GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GEMEENTE KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN. 13de jaargang Nr. 2. juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester"

Transcriptie

1 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 1 GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 13de jaargang Nr. 2 juni 2001 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

2 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 2 GEMEENTERAAD 2 ZITTING VAN 29 MAART 2001 Wijziging benaming belastingreglement In de zitting van 21 december 2001 keurde de gemeenteraad het belastingreglement op de huis-aan-huis verspreiding van niet-geadresseerd drukwerk goed. Het probleem is dat de belasting eigenlijk alleen betrekking heeft op drukwerk met een handelskarakter. Daarom is de titel van het belastingreglement nu gewijzigd in Belasting op de huis-aan-huis bedeling van niet-geadresseerd drukwerk met handelskarakter. De inhoud ervan verandert niet. De belasting bedraagt nog steeds 25 centiemen (0,01 euro) per verspreid exemplaar, met een minimumaanslag van 500,- fr (12,39 euro) per bedeling. Gunningswijze voor leningen. De gemeenteraad besliste dat de leningen dit jaar gegund worden d.m.v. onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking via herhalingsopdracht. Dit lijkt Chinees, maar eigenlijk komt het hierop neer : Om een lening aan te gaan, moet de gemeente de wet op de overheidsopdrachten naleven en op Europees vlak prijzen vragen aan de banken. Die procedure is heel omslachtig, duurt gemakkelijk 6 maanden en is dus onmogelijk te realiseren voor elke lening. Daarom heeft de gemeente in de loop van 1999 de procedure doorlopen, en erbij vermeld dat de opdracht voor 3 jaar geldt. Met andere woorden : diegene die ons in 1999 de beste voorwaarden gaf, is de bank waar we in 2000, 2001 en 2002 mee onderhandelen, telkens we een lening willen afsluiten. De ervaring leert dat we hierdoor niet alleen tijd winnen, maar ook betere financiële voorwaarden kunnen bedingen. COLOFON Hoofdredactie : Tina Vanbeveren - Eindredactie : Huguette Kemps Redactieadres : Gemeentehuisstraat, Kampenhout tel. 016/ fax. 016/ Met medewerking van: Nathalie Cleynhens, Dominik De Buyser, Carla Rutgeerts, Willy Sevenants, Lieve Thielemans, Sonia Van den dries, Daniël Vanderbeken. Verantwoordelijke uitgever : J. Meeus, Burgemeester Realisatie en vormgeving : Drukkerij Artoos Teksten voor de volgende gemeenteberichten bezorgen aan Huguette Kemps uiterlijk op 1 juli Machtiging aan het college. Wanneer de gemeenteraad beslist een lening aan te gaan om werken of aankopen te financieren, krijgen we van de bank een kredietopening. Het bedrag van de kredietopening is vastgesteld op basis van ramingen. Eenmaal we weten wat het zal kosten, kunnen we de lening aangaan. Voor de gemeente is het belangrijk dat bij de omzetting van de kredietopening naar een lening, het bedrag beperkt wordt tot wat werkelijk nodig is. Omdat deze handeling op een eenvoudige en snelle manier moet kunnen verlopen, krijgt het college machtiging van de gemeenteraad om dat te doen. Voorlopige financiering buitengewone uitgaven met eigen middelen. De aankopen en werken ingeschreven in de buitengewone dienst worden normaal gezien gefinancierd met leningen en subsidies. Vaak gebeurt het dat de facturen al binnen zijn, vooraleer we de subsidies ontvangen hebben. Wachten met betalen betekent verwijlintresten betalen aan 7,25% ; een dure grap. Daarom besliste de gemeenteraad om, in de mate van het mogelijke, die buitengewone uitgaven voorlopig te financieren met eigen middelen. Aankoop nieuwe tafels en bijhorende transportwagentjes. Het aantal beschikbare tafels voor gebruik in de sporthallen is ontoereikend. Daarom investeert de gemeente Kampenhout in 100 bijkomende tafels en de nodige wagentjes om ze te transporteren. Het gaat hier om een investering van ,- fr (incl. BTW). Rioleringswerken in de Croixlaan. De nv Aquafin werkt in Berg aan de installatie van de RWZI (rioolwaterzuiveringsinstallatie), die het rioolwater van Steenokkerzeel en de wijk Duistbos zal zuiveren. Met uitzondering van de kosten voor het opnemen van het water uit een plaatselijk beekje in de koker in de de Croixlaan waarvoor de gemeente Kampenhout ,- fr moet betalen, draagt Aquafin alle kosten. De gemeenteraad verleende goedkeuring aan die gemeentelijke tussenkomst, alsook aan het samenwerkingsakkoord met Aquafin.

3 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 3 Meer ruimte voor Kampenhoutse administratie. Na de fusie van gemeenten (1977) is in Kampenhout haast onmiddellijk werk gemaakt van een centraal administratief centrum. De administratie en de dienstverlening is inmiddels dusdanig uitgebreid, zodat we nu met ernstig plaatsgebrek te kampen hebben. Daarom sloten we een huurovereenkomst af met de PBE, huidige eigenaar van de gebouwen van de voormalige TGEK, gelegen in de F. Wouterslaan. Het gemeentebestuur huurt er sinds 1 mei 2001 de 1 e en 2 e verdieping voor een periode van 6 jaar à ,- fr./maand. AANDACHT! Vanaf maandag 18 juni 2001 zijn volgende gemeentediensten gevestigd in de F. Wouterslaan 8 (vroeger gebouw TGEK). Openbare Werken " Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening " Milieudienst " Informaticadienst " De openingsuren wijzigen niet. Het correspondentieadres blijft Gemeentehuisstraat Kampenhout. Zone 30 Het gemeentebestuur neemt een duidelijk standpunt in bij de herinrichting van de verschillende dorpscentra : de woon- en verblijffunctie primeert op de verkeersstroom. We willen komen tot duurzaam en veilig wegverkeer en de leefbaarheid voor de bewoners garanderen. Dit standpunt zat reeds verwerkt in ons mobiliteitsplan, dat onlangs de goedkeuring kreeg van de audit-commissie en binnenkort uitgebreid ter sprake komt op de Kampenhoutse verkeerscommisie. Wat gaan we precies doen? In de vernieuwde dorpskern van Kampenhout voeren we zone 30 in, met parkeerverbod (uitgezonderd op de parkeervakken en stroken). In het vernieuwde dorpscentrum van Nederokkerzeel voeren we ook zone 30 in. Voor de andere deelgemeenten liggen de maatregelen momenteel ter studie (deelgemeente Berg) en zullen ingevoerd worden na het beëindigen van de werken die nog bezig zijn (Relst) of binnenkort starten (Buken). Aanvullend verkeersreglement voor de voetgangersoversteekplaatsen op Haachtsesteenweg. U hoorde het misschien al in het nieuws. Het Vlaams Gewest wil alle voetgangersoversteekplaatsen op de gewestwegen, die niet beveiligd zijn door driekleurige verkeerslichten, afschaffen omdat ze te gevaarlijk zijn. De gewestweg N21 - Haachtsesteenweg heeft op het grondgebied van Kampenhout 7 oversteekplaatsen voor voetgangers, niet geregeld door verkeerslichten : 1. Wijk de Hutte 4. F. Wouterslaan 2. Dorpelstraat - Zeypestraat 5. Kerkstraat 3. Stationsstraat 6. Bergstraat 7. Lellebaan De gemeenteraad verleende gunstig advies voor het verwijderen van de oversteekplaatsen 4 (F. Wouterslaan) en 3 (Stationsstraat) aangezien deze zich op loopafstand van de verkeerslichten bevinden. De raad is ook akkoord om de oversteekplaats kruispunt Hutteweg te verwijderen, op voorwaarde dat dit pas gebeurt na de beëindiging van de voorziene werken in de H. Tobbackstraat. Voor alle andere voetgangersoversteekplaatsen gaf het gemeentebestuur, uit veiligheidsoverwegingen, negatief advies. Aanpasssing openbare verlichting. De gemeenteraad stemde in met het voorstel om de openbare verlichting op volgende plaatsen aan te passen: Hoek Heertbaan - Laarstraat Plaatsing van 3 bijkomende lichtarmaturen Kostenraming: ,- fr (BTW incl.) Votvinken- en Schoonstraat Uitbreiding openbare verlichting Kostenraming: ,- fr (incl. BTW) Begijnenstraat Aanpassing openbare verlichting Kostenraming: ,- fr (incl. BTW) Containerpark Aanpassingswerken - 7 armaturen met een HPI-T Plus lamp van 250 W op 4 palen van 10 m hoogte Kostenraming: ,- fr (incl. BTW) GEMEENTERAAD 3

4 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 4 GEMEENTERAAD 4 Subsidiëringsprogramma Naast de belangrijke rioleringswerken die nv Aquafin in opdracht van het Vlaamse gewest uitvoert in Kampenhout, komt de overheid met nog meer centen over de brug voor de aanleg van riolering door het gemeentebestuur. Men voorziet subsidies voor volgende projecten : Raming 2002 : Bosstraat Aarschotsebaan, Stok- en Schransstraat : Van Dijcklaan Vogelzanglaan en Sparrendreef Maalderstraat Schildhovenstraat Terloonstvoetweg : Langestraat Lauterweg Kampenhoutsebaan Dijkstraat Notelarendreef Het schepencollege vroeg of de werken in de Maalderstraat prioriteit konden krijgen en om ze te koppelen aan de werken in de Aarschotsebaan. Aan deze vraag kon geen gevolg gegeven worden. Ook de vraag of het domein Ter Bronnen in het investeringsprogramma kan opgenomen worden, blijft nog onbeantwoord. Investering in klein materiaal We spenderen ,- fr aan de aankoop van een klepelmulchmaaier. Hiermee zal het maaien van gras en bosweggetjes en onkruid op braakgrond vlot kunnen verlopen. Ongeveer ,- fr besteden we aan een nieuwe maaikop. De nieuwe schrob- en zuigmachine voor het onderhoud van de sporthal kost ,- fr (incl. BTW). gemeenteschool Nederokkerzeel. In de gemeenteschool van Nederokkerzeel breiden we de speelruimte voor de kinderen uit, door de bouw van een boogoverkapping. Er gaat een investering van ca ,- fr (incl. BTW) mee gepaard. Nieuwe speeltuigen in wijk "De Hutte". Op het speelplein in de wijk "De Hutte" in Kampenhout-Relst willen we nieuwe speeltuigen plaatsen. Hiervoor schrijven we een krediet van ca ,- fr (incl. BTW) in op de eerste begrotingswijziging. Sociale begeleidingsmaatregelen voor onteigenden Kampenhout-Sas. De gemeente Kampenhout voorziet ,- fr voor de onteigende huurders van Kampenhout-Sas, die een nieuwe, in België gelegen, huurwoning zullen bewonen. Dit geld komt ter beschikking van het OCMW, dat instaat voor de verdeling. De gemeenteraad keurde eveneens het huursubsidiereglement goed. De huurwaarborg van de nieuwe huurwoning word éénmaal voor 100% betaald door het OCMW. De aanvraagperiode hiervoor loopt van tot Ook voor de huurprijs is onder bepaalde voorwaarden een maximale tussenkomst van 50% door het OCMW mogelijk en dit gedurende 7 maanden (dus eindigend op ). Een belangrijke voorwaarde om hiervan te kunnen genieten, is uiteraard het inkomen. Het netto gezamenlijk belastbaar inkomen van twee jaar terug mag het plafond van ,- fr niet overschrijden. Dit plafond wordt verhoogd met ,- fr/persoon ten laste. Bovendien verleent het gemeentebestuur een bijkomende toelage van 10 miljoen frank aan het OCMW voor sociaal huisvestingsbeleid. Dit kapitaal kan uitsluitend gebruikt worden voor het kopen, huren en renoveren van gebouwen ten behoeve van de onteigende huurders van Kampenhout-Sas. ZITTING VAN 18 APRIL 2001 Gemeente Kampenhout draagt bij in kosten leerlingenvervoer voor het gemeenschaps- en vrij onderwijs. Het leerlingenvervoer voor de gemeentelijke scholen, organiseren we in eigen beheer. De kinderen die naar de gemeentescholen gaan, kunnen gebruik maken van het bekende oranje gemeentebusje. Wat de andere Kampenhoutse onderwijsnetten betreft, dragen we ook in 2001 financieel bij in de kosten van het leerlingenvervoer. Voor de kinderen die in onze gemeente wonen, verlenen we een toelage van 400 Bef per regelmatig ingeschreven leerling in het kleuter en lager onderwijs. Om aanspraak te kunnen maken op de subsidiëring, maken de schooldirecties van het vrij en het gemeenschapsonderwijs een lijst op, met naam en adres van de leerlingen ingeschreven per 1 februari Zij engageren zich ertoe dat de toelage zal worden aangewend voor de organisatie van het leerlingenvervoer.

5 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 5 Twee projectaanvragen bij het Belgacomfonds in het kader van de dialoog tussen de burger en het lokaal bestuur. Belgacomfonds is een bedrijfsfonds beheerd door de Koning Boudewijnstichting en staat in voor de bevordering van de dialoog tussen de burger en het lokaal bestuur. Gemeentebesturen krijgen de kans om innoverende projecten in te dienen die de dialoog bevorderen met de hele bevolking of een welbepaalde doelgroep. Voor ons project Digitaal Kampenhout, ontvingen we vorig jaar een prijs van ,-fr. Dit jaar zullen we projecten indienen rond de werking van de dienst lokale economie en de jeugddienst. Op het vlak van lokale economie is een nieuwe gemeentelijke dienst in het leven geroepen. De bedoeling hiervan is de interactie tussen het gemeentebestuur en de lokale K.M.O. s versoepelen. We denken o.a. aan de ontwikkeling van een website als contact- en informatiemiddel tussen de lokale overheid en de zelfstandigen/handelaars, zodat zij via elektronische weg onmiddellijk op de hoogte zijn van alle mogelijke relevante informatie voor de sector, van de openbare werken en de vorderingen ervan. Bovendien zal in de website een communicatiebulletin ontwikkeld worden, waardoor handelaars problemen en/of suggesties m.b.t. wegenwerken kenbaar kunnen maken bij het gemeentebestuur. We hebben ook de intenties de jeugd tegemoet te treden en tot een betere dialoog te komen. De website jeugd Kampenhout, met daarin een brede waaier aan specifieke informatie, is in volle ontwikkeling. Opmaak rooilijn en onteigeningsplan en riolering voor Lemmekenstraat, van Humelgemseweg tot Lelleveldbaan. In zitting van 10 februari 2000 verleende de gemeenteraad principiële goedkeuring aan de aanleg van riolering in de Lemmekenstraat (gedeelte Résédalaan tot Humelgemseweg). In 1992 is een rooilijn- en onteigeningsplan voor de Lemmekenstraat en het Duistbos opgemaakt. Het is echter noodzakelijk een actueel rooilijn- en onteigeningsplan op te stellen voor de Lemmekenstraat (gedeelte Humelgemseweg tot Lelleveldbaan). De gemeenteraad besliste om nu ook op dit gedeelte van de Lemmekenstraat riolering te voorzien. De kredieten voor het opmaken van het bijkomende rooilijn- en onteigeningsplan (geraamd bedrag ,-Bef) worden ingeschreven in de 1 e begrotingswijziging Herziening jaarplan bij het Jeugdwerkbeleidsplan. Gemeentebesturen kunnen subsidies krijgen voor het opstellen en het uitvoeren van een jeugdwerkbeleidsplan (JWBP). Zo n JWBP vertaalt de intenties van het bestuur op het vlak van jeugdwerking voor de eerstvolgende drie jaar. Het ontwerpbeleidsplan, uitgewerkt door de jeugddienst, kreeg gunstig advies van de jeugdraad, waarna ook de gemeenteraad het licht op groen zette. Wat staat er nu eigenlijk in? Een goed uitgebouwde en aangepaste jeugddienst De aanwerving van een voltijds jeugdconsulent en een praktische werking van de jeugddienst. Aanwezigheid en erkenning van een jeugdraad De gemeente blijft verder instaan voor de administratie- en subsidiëringskosten van de jeugdraad. Jongeren informatie Praktische uitwerking van een JWBP (eventueel ook in pocketvorm) en een hernieuwing van de uitgave "Jong Loof". Dit is een infobrochure waarin de verenigingen met een afdeling jeugd in de gemeente Kampenhout beschreven staan. Uitbouw en ondersteuning van een verscheiden en kwalitatief jeugdwerkaanbod Behoud van de bestaande toelagen (basistoelage, werkingstoelage jeugdwerk en subsidies kampvervoer, subsidies ter verbetering van lokalen en terreinen) alsook subsidie kadervorming. Speelruimte voor de jeugd Het creëren van nieuwe speelruimten en ontmoetingsplaatsen voor jongeren." GEMEENTERAAD 5

6 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 6 OCMW 6 OCMW-KAMPENHOUT Voorzitter De vernieuwde OCMW-raad heeft Daniël Vanderbeken unaniem verkozen tot OCMW-voorzitter. Het Vast Bureau Het Vast Bureau is samengesteld uit Danielle Van Meldert, Sonja Verbeeck en de voorzitter. Dit Vast Bureau zal de komende 6 jaar instaan voor de praktische uitwerking van het gevoerde beleid. Zij is verantwoordelijk voor o.a. de opnames in het rusthuis, toekenningen serviceflats aan nieuwe bewoners, thuishulpdiensten, contractuele tewerkstellingen, aankopen van klein materiaal, teveel om op te noemen. OCMW-raad Het beleid wordt bepaald door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. Deze Raad vergadert één keer per maand op de eerste dinsdag en stippelt een lange termijn visie uit voor wat haar sociale beleid betreft. Grote projecten en princiepsbeslissingen worden hier genomen. Denk maar aan de speelpleinwerking, het kinderdagverblijf, het rusthuis, de serviceflats en al de thuisdiensten, alsook aan de budgettaire weerslag van deze werking. De Raad bestaat uit 9 leden waaronder de voorzitter: Daniël Vanderbeken en de leden: Sonja Verbeeck, Danielle Van Meldert, Lisette Blockmans, Johan Vos, Marleen Habils, Marc Van Ingelgom, Dominique Corbeel, Kris Leaerts. de voorzitter aan het woord Voor het overgrote deel zijn het allemaal nieuwe gezichten. Een dynamisch team waarvan ik overtuigd ben dat ze haar rol ten aanzien van onze burgers zal waarmaken. Vier van de negen leden zijn vrouwen, voor het eerst is in Kampenhout de vertegenwoordiging van vrouwen zo benadrukt, zelfs met een meerderheid in het Vast Bureau. Het OCMW-bestuur zal een vernieuwde koers uitzetten. Verbetering van interne en externe communicatie met de bevolking en overleg in de breedste zin met het College van Burgemeester en Schepenen, Gemeenteraad en commissies. Het OCMW wordt het vaste aanspreekpunt voor zij die hulpbehoevend zijn. De vergrijzing van de bevolking zal in onze bestuursperiode de nodige aandacht krijgen. We moeten een oplossing zoeken voor de bejaarden die graag thuis willen blijven wonen. Voor sommigen voorzien wij al de mogelijkheid tot een serviceflat, een kamer in het rusthuis, thuisverzorging. Door de toename aan bejaardenzorg, dagopvang, thuiszorg, familiehulp en steun dienen meer middelen te worden gezocht en ingezet. De verdere uitbouw van de serviceflats met 10 wooneenheden, staat reeds geprogrammeerd op de volgende raadszitting. De inrichting van het Welzijnshuis, met één loket, met begeleiding in o.a. administratieve formaliteiten en juridische hulp, staat hoog op onze prioriteitenlijst Een ander nieuw project zal de dienst schuldbemiddeling zijn. Te vaak horen we op de radio of lezen we in de kranten dat gezinnen of alleenstaanden torenhoge rekeningen hebben ten gevolge van een slecht beheer van hun financiële middelen. Menselijke drama s zijn dit, niet alleen voor de ouders, maar ook voor de kinderen. Vaak weten we dit niet of weten we het pas als het te laat is. Deurwaarders staan dan aan de deur om de inboedel aan te slaan. Onze nieuwe dienst zal er op gericht zijn om in het eerste stadium, begeleiding te voorzien van deze gezinnen of alleenstaanden. Wij kunnen tevens voorstellen doen om hun budget doelgerichter te gaan gebruiken. Dit is een vorm van budgetbegeleiding. We kunnen afbetalingsplannen voorleggen aan rechtbanken en hopen dat ze instemmen met het inlossen van schulden op iets langere termijn. De dienst schuldbemiddeling is evenwel geen oplossing voor het gestelde gedrag, daar zullen de cliënten zelf aan moeten werken. We willen hen hierin wel aanmoedigen. Het bestrijden en opsporen van eenzaamheid en verdoken armoede in Kampenhout is in deze communicatie- en consumptiemaatschappij eveneens een topprioriteit. Te vaak weten mensen niet waarop ze recht hebben. Soms is de drempel nog te groot om raad te komen vragen. Daar willen wij als OCMW een mouw aanpassen. Met de verdere uitbouw van onze sociale dienst, zullen wij ervoor zorgen dat iedereen weet wie Isabelle, Tina, Lydia en Lies zijn. Onze maatschappelijk assistenten staan elke voormiddag vanaf 9 uur tot 12 uur klaar om op uw vragen te antwoorden. Soms zoeken zij zelf een oplossing, ofwel verwijzen ze naar een kwaliteitsvolle dienst die u kan helpen. Onze juriste voorziet de inwoners van Kampenhout van juridisch advies. Zij is bereikbaar elke dinsdagnamiddag van uur tot uur of op afspraak. De eerstelijns juridische adviesdienst van het OCMW kwam tot stand door middel van de samenwerking met verschillende ocmw s: Boortmeerbeek, Kortenberg, Rotselaar, Herent en Kampenhout. Deze samenwerkingsvorm is een start naar het nog beter afstemmen van onze dienstverlening naar de bevolking toe. Door deze schaalvergroting maken wij het mogelijk om kwaliteit te leveren van een hoog niveau. Tot slot wens ik iedereen te danken voor het vertrouwen dat ik gekregen heb. Samen met onze Raad staan wij voor vele uitdagingen en hopen wij heel wat te realiseren. Een dienstverlening uit te bouwen waar onze bevolking, onze personeelsleden, onze raadsleden en collega raadsleden van de gemeente fier over kunnen zijn. Daniël Vanderbeken

7 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 7 NIEUWE PWA-RAAD De installatie van de hernieuwde PWA-raad gebeurde op 26 april Deze raad telt 14 leden waarvan 7 vertegenwoordigers uit de gemeenteraad en 7 uit de Nationale Arbeidsraad, waarin afvaardigingen van werkgevers en vakbonden zetelen. We geven u een overzicht : Voorzitter Ondervoorzitter Secretaris Penningmeester Leden PWA-beambte Daniël Vanderbeken Stephan Verstraeten Sonia Vranckx Ludo Van Den Bogaert Johnny Aerts, Rita Luyten, Eric Tytgat, Magda Peeters, Lydia Van Dijck, Willy Van Casteren, Jozef De Donder, Paul Corbeels, Marc Van Steenbrugge, Gustaaf Dooms. Lieve Thielemans De eerste vergadering vond plaats op donderdag 17 mei om u in de raadzaal van het gemeentehuis. PWA-MELDINGEN PWA-poetshulp: De wachtlijst telt nog 55 ingeschrevenen. De Raad van Beheer besliste hierom voorlopig geen verdere inschrijvingen te noteren. PWA-klusjes: Klein tuinwerk, kleine herstellingen in en rond het huis kunnen nog steeds aangevraagd worden. Aanpassing tarieven PWA-cheques. Vanaf 1 juli 2001 worden zowel de cheques op naam als de naamloze cheques verhoogd tot 300,- Bef per cheque. MARKANTE WERK- LOOSHEIDSCIJFERS IN REGIO VILVOORDE Op 21 maart 2001 stelde de RVA zijn jaarverslag van 2000 voor aan de nationale pers. Uit de cijfers voor regio Vilvoorde blijkt goed nieuws voor wie werkzoekend is. Aantal in Aantal in Verschil in % Tijdelijke werkloosheid ,9% Volledige werkloosheid ,2% Loopbaanonderbreking (totaal) ,7% Voltijds % Deeltijds % PWA ,1% Wie meer gegevens en cijfers wil over de werkloosheid binnen of buiten onze regio, kan terecht op de website van de RVA : Daar vindt u trouwens ook meer info rond wetgeving, brugpensioen en loopbaanonderbreking. In de rubriek definitie vindt u een korte omschrijving van een term en links naar meer gedetailleerde uitleg. Sinds kort kan u er ook terecht om een 35-tal courante formulieren te downloaden. Interessant voor werknemer én werkgever! Meer informatie kan bekomen worden alle voormiddagen van 9.00 u tot u, dinsdagavond van u tot u en donderdagnamiddag van u tot u bij de PWAbeambte Lieve Thielemans, Dorpstraat Kampenhout - " PWA & TEWERKSTELLING Voor de WIGW s (mits voorlegging van ziekenfondsattest) verhoogt de prijs tot 220,- Bef per cheque. Het belastingvoordeel voor de cheques op naam blijft ongewijzigd evenals het inschrijvingsrecht van 300,- Bef per lopend jaar. 7

8 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 8 JEUGD ONZE NIEUWE JEUGDCONSULENTE Na het vertrek van Tom Maessen, is het even stil geweest op de jeugddienst. We waren immers druk bezig met de aanwerving van een nieuwe kracht, die uiteindelijk op 26 maart 2001 in dienst kwam. We stellen haar graag even aan u voor. Wie? Ze heet Nathalie Cleynhens, is geboren te Vilvoorde in 1978 en woont in Kampenhout. Ze heeft heel wat ervaring in speelplein t Grobbeltje, in jeugdhuis Tonzent en als leidster in de Chiro. Het mag gezegd dat ze thuis is tussen de Kampenhoutse jeugd. Waar en wanneer bereikbaar? U vindt onze jeugdconsulente in de sporthal, Zeypestraat, " 016/ Ze werkt voltijds en is te bereiken tijdens de normale kantooruren, en op dinsdagavond (tussen 17u00 en 20u00). T GROBBELTJE Wil je feeën zien, grassprietjes horen groeien, kabouters ontmoeten, of gewoon eens goed ravotten en je vakantie doorbrengen met leeftijdsgenoten,? Dan kan je ook dit jaar terecht bij speelplein t Grobbeltje. Wie mag waar en wanneer komen? Alle kinderen vanaf 3 jaar tot en met 15 jaar kunnen weer genieten van een heleboel activiteiten vanaf 3 juli tot en met 30 augustus Kleuters: Gemeentewegel Kampenhout (= gemeenteschool Berg) Anderen: Cellebroedersweg Kampenhout Er is opvang voorzien van 7u30 tot 8u00 en s avonds van 17u00u tot 18u00. De vergoeding bedraagt 50,- per dag ongeacht uw kind s morgens en/of s avonds in de opvang blijft. Wat kost het? - Voor het oudste kind 150,- per dag (of 750,- per week); - Voor het tweede kind 140,- per dag (of 700,- per week); - Voor het derde kind 130,- per dag (of 650,- per week); - Uw vierde spruit mag gratis naar het speelplein komen. Betalen doet u de eerste dag op het speelplein. Wel vragen wij u om nu al de medische fiche van uw kind in te vullen. (u vindt dat formulier in deze gemeenteberichten) en terug te bezorgen aan het OCMW, Dorpsstraat 9, 1910 Kampenhout of aan onze jeugdconsulente, Nathalie Cleynhens, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout. 016/ Daar kan u uiteraard ook terecht als u meer info wenst. 8 WIJ ZOEKEN MONITOREN VOOR JULI EN AUGUSTUS Wij zijn nog steeds op zoek naar monitoren! Ben je 16 jaar of ouder en heb je een heleboel energie en zin om de grobbelaars een fantastische vakantie te bezorgen? Jongeren die als monitor op het speelplein willen staan en die net 16 zijn geworden, kunnen nog steeds mee naar de zomercursus van de Vlaamse Dienst Speelpleinwerk. Zeker doen het is een toffe en leerrijke week! Voel je de speelpleinkriebels al?.aarzel dan niet en neem contact op met Nathalie Cleynhens, jeugdconsulente, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout. 016/

9 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 9 MEDISCHE FICHE SPEELPLEIN T GROBBELTJE Denkt u er dit jaar aan om uw spruit naar het speelplein te brengen en te laten genieten van de vele activiteiten? Dan willen wij vragen dit formulier met de meeste zorg in te vullen en het daarna te bezorgen aan de speelpleinverantwoordelijke, Nathalie Cleynhens, jeugdconsulente, Zeypestraat 26, 1910 Kampenhout. De gegevens op dit formulier zullen niet doorgegeven worden aan derden. Naam kind: Geslacht: Voornaam: Geboortedatum: Adres: Naam + Voornaam vader: Naam + Voornaam moeder: Telnr. thuis: Telnr. Werk vader: Telnr. Werk moeder: Huisdokter : Adres Huisdokter: Telnr. Huisdokter: Broers of zussen die ook naar t grobbeltje komen: MEDISCHE GEGEVENS Bloedgroep + rhesusfactor: Is uw kind gevaccineerd tegen klem ( tetanus)? 0 ja 0 neen zo ja? Wanneer? Moet uw kind tijdens de speelpleindagen medicijnen nemen? Zo ja, welke en wanneer? Zijn er bijzonderheden die u wil vermelden? Handtekening ouders: 9SPEELPLEIN

10 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 10 UW BIJDRAGE JONG LOOF: VOORPAGINAWEDSTRIJD In september 2001 geeft de Jeugdraad opnieuw een Jong Loof brochure uit. Het is de bedoeling dat elke Kampenhoutse jeugdvereniging daarin voorgesteld wordt, zodat de brochure een totaalbeeld geeft van het vrijetijdsaanbod voor jongeren in Kampenhout. Wij zoeken hiervoor een originele, spetterende, mooie, voorpagina!!! Ben je ouder dan 6 en jonger dan 26, heb je een creatief brein en wil je je eigen ontwerp binnenkort in alle brievenbussen van Kampenhout zien verschijnen? Stuur dan jouw ontwerp naar: Gemeentebestuur Kampenhout t.a.v. Nathalie Cleynhens Gemeentehuisstraat Kampenhout Wat kan je winnen? Eerste prijs: Jouw ontwerp in elke bus van Kampenhout, een vergroting van je ontwerp op afficheformaat én een CD-bon ter waarde van 1.000,- fr / 24,8 Euro. Tweede en derde prijs: een CD-bon ter waarde van 1.000,- fr / 24,8 Euro. KAMPENHOUT EEN BLOEM VAN EEN GEMEENTE Het schepencollege wil onze gemeente absoluut verfraaien. Daartoe is beslist dat de centra van Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout-centrum werden bebloemd. Buken en Relst moeten nog wat geduld hebben tot na de afronding van de infrastructuurwerken, maar ook daar komt de bloemenpracht. Mogen we u vragen ons te helpen een oogje in het zeil te houden, zodat vandalen geen kans krijgen, en we er lang kunnen van genieten? Wedstrijdreglement: - Deelnemers moeten tussen 6 en 25 jaar jong zijn. - Elke deelnemer mag 1 creatie insturen. - De afmeting van het ontwerp van de voorpagina is 20 cm hoog en 12 cm breed. - De volgende teksten moeten aan bod komen: Jong Loof!, De Gids voor de Kampenhoutse jongere!, Een initiatief van de jeugdraad van Kampenhout.. - De thema s Kampenhout en Jeugd moeten centraal staan. - Er mag geen enkele jeugdvereniging centraal staan in het ontwerp. - Het ontwerp mag zowel een tekening, schets, schilderij, foto, collage, digitaal ontwerp of een combinatie van meerdere zijn. - Je moet je ontwerp ten laatste op 20 juli 2001 bezorgen aan de jeugddienst. - De winnaars worden persoonlijk op de hoogte gebracht vóór 1 september. 10

11 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 11 SPORTWEKEN JULI /AUGUSTUS Woon je in Kampenhout? Of Ga je in Kampenhout naar school? En Heb je zin om mee te sporten? Noteer dan alvast volgende data. SPORT Ben je geboren tussen 1990 en 1994 dan zijn volgende weken voor jou bestemd: Van 2 tot 6 juli Of Van 6 tot 10 augustus Ben je geboren tussen 1989 en 1986 dan ben je welkom op volgende data: Van 9 tot 13 juli Of Van 20 tot 24 augustus De inschrijvingsbrochures worden in de Kampenhoutse scholen verspreid rond eind mei. Inschrijvingen starten op woensdag 6 juni 2001 om 13u30 in de sporthal van Kampenhout. Later kan u terecht op het gemeentehuis (Sportdienst - mevr. Cl. Moyson - tel. 016/ ). PETANQUE Een petanqueclub in Kampenhout? Het kan! Iedereen, van 0 tot 99 jaar kan eraan meedoen. Heb je interesse, zou je het graag eens uitproberen,? Bezorg dan onderstaande strook aan de sportdienst vóór 30 juni 2001 of contacteer W. Kemps, schepen van sport, op het nummer Naam: Voornaam: Adres: Telefoonnummer: Fax: Heeft interesse voor een petanqueclub in Kampenhout en wenst meer inlichtingen te ontvangen. 11

12 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 12 WONEN NIEUWE PREMIES VOOR NIEUWBOUW- EN RENOVATIE- WERKEN HET ADDERTJE. Sinds 1 maart 2001 is er een besluit van de Vlaamse regering van kracht, waardoor bouwlustigen een nieuwbouw- en renovatiepremie van maximum ,- fr kunnen bekomen. U heeft er misschien al van gehoord, aangezien de beslissing gepaard gaat met de nodige publiciteitscampagnes in kranten, tijdschriften, radiospots, brochures, e.d. Om deze premie te bekomen moet men uiteraard aan een aantal voorwaarden voldoen! Nieuwbouwpremie De eerste voorwaarde voor nieuwbouw woningen is dat ze gelegen moeten zijn in woningbouw- of woonvernieuwingsgebieden. Voor Kampenhout zijn dergelijke gebieden wel voorgesteld, maar helaas niet goedgekeurd door de Vlaamse Regering. Bijgevolg kan niemand in Kampenhout aanspraak maken op de nieuwbouwpremie! STROOMONDER- BREKINGEN De Provinciale Brabantse Energiemaatschappij (kortweg PBE) wist ons te melden dat de netten van ex-tgek niet voorzien waren om, bij defect, via ringvoeding stroom te leveren. Ondertussen heeft de PBE hier reeds in grote mate aan verholpen, maar niet alles is realiseerbaar in 1 jaar tijd. Het zou dus nog wel eens kunnen gebeuren dat u - wegens beschadiging van de leidingen door aannemers of wegenwerken - last hebt van een stroompanne. Waar kan u dan terecht? Tijdens de kantooruren kan u een stroompanne melden aan de wachtdienst van P.B.E., " 016/ te Kampenhout. Na de kantooruren wordt dit nummer automatisch overgeschakeld naar " 016/ van de PBE te Lubbeek. Bellen op de ene of andere lijn maakt dus geen verschil uit. Hou er rekening mee dat de kans dat u onmiddellijk iemand aan de lijn krijgt daalt, naarmate meer gebruikers getroffen zijn door het defect. Iedereen probeert dan immers te bellen. Anderzijds betekent het ook dat PBE meestal reeds op de hoogte is van het defect, en al stappen gezet heeft om de zaak op te lossen. 12 Renovatiepremie Hetzelfde probleem stelt zich bij de renovatiepremie. De woning waaraan men werken gaat uitvoeren, moet in een kernstad liggen. In de provincie Vlaams-Brabant is Leuven de enige gemeente die als kernstad is aangeduid. Ook van deze premie kan u dus geen graantje meepikken. Waarvoor dienen deze premies dan? Met de goedkeuring van het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen (RSV) wil de Vlaamse Regering het wonen in de steden bevorderen, zodat de kleine gemeenten niet te zwaar onder druk komen te staan van de mensen die uit de stad wegvluchten. Het is dus de bedoeling van het RSV om de open ruimten die er nu nog zijn in Vlaanderen, te beschermen en ervoor te zorgen dat zij niet volgebouwd worden. Dit wil men bekomen door de mensen aan te moedigen om dichter bij mekaar te gaan wonen zoals bijvoorbeeld in steden. Daarom is deze premie niet van toepassing in onze landelijke gemeente. Wie meer inlichtingen wil, kan de brochure komen oppikken bij de Technische dienst. U kan ook contact opnemen met de bevoegde dienst van de administratie Ruimtelijke Ordening, Huisvesting en Monumenten en Landschappen (ROHM) van de provincie Vlaams-Brabant, " 016/

13 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 13 NIEUW WANDELPAD Zondag 29 april jl. is het van Steelantwandelpad ingewandeld. Een bewegwijzerde wandeling die u kennis laat maken met het verleden en heden van de deelgemeente Berg en de nog mooie plekjes natuur. Het is de vierde wandeling die de toeristische dienst van Kampenhout uitwerkte, samen met enkele gidsen van de Gidsenbond Midden- Brabant. Naast het Prosper Van Langendonck-, het Aert Van Beethoven- en het Witloofwandelpad beschikken wij ook nog over de bewegwijzerde fietsroute Raymond Impanis. De brochures zijn te koop bij de toeristische dienst (gemeentehuis), de bibliotheek en de sporthal van Kampenhout aan de democratische prijs van 100 Bef. Voor meer inlichtingen kan u terecht bij Sonia Van den dries " 016/ of per MILLENNIUMFEEST 18 EN 19 AUGUSTUS 2001 U kon het al eerder lezen in onze gemeenteberichten : de St-Sebastiaansgilde viert dit jaar haar 460 jarig bestaan. Omdat deze verjaardag niet onopgemerkt voorbij zou gaan beslisten de Gilde en het gemeentebestuur samen een groot volksfeest te organiseren. Dit feest vangt aan op zaterdag 18 augustus met optredens van buitenlandse dansgroepen in de sporthal aan de Zeypestraat. Op zondag 19 augustus is er om 9.30 uur een eucharistieviering in de O.-L.-Vrouwkerk van Kampenhout. Vanaf 13 uur zal er een stoet door Kampenhout trekken met als thema Kampenhout door de eeuwen heen. We vragen uw hulp Inwoners en verenigingen van Groot-Kampenhout, we hebben uw hulp nodig! Iedereen die zijn medewerking wil verlenen kan voor bijkomende inlichtingen terecht bij: TOERISME - Victor Van Ingelgom Heideweg 18 " 016/ Sonia Van den dries gemeentehuis " 016/

14 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 14 LENTEKERMIS 14 PROGRAMMA LENTEKERMIS Het volledige programma van de lentekermis vindt u op de achterflap van deze gemeenteberichten. Over enkele punten krijgt u hier wat meer uitleg. Fietsgraveeractie Volgnummers U weet al dat we werken met vooraf geleverde volgnummers. Elke te graveren fiets krijgt een volgnummer. Dit nummer moet u persoonlijk afhalen op het politiebureel tijdens de gewone kantooruren van 8u00 tot 12u00 en van 13u00 tot 16u00. (Telefonisch reserveren gaat niet!) Volgens het toegekende volgnummer kunnen we inschatten wanneer u aan de beurt kan komen. Rijksregisternummer Bij de fietsgravure wordt het rijksregisternummer van de eigenaar ingegraveerd. Bij de meeste mensen is dit nummer op de achterzijde van de identiteitskaart vermeld. Uw rijksregisternummer begint met uw geboortejaar, geboortemaand en geboortedag. Dan staan er nog 5 cijfers achter. Controleer vooraf of het nummer op uw identiteitskaart staat. Is dit niet het geval, kom het dan even opvragen bij de bevolkingsdienst. U kan ook schrijven of faxen, maar niet bellen. Omwille van de wet op de privacy mogen wij u via de telefoon geen rijksregisternummers meedelen. Vliegtuigramp Berg U krijgt een tweede kans om de oude krantenknipsels, kopieën en foto s van de Boeing 707 die in Berg neerstortte op 15 februari 1961, te bekijken. Op zondag 10 juni staan ze van 9u00 tot 12u00 opgesteld in de raadzaal van het gemeentehuis. Ook de foto s genomen bij de onthulling van de gedenksteen op 10 februari 2001, zullen er te bezichtigen zijn. Open-deur-dag OCMW Kampenhout Ter gelegenheid van Kampenhout kermis staan op zondag 10 juni 2001 de deuren van het OCMW wagenwijd open. Breng een bezoekje aan de tentoonstelling in rusthuis Molenstee. U vindt er werkjes gemaakt door onze bejaarden in samenwerking met vrijwilligers. De opbrengst van de verkochte tentoongestelde werken gaat integraal naar de aankoop van nieuw knutselmateriaal en animatie voor de bejaarden. Mis ook de kans niet om te smullen van hun heerlijke zelfgebakken taarten. U bent welkom tussen 9u30 en 18u00. De Kinderkribbe Het huis van Mini is open van 9u30 tot 13u00. LENTEKERMIS KAMPENHOUT CENTRUM ZATERDAG 9 JUNI 2001 Familiedag vanaf 17.00u Alle kermisattracties aan verminderde prijzen Opening kermisattracties om 17u00 Officiële opening door de Kinderburgemeester en het College van Burgemeester en Schepenen om 19u30 Animatie van Docus Ballonnenclown van 18u00 tot 21u00. De fanfare 'De Eendracht' speelt van 19u45 tot 21u00 een vrolijke noot. ZONDAG 10 JUNI 2001 Jaarmarkt vanaf 9u00 OCMW open deur vanaf 9u00 ballonwedstrijd om 10u00 in de binnentuin doorlopend een tentoonstelling De Tijd Van Toen in de zitzaal Rommelmarkt BGJG vanaf 9u00 op het binnenplein van het gemeentehuis St. Sebastiaansgilde met orgel Fietsgraveeractie van 9u00 tot 17u00 (hoek Gemeentehuisstraat Kerkstraat) Fotosessie over de vliegtuigcrash 1961 van 9u00 tot 12u00 in de raadzaal van het gemeentehuis. Ogentest en reactiesnelheidsmeter van 9u00 tot 12u00 in de schepenzaal van het gemeentehuis. Kennismaking met preventieve middelen ter voorkoming van home- en carjacking van 9u00 tot 12u00 in de schepenzaal van het gemeentehuis. MAANDAG 11 JUNI 2001 Kermisattracties vanaf 16u00

15 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 15 VERPLICHTE REGISTRATIE VAN TWEEHOEVIGE DIEREN Hebt u schapen, geiten of hertachtigen? Denk eraan dat u verplicht bent uw dieren te laten identificeren en registreren, ook al huppelt er maar ééntje rond in uw tuin. Het Satinel-systeem (computerprogramma voor registratie van dieren) heeft tot doel alle dieren, verplaatsingen van dieren, houders van dieren, te identificeren. Op die manier kan men bij ziekte-uitbraak snel de besmette dieren lokaliseren, contacten met andere dieren volgen, en passende maatregelen treffen. De uitbraak van mond-en-klauwzeer benadrukt het belang van die registratie. Wat moet u doen? U moet aangifte doen van de plaats waar u het dier houdt. U moet een register bijhouden waaruit op elk moment kan worden opgemaakt wat de oorsprong en/of bestemming is van de dieren, alsook van het oormerk van het dier. Jaarlijks, vóór 15 januari, moet u een register opgemaakt op 15 december aan DGZ-Vlaanderen overmaken, met vermelding van het aantal schapen, geiten en/of hertachtigen, het aantal geoormerkte vrouwelijke dieren per diersoort en het aantal oormerken in stock per diersoort. De aanvraagformulieren bekomt u bij de dienst burgerzaken, " 016/ DE EURO Binnenkort is er geen ontkomen meer aan. Bij wijze van geheugensteuntje bezorgen wij u hier een beknopt overzicht van wat u de komende maanden te wachten staat bij de verdere invoering van de Euro. 1 juli 2001 Alle bankrekeningen worden omgezet in Euro 1 december 2001 Bevoorrading van de commerciële ondernemingen in eurobiljetten en muntstukken 15 december 2001 Eurominikits (12,40 EUR) voor particulieren 1 januari 2002 Invoering van de eurobiljetten en munten Vanaf nu is de euro verplicht voor girale betalingen als cash geld kan u zowel de Euro als de BEF gebruiken 1 maart 2002 Intrekking van de biljetten en munten in BEF De euro is verplicht voor alle betalingen! 31 december 2002 Daarna kan u geen biljetten en munten in BEF meer omwisselen bij de banken Meer info via de website: euro.fgov.be OVERHEID Het oormerk Elk dier moet een oormerk krijgen, vooraleer het vertrekt uit de plaats waar het geboren is en ten laatste op de leeftijd van 6 maanden. DGZ-Vlaanderen verdeelt de erkende oormerken Alle info Dieren-Gezondheids-Zorg Vlaanderen Kruisdreef, Leefdaal Tel. 02/ Fax 02/

16 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 16 WETEN UW HUURCONTRACT REGISTREREN? U bent niet verplicht om uw huurcontract te registreren. Als u het wel doet, is uw huurcontract tegenstelbaar aan derden, omdat het een vaste datum heeft. Met andere woorden : door de registratie kan u bewijzen dat het huurcontract vanaf de dag van de registratie wel degelijk bestond. Voordelen voor de huurder Wordt uw woning verkocht, dan zal de nieuwe eigenaar moeten rekening houden met de bepalingen in uw huurcontract. Als huurder hebt u dan de zekerheid dat u niet voortijdig uit uw huis of appartement kan gezet worden. Wordt het huis onteigend, dan zal u als huurder een schadeloosstelling kunnen krijgen, vermits het huurcontract door de registratie ook waarde heeft ten opzichte van de Staat. Voordeel voor de verhuurder Bent u verhuurder, dan zal u dankzij een geregistreerd huurcontract gemakkelijker uw voorrecht op de huurprijs kunnen doen gelden tegenover andere schuldeisers, wanneer uw huurder een wanbetaler blijkt te zijn. Splitsing beroeps- en privédoeleinden Als verhuurder doet u er goed aan om in het huurcontract de opdeling van privé en beroep te bepalen, en dit ook zo te laten registreren. (U kon al raden dat de verhuur voor beroepsdoeleinden zwaarder belast wordt dan de privé-verhuur.) Anders is het opletten geblazen : Bestaat er een geregistreerd huurcontract, waarin te lezen valt dat de huurder het gebouw enkel voor privé-doeleinden mag gebruiken? Hou in uw achterhoofd dat de fiscus altijd naar de feitelijke toestand kijkt. Als de huurder een deel van de huurprijs fiscaal inbrengt, kan de fiscus de volledige huur als beroepsverhuur behandelen. Bestaat er geen geregistreerd huurcontract, of is er wel één, maar wordt in dit contract geen opdeling gemaakt in beroeps- en privédoeleinden, dan wordt de verhuurder belast alsof het volledige huis of appartement voor beroepsdoeleinden wordt verhuurd. BRABANDERS LEREN Bent u op zoek naar een boeiende cursus? Wilt u zich bij- of omscholen tot een nieuw beroep? Spreekt het weer eens achter de schoolbanken zitten tot uw verbeelding? Dan is beslist een website voor u! U kan er niet enkel programma s van vormingscursussen in Vlaams- Brabant en Vlaanderen opzoeken, maar vindt er ook een korte voorstelling van alle vormingscentra in uw buurt. Wat houden de rubrieken in? Cursussen Deze rubriek leidt u naar de educatieve kaart van Vlaanderen. De cursussen zitten gesorteerd in een vakgebiedenlijst. Vormingscentra Geeft u een handig overzicht van de bestaande vormingscentra Open huis Hier worden de spots gericht op één of meer leercentra. FAQ De meest gestelde vragen zijn reeds voorzien van een antwoord Over leren Allerhande bijdragen rond aspecten van het levenslang leren staan hier gegroepeerd Vorming en werk Werk is vaak de drijfveer om nieuwe kennis en vaardigheden op te doen. In deze rubriek treft u informatie rond vorming en werk voor werknemers en bedrijfslediers Levensbreed Deze vreemde uitdrukking wil vorming in de ruimeren, sociaal-culturele betekenis van het leven belichten. Leerlinks Is een verzameling hyperlinks van sites waar u nog eens kan verwonderd staan Openbare PC s Wie thuis internetloos is, kan altijd terecht op de openbare PC s. U vindt ze in de hal van het gemeentehuis, de post en de bibliotheek. 16 Wanneer en waar registreren? Na het afsluiten van de huurovereenkomst hebt u 4 maanden tijd om het contract te laten registreren bij de diensten van Registratie en Domeinen, Registratiekantoor, Hoogstraat 19 te 1930 Zaventem, " De registratie kan gebeuren door de huurder of de verhuurder, en kost 1.400,- fr. U kan het contract ook later nog laten registreren, maar dan kost het u wat meer.

17 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 17 RODE KRUIS VLAANDEREN - AFDELING KAMPENHOUT HERENT Het Rode Kruis : bij wie kan u waarvoor terecht? # Voorzitter: Mia Kinnet " 016/ GSM 0479/ # Ondervoorzitter: Jessica Phlips " 02/ # Secretaris: Wim Cockx GSM 0477/ # Penningmeester: Eddy Hermans " 016/ # Hulpdienst: Gerda Jacobs " 016/ GSM 0474/ Wim Cockx GSM 0477/ ADRES FEDERALE POLITIE VAN KAMPENHOUT De voormalige Kampenhoutse rijkswacht kan u elektronisch bereiken op volgend adres: NIEUW CENTRAAL OPROEPNUMMER WACHTDIENST HUISARTSEN Het centraal oproepnummer van de wachtdienst huisartsen van de gemeenten Kampenhout, Steenokkerzeel en Elewijt (wachtkring KA.STE.EL) is sinds 2 april 2001 gewijzigd. Voortaan belt u naar 016/ NUTTIGE INFO # Bloed en Plasma: Eva Siebens " 016/ Karin De Winter GSM 0476/ # Public Relations : Sofie Gielens GSM 0478/ # Sociale Hulpverlening + Uitleendienst : Francine Crul " 016/ # Leergangen (cursus Helper): Ingrid Vranckx, " 016/ VAKANTIEJOB VERPLEGER-VERZORGER Je volgt een opleiding in de verzorging of de verpleging. Je bent 18 jaar. Je zoekt nog een vakantiejob voor de maand juli of augustus Neem dan contact op met Frans Segers, Rusthuis Molenstee, Gemeenteplein 1 te 1910 Kampenhout - "

18 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 18 PREVENTIE BARBECUE : LAAT HET EEN FEEST BLIJVEN Veilig barbecuen Die mooie zomeravonden waar we ons zo op verheugen zullen weer uitnodigen tot barbecuen. U zou echter niet de eerste zijn die met zijn voet in de frietpot sukkelt, of zijn kapsel (of erger!) geruïneerd ziet door een steekvlam. Daarom enkele tips : Laat één persoon verantwoordelijk zijn voor het vuur ; hij houdt de anderen (vnl. kinderen) op een veilige afstand. Zet alle accessoires die u gebruikt op een stabiele tafel. Voorzie een waterbron in de buurt en een deken of branddeken. Giet NOOIT benzine, methanol of brandalcohol op het vuur, ook als u geen vlammen meer ziet. Er bestaan vaste brandblokjes of aanmaakgel. Als er toch een ongeval gebeurt, zorg dat het slachtoffer niet brandend rondloopt en koel onmiddellijk de wonden met koud water gedurende minstens 10 minuten. Ondertussen waarschuwt u uiteraard een arts of de hulpdiensten. Gebruik een stabiele barbecue die ver van de woning en de gedekte tafel staat. Gezond barbecuen Gebruik alleen gezuiverde houtskool en geen takken. Brand het houtskool eerst uit voor u voedingsmiddelen roostert. Dat betekent dat de gloeiende houtskool met een dun laagje as bedekt moet zijn, dat hij wit moet zien en dat er geen vlam meer te zien mag zijn. Plaats het rooster om het vlees of de vis te bakken minstens 25 tot 40 cm boven het vuur. Leg geen geroosterd vlees in de schotel waar even daarvoor rauw vlees lag. Rooster geen te vette voedingsmiddelen. Vet veroorzaakt vlammen die in aanraking komen met uw voedsel. Beperk het gebruik van barbecuevoedsel tot éénmaal per week. Eet smakelijk! 18

19 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina JULI-VIERING SENIORENFEEST Plaats: Stopplaatsen: Gemeente Kampenhout Zaterdag 30 juni vanaf 20u30 tot 01u00 Openluchtconcert Optreden van Splinter en Someone Els Gemeenteplein Kampenhout. Parkeermogelijkheid rond het gemeenteplein. Het gemeentebusje doet tevens constant een ronde door Groot-Kampenhout, waarmee op diverse stopplaatsen de bevolking wordt opgehaald. Berg: Kerkplein Nederokkerzeel: Kerkplein Relst: Kerk Buken: Kerk. Het jaarlijks feest van de derde leeftijd en minder-validen gaat dit jaar door op donderdag 27 september 2001 in de sporthal van Kampenhout. Het programma wijzigt niet. Eerst is er een warm middagmaal. Nadien volgt een spetterend showprogramma met het Maria Tell Gezelschap. Meer informatie en inschrijvingsformulieren vindt u in de volgende editie van de Gemeenteberichten. ONTSPANNING Organisatie: Gemeentebestuur Kampenhout i.s.m. de Cultuurraad en dienst Toerisme. Programma: De gekende groep Splinter brengt een variëteit aan Nederlandstalige popsongs op hun beurt gevolgd door een groep van eigen bodem Someone Els. Dit 5-koppig Jazz Combo brengt een mengeling van Jazz standards en Pop-chanson. 19

20 3028-Gem.Kamp.-Gem.Ber.mei :45 Pagina 20 ACTIVITEITENKALENDER 20 Juni 2001 Zaterdag SP Kampenhout Smulfestijn van 18u00 22u00 in de Gemeenschapsscholen Ter Bronnen Zondag SP Kampenhout Smulfestijn van 12u00 15u00 in de gemeenschapsscholen Ter Bronnen Vakantiegenoegens Kampenhout - Bezoek aan Vlaamse toontuinen in Hoegaarden Zondag Landelijke Gilde Relst Fietstocht Club Fietsuitstap in en om Kampenhout Dinsdag Schoolfeest gemeenteschool Berg Donderdag Afscheid 6de leerjaar gemeenteschool Berg Jeugdhuis Tonzent - Uitslagfuif Zaterdag juli viering marktplein Kampenhout Juli 2001 Zondag Groot Brabants Gildefeest Vrijdag jaar Parkfeesten Relst Zaterdag jaar Parkfeesten Relst Gildeschieting Zondag jaar Parkfeesten Relst Vrijdag Scouting Buken-Delle : Mossel-Brossel Eetdagen achter de pastorij te Buken vanaf 18u00 Zaterdag Scouting Buken-Delle : Mossel-Brossel Eetdagen achter de pastorij te Buken vanaf 12u00 Scouting Buken-Delle : openluchtfuif classics vanaf 22u00 inkom gratis Zondag Scouting Buken-Delle : Mossel-Brossel Eetdagen achter de pastorij te Buken vanaf 12u00 Zaterdag Ruiter- en ponytornooi De Laarstallen Augustus 2001 Vrijdag Jeugdhuis Tonzent jeugd 14-daagse Tot zondag Vrijdag De Laarstallen BBQ Zaterdag Zaal Pax Mosselfestijn Zondag Zaal Pax- Mosselfestijn De Laarstallen ruiter- en ponytornooi Vrijdag Koninklijke St. Sebastiaansgilde 460 jarige Gilde Zaterdag Koninklijke St. Sebastiaansgilde 460 jarige Gilde Zondag Koninklijke St. Sebastiaansgilde 460 jarige Gilde Zaterdag Jeugdhuis Tonzent - openluchtfuif Zondag Vakantiegenoegens Kampenhout Fietslust met Jules Landelijke Gilde Relst & KVLV Relst - Dag van de landbouw September 2001 Zaterdag VVKSM St Stefanus openluchtfuif achter de kerk in Nederokkerzeel Zondag JS Kampenhout Mosselrestaurant van 12u00 19u00 in de Gemeenschapsscholen Ter Bronnen Zaterdag Biljartclub Zes Linden Nederokkerzeel jaarlijks groot mosselfeest in de parochiezaal van 17u30 22u00 Zondag Vakantiegenoegens Kampenhout Bezoek aan Hagelandse wijnboer Biljartclub Zes Linden Nederokkerzeel jaarlijks groot mosselfeest in de parochiezaal van 11u30 14u00 en van 17u30 22u00 Donderdag Gemeentelijk Feest van de derde leeftijd en minder-validen, Sporthal Kampenhout Vrijdag Chiro Kampenhout strandfuif + kinderfuif aan de chirolokalen Oktober 2001 Zaterdag O.T.B.-Solidariteitsfonds 19de herfstfeesten Zondag O.T.B.-Solidariteitsfonds 19de herfstfeesten Zondag Vakantiegenoegens Kampenhout Wandeling vierkantshoeve Zaterdag Koninklijke Fanfare De Toonkunst Berg in concert Sporthal Berg aanvang 20uur November 2001 Vrijdag Vakantiegenoegens Kampenhout Rond de wereld met de fiets : diavoorstelling door Nicole De Wilde en Ingrid Dierckx December 2001 Vrijdag Vakantiegenoegens Kampenhout 3-daagse naar Londen Volgende aktiviteiten worden wekelijks / maandelijks ingericht : YOGA KVLV - Kampenhout Iedere maandag van 19u30 tot 21u00 Turnzaal VGSK 0 BLOEMSCHIKKEN KVLV - Nederokkerzeel : elke 2de donderdag van de maand september tot mei KVLV Relst - derde donderdag van de maand september tot mei om 13u30 en om 19u30 KVLV Kampenhout : Elke 3de donderdag van de maand september tot juni TURNEN KVLV - Nederokkerzeel : elke dinsdag van de maand KVLV - Relst : elke dinsdag van de maand - Zaal VGSKparkschool SPORTHAL BERG: elke woensdag van 19u00 tot 20u00 herenturnen en van 20u00 tot 21u00 damesturnen KVLV Kampenhout : iedere dinsdag van 20u00 tot 21u00 FIETSEN: KVLV - Nederokkerzeel, Berg en Kampenhout elke maandag vanaf juni tot en met augustus van 19u00 tot 22u00 KVLV Relst - elke donderdag van 7 juni t/m 30 augustus vertrek - 19u00 Park van Relst elke dinsdagnamiddag van april tot september. Vertrek Sporthal rond 14 uur KAARTEN: Vlaamse Federatie voor Soc. Gepensioneerden Elke 1 e donderdag van de maand in café Sint-Jozef te Relst vanaf 13u30

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 14de jaargang Nr. 2. april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 14de jaargang Nr. 2 april 2002 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester UW GEMEENTEBERICHTEN Als gemeentebestuur zetten wij ons beste beentje voor om het gemeentelijk

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 1. maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 1 maart 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester 2 INHOUD Colofon & Verschijningsdata gemeenteberichten 2 Gemeenteraad december 2002 3 Gemeenteraad

Nadere informatie

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester

GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT. 15de jaargang Nr. 4. december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester GEMEENTEBERICHTEN GEMEENTE KAMPENHOUT 15de jaargang Nr. 4 december 2003 Verantw. Uitg.: J. Meeus, burgemeester In naam van alle personeelsleden van de gemeente, het ocmw, de politie, de raadsleden, de

Nadere informatie

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers!

MAART - APRIL 2014 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE WWW.KAPRIJKE.BE. Bedankt vrijwilligers! 02 TWEEMAANDELIJKSE UITGAVE MAART - APRIL 2014 WWW.KAPRIJKE.BE Bedankt vrijwilligers! Bedankt vrijwilligers! Het gemeente- en OCMW-bestuur van Kaprijke bieden een uitgebreide waaier aan openbare diensten.

Nadere informatie

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel!

Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Lokaal Bestuur loopt voor het goede doel! Een sportieve afvaardiging van het gemeente- vrijdagnamiddag en OCMW-personeel 27 mei nam organiseerde deel het Lokaal Bestuur van Herenthout een bewegings- Op

Nadere informatie

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond.

Voorwoord. Alle verdere info over dit unieke concert staat op de pagina rechts. Ik nodig iedereen van harte uit op deze muzikaal hoogstaande avond. 2 Voorwoord Het begin van de lente betekent weer de start van een nieuw toeristisch seizoen. Er is in dit infoblad veel aandacht voor de feestelijke opening op zondag 25 april. Het belooft een bijzonder

Nadere informatie

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFO KUURNE. werken. januari. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFO KUURNE januari februari 2011 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne werken sociaal

Nadere informatie

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR

VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR VERENIGINGENBOEKJE RUISELEDE 2010 1 GEMEENTEBESTUUR RUISELEDE JEUGD SPORT CULTUUR INHOUDSTAFEL INLEIDING 1. ADRESSEN EN CONTACTINFO 4-5 2. INFRASTRUCTUUR 6-10 Gemeentelijke infrastructuur en gebruiksreglementen

Nadere informatie

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten

Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten Den Deal een overzicht van infrastructuur -overeenkomsten december 2004 Aan deze uitgave werkten mee: Ann Van Loock (KLJ), Bianca Tomasetig (Chiro), Els Pieraerts (KSJ-KSA-VKSJ), Jos Meers (VFJ), Kor Van

Nadere informatie

KAMPENHOUT. 26 Kom op tegen Kanker GEMEENTEBERICHTEN. 23ste jaargang nr. 4 september 2011. Welkom in Zuurhage18. Merel van Amika in Kampenhout

KAMPENHOUT. 26 Kom op tegen Kanker GEMEENTEBERICHTEN. 23ste jaargang nr. 4 september 2011. Welkom in Zuurhage18. Merel van Amika in Kampenhout KAMPENHOUT GEMEENTEBERICHTEN 23ste jaargang nr. 4 september 2011 Welkom in Zuurhage18 26 Kom op tegen Kanker 16 Merel van Amika in Kampenhout voorwoord Beste inwoner van Kampenhout inhoud 2 De zomermaanden

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag.

VOORWOORD. Beste. Is je interesse gewekt? Ga dan even rustig zitten, neem een lekkere tas koffie en lees ons jaarverslag. VOORWOORD Beste Zoals je ziet is het jaarverslag van 2004, niet meer te vergelijken met dat van vorig jaar. In plaats van een overvloed aan tabellen en nietszeggende cijfers laten we de diensten zelf hun

Nadere informatie

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV

INFO. www.rijkevorsel.be. Bestuur. Burgerzaken. Duurzaamheid - Milieu. Openbare werken. Ruimtelijke ordening. Bibliotheek. Openbare Gezondheid PWA VVV INFO Info Rijkevorsel, een uitgave van het gemeentebestuur, wordt gedrukt op milieuvriendelijk, chloorvrij papier en verschijnt maandelijks bij alle Rijkevorselse inwoners. 20e Jaargang nr. 7 Ver. Uitg.:

Nadere informatie

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op!

Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! Bedankt Herenthout Levensloop brengt 95 900 euro op! De enthousiaste inzet van alle vrijwilligers, Vechters & deelnemers heeft van deze eerste editie van Levensloop Herenthout een regelrecht succes gemaakt.

Nadere informatie

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27

Winters landschap Cauborre. Gemeentelijk infoblad. Wortegem-Petegem. Jaargang 27 Winters landschap Cauborre Gemeentelijk infoblad Wortegem-Petegem 2 Maart > April 2010 Jaargang 27 Verantwoordelijke uitgever Gemeentebestuur Wortegem-Petegem, Luc Vander Meeren, Waregemseweg 35, 9790

Nadere informatie

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant

NIEUWS DE IJZER. Verkiezingsnieuws. Overzicht werken. Weekend van het volkscafé. Editie april mei juni 2014. Gemeentelijke infokrant NIEUWS VAN ROND DE IJZER Editie april mei juni 2014 Gemeentelijke infokrant Verkiezingsnieuws Overzicht werken Weekend van het volkscafé GEMEENTEBERICHTEN Openingsuren Gemeentehuis De gemeentelijke diensten

Nadere informatie

Beste Herenthoutenaren

Beste Herenthoutenaren Beste Herenthoutenaren 2013 is zoals de laatste jaren weer voorbijgevlogen. 2014 moet het jaar worden van het optimisme. Ik wil dan ook namens het college van burgemeester en schepenen, gemeente- en OCMW-raadsleden

Nadere informatie

VOORWOORD. Beste inwoners

VOORWOORD. Beste inwoners Beste inwoners Op woensdag 21 mei werd het vernieuwde dorpsplein langs de Schoolstraat in Bunsbeek plechtig geopend door het gemeentebestuur. Dit project, deels gerealiseerd met Europese subsidies, kadert

Nadere informatie

de Schakel DECEMBER 2010

de Schakel DECEMBER 2010 Denderleeuws infoblad jaargang 34 maandelijks de Schakel Kerst- en geschenkenbeurs 11 en 12 december 2010 14.00 tot 18.00 uur in den Breughel INHOUD Deze maand in uw infoblad: BESTUUR & DIENSTVERLENING

Nadere informatie

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap

INFOKUURNE. sociaal huis. september oktober 2012. Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap INFOKUURNE september oktober 2012 Informatieblad van de kuurnse leefgemeenschap Verschijnt tweemaandelijks - Afgiftekantoor Kortrijk - V.U.: Rik Bouckaert, Hulstsestraat 223, B-8520 Kuurne sociaal huis

Nadere informatie

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum

Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 06 tweemaandelijkse uitgave NOVEMBER - DECEMBER 2011 www.kaprijke.be Bewoners tevreden over nieuw woonzorgcentrum 1 Woonzorgcentrum colofon Tweemaandelijks infoblad Eindredactie en verantwoordelijke uitgever:

Nadere informatie

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0

Bezoek IMOG - Open Milieuraad. maart - april 2012.02. Kinderopvang Ooigem - nieuwe locatie. Blijf-Fit verblijf 2012 INFOMAGAZINE C M Y K 60 65 100 0 INFOMAGAZINE C M Y K 91 43 0 0 C M Y K 50 30 0 0 C M Y K 60 65 100 0 C M Y K 45 47 75 0 Bezoek IMOG - Open Milieuraad maart - april 2012.02 Foto: Carlos Pauwels Blijf-Fit verblijf 2012 Kinderopvang Ooigem

Nadere informatie

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11

Vaste loopomloop 7. www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille. E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd 7 Grabbelpas herfst 11 Info Lille - tweemaandelijks informatieblad gemeente Lille - september-oktober 2014 jrg 38 nr. 5 www.lille.be www.facebook.com/gemeentelille 6 7 11 Vaste loopomloop 7 E34 wordt afgesloten 6 Fotowedstrijd

Nadere informatie

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst

AANWERVINGSBROCHURE. Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst AANWERVINGSBROCHURE Boekhouder Beleidsmedewerker financiële dienst 1. Een nieuwe financiële dienst! Helemaal nieuw is het uiteraard niet. Zoals elk lokaal bestuur heeft zowel de gemeente als het OCMW van

Nadere informatie

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007

info + CULTUURBIJLAGE open bedrijvendag 2007 sarens wolvertem sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow nr 204 OKTOBER 2007 nr 204 OKTOBER 2007 Meise Gemeentelijke infokrant meise verschijnt maandelijks (niet in januari en augustus) info + CULTUURBIJLAGE krant sinte maartenfeest 11-11-11 retro-fuif sinterklaasshow open bedrijvendag

Nadere informatie

M A S S E N H O V E N

M A S S E N H O V E N 5 informatief gemeentemagazine VERANTW. UITGEVER: LUC VAN HOVE, LIERSEBAAN 12, 2240 ZANDHOVEN AFGIFTEKANTOOR: ZANDHOVEN - VERSCHIJNT TWEEMAANDELIJKS / SEPTEMBER - OKTOBER 2010 O N Z E G E M E E N T E M

Nadere informatie

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier

Glabbe KLAP. 09 Diefstal- en brandpreventie. 13 Wat met frituurolie & -vet? 14 Interview André Tielen. 21 Kiezen van een energieleverancier December 2009 Glabbe KLAP Gemeentelijk Infomagazine tweeëndertigste jaargang nummer 4 Attenrode-Wever Bunsbeek Glabbeek-Zuurbemde Kapellen IN DIT NUMMER: OCMW: vacatures OCMW: verwarmingstoelage Infoavond

Nadere informatie

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD

Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD infogooik Verschijnt driemaandelijks 29 maart 2012 V.u. Gemeentebestuur Gooik, Koekoekstraat 2, 1755 Gooik INHOUD G O O I K O E T I N G E N K E S T E R L E E R B E E K S T R I J L A N D steeds tot uw dienst

Nadere informatie

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid

Laarne Informeert. Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid Laarne Informeert Wetenswaardigheden over het gemeentebeleid SEPTEMBER-OKTOBER 2010 Laarne wordt Thuis voor een Beeld Burgerzaken Jeugd Sport Onderwijs OCMW Milieu Verantwoordelijke uitgever: Burgemeester

Nadere informatie

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders

HUREN en VERHUREN. Infobrochure voor huurders en verhuurders IGEMO HUREN en VERHUREN Infobrochure voor huurders en verhuurders In opdracht van de gemeenten Berlaar, Bonheiden, Duffel, Putte en Sint-Katelijne-Waver November 2012 2 Beste lezer Je huurt, verhuurt of

Nadere informatie

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad.

Samenstelling Dienst communicatie Sint-Niklaas, in samenwerking met de sociale dienst, de politie, het OCMW en de stedelijke seniorenadviesraad. Seniorengids De seniorengids is een uitgave van het stadsbestuur Sint-Niklaas. Dit is de tiende editie, met een oplage van 5.000 exemplaren. De teksten zijn bijgewerkt tot 1 juni 2015. Samenstelling Dienst

Nadere informatie