BIBF Stage. Seminarie 4 februari Personenbelasting. Aanslagjaar 2011

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "BIBF Stage. Seminarie 4 februari 2012. Personenbelasting. Aanslagjaar 2011"

Transcriptie

1 BIBF Stage Seminarie 4 februari 2012 Personenbelasting Aanslagjaar 2011 Spreker: M. VAN WETTERE Teamchef Afdeling Geschillen CC Dendermonde 1

2 SCHULDENAARS VAN DE PB. 1. alle rijksinwoners, d.w.z.: a) Natuurlijke personen die, ongeacht hun nationaliteit in België hun woonplaats of de zetel van hun fortuin gevestigd hebben. b) Belgische diplomatieke ambtenaren en consulaire beroepsambtenaren die in het buitenland zijn geaccrediteerd, alsmede hun inwonende gezinsleden. c) De andere leden van Belgische diplomatieke zendingen en consulaire posten in het buitenland, alsmede hun inwonende gezinsleden. (Niet voor ere-consuls). d) De andere ambtenaren, vertegenwoordigers en afgevaardigden van de Belgische Staat of van een van de staatkundige onderdelen daarvan, of van een Belgisch publiekrechtelijk lichaam, op voorwaarde dat ze: - de Belgische nationaliteit bezitten en - hun werkzaamheden buitenlands uitoefenen in een land waar ze niet op duurzame wijze verblijf houden. Woonplaats of domicilie : Feitelijke toestand gekenmerkt door het verblijf of het werkelijk wonen in het rijk, en gekenmerkt door een zekere bestendigheid of continuïteit. Zetel van fortuin : Is de plaats van waaruit men de goederen die het fortuin uitmaken beheert of van waaruit men toezicht houdt over hun beheer. Valt niet noodzakelijk samen met de plaats waar die goederen gelegen zijn. 2. Vermoeden van rijksinwonerschap. a. Weerlegbaar vermoeden: De natuurlijke personen die in het Rijksregister van de natuurlijke personen zijn ingeschreven. b. Onweerlegbaar vermoeden: Wanneer de aanslag gevestigd wordt op naam van de beide echtgenoten samen, is de belastingwoonplaats de plaats waar het gezin is gevestigd, m.a.w. daar waar de belastingentiteit het centrum van haar gezinsleven of haar huishoudelijke belangen gevestigd heeft of houdt. Indien de B.P. door dit feit een dubbele woonplaats zou verkrijgen, dient men zich te richten naar de bepalingen van het eventueel met het derde land gesloten D.B.V. 2

3 Bijzonderheden: - De overleden rijksinwoner blijft aan de P.B. onderworpen m.b.t. de beroepsinkomsten die hij tijdens zijn leven in België heeft verkregen, maar die slechts na zijn overlijden aan zijn rechthebbenden werden betaald of toegekend. - Zijn niet aan de P.B. onderworpen maar wel aan de B.N.I., mits te voldoen aan welbepaalde voorwaarden : - buitenlandse leiders en bedienden van buitenlandse ondernemingen of van ondernemingen onder buitenlandse controle. - buitenlandse vorsers, rechtstreeks in het buitenland aangeworven door wetenschappelijke onderzoekscentra en -labo's. GELIJKSTELLING VAN WETTELIJKE SAMENWONENDEN MET GEHUWDEN Algemeen Wettelijk samenwonenden worden gelijkgesteld met gehuwden en een wettelijke samenwonende met een echtgenoot. Daaruit volgt dat de bepalingen van het WIB 92, die gelden voor gehuwden ook van toepassing zijn op wettelijk samenwonenden. De wettelijke samenwoning en het huwelijk worden derhalve op gelijke voet behandeld, net zoals de beëindiging van de wettelijke samenwoning wegens overlijden gelijkgesteld wordt met de ontbinding van het huwelijk wegens overlijden, de beëindiging van de wettelijke samenwoning wegens een andere oorzaak dan overlijden gelijkgesteld wordt met echtscheiding en de feitelijke scheiding van twee wettelijke samenwonenden gelijkgesteld wordt met de feitelijke scheiding van twee gehuwden. Die «gelijkstelling» heeft als gevolg dat de fiscale voordelen die gehuwden hadden (huwelijksquotiënt, meewerkinkomen, aanrekening verliezen enz.), ook verleend worden aan de wettelijk samenwonenden, Het huwelijk Algemeen Sinds de Wet van wordt het huwelijk bovendien opengesteld voor personen van hetzelfde geslacht. Voor de toepassing van de bepalingen van het WIB 92 moet onder «huwelijk» derhalve worden verstaan zowel het huwelijk tussen personen van verschillend geslacht, als dat tussen personen van hetzelfde geslacht. 3

4 De verschillende huwelijksvermogenstelsels De W voorziet slechts twee huwelijksvermogenstelsels : het wettelijk stelsel en het stelsel van scheiding van goederen, maar art. 1387, BW laat toe dat de echtgenoten hun huwelijksovereenkomsten regelen naar goeddunken, mits zij daarin niets bedingen dat strijdig is met de openbare orde of de goede zeden. Het wettelijk stelsel Principes Het wettelijk stelsel is van toepassing op echtgenoten die huwen, hetzij: - zonder contract - met een contract waarin geen ander stelsel wordt aangeduid. of tegenstrijdig zijn. Het wettelijk stelsel omvat 3 vermogens : - het eigen vermogen van elke echtgenoot ; - het gemeenschappelijk vermogen van beide echtgenoten. In dit stelsel zijn de inkomsten of baten van elk van deze vermogens gemeenschappelijk. Het stelsel van scheiding van goederen Dit stelsel is van toepassing, indien: - het gekozen wordt in een huwelijkscontract of indien het in de loop van het huwelijk aangenomen wordt (dit is de bedongen scheiding van goederen) ; - de scheiding van goederen wordt uitgesproken door de rechtbank (gerechtelijke scheiding van goederen) ; - wanneer de scheiding van tafel en bed door de rechtbank werd uitgesproken en definitief is geworden. In dit stelsel bestaat er geen gemeenschappelijk vermogen. Elke echtgenoot behoudt de eigendom van al zijn goederen; de goederen die beide echtgenoten samen aankopen, zijn principieel eigen aan ieder voor de helft (gewone onverdeeldheid). Wettelijke samenwoning Definitie Overeenkomstig art. 1475, 1, BW, wordt onder «wettelijke samenwoning» verstaan de toestand van samenleven van twee (natuurlijke) personen die een verklaring van wettelijke samenwoning hebben afgelegd bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. De wettelijke samenwoning vereist dus de instemming van de twee betrokken personen. Alleen personen die bekwaam zijn om contracten aan te gaan, en die niet verbonden zijn door een huwelijk of door een andere wettelijke samenwoning, kunnen een verklaring van wettelijke samenwoning afleggen (art. 1475, 2, BW). 4

5 Kunnen bijgevolg beoogd zijn : twee personen verbonden door een band van verwantschap, adoptie, voogdij of elke andere band van verwantschap of van genegenheid die niet noodzakelijk een affectief of seksueel element impliceert (vader en zoon, broer en zus, samenwonenden enz.). Procedure Om hun wettelijke samenwoning tot stand te brengen, moeten de twee partijen een schriftelijke verklaring afleggen bij de ambtenaar van de burgerlijke stand van de gemeenschappelijke woonplaats. Deze maakt melding van de verklaring in het bevolkingsregister. De goederen Art. 1478, eerste lid, BW, bepaalt dat de vermogens gescheiden blijven. Nochtans worden de goederen en de inkomsten welke die goederen opbrengen en waarvan geen van de wettelijke samenwonenden de eigendom kan bewijzen, geacht in onverdeeldheid te zijn. Het stelsel van de wettelijke samenwoning is gelijkaardig aan dat van gehuwden onder het stelsel van de scheiding van goederen. Einde van de wettelijke samenwoning De wettelijke samenwoning houdt op : - wanneer één van de partijen in het huwelijk treedt of overlijdt ; - wanneer er een einde aan wordt gemaakt, hetzij in onderlinge overeenstemming door de samenwonenden, hetzij eenzijdig door één van de samenwonenden, door middel van een schriftelijke verklaring die tegen ontvangstbewijs wordt overhandigd aan de ambtenaar van de burgerlijke stand. GEMEENSCHAPPELIJKE AANSLAG Principe Er wordt een gemeenschappelijke aanslag gevestigd ten aanzien van: - echtgenoten; - wettelijk samenwonenden. Afwijkingen Er worden individuele aanslagen gevestigd : - voor het jaar van het huwelijk of van de verklaring van wettelijke samenwoning. Indien echter twee wettelijke samenwonenden met elkaar in het huwelijk treden, blijven de regels van de gemeenschappelijke aanslag van toepassing voor het jaar van het huwelijk, tenzij de verklaring van wettelijke samenwoning en het huwelijk tijdens hetzelfde kalenderjaar vallen. In dit laatste geval is voor dat jaar het stelsel van de individuele aanslag van toepassing ; M.VAN WETTERE 5

6 - vanaf het jaar na dat waarin de feitelijke scheiding van de echtgenoten of van de wettelijke samenwonenden heeft plaatsgevonden, voor zover die scheiding in het belastbare tijdperk niet ongedaan is gemaakt ; - voor het jaar van de ontbinding van het huwelijk of van de wettelijke samenwoning door overlijden. In dat geval kan de overlevende echtgenoot echter opteren voor een gemeenschappelijke aanslag. ; - voor het jaar van de echtscheiding, de scheiding van tafel en bed of de beëindiging van de wettelijke samenwoning ; - wanneer een echtgenoot of één van de wettelijke samenwonenden beroepsinkomsten heeft van meer dan 9.280,00 EUR die bij overeenkomst zijn vrijgesteld en die niet in aanmerking komen voor de berekening van de belasting op zijn andere inkomsten (internationale ambtenaren). In die gevallen worden twee individuele aanslagen gevestigd en wordt de belasting voor elke echtgenoot berekend op grond van zijn eigen inkomsten en van de inkomsten van zijn kinderen waarvan hij het wettelijk genot heeft. DECUMUL VAN DE INKOMSTEN VAN DE ECHTGENOTEN Voor de vaststelling van het totale netto-inkomen van elke echtgenoot wordt rekening gehouden met volgende inkomsten: - het deel van ieders beroepsinkomsten (na toekenning meewerkinkomen en toerekening huwelijksquotiënt) ; - de door hem/haar behaalde of aan hem/haar toegekende diverse inkomsten van het type occasionele winst of baten, prijzen en subsidies, onderhoudsuitkeringen ; - de andere dan de hierboven beoogde inkomsten die eigen zijn op grond van het vermogensrecht (onroerende en roerende inkomsten, en sommige diverse inkomsten van de belastingplichtigen zelf indien deze wettelijk samenwonen of gehuwd zijn met scheiding van goederen, alsook de inkomsten van de kinderen waarvan de ouders het wettelijke genot hebben ; - 50 pct. van de totaliteit van alle andere inkomsten van beide belastingplichtigen. BELASTINGTARIEF EN VERMINDERING GEZINSLASTEN A. TARIEF: De belasting wordt bepaald - per echtgenoot: - op diens gezamenlijk belastbare inkomsten; - volgens een progressieve tariefschaal: Inkomstenschijf 2010 Belastingtarief Aj , ,00 25% 7.900, ,00 30% , ,00 40% , ,00 45% > ,00 50% M.VAN WETTERE 6

7 De afzonderlijk belastbare inkomsten ondergaan een bijzonder tarief, (art. 171 WIB92), tenzij de belastingheffing van deze inkomsten samen met de gezamenlijk belastbare inkomsten voordeliger is (stelsel volledige globalisatie). B. BELASTINGVRIJE SOMMEN: Basisbedrag: De vrijgestelde som wordt per belastingplichtige (dus per echtgenoot) vastgesteld op 6.430,00 EUR (Aj. 2011). Deze som wordt evenwel opgevoerd tot 6.690,00 EUR (Aj. 2011), wanneer het belastbaar inkomen niet hoger is dan ,00 EUR (Aj. 2011). Bij een lichte overschrijding van de inkomensgrens geldt volgende overstapregeling: Belastbaar inkomen (in EUR) Belastingvrije som Aj < , , , , ,00 (belastbaar inkomen ,00) > , ,00 Voormelde verhoging is enkel weggelegd voor lage en middeninkomens uit arbeid. Dit betekent dat genieters van pensioenen en vervangingsinkomsten in beginsel geen recht hebben op de verhoogde belastingvrije som, vermits ze reeds recht hebben op een belastingvermindering voor pensioenen en/of vervangingsinkomsten. De aan deze belastingplichtigen ten onrechte toegekende verhoogde belastingvrije som wordt afgetrokken van voormelde belastingvermindering. De belastingvrije som wordt verhoogd met 1.370,00 EUR (Aj. 2011) indien betrokkene zwaar gehandicapt is. Toeslagen wegens personen ten laste: De toeslag bedraagt in beginsel 1.370,00 EUR (Aj. 2011). Voor kinderen ten laste is de toeslag evenwel progressief naarmate het aantal kinderen toeneemt. Zwaar gehandicapte kinderen en andere personen ten laste worden voor twee geteld. Toeslag belastingvrije som voor kinderen ten laste Totaal bedrag voor 1 kind ten laste voor 2 kinderen ten laste voor 3 kinderen ten laste voor 4 kinderen ten laste Supplement per kind boven het 4de Voor personen ouder dan 65 jaar bedraagt de toeslag 2.730,00 EUR ((Aj. 2011). Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd worden de toeslagen op de belastingvrije som verleend aan de partner met het hoogste belastbaar inkomen. Dit is ook het geval wanneer de partner buitenlandse inkomsten heeft genoten, die in België zijn vrijgesteld onder progressievoorbehoud. (Rb. Gent, 24 september 2009). M.VAN WETTERE 7

8 In de gevallen waarin de persoonlijke toestand of de gezinstoestand van de belastingplichtige niet in aanmerking is genomen in het buitenland, zal evenwel een extra belastingvermindering voor inkomsten van buitenlandse oorsprong (uit de EER) worden verleend. Jaar van huwelijk/wettelijke samenwoning. Voor het jaar van huwelijk (wettelijke samenwoning), waarin beide partners afzonderlijk worden belast, wordt een toeslag van 1.370,00 EUR (Aj. 2011) verleend, mits de nettobestaansmidfdelen van de partner maximaal 2.830,00 EUR (Aj. 2011) bedragen Om ten laste te zijn, moet aan de 4 volgende voorwaarden worden voldaan : 1. Een persoon zijn die in aanmerking komt om ten laste te zijn. Worden beoogd : - De kinderen van de belastingplichtige, d.w.z. : - zijn afstammelingen ((geadopteerde) kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen van de belastingplichtige of van zijn echtgenoot); - kinderen die hij volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft Opdat een kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is, moet: - dit kind ten laste genomen zijn vóór zijn/haar meerderjarigheid; - die last op 1 januari van het Aj. op duurzame wijze zijn aanvaard; - die last volledig of hoofdzakelijk zijn: d.w.z. dat de eigen bestaansmiddelen van het kind en/of de geldelijke hulp die ten voordele ervan werd ontvangen (anders dan van overheidswege), niet meer bedragen dan de helft van de onderhoudskosten van het bedoelde kind voor hetzelfde tijdperk. - de zijverwanten tot en met de tweede graad van de belastingplichtige (broers en zusters); - de ascendenten van de belastingplichtige (ouders, grootouders enz., van de belastingplichtige); - personen van wie de belastingplichtige als kind volledig of hoofdzakelijk ten laste is geweest. (bijv. de tante die de belastingplichtige tijdens zijn kindertijd ten laste heeft genomen ingevolge het overlijden van zijn ouders). 2. Deel uitmaken van het gezin op 1 januari Dit houdt in dat men werkelijk en op bestendige wijze met de belastingplichtige moet samenwonen. Indien een dergelijk persoon tijdelijk de gezinswoning heeft verlaten om studie- of gezondheidsredenen, internering enz wordt deze geacht nog steeds deel van het gezin van de belastingplichtige uit te maken. M.VAN WETTERE 8

9 Een hierboven vermelde persoon, die in de loop van het jaar 2010 overleden is, wordt geacht deel uit te maken van het gezin van de belastingplichtige op 1 januari 2011, op voorwaarde dat hij reeds voor het aanslagjaar 2010 te zijnen laste was. 3. Geen bezoldigingen hebben ontvangen die voor de belastingplichtige beroepskosten zijn. Dit zou het geval zijn wanneer het kind in de zaak van een van zijn ouders meehelpt en de bezoldiging voor de prestaties van het kind van de beroepsinkomsten van de belastingplichtige afgetrokken wordt. 4. De netto-bestaansmiddelen van de betrokken persoon mogen een bepaald bedrag niet overschrijden. Definitie van bestaansmiddelen. Bestaansmiddelen zijn alle inkomsten, met uitzondering van: wettelijke kinderbijslagen, kraamgelden en adoptiepremies; studiebeurzen; premies voorhuwelijkssparen; tegemoetkomingen ten laste van de Schatkist, toegekend aan gehandicapten ; bezoldigingen door gehandicapte personen verkregen ingevolge tewerkstelling in een erkende beschutte werkplaats; pensioensupplementen toegekend aan invaliden en tegemoetkomingen toegekend aan gehandicapten voor hulp door derden; onderhoudsuitkeringen die ter uitvoering van een gerechtelijke beslissing, waarbij het bedrag ervan met terugwerkende kracht wordt vastgesteld of verhoogd, aan de belastingplichtige zijn betaald na het belastbare tijdperk waarop ze betrekking hebben; de eerste schijf van 2.830,00 EUR (inkomstenjaar 2010) van de regelmatige onderhoudsuitkeringen, toegekend aan kinderen; pensioenen ten belope van ,00 EUR (Aj. 2011) verkregen door personen die de leeftijd van 65 jaar hebben bereikt; bezoldigingen uit studentenarbeid te.b.v ,00 EUR (Aj. 2011). Maximumbedrag der netto bestaansmiddelen. Kinderen ten laste Indien de belastingplichtigen fiscaal moeten beschouwd worden als Echtgenoten Maximumbedrag van de nettobestaansmiddelen Inkomsten van ,00 EUR Alleenstaanden kind is niet zwaar gehandicapt kind is zwaar gehandicapt 4.080,00 EUR 5.180,00 EUR M.VAN WETTERE 9

10 Andere personen ten laste: 2.830,00 EUR (inkomsten 2010) Berekening nettobestaansmiddelen. Het bedrag van de in aanmerking te nemen bestaansmiddelen is een nettobedrag. Dat betekent dat van het ontvangen bedrag nog bepaalde kosten mogen worden afgetrokken. Wat betreft de volgende bestaansmiddelen, gebeurt de berekening als volgt : Bestaansmiddelen van Belgische oorsprong Bezoldigingen of baten Andere beroepsinkomsten Onroerende inkomsten (indien de persoon meerderjarig of ontvoogd is) Regelmatige onderhoudsuitkeringen Brutobedrag (na aftrek van sociale bijdragen) Brutobedrag (na aftrek van sociale bijdragen) Niet verhuurde onroerende goederen Verhuurde goederen Indien aan kinderen betaald: 2.830,00 aftrekken onroerende Deze eerste schijf wordt niet als een bestaansmiddel beschouwd. In aanmerking te nemen nettobedrag der bestaansmiddelen Het laagste van de volgende bedragen: Brutobedrag, verminderd met: de werkelijke kosten; 20 %; minimum van 390,00 EUR. Het laagste van de volgende bedragen: Brutobedrag, verminderd met: de werkelijke kosten; 20 %. Het laagste van de volgende bedragen: geïndexeerd KI 10/6 (gebouwde onroerende goederen) of 10/9 (ongebouwde onroerende goederen) van het geïndexeerd KI, verminderd met de werkelijke kosten. Het laagste van de volgende bedragen : ontvangen huur en huurvoordelen verminderd met: de werkelijke kosten de forfaitaire kosten: 40% (geb. onroerende. goederen) of 20% (ongeb. onroerende. goederen) 80 % van het brutobedrag der onderhoudsuitkeringen (na eventuele vrijstelling) M.VAN WETTERE 10

11 Opmerkingen : - Kind ten laste van alleenstaanden of van afzonderlijk belaste echtgenoten. - Gemeenschappelijk kind van de partners. Indien de belastingplichtige in 2010 gehuwd is of een verklaring van wettelijke samenwoning heeft afgelegd, moeten hij en zijn partner elk afzonderlijk een aangifte onderschrijven. Ze kiezen zelf, op basis van wie in feite aan het hoofd van het gezin staat, wie van beide partners het kind ten laste neemt. Eenzelfde kind mag echter niet tegelijkertijd door beiden ten laste worden genomen. Het komt de taxatieambtenaar niet toe de gepastheid van de door de belastingplichtigen terzake uitgedrukte keuze te beoordelen. Op basis van de juridische en feitelijke gegevens die in het belastingdossier voorkomen, kan hij immers geen keuze maken tussen de partners. - Kind van een van de samenwonenden. Een als alleenstaande te beschouwen belastingplichtige, lid van een feitelijk gezin, kan een kind, dat van hetzelfde feitelijk gezin deel uitmaakt, ten laste nemen, ofwel als afstammeling, ofwel als kind dat hij (zij) volledig of hoofdzakelijk ten laste heeft. Dit betekent dat die belastingplichtige in principe ook een inwonend minderjarig kind van de persoon met wie hij niet gehuwd samenwonend is ten laste kan nemen, mits aan de gewone voorwaarden voldaan is, en diezelfde belastingplichtige in feite aan het hoofd van het gezin staat. - Kinderen van minder dan drie jaar die recht geven op een verhoging van de belastingvrije som. De belastingplichtige krijgt een toeslag op de belastingvrije som van 510 EUR (Aj. 2011) voor elk kind van minder dan drie jaar op 1.1.Aj. dat te zijnen laste is. De kinderen voor wie kosten van kinderopvang worden in mindering gebracht (code ) komen voor die toeslag niet in aanmerking. - Co-ouderschap. (evt. ouders van hetzelfde geslacht) Een kind moet in beginsel ten laste worden genomen door de partner bij wie het kind zijn wettelijke verblijfplaats heeft, behoudens wanneer aan de hand van de feitelijke (werkelijke woonplaats, begunstigde kinderbijslag) en juridische (officiële woonplaats, rechterlijke beslissing over concrete verblijfsregeling, inschrijving bevolkingsregister) gegevens eigen aan het geval, de kinderlast concreet kan worden gelokaliseerd. Ook kinderen die, ingevolge een co-ouderschapregeling afwisselend bij de gescheiden levende ouders inwonen, kunnen in beginsel slechts ten laste worden genomen van de partner bij wie de kinderen hun fiscale woonplaats hebben. M.VAN WETTERE 11

12 Evenwel worden de toeslagen op de belastingvrije som (incl. de toeslag voor kinderen jonger dan 3 jaar voor wie geen kosten van kinderoppas worden afgetrokken) voor het kind of de kinderen, voor wie beide niet samenwonende ouders samen: - het ouderlijk gezag uitoefenen, - de huisvesting gelijkmatig hebben verdeeld (zonder dat de administratie dit in de feiten nog zal nakijken) voortaan automatisch voor de helft aan elk van voormelde ouders toegekend mits: - de kinderen op 1.1. van het aanslagjaar minderjarig, niet ontvoogd zijn, - voor de betreffende kinderen geen regelmatige of gekapitaliseerde onderhoudsuitkeringen worden afgetrokken - uiterlijk op 1 januari van het aanslagjaar, hetzij: - een geregistreerde of door de rechter gehomologeerde overeenkomst voor handen is waarin de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen uitdrukkelijk is vermeld, alsmede de bereidheid tot verdeling van de toeslagen op de belastingvrije som m. b.t. die kinderen; hetzij - een rechterlijke beslissing is genomen waarin de gelijkmatig verdeelde huisvesting van de kinderen uitdrukkelijk is vermeld. Indien een van de ouders onderhoudsuitkeringen in mindering brengt, zal alleen de andere ouder de volledige toeslag op de belastingvrije som kunnen genieten via het indienen van een bezwaarschrift. - Personen die alleen worden belast en kinderen ten laste hebben. Een toeslag van 1.370,00 EUR (Aj. 2011) wordt eveneens verleend voor elke belastingplichtige die alleen wordt belast en : - één of meer kinderen ten laste heeft of - aan wie ingevolge co-ouderschap de helft van de toeslagen op de belastingvrije som voor kinderen wordt toegekend. ONROERENDE INKOMSTEN A. ALGEMENE REGELS. Belastingschuldige: De belasting is enkel verschuldigd door de eigenaar, de bezitter, de erfpachter, de opstalhouder of de vruchtgebruiker. Goederen in onverdeeldheid zijn belastbaar bij elke eigenaar in verhouding tot zijn/haar eigendomsrecht. Uitzondering: Gemeenschappelijke aanslag en wettelijk stelsel: M.VAN WETTERE 12

13 In dat geval primeert art. 127 WIB 92 en moet het onroerend inkomen door beide echtgenoten voor de helft worden aangegeven, ook al is slechts één van beiden eigenaar, Belastingplichtigen die als alleenstaanden worden belast, zijn alleen belastbaar op de inkomsten van de onroerende goederen, waarvan ze eigenaar zijn. Belastbare basis. In de meeste gevallen vormt het K.I. van het onroerend goed de basis voor de belastingheffing. Vermits dit K.I. vastgesteld werd op basis van de huurprijzen op wordt dit K.I. om billijkheidsredenen, jaarlijks geïndexeerd. Het K.I. dient derhalve voor inkomstenjaar 2010 met 54,61% te worden geïndexeerd. B. VAN PB. VRIJGESTELDE ONROERENDE GOEDEREN. Onderwijs, openbare eredienst,.. Onroerende goederen of gedeelten van onroerende goederen die in de EER zijn gelegen en welke een belastingplichtige, die geen winstoogmerken nastreeft, besteedt tot uitoefening van : - een openbare eredienst, vrijzinnige morele dienstverlening; - onderwijs; - rusthuizen, klinieken, hospitalen, vakantietehuizen voor kinderen, ouderen enz... Het K.I. dient niet te worden aangegeven. Loopbaanpacht : Vrijstelling van P.B. (niet van O.V.) van het K.I. (en desgevallend ook van de nettohuur) van gebouwde en ongebouwde onroerende goederen verhuurd onder het stelsel van loopbaanpacht. Dit is: Pacht afgesloten voor vaste periode (minstens 27 jaar), zijnde het verschil tussen : ogenblik waarop pachter 65 jaar zal zijn huidige leeftijd kandidaat-pachter. De vrijstelling van PB geldt eveneens met betrekking tot: - pachtovereenkomsten voor gronden; - bij authentieke akte vastgelegd; - die voorzien in eerste gebruiksperiode van ten minste 18 jaar. Proportionele vermindering van K.I. wegens onproductiviteit : Geldt enkel voor in België gelegen gebouwde onroerende goederen. Het door de Directeur van belastingen tot x/360sten verminderd K.I. dient aangegeven. M.VAN WETTERE 13

14 Voorwaarden : - Niet gemeubileerd gebouwd onroerend goed mag gedurende minstens 90 dagen onvrijwillig niets hebben opgebracht, noch in gebruik zijn genomen. - Gedurende 90 dagen buiten werking gebleven materieel en outillage of van een minstens 25% groot deel ervan. - Bij vernieling wanneer deze een vermindering van minstens 25 % van het K.I. medebrengt. Inzake O.V. bestaan afhankelijk van het Gewest van ligging gelijkaardige verminderingen. Eigen woning. Het inkomen uit de eigen woning, gelegen in de E.E.R., die door de belastingplichtige: - wordt betrokken - niet wordt betrokken wegens beroeps- of sociale redenen, wordt vrijgesteld, voor zover de belastingplichtige niet om de aftrek vraagt van interesten m.b.t. een voor die woning: - vóór aangegane lening (of na als herfinanciering ervan), of - na aangegane lening, terwijl voor diezelfde woning nog een lening loopt die vóór is aangegaan. M.VAN WETTERE 14

15 C. BELASTBARE ONROERENDE INKOMSTEN NIET SUB B VRIJGESTELDE EIGEN WONING: - Betrokken door gezin - Niet betrokken wegens beroeps- of sociale redenen verrekening OV Geen verrekening OV GEBRUIKT VOOR BEROEP GEBOUWEN - Niet verhuurd - Privé-verhuurd ONGEBOUWDE ONROERENDE GOEDEREN - Aan Rechtspersonen - niet verhuurd (geen - of Vap) met oog op terbeschikking stellen als woning aan natuurlijke personen - privé-verhuurd OVEREENKOMSTIG PACHTWETGEVING VOOR LAND-OF TUINBOUW VERHUURDE ONROERENDE GOEDEREN ONROERENDE GOEDEREN: BEROEPSMATIG VERHUURD AAN - natuurlijke personen - rechtspersonen - vennootschappen of groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid Gebouwen Gronden VESTIGING/ OVERDRACHT RECHT VAN ERFPACHT, OPSTAL OF GELIJKAARDIG NIET SUB B VRIJGESTELDE IN BUITENLAND GELEGEN ONROERENDE GOEDEREN: - verhuurd - niet verhuurd - erfpacht-opstal- of gelijkaardige rechten 1100/ / / / / / / / / /2113 (Niet voor beroep gebruikt) 1114/ tot 1132 en 2123 tot 2132 Belastbaar: Geïndexeerd KI Geen onroerend inkomen Belastbaar: Geïndexeerd KI x 1,40 Belastbaar: Geïndexeerd KI Belastbaar: Geïndexeerd KI Belastbaar: Nettohuur (1), met MINIMUM Geïndexeerd KI x 1,40 Belastbaar: Nettohuur (2) Belastbaar: Ontvangen bedragen, met MINIMUM Heffingsbasis registratierecht Belastbaar: (3)(4) - Nettohuur (5) of - Nettohuurwaarde (6) (niet verhuurde), of - Ontvangen bedragen voor vestiging/overdra cht rechten AFTREK: Betaalde: - Interesten - Erfpacht-, opstal- of gelijkaardige vergoedingen Saldo interesten/vergoedingen Woningaftrek (1) Nettohuur = Brutohuur (incl. voordelen) 40% kostenforfait. Dit forfait meg evenwel niet hoger zijn dan KI x 2/3 x 3,87 (Rev. Coëff. Aj. 2011). (2) Nettohuur = Brutohuur (incl. voordelen) 10% kostenforfait. (3) De proportionele belasting wordt achteraf volledig vrijgesteld (landen met Verdrag) of voor de helft vrijgesteld (landen zonder Verdrag). (4) De belastbare bruto-elementen dienen vooraf verminderd met de rechtstreeks op dat inkomen drukkende buitenlandse belasting. (5) Nettohuur = Brutohuur (incl. voordelen, excl. Buit. belasting) 40% (gebouwde) of 10% (gronden) kostenforfait. (6) Nettohuurwaarde = Brutohuurwaarde (excl. Buit. belasting) 40% (gebouwde) of 10% (gronden) kostenforfait. M.VAN WETTERE 15

16 Opmerkingen: Eigen woning Er zal slechts verrekening van O.V. plaatsvinden t.b.v. 12,5% van het geïndexeerde K.I. van de "eigen woning", in de mate dat: - de O.V. werkelijk verschuldigd is en - het K.I. in de belastbare basis werd opgenomen in de mate dat: - de interestaftrek op dit K.I. werd toegepast - of het K.I. niet door de woningaftrek kan worden aangezuiverd. Door EIGENAAR tot uitoefening van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt : Bij belastingplichtigen die gemeenschappelijk worden belast, moet, indien een onroerend goed door één van de echtgenoten voor de beroepswerkzaamheid wordt gebruikt, eerst het deel van het onroerend goed worden bepaald dat voor de beroepswerkzaamheid wordt gebruikt en dit ongeacht : het huwelijksvermogenstelstel; wie van de echtgenoten eigenaar is van het onroerend goed; het eventuele eigendomsaandeel van de echtgenoot in het onroerend goed. Dit gedeelte wordt geacht een beroepsinkomen en geen onroerend inkomen te vertegenwoordigen. Het saldo moet worden aangegeven als onroerende inkomsten gelet op de eraan gegeven bestemming. Uitzondering : Indien de echtgenoot die een onroerend goed gebruikt voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid aan de andere echtgenoot, eigenaar van het onroerend goed, huur heeft betaald en die huurgelden in mindering heeft gebracht als beroepskosten, moeten deze huurgelden steeds worden belast als onroerende inkomsten. Voorbeeld Man en vrouw, gehuwd met scheiding van goederen Gebouwd onroerend goed KI EUR (*) Echtgenoot 1 Echtgenoot % eigendom - Beroepsmatig gebruik - 50 % (*) niet geïndexeerd Het overige gedeelte van de woning dient als woonhuis. Hypothese 1: de vrouw betaalde geen huur voor het beroepsmatig gebruikte deel van de woning. M.VAN WETTERE 16

17 Aangifte Aard onroerend goed Echtgenoot 1 Echtgenoot 2 Gezinswoning , ,00 Hypothese 2 : de vrouw betaalde huur voor het beroepsmatig gebruikt deel van de woning. De aftrekbare huur voor het jaar 2010 bedraagt EUR. Aangifte Aard onroerend goed Echtgenoot 1 Echtgenoot 2 Gezinswoning , , ,00 Door HUURDER voor het uitoefenen van zijn beroepswerkzaamheid gebruikt : Het gebruik van een onroerend goed voor de beroepswerkzaamheid van de huurder, zelfs gedeeltelijk, brengt de belastbaarheid van de volledige netto huur en voordelen mee, behalve indien er een geregistreerd huurcontract bestaat, dat het beroepsgedeelte en privaat gedeelte van de huur en de huurvoordelen afzonderlijk vermeldt. In dit laatste geval wordt het belastbaar inkomen afzonderlijk vastgesteld: op basis van het niet geïndexeerde KI van het privaat gebruikte deel, dat naargelang het geval, dient te worden aangegeven tegenover de code(s) 1106 en/of op basis van het niet geïndexeerde KI en de bruto huur van het beroepsmatig gebruikt gedeelte, die, naargelang het geval, dienen te worden vermeld tegenover de codes 1109 en/of 2109 en 1110 en/of Wanneer de huurder het onroerend goed voor een groter deel beroepsmatig gebruikt dan in het geregistreerd huurcontract omschreven, moet rekening gehouden worden met de bij de huurder als beroepskost aangenomen huur (op basis van het werkelijk gebruik), om het bedrag van de bij de eigenaar belastbare huur te bepalen. De bepalingen van het huurcontract verbinden immers slechts de partijen en kunnen niet tegengeworpen worden aan de Administratie. Worden echter steeds, en integraal als beroepsmatige verhuringen aangemerkt, verhuringen aan:: rechtspersonen (van Belgisch of buitenlands publiek of privaatrecht) vennootschappen, verenigingen of groeperingen zonder rechtspersoonlijkheid M.VAN WETTERE 17

18 Huurvoordelen: Lasten van alle aard door en ten voordele van de eigenaar aan de huurder opgelegd (vb O.V.), evenals de aan de huurder opgelegde prestaties die normaal door de eigenaar dienen gedragen (vb aan- of verbouwingen). Grote huurvoordelen, in eenmaal verkregen, dienen verdeeld over gans de duur van de huurovereenkomst (uitgave gedaan bij aanvang van huurovereenkomst), of over het aantal jaren dat de huurovereenkomst nog loopt te rekenen vanaf 1/1 van het belastbaar tijdperk waarin de last werd betaald (uitgave gedaan in de loop van de huurovereenkomst). Indien de huurovereenkomst van onbepaalde duur is, of bij gebrek aan geschreven huurovereenkomst, is de uitgave te verdelen over 3 jaar. Vb. Huurovereenkomst van 9 jaar. Dak wordt volledig vernieuwd voor EUR. Elk jaar in aanmerking te nemen huurvoordeel : EUR. Vooruitbetaalde huur : Wanneer de huur vooruit wordt betaald voor meerdere jaren, mag die huur verdeeld worden over de periode waarop de betaling betrekking heeft, mits het schriftelijk en onherroepelijk akkoord van de belastingplichtige. Huurherkwalificatie: Indien de eigenaar van het goed evenwel bedrijfsleider (1 ste categorie) is in diezelfde vennootschap, dient de huur evenwel te worden verminderd met het gedeelte dat meer bedraagt dan: 5/3 K.I. x 3,87 (Rev. Coëff. Aj. 2011) welk deel als een bedrijfsleidersbezoldiging dient te worden beschouwd. De herkwalificatie geldt dus niet voor de huur van een onroerend goed waarvan de eigendom volledig toebehoort aan één van de echtgenoten die geen bedrijfsleider in de vennootschap-huurster is, en dit ongeacht het belastingstelsel van de onroerende inkomsten. Wanneer het onroerend goed eigendom is van beide echtgenoten wordt voor de toepassing van de huurherkwalificatie de situatie van elke echtgenoot individueel beoordeeld. Voor fiscaal alleenstaanden is de eigendomsverhouding bepalend om uit te maken in welke mate de huur en de huurvoordelen geherkwalificeerd moeten worden. Voorbeeld M. en V. zijn gehuwd sinds M.VAN WETTERE 18

19 Aard onroerend goed Gebouw, verhuurd aan vennootschap waarin V. bedrijfsleider is M. V. 50 % eigenaar 50 % eigenaar KI : 1.000,00 EUR (niet geïnd.) Ontvangen huur : EUR Er moet eerst bepaald worden hoe het onroerend inkomen zou moeten aangegeven worden, overeenkomstig art. 127 WIB 92. Indien gehuwd onder het wettelijk stelsel : In het wettelijk stelsel behoort het onroerend inkomen tot de gemeenschap en dienen zij dus ieder de helft van het KI (zijnde x 50 % = 500 EUR) en in principe de helft van de bruto huur (zijnde x 50 % = EUR) aan te geven als onroerend inkomen. Vervolgens wordt in hoofde van V. de huurherkwalificatie toegepast, op basis van het bij haar in aanmerking te nemen onroerend inkomen (KI van 500 EUR en brutohuur van EUR). De huurherkwalificatie bedraagt dus 1.775,00 EUR [5.000 (500 x 5/3 x 3,87)]. De aangifte wordt als volgt ingevuld : M. V. Onroerende inkomsten , , , ,00 Bezoldigingen bedrijfsleider ,00 Indien gehuwd met scheiding van goederen : Het inkomen van het onroerend goed behoort t.b.v.50 % tot het vermogen van V. Normaliter zou zij een KI van 500,00 EUR in de code 2109 moeten opnemen en 5.000,00 EUR in de code Deze 5.000,00 EUR wordt echter geherkwalificeerd tot bezoldiging bedrijfsleider in de mate dat zij hoger is dan 5/3 van het gerevaloriseerd KI, of 500,00 x 5/3 x 3,87 = 3.225,00 EUR. De huurherkwalificatie bedraagt dus 1.775,00 EUR (zijnde 5.000, ,00). De aangifte dient in dit geval dus op dezelfde wijze als in het geval van het wettelijk stelsel te worden ingevuld. M.VAN WETTERE 19

20 Vaststellen van de belastbare grondslag Indien gehuwd onder het wettelijk stelsel : M. V. Bruto huur 5.000,00 Bruto huur 3.225,00-40 % (2.000,00) Daar dit bedrag hoger is dan 2/3 van het gereval. KI, nl. 2/3 x 500 x 3,87 = 1.290,00 EUR, moet dit laatste in aanmerking worden genomen ,00-40 % (1.290,00) Daar dit bedrag gelijk is aan 2/3 van het gereval. KI, nl. 2/3 x 500 x 3,87 = 1.290,00 EUR, moet dit laatste in aanmerking worden genomen ,00 Netto huurprijs 3.710,00 Netto huurprijs 1.935,00 Deze netto huurprijs wordt in aanmerking genomen aangezien hij meer bedraagt dan het geïndexeerde KI verhoogd met 40 %, nl. 500 x 1,5461 = 773,05, afgerond 773 EUR x 1,4 = 1082,20 EUR Deze netto huurprijs wordt in aanmerking genomen aangezien hij meer bedraagt dan het geïndexeerde KI verhoogd met 40 %, nl. 500 x 1,5461 = 773,05, afgerond 773 EUR x 1,4 = 1082,20 EUR Conclusie : Totaal beroepsinkomen (voor aftrek kosten) = 1.775,00 EUR Totaal onroerend inkomen = 5.645,00 EUR Totaal inkomen = 7.420,00 EUR Indien gehuwd met scheiding van goederen : Idem als bij het wettelijk stelsel. D. BIJZONDERE GEVALLEN : 1) Verandering van eigenaar of bestemming tijdens belastbaar tijdperk : (Verkoop, schenking, erfenis enz.) Voor de maand waarin de wijziging zich voordoet, dient 1/12 van het K.I. te worden belast: - bij de eigenaar op de 16 de van de maand van eigendomsoverdracht; - volgens de op de 16 de van de maand van wijziging, aan het goed gegeven bestemming. 2) Nieuwgebouwde/verbouwde onroerende goederen : Aan te geven is het deel van het K.I. dat verband houdt met het aantal maanden dat de nieuwbouw in gebruik is genomen of verhuurd (indien deze de ingebruikneming voorafgaat), of het aantal maanden na verbouwing, te rekenen vanaf de 1ste van de maand volgend op: - de ingebruikneming of verhuring; - de voltooiing van de verbouwingswerken. (voor de hieraan voorafgaande maanden dient het oude K.I. te worden aangegeven) M.VAN WETTERE 20

Wonen in Nederland. Werken in België

Wonen in Nederland. Werken in België Wonen in Nederland Werken in België Als u in Nederland woont en in België in loondienst werkt, heeft u sinds 1 januari 2003 te maken met het nieuwe belastingverdrag tussen Nederland en België. Deze brochure

Nadere informatie

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010)

Toelichting. Om u te helpen. bij het invullen van deel 2. niet-inwoners (natuurlijke personen) Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) Toelichting Om u te helpen Aanslagjaar 2011 (inkomsten van het jaar 2010) bij het invullen van deel 2 van uw aangifte in de belasting van niet-inwoners (natuurlijke personen) INDEX Aandelenopties: - toegekend

Nadere informatie

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1

Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 INHOUDSTAFEL Gebruikte afkortingen Voorwoord VII IX Deel 1. De natuurlijke personen onderworpen aan de personenbelasting 1 I. Wie moet een aangifte indienen? 3 1. Personen ingeschreven in het rijksregister

Nadere informatie

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * *

BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 * * * Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT BERICHT AAN DE WERKGEVERS EN AAN DE ANDERE SCHULDENAARS VAN AAN DE BEDRIJFSVOORHEFFING ONDERWORPEN INKOMSTEN FICHE 281.10 *

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen

Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen Optimaal geld uit de vennootschap halen: Alternatieve vergoedingen INHOUDSTAFEL Inhoudstafel...2 1. INLEIDING...3 2. TOEKENNING BEZOLDIGINGEN EN TANTIEMES...5 2.1 Bezoldiging...5 2.2 Tantième...6 3. INTRESTEN

Nadere informatie

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP

MANAGEMENTVENNOOTSCHAP V D V A C C O U N T A N T S B V B A PIETER DEVLOO A C C O U N T A N T S & B E L A S T I N G C O N S U L E N T E N ZAAKVOERDER-VENNOOT ERKEND ACCOUNTANT & BELASTINGCONSULENT ERKENDE ADVIESINSTANTIE STARTERSCHEQUES

Nadere informatie

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be

Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 www.boekhouder.be Aangeboden door Wouter Devloo IAB Accountant Belastingconsulent 0484 18743 ALTERNATIEVE BELONINGSVORMEN Inleiding...1 1.Het verschaffen van maaltijden...2 2. Maaltijdcheques...2 3.Geschenken in natura

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP

DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP DE TOEKOMST VAN DE PATRIMONIUMVENNOOTSCHAP Devloo Pieter Erkend Accountant & Belastingconsulent Zaakvoerder VDVACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN Website : www.vdvaccountants.be Email : devloo@vdvaccountants.be

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER. Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U gaat als zelfstandige van start...?... 5 Basiskennis bedrijfsbeheer... 6 Inschrijving

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP www.vdvaccountants.be 1 VDV ACCOUNTANTS bvba ACCOUNTANTS & BELASTINGCONSULENTEN ----------------------------------------------------------------------------------------- OVERGANG EENMANSZAAK NAAR VENNOOTSCHAP

Nadere informatie

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau

Startersgids Consultant p. 1. Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids Consultant p. 1 Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau Startersgids CONSULTANT Bedrijfskunde, Marketing Engineering, HRM Selectiebureau INHOUD U gaat

Nadere informatie

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER

Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER Startersgids Zelfstandig lesgever p. 1 Startersgids ZELFSTANDIG LESGEVER INHOUD U GAAT ALS ZELFSTANDIGE VAN START...? 4 BASISKENNIS BEDRIJFSBEHEER 5 INSCHRIJVING BIJ DE

Nadere informatie

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts

MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts MOEILIJKE BOEKINGEN HOE CORRECT VERWERKEN - Guy Parmentier & Patrick Huybrechts 1 CONTACT PARMENTIER GUY MGI BVBA Valkenlaan 31 2900 Schoten Tel: 03/685.40.07 Mail: guy@parmrev.be Guy Parmentier Bedrijfsrevisor

Nadere informatie

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN

Happy Life SCHENKEN EN ERVEN Happy Life SCHENKEN EN ERVEN U wilt schikkingen voor later treffen en in moeilijke momenten een houvast hebben. AXA biedt u een leidraad voor een optimale voorbereiding en een correcte afhandeling. Voorwoord

Nadere informatie

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting Vennootschapsbelasting Hoofdstuk 1. Het toepassingsgebied van de vennootschapsbelasting I. PRINCIPE Artikel 179 WIB: binnenlandse vennootschappen en gemeentespaarkassen Ł Drie voorwaarden in art. 2, 2,

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING

DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING VOOR AANSLAGJAAR 2009 DE AANGIFTE IN DE VENNOOTSCHAPSBELASTING... 1 VOOR AANSLAGJAAR 2009... 1 De aangifte in de vennootschapsbelasting voor aanslagjaar 2009...

Nadere informatie

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting

7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 1 7.6 Bijzondere problemen met betrekking tot de omvang van het recht op aftrek van voorbelasting 7.6.1 Kosteloze uitdeling van monsters Wanneer een bedrijf kosteloos monsters uitdeelt, met een publicitair

Nadere informatie

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW

ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW ALGEMENE INFORMATIE OVER HET STELSEL VAN 15% BELASTING OP AUTEURSRECHTEN EN OVER DE GEVOLGEN ERVAN OP SOCIAAL VLAK EN VOOR DE BTW Document bijgewerkt op 25/06/2015 Aarlenstraat 75-77 1040 Brussel Tel.:

Nadere informatie

Voordelen van alle aard

Voordelen van alle aard Voordelen van alle aard Wettelijke basis Het Wetboek van de Inkomstenbelastingen handelt in diverse artikelen over voordelen van alle aard. In deze uiteenzetting bespreken wij enkel deze die betrekking

Nadere informatie

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be

Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Rijksdienst voor Pensioenen ~ www.onp.fgov.be Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 VLAAMS GEWEST Praktische gids voor de gepensioneerde 2008-2009 2 Inleiding Met pensioen gaan is een ingrijpende

Nadere informatie

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.

SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims. SUCCESSIEPLANNING Boudewijnlaan 19 3200 Aarschot Tel. 016 56 17 74 Fax 016 56 72 66 info@notarissen-msp.be www.michiels-stroeykens-pelgrims.be MICHIELS, STROEYKENS & PELGRIMS - SUCCESSIEPLANNING - pagina

Nadere informatie

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s

NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s NIEUWE BEREKENINGSREGELS EN FAQ s VOORDEEL VAN ALLE AARD DAT VOORTVLOEIT UIT HET PERSOONLIJK GEBRUIK VAN EEN DOOR DE WERKGEVER/ONDERNEMING KOSTELOOS TER BESCHIKKING GESTELD VOERTUIG 1. Personenbelasting

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie