BIBF Stage. Seminarie 4 februari Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011"

Transcriptie

1 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1

2 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke personen die, ongeacht hun nationaliteit in België hun woonplaats of de zetel van hun fortuin gevestigd hebben. b) Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden. c) De andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden. (Niet voor ere-consuls). d) De andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat of van een van de staatkundige onderdelen daarvan, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, op voorwaarde dat ze: - de Belgische nationaliteit bezitten en - hun werkzaamheden buitenlands uitoefenen in een land waar ze niet op duurzame wijze verblijf houden. Woonplaats of domicilie : Feitelijke toestand gekenmerkt door het verblijf of het werkelijk wonen in het rijk, en gekenmerkt door een zekere bestendigheid of continuïteit. Zetel van fortuin : Is de plaats van waaruit men de goederen die het fortuin uitmaken beheert of van waaruit men toezicht houdt over hun beheer. Valt niet noodzakelijk samen met de plaats waar die goederen gelegen zijn. 2. Vermoeden van rijksinwonerschap. a. Weerlegbaar vermoeden: De natuurlijke personen die in het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn ingeschreven. b. Onweerlegbaar vermoeden: Wanneer de aanslag gevestigd wordt op naam van de beide echtgenoten samen, is de belastingwoonplaats de plaats waar het gezin is gevestigd, m.a.w. daar waar de belastingentiteit het centrum van haar gezinsleven of haar huishoudelijke belangen gevestigd heeft of houdt. Indien de B.P. door dit feit een dubbele woonplaats zou verkrijgen, dient men zich te richten naar de bepalingen van het eventueel met het derde land gesloten D.B.V. 2

3 Bijzonderheden: - De overleden rijksinwoner blijft aan de P.B. onderworpen m.b.t. de beroepsinkomsten die hij tijdens zijn leven in België heeft verkregen, maar die slechts na zijn overlijden aan zijn rechthebbenden werden betaald of toegekend. - Zijn niet aan de P.B. onderworpen maar wel aan de B.N.I., mits te voldoen aan welbepaalde voorwaarden : - buitenlandse leiders en bedienden van buitenlandse ondernemingen of van ondernemingen onder buitenlandse controle. - buitenlandse vorsers, rechtstreeks in het buitenland aangeworven door wetenschappelijke onderzoekscentra en -labo's. GELIJKSTELLING VAN WETTELIJKE SAMENWONENDEN MET GEHUWDEN Algemeen Wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijke samenwonende met een echtgenoot. Daaruit volgt dat de bepalingen van het WIB 92, die gelden voor gehuwden ook van toepassing zijn op wettelijk samenwonenden. De wettelijke samenwoning en het huwelijk worden derhalve op gelijke voet behandeld, net zoals de beëindiging van de wettelijke samenwoning wegens overlijden gelijkgesteld wordt met de ontbinding van het huwelijk wegens overlijden, de beëindiging van de wettelijke samenwoning wegens een andere oorzaak dan overlijden gelijkgesteld wordt met echtscheiding en de feitelijke scheiding van twee wettelijke samenwonenden gelijkgesteld wordt met de feitelijke scheiding van twee gehuwden. Die «gelijkstelling» heeft als gevolg dat de fiscale voordelen die gehuwden hadden (huwelijksquotiënt, meewerkinkomen, aanrekening verliezen enz.), ook verleend worden aan de wettelijk samenwonenden, Het huwelijk Algemeen Sinds de Wet van wordt het huwelijk bovendien opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht. Voor de toepassing van de bepalingen van het WIB 92 moet onder «huwelijk» derhalve worden verstaan zowel het huwelijk tussen personen van verschillend geslacht, als dat tussen personen van hetzelfde geslacht. 3

4 De verschillende huwelijksvermogenstelsels De W voorziet slechts twee huwelijksvermogenstelsels : het wettelijk stelsel en het stelsel van scheiding van goederen, maar art. 1387, BW laat toe dat de echtgenoten hun huwelijksovereenkomsten regelen naar goeddunken, mits zij daarin niets bedingen dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden. Het wettelijk stelsel Principes Het wettelijk stelsel is van toepassing op echtgenoten die huwen, hetzij: - zonder contract - met een contract waarin geen ander stelsel wordt aangeduid. of tegenstrijdig zijn. Het wettelijk stelsel omvat 3 vermogens : - het eigen vermogen van elke echtgenoot ; - het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten. In dit stelsel zijn de inkomsten of baten van elk van deze vermogens gemeenschappelijk. Het stelsel van scheiding van goederen Dit stelsel is van toepassing, indien: - het gekozen wordt in een huwelijkscontract of indien het in de loop van het huwelijk aangenomen wordt (dit is de bedongen scheiding van goederen) ; - de scheiding van goederen wordt uitgesproken door de rechtbank (gerechtelijke scheiding van goederen) ; - wanneer de scheiding van tafel en bed door de rechtbank werd uitgesproken en definitief is geworden. In dit stelsel bestaat er geen gemeenschappelijk vermogen. Elke echtgenoot behoudt de eigendom van al zijn goederen; de goederen die beide echtgenoten samen aankopen, zijn principieel eigen aan ieder voor de helft (gewone onverdeeldheid). Wettelijke samenwoning Definitie Overeenkomstig art. 1475, 1, BW, wordt onder «wettelijke samenwoning» verstaan de toestand van samenleven van twee (natuurlijke) personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. De wettelijke samenwoning vereist dus de instemming van de twee betrokken personen. Alleen personen die bekwaam zijn om contracten aan te gaan, en die niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning, kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen (art. 1475, 2, BW). 4

5 Kunnen bijgevolg beoogd zijn : twee personen verbonden door een band van verwantschap, adoptie, voogdij of elke andere band van verwantschap of van genegenheid die niet noodzakelijk een affectief of seksueel element impliceert (vader en zoon, broer en zus, samenwonenden enz.). Procedure Om hun wettelijke samenwoning tot stand te brengen, moeten de twee partijen een schriftelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Deze maakt melding van de verklaring in het bevolkingsregister. De goederen Art. 1478, eerste lid, BW, bepaalt dat de vermogens gescheiden blijven. Nochtans worden de goederen en de inkomsten welke die goederen opbrengen en waarvan geen van de wettelijke samenwonenden de eigendom kan bewijzen, geacht in onverdeeldheid te zijn. Het stelsel van de wettelijke samenwoning is gelijkaardig aan dat van gehuwden onder het stelsel van de scheiding van goederen. Einde van de wettelijke samenwoning De wettelijke samenwoning houdt op : - wanneer één van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt ; - wanneer er een einde aan wordt gemaakt, hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden, hetzij eenzijdig door één van de samenwonenden, door middel van een schriftelijke verklaring die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. GEMEENSCHAPPELIJKE AANSLAG Principe Er wordt een gemeenschappelijke aanslag gevestigd ten aanzien van: - echtgenoten; - wettelijk samenwonenden. Afwijkingen Er worden individuele aanslagen gevestigd : - voor het jaar van het huwelijk of van de verklaring van wettelijke samenwoning. Indien echter twee wettelijke samenwonenden met elkaar in het huwelijk treden, blijven de regels van de gemeenschappelijke aanslag van toepassing voor het jaar van het huwelijk, tenzij de verklaring van wettelijke samenwoning en het huwelijk tijdens hetzelfde kalenderjaar vallen. In dit laatste geval is voor dat jaar het stelsel van de individuele aanslag van toepassing ; M.VAN WETTERE 5

6 - vanaf het jaar na dat waarin de feitelijke scheiding van de echtgenoten of van de wettelijke samenwonenden heeft plaatsgevonden, voor zover die scheiding in het belastbare tijdperk niet ongedaan is gemaakt ; - voor het jaar van de ontbinding van het huwelijk of van de wettelijke samenwoning door overlijden. In dat geval kan de overlevende echtgenoot echter opteren voor een gemeenschappelijke aanslag. ; - voor het jaar van de echtscheiding, de scheiding van tafel en bed of de beëindiging van de wettelijke samenwoning ; - wanneer een echtgenoot of één van de wettelijke samenwonenden beroepsinkomsten heeft van meer dan 9.280,00 EUR die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten (internationale ambtenaren). In die gevallen worden twee individuele aanslagen gevestigd en wordt de belasting voor elke echtgenoot berekend op grond van zijn eigen inkomsten en van de inkomsten van zijn kinderen waarvan hij het wettelijk genot heeft. DECUMUL VAN DE INKOMSTEN VAN DE ECHTGENOTEN Voor de vaststelling van het totale netto-inkomen van elke echtgenoot wordt rekening gehouden met volgende inkomsten: - het deel van ieders beroepsinkomsten (na toekenning meewerkinkomen en toerekening huwelijksquotiënt) ; - de door hem/haar behaalde of aan hem/haar toegekende diverse inkomsten van het type occasionele winst of baten, prijzen en subsidies, onderhoudsuitkeringen ; - de andere dan de hierboven beoogde inkomsten die eigen zijn op grond van het vermogensrecht (onroerende en roerende inkomsten, en sommige diverse inkomsten van de belastingplichtigen zelf indien deze wettelijk samenwonen of gehuwd zijn met scheiding van goederen, alsook de inkomsten van de kinderen waarvan de ouders het wettelijke genot hebben ; - 50 pct. van de totaliteit van alle andere inkomsten van beide belastingplichtigen. BELASTINGTARIEF EN VERMINDERING GEZINSLASTEN A. TARIEF: De belasting wordt bepaald - per echtgenoot: - op diens gezamenlijk belastbare inkomsten; - volgens een progressieve tariefschaal: Inkomstenschijf 2010 Belastingtarief Aj , ,00 25% 7.900, ,00 30% , ,00 40% , ,00 45% > ,00 50% M.VAN WETTERE 6

7 De afzonderlijk belastbare inkomsten ondergaan een bijzonder tarief, (art. 171 WIB92), tenzij de belastingheffing van deze inkomsten samen met de gezamenlijk belastbare inkomsten voordeliger is (stelsel volledige globalisatie). B. BELASTINGVRIJE SOMMEN: Basisbedrag: De vrijgestelde som wordt per belastingplichtige (dus per echtgenoot) vastgesteld op 6.430,00 EUR (Aj. 2011). Deze som wordt evenwel opgevoerd tot 6.690,00 EUR (Aj. 2011), wanneer het belastbaar inkomen niet hoger is dan ,00 EUR (Aj. 2011). Bij een lichte overschrijding van de inkomensgrens geldt volgende overstapregeling: Belastbaar inkomen (in EUR) Belastingvrije som Aj < , , , , ,00 (belastbaar inkomen ,00) > , ,00 Voormelde verhoging is enkel weggelegd voor lage en middeninkomens uit arbeid. Dit betekent dat genieters van pensioenen en vervangingsinkomsten in beginsel geen recht hebben op de verhoogde belastingvrije som, vermits ze reeds recht hebben op een belastingvermindering voor pensioenen en/of vervangingsinkomsten. De aan deze belastingplichtigen ten onrechte toegekende verhoogde belastingvrije som wordt afgetrokken van voormelde belastingvermindering. De belastingvrije som wordt verhoogd met 1.370,00 EUR (Aj. 2011) indien betrokkene zwaar gehandicapt is. Toeslagen wegens personen ten laste: De toeslag bedraagt in beginsel 1.370,00 EUR (Aj. 2011). Voor kinderen ten laste is de toeslag evenwel progressief naarmate het aantal kinderen toeneemt. Zwaar gehandicapte kinderen en andere personen ten laste worden voor twee geteld. Toeslag belastingvrije som voor kinderen ten laste Totaal bedrag voor 1 kind ten laste voor 2 kinderen ten laste voor 3 kinderen ten laste voor 4 kinderen ten laste Supplement per kind boven het 4de Voor personen ouder dan 65 jaar bedraagt de toeslag 2.730,00 EUR ((Aj. 2011). Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd worden de toeslagen op de belastingvrije som verleend aan de partner met het hoogste belastbaar inkomen. Dit is ook het geval wanneer de partner buitenlandse inkomsten heeft genoten, die in België zijn vrijgesteld onder progressievoorbehoud. (Rb. Gent, 24 september 2009). M.VAN WETTERE 7

8 In de gevallen waarin de persoonlijke toestand of de gezinstoestand van de belastingplichtige niet in aanmerking is genomen in het buitenland, zal evenwel een extra belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (uit de EER) worden verleend. Jaar van huwelijk/wettelijke samenwoning. Voor het jaar van huwelijk (wettelijke samenwoning), waarin beide partners afzonderlijk worden belast, wordt een toeslag van 1.370,00 EUR (Aj. 2011) verleend, mits de nettobestaansmidfdelen van de partner maximaal 2.830,00 EUR (Aj. 2011) bedragen Om ten laste te zijn, moet aan de 4 volgende voorwaarden worden voldaan : 1. Een persoon zijn die in aanmerking komt om ten laste te zijn. Worden beoogd : - De kinderen van de belastingplichtige, d.w.z. : - zijn afstammelingen ((geadopteerde) kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de belastingplichtige of van zijn echtgenoot); - kinderen die hij volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft Opdat een kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is, moet: - dit kind ten laste genomen zijn vóór zijn/haar meerderjarigheid; - die last op 1 januari van het Aj. op duurzame wijze zijn aanvaard; - die last volledig of hoofdzakelijk zijn: d.w.z. dat de eigen bestaansmiddelen van het kind en/of de geldelijke hulp die ten voordele ervan werd ontvangen (anders dan van overheidswege), niet meer bedragen dan de helft van de onderhoudskosten van het bedoelde kind voor hetzelfde tijdperk. - de zijverwanten tot en met de tweede graad van de belastingplichtige (broers en zusters); - de ascendenten van de belastingplichtige (ouders, grootouders enz., van de belastingplichtige); - personen van wie de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest. (bijv. de tante die de belastingplichtige tijdens zijn kindertijd ten laste heeft genomen ingevolge het overlijden van zijn ouders). 2. Deel uitmaken van het gezin op 1 januari Dit houdt in dat men werkelijk en op bestendige wijze met de belastingplichtige moet samenwonen. Indien een dergelijk persoon tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten om studie- of gezondheidsredenen, internering enz wordt deze geacht nog steeds deel van het gezin van de belastingplichtige uit te maken. M.VAN WETTERE 8

9 Een hierboven vermelde persoon, die in de loop van het jaar 2010 overleden is, wordt geacht deel uit te maken van het gezin van de belastingplichtige op 1 januari 2011, op voorwaarde dat hij reeds voor het aanslagjaar 2010 te zijnen laste was. 3. Geen bezoldigingen hebben ontvangen die voor de belastingplichtige beroepskosten zijn. Dit zou het geval zijn wanneer het kind in de zaak van een van zijn ouders meehelpt en de bezoldiging voor de prestaties van het kind van de beroepsinkomsten van de belastingplichtige afgetrokken wordt. 4. De netto-bestaansmiddelen van de betrokken persoon mogen een bepaald bedrag niet overschrijden. Definitie van bestaansmiddelen. Bestaansmiddelen zijn alle inkomsten, met uitzondering van: wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptiepremies; studiebeurzen; premies voorhuwelijkssparen; tegemoetkomingen ten laste van de Schatkist, toegekend aan gehandicapten ; bezoldigingen door gehandicapte personen verkregen ingevolge tewerkstelling in een erkende beschutte werkplaats; pensioensupplementen toegekend aan invaliden en tegemoetkomingen toegekend aan gehandicapten voor hulp door derden; onderhoudsuitkeringen die ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing, waarbij het bedrag ervan met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd, aan de belastingplichtige zijn betaald na het belastbare tijdperk waarop ze betrekking hebben; de eerste schijf van 2.830,00 EUR (inkomstenjaar 2010) van de regelmatige onderhoudsuitkeringen, toegekend aan kinderen; pensioenen ten belope van ,00 EUR (Aj. 2011) verkregen door personen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt; bezoldigingen uit studentenarbeid te.b.v ,00 EUR (Aj. 2011). Maximumbedrag der netto bestaansmiddelen. Kinderen ten laste Indien de belastingplichtigen fiscaal moeten beschouwd worden als Echtgenoten Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen Inkomsten van ,00 EUR Alleenstaanden kind is niet zwaar gehandicapt kind is zwaar gehandicapt 4.080,00 EUR 5.180,00 EUR M.VAN WETTERE 9

10 Andere personen ten laste: 2.830,00 EUR (inkomsten 2010) Berekening nettobestaansmiddelen. Het bedrag van de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen is een nettobedrag. Dat betekent dat van het ontvangen bedrag nog bepaalde kosten mogen worden afgetrokken. Wat betreft de volgende bestaansmiddelen, gebeurt de berekening als volgt : Bestaansmiddelen van Belgische oorsprong Bezoldigingen of baten Andere beroepsinkomsten Onroerende inkomsten (indien de persoon meerderjarig of ontvoogd is) Regelmatige onderhoudsuitkeringen Brutobedrag (na aftrek van sociale bijdragen) Brutobedrag (na aftrek van sociale bijdragen) Niet verhuurde onroerende goederen Verhuurde goederen Indien aan kinderen betaald: 2.830,00 aftrekken onroerende Deze eerste schijf wordt niet als een bestaansmiddel beschouwd. In aanmerking te nemen nettobedrag der bestaansmiddelen Het laagste van de volgende bedragen: Brutobedrag, verminderd met: de werkelijke kosten; 20 %; minimum van 390,00 EUR. Het laagste van de volgende bedragen: Brutobedrag, verminderd met: de werkelijke kosten; 20 %. Het laagste van de volgende bedragen: geïndexeerd KI 10/6 (gebouwde onroerende goederen) of 10/9 (ongebouwde onroerende goederen) van het geïndexeerd KI, verminderd met de werkelijke kosten. Het laagste van de volgende bedragen : ontvangen huur en huurvoordelen verminderd met: de werkelijke kosten de forfaitaire kosten: 40% (geb. onroerende. goederen) of 20% (ongeb. onroerende. goederen) 80 % van het brutobedrag der onderhoudsuitkeringen (na eventuele vrijstelling) M.VAN WETTERE 10

11 Opmerkingen : - Kind ten laste van alleenstaanden of van afzonderlijk belaste echtgenoten. - Gemeenschappelijk kind van de partners. Indien de belastingplichtige in 2010 gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, moeten hij en zijn partner elk afzonderlijk een aangifte onderschrijven. Ze kiezen zelf, op basis van wie in feite aan het hoofd van het gezin staat, wie van beide partners het kind ten laste neemt. Eenzelfde kind mag echter niet tegelijkertijd door beiden ten laste worden genomen. Het komt de taxatieambtenaar niet toe de gepastheid van de door de belastingplichtigen terzake uitgedrukte keuze te beoordelen. Op basis van de juridische en feitelijke gegevens die in het belastingdossier voorkomen, kan hij immers geen keuze maken tussen de partners. - Kind van een van de samenwonenden. Een als alleenstaande te beschouwen belastingplichtige, lid van een feitelijk gezin, kan een kind, dat van hetzelfde feitelijk gezin deel uitmaakt, ten laste nemen, ofwel als afstammeling, ofwel als kind dat hij (zij) volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft. Dit betekent dat die belastingplichtige in principe ook een inwonend minderjarig kind van de persoon met wie hij niet gehuwd samenwonend is ten laste kan nemen, mits aan de gewone voorwaarden voldaan is, en diezelfde belastingplichtige in feite aan het hoofd van het gezin staat. - Kinderen van minder dan drie jaar die recht geven op een verhoging van de belastingvrije som. De belastingplichtige krijgt een toeslag op de belastingvrije som van 510 EUR (Aj. 2011) voor elk kind van minder dan drie jaar op 1.1.Aj. dat te zijnen laste is. De kinderen voor wie kosten van kinderopvang worden in mindering gebracht (code ) komen voor die toeslag niet in aanmerking. - Co-ouderschap. (evt. ouders van hetzelfde geslacht) Een kind moet in beginsel ten laste worden genomen door de partner bij wie het kind zijn wettelijke verblijfplaats heeft, behoudens wanneer aan de hand van de feitelijke (werkelijke woonplaats, begunstigde kinderbijslag) en juridische (officiële woonplaats, rechterlijke beslissing over concrete verblijfsregeling, inschrijving bevolkingsregister) gegevens eigen aan het geval, de kinderlast concreet kan worden gelokaliseerd. Ook kinderen die, ingevolge een co-ouderschapregeling afwisselend bij de gescheiden levende ouders inwonen, kunnen in beginsel slechts ten laste worden genomen van de partner bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben. M.VAN WETTERE 11

12 Evenwel worden de toeslagen op de belastingvrije som (incl. de toeslag voor kinderen jonger dan 3 jaar voor wie geen kosten van kinderoppas worden afgetrokken) voor het kind of de kinderen, voor wie beide niet samenwonende ouders samen: - het ouderlijk gezag uitoefenen, - de huisvesting gelijkmatig hebben verdeeld (zonder dat de administratie dit in de feiten nog zal nakijken) voortaan automatisch voor de helft aan elk van voormelde ouders toegekend mits: - de kinderen op 1.1. van het aanslagjaar minderjarig, niet ontvoogd zijn, - voor de betreffende kinderen geen regelmatige of gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen worden afgetrokken - uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar, hetzij: - een geregistreerde of door de rechter gehomologeerde overeenkomst voor handen is waarin de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen uitdrukkelijk is vermeld, alsmede de bereidheid tot verdeling van de toeslagen op de belastingvrije som m. b.t. die kinderen; hetzij - een rechterlijke beslissing is genomen waarin de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen uitdrukkelijk is vermeld. Indien een van de ouders onderhoudsuitkeringen in mindering brengt, zal alleen de andere ouder de volledige toeslag op de belastingvrije som kunnen genieten via het indienen van een bezwaarschrift. - Personen die alleen worden belast en kinderen ten laste hebben. Een toeslag van 1.370,00 EUR (Aj. 2011) wordt eveneens verleend voor elke belastingplichtige die alleen wordt belast en : - één of meer kinderen ten laste heeft of - aan wie ingevolge co-ouderschap de helft van de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen wordt toegekend. ONROERENDE INKOMSTEN A. ALGEMENE REGELS. Belastingschuldige: De belasting is enkel verschuldigd door de eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder of de vruchtgebruiker. Goederen in onverdeeldheid zijn belastbaar bij elke eigenaar in verhouding tot zijn/haar eigendomsrecht. Uitzondering: Gemeenschappelijke aanslag en wettelijk stelsel: M.VAN WETTERE 12

13 In dat geval primeert art. 127 WIB 92 en moet het onroerend inkomen door beide echtgenoten voor de helft worden aangegeven, ook al is slechts één van beiden eigenaar, Belastingplichtigen die als alleenstaanden worden belast, zijn alleen belastbaar op de inkomsten van de onroerende goederen, waarvan ze eigenaar zijn. Belastbare basis. In de meeste gevallen vormt het K.I. van het onroerend goed de basis voor de belastingheffing. Vermits dit K.I. vastgesteld werd op basis van de huurprijzen op wordt dit K.I. om billijkheidsredenen, jaarlijks geïndexeerd. Het K.I. dient derhalve voor inkomstenjaar 2010 met 54,61% te worden geïndexeerd. B. VAN PB. VRIJGESTELDE ONROERENDE GOEDEREN. Onderwijs, openbare eredienst,.. Onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die in de EER zijn gelegen en welke een belastingplichtige, die geen winstoogmerken nastreeft, besteedt tot uitoefening van : - een openbare eredienst, vrijzinnige morele dienstverlening; - onderwijs; - rusthuizen, klinieken, hospitalen, vakantietehuizen voor kinderen, ouderen enz... Het K.I. dient niet te worden aangegeven. Loopbaanpacht : Vrijstelling van P.B. (niet van O.V.) van het K.I. (en desgevallend ook van de nettohuur) van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen verhuurd onder het stelsel van loopbaanpacht. Dit is: Pacht afgesloten voor vaste periode (minstens 27 jaar), zijnde het verschil tussen : ogenblik waarop pachter 65 jaar zal zijn huidige leeftijd kandidaat-pachter. De vrijstelling van PB geldt eveneens met betrekking tot: - pachtovereenkomsten voor gronden; - bij authentieke akte vastgelegd; - die voorzien in eerste gebruiksperiode van ten minste 18 jaar. Proportionele vermindering van K.I. wegens onproductiviteit : Geldt enkel voor in België gelegen gebouwde onroerende goederen. Het door de Directeur van belastingen tot x/360sten verminderd K.I. dient aangegeven. M.VAN WETTERE 13

14 Voorwaarden : - Niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed mag gedurende minstens 90 dagen onvrijwillig niets hebben opgebracht, noch in gebruik zijn genomen. - Gedurende 90 dagen buiten werking gebleven materieel en outillage of van een minstens 25% groot deel ervan. - Bij vernieling wanneer deze een vermindering van minstens 25 % van het K.I. medebrengt. Inzake O.V. bestaan afhankelijk van het Gewest van ligging gelijkaardige verminderingen. Eigen woning. Het inkomen uit de eigen woning, gelegen in de E.E.R., die door de belastingplichtige: - wordt betrokken - niet wordt betrokken wegens beroeps- of sociale redenen, wordt vrijgesteld, voor zover de belastingplichtige niet om de aftrek vraagt van interesten m.b.t. een voor die woning: - vóór aangegane lening (of na als herfinanciering ervan), of - na aangegane lening, terwijl voor diezelfde woning nog een lening loopt die vóór is aangegaan. M.VAN WETTERE 14

15 C. BELASTBARE ONROERENDE INKOMSTEN NIET SUB B VRIJGESTELDE EIGEN WONING: - Betrokken door gezin - Niet betrokken wegens beroeps- of sociale redenen verrekening OV Geen verrekening OV GEBRUIKT VOOR BEROEP GEBOUWEN - Niet verhuurd - Privé-verhuurd ONGEBOUWDE ONROERENDE GOEDEREN - Aan Rechtspersonen - niet verhuurd (geen - of Vap) met oog op terbeschikking stellen als woning aan natuurlijke personen - privé-verhuurd OVEREENKOMSTIG PACHTWETGEVING VOOR LAND-OF TUINBOUW VERHUURDE ONROERENDE GOEDEREN ONROERENDE GOEDEREN: BEROEPSMATIG VERHUURD AAN - natuurlijke personen - rechtspersonen - vennootschappen of groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid Gebouwen Gronden VESTIGING/ OVERDRACHT RECHT VAN ERFPACHT, OPSTAL OF GELIJKAARDIG NIET SUB B VRIJGESTELDE IN BUITENLAND GELEGEN ONROERENDE GOEDEREN: - verhuurd - niet verhuurd - erfpacht-opstal- of gelijkaardige rechten 1100/ / / / / / / / / /2113 (Niet voor beroep gebruikt) 1114/ tot 1132 en 2123 tot 2132 Belastbaar: Geïndexeerd KI Geen onroerend inkomen Belastbaar: Geïndexeerd KI x 1,40 Belastbaar: Geïndexeerd KI Belastbaar: Geïndexeerd KI Belastbaar: Nettohuur (1), met MINIMUM Geïndexeerd KI x 1,40 Belastbaar: Nettohuur (2) Belastbaar: Ontvangen bedragen, met MINIMUM Heffingsbasis registratierecht Belastbaar: (3)(4) - Nettohuur (5) of - Nettohuurwaarde (6) (niet verhuurde), of - Ontvangen bedragen voor vestiging/overdra cht rechten AFTREK: Betaalde: - Interesten - Erfpacht-, opstal- of gelijkaardige vergoedingen Saldo interesten/vergoedingen Woningaftrek (1) Nettohuur = Brutohuur (incl. voordelen) 40% kostenforfait. Dit forfait meg evenwel niet hoger zijn dan KI x 2/3 x 3,87 (Rev. Coëff. Aj. 2011). (2) Nettohuur = Brutohuur (incl. voordelen) 10% kostenforfait. (3) De proportionele belasting wordt achteraf volledig vrijgesteld (landen met Verdrag) of voor de helft vrijgesteld (landen zonder Verdrag). (4) De belastbare bruto-elementen dienen vooraf verminderd met de rechtstreeks op dat inkomen drukkende buitenlandse belasting. (5) Nettohuur = Brutohuur (incl. voordelen, excl. Buit. belasting) 40% (gebouwde) of 10% (gronden) kostenforfait. (6) Nettohuurwaarde = Brutohuurwaarde (excl. Buit. belasting) 40% (gebouwde) of 10% (gronden) kostenforfait. M.VAN WETTERE 15

16 Opmerkingen: Eigen woning Er zal slechts verrekening van O.V. plaatsvinden t.b.v. 12,5% van het geïndexeerde K.I. van de "eigen woning", in de mate dat: - de O.V. werkelijk verschuldigd is en - het K.I. in de belastbare basis werd opgenomen in de mate dat: - de interestaftrek op dit K.I. werd toegepast - of het K.I. niet door de woningaftrek kan worden aangezuiverd. Door EIGENAAR tot uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt : Bij belastingplichtigen die gemeenschappelijk worden belast, moet, indien een onroerend goed door één van de echtgenoten voor de beroepswerkzaamheid wordt gebruikt, eerst het deel van het onroerend goed worden bepaald dat voor de beroepswerkzaamheid wordt gebruikt en dit ongeacht : het huwelijksvermogenstelstel; wie van de echtgenoten eigenaar is van het onroerend goed; het eventuele eigendomsaandeel van de echtgenoot in het onroerend goed. Dit gedeelte wordt geacht een beroepsinkomen en geen onroerend inkomen te vertegenwoordigen. Het saldo moet worden aangegeven als onroerende inkomsten gelet op de eraan gegeven bestemming. Uitzondering : Indien de echtgenoot die een onroerend goed gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid aan de andere echtgenoot, eigenaar van het onroerend goed, huur heeft betaald en die huurgelden in mindering heeft gebracht als beroepskosten, moeten deze huurgelden steeds worden belast als onroerende inkomsten. Voorbeeld Man en vrouw, gehuwd met scheiding van goederen Gebouwd onroerend goed KI EUR (*) Echtgenoot 1 Echtgenoot % eigendom - Beroepsmatig gebruik - 50 % (*) niet geïndexeerd Het overige gedeelte van de woning dient als woonhuis. Hypothese 1: de vrouw betaalde geen huur voor het beroepsmatig gebruikte deel van de woning. M.VAN WETTERE 16

17 Aangifte Aard onroerend goed Echtgenoot 1 Echtgenoot 2 Gezinswoning , ,00 Hypothese 2 : de vrouw betaalde huur voor het beroepsmatig gebruikt deel van de woning. De aftrekbare huur voor het jaar 2010 bedraagt EUR. Aangifte Aard onroerend goed Echtgenoot 1 Echtgenoot 2 Gezinswoning , , ,00 Door HUURDER voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt : Het gebruik van een onroerend goed voor de beroepswerkzaamheid van de huurder, zelfs gedeeltelijk, brengt de belastbaarheid van de volledige netto huur en voordelen mee, behalve indien er een geregistreerd huurcontract bestaat, dat het beroepsgedeelte en privaat gedeelte van de huur en de huurvoordelen afzonderlijk vermeldt. In dit laatste geval wordt het belastbaar inkomen afzonderlijk vastgesteld: op basis van het niet geïndexeerde KI van het privaat gebruikte deel, dat naargelang het geval, dient te worden aangegeven tegenover de code(s) 1106 en/of op basis van het niet geïndexeerde KI en de bruto huur van het beroepsmatig gebruikt gedeelte, die, naargelang het geval, dienen te worden vermeld tegenover de codes 1109 en/of 2109 en 1110 en/of Wanneer de huurder het onroerend goed voor een groter deel beroepsmatig gebruikt dan in het geregistreerd huurcontract omschreven, moet rekening gehouden worden met de bij de huurder als beroepskost aangenomen huur (op basis van het werkelijk gebruik), om het bedrag van de bij de eigenaar belastbare huur te bepalen. De bepalingen van het huurcontract verbinden immers slechts de partijen en kunnen niet tegengeworpen worden aan de Administratie. Worden echter steeds, en integraal als beroepsmatige verhuringen aangemerkt, verhuringen aan:: rechtspersonen (van Belgisch of buitenlands publiek of privaatrecht) vennootschappen, verenigingen of groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid M.VAN WETTERE 17

18 Huurvoordelen: Lasten van alle aard door en ten voordele van de eigenaar aan de huurder opgelegd (vb O.V.), evenals de aan de huurder opgelegde prestaties die normaal door de eigenaar dienen gedragen (vb aan- of verbouwingen). Grote huurvoordelen, in eenmaal verkregen, dienen verdeeld over gans de duur van de huurovereenkomst (uitgave gedaan bij aanvang van huurovereenkomst), of over het aantal jaren dat de huurovereenkomst nog loopt te rekenen vanaf 1/1 van het belastbaar tijdperk waarin de last werd betaald (uitgave gedaan in de loop van de huurovereenkomst). Indien de huurovereenkomst van onbepaalde duur is, of bij gebrek aan geschreven huurovereenkomst, is de uitgave te verdelen over 3 jaar. Vb. Huurovereenkomst van 9 jaar. Dak wordt volledig vernieuwd voor EUR. Elk jaar in aanmerking te nemen huurvoordeel : EUR. Vooruitbetaalde huur : Wanneer de huur vooruit wordt betaald voor meerdere jaren, mag die huur verdeeld worden over de periode waarop de betaling betrekking heeft, mits het schriftelijk en onherroepelijk akkoord van de belastingplichtige. Huurherkwalificatie: Indien de eigenaar van het goed evenwel bedrijfsleider (1 ste categorie) is in diezelfde vennootschap, dient de huur evenwel te worden verminderd met het gedeelte dat meer bedraagt dan: 5/3 K.I. x 3,87 (Rev. Coëff. Aj. 2011) welk deel als een bedrijfsleidersbezoldiging dient te worden beschouwd. De herkwalificatie geldt dus niet voor de huur van een onroerend goed waarvan de eigendom volledig toebehoort aan één van de echtgenoten die geen bedrijfsleider in de vennootschap-huurster is, en dit ongeacht het belastingstelsel van de onroerende inkomsten. Wanneer het onroerend goed eigendom is van beide echtgenoten wordt voor de toepassing van de huurherkwalificatie de situatie van elke echtgenoot individueel beoordeeld. Voor fiscaal alleenstaanden is de eigendomsverhouding bepalend om uit te maken in welke mate de huur en de huurvoordelen geherkwalificeerd moeten worden. Voorbeeld M. en V. zijn gehuwd sinds M.VAN WETTERE 18

19 Aard onroerend goed Gebouw, verhuurd aan vennootschap waarin V. bedrijfsleider is M. V. 50 % eigenaar 50 % eigenaar KI : 1.000,00 EUR (niet geïnd.) Ontvangen huur : EUR Er moet eerst bepaald worden hoe het onroerend inkomen zou moeten aangegeven worden, overeenkomstig art. 127 WIB 92. Indien gehuwd onder het wettelijk stelsel : In het wettelijk stelsel behoort het onroerend inkomen tot de gemeenschap en dienen zij dus ieder de helft van het KI (zijnde x 50 % = 500 EUR) en in principe de helft van de bruto huur (zijnde x 50 % = EUR) aan te geven als onroerend inkomen. Vervolgens wordt in hoofde van V. de huurherkwalificatie toegepast, op basis van het bij haar in aanmerking te nemen onroerend inkomen (KI van 500 EUR en brutohuur van EUR). De huurherkwalificatie bedraagt dus 1.775,00 EUR [5.000 (500 x 5/3 x 3,87)]. De aangifte wordt als volgt ingevuld : M. V. Onroerende inkomsten , , , ,00 Bezoldigingen bedrijfsleider ,00 Indien gehuwd met scheiding van goederen : Het inkomen van het onroerend goed behoort t.b.v.50 % tot het vermogen van V. Normaliter zou zij een KI van 500,00 EUR in de code 2109 moeten opnemen en 5.000,00 EUR in de code Deze 5.000,00 EUR wordt echter geherkwalificeerd tot bezoldiging bedrijfsleider in de mate dat zij hoger is dan 5/3 van het gerevaloriseerd KI, of 500,00 x 5/3 x 3,87 = 3.225,00 EUR. De huurherkwalificatie bedraagt dus 1.775,00 EUR (zijnde 5.000, ,00). De aangifte dient in dit geval dus op dezelfde wijze als in het geval van het wettelijk stelsel te worden ingevuld. M.VAN WETTERE 19

20 Vaststellen van de belastbare grondslag Indien gehuwd onder het wettelijk stelsel : M. V. Bruto huur 5.000,00 Bruto huur 3.225,00-40 % (2.000,00) Daar dit bedrag hoger is dan 2/3 van het gereval. KI, nl. 2/3 x 500 x 3,87 = 1.290,00 EUR, moet dit laatste in aanmerking worden genomen ,00-40 % (1.290,00) Daar dit bedrag gelijk is aan 2/3 van het gereval. KI, nl. 2/3 x 500 x 3,87 = 1.290,00 EUR, moet dit laatste in aanmerking worden genomen ,00 Netto huurprijs 3.710,00 Netto huurprijs 1.935,00 Deze netto huurprijs wordt in aanmerking genomen aangezien hij meer bedraagt dan het geïndexeerde KI verhoogd met 40 %, nl. 500 x 1,5461 = 773,05, afgerond 773 EUR x 1,4 = 1082,20 EUR Deze netto huurprijs wordt in aanmerking genomen aangezien hij meer bedraagt dan het geïndexeerde KI verhoogd met 40 %, nl. 500 x 1,5461 = 773,05, afgerond 773 EUR x 1,4 = 1082,20 EUR Conclusie : Totaal beroepsinkomen (voor aftrek kosten) = 1.775,00 EUR Totaal onroerend inkomen = 5.645,00 EUR Totaal inkomen = 7.420,00 EUR Indien gehuwd met scheiding van goederen : Idem als bij het wettelijk stelsel. D. BIJZONDERE GEVALLEN : 1) Verandering van eigenaar of bestemming tijdens belastbaar tijdperk : (Verkoop, schenking, erfenis enz.) Voor de maand waarin de wijziging zich voordoet, dient 1/12 van het K.I. te worden belast: - bij de eigenaar op de 16 de van de maand van eigendomsoverdracht; - volgens de op de 16 de van de maand van wijziging, aan het goed gegeven bestemming. 2) Nieuwgebouwde/verbouwde onroerende goederen : Aan te geven is het deel van het K.I. dat verband houdt met het aantal maanden dat de nieuwbouw in gebruik is genomen of verhuurd (indien deze de ingebruikneming voorafgaat), of het aantal maanden na verbouwing, te rekenen vanaf de 1ste van de maand volgend op: - de ingebruikneming of verhuring; - de voltooiing van de verbouwingswerken. (voor de hieraan voorafgaande maanden dient het oude K.I. te worden aangegeven) M.VAN WETTERE 20

BIBF Stage. Seminarie 22 november 2014. Personenbelasting. Aanslagjaar 2014

BIBF Stage. Seminarie 22 november 2014. Personenbelasting. Aanslagjaar 2014 BIBF Stage Seminarie 22 november 2014 Personenbelasting Aanslagjaar 2014 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a)

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

BIBF Stage. Seminarie 21 mei Personenbelasting. Aanslagjaar 2016

BIBF Stage. Seminarie 21 mei Personenbelasting. Aanslagjaar 2016 BIBF Stage Seminarie 21 mei 2016 Personenbelasting Aanslagjaar 2016 Spreker: M. VAN WETTERE Adviseur Expert Team Expertise Sint-Niklaas Centrum KMO - Aalst 1 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners,

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci. RH 331/598.621 (AOIF 37/2010). Personenbelasting. Kind ten laste. Alleenstaande belastingplichtige met kind.

Nadere informatie

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005)

Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders. (inkomsten van het jaar 2005) Weerslag van de studentenarbeid op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders (inkomsten van het jaar 2005) 1 Personenbelasting In de personenbelasting kan het verrichten van studentenarbeid

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2010 en 2011 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2013 en 2014 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 -

Studentenarbeid. Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Studentenarbeid Weerslag op de belastingtoestand van de student en die van zijn ouders - Inkomstenjaren 2011 en 2012 - Ik heb gewerkt als student.

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Tarieven personenbelasting

Tarieven personenbelasting Tarieven personenbelasting Gezamenlijk belastbaar inkomen INKOMSTENSCHIJF BELASTING OP VORIGE INK13 AJ14 0,00 8 590,00 25 % 8 590,00 12 220,00 30 % 2 147,50 12 220,00 20 370,00 40 % 3 236,50 20 370,00

Nadere informatie

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN

HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONENDEN FEITELIJK SAMENWONENDEN Wie: 2 ongehuwde personen die minstens 18 jaar zijn en geen dichte verwantschap hebben 2 ongehuwde personen die minimum 18 jaar zijn en bekwaam zijn om een contract af te sluiten contract ook enkel mogelijk

Nadere informatie

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN

VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN VERGELIJKING HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMEWONEN HUWELIJK WETTELIJK SAMENWONEN FEITELIJK SAMENWONEN = verbintenis tussen 2 ongehuwde personen van verschillend of hetzelfde geslacht die een

Nadere informatie

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518

Artikel WIB. (16 - aj. 2005) 518 Omschrijving WONINGAFTREK (oud stelsel) Forfaitaire aftrek eigen woning: - verhoging persoon ten laste: - maximumbedrag netto-inkomen woningaftrek: BEROEPSINKOMSTEN Artikel WIB (16 - aj. 2005) 518 Basisbedrag

Nadere informatie

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2.

Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Versie van 10-03-2011 DEEL X Titel V Hoofdstuk I Bepaling van de bedrijfsvoorheffing Inhoudsopgave 1. Wettelijke en reglementaire basis 2. Belastbare inkomsten 3. Inkomsten van de kinderen ten laste 4.

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

personalia BBB info ajr De Taxshift: Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS

personalia BBB info ajr De Taxshift: Wet houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS De Taxshift: Wet 26.12.2015 houdende maatregelen inzake versterking van jobcreatie en koopkracht (BS 30.12.2015) Aj. 2016: basisbedrag 4095 4260 euro (NG) Ajr 2017: basisbedrag 4095 4260 euro (NG) Aj.

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2015 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aan

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2013? Ja Neen. Naam van de echtgeno(o)t(e) of van de wettelijk samenwonende 1 A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 3 A A N S L A G J A A R 2 0 1 4 N A A M : D E Z E V R A G E N T L I J S

Nadere informatie

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen

Wijzigde uw (gezins)situatie in de loop van 2010? Ja Neen A A N G I F T E I N D E P E R S O N E N B E L A S T I N G V E R T R O U W E L I J K D O S S I E R I N K O M S T E N J A A R 2 0 1 0 - A A N S L A G J A A R 2 0 1 1 D E Z E V R A G E N T L I J S T I S E

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro

1. Belastingschalen in de personenbelasting. Aanslagjaar 2018 in euro 1. Belastingschalen in de personenbelasting Aanslagjaar 2018 in euro 0,00 1.070,00 0,00 25,00% 11.070,00 12.720,00 2.767,50 30,00% 12.720,00 21.190,00 3.262,50 40,00% 21.190,00 38.830,00 6.650,50 45,00%

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL

Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting. Aan alle ambtenaren INHOUDSTAFEL pagina 1 van 6 Directe belastingen >> Circulaires >> Personenbelasting / Vennootschapsbelasting CIRC 05.02.04/1 Circulaire nr. Ci.RH.241/561.364 (AOIF 8/2004) dd. 05.02.2004 BEDRIJFSVOORHEFFING Inkomen

Nadere informatie

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1

Belastinghervorming. Wet van 10 augustus Personenbelasting 2004 KPMG 1 Belastinghervorming Personenbelasting Wet van 10 augustus 2001 2004 KPMG 1 Stappen in de personenbelasting 1. Bepaling wie onderworpen is aan de personenbelasting 2. Bepaling van de belastbare inkomsten

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014

Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Checklist aangifte personenbelasting inkomsten 2013- aanslagjaar 2014 Gelieve deze checklist te overlopen en in te vullen waar nodig en de nodige attesten bij te voegen. Deel 1 Bankrekeningnr. Indien verschillend

Nadere informatie

Kosteloze beschikking over een woning

Kosteloze beschikking over een woning CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosteloze beschikking over een woning info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com Sommige werkgevers

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2010 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit:.. Repertoriumnummer:.. Ondernemingsnr. of nationaal nr.:. TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (artikel 67ter van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992)

Nadere informatie

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen.

Dit voordeel geeft aanleiding tot fiscale en sociale zekerheidsrechtelijke heffingen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be KOSTELOZE BESCHIKKING OVER EEN WONING www.iuslaboris.com Sommige werkgevers stellen aan hun personeel

Nadere informatie

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014

Basisbedrag Geïndexeerd bedrag Artikel WIB 92 Omschrijving Aj. 2014 I. Titel II van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 (Coëfficiënt art. 178, 1 en 2, WIB 92: 1,7073) Art. 131, 1 ste lid, 1 Grensbedrag : 15.220 25.990 Belastingvrije som : 4.260 7.270 1 ste lid,

Nadere informatie

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015

Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Onderstaande schalen gelden voor de maandlonen. Belastbaar : Schaal 1 : Schaal 2 : Schaal 3 : Schalen bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2015 Brutoloon - persoonlijke R.S.Z.-bijdragen. Indien het belastbare

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

Page 1 of 6 Home > FAQ Deeleconomie Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting FAQ - Deeleconomie ALGEMEEN 1. Wat is deeleconomie? 2.

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd

Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/ ) dd Page 1 of 7 Home > Zoekresultaten > Circulaire AAFisc Nr. 27/2014 (nr. Ci.RH.331/633.468) dd. 01.07.2014 Algemene Administratie van de Fiscaliteit - Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB/Geschillen

Nadere informatie

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt

1. Inleiding. 2. Uitgangspunt 1. Inleiding In het geval u overweegt een vakantiewoning aan te kopen gelegen in Parc Les Etoiles wilt u wellicht meer weten over de mogelijke gevolgen voor de belastingheffing met betrekking tot de aankoop

Nadere informatie

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK

SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK WETTELIJKE SAMENWONING RELEVANTE ARTIKELS UIT HET BELGISCH BURGERLIJK WETBOEK BOEK III TITEL Vbis WETTELIJKE SAMENWONING Artikel 1475 Onder wettelijke samenwoning wordt verstaan de toestand van samenleven

Nadere informatie

berekening en tarieven

berekening en tarieven Page 1 of 6 Leven - Schenken en Erven Schenkingsrechten in Vlaanderen: tarieven Net zoals bij successies worden de heffingen op schenkingen, de belastbare basis en de eventuele vrijstellingen door elk

Nadere informatie

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2...

I. BEREKENING VAN HET GEMIDDELD PERSONEELSBESTAND A. Alle personeelsleden. Gemiddeld personeelsbestand in 2001 ... A1 =... B1 251 ... A2 =... B2... Identiteit :.. Repertoriumnummer :.. Nationaal nummer : TABEL voor de berekening van de vrijstelling voor bijkomend personeel (art. van de Programmawet van 0.. tot bevordering van het zelfstandig ondernemerschap,

Nadere informatie

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen

15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 1 15.10 Meerwaarden op belangrijke deelnemingen 15.10.1 Algemeen Wanneer een natuurlijke persoon, buiten de uitoefening van een beroepswerkzaamheid, een meerwaarde realiseert bij de overdracht onder bezwarende

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf

ENKELE FISCALE CIJFERS. Tarieven Inkomensschijven inkomsten aanslagjaar Inkomensschijf ENKELE FISCALE CIJFERS Pb. Tarieven Inkomensschijven inkomsten 2016 - aanslagjaar 2017 Inkomensschijf Tarief Op volle schijven Per schijf 0,00 tot 10.860,00 25% 2.715,00 2.715,00 10.860,00 tot 12.470,00

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning. Dienst Reglementering KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Dienst Reglementering Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen -

Nadere informatie

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN

DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TARIEVEN DE SUCCESSIE- EN SCHENKINGSRECHTEN: OFFICIËLE TRIEVEN De successie- en schenkingsrechten verschillen per gewest.. DE SUCCESSIERECHTEN EN DE SCHENKINGSRECHTEN IN HET BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST 1. SUCCESSIERECHTEN

Nadere informatie

Lieven Van Belleghem

Lieven Van Belleghem Praktische Belastingservice voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2018 aj. 2019 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2018 = 1,7761

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling Vorstlaan 280-1160 Brussel - België T +32 2 761 46 00 F +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be Advocaten Datum: Juli 2016 Onderwerp: Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen

De keuzemogelijkheid wordt beperkt tot de activa die tijdens het beschouwde boekjaar zijn verkregen of tot stand gebracht. De keuze mag dus geen 1 De lineaire afschrijving is de methode waarbij de afschrijving jaarlijks wordt vastgesteld op een vast bedrag. De lineaire afschrijvingsmethode wordt verkregen door het lineaire afschrijvingspercentage

Nadere informatie

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00)

Verhoogde belasting vrije som voor personen met beperkt inkomen: 7.380,00 euro (7.350,00) De geïndexeerde bedragen voor aanslagjaar 2016 werden door de Federale Overheidsdienst Financiën bekendgemaakt en gepubliceerd in het Belgisch staatsblad. Wij geven u een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus

Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus Het wel en wee van de vzw Deel 4 De vzw en de fiscus William Wils, accountant De vzw en de fiscus Rechtspersonenbelasting Belasting over de toegevoegde waarde Schenkingsrechten Registratierechten Rechtspersonenbelasting

Nadere informatie

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel

Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde. Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel Handleiding Financiële Personeelsadministratie Einde Boek 2 Hoofdstuk 7.5 : Bedrijfsvoorheffing Inhoudstafel 1 Wettelijke grondslagen 2 Inhouding door de CDVU 3 Belastbare inkomsten 4 Inkomsten van kinderen

Nadere informatie

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken

KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN. Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken 1 KONINKRIJK BELGIE FEDERALE OVERHEIDSDIENST FINANCIEN Stafdienst Beleidsexpertise -en Ondersteuning Administratie van Fiscale Zaken Bericht in verband met de automatische indexering inzake inkomstenbelastingen

Nadere informatie

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010

Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Bijlagen bij de aangifte personenbelasting inkomsten 2010 Aan: CONSIUS Accountants & Belastingconsulenten BVBA Gen. Slingeneyerlaan 87-2100 Deurne info@consius.be Tel: 03/325.49.87 Fax: 03/326.12.94 Van:

Nadere informatie

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012

Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Indexatie Geïndexeerde bedragen inzake inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar 2012 Hierna vindt u een overzicht van de geïndexeerde plafonds die op het gebied van de inkomstenbelastingen voor het aanslagjaar

Nadere informatie

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE

SPECIMEN. Bankinformatie. Contactpersoon. AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) BIJKOMENDE INFORMATIE Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen AANGIFTE IN DE RECHTSPERSONENBELASTING AANSLAGJAAR 2016 (Inkomsten van het jaar 2015) De aangifte moet,

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING

VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING blz. 11 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2011 - Inkomsten van het jaar 2010 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 info@claeysengels.be www.claeysengels.be Verplaatsingskosten tussen de woonplaats en de vaste plaats van tewerkstelling

Nadere informatie

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009)

SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) SUCCESSIERECHTEN IN FRANKRIJK EN NEDERLAND (2009) Heering Associates Januari 2009 Heering Associates Jachthavenweg 121 1081 KM Amsterdam Postbus 75265 1070 AG Amsterdam 020-6789 527 www.heeringassociates.eu

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR);

Adv Renier. a) 23 pct. van de eerste schijf van 4.420 EUR (basisbedrag 3.750 EUR); Onderafdeling III Vaststelling van het netto-inkomen A. Beroepskosten Artikel 49 Als beroepskosten zijn aftrekbaar de kosten die de belastingplichtige in het belastbare tijdperk heeft gedaan of gedragen

Nadere informatie

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy

Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering fiscale bedragen aj. 2017 aj. 2018 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2017 =

Nadere informatie

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling?

Infoblad - werknemers Hoeveel bedraagt uw uitkering na een tewerkstelling? Rijksdienst voor Arbeidsvoorziening Voor meer inlichtingen neem contact op met de plaatselijke RVA (werkloosheidsbureau). De adressen kunt u vinden in het telefoonboek of op de site: www.rva.be Infoblad

Nadere informatie

De inkomsten uit de deeleconomie

De inkomsten uit de deeleconomie De inkomsten uit de deeleconomie Belastingregeling Inkomstenbelasting EIGEN BELASTINGREGELING (Programmawet van 1.7.2016, BS 4.7.2016, Ed. 2) Deze regelgeving voorziet dat: de winst of baten die voortkomen

Nadere informatie

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen

blz. 16 B. ANDERE DIVERSE INKOMSTEN. Vak XVI. - DIVERSE INKOMSTEN - VERVOLG. 1. Winst of baten uit toevallige of occasionele prestaties, verrichtingen blz. 15 VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE PERSONENBELASTING Aanslagjaar 2016 - Inkomsten van het jaar 2015 DEEL 2 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst aandachtig de toelichting) Opgelet!

Nadere informatie

hoofdstuk 12 Conclusie

hoofdstuk 12 Conclusie hoofdstuk 12 249 Tot slot vindt u een samenvattend overzicht met de belangrijkste verschilpunten tussen huwen, wettelijk samenwonen en feitelijk samenwonen binnen de verschillende domeinen die doorheen

Nadere informatie

Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen

Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen Hoofdstuk 3 Diensten en diverse goederen Afdeling 1. Huur onroerende goederen 1. Huur en huurlasten De periodiek verschuldigde huurprijs en huurlasten voor de bedrijfsgebouwen worden aangemerkt als beroepskosten,

Nadere informatie

Wat is een voordeel van alle aard?

Wat is een voordeel van alle aard? Wat is een voordeel van alle aard? Een voordeel van alle aard is een voordeel dat een onderneming toekent aan een personeelslid of aan één van zijn leidinggevenden (b.v. een bedrijfswagen, een ter beschikking

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE VERGADERING Zitting 2005-2006 5 juli 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende vrijstelling van successierechten ten voordele van de langstlevende partner voor de nettowaarde van de gezinswoning TEKST AANGENOMEN DOOR PLENAIRE

Nadere informatie

Kosten eigen aan de werkgever

Kosten eigen aan de werkgever CLAEYS & ENGELS Advocaten Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 Kosten eigen aan de werkgever info@claeysengels.be www.claeysengels.be www.iuslaboris.com De bedragen die aan

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen.

De werkgever kan zich er evenwel toe verbinden om deze verplaatsingskosten te laste te nemen. Vorstlaan 280 1160 Brussel Tel +32 2 761 46 00 Fax +32 2 761 47 00 www.claeysengels.be info@claeysengels.be VERPLAATSINGSKOSTEN TUSSEN DE WOONPLAATS EN DE VASTE PLAATS VAN TEWERKSTELLING www.iuslaboris.com

Nadere informatie

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend:

Heering Associates. Het verschuldigd bedrag aan successierechten in Frankrijk dient als volgt te worden berekend: FRANS SUCCESSIERECHT De Franse fiscus heft bij iedere overgang "a titre gratuit", zo de schenker of de overledene zijn woonplaats ten tijde van schenking of overlijden buiten Frankrijk had, van de volgende

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling FOD FINANCIËN Onderwerp Voorafgaande beslissing nr. 700.096. Personenbelasting.Vrijgesteld inkomen. Sociaal voordeel aan het personeel. Thuisoppas van zieke kinderen. Beroepskosten. Niet-aftrekbare

Nadere informatie

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap

Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Paritair Comité voor de Vlaamse welzijns- en gezondheidssector 3310002 Centra voor geestelijke gezondheidszorg, erkend door de Vlaamse Gemeenschap Haard- en standtoelage... 2 Collectieve arbeidsovereenkomst

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen.

Vak XVI. - WINST uit nijverheids-, handels- of landbouwondernemingen. VOORBEREIDING VAN DE AANGIFTE IN DE BELASTING VAN NIET-INWONERS (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2015 - Inkomsten van het jaar 2014 DEEL 2 blz. 15 Vul hierna de vakken in die u aanbelangen. (Lees eerst

Nadere informatie

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP

VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP VASTGOED EN VENNOOTSCHAP AANKOOP VAN VASTGOED DOOR DE VENNOOTSCHAP Iven De Hoon VASTGOED EN VENNOOTSCHAP 2 INLEIDING 2 DE AANKOOP DOOR DE VENNOOTSCHAP 3 VOOR- EN NADELEN VAN EEN ONROEREND GOED IN EEN VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem

Bedrijfsvoorheffing. vanaf 1 januari Vrije visie, eigen stem Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 Vrije visie, eigen stem V.U.: Mario Coppens, Koning Albertlaan 95, 9000 Gent. 2016/01 Bedrijfsvoorheffing vanaf 1 januari 2016 De schalen van de bedrijfsvoorheffing

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk?

Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Hoe kan men het huwelijkscontract wijzigen tijdens het huwelijk? Al naargelang van de aard van de wijziging, gaat de wijzigingsprocedure gepaard met één, twee, drie of vier notariële akten. De kleine wijziging:

Nadere informatie