COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN"

Transcriptie

1 UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR COMPLEXITEIT VAN DE FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van Master of Science in de Handelswetenschappen Tessie Verbrugge onder leiding van Prof. Doolaege

2

3 VERTROUWELIJKHEIDSCLAUSULE PERMISSION Ondergetekende verklaart dat de inhoud van deze masterproef mag geraadpleegd en/of gereproduceerd worden, mits bronvermelding. Tessie Verbrugge III

4

5 VOORWOORD Deze masterproef geeft het eindwerk weer van mijn opleiding Master in de Handelswetenschappen. Hierin wordt een overzicht gegeven van de huidige wetgeving omtrent de fiscale voordelen op woonkredieten en het toekomstperspectief van de aftrek voor de enige en eigen woning. Naast de wetgeving zullen ook recent gepubliceerde parlementaire vragen, verschenen circulaires, gevelde arresten en vonnissen, enz. aan bod komen. Hierbij wil ik graag een speciaal woord van dank toekennen aan allen die mij hebben gesteund bij het schrijven van dit eindwerk. Vooreerst is het mijn promotor, Dhr. Doolaege, aan wie ik mijn dank wil betuigen. Zijn leiden en tips hebben ervoor gezorgd dat ik mijn masterproef tot een goed eind kon brengen. Ook wil ik graag het personeel van de bibliotheek van Campus Mercator en de Faculiteitsbibliotheek Rechtsgeleerdheid bedanken voor de hulp die zij geboden hebben. Als laatste is het mijn familie en mijn vriend die mijn dank verdienen. Zij zijn mij steeds blijven bijstaan. Hartelijk dank iedereen. Tessie Verbrugge Gent, mei 2014 V

6

7 INHOUDSOPGAVE VERTROUWELIJKHEIDSCLAUSULE... III VOORWOORD... V INHOUDSOPGAVE... VII LIJST VAN AFKORTINGEN... XI INLEIDING... 3 DEEL 1 FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN: WETGEVING VANAF 1 JANUARI 2005 ALGEMEEN... 7 PROGRAMMAWET VAN 27 DECEMBER 2004: AANKNOPINGSPUNT... 7 REGELGEVING VOOR 1 JANUARI 2005 (OUD STELSEL)... 8 FISCALE VOORDELEN OP DE INTRESTEN... 8 Gewone intrestaftrek... 8 De bijkomende intrestaftrek... 9 FISCALE VOORDELEN OP DE KAPITAALAFLOSSINGEN EN DE PREMIES VOOR INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN... 9 Belastingvermindering voor het lange termijnsparen... 9 Verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen AFTREK VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING SITUERING: WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN DEFINIËRING VAN DE AFZONDERLIJKE BEGRIPPEN Aftrekbare besteding Woning Eigen woning Enige woning VOORWAARDEN TOTAAL AFTREKBAAR BEDRAG PROBLEEMSTELLINGEN: OUDE VERSUS NIEUWE REGELING ALGEMEEN OVERGANGSBEPALINGEN: ART. 526 WIB HERFINANCIERINGSLENING DIE BETREKKING HEEFT OP EEN HYPOTHECAIRE LENING VOOR 1 JANUARI NIEUWE LENING VOOR DEZELFDE WONING DIE REEDS EEN HYPOTHECAIRE LENING HEEFT LOPEN, DATEREND VOOR 1 JANURI HET OUDE EN HET NIEUWE STELSEL: EEN COMBINATIE VII

8 ANDERE LENINGEN VOOR ONROERENDE GOEDEREN DIE NIET VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN VOOR DE AFTREK VOOR ENIGE EN EIGEN WONING SITUERING: WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN DE GEWONE INTRESTAFTREK DE BELASTINGVERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN COMBINATIE AFTREK VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING EN DE BELASTINGVERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN ALGEMEEN KORF ÉÉN KORF TWEE AFHANKELIJKHEID KORF TWEE VAN KORF ÉÉN GROENE LENINGEN ALGEMEEN DE INTRESTBONIFICATIE DE BIJKOMENDE BELASTINGVERMINDERING AFSCHAFFING INTRESBONIFICATIE: IMPACT ALGEMEEN SLOT: DEEL ÉÉN DEEL 2 DE AFTREK VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING: TOEKOMSTPERSPECTIEF ALGEMEEN REGIONALISERING VAN DE WOONBONUS AANKNOPINGSPUNT ZESDE STAATSHERVORMING ONMOGELIJKHEID OM DE HUIDIGE WOONBONUS VERDER TE ZETTEN AFTREKBARE BESTEDING VERSUS BELASTINGVERMINDERING TRANSFORMATIE NAAR HET SYSTEEM VAN BELASTINGVERMINDERINGEN BELASTINGVERMINDERING VERSUS AFTREKBARE BESTEDING WIJZIGING VOOR DE IN HET VERLEDEN AANGEGANE HYPOTHECAIRE LENINGEN VERSCHILLENDE VISIES OVER DE WIJZIGING VAN DE WOONBONUS ALGEMEEN ADVIES VLAAMSE WOONRAAD Selectievere eigendomsondersteuning Ondersteuning van de private huurmarkt Ondersteuning van de sociale huurmarkt GROENBOEK ZESDE STAATSHERVORMING Optie één Optie twee Optie drie VIII

9 Optie vier Optie vijf Optie zes Optie zeven VLAAMSE POLITIEKE PARTIJEN Sp.a CD&V Open VLD N- VA Groen LDD Vlaams Belang BELGISCHE BEVOLKING ENKELE VISIES VAN DESKUNDIGEN Afschaffing huidig systeem woonbonus Afbouw huidig systeem woonbonus Alternatieve vormen EFFECTEN (ONZEKERHEID) AFSCHAFFING/AFBOUW WOONBONUS OP DE WONINGMARKT ALGEMEEN EFFECT ONZEKERHEID OP HET AANGAAN VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING EFFECT AFBOUWENDE WOONBONUS OP DE WONINGPRIJZEN ALGEMEEN SLOT: DEEL BESLUIT ALGEMEEN BESLUIT KORTE SAMENVATTING BIBLIOGRAFIE...XIII WETGEVING... XIII RECHTSPRAAK... XIV RECHTSLEER... XV IX

10

11 LIJST VAN AFKORTINGEN Aj. aanslagjaar Art. artikel Artt. artikelen BFW Bijzondere Financieringswet BIV Instituut van Vastgoedmakelaars B.S. Belgisch Staatsblad BVK Beroepsvereniging van het Krediet BW Burgerlijk Wetboek Cass. Hof van Cassatie CD&V Christen- Democratisch en Vlaams CEO chief executive officer CIB Confederatie van Immoberoepen Circ. circulaire Com.IB Commentaar op het Wetboek van de inkomstenbelastingen EER Europese Economische Ruimte 1 EU Europese Unie KB Koninklijk Besluit KI kadastraal inkomen KUL Katholieke Universiteit Leuven LDD Libertair, Direct, Democratisch NV- A Nieuw- Vlaamse Alliantie OESO Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling Open VLD Open Vlaamse Liberalen en Democraten OV onroerende voorheffing Parl. Vr. parlementaire vraag PwC PriceWaterhouseCoopers Rb. Rechtbank van Eerste Aanleg sp.a Socialistische Partij Anders VCB Vlaamse Confederatie Bouw VMSW Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen WIB Wetboek van de inkomstenbelastingen 1 28 Lidstaten van de EU + Ijsland, Liechtenstein en Noorwegen. XI

12

13 INLEIDING

14

15 INLEIDING De masterproef draagt de titel: de complexiteit van fiscale voordelen op woonkredieten. De regelingen omtrent de aftrek voor de enige en eigen woning, de belastingvermindering op het lange termijnsparen, enz. worden ervaren als te complex. Dit blijkt uit een financiële kennisenquête, opgesteld door Netto. 2 Liefst 46 pct. van de Belgen ervaart de fiscaliteit van zijn hypothecaire lening als te ingewikkeld. 3 Als gevolg hierop is het interessant na te gaan hoe de huidige regeling juist beschreven staat in de wetgeving. Het eerste deel geeft deze beschrijving weer. Het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 vormt hierbij de basis. Verder zal ook gebruik worden gemaakt van recente en relevante rechtspraak en rechtsleer. Gevarieerde informatiebronnen zoals parlementaire vragen, circulaires, administratieve commentaren, enz. zullen de huidige wetgeving verder detailleren. Het eerste deel van deze masterproef kan ingedeeld worden in drie grote onderdelen en betreft alle mogelijke fiscale voordelen op leningen die betrekking hebben op het onroerend goed. Eerst wordt het systeem van de aftrek voor de enige en eigen woning (de woonbonus) besproken. Dit systeem is in zijn voegen getreden vanaf 1 januari Om de wijzigingen vanaf aanslagjaar 2006 goed te begrijpen, is het zinvol het nieuwe systeem te laten volgen op een korte uiteenzetting van het oude. Meer bepaald de bijkomende intrestaftrek en de verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen. Er lopen nog steeds hypothecaire leningen die berusten op de oude regeling, waardoor dit zeker niet te verwaarlozen is. De belastingvermindering op het lange termijnsparen en de gewone intrestaftrek kunnen beschouwd worden als het tweede onderdeel. Deze systemen kunnen samen gezien worden als het alternatief van de woonbonus. Om te kunnen genieten van de aftrekbare besteding de aftrek voor de enige en eigen woning, moet de belastingplichtige voldoen aan enkele voorwaarden. Wanneer hij hieraan niet voldoet, kan hij zich mogelijks beroepen op de belastingvermindering voor het lange termijnsparen en de gewone intrestaftrek. Ten derde zijn het de groene leningen die kort beschreven worden. Het belastingvoordeel betreffende de intrestbonificatie op groene leningen is niet langer van kracht. Doch is het interessant dit voordeel te overlopen. Afgezien van het feit dat deze regeling niet meer van kracht is op nieuwe leningen, zijn er nog steeds belastingplichtigen die verder kunnen genieten van het fiscaal voordeel op deze groene leningen. Het tweede deel beschrijft het toekomstperspectief van één van de fiscale voordelen, zijnde de woonbonus. Er vinden zich actuele debatten plaats omtrent de toekomstige wijziging van de woonbonus. Vanaf 1 juli 2014 zijn de gewesten bevoegd om een eigen systeem van de aftrek voor de enige en eigen woning uit te werken. De regionalisering van het fiscaal voordeel op hypothecaire leningen zorgt voor onrust bij de Belgische bevolking. Meer bepaald bij de belastingplichtigen met toekomstige koop-, bouw- of verbouwplannen. Verschillende visies hoe deze woonbonus het best verandert, worden de wereld ingestuurd. Deze visies zullen een groot deel uitmaken van het tweede deel van deze masterproef. De nadruk wordt hierbij vooral op het Vlaams Gewest gelegd. Naast de visies van de Vlaamse politieke partijen, zijn het ook de meningen van de Vlaamse Woonraad, de Belgische bevolking en van andere deskundigen die beschreven staan. Een ruim aanbod van mogelijke pistes is het resultaat. Naast de standpunten, zijn het ook de effecten van de onzekerheid die kort behandeld worden. De onzekerheid over de afbouw van het systeem 2 X, Je hypothecaire lening, hypothecaire- lening, (consultatie op 19 mei 2014). 3 X, Je hypothecaire lening, hypothecaire- lening, (consultatie op 19 mei 2014). 3

16 van de woonbonus zal zijn effect hebben op de woningmarkt. Denkend aan het aantal hypothecaire leningen die worden aangegaan, als aan het effect op de woningprijzen. Als laatste wordt in het besluit een korte, gestructureerde samenvatting weergegeven van de masterproef. Om af te sluiten wordt kritisch gekeken naar de verscheidene standpunten die de laatste maanden publiekelijk aan bod kwamen. Een eigen, subjectieve mening staat in deze conclusie beschreven. 4

17 DEEL 1 FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN - WETGEVING VANAF 1 JANUARI WETGEVING Ι RECHTSPRAAK Ι RECHTSLEER

18 01 ALGEMEEN 02 PROGRAMMAWET VAN 27 DECEMBER 2004 AANKNOPINGSPUNT 03 REGELGEVING VOOR 1 JANUARI 2005 (OUD STELSEL) 04 AFTREK VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING 05 PROBLEEMSTELLING: OUDE VERSUS NIEUWE REGELING 06 ANDERE LENINGEN VOOR OG DIE NIET VOLDOEN AAN DE VOORWAARDEN VOOR DE AFTREK VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING 07 COMBINATIE AFTREK VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING EN DE BELASTINGVERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN 08 GROENE LENINGEN 09 ALGEMEEN SLOT: DEEL ÉÉN 03.1 FISCALE VOORDELEN OP DE INTRESTEN 03.2 FISCALE VOORDELEN OP DE KAPITAALAFLOSSINGEN EN DE PREMIES VOOR INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN 04.1 SITUERING: WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN DEFINIËRING VAN DE AFZONDERLIJKE BEGRIPPEN 04.3 VOORWAARDEN 04.4 TOTAAL AFTREKBAAR BEDRAG 05.1 ALGEMEEN 05.2 OVERGANGSBEPALINGEN: ART. 526 WIB HERFINANCIERINGSLENING DIE BETREKKING HEEFT OP EEN HYPOTHECAIRE LENING VOOR 1 JANUARI NIEUWE HYPOTHECAIRE LENING VOOR DEZELFDE WONING DIE REEDS EEN HYPOTHECAIRE LENING HEEFT LOPEN, DATEREND VOOR 1 JANUARI HET OUDE EN HET NIEUWE STELSEL: EEN COMBINATIE 06.1 SITUERING: WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN DE GEWONE INTRESTAFTREK 06.3 DE BELASTINGVERMINDERING VOOR HET LANGE TERMIJNSPAREN 07.1 ALGEMEEN 07.2 KORF ÉÉN 07.3 KORF TWEE 07.4 AFHANKELIJKHEID KORF TWEE VAN KORF ÉÉN 08.1 ALGEMEEN 08.2 DE INTRESTBONIFICATIE 08.3 DE BIJKOMENDE BELASTINGVERMINDERING 08.4 AFSCHAFFING INTRESTBONIFICATIE: IMPACT

19 DEEL 1. FISCALE VOORDELEN OP WOONKREDIETEN: WETGEVING VANAF 1 JANUARI 2005 ALGEMEEN.. Het eerste deel toont de regelgeving en de wijzigingen aan van de fiscale regels omtrent de eigen woning en meer specifiek omtrent de fiscale voordelen voor woonkredieten die van toepassing zijn vanaf 1 januari Eerst wordt verwezen naar de programmawet van 27 december Om de wijziging vanaf aanslagjaar 2006 te schetsen wordt het oude regime verder kort beschreven. Vervolgens wordt de huidige wetgeving aangekaart omtrent de aftrek voor de enige en eigen woning. Daarna worden de oude en de nieuwe regeling tegenover elkaar gesteld waarbij enkele probleemstellingen opduiken. Nadien wordt verwezen naar de belastingvoordelen voor leningen wanneer de belastingplichtige niet voldoet aan de voorwaarden van de aftrek voor de enige en eigen woning, zijnde de systemen van de belastingvermindering voor het lange termijnsparen en de gewone intrestaftrek. Ook zal de wisselwerking tussen het systeem van de woonbonus en de belastingvermindering voor het lange termijnsparen besproken worden. Ten slotte worden de groene leningen in het kort aangehaald. Het belastingvoordeel betreffende de intrestbonificatie op groene leningen is niet langer van kracht. Doch is het interessant dit voordeel te overlopen om zo de impact en de reden tot afschaffing aan te tonen. PROGRAMMAWET VAN 27 DECEMBER 2004: AANKNOPINGSPUNT De fiscale regels omtrent de eigen woning ondergingen grote wijzigingen vanaf aanslagjaar Deze wijzigingen vinden hun oorsprong in art. 396 van de programmawet van 27 december 2004, hoofdstuk XVII: wijziging van de fiscale regels die in de personenbelasting van toepassing zijn op de eigen woning. 4 De hervorming had tot doel het bezitten van een eerste, eigen woning te stimuleren. 5 De programmawet bepaalde o.a. dat vanaf aanslagjaar 2006 de woningaftrek afgeschaft werd. 6 De vroegere aftrek werd vervangen door een volledige vrijstelling van het KI van de eigen woning. 7 De volledige vrijstelling geldt voor de woning die de belastingplichtige zelf betrekt. Geldt het vorige voor meerdere woningen dan heeft de belastingplichtige de keuze welke woning in aanmerking komt voor de vrijstelling van het KI. De wijziging betekent concreet dat art. 16 WIB 1992 opgeheven werd en art. 12, 3 WIB 1992 in het leven geroepen werd. Beide artikelen hebben uiteindelijk tot doel een vrijstelling te bekomen van het KI van de eigen woning. Het ging echter in art. 16 WIB 1992 om een vermindering van de belastbare basis van de eigen woning en gaat het, volgens art. 12, 3 WIB 1992, om een volledige vrijstelling van het KI van de eigen woning. De vermindering die beschreven stond in art. 16 WIB 1992 kwam vaak uit op een vrijstelling. Er moet worden opgemerkt dat art. 16 WIB 1992 wel definitief, maar niet volledig is afgeschaft. De woningaftrek blijft van toepassing wanneer voldaan wordt aan de overgangsbepalingen van art. 526 WIB Wordt gebruik gemaakt van deze overgangsbepalingen dan zal de vrijstelling volgens art. 12, 3 WIB 1992 niet van toepassing zijn. 8 De overgangsbepalingen komen later aan bod wanneer de probleemstellingen tussen de oude en de nieuwe regeling uiteengezet worden. 4 Art. 396 Programmawet 27 december 2004, B.S. 31 december F. VANDENBERGHE, Handboek personenbelasting 2013, Antwerpen, Maklu- uitgevers nv, 2013, p Art. 389 Programmawet 27 december 2004, B.S. 31 december F. VANDENBERGHE, Handboek personenbelasting 2013, Antwerpen, Maklu- uitgevers nv, 2013, p F. VANDENBERGHE, Handboek personenbelasting 2013, Antwerpen, Maklu- uitgevers nv, 2013, p

20 Ook zal door de programmawet van 27 december 2004 gebruik worden gemaakt van een nieuw begrip, namelijk de aftrek voor de enige en eigen woning. 9 Deze aftrek zal in de plaats komen of een alternatief vormen van het oude stelsel. Het vormt in sommige gevallen een alternatief aangezien de oude regeling onder bepaalde voorwaarden van toepassing blijft volgens de overgangsbepalingen. Het belastingvoordeel bij hypothecaire leningen zal voortaan een aftrekbare besteding inhouden en afgetrokken worden van het totaal netto belastbaar inkomen. Het belastingvoordeel werd eerder aanzien als een belastingvermindering op de verschuldigde belasting. Bij de wijziging van dit belastingvoordeel hield het te wensen resultaat een vereenvoudigd systeem in voor de berekening van het belastingvoordeel voor hypothecaire leningen. 10 De vereenvoudiging komt tot uiting doordat de verschillende uitgaven die betrekking hebben op de hypothecaire lening samen genomen worden (kapitaalaflossingen, intresten en premies voor individuele levensverzekeringen). 11 Deze bestedingen zullen binnen eenzelfde korf aftrekbaar zijn waardoor een complexe aparte behandeling van de bestedingen vermeden wordt. 12 De term vereenvoudiging kan hier cynisme naar boven brengen aangezien nu niet één systeem, maar drie systemen van toepassing zijn. 13 Dit omwille van de overgangsbepalingen die van kracht zijn volgens art. 526 WIB Deze drie systemen worden later uitvoerig besproken. Het betreft het gebruik van het oude stelsel, het nieuwe stelsel of een combinatie van beiden. REGELGEVING VOOR 1 JANUARI 2005 (OUD STELSEL) Vooraleer over te gaan naar het nieuwe stelsel, is het belangrijk ook het oud regime kort te schetsen. Bij de beschrijving over de aftrek voor de eigen en enige woning is het interessant om het oude stelsel in het achterhoofd te houden zodanig dat de wijzigingen, vanaf aanslagjaar 2006, in deze woningfiscaliteit duidelijk worden. Verder in deze masterproef zal dan ook vaak verwezen worden naar de oude regelgeving. In het oud stelsel zal de aftrek van de kapitaalaflossingen en de aftrek van de intresten geschieden aan de hand van afzonderlijke artikelen. Dit in tegenstelling tot het nieuwe stelsel waarvoor de wetgever één artikel gecreëerd heeft dat zowel de aftrek van de kapitaalaflossingen als van de intresten omvat (de aftrek voor de enige en eigen woning). FISCALE VOORDELEN OP DE INTRESTEN Gewone intrestaftrek Voor de intresten bestond er naast de gewone intrestaftrek ook een bijkomende intrestaftrek. 14 De gewone intrestaftrek staat beschreven in art. 14 WIB De intresten kunnen van de onroerende inkomsten afgetrokken worden wanneer de lening aangegaan is om een onroerend goed te verwerven of te behouden. Dit artikel is nog steeds van toepassing wanneer de leningen geen gebruik kunnen maken van de aftrek voor 9 F. VANDENBERGHE, Handboek personenbelasting 2013, Antwerpen, Maklu- uitgevers nv, 2013, p F. VANDENBERGHE, Handboek personenbelasting 2013, Antwerpen, Maklu- uitgevers nv, 2013, p M. DE MEY, Aangiftegids personenbelasting 2013, Mechelen, Kluwer, 2013, p M. DE MEY, Aangiftegids personenbelasting 2013, Mechelen, Kluwer, 2013, p M. DILLEN; B. LOMBAERTS; P. MAERTENS, Woningfiscaliteit, (consultatie op 14 februari 2014). 14 Artt. 14, 115 en 116 WIB 1992 (AJ. 2005); M. DILLEN; B. LOMBAERTS; P. MAERTENS, Woningfiscaliteit, (consultatie op 14 februari 2014). 8

21 de enige en eigen woning. Dit is het geval wanneer de lening niet voldoet aan de voorwaarden verbonden aan het nieuwe stelsel. 15 De bijkomende intrestaftrek De bijkomende intrestaftrek is afgeschaft vanaf aanslagjaar Deze intrestaftrek stond beschreven in de oude artikelen 115 en 116 WIB Het betrof intresten die overschoten na de gewone intrestaftrek en waarbij de onroerende inkomsten reeds verrekend waren. Deze intresten konden toen afgetrokken worden van het totaal netto belastbaar inkomen. De lening moest wel een hypothecaire lening zijn met een looptijd van minstens tien jaar. Daarnaast moest het gaan om een lening voor het verwerven of het bouwen van een enige woning in nieuwe staat of voor de vernieuwing van de enige woning. Bij deze renovatie moest het gebouw reeds 15 tot 20 jaar in gebruik zijn. Bovendien gold er een aftrekbeperking bij de bijzondere intrestaftrek. De intresten waren slechts aftrekbaar voor de eerste twaalf belastbare jaren. 17 FISCALE VOORDELEN OP DE KAPITAALAFLOSSINGEN EN DE PREMIES VOOR INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERINGEN Belastingvermindering voor het lange termijnsparen De kapitaalaflossingen en de premies voor individuele levensverzekeringen die verschuldigd waren om een niet enige woning te verwerven, te verbouwen of te bouwen, konden genieten van een belastingvermindering voor het lange termijnsparen. 18 De bijzondere gemiddelde aanslagvoet voor deze belastingvermindering bedroeg minstens 30 pct. 19 Het oude art WIB 1992 toont aan dat het om een hypothecaire lening moest gaan die een looptijd had van minstens tien jaar en die gesloten werd bij een instelling uit de EU. 20 De woningen daarentegen moesten gelegen zijn in de EER. 21 De kapitaalaflossingen die in aanmerking kwamen om te kunnen genieten van het fiscaal voordeel werden begrensd. Er werd een aanvangsbedrag vastgelegd voor het totaal ontleend kapitaal. Het grensbedrag werd ieder jaar herzien en werd niet verhoogd naargelang het aantal kinderen ten laste. Enkel de kapitaalaflossingen die betrekking hadden op de hypothecaire lening kwamen in aanmerking voor de belastingvermindering. Via een eenvoudige formule kon berekend worden welk deel van de jaarlijkse aflossingen recht gaven op het fiscaal voordeel. Hierbij werd het grensbedrag gedeeld door het totaal ontleend bedrag en vermenigvuldigd met de kapitaalaflossing van het desbetreffende aanslagjaar. 22 Merk wel op dat ook deze belastingvermindering nog steeds van toepassing is voor leningen die niet voldoen aan de voorwaarden om gebruik te kunnen maken van de aftrek voor de enige en eigen woning. Vanaf 15 Artt. 14, 115 en 116 WIB 1992 (AJ. 2005); M. DILLEN; B. LOMBAERTS; P. MAERTENS, Woningfiscaliteit, (consultatie op 14 februari 2014). 16 Artt. 14, 115 en 116 WIB 1992 (AJ. 2005); M. DILLEN; B. LOMBAERTS; P. MAERTENS, Woningfiscaliteit, (consultatie op 14 februari 2014). 17 Artt. 14, 115 en 116 WIB 1992 (AJ. 2005); M. DILLEN; B. LOMBAERTS; P. MAERTENS, Woningfiscaliteit, (consultatie op 14 februari 2014). 18 Artt , 2 en 3, 145 5, t.e.m WIB 1992 (AJ. 2005); M. DILLEN; B. LOMBAERTS; P. MAERTENS, Woningfiscaliteit, (consultatie op 14 februari 2014). 19 P. BEGHIN; I. VAN DE WOESTEYNE, Handboek personenbelasting , Antwerpen, Intersentia, 2004, p Artt , 2 en 3, 145 5, t.e.m WIB 1992 (AJ. 2005); M. DILLEN; B. LOMBAERTS; P. MAERTENS, Woningfiscaliteit, (consultatie op 14 februari 2014). 21 J. WELLENS, Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor het verwerven of (ver)bouwen van een woning, (consultatie op 2 mei 2014). 22 J. WELLENS, Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor het verwerven of (ver)bouwen van een woning, (consultatie op 2 mei 2014). 9

22 aanslagjaar 2006 wordt deze belastingvermindering nog steeds toegepast op woningen die niet de enige of niet de eigen woning zijn (vóór aanslagjaar 2006 werd het enkel toegepast op niet enige woningen). 23 Verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen Naast de belastingvermindering voor het lange termijnsparen bestond ook de verhoogde vermindering voor het bouwsparen. Deze regelgeving werd volledig afgeschaft vanaf aanslagjaar De oude artikelen t.e.m WIB 1992 beschreven deze belastingvermindering en de bijhorende voorwaarden. 24 Binnen de grenzen en onder de voorwaarden bepaald in de artikelen 145/18 tot 145/20, wordt, in de plaats van de verminderingen als vermeld in artikel 145/1, 2 en 3, een verhoogde belastingvermindering verleend die wordt berekend op de volgende tijdens het belastbare tijdperk werkelijk betaalde uitgaven die de belastingplichtige heeft gedaan om in België een woning te bouwen, te verwerven of te verbouwen die bij het afsluiten van de lening zijn enige woning is : 1 bijdragen als vermeld in artikel 145/1, 2, voor het vestigen van een kapitaal bij leven of bij overlijden en dat uitsluitend dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een hypothecaire lening die voor die enige woning is aangegaan; 2 betalingen als vermeld in artikel 145/1, 3, voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening die voor die enige woning is aangegaan. 25 De voorwaarden voor de verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen zijn verschillend naargelang de lening vóór of na 1 januari 1993 werd aangegaan. 26 Bij beide tijdperken zal de lening moeten worden aangegaan om de woning te bouwen, te verbouwen of te verwerven. Echter gaat het vóór 1 januari 1993 om de eigen woning en na 1 januari 1993 om de enige woning. 27 Behalve voor de hypothecaire leningen gesloten vóór 1989, moest het in beide gevallen gaan om een woning die gevestigd was in de EER. 28 Bij de leningen, aangegaan vóór 1989, was het verplicht dat de hypothecaire lening betrekking had op een in België gelegen woning. 29 Het marginaal belastingtarief in de personenbelasting werd toegepast om de belastingvermindering te kennen van deze verhoogde vermindering voor het bouwsparen. 30 Hierbij werd gekeken naar het hoogste belastingtarief waaraan de belastingplichtige onderworpen was. 31 Daarnaast moest de verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen minstens even groot zijn als zijn tegenhanger, de belastingvermindering voor het lange termijnsparen. 32 Wanneer het marginaal belastingtarief kleiner was 23 J. WELLENS, Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor het verwerven of (ver)bouwen van een woning, (consultatie op 2 mei 2014). 24 Artt , 2 en 3, 145 5, t.e.m WIB 1992 (AJ. 2005); M. DILLEN; B. LOMBAERTS; P. MAERTENS, Woningfiscaliteit, (consultatie op 14 februari 2014). 25 Art WIB P. BEGHIN; I. VAN DE WOESTEYNE, Handboek personenbelasting , Antwerpen, Intersentia, 2004, p P. BEGHIN; I. VAN DE WOESTEYNE, Handboek personenbelasting , Antwerpen, Intersentia, 2004, p J. WELLENS, Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor het verwerven of (ver)bouwen van een woning, (consultatie op 2 mei 2014). 29 J. WELLENS, Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor het verwerven of (ver)bouwen van een woning, (consultatie op 2 mei 2014). 30 P. BEGHIN; I. VAN DE WOESTEYNE, Handboek personenbelasting , Antwerpen, Intersentia, 2004, p Art , lid 1 WIB P. BEGHIN; I. VAN DE WOESTEYNE, Handboek personenbelasting , Antwerpen, Intersentia, 2004, p

23 dan 30 pct., werd toch 30 pct. toegepast. Werd het percentage berekend op de volledig betaalde kapitaalaflossing? Neen, de kapitaalaflossingen waarop de verhoogde belastingvermindering voor het bouwsparen werd berekend, werden begrensd. 33 Het aanvangsbedrag van de hypothecaire lening mocht een bepaald bedrag niet overstijgen. Dit grensbedrag werd ieder jaar aangepast en kan verhoogd worden naargelang het aantal kinderen ten laste. Het was best mogelijk dat de belastingplichtige meer leende dan het gegeven grensbedrag. In dit geval mocht een deel van de jaarlijkse kapitaalaflossingen niet in rekenschap genomen worden bij de berekening van de belastingvermindering. Via de eenvoudige formule, die reeds beschreven staat in het vorig onderdeel over de belastingvermindering voor het lange termijnsparen, kon berekend worden welk deel van de jaarlijkse aflossingen recht gaven op het fiscaal voordeel. 34 AFTREK VOOR DE ENIGE EN EIGEN WONING SITUERING: WETBOEK VAN DE INKOMSTENBELASTINGEN 1992 De wetgeving rond de aftrek voor de eigen en enige woning is terug te vinden in de afdeling aftrekbare bestedingen van het Wetboek van de inkomstenbelastingen Meer exact in de artikelen 104, 9 ; 115 en 116 WIB De twee laatste artikelen bepalen de grenzen en de voorwaarden om van de fiscale aftrek te kunnen genieten. Art. 104, 9 WIB 1992 toont de inhoudelijke betekenis van de bestedingen die aftrekbaar zijn: De intresten en betalingen voor de aflossing of wedersamenstelling van een hypothecaire lening afgesloten vanaf 1 januari 2005, die specifiek is aangegaan om een enige eigen woning te verwerven of te behouden, en bijdragen van een aanvullende verzekering tegen ouderdom en vroegtijdige dood die de belastingplichtige tot uitvoering van een individueel gesloten levensverzekeringscontract definitief heeft betaald voor het vestigen van een rente of een kapitaal bij leven of bij overlijden en dat uitsluitend dient voor het wedersamenstellen of het waarborgen van een dergelijke hypothecaire lening. 36 Het begrip de aftrek voor de enige en eigen woning kan ingedeeld worden in vier begrippen: aftrekbare besteding, eigen woning, enige woning en het begrip woning zelf. Hierna volgt de beschrijving van deze begrippen. De beschrijving zal aanleiding geven tot een nauwkeurige analyse van de aftrekbare besteding. DEFINIËRING VAN DE AFZONDERLIJKE BEGRIPPEN Aftrekbare besteding Vooreerst is het fiscaal voordeel op hypothecaire leningen een aftrekbare besteding. De uitgaven worden afgetrokken van het totaal netto belastbaar inkomen en dit vóór de berekening van de verschuldigde belastingen. 37 Hierdoor zal het netto belastbaar inkomen inkomen dalen waardoor de belastingplichtige 33 J. WELLENS, Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor het verwerven of (ver)bouwen van een woning, (consultatie op 2 mei 2014). 34 J. WELLENS, Kapitaalaflossingen van hypothecaire leningen voor het verwerven of (ver)bouwen van een woning, (consultatie op 2 mei 2014). 35 Wetboek van de inkomstenbelastingen Art. 104, 9 WIB 1992; F. VANDENBERGHE, Handboek personenbelasting 2013, Antwerpen, Maklu- uitgevers nv, 2013, p X, Aftrekbare besteding, (consultatie op 15 februari 2014). 11

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting

Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire AAFisc Nr. 6/2015 (nr. Ci.RH.331/633.998) dd. 03.02.2015 Personenbelasting Bijzondere

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van woningkredieten na de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur FOD Financiën Onderwerp 19 vragen en antwoorden omtrent de fiscale aftrek voor de enige eigen woning Datum februari 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud van dit

Nadere informatie

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey

Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen. Forum for the Future - November Maurice De Mey Personenbelasting - Optimale aangifte woonleningen Forum for the Future - November 2017 - Maurice De Mey De cruciale vraag Is op het moment van betaling van interest, kapitaal en/of premie van de individuele

Nadere informatie

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2

De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud. 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning... 2 Inhoudstafel DEEL I. De woningfiscaliteit grondig door elkaar geschud 1. Alleen de gewesten zijn nog bevoegd voor de eigen woning........... 2 1.1. De woningfiscaliteit is slechts gedeeltelijk geregionaliseerd.................

Nadere informatie

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 8.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Regionalisering woonfiscaliteit

Regionalisering woonfiscaliteit Regionalisering woonfiscaliteit Fiscale voordelen voor het verwerven of behouden van een eigen woning zijn sinds 2014 een regionale aangelegenheid. Voor alle andere woningen blijven de federale gunstregimes

Nadere informatie

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf

9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf 1 9.7.3 Combinatie oude en nieuwe fiscale korf De gelijktijdige combinatie tijdens hetzelfde jaar en bij dezelfde belastingplichtige van enerzijds de aftrek voor enige eigen woning en anderzijds de belastingvermindering

Nadere informatie

Fiscaliteit van het hypothecair krediet

Fiscaliteit van het hypothecair krediet Fiscaliteit van het hypothecair krediet @# Inleiding DE AANKOOP, HET BOUWEN OF VERBOUWEN VAN EEN ONROEREND GOED FINANCIEREN MET EEN HYPOTHECAIR KREDIET LEVERT U IN HET ALGEMEEN EEN MOOIE BELASTINGBESPARING

Nadere informatie

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen

Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing. 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen Deel 1 - Bijzondere fiscale aftrek eigen woning (de zgn. woonbonus) als u leent voor uw verbouwing 1. Voor wie? 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen 2.1. Een lening gesloten vanaf 1 januari 2005...5

Nadere informatie

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef

Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming. Luc De Greef Fiscale aspecten van de zesde staatshervorming Luc De Greef 1. Algemeen! Bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 (B.S. 31.1.2014) kader waarbinnen de 3 gewesten en de federale overheid hun fiscale

Nadere informatie

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T

Rolnummer 2576. Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T Rolnummer 2576 Arrest nr. 146/2003 van 12 november 2003 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 145/1, 3, van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, gesteld door de Rechtbank

Nadere informatie

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning?

info BBB ajr 2016 woonfiscaliteit 1 wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? wat is een eigen woning? woning waarvan de belastingplichtige eigenaar, vruchtgebruiker, erfpachter, opstalhouder of bezitter is én die men: 1) ofwel zelf betrekt 2) ofwel zelf niet betrekt omwille van

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. http://minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën http://minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/586.459 (AOIF 43/2007). Aftrek voor enige woning. Belastingvermindering voor het lange termijnsparen. Kapitaalaflossing

Nadere informatie

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ;

1 de uitgaven gedaan voor prestaties betaald met dienstencheques als bedoeld in de artikelen tot ; Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331.611.085 (AAFisc Nr. 41/2011) dd 22.08.2011 Personenbelasting Berekening van de belasting Berekening

Nadere informatie

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland.

Vak III. inkomsten van onroerende goederen. uitgangspunt bij de belastbare grondslag. België. Kadastraal Inkomen. Brutohuur. Buitenland. uitgangspunt bij de belastbare grondslag Vak III België Kadastraal Inkomen Brutohuur Buitenland inkomsten van onroerende goederen Brutohuur Brutohuurwaarde Hoe wordt het kadastraal inkomen betekend? Elk

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32 INHOUD DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN 1-32 1 Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt 3-9 2 Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen

Nadere informatie

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009

Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Toelichting bij de aangifte in de personenbelasting aanslagjaar 2010, inkomstenjaar 2009 Vak VIII Intresten en kapitaalaflossingen van leningen en premies van individuele levensverzekeringen die recht

Nadere informatie

1.2. Aankoop door de vennootschap

1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2. Aankoop door de vennootschap 1.2.1. Registratierechten Net zoals uzelf moet uw vennootschap in principe ook registratierechten betalen op de aankoop van het gebouw dat als gezinswoning zal dienen.

Nadere informatie

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17

DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 Inhoud DEEL 1: CASES WOONBONUSVOORWAARDEN... 17 1 Case 1: Een koppel huurt een woning. Ze gaan verhuizen naar een nieuw aangekochte woning die nog verbouwd wordt... 17 1.1 Geval A: het betreft een feitelijk

Nadere informatie

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS IN DE VLAAMSE PERSONENBELASTING VOOR UW VASTGOED DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENT FINANCIËN & p BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp

Auteur. Federale Overheidsdienst Financiën. minfin.fgov.be. Onderwerp Auteur Federale Overheidsdienst Financiën minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire nr. Ci.RH.26/582.830 (AOIF 17/2008). AFTREKBARE BESTEDING. Aftrek voor enige eigen woning. INTEREST VAN EEN HYPOTHECAIRE LENING.

Nadere informatie

FISCAAL BELEID INZAKE BEZIT VAN PRIVE ONROEREND GOED: EEN EVOLUTIE

FISCAAL BELEID INZAKE BEZIT VAN PRIVE ONROEREND GOED: EEN EVOLUTIE UNIVERSITEIT GENT FACULTEIT ECONOMIE EN BEDRIJFSKUNDE ACADEMIEJAAR 2015 2016 FISCAAL BELEID INZAKE BEZIT VAN PRIVE ONROEREND GOED: EEN EVOLUTIE Masterproef voorgedragen tot het bekomen van de graad van

Nadere informatie

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING

WEGWIJS. in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed. DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed DEPARTEMENTp FINANCIËN & BEGROTING WEGWIJS in de Vlaamse personenbelasting voor uw vastgoed COLOFON Brochure Wegwijs in de Vlaamse personenbelasting

Nadere informatie

INHOUD. Huwelijk en fiscus

INHOUD. Huwelijk en fiscus Hoofdstuk 1. De periode voorafgaandelijk aan het huwelijk......... 1 Sectie 1. Het samenwonen van de toekomstige echtgenoten... 3 A. het vertrek uit de ouderlijke woonst... 3 B. Betaling van een onderhoudbijdrage....

Nadere informatie

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006

Art. 132, eerste lid, 7 en 8, en tweede lid, WIB 92. zoals gewijzigd door art. 2, W en van toepassing vanaf aj. 2006 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/5C Circulaire nr. Ci.RH.331/594.501 (AOIF Nr. 65/2010) dd 25.10.2010 Personenbelasting Berekening van de belasting Belastingvrije

Nadere informatie

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008

De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Rubriek fiscaliteit De aangifte in de personenbelasting inkomsten 2008 Het aangifteformulier heeft een nieuw uitzicht dit jaar. De belastingplichtige die nog gebruikt maakt van het papieren formulier,

Nadere informatie

WEBINAR Aangifte 2016

WEBINAR Aangifte 2016 WEBINAR Aangifte 2016 18 mei 2016 Aangiftetermijnen Papier TOW 30 juni (do) 13 juli (wo) TOW mandataris 27 oktober (do) taalgebruik in aangifte met betrekking tot (m.b.t.) als kunnen worden beschouwd overeenkomstig

Nadere informatie

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing

Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing Inhoudstafel Deel 1 - Belastingvermindering voor de enige en eigen woning (de zgn. woonbonus) als u gaat lenen voor uw verbouwing 1. Voor wie?... 3 2. Voorwaarden waaraan de lening moet voldoen........

Nadere informatie

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015)

TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) BIJLAGE 1 TOEPASSING VAN DE ARTIKELEN 243, 243/1 EN 244, WIB 92: CATEGORIEËN VAN NIET-RIJKSINWONERS (AJ. 2015) Artikelen van het WIB 92 (de overgangsbepalingen worden, met uitzondering van de artikelen

Nadere informatie

Aanslagjaar Inkomsten 2015

Aanslagjaar Inkomsten 2015 Aanslagjaar 2017 - Inkomsten 2015 Teneinde uw aangifte zo voordelig mogelijk in te vullen, vragen wij u volgende vragenlijst aandachtig te lezen en VOLLEDIG in te vullen. Ontbrekende elementen kunnen de

Nadere informatie

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning

Advies. Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning Brussel, 9 juli 2008 070908 Advies decreet hypotheekvestiging Advies Over het voorontwerp van decreet tot invoering van een verhoogd abattement bij hypotheekvestiging op de enige woning 1. Toelichting

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Onderwerp Ontwerp van decreet houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2015 Afdeling 3. Belastingvermindering voor de eigen woning Datum 24 oktober 2014 Copyright and disclaimer

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............... Ondernemingsnummer :... Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de FISCALITEIT Inkomstenbelastingen Aftrek voor risicokapitaal AANSLAGJAAR

Nadere informatie

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar

woonkrediet Vaste formule 10, 15, 20, 25 of 30 jaar woonkrediet ALGEMEENHEDEN Doelgroep : fysieke personen vrije beroepen onder vennootschap (associaties van notarissen, tandartspraktijken, ) managementvennootschappen patrimoniumvennootschappen zelfstandigen

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN

NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN NIEUWSFLASH SUCCESSIERECHTEN OP AFKOOPWAARDE LEVENSVERZEKERINGEN Dit nieuwsbericht is enkel voor informatie doeleinden bestemd. Ondanks het feit dat aan dit nieuwsbericht de gebruikelijke zorg is besteed,

Nadere informatie

Vak III: onroerende inkomsten

Vak III: onroerende inkomsten invloed van de BFW op vak III (O.I.) vanaf het aanslagjaar 2015 worden in vak III alleen de volgende inkomsten aangegeven: Belgische inkomsten andere dan van de eigen woning: De onroerende goederen (of

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016

Datum laatste aanpassing: 29/02/2016 Grensbedragen hypothecaire en Eerste schijf voor de berekening van het voor vermindering in aanmerking komende bedrag van levensverzekeringspremies en kapitaalsaflossingen Federaal Vlaams Gewest Waals

Nadere informatie

fiscale aspecten van de levensverzekering

fiscale aspecten van de levensverzekering fiscale aspecten van de levensverzekering Meer dan verzekerd Baloise Group FISCALE ASPECTEN VAN DE INDIVIDUELE LEVENSVERZEKERING Recht op belastingvermindering De premies van een individuele levensverzekering

Nadere informatie

niet verbeterde kopie

niet verbeterde kopie Rolnummer 4452 Arrest nr. 65/2009 van 2 april 2009 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 150 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, zoals van toepassing vanaf het aanslagjaar

Nadere informatie

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk

De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk 3 HOOFDSTUK I De gedeeltelijke vrijstelling van doorstorting van bedrijfsvoorheffing voor overwerk AFDELING 1 Inleiding Doelstelling Achtergrond Sinds 1 juli 2005 geldt een fiscale lastenverlaging voor

Nadere informatie

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016

Grensbedragen hypothecaire leningen. Ink AJ Ink AJ Ink AJ 2016 Grensbedragen hypothecaire en Maximum aftrekbaar bedrag per belastingplichtige en per belastbaar tijdperk van de intresten, kapitaalaflossingen en premies voor levensverzekeringen voor het verwerven en

Nadere informatie

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments...

http://ccff02.minfin.fgov.be/kmweb/document.do?method=printselecteddocuments... Page 1 of 5 Home > Résultats de la recherche > Circulaires > Circulaire nr. Ci.RH.231/532.259 (AAFisc Nr. 3/2013) dd. 25.01.2013 Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Personenbelasting

Nadere informatie

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens

Btw-optimalisering en onroerende verhuur. Bart Buelens Btw-optimalisering en onroerende verhuur Bart Buelens De wettelijke basis Vrijstelling artikel 135, lid 1, l) Vrijstelling onroerende verhuur artikel 44, 3, 2 Omzetting Verplichte uitzonderingen Artikel

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting

Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen. Departement Financiën en Begroting Vlaamse fiscaliteit met betrekking tot woningen Departement Financiën en Begroting Relevante belastingen 1. Kader Beleidsnota Financiën en Begroting 2. Onroerende voorheffing 3. Verkooprecht 4. Schenkbelasting

Nadere informatie

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK

3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3 FISCALE ASPECTEN VAN HET VRUCHTGEBRUIK 3.1 Vruchtgebruik op vlak van vennootschapsbelasting 3.1.1 Afschrijven Een KMO heeft de keuze tussen 3 onderstaande methodes. De notariskosten en registratierechten

Nadere informatie

De zesde staatshervorming personenbelasting

De zesde staatshervorming personenbelasting De zesde staatshervorming personenbelasting De bijzondere financieringswet van 6 januari 2014 heeft de fiscale autonomie van de gewesten sterk uitgebreid. Vanaf het inkomstenjaar 2014 kunnen de gewesten

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën www.minfin.fgov.be Onderwerp Circulaire AAFisc Nr. 29/2014 (nr. Ci.RH.331/633.424). Personenbelasting. Belasting niet-inwoners/natuurlijke personen. Bijzondere

Nadere informatie

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( )

Voorstel van decreet. van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij. 367 ( ) Nr. 1 9 februari 2010 ( ) stuk ingediend op 367 (2009-2010) Nr. 1 9 februari 2010 (2009-2010) Voorstel van decreet van de heren Sven Gatz, Dirk Van Mechelen, Marino Keulen en Sas van Rouveroij houdende wijziging van artikel 159

Nadere informatie

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise

CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan 15 1860 Meise Federale Overheidsdienst FINANCIEN Afz.: Ontvangkantoor Londerzeel Stationsstraat 90 B 2 1840 Londerzeel Algemene administratie van de FISCALITEIT CONSCIENCE Hendrik BEERENS Martha Koning Albert II laan

Nadere informatie

Auteur. Onderwerp. Datum

Auteur. Onderwerp. Datum Auteur Paul Van Eesbeeck Luc Vereycken Onderwerp De nieuwe vastgoedfiscaliteit anno 2005. Quid mede-eigendom echtgenoten? Datum april 2005 Copyright and disclaimer Gelieve er nota van te nemen dat de inhoud

Nadere informatie

Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming

Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming Fiscaliteit na de 6 e staatshervorming concrete gevolgen op het gebied van de berekening van de personenbelasting Bijlage FC februari 2015: belangrijkste wijzigingen Docent: Vandenberghe F. (adviseur FOD

Nadere informatie

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13

Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11. Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Inhoudstafel Deel 1. Btw-analyse van het zakelijk recht in de drie fazen 11 Stefan Ruysschaert Hoofdstuk 1. Waarom een analyse van de drie fazen? 13 Hoofdstuk 2. Hoe wordt het vruchtgebruik correct gewaardeerd?

Nadere informatie

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig

Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig Checklist aangifte personenbelasting aanslagjaar 2015 - inkomstenjaar 2014 Gelieve de volledige lijst te doorlopen en fiches toe te voegen waar nodig DEEL 1 Bijlagen: I ingevulde checklist aangifte personenbelasting

Nadere informatie

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt?

FAQ - TAX REFORM. 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? FAQ - TAX REFORM 1. Hoe weet men of de drempel van de 20.020 aan roerende inkomsten overschreden wordt? Hiervoor moet men in twee stappen te werk gaan. In eerste instantie moeten de intresten op «staatsbons

Nadere informatie

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis

Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis WIB: Art. 178/1 KB/WIB: Hoofdstuk I, Afdeling VI, Afdeling XXIV, Art. 62, Art. 63/11, Art. 120, 123-125, Art. 144/2, Art. 200, Art. 254-256 en Bijlage IIbis VCF: Art. 2.1.4.0.1. 1 WIJZIGINGEN KB/WIB WIJZIGINGEN

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening

Energiebesparende uitgaven Groene lening JAAR 2013 (AANSLAGJAAR 2014): a. Belastingvermindering voor uitgaven = overdracht van het vorige jaar: Saldo vorig jaar: 190 Maximumbedrag van de vermindering is niet bereikt: 3 810 Geen saldo meer b.

Nadere informatie

Aankoop van onroerend

Aankoop van onroerend Aankoop van onroerend Financieel/fiscaal/successie advies dhr. Niko Keters Amjak, uw wealth & Corporate Finance specialist Programma 1. Verschillende manieren van aankoop 1. Volle eigendom 2. Naakte eigendom

Nadere informatie

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand

FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand FAQ belastingvermindering voor uitgaven voor de beveiliging van een woning tegen diefstal of brand Wie kan aanspraak maken op deze belastingvermindering? Om aanspraak te maken op deze belastingvermindering

Nadere informatie

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken

Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken Gesplitste aankoop met voorafgaande schenking: een stand van zaken De laatste weken is er heel wat inkt gevloeid omtrent de nieuwe circulaire waarin de Administratie de vernieuwde lijsten publiceerde met

Nadere informatie

Human Resources Sixco Policy

Human Resources Sixco Policy 1. Inleiding Wanneer u België verlaat naar aanleiding van een tewerkstelling in het buitenland, is het belangrijk om na te gaan of u na uw vertrek uit België belastbaar blijft in België en of u bij voortduur

Nadere informatie

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803

Voorafgaande opmerking bij de circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 Algemene administratie van de FISCALITEIT Centrale diensten Circulaire nr. Ci.RH.421/628.803 (AAFisc Nr. 30/2013) dd. 22.07.2013 Berekening van de Ven.B Rechtspersonenbelasting Berekening van de RPB Afzonderlijke

Nadere informatie

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014.

Het model van het aangifteformulier voor aanslagjaar 2014 is verschenen in het Belgisch Staatsblad dd. 02.05.2014. Nieuwigheden in de aangifte aanslagjaar 2014 in de belasting van niet-inwoners Buitenlandse vennootschappen, verenigingen, instellingen of lichamen die een onderneming exploiteren of zich met verrichtingen

Nadere informatie

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015

De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 De nieuwe aangifte aanslagjaar 2015 Fiscale Wenken nr. 2015/19 Personenbelasting Wenst u meer info over dit onderwerp? Contacteer ons vrijblijvend via contact@vdl.be. Op 10 april 2015 werd het nieuwe formulier

Nadere informatie

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST

Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST Formulier 179.1.RW AANVRAAG OM VERMINDERING VAN DE ONROERENDE VOORHEFFING IN HET WAALSE GEWEST VAK A. Algemene inlichtingen De onroerende voorheffing is een belasting die wordt berekend op basis van het

Nadere informatie

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten

nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM Overdracht familiebedrijf - Schenkingsrechten SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 360 van BART SOMERS datum: 16 juli 2015 aan ANNEMIE TURTELBOOM VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BEGROTING, FINANCIËN EN ENERGIE Overdracht familiebedrijf

Nadere informatie

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE!

DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! KOPEN OF BOUWEN 1 DE GIDS VOOR TOEKOMSTIGE EIGENAARS DIE ALLES WILLEN WETEN OVER HET FISCALE PLAATJE! 2 Je hebt besloten om je eerste woning te kopen of te bouwen en om er je hoofdverblijfplaats te vestigen?

Nadere informatie

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde.

Niet verhuurde onroerende goederen die in het buitenland zijn gelegen Begrip huurwaarde. Page 1 of 5 Home > Circulaire AAFisc Nr. 22/2016 (nr. Ci.704.681) dd. 29.06.2016 Algemene Administratie van de Fiscaliteit Operationele Expertise en Ondersteuning Dienst PB Personenbelasting Circulaire

Nadere informatie

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie.

Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en vervolgpremie. Reglement tot het toekennen van een gemeentelijke aankoop- en Doel van de premie. Artikel 1: 1. Om jonge gezinnen te ondersteunen in de aankoop van een woning op het grondgebied van de gemeente Middelkerke,

Nadere informatie

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw,

TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, TROUWEN OF SAMENWONEN? Geachte heer / mevrouw, De laatste jaren zijn de diverse wetgevers in dit land druk doende geweest met regelgeving teneinde de rechten en de plichten van gehuwden en (wettelijk)

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten

De bezoldigingstheorie. Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten De bezoldigingstheorie Mr. Jan Tuerlinckx Tuerlinckx Fiscale Advocaten 1. Aftrekbaarheid beroepskosten Kosten zijn overeenkomstig art 49 WIB 1992 aftrekbaar indien (cumulatief): - De kosten houden noodzakelijk

Nadere informatie

Aftrek voor risicokapitaal

Aftrek voor risicokapitaal Opgave 275C 1/2 Benaming :............ Ondernemingsnummer :... Berekening van de aftrek voor risicokapitaal Federale Overheidsdienst FINANCIEN Algemene administratie van de Fiscaliteit Inkomstenbelastingen

Nadere informatie

exclusief Registratierecht

exclusief Registratierecht Belasting op uw tweede verblijf 4 Droomt u ook van een chalet in de Ardennen om er gedurende de zomermaanden samen met uw kinderen uw vakantie door te brengen? Of denkt u eraan om een appartementje aan

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

Air bnb. Voorbeelden uit de praktijk

Air bnb. Voorbeelden uit de praktijk Air bnb Voorbeelden uit de praktijk Disclaimer Deze brochure werd voorbereid door Ernst & Young Tax Consultants CVBA (EY) op vraag van Airbnb. Deze brochure is uitsluitend bedoeld voor informatieve doeleinden

Nadere informatie

Ambtshalve ontheffing

Ambtshalve ontheffing Ontheffing van ambtswege : wat is een materiële vergissing? Ambtshalve ontheffing... Voorbeeld... Wetswijziging... Daardoor vallen onder dit derde geval nu bijkomend de belastingverminderingen voor :...

Nadere informatie

Wolters Kluwer Belgium

Wolters Kluwer Belgium Inhoudstafel 1. OPEENVOLGENDE FISCALE HYPOTHECAIRE WOONREGIMES IN DE TIJD... 8 1.1 Fiscaliteit vóór 1 januari 1989... 8 1.1.1 Op welke hypothecaire kredieten heeft deze fiscaliteit betrekking?... 8 1.2

Nadere informatie

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016

Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen. Luc Maes 24/11/2016 Relatie Vennootschap Bedrijfsleider Recente fiscale ontwikkelingen Luc Maes 24/11/2016 1 1. Afbakening van het onderwerp Inkomstenbelastingen bedrijfsleiders van een handelsvennootschap recente rechtspraak:

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk?

Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? Meerwaarden op aandelen: Vindt u uw weg in de praktijk? De programmawet van 27 december 2012 heeft een nieuwe belasting op meerwaarden op aandelen ingevoerd. Meer dan één jaar na de inwerkingtreding, blijven

Nadere informatie

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE

FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE FLEXIBEL PENSION SAVING MET HOME -CLAUSULE april 2010 Nu voordelig sparen voor uw toekomst! Voor wie is Flexibel Pension Saving met Home -clausule bestemd? Fidea richt zich met dit product (*) specifiek

Nadere informatie

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling.

Belastingkrediet voor onderzoek en ontwikkeling: boekhoudkundige verwerking en fiscale behandeling. Algemene administratie van de FISCALITEIT - Centrale diensten Directie I/1 Circulaire nr. Ci.RH.421/579.072 (AOIF Nr. 60/2010) dd 10.09.2010 Vennootschapsbelasting Belasting van niet-inwoners vennootschappen

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2015/6 - Boekhoudkundige verwerking van de liquidatiereserve bedoeld in artikel 541 WIB 92 (Programmawet van 10 augustus 2015) en de bijzondere aanslag

Nadere informatie

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167

hoofdstuk 8 Lenen Lenen 167 hoofdstuk 8 167 Inleiding Iemand die een woning koopt, bouwt of verbouwt doet voor de financiering ervan meestal een beroep op een hypothecaire lening. Dankzij de hypothecaire lening beschikt men over

Nadere informatie

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Energiebesparende uitgaven Groene lening. Inkomsten 2011 (aangifte 2012) Federale Overheidsdienst FINANCIEN Energiebesparende uitgaven Groene lening Inkomsten 2011 (aangifte 2012) L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Milieuvriendelijke belastingen De laatste jaren

Nadere informatie

Indexering aj. 2016 aj. 2017

Indexering aj. 2016 aj. 2017 Van Belleghem Kluwer Opleidingen voor Bank Verzekering Accountancy Lieven Van Belleghem Indexering aj. 2016 aj. 2017 Indexcoëfficiënt belastingvrije som en bestaansmiddelen = aj.2016 = 1,7321 / aj.2017

Nadere informatie

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan!

Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! EXTERNE PUBLICATIES // 18.07.2015 Lexalert : Gespreide belasting meerwaarden - herbelegging via belastingvrije fusie of splitsing kan! Auteurs: Stijn Lamote, Anouck Sandra Meerwaarden verwezenlijkt door

Nadere informatie

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T

Rolnummer 2847. Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T Rolnummer 2847 Arrest nr. 57/2004 van 24 maart 2004 A R R E S T In zake : de prejudiciële vraag betreffende artikel 394 van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, vóór de wijziging ervan bij de

Nadere informatie

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ;

De Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer ; 1/5 Advies nr. 52/2015 van 16 december 2015 Betreft: Adviesaanvraag over een wetsontwerp houdende de elektronische uitwisseling van gegevens met betrekking tot de hypothecaire leningen en individuele levensverzekeringen

Nadere informatie

PATRIMONIALE ACTUALITEIT

PATRIMONIALE ACTUALITEIT PATRIMONIALE ACTUALITEIT Moet u uw interesten en dividenden aangeven of niet? Enkele tips. Laurence Mertens estate planner Om uw verplichtingen te kennen op het vlak van de aangifte van uw interesten en

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19

DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19 Inhoud DEEL 1: 40 VOLLEDIG UITGEWERKTE PRAKTIJKCASES... 19 1 Praktijkdossier 1: Filip en Annelies lening van 2016 (deels hypothecaire inschrijving) en premie voor totale lening... 20 1.1 Basissituatie...

Nadere informatie

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN...

DE OORZAAK VAN EISBAARHEID VAN DE SUCCESSIERECHTEN... Successierechten 1. INLEIDING...2 A. OMSCHRIJVING...2 B. ONDERSCHEID...2 1 Het eigenlijk successierechten...2 2 Het recht van overgang bij overlijden...2 3 Oneigenlijke gewestelijke belasting...2 4 Ontstaan

Nadere informatie

Instelling. Onderwerp. Datum

Instelling. Onderwerp. Datum Instelling Federale Overheidsdienst Financiën Onderwerp Circulaire nr. 16/2006. Levensverzekeringen - Echtgenoten gehuwd onder een stelsel van gemeenschap van goederen. Datum 31 juli 2006 Copyright and

Nadere informatie