Den Haag 9 oktober Te]cfoonnummcr B m.i!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Den Haag 9 oktober 2012. Te]cfoonnummcr 070-3490423 B m.i! lammers@vno-ncw.nl"

Transcriptie

1 VN (O) N CW MtB Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 '1.. 1'1 A A 1')R1\1 UA An. kj..i.j.lu.. ~,l...jj.",l.&..j..i..j.... Briefnummer 12/11.534/JlalHa Onderwerp Commentaar VNO-NCW en MKB- op het Belastingplan 2013 c.a. Den Haag 9 oktober 2012 Te]cfoonnummcr B m.i! Weledelgestrenge dames en heren, VNO-NCW en MKB- hebben met veel interesse kennis genomen van de verschillende wetsvoorstellen die samen het Belastingplan 2013 vormen. Wij maken graag van de gelegenheid gebruik om te reageren op het Belastingplan 2013 c.a.. Het commentaar van VNO-NCW en MKB op deze voorstellen treft u aan in de bijlage bij deze brief. VNO-NCW en MKB- verzoeken u dit commentaar bij uw overwegingen te betrekken. Een afschrift van deze brief is verstuurd aan de staatssecretaris van Financiën en de minister van Economische Zaken, Landbouw & Innovatie. Drs. C. Oudshoom Directeur Beleid Bijlage Malietoren / Bezuidenhoutseweg 12 / Postbus / 2509 AA Den Haag / / /

2 VN (ü) N CW B 2 Bijlage: Commentaar VNO-NCW en MKB- op het Belastingplan 2013 c.a. VNO-NCW en MKB- hebben met interesse kennisgenomen van de wetsvoorstellen die gezamenlijk het Belastingplan 2013 vormen. Hieronder is per wetsvoorstel een aantal opmerkingen bij de voorstellen opgenomen. Hierbij is zo veel mogelijk de volgorde en nummering uit de wetsvoorstellen gevolgd. 1. Commentaar op het wetsvoorstel Wijziging van enkele belastingwetten en enige ander wetten (Belastingplan 2013) (33402) 1.4. Horizonbepaling De toelichting memoreert dat in de Fiscale agenda is gesteld dat het bij belastinguitgaven voor de hand ligt om een horizonbepaling op te nemen. De reden hiervoor is dat het een politieke afweging is om een belastingvoordeel te geven en dat deze politieke afweging niet voor de eeuwigheid geldt. Naar onze mening zou dezelfde redenering in principe ook moet gelden voor belastinginkomsten. Ook bij heffingen zou daarom een horizonbepaling moeten worden opgenomen, zodat ook hierbij de politieke afweging of een bestaande heffing al dan niet effectief is steeds opnieuw kan worden gemaakt. Hierbij zij opgemerkt dat een horizonbepaling op ander fiscaal wetgevingsterrein niet onbekend is. Wij roepen de in 1992 in de Invorderingswet geïntroduceerde horizonbepaling met betrekking tot het fiscale bodemrecht in herinnering. De horizon van de horizonbepaling is derhalve al enige tijd niet tot belastinguitgaven beperkt. Wij verzoeken dan ook om in ieder geval bij nieuwe wetgeving een horizonbepaling op te nemen en te inventariseren welke bestaande heffingen hiervoor in aanmerking zouden moeten komen. 4. Werkkostenregeling In de memorie van toelichting is aangegeven dat de vrije ruimte per 1 januari 2013 verhoogd wordt van 1,4% naar 1,6% van de fiscale loonsom. De verruiming van de vrije ruimte hangt samen met de in werking tredende Wet Uniformering Loonbegrip (per 1 januari 2013), waarvan een eerder ingevoerd onderdeel afgelopen jaar al voor een aanzienlijke lastenstijging heeft gezorgd. Het is positief dat hiermee eerdere toezeggingen gestand worden gedaan.

3 VN (ü) N CW B 3 Wij kijken met zeer veel interesse uit naar de resultaten van de evaluatie van de werkkostenregeling. Hierbij is van belang dat de evaluatie laat zien dat de doelstellingen van de werkkostenregeling daadwerkelijk worden bereikt. Dit betekent in ieder geval dat de werkkostenregeling moet zorgen voor een verlichting van de administratieve lasten voor werkgevers. Dit lijkt nog niet door alle werkgevers als zodanig te worden ervaren. Dit blijkt onder meer uit het feit dat een groot deel van de werkgevers nog niet is overgestapt op de werkkostenregeling. Tevens moet de werkkostenregeling er niet toe leiden dat werkgevers worden geconfronteerd met hogere loonkosten. Ook moet duidelijk zijn dat zo lang werkgevers ten behoeve van hun werknemers zaken vergoeden dan wel verstrekken die in het belang zijn van dan wel noodzakelijk zijn voor de bedrijfsvoering dit niet ten koste moeten gaan van de vrije ruimte. Twee onderwerpen hebben onze bijzondere aandacht. Allereerst hebben veel werkgevers een regeling voor producten uit eigen bedrijf. Dit betreft binnen deze bedrijfstakken een belangrijke regeling die door de jaren heen een vaste en alom geaccepteerde plek heeft gekregen in het arbeidsvoorwaardenpakket. Door de invoering van de werkkostenregeling dreigen deze werkgevers nu onevenredig hard geraakt te worden, aangezien de vrije ruimte voor deze regeling geen soelaas biedt. Werkgevers worden zodoende geconfronteerd met een eindheffing van 80% over een substantieel bedrag. Wij vinden daarom dat voor producten eigen bedrijf een gerichte vrijstelling binnen de werkkostenregeling moet worden opgenomen, opdat werkgevers niet onevenredig hard getroffen worden door een lastenstijging. Te meer daar werkgevers met een regeling voor producten uit eigen bedrijfveelal actief zijn in branches waar wordt gewerkt met veel parttime medewerkers met een arbeidsbeloning van minder dan Met de invoering van de Wet Uniformering Loonbegrip per 1 januari 2013 worden deze werkgevers door het vervallen van de Awf-franchise immers geconfronteerd met een lastenstijging. Een ander belangrijk punt is de toepassing van de werkkostenregeling op concernniveau. Een dergelijke optie is van belang voor ondernemingen die bestaan uit meerdere werkmaatschappijen (en CAO's) waar personeel in werkzaam is, bijvoorbeeld een productie- en een verkoopwerkmaatschappij. Niet alleen op het niveau van de inhoudingsplichtige, maar ook op het niveau van het concern moet het mogelijk zijn de werkkostenregeling toe te passen. Op deze manier kan optimaal gebruik worden gemaakt van de vrije ruimte binnen de groep van verbonden maatschappijen en zorgt de concernregeling bovendien voor een aanzienlijke verlichting van de administratieve lasten.

4 VN (ü) 4 N CW B Wij hopen dat een dergelijke regeling snel wordt uitgewerkt, opdat er duidelijkheid komt voor het bedrijfsleven. 5. Afdrachtvermindering onderwijs De afdrachtvermindering onderwijs heeft bewezen effectiefte zijn en de overheid geeft aan te investeren in leerwerkplekken. Positief is dat wordt voorgesteld dat het toetsloon voor werknemers onder de 25 jaar komt te vervallen. Hiermee wordt de rechtsongelijkheid tussen werknemers boven en onder de 25 jaar opgeheven. Echter, de overige voorgenomen maatregelen uit het Belastingplan 2013 beperken de toepassing van de afdrachtvermindering onderwijs. Daarbij komt dat door invoering van de eis dat een gedetailleerde programmaverklaring tussen werkgever, onderwijsinstelling en leerling-werknemer moet worden overeengekomen, werkgevers worden geconfronteerd met een stijging van hun administratieve lasten en voortaan het risico lopen een boete te krijgen. Hierdoor zullen werkgevers zich geconfronteerd zien met hogere lasten met als gevolg dat leerwerkplekken zullen verdwijnen. 6. S&O-afdrachtvermindering Op basis van de evaluatie van WBSO wordt voorgesteld deze regeling aan te passen om doeltreffendheid en doelmatigheid te vergroten. Hiertoe wordt het plafond van de regeling net zoals de afgelopen jaren op 14 miljoen vastgesteld. Het tariefvan de eerste schijfwordt verlaagd van 42% naar 38% en het starterstariefwordt verlaagd van 60% naar 50%. Tegelijkertijd wordt de eerste schijf verlengd van naar Wij juichen toe dat het plafond wordt gehandhaafd op het niveau van de afgelopen jaren. Hiermee voert de overheid consistent beleid dat ten goede komt aan het vestigingsklimaat en uit de evaluatie blijkt dat hiennee innovatie effectief wordt gestimuleerd. Wij zijn tevreden met de verlenging van de eerste schijf van de 8&0- afdrachtvermindering naar EUR Op deze manier wordt met name het bedrijfsleven in het midden- en kleinbedrijf gestimuleerd tot meer speuren ontwikkelingswerk. Het nadeel van de verlaging van het tarief in de eerste schijfkan door ondernemingen die op dit moment op of rond de huidige grens zitten worden goedgemaakt door de R&D-activiteiten te vergroten. Echter, dit geldt niet voor ondernemers die (ver) onder de huidige grens zitten. Zij zullen zich niet gestimuleerd voelen zich toe te leggen op (meer) speur- en ontwikkelingswerk. Wij betreuren dan ook dat het percentage van

5 VN (ü) N CW B 5 de S&O-afdrachtvermindering voor de eerste schijf en het starterstariefwordt verlaagd. Naar onze mening zouden deze dan ook zo veel mogelijk moeten worden gehandhaafd op het huidige niveau. 7. Vennootschapsbelasting 7.1. Afschaffen thincapregeling Wij zijn tevreden dat de aankondiging in het wetsvoorstel UFM van het voornemen van het kabinet om de thincapregeling af te schaffen in dit wetsvoorstel gestand wordt gedaan. Naast de overweging dat deze algemene aftrekbeperking geen wezenlijk doel dient naast de andere bestaande aftrekbeperkingen in de vennootschapsbelasting, wordt op deze wijze ook het probleem opgelost dat de regeling het binnenlands opererende MKB raakte terwijl de regeling daarvoor nooit bedoeld is. 8. Wijzigingen overdrachtsbelasting Het wetsvoorstel bevat een tijdelijke verlenging van de doorverkooptermijn van 6 tot 36 maanden voor zowel woningen als niet-woningen en een uitbreiding van het woonbegrip met aanhorigheden van woningen die op een later tijdstip worden verkregen dan de woning zelf. Deze maatregelen leveren naar onze mening een positieve bijdrage aan het weer op gang brengen van de woningmarkt. 9. Constructiebestrijding bodemrecht De voorgestelde maatregel heeft tot doel om in een aantal situaties de fiscus meer mogelijkheden te geven om de belastingschuld te innen. Echter, het gevolg van de maatregel is dat de financiering van bedrijfsmiddelen voor alle ondernemingen duurder wordt, dan wel dat meer zekerheid moet worden geboden. Wij zijn van mening dat de maatregel ondoordacht is, omdat de negatieve gevolgen ervan in geen verhouding staan tot het beoogde doel. Bovendien vinden wij het onbegrijpelijk dat in een tijd dat ondernemingsinvesteringen zo cruciaal zijn en de kredietverlening aan het bedrijfsleven - en met name het MKB - al enorm onder druk staat het kabinet maatregelen voorstelt die de kredietverlening nog moeilijker maken. Wij dringen er daarom met klem op aan de versterking van het bodemrecht - overeenkomstig het advies van de Raad van State - uit het Belastingplan 2013 te verwijderen. Hierbij is spoed geboden vanwege mogelijke ongewenste anticipatie-effecten met betrekking tot lopende kredietcontracten.

6 VN (O) 6 N CW Versterking bodemrecht Met kracht wijzen wij de voorgestelde versterking per 1 januari 2013 van het bodemrecht af. Midden in de economische crisis wordt de positie van de fiscus versterkt ten koste van het bedrijfsleven, niet in de laatste plaats van het MKB. Het ingrijpende voorstel gaat volledig voorbij aan de negatieve gevolgen voor de kredietverlening aan het bedrijfsleven en voor de vervaardiging van (duurzame) productiemiddelen en inventarisgoederen. Het gaat daarbij niet alleen om leverancierskrediet (door se en buitenlandse leveranciers), maar ook om financialleasing en huurkoop. Dit zijn in het bedrijfsleven gebruikelijke en onmisbare kredietvormen. Geen versterking maar afschaffing Het bodemrecht staat al enige decennia ter discussie. Dat is niet verwonderlijk, omdat het een inbreuk maakt op de rechten van anderen ("derden"). Door het bodemrecht kan de fiscus vorderingen van zakelijke belastingen, zoals de loon- en omzetbelasting, verhalen op roerende zaken die op het perceel ("de bodem") van de ondernemer staan, ongeacht wie de eigenaar of bezitloos pandhouder van de zaken is. Bodembeslag kan worden gelegd op roerende zaken die tot doel hebben een gebouw enigszins duurzaam overeenkomstig zijn bestemming te gebruiken. Dit betekent dat bijvoorbeeld roerende duurzame productiemiddelen (bijvoorbeeld machines in een fabriek), de roerende inventaris van winkels en horecagelegenheden, kantoormeubilair en kantoormachines (zoals computerapparatuur, kopieermachines etc.) binnen het bereik van het bodemrecht vallen. Het bodemrecht raakt ook de eigendomsrechten van derden. Alleen als zij juridisch én economisch eigenaar zijn, worden de eigendomsrechten door de fiscus gerespecteerd. Er is dus geen te beschermen eigendom als geleverd is met eigendomsvoorbehoud ofbij contracten van financiallease ofhuurkoop. In de marktsector gebruikelijke kredietvormen, die voor het functioneren van het MKB en de grotere ondernemingen onmisbaar zijn. Wat is de rechtvaardiging van handhaving van de bevoegdheid om inbreuk te maken op eigendomsrechten van derden? De discussie over deze vraag loopt al tientallen jaren. De wetgever heeft in de Invorderingswet zelfs een horizonbepaling opgenomen die het bodemrecht laat vervallen, tenzij vóór 1 januari 1993 een voorstel voor een definitieve regeling of een voorstel tot beperkte verlenging van de geldigheidsduur aan de Tweede Kamer is aangeboden. Eind 1992 is een wetsvoorstel ingediend, dat nog steeds bij de Tweede Kamer aanhangig is. Sindsdien is er radiostilte, ondanks de aanbeveling van de MDW -werkgroep Modernisering faillissementsrecht (2001) en de Commissie insolventierecht (Commissie Kortmann; 2007) om het bodemrecht af te schaffen. Een aanbeveling die door ons wordt onderschreven.

7 VN (O) 7 N CW B Het Belastingplan 2013 verbreekt de radiostilte, niet met een voorstel tot afschaffing maar met een voorstel tot versterking van het bodemrecht door middel van de introductie van een meldingsplicht voor de eigenaren en bezitloos pandhouders. De voorgestelde meldingsplicht Het Belastingplan 2013 introduceert een meldingsplicht. De derde-eigenaar of bezitloos pandhouder die handelingen wil verrichten waardoor de zaak de status van bodemzaak kan verliezen - bijvoorbeeld door het perceel van zijn afnemer te huren of de eigendom op te eisen - moet dat eerst aan de fiscus melden. Die heeft dan vier weken de tijd om te beslissen ofhij bodembeslag gaat leggen. Wordt beslag gelegd, dan is de leverancier die goederen heeft geleverd met eigendomsvoorbehoud of de financier met zijn pandrecht, de huurverkoper of de financiallessor zijn recht kwijt. Wordt niet aan de meldingsplicht voldaan, dan moet de derde-eigenaar of de pandhouder de executiewaarde aan de fiscus vergoeden. De positie van de fiscus is dus comfortabel. Hij hoeft bij betalingsachterstanden niet direct in actie te komen, maar kan een melding van de kredietverlener rustig afwachten. Wordt gemeld, dan kan de fiscus alsnog bodembeslag leggen. Wordt niet gemeld, dan kan hij toch verhalen ondanks dat hij in het voorgaande traject geen of zeer weinig actie heeft ondernomen tot inning van de achterstallige belastingschulden. Gevolgen van de meldingsplicht Het voorstel, dat ten onrechte wordt gepresenteerd als constructiebestrijding, maakt de facto de in het Burgerlijk Wetboek verankerde rechten van leveranciers die hebben geleverd met eigendomsvoorbehoud, van huurverkopers en lessors illusoir. Leveranciers (ook buitenlandse) die hebben geleverd met eigendomsvoorbehoud - waardoor zij leverancierskrediet kunnen verstrekken - zullen contante betaling verlangen. Lopend leverancierskrediet wordt daardoor getroffen en nieuwe leveringen zullen, als de afnemer niet contant kan betalen, stagneren. Hierdoor worden ondernemers, niet in de laatste plaats het MKB, hard getroffen. Ook leasemaatschappijen en banken zullen hun financieringsbeleid aanpassen. Het gevolg zal zijn dat ondernemingen alleen tegen hogere kosten of met het verlenen van extra zekerheden financiering voor hun (duurzame) productiemiddelen kunnen verkrijgen. Of dat financiering voor hen zelfs onmogelijk wordt.

8 VN (O) N CW B Nederfand 8 Een louter vanwege fiscale regelgeving veroorzaakte verschuiving van financial naar operationallease. Het risico van contracten van operational lease (huur) voor een leasemaatschappij is groter dan bij financiallease. Anders dan bij financiallease moeten de productiemiddelen bij operationallease een bepaalde minimum restwaarde hebben. Dat risico vertaalt zich in hogere financieringslasten voor de onderneming. Constructiebestrijding: een onjuiste kwalificatie Met de kwalificatie constructiebestrijding wordt in de memorie van toelichting vooral gedoeld op bodemverhuurconstructies. Maakt een financier van zijn rechten gebruik en verwijdert hij de roerende zaken van "de bodem" van de onderneming, dan heeft dat ernstige gevolgen. Niet alleen kan de waarde van deze bodemzaken verminderen, ook wordt door het verwijderen van de zaken een snelle doorstart van de onderneming belemmerd. Kapitaalvernietiging is het gevolg. Daarom wordt, indien mogelijk, door de financier gekozen voor het huren van "de bodem" van de onderneming, waardoor de bodemzaken ter plaatse kunnen blijven. Daar de Hoge Raad deze bodemverhuurovereenkomsten onder voorwaarden heeft aanvaard, is de in het fiscale recht negatieve kwalificatie "constructie" hier niet op haar plaats.

9 VN (ü) N CW B 9 2. Commentaar op het wetsvoorstel Overige fiscale maatregelen (33 403) 4. Wet op de vennootschapsbelasting Wij vinden de voorgestelde aanpassing om te voorkomen dat ook een fiscale eenheid kan worden aangegaan met vennootschappen waarin de moedermaatschappij geen enkele zeggenschap heeft begrijpelijk. Echter, wij vragen ons af of de eisen voor het aangaan van een fiscale eenheid dat de moeder 95% van de stemrechten bezit én dat het aandelenbezit van de moeder altijd ten minste recht geeft op 95% van de winst én ten minste 95% van het vermogen van de dochter, niet een onwenselijke inperking is van het fiscale eenheidregime. In de memorie van toelichting is opgenomen dat met deze maatregel geen wijziging is beoogd met het bestaande beleid. Graag vragen wij daarom ofhet kabinet kan bevestigen dat alle bestaande fiscale eenheden in op dit moment al aan deze nieuwe eisen voldoen. En als dat niet het geval is, hoe dit zich dan verhoudt met de opmerking dat geen inhoudelijke wijziging is beoogd. 7. Wet op de accijns Tabaksaccijnzen Wij zijn blij dat er voor is gekozen om de jaarlijkse aanpassing van de accijnstarieven van tabaksproducten voortaan op de gewogen gemiddelde kleinhandelsprijs over de periode van oktober tot en met september te baseren voorafgaand aan de publicatie. Op deze manier heeft het bedrijfsleven meer tijd voor de nodige aanpassingen. Ook zijn wij positief over het terugbrengen van de uitverkoopperiode in artikel 95 a, lid 1 Wet op de accijns naar de oorspronkelijke periode van 2 maanden. Handel en industrie lopen zo minder gevaar voor omzetschade en de overheid heeft meer zekerheid op accijnsinkomsten. Alcoholaccijnzen In navolging van onze eerdere opmerkingen in het commentaar op het Wetsvoorstel Wet uitwerking fiscale maatregelen begrotingsakkoord 2013 willen wij nogmaals pleiten voor een latere invoering van de accijnsverhoging op alcoholhoudende dranken. Aanpassing niet per 1 januari, maar per 1 maart De maanden november, december en januari staan in het teken van (de voorbereiding op) de feestdagen. Behalve de hectiek voor en tijdens deze periode, geldt er voor vele bedrijven een zogenaamde IT -freeze, waarbij het niet mogelijk is om aanpassing te doen in de Ir -systemen. Dit heeft als voornaamste doel er voor te zorgen dat de IT -systemen (bijv: kassa-systemen) niet plat gaan tijdens de feestperiode. Een aanpassing van de prijzen, als

10 VN (O) N CW B 10 gevolg van de accijnsverhoging, vereist enorm veel commerciële inspanning, zowel op de achtergrond (leveranciers) als op de voorgrond (winkels). Net als bij de vorige accijnsverhoging vinden wij dat een aanpassing het beste kan plaatsvinden in de periode na de jaarwisseling. I maart 2013 heeft daarbij de voorkeur. 8. Wet belastingen op milieugrondslag Wij hebben in ons commentaar op het vorige Belastingplan positief gereageerd op de voorstellen om een aantal kleine heffingen te schrappen. Vanwege de dekking is toen bepaald dat een aantal van deze heffingen pas per 1 januari 2013 zou verdwijnen. Als gevolg van het begrotingsakkoord is echter bepaald dat een aantal van deze heffingen - met uitzondering van de Verpakkingenbelasting - nog niet per 1 januari 2013 zal verdwijnen. Wij gaan er echter van uit dat deze heffingen alsnog zullen worden geschrapt vanaf 2014.

11 VN (ü) 11 N CW B 3. Commentaar op het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer ("forenzentax") (33 404) Op 1 oktober 2012 hebben de infonnateurs Kamp en Bos een briefaan de Tweede Kamer gestuurd waarin de maatregelen onder de naam Deelakkoord Begroting 2013 worden gepresenteerd. In deze brief wordt onder meer aangegeven dat van de voorgenomen maatregel inzake de reiskosten woonwerkverkeer ("forenzentax") wordt afgezien. Wij zijn positief over het feit dat de zogenaamde forenzentax hierbij komt te vervallen. Echter, wij verwerpen de dekking die ervoor is gevonden. Het verhogen van het tariefvan de assurantiebelasting van 9,7% naar 21 % zorgt voor een aanzienlijke lastenstijging voor bedrijfsleven en burgers. In het Deelakkoord is opgenomen dat het tarief van de assurantiebelasting wordt verhoogd naar het niveau van het algemene btw tarief. Dit leidt er echter toe dat de belastingdruk op verzekeringsproducten zeer hoog wordt, voor zowel burgers als bedrijven. Immers, het feit dat verzekeraars vrijgesteld zijn van btw betekent aan de ene kant dat zij geen btw hoeven te rekenen over verzekeringsproducten, maar tegelijkertijd kunnen zij aan hen in rekening gebrachte btw niet in vooraftrek brengen. Dit laatste verhoogt dus de kostprijs van verzekeringsproducten. Daarbovenop moet als gevolg van het voorstel voortaan 21 % assurantiebelasting worden betaald over de verschuldigde premies. Deze belasting kan door ondernemers echter niet in vooraftrek worden gebracht en zijn dus (extra) kosten voor de ondernemers. Veel sectoren worden onevenredig getroffen door deze verhoging van de assurantiebelasting. Hierbij moet onder meer worden gedacht aan sectoren die werken met kapitaalintensieve machineparken en aan andere sectoren die objecten van grote waarde (moeten) verzekeren als de tuinbouw, scheepsbouw, binnenvaartschipperij en de logistieke sector. Daarnaast leidt het Deelakkoord tot stijging van de lasten voor het bedrijfsleven omdat toegezegde compensatie voor eerdere lastenverzwaringen ter grootte van 649 miljoen achterwege wordt gelaten. Het bedrijfsleven was namelijk toegezegd dat het gecompenseerd zou worden voor de stijging van de inkomensafhankelijke bedrage Zorgverzekeringswet ("Zvw-premie") in Deze premiestijging kwam ten laste van het bedrijfsleven en was bedoeld om de koopkracht van de burgers op niveau te houden. Het achterwege blijven van deze compensatie komt bovenop de lastenstijging in 2013 als gevolg van het Begrotingsakkoord 2013, gesloten door de vijf partijen in het vooljaar van Hierbij viel namelijk al een enveloppe ter grootte van 350 miljoen vrij ten behoeve van de financiering van het Begrotingsakkoord 2013 die ook bedoeld was als compensatie voor lastenverzwaringen van het bedrijfsleven.

12 VN (ü) 12 N CW B Het laten vrijvallen van deze enveloppes is niet in lijn met de afspraken die zijn gemaakt over het lastenkader. Deze lastenverschuiving is zeer onwenselijk omdat hiermee de loonkosten bijna onzichtbaar steeds verder worden verhoogd. Dit heeft tot gevolg dat de concurrentiepositie internationaal veràer onàer àruk komt te staan.

13 VN (O) 13 N CW B 4. Commentaar op het wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning (33 405) In ons commentaar op het Wetsvoorstel Wet herziening fiscale behandeling eigen woning zullen wij eerst onze bezwaren uiten tegen de voorgestelde delegatiebepaling die het mogelijk maakt zonder parlementaire goedkeuring de aftrekbaarheid van kosten van geldleningen te beperken. Vervolgens wordt een aantal technische vragen gesteld met betrekking tot de uitvoering. Beperking zonder parlementaire goedkeuring van de aftrekbaarheid van kosten van geldleningen De aftrekbaarheid van de overige (d.w.z. niet-rente)kosten van geldleningen daarbij gaat het hoofdzakelijk om afsluitprovisie, taxatiekosten en notariskosten - wordt in het wetsvoorstel vooralsnog gehandhaafd. Dat de aftrekbaarheid snel kan worden ingeperkt, blijkt uit de voorgestelde delegatiebepaling die het mogelijk maakt om de kostenaftrek bij ministeriële regeling te maximeren. Op die wijze zouden constructies worden tegengegaan waarmee een deel van de hypotheekrente wordt omgevormd tot kosten van een geldlening, zo blijkt uit de memorie van toelichting. Met die omvorming zou aan de aflossingseisen voor renteaftrek worden ontkomen. Wij hebben ernstig bezwaar tegen het bij ministeriële regeling beperken van de aftrekbaarheid. Zonder parlementaire toetsing van de reikwijdte van een aftrekbeperking en van de daarvoor gehanteerde argumentatie kan de belastingwetgeving ingrijpend worden veranderd met een hogere ffi-iast tot gevolg. Afgezien van de vraag hoe de voorgestelde wijze van regelgeving zich verhoudt tot het fiscale legaliteitsbeginsel, kwalificeren wij de voorgestelde delegatiebepaling als onzorgvuldig met het oog op de belangen van de dienstverleners die hun diensten verlenen bij het aangaan van geldleningen. Wij dringen er dan ook op aan de delegatiebepaling uit het wetsvoorstel te verwijderen. Aanpassing begrip eigenwoningschuld e.a. - technische vragen In de memorie van toelichting wordt melding gemaakt van de brief van het kabinet naar aanleiding van de motie Kuiper c.s.. In deze kabinetsbrief is te lezen dat er sinds 2001 al een aantal belangrijke beperkingen zijn aangebracht op de mogelijkheid om hypotheekrente af te trekken. Niet in de laatste plaats gaat het dan om het feit dat de duur van de renteaftrek destijds is beperkt tot 30 jaar, zodat per 2031 een belangrijk deel van de hypotheekrenteaftrek per die datum zal verdwijnen. Verder wordt in de kabinetsbrief aangekondigd dat de maatregelen die zijn overeengekomen in het Begrotingsakkoord 2013 met betrekking tot de fiscale

14 VN (O) N CW B 14 behandeling van inkomsten uit eigen woning zullen worden opgenomen in een wetsvoorstel dat zal worden behandeld met het Belastingplan In het voorliggende wetsvoorstel zijn nu de volgende voorstellen vastgelegd: a. De aanpassing van het begrip eigenwoningschuld waarvoor voor leningen die op of na 1 januari 2013 zijn aangegaan, geldt dat de rente alleen aftrekbaar is als die lening in maximaal 360 maanden ten minste volgens een annuïtair aflossingsschema volledig wordt afgelost. b. De afschaffing van de vrijstelling in box 1 (en daarmee ook in box 3) voor op ofna 1 januari 2013 afgesloten kapitaalverzekeringen eigen woning, beleggingsrechten eigen woning en spaarrekeningen eigen woning. c. Het overgangsrecht op basis waarvan een lening wordt aangemerkt als een 'bestaande lening' waarvoor eerbiedigende werking geldt of als een 'nieuwe lening', waarvoor de nieuwe regeling voor fiscale behandeling eigen woning geldt. Deze voorstellen leiden bij ons tot een aantal technische vragen met betrekking tot de uitvoering. 1. Het wetsvoorstel gaat uit van een maandelijkse termijn van de annuïteit. Daarmee worden de in de huidige praktijk veel voorkomende kwartaal-, halfjaar- enjaarbetalingen onmogelijk gemaakt. Stel dat een lening op 1 december wordt aangegaan en de betalingen ieder kwartaal wordt gedaan, dan zou deze lening op het toetsmoment van 31 december niet voldoen. Wij gaan ervan uit dat dit niet de bedoeling is. 2. Aan het eind van een wooncarrière zullen er als gevolg van dit wetsvoorstel veel verschillende leningen zijn met verschillende einddata, looptijden en rentevastperioden. Deze informatie moet door de banken en de Belastingdienst over deze gehele periode betrouwbaar worden bijgehouden. Ook moet deze informatie overzichtelijk blijken voor de burger. Wij gaan ervan uit dat hierin wordt voorzien. 3. Het bijhouden van alle leningen wordt ingewikkelder bij bijvoorbeeld een echtscheiding. De bestaande hypotheekschulden en de resterende aftrekperioden zullen dan via een beschikking van de Belastingdienst moeten worden toegerekend aan de beide partners om te kunnen bepalen welk recht op renteaftrek bij beide partners bestaat. In het geval dat één van de partners in de woning blijft wonen, wordt echter veelal d.e bestaande hypothecaire schuld voor de woning door de blijvende partner overgenomen en verandert er dus bancair niets. In het nieuwe voorstel zou dat zeer onvoordelig uitpakken. Er zal dan voor het van de vertrekkende partner overgenomen aandeel een nieuwe lening die annuïtair wordt afgelost moeten worden afgesloten, omdat dan een nieuwe 30-jaarsperiode start. Dit kan echter betekenen dat de lasten van de blijvende partner veranderen. Er zal daarom een oplossing moeten worden geboden om

15 VN (O) 15 N CW B veranderingen in de leefsituatie van belastingplichtigen goed en overzichtelijk te kunnen administreren. 4, Verder is het de vraag hoe moet worden omgegaan met de situatie waarbij de ene bank een bestaande lening overneemt van een ander bank, Dan moet allereerst duidelijk zijn wat de hoogte van de schuld is, rekening houdende met de 360-maandeneis. Bovendien moet de overnemende bank weten wat de fiscale ingangsdatum van de overgenomen lening is. Hierbij moet de overnemende bank weten dat de klant voldaan heeft aan zijn aflossingsschema. Ook dit dient adequaat te worden geregeld. 5. Duidelijk is dat de belastingplichtige zelf de verantwoordelijkheid heeft om ervoor te zorgen dat hij op 31 december van elk jaar voldoet aan de maximale hoogte van de schuld. De Belastingdienst heeft aangegeven dat zij dat niet kunnen melden aan de belastingplichtige als dat niet het geval is. Het is dan de vraag wat er gebeurt als pas na 5 jaar een onbedoelde fout (in de zin van artikei3.11ge, lid 2, sub b, Wet m 2001) wordt ontdekt en er - logischerwij s - niets is ondernomen om het te herstellen. Volgens de wet zou het gevolg moeten zijn dat het recht op (hypotheek)renteaftrek verloren gaat en dat de betreffende lening naar box 3 overgaat en nooit meer in aanmerking kan komen voor box 1. Echter, de financiële gevolgen voor de belastingplichtige hiervan zijn enorm en de toepassing van de wettelijke artikelen luisteren zeer nauw. Zeker in combinatie met de hiervoor opgenomen praktische vragen, lijkt het voor de hand te liggen dat in de wet een mogelijkheid wordt opgenomen dat de belastingplichtige de onbedoelde fout kan corrigeren in het jaar waarin deze wordt ontdekt. 6. Het is mogelijk dat een werknemer voor 2013 is uitgezonden naar het buitenland en na inwerkingtreding van deze voorstellen terugkeert. Ingeval deze uitgezonden werknemer zijn woning in deze periode heeft verhuurd, maar na terugkeer zijn woning weer als hoofdverblijf gaat gebruiken, is niet duidelijk dat sprake is van een 'bestaand geval'. Het lijkt voor de hand te liggen dat het overgangsrecht ook in deze situatie van toepassing zou moeten zijn. Wij zouden daarom verzoeken dat het kabinet aangeeft dat dit inderdaad de bedoeling is geweest van de wetgever.

16 VN (O) N CW B Commentaar op het wetsvoorstel Wet verhuurderheffing (33 407) In de memorie van toelichting bij dit wetsvoorstel is opgemerkt dat het nu en in het verleden gevoerde beleid ertoe heeft geleid dat er een marktsegment voor betaalbare huurwoningen is ontstaan dat een hoge mate van stabiliteit en gewaarborgde inkomsten kent voor verhuurders. Deze markt is in het verleden door de overheid gecreëerd met objectsubsidies gericht op de bouw van sociale huurwoningen. Daarnaast bestaat voor de minst draagkrachtigen de huurtoeslag, die vraag- en prijsondersteunend werkt. Het kabinet acht het tegen deze achtergrond gerechtvaardigd dat alle verhuurders die op deze markt actief zijn een bijdrage leveren aan de uitgaven van het Rijk. Met deze bijdrage wordt de verhuurderheffing bedoeld. Dit roept echter de vraag op waarom deze bijdrage niet kan worden geleverd via de vennootschapsbelasting. Immers, in 2008 zijn woningcorporaties integraal belastingplichtig gemaakt voor de vennootschapsbelasting om zo een gelijk speelveld te creëren met andere belastingplichtige aanbieders van vastgoed. Met de verhuurderheffing wordt nu voorgesteld om - naast de vennootschapsbelasting - een heffing te introduceren die ongeacht of er winst wordt gemaakt of niet zal moeten worden betaald door verhuurders van sociale huurwoningen. Naar onze opvatting is het terecht dat de overheid terugkomt van het gevoerde beleid om op twee manieren op de huurmarkt aan inkomensbeleid te doen. Te meer, omdat het inkomensbeleid via objectsubsidies nu eenmaal niet goed werkt, gezien het probleem van scheefwonen. Het is daarom een goede zaak dat woningcorporaties de ruimte krijgen om binnen de huursom differentiatie in de verhoging van huren naar marktconform niveau aan te brengen. Dit zal bijdragen aan het terugdringen van scheefwonen. Echter, het ligt voor de hand dat met deze beweging het argument dat dit altijd een stabiele markt is geweest en ook altijd zal blijven wellicht meer en meer onder druk komt te staan. Immers, het inningsrisico schuift op deze manier ook steeds meer naar de woningcorporaties. Daarbij vragen wij ofmeer inzicht kan worden gegeven of verruiming van huurprijsverhoging voldoende zal blijken om daadwerkelijk voor corporaties de benodigde ruimte te creëren waaruit ze die heffing kunnen betalen. Immers, de gemiddelde heffing in 2014 en verder bedraagt volgens de memorie van toelichting per woning 356 per jaar (in totaal 800 miljoen per jaar). De grondslag voor de heffing is de WOZ-waarde van alle woningen met een huur onder de huurtoeslaggrens. Om dit te kunnen opbrengen moeten de woningcorporaties dus gemiddeld per woning een extra huurverhoging kunnen opleggen van hetzelfde bedrag. Echter, de woningcorporaties kunnen voortaan alleen een extra huurverhoging van 1 % opleggen bij inkomens

17 YN (Q) N CW B 17 tussen en en een extra verhoging van 5% bij inkomens groter dan Daarbij komt dat een gemiddelde heffing van 356 per jaar - ervan uitgaande dat dit 5% van de huurprijs is - correspondeert met een gemiddelde huurprijs van 593,33. Omdat de verhuurderheffing alleen van toepassing is op woningen met een huur tot de huurtoeslaggrens ( 664,66 per maand in 2012), lijkt het waarschijnlijk dat de gehele verzamelingen woningen waarover een extra huurstijging is toegestaan, onvoldoende zal blijken om de verschuldigde heffing te kunnen financieren. Indien dit het geval is, betekent dit dat de verhuurderheffing ervoor zou zorgen dat de vermogens- en inkomstenpositie van de woningcorporaties juist zou verslechteren, hetgeen de sociale huurmarkt - en daarmee de woningmarkt in zijn geheel - geen goed zou doen. En daarmee druist deze heffing juist in tegen één van de doelstellingen die met deze heffing worden beoogd. Ten slotte vragen wij ons af in hoeverre dat een heffing die een duidelijke scheiding aanbrengt in de markt vanwege de huurgrens die in de wet is vastgelegd, daadwerkelijk EU proof is. Naar onze mening ontbreekt in de memorie van toelichting een duidelijke overweging van het kabinet op dit punt en wij zouden dan ook graag zien dat het kabinet hier nader uitsluitsel over geeft.

18 VN (ü) N CW B Aanvullend commentaar VNO-NCW en MKB- Research- & Developmentaftrek (RDA) Er lijkt sprake van ongelijke behandeling van bepaalde kosten voor de RDA. Het gaat dan met name om de wijze waarop wordt omgegaan met de kosten die dienstbaar zijn aan het verrichten van R&D, zoals IeT, bewaking en huisvesting. Worden dergelijke diensten namelijk verricht door personen die in dienst zijn bij de ondernemer die de RDA wil toepassen, dan komen de kosten die zien op het loon van deze medewerkers, niet in aanmerking voor toepassing van de RDA. Echter, als deze diensten worden verricht door een derde die daarvoor een factuur stuurt aan de ondernemer, dan kunnen wel alle met deze diensten samenhangende kosten onder de RDA worden gebracht. Door deze uitwerking van de RDA wordt het dus interessanter om dit soort diensten in te huren dan daarvoor eigen personeel in dienst te hebben. Dit lijkt ons niet de bedoeling van de regeling. Wij verzoeken dan ook om deze ongelijke behandeling zo op te lossen dat wordt goedgekeurd dat de RDA ook van toepassing kan zijn op de loonkosten die dienstbaar zijn aan de R&Dactiviteiten van de ondernemer, maar die niet onder de WBSO vallen. Vrijstelling energiebelasting voor mineralogische procedés In eerdere commentaren hebben wij reeds gepleit voor het slechten van de nationale kop in de se energiebelasting. De Energiebelastingrichtlijn biedt ruimte voor het bieden van een vrijstelling van energiebelasting voor mineralogische procedés. Veel lidstaten maken van deze mogelijkheid gebruik. In de se wetgeving is echter niet voorzien in een dergelijke vrijstelling. Wij roepen u daarom op om een eind te maken aan deze nationale kop in onze wetgeving en het gelijke speelveld voor de se industrie te herstellen.

No.W /III 's-gravenhage, 10 september 2012

No.W /III 's-gravenhage, 10 september 2012 ... No.W06.12.0350/III 's-gravenhage, 10 september 2012 Bij Kabinetsmissive van 5 september 2012, no.12.002015, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Staatssecretaris van Financiën, bij de Afdeling

Nadere informatie

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013

De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 De ingrijpende wijziging van het fiscale bodem(voor)recht per 1 januari 2013 Per 1 januari 2013 is een wetsvoorstel, afkomstig uit het Belastingplan 2013 met daarin een vergaande wijziging van het fiscale

Nadere informatie

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB

Kleiner wonen: Mr. Kees Roest FB Kleiner wonen: kopen of huren? Inleiding Kopen of huren. Is deze vraag nu actueel of van alle dag? Vergelijk koophuis en huur huis, maar wel appels en appels, peren met peren vergelijken Kopen Voor en

Nadere informatie

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning

Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning Regelingen en voorzieningen CODE 3.2.3.30 verwachte wijzigingen Belastingplan 2013: Wet herziening fiscale behandeling eigen woning bronnen Informatieblad Woningmarkt 18.9.2012 Vragen en antwoorden over

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2012 2013 33 515 Wijziging van de Wet verhuurderheffing D NADERE MEMORIE VAN ANTWOORD Ontvangen 17 juni 2013 Met belangstelling heb ik kennisgenomen van

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken?

Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen. Herman M. Kappelle. 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Vijf jaar Wet IB 2001; Kapitaalverzekeringen Herman M. Kappelle 1. Wat wilde de wetgever bereiken? Terzake van de wijzigingen van het fiscale regime van de kapitaalverzekeringen in de Wet IB 2001, had

Nadere informatie

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013

Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 2014 18 september 2013 Nieuwsbrief Wet maatregelen woningmarkt 014 18 september 013 Wetsvoorstel Wet maatregelen woningmarkt 014 Het wetsvoorstel met maatregelen voor de woningmarkt 014 maakt geen onderdeel uit van het Belastingpakket

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 33 40 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 03) Nr. 4 ADVIES RAAD VAN STATE EN NADER RAPPORT Hieronder zijn opgenomen

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag 2511 DP Uw kenmerk

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2011 2012 33 003 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2012) Nr. 30 VIJFDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 11 november

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Den Haag 24 november 2008

Den Haag 24 november 2008 De voorzitter en leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Briefnummer 08/12.715/JLa/Ha Onderwerp Voortgang modernisering successiewetgeving

Nadere informatie

Amsterdam, 27 september 2012

Amsterdam, 27 september 2012 Amsterdam, 27 september 2012 Positie Nederlandse leasemaatschappijen t.a.v. Belastingplan 2013: ernstige gevolgen voor het bedrijfsleven door stagnerende afzet en onfinancierbaarheid van (duurzame) productiemiddelen

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/5] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/5] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/5] Jaargang 2012, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2013 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2013 gepresenteerd. Het omvangrijke belastingpakket

Nadere informatie

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW.

Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Inkomstenbelasting. Kapitaalverzekering eigen woning, spaarrekening eigen woning en beleggingsrecht eigen woning. Overgangsrecht KEW. Belastingdienst/Directie Vaktechniek Belastingen Besluit van 27 juni

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 03 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 00 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen

Nadere informatie

Den Haag 25 januari 2008

Den Haag 25 januari 2008 De voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG Briefnummer 08/10.149/Jla Onderwerp Wetsvoorstel Wijziging van de Invorderingswet

Nadere informatie

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012

DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 DE GEEFWET (E.A.) VOOR CULTURELE INSTELLINGEN VANAF 2012 Per 1 januari 2012 zijn verschillende belastingregels voor culturele instellingen veranderd, sommige verbeterd, andere verslechterd. De meeste veranderingen

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Suggesties voor het Belastingplan 2016

Suggesties voor het Belastingplan 2016 Suggesties voor het Belastingplan 2016 Het Register Belastingadviseurs (hierna: RB) heeft het afgelopen jaar met waardering kennis genomen van de verschillende fiscale maatregelen die het kabinet heeft

Nadere informatie

Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox

Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox Reactie van het Register Belastingadviseurs (RB) op het ter consultatie gelegde concept Wet aanpassing innovatiebox Het RB heeft met belangstelling kennisgenomen van het ter consultatie gelegde concept

Nadere informatie

Aan de Koning, Datum 11 september 2013 nader rapport aangaande het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014

Aan de Koning, Datum 11 september 2013 nader rapport aangaande het wetsvoorstel maatregelen woningmarkt 2014 > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Koning, Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties Directie Constitutionele Zaken en Wetgeving Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500

Nadere informatie

Echtscheiding en eigen woning

Echtscheiding en eigen woning Echtscheiding en eigen woning 25 april 2013 Echtscheiding is aan de orde van de dag. Ruim 36 % van alle huwelijken eindigt door echtscheiding. Onder ondernemers ligt dat percentage nog wat hoger. Bij een

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2015 2016 34 300 XIII Vaststelling van de begrotingsstaten van het Ministerie van Economische Zaken (XIII) en het Diergezondheidsfonds (F) voor het jaar

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt:

Om de bijleenregeling uit te leggen worden de volgende termen gebruikt: De bijleenregeling: Deze regeling is in werking getreden per 1 januari 2004. Door deze regeling wordt het voor huiseigenaren ongunstig om de overwaarde te gaan gebruiken voor andere zaken dan de financiering

Nadere informatie

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23).

het lid Bashir (SP) over een heffingsvrije voet van 50 woningen (TK nr. 23). > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Ministerie van Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof AA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20401 2500 EK Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA 's-gravenhage Directoraat-generaal Bezoekadres Bezuidenhoutseweg 73 2594 AC Den Haag

Nadere informatie

Wet maatregelen woningmarkt 2014

Wet maatregelen woningmarkt 2014 Wet maatregelen woningmarkt 2014 september 2013 Onze vestigingen: Amsterdam Heemstede Jozef Israëlskade 46 Bronsteeweg 10 NL-1072 SB AMSTERDAM NL-2101 AC HEEMSTEDE T +31 (0)205700200 T +31 (0)235160620

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 403 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2013) Nr. 12 TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2013 2014 33 755 Wijziging van de Algemene wet inzake rijksbelastingen en van de Invorderingswet 1990 in verband met de wijziging van de percentages belasting-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2012 2013 33 404 Wijziging van enkele belastingwetten (Wet herziening fiscale behandeling woon-werkverkeer) Nr. 5 VERSLAG Vastgesteld 11 oktober 2012 De

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20011 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Turfmarkt 147 Den Haag Postbus 20011 2500 EA Den Haag Uw kenmerk 2016Z01227

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Cliëntennieuwsbrief mei 2014

Cliëntennieuwsbrief mei 2014 Cliëntennieuwsbrief mei 2014 In dit nummer onder andere: - Schenkingsvrijstelling eigen woning wetenswaardigheden - Belastingplicht voor overheidsbedrijven - Werkkostenregeling per 1 januari 2015 definitief?

Nadere informatie

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende:

Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) Na artikel VIIc worden drie artikelen ingevoegd, luidende: 33 402 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 2013) DERDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel III, onderdeel E, vervalt. 2 Na

Nadere informatie

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s.,

Aan cliënten en relaties van onze kantoren. Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013. L.s., Aan cliënten en relaties van onze kantoren Datum 3 december 2012 Onderwerp Belastingplannen 2013 L.s., Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013. Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport

Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013. Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport Belastingplan 2013 Overige Fiscale Maatregelen 2013 Mr. drs N.H.M. (Noël) Souren Belastingadviseur BDO Parkstad en Maastricht-Airport Roerig jaar 2012 Fiscale maatregelen in 2013 sterk politiek gekleurd

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV

Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9. Lenen van de BV Hoe in 2017 optimaal geld uit uw BV halen? DEEL 9 DEEL 9 Lenen van de BV HOOFDSTUK 1: BEGRIP Wat bedoelen we hier met lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal Vergaderjaar 0 0 40 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Belastingplan 0) 40 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige

Nadere informatie

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag

De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag Directie Algemene Fiscale Politiek Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck

Fiscale gevolgen herziening woningwet. Zorginstellingen en vennootschapsbelasting. Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Fiscale gevolgen herziening woningwet Zorginstellingen en vennootschapsbelasting Maarten Jan Brouwer Jan Pieter van Eck Combinatie Inleiding Als gevolg van de (flink) herziene woningwet moeten woningcorporaties

Nadere informatie

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013

Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van hypotheekrenteaftrek per 01-01-2013 Op basis van de vandaag beschikbare kennis delen wij met u de aanstaande wijzigingen in de fiscale afhandeling van

Nadere informatie

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing)

Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) Invoering van een verhuurderheffing (Wet verhuurderheffing) Memorie van toelichting Inhoudsopgave I. ALGEMEEN... 2 1. Inleiding... 2 2. Achtergrond verhuurderheffing... 2 3. Reikwijdte, grondslag en tarief

Nadere informatie

De familiebank - vanaf 2013

De familiebank - vanaf 2013 De familiebank - vanaf 2013 Inleiding Sinds 01-01-2013 moet iedere nieuwe lening t.b.v. de eigenwoning worden afgelost, met uitzondering van situaties die vallen onder het overgangsrecht. Omdat banken

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Eerste Kamer der Staten-Generaal

Eerste Kamer der Staten-Generaal Eerste Kamer der Staten-Generaal 1 Vergaderjaar 2013 2014 33 756 Invoering van een verhuurderheffing over 2014 en volgende jaren alsmede wijziging van enige wetten met betrekking tot de nadere herziening

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017)

34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) 34553 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2017) TWEEDE NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I, onderdeel P,

Nadere informatie

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 32 129 Wijziging van enkele belastingwetten en enige andere wetten (Overige fiscale maatregelen 2010) NOTA VAN WIJZIGING Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 1 Artikel I wordt als volgt gewijzigd:

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013

OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 OVERZICHT WIJZIGINGEN FISCALE REGELGEVING 2013 Zoals u van ons gewend bent, informeren wij u ieder jaar over de voor u relevante wijzigingen van de fiscale regelgeving in het komende jaar. Het overzicht

Nadere informatie

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen

Verworpen, ingetrokken en/of vervallen amendementen Overzicht van stemmingen in de Tweede Kamer afdeling Inhoudelijke Ondersteuning aan De leden van de vaste commissie voor Financiën datum 20 november 2009 Betreffende wetsvoorstel: 32130 Wijziging van enkele

Nadere informatie

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486)

Datum 10 september 2014 Betreft Beantwoording Kamervragen van de leden Bruins Slot en Omtzigt (beiden CDA) (2014Z13486) > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 AE Den Haag Directie Douane en Verbruiksbelastingen Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag

Nadere informatie

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave:

Een blik op 2013. Convenant Horizontaal Toezicht. december 2012. bpvnl.com. Inhoudsopgave: december 2012 kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat Een blik op 2013 Inhoudsopgave: In tegenstelling tot eerdere nieuwsbrieven vindt u deze keer de inhoudsopgave op pagina 2 Convenant Horizontaal

Nadere informatie

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd:

Het voorstel van wet wordt als volgt gewijzigd: 33 405 Wijziging van de Wet inkomstenbelasting 2001 en enige andere wetten in verband met de herziening van de fiscale behandeling van de eigen woning (Wet herziening fiscale behandeling eigen woning)

Nadere informatie

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN

ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Eindejaarstips 2013 ALLE ONDERNEMINGSVORMEN Laat uw verliezen niet op 31 december in rook op gaan Zoals inmiddels bekend mag u uw bedrijfsverliezen helaas niet onbeperkt verrekenen met positieve resultaten.

Nadere informatie

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012

BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 BELASTINGVOORDELEN VOOR CULTURELE INSTELLINGEN IN BELASTINGPLANNEN 2012 Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2012 gepresenteerd. Daarin worden verschillende belastingvoordelen voor

Nadere informatie

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte

! Het is verstandig om vooraf een berekening te (laten) maken om te voorkomen dat de aangifte Inkomstenbelasting - aandachtspunten T-biljet indienen Bij onder andere vakantiebaantjes kan over het loon of een uitkering feitelijk te veel loonbelasting/premie volksverzekeringen zijn ingehouden. In

Nadere informatie

Leasing van bodemzaken onder druk door meldingsplicht

Leasing van bodemzaken onder druk door meldingsplicht Leasing van bodemzaken onder druk door meldingsplicht Peter-Jan Bentein Nederlandse Vereniging Leasemaatschappijen 15 januari 2014 Versie 2.0 Agenda Equipment Leasing in Nederland Effecten van art. 22bis

Nadere informatie

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling FKR studieochtend 24 september 2014 Werkkostenregeling 1 Werkkostenregeling Geïntroduceerd op 1 januari 2011 Tot en met 2014 toepassing werkkostenregeling facultatief Met ingang van 1 januari 2015 voor

Nadere informatie

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting

Datum 16 april 2012 Betreft Opzet aanpassing Bvdb 2001 (voorkoming dubbele bankenbelasting) en tweede Nota van wijziging bankenbelasting > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA s GRAVENHAGE Directie Internationale Fiscale Zaken Korte Voorhout 7 2511 CW Den

Nadere informatie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie

belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie belastingwijzigingen 2014 Fiscale kennissessie Belastingwijzigingen 2014 Voor elk wat wils Henk van den Brink FB Fiscalist Flynth Zwaagdijk-Oost Programma Zelfstandigenaftrek Eigen woning Wijzigingen belasting-

Nadere informatie

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname

EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE. Voorraadopname EINDEJAARSTIPS 2012 TIPS VOOR UW ADMINISTRATIE Voorraadopname Indien u voorraden aanhoudt van materialen of verkoopartikelen dient u deze op of rond 31 december 2012 te inventariseren. Maak gebruik van

Nadere informatie

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001

17-4-2014. Onderwerpen: Wet op de inkomstenbelasting 2001 Onderwerpen: Korte uitleg heffingssysteem inkomstenbelasting Korte uitleg heffingssysteem vennootschapsbelasting Vrijstellingen en heffingskortingen Aflossen eigenwoningschuld Familielening eigen woning

Nadere informatie

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip.

Checklist. BusinessInnovator. WBSO en RDA Administratie. Subsidie Tip van uw zakelijke ideeënpartner. Subsidie Tip. Checklist WBSO en RDA Administratie Uw zakelijke vernieuwer zoekt het Netto Ondernemers Geluk voor U! 1 CHECKLIST WBSO EN RDA ADMINISTRATIE Fiscale stimulering van R&D Met de WBSO (Wet Bevordering Speur-

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2016 2017 34 548 Wijziging van de Wet maatregelen woningmarkt 2014 II naar aanleiding van de evaluatie van de verhuurderheffing Nr. 31 BRIEF VAN DE MINISTER

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico

Hoofdstuk 1: Begrip. Onzakelijke rente. Onzakelijke lening/onzakelijk debiteurenrisico Hoofdstuk 1: Begrip Wat bedoelen w e h i e r m e t lenen? Met lenen bedoelen we, dat u geld of andere goederen ter beschikking krijgt van en ter beschikking stelt aan uw BV. In dit hoofdstuk spreken we

Nadere informatie

[pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012]

[pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012] [pag. 33 uit Bruggen Slaan, Regeerakkoord VVD PvdA, 29 oktober 2012] X. Woningmarkt De woningmarkt zit op slot. Dat is slecht voor onze economie en buitengewoon belemmerend voor mensen die willen kopen,

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 1 KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 26 april 2013 Inleiding De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012

Je eigen woning en de Belastingdienst in 2012 Je hypotheek en de belasting in 2012 Hier vind je een toelichting op het jaaroverzicht van je SNS Hypotheek. Ook lees je hier de belangrijkste fiscale regels die in 2012 gelden voor de eigen woning, hypotheek,

Nadere informatie

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012

No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 ... No.W06.12.0456/III 's-gravenhage, 7 december 2012 Bij Kabinetsmissive van 8 november 2012, no.12.002573, heeft Uwe Majesteit, op voordracht van de Minister van Financiën, mede namens de Minister van

Nadere informatie

Belastingplannen 2013

Belastingplannen 2013 1/ 7 Belastingplannen 2013 Op Prinsjesdag zijn de belastingplannen voor 2013 bekend gemaakt. Nederland moet fors bezuinigen en de maatregelen liegen er niet om. Inmiddels heeft het nieuwe kabinet Rutte

Nadere informatie

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW

Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN 31 juli 2013 INLEIDING De Kennisgroep Verzekeringsproducten heeft na afstemming met het ministerie van

Nadere informatie

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990

Bodem(voor)recht fiscus. De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodem(voor)recht fiscus De inhoud van artikel 22bis IW 1990 Bodemvoorrecht art. 21 lid 1 IW 1990: s Rijks schatkist heeft een voorrecht op alle goederen van de belastingschuldige art. 3:279 BW: pand en

Nadere informatie

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013

Kennisgroep Verzekeringsproducten. Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Kennisgroep Verzekeringsproducten Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW 21 maart 2013 Vragen en antwoorden inzake het overgangsregime KEW, SEW en BEW KENNISGROEP VERZEKERINGSPRODUCTEN

Nadere informatie

D e n H a a g 28 september T e l e f o o n n u m m e r E - m a i l

D e n H a a g 28 september T e l e f o o n n u m m e r E - m a i l Aan de voorzitter en de leden van de Vaste Commissie voor Financiën uit de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 4 2513 AA DEN HAAG B r i e f n u m m e r 17/10.975/K/Ha O n d e r w e r p Commentaar

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 14 oktober 2015 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten- Generaal Postbus 20018. 2500 EA Den Haag. Datum 14 oktober 2015 Jaarverslag Wet op de huurtoeslag > Retouradres Postbus 200 2500 EA Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten Generaal Postbus 20018 2500 EA Den Haag DirectoraatGeneraal Wonen en Bouwen Directie Woningmarkt Turfmarkt 147

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2004 2005 29 758 Wijziging van enkele belastingwetten c.a. (Overige Fiscale Maatregelen 2005) Nr. 8 NOTA VAN WIJZIGING Ontvangen 21 oktober 2004 Het voorstel

Nadere informatie

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen:

Uit de verstrekte gegevens blijkt dat de compensatieregelingen leiden tot de volgende tegemoetkomingen: Directoraat-Generaal Belastingdienst/ Brieven en beleidsbesluiten Besluit van 22 januari 2010, nr. DGB 2010/415 M, Staatscourant 2010, 1372 De staatssecretaris van Financiën heeft het volgende besloten.

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!!

Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! Fiscale actualiteiten We moeten nuchter blijven!! 16 november 2015 Pagina: 1 Pagina: 2 Pagina: 3 Pagina: 4 200 jaar Staten Generaal Pagina: 5 Miljoenennota Toelichting op: Begroting 2016 Per onderwerp/departement

Nadere informatie

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012

VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 VRAGEN WONINGMARKT / KOPEN VAN EEN WONING NOVEMBER 2012 ALGEMEEN 1. Wat gaat er veranderen voor de koper van een huis? 2. Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? 3. Op welke wijze wordt aflossing

Nadere informatie

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I

N CW Nederland. Den Haag 21 januari 2014. op de consultatie voorontwerp voor de lammers@vnoncw-mkb.nl Wet Continuïteit Ondernemingen I N CW B Aan Zijne Excellentie Mr. LW. Opstelten Minister van Veiligheid en Justitie Turfmarkt 147 2511 DP DEN HAAG Briefnummer 14/10.037/Jla Den Haag 21 januari 2014 Onderwerp Telefoonnummer Reactie VNO-NCW

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen

Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen Fiscale actualiteiten onderwijsinstellingen januari 2016 VAN REE. EEN FRISSE KIJK OP CIJFERS. Voorwoord In januari 2015 hebben wij onze brochure Onderwijsinstellingen en de fiscus uitgegeven. Inmiddels

Nadere informatie

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's-gravenhage

Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's-gravenhage > Retouradres Postbus 20201 2500 EE Den Haag Voorzitter van de Eerste Kamer der Staten-Generaal Postbus 20017 2500 EA 's-gravenhage Korte Voorhout 7 2511 CW Den Haag Postbus 20201 2500 EE Den Haag www.rijksoverheid.nl

Nadere informatie