Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vervanging en onderhoud van oude stookketel"

Transcriptie

1 Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning. Opgepast sommige belastingverminderingen zijn enkel van toepassing voor woningen die minstens 5 jaar in gebruik werden genomen bij de start van de werken. Vanaf inkomstenjaar 2011 valt de belastingvermindering voor muur- en vloerisolatie weg. de individuele maatregelen Bekijk het overzicht voor De donkerblauwe bolletjes geven aan of de belastingvermindering van toepassing is, de lichtblauwe of een groene lening mogelijk is en de oranje of overdraagbaarheid kan toegepast worden. Vervanging en onderhoud van oude stookketel Welke stookketels komen in aanmerking? condensatieketels systeem van microwarmtekrachtkoppeling stookketel op hout warmtepomp Uw installateur kan u alle informatie verschaffen over welke specifieke ketels in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel en welke installatie het best past bij uw woning. Wat wordt verstaan onder onderhoud? Voor het onderhoud kan u alleen de kosten in rekening brengen die te maken hebben met het regelmatige onderhoud, het afstellen van de brander en het reinigen van de installatie. Het herstel van defecte installaties, het reinigen van de schoorsteen en allerhande wisselstukken komen niet in aanmerking. Welke zijn de voorwaarden voor fiscaal voordeel bij vervanging? de stookketel moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer de geregistreerde aannemer bevestigt dat hij de oude installatie vervangt en vermeldt de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type, serienummer van het toestel); duidt de woning aan waar de werken zijn uitgevoerd; bevestigt dat op de nieuwe ketel de EC-markering is aangebracht en dat de installatie in overeenstemming is met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels bevestigt dat de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming; voor stookketels op hout bevestigt de geregistreerde aannemer dat

2 Page 2 of 11 deze beantwoordt aan de norm EN12809; ze automatisch worden geladen en uitsluitend hout of niet-behandeld samengedrukt hout als brandstof gebruikt worden; het rendement van de ketel bij nominaal vermogen nuttig vermogen ten minste 60% bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN303-5; voor warmtepompen bevestigt de geregistreerde aannemer dat de warmtepomp voorzien is van het EG-kenmerk de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3 Welke zijn de voorwaarden voor fiscaal voordeel bij onderhoud? het onderhoud moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden de geregistreerde aannemer vermeldt de karakteristieken van de stookketel op de factuur: merk, type en serienummer van het toestel vermeldt de datum van onderhoud op de factuur Installatie van een geothermische warmtepomp de plaatsing wordt uitgevoerd door een geregistreerde aannemer; de geregistreerde aannemer bevestigt (bij nieuwbouwwoningen en bij bestaande woningen - niet ter vervanging van een cv-ketel) de warmtepomp voorzien is van het EG-kenmerk; de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3 uitsluitend geothermische warmtepompen komen in aanmerking Plaatsing van hoogrendementsbeglazing de plaatsing wordt uitgevoerd door een geregistreerde aannemer; de geregistreerde aannemer bevestigt dat de globale geleidingscoëfficiënt U van het venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B 62), lager ligt dan of gelijk is aan 2,0 W/(m 2.K). Zowel de kosten van het glas als de kosten van het raamwerk komen in aanmerking voor het fiscale voordeel.

3 Page 3 of 11 Investering in dakisolatie de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer en hij moet de isolatie uiteraard plaatsen volgens de regels van goed vakmanschap; de geregistreerde aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m 2 K/W. Plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsindeling. de plaatsing gebeurt door een geregistreerde aannemer; de geregistreerde aannemer bevestigt dat hij thermostatische kranen of een klokthermostaat, eventueel met inbegrip van een externe sonde, heeft geplaatst voor de warmteregeling van een installatie van centrale verwarming. Wanneer in de woning noch thermostatische kranen, noch een warmteregeling aanwezig zijn, bevestigt de geregistreerde aannemer, bij de plaatsing ervan, dat de twee soorten werkzaamheden zijn uitgevoerd. Energie-audit van de woning de factuur moet afgeleverd worden door een door de Vlaamse overheid erkende energiedeskundige. lijst van energiedeskundigen meer informatie over de energie-audit Installatie van een zonneboiler de zonneboiler moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer; de geregistreerde aannemer bevestigt dat de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden;

4 Page 4 of 11 de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70 ten opzichte van de horizon ligt; de aangewende techniek het mogelijk maakt om een eventueel probleem van legionellose te vermijden Plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen de fotovoltaïsche panelen moeten geplaatst worden door een geregistreerde aannemer; de geregistreerde aannemer bevestigt dat: de kenmerken van de modules beantwoorden aan de volgende vereisten: a. voor kristallijne modulen wordt norm IEC vereist, alsook een minimum rendement van 12%; b. voor de dunne-filmmodules wordt de norm IEC vereist, alsook een minumum rendement van 7%; het minimum rendement voor de omvormers hoger ligt dan 88% voor de autonome systemen en 91% voor de netgekoppelde systemen; de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden en dat de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70 ten opzichte van de horizon ligt. Enkel nog voor inkomstenjaar 2010 : Investering in muurisolatie Voor inkomstenjaar 2010 kunnen de uitgaven voor muurisolatie, in woningen die minstens 5 jaar in gebruik werden genomen bij de start van de werken, en geplaatst door een geregistreerde aannemer, ingebracht worden in de belastingaangifte onder de rubriek belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. De belastingvermindering bedraagt 40% van de investering tot een bepaald maximumbedrag. De uitgaven voor muurisolatie komen voor inkomstenjaar 2010 eveneens in aanmerking voor het belastingkrediet. De muurisolatie dient aan bepaalde thermische eisen te voldoen: De geregistreerde aannemer bevestigt dat het voor de isolatie van muren gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan : - 2 m²k/w voor de isolatie aan de buitenzijde van een muur die in contact staat met de buitenlucht, of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte (bvb isolatie van een buitenmuur die nadien met sierpleister of ander materiaal wordt afgewerkt) - 0,75 m²k/w voor de isolatie in de spouw van een spouwmuur die in contact staat met de buitenlucht, of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte. Isolatie aan de binnenkant van een muur komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

5 Page 5 of 11 Enkel nog voor inkomstenjaar 2010 : Investering in vloerisolatie Voor inkomstenjaar 2010 kunnen de uitgaven voor vloerisolatie, in woningen die minstens 5 jaar in gebruik werden genomen bij de start van de werken, en geplaatst door een geregistreerde aannemer, ingebracht worden in de belastingaangifte onder de rubriek belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. De belastingvermindering bedraagt 40% van de investering tot een bepaald maximumbedrag. De uitgaven voor vloerisolatie komen voor inkomstenjaar 2010 ook in aanmerking voor het belastingkrediet. De vloerisolatie dient aan bepaalde thermische eisen te voldoen: De geregistreerde aannemer bevestigt dat het voor de isolatie van vloeren gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan : - 1m²K/W in geval van isolatie aan de binnenzijde van een vloeroppervlak dat in contact staat met de grond of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte; (dus isolatie in de vloeropbouw zelf verwerkt) - 2 m²k/w in geval van isolatie aan de buitenzijde van een vloeroppervlak dat in contact staat met de grond of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte (dus isolatie die volledig onder de vloeropbouw zit - bvb het plafond van een kruipruimte, kelder, doorsteek,...). lage energiewoning, passiefwoning, nul energiewoning Wat is een lage-energiewoning? Onder lage-energiewoning wordt in het kader van de federale belastingvermindering een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 30 kwh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Een eerste ruwe indicatie om aan die voorwaarde te voldoen, is in de meeste gevallen een combinatie van een K-peil lager dan K25, een E-peil lager dan E40 en een goede luchtdichtheid. De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage-energiewoning is, telkens zo n 300 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 420 euro). Wat is een passiefwoning? Onder passiefwoning wordt in het kader van de federale belastingvermindering een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 15 kwh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 % van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur). De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefwoning is, telkens zo n 600 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 850 euro).

6 Page 6 of 11 Wat is een nulenergiewoning? Onder nulenergiewoning wordt in het kader van de belastingvermindering een woning verstaan die voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een nulenergiewoning is, telkens zo n 1200 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 1700 euro). Hoe kunt u een fiscaal attest verkrijgen? Het Vlaams Energieagentschap certificeert nieuwbouwwoningen op basis van de beschikbare gegevens in de EPB-aangifte. Op basis van de EPB-aangifte is af te leiden of aan de voorwaarde is voldaan (voor passiefwoningen en nulenergiewoningen altijd in combinatie met een luchtdichtheidsproef). Op blz 2 van het Energieprestatiecertificaat Bouw vindt u terug of aan de voorwaarden voldaan is (jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte). Procedure voor het bekomen van het fiscaal attest: In januari maakt het VEA een overzicht op van alle woningen die het afgelopen jaar werden ingediend en voldoen aan de eisen lage-energie, passief of nulenergie. Vervolgens worden alle EPB-aangifteplichtigen van die woningen aangeschreven om een aantal bijkomende gegevens aan te leveren, die niet via de EPB-aangifte beschikbaar zijn. Die bijkomende gegevens betreffen enerzijds de eigendomstoestand van de woning en anderzijds een controle van de adresgegevens. In het geval dat de EPB-aangifteplichtige de eigenaar van de woning is, kan de aangifteplichtige de gegevens rechtstreeks terugbezorgen aan het VEA. Als de aangifteplichtige bijvoorbeeld een bouwfirma is van een woning die intussen verkocht is, is het de bedoeling dat de bouwfirma de vraag naar bijkomende informatie doorstuurt aan de eigenaar van de woning. In het geval van een passiefwoning of een nulenergiewoning wordt ook de luchtdichtheidstest opgevraagd. Na verwerking van alle gegevens worden de attesten opgemaakt door het VEA en bezorgd aan de eigenaar(s) van de woning voor eind februari. Die informatie wordt eveneens doorgestuurd aan de FOD Financiën. Die attesten kunnen vervolgens door de belastingplichtigen worden ingediend bij de belastingaangifte van het betreffende jaar. De attesten geven 10 jaar lang recht op een belastingvermindering. Voor nieuwbouwwoningen of appartementen waarvan de EPB-aangifte in 2010 werd ingediend, werden alle attesten eind februari 2011 bezorgd aan de eigenaars. Het betreft 119 lage-energiewoningen, 5 passiefwoningen en 3 nulenergiewoningen. Nieuwbouwwoningen en bestaande woningen kunnen ook tegen betaling gecertificeerd worden door de vzw Passiefhuis-Platform. Zij zijn voor 2011 eveneens gemachtigd om certificaten voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen uit te schrijven.

7 Page 7 of 11 Algemene voorwaarden alle individuele maatregelen kunnen voor 40% worden afgetrokken, tot een maximum van 2770 (inkomstenjaar 2010) / 2830 euro (inkomstenjaar 2011) of 3600 euro (inkomstenjaar 2010) / 3680 euro (inkomstenjaar 2011). Opgelet: Deze maxima gelden voor alle maatregelen samen die in een bepaalde woning (betalingsdatum 2010 of 2011). Enkel in geval van de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen kan het verhoogde maximum worden toegepast. de datum van betaling van de factuur is bepalend voor het aanslagjaar; opgepast: sommige maatregelen zijn enkel van toepassing voor bestaande woningen (minstens 5 jaar in gebruik), voor andere maatregelen komen ook recentere woningen in aanmerking. Bekijk aandachtig het overzicht! overdraagbaarheid: bij woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn bij de start van de werken wordt het restbedrag, boven de maximale aftrek, overgedragen naar de volgende 3 belastbare tijdperken belastingkrediet: voor een aantal maatregelen (tabel2011) is een belastingkrediet van toepassing (tot eind 2012). Ook wie weinig of geen belastingen betaalt, kan in dit geval toch genieten van deze belastingverminderingen. er moet geen rekening gehouden worden met premies en subsidies; de werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer of een energieauditeur (maatregel energieaudit); alle facturen, ereloonnota's, betalingsbewijzen dienen ter beschikking gehouden te worden van de fiscus. De bewijsstukken zelf moeten niet opgestuurd worden. de aannemer moet de verplichte formuleringen op de factuur vermelden. zowel eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers kunnen de belastingvermindering aanvragen op voorwaarde dat u de investeringen kunt bewijzen met een factuur op uw naam. Aanvraagprocedure fiscaal voordeel: op papier of via tax-on-web Om te kunnen genieten van de fiscale voordelen moeten de werken worden uitgevoerd en gefactureerd door een geregistreerde aannemer. Indien u in 2010 energiebesparende investeringen heeft uitgevoerd en betaald, kunt u deze voegen bij de belastingaangifte over de inkomsten van 2010 (aanslagjaar 2011). De betalingsdatum bepaalt het inkomstenjaar voor de aangifte en dus niet de factuurdatum. Hoe aanvragen? U houdt een een kopie van de factuur of een betalingsbewijs ter beschikking van de belastingadministratie. U vult de betreffende codes in op de belastingaangifte. Opgepast. Vanaf inkomstenjaar 2009 zijn de codes op de belastingaangifte opgesplitst in diverse codes, afhankelijk van het soort maatregel en afhankelijk of u werken uitvoert in één of meerdere woningen. Belangrijk: indien u energiebesparende uitgaven hebt voor één woning moet u het betaalde factuurbedrag op de belastingaangifte invullen, indien u uitgaven hebt voor meerdere woningen, moet u een berekening maken van 40% van het factuurbedrag. Een overzicht van de in te vullen codes op

8 Page 8 of 11 de belastingaangifte en de berekeningsprocedure vindt u in volgend overzichtsdocument (docbestand). Verplichte vermelding op factuur Er zijn geen vaste formulieren die moeten ingevuld worden voor het verkrijgen van de fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen. Op de factuur of de bijlage moet de geregistreerde aannemer wel een aantal verplichte vermeldingen maken. Een voorbeeld van een bijlage die de geregistreerde aannemer kan gebruiken (pdf-bestand). Voordelen tax-on-web Vul uw belastingaangifte bij voorkeur in via Tax-on-Web. Via tax-on-web vindt u handige tools om de in te brengen bedragen voor de energiebesparende investeringen te berekenen. Uw belastingaangifte gaat sneller via het elektronische loket van tax-on-web. Voor de energiebesparende investeringen vindt u de belangrijkste in te vullen codes in dit document (doc-bestand). Als u uw belastingaangifte indient via Tax-on-Web, dan moet u de facturen en de betaalbewijzen bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst. Als uw belastingaangifte correct is ingevuld, weet u bovendien onmiddellijk hoeveel belastingen u binnenkort terugkrijgt van de fiscus, of hoeveel u eventueel nog moet bijbetalen. Wijzigingen vanaf inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012) Vanaf 1 januari 2011 veranderen een aantal zaken inzake de fiscale voordelen voor energiebesparende investeringen in woningen. 1) Indexatie bedragen belastingvermindering in 2011 De bedragen van de maximale belastingkorting voor energiebesparende maatregelen worden elk jaar aangepast aan de index. De belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen stijgt vanaf inkomstenjaar 2011 naar maximum 2830 euro in plaats van maximum 2770 euro per woning per jaar. Het maximale bedrag voor fotovoltaïsche zonnepanelen stijgt naar maximum 3680 euro in plaats van 3600 euro. Het maximum voor zonneboiler daalt vanaf inkomenstenjaar 2011 echter van 3600 euro naar het verlaagde plafond van 2830 euro. Het belastingvoordeel voor lage energiewoningen blijft behouden op 420 euro, voor passiefhuizen stijgt het van 830 naar 850 euro, voor nulenergiewoningen stijgt het van 1660 naar 1700 euro. 2) Belastingvermindering voor muurisolatie en vloerisolatie stopt vanaf inkomenstjaar De belastingvermindering voor muur- en vloerisolatie was een tijdelijke crisismaatregel voor inkomenstenjaar 2009 en Facturen die vanaf 1 januari 2011 betaald worden komen niet langer in aanmerking.

9 Page 9 of 11 Zaken die niet wijzigen in ) Belastingkrediet voor bestaande woningen. Voor woningen die al 5 jaar in gebruik worden een aantal fiscale voordelen automatisch omgezet in een belastingkrediet voor wie onvoldoende belastingen betaalt, behalve voor zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen en geothermische warmtepompen. Deze maatregel geldt voor uitgaven in 2010, 2011 en ) Beperking belastingvoordeel bij nieuwbouw Bij nieuwbouw en woningen die nog geen 5 jaar in gebruik zijn, is er geen belastingvermindering meer voor aparte energiebesparende maatregelen, behalve voor zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen en geothermische warmtepompen. 3) Belastingvoordeel voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Er is een belastingvermindering van 420 euro voor lage-energiewoningen, 850 euro voor passiefwoningen en 1700 voor nul-energiewoningen (per jaar, tien jaar lang). Voor nieuwbouwwoningen wordt dit berekend via de EPB-aangifte. Onder een lage-energiewoning wordt een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 30 kwh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Een eerste ruwe indicatie om aan die voorwaarde te voldoen, is in de meeste gevallen een combinatie van een K- peil lager dan K25, een goede luchtdichtheid en beperkte zonnewinsten in de zomer. Voor passiefwoningen mag de netto-energiebehoefte niet hoger zijn dat 15 kwh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte (+ luchtdichtheidseis). Bij een nul-energiewoning dient de resterende netto energiebehoefte nog verder gecomponseerd te worden door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. 4) Overdraagbaarheid van de belastingvermindering naar volgende 3 jaren. Wanneer een woning al ten minste 5 jaar in gebruik is genomen, en de belastingplichtige in 2011 energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingvermindering de drempel van 2830 of 3680 euro overschrijdt, mag het overschot worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdperk. Deze maatregel geldt niet voor woningen die minder dan 5 jaar in gebruik zijn genomen. 5) Intrestbonus voor energieleningen (groene leningen): opgepast laatste jaar! De federale overheid neemt de intrest ten belope van 1,5% ten laste bij leningen die natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende uitgaven als bedoeld in artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (lening tussen 1250 en euro). De rest van de intresten op die leningen die de personen zelf betalen, genieten een belastingvermindering van 40%. Deze belastingvermindering bedraagt 40% van de betaalde intresten, na aftrek van de bonificatie. Er is geen maximumbedrag bepaald. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt deze vermindering omgedeeld over de echtgenoten in functie van het inkomen van elk van de echtgenoten. Intresten die in 2012 en later worden betaald voor deze leningen blijven recht geven op een belastingvermindering. Meer informatie op website van de federale overheid.

10 Page 10 of 11 Vanaf inkomstenjaar 2010 vervangt het federale belastingkrediet de Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers In 2008 werd door de Vlaamse Regering een premie ingevoerd voor personen die energiebesparende investeringen uitvoerden in bestaande woningen en die niet kunnen genieten van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen omdat zij geen of te weinig inkomsten hebben om de belastingvermindering te kunnen toepassen. Volgende investeringen komen voor de premie in aanmerking : het plaatsen van dakisolatie, de plaatsing van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing en de plaatsing van een condensatieketel.. Deze zogenaamde premie voor niet-belastingbetalers zorgde ervoor dat de ongelijkheid met belastingbetalers, die kunnen genieten van een belastingvermindering van 40% van de energiebesparende uitgaven, werd gecompenseerd door een Vlaamse alternatieve subsidieregeling. De federale regering heeft ingezien dat de ongelijkheid die in het systeem van belastingverminderingen is ingebakken, niet langer houdbaar is. Zij heeft daarom de beslissing genomen om voor diegenen die geen of te weinig belastingen betalen om van de belastingvermindering te kunnen genieten, een belastingkrediet in te voeren. Dit belastingkrediet houdt in dat men van de federale overheid een bedrag zal ontvangen, dat overeenstemt met de belastingvermindering waarvan belastingbetalers kunnen genieten (40% van het factuurbedrag). Vanaf inkomstenjaar 2010 geldt dit belastingkrediet voor o.a. investeringen in dakisolatie, de vervanging van een bestaande cv-ketel door een condensatieketel en de plaatsing van hoogrendementsbeglazing. Door de invoering van een belastingkrediet voor alle maatregelen waarvoor de Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers van toepassing is, heeft de Vlaamse premie voor nietbelastingbetalers vanaf 2010 geen zin meer. De premie kan immers niet worden gecombineerd met de regeling voor een belastingvermindering. Niet-belastingbetalers worden dus voortaan doorverwezen naar de federale overheid om het belastingkrediet aan te vragen voor de plaatsing in een bestaande woning van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing of een condensatieketel ter vervanging van een bestaande cv-ketel. Dit belastingkrediet zal kunnen aangevraagd worden via de belastingaangifte over de inkomsten van 2010 (belastingbrief van juni 2011). Documenten met informatie Omzendbrief 22 februari 2011 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB92 op het stuk van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning - 10 september 2010 (pdf-bestand) Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek en inzake de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen - 1 september 2006 (doc-bestand; 36 kb)

11 Page 11 of 11 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning - 20 december 2002 (doc-bestand; 38,5 kb) Brochure Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2011 (pdf-bestand) Brochure Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2010 (pdf-bestand) Brochure Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2009 (pdf-bestand) Federaal Ministerie van Economische Zaken en de brochure van de Federale overheid (pdf-bestand) Een voorbeeld van de bijlage die de aannemer kan gebruiken (pdf-bestand) Een voorbeeld van de bijlage die een erkend energiedeskundige kan gebruiken voor de energieaudit (pdf-bestand) Uittreksel uit de programmawet van , gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van : Art. 11. In artikel 14524, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de programmawet van 5 augustus 2003, bij de wet van 31 juli 2004 en bij de programmawet van 27 december 2005, worden de woorden «1.000 euro» vervangen door de woorden «2.000 EUR».

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW):

Gegevens betreffende de uitgevoerde werken + hun aandeel in de factuurprijs (inclusief BTW): Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1, eerste lid, 1 tot 6, WIB 92. Model geldig

Nadere informatie

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :...

Naam :... Straat + nr :... Gemeente :... Registratienummer :... Straat + nr :... Gemeente :... Naam klant :... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24, 1 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer :.. van../../.

Nadere informatie

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:...

Bijlage bij factuur nummer:.. van../../. Naam:... Straat + nr:... Gemeente:... Straat + nr:... Gemeente:... Naam klant:... Bijlage bij de factuur, in toepassing van artikel 63 11 KB/WIB 92, in het kader van de vermindering voor energiebesparende uitgaven, beoogd in artikel 145 24 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer:.. van../../.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2009 (aanslagjaar 2010) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011

Overzicht premies energiebesparende investeringen 2011 Overzicht energiebesparende investeringen 2011 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Photovoltaïsche zonnecellen... 3 Zonneboiler... 4 Zonneboiler... 4 Hemelwater... 6 Hemelwaterinstallatie... 6 Infiltratie...

Nadere informatie

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap

Premies 2011. Vlaams Energieagentschap Premies 2011 Vlaams Energieagentschap Fiscale voordelen 2011 Sinds 2010: heel duidelijk onderscheid tussen bestaande woningen (al 5 jaar in gebruik bij de start van de werken) en nieuwbouw. Bij bestaande

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Belastingvermindering voor dakisolatie. Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Belastingvermindering voor dakisolatie Inkomsten 2012 (aangifte 2013) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Voor wie? Om aanspraak te kunnen maken op een belastingvermindering

Nadere informatie

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN

SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN SUBSIDIES PREMIES BELASTINGVOORDELEN RENOVEREN ENERGIEZUINIG MAKEN AANPASSEN Fiscaal voordeel Verbeterings- en aanpassingspremie Renovatiepremie Vlaamse dakisolatiepremie Infrax-premies Fiscaal voordeel

Nadere informatie

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1

Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen. folder niet-belastingbetalers vo1 1 8 Vlaamse premie voor energiebesparende investeringen door niet-belastingbetalers Inleiding Komt u in aanmerking? Algemene voorwaarden De Vlaamse overheid wil dat elke woning tegen beschikt over een geïsoleerd

Nadere informatie

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11

VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 ECOWONE_DO_11001.book Page 5 Thursday, June 16, 2011 11:14 AM INHOUDSTAFEL VOORWOORD 3 INHOUDSTAFEL 5 DEEL 1 DE GROENE LENING 11 1. Voorwaarden 11 1.1. Kredietnemer 11 1.2. Kredietgever 13 1.3. Type lening

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende investeringen. Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende investeringen Inkomsten 2008 (aanslagjaar 2009) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren worden

Nadere informatie

5.2. Hoe groot is het voordeel?

5.2. Hoe groot is het voordeel? 5.2. Hoe groot is het voordeel? Be ta l i n g e n in 2012 é n ov e r e e n ko m s t a f g e s l ot e n t o t e n m e t 27.11.2011: Pe r c e n tage belastingv e r m i n d e r i n g Ov e r d r a agba a r

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom

Luc Maes, Schepen voor Energiebeleid, Beveren. Welkom Welkom 2. Beleggen in energiebesparing en alternatieve energie Een rendabele uitdaging Luc Maes, schepen van energiebeleid Gemeente Beveren Programma 1. Introductie 2. Overzicht fiscale aftrekken en premies

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2008 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN.

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012

Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 Na-isolatie van spouwmuren premies en communicatie 2012 7 februari 2012 Geert Flipts Energierenovatieprogramma 2020 Prioriteiten: dak/glas/verwarming/muur Premies 2011 bestaande woningen Ruim 60.000 dakisolatiepremies

Nadere informatie

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011

ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 ENERGIEPREMIEWIJZER Januari 2011 Copyright - samenstelling 2011 - Vlaamse Confederatie Bouw (VCB), Brussel Alles uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt door middel van druk,

Nadere informatie

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014

Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Premies voor energiebesparende investeringen in 2014 Inhoud Premies voor energiebesparende investeringen in 2014... Een overzicht van de premies die sinds 1 januari van kracht zijn.... Nieuw in 2014...

Nadere informatie

14524 WIB 92. Woning waar de werken werden uitgevoerd:

14524 WIB 92. Woning waar de werken werden uitgevoerd: Bijlage bij factuur, toepassg artikel 6311 vermrg ergiebespar uitgav, KB/WIB beoogd 92, artikel kar 14524 WIB 92 Bijlage bij factuur nummer:..../../. Uitvoerr werk: Naam:... Straat + nr:... Gemte:... Registratiummer:...

Nadere informatie

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010

Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 19/07/2010 Energiebesparende investeringen voor particulieren anno 2010 Valt er fiscaal nog iets te rapen als je energiebesparende uitgaven laat uitvoeren aan de woning in 2010? Welke uitgaven geven nog

Nadere informatie

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik

Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik Subsidiereglement voor rationeel energiegebruik (Gemeenteraadsbeslissing: 21.02.2011) Afdeling 1 : Aanwending van alternatieve energievormen. Artikel 1: Definities Voor toepassing in afdeling 1 gelden

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen

Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen 2011 Stad Landen Stationsstraat 29 3400 LANDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel : Overzicht premies en tegemoetkomingen Landen Subtitel :

Nadere informatie

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen

Artikel 1 Definities Artikel 2 Subsidiebedragen SUBSIDIEREGLEMENT Subsidie voor de plaatsing van een thermische zonne-installatie, vloerisolatie, muurisolatie, dak- en zoldervloerisolatie, superisolerende beglazing, een condensatieketel op aardgas of

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter

Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter 2011 Gemeente Linter Helen-Bosstraat 43 3350 LINTER Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel : Overzicht premies en tegemoetkomingen Linter Subtitel

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden;

Overwegende dat de emissies op basis van fossiele brandstoffen op korte of lange termijn de buffercapaciteit van de biosfeer kunnen overschrijden; Gelet op de bepalingen van gemeentedecreet inzonderheid op artikel 42; Gelet op de ondertekende samenwerkingsovereenkomst Milieu als opstap naar duurzame ontwikkeling waarbij de stad Landen zich ertoe

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE

AANVRAAGFORMULIER VOOR HET VERKRIJGEN VAN EEN GEMEENTELIJKE PREMIE VOOR HET PLAATSEN VAN EEN CONDENSATIEKETEL OP STOOKOLIE BIJLAGE 2 lijk subsidiereglement van condensatieketels op stookolie ter vervanging van een oude verwarmingsketel in een bestaande woning of appartement. Artikel 1 Algemeen Binnen de perken van de jaarlijks

Nadere informatie

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C.

Nieuwigheden aanslagjaar 2013 inzake bepaalde belastingverminderingen en aftrekbare bestedingen. Aan alle ambtenaren van de niveaus A, B en C. Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Personenbelasting Circulaire nr. Ci.RH.331/625.119 (AAFisc Nr. 37/2013) dd. 09.10.2013 Belastingvermindering Aftrekbare besteding Vermindering

Nadere informatie

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES

OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES OVERZICHT MILIEUSUBSIDIES Subsidies i.v.m. Water Energie Natuur Afvalpreventie Mobiliteit Herent PARTICULIEREN 2010 Overzicht subsidies Herent versie april 10 pagina 1 MILIEUSUBSIDIES (particulieren) THEMA

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie energieprestatiecertificaat straat Hoogstraat nummer 570 bus postnummer 9235 gemeente Fruitrode bestemming eengezinswoning type open bebouwing softwareversie 1.0 berekend energieverbruik (kwh/m²): 380

Nadere informatie

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te

Adres : Telefoonr/GSM : Email : heeft werken in het kader van duurzaam bouwen uitgevoerd aan de woning gelegen te BELANGRIJK: De hierna gevraagde gegevens zijn noodzakelijk voor het bepalen van de stedelijke subsidie. Ingeval van twijfel kan u voor inlichtingen steeds terecht bij het stadsbestuur, dienst milieu, tijdens

Nadere informatie

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek

Premies. Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek Premies Stad Brugge Eandis Vlaanderen belastingaftrek woondienst opknappremie 2016 Infoavond: Van eerste steen tot laatste euro 24 november 2016 OPKNAPPREMIE 2016 WELKE WONINGEN KOMEN IN AANMERKING? -

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat straat Sint-Bernardsesteenweg nummer 269 bus 3 bestemming appartement type softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m2): 379 Het berekende energieverbruik is een inschatting

Nadere informatie

Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden 2011 Gemeente Hoegaarden Gemeenteplein 1 3320 HOEGAARDEN Beter Wonen aan de Gete Landen, 21 juni 2011 Titel :Overzicht premies en tegemoetkomingen Hoegaarden

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Uitgave 2005 Inleiding Waarom energie besparen? In het kader van de hervorming van de inkomstenbelasting wordt

Nadere informatie

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011

Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Bijlage Personenbelasting definitieve versie aj. 2011 Inhoudelijke wijzigingen Aangifteformulier / rubrieknummers Deze versie is gebaseerd op de rubrieken van het aangifteformulier aj. 2011. Het berekeningsprogramma

Nadere informatie

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst!

REG-premies 2011. REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik. Verkleinen. Meerdere premies voor éénzelfde investering. Soms maak je winst! REG-premies 2011 Dries Bruyneel Duurzaamheidsambtenaar Stad Deinze Infoavond V.T.I. Deinze 06.10.2011 REG-premies? Stimuleren Rationeel EnergieGebruik Verkleinen Investering Terugverdientijd Meerdere premies

Nadere informatie

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting

Energiepremies 2014. Energiepremies 2014. De drie bedragcategorieën voor de energiepremies. A - Energiestudies. B - Isolatie en verluchting De drie bedragcategorieën voor de energiepremies Energiepremies 2014 A - basispremie: voor alle types aanvragers B - premie "gemiddeld inkomen": voor gezinnen met een inkomen tussen 30.000/jaar en 60.000/jaar

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u

Nadere informatie

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen.

Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap. Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Inleiding Waarom energie besparen? In het kader van de hervorming van de inkomstenbelasting wordt het voor

Nadere informatie

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2):

energiedeskundige / Dit certtficaat is geldig tot en met 27 juni 2021 berekend energieverbruik (kwh/m 2): certificaatnummer 20110627-0000869054-00000007-9 straat Wijngaardstraat nummer 39 bus bestemming type eengezinswoning gesloten bebouwing softwareversie 1.3.3 berekend energieverbruik (kwh/m 2): Het berekende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Verlorenkoststraat nummer 73 bus 21 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 163 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat certificaatnummer 20120515-0001118936-00000005-8 nummer postnummer Voorhavenlaan 33 9000 bus gemeente A 101 Gent bestemming type appartement - softwareversie 1.3.3 berekend

Nadere informatie

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

1216 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Lammekensknok 94 8770 gemeente Ingelmunster bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1216 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Voorthoek nummer 86 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1033

Nadere informatie

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen.

Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Maak uw huis energiezuinig en betaal minder belastingen. Uitgave 2007 Inleiding Waarom energie besparen? In het kader van de hervorming van de inkomstenbelasting wordt het voor particulieren nog interessanter

Nadere informatie

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

385 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer De Meers 23 2170 gemeente Antwerpen bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²ar): 385 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Wezersebaan nummer 3 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 917

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Lindenlaan nummer 29 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat Vri jteken i ng sbed i ng De meeste maatregelen die opgenomen zijn op dit certificaat, zijn op dit moment kosteneffectief of kunnen dat worden binnen de geldigheidsduur van het certificaat. Mogelijk zijn

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

690 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

690 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Rijsel 64 8200 gemeente Brugge bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1950 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 690 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Toekomststraat nummer 25 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Willem de Croylaan nummer 23 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kapellestraat nummer 17 bus 102 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 177 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Asschoutstraatje nummer 1 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Koewacht nummer 25 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 492 De

Nadere informatie

724 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

724 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Frans Devoghellaan 16 1750 gemeente Lennik bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 724 De energiescore laat

Nadere informatie

619 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

619 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Sint-Anna 2 9420 gemeente Erpe-Mere bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 619 De energiescore laat toe om

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Klotstraat nummer 33 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 562

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gijselbosstraat nummer 9 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.7.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Domentveldstraat nummer 45 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1965 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Pelsstraat nummer 56 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 747

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Beekstraat nummer 4 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 208

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Doelstraat nummer 63 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.11.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kleemstraat nummer 26 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 1147

Nadere informatie

190 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken.

190 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van appartementen te vergelijken. nummer postnummer Koninklijke Baan 81A bus 0404 8670 gemeente Koksijde bestemming appartement type - bouwjaar 2005 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 190 De energiescore laat toe

Nadere informatie

750 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

750 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Doorniksewijk 128 8500 gemeente Kortrijk bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1955 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 750 De energiescore

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand.

730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. 730 euro belastingvermindering voor de beveiliging van woningen tegen inbraak en brand. Inleiding U bent belastingplichtig en u doet een investering voor het beveiligen van uw woning (eigen woning of gehuurd)

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Weertersteenweg nummer 394 bus bestemming type eengezinswoning open bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Leuvensesteenweg nummer 6 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.12.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat P.P. Rubensstraat nummer 26 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1985 softwareversie 9.12.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Koningsarendlaan nummer 48 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Ernest Solvaystraat nummer 52 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1934 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Groenstraat nummer 2 bus bestemming eengezinswoning type halfopen bebouwing bouwjaar 1900 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Gemeentestraat nummer 156 bus 0001 bestemming appartement type - bouwjaar 1999 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie.

Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie. Aangepast gemeentelijk subsidiereglement voor bepaalde werken bij nieuwbouw of renovatie. Definities: Woning:onroerend goed dat als zelfstandige woongelegenheid bestaat uit een lokaal of geheel van aansluitende

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Fruithoflaan nummer 13 bus *2/2 bestemming appartement type - softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²ar): 241 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Muidepoort nummer 120 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1870 softwareversie 9.8.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Kastanjeboomlaan nummer 14 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwar 1966 softwareversie 9.10.0 berekende energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer Leuvensesteenweg 383 2800 gemeente Mechelen bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwjaar 1959 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 348 De energiescore

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Steenweg van Grembergen nummer 11 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore

Nadere informatie

De nieuwe energiepremies

De nieuwe energiepremies De nieuwe energiepremies PERSBERICHT 23/1/2012 VLAANDEREN VERNIEUWT PREMIEAANBOD De Vlaamse regering heeft op 1 januari nieuwe premies ingevoerd voor energiebesparende investeringen in woningen. Dankzij

Nadere informatie

600 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken.

600 De energiescore laat toe om de energiezuinigheid van woningen te vergelijken. nummer postnummer Beukendreef 33 9401 gemeente Ninove bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1958 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 600 De energiescore laat toe

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Alfons Vandenboschstraat nummer 32 bus bestemming eengezinswoning type gesloten bebouwing bouwar 1955 softwareversie 9.7.1 berekende energiescore

Nadere informatie

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING

AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING AANVRAAGFORMULIER ENERGIELENING Gegevens van de kredietaanvrager Persoonlijke gegevens Aanspreking: Dhr. Mvr. Naam:... Voornaam:... Postcode:... Stad / gemeente:... Rijksregisternummer: Telefoon:... Gsm:...

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Tomstraat nummer 19 bus bestemming type eengezinswoning halfopen bebouwing softwareversie 9.15.1 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Romeinsesteenweg nummer 29 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar 1958 softwareversie 9.9.0 berekende energiescore

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat

energieprestatiecertificaat energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie straat Wurmstraat nummer 21 bus bestemming eengezinswoning type open bebouwing bouwjaar - softwareversie 9.12.0 berekende energiescore (kwh/m²jaar):

Nadere informatie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie

energieprestatiecertificaat bestaand gebouw met woonfunctie nummer postnummer Sint-Lutgardis 18 bus 1 2170 gemeente Antwerpen bestemming appartement type - bouwjaar 1950 softwareversie 1.5.2 berekende energiescore (kwh/m²jaar): 240 De energiescore laat toe om de

Nadere informatie