INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF"

Transcriptie

1 Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000?

2 Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele basisbeginselen... 7 Waarom belastingen?... 7 Directe en indirecte belastingen... 7 Herverdeling en draagkracht... 7 Gezin en individu... 9 Soorten inkomsten... 9 Personen ten laste van de belastingplichtige... 9 Aftrekbare kosten en uitgaven Belastingvrije sommen Belastingvermindering voor bepaalde uitgaven Belastingvermindering voor vervangingsinkomsten Belastingkrediet voor personen die weinig verdienen Belastingkrediet voor bepaalde uitgaven Voorheffingen en voorafbetalingen Belastingberekening Pagina 2

3 Vergelijking WIB 92 aanslagjaren 2000 en De verschillende inkomstenbelastingen definities Personenbelasting Aan de belasting onderworpen personen Grondslag van de belasting Berekening van de belasting Aan de vier belastingen gemene bepalingen Storting van de belasting door voorheffing Verrekening van de voorheffingen Vestiging en invordering van de belastingen Invordering van de belasting Aandachtspunten en aanbevelingen Gezinsvormen en burgerlijke staat Tweeverdienens versus eenverdieners (koppels) Gezinsvormen en de mate van belasting Meewerkende partners Maatregelen voor gezinnen Belastingtarieven Het geheel van de fiscale voordelen Minderontvangsten voor de staat Pagina 3

4 Curiosa Individu of gezin als basiseenheid? Tegemoetkomingen voor kinderen Sociale tegemoetkomingen versus belastingverminderingen Vermindering totale fiscale lasten op menselijke arbeid Pagina 4

5 Inleiding/het genderperspectief Het Peking Actieplatform van de Vierde Wereldvrouwenconferentie van 1995 stelt dat de staten acties moeten ondernemen om alle bestaande vooringenomenheden ten nadele van vrouwen weg te werken in de inkomstenbelasting. 1 De Vrouwenraad en het Comité de Liaison des Femmes hebben er in het verleden al meermaals op gewezen dat er systematische ongelijkheden bestaan in de verdeling van inkomsten, goederen en diensten tussen mannen en vrouwen, tussen gezinsvormen. Deze ongelijkheden hebben te maken met het bestaande gendersysteem. Om een fiscaal beleid gendergevoelig te maken is er in de eerste plaats een analyse nodig die de impact van het budget (het geheel van inkomsten en uitgaven) uitsplitst naar vrouwen en mannen. Wanneer we over deze gegevens beschikken kunnen we bestaande ongelijkheden bijstellen door aan gendergelijkheid te werken op basis van een beleidsintentie 2, onder andere via aanpassingen in de samenstelling van het pakket van inkomsten en uitgaven, via aanpassingen in het loonbeleid, In 1996 organiseerde de Nederlandstalige Vrouwenraad een studiedag over 'Vrouwen, gezinnen en fiscaliteit' en werd een gelijknamig referatenboek gepubliceerd. Het was een eerste verkenning van de positie van vrouwen (in vergelijking met die van mannen) en gezinnen in de personenbelasting. In 2000 inventariseerde de Vrouwenraad de directe en indirecte discriminaties en onrechtvaardigheden in de inkomstenbelasting met als uitgangspunt de gender- en emancipatierelevantie. We namen een standpunt in over de afschaffing/uitdoving van het huwelijksquotiënt. De Vrouwenraad is vooral bekommerd om een rechtvaardige inning en terugvloeiing van de belastingen. Het doel voor de Vrouwenraad is om tot een zo rechtvaardig mogelijke herverdeling (v/m) te komen. 1 Zie: 165 f. 2 De visietekst van de Vrouwenraad Combinatie beroeps- en gezinsleven 2009 kan een model/uitgangspunt zijn voor een geïntegreerd gendergevoelig beleid. Pagina 5

6 In dit dossier gaan we in de mate van het mogelijke na of er anno 2011 al vooruitgang is geboekt op het vlak van een genderneutrale personenbelasting en een rechtvaardige behandeling van gezinsvormen. In het eerste deel geven we een overzicht van een aantal belangrijke basisbeginselen en principes. In het tweede deel vergelijken we de volgens ons relevante artikels in het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB/92) van de aanslagjaren 2000 en Op basis van de formulering van deze artikels proberen we een inschatting te maken van de impact van deze artikels op vrouwen en mannen en op de gezinsvormen. Een interessantere piste zou zijn om dit alles te combineren met cijfergegevens (resultaten) maar die zijn doorgaans niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar en zelden naar v/m opgesplitst. Daarom is het zeer moeilijk om een duidelijk zicht te krijgen op de genderstructuur van de personenbelasting. Ook simulaties zouden een aantal genderrelevante zaken aan het licht kunnen brengen. We sluiten dit dossier af met een aantal aandachtspunten, aanbevelingen en te onderzoeken aspecten/pistes naar het beleid toe. Pagina 6

7 Enkele basisbeginselen Waarom belastingen? Op basis van geïnde belastingen stelt de overheid publieke goederen en diensten ter beschikking aan de gemeenschap (o.a. de overheidsadministratie, infrastructuur, justitie, onderwijs, ). Een andere functie is de stimulering van de economische groei. De overheid voert bovendien een fiscaal beleid waarmee ze de bestaande maatschappelijke ongelijkheden in de verdeling van inkomsten, vermogens, goederen en diensten wegwerkt. Op die manier kan ze ook de sociaaleconomische ontwikkeling sturen. Ze kent immers bijvoorbeeld bepaalde fiscale voordelen toe aan burgers en bedrijven waardoor deze minder belastingen moeten betalen. Op die manier geeft de overheid een deel van de geïnde belastingen terug aan de gemeenschap. Directe en indirecte belastingen Ons belastingsysteem is complex en onoverzichtelijk. Het omvat in eerste instantie een combinatie van directe belastingen en indirecte belastingen. Tot de directe belastingen behoren de verschillende inkomstenbelastingen: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, kadastraal inkomen van onroerende goederen,. De personenbelasting bestaat voor een groot stuk uit belastingen op lonen en wedden van werknemers, sociale uitkeringen, inkomens van zelfstandigen en vrije beroepen. Tot de indirecte belastingen behoren de : - verbruiksbelastingen (invoerrechten, accijnzen, milieutaksen) - belastingen op de juridische omloop van goederen (met het zegel gelijkgestelde taksen), registratie- en zegelrechten, successierechten - de BTW. Buiten categorie zijn er nog de socialezekerheidsbijdragen (de zogenaamde parafiscaliteit). De personenbelasting en de indirecte belasting zijn elk goed voor bijna 40% van de belastingsinkomsten en de vennootschapsbelasting voor ongeveer 13%. Herverdeling en draagkracht Via deze stelsels streeft de overheid naar een inkomensherverdeling zodat iedereen kan delen in de algemene welvaart, waardoor het algemeen welzijn wordt bevorderd. Pagina 7

8 De belastingsdruk 3 en de belastingstructuur 4 zijn de belangrijkste instrumenten om de herverdeling te realiseren. 5 Hier worden we geconfronteerd met een evenwichtsoefening. In welke mate moeten er meer of minder inkomsten geïnd worden uit directe of indirecte belastingen of uit parafiscale heffingen? In welke mate moeten arbeid, vermogen en kapitaal de belasting dragen? In welke mate moet het overheidsapparaat gefinancierd worden in functie van de verzorgingsstaat? Kiezen we voor lage belastingtarieven gebaseerd op een brede belastbare basis 6 of voor hoge belastingtarieven gebaseerd op een smalle belastbare basis 7 of is er een gulden middenweg? Op basis van de economische theorie is een systeem met lage belastingtarieven op een brede belastbare basis billijker. 8 Welke beleidsbeslissingen er hierover (zullen) genomen worden, ze hebben hoe dan ook een impact op de herverdeling. Het herverdelingsbeginsel is dus algemeen aanvaard. Dat blijkt ook uit het feit dat een aantal rechtvaardigheidsprincipes in concrete belastingtechnieken zijn omgezet. In de personenbelasting, waarop wij hier focussen, gaat het onder andere om de zogenaamde progressiviteit van de aanslagvoeten, het belastingvrij minimum, de kind- en gezinsvriendelijke maatregelen, het gebruik van belastingkredieten. Deze rechtvaardigheidsmaatregelen bevatten echter verborgen gebreken waardoor de herverdeling van hogere naar lagere inkomens niet optimaal wordt gerealiseerd. Naast het herverdelingsprincipe geldt ook het beginsel van de draagkracht. Dat betekent dat iedereen bijdraagt naargelang zijn/haar economische draagkracht. In onze fiscaliteit primeren op dit vlak het inkomen, het vermogen en de gezinssamenstelling. 3 Dit gaat over de mate waarin belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. De belastingdruk in een land wordt berekend als percentage van het Bruto Binnenlands Product. De belastingdruk is in België tamelijk hoog, vergeleken met de EU-landen (zie bijvoorbeeld: 4 De belastingstructuur bestaat in de meeste landen grosso modo uit volgende belastingsoorten: personenbelasting (progressief en voornamelijk op arbeidsinkomen geheven), vennootschapsbelasting (vormt samen met personenbelasting de inkomstenbelasting), vermogensbelasting, verbruiksbelastingen, sociale bijdragen. In België hebben we te maken met ongeveer 1/3 de inkomstenbelasting, 1/3 de sociale bijdragen en 1/3 de verbruiksbelastingen. De vermogensheffingen zijn de voorbije twee decennia iets belangrijker geworden. Bron: Jozef Pacolet en Tom Strengs, De kost van fiscale en parafiscale uitgaven en ontwijking in België, HIVA-KU-Leuven, 2011, p Jozef Pacolet en Tom Strengs, 2011, p Fiscale uitgaven (verminderingen) verlagen het tarief op een deel van de belastbare basis. 7 Fiscale uitgaven (aftrekken, vrijstellingen) versmallen de belastbare basis. 8 Jozef Pacolet en Tom Strengs, De kost van fiscale en parafiscale uitgaven en ontwijking in België, HIVA-KU-Leuven, 2011, p. 15 Pagina 8

9 Gezin en individu De basiseenheden gezin en individu bepalen mee de opbouw van de personenbelasting: Een kort historisch overzicht: : de inkomsten van gehuwden worden samengeteld voor de berekening van de belasting: de zogenaamde cumul. - Vanaf 1976 is er voor gehuwde koppels een beperkte vorm van decumul. De mogelijkheid bestaat om het gezinsinkomen op te splitsen en afzonderlijk te belasten tot een vooraf vastgesteld maximum. Voor de bedragen hoger dan dit plafond blijft de cumul behouden. - Om de belastingdruk voor tweeverdienersgezinnen te verlichten, wordt een onderscheid gemaakt met eenverdienersgezinnen: vanaf 1985 bepaalt het aantal beroepsactieve partners in het gezin de gebruikte aanslagvoet. - In 1988 worden het huwelijksquotiënt en de onbeperkte decumul ingevoerd die vanaf aanslagjaar 1990 in werking treden. De individualisering van de personenbelasting wordt veralgemeend. - De nieuwe belastinghervorming in 2001 wil een aantal discriminaties beperken door de belastingvrije som voor iedereen, ongeacht de burgerlijke staat, te laten gelden. - Sinds het aanslagjaar 2005 worden gehuwden en wettelijk samenwonenden gelijk behandeld. Feitelijk samenwonenden worden door de fiscus als alleenstaande beschouwd. Hier volgt een kort overzicht van inkomen tot belasting in : Soorten inkomsten De belasting wordt berekend op je inkomsten uit beroepswerkzaamheden, onroerende goederen, roerende goederen en diverse inkomsten. De som van deze inkomsten vormt het netto-inkomen. Dit inkomstenbedrag is niet altijd datgene waarop je belast wordt. Want de fiscus houdt ook rekening met de kosten en de uitgaven die je met het oog op je inkomsten hebt gemaakt. Personen ten laste van de belastingplichtige Je kan volgende personen ten laste nemen: - je kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen; - de kinderen die je volledig of hoofdzakelijk ten laste hebt; - je ouders, grootouders, enz.; 9 Budget & Recht, Belastinggids 2011, p Pagina 9

10 - je broers en zussen; - de personen die je - toen je kind was - ten laste hadden. Hiervoor moet je aan enkele voorwaarden voldoen: - de persoon ten laste moet deel uitmaken van je gezin op 1 januari van het aanslagjaar; - de nettobestaanmiddelen van deze persoon mogen een bepaald bedrag niet overschrijden; - de persoon ten laste mag geen bezoldigingen ontvangen die je als beroepskosten inbrengt. Tabel: overzicht maximum aan bestaansmiddelen om fiscaal ten laste te kunnen zijn (inkomsten van 2010) Bedragen die niet meetellen: - eerste schijf pensioen 65-plusser in gezin - eerste schijf bezoldiging jobstudent - eerste schijf onderhoudsgeld kind - voor een persoon ten laste - voor een kind ten laste van een alleenstaande - voor een kind met een handicap ten laste van een alleenstaande euro netto bruto 3 537, Aftrekbare kosten en uitgaven Wat de aftrekbare kosten betreft, geniet je van een forfaitaire aftrek, bijvoorbeeld inzake de beroepskosten, maar soms is het interessanter om het reële kostenbedrag af te trekken. Er zijn ook specifieke uitgaven (aftrekbare bestedingen) waarmee je op een belastingvoordeel aanspraak kunt maken. Op dit vlak zijn er twee mogelijkheden. Ofwel zijn de uitgaven volledig of gedeeltelijk aftrekbaar (bijvoorbeeld leningsintresten, onderhoudsgeld, giften, kapitaalaflossingen van hypotheekleningen die onder de aftrek voor de enige woning vallen) ofwel geven ze recht op een belastingvermindering (pensioensparen, levensverzekeringspremies, ). Pagina 10

11 Belastingvrije sommen Op een bepaald bedrag van het inkomen van elke belastingplichtige wordt geen belasting aangerekend. Dit noemt men de minimumvrijstelling of het belastingvrij minimum. Het basisbedrag komt neer op euro voor het belastbaar inkomen van meer dan euro in Belastingplichtigen met minder dan euro, krijgen een toeslag toegekend volgens het inkomen. De minimumvrijstelling bedraagt dan euro wanneer het belastbaar inkomen hoogstens euro bedraagt en wanneer het tussen en euro ligt: euro. Door die toeslag kan maximaal 260 euro voor 2010 worden vrijgesteld van belasting en dat komt neer op een extra besparing van 65 euro (zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen en de bijkomende belastingvrije sommen). In de praktijk genieten bijvoorbeeld personen die via het huwelijksquotiënt een beroepsinkomen krijgen toegekend van deze toeslag. Personen die een vervangingsinkomen trekken, kunnen er geen aanspraak op maken. Bepaalde categorieën van belastingplichtigen hebben ook een inkomensbedrag vrij van belasting (=bijkomende vrijstelling): voor kinderen ten laste, voor een persoon met een zware handicap, Voor echtparen en wettelijk samenwonenden wordt de vrijstelling voor kinderen toegevoegd aan het al vrijgestelde inkomen van de partner met het hoogste bedrag aan inkomen. Dat betekent dat het belastingvrij minimum kan verhogen naargelang je gezinstoestand. Minimumvrijstelling Toeslag indien minder dan euro Kinderen ten laste Vanaf het 5 de 65-plusser ten laste Handicap Kind minder dan 3 jaar voor wie men de opvangkosten niet aftrekt Alleenstaande ouder euro De totale vrijgestelde som wordt van je belastbaar inkomen afgetrokken en de fiscus (= de administratie) begint met de laagste schijven die het minst zwaar worden belast. Het komt op hetzelfde neer als zou de fiscus je op de vrijgestelde som een belastingvermindering toekennen berekend op het progressieve schijventarief. Pagina 11

12 Wanneer het inkomen lager is dan de belastingvrije som, hebben ouders met kinderen recht op een belastingkrediet; voor de inkomsten van 2010 is het belastingkrediet maximaal 390 euro per kind en 790 euro voor een kind met een zware handicap. Belastingvermindering voor bepaalde uitgaven Je mag sommige uitgaven van je netto-inkomen aftrekken (zie hoger: aftrekbare kosten en uitgaven). Voor andere uitgaven kent de fiscus een belastingvermindering toe door het bedrag van de uitgave met een bepaalde coëfficiënt te vermenigvuldigen (bijvoorbeeld met je gemiddelde aanslagvoet). Dit geldt voor bedragen belegd in het kader van pensioensparen, de levensverzekeringspremies, bedragen besteed aan PWA-cheques, dienstencheques, energiebesparende uitgaven voor de woning, de persoonlijke bijdragen voor de groepsverzekering of voor het pensioenfonds van je werkgever. Belastingvermindering voor vervangingsinkomsten Het betreft pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekenfondsuitkeringen, brugpensioenen, Het bedrag verschilt volgens het soort inkomen en volgens de hoogte van het inkomen. De uiteindelijke belastingvermindering hangt af van het totale inkomen van de belastingplichtige na aftrek van de beroepskosten en de andere aftrekbare uitgaven. Er worden ook nog drie speciale regels toegepast waardoor de belastingvermindering zeer klein kan zijn of zelfs helemaal wegvalt: - Het maximumbedrag moet proportioneel worden beperkt volgens het deel dat het vervangingsinkomen in het totale inkomen uitmaakt; - De vermindering wordt steeds kleiner zodra het totale inkomen een bepaalde drempel overschrijdt; - Een belastingplichtige met een vervangingsinkomen komt niet in aanmerking voor de toeslag op het basisbedrag van de minimumvrijstelling en dat wordt als volgt geneutraliseerd in de vermindering: bestaat het inkomen enkel uit een vervangingsinkomen, dan wordt het maximale voordeel van het verhoogde bedrag van de minimumvrijstelling (65 euro in 2010) afgetrokken van de vermindering; is er naast het vervangingsinkomen ook een inkomen uit beroepsactiviteit, dan wordt de net vermelde correctie proportioneel toegepast (volgens het deel dat het vervangingsinkomen uitmaakt in het totale inkomen). Belastingkrediet voor personen die weinig verdienen Werknemers van de overheidssector, nl. statutairen, stagiairs en tijdelijken en zelfstandigen van wie het inkomen van 2010 tussen en euro ligt, hebben recht op een belastingkrediet (een terugbetaling door de fiscus omdat deze personen omwille van hun lage inkomen geen belasting verschuldigd zijn). Het belastingkrediet kan tot 610 euro oplopen. Pagina 12

13 Werknemens die weinig verdienen hebben geen recht op het belastingkrediet maar ze krijgen een werkbonus als compensatie: het werknemersgedeelte van de sociale bijdrage die de werkgever op het loon inhoudt wordt verlaagd zodat de werknemer meer nettoloon overhoudt. Belastingkrediet voor bepaalde uitgaven Bijvoorbeeld wanneer een persoon een laag vervangingsinkomen heeft of recht heeft op een hoog bedrag aan bijkomende belastingvrije sommen wegens kinderen ten laste. Het belastingkrediet geldt voor volgende uitgaven: aankoop van dienstencheques (2010: belastbaar inkomen van hoogstens euro); plaatsing van isolatie voor dak, vloer of muur (nog enkel voor inkomsten 2010); vervanging van oude stookketel, onderhoud van stookketel, plaatsing van dubbele beglazing, plaatsing van thermostatische kranen en/of kamerthermostaat met tijdsinschakeling, uitvoeren van een energieaudit. Om het belastingvoordeel voor kinderen ten laste volledig te genieten moet het gezin voldoende inkomsten hebben. Lage inkomensgezinnen die hun belastingvrije sommen voor kinderen niet volledig kunnen uitputten krijgen sinds het inkomstenjaar 2002 een terugbetaalbaar belastingkrediet. Deze negatieve belasting is gelijk aan het niet opgebruikte gedeelte van de belastingvrije sommen voor kinderlast vermenigvuldigd met het tarief van de overeenstemmende inkomensschijf met een maximum van 250 euro te indexeren. Deze gezinnen krijgen deze tegemoetkoming ongeveer anderhalf tot twee jaar later. Vraag: Geldt een belastingkrediet voor deeltijds werkenden en zo ja, speelt het huwelijksquotiënt een rol? Voorheffingen en voorafbetalingen Bij de eindafrekening houdt de fiscus rekening met de voorheffingen die werden ingehouden en de voorafbetalingen die je hebt gestort. De voorheffingen worden doorgaans ingehouden door degene die het inkomen uitkeert. Dat gebeurt met de roerende voorheffing op roerende inkomsten en met de bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten (voor werknemers) en voorafbetalingen voor zelfstandigen. Voor de onroerende voorheffing krijgen eigenaars een apart aanslagbiljet. Belastingberekening De grote meerderheid van de inkomsten is gezamenlijk belastbaar. De fiscus telt dus de inkomsten op en past op de som het progressieve schijventarief toe. Als je inkomen hoger is dan het belastingvrij minimum is het dus belastbaar. Naarmate je meer verdient kom je in een hoger belastingtarief terecht; er zijn vijf inkomensschijven en bijgevolg ook vijf belastingtarieven. Pagina 13

14 Bepaalde inkomsten worden niet met de andere inkomsten samengevoegd maar ze worden afzonderlijk belast tegen een vaste aanslagvoet (bv. 16,5%, 25%, 33%, ; bijvoorbeeld opzeggingsvergoeding, kapitalen van een levensverzekering, achterstallige bezoldiging). De marginale aanslagvoet is het belastingpercentage dat van toepassing is op je hoogste inkomensschijf. Voor een inkomen boven euro is dat 45% en voor een inkomen hoger dan euro is dat 50%. De gemiddelde aanslagvoet is het belastingpercentage in verhouding tot het totaal van je gezamenlijk belastbaar inkomen 10. Je bekomt het door je belastingbedrag te delen door het inkomensbedrag. Je komt bijvoorbeeld aan euro belasting met een gezamenlijk belastbaar inkomen van euro: de gemiddelde aanslagvoet is dan 25% ( ). De bijzondere gemiddelde aanslagvoet is je gemiddelde aanslagvoet met een bijzonderheid; deze geldt alleen voor de berekening van bepaalde belastingverminderingen. Aan het belastingbedrag berekend op basis van het schijventarief (elk jaar geïndexeerd) moeten nog de gemeentelijke opcentiemen toegevoegd worden. Dat houdt in dat elke gemeente een belasting heft waarvoor ze zich baseert op het belastingbedrag dat je aan de fiscus verschuldigd bent. De fiscus int die belasting en stort het bedrag door aan de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. De gemeentelijke opcentiemen worden uitgedrukt in een percentage, dat meestal tussen 6 en 8% ligt. De personenbelasting wordt als volgt (schematisch) berekend: -, +,= De belastingheffing gebeurt via oplopende barema s - Belastingvermindering voor gezinslasten - Belastingvermindering voor uitgaven die recht geven op een belastingvoordeel belastingvrij minimum en de progressiviteit van de belasting/5 inkomensschijven en 5 belastingtarieven Fiscale voordelen: - Aftrekbare uitgaven - Belastingverminderingen - Belastingkredieten Aftrekbare uitgaven: zijn de uitgaven die je deed tijdens het belastbaar tijdperk en waardoor het netto belastbaar inkomen wordt verminderd. Volgende uitgaven kunnen je belastbare basis verminderen: 10 Het gezamenlijk belastbaar inkomen is de som van de inkomsten uit beroepsarbeid, de inkomsten uit roerende goederen, uit onroerende goederen en andere inkomsten. Pagina 14

15 - Beroepskosten - De enige en eigen woning - Hypothecaire intresten - Betaalde onderhoudsuitkeringen - Kosten voor kinderopvang - Giften - Bezoldiging van huisbedienden - Uitgaven voor het onderhoud en restauratie van geklasseerde gebouwen - Belastingverminderingen: onder bepaalde voorwaarden geven uitgaven recht op een belastingvermindering tot een bepaald geplafonneerd bedrag. Deze uitgaven geven bijgevolg recht op een voordeligere belastingheffing op een bepaald bedrag. Bijvoorbeeld 30% op dienstencheques tot een maximum van euro; - Premies van individuele levensverzekeringen - Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen - Groepsverzekeringen en pensioenfonds - Pensioensparen - Aankoop van werknemersaandelen - Aankoop van milieuvriendelijke wagens - Uitgaven voor renovatie van woningen in de grote steden - Obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds - Startersobligaties - PWA-cheques en dienstencheques - Energiebesparende investeringen Belastingkredieten: of de zogenaamde negatieve belasting omdat het fiscale voordeel aan de belastingplichtige betaald wordt, zelfs wanneer geen enkele belasting op zijn naam wordt ingekohierd. Er zijn drie soorten belastingkrediet: - Het Start2Surf pakket - De ARKimedes- fondsen (Vlaanderen) - De Win Win-lening (Vlaanderen) Pagina 15

16 - Belastingvermindering voor vervangingsinkomsten, pensioenen, - Belastingvermindering voor overuren die recht geven op een toeslag = Basisbelasting - Belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong = Totaal belastbaar inkomen + Belasting op inkomsten die bijzonder belast zijn Vervangingsinkomsten zijn belastbare inkomsten (prepensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen, aanvullende ziekte-uitkeringen of uitkeringen bij ongeval). De vermindering verschilt volgens de andere gezinsinkomsten. Belasting op de wettelijke en extrawettelijke pensioenen: - Wettelijke pensioenen: ouderdomspensioen, brugpensioen, overlevingspensioen, rentes en uitkeringen ter vergoeding van een blijvend verlies van het beroepsinkomen. - Extra-wettelijke pensioenen: groepsverzekering, pensioenfonds, individuele levensverzekering, pensioensparen. Bv. roerende inkomsten, diverse inkomsten, meerwaarden, groepsverzekering, = - Voorheffingen, belastingkredieten, voorafbetalingen en andere verrekenbare bestanddelen + Verhoging wegens gebrek of tekort aan voorafbetalingen - Bonificatie voor voorafbetalingen = Belasting Staat + Belasting voor gewesten en gemeenschappen + Verhoging van de belasting bij laattijdige afgifte, het niet-afgeven of onjuist ingeven = Bedrag verschuldigd door of aan de belastingplichtige Bron: Pagina 16

17 Vergelijking WIB 92 aanslagjaren 2000 en 2011 Vrouwen mannen/vrouwen vrouwen/mannen mannen Gezinnen - alleenstaanden Gehuwden en wettelijk samenwonenden - feitelijk samenwonenden en alleenstaanden Tweeverdieners - eenverdieners De verschillende inkomstenbelastingen definities WIB 92 Aanslagjaar 2000/inhoudstafel WIB 92 Aanslagjaar 2011/inhoudstafel Titel I: De verschillende inkomstenbelastingen definities Art. 2, 1, 2 Gehuwden en echtgenoten wettelijk samenwonenden: de wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden, en een wettelijk samenwonende wordt gelijkgesteld met een echtgenoot Art. 2, 1, 3 Gemeenschappelijke aanslag: de vestiging van één aanslag ten name van de beide echtgenoten of de beide wettelijk samenwonenden Art Kinderen : afstammelingen van de belastingplichtige en van zijn echtgenoot, alsmede de kinderen die hij volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft. Art. 2, 1, 4 Kinderen: de afstammelingen van de belastingplichtige en die van zijn echtgenoot, alsmede de kinderen die hij volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft. Personenbelasting Titel II: Personenbelasting Uitleg In de personenbelasting (belasting op je loon, je on/roerende goederen en je diverse inkomsten) zijn er twee categorieën belastingplichtigen: - De alleenstaanden: personen die niet gehuwd zijn of niet wettelijk samenwonen; de fiscus beschouwt de feitelijk samenwonenden als alleenstaanden; - De gehuwden en de wettelijk samenwonenden. Gehuwden en wettelijk samenwonenden krijgen een gemeenschappelijke aanslag op naam van Pagina 17

18 beide partners maar het belastbaar inkomen wordt voor elke partner afzonderlijk vastgesteld. Bij de bepaling van het totale netto-inkomen van elke huwelijks- of wettelijk samenwonende partner, houdt de fiscus rekening met het beroepsinkomen (art ) na het eventueel toewijzen (onder bepaalde voorwaarden) van een meewerkinkomen aan één huwelijks- of wettelijk samenwonende partner wanneer de andere partner een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, van een huwelijksquotiënt aan de partner van een werknemer die niet of slechts gering beroepsactief is of de decumulatie voor huwelijks- en wettelijk samenwonende partners/werknemers met twee inkomsten. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk I: Aan de belasting onderworpen personen Art. 3 Art. 3 1 Aan de personenbelasting zijn de rijksinwoners onderworpen, dat wil zeggen: 1 de natuurlijke personen die in België hun woonplaats of de zetel van hun fortuin gevestigd hebben; 2 de Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden; 3 de andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire ere-ambtenaren; 4 de andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat, van de Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden buitenslands uitoefenen in een land waar zij niet duurzaam verblijf houden. 2 De vestiging van de woonplaats of van de zetel van het fortuin in België wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Evenwel worden, behoudens tegenbewijs, geacht hun woonplaats of de zetel van hun fortuin in België te hebben De rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting. Pagina 18

19 gevestigd de natuurlijke personen die in het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn ingeschreven. Voor gehuwden die zich niet in één van de in artikel 128, eerste lid, vermelde gevallen bevinden, wordt de belastingwoonplaats bepaald door de plaats waar het gezin is gevestigd. Uitleg Eén van de partners kan in België verblijven en de andere om beroepsmatige redenen in het buitenland. De echtgenoot die in het buitenland verblijft wordt geacht gedomicilieerd te zijn in het land waar zijn gezin zich bevindt. Gehuwd, wordt hij beschouwd als Belgisch inwoner en is hij belastbaar op zijn inkomsten die hij internationaal vergaart. Het kan ook dat één partner onderworpen is aan het WIB en de ander aan de INR (krachtens een internationaal verdrag). In dat geval worden de partners belast als zijnde alleenstaanden. De niet-gehuwde belastingplichtige wordt dan beschouwd als niet-inwoner en louter belastbaar op zijn inkomsten uit Belgische bron. Art. 4 Aan de personenbelasting zijn niet onderworpen: 1 de buitenlandse diplomatieke ambtenaren en de consulaire beroepsambtenaren die in België zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden; 2 op voorwaarde van wederkerigheid, de andere leden van buitenlandse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België, alsmede hun inwonende gezinsleden, mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België; 3 op voorwaarde van wederkerigheid, de ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van vreemde Staten of van Art. 4 Aan de personenbelasting zijn niet onderworpen: 1 de buitenlandse diplomatieke ambtenaren en de consulaire beroepsambtenaren die in België zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden; 2 op voorwaarde van wederkerigheid, de andere leden van buitenlandse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België, alsmede hun inwonende gezinsleden, mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België; 3 op voorwaarde van wederkerigheid, de ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van vreemde Staten of van staatkundige onderdelen of plaatselijke Pagina 19

20 staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan of van een buitenlands publiekrechtelijk lichaam mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België en hun diensten niet verstrekken in het kader van enig handels- of nijverheidsbedrijf. gemeenschappen daarvan of van een buitenlands publiekrechtelijk lichaam mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België en hun diensten niet verstrekken in het kader van enig handels- of nijverheidsbedrijf. Art. 5 Rijksinwoners zijn aan de personenbelasting onderworpen op grond van al hun in dit Wetboek als belastbaar vermelde inkomsten, zelfs indien sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of verkregen. Grondslag van de belasting Hoofdstuk II: Grondslag van de belasting Afdeling I: Algemene bepaling van het belastbare inkomen 2011: Art. 6 Het belastbare inkomen wordt gevormd door het totale netto-inkomen, verminderd met de aftrekbare bestedingen. Het totale netto-inkomen is de som van de netto-inkomens van de volgende categorieën: 1 inkomen van onroerende goederen; 2 inkomen van roerende goederen en kapitalen; 3 beroepsinkomen; 4 divers inkomen Afdeling II: Inkomen van onroerende goederen 2011: Beide partners moeten hun onroerende inkomsten (kadastraal inkomen, huur) in de aangifte opsplitsen volgens hun vermogensrechtelijke situatie: De verdeling van de inkomsten volgens de vermogensrechtelijke situatie ziet eruit als volgt: Samenlevingsvorm Deel van elke partner Gehuwd - Zonder huwelijkscontract De helft van de inkomsten Pagina 20

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid

Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Leve de fiscus! (maar enkel de gewone mensen betalen belasting ) Alles wat u altijd al wilde weten over fiscaliteit en rechtvaardigheid Een uitgave van edito Rechtvaardige belastingen: debat dringend nodig

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Fiscaal recht Samenvatting 2011

Fiscaal recht Samenvatting 2011 Fiscaal recht Samenvatting 2011 Inleiding: oorsprong en bepaling van de belastingen Belastingen: noodzaak voor de overheid om bepaalde uitgaven te doen, en ook soms instrument om gewenst(zonnepanelen)

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd

Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd HOE AANGIFTE PERSONENBELASTING OPTIMALISEREN? Inhoudsopgave Nieuw! Fiscaal voordeel van woonkredieten :Sterk vereenvoudigd...1 Ook fiscaal voordeel voor ouderopvang!...3 Welk fiscaal voordeel levert huishoudelijke

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be

STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be 2013 CENTEN VOOR STUDENTEN www.centenvoorstudenten.be Deze brochure is een realisatie van de studentenvoorzieningen van alle hogescholen en universiteiten in Vlaanderen. P.4 Studietoelagen van de Vlaamse

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Gids Productfiscaliteiten 2013

Gids Productfiscaliteiten 2013 Gids Productfiscaliteiten 2013 1. Het boxenstelsel 2. Eigen woning* 3. Kapitaalverzekeringen* 4. Lijfrente 5. Gouden handdruk 6. Pensioen 7. Arbeidsongeschiktheid 8. Levensloop en vitaliteit 9. Spaarloon

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2...

Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... Algemeen deel met partner... 3 Inleiding... 3 Schema belastingheffing... 4 Drempelinkomen... 5 Tarief... 5 Box 1... 5 Middeling... 7 Box 2... 8 Box 3... 8 Welke inkomsten vallen in welke box?... 8 Box

Nadere informatie

Technisch fiscaal dossier

Technisch fiscaal dossier Technisch fiscaal dossier Aanvullende pensioenopbouw voor loontrekkenden Oktober 2011 Fidea, nv met maatschappelijke zetel in België, Van Eycklei 14, 2018 Antwerpen, RPR 0406.006.069 Verzekeringsonderneming

Nadere informatie

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG

Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG Startersgids Paramedicus Psycholoog p. 1 Startersgids PARAMEDICUS PSYCHOLOOG INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 6 Wat is een paramedisch beroep?... 7 Paramedische

Nadere informatie

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger

Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger Waarom betalen we belastingen? En de ABVV voorstellen voor een rechtvaardiger fiscaliteit Deze brochure behandelt een reglementering

Nadere informatie

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector

FEBRUARI 2012. Overlevingspensioenen van de overheidssector FEBRUARI 2012 Overlevingspensioenen van de overheidssector Deze brochure werd opgesteld door de dienst communicatie van de PDOS. Ze mag niet worden vermenigvuldigd en/of openbaar gemaakt op welke wijze

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7

INHOUDSOPGAVE. 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling met bijberoep... 7 INHOUDSOPGAVE INLEIDING... 5 1 DEFINITIE VAN EEN ZELFSTANDIGE... 6 2 ZELFSTANDIGE IN HOOFDBEROEP OF IN BIJBEROEP 2.1 Zelfstandige in hoofdberoep... 7 2.2 Zelfstandige in bijberoep... 7 2.3 Gelijkstelling

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Wat te doen bij overlijden? februari 2015

Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Wat te doen bij overlijden? februari 2015 Inhoud Wat zijn de meest dringende zaken als iemand overleden is? 4 Een arts moet de dood vaststellen 4 Waarschuw een begrafenisondernemer 4 Waarschuw de uitvaartverzekering

Nadere informatie

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever.

Voor bepaalde types voertuigen werd een forfaitaire waardering ingevoerd door de wetgever. Bij het uitvoeren van het regeerakkoord heeft de federale regering onder druk van budgettaire beperkingen heel wat maatregelen genomen die impact hebben op de arbeidsmarkt. Zowel de snelheid en hoeveelheid

Nadere informatie

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut

Startersgids Kinesitherapeut p. 1. Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut p. 1 Startersgids Kinesitherapeut Startersgids Kinesitherapeut INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Starten als kinesitherapeut?... 6 Erkenning... 7 Procedure

Nadere informatie