkbegeleiders Naam praktijkopleider

Nadere informatie

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3

BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Faculteit Geesteswetenschappen BEOORDELINGSFORMULIER STAGES BACHELOR NIVEAU 3 Onderstaand formulier betreft de beoordeling van het stageverslag en het onderzoeksverslag. Deze wordt door de begeleidende

Nadere informatie

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS:

Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Werkboek LINTSTAGE NAAM: KLAS: Inhoudsopgave Gegevens van het talent, de school en het leerbedrijf... 1 Belangrijke regels... 3 Wat wordt er van je verwacht als je stageloopt?... 4 Verslagonderdeel A...

Nadere informatie

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas:

STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: STAGE LOGBOEK 3MAVO Naam: Klas: Waarom een stageperiode Het vmbo-onderwijs bereidt leerlingen voor op een vervolgopleiding in het MBO. In dat kader wordt er voor de leerlingen van 3 mavo in maart 2016

Nadere informatie

Oriëntatie op het bedrijf

Oriëntatie op het bedrijf Praktijkwerkboek AKA Oriëntatie op het bedrijf 1 Inhoud In het onderdeel Oriëntatie ga je kennismaken met het bedrijf. Je doet de opdrachten die hieronder vetgedrukt staan aangegeven. Daarna vul je een

Nadere informatie

Modulebeschrijving FINSLC0108

Modulebeschrijving FINSLC0108 pagina 1 van 5 Modulebeschrijving FINSLC0108 Naam module FINSLC0108 Vakgebied(en) Studieloopbaancoaching Studiepunten 1 EC Voorkennis De vereiste voorkennis van deze module zijn de stagevoorbereidingsactiviteiten

Nadere informatie

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten

Beroepscode doktersassistent. Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode doktersassistent Nederlandse Vereniging van Doktersassistenten Beroepscode Doktersassistent Wat is een beroepscode? Een beroepscode bevat ethische en praktische normen en waarden van het beroep.

Nadere informatie

Handleiding Assessment Startbekwaamheid

Handleiding Assessment Startbekwaamheid Handleiding Assessment Startbekwaamheid Hoofdfase 3, ALO Opleiding Academie voor Lichamelijke Opvoeding Bachelor of Sport and Physical Education Domein Bewegen, Sport en Voeding Februari 2013 Inhoud Introductie

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 4. Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 4 Stagegids Jaar 4, Blok 3 & 4 Semester II Regulier Studiejaar 2014-2015 Amsterdam School of Health Professions Opleiding

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015

MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 MAATSCHAPPELIJKE STAGE 2014-2015 WAT GA JE DOEN? De maatschappelijke stage is een stage waarin jij vrijwilligerswerk gaat doen. Dat vrijwilligerswerk kan er op heel veel verschillende manieren uitzien.

Nadere informatie

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3

Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde. Stagegids Jaar 3 Amsterdam School of Health Professions (ASHP) Opleiding Verpleegkunde Stagegids Jaar 3 Stagegids Regulier Jaar 3, Blok 1 t/m 4 2013-2014 Amsterdam School of Health Professions Opleiding Verpleegkunde Tafelbergweg

Nadere informatie

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige

Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Duaal opleidings traject tot verpleegkundige Niveau 5 Tatiana Goijaerts 4e jaars leerling-verpleegkundige niveau 5 In de verpleging kun je echt alle kanten op Het stond voor Tatiana Goijaerts (23) nog

Nadere informatie

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN

LINT STAGEBOEK VAN ZORG EN WELZIJN LINT STAGEBOEK 2013-2014 VAN ZORG EN WELZIJN Gegevens Leerling Naam -------------------- Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Telefoon Afdeling / leerweg School Naam schoolbegeleider E. Venema adres

Nadere informatie

TRAINING WERKBEGELEIDING

TRAINING WERKBEGELEIDING TRAINING WERKBEGELEIDING Door Martje Kuijlenburg Student no: 500618854 Jaar 3 Hogere Beroepsopleiding Verpleegkunde In opdracht van: de Hogeschool van Amsterdam Docent: Yvonne van Marle INHOUDSOPGAVE Inleiding...

Nadere informatie

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager

Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager Beroepsopdracht 4 De geriatrische zorgvrager 1 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan op. A: Beslissen en activiteiten initiëren

Nadere informatie

Inleiding maatschappelijke stage

Inleiding maatschappelijke stage Inleiding maatschappelijke stage Algemeen Met maatschappelijke stage doe je iets voor iemand anders zonder daar geld voor te krijgen. Nederland kan niet zonder vrijwilligers, zoals trainers bij sportclubs.

Nadere informatie

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen?

LOB. Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? Waar kan ik dat doen? Stagewerkboek Loopbaan oriëntatie en-begeleiding(lob) Wie kan mij daarbij helpen? Wat kan ik? Hoe kan ik dat doen? LOB Waar kan ik dat doen? Wat wil ik? Naam: Klas: DIT STAGEWERKBOEK IS VAN Naam: Adres:

Nadere informatie

De Beroepsgerichte Stage.

De Beroepsgerichte Stage. Informatie over de Beroepsgerichte Stage 3 bbl en kbl De Beroepsgerichte Stage. Aan het eind van het derde schooljaar ga je voor het eerst op stage. Voor de meesten zal dit een spannende, bijzondere en

Nadere informatie

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult.

Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Stageverslag Aan het einde van je stageperiode is het de bedoeling dat je het onderstaande eindverslag invult. Tijdens je stage heb je nieuwe dingen geleerd en ervaring opgedaan. Noem er tenminste vijf:

Nadere informatie

Instituut voor Gezondheidszorg

Instituut voor Gezondheidszorg Instituut voor Gezondheidszorg Praktijkbeoordelingsformulier Opleiding Verpleegkunde Hogeschool Rotterdam Studiejaar 1 Naam Student: Studentnummer: Praktijkbeoordelingsformulier opleiding Verpleegkunde

Nadere informatie

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan

Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan 08540 LerenLoopbaanBurgerschap 10-04-2008 08:28 Pagina 1 ontwikkelingsproces 1+2 1 2 3 4 5 6 7 Werken aan persoonlijke ontwikkeling en sturen van eigen loopbaan Leren, Loopbaan en Burgerschap Wat laat

Nadere informatie

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt.

Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Klinisch redeneren BBL/BBL-i/ BOL/Vakbekwaam/HBOV Opdracht: Start klinisch redeneren: - observeren van een patiënt. Inleiding In dit onderdeel beschrijven we de opdracht, maar allereerst krijg je algemene

Nadere informatie

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars

ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT. voor. Studenten en Beoordelaars ALGEMENE INSTRUCTIE TOETS BEROEPSOPDRACHT voor Studenten en Beoordelaars KD 2012 Albeda College Branche Gezondheidszorg 2 ALGEMENE INLEIDING Elke beroepstaak bestaat uit een aantal beroepsopdrachten die

Nadere informatie

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner

OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE. Ondersteuningsmagazijn. Beroepstaak E Beginner OPLEIDING tot MBO- VERPLEEGKUNDIGE Ondersteuningsmagazijn Beroepstaak E Beginner Albeda college Branche gezondheidszorg Kwalificatieniveau 4 Crebo 95 Versie: E BEGINNER 1516 Fase: beginner Naam deelnemer:.

Nadere informatie

Feedbackformulier Leerling Praktijktoets 1 Persoonlijke verzorging Casus 4. Mw De Vries

Feedbackformulier Leerling Praktijktoets 1 Persoonlijke verzorging Casus 4. Mw De Vries Casus 4. Mw De Vries Vandaag verzorg je mw. De Vries, 72. Ze lijkt weer op te knappen na ruim 2 weken op bed te hebben door gebracht i.v.m. een flinke griep. Ze is al een paar keer een tijdje uit bed geweest.

Nadere informatie

Gedragscode. Gewoon goed doen

Gedragscode. Gewoon goed doen Gedragscode Gewoon goed doen 2 Inhoudsopgave pagina 1. Missie, ambitie en kernwaarden 4 2. Gewoon goed doen 5 3. Waarom een gedragscode? 6 4. Omgaan met de patiënt/klant: respectvol en gastvrij 7 5. Professioneel

Nadere informatie

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden

Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden Regio Alblasserwaard/Vijfheerenlanden inhoud Vóór je stage 4 NAW-gegevens 5 Wie doet wat? 6 Het kennismakingsgesprek 7 Welke vaardigheden heb je nodig voor deze stage? 8 Tijdens je stage 10 Logboek: wat

Nadere informatie

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen

Stagehandleiding. Faculteit der Sociale Wetenschappen Stagehandleiding Faculteit der Sociale Wetenschappen INHOUDSOPGAVE Pagina Inleiding en procedure 3 Doel van de stage en eisen stageplek 4 Introductie en huisregels 5 Begeleiding en kwaliteit 5 Voorzieningen,

Nadere informatie

In de praktijk wat kan, op school wat moet

In de praktijk wat kan, op school wat moet Els Grijmans Docent verpleegkunde HVA Lynette Menting, Claudia Bronner Klinisch Verpleegkundig Opleider OLVG In de praktijk wat kan, op school wat moet Nieuw HBOV duaal curriculum HVA AMC OLVG Programma

Nadere informatie

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum)

Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Innovatieve stages in UZ Leuven LIC (leer- en innovatiecentrum) Inleiding In deze brochure krijg je meer informatie over de LIC-stage in UZ Leuven. Verschillende afdelingen bieden deze stagevorm aan om

Nadere informatie

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven

Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven l Beroepsopdracht 3: Zorg voor de veiligheid en voorlichting geven Pagina 1 van16 Werkprocessen en competenties gericht op het verpleegplan 1.1 Stelt verpleegkundige diagnose en stelt het verpleegplan

Nadere informatie

Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg

Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg Stagegids Beroeps Opleidende Leerweg Zorg 2016-2017 Wij heten je van harte welkom als stagiair bij Omring. Onze organisatie verleent zorg aan ouderen, chronisch zieken, mensen met een lichamelijke beperking

Nadere informatie

BPV HANDLEIDING. Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn

BPV HANDLEIDING. Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn BPV HANDLEIDING Voor de opleidingen verpleegkunde, AG, VIG/MZ3. Scholen voor Zorg en Welzijn 2016 Inhoud Voorwoord... 2 Algemene informatie... 3 Geheimhoudingsplicht... 3 Werktijden... 3 Verzuim... 3 Verklaringen...

Nadere informatie

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl

Stichtse Vrije School Voortgezet onderwijs Socrateslaan 24 3703 GL Zeist Telefoon: 030-692 3054 mail: post@svszeist.nl STAGE-INOFRMATIEBOEK Klas 11 2013/2014 Stageboekje van : Klas : Stagebegeleider : Stageplaats bij Naam instelling : Straat : Plaats : Telefoonnummer : Stagebegeleider : Stichtse Vrije School Voortgezet

Nadere informatie

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school.

In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Handleiding leerverslag. Inleiding In de praktijk (en later in projectgroepen) leer je op een andere manier dan op school. Binnen de HBO-V opleiding neemt bovengenoemde vorm van leren veel tijd in beslag

Nadere informatie

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren

Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Praktijkopdracht Klinisch Redeneren Inleiding Via deze praktijkopdracht werk je aan je verpleegkundige vakdeskundigheid. De opdracht helpt je om achtergrondkennis te verwerven van de patiënten binnen het

Nadere informatie

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

SW-B-K1-W3 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf SW-B-K1-W3 (C) Versterkt de eigen kracht van de groep Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23185 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon * Daar waar hij staat, wordt ook zij bedoeld en omgekeerd. * Waar cliënt

Nadere informatie

BEROEPSHOUDING (blok 1 t/m4)

BEROEPSHOUDING (blok 1 t/m4) Eindbeoordeling beroepshouding + stageverslag Opleiding Deelnemer Klas BPV- periode Bedrijf Praktijkopleider/coach Praktijkbegeleider BEROEPSHOUDING (blok 1 t/m4) Blok 1 Representatie 5 6 7 8 9 ziet er

Nadere informatie

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag

2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag INHOUDSOPGAVE : 1. Het BPV-gesprek 2. Hoe ga je aan de slag met beroepsprestaties + aanmeldformulier beoordeling beroepsprestatie aanmeldformulier beoordeling reflectieverslag 3. Overzicht van de beroepsprestaties

Nadere informatie

MZ-PBSD-B-K1-W2 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf

MZ-PBSD-B-K1-W2 (C) Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: Cohort: Geldig vanaf MZ-PBSD-B-K1-W2 (C) Ondersteunt de cliënt bij persoonlijke verzorging Oefenopdracht C Niveau 4 Crebo: 23181 Cohort: Geldig vanaf 01-08-2015 Colofon Daar waar zij staat, wordt ook hij bedoeld en omgekeerd.

Nadere informatie

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490

Stageplan. Máxima Medisch Centrum. Marijke Bax / 2142490 Stageplan Máxima Medisch Centrum Marijke Bax / 2142490 2 Adresgegevens Naam: Marijke Bax Adres: Kouwbergen huisnummer: 4 Postcode: 6027 NS plaats: Soerendonk Huistelefoon: 0495-495065 Mobiel:06 57 31 12

Nadere informatie

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden

Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Examen 1, deel 1. Verlenen van basiszorg, verzorgende IG niveau 3 Handleiding werkproces 1.2 Biedt persoonlijke verzorging en observeert gezondheid en welbevinden Bewijsstuk: Beoordeling van de ondersteuning

Nadere informatie

maandag 11 mei inleveren!

maandag 11 mei inleveren! maandag 11 mei inleveren! STAGE BOEK 2015 VAN.AFDELING... Stageboek 2015 1 Gegevens Leerling Naam -------------------------------------------------------------------------------------- Adres Postcode Woonplaats

Nadere informatie

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC)

Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Stage handleiding ACW Erasmus School of History, Culture and Communication (ESHCC) Academisch jaar: 2015-2016 Course code: CC2020 Bachelor Algemene Cultuurwetenschappen Inhoudsopgave 1. Introductie p.

Nadere informatie

Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5. Stage opdracht

Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5. Stage opdracht Beroepenoriëntatie 2014 Havo 4 en Vwo 5 Stage opdracht Inhoud: 1. Instructie voor de leerlingen 2. Formulieren stagegegevens 3. Werkopdracht en verslag 4. Brief voor de stage-instellingen 2 1. Instructie

Nadere informatie

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3:

Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege. 12 t/m 16 oktober 2015. Naam: Klas 3: Verslag snuffelstage week St. Aloysiuscollege 12 t/m 16 oktober 2015 Naam: Klas 3: DIT STAGEVERSLAG IS VAN Naam Emailadres Telefoon Klas MIJN STAGE DOE IK BIJ Naam organisatie Soort bedrijf Adres Plaats

Nadere informatie

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT

MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT MBO-HBO DOORSTROOMASSESSMENT Jij en het hbo. een succesvolle combinatie? 1 UNIEKE KANS Jij en het hbo..een succesvolle combinatie? Unieke kans..test jezelf voor het hbo! Krijg zicht op jezelf Ontdek je

Nadere informatie

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt

Instructie 1. Heb jij je voelsprieten uitstaan? De relatie met je cliënt Instructie 1 De relatie met je cliënt Heb jij je voelsprieten uitstaan? Met behulp van dit werkblad onderzoek je of je je voelsprieten hebt uitstaan naar de cliënt. Kies een cliënt en vul met die cliënt

Nadere informatie

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:.

Beroeps oriënterende stage. Informatieboekje 3 VMBO Naam leerling:. School: Stella Maris College. Stage bedrijf/instelling:. Beroeps oriënterende stage Informatieboekje 3 VMBO 2016-2017 Naam leerling:. School: Stella Maris College Stage bedrijf/instelling:. Stageperiode: 15 mei t/m 19 mei Inhoud Tijdpad/stappenplan VMBO klas

Nadere informatie

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE

STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE STAGEBOEKJE NEGENDAAGSE SNUFFELSTAGE In de periode van: 11 21 april 2016 Willem van Oranje College Wijk en Aalburg Tel: 0416-691722 INLEIDING Van 11 tot en met 21 april 2016 ga jij 9 dagen stage lopen.

Nadere informatie

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3

TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 TOEGEPASTE PSYCHOLOGIE PRAKTIJKGIDS JAAR 3 VOORWOORD Als stageteam Toegepaste Psychologie zijn wij zeer verheugd dat uw instelling onze student(en) een stageplaats biedt en zo participeert in het opleiden

Nadere informatie