Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film"

Transcriptie

1 31/08/2010 Tax shelter voor audiovisuele werken: met de fiscus naar de film Waarin durft u met de onderneming vandaag te investeren? De spaarboekjes van de Belgische ondernemingen heeft het hoogste niveau sedert jaren bereikt. Kiezen voor de beurs ligt op vandaag niet voor de hand. De fiscus denkt mee met de ondernemingen en helpt een handje. Ze heeft sedert aanslagjaar 2004 het systeem van de tax shelter uitgewerkt voor investeringen in audiovisuele werken. Ofwel met de fiscus naar de film en een mooie belastingbesparing er bovenop. 1. Definitie De tax shelter is een fiscale stimulans om de productie van audiovisuele en cinematografische werken aan te moedigen. Dankzij deze fiscale regeling kan een vennootschap die in de productie van audiovisuele werken wenst te investeren, een vrijstelling krijgen van haar belastbare gereserveerde winst ten belope van 150% van de sommen die ter uitvoering van een raamovereenkomst werkelijk voor de productie van een erkend audiovisueel werk zijn betaald, hetzij van de sommen waarvoor de vennootschap zich heeft verbonden deze te storten ter uitvoering van de raamovereenkomst. We ontleden en lichten deze definitie hieronder toe voor u. a. Een vennootschap: Alle binnenlandse vennootschappen of Belgische inrichtingen van buitenlandse vennootschappen kunnen van deze fiscale regeling genieten, met uitzondering van: De ondernemingen die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken hebben; De televisieomroepen. b. De productie van audiovisuele werken Onder audiovisueel werk moet worden verstaan: een langspeelfilm, een documentaire of een animatiefilm bestemd om in een bioscoop te worden vertoond; een animatieserie voor televisie; een documentaire voor televisie; een langspeelfilm voor televisie; een fictiefilm die in 52 minuten of minder worden uitgezonden. Het audiovisuele werk moet door de bevoegde diensten van de betreffende Gemeenschap zijn erkend als Europees werk zoals bedoeld in de richtlijn Televisie zonder grenzen van 3/10/1989.

2 De vennootschap die het erkende audiovisuele werk produceert moet een binnenlandse vennootschap zijn voor de productie van audiovisuele werken. Een televisieomroep of een onderneming die verbonden is met Belgische of buitenlandse televisieomroepen wordt niet als vennootschap voor de productie van audiovisuele werken beschouwd. c. Investeren De vennootschappen die met fiscale vrijstelling in een audiovisueel werk wensen te investeren, moeten een raamovereenkomst sluiten met een binnenlandse vennootschap voor de productie van audiovisuele werken, m.a.w. een vennootschap die als voornaamste doel de ontwikkeling en de productie van audiovisuele werken heeft. De investering kan worden gedaan ofwel rechtstreeks door het verwerven van rechten verbonden aan de productie en de exploitatie van het audiovisuele werk (equity), ofwel door de toekenning van leningen, voor zover de vennootschap die investeert geen kredietinstelling is. d. Vrijstelling (tijdelijk / definitief) De vrijstelling bedraagt 150% van de gedane uitgaven voor de productie van een erkend audiovisueel werk. Dit betekent dat bij een uitgave van , de belastbare basis zal mogen verminderd worden met De vrijstelling is per belastbaar tijdperk beperkt tot 50% van de belastbare gereserveerde winst voor aanleg van de vrijgestelde reserve, met een absoluut maximum van Voor de berekening van de vrijstelling verwijzen we naar de uitleg onder punt e. belastbare gereserveerde winst. Aan de toekenning en het behoud van de aanvankelijk tijdelijke vrijstelling zijn een aantal voorwaarden verbonden: 1. Onaantastbaarheidsvoorwaarde Deze louter boekhoudkundige formaliteit houdt in dat de vrijgestelde reserve zal moeten geboekt worden op een aparte rekening van het passief. De onaantastbaarheidsvoorwaarde moet voldaan blijven tot dat de vrijstelling definitief is (zie hierna). 2. Voorwaarde m.b.t. de tijdelijke onoverdraagbaarheid van de rechten De sommen die aangewend worden voor de uitvoering van de raamovereenkomst zullen deels dienen voor het verwerven van rechten verbonden aan de productie en de exploitatie van het erkend audiovisueel werk. De maximale duur van de onoverdraagbaarheid van de rechten bedraagt 18 maanden vanaf de datum van het afsluiten van de raamovereenkomst, tenzij het audiovisueel werk eerder is voltooid. Het laatste kan zich voordoen wanneer de raamovereenkomst een afsluitende financiering van een werk in uitvoering tot doel heeft. RAMBOER BOEKHOUDING & FISCALITEIT 2

3 3. Voorwaarde m.b.t. de maximale financiering van 50% van het totale budget van de kosten voor het werk Het totaal bedrag van de daadwerkelijk gestorte sommen in uitvoering van de raamovereenkomsten door alle Belgische vennootschappen of Belgische inrichtingen mag niet meer bedragen dan 50% van het totale budget van de kosten voor het audiovisuele werk. De productievennootschap zal er op moeten toezien de investering via tax shelter niet meer bedraagt dan 50% van het totale budget van het audiovisuele werk. 4. Aanwending van de daadwerkelijk gestorte sommen in uitvoering van de raamovereenkomst De sommen waarvan de investeerder belooft heeft in de afgesloten raamovereenkomst om deze te storten aan de productievennootschap moeten binnen de 18 maanden na afsluiten van de raamovereenkomst effectief aan de productievennootschap worden gestort. De productie- en exploitatiekosten voor de productie van het audiovisuele werk moeten worden gedaan binnen diezelfde periode van ten hoogste 18 maanden vanaf de datum waarop de raamovereenkomst werd gesloten. Deze voorwaarde werd uitdrukkelijk toegevoegd aan art. 194ter, 4, eerste lid, 4, WIB 92 om te vermijden dat daadwerkelijk gestorte sommen in uitvoering van een raamovereenkomst zouden worden vrijgesteld, terwijl deze sommen, omwille van juridische en feitelijke omstandigheden m.b.t. hun storting, niet daadwerkelijk bijdragen tot de financiering van de productie en aan de uitvoering van het productiebudget. Dit zal het geval zijn wanneer de uitgeleende sommen gestort zijn op een geblokkeerde rekening op naam van de leninggever of wanneer de uitgeleende sommen gestort zijn op het einde van de periode van 18 maanden vanaf het afsluiten van de raamovereenkomst en terugbetaald worden aan de leninggever een korte tijd na deze storting. De raamovereenkomst kan in dergelijke gevallen als niet tegenstelbaar tegen de administratie worden beschouwd en geherkwalificeerd worden in een gewone lening en/of een gewone overdracht van rechten. Hierdoor zou de fiscale vrijstelling in hoofde van de investeerder verloren kunnen gaan. 5. Verdeling van de aangewende sommen ter uitvoering van de raamovereenkomst Het totaal van de sommen die in de vorm van leningen worden geïnvesteerd, mag niet meer bedragen dan 40% van de sommen die ter uitvoering van de raamovereenkomst zijn aangewend. Het resterende deel van de investering zal bijgevolg verbonden moeten worden aan de verwerving van rechten op het erkend audiovisueel werk. De grens van 40% moet globaal worden nageleefd, niet per investeerder/leninggever. Indien de productievennootschap deze voorwaarde niet zou naleven, heeft dit tot gevolg voor alle investeerders dat zij de belastingvrijstelling verliezen. 6. Overlegging van een afschrift van de raamovereenkomst en het attest van erkenning van het werk Er is de formele voorwaarde om bij de aangifte in de vennootschapsbelasting met betrekking tot het aanslagjaar waarvoor voor de eerste maal de tijdelijke RAMBOER BOEKHOUDING & FISCALITEIT 3

4 vrijstelling wordt gevraagd een afschrift te voegen van de raamovereenkomst, alsook het attest van de betrokken Gemeenschap dat vaststelt dat het audiovisueel werk erkend is. De raamovereenkomst moet alle verplichte vermelding bevatten, zie hierna onder punt f raamovereenkomst. Voor het attest is geen enkele vormvereiste omschreven. 7. Overlegging van het attest van de RSZ De productievennootschap mag, op het ogenblik dat de raamovereenkomst wordt afgesloten, geen achterstallen hebben bij de RSZ. De RSZ moet hiertoe een attest uitreiken waarop ze bevestigen dat de productievennootschap op datum van afsluiten van de raamovereenkomst alle periodieke aangiftes inzake sociale bijdragen heeft onderschreven en dat op basis van deze aangiftes alle verschuldigde sommen betaald zijn. Zonder het afgeleverde attest kan de investeringsvennootschap de vrijstelling niet genieten. 8. De productie- en exploitatiekosten in België De productie- en exploitatiekosten van het audiovisuele werk welke in België werden gedaan moeten ten minste 150% belopen van de sommen, die, anders dan in de vorm van leningen, zijn aangewend voor de uitvoering van de raamovereenkomst. Deze kosten moeten gedaan worden binnen de 18 maanden na het afsluiten van de raamovereenkomst. De kosten die gedaan zijn voor het afsluiten van de raamovereenkomst komen niet in aanmerking Voorbeeld: Een vennootschap investeert ,00 in een film ( ,00 in de vorm van equity en ,00 in de vorm van een lening).de vennootschap zal een vrijstelling van ,00 kunnen verkrijgen, als de productievennootschap in België uitgaven ten belope van 150% van ,00 doet, m.a.w ,00 voor de productie- en exploitatiekosten. De keuze van een betrouwbare producent zal hierom uiterst belangrijk zijn, want ingeval één van de voorwaarden voor het verlenen en behouden van de vrijstelling gedurende enig belastbaar tijdperk niet langer wordt nageleefd, wordt de voorheen vrijgestelde winst aangemerkt als winst van dat belastbare tijdperk. De belasting op de belastbaar geworden reserve zal tevens verhoogd worden met nalatigheidsintresten. De aanvankelijk tijdelijke vrijstelling zal pas definitief zijn: als de productievennootschap binnen de 4 jaar na het afsluiten van de raamovereenkomst een document voorlegt waarin de betrokken Gemeenschap bevestigt dat de productie van het werk is voltooid en het werk niet gefinancierd is voor meer dan 50% met investeringen in tax shelter; als de belastingcontrole, waaronder de productievennootschap ressorteert, eveneens binnen de 4 jaar na afsluiten van de raamovereenkomst en na controle, verklaart: - dat de voorwaarden inzake kosten in België voor de in de raamovereenkomst bepaalde doeleinden door de productievennootschap zijn nageleefd (voorwaarde 8); RAMBOER BOEKHOUDING & FISCALITEIT 4

5 - dat het werk niet gefinancierd is voor meer dan 50% met investeringen in tax shelter (voorwaarde 3); - dat de investering voor maximum 40% gebeurde met leningen (voorwaarde 5); - dat de investerende vennootschap de sommen waarvan sprake in de raamovereenkomst daadwerkelijk heeft betaald aan de productievennootschap binnen de 18 maanden na het afsluiten van deze raamovereenkomst (voorwaarde 4). Kunnen deze attesten niet worden voorgelegd, dan wordt de, voorheen vrijgestelde, reserve belastbaar, in het jaar waarin de 4 jaar na afsluiten van de raamovereenkomst verstreken zijn. e. Belastbare gereserveerde winst De belastbare gereserveerde winst vormt de basis voor de berekening van de maximum vrijstelling. De maximum vrijstelling mag niet meer bedragen dan 50% van de belastbare gereserveerde winst van het belastbare tijdperk voor aanleg van de vrijgestelde reserve. De term belastbare gereserveerde winst is een fiscaal begrip. Het bedrag ervan valt rechtstreeks af te lezen uit de aangifte vennootschapsbelasting in Vak I. A code 020. De belastbare gereserveerde winst is het resultaat van de beweging van de belastbare reserves. Hierbij moet worden rekening gehouden met de vennootschapsbelasting die drukt op het resultaat van de vennootschap, in het jaar waarin de vrijgestelde reserve wordt aangelegd voor de aanleg van deze reserve. Men zal dus alvorens men het maximumbedrag van de vrijstelling wil berekenen, eerst de winst na belasting moeten bekomen, zonder rekening te houden met de vrijstelling voor de investering in tax shelter. Er stelt zich een toepassingsprobleem voor de berekening, omdat de vrijgestelde reserve het bedrag van de belastbare gereserveerde winst beïnvloedt, die op zijn beurt een aanpassing van het bedrag van de geraamde belastingschuld vóór de bepaling van de vrijgestelde reserve tot gevolg heeft. Deze iteratieve berekening bestaat uit een proces van opeenvolgende aanpassingen. Om het definitieve bedrag van de vrijgestelde reserve te bepalen stelt de fiscus een berekeningsprogramma ter beschikking. Voorbeeld: Een vennootschap met een winst voor belastingen van zal door middel van de iteratieve berekening een maximale vrijstelling kunnen genieten van ,94 ofwel een bedrag in tax shelter kunnen investeren van maximaal ,63. RAMBOER BOEKHOUDING & FISCALITEIT 5

6 f. Raamovereenkomst De belastbare gereserveerde winst wordt vrijgesteld ten belope van 150% van de sommen die ter uitvoering van een raamovereenkomst werkelijk voor de productie van een erkend audiovisueel werk zijn betaald, hetzij van de sommen waarvoor de vennootschap zich heeft verbonden deze te storten ter uitvoering van de raamovereenkomst. Het is dus duidelijk dat de vrijstelling reeds kan worden genoten in het belastbaar tijdperk waarin de raamovereenkomst wordt afgesloten, zonder dat daarbij reeds in dat belastbare tijdperk de beloofde sommen dienen te worden betaald. De vrijstelling kan reeds genoten worden voor het belastbare tijdperk waarin de verbintenis tot storting op een zekere en onherroepelijke wijze is aangegaan door middel van een raamovereenkomst. Deze raamovereenkomst is een basisovereenkomst afgesloten tussen enerzijds de Belgische vennootschappen of inrichtingen die investeren en anderzijds de binnenlandse vennootschappen voor de productie van audiovisuele werken. Het voorwerp en het doel is de financiering van de productie van één enkel erkend audiovisueel werk. De raamovereenkomst moet een aantal verplichte vermeldingen bevatten: de benaming en het maatschappelijk doel van de productievennootschap; de benaming en het maatschappelijk doel van de Belgische vennootschap of inrichting die investeert; het totaal van de aangewende sommen en de juridische vorm, met een gedetailleerde opgave per bedrag van die aangewende sommen ten name van elke deelnemende vennootschap die investeert; de identificatie en de beschrijving van het erkend audiovisueel werk dat het voorwerp uitmaakt van de raamovereenkomst; het budget van de uitgaven die nodig zijn voor het audiovisueel werk, waarbij een onderscheid wordt gemaakt tussen het gedeelte dat door de productievennootschap wordt ten laste genomen, het gedeelte dat gefinancierd wordt door Belgische vennootschappen of inrichtingen, die aanspraak maken op de vrijstelling, overeenkomstig de afgesloten raamovereenkomst en het gedeelte gefinancierd door andere deelnemers aan de raamovereenkomst, die al dan niet aanspraak maken op de vrijstelling; de overeengekomen wijze van vergoeding voor de bedragen die, naar gelang hun aard, worden aangewend bij de uitvoering van de raamovereenkomst; de waarborg dat de deelnemers aan de raamovereenkomst geen Belgische productievennootschap, noch een Belgische of buitenlandse televisieomroep zijn en dat de geldschieters geen kredietinstellingen zijn; de verbintenis van de productievennootschap: - dat de productie- en exploitatiekosten, van het audiovisuele werk, die in België worden gedaan, ten minste 150% belopen van de sommen die, anders dan in de vorm van leningen zijn aangewend voor de uitvoering van de raamovereenkomst; - dat het totaal van de daadwerkelijk gestorte sommen in uitvoering van de raamovereenkomst niet meer zal bedragen dan 50% van het totale budget van de kosten voor het audiovisuele werk; RAMBOER BOEKHOUDING & FISCALITEIT 6

7 - dat het totaal van de sommen die in de vorm van leningen zijn geïnvesteerd niet meer bedraagt dan 40% van de sommen die ter uitvoering van de raamovereenkomst zijn aangewend. De datum van de raamovereenkomst is van essentieel belang voor de investerende vennootschap om te kunnen genieten van de vrijstelling. Bovendien bepaalt de datum van afsluiting van de raamovereenkomst de start van een aantal belangrijke periodes: - de periode van 18 maanden betreffende de in België gedane kosten; - de periode betreffende de onoverdraagbaarheid van de rechten van 18 maanden; - de periode van 18 maanden betreffende de werkelijke storting van de sommen; - de periode van 4 jaar voor overlegging van de attesten door de controle van de productievennootschap voor de productie van audiovisuele werken en door de betrokken Gemeenschap. 2. Risico s Het risico van de investeerder is drieledig: 1. Zal de productievennootschap alle formaliteiten naleven om te voldoen aan de voorwaarden voor definitieve fiscale vrijstelling?; 2. Zal de productievennootschap financieel in staat zijn om het kapitaal van de financiering terug te betalen?; 3. Zal het audiovisuele werk voldoende rendabel zijn om het aandeel in de rechten van het audiovisueel werk te kunnen verzilveren? Gekoppeld aan de raamovereenkomst kan het risico van de investeerder zo veel mogelijk beperkt worden. Ga in zee met een betrouwbare productievennootschap. Een productievennootschap zal in de praktijk eerst via andere kanalen dan tax shelter het audiovisueel werk financieren. De eerste 70% van het budget zal in principe gefinancierd worden door mensen in het vak, die met kennis van zaken investeren in audiovisuele werken. De resterende 30% van het budget wordt doorgaans ingezameld via tax shelter investeringen. De productievennootschap moet zich in de raamovereenkomst reeds verbinden om een aantal van de fiscale voorwaarden na te leven. Het fiscaal risico bij een betrouwbare productievennootschap zal eerder beperkt zijn. De financiering aan de productievennootschap kan ingedekt worden door te werken met een bankwaarborg. De bank zal op die manier borg staan voor de productievennootschap voor de terugbetaling van de financiering. Om het risico in te perken, kan een putoptie afgesloten worden in het kader van de raamovereenkomst. Deze putoptie geeft de investeerder het recht, niet de plicht, om de rechten van het audiovisueel werk, de zogenaamde equity, waar hij op het ogenblik van het afsluiten van de overeenkomst eigenaar van is, te verkopen tegen een vooraf bepaalde prijs aan de productievennootschap. Op die manier wordt een gegarandeerd rendement vastgelegd bij ondertekening van de raamovereenkomst. Deze methode werd door de fiscale administratie uitdrukkelijk voorzien in de circulaire dd. 26/10/2009. RAMBOER BOEKHOUDING & FISCALITEIT 7

8 Maak goede afspraken met de productievennootschap bij het aangaan van de raamovereenkomst. En probeer op die manier via een goede cashplanning, een beter rendement en een beperkte liquiditeitsuitstoot te bekomen. 3. Praktisch We stellen u voor de BVBA Profit, met een geraamde winst voor belastingen van We situeren ons op 15/11/2010, en het boekjaar sluit af op 31/12/2010. De BVBA heeft geen verdere investeringsbehoefte en beschikt op dit ogenblik niet over de liquiditeiten. Er wordt overwogen om te investeren in een audiovisueel werk waardoor een gedeelte van de belastbare winst kan worden vrijgesteld. We hebben geleerd dat bij een belastbare winst voor belastingen van , het maximaal te investeren bedrag in tax shelter ,63 zal bedragen. STAP 1: DE RAAMOVEREENKOMST Op 20/12/2010 wordt een raamovereenkomst ondertekend met een productievennootschap voor een bedrag van (ofwel 40%) bestaat uit een lening aan de productievennootschap en (of 60%) betreft de aankoop van de rechten op het audiovisueel werk. In de raamovereenkomst worden alle verplichte vermeldingen opgenomen. Er wordt overeengekomen dat de lening vergoed zal worden aan een maximale intrestvoet van 6,85% Dit levert de vennootschap een netto rendement na vennootschapsbelasting van 4,52% op. De lening kan desgewenst ondersteund worden met een bankwaarborg, dit zal uiteraard een impact hebben op het latere rendement. Voor de rechten op het audiovisueel werk wordt een putoptie voorzien om de equity te verkopen met een rendement van 4,52%. Op het ogenblik van het sluiten van de overeenkomst is de enige verplichting van de BVBA het boeken van de onaantastbaarheidsvoorwaarde. Door deze boeking verminderd het belastbare resultaat van de BVBA met ( x 150%). Tax shelter Zonder tax shelter Winst voor belasting Vrijstelling tax shelter Belastbare winst Vennootschapsbelasting 33,99% , Belastingvoordeel door toepassing van tax shelter = ,20 Bij het indienen van de aangifte in de vennootschapsbelasting zal een kopie van de raamovereenkomst en van het attest van erkenning van het werk moeten gevoegd worden. STAP 2: BETALEN VAN DE IN DE RAAMOVEREENKOMST BELOOFDE SOMMEN Op het ogenblik van het sluiten van de raamovereenkomst had de BVBA niet de nodige liquiditeiten. Volgens de mogelijkheden van de BVBA en volgens de noden van de RAMBOER BOEKHOUDING & FISCALITEIT 8

9 productievennootschap worden de in de raamovereenkomst beloofde sommen door de BVBA betaald. De sommen moeten ten laatste betaald worden 18 maanden na het afsluiten van de raamovereenkomst. De lening wordt boekhoudkundig verwerkt als vordering, de aangekochte rechten worden beschouwd als immateriële vaste activa, lineair af te schrijven over 5 jaar. Fiscaal worden deze afschrijvingen echter niet aanvaard als kosten. STAP 3: VOLTOOIING VAN HET AUDIOVISUEEL WERK Op 18/03/2014 worden de nodige attesten bekomen. Op dat ogenblik wordt de voorlopige vrijstelling definitief. Dit moet gebeuren binnen de 4 jaar na het sluiten van de raamovereenkomst, zoniet gaat de vrijstelling verloren. STAP 4: VERKOOP VAN DE RECHTEN VAN HET AUDIOVISUEEL WERK Na voltooiing van het audiovisueel werk, kan de BVBA beslissen om de put-optie te lichten. De rechten worden op die manier opnieuw eigendom van het productiehuis. Indien de BVBA beslist om de optie niet te lichten, blijven de rechten in haar bezit. De put-optie kan in principe niet eerder gelicht worden dan 18 maanden na het afsluiten van de raamovereenkomst, tenzij het audiovisueel werk eerder is voltooid. Samengevat: Investering in tax shelter Fiscaal voordeel ,20 Terugbetaling kapitaal financiering Restrisico ,80 Het restrisico kan ingedekt worden door de putoptie te lichten. Het enige risico blijft op dat ogenblik het naleven van de voorwaarden om het fiscaal voordeel definitief te behouden. Bronnen: Artikel 194ter WIB 92 Circulaire nr. Ci.RH.421/ (AOIF 42/2004 AFZ 18/2004) dd Circulaire nr. Ci.RH.421/ (AOIF 42/2004 AFZ 18/2004) dd Reken op ons! in samenwerking met: RAMBOER BIRGER THEYS JAN Boekhouder Fiscalist BIBF Member of the Board sales & acquisitions Tempelhofstraat Gistel De Limburg Stirumlaan 243/ Wemmel T 059/ F 059/ M 0473/ T 02/ F 02/ RAMBOER BOEKHOUDING & FISCALITEIT 9

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Tax shelter in België:

Tax shelter in België: Tax shelter in België: "Hopen talent, maar weinig geld". Dat was begin deze eeuw de conclusie met betrekking tot de Belgische audiovisuele productiesector en meer bepaald het segment van de cinematografische

Nadere informatie

Auteur FOD FINANCIËN. Onderwerp

Auteur FOD FINANCIËN.  Onderwerp Auteur FOD FINANCIËN http://minfin.fgov.be/portail1/nl/cadrenl.htm Onderwerp Tax Shelter. Fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie. Datum 2006 Copyright and disclaimer Gelieve er nota

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies van

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT TAX SHELTER SHELTER Fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inleiding Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op het feit

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/1 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Advies van 13 mei

Nadere informatie

T A X S H E L T E R. de fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie

T A X S H E L T E R. de fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie T A X S H E L T E R de fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie inhoud wat is tax shelter? hoe de gemaakte afspraken vastleggen? de raamovereenkomst de optieovereenkomst wie kan aan

Nadere informatie

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN

DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN DE COMPATIBILITEIT VAN DE AUDIOVISUELE TAX SHELTER MET ANDERE FISCALE STIMULANSEN Alexander Oberink Senior Investment Consultant Basisprincipes van de Tax Shelter De Tax Shelter is een fiscale stimulans

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Ontwerpadvies 2012/X - De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder - vervangt advies 2010/7 Advies van [ ] I. Inleiding 1. De tax

Nadere informatie

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES

Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Tax Shelter CBN ONTWERPADVIES 1. Inleiding De Tax shelter betreft een fiscale stimulans, in het leven geroepen door de wetgever in 2002 1, die de aanmoediging beoogt

Nadere informatie

De Tax Shelter voor de podiumkunsten

De Tax Shelter voor de podiumkunsten W EL K O M De Tax Shelter voor de podiumkunsten Carolien Van Loon Departement Cultuur, Jeugd, Sport en Media van de Vlaamse Overheid Woensdag 24 februari 2016 Inhoud 1. Wat, wie en welke producties? 2.

Nadere informatie

Bijlage 1 - Artikel 194ter, WIB 92

Bijlage 1 - Artikel 194ter, WIB 92 Bijlage 1 - Artikel 194ter, WIB 92 Onderafdeling IV. - Ondernemingen die in het kader van een tax shelterstelsel investeren in een raamovereenkomst voor de productie van audiovisueel werk 1. Voor de toepassing

Nadere informatie

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking

Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Tax shelter: geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking Er bestaat geen eenduidigheid over de boekhoudkundige verwerking van tax shelter. We zetten hierna de verschillende standpunten tegenover

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier inclusief de fiscale bijlagen voor het aj. 2015 Het model van het aangifteformulier voor aj. 2015 is verschenen in het Belgisch Staatsblad

Nadere informatie

nieuw Tax Shelter-product:

nieuw Tax Shelter-product: PREMIUM FILMS FOR FAST & SECURE RETURNS nieuw Tax Shelter-product: het beste scenario voor uw investeringen. Waarschuwing De aandacht van de Investeerders wordt in het bijzonder op de volgende punten gevestigd:

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/7 - Boekhoudkundige verwerking van de Tax shelter in hoofde van de investeerder

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2010/7 - Boekhoudkundige verwerking van de Tax shelter in hoofde van de investeerder COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2010/7 - Boekhoudkundige verwerking van de Tax shelter in hoofde van de investeerder Advies van 16 juni 2010 1. Inleiding De Tax shelter betreft een fiscale

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/7 - De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/7 - De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/7 - De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de investeerder Advies van 17 april 2012 I. Inleiding 1. De tax shelter betreft

Nadere informatie

ARTIKEL 194TER VAN HET WIB

ARTIKEL 194TER VAN HET WIB ARTIKEL 194TER VAN HET WIB 1. Voor de toepassing van dit artikel wordt verstaan onder:1 in aanmerking komende investeerder : - de binnenlandse vennootschap, of; - de Belgische inrichting van een belastingplichtig

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX SHELTER Fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie versie 2013 Inleiding Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting 1 van 33 7/01/2005 9:30 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 23.12.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/566.524 (AOIF 42/2004 - AFZ 18/2004) dd. 23.12.2004 VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 30.06.2004 C (2004)2206 fin Betreft: Steunmaatregel nr. N 224/04 België Staatssteun voor de Belgische cinematografische en audiovisuele productie wijzigingen aan de federale

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

Wat betekent de uitbreiding van de tax shelter naar podiumkunsten concreet?

Wat betekent de uitbreiding van de tax shelter naar podiumkunsten concreet? Wat betekent de uitbreiding van de tax shelter naar podiumkunsten concreet? Het is een belastingvrijstelling voor vennootschappen die investeren in een Europees podium- of theaterwerk De vennootschapsbelasting,

Nadere informatie

INLEIDING TOT DE TAX SHELTER: De nieuwe hervorming, haar vereenvoudiging en haar nieuwe voordelen.

INLEIDING TOT DE TAX SHELTER: De nieuwe hervorming, haar vereenvoudiging en haar nieuwe voordelen. INLEIDING TOT DE TAX SHELTER: De nieuwe hervorming, haar vereenvoudiging en haar nieuwe voordelen. Alexander Oberink Senior Investment Consultant Korte memo Al 10 jaar Tax Shelter Een enorm succes sindsdien

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN TAX SHELTER Fiscale maatregelen ten gunste van de audiovisuele productie versie 2013 Inleiding Uw aandacht wordt in het bijzonder gevestigd op

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Ontwerpadvies van X november 2013 I. Inleiding

Nadere informatie

NL Federale Overheidsdienst FINANCIEN

NL Federale Overheidsdienst FINANCIEN EENDRACHT MAAKT MACHT NL - 2015 Federale Overheidsdienst FINANCIEN VOORWOORD De bedoeling van deze brochure is algemene informatie te verstrekken over het nieuwe Tax Shelter stelsel, gebaseerd op de Wet

Nadere informatie

De Belgische tax shelter: onbekend en dus onbemind? K. Stouthuysen a, b, E. Segers a, K. Crabbé b,c

De Belgische tax shelter: onbekend en dus onbemind? K. Stouthuysen a, b, E. Segers a, K. Crabbé b,c De Belgische tax shelter: onbekend en dus onbemind? K. Stouthuysen a, b, E. Segers a, K. Crabbé b,c a Vlekho Business School, Departement Handelswetenschappen, Brussel, België b KULeuven, Faculteit Economie

Nadere informatie

Memo inzake liquidatiereserve

Memo inzake liquidatiereserve Memo inzake liquidatiereserve 1. Algemeen De verhoogde roerende voorheffing van 25 % op liquidatieboni kan vermeden worden in KMO s: de tijdelijke vastklikregeling voor reserves (omzetting in kapitaal

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

De Belgische Tax Shelter voor audiovisuele werken anno 2014: interessante fiscale maatregel?

De Belgische Tax Shelter voor audiovisuele werken anno 2014: interessante fiscale maatregel? UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2013 2014 De Belgische Tax Shelter voor audiovisuele werken anno 2014: interessante fiscale maatregel? Masterproef voorgedragen tot het

Nadere informatie

Tax Shelter Podiumkunsten. Infosessie 16 februari 2017

Tax Shelter Podiumkunsten. Infosessie 16 februari 2017 Tax Shelter Podiumkunsten Infosessie 16 februari 2017 Programma 1. Situering 2. Procedure 3. Voorbeeld 4. Q&A 1. SITUERING (c) Jerome Latteur Tax Shelter Podiumkunsten Optimaal fiscaal beleid: speerpunt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/17 - De boekhoudkundige verwerking met betrekking tot de toepassing van de overgangsregeling zoals vermeld in artikel 537 WIB 92 Advies van 27 november

Nadere informatie

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor

Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Bijzondere liquidatiereserve: CBN stelt twee boekingswijzen voor Wim Vandenberghe, Derycke & Vandenberghe Advocaten Na het advies over de gewone liquidatiereserve brengt de CBN nu ook een advies over de

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm

Ondernemingsgegevens. Identificatiegegevens van de onderneming. Inlichtingen omtrent de betreffende boekjaren. Naam. Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsgegevens Identificatiegegevens van de onderneming Naam Dossier Wettelijke benaming Megaworks.sof12v Megaworks Ondernemingsnummer en rechtsvorm Ondernemingsnummer Rechtsvorm Bedrijfssector Naamloze

Nadere informatie

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door

Aanvulling van [ ] op het Prospectus dat op 5 mei 2015 door de FSMA werd goedgekeurd De Aanbieder wordt geadviseerd door TAXSHELTER.BE NV Siège social: Maatschappelijke zetel 36 rue de Mulhouse, 4020 Luik Bedrijfszetel: Corner Building - Genèvestraat 175, 1140 Evere KBO 865.895.838 OPENBARE AANBIEDING TOT INSCHRIJVING MET

Nadere informatie

Investeringsreserve (vak I.B. i) Berekening investeringsreserve

Investeringsreserve (vak I.B. i) Berekening investeringsreserve Investeringsreserve (vak I.B. i) Begunstigde vennootschappen Voldoen aan art. 215 verminderde belastingtarieven in het jaar van aanleggenv an de investeringsreserve Vennootschap moet kiezen tussen investeringsreserve

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G...

Afz. Boekjaar van...tot... a b. a b 279 dd... bijlage.../ E dd... bijlage.../... 5 A/G... A/G... G... V Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2012 (Boekjaren op 31 december 2011 of in 2012 vóór

Nadere informatie

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld

Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Keuzemogelijkheid tussen de notionele interestaftrek en de investeringsreserve Bespreking aan de hand van een voorbeeld Inleiding Investeringsreserve We kennen de investeringsreserve die een vennootschap

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Moore Stephens Verschelden www.moorestephens.be Onderwerp De investeringsreserve: terug van nooit weggeweest Datum 11 mei 2012 Copyright and disclaimer De inhoud van dit document kan onderworpen

Nadere informatie

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin

EUROPESE COMMISSIE. Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin EUROPESE COMMISSIE Brussel, 13.05.2003 C(2003)1469fin Betreft: Steunmaatregel N 410/2002 (ex-cp 77/02) België Staatssteun voor de productie van Belgische cinematografische en audiovisuele werken "Tax shelter"-regeling

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/6 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. CBN-advies 2012/6 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/6 De boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap Advies van 21 maart 2012 I. Inleiding 1. In dit advies wordt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/2 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve (Programmawet van 19 december 2014) en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Advies

Nadere informatie

Ontbinding en vereffening

Ontbinding en vereffening Ontbinding en vereffening Art. 208-214 Situering TITEL III : VENNOOTSCHAPSBELASTING Art. 179-219bis HOOFDSTUK I : AAN DE BELASTING ONDERWORPEN VENNOOTSCHAPPEN Art. 179-182 HOOFDSTUK II : GRONDSLAG VAN

Nadere informatie

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit:... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... BELASTINGKREDIET van toepassing in de PERSONENBELASTING (art. 289bis, 290, 2 en 291, tweede lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

DE BASISPRINCIPES VAN DE TAX SHELTER EN DE SPECIFIEKE PROBLEMEN VOOR BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN.

DE BASISPRINCIPES VAN DE TAX SHELTER EN DE SPECIFIEKE PROBLEMEN VOOR BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN. DE BASISPRINCIPES VAN DE TAX SHELTER EN DE SPECIFIEKE PROBLEMEN VOOR BOEKHOUDERS EN FISCALISTEN. Alexander Oberink Senior Investment Consultant Korte memo Al 10 jaar Tax Shelter Een enorm succes sindsdien

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XXX - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve en de afzonderlijke aanslag op deze liquidatiereserve Ontwerpadvies van 4 maart 2015 I. Algemeen

Nadere informatie

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017?

24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? 24/11/2017 Het zomerakkoord: Wat nog te doen in 2017? De krijtlijnen van het zomerakkoord worden steeds duidelijker. Aangezien de meeste maatregelen ingaan vanaf 2018, rijst de vraag of er bepaalde zaken

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/XX - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap (raamovereenkomsten gesloten vanaf 1 januari 2015) Ontwerpadvies

Nadere informatie

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i...

I. INLEIDING. http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments&i... Page 1 of 12 Home > Circulaire AAFisc Nr. 13/2014 (nr. Ci.RH.421/630.788) dd. 03.04.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst VENB Vennootschapsbelasting/Belasting

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent Aangeboden door Gespreid te belasten verwezenlijkte meerwaarden 1. Begrippen Het betreft hier meerwaarden op immateriële of materiële vaste activa (art. 47 W.I.B. 1992) met als voorwaarde dat een bedrag,

Nadere informatie

PERIODE VAN INSCHRIJVING

PERIODE VAN INSCHRIJVING FLANDERS FILM FUNDING BVBA Franklin Rooseveltlaan 349/B6 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0600.972.012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2013/14 De boekhoudkundige verwerking van de uitgestelde belastingen bij gerealiseerde meerwaarden waarvoor de uitgestelde belastingregeling geldt en bij

Nadere informatie

28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS

28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS 28 januari 2014 TWEEDE SUPPLEMENT AAN HET PROSPECTUS BNP PARIBAS FORTIS FILM FINANCE SA/NV SOCIÉTÉ ANONYME / NAAMLOZE VENNOOTSCHAP Warandeberg 3 1000 Brussel Ondernemingsnummer 893.587.655 Rechtspersonenregister

Nadere informatie

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11

oplossing ingevulde aangifte aj Reserves Belastbare gereserveerde winst 2/11 2/11 Reserves Belastbare gereserveerde winst oplossing ingevulde aangifte aj. 2017 Bij het begin van het belastbare tijdperk Op het einde van het belastbare tijdperk Belastbare reserves in het kapitaal

Nadere informatie

2. Wat is het fiscale voordeel?

2. Wat is het fiscale voordeel? 2. Wat is het fiscale voordeel? 2.1. verlaagd tarief behouden Bij twee van de voorwaarden om recht te hebben op het verlaagd tarief, is het kapitaal van belang. Het bedrag van het kapitaal kan van belang

Nadere informatie

TAX SHELTER 2.0. Een veilig product toegankelijk voor zowel kleine als grote ondernemingen

TAX SHELTER 2.0. Een veilig product toegankelijk voor zowel kleine als grote ondernemingen TAX SHELTER 2.0 Een veilig product toegankelijk voor zowel kleine als grote ondernemingen Sprekers Jean-Paul Philippot Casa Kafka Pictures, gedelegeerd bestuurder Dirk Gyselinck Belfius, lid van het directiecomité,

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN - De boekhoudkundige verwerking van de inbreng van een bedrijfstak 1 of van een algemeenheid van goederen Trefwoorden Advies van 16 december 2009 Continuiteitbeginsel

Nadere informatie

Aanpassing BT van de reserves

Aanpassing BT van de reserves Aanpassing BT van de reserves Dient om boekhoudkunhdige opbrengsten definitief vrij te stellen van Venn. B Ze zitten in boekwinst en derhalve ook in belaste reserves De boekwinst corrigeren door de BT

Nadere informatie

Afz. Boekjaar van...tot...

Afz. Boekjaar van...tot... Bijlage bij het koninklijk besluit van Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING AANSLAGJAAR 2014 (Boekjaren

Nadere informatie

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN

GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN OP BEPAALDE EFFECTEN (artikel 513 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 7 september 2015 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap.

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

CAVIAR ANTWERP NV Ond. nr.:0476.386.596 Cogels Osylei 74 2600 Antwerpen

CAVIAR ANTWERP NV Ond. nr.:0476.386.596 Cogels Osylei 74 2600 Antwerpen CAVIAR ANTWERP NV Ond. nr.:0476.386.596 Cogels Osylei 74 2600 Antwerpen Prospectus Openbaar aanbod met betrekking tot een investering in de productie van een audiovisueel werk in het kader van het tax

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/7 - Boekhoudkundige verwerking van de tax shelter in hoofde van de productievennootschap (raamovereenkomsten getekend vanaf 1 januari 2015) Advies

Nadere informatie

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT

BESTEMMING VAN HET RESULTAAT BEDRIJFSWETENSCHAPPEN Hoofdstuk 4: BESTEMMING VAN HET RESULTAAT Indeling: 1. Juridische aspecten 2. Boekhoudkundige verwerking 3. Gevolgen voor de financiële structuur van de onderneming Bestemming resultaat

Nadere informatie

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing

Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen. Volgens artikel 537 WIB 92 wordt het tarief van de roerende voorheffing Boeking van de liquidatiebonus: dit in verschillende stappen Inhoud 1. Beslissing dividenduitkering door algemene vergadering... Boeking van interim/tussentijds dividend... 2. Betaalbaarstelling... 3.

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT

Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Identiteit:......... Repertoriumnr.:... Ondernemingsnr. of nationaal nr.:... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd?

Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Algemene verhoging van het tarief van de roerende voorheffing tot 27% - Kunnen winsten nog voordelig worden uitgekeerd? Mr. Image Pieterjan not found or type Smeyers unknown Mr. Pieterjan Smeyers Advocaat

Nadere informatie

HANDLEIDING START-UP PLAN

HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN HANDLEIDING START-UP PLAN Dit document geeft informatie aan ondernemers, investeerders en burgers die interesse hebben voor het Start-up Plan. Deze handleiding moet samen met

Nadere informatie

Afdeling III. Vrijgestelde inkomsten. Onderafdeling I. Meerwaarden

Afdeling III. Vrijgestelde inkomsten. Onderafdeling I. Meerwaarden art. 185, is van toepassing met ingang van 19.07.2004. (Art. 2, W 21.06.2004) B.S. 09.07.2004 art. 185, is van toepassing met ingang van het aanslagjaar 1992. (Art. 98, WIB Art. 100, WIB Art. 102, WIB

Nadere informatie

PERIODE VAN INSCHRIJVING

PERIODE VAN INSCHRIJVING FLANDERS FILM FUNDING BVBA Franklin Rooseveltlaan 349/B6 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0600.972.012 - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Nadere informatie

Prospectus. Openbaar aanbod met betrekking tot een investering in de productie van een audiovisueel werk in het kader van het tax shelter -stelsel.

Prospectus. Openbaar aanbod met betrekking tot een investering in de productie van een audiovisueel werk in het kader van het tax shelter -stelsel. PROSPECTUS Tax-Shelter aanbod 2015-2016 AANBOD Prospectus Openbaar aanbod met betrekking tot een investering in de productie van een audiovisueel werk in het kader van het tax shelter -stelsel. Aanbod

Nadere informatie

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!!

Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Opgelet: opvolging voorafbetalingen vennootschapsbelasting wordt terug belangrijk!!! Vanaf Aj 2018 (inkomsten 2017) werd de notionele intrestaftrek aanzienlijk verminderd (0,737%) voor de KMO en het tarief

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst

Federale Overheidsdienst V Federale Overheidsdienst AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING FINANCIËN AANSLAGJAAR 2015 (Boekjaren op 31 december 2014 of in 2015 voor 31 december afgesloten) RESERVES OEFENING 11 HERWAARDERINGSMEERWAARDEN

Nadere informatie

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd.

De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. De Tax Shelter voor het investeren in startersvennootschappen. Bewijsregeling thans gepubliceerd. In het Belgische staatsblad van 12 april 2016 werd het Koninklijk Besluit ( 1 ) gepubliceerd dat de formaliteiten

Nadere informatie

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd

Home > Addendum dd bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/ ) dd Page 1 of 6 Home > Addendum dd. 18.11.2014 bij de circulaire AAFisc 36/2008 (nr. Ci.RH.421/574.945) dd. 09.10.2008 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst

Nadere informatie

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN

STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN C.D.V. - D. 135/D/COR1 STAAT VAN HET VRIJ VERMOGEN Deze staat bevat de gegevens, bestemd voor de Commissie voor het Bank-, Financie- en Assurantiewezen (Belgische toezichthouder inzake verzekeringen) betreffende

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING

ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Editie 19 september 2013. ENKELE MOGELIJKHEDEN OM NOG TE GENIETEN VAN VERLAAGDE ROERENDE VOORHEFFING Inleiding Dividenden worden sinds 01.01.2012 uitgekeerd aan 25% roerende voorheffing. Ook het tarief

Nadere informatie

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%.

De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. De roerende voorheffing op dividenden werd reeds opgetrokken van 15 % naar 25%. Vanaf 1 juli 2013 is nu ook de nieuwe wet inzake verhoging van roerende voorheffing op liquidatieboni van toepassing. Concreet

Nadere informatie

Notionele intrestaftrek

Notionele intrestaftrek Notionele intrestaftrek Vanaf aanslagjaar 2007 geeft de regering een nieuw fiscaal geschenk aan alle vennootschappen, namelijk de notionele intrestaftrek. Praktisch zal er een percentage op het eigen vermogen

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

PROSPECTUS LUM.INVEST

PROSPECTUS LUM.INVEST PROSPECTUS LUM.INVEST Aanbod geldig van 19 december 2017 t.e.m. 18 december 2018 Lum.Invest Besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid (BVBA) Hof Ter Mere 28 9000 Gent Ondernemingsnummer: 0658.983.059

Nadere informatie

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting.

Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. Wetsvoorstel tot versterking van de doorkijkbelasting. TOELICHTING De kaaimantaks is een doorkijkbelasting in de personen- en de rechtspersonenbelasting waarbij inkomsten ontvangen door een juridische

Nadere informatie

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten

Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Circulaire _2009_29 dd. 30 september 2009 Effectenleningen en cessies-retrocessies van effecten Toepassingsveld: Verzekeringsondernemingen onderworpen aan de wet van 9 juli 1975 betreffende de controle

Nadere informatie

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot...

Afz. SPECIMEN. Boekjaar van...tot... Opgelet! Dit document is enkel een voorbeeld. Dit is geen geldige aangifte. Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

Nadere informatie

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016.

Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Overzicht van de belangrijkste wijzigingen aan het aangifteformulier vennootschapsbelasting inclusief de fiscale bijlagen voor het aanslagjaar 2016. Het model van het aangifteformulier voor het aj. 2016

Nadere informatie

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017)

Duitstalige afdruk De nog ontbrekende Duitse vertalingen werden opgenomen. VERSIE (28/07/2017) VERSIE (19/07/2017) VERSIE 20170728-2017 (28/07/2017) WIJZIGINGEN IN DEZE UPDATE De boodschap "De installatie is niet correct verlopen. Voor een correcte werking van de link met monkey.be, gelieve de webupdate opnieuw te

Nadere informatie

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen

Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen 15 februari 2017 Tax Shelter voor Starters - Checklist met betrekking tot RECHTSTREEKSE INVESTERINGEN in Startersvennootschappen Deze checklist heeft betrekking op rechtstreekse investeringen in een Startersvennootschap

Nadere informatie

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Federale Overheidsdienst FINANCIEN. (artikel 47 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992) Identiteit :......... Repertoriumnr. :... Nationaal nr. :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Administratie van de ondernemings- en inkomensfiscaliteit GESPREIDE BELASTING VAN MEERWAARDEN (artikel 47

Nadere informatie

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen?

De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? De Fairness Tax: nieuwe minimumbelasting voor grote vennootschappen? Op 30 juli 2013 werd de wet houdende diverse bepalingen omtrent de nieuwe fiscale maatregelen in het kader van de begrotingscontrole

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie