INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF"

Transcriptie

1 Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000?

2 Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele basisbeginselen... 7 Waarom belastingen?... 7 Directe en indirecte belastingen... 7 Herverdeling en draagkracht... 7 Gezin en individu... 9 Soorten inkomsten... 9 Personen ten laste van de belastingplichtige... 9 Aftrekbare kosten en uitgaven Belastingvrije sommen Belastingvermindering voor bepaalde uitgaven Belastingvermindering voor vervangingsinkomsten Belastingkrediet voor personen die weinig verdienen Belastingkrediet voor bepaalde uitgaven Voorheffingen en voorafbetalingen Belastingberekening Pagina 2

3 Vergelijking WIB 92 aanslagjaren 2000 en De verschillende inkomstenbelastingen definities Personenbelasting Aan de belasting onderworpen personen Grondslag van de belasting Berekening van de belasting Aan de vier belastingen gemene bepalingen Storting van de belasting door voorheffing Verrekening van de voorheffingen Vestiging en invordering van de belastingen Invordering van de belasting Aandachtspunten en aanbevelingen Gezinsvormen en burgerlijke staat Tweeverdienens versus eenverdieners (koppels) Gezinsvormen en de mate van belasting Meewerkende partners Maatregelen voor gezinnen Belastingtarieven Het geheel van de fiscale voordelen Minderontvangsten voor de staat Pagina 3

4 Curiosa Individu of gezin als basiseenheid? Tegemoetkomingen voor kinderen Sociale tegemoetkomingen versus belastingverminderingen Vermindering totale fiscale lasten op menselijke arbeid Pagina 4

5 Inleiding/het genderperspectief Het Peking Actieplatform van de Vierde Wereldvrouwenconferentie van 1995 stelt dat de staten acties moeten ondernemen om alle bestaande vooringenomenheden ten nadele van vrouwen weg te werken in de inkomstenbelasting. 1 De Vrouwenraad en het Comité de Liaison des Femmes hebben er in het verleden al meermaals op gewezen dat er systematische ongelijkheden bestaan in de verdeling van inkomsten, goederen en diensten tussen mannen en vrouwen, tussen gezinsvormen. Deze ongelijkheden hebben te maken met het bestaande gendersysteem. Om een fiscaal beleid gendergevoelig te maken is er in de eerste plaats een analyse nodig die de impact van het budget (het geheel van inkomsten en uitgaven) uitsplitst naar vrouwen en mannen. Wanneer we over deze gegevens beschikken kunnen we bestaande ongelijkheden bijstellen door aan gendergelijkheid te werken op basis van een beleidsintentie 2, onder andere via aanpassingen in de samenstelling van het pakket van inkomsten en uitgaven, via aanpassingen in het loonbeleid, In 1996 organiseerde de Nederlandstalige Vrouwenraad een studiedag over 'Vrouwen, gezinnen en fiscaliteit' en werd een gelijknamig referatenboek gepubliceerd. Het was een eerste verkenning van de positie van vrouwen (in vergelijking met die van mannen) en gezinnen in de personenbelasting. In 2000 inventariseerde de Vrouwenraad de directe en indirecte discriminaties en onrechtvaardigheden in de inkomstenbelasting met als uitgangspunt de gender- en emancipatierelevantie. We namen een standpunt in over de afschaffing/uitdoving van het huwelijksquotiënt. De Vrouwenraad is vooral bekommerd om een rechtvaardige inning en terugvloeiing van de belastingen. Het doel voor de Vrouwenraad is om tot een zo rechtvaardig mogelijke herverdeling (v/m) te komen. 1 Zie: 165 f. 2 De visietekst van de Vrouwenraad Combinatie beroeps- en gezinsleven 2009 kan een model/uitgangspunt zijn voor een geïntegreerd gendergevoelig beleid. Pagina 5

6 In dit dossier gaan we in de mate van het mogelijke na of er anno 2011 al vooruitgang is geboekt op het vlak van een genderneutrale personenbelasting en een rechtvaardige behandeling van gezinsvormen. In het eerste deel geven we een overzicht van een aantal belangrijke basisbeginselen en principes. In het tweede deel vergelijken we de volgens ons relevante artikels in het Wetboek van Inkomstenbelasting (WIB/92) van de aanslagjaren 2000 en Op basis van de formulering van deze artikels proberen we een inschatting te maken van de impact van deze artikels op vrouwen en mannen en op de gezinsvormen. Een interessantere piste zou zijn om dit alles te combineren met cijfergegevens (resultaten) maar die zijn doorgaans niet of slechts gedeeltelijk beschikbaar en zelden naar v/m opgesplitst. Daarom is het zeer moeilijk om een duidelijk zicht te krijgen op de genderstructuur van de personenbelasting. Ook simulaties zouden een aantal genderrelevante zaken aan het licht kunnen brengen. We sluiten dit dossier af met een aantal aandachtspunten, aanbevelingen en te onderzoeken aspecten/pistes naar het beleid toe. Pagina 6

7 Enkele basisbeginselen Waarom belastingen? Op basis van geïnde belastingen stelt de overheid publieke goederen en diensten ter beschikking aan de gemeenschap (o.a. de overheidsadministratie, infrastructuur, justitie, onderwijs, ). Een andere functie is de stimulering van de economische groei. De overheid voert bovendien een fiscaal beleid waarmee ze de bestaande maatschappelijke ongelijkheden in de verdeling van inkomsten, vermogens, goederen en diensten wegwerkt. Op die manier kan ze ook de sociaaleconomische ontwikkeling sturen. Ze kent immers bijvoorbeeld bepaalde fiscale voordelen toe aan burgers en bedrijven waardoor deze minder belastingen moeten betalen. Op die manier geeft de overheid een deel van de geïnde belastingen terug aan de gemeenschap. Directe en indirecte belastingen Ons belastingsysteem is complex en onoverzichtelijk. Het omvat in eerste instantie een combinatie van directe belastingen en indirecte belastingen. Tot de directe belastingen behoren de verschillende inkomstenbelastingen: personenbelasting, vennootschapsbelasting, rechtspersonenbelasting, kadastraal inkomen van onroerende goederen,. De personenbelasting bestaat voor een groot stuk uit belastingen op lonen en wedden van werknemers, sociale uitkeringen, inkomens van zelfstandigen en vrije beroepen. Tot de indirecte belastingen behoren de : - verbruiksbelastingen (invoerrechten, accijnzen, milieutaksen) - belastingen op de juridische omloop van goederen (met het zegel gelijkgestelde taksen), registratie- en zegelrechten, successierechten - de BTW. Buiten categorie zijn er nog de socialezekerheidsbijdragen (de zogenaamde parafiscaliteit). De personenbelasting en de indirecte belasting zijn elk goed voor bijna 40% van de belastingsinkomsten en de vennootschapsbelasting voor ongeveer 13%. Herverdeling en draagkracht Via deze stelsels streeft de overheid naar een inkomensherverdeling zodat iedereen kan delen in de algemene welvaart, waardoor het algemeen welzijn wordt bevorderd. Pagina 7

8 De belastingsdruk 3 en de belastingstructuur 4 zijn de belangrijkste instrumenten om de herverdeling te realiseren. 5 Hier worden we geconfronteerd met een evenwichtsoefening. In welke mate moeten er meer of minder inkomsten geïnd worden uit directe of indirecte belastingen of uit parafiscale heffingen? In welke mate moeten arbeid, vermogen en kapitaal de belasting dragen? In welke mate moet het overheidsapparaat gefinancierd worden in functie van de verzorgingsstaat? Kiezen we voor lage belastingtarieven gebaseerd op een brede belastbare basis 6 of voor hoge belastingtarieven gebaseerd op een smalle belastbare basis 7 of is er een gulden middenweg? Op basis van de economische theorie is een systeem met lage belastingtarieven op een brede belastbare basis billijker. 8 Welke beleidsbeslissingen er hierover (zullen) genomen worden, ze hebben hoe dan ook een impact op de herverdeling. Het herverdelingsbeginsel is dus algemeen aanvaard. Dat blijkt ook uit het feit dat een aantal rechtvaardigheidsprincipes in concrete belastingtechnieken zijn omgezet. In de personenbelasting, waarop wij hier focussen, gaat het onder andere om de zogenaamde progressiviteit van de aanslagvoeten, het belastingvrij minimum, de kind- en gezinsvriendelijke maatregelen, het gebruik van belastingkredieten. Deze rechtvaardigheidsmaatregelen bevatten echter verborgen gebreken waardoor de herverdeling van hogere naar lagere inkomens niet optimaal wordt gerealiseerd. Naast het herverdelingsprincipe geldt ook het beginsel van de draagkracht. Dat betekent dat iedereen bijdraagt naargelang zijn/haar economische draagkracht. In onze fiscaliteit primeren op dit vlak het inkomen, het vermogen en de gezinssamenstelling. 3 Dit gaat over de mate waarin belastingheffingen drukken op het besteedbaar inkomen. De belastingdruk in een land wordt berekend als percentage van het Bruto Binnenlands Product. De belastingdruk is in België tamelijk hoog, vergeleken met de EU-landen (zie bijvoorbeeld: 4 De belastingstructuur bestaat in de meeste landen grosso modo uit volgende belastingsoorten: personenbelasting (progressief en voornamelijk op arbeidsinkomen geheven), vennootschapsbelasting (vormt samen met personenbelasting de inkomstenbelasting), vermogensbelasting, verbruiksbelastingen, sociale bijdragen. In België hebben we te maken met ongeveer 1/3 de inkomstenbelasting, 1/3 de sociale bijdragen en 1/3 de verbruiksbelastingen. De vermogensheffingen zijn de voorbije twee decennia iets belangrijker geworden. Bron: Jozef Pacolet en Tom Strengs, De kost van fiscale en parafiscale uitgaven en ontwijking in België, HIVA-KU-Leuven, 2011, p Jozef Pacolet en Tom Strengs, 2011, p Fiscale uitgaven (verminderingen) verlagen het tarief op een deel van de belastbare basis. 7 Fiscale uitgaven (aftrekken, vrijstellingen) versmallen de belastbare basis. 8 Jozef Pacolet en Tom Strengs, De kost van fiscale en parafiscale uitgaven en ontwijking in België, HIVA-KU-Leuven, 2011, p. 15 Pagina 8

9 Gezin en individu De basiseenheden gezin en individu bepalen mee de opbouw van de personenbelasting: Een kort historisch overzicht: : de inkomsten van gehuwden worden samengeteld voor de berekening van de belasting: de zogenaamde cumul. - Vanaf 1976 is er voor gehuwde koppels een beperkte vorm van decumul. De mogelijkheid bestaat om het gezinsinkomen op te splitsen en afzonderlijk te belasten tot een vooraf vastgesteld maximum. Voor de bedragen hoger dan dit plafond blijft de cumul behouden. - Om de belastingdruk voor tweeverdienersgezinnen te verlichten, wordt een onderscheid gemaakt met eenverdienersgezinnen: vanaf 1985 bepaalt het aantal beroepsactieve partners in het gezin de gebruikte aanslagvoet. - In 1988 worden het huwelijksquotiënt en de onbeperkte decumul ingevoerd die vanaf aanslagjaar 1990 in werking treden. De individualisering van de personenbelasting wordt veralgemeend. - De nieuwe belastinghervorming in 2001 wil een aantal discriminaties beperken door de belastingvrije som voor iedereen, ongeacht de burgerlijke staat, te laten gelden. - Sinds het aanslagjaar 2005 worden gehuwden en wettelijk samenwonenden gelijk behandeld. Feitelijk samenwonenden worden door de fiscus als alleenstaande beschouwd. Hier volgt een kort overzicht van inkomen tot belasting in : Soorten inkomsten De belasting wordt berekend op je inkomsten uit beroepswerkzaamheden, onroerende goederen, roerende goederen en diverse inkomsten. De som van deze inkomsten vormt het netto-inkomen. Dit inkomstenbedrag is niet altijd datgene waarop je belast wordt. Want de fiscus houdt ook rekening met de kosten en de uitgaven die je met het oog op je inkomsten hebt gemaakt. Personen ten laste van de belastingplichtige Je kan volgende personen ten laste nemen: - je kinderen of geadopteerde kinderen, kleinkinderen of achterkleinkinderen; - de kinderen die je volledig of hoofdzakelijk ten laste hebt; - je ouders, grootouders, enz.; 9 Budget & Recht, Belastinggids 2011, p Pagina 9

10 - je broers en zussen; - de personen die je - toen je kind was - ten laste hadden. Hiervoor moet je aan enkele voorwaarden voldoen: - de persoon ten laste moet deel uitmaken van je gezin op 1 januari van het aanslagjaar; - de nettobestaanmiddelen van deze persoon mogen een bepaald bedrag niet overschrijden; - de persoon ten laste mag geen bezoldigingen ontvangen die je als beroepskosten inbrengt. Tabel: overzicht maximum aan bestaansmiddelen om fiscaal ten laste te kunnen zijn (inkomsten van 2010) Bedragen die niet meetellen: - eerste schijf pensioen 65-plusser in gezin - eerste schijf bezoldiging jobstudent - eerste schijf onderhoudsgeld kind - voor een persoon ten laste - voor een kind ten laste van een alleenstaande - voor een kind met een handicap ten laste van een alleenstaande euro netto bruto 3 537, Aftrekbare kosten en uitgaven Wat de aftrekbare kosten betreft, geniet je van een forfaitaire aftrek, bijvoorbeeld inzake de beroepskosten, maar soms is het interessanter om het reële kostenbedrag af te trekken. Er zijn ook specifieke uitgaven (aftrekbare bestedingen) waarmee je op een belastingvoordeel aanspraak kunt maken. Op dit vlak zijn er twee mogelijkheden. Ofwel zijn de uitgaven volledig of gedeeltelijk aftrekbaar (bijvoorbeeld leningsintresten, onderhoudsgeld, giften, kapitaalaflossingen van hypotheekleningen die onder de aftrek voor de enige woning vallen) ofwel geven ze recht op een belastingvermindering (pensioensparen, levensverzekeringspremies, ). Pagina 10

11 Belastingvrije sommen Op een bepaald bedrag van het inkomen van elke belastingplichtige wordt geen belasting aangerekend. Dit noemt men de minimumvrijstelling of het belastingvrij minimum. Het basisbedrag komt neer op euro voor het belastbaar inkomen van meer dan euro in Belastingplichtigen met minder dan euro, krijgen een toeslag toegekend volgens het inkomen. De minimumvrijstelling bedraagt dan euro wanneer het belastbaar inkomen hoogstens euro bedraagt en wanneer het tussen en euro ligt: euro. Door die toeslag kan maximaal 260 euro voor 2010 worden vrijgesteld van belasting en dat komt neer op een extra besparing van 65 euro (zonder rekening te houden met de gemeentelijke opcentiemen en de bijkomende belastingvrije sommen). In de praktijk genieten bijvoorbeeld personen die via het huwelijksquotiënt een beroepsinkomen krijgen toegekend van deze toeslag. Personen die een vervangingsinkomen trekken, kunnen er geen aanspraak op maken. Bepaalde categorieën van belastingplichtigen hebben ook een inkomensbedrag vrij van belasting (=bijkomende vrijstelling): voor kinderen ten laste, voor een persoon met een zware handicap, Voor echtparen en wettelijk samenwonenden wordt de vrijstelling voor kinderen toegevoegd aan het al vrijgestelde inkomen van de partner met het hoogste bedrag aan inkomen. Dat betekent dat het belastingvrij minimum kan verhogen naargelang je gezinstoestand. Minimumvrijstelling Toeslag indien minder dan euro Kinderen ten laste Vanaf het 5 de 65-plusser ten laste Handicap Kind minder dan 3 jaar voor wie men de opvangkosten niet aftrekt Alleenstaande ouder euro De totale vrijgestelde som wordt van je belastbaar inkomen afgetrokken en de fiscus (= de administratie) begint met de laagste schijven die het minst zwaar worden belast. Het komt op hetzelfde neer als zou de fiscus je op de vrijgestelde som een belastingvermindering toekennen berekend op het progressieve schijventarief. Pagina 11

12 Wanneer het inkomen lager is dan de belastingvrije som, hebben ouders met kinderen recht op een belastingkrediet; voor de inkomsten van 2010 is het belastingkrediet maximaal 390 euro per kind en 790 euro voor een kind met een zware handicap. Belastingvermindering voor bepaalde uitgaven Je mag sommige uitgaven van je netto-inkomen aftrekken (zie hoger: aftrekbare kosten en uitgaven). Voor andere uitgaven kent de fiscus een belastingvermindering toe door het bedrag van de uitgave met een bepaalde coëfficiënt te vermenigvuldigen (bijvoorbeeld met je gemiddelde aanslagvoet). Dit geldt voor bedragen belegd in het kader van pensioensparen, de levensverzekeringspremies, bedragen besteed aan PWA-cheques, dienstencheques, energiebesparende uitgaven voor de woning, de persoonlijke bijdragen voor de groepsverzekering of voor het pensioenfonds van je werkgever. Belastingvermindering voor vervangingsinkomsten Het betreft pensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekenfondsuitkeringen, brugpensioenen, Het bedrag verschilt volgens het soort inkomen en volgens de hoogte van het inkomen. De uiteindelijke belastingvermindering hangt af van het totale inkomen van de belastingplichtige na aftrek van de beroepskosten en de andere aftrekbare uitgaven. Er worden ook nog drie speciale regels toegepast waardoor de belastingvermindering zeer klein kan zijn of zelfs helemaal wegvalt: - Het maximumbedrag moet proportioneel worden beperkt volgens het deel dat het vervangingsinkomen in het totale inkomen uitmaakt; - De vermindering wordt steeds kleiner zodra het totale inkomen een bepaalde drempel overschrijdt; - Een belastingplichtige met een vervangingsinkomen komt niet in aanmerking voor de toeslag op het basisbedrag van de minimumvrijstelling en dat wordt als volgt geneutraliseerd in de vermindering: bestaat het inkomen enkel uit een vervangingsinkomen, dan wordt het maximale voordeel van het verhoogde bedrag van de minimumvrijstelling (65 euro in 2010) afgetrokken van de vermindering; is er naast het vervangingsinkomen ook een inkomen uit beroepsactiviteit, dan wordt de net vermelde correctie proportioneel toegepast (volgens het deel dat het vervangingsinkomen uitmaakt in het totale inkomen). Belastingkrediet voor personen die weinig verdienen Werknemers van de overheidssector, nl. statutairen, stagiairs en tijdelijken en zelfstandigen van wie het inkomen van 2010 tussen en euro ligt, hebben recht op een belastingkrediet (een terugbetaling door de fiscus omdat deze personen omwille van hun lage inkomen geen belasting verschuldigd zijn). Het belastingkrediet kan tot 610 euro oplopen. Pagina 12

13 Werknemens die weinig verdienen hebben geen recht op het belastingkrediet maar ze krijgen een werkbonus als compensatie: het werknemersgedeelte van de sociale bijdrage die de werkgever op het loon inhoudt wordt verlaagd zodat de werknemer meer nettoloon overhoudt. Belastingkrediet voor bepaalde uitgaven Bijvoorbeeld wanneer een persoon een laag vervangingsinkomen heeft of recht heeft op een hoog bedrag aan bijkomende belastingvrije sommen wegens kinderen ten laste. Het belastingkrediet geldt voor volgende uitgaven: aankoop van dienstencheques (2010: belastbaar inkomen van hoogstens euro); plaatsing van isolatie voor dak, vloer of muur (nog enkel voor inkomsten 2010); vervanging van oude stookketel, onderhoud van stookketel, plaatsing van dubbele beglazing, plaatsing van thermostatische kranen en/of kamerthermostaat met tijdsinschakeling, uitvoeren van een energieaudit. Om het belastingvoordeel voor kinderen ten laste volledig te genieten moet het gezin voldoende inkomsten hebben. Lage inkomensgezinnen die hun belastingvrije sommen voor kinderen niet volledig kunnen uitputten krijgen sinds het inkomstenjaar 2002 een terugbetaalbaar belastingkrediet. Deze negatieve belasting is gelijk aan het niet opgebruikte gedeelte van de belastingvrije sommen voor kinderlast vermenigvuldigd met het tarief van de overeenstemmende inkomensschijf met een maximum van 250 euro te indexeren. Deze gezinnen krijgen deze tegemoetkoming ongeveer anderhalf tot twee jaar later. Vraag: Geldt een belastingkrediet voor deeltijds werkenden en zo ja, speelt het huwelijksquotiënt een rol? Voorheffingen en voorafbetalingen Bij de eindafrekening houdt de fiscus rekening met de voorheffingen die werden ingehouden en de voorafbetalingen die je hebt gestort. De voorheffingen worden doorgaans ingehouden door degene die het inkomen uitkeert. Dat gebeurt met de roerende voorheffing op roerende inkomsten en met de bedrijfsvoorheffing op beroepsinkomsten (voor werknemers) en voorafbetalingen voor zelfstandigen. Voor de onroerende voorheffing krijgen eigenaars een apart aanslagbiljet. Belastingberekening De grote meerderheid van de inkomsten is gezamenlijk belastbaar. De fiscus telt dus de inkomsten op en past op de som het progressieve schijventarief toe. Als je inkomen hoger is dan het belastingvrij minimum is het dus belastbaar. Naarmate je meer verdient kom je in een hoger belastingtarief terecht; er zijn vijf inkomensschijven en bijgevolg ook vijf belastingtarieven. Pagina 13

14 Bepaalde inkomsten worden niet met de andere inkomsten samengevoegd maar ze worden afzonderlijk belast tegen een vaste aanslagvoet (bv. 16,5%, 25%, 33%, ; bijvoorbeeld opzeggingsvergoeding, kapitalen van een levensverzekering, achterstallige bezoldiging). De marginale aanslagvoet is het belastingpercentage dat van toepassing is op je hoogste inkomensschijf. Voor een inkomen boven euro is dat 45% en voor een inkomen hoger dan euro is dat 50%. De gemiddelde aanslagvoet is het belastingpercentage in verhouding tot het totaal van je gezamenlijk belastbaar inkomen 10. Je bekomt het door je belastingbedrag te delen door het inkomensbedrag. Je komt bijvoorbeeld aan euro belasting met een gezamenlijk belastbaar inkomen van euro: de gemiddelde aanslagvoet is dan 25% ( ). De bijzondere gemiddelde aanslagvoet is je gemiddelde aanslagvoet met een bijzonderheid; deze geldt alleen voor de berekening van bepaalde belastingverminderingen. Aan het belastingbedrag berekend op basis van het schijventarief (elk jaar geïndexeerd) moeten nog de gemeentelijke opcentiemen toegevoegd worden. Dat houdt in dat elke gemeente een belasting heft waarvoor ze zich baseert op het belastingbedrag dat je aan de fiscus verschuldigd bent. De fiscus int die belasting en stort het bedrag door aan de gemeente waar je je hoofdverblijfplaats hebt. De gemeentelijke opcentiemen worden uitgedrukt in een percentage, dat meestal tussen 6 en 8% ligt. De personenbelasting wordt als volgt (schematisch) berekend: -, +,= De belastingheffing gebeurt via oplopende barema s - Belastingvermindering voor gezinslasten - Belastingvermindering voor uitgaven die recht geven op een belastingvoordeel belastingvrij minimum en de progressiviteit van de belasting/5 inkomensschijven en 5 belastingtarieven Fiscale voordelen: - Aftrekbare uitgaven - Belastingverminderingen - Belastingkredieten Aftrekbare uitgaven: zijn de uitgaven die je deed tijdens het belastbaar tijdperk en waardoor het netto belastbaar inkomen wordt verminderd. Volgende uitgaven kunnen je belastbare basis verminderen: 10 Het gezamenlijk belastbaar inkomen is de som van de inkomsten uit beroepsarbeid, de inkomsten uit roerende goederen, uit onroerende goederen en andere inkomsten. Pagina 14

15 - Beroepskosten - De enige en eigen woning - Hypothecaire intresten - Betaalde onderhoudsuitkeringen - Kosten voor kinderopvang - Giften - Bezoldiging van huisbedienden - Uitgaven voor het onderhoud en restauratie van geklasseerde gebouwen - Belastingverminderingen: onder bepaalde voorwaarden geven uitgaven recht op een belastingvermindering tot een bepaald geplafonneerd bedrag. Deze uitgaven geven bijgevolg recht op een voordeligere belastingheffing op een bepaald bedrag. Bijvoorbeeld 30% op dienstencheques tot een maximum van euro; - Premies van individuele levensverzekeringen - Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen - Groepsverzekeringen en pensioenfonds - Pensioensparen - Aankoop van werknemersaandelen - Aankoop van milieuvriendelijke wagens - Uitgaven voor renovatie van woningen in de grote steden - Obligaties uitgegeven door het Kringloopfonds - Startersobligaties - PWA-cheques en dienstencheques - Energiebesparende investeringen Belastingkredieten: of de zogenaamde negatieve belasting omdat het fiscale voordeel aan de belastingplichtige betaald wordt, zelfs wanneer geen enkele belasting op zijn naam wordt ingekohierd. Er zijn drie soorten belastingkrediet: - Het Start2Surf pakket - De ARKimedes- fondsen (Vlaanderen) - De Win Win-lening (Vlaanderen) Pagina 15

16 - Belastingvermindering voor vervangingsinkomsten, pensioenen, - Belastingvermindering voor overuren die recht geven op een toeslag = Basisbelasting - Belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong = Totaal belastbaar inkomen + Belasting op inkomsten die bijzonder belast zijn Vervangingsinkomsten zijn belastbare inkomsten (prepensioenen, werkloosheidsuitkeringen, ziekte-uitkeringen, aanvullende ziekte-uitkeringen of uitkeringen bij ongeval). De vermindering verschilt volgens de andere gezinsinkomsten. Belasting op de wettelijke en extrawettelijke pensioenen: - Wettelijke pensioenen: ouderdomspensioen, brugpensioen, overlevingspensioen, rentes en uitkeringen ter vergoeding van een blijvend verlies van het beroepsinkomen. - Extra-wettelijke pensioenen: groepsverzekering, pensioenfonds, individuele levensverzekering, pensioensparen. Bv. roerende inkomsten, diverse inkomsten, meerwaarden, groepsverzekering, = - Voorheffingen, belastingkredieten, voorafbetalingen en andere verrekenbare bestanddelen + Verhoging wegens gebrek of tekort aan voorafbetalingen - Bonificatie voor voorafbetalingen = Belasting Staat + Belasting voor gewesten en gemeenschappen + Verhoging van de belasting bij laattijdige afgifte, het niet-afgeven of onjuist ingeven = Bedrag verschuldigd door of aan de belastingplichtige Bron: Pagina 16

17 Vergelijking WIB 92 aanslagjaren 2000 en 2011 Vrouwen mannen/vrouwen vrouwen/mannen mannen Gezinnen - alleenstaanden Gehuwden en wettelijk samenwonenden - feitelijk samenwonenden en alleenstaanden Tweeverdieners - eenverdieners De verschillende inkomstenbelastingen definities WIB 92 Aanslagjaar 2000/inhoudstafel WIB 92 Aanslagjaar 2011/inhoudstafel Titel I: De verschillende inkomstenbelastingen definities Art. 2, 1, 2 Gehuwden en echtgenoten wettelijk samenwonenden: de wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden, en een wettelijk samenwonende wordt gelijkgesteld met een echtgenoot Art. 2, 1, 3 Gemeenschappelijke aanslag: de vestiging van één aanslag ten name van de beide echtgenoten of de beide wettelijk samenwonenden Art Kinderen : afstammelingen van de belastingplichtige en van zijn echtgenoot, alsmede de kinderen die hij volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft. Art. 2, 1, 4 Kinderen: de afstammelingen van de belastingplichtige en die van zijn echtgenoot, alsmede de kinderen die hij volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft. Personenbelasting Titel II: Personenbelasting Uitleg In de personenbelasting (belasting op je loon, je on/roerende goederen en je diverse inkomsten) zijn er twee categorieën belastingplichtigen: - De alleenstaanden: personen die niet gehuwd zijn of niet wettelijk samenwonen; de fiscus beschouwt de feitelijk samenwonenden als alleenstaanden; - De gehuwden en de wettelijk samenwonenden. Gehuwden en wettelijk samenwonenden krijgen een gemeenschappelijke aanslag op naam van Pagina 17

18 beide partners maar het belastbaar inkomen wordt voor elke partner afzonderlijk vastgesteld. Bij de bepaling van het totale netto-inkomen van elke huwelijks- of wettelijk samenwonende partner, houdt de fiscus rekening met het beroepsinkomen (art ) na het eventueel toewijzen (onder bepaalde voorwaarden) van een meewerkinkomen aan één huwelijks- of wettelijk samenwonende partner wanneer de andere partner een zelfstandige beroepsactiviteit uitoefent, van een huwelijksquotiënt aan de partner van een werknemer die niet of slechts gering beroepsactief is of de decumulatie voor huwelijks- en wettelijk samenwonende partners/werknemers met twee inkomsten. Aan de belasting onderworpen personen Hoofdstuk I: Aan de belasting onderworpen personen Art. 3 Art. 3 1 Aan de personenbelasting zijn de rijksinwoners onderworpen, dat wil zeggen: 1 de natuurlijke personen die in België hun woonplaats of de zetel van hun fortuin gevestigd hebben; 2 de Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden; 3 de andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden, daaronder niet begrepen consulaire ere-ambtenaren; 4 de andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat, van de Gemeenschappen, Gewesten, provincies, agglomeraties, federaties van gemeenten en gemeenten, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, die de Belgische nationaliteit bezitten en hun werkzaamheden buitenslands uitoefenen in een land waar zij niet duurzaam verblijf houden. 2 De vestiging van de woonplaats of van de zetel van het fortuin in België wordt naar de omstandigheden beoordeeld. Evenwel worden, behoudens tegenbewijs, geacht hun woonplaats of de zetel van hun fortuin in België te hebben De rijksinwoners zijn onderworpen aan de personenbelasting. Pagina 18

19 gevestigd de natuurlijke personen die in het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn ingeschreven. Voor gehuwden die zich niet in één van de in artikel 128, eerste lid, vermelde gevallen bevinden, wordt de belastingwoonplaats bepaald door de plaats waar het gezin is gevestigd. Uitleg Eén van de partners kan in België verblijven en de andere om beroepsmatige redenen in het buitenland. De echtgenoot die in het buitenland verblijft wordt geacht gedomicilieerd te zijn in het land waar zijn gezin zich bevindt. Gehuwd, wordt hij beschouwd als Belgisch inwoner en is hij belastbaar op zijn inkomsten die hij internationaal vergaart. Het kan ook dat één partner onderworpen is aan het WIB en de ander aan de INR (krachtens een internationaal verdrag). In dat geval worden de partners belast als zijnde alleenstaanden. De niet-gehuwde belastingplichtige wordt dan beschouwd als niet-inwoner en louter belastbaar op zijn inkomsten uit Belgische bron. Art. 4 Aan de personenbelasting zijn niet onderworpen: 1 de buitenlandse diplomatieke ambtenaren en de consulaire beroepsambtenaren die in België zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden; 2 op voorwaarde van wederkerigheid, de andere leden van buitenlandse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België, alsmede hun inwonende gezinsleden, mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België; 3 op voorwaarde van wederkerigheid, de ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van vreemde Staten of van Art. 4 Aan de personenbelasting zijn niet onderworpen: 1 de buitenlandse diplomatieke ambtenaren en de consulaire beroepsambtenaren die in België zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden; 2 op voorwaarde van wederkerigheid, de andere leden van buitenlandse diplomatieke zendingen en consulaire posten in België, alsmede hun inwonende gezinsleden, mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België; 3 op voorwaarde van wederkerigheid, de ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van vreemde Staten of van staatkundige onderdelen of plaatselijke Pagina 19

20 staatkundige onderdelen of plaatselijke gemeenschappen daarvan of van een buitenlands publiekrechtelijk lichaam mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België en hun diensten niet verstrekken in het kader van enig handels- of nijverheidsbedrijf. gemeenschappen daarvan of van een buitenlands publiekrechtelijk lichaam mits de betrokkenen de Belgische nationaliteit niet bezitten of niet duurzaam verblijf houden in België en hun diensten niet verstrekken in het kader van enig handels- of nijverheidsbedrijf. Art. 5 Rijksinwoners zijn aan de personenbelasting onderworpen op grond van al hun in dit Wetboek als belastbaar vermelde inkomsten, zelfs indien sommige daarvan in het buitenland zijn behaald of verkregen. Grondslag van de belasting Hoofdstuk II: Grondslag van de belasting Afdeling I: Algemene bepaling van het belastbare inkomen 2011: Art. 6 Het belastbare inkomen wordt gevormd door het totale netto-inkomen, verminderd met de aftrekbare bestedingen. Het totale netto-inkomen is de som van de netto-inkomens van de volgende categorieën: 1 inkomen van onroerende goederen; 2 inkomen van roerende goederen en kapitalen; 3 beroepsinkomen; 4 divers inkomen Afdeling II: Inkomen van onroerende goederen 2011: Beide partners moeten hun onroerende inkomsten (kadastraal inkomen, huur) in de aangifte opsplitsen volgens hun vermogensrechtelijke situatie: De verdeling van de inkomsten volgens de vermogensrechtelijke situatie ziet eruit als volgt: Samenlevingsvorm Deel van elke partner Gehuwd - Zonder huwelijkscontract De helft van de inkomsten Pagina 20

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF

INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Figure 1 logo vrouwenraad INKOMSTENBELASTING VANUIT GENDERPERSPECTIEF Boeken we vooruitgang sinds 2000? Inhoud Inkomstenbelasting vanuit genderperspectief... 1 Inleiding/het genderperspectief... 5 Enkele

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2012 Indexeringsregels A. De coëfficiënt bedoeld

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2009 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus 2001 2004 KPMG 1 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2010 A. De coëfficiënt bedoeld in artikel

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2017/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2017 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Administratie van Fiscale Zaken 1 Indexeringsregels KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2013

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009

Aangifte. Aangifte. Aangifte 2009-04-30. Aangifte Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 mogelijkheden tot indiening van de aangifte Evelyn Decruyenaere Personenbelasting AJ 2009 Zwevegem 24 / 25 / 29 april 2009 Papieren aangifte TOW wijzigingen nieuw aangifteformulier code bestaat nu uit

Nadere informatie

3.163,01 BE6256789123 GKCC BEBB

3.163,01 BE6256789123 GKCC BEBB Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Terugzendadres voor de Post: ONTVANGK. AALST VLAANDERENSTRAAT 9300 AALST DELLAERT Kristof FELS Ellen Stationsstraat 5 9300 Aalst

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

hoofdstuk 9 Belastingen

hoofdstuk 9 Belastingen hoofdstuk 9 189 Inleiding Een volgend thema waarop de keuze van samenlevingsvorm een invloed heeft, zijn de belastingen. Of men kiest om te huwen, wettelijk of feitelijk samen te wonen kan gevolgen hebben

Nadere informatie

Afz.: Infocenter Gent Gaston Crommenlaan 6 B Gent. DELLAERT Kristof FELS Ellen Stationsstraat AALST

Afz.: Infocenter Gent Gaston Crommenlaan 6 B Gent. DELLAERT Kristof FELS Ellen Stationsstraat AALST Federale Algemene Administratie van de Fiscaliteit Rep.-Nr. : 987654320 pagina : / 5 Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Infocenter Gent Gaston Crommenlaan 6 B3 9050 Gent DELLAERT Kristof FELS Ellen Stationsstraat

Nadere informatie

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave

I. WIB92 1 I. WIB92. K.B. 10 april 1992 WIB Inhoudsopgave I. WIB92 1 I. WIB92 K.B. 10 april 1992 WIB92..................................... 1 K.B. 10 APRIL 1992 WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 (B.S., 30 juli 1992) Inhoudsopgave TITEL I. De verschillende

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN. Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIËN Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen - Aanslagjaar 2011 Voorafgaande opmerkingen Overeenkomstig artikel 178,

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) DEEL 2 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2017 - Inkomsten van het jaar 2016 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig

Nadere informatie

De individuele pensioentoezegging

De individuele pensioentoezegging CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 De individuele pensioentoezegging info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com I WAT IS EEN INDIVIDUELE

Nadere informatie

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting

Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting Voordelen alle aard Impact begrotingsmaatregelen van Di Rupo op uw Personenbelasting 1. Kosteloze terbeschikkingstelling woonst KI 745 EUR geïndexeerd KI

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2017 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: ONTVANGKANTOOR LONDERZEEL STATIONSSTRAAT 90/2 1840 LONDERZEEL Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010

CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 CIRCULAIRE AOIF Nr. 27/2010 Federale Overheidsdienst Brussel, 31 maart 2010 FINANCIEN ----------------------------------------- Personenbelasting. Administratie van de ondernemings- Bijzondere bijdrage

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen

Woordje uitleg. Formulier 225 Deel A. Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen Woordje uitleg Formulier 225 Deel A Aangifte van de gezinssituatie en de inkomsten teneinde het uitkeringspercentage te bepalen 1. Waarom ontvangt u deze vragenlijst? U ontvangt een uitkering van uw ziekenfonds.

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2016 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 940 euro/jaar 2.260 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.880

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN

DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN DE BELANGRIJKSTE CIJFERS VAN 2014 VOOR ZELFSTANDIGEN EN LOONTREKKENDEN 1. DERDE PIJLER Pensioensparen Langetermijnsparen 950 euro/jaar 2.280 euro/jaar Beperkt tot 15% op belastbaar beroepsinkomen tot 1.900

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014)

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2014) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN... 4 2.1. Vermindering voor kinderen ten laste... 4 2.2. Verminderingen

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar.

SOFISK Aangifte personenbelasting 2014 : stilte voor de storm van volgend jaar. SOFISK 2014 Versie 2014.7.6 (10/06/2014) Personenbelasting o Beknopte afdruk: Kinderopvang werd niet afgedrukt. Vennootschapsbelasting o Correctie bij overname gegevens van vorig jaar. Versie 2014.7.5

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING

HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING Vanaf 1 januari 2013 0 HET BAREMA VAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING (vanaf 1 januari 2013) 1. HOE DE SCHALEN GEBRUIKEN?... 3 2. AFTREK VAN KINDERLAST EN ANDERE GEZINSLASTEN...

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 13 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2014 - Inkomsten van het jaar 2013 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen

De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen De fiscale begrotingsmaatregelen van de regering Di Rupo I: invloed op uw beleggingen Eind 2011 werd het begrotingsakkoord door de regering Di Rupo goedgekeurd. Een aantal van deze maatregelen hebben rechtstreeks

Nadere informatie

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters

Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring. 22 oktober 2013 Dries Wouters Gewaarborgd Inkomen: Luxe of noodzaak? Kempische Verzekeringskring 22 oktober 2013 Dries Wouters ERGO slide master 2010 1 Sociale zekerheid 2 Financiering van de sociale zekerheid Werknemers 3 Financiering

Nadere informatie

3.3.1. Het tariefverschil

3.3.1. Het tariefverschil www.vdvaccountants.be 49 3.3. Motieven van fiscale aard Werken met een vennootschap kan in de fiscale context motieven hebben die zowel betrekking hebben op de inkomstenbelasting als op de successierechten.

Nadere informatie

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481)

Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Onafhankelijk Ziekenfonds Verklaring op erewoord (verhoogde verzekeringstegemoetkoming - ZIV-hoedanigheid + inkomens) - (bijdrage ingezetene) (DV0481) Identificatie van het ziekenfonds : 516 Voornaam en

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2009 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne Van: (naam 1) (naam 2) (adres) Ik bezorgde reeds eerder

Nadere informatie

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1

1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 Inhoudstafel Hoofdstuk 1. Inleiding 1. Wat valt er onder uw loon als zaakvoerder/bestuurder?... 1 1.1. Alle beloningen... 1 1.2. Tantièmes, zitpenningen, enz.... 1 1.3. Huur wordt soms ook aanzien als

Nadere informatie

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding

Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Inhoudstafel Hoofdstuk 1: Administratie & boekhouding Hoofdelijke aansprakelijkheid voor sociale en fiscale schulden aannemer: inhoudingsplicht... 2 Jaarrekening: omvangcriteria voor kmo-vennootschappen....

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Repertoriumnummer:... Contactcenter van de Federale Overheidsdienst Financiën: 0257/257 57 Nationaal Nummer (N.N.):... N.N. (partner):... Taxatiedienst bevoegd voor uw aangifte:...... VOORBEREIDING VAN

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken;

SLEUTELFORMULE. a) de website http://fiscus.fgov.be, Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AFZ/2009/0636 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen

3.4.1. Het Sociaal Statuut der Zelfstandigen www.vdvaccountants.be 58 3.4. Motieven van sociaalrechterlijke aard Ieder natuurlijk persoon die in België een beroepsactiviteit uitoefent waarbij hij niet gebonden is aan een arbeidsovereenkomst of door

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013

De aangifte in de personenbelasting voor aanslagjaar 2014 inkomsten 2013 Het formulier voor de aangifte in de personenbelasting (PB) voor het aanslagjaar 2014 - inkomsten 2013 verscheen in het Belgisch Staatsblad van 28 maart 2014. De nieuwe PB-aangifte telt zo n 40 codes minder

Nadere informatie

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING

FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING GVPR652 EDITIE 2010/2009 FISCALITEIT VAN DE LEVENSVERZEKERING Dit document wordt ten informele titel overhandigd en heeft geen enkele contractuele waarde. Deze brochure houdt rekening met regels en cijfers

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende :

VERTALING. Artikel 2 van de Overeenkomst wordt opgeheven en vervangen door het volgende : VERTALING Aanvullende Overeenkomst tot wijziging van de Overeenkomst en tot opheffing van het Protocol tussen het Koninkrijk België en de Republiek Korea tot het vermijden van dubbele belasting en tot

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ...

FICHE Nr JAAR 2016 Pagina 1 van Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek: Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: ... FICHE Nr. 281.10 - JAAR 2016 Pagina 1 van 6 1. Nr. 2. Datum van indiensttreding: van vertrek:... 3. Schuldenaar van de inkomsten: NN of ON: 4. Afzender: Geadresseerde: NN of ON: Naam en voornamen van de

Nadere informatie

SLEUTELFORMULE. a) de website Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ;

SLEUTELFORMULE. a) de website  Administraties, Administratie van fiscale zaken, Publicaties, van de Fiscale Zaken ; FOD FINANCIEN ---------------------------------------- Administratie van Fiscale Zaken ---------------------------------------- Directie 3/2 AAF/2008-0574-1 ---------------------------------------- ONDERWERP

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie