Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015"

Transcriptie

1 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein Hasselt Tel.: +32 (0) Fax: +32 (0) Grensarbeiders Nieuwsbrief 2015 Wonen in België, werken in Nederland. 1. Keuzerecht wordt kwalificerende buitenlandse belastingplicht. 2. Kroniek van een aangekondigde dood: einde van het grensarbeiderspensioen. 3. Tegemoetkoming KOB wordt inkomensondersteuning AOW. 4. Grensarbeiders en kinderlast. 5. Nederlandse studiefinanciering wordt leenstelsel. 6. Nederlandse belastingaangifte inkomsten Premies en belastingen in Keuzerecht wordt kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Met ingang van 1 januari 2015 is het zogenaamde keuzerecht tussen binnenlandse of buitenlandse belastingplicht komen te vervallen. Het keuzerecht werd ingevoerd met de Wet inkomstenbelasting 2001 en gaf grensarbeiders de mogelijkheid om te kiezen voor een behandeling alsof men inwoner van Nederland was. Op die manier kon onder meer de aftrek van hypotheekrente van de in België gelegen eigen woning gerealiseerd worden en kon ook het aandeel van de partner in de aftrek mee worden betrokken. Vanaf het inkomstenjaar 2015 kan men als grensarbeider alleen nog recht hebben op Nederlandse aftrekposten of fiscale tegemoetkomingen indien men als kwalificerend buitenlands belastingplichtige kan worden aangemerkt. De buitenlands belastingplichtige die aan de voorwaarden voldoet heeft recht op een fiscale behandeling die nagenoeg gelijk is aan een inwoner van Nederland. Voor de inwoner van België geldt dat het inkomen voor 90% of meer in Nederland aan de loon-of inkomstenbelasting moet onderworpen zijn. Om dit aan te tonen moet in 2016 tgv de aangifte inkomstenbelasting 2015 een inkomensverklaring van de Belgische FOD Financiën worden voorgelegd. In 1ste instantie zal worden bekeken of het inkomen van de grensarbeider zelf aan de 90% norm voldoet. Vervolgens zal men gaan kijken naar het inkomen van de partner. De partner kan pas mee kwalificeren als deze theoretisch in de binnenlandse situatie als partner zou kunnen worden aangemerkt. Als laatste wordt naar het gezinsinkomen gekeken. Indien enkel de grensarbeider zelf kwalificeert is de eigendomssituatie van de eigen woning van belang om te bepalen hoeveel hypotheekrente men nog mag aftrekken. Als men gehuwd is in gemeenschap van goederen zal de aftrek beperkt worden tot de helft van de betaalde hypotheekrente. Het deel van de partner kan niet meer worden meegenomen. Als men maar voor de helft eigenaar is zal ook maar de helft van de waarde van de woning die voor de bepaling van het eigenwoningforfait dient moeten worden opgegeven. Omdat veel grensarbeiders een echtgenoot of partner hebben met Belgische inkomsten zal de aftrek vaak gehalveerd worden. Enkel als men alleenstaande is of alleen eigenaar van de woning is of indien men met zijn tweeën in Nederland werkt zal men in principe niets zien veranderen aan zijn aftrek. In principe, want niet alleen het inkomen uit arbeid speelt een rol, maar ook het inkomen uit vermogen! Hoe hoger het vermogen, hoe vlugger de kans bestaat dat men niet zal kwalificeren. Vermogen wordt in Nederland ondergebracht in box 3. Denken we maar aan een 2de woning in België, bank-en spaartegoeden etc. Nederland heeft hierover geen heffingsrechten, maar neemt dit wel mee voor de bepaling van het wereldinkomen. Daarbij gaat men uit van een forfaitair rendement van 4%. Met een drietal voorbeelden willen we duidelijk maken dat er zich verschillende situaties kunnen voordoen. Zo kan de aftrek eigen woning volledig ongewijzigd blijven of gehalveerd worden of zelfs komen te vervallen. Voorbeeld 1: aftrek blijft intact Man werkt in Nederland en verdient op jaarbasis. Vrouw is huisvrouw. Spaartegoed van Dit komt overeen met inkomen volgens de rekenregels in box 3. Gehuwd in gemeenschap van goederen en eigen woning met een negatief inkomen van (eigenwoningforfait minus hypotheekrente). februari

2 Vraag 1: kwalificeert de man? Het antwoord is ja want zijn wereldinkomen is voor minstens 90% belast in Nederland, om precies te zijn voor 96 % ( / = 96%). Vraag 2: kwalificeren zij samen? Ook hier is het antwoord ja want het gezamenlijk wereldinkomen is voor 92% belast in Nederland ( / = 92%). Conclusie: de aftrek hypotheekrente wordt niet aangetast. Ook blijft er recht bestaan op de heffingskorting niet werkende partner. Voorbeeld 2: aftrek wordt gehalveerd Man: inkomen uit arbeid in Nederland van Vrouw werkt in België en verdient Eigen woning negatief van Gehuwd in gemeenschap van goederen. Vraag 1: kwalificeert de man? Ja want zijn inkomen is voor 100% in Nederland belast (50.000/50.000). Vraag 2: kwalificeert de vrouw? Neen, want haar inkomen is voor 0% in Nederland belast (0/20.000). Vraag 3: kwalificeren zij samen? Neen, want het gezamenlijke inkomen is voor 71 % belast in Nederland ( / ) Conclusie: enkel de man kan zijn deel van de hypotheekrenteaftrek inbrengen. Hij verliest daardoor 42% van = Voorbeeld 3: aftrek komt te vervallen Man: inkomen uit arbeid in Nederland van Vrouw werkt in België en verdient Eigen woning negatief van Gehuwd in gemeenschap van goederen. Spaartegoed van hetgeen overeenkomt met een Nederlands inkomen van Vraag 1: kwalificeert de man? Neen, want zijn inkomen is niet voor 90% belast in Nederland (50.000/ = 89%). onterecht voordeel gehad. Het enige positieve aan de nieuwe regeling is naar onze mening het wegvallen van de zogenaamde terugploegregeling en inhaalregeling. Daarmee verwerft men op langere termijn meer zekerheid, maar dat weegt niet op tegen het financiële verlies. De wijzigingen werken overigens ook niet door in de premieheffing. Voor de premieheffing volksverzekeringen kan de woning zoals voorheen volledig worden afgetrokken. Hoe verder? De nieuwe regeling voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht is een maatregel uit het Belastingplan Ondanks het feit dat de wet in 2014 nog niet in werking was getreden heeft ACV grensarbeiders begin 2014 toch al klacht neergelegd bij de Europese commissie. Wij hebben ons op het standpunt gesteld dat er sprake is van ongelijke behandeling en verdoken discriminatie in vergelijking met een inwoner van Nederland (voor wie geen enkele inkomensnorm geldt!) en dat de 90% norm veel te hoog was en diende teruggebracht te worden tot 50%. De Europese Commissie is echter van mening dat Nederland het EU recht niet schendt en dat Nederland niet verplicht is om niet ingezetenen eenzelfde behandeling te geven als ingezetenen, tenzij hun wereldinkomen voor minstens 90% vanuit Nederland komt. Ook de verplichting om een overgangsregeling te voorzien is volgens de Commissie niet aan het EU-recht te ontlenen. Vraag is nu of het hierbij zal blijven. Er lopen nu al enkele procedures die mogelijk van invloed kunnen zijn. Zo is er de zaak C-9/14 Kieback bij het Europees Hof van Justitie en zaak nr 13/03468 bij de Hoge Raad, het hoogste rechtsorgaan in Nederland. Nederland maakt zich sterk dat hun nieuwe wetgeving EU-proof is. De toekomst zal uitwijzen of dat zo is. Omdat de gevolgen van de nieuwe wetgeving in de meeste gevallen pas effectief voelbaar zullen zijn naar aanleiding van de aangifte inkomstenbelasting 2015 in 2016 zal ACV grensarbeiders in het najaar een aantal infobijeenkomsten organiseren. Vraag 2: kwalificeert de vrouw? Neen, want haar inkomen is voor 0% in Nederland belast (0/26.000). Vraag 3: kwalificeren zij samen? Nee, want het gezamenlijke inkomen is voor 60% belast in Nederland (50.000/82.000). Conclusie: de aftrek komt volledig te vervallen, een verlies van 42% van = In zijn algemeenheid kan men stellen dat de nieuwe regeling zeker niet eenvoudiger is dan vroeger, tenminste niet van uit het oogpunt van de grensarbeider. Niet alleen is de toetsing aan het 90% criterium ingewikkelder dan voorheen, maar bovendien wordt een extra administratieve rompslomp gecreëerd door de verplichte voorlegging van een woonlandverklaring. We zijn zeer benieuwd hoe de Belgische belastingdienst hiermee zal omgaan! De inkomenseffecten die zich voordoen zijn zeer divers en er is geen enkele vorm van overgangsregeling voorzien! Helemaal niet nodig was de teneur in parlementair debat, men heeft lang genoeg februari

3 2. Kroniek van een aangekondigde dood: einde van het grensarbeiderspensioen. Wat reeds enkele jaren in de lucht hing is door de regering Michel I nu effectief doorgedrukt: in het zogenaamde grensarbeiderspensioen wordt het mes gezet en dit vanaf Daarmee komt een einde aan een regeling die bijna een halve eeuw van toepassing is geweest. Pensioen en AOW Voor alle duidelijkheid: als we het hebben over pensioen in België, dan bedoelen we daarmee het wettelijk pensioen. De term pensioen heeft in Nederland een andere betekenis dan in België en slaat op het aanvullend of bovenwettelijk pensioen dat via de werkgever wordt opgebouwd. Het wettelijk pensioen in Nederland is de zogenaamde AOW. Als grensarbeider bouwt men AOW op aan 2% per verzekerd jaar. Wie bijvoorbeeld 30 jaar in Nederland gewerkt heeft zal 30 x 2 = 60% van de maximale AOW opbouwen. Ingangsdatum van de AOW is op dit ogenblik 65 jaar en 3 maanden maar wordt vanaf en vanaf jaar. Vervroegen kan onder de huidige wetgeving niet. Bij de Tweede Kamer is een wetsvoorstel ingediend waardoor de AOW leeftijd vanaf 2016 geleidelijk aan wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in Dat is dus een versnelling in vergelijking met de huidige wet. In België is het anders geregeld. De wettelijke pensioenleeftijd is 65 jaar, maar vervroegen is mogelijk. In 2015 is in het werknemersstelsel de leeftijd om vervroegd met rustpensioen te kunnen gaan 61,5 jaar op voorwaarde dat men een loopbaan van tenminste 40 jaar bewijst. Langere loopbanen kunnen onder voorwaarden het pensioen laten ingaan vanaf 60 jaar. Zowel de loopbaanvoorwaarde als de leeftijdsvoorwaarde is onder de regering Di Rupo reeds naar boven bijgesteld. De nieuwe regering doet daar nog een schepje bovenop en laat de wettelijke pensioenleeftijd vanaf 2025 naar 66 jaar stijgen en vanaf 2030 naar 67. Onderstaand schema geeft de evolutie aan sinds 2012 en houdt voor de toekomst rekening met het huidige regeerakkoord. Datum Minimum- Loopbaan- Uitzonderingen leeftijd voorwaarde lange loopbanen jaar 35 jaar / ,5 jaar 38 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar jaar 39 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 40 jaar ,5 jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 41 jaar vanaf jaar 40 jaar 60 jaar, bij loopbaan van 42 jaar 61 jaar, bij loopbaan van 41 jaar vanaf ,5 jaar 41 jaar 60 jaar bij loopbaan van 43 jaar 61 jaar bij loopbaan van 42 jaar vanaf jaar 41 jaar 60 jaar bij loopbaan van 43 jaar 61 jaar bij loopbaan van 42 jaar vanaf jaar 42 jaar 60 jaar bij loopbaan van 44 jaar 61 jaar bij loopbaan van 43 jaar Wie op enig moment aan de voorwaarden voldoet in een lagere leeftijdscategorie moet indien men pas later op pensioen gaat niet aan de strengere voorwaarden voldoen. Bestaande rechten worden vastgeklikt. Voor het bepalen van de lengte van de loopbaan tellen zowel nationale Belgische tijdvakken als buitenlandse verzekeringstijdvakken mee. Grensarbeiderspensioen Niet alleen het Belgisch rustpensioen wordt aan strengere eisen onderworpen, ook het grensarbeiderspensioen wordt versoberd en op termijn afgeschaft. Hoe het was Wie ooit in België gewerkt heeft, legerdienst gedaan heeft of een werkloosheidsuitkering ontvangen heeft zal, hoe kort de periode van Belgische onderwerping ook geweest is, daarover altijd een Belgisch rustpensioen kunnen bekomen. Dergelijk pensioen noemt men nationaal pensioen. Ook over de jaren die men als grensarbeider tussen België en een van onze aangrenzende buurlanden gependeld heeft wordt echter een Belgisch pensioen toegekend, het zogenaamde grensarbeiderspensioen. België doet in feite alsof niet in het andere land maar wel in België gewerkt is. Tegenover ieder jaar staat een forfaitair loon en daar wordt dan een Belgisch pensioen over berekend. Van het grensarbeiderspensioen wordt afgetrokken: het buitenlands wettelijk ouderdomspensioen (bvb de AOW) en het eventuele nationaal pensioen. Het verschil wordt als complement door de Rijksdienst voor Pensioenen uitbetaald. Om recht te hebben op het grensarbeiderspensioen is het niet nodig dat men ooit in België gewerkt heeft. Er staat dus geen enkele vorm van bijdragebetaling tegenover. Om het grensarbeiderspensioen te kunnen laten ingaan moet aan dezelfde voorwaarden voldaan zijn als voor het gewone nationale rustpensioen. Men moet dus én minstens 60 zijn en een voldoende lange loopbaan kunnen bewijzen. Hoe het zal worden Vanaf de start van de regeringsonderhandelingen was het duidelijk dat het grensarbeiderspensioen op het hakblok lag. In onderhandelingsnota s werd het grensarbeiderspensioen openlijk aangeduid met de term Sinterklaasregeling. De eigenlijke aanzet was echter al gegeven onder de regering Di Rupo met een kritisch rapport van het Rekenhof (zie selecteer publicaties, thema s, sociale zekerheid, Boek 2013 over de sociale zekerheid, pagina 109 ev). In dit rapport gaf het Rekenhof de aanbeveling het grensarbeiderspensioen grondig te herzien. Na gunstig advies van het beheerscomité van de Rijksdienst voor Pensioenen kwam toenmalig minister van Pensioenen de Croo eind 2013 met een wetsvoorstel om deze herziening al door te voeren vanaf , maar met de verkiezingen van 2014 in het vooruitzicht is dit er niet van gekomen. Het is echter enkel uitstel van executie gebleken. De nieuwe regeling houdt het volgende in: 1.wie grensarbeider wordt na bouwt geen grensarbeiderspensioen meer op 2.het grensarbeiderspensioen kan niet meer vervroegd ingaan. De ingangsdatum is gelijklopend met de ingangsdatum van het wettelijk buitenlands pensioen 3.voor het berekenen van het grensarbeiderspensioen wordt naast het nationaal Belgisch pensioen én het wettelijk buitenlands pensioen ook elk bovenwettelijk pensioen in mindering gebracht. De eerste 2 werden al afgetrokken, het in mindering brengen van een bovenwettelijk pensioen is nieuw. februari

4 Er geldt enkel een overgangsregeling voor diegenen die vòòr aan de voorwaarden zullen voldoen om het pensioen vervroegd te kunnen laten ingaan. Men moet dus voor minstens 60 zijn én een loopbaan hebben die voldoende lang is (zie schema hierboven) In eerste instantie bestond er geen enkele bereidheid om een overgangsregeling te voorzien. Na veel aandringen is die er toch gekomen in twee stappen: 1.op de ministerraad van 7 november 2014 werd beslist dat grensarbeiders die al 60 waren voor en aan de voorwaarden inzake loopbaan voldeden ook na onder de oude voorwaarden hun grensarbeiderspensioen zouden kunnen opnemen. 2.op de ministerraad van 27 november 2014 is deze regeling met één jaar uitgebreid, maw wie voor zal zijn en een voldoende lange loopbaan heeft kan zijn grensarbeiderspensioen nog laten ingaan, ook op vervroegde datum, maar uiteraard nooit eerder dan 60 jaar. Het maakt niet uit of een aanvraag gedaan is of niet, men klikt voor deze groep bestaande rechten vast. Voor een aantal mensen dus goed nieuws, voor anderen helemaal niet. Vooral 55 plussers zijn het zwaarst getroffen omdat zij hun pensioenleeftijd fors zien opschuiven. Er is absoluut geen politieke wil om het grensarbeiderspensioen nog verder bij te sturen. Ook andere onderdelen van het regeerakkoord zijn zeer ingrijpend - denken we maar aan de indexsprong, ingrepen in het brugpensioen (SWT), kinderbijslag, werkloosheid, tijdkrediet etc - maar van alle maatregelen die deze regering treft is dit de minst bekende, maar wel die er het hardst inhakt. Met uitzondering van degenen die nog aan de overgangsregelingen voldoen zal iedereen die voor grensarbeider is of ooit geweest is er de gevolgen van dragen! Dat het stelsel op termijn niet langer houdbaar was is een open deur intrappen, maar de manier waarop er nu komaf mee wordt gemaakt is veel te rigoureus. Een langere overgangsregeling had veel onheil voorkomen en had er voor kunnen zorgen dat grensarbeiders die reeds zeer jong waren beginnen te werken nu toch nog op aanvaardbare leeftijd met pensioen hadden kunnen gaan. Voor een goed begrip: aan de individuele AOW rechten of rechten op bedrijfspensioen raakt België niet. Het grensarbeiderspensioen was een aanvulling die België betaalde bovenop de AOW en/of het bedrijfspensioen zonder dat daartoe enige Europeesrechtelijke verplichting bestond. Het grensarbeiderspensioen werd eind jaren 60 ingevoerd met als doel een compensatie te zijn voor de lagere pensioenen in de buurlanden. Op die manier zou iemand die in een buurland ging werken niet benadeeld worden. Geleidelijk aan is het belang van de 2de pijlerpensioenen echter toegenomen waardoor het nut van de regeling steeds meer onder druk kwam te staan. Heel wat grensarbeiders werpen op dat zij tot 2003 toch ook fors belasting betaald hebben in België en dus aan het Belgisch stelsel hebben bijgedragen. Belasting betalen is echter nooit een criterium voor de opbouw van sociale zekerheidsrechten. Bijdragebetaling of premiebetaling is dat wel. Het intern recht pensioen is nog altijd een aanvulling die België betaalt zonder dat er enige bijdragebetaling tegenover heeft gestaan. Het is binnen Europa ook een uniek systeem, maar het kostte ook handenvol geld, zo n 81 miljoen per jaar. En nu er zwaar moest bespaard worden was dit de ideale gelegenheid om er komaf mee te maken. Desondanks zorgde het intern recht ook voor sociale correcties. Daar heeft men naar onze mening ook te weinig naar gekeken, net zoals naar het feit dat er nu weer nieuwe hiaten ontstaan. Wie als grensarbeider immers ontslagen wordt moet terugvallen op een Belgische werkloosheidsuitkering. Die loopt echter maar tot 65 jaar en er ontstaat dus een gat tussen 65 en 67 jaar. Pas vanaf 2025 gaat in België de pensioenleeftijd naar 66 jaar. Overlevingspensioen langstlevende echtgenoot Het recht op overlevingspensioen voor grensarbeiders blijft behouden, maar ook hier wordt voortaan rekening gehouden met een partnerpensioen binnen de 2de pijler. Alle wijzigingen zijn opgenomen in de programmawet van 19 december 2014 en verschenen in het Belgisch staatsblad op 29 december Voor alle duidelijkheid: aan reeds ingegane pensioenrechten wordt niet geraakt en opgebouwde rechten op nationaal pensioen blijven onaangetast. 3. Tegemoetkoming KOB wordt inkomensondersteuning AOW. Vanaf wordt de Koopkrachttegemoetkoming Oudere Belastingplichtigen (KOB) afgeschaft en vervangen door de zogenaamde inkomensondersteuning AOW. In tegenstelling tot de KOB die forfaitair werd bepaald en voor iedere AOW er hetzelfde was, wordt de tegemoetkoming AOW berekend à rato van de verzekerde jaren AOW. Zij kan dus verschillen van persoon tot persoon. Zo zal iemand die 100% AOW opbouw heeft voortaan de volledige inkomensondersteuning ontvangen van 25,35 per maand, terwijl iemand die bijvoorbeeld 25 jaar in Nederland verzekerd is geweest recht zal hebben op de helft ervan. Deze maatregel is voor iedereen gelijk, dus zowel voor wie in Nederland woont als voor wie buiten Nederland woont. Door de maatregel voor iedereen in te voeren is er nu een wezenlijk verschil in vergelijking met Per werd de toenmalige tegemoetkoming AOW ook afgeschaft (toen nog zo n 33 per maand) en vervangen door de KOB met als voorwaarde dat 90% van het totale inkomen in Nederland moest belast zijn. Nederland is toen teruggefloten door de Europese Commissie wegens inbreuk tegen het gemeenschapsrecht en heeft vervolgens in 2013 de tegemoetkoming weer uitbetaald. Omdat Nederland alle AOW ers nu gelijk behandelt is er geen aanleiding om een nieuwe procedure tegen Nederland te laten opstarten. Aan Belgische kant zal de Rijksdienst voor Pensioenen ook niet langer aangesproken kunnen worden om via een verhoging van het grensarbeiderspensioen tot compensatie over te gaan. Vanaf is ook hier sprake van gewijzigde wetgeving waardoor schommelingen van het buitenlands pensioen worden beperkt. Een verlaging van een buitenlands pensioen kan voortaan enkel maar leiden tot een aanpassing van het complement grensarbeid als dit het gevolg is van een herziening van de verzekeringstijdvakken. februari

5 4. Grensarbeiders en kinderlast. Naar aanleiding van het arrest van het Europees Hof van Justitie in de zaak Imfeld Garcet (nr C -303/12 van ) en van het arrest van het Grondwettelijk Hof van (nr 68/2014) hebben heel wat gehuwde grensarbeiders bij de Belgische belastingen een verzoek tot ambtshalve ontheffing ingediend. De strekking van beide arresten was van die aard dat nu eindelijk een doorbraak was bereikt in de problematiek van de fiscale aftrek van kinderlast. Kort samengevat is deze problematiek de volgende: het Belgisch belastingstelsel voorziet in een belastingvermindering voor kinderen ten laste. Voor gehuwden en wettelijk samenwonenden wordt deze vermindering bij voorrang toegekend aan de echtgenoot met het hoogste belastbare inkomen. Als beide echtgenoten inkomsten hebben die in België belastbaar zijn zal het toerekenen van de belastingvrije sommen aan het hoogste belastbaar inkomen er toe leiden dat het gezin altijd de meest gunstige berekening krijgt. Dat is echter niet het geval als één van de inkomens een buitenlands inkomen is dat in België van personenbelasting is vrijgesteld. Daardoor krijgt het gezin niet dezelfde belastingvermindering die het wel zou krijgen als wanneer de inkomsten uit Belgische bronnen zouden komen. De Belgische belastingadministratie heeft twee circulaires gepubliceerd over de gevolgen van beide arresten (Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd en Circulaire AAFisc Nr. 32/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Deze circulaires zijn zo opgemaakt dat de bewijslast volledig bij de belastingplichtige wordt gelegd, meer nog dat men de facto rechtzettingen voor grensarbeiders in Nederland, Frankrijk en Luxemburg uitsluit. Daarmee heeft de Belgische fiscus zich van zijn kleinste kant laten zien, want de basisdiscriminatie tussen gehuwden en alleenstaanden wordt er niet mee opgelost en het verlies aan aftrek blijft overeind. In beroep gaan tegen afgewezen bezwaarschriften of verzoeken tot ontheffing heeft naar onze mening op basis van deze circulaires geen zin. Wel heeft het ACV momenteel over een gelijkaardige kwestie een zaak in hoger beroep lopen bij het Hof van Beroep in Antwerpen. De uitspraak wordt in het najaar 2015 verwacht. We houden u op de hoogte. 5. Nederlandse studiefinanciering wordt leenstelsel. Het Nederlands parlement heeft ingestemd met het wetsvoorstel van het Kabinet Rutte om het huidige stelsel van studiefinanciering te vervangen door een nieuw stelsel dat studievoorschot wordt genoemd. Wie per 1 september 2015 voor het eerst studiefinanciering gaat aanvragen voor een bachelor of masteropleiding zal onder de nieuwe regeling vallen. Men zal geen basisbeurs meer ontvangen en het onderscheid tussen uitwonende beurs en thuiswonende beurs komt te vervallen. Studiefinanciering voor een uitwonend kind bedraagt nu 286 per maand. Voor een kind dat thuis woont is dat 102. Kinderen van ouders met een inkomen tot blijven wel recht hebben op de aanvullende beurs en deze wordt zelfs zo n 100 hoger. Maximaal kan de aanvullende beurs 378 per maand bedragen. De ov - kaart of ov vergoeding blijft wel behouden ( 98 per maand) Wie straks geen recht meer heeft op studiefinanciering kan maximaal per maand lenen. Dat bedrag moet men vervolgens gaan afbetalen maar niet eerder dan vanaf het ogenblik dat men het Nederlands minimumloon verdient (zo n per maand). Over het aflossen van de schuld mag men 35 jaar doen. Door over te stappen op een leenstelsel wil het Nederlandse kabinet geld besparen. De maatregel levert honderden miljoenen per jaar op. Sinds 1999 stond het stelsel van Nederlandse studiefinanciering ook open voor kinderen van grensarbeiders. De nieuwe regelgeving geldt ook voor hen en is een zware financiële aderlating. Meer informatie: 6. Nederlandse belastingaangifte inkomsten Ook dit jaar kunt u weer beroep doen op het ACV om uw Nederlandse belastingaangifte in te vullen. De aangiftes moeten uiterlijk binnen zijn. ACV leden grensarbeiders kunnen terecht op onderstaande plaatsen en data: Datum ACV kantoor te Uur Woensdag 11 maart 2015 Maasmechelen, Heirstraat u Donderdag 12 maart 2015 Tongeren, Elisabethwal u Woensdag 18 maart 2015 Neerpelt, Norbertinessenlaan u Woensdag 25 maart 2015 Maaseik, Maastrichtersteenweg u Woensdag 8 april 2015 Bilzen, Stationlaan u Maandag 13 april 2015 Turnhout, Korte Begijnenstraat u Woensdag 15 april 2015 Genk, Dieplaan u Woensdag 22 april 2015 Bree, Grauwe Torenwal u Woensdag 20 mei 2015 Maaseik, Maastrichtersteenweg u Woensdag 27 mei 2015 Bilzen, Stationlaan u Woensdag 3 juni 2015 Neerpelt, Norbertinessenlaan u Woensdag 10 juni 2015 Maasmechelen, Heirstraat u Woensdag 17 juni 2015 Hasselt, Mgr Broekxplein u (gelijkvloers) Op afspraak voor Zelzate en omgeving. Mail naar Op afspraak voor het Verbond Waas en Dender. Mail naar Wat dient u mee te brengen? Om de aangifte naar behoren te kunnen invullen dient u de jaaropgaaf 2014, of bij gebrek daaraan uw laatste loonbriefje van 2014 voor te leggen. Ook het inkomen van uw echtgenoot of partner is soms van belang (Nederlandse jaaropgaaf, Belgische fiscale fiche of individuele rekening). Voor de aftrek eigen woning moeten wij weten wat de waarde van uw woning was op datum van Met waarde wordt niet het kadastraal inkomen bedoeld, maar wel de waarde van de woning indien deze voor vrije verkoop zou zijn aangeboden. Ook dienen wij te beschikken over een opgaaf van de in 2014 betaalde interesten. Als het ACV ook verleden jaar al uw aangifte ingevuld heeft leg dan zeker ook de berekening of de afdruk voor die u toen van het ACV ontving. Is de lening pas afgesloten in 2014, dan kunnen ook de kosten ivm het afsluiten van die lening ingebracht worden (notariskosten bvb). Indien gekozen wordt voor binnenlandse belastingplicht voor het inkomstenjaar 2014 is dit wel nog van toepassing! - moet ook het vermogen zoals spaartegoeden en de waarde van eventuele onroerende goederen (niet: de eigen woning) worden opgegeven. Dat wil echter niet zeggen dat Nederland dit ook effectief zal belasten. Behalve als het gaat over een onroerende goederen gelegen in Nederland zal immers België hierover heffingsrechten hebben. februari

6 7. Premies en belastingen in In 2015 is het tarief voor de premie volksverzekeringen 3% lager dan in 2014 maar de inkomstenbelasting in de 1ste 2 schijven wordt evenredig hoger. Wie in Nederland sociaal verzekerd is merkt van deze verschuiving niets, wie echter enkel inkomstenbelasting in Nederland verschuldigd is zal meer belasting betalen. Een en ander heeft te maken met het vervangen van de AWBZ (Algemene Wet bijzondere ziektekosten) door de WLZ (Wet langdurige zorg). Vanaf 2015 vervallen ook een aantal kortingen en aftrekposten voor ouders. Het gaat om de alleenstaande ouderkorting, de ouderschapsverlofkorting en de aftrek voor uitgaven van levensonderhoud voor kinderen. Premie volksverzekeringen AOW 17,9 % 17,9 % ANW 0,60 % 0,60 % WLZ 9,65 % 12,65 % (AWBZ) Totaal 28,15 % 31,15 % Over maximaal Nederlandse belastingen 2015 % 2014 % Schijf ,35 % ,1 % Schijf ,85 % ,85 % Schijf % % Schijf en meer 52 % en meer 52 % Belastingen én premie vv 2015 in 2014 Schijf 1 36,50 % ,25 % Schijf 2 42 % % Aanslaggrens Teruggaafgrens Eigenwoningforfait van 0 tot nihil nihil van tot ,30 % 0,25 % van tot ,45 % 0,40 % van tot ,60 % 0,55 % en hoger 0,75 % tot ,70 % tot Heffingskortingen Algemene heffingskorting maximaal maximaal (inkomen < ) (inkomen < ) minimaal minimaal Arbeidskorting maximaal arbeidsinkomen arbeidsinkomen < > < > Werkbonus voor werkenden vanaf 61 jaar maximaal maximaal Inkomensafhankelijke combinatiekorting maximaal maximaal Heffingskorting minstverdienende partner* maximaal maximaal Zorgverzekeringswet Inkomensafhankelijke bijdrage werkgever 6,95 % over maximaal ,5 % over maximaal Nominale premie per zorgverzekeraar verschillend per zorgverzekeraar verschillend indicatie: per jaar indicatie: per jaar Nominale bijdrage 65,47 per maand 61,61 per maand meeverzekerde gezinsleden (via Zorginstituut Nederland) (via Zorginstituut Nederland) Eigen risico (vrijwillig) van 0 tot 500 van 0 tot 500 Eigen risico (verplicht) Zorgtoeslag alleenstaande < < met toeslagpartner < < *wordt vanaf 2009 afgebouwd over een termijn van 15 jaar waardoor er in 2015 maximaal kan worden uitbetaald. Maximale korting van blijft mogelijk indien de partner geboren is vóór Ondanks het feit dat deze nieuwsbrief met de nodige zorgvuldigheid is samengesteld, kunnen er geen rechten aan worden ontleend. Nadruk of verspreiding zonder toelating van ACV Grensarbeiders is verboden. Reacties of vragen zijn steeds welkom. Mail naar februari

Wijzigingen kindregelingen per 2015

Wijzigingen kindregelingen per 2015 05/10/14 Wijzigingen kindregelingen per 2015 De kindregelingen die gelden in 2013 en 2014 zullen in 2015 gaan veranderen, van de 11 kindregelingen gaan we over naar 4 kindregelingen. De elf regelingen

Nadere informatie

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015

Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Kwalificerende Buitenlandse Belastingplichtige 2015 Nicole MSH Janssen Team GWO Inhoud presentatie Belastingverdrag tot en met 2015 Werken in Nederland Uitkering uit Nederland Fiscaal partnerschap (fp)

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012

Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be Grensarbeiders Nieuwsbrief 2012 Wonen in België, werken in Nederland.

Nadere informatie

Wonen in Duitsland 2016

Wonen in Duitsland 2016 Wonen in Duitsland 2016 Team Grensoverschrijdend Werken en Ondernemen (GWO) Nicole Janssen Inhoud presentatie Verdrag ter voorkoming van dubbele belasting NL-D: Uitkeringen in belastingverdrag tot en met

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 Belastingdienst 15 2015 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2015 IB 331-1B51PL Deze aanvullende toelichting hoort bij de M aangifte 2015. In het Overzicht inkomsten

Nadere informatie

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016

Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Belastingdienst 16 2016 Aanvullende toelichting Belasting berekenen bij emigratie of immigratie in 2016 Deze aanvullende toelichting hoort bij de M-aangifte 2016. In het Overzicht inkomsten en aftrekposten

Nadere informatie

Nieuwsbrief ACV Grensarbeiders Februari 2010 - Pagina 1

Nieuwsbrief ACV Grensarbeiders Februari 2010 - Pagina 1 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 1. Een nieuwe Europese sociale zekerheidsverordening 2. Bijzondere bijdrage sociale zekerheid

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z81FD (2126) 2008 Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om

Nadere informatie

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting

Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting Uw Belgisch of Duits pensioen in uw aangifte inkomstenbelasting 1. Inleiding In Nederland wonen veel pensioengenieters die een deel van hun ouderdomspensioen ontvangen uit het buitenland. Genieters van

Nadere informatie

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag

WELKOM CNV Senioren. Agenda ODP voorlichtingsmiddag WELKOM CNV Senioren Agenda ODP voorlichtingsmiddag 1. Opening door dagvoorzitter 2. Toelichting belasting aangifte 2014 3. Over pensioenen, wat er zoal speelt op dit moment 4. De Zorg Verandert 5. Sluiting

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2014 2014 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2015

Grensarbeiders Checklist 2015 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2015 Voor de

Nadere informatie

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016

Pensioen uit Nederland. Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht. 22 maart 2016 Pensioen uit Nederland Nieuw verdrag vs. Kwalificerende Buitenlandse Belastingplicht 22 maart 2016 Inhoud Kwalificerende Buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nieuw belastingverdrag Voorbeelden

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019)

Als u gaat scheiden. Let op! PA 960-1Z71FD (1019) Als u gaat scheiden Als u gaat scheiden, heeft dit gevolgen voor de belasting van u en uw echtgenoot. Voor de belastingheffing wordt u als gescheiden beschouwd, als u niet meer bij elkaar woont. Om welke

Nadere informatie

Grensarbeiders Checklist 2012

Grensarbeiders Checklist 2012 Een uitgave van: ACV Grensarbeiders Mgr. Broekxplein 6 3500 Hasselt Tel.: +32 (0)11 306000 Fax: +32 (0)11 306999 www.acvgrensarbeiders.be ACV Dienst Grensarbeiders Grensarbeiders Checklist 2012 Voor de

Nadere informatie

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014)

Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Overzicht Fiscale Cijfers 2013 en 2014 (per januari 2014) Box 1: Belastbaar inkomen uit werk en woning (2013) Box 1: belastbaar inkomen uit werk en woning : Inkomen uit werk en woning bestaat uit inkomsten

Nadere informatie

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1

Belastingplan 2012. Vs. 05-01-2012 1 Belastingplan 2012 - Wettelijk minimumloon per maand o 15 jr. 434,00 o 16 jr. 499,10 o 17 jr. 571,40 o 18 jr. 658,20 o 19 jr. 759,45 o 20 jr. 889,65 o 21 jr. 1.048,80 o 22 jr. 1.229,60 o 23 jr. e.o. 1.446,60

Nadere informatie

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD

[ ] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD [2015-01-16] PROGRAMMAWET GEPUBLICEERD IN HET BELGISCH STAATSBLAD In het Belgisch Staatsblad van 29 december 2014 werd de Programmawet van 19 december 2014 gepubliceerd. Hieronder zullen we de voor u meest

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008

JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl. Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES www.janpellegrom.nl Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2008 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en niet

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2013 2013 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2

Inkomstenbelasting - Inleiding -- Deel 2 Inkomstenbelasting inleiding 2 programma Verliescompensatie Heffingskorting Splitsing heffingskorting Middeling Aanslag Verliescompensatie 1 van 2 Binnenjaarse verliescompensatie Binnen een box mogen de

Nadere informatie

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering

Kerncijfers 2013. 1. Levensverzekering - kapitaalverzekering. 2. Levensverzekering - lijfrente. Kapitaalverzekering Brede Herwaardering Kerncijfers 2013 1. Levensverzekering kapitaalverzekering Kapitaalverzekering eigen woning Premiebetaling Lifetime vrijstelling Minimaal 20 jaar 157.000 Minimaal 15 jaar 35.700 Kapitaalverzekering Brede

Nadere informatie

Heffingskortingen 2016

Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen 2016 Heffingskortingen zijn kortingen op de inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen. Hierdoor betaalt een belastingplichtige minder belasting en premies. Een heffingskorting is

Nadere informatie

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht

Belastingverdrag Nederland- Duitsland. Kwalificerende buitenlandse belastingplicht Belastingverdrag Nederland- Duitsland Kwalificerende buitenlandse belastingplicht mr. Dick de Ruiter RB 6 april 2017 Belastingplicht: waar? De meesten van ons worden m.i.v. 1 januari 2017 aangemerkt als

Nadere informatie

Info voor gastouders over

Info voor gastouders over Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten uit overige werkzaamheden)

Nadere informatie

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst?

Overheidspensioenen in perspectief. Wat brengt de toekomst? Overheidspensioenen in perspectief Wat brengt de toekomst? DE HERVORMING VAN DE OVERLEVINGSPENSIOENEN De overgangsuitkering? 3 Wijzigingen in de wet van 15 mei 1984 1. Inaanmerkingneming van wettelijke

Nadere informatie

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging

Belastingveranderingen 2016. Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Belastingveranderingen 2016 Alex van Scherpenzeel Manager afdeling Belangenbehartiging Geschiedenis - Wet op de Inkomstenbelasting 1964-1990: wijziging i.v.m. rapport Commissie Oort - Wet op de inkomstenbelasting

Nadere informatie

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013

NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 NIEUWIGHEDEN OP VLAK VAN HET PENSIOEN Januari 2013 1. Inleiding Eén van de eerste beslissingen van de regering Di Rupo I, had betrekking op de hervorming van de pensioenen. Intussen werden al heel wat

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen?

Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? Regeerakkoord DI RUPO I:Wat met de pensioenen? 540 dagen na de verkiezingen heeft België een nieuwe federale regering. Vincent Van Quickenborne (Open VLD) wordt de nieuwe minister van pensioenen. Hieronder

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

1. Alle belastingplichtigen

1. Alle belastingplichtigen 1. Alle belastingplichtigen Aanpassing box 3-heffing en lastenverlichting Inkomstenbelastingtarieven middeninkomens omlaag De inkomstenbelastingtarieven in de tweede en derde schijf gaan omlaag. In de

Nadere informatie

van harte welkom op deze informatieavond

van harte welkom op deze informatieavond De Rabobank en KroeseWevers heten u van harte welkom op deze informatieavond Hengelo, dinsdag 28 oktober 2014 KroeseWevers Belastingadviseurs BV Wie zijn wij 7 vestigingen 270 medewerkers German Desk -

Nadere informatie

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD

Als u gaat trouwen. Sommige inkomsten en aftrekposten kunt u verdelen. Let op! PA 940-1Z71FD 7 Als u gaat trouwen Als u gaat trouwen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw echtgenoot betalen. Trouwen kan bijvoorbeeld gevolgen hebben voor uw inkomsten en aftrekposten en uw heffingskortingen.

Nadere informatie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie

Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Administratiekantoor Van den Dungen B.V. Nieuwsbrief 2015, 4 e jaargang, 10 e editie Inhoud 1. Digitalisering van de overheid en de belastingdienst 2. Herziening box 3 per 01-01-2017 3. Belastingplan 2016:

Nadere informatie

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen

Syllabus. IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen Syllabus IB en het cafetariasysteem - uitwerkingen 2017 Uitwerking casus 1 1. Berekening loonheffing Loon uit tegenwoordige arbeid 39.071,00 Verschuldigde belasting uit werk Schijf 1 8,40% x 19.922,00

Nadere informatie

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool

Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen. Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Uw pensioen Onze zorg Over de toekomst van uw pensioen Een initiatief van sp.a Zandhoven 7 mei 2014 Greet van Gool Schema Pensioen Stand van zaken en Uitdagingen Soorten pensioenen Toekenningsvoorwaarden

Nadere informatie

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv)

1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1. Wet financiering sociale verzekeringen (Wfsv) 1.1 Algemeen 1 ¾ Wfsv regelt financiering sociale verzekeringen. ¾ Onder werking van Wfsv vallen ¾ volksverzekeringen AOW/Anw/Wlz ¾ werknemersverzekeringen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2

Als u AOW krijgt. Inhoud Wat is AOW 2 Als u AOW krijgt Inhoud Wat is AOW 2 Wie krijgt AOW 2 Vanaf wanneer krijgt u AOW 3 Hoeveel AOW krijgt u 3 Wat gaat er van uw AOW af 5 Hoe kunt u AOW krijgen 6 Andere pensioenen naast uw AOW 6 Meer informatie

Nadere informatie

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013

Kort Nieuws. Met name uit Nederland. Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 Kort Nieuws Met name uit Nederland Grensoverschrijdende inbreng in een BV: Eeuwigdurend geconserveerd bedrag mag Hoge Raad, 13 december 2013 De Nederlandse belastingwetgeving geeft de mogelijkheid om een

Nadere informatie

Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1

Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1 Bijlage bij Algemeen Overleg Partnerbegrip in de fiscaliteit 09/06/10 1 Samenwonende partners met 1 kind van 8 jaar Loon man 25.000 Loon vrouw 25.000 Verdeling aftrekposten onder partners 50/50 Uitwerking

Nadere informatie

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid

Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Checklist - Grensoverschrijdende arbeid Grensoverschrijdende arbeid neemt steeds meer toe en heeft allerlei gevolgen voor de werknemer, zijn de gezinsleden en zijn werkgever(s). Bij het bepalen van de

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2009 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht

Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Sociale verzekeringen en uitkeringen (januari) 2012 Premieoverzicht Premies per 1 januari 2012 Volksverzekeringen (premieafdracht aan Belastingdienst) premie % AOW ANW AWBZ werkgever - - - werknemer 17,91

Nadere informatie

Alleenstaande ouders en kindregelingen

Alleenstaande ouders en kindregelingen Alleenstaande ouders en kindregelingen Op deze site wordt u geïnformeerd over regelingen die in het regeerakkoord Bruggen slaan zijn opgenomen. Naar aanleiding van de plannen voor het versoberen van de

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2015 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2011 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000

1. Kosten kinderen. Netto Gezins Inkomen. Berekend per 01-07-2014. Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen. Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 1. Kosten kinderen Berekend per 01-07-2014 Netto Gezins Inkomen Besteedbaar tijdens huwelijk / samenwonen Man 0 Vrouw 0 0 Gemaximeerd tot 6000 Gevonden kosten kinderen Minimaal Maximaal bij een inkomen

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES ADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2012 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die dit als bijverdienste doen en verder geen of

Nadere informatie

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur)

Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk. drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Niet alleen de immateriële zaken zijn belangrijk drs. M.B. (Maurice) van Aanholt RB (zelfstandig belastingadviseur) Onderwerpen Wanneer betaal je in Nederland belasting en premies Fiscale gevolgen zending

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2012 2012 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Centrum voor Proces- en Productontwikkeling. de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE

Centrum voor Proces- en Productontwikkeling. de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus EA 'S-GRAVENHAGE Centrum voor Proces- en Productontwikkeling de voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA 'S-GRAVENHAGE Datum Uw brief (Kenmerk) Ons kenmerk 23 november 2007 DGB 2007-05120

Nadere informatie

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën;

Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds Handelende in overeenstemming met de Staatssecretaris van Financiën; STAATSCOURANT Officiële uitgave van het Koninkrijk der Nederlanden sinds 1814. Nr. 26031 17 december 2012 Regeling van de Minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid van 7 december 2012, 2012-0000049118,

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012

Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Sociale Verzekeringen per 1 juli 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan het wettelijk

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012

Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Sociale Verzekeringen per 1 januari 2012 Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 januari 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd omdat de uitkeringen zijn gekoppeld aan

Nadere informatie

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012.

SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. SOCIALE VERZEKERINGEN PER 1 JULI 2012. bron: Redactioneel/Rijksoverheid. door: Ton van Vugt. Uitkeringen als de AOW, ANW, WW, WIA, WAO en Wajong gaan vanaf 1 juli 2012 omhoog. De verhogingen worden doorgevoerd

Nadere informatie

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt:

Checklist 2007. Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007. Onze werkwijze is als volgt: Checklist 2007 Wij verzorgen uw aangifte inkomstenbelasting 2007 Onze werkwijze is als volgt: U kruist op onderstaand formulier aan welke situaties op u van toepassing zijn en levert het formulier met

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

PARTICULIEREN: LETOP

PARTICULIEREN: LETOP PARTICULIEREN: LETOP Gehoor geven aan de brief van de belastingdienst dat u geen aangifte inkomstenbelasting meer hoeft in te dienen kan U geld kosten! De belastingdienst stuurt op basis van de gegevens

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2014 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012

Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Pensioenen Stand van zaken op 20 januari 2012 Enkele zaken rond de pensioenregeling voor werknemers werden onlangs aangepast. We geven hier een beknopt overzicht van de nieuwe regeling zoals ze in de Wet

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Juni 2014 2014 / 3 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW?

Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? Leidraad Wel of geen ongehuwden AOW? De gevolgen voor het AOW-pensioen en de eigen bijdrage AWBZ als uw partner in een verpleeg- of verzorgingshuis verblijft. Deze leidraad is bedoeld voor echtparen waarvan

Nadere informatie

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor

Samenvatting. Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011. Partijen Voor Beeld. Kinderen D Voor T Voor Samenvatting Dossier naam: Voor-Beeld Datum: 25-08-2011 Partijen Voor Beeld Kinderen D Voor T Voor Gebruikte gegevens Voor Loondienst Inkomen conform salarisstrook: 61.392 (inclusief vakantietoeslag, Inkomsten

Nadere informatie

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren/kantoor Almere,

de inspecteur van de Belastingdienst/Randmeren/kantoor Almere, Uitspraak RECHTBANK NOORD-NEDERLAND Afdeling Bestuursrecht, belastingkamer locatie Leeuwarden procedurenummer: AWB LEE 13/970 uitspraak van de enkelvoudige belastingkamer van 17 september 2013 als bedoeld

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2007 2008 30 918 Wijziging van de Zorgverzekeringswet en andere wetten met het oog op het verzwaren van het premie-incassoregime en andere maatregelen om

Nadere informatie

Regelingen en voorzieningen CODE

Regelingen en voorzieningen CODE Regelingen en voorzieningen CODE 3.1.2.32 Gevolgen non-discriminatiebepalingen (België, Suriname, Nederlandse Antillen, Aruba) en grensarbeidersprotocol (Duitsland) voor de Wet inkomstenbelasting 2001

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2013 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor freelance gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter

Nadere informatie

Als u gaat samenwonen

Als u gaat samenwonen 2 7 Als u gaat samenwonen Als u gaat samenwonen, kan dit gevolgen hebben voor de belasting die u en uw huisgenoot betalen. Welke gevolgen dat precies zijn, hangt af van uw persoonlijke situatie. Samenwonen

Nadere informatie

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten?

Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? Regeerakkoord: wat is de impact op de pensioenen en de verzekeringsproducten? DECAVI 25 februari 2015 Florence DELOGNE Adjunct-directeur Minister van Pensioenen 1 De huidige toestand van de 1 e pijlerpensioenen

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014

Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 Pensioenhervorming treft onderwijspersoneel zeer hard 22/10/2014 De federale regering heeft allerlei besparingsmaatregelen voor ons in petto. De maatregelen die ons het hardst zullen treffen, hebben te

Nadere informatie

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012

Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Fiscale en sociale cijfers 2012 per 1 januari 2012 Belastingen Inkomstenbelasting Tarief box I Belastbaar inkomen Jonger dan 65 jaar 65 jaar en ouder van tot % totaal % totaal - 18.945 33,10% 6.270 15,20%

Nadere informatie

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014]

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014] Indien niet anders is vermeld, is de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen 1 januari 2015. WONEN EN LEVEN 1. Heffingskortingen: a. De maximale algemene heffingskorting wordt aangepast. Deze wordt minimaal

Nadere informatie

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën.

Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Bijlage: Vaststelling eigen bijdrage en besteedbaar inkomen voor een aantal categorieën. Beschrijving van de eigen bijdrage systematiek Deze bijlage geeft een beschrijving van de wijze waarop de eigen

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2016 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW

VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW VERENIGING VOOR GRENSARBEIDERS VZW Januari 2004 2004 / 1 VVG-NIEUWS driemaandelijkse uitgave afgiftekantoor: 3930 Hamont-Achel Verantwoordelijk uitgever: Diederik Verweyen, Achel Statie 58, 3930 Hamont-Achel

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1/3 STUREN NAAR: Federale Pensioendienst Beroepsactiviteit en betaalwijze - P3121 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen

Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen 1 / 3 1.1.1 Rijksdienst voor Pensioenen Controle ~ P132 Zuidertoren 1060 BRUSSEL BELGIE Model 74(93) - Verklaring over de beroepsactiviteit en de sociale uitkeringen Nationaal nummer:.. -. 1 In te vullen

Nadere informatie

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017

Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 JAN PELLEGROM ORGANISATIEADVIES Info voor gastouders over inkomen en belastingen in 2017 Vooraf Deze informatie is vooral bedoeld voor gastouders die hun werk als zogenaamde resultaatgenieter (ofwel: inkomsten

Nadere informatie

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012

Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding van de Miljoenennota 2012 Nibud, 16 september 2011 Koopkrachtberekeningen voor huishoudens met extra zorgkosten naar aanleiding

Nadere informatie

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084

Rapport. Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 Rapport Datum: 3 mei 2007 Rapportnummer: 2007/084 2 Klacht Verzoeker klaagt erover dat de Belastingdienst niet de hem bekende inkomensgegevens over het jaar 2005 heeft gebruikt als basis voor het bepalen

Nadere informatie

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen

Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen Bijlage Lindenhaeghe Examens 2013 Wft Pensioenverzekeringen 1. Fiscale cijfers lijfrente en pensioen Pagina 2 2. Vennootschaps- en inkomstenbelasting Pagina 3 3. Heffingskortingen en eigenwoningforfait

Nadere informatie