Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van 37.900"

Transcriptie

1 Lever uw bijdrage aan het milieu en een duurzamer energievoorziening en geniet van een fiscale aftrekpost van Bij deelname in onze zonnestroom maatschappen, investeert u in zonnepanelen die op daken van agrarische ondernemers worden geplaatst. Gelijktijdig worden asbestdaken van die agrariërs gesaneerd. Omdat de verwijdering van asbestdaken gecombineerd wordt met het plaatsen van zonnepanelen, kunnen deelnemers van de maatschappen gebruik maken van gunstige fiscale regelingen. Deelname met leidt tot belastingaftrek. De belastingdienst heeft een landelijk geldende overeenkomst (ruling) afgegeven zodat er zekerheid is over de fiscale behandeling van uw investering.

2 HOGE AFTREKPOSTEN Omdat onze zonnestroom maatschappen* bijdragen aan een beter milieu, mag op grond van de Vamil-regeling (Willekeurige afschrijving milieu-investeringen) maar liefst 75% van de investering ineens worden afgeschreven. Bovendien genieten deelnemers van de extra energie-investeringaftrek (EIA) ter grootte van 41,5% van de investering. Dankzij deze gunstige regelingen bedraagt de belastingaftrek 2,52 maal uw inleg. Bij deelname met kunt u in aftrek brengen op uw inkomen. AFTREKPOST HOGER DAN DEELNAMEBEDRAG De deelnemers genieten deze voordelen niet alleen over hun deelnamebedrag maar over het veel grotere aandeel in de totale investering in de zonnepanelen; het deel van de investering dat met leningen wordt betaald, telt namelijk ook mee als investering. Daarom is de aftrekpost veel hoger dan het deelnamebedrag. Een voorbeeld ter toelichting: als de zonnepanelen voor 60% worden gefinancierd met een (bank)lening en voor 40% met gelden van de deelnemers, leidt een deelnamebedrag van tot een investering in de panelen van Over 90% van deze investering mag 75% worden afgeschreven én genieten de deelnemers 41,5% energie-investeringsaftrek. In totaal bedraagt de aftrek in dit rekenvoorbeeld, na toepassing van 14% MKB-winstvrijstelling, FISCALE AFTREK PER PARTICIPATIE VAN De fiscale aftrek van de Ecogroei zonnestroom maatschappen bedraagt per participatie van De minimale deelname bedraagt 3 participaties, dus Door het aantal participaties af te stemmen op uw fiscale situatie, kunt u uw belastbare inkomen nauwkeurig sturen; deze aftrek is echter persoonsgebonden en kan niet aan uw fiscale partner worden overgedragen. Bij deelname met geniet u in 2014 dus van een aftrekpost van maar liefst Bij de bepaling van dit bedrag is al rekening gehouden met de korting van 14%. U kunt ruim 2,5 maal uw deelnamebedrag (om precies te zijn 252%) fiscaal in aftrek brengen. EENVOUDIGE VERWERKING IN UW BELASTINGAANGIFTE Deelnemers kunnen deze aftrekbedragen in hun aangifte inkomstenbelasting onder de noemer winst uit onderneming op hun ander inkomen uit werk en woning (box 1) in mindering brengen. Aan de hand van een fiscale invulinstructie kunt u de aftrekposten eenvoudig in uw belastingaangifte verwerken en uw box 1 inkomen (inkomsten die u geniet als zelfstandige of uit loondienst, uitkeringen, pensioenen) fors beperken. FISCALE ZEKERHEID DANKZIJ RULING In een met de fiscus afgesloten ruling, die landelijk geldt, is vastgelegd dat de deelnemers deze gunstige regelingen mogen toepassen. Er bestaat dus geen twijfel aan dat u bij deelname geniet van grote aftrekposten. AFTREKPOST VERSCHUIVEN VAN 2014 NAAR 2015 Het is toegestaan om ten hoogste 62,7% van de aftrekpost van 2014 naar 2015 te verschuiven. Door deze verschuiving toe te passen, kunt u de fiscale aftrek gelijkmatig(er) verdelen over 2014 en 2015 of het accent van de belastingaftrek in 2015 laten vallen. Per participatie van mag u maximaal fiscale aftrek in 2015 nemen. De aftrek 2014 varieert dus van tot ; in 2015 is de bandbreedte in de fiscale aftrek van nihil tot per participatie van

3 LEVENSLOOPTEGOED UITKEREN IN 2015 Uit het belastingplan 2015 blijkt dat de mogelijkheid om het levenslooptegoed fiscaal gefaciliteerd op te nemen, weer wordt ingevoerd. Als u het levensloopsaldo in 2015 geheel opneemt, wordt over 80% van het per einde 2013 aanwezige saldo belasting geheven. Deze belastingkorting kunt u fors vergroten door in de zonnestroom maatschap van Ecogroei deel te nemen. Middels deelname in 2014 stelt u namelijk uw aftrekpost 2015 veilig, en kunt u de belasting over de vervroegde uitkering van uw levensloopsaldo in 2015 volledig voorkomen of verminderen. DEELNAME INTERESSANT BIJ BELASTBARE INKOMENS VANAF In het algemeen geldt dat naarmate u in een hoger belastingtarief valt, deelname interessanter is. Deelname is als u jonger dan 65 jaar bent aantrekkelijk als u een belastbaar inkomen in box 1 geniet van tenminste Voor degenen die 65 jaar of ouder zijn, is deelname interessant bij een belastbaar inkomen (box 1) vanaf In de tabel hierna worden deze grensbedragen toegelicht. Daarbij zijn steeds gelijke belastbare inkomens en tarieven over 2014 en 2015 verondersteld, een deelnamebedrag van en een 50/50 verdeling van de aftrekpost over deze twee jaren. Elk jaar derhalve fiscale aftrek. Verzilvering tegen belastingtarief Belastbaar inkomen (< 65 jaar) 42% Tussen ( plus ) en Mix van 42% en 52% Tussen en Volledig 52% Vanaf ( plus ) Belastbaar inkomen (65 jaar en ouder) Tussen ( plus ) en Tussen en Vanaf ( plus ) INKOMENSAFHANKELIJKE VOORDELEN Met een laag verzamelinkomen komt u wellicht voor bijkomende voordelen in aanmerking. Als gevolg van de fiscale aftrek van de investering in zonnepanelen, daalt niet alleen uw box 1 inkomen maar ook uw verzamelinkomen namelijk fors. Dat kan tot gevolg hebben dat u één of meer jaren voor gunstiger kortingen, aftrekken of toeslagen in aanmerking komt. Via of kunt u nagaan of een of meer bijkomende voordelen voor u van toepassing zijn. Onze ervaring leert dat deze neveneffecten zeer gunstig kunnen uitvallen, bijvoorbeeld voor de studiefinanciering van uw kinderen. We geven u graag een vrijblijvend advies op maat. SNELLE BELASTINGTERUGGAVE EN TEVENS 1,2% BESPAREN U kunt tot 1 april 2015 om een voorlopige belastingteruggave vragen, maar alleen als u uw belastingaangifte 2014 nog niet heeft ingediend. Wanneer u vóór 1 april 2015 belastingaangifte doet, wordt de belastingteruggave over 2014 vóór 1 juli 2015 aan u uitbetaald. Binnen 7 maanden ontvangt u, bij deelname met en aftrek tegen 52% IB, uw inleg vermeerderd met ca terug. Binnen korte tijd ontvangt u dus een belastingteruggave (52% IB) van 131% van uw deelnamebedrag. Bij deelname met en aftrek tegen 42%, bedraagt de teruggave , ofwel 106% van uw inleg. Het bedrag dat u in onze zonnestroom maatschap investeert, is vrijgesteld van inkomstenbelasting in box 3, de zgn. vermogensrendementsheffing. Deze heffing bedraagt 1,2%. Omdat u uw deelnamebedrag vóór 31 december 2014 moet voldoen, bespaart u 1,2% inkomstenbelasting over uw deelnamebedrag. MIDDELING EN VERLIESVERREKENING Bij sterk wisselende inkomens kan een deelnemer via middeling recht hebben op een extra belastingteruggave. Middeling houdt in dat op uw verzoek over een aaneengesloten periode van drie jaar de belasting wordt herrekend op basis van het gemiddeld inkomen (in box 1) over die jaren. Ook met verliesverrekening kunnen extra belastingvoordelen worden behaald. De hoge aftrekposten kunnen namelijk leiden tot een negatief belastbaar inkomen. Een negatief inkomen in box 1 wordt verrekend met de belastbare box 1 inkomens van een of meer van de drie voorafgaande jaren. Met de geavanceerde de rekentool op onze website kunt u nagaan of u ook van middeling of verliesverrekening kunt profiteren.

4 STRUCTUURWIJZIGING Het project is tijdens de asbestsanering en plaatsing van de zonnepanelen gestructureerd als een maatschap. Dat is nodig om de fiscaal gunstige regelingen ten gunste van de deelnemers te laten komen. In de loop van 2015 wordt de maatschap omgezet in een BV. ACTIVITEITEN EN RISICOBEPERKING De maatschap gaat op turn key basis - de verplichting aan de van asbest gesaneerde daken en de geïnstalleerde zonnestroom installatie tegen de vooraf overeengekomen prijs af te nemen. Ook gaat de maatschap een leningovereenkomst aan, nodig om 75% van de investering in 2014 te betalen. Gedurende de maatschapsperiode zijn de vennoten aansprakelijk voor verplichtingen van de maatschap. Bij oplevering van de panelen, maar zo vroeg mogelijk in 2015, wordt de maatschap in een BV omgezet. De agrariërs betalen een vergoeding aan de BV voor het gebruik van de zonnepanelen, en wenden de stroom aan voor gebruik binnen hun eigen bedrijf. Alle exploitatierisico s vallen in de BV. Op deze wijze worden de risico s die de deelnemers tijdens de maatschapsperiode lopen zo veel mogelijk beperkt, zowel in omvang als qua tijdsduur. FISCALE CLAIM Door de wijze van omzetting van de maatschap in een BV ontstaat een fiscale claim. De fiscale claim wordt berekend tegen een vast inkomstenbelastingtarief van (thans) 25% en bedraagt per participatie van De deelnemers moeten die claim uiterlijk bij het einde van de BV afrekenen. Het einde van de BV wordt echter op zeer lange termijn (pas einde 2035) voorzien. Na 5 jaar kan een bod op de aandelen worden gedaan. Zo lang u echter in de BV deelneemt, hoeft u de fiscale claim niet af te rekenen. Ook bent u geen rente verschuldigd als u de claim later voldoet. CIJFERS OP EEN RIJ We zetten de cijfers voor u op een rij en geven de kasstromen weer bij deelname met , aftrek volledig tegen 52% IB dan wel de helft tegen 52% en de andere helft tegen 42% IB. 52% IB helft 42% IB en 52% IB Deelnamebedrag Besparing vermogensrendementsheffing Belastingteruggave over Saldo Fiscale claim op lange termijn Fiscaal rendement Verwachte uitkering uit exploitatie Totaal verwachte vermogenstoename In deze samenvatting leggen we niet de nadruk op asbestsanering of op de verduurzaming van de energievoorziening, maar op de fiscale gevolgen van deze investering. In voorgaande jaren hebben we namelijk ervaren dat de fiscale gevolgen leidend zijn bij uw deelnamebeslissing. Bovendien staan die fiscale gevolgen vast en treden ze dit jaar al op, terwijl de uitkeringen afhankelijk zijn van de exploitatie en pas op lange termijn optreden. Bij het einde van het project, in 2035, wordt een netto exploitatieuitkering verwacht van ruim 50% van uw deelnamebedrag.

5 ZONNE-ENERGIE Energie-akkoord: besparing en verduurzaming Volgens het energie-akkoord dienen zowel particulieren als bedrijven fors in te zetten op energiebesparing; bovendien moet van de energie die we gebruiken, een groeiend deel duurzaam worden opgewekt. Onlangs bleek uit diverse studies dat onzeker is of de ambitieuze doelstellingen uit het energie-akkoord worden gehaald. Opgesteld zonnestroom vermogen overstijgt 1 GigaWatt De vooruitgang van zonne-energie spreekt tot de verbeelding. Volgens een recente publicatie is in september 2014 de mijlpaal van 1 GigaWatt geïnstalleerd zonnestroom vermogen gepasseerd. 1 Gigawatt komt overeen met 4,2 miljoen zonnepanelen, ofwel 6,9 km2. 1 GigaWatt vermogen wekt jaarlijks ongeveer 875 miljoen kwh op, goed voor het stroomverbruik van huishoudens. Enorme toename zonne-energie De groeiversnelling van het opgestelde zonnestroom vermogen is in 2012 begonnen en zet tot op de dag van vandaag door. Kenmerkend is wel dat 90% van het zonnestroom vermogen door particulieren is geïnstalleerd. MKB en grootbedrijf blijven met andere woorden nog achter. De zonnestroom maatschap van Ecogroei is echter ook voor het bedrijfsleven aantrekkelijk. Agrariërs in de ruimste zin des woords zullen de stroom die door de zonnepanelen wordt opgewekt in hun bedrijven gebruiken. IEA: op lange termijn zonnestroom belangrijkste pijler stroomvoorziening Om 14% van de energie in 2020 duurzaam op te wekken, zoals beoogd in het energie-akkoord, is massale inzet op duurzame energie vereist. Volgens het Internationaal Energie Agentschap (IEA) kan het aandeel zonne-energie in de stroomproductie van 2050 groter zijn dan elk van de aandelen fossiele energie, windkracht en kernenergie. In haar vooruitblik schetst het IEA het scenario dat in 2050 ruim een kwart van alle elektriciteit direct wordt betrokken van de zon, grotendeels via zonnepanelen bij eindgebruikers als consumenten en industrieën. Kwaliteit De zonnepanelen zijn afkomstig van Solarworld AG en worden geproduceerd volgens Duitse kwaliteitsnormen. SolarWorld is een van de weinige fabrikanten die met het Power Controlled-certificaat van TÜV Rheinland is onderscheiden. Het keurmerk Power Controlled garandeert dat de opgegeven vermogens worden behaald.

6 ECOGROEI Ecogroei BV is een emissiehuis voor fiscaal vriendelijke beleggingen, die bijdragen aan milieu of een meer duurzame energievoorziening. Kenmerk van de door Ecogroei aangeboden investeringen is dat EIA, MIA of Vamil toegepast kunnen worden. C.G. (Chris) Mol RA (1962) is directeur van Ecogroei BV. Hij is in 1989 afgestudeerd als Register Accountant en heeft ruim 25 jaar op een accountantskantoor gewerkt, waarvan bijna 10 jaar als partner. Ook is hij zeer bedreven in de structurering van fiscale investeringen. Ecogroei BV is derhalve zeer deskundig in het adviseren van particulieren over fiscale producten. De compacte organisatie staat borg voor een snelle en deskundige beantwoording van uw vragen. AFM-GOEDKEURING Investeringen in zonnestroom maatschappen zijn geen beleggingsactiviteiten en daarom is er geen AFM-vergunning nodig. Omdat de uitgifte van participaties per maatschap minder dan 2,5 miljoen bedraagt, is het niet nodig een prospectus op te stellen en door de AFM te laten goedkeuren. Het management van Ecogroei BV heeft in het verleden overigens voor 8 prospectussen AFM-goedkeuring gekregen. De AFM zegt op zijn website het volgende over de AFMgoedkeuring: De manier waarop sommige aanbieders van effecten in hun reclamemateriaal opnemen dat het prospectus is goedgekeurd door de AFM, kan de indruk wekken dat een door de AFM goedgekeurd prospectus volledige zekerheid biedt aan de belegger. Maar een door de AFM goedgekeurd prospectus is geen keurmerk. De AFM controleert of het prospectus volledig, consistent en begrijpelijk is. De AFM heeft volgens de wet geen mogelijkheden om te controleren of de inhoud van het prospectus juist is. DE VOORDELEN OP EEN RIJ Hoge aftrekpost van per participatie van 5.000; minimum deelname Grote vrijheid in verdeling van de aftrekpost over 2014 en 2015 Inkomensafhankelijke voordelen voor midden-inkomens Middeling en verliesverrekening verhogen belastingvoordeel Ervaren aanbieder levert maatwerkberekeningen en geeft deskundig advies Snel en hoog fiscaal rendement; op termijn uitkering uit exploitatie verwacht Grote financiële voordelen in combinatie met bijdrage aan het milieu en duurzame energievoorziening Op lange termijn belasting per participatie verschuldigd

7 ZON VOOR ASBEST Asbest bedreigt volksgezondheid De gevaren van asbest voor de gezondheid zijn al lang duidelijk. Met name de verwering van het materiaal kan een gevaar opleveren voor de volksgezondheid. Sinds 1994 mag asbest niet meer in de bouw worden toegepast. Asbesthoudende daken zijn met ingang van 2024 verboden. Nederland telt naar schatting nog een oppervlakte van 130 miljoen m2 asbesthoudende daken en gevelpanelen. Driekwart daarvan ligt op agrarische bedrijfsgebouwen. De overheid stimuleert met diverse programma s de verwijdering van asbest. Zon voor asbest In tien provincies is vanaf 1 juli 2013 de stimuleringsregeling Asbest eraf, zonnepanelen erop voor agrarische ondernemingen opengesteld. Deze regeling wordt ondersteund door een aantal fiscale maatregelen die moeten bevorderen dat de sanering van oude asbestdaken wordt gecombineerd met het aanbrengen van zonnepanelen. Vamil én EIA van toepassing Om te stimuleren dat de asbestdaken vervangen worden, is de regeling Willekeurige afschrijving milieuinvesteringen (Vamil) daarvoor opengesteld. Als de verwijdering van de asbestdaken gecombineerd wordt met het plaatsen van zonnepanelen, kan voor de aanschaf van de zonnepanelen gebruik worden gemaakt van de energie-investeringsaftrek (EIA) en Vamil. Met elkaar kunnen deze maatregelen een substantieel belastingvoordeel opleveren. Bijdrage aan een beter milieu en verduurzaming energievoorziening De zonnestroom maatschappen van Ecogroei dragen bij aan een beter milieu met het verwijderen van asbestdaken en aan een betere leefomgeving. De CO2-reductie bij een systeem van 100 panelen bedraagt ca kg per jaar. In tegenstelling tot elektriciteit gewonnen uit kolen en gas, komen er bij het winnen van elektriciteit uit de zon geen giftige stoffen vrij.

8 DEELNEMEN Op kunt u een uitgebreide brochure downloaden met alle ins en outs van deze fiscaal aantrekkelijke investering. Via een naar kunt u ook een gedrukte brochure aanvragen. Voor vragen of opmerkingen kunt u tijdens kantooruren bellen naar (088) Deelnemen kan als volgt: 1 U vult een deelnameformulier volledig in en ondertekent dit formulier. Ook vult u een personal data card volledig in, maar dit document ondertekent u nog niet. 2 U plaatst uw handtekening op de personal data card bij een notaris of bij een Gemeente. Zij legaliseren uw handtekening. Dat houdt in dat de notaris of een ambtenaar van de Gemeente schriftelijk verklaart dat de handtekening op de personal data card uw handtekening is. 3 U laat door de notaris of de Gemeente een kopie van uw geldig paspoort/ identiteitskaart/rijbewijs waarmerken zodat er zekerheid is dat de inhoud van die kopie overeenstemt met het origineel. 4 U zendt naar Ecogroei BV (per mail, fax of post): ingevuld en ondertekend deelnameformulier personal data card voorzien van een gelegaliseerde handtekening gewaarmerkte kopie van uw legitimatiebewijs 5 U ontvangt van Ecogroei de bevestiging dat uw deelname wordt toegewezen en het verzoek uw deelnamebedrag te betalen op de bankrekening van Boer Kiest Zon Beheer BV, de beheerder van de maatschappen. Deze betaling dient binnen 14 dagen na toewijzing door deze beheerder ontvangen te zijn, maar als dat eerder is uiterlijk op 24 december U treedt in 2014 toe tot de maatschap. U geeft daarvoor volmacht op het deelnameformulier. Met deze 6 stappen bent u deelnemer in een van onze zonnestroom maatschappen en geniet u van de fiscale voordelen die met asbestsanering in combinatie met zonnepanelen gepaard gaan. Deelnemen is mogelijk tot uiterlijk 24 december 2014; we verwachten echter grote belangtelling dus wacht niet te lang met het nemen van uw deelnamebeslissing. Bovenbuurtweg XA Ede T F E I *Ecogroei BV treedt op als beheerder van de maatschappen Boer Kiest Zon 405 t/m 415 en biedt de participaties namens deze maatschappen aan. In dit document wordt onder maatschap een van de maatschappen Boer Kiest Zon 405 t/m 415 verstaan.

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ )

Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Boer Kiest Zon VRAGENLIJST ( FAQ ) Wij krijgen verscheidene vragen van beleggers. Voor de meest gestelde vragen hebben wij een lijst voor u samengesteld ( FAQ ). De lijst zal regelmatig worden aangevuld.

Nadere informatie

investeringsmemorandum 2 e serie

investeringsmemorandum 2 e serie 1. Subheading 1.1 Rendement De zon is een duurzame energiebron met veel potentie. Elk uur levert de zon voldoende energie om in de jaarlijkse behoefte van alle mensen te voorzien. Door de stille maatschap

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2013 november 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen

Eindejaarstips 2011. 1 Tips voor alle belastingplichtigen Eindejaarstips 2011 1 s voor alle belastingplichtigen 1.1 Fiscale partnerbegrip uitgebreid Bent u ongehuwd samenwonend? U wordt dan per 1 januari 2012 ook als fiscale partner aangemerkt als u en uw partner

Nadere informatie

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben

! S&O-inhoudingsplichtigen die minder S&O-uren realiseren dan was opgegeven, hebben Loonbelasting - eindejaarstips Aanpassingen in S&O-afdrachtvermindering Werkgevers met werknemers die zich bezighouden met speur- en ontwikkelingswerk (S&O), kunnen in aanmerking komen voor de S&O-afdrachtvermindering.

Nadere informatie

handboek burgerparticipatie windmolens

handboek burgerparticipatie windmolens handboek burgerparticipatie windmolens Colofon Handleiding Burgerparticipatie Windmolens Ontwikkeld door: Pride Finance en Platform Duurzaam Fryslân Met medewerking van: Agentschap.nl Opmaak: FisK, concept

Nadere informatie

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

Informatiebrochure DE OPWEKKER. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 1 Informatiebrochure DE OPWEKKER Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom 2 Raedthuys Opwekker 3 Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde

Nadere informatie

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met HORLINGS Accountants en belastingadviseurs Eindejaarstips 2014 december 2014 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620 F +31 (0)206764478

Nadere informatie

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie.

Zonnepanelen die invoeden op de eigen meter hebben als voordeel dat er meer vermeden kosten zijn dan alleen de inkoop van de energie. Voorwoord Mening (financieel) directeur is nog steeds in de veronderstelling dat investeren in zonnepanelen voor haar of zijn organisatie niet rendabel is. Uiteraard is dit afhankelijk van het antwoord

Nadere informatie

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven

Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief. Handboek voor energie-initiatieven Succesvolle PV-exploitaties via de Regeling Verlaagd Tarief Handboek voor energie-initiatieven Voorwoord In Groningen ontstaan steeds meer initiatieven van bewonersgroepen op het gebied van energiebesparing

Nadere informatie

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom

De Opwekker. Informatiebrochure. Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom De Opwekker Informatiebrochure Investeer in windenergie en ontvang 10 jaar schone stroom Zeker van windstroom, nu én in de toekomst Je kunt niet leven van de wind is een vreemde Nederlandse uitdrukking.

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen

Productwijzer. I. Wat kunt u doen met uw ontslagvergoeding? Vermogen opbouwen met de Gouden Handdruk Opbouwrekening Sparen & Beleggen Productwijzer Vermogen opbouwen met de Sparen & Beleggen Wat kunt u lezen in deze productwijzer? Bent u of wordt u ontslagen? Dan kan het zijn dat uw werkgever u een vergoeding geeft, omdat u door het

Nadere informatie

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op?

Nieuwsflits 2013. Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Nieuwsflits 2013 Levert de BTW regeling op zonnepanelen u voordeel op? Belasting Adviesgroep Asten Postbus 122, 5720 AC Asten Julianastraat 2, Asten T. 0493 69 52 98 F. 0493 69 64 25 I. www.baa.nl E. info@baa.nl

Nadere informatie

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan

Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Brochure voor de uitgifte van Zondelen in de Zonnecentrale Fablohal, Energiecoöperatie DE Ramplaan Alle cijfers en berekeningen in deze brochure moeten nog definitief worden vastgesteld aan de hand van

Nadere informatie

Zonnepanelen voor ondernemers

Zonnepanelen voor ondernemers Zonnepanelen voor ondernemers Achtergrondinformatie en voorbeeldberekeningen van zonnepanelen bij bedrijven Dit document beschrijft de situatie eind 2011 Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen

EnergieLokaal Wij krijgen Kippen Business modellen en fiscale toepassingen Organisatie: Datum: Locatie: Gastsprekers: 6 februari 2014 Oldschool, Gaasterlandstraat 5. Vincent Smeele (Greenspread), Bram Faber (Schuiteman) Tijdens het voorstelrondje worden ook prangende vragen genoteerd

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV

Inhoudsopgave. Zonnepaneel scan Jachthaven HavenLand BV Inhoudsopgave 1 Doel.... 3 2 Analyse van de situatie.... 3 2.1 Algemene gegevens... 3 2.2 Uw elektriciteitsgebruik.... 5 2.3 Uw dak.... 7 2.4 Productie.... 8 2.5 Conclusie... 8 3 Financiële berekening

Nadere informatie

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs?

Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Zonnepanelen in opmars bij agrariërs? Prijzen voor zonnepanelen zijn de afgelopen jaren flink gedaald. Het laatste jaar met wel 40%. Dat maakt ze een stuk interessanter. Daarnaast kunnen fiscale voordelen

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Extra fiscaal rendement

Extra fiscaal rendement www.pwc.nl Extra fiscaal rendement Investeringsfaciliteiten 2014 Inhoud Voorwoord 5 Investeringsaftrek 6 Research & development aftrek (RDA) 21 Aftrek voor speur- en ontwikkelingswerk (S&O-aftrek) 23

Nadere informatie

Groenbeleggen met de Rabobank

Groenbeleggen met de Rabobank Groenbeleggen met de Rabobank Zuinig zijn op het milieu. We weten allemaal hoe belangrijk dat is. Zeker tegenwoordig. Natuurlijk kunnen we zelf actief zorgen voor een betere leefomgeving. Alleen: vaak

Nadere informatie

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis

Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis Informatie Memorandum Groen(t)e Energie / Zonnedak Metamorphosis De in dit Informatie Memorandum omschreven obligaties zullen worden aangeboden zonder goedgekeurd prospectus als bedoeld in artikel 5:2

Nadere informatie

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE

HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE HYPOTHEKEN WEGWIJZER NUTTIGE INFORMATIE BIJ UW OFFERTE Het afsluiten van een hypotheek is een belangrijke keuze waarbij wij u graag goed willen informeren. Vandaar deze wegwijzer, waarin een aantal belangrijke

Nadere informatie

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het

Zelfstandigenaftrek. De ondernemer die voldoet aan het INLEIDING Voor u ligt ons Eindejaarsbericht 2007. Met deze uitgave willen wij u attenderen op zaken die bij voorkeur nog dit jaar geregeld zouden moeten worden. Verder vragen wij uw aandacht voor een aantal

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land. Input voor gedachtevorming

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land. Input voor gedachtevorming ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit perspectief Energiecoöperaties: zon en wind op land Input voor gedachtevorming CONCEPT 18 mei 2014 Dit stuk is work in progress. Het

Nadere informatie

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen

Bijlage 1. 7.1 Subsidies en belastingvoordelen. Particulieren. es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Bijlage 1 7.1 Subsidies en belastingvoordelen Particulieren Subsidi Hyperlink: es: SDE http://www.agentschapnl.nl/pro grammasregelingen/subsidieregelingzonnepanelen Kenmerken: Voor een zon-pv installatie

Nadere informatie

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land

ACHTERGRONDNOTITIE. Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land ACHTERGRONDNOTITIE Stimuleringsregelingen hernieuwbare energie Vanuit lokaal perspectief Energiecoöperaties, zon en wind op land Input voor gedachtevorming vanuit lokaal perspectief CONCEPT 18 mei 2014

Nadere informatie

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen

Nieuwsbericht 2 december 2013. EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013. Tips voor alle belastingplichtigen EINDEJAARSTIPS 2013 2 december 2013 Tips voor alle belastingplichtigen Betaal uw lijfrentepremie op tijd Wilt u in uw aangifte 2013 lijfrentepremies in aftrek kunnen brengen, zorg er dan voor dat u deze

Nadere informatie