Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid"

Transcriptie

1 Algemene voorwaarden Buy Way Prepaid Uw Kaart wordt uitgegeven door Buy Way Personal Finance nv, waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, BTW BE RPR Brussel. Door de activering van de Kaart en/of haar gebruik, erkent de titularis en/of de gebruiker ervan de huidige algemene voorwaarden te hebben ontvangen, gelezen, verstaan en aanvaard. Alle communicaties met betrekking tot uw Kaart zullen opgenomen worden op Wij nodigen u uit om er regelmatig naartoe te gaan. Definities: «De Kaart»: de fysieke of virtuele Buy Way Prepaid. «De Titularis» en «u»: de koper, houder of gebruiker van de Kaart. «De Website»: «Klantenzone»: uw verzekerde klantenzone van de Website. 1. Wie kan houder zijn van de Buy Way Prepaid? De Kaart is beschikbaar voor elke persoon die de wettelijke meerderjarigheid, namelijk18 jaar, bereikt heeft. Het distributie- en oplaadpunt van de Kaart kan een bewijsstuk vragen om zich van de leeftijd van de vrager van de Kaart te verzekeren. De Kaart is persoonlijk. In geval van een fysieke Kaart is de titularis verplicht zijn handtekening erop plaatsen bij de verwerving ervan. De titularis blijft verantwoordelijk voor de naleving van de algemene voorwaarden voor elk gebruik van de Kaart, fysiek of virtueel. 2. Hoe werkt de Buy Way Prepaid? Eerste indienststelling van uw Buy Way Prepaid: activering Uw Kaart moet geactiveerd worden op de Website of door elke andere activeringsprocedure medegedeeld door Buy Way. Na activering kan de Kaart geladen worden. Indien de Kaart niet geactiveerd kan worden, dient u zich te richten tot het verkooppunt waarin de Kaart werd gekocht. Vergeet niet het volledige pack en het aankoopbewijs van de Kaart mee te nemen. Laden, herladen en limiet van de Buy Way Prepaid De kaart wordt geladen en herladen op de Website, met behulp van een Buy Way Prepaid herlading. De herladingen zijn in de verkooppunten en op de Website beschikbaar. De nietexhaustieve lijst van de verkooppunten is op de Website beschikbaar. Indien het laden van de kaart mislukt, dient u zich te richten tot het verkoopppunt waarin de Kaart gekocht werd, samen met het ladingsticket van de Kaart. De totale som van de ladingen en herladingen op een Kaart mag EUR (het totaal beschikbaar saldo van de Kaart op een gegeven tijdstip) en een totaal van EUR per jaar, niet overschrijden. De gebruikslimiet komt overeen met de beschikbare fondsen op de Kaart. Bij een gebruik ervan die kosten met zich meebrengt, moet er voldoende saldo op de Kaart zijn om de gehele transactie te dekken opdat deze aanvaard zou kunnen worden. U verbindt zich ertoe de gebruikslimiet van de Kaart strikt na te leven. Schadevergoedingen kunnen gevraagd worden in geval van niet-naleving van de limiet. 1

2 Gebruiksmogelijkheden en geheime code van de Buy Way Prepaid (Kosten: Zie hierna) De fysieke Kaart laat u toe betalingen uit te voeren in alle instellingen met het MasterCard-logo, geldafhalingen uit te voeren aan de geldautomaten (ATM) die MasterCard aanvaarden (maximum 625 EUR/dag), en online-betalingen te doen. Offline-transacties, dit wil zeggen transacties zonder controle van het beschikbaar saldo van de Kaart bij gebruik ervan, zijn niet toegelaten (bijvoorbeeld: bepaalde tol, tankstations, waarborgen). De aankoop van goederen en diensten in alle instellingen met het MasterCard-logo wordt uitgevoerd na invoering van de geheime code of, voor de online-transacties, door vermelding van de gebruikersnaam (Prepaid Card), het Kaartnummer, de vervaldatum en zijn CVC-code. De geheime code van de Kaart kan niet gewijzigd worden. De herinnering ervan kan gevraagd worden. Gebruiksmogelijkheden van de virtuele Buy Way Prepaid De virtuele Kaart kan voor alle online-betalingen gebruikt worden. De online-aankoop van goederen en diensten wordt uitgevoerd door vermelding van de gebruikersnaam (Prepaid Card), het Kaartnummer, de vervaldatum en zijn CVC-code. Offline-transacties, dit wil zeggen zonder controle van het beschikbaar saldo van de Kaart bij gebruik ervan, zijn niet toegelaten (bijvoorbeeld : tol, waarborgen, het boeken van bepaalde hotels). Gebruiksmogelijkheden in vreemde valuta De transacties in vreemde valuta worden omgerekend in Euro tegen een prijs gebaseerd op de indicatieve koers van de Europese Centrale Bank, zoals officieel gepubliceerd op de dag van ontvangst van die transacties door MasterCard. Voor elke transactie in het buitenland uitgevoerd in een valuta die geen deel uitmaakt van de Europese Monetaire Unie, zal dit percentage verhoogd worden met een marge. 3. Hoe kunt u het beschikbaar saldo van en de uitgevoerde transacties met Buy Way Prepaid raadplegen? U kunt het detail van de transacties van de 6 laatste maanden en het beschikbaar saldo van uw Kaart raadplegen op de Klantenzone. 4. Hoe lang is de Buy Way Prepaid geldig? Uw Kaart is geldig tot de laatste dag van de maand en van het jaar dat erop vermeld staat. Na de geldigheidsdatum van de Kaart, wordt het nog geladen bedrag op schriftelijke aanvraag naar de uitgever van uw Kaart terugbetaald. 5. Hoe kunt u uw Buy Way Prepaid beveiligen? U verbindt zich ertoe alle maatregelen te nemen om de veiligheid van uw Kaart en haar geheime code te verzekeren. U bent verantwoordelijk voor elk verlies, fraude of schade die volgt uit het nietnaleven van deze verplichting. 6. In geval van verlies of diefstal van uw Buy Way Prepaid In geval van onrechtmatig gebruik van de kaart dient u Buy Way onverwijld en uiterlijk 13 maanden na de valutadatum van de debitering of creditering schriftelijk kennis te geven van de onrechtmatige transactie. De titularis van de Kaart draagt het risico voortvloeiend uit het onrechtmatige gebruik ervan, tot op het ogenblik van de kennisgeving van het verlies of de diefstal, doch enkel tot 150 EUR. 2

3 Wanneer hij nalatig of met bedrog heeft gehandeld, geldt dit plafond niet. Kan in het bijzonder als zware nalatigheid beschouwd worden, het feit de persoonlijke code genoteerd te hebben op een gemakkelijk herkenbare wijze zoals op de Kaart zelf of op een document dat bij de Kaart bewaard of gedragen wordt of het feit van diefstal of verlies niet onmiddellijk, bij de vaststelling, aan de uitgever gemeld te hebben. Om de nalatigheid te beoordelen zal rekening gehouden worden met het geheel der feitelijke omstandigheden. Na kennisgeving van het verlies draagt de uitgever het risico voortvloeiend uit het onrechtmatig gebruik van de Kaart of de titel of de diefstal (kosten blokkering van de Kaart: zie tabel) tenzij de consument met bedrieglijk opzet handelt. Indien de Kaart werd gebruikt zonder fysieke presentatie en zonder elektronische identificatie, wordt de Kaarthouder niet aansprakelijk gesteld, niettegenstaande de hierboven vermelde bepalingen. De Kaartuitgever blijft aansprakelijk: - Voor het niet uitvoeren of het onjuist uitvoeren van de operaties met de kaart vanaf een toestel, een terminal of andere door de uitgever erkende middelen of deze al dan niet onder zijn toezicht staan; - Voor alle operaties die zonder de toestemming van de consument uitgevoerd worden en voor elke vergissing of onregelmatigheid in het beheer van de rekening en toerekenbaar aan de uitgever; - In geval van namaak van het apparaat voor elektronische overdracht van gelden door derden, voor het gebruik van het nagemaakte apparaat. De bewijslast inzake bedrog, opzet of grove nalatigheid komt aan de Kaartuitgever toe. In alle gevallen waar de uitgever aansprakelijk is, moet hij binnen zo kort mogelijk tijd aan de consument terug betalen: - Het bedrag van de niet uitgevoerde of verkeerd uitgevoerde bewerking eventueel vermeerderd met intresten; - Het bedrag nodig om de consument te herstellen in de situatie als voor het gebruik van het nagemaakte middel; - De andere eventueel financiële gevolgen, meer bepaald het bedrag van de kosten gemaakt door de consument om zijn vergoedbare schade te bepalen. Het financieel verlies volgend uit de onjuiste verwerking van de beweringen van de consument wanneer de dysfunctie te wijten is aan het middel of de terminal of gelijk welke uitrusting aanvaard door de uitgever en voorzover de dysfunctie niet opzettelijk door de consument veroorzaakt werd of het gevolg is van een schending van de voorwaarden geldend voor de uitgifte en het gebruik van de Kaart of de titel. 7. Foutief uitgevoerde transacties De titularis van de Kaart dient de Kaartuitgever onverwijld (02/ ) of binnen een termijn van uiterlijk 13 maanden in kennis te stellen van de foutief uitgevoerde transactie. Wanneer een betalingsopdracht door de consument wordt geïnitieerd, is zijn Kaartuitgever, onverminderd de toepasssing van artikel 34, 49 2 en 3, en 54 van de wet van 10 december 2009, jegens de betaler aansprakelijk voor de juiste uitvoering van de betalingstransactie. Indien de Kaartuitgever aansprakelijk is, dient hij de consument onverwijld het bedrag van de nietuitgevoerde of gebrekkig uitgevoerde transactie terug te betalen en herstelt hij het bedrag in de toestand zoals die geweest zou zijn, mocht de betalingstransactie niet hebben plaatsgevonden. De Kaartuitgever is aansprakelijk voor de kosten waarvoor deze verantwoordelijk is en de intresten die aan de consument berekend worden wegens niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de betalingstransactie. De consument heeft tevens recht op aanvullende vergoedingen voor eventuele verdere financiële gevolgen. 8. Terugbetaling van uw transactie De Kaartuitgever zal een reeds uitgevoerde betalingstransactie terugbetalen aan de betaler, indien het precieze bedrag van de betalingstransactie niet gepreciseerd was én indien het bedrag van de transactie hoger ligt dan de betaler op grond van zijn eerdere uitgavenpatroon, de voorwaarden van de overeenkomst en andere relevante elementen, redelijkerwijze had kunnen verwachten. De betaler verstrekt hiertoe de nodige elementen. Een met een valutawissel verband houdende reden kan evenwel niet in aanmerking genomen worden indien de referentiewisselkoers is toegepast die hij met de Kaartuitgever is overeengekomen. 3

4 De betaler kan gedurende een periode van 8 weken na de datum waarop de geldmiddelen zijn gedebiteerd de terugbetaling van de betalingstransactie verzoeken. Binnen de 10 werkdagen na ontvangst van een verzoek om terugbetaling, zal de kaartuitgever het volledige bedrag van de transactie terugbetalen of motiveren waarom hij weigert tot terugbetaling over te gaan, met opgave van de instanties waarbij de betreffende zaak aanhangig kan worden gemaakt. 9. Waarom werd uw Buy Way Prepaid geblokkeerd? Buy Way behoudt zich het recht voor het gebruik van de Kaart te blokkeren, en dit voor objectief gerechtvaardigde redenen die verband houden met de veiligheid van de Kaart, wegens een vermoeden van niet-toegestaan of bedrieglijk gebruik van de Kaart, op verzoek van een gerechtelijke of administratieve overheid, voor het behoud van de belangen van de titulairs of van Buy Way, of voor elke andere niet-naleving van de Overeenkomst of van de Wet door de titularis van de Kaart. In geval van blokkering van de Kaart, zal Buy Way zo spoedig mogelijk de titularis van de Kaart daarvan schriftelijk op de hoogte brengen, alsook van de redenen van deze blokkering, tenzij de levering van deze informatie wordt gedwarsboomd door veiligheidsoverwegingen objectief gerechtvaardigd of verboden op grond van andere toepasselijke wetgeving. Buy Way zal de geblokkeerde Kaart vervangen door een nieuwe Kaart zodra de redenen voor de blokkering ervan niet meer bestaan. In voorkomend geval kan de blokkering van de Kaart de blokkering meebrengen van de andere Kaarten in het bezit van de titularis. In elk geval blijft de Klantendienst te uwer beschikking bij een blokkering. 10. Waar kunt u de Algemene voorwaarden van uw Buy Way Prepaid vinden? U vindt deze op de Website. 11. Wijziging van de voorwaarden en functies van de Buy Way Prepaid Elke wijziging van de voorwaarden van uw Kaart wordt ten laatste twee maanden voor de voorgestelde datum van inwerkingtreding aangeboden. Indien u uw overeenkomst niet zonder kosten ontbindt binnen de twee maanden, worden de nieuwe algemene voorwaarden geacht aanvaard te zijn. De wijzigingen worden onmiddellijk toegepast. 12. Waarom uw gegevens up-to-date houden? Als Kaarthouder gaat u ermee akkoord elke adreswijziging onmiddellijk aan Buy Way mede te delen via de Klantendienst, om het beheer van uw dossier te verzekeren. Als Kaarthouder machtigt u Buy Way om elke adresaanvraag u betreffende in te stellen bij de bevoegde Administratie, en dit, op uw kosten in geval van overtreding van de algemene voorwaarden. 13. Een probleem, een klacht? - Klantendienst, Anspachlaan 1, B-1000 Brussel, - Bemiddelingsdienst Banken, Krediet en Beleggingen, Belliardstraat 15-17, bus 8, 1040 Brussel, e mail: fax: 02/ ; - Betalingsdiensten Nationale Bank van België, Berlaimontlaan Brussel. 14. Eigendom van de Buy Way Prepaid De Kaarten zijn en blijven de eigendom van de uitgever van de Kaart. Bij haar verloop, wordt de Kaart door de titularis teruggegeven aan de Kaartuitgever. 15. Overdracht van de overeenkomst Buy Way behoudt zich het recht voor zijn rechten uit hoofde van deze overeenkomst geheel of ten dele over te dragen of een derde geheel of ten dele in de plaats te stellen van genoemde rechten. U aanvaardt deze overdracht of subrogatie alsook de eventuele delegatie, door Buy Way aan een derde, van hun rechten. 4

5 16. Uw persoonlijke gegevens U wordt ervan ingelicht dat de u betreffende gegevens worden verzameld bij de activering van de Kaart en worden geregistreerd door Buy Way Personal Finance nv waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1000 Brussel, Anspachlaan 1. Deze gegevens worden geregistreerd opdat Buy Way Personal Finance ze zou kunnen verwerken in zijn bestanden voor het beheer van de overeenkomst. U erkent ook geïnformeerd te zijn geweest van het adres van de Commissie voor de Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer, Persstraat 35 te 1000 Brussel. U hebt toegang tot de gegevens behandeld door Buy Way die u aanbelangen om zonder kosten alle onjuiste gegevens van persoonlijke aard te laten rechtzetten. U hebt ook het recht toe te zien op de verwijdering van de gegevens waarvan de verwerking en de opslag door de wet verboden zouden zijn. Ten slotte hebt u ook het recht het gebruik van persoonlijke gegevens u betreffende te verbieden. U hebt uiteindelijk het recht het gebruik van uw persoonlijke gegevens en die, gelet op de behandeling ervan, worden beschouwd als onvolledig en niet-pertinent, te verbieden. U kunt zich ook verzetten tegen de verwerking van persoonlijke gegevens u betreffende, die gebruikt kunnen worden voor direct marketing-doeleinden. Indien u deze rechten wenst uit oefenen, richt u een brief, vergezeld van een recto verso-fotokopie van uw identiteitskaart naar de verantwoordelijke voor de verwerking, Buy Way Personal Finance, Anspachlaan, 1 te 1000 Brussel. U gaat akkoord met het verzenden naar uw adres, op uw GSM of via , van informatie over de producten en diensten aangeboden door Buy Way Personal Finance en haar filialen. De gegevens kunnen verwerkt worden door Cetrel, Parc d activités Syrdall 10 te 5365 Munsbach (Luxemburg). Deze handelt in de hoedanigheid van onderaannemer van Buy Way Personal Finance. 17. Diverse bepalingen Buy Way en de Kaarthouder komen overeen dat alle juridische kosten veroorzaakt door de inzet van een gerechtelijke procedure in geval van niet-betaling ten laste zullen worden gelegd van de verliezende partij. De partijen kiezen het Belgisch recht als zijnde van toepassing op de voornoemde overeenkomst, in overeenstemming met artikel 3 van het Verdrag van Rome inzake het recht dat van toepassing is op verbintenissen uit overeenkomsten. Tarieven Buy Way Prepaid Fysieke kaart Virtuele kaart Maandelijks of jaarlijks abonnement - - Activering (bij aankoop van het pack) 4,99 EUR 1,99 EUR Lading/Herlading (Buiten eerste lading) (bij aankoop herladingsticket) 2,99 EUR 2,99 EUR BWP + (6 herladingen) 14,95 EUR 14,95 EUR Aankopen in België, in het buitenland, op Internet in Euros - - Aankopen buiten de Euro-zone Euro (% montant) 2,00% 2,00% Geldafhaling ATM Euro-zone 2,50 EUR - Geldafhaling ATM buiten Euro-zone (% bedrag + tarief Euro-zone) 2,00% - Vervanging kaart + code 4,00 EUR - Herinnering van de code 2,00 EUR - Terugbetaling saldo vervallen kaart 10,00 EUR 10,00 EUR 5

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HELLO PREPAID CARD (Geldig vanaf 15/05/2013) I. ALGEMENE BEPALINGEN III. AFLEVERING VAN DE KAART EN VAN DE CODE

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HELLO PREPAID CARD (Geldig vanaf 15/05/2013) I. ALGEMENE BEPALINGEN III. AFLEVERING VAN DE KAART EN VAN DE CODE ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR DE HELLO PREPAID CARD (Geldig vanaf 15/05/2013) I. ALGEMENE BEPALINGEN De diensten in verband met de Hello Prepaid Card vallen onder de Algemene voorwaarden van BNP Paribas Fortis

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE ACCESSCARD Artikel 1. ALGEMEEN Deze voorwaarden zijn van toepassing op het gebruik van de AccessCard. Voor alles wat er niet uitdrukkelijk in is bepaald, zijn de Algemene

Nadere informatie

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE

WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE WERKING EN REGLEMENT VAN DE DIENST DYNAPHONE 1. Algemeenheden Dit document dateert van 1 april 2010 en vervangt het vorige document houdende de werking en het reglement van de dienst Dynaphone. Het treedt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6

ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAAR T- 1/6 ABK Bank coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Ledeganckkaai 7 2000 ANTWERPEN ALGEMENE VOORWAARDEN VISAKAART Voorafgaande bepalingen Art. 1 Onderhavige voorwaarden regelen de bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015

ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD. Versie van kracht op 15/10/2015 ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN VIVABOX THE CARD Versie van kracht op 15/10/2015 1 DEFINITIES Kaart : Betekent de cadeaukaart uitgegeven door Imagor N.V. en voorgesteld door Sodexo Pass Belgium, van het merk

Nadere informatie

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN

BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN BRUSSELS AIRLINES MASTERCARD KAART ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN Brussels Airlines MasterCard kaart Deze algemene voorwaarden zijn, behoudens uitdrukkelijk afwijkende bepaling, van toepassing

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst PCbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de Dienst PCbanking. Deze Bijzondere Voorwaarden

Nadere informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie

Online Spaarrekening: precontractuele informatie Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn.

2.4. Een klant kan slechts titularis zijn van één Kaart (zelfde naam, zelfde voornaam en zelfde adres) en er kan slechts één Kaart per gezin zijn. Inhoudstafel 1. Definitie (1-2)... 1 2. Gebruiksvoorwaarden (3-4-5-19)... 2 3. Overzetting van de spaarpot (6)... 2 4. Kaart vergeten (7)... 2 5. Fidelity-actie (8)... 2 6. Diefstal, verlies of frauduleus

Nadere informatie

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie.

Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Beste klant, Hartelijk dank voor uw aanvraag van een Colruyt-kaart op naam van uw organisatie. Om uw Colruyt-kaart zo snel mogelijk te kunnen bezorgen heb ik nog enkele gegevens nodig. Gelieve daarvoor

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan

Reglement KBC-Visa. Definities Art. 1 Voor de toepassing van dit reglement moet men verstaan Reglement KBC-Visa AA0022N1 V08-2005 -/- p. 1 van 5 Inleiding Het onderhavige reglement regelt de bijzondere rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart meebrengt zowel

Nadere informatie

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN

AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN AMERICAN EXPRESS KAART ALGEMENE VOORWAARDEN EXPRESS CASH VOOR PARTICULIEREN INHOUDSTAFEL I. Definities... 2 II. Toekenningsvoorwaarden... 2 III. Sluiten van de Overeenkomst... 2 IV. Kennis en aanvaarding

Nadere informatie

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance

Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance e-benefits : overeenkomst voor het gebruik van de online diensten Versie «werkgever» - exemplaar bestemd voor AG Insurance 0079-8037331N-07112014 AG Insurance nv E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel RPR

Nadere informatie

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard.

Gebruikersgids. Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. Gebruikersgids Buy Way is de uitgever van de bpost bank MasterCard. De bpost bank MasterCard is gekoppeld aan een kredietopening van onbepaalde duur, verleend door Buy Way Personal Finance nv (BTW BE 0400.282.277

Nadere informatie

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel.

Fortis Bank staat onder het toezicht van de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel. Online Spaarrekening: precontractuele informatie Informatie in verband met Fortis Bank De Online Spaarrekening is een product van Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel (RPR 0403 199 702, BTW BE 403

Nadere informatie

BowlingCadeau Algemene Voorwaarden

BowlingCadeau Algemene Voorwaarden BowlingCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Giftcards B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd

Nadere informatie

Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden

Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden Beauty&Parfum Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Beauty & Wellness B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard

Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden Visa/MasterCard Inleiding Deze algemene voorwaarden regelen de rechten,

Nadere informatie

Algemene voorwaarden ihelpu

Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu Algemene voorwaarden ihelpu 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met ihelpu een overeenkomst tot het leveren van diensten sluit. ihelpu, wilhelminastraat

Nadere informatie

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN

BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN BNP PARIBAS FORTIS @ ISABEL ALGEMENE VOORWAARDEN Artikel 1. Algemene bepalingen 1.1. Doel van de algemene voorwaarden Deze algemene voorwaarden hebben tot doel de rechten en plichten te bepalen van de

Nadere informatie

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor.

Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. Pinto Visa-kredietopening Dit document vormt geen juridisch bindend aanbod. KBC Consumer Finance behoudt zich alle wijzigingen voor. DEEL I. EUROPESE STANDAARDINFORMATIE INZAKE CONSUMENTENKREDIET (artikel

Nadere informatie

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD

Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Precontractuele informatie kaarten Fortis VISA en Fortis MASTERCARD Identificatie Fortis Bank - ICS Fortis Bank nv, (Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, BTW BE 0403.199.702, CBFA-nr.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (M3)

ALGEMENE VOORWAARDEN (M3) ALGEMENE VOORWAARDEN (M3) I. PRIVE LEVEN: INFORMATIE, TOEGANG NAAR GEGEVENSBESTANDEN EN RECHTZETTING I.1. Privé leven In overeenstemming met art. 9 van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming van

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten

Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Algemene voorwaarden Clevercard voor consumenten Artikel 1 Definities 1. Clevercard: De gebruiker van deze algemene voorwaarden, onderdeel van Invizo, gevestigd aan Arubastraat 28, 7556 TN, te Hengelo

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel.

Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. Algemene Voorwaarden Algemene Voorwaarden dierenklinieklieshout.nl webwinkel. 1. Toepasselijkheid. 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen van en aangegane overeenkomsten

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

algemene voorwaarden bpaid (versie 01/11/2013)

algemene voorwaarden bpaid (versie 01/11/2013) algemene voorwaarden bpaid (versie 01/11/2013) A. ALGEMENE BEPALINGEN 1. Inleiding De juridische verhoudingen tussen bpost nv van publiek recht (hierna bpost genoemd) en de houders van de voorbetaalde

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAARTEN ING VISA GOLD EN ING MASTERCARD GOLD (Versie 1 januari 2012)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAARTEN ING VISA GOLD EN ING MASTERCARD GOLD (Versie 1 januari 2012) I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie In de onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de kaart ING VISA of ING MasterCard; de rekening

Nadere informatie

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking

Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Bijzondere Voorwaarden met betrekking tot het gebruik van de Dienst MOBILEbanking Artikel 1. Algemene bepaling De Algemene Bankvoorwaarden van bpost bank regelen de dienst MOBILEbanking. Deze Bijzondere

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013)

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING CARD (Versie januari 2013) I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie In de onderstaande Algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de ING Card; de ING Card-rekening = de ING-rekening

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop

Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop Algemene Voorwaarden voor de Olympus Online Shop 1 Toepassingsgebied 2 Sluiten van het contract 3 Recht op teruggave door de consument 4 Prijzen 5 Levering 6 Vervaldatum en betaling, in gebreke stelling

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN

ALGEMENE VOORWAARDEN ALGEMENE VOORWAARDEN!! WWW.VERKOOPMIJNAUTO.BE WWW.DEALERAANKOOP.BE INHOUDSOPGAVE Art. 1 Definities begrippen Art. 2 Identiteit van de ondernemer Art. 3 Toepasselijkheid Art. 4 De openbare veiling Art.

Nadere informatie

Reglement van de betaalkaart

Reglement van de betaalkaart Inleiding Dit reglement regelt de rechten, verplichtingen en verantwoordelijkheden die het gebruik van de kaart en de diensten verbonden aan de betaalkaart, uitgegeven door Record Bank nv, impliceert zowel

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 15 oktober 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 december 2013. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met

Nadere informatie

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden

Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Momento Giftbox Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Promotions B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel:

Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: Algemene voorwaarden van: My PC Utrecht De Vuursche 112 C 3452 JV Vleuten Tel: 06-48189511 Email: info@mypcutrecht.nl KvK : 64864138 1.Definities Klant: een natuurlijke persoon of rechtspersoon die met

Nadere informatie

Reglement Centea-Visa

Reglement Centea-Visa Reglement Centea-Visa Geregistreerd te Antwerpen op 26 oktober 2010 en van kracht met ingang van 17 november 2010. Deze uitgave telt 6 bladzijden. Het vervangt alle voorgaande met betrekking tot haar voorwerp.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE

ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE ALGEMENE VOORWAARDEN CASH BACK EN PREMIUM ACTIE Artikel 1 Algemene informatie De VANG ATTRAPEZ CASHBACK ACTIE (hierna de Actie ) wordt georganiseerd door TP Vision Belgium N.V., gevestigd te Tweestationsstraat

Nadere informatie

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden Algemene voorwaarden Artikel 1: definities 1.1. Ondernemer: De natuurlijk persoon (eenmanszaak) die op duurzame wijze een economisch doel nastreeft door producten en diensten van op afstand (e-commerce)

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 -

Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Reglement inzake elektronische betaalmiddelen - 1 - Dit reglement vormt een aanvulling op het Algemeen Reglement van de Verrichtingen van VDK Spaarbank nv en regelt de bijzondere rechten, verplichtingen

Nadere informatie

Reglement KBC-Mobile Banking

Reglement KBC-Mobile Banking Reglement KBC-Mobile Banking Geregistreerd te Leuven op 25 maart 2013 en van kracht met ingang vanaf 18 juni 2013. Deze uitgave telt 5 bladzijden. Dit reglement regelt de contractuele relatie met betrekking

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (8 ste editie)

ALGEMENE VOORWAARDEN (8 ste editie) ALGEMENE VOORWAARDEN (8 ste editie) I. PRIVE LEVEN: INFORMATIE, TOEGANG NAAR GEGEVENSBESTANDEN EN RECHTZETTING I.1. Privé leven In overeenstemming met art. 9 van de wet van 8 december 1992 tot de bescherming

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAART ING MASTERCARD BUSINESS VOOR RECHTSPERSONEN Versie januari 2012

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE KAART ING MASTERCARD BUSINESS VOOR RECHTSPERSONEN Versie januari 2012 I. TERMINOLOGIE TOEPASSELIJK JURIDISCH KADER Art. 1 Terminologie Art. 1 In de onderstaande algemene voorwaarden worden de volgende termen gebruikt: de kaart = de ING MasterCard Business; de rekening =

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS

ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS ALGEMENE VOORWAARDEN A.G. VAN GEFFEN TRANSPORTBEDRIJF B.V. TANKPAS Artikel - 1. Toepasselijkheid 1.1. Deze algemene voorwaarden (algemene tankpas voorwaarden) zijn van toepassing op het gebruik van de

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Van kracht op 23 maart 2015 BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE DE KASFACILITEIT I - Artikel 1 Terminologie De Bank : bpost bank N.V. Markiesstraat 1 bus 2-1000 Brussel, BTW BE 0456.038.471, RPR Brussel, handelend als kredietgever.

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN (BPO 2 de EDITIE) I. ALGEMENE BEPALINGEN

ALGEMENE VOORWAARDEN (BPO 2 de EDITIE) I. ALGEMENE BEPALINGEN ALGEMENE VOORWAARDEN (BPO 2 de EDITIE) I. ALGEMENE BEPALINGEN I.1. DEFINITIES De Kredietgever : Buy Way Personal Finance nv, met maatschappelijke zetel te 1000 Brussel, Anspachlaan 1, tevens uitgever van

Nadere informatie

RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden

RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden RestaurantCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Giftcards B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10

ALGEMENE VOORWAARDEN Krediet PINTO VISA. Editie 10 1 Totstandkoming van het krediet De overeenkomst komt tot stand door de ondertekening ervan door alle partijen binnen 20 kalenderdagen te rekenen vanaf de datum van de raadpleging van de Centrale voor

Nadere informatie

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart

Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Belfius Bank NV Pachecolaan 44 1000 Brussel Tel. 02 222 11 11 www.belfius.be RPR Brussel BTW BE 0403.201.185 Algemene voorwaarden voor het gebruik van de debetkaart Inleiding Deze algemene voorwaarden

Nadere informatie

REGLEMENT VAN DE ING-BETAALKAART, DE DEPOSITOKAART, DE LIMICARD, DE TIJDELIJKE KAART EN DE MINUTE CARD (Versie 17 januari 2011)

REGLEMENT VAN DE ING-BETAALKAART, DE DEPOSITOKAART, DE LIMICARD, DE TIJDELIJKE KAART EN DE MINUTE CARD (Versie 17 januari 2011) Artikel 1: In dit reglement gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: "De kaart": verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle artikels die

Nadere informatie

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE:

REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: REGLEMENT PERSOONSGEGEVENS NHV INHOUDSOPGAVE: Artikel 1: Begripsbepalingen Artikel 2: Het Reglement Artikel 3: Uitgangspunten voor het verwerken van persoonsgegevens Artikel 4: Verzet Artikel 5: Inzage

Nadere informatie

De Knab Visa Card in het kort

De Knab Visa Card in het kort De Knab Visa Card in het kort De Knab Visa Card in het kort Gemakkelijk en veilig betalen in binnen- en buitenland. Dat kan met de Knab Visa Card. Of je nu een etentje in een restaurant afrekent of een

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ!

ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! ALGEMENE VOORWAARDEN EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be

HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be HOOFDSTUK I: Specifieke bepalingen aangaande verkoop op afstand via webshop Eco Toilet.be Artikel 1 De bepalingen van dit hoofdstuk zijn enkel van toepassing op de contractuele relatie tussen NV Eco Toilet

Nadere informatie

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile

Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Overeenkomst Beobank Online en Beobank Mobile Lees aandachtig deze overeenkomst ("de Overeenkomst"). Lees in ieder geval Sectie 1 Algemene voorwaarden Beobank Online en Beobank Mobile. Deze voorwaarden

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst

ALGEMENE VOORWAARDEN. I. Algemeen. Art. 1 Toepassingsgebied. Art. 2 Definities. Art. 3 Website. Art. 4 Sluiten van de overeenkomst ALGEMENE VOORWAARDEN I. Algemeen Art. 1 Toepassingsgebied Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten waarin Brochus producten verkoopt of op een andere wijze een leveringsverplichting

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART

ALGEMENE VOORWAARDEN VAN DE ING-BETAALKAART Artikel 1: In deze Algemene Voorwaarden gebruikte terminologie In onderstaande bepalingen worden de volgende termen gebruikt: De kaart : verwijst, naargelang het geval, naar de ING- Betaalkaart in alle

Nadere informatie

ARTIKEL 1 - DEFINITIES

ARTIKEL 1 - DEFINITIES ARTIKEL 1 - DEFINITIES In deze voorwaarden wordt verstaan onder: 1.Bedenktijd: de termijn waarbinnen de consument gebruik kan maken van zijn herroepingsrecht; 2.Consument: de natuurlijke persoon die niet

Nadere informatie

Progé: Algemene voorwaarden

Progé: Algemene voorwaarden Progé: Algemene voorwaarden Algemene leveringsvoorwaarden Progé binnenafwerking Artikel 1. Toepasselijkheid 1. Alle transacties zijn onderworpen aan de navolgende voorwaarden. 2. Indien de opdrachtnemer

Nadere informatie

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus.

Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Premium Club Premium Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier: iedere natuurlijke persoon of rechtspersoon

Nadere informatie

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER)

MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) FARMAFlux Archimedesstraat 11 1000 Brussel KBO 0536.680.412 MODEL VAN OVEREENKOMST TUSSEN DE APOTHEKER TITULARIS (VERANTWOORDELIJKE VOOR DE VERWERKING) EN DE VZW FARMAFLUX (VERWERKER) Tussen apotheker

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg

Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Leveringsvoorwaarden Bizzix geregistreerd bij de Kamer van Koophandel te Tilburg Artikel 1 - Algemene definities 1.1 Verkoper: Bizzix, in haar hoedanigheid rechtsgeldig vertegenwoordigd door haar directeur

Nadere informatie

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities

Algemene voorwaarden Kunst & Canvas. Artikel 1. Definities Algemene voorwaarden Kunst & Canvas Artikel 1. Definities 1.1 Kunst&Canvas: Kunst&Canvas, een product van Denkwolk, gevestigd in de Havenstraat nr. 78 2871 EB Schoonhoven, ingeschreven bij de Kamer van

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP Ondernemingsgegevens ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN CAVES LENOIR WEBSHOP CAVES LENOIR ABDIS AGNESSTRAAT 2, 8510 MARKE info@caveslenoir.be 056/44.40.95 0497/45.28.39 BE 0543.766.855 Artikel 1: Algemene bepalingen

Nadere informatie

Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet

Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet Reglement Crelan Mobile en Crelan Tablet Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel

Nadere informatie

Toepasselijkheid Account en wachtwoord

Toepasselijkheid Account en wachtwoord ALGEMENE VOORWAARDEN WEBSHOP EERSTE HULP DICHTBIJ! 1. Definities Onder de volgende aangegeven begrippen zal het volgende worden verstaan: 1.1 Aanvraag: een door Afnemer geplaatste aanvraag voor het verrichten

Nadere informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie

Inleiding Definities Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden Prijzen en informatie Inleiding Hieronder vindt u onze Algemene Voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze Website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper.

Nadere informatie

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl

Disclaimer. Indien u vragen heeft dan verzoeken wij u om ons een mail te sturen aan client.ed@ge.com. www.geartesiabank.nl Disclaimer Begin 2013 heeft GE Artesia Bank een strategische evaluatie van haar activiteiten uitgevoerd. Naar aanleiding hiervan hebben wij besloten onze activiteiten te herstructureren. Tot onze grote

Nadere informatie

HANDVEST VAN GOED GEDRAG

HANDVEST VAN GOED GEDRAG PATRIMONIALE OPDRACHTBRIEF Makelaar geregistreerd onder nr. Ondernemingsnr. HANDVEST VAN GOED GEDRAG Onafhankelijke makelaars die advies geven op het gebied van vermogensbeheer, verbinden zich ertoe een

Nadere informatie

Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus.

Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus. Nederlandse versie Algemene voorwaarden Bizz Club Bizz Club is een getrouwheidsprogramma beheerd door Proximus naamloze vennootschap van publiek recht, hierna Proximus. A. Toelatingsvoorwaarden 1. Particulier:

Nadere informatie

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER

ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER P a g e 1 ING Luxembourg - Visa GEWOON KLACHTENFORMULIER DIT DOCUMENT IS NIET BEDOELD VOOR FRAUDES MET VISA-KAARTEN IN GEVAL VAN FRAUDE MET UW KAART, GELIEVE CONTACT OP TE NEMEN MET DE DIENST VISA OP HET

Nadere informatie

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001

OVEREENKOMST. INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 OVEREENKOMST INZAKE MARKETING KORTING BEDRIJFSPARTNERS Marketing korting diensten nr.: 2013/0001 ONDERGETEKENDEN: De besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Shopping Center Network BeNeLux,

Nadere informatie

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976

IBAN: BE08 3631 0166 3013 - BIC: BBRU BE BB - BTW: BE 844.231.976 1 Disclaimer en algemene voorwaarden SAMMAN Fonds vzw, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0841.212.605 SAMMAN VSO, Excelsiorlaan, 4B, 1930 Zaventem met ondernemingsnummer 0844.231.976

Nadere informatie

Reglement KBC-Prepaid Kaart

Reglement KBC-Prepaid Kaart Reglement KBC-Prepaid Kaart Geregistreerd te Brussel op 24 mei 2013 en van kracht met ingang van 17 juni 2013. Deze uitgave telt 8 bladzijden. 1 Inleiding 2 Definities 3 De kaart 4 Laden van de kaart 5

Nadere informatie

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen

Kenmerken van de Woningverzekering. A/ Hoofdwaarborgen Informatie betreffende Fortis Bank De Woningverzekering wordt gecommercialiseerd door Fortis Bank nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel 0403.199.702, erkend verzekeringstussenpersoon (CBFA-nr. 25.879),

Nadere informatie

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.

Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus. Bijkomende informatie bij de PFM-overeenkomst Gelieve de PFM-overeenkomst per E-mail terug te sturen naar uw Corporate Consultant of naar ons MyProximus Team: L3.L4.E-services@proximus.net Wij vragen u

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden

BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden BioscoopCadeau Algemene Voorwaarden Algemene voorwaarden consumenten van Didix Concepts B.V., statutair gevestigd te Amsterdam en kantoorhoudende aan de Jan Luijkenstraat 96, 1071 CV te Amsterdam en geregistreerd

Nadere informatie

Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S.

Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S. Wet van 17 juli 2002 betreffende de transacties uitgevoerd met instrumenten voor de elektronische overmaking van geldmiddelen, B.S. 17 augustus 2002 Hoofdstuk I. Algemene bepaling Art. 1 Deze wet regelt

Nadere informatie

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen

TALENSIA. Bedrijfsschade Plus Eenvoudige Risico s. Specifieke bepalingen TALENSIA Bedrijfsschade Plus Specifieke bepalingen De inleiding en voorstelling van het verzekeringsplan Ondernemingen De gemeenschappelijke bepalingen De woordenlijst zijn eveneens van toepassing. Artikel

Nadere informatie

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART

BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART BIJZONDERE VOORWAARDEN BETREFFENDE HET GEBRUIK VAN DE BANKKAART (DEBETKAART) EN DE JONGERENKAART Deze bijzondere voorwaarden gelden, behoudens andersluidende uitdrukkelijke overeenkomst, op het gebruik

Nadere informatie

GEBRUIKERSGIDS. Laat Céline uw vertrouwen verdienen. LAAT ONS UW VERTROUWEN VERDIENEN.

GEBRUIKERSGIDS. Laat Céline uw vertrouwen verdienen. LAAT ONS UW VERTROUWEN VERDIENEN. GEBRUIKERSGIDS Laat Céline uw vertrouwen verdienen. LAAT ONS UW VERTROUWEN VERDIENEN. (1)Kredietopening van onbepaalde duur. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw dossier door Buy Way Personal Finance

Nadere informatie

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid

Artikel 1; Algemeen. Artikel 2; Prijzen en betalingen. Artikel 3; Aansprakelijkheid Artikel 1; Algemeen 1.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen en overeenkomsten van Mediation Nederland en op alle rechtsverhoudingen die daaruit voortvloeien. 1.2 Afwijkingen

Nadere informatie

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014

ING Business Account Reglement. Versie 08/2014 I. Voorwerp en kader van dit Reglement ING Business Account Reglement Versie 08/2014 Het Reglement van de ING Business Account (hierna het "Reglement" genoemd) legt de relaties vast tussen ING België nv

Nadere informatie

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM

AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM AANVRAAG VOOR HET OPENEN VAN EEN REKENING IN NAAKTE EIGENDOM ONLINE SPAREN EN BELEGGEN FORTUNEO.BE TER VEREENVOUDIGING VAN HET OPENEN VAN UW REKENING : 1. Zorg ervoor dat uw aanvraag correct ingevuld,

Nadere informatie

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen.

Deze overeenkomst heeft tot doel de modaliteiten voor die toegangsmachtiging te regelen. Pagina 1/5 Overeenkomst inzake het gebruik van DVV e-services Na kennis te hebben genomen van deze overeenkomst, gelieve de bepalingen ervan te aanvaarden door de ontbrekende gegevens in te vullen en dit

Nadere informatie

PRIVACY CIRCUS BELGIUM

PRIVACY CIRCUS BELGIUM PRIVACY CIRCUS BELGIUM CIRCUS BELGIUM erkent het belang van de bescherming van persoonlijke informatie en persoonsgegevens. Daarom doen we alles wat in onze macht ligt om de privacy van alle bezoekers

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT JETAIRCENTER MASTERCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd

Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Wedstrijdregelement Selexion-wedstrijd Artikel 1 ORGANISATIE Selexion, met maatschappelijke zetel Euronics Belgium CVBA, Uilenbaan 90 K3 2160 Wommelgem en KBO-nr. BE 0404.109.324 HR Antwerpen (hierna SELEXION

Nadere informatie

Reglement Crelan Mobile

Reglement Crelan Mobile Reglement Crelan Mobile Definities In dit Reglement worden de volgende termen gebruikt : a. «Bank» : verwijst naar Crelan als Federatie van kredietinstellingen zoals bepaald in artikel 240 van de wet van

Nadere informatie

Corporate Governance Charter

Corporate Governance Charter Corporate Governance Charter Dealing Code Hoofdstuk Twee Euronav Corporate Governance Charter December 2005 13 1. Inleiding Op 9 december 2004 werd de Belgische Corporate Governance Code door de Belgische

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT SUNJETS MASTERCARD

ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT SUNJETS MASTERCARD ALGEMENE VOORWAARDEN UITGESTELD CONTANT SUNJETS MASTERCARD ARTIKEL 1 - DEFINITIES In de onderhavige algemene voorwaarden wordt verstaan onder: 1. ICS: International Card Services B.V. met maatschappelijke

Nadere informatie

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP

ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN WEBSHOP De consument heeft het recht aan AC-Dierenartsenpraktijk mee te delen dat hij afziet van de aankoop, zonder betaling van boete en zonder opgave van motief binnen de

Nadere informatie

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014

VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 LAR Rechtsbijstand VOORSTEL RECHTSBIJSTAND FAMILY 2014 Wij halen uw gelijk. VEREENVOUDIGD VOORSTEL RECHTSBIJSTAND LAR FAMILY Nieuwe zaak : Bijvoegsel Vervaldag: Makelaar Producentennr: Kantoor: Ref: Verzekeringsnemer

Nadere informatie

Algemene Voorwaarden Waardekaart (Schoolspullenpas)

Algemene Voorwaarden Waardekaart (Schoolspullenpas) Algemene Voorwaarden Waardekaart (Schoolspullenpas) De Waardekaart is een initiatief van Touch of Didix B.V. en ontstaan uit een samenwerking tussen Stichting Leergelden en Touch of Didix B.V. Algemene

Nadere informatie

Specifiek Reglement DB Titanium Card

Specifiek Reglement DB Titanium Card Deutsche Bank Specifiek Reglement DB Titanium Card APRIL 2015 Deutsche Bank AG is een kredietinstelling naar Duits recht, waarvan de zetel is gevestigd te Taunusanlage 12, 60325 Frankfurt am Main, Duitsland.

Nadere informatie

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen

ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen ABN AMRO E-Banking Overeenkomst voor Natuurlijke Personen 1 E-banking overeenkomst voor natuurlijke personen ABN AMRO Bank nv De ondergetekenden: A. ABN AMRO Bank nv, met maatschappelijke zetel te G. Mahlerlaan

Nadere informatie