(voor de wetgevende macht) en om corruptiezaken voor de rechter te brengen (voor de wethandhavingsorganen).

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "(voor de wetgevende macht) en om corruptiezaken voor de rechter te brengen (voor de wethandhavingsorganen)."

Transcriptie

1 POLICY PAPER #2 STANDPUNT VAN DE KANDITATEN VOOR DE GEMEENTERAADS - VERKIEZINGEN VAN 2012 OVER DE NIS -AANBEVELINGEN INZAKE DE SAMENSTELLING VAN DE PARLEMENTAIRE CONTROLE - COMMISSIES BETREFFENDE DE VERKIEZINGSUITGAVEN EN DE BOEKHOUDING VAN DE POLITIEKE PAR TIJEN 1. Transparency International Belgium (TI-B) heeft voor het eerst een evaluatie van het «Nationale Integriteitssysteem» (NIS) van België opgesteld, volgens een methodologie die door het Internationaal Secretariaat van de organisatie ontwikkeld werd. Dit onderzoek vormt het onderwerp van het rapport «Evaluatie van het Nationale Integriteitssysteem (307 pagina's) gepubliceerd in mei Een reeks opzienbarende corruptiegevallen heeft gewezen op de dringende noodzaak om de strijd tegen de corruptie in Europa aan te scherpen. Het evaluatierapport van het NIS voor België kadert in een pan-europees initiatief voor corruptiebestrijding, dat ondersteund wordt door de Europese Commissie. Het initiatief heeft tot doel de Nationale Integriteitssystemen van

2 vijfentwintig Europese landen systematisch te evalueren, en efficiënte en duurzame hervormingen aan te bevelen in de landen waar dat nodig blijkt. Het rapport voor België is gebaseerd op de evaluatie van dertien pijlers of instellingen 1, waarvan steeds drie dimensies worden beoordeeld. De eerste dimensie heeft betrekking op de algemene capaciteit, die gedefinieerd wordt in termen van beschikbare middelen en het juridisch statuut van de instelling, die aan de basis liggen van haar doeltreffendheid. De tweede dimensie verwijst naar de regelgeving met betrekking tot het bestuur en de werking van de instelling. De derde dimensie tot slot heeft betrekking op de mate waarin de instelling de toegewezen rol vervult in het anticorruptiesysteem 2. Het rapport stelt voor elk van die pijlers een reeks aanbevelingen voor. De toepassing daarvan moet leiden tot een beter integriteitssysteem in België, tot een beter bestuur op alle niveaus en tenslotte tot een meer rechtvaardige maatschappij. 2. Transparency International Belgium heeft overigens campagnes gevoerd waarbij de politici een standpunt innemen over concrete maatregelen ter bevordering van de transparantie en de politieke ethiek. Zo werd de enquête Transparantie en politiek driemaal uitgevoerd, de laatste maal in het kader van de gemeenteraadsverkiezingen van oktober Daarbij hebben meer dan 800 kandidaten hun mening te kennen gegeven over heel concrete vragen, zoals de cumulatie van mandaten, de pre-electorale akkoorden, het beheer van belangenconflicten en de financiering van de verkiezingscampagnes. 3. Deze paper heeft tot doel na te gaan of de gevoerde enquête en de aanbevelingen met het oog op een betere controle van de verkiezingsuitgaven en van de uitgaven van de politieke partijen, zoals geformuleerd in het kader van het NIS-rapport, overeenkomen met de bekommernissen van de mannelijke en vrouwelijke politici. In welke mate vormen de tekortkomingen die benadrukt werden in het NIS-rapport ethische bekommernissen voor diegenen die de gemeenten de komende zes jaar zullen besturen? Concreet betekent dat dat de 1 Met name: (1) Wetgevende macht ; (2) Uitvoerende macht ; (3) Rechterlijke macht ; (4) Publieke sector ; (5) Wethandhavingsdiensten ; (6) Verkiezingsautoriteit; (7) Ombudsman; (8) Rekenhof ; (9) Anticorruptiediensten ; (10) Media ; (11) Maatschappelijk middenveld ; (12) Politieke partijen ; (13) Bedrijfswereld. 2 Het rapport wijst met name op haar rol om effectief toezicht te houden op overheidsniveau (voor de wetgevende macht) en om corruptiezaken voor de rechter te brengen (voor de wethandhavingsorganen). 3 Transparency International heeft vroeger gelijkaardig onderzoek gevoerd voor de regionale verkiezingen van 2009 en de federale verkiezingen van 2010.

3 aanbevelingen die door Transparency International Belgium gedaan werden in het NIS-rapport, vergeleken werden met de antwoorden van de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen in het kader van de enquête Transparantie en politiek. 4. De evaluatie van de pijler Verkiezingsautoriteit in het rapport over het Belgisch integriteitssysteem heeft meer bepaald geleid tot een aanbeveling om de verkiezingsuitgaven en de uitgaven van de politieke partijen beter te controleren. Transparency International Belgium pleit ervoor dat de federale parlementaire commissie die de verkiezingsuitgaven controleert, met name de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen, niet uitsluitend zou zijn samengesteld uit parlementsleden, maar ook externe autonome experten zou omvatten. 5. Bij de enquête Transparantie en politiek werden verschillende vragen gesteld aan Vlaamse en Brusselse kandidaten enerzijds, en aan Waalse kandidaten anderzijds. Het Waals decreet, dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 4 juli , voorziet namelijk dat de controlecommissie zich bij haar opdracht om de verkiezingsuitgaven te controleren, voortaan zal laten bijstaan door een college van twee juridische experten. In het Vlaams en Brussels Hoofdstedelijk Gewest is de aanwezigheid van dergelijke experten in de controlecommissies niet voorzien. Aan de Vlaamse en Brusselse kandidaten die in het kader van de enquête ondervraagd werden, werd bijgevolg gevraagd om hun mening te geven over een herziening van de parlementaire controlecommissies betreffende de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van de politieke partijen in hun respectieve gewesten. Aan hen werden de volgende vragen gesteld Vindt u dat de regels ter controle van de financiering van verkiezingscampagnes: Adequaat zijn Aangescherpt moeten worden 4 Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de controle op de verkiezingsuitgaven aangegaan voor de gemeenteraads-, de provincieraads- en de sectorraadsverkiezingen (BS van 04/07/2012)

4 Versoepeld moeten worden Ik spreek me niet uit Aan diegenen die geantwoord hebben dat de regels voor de controle van de financiering van de verkiezingscampagnes moesten worden aangescherpt, werd een bijkomende vraag gesteld: Zouden er onafhankelijke experten binnen de controlecommissie voor verkiezingsuitgaven moeten zetelen? Ja Nee Ik spreek me niet uit Aan de kandidaten van Wallonië werd de volgende vraag gesteld. Vindt u dat de regels ter controle van de financiering van verkiezingscampagnes: Adequaat zijn Aangescherpt moeten worden Versoepeld moeten worden Ik spreek me niet uit 6. Het NIS-rapport wijst erop dat de Parlementaire Commissie van het federaal parlement in haar huidige samenstelling tegelijk rechter en partij is. Dat is ook de mening van de Groep van Staten tegen Corruptie (GRECO) van de Raad van Europa, die bedenkingen heeft bij de politieke samenstelling van die commissie en bij haar aldus beperkte controle. In haar evaluatierapport van België betreffende de transparantie van de financiering van de politieke partijen, dat werd goedgekeurd in mei , had de GRECO het model dat door 5 GRECO, Derde Evaluatieronde. Evaluatierapport van België over de Transparantie van de Financiering van de Politieke Partijen (Thema II), Straatsburg, 15 mei Beschikbaar op:

5 België werd goedgekeurd in vraag gesteld, en had deze gepleit voor een invoering van een onafhankelijk controlesysteem van de financiering van politieke partijen en verkiezingscampagnes. Zo was de GRECO voorstander van De instelling van een eventueel eengemaakt systeem voor de controle van de financiering van de partijen en van de verkiezingscampagnes, dat zo onafhankelijk mogelijk is van de politieke partijen en dat over de nodige middelen beschikt om een substantiële en passende controle uit te voeren (aanbeveling viii van het rapport). Als gevolg van dit rapport is de werkgroep Politieke partijen, die belast werd met de evaluatie van de wetgeving inzake verkiezingsuitgaven en de financiering van de politieke partijen in België, driemaal samengekomen. Door de ontbinding van het federaal parlement in mei 2010 werden die werkzaamheden echter opgeschort. Bijgevolg werd het conformiteitsniveau van België betreffende alle aanbevelingen van 2009 door de GRECO in 2011 globaal onvoldoende bevonden, en heeft deze aan het Hoofd van de afgevaardigden van België gevraagd om een rapport in te dienen over de vorderingsstaat van de uitvoering van de aanbevelingen die zonder gevolg waren gebleven. 6 Ondanks die aanmaningen moet de GRECO in zijn tussentijds conformiteitsrapport over België, dat gepubliceerd werd in mei , concluderen dat België slechts heel bescheiden vorderingen heeft gemaakt in de uitvoering van die aanbevelingen. Daarbij preciseert zij dat de aanbeveling viii van het rapport voor De instelling van een eventueel eengemaakt systeem voor de controle van de financiering van de partijen en van de verkiezingscampagnes, dat zo onafhankelijk mogelijk is van de politieke partijen en dat over de nodige middelen beschikt om een substantiële en passende controle uit te voeren nog steeds niet werd uitgevoerd. wo_nl.pdf 6 GRECO, Derde Evaluatieronde. Conformiteitsrapport over België, Straatsburg, 27 mei 2011, Beschikbaar op: 7 GRECO, Derde Evaluatieronde. Tussentijds Conformiteitsrapport over België, Straatsburg, 14 mei Beschikbaar op: rim_nl.pdf

6 In het Vlaams en Brussels Gewest, en op het federale niveau, is de aanwezigheid van onafhankelijke experten in de controlecommissies betreffende de verkiezingsuitgaven niet voorzien. In het Waals Gewest voorziet het decreet dat gepubliceerd werd in het Belgisch Staatsblad van 4 juli dat de Controlecommissie betreffende de verkiezingsuitgaven zich voortaan voor haar controleopdracht zal laten bijstaan door een college van twee juridische experten (een eremagistraat of een emeritus magistraat van de rechtsorde en een hoogleraar afkomstig van een Belgische universiteit, met een specialisatie in het openbaar en bestuursrecht), die bij consensus door het Waalse Parlement worden aangewezen. We wijzen erop dat de commissies die de verkiezingsuitgaven van het Waals Gewest, van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest en van de Duitstalige Gemeenschap controleren, de mogelijkheid hebben om het Rekenhof te raadplegen en om een advies te vragen betreffende de controle van de financiering van de partijen en van hun campagnes, maar dat die gefedereerde entiteiten echter nooit gebruik hebben gemaakt van deze mogelijkheid. 7. Transparency International Belgium heeft bijgevolg aan de kandidaten voor de gemeenteraadsverkiezingen van 2012 gevraagd om hun mening over die kwesties te geven. Hoewel 38 % van de in Brussel ondervraagde personen verklaart dat het huidige systeem adequaat is, meent 50 % dat het systeem nog aangescherpt moet worden, meer bepaald door te voorzien in de aanwezigheid van onafhankelijke experten in de controlecommissies betreffende de verkiezingsuitgaven 9. Dat betekent dat de helft van de ondervraagde kandidaten een standpunt inneemt dat gelijkloopt met de aanbevelingen die geformuleerd werden in het NIS-rapport, en die in Wallonië werden ingevoerd. In het Vlaams Gewest zijn de percentages net andersom, met meer voorstanders voor het huidige systeem (43 %) dan voor een aanscherping daarvan (35 %) via de aanwezigheid van onafhankelijke experten in de controlecommissie betreffende de 8 Decreet tot wijziging van het Wetboek van de plaatselijke democratie en de decentralisatie betreffende de controle op de verkiezingsuitgaven aangegaan voor de gemeenteraads-, de provincieraads- en de sectorraadsverkiezingen (BS van 04/07/2012) 9 Al het cijfermateriaal kan worden teruggevonden in ons persdossier, op het volgende adres: html

7 verkiezingsuitgaven. Nagenoeg de helft van de respondenten van Wallonië, waar de commissie voortaan onafhankelijke experten omvat, bevestigt het controlesysteem nog meer te willen aanscherpen. 8. De resultaten van deze enquête, rekening houdend met het belang van de particratie in België, bieden een waardevolle indicatie over de bewustwording en het standpunt van de plaatselijke politici met betrekking tot deze problematiek. De Waalse parlementsleden, die maatregelen hebben genomen om de onafhankelijkheid van hun controle-instantie aan te scherpen, en de ondervraagde Waalse kandidaten lijken het gevoeligst voor die kwesties. De helft van de ondervraagde Brusselse kandidaten bevestigt de onafhankelijkheid van de controlecommissie te willen aanscherpen, tegenover slechts 38 % van de ondervraagde Vlaamse kandidaten. Hoewel Transparency International Belgium nog veel werk moet verrichten in haar pleidooi voor onafhankelijkere controlecomités, tonen haar enquêtes aan dat een aantal politici bondgenoten zijn die gemobiliseerd moeten worden.

8 De aanbevelingen van Transparency International Belgium binnen het NIS kader Pijler 6: Verkiezingsautoriteit De verkiezingsuitgaven en de uitgaven van politieke partijen beter controleren 1. Het herzien van de samenstelling van de parlementaire Commissie voor de controle op de verkiezingsuitgaven en de boekhouding van politieke partijen, die uitsluitend uit parlementsleden is samengesteld (zie aanbeveling Raad van Europa over de onafhankelijkheid van die commissie). Externe onafhankelijke deskundigen bijvoegen: door de wetgever This Policy Paper is part of a series published in the framework of TI s European National Integrity Systems study conducted in Belgium with financial support from the Prevention of and Fight against Crime Programme of the European Commission Directorate-General for Home Affairs. This publication reflects the views only of Transparency International Belgium, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein Transparency International Belgium. All rights reserved. Prevention of and Fight Against Crime. With financial support from the Prevention of and Fight Against Crime Programme. European Commission - Directorate-General Home Affairs

EVALUATIE VAN HET NATIONALE INTEGRITEITSSYSTEEM BELGIË. Atlantic Ocean. www.transparencybelgium.be. Norwegian Sea. North Sea.

EVALUATIE VAN HET NATIONALE INTEGRITEITSSYSTEEM BELGIË. Atlantic Ocean. www.transparencybelgium.be. Norwegian Sea. North Sea. Barents Sea Norwegian Sea Atlantic Ocean Baltic Sea North Sea Bay of Biscay EVALUATIE VAN HET NATIONALE INTEGRITEITSSYSTEEM BELGIË Black Sea Mediterranean Sea 420 Miles www.transparencybelgium.be Transparency

Nadere informatie

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen

COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN MEDEDELING VAN DE COMMISSIE. Kader voor Europese regelgevende agentschappen COMMISSIE VAN DE EUROPESE GEMEENSCHAPPEN Brussel, 11.12.2002 COM(2002) 718 definitief MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor Europese regelgevende agentschappen. MEDEDELING VAN DE COMMISSIE Kader voor

Nadere informatie

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de

S amenstelling ( * ) van de Hoge Raad voor de HOGE RAAD VOOR DE ECONOMISCHE BEROEPEN North Gate III - 6e verdieping Koning Albert II-laan 16-1000 Brussel Tel. 02/277.64.11 Fax 02/201.66.19 E-mail : CSPEHREB@skynet.be www.cspe-hreb.be S amenstelling

Nadere informatie

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS

JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS JAARVERSLAG 2005 COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT EN HET GAS INHOUDSTAFEL MEDEDELING VAN DE VOORZITTER...................................................... 3 DEEL 1: DE EVOLUTIE VAN DE

Nadere informatie

VERWACHTINGEN EN UITDAGINGEN Verslag van de gezamenlijke studiedag van IIA Belgium en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren

VERWACHTINGEN EN UITDAGINGEN Verslag van de gezamenlijke studiedag van IIA Belgium en het Instituut van de Bedrijfsrevisoren DE CONTROLEACTOREN IN DE OVERHEIDS- EN IN DE PRIVÉSECTOR: VERWACHTINGEN EN UITDAGINGEN 12 De controleactoren in de overheids- en in de privésector: VERWACHTINGEN EN UITDAGINGEN Verslag van de gezamenlijke

Nadere informatie

8 juni, 2011 inaugurele rede

8 juni, 2011 inaugurele rede Nationaal Commissarissen Onderzoek 2011 Nationaal Nationaal Commissarissen Commissarissen Onderzoek Onderzoek 2011 2011 prof. dr. Mijntje Lückerath-Rovers prof. prof. dr. dr. Mijntje Mijntje Lückerath-Rovers

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

1. Politieke vernieuwing... 5

1. Politieke vernieuwing... 5 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29!

3.! Details van de overheveling van bevoegdheden van de federale overheid naar de deelstaten... 29! 1. Politieke vernieuwing... 5 1.1 Het beleid opvolgen... 5 1.2 Politieke ethiek... 5 1.3 De rol van het parlement versterken... 6 1.4 Hervorming van het tweekamerstelsel... 7 1.5 Met betrekking tot de

Nadere informatie

Mediapluralisme in de EU Vergelijkende studie van meetsystemen in Europa en de Verenigde Staten (deel 2) Steunpunt Media

Mediapluralisme in de EU Vergelijkende studie van meetsystemen in Europa en de Verenigde Staten (deel 2) Steunpunt Media Mediapluralisme in de EU Vergelijkende studie van meetsystemen in Europa en de Verenigde Staten (deel 2) Steunpunt Media Katrien Lefever, Ellen Wauters, Peggy Valcke Versie: 19 juli 2013 Inhoud 1 Inleiding...

Nadere informatie

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T

Rolnummers 5811 en 5819. Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T Rolnummers 5811 en 5819 Arrest nr. 16/2015 van 12 februari 2015 A R R E S T In zake : de beroepen tot gehele of gedeeltelijke vernietiging van de ordonnantie van het Brusselse Hoofdstedelijke Gewest van

Nadere informatie

Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool?

Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool? Faculteit Rechtsgeleerdheid Universiteit Gent Academiejaar 2012-13 Ambtelijke criminaliteit: In welke mate is het Vlaams klokkenluidersstatuut een efficiënte tool? Masterproef in de opleiding Master in

Nadere informatie

Tilburg University. Toepasselijk privacyrecht in de wolk Cuijpers, Colette. Published in: Computerrecht

Tilburg University. Toepasselijk privacyrecht in de wolk Cuijpers, Colette. Published in: Computerrecht Tilburg University Toepasselijk privacyrecht in de wolk Cuijpers, Colette Published in: Computerrecht Document version: Author final version (often known as postprint) Publication date: 2011 Link to publication

Nadere informatie

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle

Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle Resolutie met het oog op de verbetering van de werking van het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle aangenomen door de Kamer van Volksvertegenwoordigers tijdens de plenaire zitting van 26 april

Nadere informatie

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015

EDITO. Herpositionering. N 2015/01- februari/maart 2015 EDITO Ver. Uitg. Corinne François - N 7317 N 2015/01- februari/maart 2015 Herpositionering Ik wens van deze rubriek gebruik maken om enkele ideeën met u te delen. Sinds mijn indiensttreding ben ik, als

Nadere informatie

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 --------------------------------------------

A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- A D V I E S Nr. 1.851 ------------------------------ Zitting van dinsdag 28 mei 2013 -------------------------------------------- Preventie van psychosociale belasting (waaronder pesterijen en ongewenst

Nadere informatie

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014

Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties. 25 september 2014 Uitkomsten onderzoek kwaliteit wettelijke controles Big 4-accountantsorganisaties 25 september 2014 Autoriteit Financiële Markten De AFM bevordert eerlijke en transparante financiële markten. Wij zijn

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht)

DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT. (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) DE KADERSTELLENDE VISIE OP TOEZICHT (tevens kabinetsstandpunt op het rapport van de Ambtelijke Commissie Toezicht) 1 2 Inhoud Samenvatting 5 1 Inleiding 7 2 Definitie van toezicht 9 3 De positionering

Nadere informatie

Activiteitenverslag 2012

Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 Activiteitenverslag 2012 3 Inhoudstafel Voorwoord 8 1 Voorstelling Kansspelcommissie 12 2 Situatie van de Belgische kansspelwereld 16 2.1 Vergunningen A (Casino s) 16 2.2 Vergunningen

Nadere informatie

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto

Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1. Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Federale Raad voor Duurzame Ontwikkeling (FRDO) 1 Advies 2 over de flexibiliteitsmechanismen van het Protocol van Kyoto Advies op eigen

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen.

De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen. UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2009 2010 De positionering van de compliance officer binnen kredietinstellingen. Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad

Nadere informatie

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER

CORPORATE GOVERNANCE CHARTER 1 CORPORATE GOVERNANCE CHARTER INLEIDING Umicore heeft haar beleidsverklaring, waarden en organisatorische basisfilosofie uiteengezet in een document met de titel The Umicore Way. Dit document licht toe

Nadere informatie

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt

Overzicht 2013. De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Overzicht 2013 De FOD en de transparante markt Opmerking Begin 2014 werden de namen van een aantal algemene directies gewijzigd. We hebben ervoor gekozen

Nadere informatie

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water

4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE. Energie en water 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE IV 131 4.1. NAAR EEN EFFECTIEF RECHT OP ENERGIE Inleiding... 134 1. Een effectief recht op energie... 135 1.1. Grondwettelijk recht 135 1.2. Basispakket energie

Nadere informatie

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN?

HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Co-partnership Externe versus interne zekerheid: HOE EEN CO-PARTNERSHIP CREEREN? Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Onderhavig document werd geschreven door een werkgroep bestaande

Nadere informatie

EINDBESLISSING (B)130711-CDC-1236

EINDBESLISSING (B)130711-CDC-1236 Commissie voor de Regulering van de Elektriciteit en het Gas Nijverheidsstraat 26-38 1040 Brussel Tel.: 02/289.76.11 Fax: 02/289.76.09 NIET- VERTROUWELIJKE VERSIE COMMISSIE VOOR DE REGULERING VAN DE ELEKTRICITEIT

Nadere informatie

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de

Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke

6.2. Identificatie van de lasthebbers (Artikel 7 2)... 17. 6. Afdeling I: het klantenonderzoek ten aanzien van cliënten en uiteindelijke Artikelsgewijs overzicht en bespreking van de door de Wet van 18 januari 2010 tot wijziging van de wet van 11 januari 1993 tot voorkoming van het gebruik van het financiële stelsel voor het witwassen van

Nadere informatie