Vervanging en onderhoud van oude stookketel

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Vervanging en onderhoud van oude stookketel"

Transcriptie

1 Page 1 of 11 de belastingvermindering U kan voor het inkomstenjaar 2010 belastingvermindering krijgen voor 10 individuele energiebesparende maatregelen en voor een investering in een lage energiewoning, een passiefwoning of een nul energiewoning. Opgepast sommige belastingverminderingen zijn enkel van toepassing voor woningen die minstens 5 jaar in gebruik werden genomen bij de start van de werken. Vanaf inkomstenjaar 2011 valt de belastingvermindering voor muur- en vloerisolatie weg. de individuele maatregelen Bekijk het overzicht voor De donkerblauwe bolletjes geven aan of de belastingvermindering van toepassing is, de lichtblauwe of een groene lening mogelijk is en de oranje of overdraagbaarheid kan toegepast worden. Vervanging en onderhoud van oude stookketel Welke stookketels komen in aanmerking? condensatieketels systeem van microwarmtekrachtkoppeling stookketel op hout warmtepomp Uw installateur kan u alle informatie verschaffen over welke specifieke ketels in aanmerking komen voor het fiscaal voordeel en welke installatie het best past bij uw woning. Wat wordt verstaan onder onderhoud? Voor het onderhoud kan u alleen de kosten in rekening brengen die te maken hebben met het regelmatige onderhoud, het afstellen van de brander en het reinigen van de installatie. Het herstel van defecte installaties, het reinigen van de schoorsteen en allerhande wisselstukken komen niet in aanmerking. Welke zijn de voorwaarden voor fiscaal voordeel bij vervanging? de stookketel moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer de geregistreerde aannemer bevestigt dat hij de oude installatie vervangt en vermeldt de beschikbare kenmerken van de oude stookketel (merk, type, serienummer van het toestel); duidt de woning aan waar de werken zijn uitgevoerd; bevestigt dat op de nieuwe ketel de EC-markering is aangebracht en dat de installatie in overeenstemming is met het KB van 18 maart 1997 betreffende de rendementseisen voor nieuwe olie- en gasgestookte centraleverwarmingsketels bevestigt dat de schoorsteen in overeenstemming is met het nieuwe systeem van de verwarming; voor stookketels op hout bevestigt de geregistreerde aannemer dat

2 Page 2 of 11 deze beantwoordt aan de norm EN12809; ze automatisch worden geladen en uitsluitend hout of niet-behandeld samengedrukt hout als brandstof gebruikt worden; het rendement van de ketel bij nominaal vermogen nuttig vermogen ten minste 60% bedraagt in overeenstemming met de rendementseisen die zijn opgenomen in de norm EN303-5; voor warmtepompen bevestigt de geregistreerde aannemer dat de warmtepomp voorzien is van het EG-kenmerk de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3 Welke zijn de voorwaarden voor fiscaal voordeel bij onderhoud? het onderhoud moet door een geregistreerde aannemer uitgevoerd worden de geregistreerde aannemer vermeldt de karakteristieken van de stookketel op de factuur: merk, type en serienummer van het toestel vermeldt de datum van onderhoud op de factuur Installatie van een geothermische warmtepomp de plaatsing wordt uitgevoerd door een geregistreerde aannemer; de geregistreerde aannemer bevestigt (bij nieuwbouwwoningen en bij bestaande woningen - niet ter vervanging van een cv-ketel) de warmtepomp voorzien is van het EG-kenmerk; de globale prestatiecoëfficiënt hoger is dan of gelijk is aan 3 uitsluitend geothermische warmtepompen komen in aanmerking Plaatsing van hoogrendementsbeglazing de plaatsing wordt uitgevoerd door een geregistreerde aannemer; de geregistreerde aannemer bevestigt dat de globale geleidingscoëfficiënt U van het venster (raamwerk + beglazing), berekend volgens de vereenvoudigde formules van de geldende norm (NBN B 62), lager ligt dan of gelijk is aan 2,0 W/(m 2.K). Zowel de kosten van het glas als de kosten van het raamwerk komen in aanmerking voor het fiscale voordeel.

3 Page 3 of 11 Investering in dakisolatie de werkzaamheden moeten worden uitgevoerd door een geregistreerde aannemer en hij moet de isolatie uiteraard plaatsen volgens de regels van goed vakmanschap; de geregistreerde aannemer bevestigt dat het gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter is dan 2,5 m 2 K/W. Plaatsing van thermostatische kranen of een kamerthermostaat met tijdsindeling. de plaatsing gebeurt door een geregistreerde aannemer; de geregistreerde aannemer bevestigt dat hij thermostatische kranen of een klokthermostaat, eventueel met inbegrip van een externe sonde, heeft geplaatst voor de warmteregeling van een installatie van centrale verwarming. Wanneer in de woning noch thermostatische kranen, noch een warmteregeling aanwezig zijn, bevestigt de geregistreerde aannemer, bij de plaatsing ervan, dat de twee soorten werkzaamheden zijn uitgevoerd. Energie-audit van de woning de factuur moet afgeleverd worden door een door de Vlaamse overheid erkende energiedeskundige. lijst van energiedeskundigen meer informatie over de energie-audit Installatie van een zonneboiler de zonneboiler moet geplaatst worden door een geregistreerde aannemer; de geregistreerde aannemer bevestigt dat de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden;

4 Page 4 of 11 de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70 ten opzichte van de horizon ligt; de aangewende techniek het mogelijk maakt om een eventueel probleem van legionellose te vermijden Plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen de fotovoltaïsche panelen moeten geplaatst worden door een geregistreerde aannemer; de geregistreerde aannemer bevestigt dat: de kenmerken van de modules beantwoorden aan de volgende vereisten: a. voor kristallijne modulen wordt norm IEC vereist, alsook een minimum rendement van 12%; b. voor de dunne-filmmodules wordt de norm IEC vereist, alsook een minumum rendement van 7%; het minimum rendement voor de omvormers hoger ligt dan 88% voor de autonome systemen en 91% voor de netgekoppelde systemen; de oriëntatie van de panelen tussen het oosten en het westen ligt via het zuiden en dat de hellingshoek van de vaste panelen tussen 0 en 70 ten opzichte van de horizon ligt. Enkel nog voor inkomstenjaar 2010 : Investering in muurisolatie Voor inkomstenjaar 2010 kunnen de uitgaven voor muurisolatie, in woningen die minstens 5 jaar in gebruik werden genomen bij de start van de werken, en geplaatst door een geregistreerde aannemer, ingebracht worden in de belastingaangifte onder de rubriek belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. De belastingvermindering bedraagt 40% van de investering tot een bepaald maximumbedrag. De uitgaven voor muurisolatie komen voor inkomstenjaar 2010 eveneens in aanmerking voor het belastingkrediet. De muurisolatie dient aan bepaalde thermische eisen te voldoen: De geregistreerde aannemer bevestigt dat het voor de isolatie van muren gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan : - 2 m²k/w voor de isolatie aan de buitenzijde van een muur die in contact staat met de buitenlucht, of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte (bvb isolatie van een buitenmuur die nadien met sierpleister of ander materiaal wordt afgewerkt) - 0,75 m²k/w voor de isolatie in de spouw van een spouwmuur die in contact staat met de buitenlucht, of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte. Isolatie aan de binnenkant van een muur komt niet in aanmerking voor de belastingvermindering.

5 Page 5 of 11 Enkel nog voor inkomstenjaar 2010 : Investering in vloerisolatie Voor inkomstenjaar 2010 kunnen de uitgaven voor vloerisolatie, in woningen die minstens 5 jaar in gebruik werden genomen bij de start van de werken, en geplaatst door een geregistreerde aannemer, ingebracht worden in de belastingaangifte onder de rubriek belastingvermindering voor energiebesparende investeringen. De belastingvermindering bedraagt 40% van de investering tot een bepaald maximumbedrag. De uitgaven voor vloerisolatie komen voor inkomstenjaar 2010 ook in aanmerking voor het belastingkrediet. De vloerisolatie dient aan bepaalde thermische eisen te voldoen: De geregistreerde aannemer bevestigt dat het voor de isolatie van vloeren gebruikte isolatiemateriaal een thermische weerstand R heeft die gelijk is aan of groter dan : - 1m²K/W in geval van isolatie aan de binnenzijde van een vloeroppervlak dat in contact staat met de grond of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte; (dus isolatie in de vloeropbouw zelf verwerkt) - 2 m²k/w in geval van isolatie aan de buitenzijde van een vloeroppervlak dat in contact staat met de grond of met een niet-verwarmde of niet tegen de vorst beschermde ruimte (dus isolatie die volledig onder de vloeropbouw zit - bvb het plafond van een kruipruimte, kelder, doorsteek,...). lage energiewoning, passiefwoning, nul energiewoning Wat is een lage-energiewoning? Onder lage-energiewoning wordt in het kader van de federale belastingvermindering een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 30 kwh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Een eerste ruwe indicatie om aan die voorwaarde te voldoen, is in de meeste gevallen een combinatie van een K-peil lager dan K25, een E-peil lager dan E40 en een goede luchtdichtheid. De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een lage-energiewoning is, telkens zo n 300 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 420 euro). Wat is een passiefwoning? Onder passiefwoning wordt in het kader van de federale belastingvermindering een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 15 kwh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Bij een luchtdichtheidsproef (overeenkomstig de norm NBN EN 13829) met een drukverschil tussen binnen- en buitenomgeving van 50 pascal is het luchtverlies niet groter dan 60 % van het volume van de woning per uur (n50 niet groter dan 0,6/uur). De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een passiefwoning is, telkens zo n 600 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 850 euro).

6 Page 6 of 11 Wat is een nulenergiewoning? Onder nulenergiewoning wordt in het kader van de belastingvermindering een woning verstaan die voldoet aan de voorwaarden van een passiefwoning en waarin de resterende energievraag voor ruimteverwarming en koeling volledig wordt gecompenseerd door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. De belastingvermindering bedraagt gedurende tien opeenvolgende belastbare tijdperken, vanaf het belastbaar tijdperk waarin is vastgesteld dat de woning een nulenergiewoning is, telkens zo n 1200 euro (het geïndexeerde bedrag voor inkomstenjaar 2011 bedraagt 1700 euro). Hoe kunt u een fiscaal attest verkrijgen? Het Vlaams Energieagentschap certificeert nieuwbouwwoningen op basis van de beschikbare gegevens in de EPB-aangifte. Op basis van de EPB-aangifte is af te leiden of aan de voorwaarde is voldaan (voor passiefwoningen en nulenergiewoningen altijd in combinatie met een luchtdichtheidsproef). Op blz 2 van het Energieprestatiecertificaat Bouw vindt u terug of aan de voorwaarden voldaan is (jaarlijkse netto-energiebehoefte voor verwarming en koeling per eenheid vloeroppervlakte). Procedure voor het bekomen van het fiscaal attest: In januari maakt het VEA een overzicht op van alle woningen die het afgelopen jaar werden ingediend en voldoen aan de eisen lage-energie, passief of nulenergie. Vervolgens worden alle EPB-aangifteplichtigen van die woningen aangeschreven om een aantal bijkomende gegevens aan te leveren, die niet via de EPB-aangifte beschikbaar zijn. Die bijkomende gegevens betreffen enerzijds de eigendomstoestand van de woning en anderzijds een controle van de adresgegevens. In het geval dat de EPB-aangifteplichtige de eigenaar van de woning is, kan de aangifteplichtige de gegevens rechtstreeks terugbezorgen aan het VEA. Als de aangifteplichtige bijvoorbeeld een bouwfirma is van een woning die intussen verkocht is, is het de bedoeling dat de bouwfirma de vraag naar bijkomende informatie doorstuurt aan de eigenaar van de woning. In het geval van een passiefwoning of een nulenergiewoning wordt ook de luchtdichtheidstest opgevraagd. Na verwerking van alle gegevens worden de attesten opgemaakt door het VEA en bezorgd aan de eigenaar(s) van de woning voor eind februari. Die informatie wordt eveneens doorgestuurd aan de FOD Financiën. Die attesten kunnen vervolgens door de belastingplichtigen worden ingediend bij de belastingaangifte van het betreffende jaar. De attesten geven 10 jaar lang recht op een belastingvermindering. Voor nieuwbouwwoningen of appartementen waarvan de EPB-aangifte in 2010 werd ingediend, werden alle attesten eind februari 2011 bezorgd aan de eigenaars. Het betreft 119 lage-energiewoningen, 5 passiefwoningen en 3 nulenergiewoningen. Nieuwbouwwoningen en bestaande woningen kunnen ook tegen betaling gecertificeerd worden door de vzw Passiefhuis-Platform. Zij zijn voor 2011 eveneens gemachtigd om certificaten voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen uit te schrijven.

7 Page 7 of 11 Algemene voorwaarden alle individuele maatregelen kunnen voor 40% worden afgetrokken, tot een maximum van 2770 (inkomstenjaar 2010) / 2830 euro (inkomstenjaar 2011) of 3600 euro (inkomstenjaar 2010) / 3680 euro (inkomstenjaar 2011). Opgelet: Deze maxima gelden voor alle maatregelen samen die in een bepaalde woning (betalingsdatum 2010 of 2011). Enkel in geval van de plaatsing van fotovoltaïsche zonnepanelen kan het verhoogde maximum worden toegepast. de datum van betaling van de factuur is bepalend voor het aanslagjaar; opgepast: sommige maatregelen zijn enkel van toepassing voor bestaande woningen (minstens 5 jaar in gebruik), voor andere maatregelen komen ook recentere woningen in aanmerking. Bekijk aandachtig het overzicht! overdraagbaarheid: bij woningen die al minstens 5 jaar in gebruik zijn bij de start van de werken wordt het restbedrag, boven de maximale aftrek, overgedragen naar de volgende 3 belastbare tijdperken belastingkrediet: voor een aantal maatregelen (tabel2011) is een belastingkrediet van toepassing (tot eind 2012). Ook wie weinig of geen belastingen betaalt, kan in dit geval toch genieten van deze belastingverminderingen. er moet geen rekening gehouden worden met premies en subsidies; de werken moeten uitgevoerd worden door een aannemer of een energieauditeur (maatregel energieaudit); alle facturen, ereloonnota's, betalingsbewijzen dienen ter beschikking gehouden te worden van de fiscus. De bewijsstukken zelf moeten niet opgestuurd worden. de aannemer moet de verplichte formuleringen op de factuur vermelden. zowel eigenaars, naakte eigenaars, huurders, erpachters, opstalhouders, vruchtgebruikers kunnen de belastingvermindering aanvragen op voorwaarde dat u de investeringen kunt bewijzen met een factuur op uw naam. Aanvraagprocedure fiscaal voordeel: op papier of via tax-on-web Om te kunnen genieten van de fiscale voordelen moeten de werken worden uitgevoerd en gefactureerd door een geregistreerde aannemer. Indien u in 2010 energiebesparende investeringen heeft uitgevoerd en betaald, kunt u deze voegen bij de belastingaangifte over de inkomsten van 2010 (aanslagjaar 2011). De betalingsdatum bepaalt het inkomstenjaar voor de aangifte en dus niet de factuurdatum. Hoe aanvragen? U houdt een een kopie van de factuur of een betalingsbewijs ter beschikking van de belastingadministratie. U vult de betreffende codes in op de belastingaangifte. Opgepast. Vanaf inkomstenjaar 2009 zijn de codes op de belastingaangifte opgesplitst in diverse codes, afhankelijk van het soort maatregel en afhankelijk of u werken uitvoert in één of meerdere woningen. Belangrijk: indien u energiebesparende uitgaven hebt voor één woning moet u het betaalde factuurbedrag op de belastingaangifte invullen, indien u uitgaven hebt voor meerdere woningen, moet u een berekening maken van 40% van het factuurbedrag. Een overzicht van de in te vullen codes op

8 Page 8 of 11 de belastingaangifte en de berekeningsprocedure vindt u in volgend overzichtsdocument (docbestand). Verplichte vermelding op factuur Er zijn geen vaste formulieren die moeten ingevuld worden voor het verkrijgen van de fiscale voordelen voor energiebesparende maatregelen. Op de factuur of de bijlage moet de geregistreerde aannemer wel een aantal verplichte vermeldingen maken. Een voorbeeld van een bijlage die de geregistreerde aannemer kan gebruiken (pdf-bestand). Voordelen tax-on-web Vul uw belastingaangifte bij voorkeur in via Tax-on-Web. Via tax-on-web vindt u handige tools om de in te brengen bedragen voor de energiebesparende investeringen te berekenen. Uw belastingaangifte gaat sneller via het elektronische loket van tax-on-web. Voor de energiebesparende investeringen vindt u de belangrijkste in te vullen codes in dit document (doc-bestand). Als u uw belastingaangifte indient via Tax-on-Web, dan moet u de facturen en de betaalbewijzen bewaren voor een eventuele controle door de belastingdienst. Als uw belastingaangifte correct is ingevuld, weet u bovendien onmiddellijk hoeveel belastingen u binnenkort terugkrijgt van de fiscus, of hoeveel u eventueel nog moet bijbetalen. Wijzigingen vanaf inkomstenjaar 2011 (aanslagjaar 2012) Vanaf 1 januari 2011 veranderen een aantal zaken inzake de fiscale voordelen voor energiebesparende investeringen in woningen. 1) Indexatie bedragen belastingvermindering in 2011 De bedragen van de maximale belastingkorting voor energiebesparende maatregelen worden elk jaar aangepast aan de index. De belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen stijgt vanaf inkomstenjaar 2011 naar maximum 2830 euro in plaats van maximum 2770 euro per woning per jaar. Het maximale bedrag voor fotovoltaïsche zonnepanelen stijgt naar maximum 3680 euro in plaats van 3600 euro. Het maximum voor zonneboiler daalt vanaf inkomenstenjaar 2011 echter van 3600 euro naar het verlaagde plafond van 2830 euro. Het belastingvoordeel voor lage energiewoningen blijft behouden op 420 euro, voor passiefhuizen stijgt het van 830 naar 850 euro, voor nulenergiewoningen stijgt het van 1660 naar 1700 euro. 2) Belastingvermindering voor muurisolatie en vloerisolatie stopt vanaf inkomenstjaar De belastingvermindering voor muur- en vloerisolatie was een tijdelijke crisismaatregel voor inkomenstenjaar 2009 en Facturen die vanaf 1 januari 2011 betaald worden komen niet langer in aanmerking.

9 Page 9 of 11 Zaken die niet wijzigen in ) Belastingkrediet voor bestaande woningen. Voor woningen die al 5 jaar in gebruik worden een aantal fiscale voordelen automatisch omgezet in een belastingkrediet voor wie onvoldoende belastingen betaalt, behalve voor zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen en geothermische warmtepompen. Deze maatregel geldt voor uitgaven in 2010, 2011 en ) Beperking belastingvoordeel bij nieuwbouw Bij nieuwbouw en woningen die nog geen 5 jaar in gebruik zijn, is er geen belastingvermindering meer voor aparte energiebesparende maatregelen, behalve voor zonneboilers, fotovoltaïsche zonnepanelen en geothermische warmtepompen. 3) Belastingvoordeel voor lage-energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Er is een belastingvermindering van 420 euro voor lage-energiewoningen, 850 euro voor passiefwoningen en 1700 voor nul-energiewoningen (per jaar, tien jaar lang). Voor nieuwbouwwoningen wordt dit berekend via de EPB-aangifte. Onder een lage-energiewoning wordt een woning verstaan waarvan de totale energievraag voor ruimteverwarming en -koeling kleiner is dan of gelijk is aan 30 kwh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte. Een eerste ruwe indicatie om aan die voorwaarde te voldoen, is in de meeste gevallen een combinatie van een K- peil lager dan K25, een goede luchtdichtheid en beperkte zonnewinsten in de zomer. Voor passiefwoningen mag de netto-energiebehoefte niet hoger zijn dat 15 kwh/m² geklimatiseerde vloeroppervlakte (+ luchtdichtheidseis). Bij een nul-energiewoning dient de resterende netto energiebehoefte nog verder gecomponseerd te worden door ter plaatse opgewekte hernieuwbare energie. 4) Overdraagbaarheid van de belastingvermindering naar volgende 3 jaren. Wanneer een woning al ten minste 5 jaar in gebruik is genomen, en de belastingplichtige in 2011 energiebesparende uitgaven doet waarbij de 40%-belastingvermindering de drempel van 2830 of 3680 euro overschrijdt, mag het overschot worden overdragen naar de 3 volgende belastbare tijdperken. Hierbij mogen per belastbaar tijdperk de voornoemde maxima niet worden overschreden, incl. de eventuele nieuwe uitgaven tijdens het tijdperk. Deze maatregel geldt niet voor woningen die minder dan 5 jaar in gebruik zijn genomen. 5) Intrestbonus voor energieleningen (groene leningen): opgepast laatste jaar! De federale overheid neemt de intrest ten belope van 1,5% ten laste bij leningen die natuurlijke personen tussen 1 januari 2009 en 31 december 2011 aangaan voor energiebesparende uitgaven als bedoeld in artikel van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (lening tussen 1250 en euro). De rest van de intresten op die leningen die de personen zelf betalen, genieten een belastingvermindering van 40%. Deze belastingvermindering bedraagt 40% van de betaalde intresten, na aftrek van de bonificatie. Er is geen maximumbedrag bepaald. Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd, wordt deze vermindering omgedeeld over de echtgenoten in functie van het inkomen van elk van de echtgenoten. Intresten die in 2012 en later worden betaald voor deze leningen blijven recht geven op een belastingvermindering. Meer informatie op website van de federale overheid.

10 Page 10 of 11 Vanaf inkomstenjaar 2010 vervangt het federale belastingkrediet de Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers In 2008 werd door de Vlaamse Regering een premie ingevoerd voor personen die energiebesparende investeringen uitvoerden in bestaande woningen en die niet kunnen genieten van de belastingvermindering voor energiebesparende investeringen omdat zij geen of te weinig inkomsten hebben om de belastingvermindering te kunnen toepassen. Volgende investeringen komen voor de premie in aanmerking : het plaatsen van dakisolatie, de plaatsing van hoogrendementsbeglazing ter vervanging van enkele beglazing en de plaatsing van een condensatieketel.. Deze zogenaamde premie voor niet-belastingbetalers zorgde ervoor dat de ongelijkheid met belastingbetalers, die kunnen genieten van een belastingvermindering van 40% van de energiebesparende uitgaven, werd gecompenseerd door een Vlaamse alternatieve subsidieregeling. De federale regering heeft ingezien dat de ongelijkheid die in het systeem van belastingverminderingen is ingebakken, niet langer houdbaar is. Zij heeft daarom de beslissing genomen om voor diegenen die geen of te weinig belastingen betalen om van de belastingvermindering te kunnen genieten, een belastingkrediet in te voeren. Dit belastingkrediet houdt in dat men van de federale overheid een bedrag zal ontvangen, dat overeenstemt met de belastingvermindering waarvan belastingbetalers kunnen genieten (40% van het factuurbedrag). Vanaf inkomstenjaar 2010 geldt dit belastingkrediet voor o.a. investeringen in dakisolatie, de vervanging van een bestaande cv-ketel door een condensatieketel en de plaatsing van hoogrendementsbeglazing. Door de invoering van een belastingkrediet voor alle maatregelen waarvoor de Vlaamse premie voor niet-belastingbetalers van toepassing is, heeft de Vlaamse premie voor nietbelastingbetalers vanaf 2010 geen zin meer. De premie kan immers niet worden gecombineerd met de regeling voor een belastingvermindering. Niet-belastingbetalers worden dus voortaan doorverwezen naar de federale overheid om het belastingkrediet aan te vragen voor de plaatsing in een bestaande woning van dakisolatie, hoogrendementsbeglazing of een condensatieketel ter vervanging van een bestaande cv-ketel. Dit belastingkrediet zal kunnen aangevraagd worden via de belastingaangifte over de inkomsten van 2010 (belastingbrief van juni 2011). Documenten met informatie Omzendbrief 22 februari 2011 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB92 op het stuk van de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning - 10 september 2010 (pdf-bestand) Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de investeringsaftrek en inzake de belastingvermindering voor energiebesparende maatregelen - 1 september 2006 (doc-bestand; 36 kb)

11 Page 11 of 11 Koninklijk besluit tot wijziging van het KB/WIB 92 inzake de belastingvermindering voor energiebesparende uitgaven in een woning - 20 december 2002 (doc-bestand; 38,5 kb) Brochure Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2011 (pdf-bestand) Brochure Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2010 (pdf-bestand) Brochure Premies voor energiebesparing in Vlaanderen 2009 (pdf-bestand) Federaal Ministerie van Economische Zaken en de brochure van de Federale overheid (pdf-bestand) Een voorbeeld van de bijlage die de aannemer kan gebruiken (pdf-bestand) Een voorbeeld van de bijlage die een erkend energiedeskundige kan gebruiken voor de energieaudit (pdf-bestand) Uittreksel uit de programmawet van , gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van : Art. 11. In artikel 14524, vierde lid, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, ingevoegd bij de wet van 10 augustus 2001 en gewijzigd bij de programmawet van 5 augustus 2003, bij de wet van 31 juli 2004 en bij de programmawet van 27 december 2005, worden de woorden «1.000 euro» vervangen door de woorden «2.000 EUR».

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2010 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2011 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies

VEA. Premies voor energiebesparing in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be. subsidies isoleer, isoleer, isoleer! Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2010 isoleer, isoleer, cv-installateur isoleer! bereken uw winst op www.energiesparen.be Energie besparen: u wint altijd

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

Energie besparen bij u thuis

Energie besparen bij u thuis Energie besparen bij u thuis Premies voor energiebesparing in Vlaanderen subsidies VEA 2008 bereken uw winst op www.energiesparen.be Inhoud Energie besparen: u wint altijd Energierenovatieprogramma 2020

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies.

Inhoud. Gemeentesecretaris. Voorwoord. Deze brochure geeft een overzicht van de verschillende huisvestingspremies. Huisvestingspremies Thematische informatiebrochure. Reeks Huisvesting nr. 2 Inhoud/Lay-out : Gemeentelijke informatiedienst, tel. 059/33.91.94, fax 059/33.00.36 e-mail : infodienst@bredene.be Laatste aanpassing

Nadere informatie

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be

Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies. in Vlaanderen. bereken uw winst op www.energiesparen.be 2014 Premies en goedkope leningen voor energiebesparing subsidies in Vlaanderen bereken uw winst op www.energiesparen.be Op www.energiesparen.be krijgt u een overzicht van alle premies. Onder de rubriek

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Cvba met sociaal oogmerk Duwolim:

Nadere informatie

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE)

REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN ENERGIELENINGEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST (FRGE) Artikel 1. Definities 1. De Schakelaar: vereniging De Schakelaar is een vereniging

Nadere informatie

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET

ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST ARTIKEL 1: DEFINITIES 1 Duwolim: cvba met sociaal oogmerk

Nadere informatie

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK

KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK KWALITATIEF WONEN IN DE GRENSSTREEK HUISVESTING- & ENERGIEPREMIES INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING MESEN, WERVIK EN MENEN VERSIE MENEN INHOUD PREMIE-OVERZICHT PER TYPE WERKZAAMHEID...4 1. HUISVESTINGPREMIES...6

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013

JAARVERSLAG 2012. Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 JAARVERSLAG 2012 Voorgelegd aan de Algemene Vergadering van 21 mei 2013 Duwolim CVBA met sociaal oogmerk Marktplein 7 3550 Heusden-Zolder RPR Hasselt 0807.760.273 duwolim@sjk.woonnet.be Woord vooraf van

Nadere informatie

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof

Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof limburg.be/wonen 011 23 72 02 Energie besparen Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Energie besparen, wegwijs in het premie-doolhof Geld gooi

Nadere informatie

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT

DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT DIENST WONEN WOONPREMIES IN GENT Uitgave februari 20 Voorwoord Beste Gentenaar, Gent is een aangename stad om in te wonen. Onze stad wordt er bovendien nog elke dag mooier op, daar hoef ik u al lang niet

Nadere informatie

Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen

Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Belastingvermindering voor lage energiewoningen, passiefwoningen en nulenergiewoningen Inleiding Algemeen Contractuele verbintenis vóór 1 januari 2012 Certificaten noodzakelijk voor de belastingvermindering

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers

Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Brussel, 6 februari 2008 080206_Advies_REG_investeringen Advies Premies voor REG-investeringen in woningen voor niet-of-onvoldoende-belastingbetalers Inhoud Krachtlijnen van het advies... 3 Advies... 4

Nadere informatie

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen

Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen Het FRGE-krediet in een veertigtal vragen 1) Wat is het FRGE? 2) Waarom moet ik aankloppen bij wvi voor een lening bij het Fonds? 3) Welke rol speelt de stad/gemeente? 4) Welke gemeenten nemen deel aan

Nadere informatie

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014

VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 VRAAG EN ANTWOORD (FAQ) DUWOLIM 28 JANUARI 2014 1. WELKE STEDEN EN GEMEENTEN NEMEN DEEL AAN DEZE ACTIE?... 2 2. HOE KAN IK DEZE LENINGEN AANVRAGEN?... 2 3. WELKE DOCUMENTEN HEB IK NODIG OM EEN AANVRAAG

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 01/ 2015 Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051 42 81

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie :

Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen. * Aanslagjaar 2014. Informatie : Vlaamse overheid Vlaams Energieagentschap Hoofdbestuur Brussel Koning Albert II-laan 20 bus 17, 1000 Brussel http://www.energiesparen.be Verhoogde investeringsaftrek voor energiebesparende investeringen

Nadere informatie

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid

Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Woning gekocht? Plannen om te verbouwen? Misschien maak je aanspraak op één van de premies van de overheid Voorwoord Geachte lezer, Het is jammer dat allerlei subsidies die de publieke overheden in hun

Nadere informatie

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen.

Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Reglement voor het verstrekken van goedkope en renteloze energieleningen in het kader van het Energiebesparingsfonds Antwerpen. Artikel 1: Definities 1. Het Energiebesparingsfonds: het Autonoom Gemeentebedrijf

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie 3 April 2010 Meer info : www.leefmilieubrussel.be

Nadere informatie

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN

STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Energie > particulieren STAPPENPLAN FOTOVOLTAÏSCHE PANELEN Administratieve & technische gids voor de installatie van fotovoltaïsche zonnepanelen Versie maart 2013 Meer info : www.leefmilieubrussel.be >

Nadere informatie

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie...

Woonwinkel regio Tielt. Steeds je eerste stap! Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Een huis kopen..., een huis verbouwen... misschien heeft u recht op een premie... Woonwinkel regio Tielt 2015 Voorjaar Steeds je eerste stap! De woonwinkel zet u gratis en vrijblijvend op weg : Tel 051

Nadere informatie

Faq Duwolim 20100915-1

Faq Duwolim 20100915-1 1. Welke steden en gemeenten nemen deel aan deze actie? 2. Hoe kan ik deze leningen aanvragen? 3. Welke documenten heb ik nodig om een aanvraag te kunnen indienen? 4. Zijn er inkomensbeperkingen om in

Nadere informatie

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2%

Goedkope lening: lening met een jaarlijks kostenpercentage (JKP) gelijk aan 2% REGLEMENT VOOR HET VERSTREKKEN VAN GOEDKOPE EN RENTELOZE LENINGEN VOOR ENERGIEBESPARENDE RENOVATIEWERKEN IN HET KADER VAN HET FONDS TER REDUCTIE VAN DE GLOBALE ENERGIEKOST 1. Definities Doelgroep: de doelgroep

Nadere informatie