Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Voordelen van de lineaire aflossing: Nadelen van de lineaire aflossing Annuïteitenhypotheek:"

Transcriptie

1 Hypotheekvormen Lineaire hypotheek Bij een lineaire hypotheek lost de geldnemer periodiek gedurende de looptijd van de lening een vast bedrag af. De aflossing verloopt volgens een vast patroon. Door de periodieke aflossingen nemen de restantschuld en de jaarlijks of maandelijks te betalen rentebedragen in de loop der jaren af. Geschikt voor cliënten die hun maandlast willen zien afnemen. Fiscale renteaftrek neemt gedurende de looptijd minder. Ook de geldgever kan een lineaire aflossing verlangen, bijvoorbeeld bij incourante onderpanden, om aldus snel het kredietrisico te doen verminderen. Bij de gebruikelijke- maandelijkse aflossing achteraf wordt elke maand een vast bedrag van de restanthoofdsom afgeboekt. Daardoor daalt elke maand, gesteld dat het rentepercentage gelijk blijft, het te betalen bedrag aan rente. Voordelen van de lineaire aflossing: - snelle vermogensvorming; - dalende lasten in de loop der jaren: dit is van belang voor geldnemers die op termijn een daling van hun (gezamenlijke) inkomen verwachten; - minder rente verschuldigd over de gehele looptijd in vergelijking met andere aflossingsvormen. Nadelen van de lineaire aflossing - hoge lasten in eerste jaren: hierdoor kan minder geleend worden in vergelijking met andere aflossingsvormen; - beperkt inflatievoordeel: reeds in de eerste jaren van de looptijd wordt relatief veel afgelost waardoor in de tijd minder van de waardevermindering van de hoofdsom kan worden geprofiteerd (uitgaande van inflatiecorrectie in het inkomen) dan bij andere aflossingsvormen; - dalend fiscaal voordeel: zeker voor geldnemers met stijgende inkomens is de lineaire hypotheek fiscaal minder aantrekkelijk dan andere hypotheekproducten. Annuïteitenhypotheek: Vanwege de hoge aanvangslasten (lineaire) wordt in veel gevallen de voorkeur gegeven aan een vorm die lagere aanvangslasten kent: de annuïteiten hypotheek. Deze aflossingsvorm houdt in dat, bij een gelijkblijvend hypotheekrentepercentage gedurende de looptijd van de lening, de jaarlijkse som van rente en aflossing gelijk blijft. Het vaste jaarlijkse bedrag de annuïteit bestaat uit rente en aflossing. Door de periodieke aflossingen daalt de hoofdsom en dus ook het periodiek verschuldigde bedrag aan rente. Omdat rente en aflossing tezamen jaarlijks een onveranderd bedrag vormen (gesteld dat rentepercentage gelijk blijft) wordt het aflossingsbestanddeel jaarlijks groter. Het gevolg hiervan is weer dat de nettolasten stijgt: als rentebestanddeel daalt, neemt de fiscale aftrekmogelijkheid immers navenant af. De berekening van de annuïteit kan op verschillende manieren plaatsvinden: - jaarlijks achteraf (bij een 30-jarige hypotheek zijn er dan 30 jaar annuïteiten) - halfjaarlijks achteraf (bij een 30-jarige hypotheek zijn er 60 halfjaar annuïteiten) - maandelijks achteraf (bij een 30-jarige hypotheek zijn er 360 maandannuïteiten)

2 Voordelen van de annuïtaire aflossing: - lage (aanvangs)lasten: de geldnemer kan in het algemeen meer lenen dan met een lineaire hypotheek - veel inflatievoordeel: uitgaande van inflatiecorrectie in het inkomen is het inflatievoordeel relatief groot omdat bij deze aflossingsvorm het grootste deel van de aflossing pas tegen het einde van de looptijd wordt betaald. Nadelen van de annuïtaire aflossing: - nauwelijks vermogensvorming in de eerste jaren: bij een rente van 7% is na 10 jaar (op een looptijd van 30 jaar) ongeveer 14% van de hoofdsom afgelost; - toenemende nettolasten in de loop der jaren: het (aftrekbare) rentedeel in de annuïteit wordt immers steeds kleiner; - relatief hoge rentelasten: omdat de hoofdsom bij aanvang minder snel wordt afgelost dan bij de lineaire hypotheek, is in totaal meer rente verschuldigd. Deze rente is overigens wel aftrekbaar. Hypotheken gecombineerd met een levensverzekering - geen aflossing gedurende de looptijd waardoor gedurende de looptijd rente betaald wordt over de gehele oorspronkelijke hoofdsom. - Betalen van premies voor een kapitaalverzekering gedurende de looptijd en waarvan aan het einde van de looptijd met de uitkering de hypothecaire lening wordt afgelost. De premies kunnen ook uit een premiedepot worden betaald. Omdat er pas aan het einde van de looptijd wordt afgelost, dient er gedurende de hele looptijd rente over de volledige hoofdsom te worden betaald. Er wordt dus in totaal meer rente betaald dan bij hypotheekproducten waarbij de hoofdsom als gevolg van periodieke aflossingen gedurende de looptijd afneemt. Omdat onder bepaalde voorwaarden de rente van de lening volledig fiscaal aftrekbaar is, blijft in beginsel gedurende de looptijd een optimaal belasting voordeel in stand. De lening wordt dus pas aan het einde van de looptijd- of eventueel eerder bij overlijden van de verzekerde- afgelost met de uitkering van een kapitaalverzekering. Onder bepaalde voorwaarden is de uitkering uit de kapitaalverzekering belastingvrij. We spreken dan van een kapitaalverzekering eigen woning. Voorwaarden voor een gemaximeerde vrijgestelde uitkering: - in de polis moet zijn bepaald dat de begunstigde de uitkering zal aanwenden ter aflossing van schulden die zijn aangegaan voor de verwerving, het onderhoud of verbetering van de eigen woning; - in de overeenkomst moet ook zijn bepaald dat er tenminste 15 jaar, of tot eerdere overlijden, premies worden voldaan in de bandbreedte 1:10, de looptijd van de verzekering is maximaal 30 jaar - Het moet gaan om een eenmalige uitkering. De uitkering moet toekomen aan de verzekeringnemer, zijn echtgenoot of degene met wie hij duurzaam een huishouding voert; - De kapitaalverzekering moet zijn afgesloten bij een professionele verzekeraar

3 De vrijstelling gelden t.a.v. de totale uitkering, dat wil zeggen betaalde premies plus rente. Als de uitkering de vrijstelling overschrijdt dan wordt belasting geheven over de rentecomponent. Voordelen levenhypotheek - maximale renteaftrek gedurende de hele looptijd - de verzekeringnemer deelt mee in de winst van de verzekeraar (bij een winstdelende polis) - constante bruto- en nettolasten gedurende de looptijd (bij gelijkblijvende rente) Nadelen van de traditionele levenhypotheek - onzekerheid omtrent de hoogte van de uitkering op de einddatum - onzekerheid over de hoogte van de afkoopwaarde van de verzekering gedurende de looptijd - slechts onder bepaalde voorwarden kan de uitkering geheel belastingvrij zijn. Tussentijdse beëindiging van de verzekering kan dus grote fiscale gevolgen hebben. Spaarhypotheek Is in wezen niets anders dan hypothecaire leningen op basis van een gemengde verzekering. Het bijzondere van spaarhypotheken is dat de rente die de verzekeringnemer over de spaarpremie vergoed krijgt, in beginsel gelijk is aan de hypotheekrente en dat de hoogte van de verzekeringsuitkering daardoor reeds van tevoren vaststaat. Dit betekent dat indien, bij het ingaan van een nieuwe rentevasteperiode, de hypotheekrente hoger wordt, de rentelasten over de hoofdsom stijgen maar de periodiek (in beginsel maandelijks) te sparen bedragen dalen. Als de hypotheekrente daalt, daalt de rente over het spaarsaldo ook en zal er als gevolg daarvan meer gespaard moeten worden om op het beoogde eindbedrag uit te komen. De koppeling van hypotheekrente en spaarrente leidt ertoe dat bij veranderingen in het rentepercentage de effecten daarvan op de te betalen maandlasten gedempt worden. De koppeling van spaar- en hypotheekrente is het gevolg van een arrangement tussen een geldgever en een verzekeraar, waarbij de verzekeraar de ingelegde spaarpremies belegt bij de geldgever. Een gevolg hiervan is dat de polis, in tegenstelling tot de levenhypotheek, in beginsel niet overdraagbaar is aan een andere geldgever. Onder bepaalde voorwaarden kan wel geruisloos de waarde van een polis worden overgedragen aan een andere verzekeraar zodat de geldnemer met een andere geldgever in zee kan gaan. Deze transactie vereist toestemming van beide verzekeraar en, in verband met de voorwaarden inzake belastingvrijstelling, de belastingdienst. Jaarlijks wordt vaak een opgave van de opgebouwde afkoopwaarde gedaan door de verzekeraar. Het rentepercentage voor spaarhypotheken is over het algemeen 0,2% hoger dan dat voor hypothecaire leningen op basis van annuïteiten. Dit is o.a. het gevolg van de andere provisiestructuur die voor spaarhypotheken geldt. Voordelen spaarhypotheek: - maximale renteaftrek gedurende de hele looptijd

4 - demping van de effecten van renteveranderingen op de maandlasten: de hypotheekrente is immers gelijk aan de rente die wordt vergoed over de ingelegde spaarpremies - zekerheid omtrent de aflossing: op de einddatum wordt (het beoogd deel van) de hoofdsom volledig afgelost - de bruto- en nettolasten blijven constant Nadelen spaarhypotheek - sterke gebondenheid aan één geldgever: oversluiten heeft voor de geldnemer vaak grote negatieve financiële consequenties in zowel fiscale als de verzekeringssfeer; - de hypotheekrente is meestal zo n 0,2% hoger; - slechts onder bepaalde voorwaarden kan de uitkering geheel belastingvrij zijn. Beleggingshypotheek Net als de traditionele levenhypotheek en de spaarhypotheek bestaat de beleggingshypotheek uit een aflossingsvrije hypothecaire lening die aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) wordt afgelost met de uitkering van een kapitaalverzekering. De verzekeringnemer (hypotheeknemer) betaalt periodiek (in beginsel maandelijks) rente over de hoofdsom van de lening en premie voor de kapitaalverzekering. De kap.verzekering hoeft bij de beleggingshypotheek, in tegenstelling tot bij de leven- en spaarhypotheek, niet altijd een gemengde verzekering te zijn. De beleggingshypotheek wordt namelijk ook wel aangeboden in combinatie met een kapitaalverzekering bij leven. Bij hypotheekbedragen boven een bepaald percentage van de executiewaarde (bijvoorbeeld 75%, afhankelijk van de geldgever), verplicht de geldgever veelal tot het afsluiten van een overlijdensrisicoverzekering Een belangrijk verschil met de leven- en spaarhypotheek is dat bij de beleggingshypotheek de verzekeringnemer (de geldnemer) zelf kan aangeven bij welke beleggingsinstellingen (beleggingsfondsen of beleggingsmaatschappijen) zijn ingelegde spaarpremies, na aftrek van kosten, worden belegd. De verzekeringnemer draagt zelf het risico over de waarde van zijn beleggingen. De rekenrente is bij deze verzekeringen niet van toepassing. De hoogte van de uitkering aan het einde van de looptijd (de tegenwaarde in euro s van de beleggingen op dat moment) ligt, in tegenstelling tot bij de spaarhypotheek, niet van tevoren vast. Het is onzeker of de uitkering bij leven voldoende zal zijn om (het beoogde deel van) de hoofdsom van de hypothecaire lening af te lossen. De uitkering bij overlijden (bij een gemengde verzekering) is meestal een vast bedrag waarmee de hoofdsom van de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost. De beleggingsinstelling waar in kan worden belegd zijn de beleggingsinstellingen waarover de verzekeraar het beheer voert. Per beleggingsinstelling geeft de geldgever of verzekeraar aan wat het verwachte rendement is en wat het risico is. Meestal geldt dat hoe hoger het verwachte rendement is, hoe hoger het risico. Tegenover een verwacht hoog rendement staat een relatief groter kans, afhankelijk ook van de termijn, dat dit rendement niet gehaald zal worden of zelfs negatief kan zijn. De verzekeringnemer heeft de mogelijkheid om in aandelen of fracties van meerdere beleggingsinstellingen te beleggen of gedurende de looptijd van de verzekering te

5 switchen van de ene naar de andere beleggingsinstelling. Dit switchen is meestal de eerste (paar) keer per jaar kostenloos. Als de verzekeringnemer vaker wil switchen, dan betaalt hij per transactie een provisie. Unit-linked verzekering: mogelijkheid switchen van de ene naar de andere beleggingsinstelling. Universal-life verzekering: de inleg wordt gestort in één of meer (vaste) beleggingsfondsen. Swtchen niet mogelijk. Bij een universal-life en unit linked verzekeraar (gecombineerd) kan de verzekeringnemer dus zelf bepalen bij welke beleggingsinstellingen zijn betaalde premies worden belegd. Daarnaast kan hij de hoogte van de premies en het tijdstip, de hoogte en de wijze van uitkeringen aanpassen aan de financiële tekorten respectievelijk overschotten bij de verzekeringnemer. Wanneer dit type verzekering wordt gecombineerd met een hypothecaire lening, ontstaat een hypotheekprodukt met een grote mate van flexibiliteit wat betreft de opbouw van aflossing. De premies voor het spaardeel worden betaald uit het fonds waarin de inleg wordt gestort. De premies voor dit spaardeel moeten, om voor de hierboven besproken fiscale vrijstellingen in aanmerking te komen, voldoen aan de bandbreedte-eis van 1:10. Voordelen van de beleggingshypotheek - de renteaftrek gedurende de hele looptijd is maximaal - de verzekeringnemer bepaalt in zekere mate zelf hoe zijn spaarpremies worden belegd; - de verzekeringnemer profiteert van hoge rendementen op de aandelenmarkten; - de bruto- en nettolasten blijven constant (als het gerealiseerde rendement gelijk is aan het geprognosticeerde rendement). Nadelen van de beleggingshypotheek - geen zekerheid of aan het einde va de looptijd (een beoogd deel van) de hoofsom van de hypothecaire lening kan worden afgelost; - de verzekeringnemer loopt het risico dat de opgebouwde waarde in zijn polis daalt door sterke koersdalingen op de aandelenmarkten; - de verzekeringnemer moet voldoen aan bepaalde voorwaarden om van een geheel belastingvrije uitkering verzekerd te zijn. De spaarbeleggingshypotheek (hybride hypotheek) De spaarbeleggingshypotheek, ook wel hybride hypotheek genoemd, is een variant op de gewone spaarhypotheek. Het verschil is dat de geldnemer gedurende de looptijd voortdurend de keuze heeft om binnen de verzekering te sparen dan wel te beleggen. De spaarvariant lijkt op een spaarhypotheek, de beleggingsvariant op een beleggingshypotheek. Door deels te beleggen kan de geldnemer in vergelijking met een gewone spaarhypotheek lagere lasten en/of hogere uitkering bewerkstelligen. Uiteraard hangt dit volledig af van het behaalde beleggingsresultaat. Het product is over het algemeen wat meer flexibel dan de spaarhypotheek. Deze flexibiliteit wil in de praktijk nog wel eens wat tegenvallen door de beperkte mogelijkheden bij het switchen en de prijs daarvan. Deze prijs, de kosten, is afhankelijk tussen de contractrente en de actuele rentestand. Door veel geldgevers wordt switchen van een risicovolle beleggingsvariant naar veilige spaarvariant afgeremd d.m.v. een boete. (in de

6 praktijk blijkt veel switchen voor de geldnemer ook niet zoveel zin te hebben. Enerzijds vanwege de kosten en anderzijds vanwege het feit dat niet ondenkbaar is dat verkeerde keuzes worden gemaakt). De voor- en nadelen van de spaarbeleggingshypotheek zijn in beginsel gelijk aan die van de spaar- en de beleggingshypotheek. De effectenhypotheek. Een hypothecaire lening die aan het einde van de looptijd (gedeeltelijk) wordt afgelost uit de waarde van een effectenportefeuille. Dit product, ook wel zuivere beleggingshypotheek genoemd omdat de geldnemer/belegger niet via een verzekering maar rechtstreeks belegt, wordt door verschillende partijen onder verschillende namen op de markt gebracht. De geldnemer/belegger die een effectenhypotheek afsluit, stelt zich tot doel de lening aan het einde van de looptijd geheel of gedeeltelijk af te lossen uit de verkoop van de effectenportefeuille. Bij de aanvang van de looptijd wordt dan ook een zogenaamd doelvermogen (de beoogde uiteindelijke waarde van de portefeuille) vastgesteld, aan de hand waarvan op grond van prognoses de inleg kan worden bepaald. Uiteraard kan gedurende de looptijd de inleg weer worden aangepast aan eventuele gewijzigde omstandigheden. De effectenhypotheek komt voor in verschillende hoedanigheden. - Periodieke inleg; - Eenmalige inleg. Periodieke inleg Een effectenhypotheek met periodieke, bijvoorbeeld maandelijkse, inleg lijkt het meest op de beleggingshypotheek. Elke periode stort de geldnemer een bedrag op zijn beleggingsrekening. Deze bedragen worden dan door de geldgever belegd naar de voorkeur van de belegger/geldnemer. Gedurende de looptijd van de lening wordt op deze wijze een effectenportefeuille opgebouwd waarmee te zijner tijd de hypothecaire lening geheel of gedeeltelijk kan worden afgelost. T.o.v. de beleggingshypotheek kan deze vorm van de effecten hypotheek voordeliger uitvallen: - op de inleg worden immers geen verzekeringskosten ingehouden terwijl de beleggingskosten in beide gevallen moeten worden voldaan. - Ook de fiscale beperkingen in verband met de eventuele vrijstellingen bij verzekeringen gelden hier niet. Eenmalige inleg De geldnemer stort eenmalig een bedrag. Een belangrijk verschil met periodieke inleg is echter dat de geldnemer de eenmalige inleg d.m.v. van een effectenlening kan meefinancieren. Sinds 1 januari 2001 is echter de aftrekbaarheid van de rente die op een dergelijke lening wordt betaald, geheel afgeschaft. Omdat bij de lening met eenmalige inleg bij aanvang van de looptijd wordt belegd met een relatief groot vermogen is het eventuele rendement hoger dan bij een lening met periodieke inleg. Uiteraard is daardoor bij de eenmalige inleg het beleggingsrisico ook groter. Bij een lening met een eenmalige inleg is het in de regel mogelijk een deel van de overwaarde tussentijds op te nemen. Onder overwaarde wordt in dit verband verstaan de

7 waarde van de portefeuille die boven een bepaalde, van te voren afgesproken, waardeontwikkeling uitgaat. (bijv. waarde-ontwikkeling boven 8% gemiddeld per jaar). Bij hypothecaire leningen in combinatie met effecten is in het algemeen sprake van een zogenaamd dubbel renterisico. Dit vloeit voort uit het feit dat de koersen van aandelen en obligaties in het algemeen omgekeerd bewegen t.o.v. de rentestand. Bij een stijgende rente heeft de geldnemer/belegger in de regel dus te maken met een dalend beleggingsrendement. Hierin schuilt het genoemde dubbele risico. Aan de andere kant is bij een dalende rente in beginsel sprake van een stijgend rendement op de effectenportefeuille. Stijgende lonen en prijzen zullen in dat geval in de regel zorgen voor een stijgende rente en dalend rendement op effecten. Voordelen van de effectenhypotheek - de renteaftrek gedurende de hele looptijd is bij periodieke inleg maximaal; - bij de eenmalige inleg met geleend geld kan het hefboomeffect zorgen voor eenmeer dan compensatie van de betaalde rente; - de geldnemer belegt zelf en is dus geen verzekeringskosten verschuldigd; - de verzekeringnemer kan profiteren van hoge rendementen op de aandelenmarkten (tussentijdse opname); - de geldnemer is niet gebonden aan fiscale regels met betrekking tot kapitaalverzekeringen Nadelen van de effectenhypotheek - geen zekerheid of op de einddatum (een beoogd deel van) de hoofdsom van de hypothecaire lening kan worden afgelost; - de geldnemer loopt, zeker bij eenmalige inleg, een relatief groot risico: cumulatief is er sprake van het risico van waardedaling van de effectenportefeuille, stijging van de rente en wellicht zelfs een daling van de woningprijzen; - bij gefinancierde eenmalige inleg moet de effectenportefeuille van de geldnemer voldoende rendement opleveren om de betaalde rente te compenseren. Aflossingsvrije hypotheek Bij een aflossingsvrije hypothecaire lening lost de geldnemer gedurende de looptijd van de lening niet af. Hierdoor blijft de hoofdsom van de lening gefixeerd. We spreken in dit verband ook wel van een fixe-hypotheek. De geldnemer betaalt ook géén premies voor een gemengde verzekering of een kapitaalverzekering bij leven, om de aflossingsvrije lening t.z.t. mee af te kunnen lossen. Het periodiek te betalen bedrag aan rente verandert niet, tenzij na afloop van een rentevaste periode de hypotheekrente verandert. Hierdoor blijft de hypotheekrenteaftrek maximaal. Een aflossingsvrije constructie is dan ook met name interessant voor mensen met een relatief hoog inkomen Aflossingsvrij betekent natuurlijk niet dat er nooit hoeft te worden afgelost. De geldnemer kan er achter ook voor kiezen de lening pas af te lossen op het moment: - van verkoop van de woning - van overlijden van de geldnemer - dat een effectenportefeuille voldoende waarde heeft. Een aflossingsvrije lening is mogelijk indien de hoofdsom of restanthoofdsom van de lening niet hoger is dan een bepaald percentage van de executiewaarde van de woning (bijvoorbeeld 50%, 60% of 75%).

8 De aflossingsvrije hypothecaire lening wordt vaak gesloten in combinatie met een andere aflossingsvorm. De geldnemer kan er ook voor kiezen een levensverzekering te sluiten die tot uitkering komt op het moment van overlijden van de geldnemer. Het zal dan gaan om een levenslange kapitaalverzekering bij overlijden op het leven van de geldnemer. Wanneer de totale lasten over de gehele looptijd van een aflossingsvrije lening worden vergeleken met die van hypotheekproducten waarbij op één of andere manier wel wordt afgelost, valt op dat de lasten van de aflossingsvrije lening lager zijn. Als gevolg van (veronderstelde) voortdurende geldontwaarding gedurende de looptijd neemt ook de waarde van de hoofdsom van de oorspronkelijke hypothecaire lening in de tijd af. Gesteld dat de inkomensontwikkeling de inflatie bijhoudt, betekent dit dat het terugbetalen van de oorspronkelijke hoofdsom aan het einde van de looptijd (bijvoorbeeld na 30 jaar), de geldnemer in de regel gemakkelijker afgaat dan op een eerder gelegen moment. Voordelen van de aflossingsvrije hypotheek: - de renteaftrek is gedurende de hele looptijd maximaal; - de geldnemer is niet gebonden aan de voorwaarden die gelden bij constructies met gemengde verzekeringen; - de (consumptieve) bestedingsruimte van de geldnemer is gedurende de looptijd groter (in geval van aflossing bij verkoop van de woning). Nadelen van de aflossingsvrije hypotheek - er wordt in totaal veel rente betaald: er wordt immers niet afgelost; - de geldnemer nooit een huis zal krijgen dat geheel vrij is van hypotheek (in geval van aflossing bij verkoop van de woning of bij overlijden van de geldnemer); - de geldnemer loopt het risico dat hij door waardedaling van de woning, ook na verkoop, met een restantschuld blijft zitten. Overlijdensrisicoverzekering De maandpremie is bij annuïtaire aflossing hoger, omdat de verzekerde hoofdsom bij annuïtaire aflossing gedurende de looptijd van de lening minder snel daalt dan bij de lineaire aflossing. Nominale rente Is de prijs die wordt betaald voor het lenen van geld danwel die wordt betaald voor het beschikbaar stellen van geld. Deze prijs wordt dan uitgedrukt in een percentage van het geleende of ter beschikking gestelde bedrag. Effectieve rente

9 Bij de effectieve rente wordt behalve met het nominale rentepercentage ook rekening gehouden met de effecten van eventuele afsluitkosten, het tijdstip van betalingen en het aantal betalingen dat elk jaar moet worden gedaan. Rentevaste perioden Als de woonlasten ten opzichte van het inkomen tegen het maximaal haalbare aan liggen, kan de conclusie worden getrokken dat het de verstandigste keuze is om lange rentevaste perioden te kiezen, bijvoorbeeld 20 of zelfs 30 jaar. In de praktijk blijkt de renteverwachting op korte termijn bij het kiezen voor een bepaalde rentevaste perioden vaak de beslissende factor te zijn. Als de rente laag is, wil de cliënt daar zo lang mogelijk van profiteren en kiest hij meestal voor een lange rentevaste periode. Rentebedenktijdconstructies - de oriëntatiehypotheek/starthypotheek/opstaphypotheek - de 7-, 12- en 17-jaars hypotheekconstructie met rentebedenktijd De oriëntatiehypotheek/starthypotheek/opstaphypotheek Met deze constructie start de geldnemer met een bepaald rentepercentage en heeft hij gedurende twee jaar na afsluiten van de hypothecaire lening de tijd om zich te oriënteren op de duur van de rentevaste periode en op de hoogte van de hypotheekrente. Op het moment dat de geldnemer wil, kiest hij binnen die termijn voor een nieuwe rentevaste periode. De geldnemer kan dit doen wanneer hij vindt dat de rente het gunstigst is. Keuze rentevasteperiode: binnen 2 jaar na aflsuiten. De geldnemer heeft echter maar eenmaal binnen de gestelde termijn de keuze. De 7-, 12-, en 17-jaars hypotheekconstructie met rentebedenktijd Bij de 7-jaars hypothecaire lening staat de rente voor maximaal 7 jaar vast, bij de 12-jaars hypothecaire lening voor maximaal 12 jaar en bij de 17-jaars hypothecaire lening voor maximaal 17 jaar. Na afloop van de 7-, 12- of 17-jaars periode wordt de rente opnieuw vastgesteld. Aan de 7-, 12- en 17-jaars hypothecaire lening is de zogeheten rentebedenktijd gekoppeld. Gedurende twee jaar vóór het aflopen van de rentevaste periode van de hypothecaire lening, kan de geldnemer zelf het moment kiezen waarop de nieuwe hypotheekrente voor de volgende rentevaste periode wordt vastgesteld. Rentemiddelingsconstructie De bedoeling van hypothecaire leningen met een rentemiddelingsconstructie is het effect van renteschommelingen gedurende de looptijd te verzachten. Bij de rentemiddelingsconstructie wordt de hoogte van de rente niet eenmaal per bepaalde rentevaste periode herzien, maar wordt ieder jaar een vijfde of een tiende deel van de schuld aangepast aan de marktrente van dat moment. Een toevallig hoge rente heeft dan ook maar voor een 10% of 20% invloed op de maandlasten van het volgende jaar. Rentedrempelconstructie Constructies met een rentedrempel vangen renteveranderingen op door te werken met een bandbreedte. Binnen de bandbreedte leiden renteschommelingen niet tot aanpassing van de rente. Als de overeengekomen rente bijvoorbeeld 9% is (we noemen dit de stabiele

10 rente) en de bandbreedte 2%, wijzigt het te betalen rentepercentage pas als de marktrente op enig moment hoger wordt dan 11% of lager dan 7%; de rente wordt dan aangepast, voor zover de marktrente boven de 11% of onder de 7% komt. Aanpassing vindt niet volledig plaats maar ter grootte van het verschil met de bandbreedte. In feite gaat het hier om een lening met variabele rente, maar door de rentedrempel van 2% wordt het variabele karakter van de rente sterk afgezwakt. Zodra de rente weer binnen de bandbreedte valt, wordt de oorspronkelijke rente weer van kracht. De periode waarvoor de stabielrente geldt, varieert van 10 tot 30 jaar, afhankelijk van de aanbieder. Overstapconstructie Bij overstapconstructie kan de geldnemer (kosteloos) vanuit een bepaalde rentevaste periode of vanuit een variabele-rentesituatie overgaan naar een andere, veelal langere rentevaste periode. Er zijn verschillende varianten: - de geldnemer kiest een hypothecaire lening met een bepaalde, meestal korte rentevaste periode. Tijdens die periode mag de geldnemer zelf het moment bepalen waarop hij de rente voor een langere rentevaste periode wil vastzetten; - de geldnemer kiest voor een hypothecaire lening met een variabele rente. Stijgt de marktrente nu boven een bepaalde grens, dan wordt automatisch de rente voor een langere periode vastgezet, of de cliënt nu wil of niet. Ditzelfde geldt voor een daling onder een bepaalde grens, ook dan gaat er een langere rentevaste periode in Het moment van vastzetten is afhankelijk van de afgesproken bodem- c.q. plafondrente en de rente-ontwikkeling. Overstapconstructies worden vooral gesloten als de geldnemer verwacht dat het renteniveau dalende is. Meeneem- en doorgeefconstructie De meeneemconstructie )ook wel aangeduid als doorgeeffaciliteit) houdt in, dat verhuizing het rentepercentage van de bestaande hypothecaire lening kan worden meegenomen naar het nieuwe huis. Ook bestaat wel de mogelijkheid het rentepercentage door te geven aan de koper van de oude woning. De geldnemer dient er rekening mee te houden dat bij deze constructie een nieuw notariële hypotheekakte vereist is. Overbruggingskredieten Het overbruggingskrediet bedraagt maximaal 100% van de executiewarde van het te verkopen pand, verminderd met de daarop rustende hypotheken (restant hoofdsom). Benodigde stukken voor een hypotheekaanvraag - Kopie recente loon/salarisstrook aanvrager(s)* - NAW gegevens aanvrager(s), geboorte data* (naw=naam, adres en woonplaats)

11 - Beroep aanvrager(s)*, sofinummer(s)* - Originele werkgeversverklaring (max. 3 maanden oud) voorzien van stempel en handtekening werkgever (handtekening geplaatst door de stempel heen). - Vast of tijdelijk dienstverband (bij tijdelijk dienstverband een originele intentieverklaring van werkgever)* - Kopie dagsfschrift bank/giro met bijschrijving netto loon/salaris - Huidige woonsituatie* - Gegevens onderpand: vov waarde, executiewaarde, eigen grond of erfpacht, adres aan te kopen pand* - Indien bekend WOZ waarde onderpand - Bouwjaar onderpand* - Koopsom en gevraagde lening* - Saldo s lopende financiële verplichtingen* - Nationaliteit* (voor nationaliteiten buiten de EU verblijfsvergunning onbepaalde tijd vereist) - Burgelijke staat aanvrager(s)* - Kopie legitimatiebewijs (meestal alléén paspoort, handtekening en foto duidelijk zichtbaar) - Origineel taxatierapport van N.V.M./L.M.V./V.B.O./R.V.T. Rapport mag niet ouder zijn dan 6 maanden en voorzien van een kleuren foto van het onderpand. - Bouwkundig rapport volgens NHG-model of door Vereniging Eigen Huis of Bouwkundig Adviesbureau - Kopie koopovereenkomst door beide partijen geparafeert. - Indien verbouwingskosten meefinanciëren dan de raming van de kosten. Aangeven te verbouwen werkzaamheden.* - Verklaring inzake BKR achterstandsnotering Bovenstaande gegevens zijn benodigd voor het aanvragen van de offerte. Aanvragen van offerte duurt gemiddeld 3-4 werkdagen indien de benodigde gegevens bekend zijn. Voor zelfstandigen duurt het uitbrengen van de offerte 3-4 weken. Laat de verkoper en of makelaar rekening houden met dit gegeven. Voor zelfstandigen zijn er 3 volledige jaarrekeningen, kopie-aangifte inkomstenbelasingen en de ontvangen aanslagen van de belastingdienst vereist. Aan de hypotheek wordt vaak een levensverzekering gekoppeld. Let op! Boven de moeten aanvrager(s) medisch gekeurd worden. Ook de verzekerde bedragen van reeds lopende overlijdensrisicoverzekeringen afgesloten in de laatste 3 jaren tellen mee bij het bedrag van ,--. Beneden dit bedrag volstaat meestal een gezondheidsverklaring. De gezondheidsverklaring op zich kan ook aanleiding geven voor een medische keuring. Medische keuring neemt gemiddeld 3 weken in beslag. Als alle benodigde stukken aanwezig zijn en er is een acceptatieverklaring voor de levensverzekering afgegeven dan duurt het meestal nog 10 werkdagen voordat de stukken bij de notaris zijn. Akte kan dan na 5 werkdagen passeren nadat de stukken van de bank bij de notaris liggen. Cliënten zijn gescheiden! - Echtscheidingsconvenant/beschikking - Akte van scheiding en deling - Echtscheidingsvonnis - Bewijs van inschrijving van het vonnis Inkomen

12 Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd: Het brutoloon moet in beginsel worden verkregen uit een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd waarvan de proeftijd is verstreken. Een in het vooruitzicht gestelde inkomensverhoging mag worden meegenomen indien deze ingaat binnen 6 maanden na het offreren van de lening en blijkens een werkgeversverklaring onvoorwaardelijk is. Ook inkomen uit toekomstig dienstverband kan relevant zijn mits het dienstverband binnen 6 maanden na het offreren van de lening ingaat en het een dienstverband voor onbepaalde tijd zonder proeftijd is. Bij een arbeidsovereenkomst voor bepaalde tijd: geldt dat het inkomen daaruit voor de gehele looptijd van de lening in de NHG-toetsing kan worden betrokken indien de werkgever verklaart dat bij ongewijzigde omstandigheden de arbeidsovereenkomst bij beëindiging wordt opgevolgd door een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd. Flexibele arbeidsrelatie: In de eerste plaats wordt het toetsinkomen in dat geval berekend over het gemiddelde jaarinkomen van de laatste 3 kalenderjaren, op basis van de jaaropgaven van het loon voor de loonbelasting. Het toetsinkomen mag maximaal het inkomen over het laatste kalenderjaar bedragen. In de tweede plaats dient uit een werkgeversverklaring te blijken dat inkomen wordt genoten uit een (flexibele) arbeidsrelatie. Zelfstandigen/dga Voor inkomen uit een zelfstandig beroep of bedrijf geldt voor de berekening van het toetsinkomen een soortgelijke bepaling als bij flexibele arbeidsrelatie: de winst over de laatste 3 kalenderjaren tot maximaal de winst over het laatste kalenderjaar. Aan te leveren de 3 jaarrekeningen, kopie aangiftebiljet belastingdienst over de 3 laatste kalenderjaren, en kopieën van de aanslagen van de belastingdienst over de 3 laatste kalenderjaren. Voor het inkomen uit arbeid van een directeur-grootaandeelhouder (dga) geldt precies hetzelfde. Naderend pensioen: Bij naderend pensioen moet vanaf het moment dat de aanvragen bij offreren voor personen vanaf 56 jaar rekening wordt gehouden met een afname van het inkomen op het moment dat aanvrager 65 jaar wordt. Bij een voornemen om eerder met pensioen te gaan dient rekening gehouden te worden met de verwachte (extra) inkomensvermindering. Bruto-inkomen : alle vaste inkomensbestanddelen, zoals: - 12 x het bruto maandsalaris - vakantietoeslag - 13e maand - vaste eindejaarsuitkering - alimentatie ten gunste van de aanvrager - fiscale winst uit onderneming - overig inkomen met een vast karakter Op het jaarinkomen moet er lopende financiële verplichtingen (zoals persoonlijke lening, te betalen alimentatie aan de ex-partner) in mindering worden gebracht.

13 Taxatie-rapport: (niet ouder dan 12 maanden bij NHG) Een taxatierapport is een zo objectief mogelijke waardebepaling, opgesteld door een onpartijdige deskundige (Makelaar beëdigd als taxateur). Het taxatierapport verstrekt de gegevens: - Onderhandseverkoopwaarde, vrij van huur en gebruik (indicatie koopprijs) - Executiewaarde bij eigen gebruik: Vermoedelijke opbrengst van de woning op een publieke veiling bij een gedwongen verkoop. Deze waarde is van belang bij de bepaling van de hoogte van de hypothecaire lening. - De herbouwwaarde: Dit is het bedrag dat nodig is om de woning te herbouwen, wanneer deze bijvoorbeeld door brand verloren zou gaan. Deze waarde is vooral van belang bij het afsluiten van een opstalverzekering voor de woning. Gegevens van de woning: - de locatie: straatnaam, huisnummer, woonplaats en gemeente - Grond in erfpacht of eigendom (vooral bij bestaande woningen is het van belang om te weten tot wanneer het recht van erfpacht is afgekocht en of de hoogte van de canon). - Appartement? - Bouwjaar van de woning Appartementsrecht: Bij het kopen van een flatwoning speelt weer een aantal andere zaken een rol. In feite wordt slechts een deel van het pand gekocht. Het appartementsrecht omvat dus: - een aandeel in de grond - een aandeel in het gebouw - het uitsluitend gebruiksrecht van de desbetreffende flatwoning. De Koopsom Achter de koopsom staat veelal geschreven k.k. (kosten koper) of v.o.n. (vrij op naam). Deze toevoegingen hebben betrekking op de vraag wie de transportkosten van de akte en de overdrachtsbelasting moet betalen. Bij kosten koper betaalt de koper de transportkosten en de overdrachtsbelasting. Bij vrij op naam worden deze kosten door de verkoper betaald. Bij een nieuw te bouwen woning is er geen overdrachtsbelasting verschuldigd. Wel BTW (meestal in de koopprijs begrepen). Waarborgsom In de koopakte staat meestal een uiterste datum waarop de eigendomsoverdracht moet plaatsvinden. Om te zorgen dat de koper deze verplichting inderdaad nakomt, is het gebruikelijk dat in de koopakte een waarborgsom wordt gevraagd. Dit bedrag meestal 10% van de overeengekomen koopprijs, dient door de koper na ondertekening van de koopakte binnen 14 dagen te worden voldaan aan de notaris. De notaris neemt de waarborgsom in bewaring tot aan het moment van de eigendomsoverdracht. Dit bedrag wordt met de koopprijs verrekend als de eigendomsoverdracht plaatsvindt. In plaats van de waarborgsom te betalen is het ook gebruikelijk een bankgarantie af te geven.

14 Ontbindende voorwaarden Een voor de koper van groot belang is de voorwaarde die betrekking heeft op de financiëring. Mocht later blijken dat de benodigde hypothecaire lening om welke reden dan ook niet mogelijk is, dan kan hij de woning niet betalen en zo zijn verplichting om het huis af te nemen niet nakomen. Om dit te voorkomen is het verstandig in de koopakte de voorwaarde op te laten nemen dat de overeenkomst ontbonden wordt, wanneer de koper er niet in slaagt een hem passende financiering te vinden. Om zonder kosten onder de koopovereenkomst dient u 2 of 3 schriftelijke afwijzingen van geldverstrekkers vóór het verstrijken van de genoemde datum te overleggen. Doet u dit niet dan zult aansprakelijk gesteld worden voor de schade ten bedrage van de waarborgsom. Tip Alvorens een koopovereenkomst te ondertekenen laat u eerst uitgebreid informeren naar de mogelijkheden van hypotheekverstrekking, de hoogte van de maximale lening en de mogelijke maandlasten. Hierbij is van belang uw toekomstige inkomensontwikkeling, duur van een tweede inkomen, gezinssamenstelling (opgroeiende kinderen) enz. Naast rente en/of aflossing moet een koper van een huis premie betalen voor de levensverzekering. Aandere kosten voor de eigenaar van een woning naast rente, premie levensverzekering en/of aflossing: - het eigenwoningforfait - premie opstalverzekering - kosten bij aankoop - onderhoudskosten (of VvE-bijdrage) - onroerende-zaakbelasting:eigenarendeel Aftrekbare kosten van hypothecaire geldlening - afsluitkosten van de geldlening - taxatiekosten - Honorarium notaris transportakte - kosten nationale hypotheekgarantie (NHG) - rente over de hypothecaire geldlening - periodieke betalingen op grond van de rechten van erfpacht, opstal of beklemming met betrekking tot de eigen woning - rente op lening bestemd voor afkoop van erfpacht of opstalrechten - boeterente - Koopsom voor een hypotheekopvangpolis (premiedeel arbeidsongeschiktheid) De wet Bevordering Eigen Woningbezit (BEW) Op 1 januari 2001 in werking getreden en die de hogere woonlasten (in vergelijking tot de huur van dezelfde woning) voor huishoudens met een lagere inkomen beoogt te verminderen. Hoogte + verstrekking subsidie afhankelijk van:

15 - de aanvrager is minimal 23-jaar oud, afgelopen 3-jaar geen eigenaar-bewoner geweest, moet de woning zelf gaan bewonen en dient rechtmatig in Nederland te verblijven. - Het inkomen: belastbaar inkomen aanvragers tot 65-jaar max (2003) voor 1-persoonshuishoudens en max (2003) voor 2-persoonshuishouden. - De hypothecaire lening: vier hypotheekproducten zijn toegestaan.spaar-, de annuiteiten-, de lineaire- en de aflossingshypotheek (tot max. 40% van de totale lening) - Rente: minimaal 15 jaar vast - Lening: in maximaal 30 jaar voor tenminste 60% afgelost te zijn, NHG verplicht, maximale hypothecaire lening vastgesteld op (2003). - De kosten van de woning: Koopprijs + alle bijkomende kosten mag niet meer bedragen dan (2003) - Staat van onderhoud van de woning: Taxatie-rapport is vereist wanneer eventuele achterstallige onderhoud op meer dan 10% van de waarde van het huis wordt geschat, dan bouwkundig rapport nodig. Koophuur Dit een mengvorm tussen kopen en huren: de bewoner huurt het casco en koopt de binnenkant van de woning. Het groot onderhoud blijft op deze manier voor rekening van de verhuurder en met de binnenkant kan de bewoner doen of laten wat hij wil. De binnenkant van de woning is hypothecair te financieren (gelijk een eigen woning) met alle belastingvoordelen van dien. Een gevolg daarvan kan echter zijn dat op één woning hypotheken komen te rusten van twee hypotheekgevers: de verhuurder en de koophuurder. Verkoop door woningcorporaties van huurwoningen aan de bewoners: De prijzen van deze woningen vallen in de regel wat lager uit dan de vrije verkoopwaarde zou doen verwachten. Dit komt omdat de woningen worden verkocht in bewoonde staat ofwel (gedeeltelijk) tegen boekwaarde. De verwachting is dat deze woningen de komende jaren op grote schaal op de koopwoningmarkt terecht (blijven) komen. Sinds 1 oktober 1997 bestaat de Gewenningssubsidieregeling eigen woningbezit, beter bekend als de koopgewenningssubsidie. De subsidie diende om mensen die een huurwoning kopen te kunnen laten wennen aan de hogere woonlasten. Inmiddels is de regeling vervangen door de Wet bevordering eigenwoningbezit (BEW) die een bredere werking heeft. Het eigenwoningforfait: Een aan de waarde van de woning gerelateerd bedrag dat de eigenaar-bewoner bij zijn inkomen moet optellen en waarover hij dientengevolge inkomstenbelasting moet betalen. Daartegenover staat de aftrek van de (hypotheek)rente en alle eventuele andere kosten i.v.m. de financiering van (onderhoud of verbetering van) de eigen woning. Kosten bij aankoop: - Overdrachtsbelasting 6% bij bestaande woning. - Kosten van de notaris en overdrachtsbelasting bij KK en VON. - Makelaarskosten (bemiddeling en/of taxatie) komen in beginsel voor rekening van de partij die de makelaar in de arm heeft genomen

16 Onderhoudskosten. Kosten die gemaakt worden voor de instandhouding van de woning. Periodiekonderhoud als controle/reparatie/vervanging van de CV, schilderbeurten, vervanging van kozijnen en reparatie van rioleringen en dakgoten. Hypotheekconstructies die flexibel inspelen op de vaststelling van rentevaste perioden en/of de effecten van renteveranderingen beogen te beperken/dempen, zijn o.a. de: - rentebedenktijdconstucties - rentemiddelingsconstructies - overstapconstructies - meeneemconstructies Let op! Aan bovenstaande uitleg kunt u geen rechten ontlenen.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur.

MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. MB Finance is onafhankelijk en specialist in de financiering rondom de eigen woning. Wij dragen het keurmerk Erkend Hypotheek Adviseur. Wij helpen u dé passende hypotheek te vinden als u een huis wilt

Nadere informatie

Hypotheekrecht en - vormen

Hypotheekrecht en - vormen Hypotheekrecht en - vormen Wat is een hypotheek? Een hypotheek is in theorie een zekerheidsrecht. Wanneer u een hypotheek afsluit, geeft u het recht van hypotheek aan de geldverstrekker. Dit recht van

Nadere informatie

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is

De Roche. Hypotheek waaier. Een persoonlijke keus voor uw toekomst. Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is De Roche Hypotheek waaier Een persoonlijke keus voor uw toekomst Het kiezen van de juiste hypotheekvorm is zeker niet eenvoudig; er zijn ontzettend veel mogelijkheden en bovendien vormt uw beslissing de

Nadere informatie

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen

Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Hypotheekvormen Kenmerken van diverse basisvormen van hypothecaire leningen Onderstaand geven wij u een korte beschrijving van de verschillende hypotheekvormen. Het betreft slechts een opsomming van de

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Annuïteitenhypotheek Lineaire hypotheek Levenhypotheek Beleggingshypotheek Spaarhypotheek Hybride hypotheek Bankspaarhypotheek Aflossingvrije hypotheek Krediethypotheek Direct beginnen

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen

Uitleg hypotheekvormen Uitleg hypotheekvormen Een hypotheek, een belangrijke financiële beslissing Als u een huis wilt kopen, dan heeft u een hypotheek nodig. Maar ook als u uw huis gaat verbouwen is het goed om naar uw huidige

Nadere informatie

Uitleg hypotheekvormen.

Uitleg hypotheekvormen. Ik wil mijn eerste huis kopen Uitleg hypotheekvormen. Als je graag een huis wilt kopen, dan heb je een hypotheek nodig. Ook als je je huis gaat verbouwen is het goed om naar je huidige hypotheek te kijken.

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt heel veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke

Nadere informatie

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen.

Nadeel Uiteindelijk wordt er geen vermogen opgebouwd om de hypotheek mee af te kunnen lossen. Welke hypotheekvorm past het beste bij uw specifieke situatie? Het is fijn om van tevoren al te weten welke basis hypotheekvormen er bestaan. Hieronder staan de hypotheekvormen een voor een kort beschreven

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Hierbij ontvangt u een beschrijving van een vijftal hypotheekvormen. Wij willen u vragen dit alvast door te nemen zodat u reeds bekend bent met de diverse hypotheeksoorten.

Nadere informatie

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek

Hypotheekvormen. De annuïteitenhypotheek Hypotheekvormen De annuïteitenhypotheek Starten met lage aflossing Bij een annuïteitenhypotheek wordt gedurende de looptijd - bij gelijkblijvende rente - een vast bedrag aan rente en aflossing (annuïteit)

Nadere informatie

Het kopen en financieren van een woning

Het kopen en financieren van een woning Het kopen en financieren van een woning Beste heer/mevrouw, U staat op het punt om een (nieuwe) woning te kopen. Het kan zijn dat u zich als starter op de markt begeeft en dus voor het eerst een woning

Nadere informatie

Hypotheekvormen samengevat

Hypotheekvormen samengevat Er bestaan in Nederland enkele honderden hypotheekvarianten. Dat lijkt veel, maar de meeste varianten zijn afgeleid van een aantal hoofdvormen. Uw eigen wensen en persoonlijke situatie leiden al vaak tot

Nadere informatie

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente

De Hypotheek. De Hypotheekrente. Rentevastperiode. Wat is een hypotheek? Wat zijn de kosten van mijn lening? Variabele rente De Hypotheek Je gaat een woning kopen en hebt hiervoor een lening nodig van de bank. In deze toelichting proberen wij je inzichtelijk te maken wat een hypotheek is en wat de meest voorkomende vormen zijn.

Nadere informatie

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij.

Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Als u een woning koopt, zult u onvermijdelijk worden geconfronteerd met allerlei onbekende begrippen. Finalliance zet het voor u op een rij. Aankoopsom Het bedrag dat u betaalt voor een huis, zoals vastgelegd

Nadere informatie

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest?

Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Wat je moet weten als je een hypotheek kiest? Als je een hypotheek af gaat sluiten, moet je aan een heleboel dingen denken. We hebben een aantal vragen voor je op een rijtje. Klik op de doorlinks hiernaast

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer Jansen wil het huis van de heer Pietersen kopen. Op 1 februari bereikt de heer Jansen mondeling overeenstemming met de heer Pietersen over deze

Nadere informatie

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1

NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 NIBE-SVV 2012 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 1 1. De heer X wil het huis van de heer Y kopen. Op 1 februari bereikt X mondeling overeenstemming met de heer Y over deze transactie. Op 8 februari wordt door

Nadere informatie

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen

Eeckhout & Slegt. financieel adviseurs. De hypotheekvormen Eeckhout & Slegt financieel adviseurs De hypotheekvormen Maandbedrag Lineaire hypotheek Maandlast Restschuld Rente (fiscaal aftrekbaar) Aflossing Lineaire hypotheek Voordelen u bouwt snel en veilig vermogen

Nadere informatie

Algemene informatie Allianz Hypotheek

Algemene informatie Allianz Hypotheek Allianz Nederland Levensverzekering N.V. Algemene informatie Allianz Hypotheek Augustus 2012 1 Inhoudsopgave 0. Algemeen: wat is een hypotheek? 3 1. Financiële consequenties en kosten 3 2. Fiscale gevolgen

Nadere informatie

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen

Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Algemene informatie over de verschillende hypotheekvormen Aflossingsvrije hypotheek De naam zegt het al: bij de aflossingsvrije hypotheek los je niets af. Je betaalt iedere maand alleen rente over het

Nadere informatie

De verschillende hypotheekvormen

De verschillende hypotheekvormen De verschillende hypotheekvormen Het lijkt, door de uiteenlopende namen voor hypotheken, alsof er veel verschillende hypotheken zijn. Dit valt heel erg mee. Verreweg de meeste hypotheken die tegenwoordig

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten

Hypotheekschuld. Duur 30 jaar. Maandlasten Hypotheekschuld Duur 30 jaar Maandlasten Tijdens de gehele looptijd betaalt u lage maandlasten. U betaalt alleen rente over de lening. Aan het einde van de looptijd blijft de hypotheekschuld bestaan. U

Nadere informatie

HYPOTHEEK VAN A TOT Z

HYPOTHEEK VAN A TOT Z HYPOTHEEK VAN A TOT Z Als u een hypotheek wilt afsluiten, krijgt u veel informatie. De meeste zaken zijn bovendien best ingewikkeld. Helemaal als u er voor de eerste keer mee te maken krijgt. ABN AMRO

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT

SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK OPTIMAAL VARIEREN MET RENTE EN RENDEMENT SPAARXTRA HYPOTHEEK optimaal varieren met rente EN rendement Kiezen voor de beste hypotheek betekent het optimaliseren van kansen en risico

Nadere informatie

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie)

Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Klantprofiel hypotheken (Dit klantprofiel vormt een eenheid met de klantinventarisatie) Naam + Voorletters M/V Geboortedatum Adres Postcode + Woonplaats Gegevens nieuwe woning Adres Bestaand/Nieuwbouw

Nadere informatie

Klantprofiel Hypotheken

Klantprofiel Hypotheken Klantprofiel Hypotheken Klant 1 Klant 2 Naam.. Ondernemer ja nee ja nee Sinds.. Sinds. Dienstverband Fulltime Fulltime Part-time uur Part-time uur Vast Vast Flex/uitzend Flex/uitzend Bepaalde tijd Bepaalde

Nadere informatie

Woordenlijst hypotheken

Woordenlijst hypotheken Woordenlijst hypotheken BKR-registratie WOZ-waarde Rentemiddeling? Borgtochtprovisie NHG Courtage Aflossingsvorm Lineaire hypotheek? Woordenlijst hypotheken Tijdens je zoektocht naar een hypotheek kom

Nadere informatie

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen

Uw rentevaste periode loopt af. Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk. verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen Uw rentevaste periode loopt af Maak in 4 stappen uw acties overzichtelijk verzekering bedrijfsrisico hypotheek pensioen 2 De overheid heeft de afgelopen jaren veel gewijzigd op het gebied van hypotheekregels.

Nadere informatie

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN

LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN LAGE LASTEN HYPOTHEEK DE SPAARHYPOTHEEK MET VEEL MOGELIJKHEDEN De keuze van de juiste hypotheek is uiteindelijk net zo belangrijk als de keuze

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

Uitgangspunten en adviessamenvatting

Uitgangspunten en adviessamenvatting Uitgangspunten en adviessamenvatting Amsterdam, 24 april 2015 Geachte heer de Groot en mevrouw de Groot, Het is ons een genoegen hierbij een samenvatting te geven van de uitgangspunten die bepalend zijn

Nadere informatie

Hypotheek oversluiten

Hypotheek oversluiten Hypotheek oversluiten Zijn uw inkomsten gewijzigd, wilt u verbouwen of past uw huidige hypotheekvorm niet meer bij uw wensen? Een goed moment om eens kritisch naar uw hypotheek te kijken. Als blijkt dat

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.05-0512 Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en tóch een scherpe

Nadere informatie

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen:

Hoofdstuk 12. Vreemd vermogen op lange termijn. Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: www.jooplengkeek.nl Vreemd vermogen op lange termijn Een lening (schuld) met een looptijd van langer dan een jaar. We bespreken 3 verschillende leningen: 1. Onderhandse lening. 2. Obligatie lening. 3.

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2

NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2 NIBE-SVV, 2014 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2 1. Wat kenmerkt een zogenoemde verkopersmarkt? A. Een daling van de huurprijzen. B. Een relatief hoge hypotheekrente. C. Een stijging van de prijzen op de

Nadere informatie

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND

De heer IEX-lezer Mevrouw IEX-lezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND De heer IEXlezer Mevrouw IEXlezer Koffiekamer nummer 1 IEX NL BELEGGERSLAND Dit advies is voor u gemaakt door: P. Betman Telefoon : 0651137470 Email : pbetman@wanadoo.nl Berekening maximale hypotheek Datum

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt.

Budget Hypotheek. 3 U kunt de Budget Hypotheek meeverhuizen als u een nieuwe woning koopt. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 7 maanden

Nadere informatie

Algemene informatie hypotheken

Algemene informatie hypotheken Algemene informatie hypotheken A. Bepaling maximale leensom Het maximaal te lenen bedrag voor de aanschaf van een woning wordt bepaald door: 1. de waarde van de woning; 2. uw inkomen (totaal). De maximale

Nadere informatie

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195.

Voorbeeld gebaseerd op een goede adviespraktijk m.b.t. bruto/netto berekening: man, 44 jaar en vrouw, 40 jaar Verstrekte hypotheek in 2006 195. Casussen fiscaliteit In dit document biedt de AFM u als financiële dienstverleners enkele uitgewerkte praktijkvoorbeelden aan die de AFM heeft aangetroffen bij haar onderzoek. Er zijn voorbeelden die in

Nadere informatie

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve

U of uw fiscale partner verkoopt een eigen woning of heeft een eigenwoningreserve UW WONING EN DE FISCUS U koopt een woning 2e woning Rente en kosten voor de eigenwoningschuld Niet aftrekbaar zijn: Eenmalig aftrekbare kosten Inkomsten Eigen Woning U sluit een spaar-, leven- of beleggingshypotheek

Nadere informatie

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013?

Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Hoe zit het met op 31-12-2012 al bestaande hypotheken vanaf 1-1-2013? Voor alle op 31 december 2012 bestaande hypotheken blijven de oude hypotheekregels van kracht. Oversluiten van een bestaande schuld

Nadere informatie

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007

Bank. Wonen. Algemene informatie Delta Lloyd Hypotheken. Februari 2007 Bank Februari 2007 Wonen Algemene informatie Wonen Bank Algemene informatie 1. Financiële consequenties en kosten 2 2. Fiscale gevolgen 2 3. Overheidsregelingen 3 4. Financieringsvormen 3 5. Rentesoorten

Nadere informatie

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies?

Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Wat moet ik weten als ik een hypotheek kies? Ga niet over één nacht ijs... 1 Hoeveel kan ik lenen?... 2 Vaste of variabele rente?... 3 Rente kort of lang vastzetten?... 4 Hoogte van de rente... 4 Hoe zit

Nadere informatie

Molenweg 8 te Surhuisterveen. Huurprijs 30,- per m² excl. BTW 20.400,- per jaar excl. BTW 1.700,- per maand excl. BTW

Molenweg 8 te Surhuisterveen. Huurprijs 30,- per m² excl. BTW 20.400,- per jaar excl. BTW 1.700,- per maand excl. BTW Molenweg 8 te Surhuisterveen Loodsruimte van totaal ca. 850 m² met een overheaddeur aan de voorzijde en een laad/losdock aan de achterzijde, aan de achterzijde is tevens een loopdeur aanwezig, betonvloer,

Nadere informatie

Inventarisatieformulier woningfinanciering

Inventarisatieformulier woningfinanciering Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager man vrouw Naam Geboortedatum Adres Woonplaats Telefoon thuis: werk: Voorletters: Nationaliteit: Postcode: E-mail adres Beroep / functie Burgerlijke

Nadere informatie

Uw hypotheek nu en in de toekomst

Uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek nu en in de toekomst In deze brochure vindt u belangrijke informatie over uw hypotheek nu en in de toekomst Uw hypotheek vraagt om aandacht U heeft een hypotheek van DSB Bank in faillissement

Nadere informatie

Hypotheek inventarisatieformulier

Hypotheek inventarisatieformulier Hypotheek inventarisatieformulier Datum gesprek : Ingangsdatum Hypotheek : Doel: Bestaande bouw NHG Nieuwbouw NHG Oversluiten NHG Herberekening 2 e hypotheek NHG Onderhandse verhoging Orientatie Personalia

Nadere informatie

financiële dienstverlening

financiële dienstverlening Algemene gegevens cliënt Algemene gegevens partner Naam : Naam : Geboortedatum : Geboortedatum : Algemene Kennis en Ervaring 1. Wat weet u van hypotheken? 2. Wat weet u van beleggingsproducten? 3. Wat

Nadere informatie

Een hypotheek van Delta Lloyd

Een hypotheek van Delta Lloyd Een hypotheek van Delta Lloyd Inhoud Belangrijk 3 Een hypotheek 4 Stappenplan 4 Lenen 5 De Budget Hypotheek 5 De DrieSterrenHypotheek 6 De Nieuwbouw Hypotheek 6 Bent u zelfstandig ondernemer? 6 Terugbetalen

Nadere informatie

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u.

DrieSterrenHypotheek. Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. DrieSterrenHypotheek Wilt u een lening met een scherpe rente én flexibiliteit? Dan is de DrieSterrenHypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Flexibiliteit door gunstige voorwaarden en

Nadere informatie

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair

Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair Bankspaarhypotheek: interessant voor elke klant, bij elke rentestand Advieskaart ING Intermediair De Bankspaarhypotheek vraagt om goed advies. Wijs uw klant ook op de risico s van dit product. Wil uw klant

Nadere informatie

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig?

geldig? 1 Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, Hypotheek? Nieuwbouw Hypotheek toch niet doorgaat? Hypotheek geldig? Pag. 1/5 G 01.1.18-0413 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning In deze brochure staat de volgende informatie In deze brochure de volgende informatie ouwwoning? u uw verbouwen? Of Dangaat is de

Nadere informatie

Ondernemers Hypotheek

Ondernemers Hypotheek Ondernemers Hypotheek Bent u zelfstandig ondernemer en wilt u een hypotheeklening voor een woning of een woning met bedrijfspand? Dan is de Ondernemers Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen

Nadere informatie

HYPOTHEKEN. Inhoud: Rente-looptijden* / -marges*; Hypotheek met rente-marge; * A. 1: rentevastperiode. * A. 2: rente-% met een marge.

HYPOTHEKEN. Inhoud: Rente-looptijden* / -marges*; Hypotheek met rente-marge; * A. 1: rentevastperiode. * A. 2: rente-% met een marge. HYPOTHEKEN Inhoud: Hoofdstuk A Hoofdstuk B Hoofdstuk C Hoofdstuk D Rente-looptijden* / -marges*; Diverse hypotheekvormen; Hypotheek met -marge; Overlijdensrisico. * A. 1: vastperiode. * A. 2: -% met een

Nadere informatie

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw

E-mail adres Opleiding HBO/Universiteit/MBO afgerong met diploma: 0 ja 0 nee Partner. Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Algemene gegevens Naam Voorvoegsels Roepnaam Voorletters Adres Postcode Woonplaats Geboortedatum Geboorteplaats Nationaliteit Roker 0 ja 0 nee BSN Geslacht 0 Man 0 Vrouw Burgerlijke staat: 0 alleenstaand

Nadere informatie

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid

Hypotheken Sparen/Leven. Uw huis, uw zekerheid Hypotheken Sparen/Leven Uw huis, uw zekerheid 2 Kiezen voor zekerheid op lange termijn Inhoudsopgave 1. Kiezen voor zekerheid met een spaar- of bankspaarhypotheek 5 1.1 Wat is een spaarhypotheek? 5 1.2

Nadere informatie

Annuïtair of lineair aflossen?

Annuïtair of lineair aflossen? 1 Annuïtair of lineair aflossen? Vind de hypotheekvorm voor jouw situatie Een publicatie van 2 Over eyeopen MEEUWENLAAN 98-100 1021 JL AMSTERDAM 020 303 1160 INFO@EYEOPEN.NL eyeopen is je eigen digitale

Nadere informatie

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink

Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Persoonlijk adviesrapport van mevrouw Erna Wilmink Voor je ligt een persoonlijk adviesrapport als resultaat van de door jou ingevulde checklist hypotheekgesprek. Op basis van je antwoorden vind je hieronder

Nadere informatie

Smelbrêge 4 te Stiens

Smelbrêge 4 te Stiens Smelbrêge 4 te Stiens vraagprijs: 199.000 k.k. Op een A1 locatie, in het centrum van Stiens, gelegen winkelpand met een verkoopoppervlakte van ca. 80 m² en een perceel eigen grond van 262 m². Het pand

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als u dat wilt, kunt

Nadere informatie

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat

Aanvraag hypotheekofferte Direktbank. 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur. 2 Persoonlijke gegevens. 3 Burgerlijke staat Aanvraag hypotheekofferte Direktbank 1 Gegevens tussenpersoon In te vullen door uw hypotheekadviseur Naam Adres Postcode en vestigingsplaats Telefoonnummer Faxnummer E-mail 2 Persoonlijke gegevens Naam/meisjesnaam

Nadere informatie

Inventarisatieformulier

Inventarisatieformulier Inventarisatieformulier Klantgegevens Voornaam Voorletters Tussenvoegsel Achternaam Geboortedatum Geslacht Nationaliteit Postcode Straat Plaatsnaam Telefoonnummer E-mailadres Burgerlijke staat Datum burgerlijke

Nadere informatie

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd

Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Verantwoord lenen bij Delta Lloyd Beste klant, De huizenprijzen zijn de laatste jaren flink gedaald. Daardoor houden steeds meer mensen na verkoop van de woning een restschuld over. Als de verkoopopbrengst

Nadere informatie

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW

VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW VERMOGENS ADVIES HYPOTHEEK VOORTDUREND BETROKKEN BIJ UW VERMOGENSOPBOUW Aan het vinden van de perfecte woning besteedt u vaak maandenlang

Nadere informatie

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2)

NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2) NIBE-SVV, 2015 OEFENEXAMEN WONINGFINANCIERING 2015 (WF2) 1. Wat is een kenmerk van een zogenoemde verkopersmarkt? A. Een daling van de huurprijzen. B. Een relatief hoge hypotheekrente. C. Een stijging

Nadere informatie

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken

Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Aanvraagformulier hypothecaire lening/overbruggingskrediet/bankgarantie Direktbank Woninghypotheken Adviseur Contactpersoon Telefoon Fax Offerte sturen aan Adviseur Klant(en) Personalia Naam en voorletters

Nadere informatie

De Conservatrix Hypotheek

De Conservatrix Hypotheek U mag vertrouwen op een aantrekkelijke rente. Maar dat is niet de enige zekerheid. De Conservatrix Hypotheek Een beetje conservatief is zo gek nog niet. Al sinds 1872 is Conservatrix gespecialiseerd in

Nadere informatie

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen

Klantprofiel. O Inlossen PL/DK/overige financieringen Klantprofiel Waarvoor wilt u de hypotheek afsluiten? O Aankoop woning O Verbouwing of woningverbetereing O Lagere maandlasten O Consumptieve doeleinden O Einde rentevast periode, beter voorstel O Inlossen

Nadere informatie

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN

COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN COMFORT HYPOTHEEK VRIJHEID IN HYPOTHEKEN HYPOTRUST COMFORT HYPOTHEEK De Hypotrust Comfort Hypotheek kent verschillende voorwaarden (Budget, Profijt en Standaard). Deze productkaart is ingericht om informatie

Nadere informatie

Deze kantoorruimte grenst aan de Reitsmastrjitte en is voor vele bedrijfsdoeleinden en activiteiten geschikt.

Deze kantoorruimte grenst aan de Reitsmastrjitte en is voor vele bedrijfsdoeleinden en activiteiten geschikt. Reitsmastrjitte 63 te Harkema Aan de doorgaande weg in Harkema bieden wij te huur aan deze representatieve kantoorruimte en uitgebreide loodsruimte. De kantoorruimte en loodsruimte zijn ook afzonderlijk

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Pag. 1/5 G 01.1.18-0811 Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de? 1. Uw offerte is 7 maanden geldig. En als

Nadere informatie

Geboortedatum... Roker ja nee

Geboortedatum... Roker ja nee KLANTPROFIEL 1. PERSOONLIJKE GEGEVENS Aanvrager Naam en voorletters... m/v Adres... Postcode en woonplaats... Geboortedatum... Telefoon overdag... Mobiel... E-mail adres...... Roker ja nee BSN nummer...

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2005 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Hypotheek? Wij zijn uw bank.

Hypotheek? Wij zijn uw bank. Hypotheek? Wij zijn uw bank. U wilt een huis kopen? Wij bezorgen u onbezorgd woonplezier. U wilt voor de eerste, tweede of misschien wel derde keer een huis kopen. Een gezellige stadswoning in het centrum,

Nadere informatie

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries,

Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hypotheekrapport Geachte Heer Jansen en Mevrouw De Vries, Hierbij ontvangt u het hypotheekrapport dat u op de website hyp-o-theek.nl heeft aangevraagd. Dit persoonlijke rapport is met de grootste zorg

Nadere informatie

Handboek hypotheken Execution only, you can do it!

Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Handboek hypotheken Execution only, you can do it! Inhoud 1 De basis over hypotheken... 3 1.1 Maandlasten hypotheek... 3 1.2 Hypotheekvormen... 3 1.3 Hypotheekrente... 4 2 Hypotheek berekenen... 4 2.1

Nadere informatie

Einderentevasteperiode.nl

Einderentevasteperiode.nl Einderentevasteperiode.nl Hypotheekberekening t.n.v. Dhr. R. Jansen en Mevr. T. Schepers 1 berekening Bedankt voor het aanvragen van een hypotheekberekening, u heeft met succes ons inventarisatieformulier

Nadere informatie

Informatiedocument De Erfpachter BV

Informatiedocument De Erfpachter BV Informatiedocument De Erfpachter BV U staat op het punt om een woning te kopen. De Erfpachter BV. wil u via dit Informatieboek informeren over De Erfpachter BV. Hieronder zetten we graag voor u uiteen

Nadere informatie

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen

Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Klantinformatie hypotheekrente wijzigen Waarom krijgt u deze informatie U wilt uw hypotheekrente wijzigen. Dit is een belangrijke beslissing. Daarom willen wij u zo goed mogelijk voorlichten over de gevolgen

Nadere informatie

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2

HRo - Inkomstenbelasting - Niet-winst -- Deel 2 Inkomstenbelasting NW 2 programma Belastbare inkomsten uit eigen woning Eigen woning en eigenwoningforfait; Kapitaalverzekering eigen woning; Eigenwoningschuld en eigenwoningreserve; Aftrekbare kosten;

Nadere informatie

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u.

Nieuwbouw Hypotheek. Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Nieuwbouw Hypotheek Koopt u een nieuwbouwwoning? Of gaat u uw woning verbouwen? Dan is de Nieuwbouw Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de Nieuwbouw Hypotheek? 1 Uw offerte is 3 maanden

Nadere informatie

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW

FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW FLEXFUND HYPOTHEEK DE VRIJHEID VAN INDIVIDUELE VERMOGENSOPBOUW Zoals uw huis de basis is voor uw privéleven, zo is uw hypotheek de basis voor

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u.

Budget Hypotheek. Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor u. Wat zijn de voordelen van de 1 Lage rente, ook als u uw rente opnieuw voor een bepaalde

Nadere informatie

Inventarisatieformulier Hypotheken

Inventarisatieformulier Hypotheken Inventarisatieformulier Hypotheken Om op voorhand een beter inzicht te krijgen in uw financiële situatie vragen wij u dit formulier zo volledig mogelijk in te vullen voor het geven van een goed hypotheekadvies.

Nadere informatie

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek?

Budget Hypotheek. Wat zijn de voordelen van de Budget Hypotheek? Budget Hypotheek Wilt u een lening voor uw woning met een lage rente? En vindt u het niet erg om wat beperktere voorwaarden te hebben dan bij onze andere leningen? Dan is de Budget Hypotheek geschikt voor

Nadere informatie

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN

Algemene informatie. Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Algemene informatie Hypotheken - starter VERZEKERING BEDRIJFSRISICO HYPOTHEEK PENSIOEN Hypotheekvormen Er zijn verschillende vormen van hypotheken. Welke hypotheek het beste bij u past, is afhankelijk

Nadere informatie

Einderentevasteperiode.nl

Einderentevasteperiode.nl Einderentevasteperiode.nl Hypotheekberekening t.n.v. Dhr. R. Jansen en Mevr. T. Schepers 3 berekeningen Bedankt voor het aanvragen van een hypotheekberekening, u heeft met succes ons inventarisatieformulier

Nadere informatie

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt

Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken. beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt Wij zijn VDZ. Onze boodschap is helder: niemand regelt je geldzaken beter dan wij. Dat is niet arrogant bedoeld, maar het uitgangspunt van onze dienstverlening. Deze tijd vraagt om transparantie. Wij regelen

Nadere informatie

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen

Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen 2004 Als u premies betaalt voor kapitaalverzekeringen Als u een kapitaalverzekering heeft, bijvoorbeeld bij uw spaar-, leven- of beleggingshypotheek, kan dit gevolgen hebben voor uw belasting. Of en hoeveel

Nadere informatie

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten?

Kwaliteitscheck. Heeft de adviseur jou van tevoren uitgelegd welke stappen je moet doorlopen om een hypotheek af te sluiten? Kwaliteitscheck 1.)Verloop en tijdsduur Voordat je een hypotheek afsluit, moet de adviseur met jou een aantal stappen doorlopen. Hij moet jou van tevoren uitleggen welke stappen dat zijn. De stappen die

Nadere informatie

Aanvrager versie 20-04-2015

Aanvrager versie 20-04-2015 Inventarisatieformulier woningfinanciering Aanvrager versie 20-04-2015 Naam Voorletters: man vrouw Geboortedatum / -plaats Adres, pc en woonplaats Nationaliteit / BSN Burger Service Nummer: Geboorteplaats:

Nadere informatie

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013

2) Wanneer gaan de verschillende maatregelen in? Per 1 januari 2013 Oktober 2012 Nieuws hypotheekrenteaftrek Zoals het er nu voorstaat zal er vanaf 2013 alleen aftrek worden genoten voor hypotheekrente bij minimaal een annuïtaire aflossing. Op dit moment mag je nog de

Nadere informatie