Maak uw immoprojecten waar

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Maak uw immoprojecten waar"

Transcriptie

1 Maak uw immoprojecten waar Alles wat u wilt weten over het hypothecair krediet. ing.be/huis 2015 hypothecair krediet 1

2 Inleiding 3 Het hypothecair krediet, concreet 4 De verschillende vormen van hypothecair krediet 5 Producten op basis van de variabiliteit van de rentevoeten 5 De formule met vaste rentevoet 5 De formules met variabele rentevoet 5 Producten op basis van de terugbetalingsformules 7 Het hypothecair krediet met vaste maandelijkse betalingen 7 Het hypothecair krediet met vaste kapitaalaflossingen 8 Specifieke formules 8 Het bulletkrediet: een hypothecair krediet zonder tussentijdse kapitaalaflossingen 8 Het overbruggingskrediet 8 De zekerheden: de garanties van uw krediet 9 De kosten 10 Dossierkosten 10 Schattingskosten 10 Kosten voor uw aankoopakte 10 Kosten voor de hypotheekakte of voor de akte notarieel mandaat 10 Wederbeleggingsvergoeding 10 De verzekeringen 11 De schuldsaldoverzekering 11 De brandverzekering 11 Fiscaliteit van het hypothecair krediet 12 Voorafgaande opmerkingen 12 Gewestelijke belastingvoordelen: woonbonus 12 Definitie: eigen en enige woning 12 Woning in de Europese Economische Ruimte 14 Wat zijn de fiscale voordelen? 14 Voorwaarden voor de kredietovereenkomst 16 Voorwaarden voor het contract van de schuldsaldoverzekering 17 Gewestelijke belastingvoordelen: belastingvermindering voor langetermijnsparen 17 Specifieke voorwaarden voor de kredietovereenkomst 18 Voorwaarden voor het contract van de schuldsaldoverzekering 18 Gewestelijke belastingvoordelen: belastingvermindering voor intresten 18 Niet-eigen woning: federale bevoegdheid 18 Federale belastingvoordelen: belastingvermindering voor langetermijnsparen 18 Specifieke voorwaarden voor de kredietovereenkomst 19 Voorwaarden voor het contract van de schuldsaldoverzekering 19 Federale belastingvoordelen: de gewone intrestaftrek 19 Met de aankoop van een woning of bouwgrond, de bouw van een huis of appartement, zijn vaak grote bedragen gemoeid... Voor u de stap zet, moet u uw plan zorgvuldig wikken en wegen en alle nuttige informatie verzamelen. ING wil u graag helpen bij de realisatie van uw project. In deze brochure vindt u een antwoord op de meeste vragen over dit onderwerp. Wij geven u een uitvoerige beschrijving van de vele kredietformules waaruit u kunt kiezen en van de verschillende mogelijkheden die wij hebben ontwikkeld. U vindt hier verder ook informatie over de waarborgen en kosten die aan een hypothecair krediet zijn verbonden. Daarnaast is er ook nog een uitgebreid hoofdstuk gewijd aan de fiscaliteit van de hypothecaire kredieten, een weliswaar vrij complexe materie met een niet te onderschatten impact op uw budget. Voor advies, bijkomende vragen of een persoonlijke simulatie kunt u altijd terecht bij een ING-adviseur in het kantoor of op ing.be/huis. Praktisch hypothecair krediet hypothecair krediet 3

3 Het hypothecair krediet, concreet Voordat we in detail treden, geven we graag een antwoord op een aantal algemene vragen. Wie kan een hypothecair krediet nemen? Alle natuurlijke personen die bij het sluiten van de overeenkomst hun gewone verblijfplaats in België hebben en en die hoofdzakelijk handelen buiten het kader van hun beroepsactiviteit. Onder bepaalde voorwaarden kent ING eveneens een hypothecair krediet toe aan niet-verblijfhouders, d.w.z. personen van wie de gewone verblijfplaats niet in België ligt. Waarvoor kunt u het ontleende bedrag gebruiken? Een hypothecair krediet verschaft u het nodige geld om een stuk grond of een onroerend goed te kopen, te bouwen of te verbouwen. Het kan ook worden gebruikt voor de terugbetaling van een bestaand hypothecair krediet of voor de financiering van successierechten, schenkingsrechten, registratierechten, verdelingsrechten en andere belastingen die betrekking hebben op één of meerdere onroerende goederen. Welk bedrag kunt u lenen? Het maximumbedrag dat ontleend kan worden, is enerzijds afhankelijk van uw project en anderzijds van uw terugbetalingscapaciteit. Over hoeveel jaar wordt de terugbetaling van het krediet gespreid? De looptijd van het krediet kan gaan tot 30 jaar, afhankelijk van uw behoeften en de gekozen formule. Maar hoe langer de looptijd, hoe hoger de totale kostprijs van het krediet. Hoe wordt het kredietbedrag ter beschikking gesteld? Bij de aankoop van een woning zal ING het kredietbedrag volledig vrijmaken bij het verlijden van de akte. Als u een woning wilt bouwen of verbouwen, stelt ING u het kredietbedrag ter beschikking in schijven van minimaal euro naargelang de vordering van de werken op basis van facturen en/of bewijsstukken. Het voordeel is dat u zo alleen intresten betaalt op de kapitalen die u werkelijk opgenomen hebt en pas vanaf de 7e maand van de bouwperiode op de niet-opgenomen bedragen. Deze laatste vergoeding bedraagt 1% per jaar tussen de 7e en de 12e maand, en 2% per jaar vanaf de 13e maand. Precontractuele informatie conform de Europese Gedragscode ING past de Europese Gedragscode toe inzake hypothecaire kredieten. Dankzij die code wordt de informatie voor u doorzichtig en kunt u de verkregen informatie op een eenvoudige manier vergelijken. De verschillende vormen van hypothecair krediet Wij stellen u graag de verschillende vormen van hypothecair krediet voor die ING aanbiedt. Ze worden enerzijds ingedeeld volgens de variabiliteit van de rentevoet en anderzijds volgens de terugbetalingswijze. Wij bieden ook verschillende specifieke oplossingen aan die u zullen helpen zoveel mogelijk voordeel te halen uit uw project. Producten op basis van de variabiliteit van de rentevoeten De formule met vaste rentevoet Gedurende de hele looptijd van uw krediet kan de rentevoet niet worden gewijzigd. U komt dus nooit voor onaangename verrassingen te staan. Met deze formule kiest u voor absolute zekerheid! De formules met variabele rentevoet Naast de vaste rentevoet biedt ING u ook formules aan met variabele rentevoet. Daarbij zijn zowel de herzieningstermijn belangrijk als de maximale renteschommelingen waarbinnen de rentevoet kan worden herzien. De herzieningstermijn bepaalt na welke periode de rentevoet kan veranderen. Concreet kunt u kiezen uit de volgende formules: Het hypothecair krediet met jaarlijkse variabiliteit (1+1+1): de rentevoet kan jaarlijks worden aangepast. Die formule heeft een maximale renteschommeling van +3/ oneindig (minimum 0%). Het hypothecair krediet met vijfjaarlijkse variabiliteit (5+5+5): de rentevoet kan om de vijf jaar worden aangepast. De maximale renteschommeling bedraagt 5% (minimum 0%). Het hypothecair krediet met een eerste variabiliteit na 10 jaar en vijfjaarlijkse variabiliteit nadien (10+5+5). Die formule heeft een maximale rentschommeling van 5% of +2/ oneindig (minimum 0%) hypothecair krediet hypothecair krediet 5

4 De maximale renteschommelingen bepalen de maxi- per kredietcontract een maximale rentevoet en een male afwijking, zowel naar boven als naar beneden, bodemrentevoet die voor de volledige duur van het ten opzichte van de beginrentevoet. Daardoor wordt krediet worden vastgelegd en die gedurende de hele u beschermd tegen forse stijgingen van de rentevoe- looptijd van het krediet niet kunnen worden over- ten. De schommelingen zijn uitgedrukt in jaarper- schreden. centages. Samen met de beginrentevoet bepalen zij Voorbeeld op het ogenblik van de rentevoetherzie- U kiest voor een jaarlijkse herziening (1+1+1) ning op het einde van het tweede jaar met maximale schommelingen van +3/ onein- geldt een maximumschommeling van dig. Als het hypothecair krediet terugbetaald 0,165% (2% per jaar) ten opzichte van wordt door maandelijkse betalingen, zullen de beginrentevoet. Het derde jaar kan die maximumschommelingen zich in het uw rentevoet dus maximaal stijgen naar krediet contract vertalen als +0,247%/ oneindig 0,456% (5,61% per jaar); (min 0%). De rentevoet bedraagt 0,291% per op het ogenblik van de rentevoetherzie- maand (3,55% per jaar). Uw rentevoet kan dus ning op het einde van het derde jaar geldt nooit hoger worden dan 0,538% per maand de contractuele maximumschommeling van (6,65% per jaar). Bij de formule van de jaar- 0,247% (3% per jaar) ten opzichte van de lijkse herziening is een bijkomende veiligheid beginrentevoet. Van het vierde jaar tot de ingebouwd gedurende de eerste 3 jaar: eindvervaldag van uw kredietcontract, kan het eerste jaar geldt de overeengekomen rentevoet, namelijk 0,291% (3,55% per jaar); op het ogenblik van de rentevoetherziening uw rentevoet dus maximaal 0,538% (6,65% per jaar) bedragen. De daling van de rentevoet in deze formule is Voorbeeld U kiest voor een hypothecair krediet met Producten op basis van de terugbetalingsformules Het hypothecair krediet met vaste maandelijkse op het einde van het eerste jaar geldt een oneindig. Dat betekent dat bij elke rentevoet- een jaarlijkse herziening en een looptijd betalingen maximumschommeling van 0,083% (1% per herziening en in een dalende markt, de rente- van 20 jaar: Elke maand betaalt u aan ING eenzelfde bedrag, dat jaar). Het tweede jaar kan uw rentevoet dus voet onbeperkt naar beneden kan worden maandelijkse rentevoet = 0,291% een deel intresten en een deel kapitaal omvat. Het maximaal stijgen naar 0,374% (4,58% per herzien. De rentevoet kan evenwel niet nega- (3,55% per jaar); intrestgedeelte daalt met de tijd, het kapitaalgedeelte jaar); tief worden. maximale maandelijkse renteschomme- groeit met de tijd. De terugbetalingslast blijft dezelfde ling = 0,247% (geldig vanaf de derde gedurende de hele looptijd of tot de contractuele rentevoetherziening); herziening van de rentevoet. De periodieke herziening van de rentevoet koos, staat vermeld in de tarieven lijst op het moment oorspronkelijke referte-index = 0,181 Kiest u voor een variabele rentevoet, dan wordt de van de aanvraag, en in uw kredietakte. De nieuwe (per maand); rentevoet van uw hypothecair krediet aangepast in referte-index is diegene die verscheen in het Belgisch referte-index geldig bij de derde rente- Voorbeeld functie van: Staatsblad in de kalendermaand vóór de datum van voetherziening = 0,457(per maand); Hypothecair krediet van terug- de gekozen herzieningsperiode; de rentevoetherziening. uitvoering herzieningsformule = 0,291% betaalbaar over 20 jaar tegen een vaste de maximale renteschommelingen; + (0,457 0,181) = 0,567% per maand rentevoet van 0,431% per maand (5,30% het verloop van de referte-index die wettelijk wordt ING hanteert de referte-index A voor de jaarlijkse (7,02% per jaar); per jaar) door vaste maandelijkse beta- vastgelegd. herzieningen, de referte-index E voor de vijfjaarlijkse rekening houdend met de maximale ren- lingen. De maandsom, geldig over de herziening en de herziening Die referte- teschommeling zal deze rentevoet niet totale looptijd, bedraagt 669,49. Daarbij wordt de volgende formule gehanteerd: indexen zijn wettelijk bepaald; zij zijn gebaseerd worden toegepast, maar beperkt zijn tot De eerste maandelijkse betaling op de overheidsschuld en worden door de over- 0,538 % per maand (6.65% per jaar). bestaat uit 431 intresten en nieuwe rentevoet = beginrentevoet + (nieuwe referte-index oorspronkelijke referte-index) heid meegedeeld. Een aanpassing is niet mogelijk behalve wanneer door toepassing van de formule de 238,49 kapitaal. De tweede maandelijkse betaling rentevoet minimaal 0,05% per jaar stijgt of daalt in bestaat uit 429,97 intresten en De aanvankelijke referte-index die wordt toegepast vergelijking met de vorige rentevoet. 239,52 kapitaal. op de formule met variabele rentevoet waarvoor u 2015 hypothecair krediet hypothecair krediet 7

5 Het hypothecair krediet met vaste kapitaalaflossingen De kapitaalaflossingen zijn constant u betaalt elke maand een identiek bedrag aan kapitaal terug, gedurende de hele kredietperiode. De intresten worden berekend op het uitstaande saldo ( schuldsaldo ) en zijn dus degressief. De terugbetalingslast ligt veel hoger bij de aanvang van het krediet en wordt kleiner met de tijd. Voorbeeld Een hypothecair krediet van , aflosbaar na 5 jaar tegen een vaste rentevoet van 0,403% per maand (4,95% per jaar) volgens de bullet formule. U betaalt een vast intrestbedrag van 403 euro per maand gedurende 5 jaar. Het volledige kapitaalbedrag ( euro) wordt in één keer terugbetaald op de eindvervaldag. Voorbeeld Hypothecair krediet van terugbetaalbaar over 20 jaar tegen een vaste rentevoet van 0,431% per maand (5,30% per jaar) door vaste kapitaalaflossingen. Maandelijks betaalt u een vast bedrag van 416,67 als kapitaalaflossing. De eerste maandelijkse betaling bedraagt 847,67 waarvan 431 intresten en 416,67 kapitaal. De tweede maandelijkse betaling bedraagt 845,87 waarvan 429,20 intresten en 416,67 kapitaal. Het overbruggingskrediet Stel, u wilt een huis kopen of bouwen en wenst het gedeeltelijk of volledig te financieren met de opbrengst van de verkoop van een ander goed. Jammer genoeg kent u de precieze datum van de verkoop niet; toch hebt u het bedrag nodig om er uw huis mee te kopen of te bouwen. Concreet bepaalt u zelf de looptijd van het krediet (meestal 6 of 12 maanden). Op de datum waarop het onroerend goed wordt verkocht, betaalt u het krediet in één keer terug. De zekerheden: de garanties van uw krediet Specifieke formules Het bulletkrediet: een hypothecair krediet zonder tussentijdse kapitaalaflossingen In specifieke gevallen verleent ING hypothecaire kredieten zonder tussentijdse kapitaalaflossingen voor looptijden tot 20 jaar. Bij dergelijke bulletkredieten betaalt u tijdens de hele looptijd van het krediet alleen de intresten. Het volledige kapitaal betaalt u in één keer terug op de vervaldag. Die vervaldag kunt u bijvoorbeeld laten samenvallen met de uitkering van een levensverzekering of van een groepsverzekeringscontract. Dit product is beschikbaar in de volgende variabiliteitsvormen: 1+1, 5+5 en vaste rentevoet. Dit product kan ook worden gecombineerd met een klassiek hypothecair krediet. Omdat die datum vaak niet precies vastligt, hoeft u bij vervroegde terugbetaling geen wederbeleggingsvergoeding te betalen. De rentevoet van het ING Overbruggingskrediet ligt vast tijdens de hele looptijd van het krediet. Voorbeeld Een hypothecair krediet van euro, aflosbaar na 12 maanden, tegen een rentevoet van 0,447% per maand (5,50% per jaar) met een overbruggingskrediet. U betaalt een vast intrestbedrag van 447 euro per maand gedurende 12 maanden. Het totale kapitaal moet in één keer terugbetaald worden na 12 maanden, maar u betaalt geen wederbelegginsgvergoeding als u het kapitaal eerder terugbetaalt. Een hypothecair krediet gaat noodgedwongen gepaard met een van de waarborgen voorzien in de wet op het hypothecair krediet: een hypotheek, een notariële lastgeving of een belofte tot het verlenen van een hypotheek. Deze waarborg zal doorgaans worden genomen op het onroerend goed dat het doel is van uw hypothecair krediet, maar kan ook op een ander onroerend goed in België worden gevestigd. Combinaties van deze zekerheden zijn mogelijk, afhankelijk van de elementen in uw dossier. De waarde van het onroerend goed Een belangrijk element in uw dossier is uiteraard de waarde van het onroerend goed dat als zekerheid zal dienen voor uw hypothecair krediet. De venale waarde 1 van het onroerend goed wordt bepaald door één van de vastgoedexperten met wie ING werkt. In bepaalde gevallen kunnen het compromis of andere documenten volstaan om de waarde van uw onroerend goed te bepalen. De hypothecaire kredietopening Indien uw krediet (gedeeltelijk) gedekt wordt door een hypotheek, kent ING de kredieten toe in het kader van een wederopneembare hypothecaire kredietopening. De hypothecaire inschrijving is 30 jaar geldig. Dat betekent dat u het kapitaal dat u op een bepaald moment al hebt terugbetaald, mits akkoord van ING, opnieuw kunt opnemen om een nieuw krediet aan te gaan zonder bijkomende notariskosten 2. 1 De waarde van het onroerend goed bij vrije verkoop. 2 In sommige gevallen zijn vernieuwingskosten verschuldigd hypothecair krediet hypothecair krediet 9

6 De kosten De verzekeringen De kosten die gepaard gaan met het nemen van een hypothecair krediet hangen af van verschillende parameters. Hierna vindt u een overzicht van de aard van de kosten. Voor de effectieve kostprijs kan uw ING-kantoor u helpen een schatting te maken. Het kopen of het bouwen van een woning is een groot project, waarbij u zich best goed indekt. Daarvoor bestaan er twee onmisbare verzekeringen die ervoor zorgen dat u op uw beide oren kunt slapen: de schuldsaldoverzekering en de brand verzekering. Dossierkosten Een kredietaanvraag behandelen brengt kosten met zich mee. Die zijn echter pas verschuldigd zodra u van ons een officieel kredietaanbod krijgt. In bepaalde gevallen kan een wijziging in uw dossier tot bijkomende dossierkosten leiden. Raadpleeg de barema s voor een overzicht van de tarieven. Schattingskosten Een schatting door een door ING erkende zelfstandige In bepaalde gevallen kan de hypotheek als zekerheid van het hypothecair krediet volledig of gedeeltelijk worden vervangen door een mandaat om een hypotheek te verlenen (= notarieel mandaat). Wederbeleggingsvergoeding U kunt het krediet op elk ogenblik gedeeltelijk of volledig terugbetalen. Indien het terugbetaalde bedrag minder dan 10% van het kapitaal bedraagt, dan kan De schuldsaldoverzekering De ING schuldsaldoverzekering beschermt uw naasten tegen de zorgen van de terugbetaling van een hypothecair krediet als u zou overlijden. Voor een maximale veiligheid raden wij u een dekking van 100% per ontlener aan. Op die manier wordt de terugbetaling van het krediet altijd volledig gedekt in geval van overlijden. De premie wordt berekend op basis van het verzekerde kapitaal, de looptijd van het contract, het rookgedrag en de actuariële leeftijd van de verzekerde op datum van de Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - - RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE Verzekeraar ING Life Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het code nummer Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel - - RPR Brussel - Btw BE BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE De brandverzekering De brandverzekering dekt de schade aan uw woning in geval van een brand, overstroming, inbraak, natuurrampen Al is ze niet verplicht, deze verzekering is schatter is een raming van de waarde van het goed dit evenwel slechts eenmaal per kalenderjaar. Indien simulatie. De definitieve premies worden vastgelegd na meer dan aangeraden voor iedere eigenaar. ING wil u dat u koopt, (ver)bouwt of waarop een zekerheid u overgaat tot vervroegde terugbetaling bedraagt de de evaluatie van de gezondheidstoestand van de verze- zo goed mogelijk beschermen en stelt u daarom de ING wordt genomen. Ze berust op verschillende elemen- wederbeleggingsvergoeding 3 maanden intrest bere- kerde en na financiële acceptatie, en worden in het Globale Woning- en Gezinsverzekering voor. Naast de ten (oppervlakte, ligging, aantal kamers...). Het kend aan de kredietrentevoet op het terugbetaalde contract bevestigd. Personen met een verhoogd gezond- basisdekkingen beschikt u ook over een waaier van op- is ongetwijfeld een nuttig document waarin u het bedrag in kapitaal. De wederbeleggingsvergoeding is heidsrisico kunnen, onder bepaalde voorwaarden, ge- tionele waarborgen (diefstal en vandalisme, Burgerrech- advies van een professional krijgt over de waarde van niet verschuldigd bij een vervroegde terugbetaling: nieten van een tegemoetkoming op de premies van hun telijke Aansprakelijkheid Gezin, gestalde voertuigen), die dit goed. Bij een schatting betaalt u de schatter recht- door de verzekeraar op basis van de door u onder- schuldsaldoverzekering. Raadpleeg uw verzekeraar, uw u onderschrijft naargelang uw situatie en uw specifieke streeks. U ontvangt uiteraard een exemplaar van het schreven schuldsaldoverzekering na het overlijden bank of uw tussenpersoon voor meer informatie. De be- behoeftes. In geval van schade kunt u altijd rekenen op schattingsverslag. Een schatting is niet altijd verplicht: van de kredietnemer; gunstigde wordt vrij gekozen door de verzekerde. Toch de snelle en efficiënte hulp van ING Home Assistance via in een aantal gevallen volstaat het compromis of via een ING Overbruggingskrediet. kan de keuze van de begunstigde in sommige gevallen ING Assist'Line ( ), beschikbaar 24 uur per andere documenten om de waarde van uw onroerend invloed hebben op de toekenning van een eventueel dag, 365 dagen per jaar. goed te bepalen. fiscaal voordeel op de premie (raadpleeg daarvoor het Kosten voor uw aankoopakte De aankoopkosten omvatten o.a. de notariskosten hoofdstuk dat gewijd is aan de fiscaliteit betreffende hypothecaire kredieten). Goed om te weten: voor nieuwe en recente gebouwen kent ING een speciale terugbetaling toe op de premie, deze korting bedraagt 55% verbonden aan de aankoop, de registratierechten van Goed om te weten: door bij ING verzekeringen gedurende het eerste jaar en 15% tijdens de de aankoopakte en indien u een nieuw onroerend aan te gaan samen met uw hypothecair krediet 5 daaropvolgende jaren op de premie gebouw. goed koopt, de btw. kan u onder bepaalde voorwaarden van een Kosten voor de hypotheek akte of voor de akte notarieel mandaat De kosten van een hypotheekakte omvatten o.a. de registratierechten verbonden aan de hypotheek, het hypotheekrecht en het ereloon van de notaris. Ze zijn o.a. afhankelijk van het bedrag van de hypotheek. verlaagde intrest genieten. De precieze voorwaarden vindt u terug in het tarief van de hypothecaire kredieten. De ING Schuldsaldoverzekering op een hypothecair krediet is een overlijdensverzekering van ING Life Belgium nv met eenmalige premies of met risicopremies (Premies betaald om het overlijdensrisico in te dekken gedurende één jaar. Deze premies zijn variabel van jaar tot jaar). Het verzekerde bedrag is degressief of constant in functie van het hypothecair krediet. De Premietaks op elke gestorte premie is: 1,1% indien het verzekerde bedrag degressief is, 2% indien het verzekerde bedrag constant is. Voor alle aanvullende informatie kunt u de informatie raadplegen die beschikbaar is in alle ING-kantoren. De ING Schuldsaldoverzekering wordt u aangeboden door: De ING Globale Woning- en Gezinsverzekering wordt u aangeboden door: Verzekeringsbemiddelaar ING België nv, verzekeringsmakelaar, ingeschreven bij de FSMA onder het codenummer 12381A. Vennootschapszetel: Marnixlaan 24, B-1000 Brussel - - RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE Verzekeraars ING Non-Life Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, toegelaten onder het codenummer Vennootschapszetel: Sint-Michielswarande 70, B-1040 Brussel - - RPR Brussel - Btw BE BIC: BBRUBEBB - IBAN: BE Allianz Belgium nv, verzekeringsmaatschappij, door de overheid erkend onder het nummer 0097 om de takken "Leven" en "Niet-leven" te beoefenen. Vennootschapszetel: Lakensestraat 35, 1000 Brussel RPR Brussel Btw: BE Tel Fax HYPERLINK "http:// BIC: BBRUBEBB IBAN: BE hypothecair krediet hypothecair krediet 11

7 Fiscaliteit van het hypothecair krediet Voorafgaande opmerkingen Deze brochure is opgesteld op basis van de geldende wetgeving van begin In deze brochure behandelen we bovendien uitsluitend de fiscale regelgeving, zoals die van toepassing is voor kredieten aangegaan in De aankoop, het bouwen of verbouwen van een onroerend goed financieren met een hypothecair krediet levert u in het algemeen een mooie belastingbesparing op. Die besparing kan zowel betrekking hebben op de intresten die u op het krediet betaalt, de aflossingen van het geleende kapitaal als de premies voor de schuldsaldoverzekering 1. Sinds 1 januari 2015 zijn de 3 Gewesten bevoegd voor de fiscale voordelen van de woonfiscaliteit. Wat houdt dit in? Het Vlaamse, Waalse en Brusselse Hoofdstedelijk Gewest krijgen de exclusieve bevoegdheid over de fiscale voordelen voor de uitgaven voor het verwerven of behouden van de eigen woning. Dat is de woning waarvan men eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker is en die men zelf bewoont. De gewesten kunnen voortaan de fiscale regels voor de voordelen voor die eigen woning zelf en onafhankelijk van elkaar bepalen. Voor de fiscale voordelen met betrekking tot de niet-eigen woning blijft de federale overheid bevoegd. Eigen woning: gewestelijke bevoegdheid Het gewest waarin u op 1 januari van het aanslagjaar uw fiscale woonplaats heeft gevestigd is bevoegd voor het fiscaal regime van de eigen woning. De fiscale woonplaats is de plaats waar u werkelijk en duurzaam verblijft. Deze plaats kan verschillen van de plaats waar u bent ingeschreven in het bevolkingsregister. Voor gehuwden of wettelijke samenwonenden die gezamenlijk worden belast, is de fiscale woonplaats de plaats waar het gezin is gevestigd. Voor het jaar van de feitelijke scheiding (het jaar waarin men nog gezamenlijk wordt belast) wordt het gezin nog geacht inwoner te zijn van het gewest waar zij hun laatste echtelijke verblijfplaats hadden gevestigd. Per aanslagjaar kan slechts één fiscale woonplaats worden bepaald. Gewestelijke belastingvoordelen: woonbonus Wanneer u een krediet aangaat om de enige en eigen woning te verwerven of te behouden kan dit krediet onder bepaalde voorwaarden in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering woonbonus. Het fiscale voordeel van de woonbonus wordt als een belastingvermindering tegen een vast percentage toegekend, bepaald door de gewesten. Definitie enige en eigen woning: Enige woning: De belastingplichtige beschikt over een enige woning als hij op 31 december van het jaar waarin het kredietcontract werd afgesloten geen (mede-) eigenaar, geen vruchtgebruiker, geen erfpachter, geen opstalhouder, geen bezitter en ook geen naakte eigenaar is van een andere woning. U dient echter geen rekening te houden met: andere woningen waarvan u mede-eigenaar (en niet 100% eigenaar), naakte eigenaar of vruchtgebruiker bent naar aanleiding van een erfenis; een andere woning die op 31 december van het jaar waarin het kredietcontract werd afgesloten op de vastgoedmarkt te koop wordt aangeboden en effectief werd verkocht op uiterlijk 31 december van het daaropvolgende jaar; onroerende goederen die niet het karakter van een woning hebben zoals bijvoorbeeld een bouwgrond, een garage, een studentenkot, een handelspand. Wist u dat de bewijslast van de te koop aangeboden woning bij de kredietnemer ligt? Het bewijs kan worden aangetoond indien u een beroep hebt gedaan op een vastgoedmakelaar (die deze woning effectief te koop heeft gesteld); wanneer u kunt bewijzen dat u een advertentie hebt geplaatst, Eigen woning: De eigen woning is de woning die u als eigenaar, bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker tijdens de belastbare periode zelf betrekt. De eigen woning omvat niet : het gedeelte van de woning dat beroepsmatig gebruikt wordt door de belastingplichtige of één van zijn gezinsleden; een (gedeelte van de) woning dat betrokken wordt door personen die geen deel uitmaken van het gezin van de belastingplichtige. De beoordeling of een woning al dan niet de eigen woning is, gebeurt op dagelijkse basis. Hebt u een krediet afgesloten voor de financiering van de woning, dan dient men zich te plaatsen op het tijdstip van de betaling van de kapitaalaflossingen, de intresten en de premies van de individuele levensverzekering om na te gaan of het al dan niet gaat om de eigen woning. Maar ook een woning die u niet zelf bewoont, kan fiscaal uw 'eigen woning' zijn. U krijgt namelijk uitstel indien u de woning niet zelf betrekt omwille van één van de volgende redenen: om professionele of sociale redenen; wettelijke of contractuele belemmeringen die het onmogelijk maken om de woning zelf te betrekken. Bijvoorbeeld: het niet onmiddellijk zelf bewonen van de aangekochte woning omdat de woning nog betrokken wordt door de huurder gedurende een overgangsperiode. Of: de vorige eigenaar heeft de woning verkocht onder de voorwaarde van er zelf nog even in te wonen gedurende een overgangsperiode. de stand van de (ver)bouwwerkzaamheden of vernieuwingswerkzaamheden die u niet toelaten de woning daadwerkelijk te betrekken. Om aan deze voorwaarde te voldoen, kunt u de volgende criteria hanteren als bewijs van aanvang van de werkzaamheden: de datum waarop een aanvraag tot stedenbouwkundige vergunning werd ingediend tot uitvoering van voormelde werkzaamheden; de datum waarop een overeenkomst werd gesloten met een aannemer, bouwfirma, architect voor de uitvoering of begeleiding van de werken; de datum waarop de benodigde bouwmaterialen werden besteld. Als u zich beroept op deze laatste reden, moet u de woning effectief bewonen op 31 december van het tweede jaar na het aangaan van het krediet. Zo niet, kan de belastingplichtige enkel genieten van de gewestelijke belastingvermindering voor het langetermijnsparen en in het Vlaamse Gewest van de gewone vermindering voor intresten (zie verder). Het verlies van de woonbonus is definitief behalve als de wettelijke of contractuele belemmeringen nog steeds gelden of als de voortgang van de bouw- en/of renovatiewerken daadwerkelijk een bewoning van de woning nog altijd onmogelijk maken. In die gevallen is een herinstap in het fiscaal regime enige eigen woning mogelijk op voorwaarde dat u de woning betrekt in het jaar waarin die belemmeringen zijn weggevallen of de bouwwerkzaamheden zijn beëindigd. 1 onder bepaalde voorwaarden 2015 hypothecair krediet hypothecair krediet 13

8 eigendom of het vruchtgebruik van de tweede woning afstaat. Het eigenlijke belastingvoordeel wordt berekend aan een eenvormig tarief van 40%. die een krediet aangaat, bedraagt dus: ( ) x 45% = 1.408,50 euro Woning in de Europese Economische Ruimte De gefinancierde woning moet gelegen zijn in de Europese Economische Ruimte. Tot de Europese Economische Ruimte behoren de 28 lidstaten van de EU (België, Bulgarije, Cyprus, Denemarken, Duitsland, Estland, Finland, Frankrijk, Griekenland, Hongarije, Ierland, Italië, Kroatië, Letland, Litouwen, Luxemburg, Malta, Nederland, Oostenrijk, Polen, Portugal, Roemenië, Slovenië, Slowakije, Spanje, Tsjechië, Verenigd Koninkrijk, Zweden), aangevuld met IJsland, Liechtenstein en Noorwegen. Wat zijn de fiscale voordelen? De fiscale voordelen kunnen genoten worden voor de kredietuitgaven van de werkelijk betaalde intresten, kapitaalsaflossingen en premies van individuele levensverzekeringen die uitsluitend de terugbetaling van het krediet waarborgen. De maximale korf voor toepassing van de belastingvermindering bedraagt euro (aanslagjaar 2016, inkomsten 2015) per belastingplichtige en is als volgt opgesplitst: een basisbedrag van euro; een verhoging van 760 euro per belastingplichtige gedurende de eerste tien aanslagjaren vanaf het jaar waarin het krediet werd aangegaan. Het bedrag van 760 euro wordt verhoogd met 80 euro als de belastingplichtige minstens drie kinderen ten laste heeft tijdens het jaar dat volgt op het jaar waarin het krediet werd aangegaan. De verhoging voor kinderen ten laste geldt voor de periode waarin de verhoging van 760 euro wordt toegepast. De vermelde verhogingen vervallen vanaf de eerste belastbare periode waarin de belastingplichtige eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker wordt van een tweede woning. De situatie van de belastingplichtige wordt op 31 december van elke belastbare periode opnieuw onderzocht. Het verlies van het recht op de verhogingen is definitief, zelfs als de belastingplichtige de De basisbedragen en verhogingen worden niet meer geïndexeerd. Het maximale belastingvoordeel per belastingplichtige die een krediet aangaat, bedraagt dus: ( ) x 40% = 944 euro Brusselse Hoofdstedelijk Gewest De maximale korf voor toepassing van de belastingvermindering bedraagt euro (aanslagjaar 2016, inkomsten 2015) per belastingplichtige en is als volgt opgesplitst: een basisbedrag van euro; een verhoging van 760 euro per belastingplichtige gedurende de eerste tien aanslagjaren vanaf het jaar waarin het krediet werd aangegaan. Het bedrag van 760 euro wordt verhoogd met 80 euro als de belastingplichtige minstens drie kinderen ten laste heeft tijdens het jaar dat volgt op het jaar waarin het krediet werd aangegaan. De verhoging voor kinderen ten laste geldt voor de periode waarin de verhoging van 760 euro wordt toegepast. De vermelde verhogingen vervallen vanaf de eerste belastbare periode waarin de belastingplichtige eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker wordt van een tweede woning. De situatie van de belastingplichtige wordt op 31 december van elke belastbare periode opnieuw onderzocht. Het verlies van het recht op de verhogingen is definitief, zelfs als de belastingplichtige de eigendom of het vruchtgebruik van de tweede woning afstaat. Het eindelijke belastingvoordeel wordt berekend aan een eenvormig tarief van 45%. Waalse Gewest De maximale korf voor toepassing van de belastingvermindering bedraagt euro (aanslagjaar 2016, inkomsten 2015) per belastingplichtige en is als volgt opgesplitst: (Voor het Waalse Gewest gelden dezelfde basisbedragen en verhogingen als voor het Brusselse Gewest. Het tarief voor berekening van het belastingvoordeel is echter 40%.) een basisbedrag van euro; een verhoging van 760 euro per belastingplichtige gedurende de eerste tien aanslagjaren vanaf het jaar waarin het krediet werd aangegaan. Het bedrag van 760 euro wordt verhoogd met 80 euro als de belastingplichtige minstens drie kinderen ten laste heeft tijdens het jaar dat volgt op het jaar waarin het krediet werd aangegaan. De verhoging voor kinderen ten laste geldt voor de periode waarin de verhoging van 760 euro wordt toegepast. De vermelde verhogingen vervallen vanaf de eerste belastbare periode waarin de belastingplichtige eigenaar, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker wordt van een tweede woning. De situatie van de belastingplichtige wordt op 31 december van elke belastbare periode opnieuw onderzocht. Het verlies van het recht op de verhogingen is definitief, zelfs als de belastingplichtige de eigendom of het vruchtgebruik van de tweede woning afstaat. Het eindelijke belastingvoordeel wordt berekend aan een eenvormig tarief van 40%. De basisbedragen en verhogingen worden geïndexeerd. Het maximale belastingvoordeel per belastingplichtige die een krediet aangaat, bedraagt dus: Vlaamse Gewest: In het Vlaamse Gewest geniet u de volgende fiscale woonvoordelen: De basisbedragen en verhogingen worden geïndexeerd. ( ) x 40% = euro Het maximale belastingvoordeel per belastingplichtige 2015 hypothecair krediet hypothecair krediet 15

9 Wat gebeurt er als de kapitaalaflossingen op zich voldoende zijn om de korf op te vullen? De wet bepaalt niet hoe de intresten, kapitaalaflossingen en premies van de schuldsaldoverzekering moeten worden verdeeld. In principe worden deze drie uitgaven vermeld in de belastingaangifte en gaat het om een proportionele verdeling tussen die drie. Als het maximale aftrekbare bedrag wordt bereikt met de kapitaalaflossingen en de intresten, kan de belastingplichtige in zijn aangifte het best geen melding maken van de premies van zijn schuldsaldoverzekering om zo een belastingheffing op het uitgekeerde kapitaal bij overlijden te vermijden. Intresten op kredieten afgesloten voor de enige en eigen woning waarvoor men de woonbonus toepast, mogen enkel ingebracht worden onder de woonbonus en kunnen niet meer in aanmerking komen voor de gewone belastingvermindering voor intresten. Let op: Als u voor uw eigen en enige woning een nieuw hypothecair krediet aangaat terwijl u voor diezelfde woning reeds een lening hebt lopen van vóór 1 januari 2015 waarvoor u een fiscaal voordeel geniet, moet u bijzonder goed letten op de bij wet bepaalde keuze- en/of combinatie mogelijkheden met betrekking tot het betreffende fiscale stelsel. 1. het kadastraal inkomen bij hem belastbaar is (bijvoorbeeld naar aanleiding van het wettelijk huwelijksstelsel waarbij de woning deel uitmaakt van de huwelijksgemeenschap, of ingeval van scheiding van goederen met een clausule van gemeenschap van aanwinsten, en; 2. de andere partner in het kredietcontract als medekredietnemer wordt opgenomen. Vrije verdeling tussen beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden Wanneer een gemeenschappelijke aanslag wordt gevestigd en beide echtgenoten of wettelijk samenwonenden kredietnemers van het krediet zijn en recht hebben op de woonbonus, kunnen de echtgenoten of samenwonenden de uitgaven verbonden aan het krediet (kapitaalsaflossingen en intresten), alsook de premies voor de levensverzekering vrij verdelen (binnen de begrenzingen) onder elkaar en dit ongeacht ieders eigendomsaandeel. Feitelijk samenwonenden, die ieder afzonderlijk hun belastingaangifte indienen, kunnen deze vrije verdeling niet toepassen want de verdeling gebeurt voor hen in verhouding tot hun respectieve eigendomsrechten. De vrije verdeling geldt nog niet in het aanvangsjaar van het huwelijk of de wettelijke samenwoning. Voor dat jaar worden de partners immers nog afzonderlijk belast. Voorwaarden voor de kredietovereenkomst Het krediet met een looptijd van minstens tien jaar moet gewaarborgd zijn door een hypothecaire inschrijving (een mandaat volstaat niet). Als uw krediet gedeeltelijk door een hypotheek wordt gewaarborgd, komt enkel dat gedeelte voor de eerder genoemde fiscale voordelen in aanmerking. Het hypothecair krediet moet worden aangegaan om de eigen en enige woning te verwerven of te behouden. 4. De betaling van successierechten op een woning; 5. De betaling van schenkingsrechten voor de woning. Kredieten bestemd voor de financiering van de aankoop van een grond daarentegen vallen niet onder deze bepalingen, aangezien zij niet het verwerven van een woning beogen tenzij het krediet zowel voor de financiering van de bouwgrond als de bouw van de woning wordt afgesloten. Voorwaarden voor het contract van de schuldsaldoverzekering Het contract moet worden afgesloten vóór de leeftijd van 65 jaar; Het contract mag enkel zijn eigen leven verzekeren. Belastingplichtige = verzekeringsnemer = verzekerde; Het verzekerde bedrag is lager dan of gelijk aan het bedrag van het hypothecaire krediet dat in aanmerking komt voor de woonbonus (en waarvoor een hypothecaire inschrijving werd genomen dus geen mandaat noch belofte); De voordelen waarin het verzekeringscontract voorziet, moeten als volgt worden vastgelegd: - tot het bedrag dat dient voor de wedersamenstelling of de waarborgen van een krediet is het contract ten gunste van de personen die in geval van overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed verwerven; - voor het eventuele saldo, is het contract ten gunste van de echtgen(o)ot(e), de wettelijk samenwonende partner of van bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers en zusters). De belastingvermindering wordt als volgt berekend: [Kapitaalaflossingen + schuldsaldoverzekeringpremies] x 30% (eenvormige belastingvermindering) De fiscale grensbedragen van de belastingvermindering voor het langetermijnsparen worden in het Vlaamse Gewest niet meer geïndexeerd en blijven voor aanslagjaar 2016 (inkomsten 2015) op niveau van aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014). De fiscale grensbedragen van de belastingvermindering voor het langetermijnsparen worden in het Waalse en het Brusselse Gewest wel nog geïndexeerd. Enkel de kapitaalaflossingen met betrekking tot de eerste schijf van euro (Vlaamse Gewest) of euro (Brusselse en Waalse Gewest) van het oorspronkelijke kredietbedrag geven recht op het belastingvoordeel. Bovendien mag voor elk van de echtgenoten het totale bedrag van de kapitaalaflossingen dat in aanmerking wordt genomen voor de belastingvermindering en van de premies van de schuldsaldoverzekering, niet meer bedragen dan 15% van de eerste schijf van euro (Vlaamse Gewest) of euro (Brusselse en Waalse Gewest) van het beroepsinkomen en 6% van het surplus, met een absoluut maximum van euro (Vlaamse Gewest) en euro (Brusselse en Waalse Gewest). Bovendien moet dit bedrag worden verminderd met het bedrag dat de cliënt eventueel aftrekt voor een ander krediet op basis van de fiscaliteit voor eigen en enige woning. Kunnen beide partners genieten van de woonbonus? Een krediet dat vóór het huwelijk of vóór de verklaring van wettelijke samenwoning werd gesloten door één partner voor zijn eigen en enige woning waarvan enkel die partner eigenaar (bezitter, erfpachter, opstalhouder of vruchtgebruiker) is, kan de andere partner geen recht geven op de 'aftrek enige woning' indien die ook het krediet mee zou terugbetalen. Maar de administratie laat de aftrek van de kredietuitgaven voor de andere gehuwde of wettelijk samenwonende partner toch toe indien: Daaronder verstaan we: 1. De aankoop van een woning met inbegrip van de registratierechten of BTW; 2. De bouw van een woning; 3. De totale of gedeeltelijke renovatie van een woning; Gewestelijke belastingvoordelen: belastingvermindering voor langetermijnsparen De kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten en levensverzekeringspremies betaald voor kredieten met betrekking tot de niet-enige 1 maar wel eigen 2 woning, geven recht op de gewestelijke belastingvermindering voor langetermijnsparen. De vermindering bedraagt, ongeacht de kredietdatum, 30% van de uitgave, tot zolang het gewest dat tarief niet wijzigt. De maximale belastingwinst per belastingplichtige die het krediet heeft aangegaan, bedraagt dus: Voor het Vlaamse Gewest: x 30% = 684 euro Voor het Brusselse en Waalse Gewest: x 30% = 687 euro Specifieke voorwaarden voor de kredietovereenkomst Het hypothecair krediet moet door de belastingplichtige zelf zijn aangegaan bij een instelling uit de Europese Unie; 2015 hypothecair krediet 16 1 Te beoordelen op 31 december van het jaar waarin het krediet werd afgesloten. 2 Te beoordelen op het ogenblik van de betaling van de kapitaalaflossingen en verzekeringspremies hypothecair krediet 17

10 Het hypothecair krediet moet gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving; Het hypothecair krediet moet een looptijd hebben van minstens tien jaar; Het hypothecair krediet moet als doel hebben het bouwen, verwerven of verbouwen van een woning gelegen in België of een ander land van de Europese Unie. Voorwaarden voor het contract van de schuldsaldoverzekering Het contract moet worden afgesloten vóór de leeftijd van 65 jaar; Het contract mag enkel zijn eigen leven verzekeren. Belastingplichtige = verzekeringsnemer = verzekerde; Het contract moet een minimumlooptijd van10 jaar hebben wanneer het in voordelen bij leven voorziet; De voordelen waarin het verzekeringscontract voorziet, moeten als volgt worden vastgelegd: - tot het bedrag dat dient voor de wedersamenstelling of de waarborgen van een krediet, is het contract ten gunste van de personen die in geval van overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed verwerven; - voor het eventuele saldo, is het contract ten gunste van de echtgen(o)ot(e), de wettelijk samenwonende partner of van bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers en zusters). Het recht op aftrek blijft gelden als deze verzekering wordt gewaarborgd bij een hypothecaire schuldeiser, concreet ING. Gewestelijke belastingvoordelen: belastingvermindering voor intresten Intresten betaald voor kredieten met betrekking tot de niet-enige 1 maar wel eigen 2 woning, geven recht op de gewestelijke belastingvermindering voor intresten. De Bijzondere Financieringswet voorziet niet meer in de gewone belastingvermindering voor intresten voor kredieten gesloten vanaf 1 januari De federale overheid laat het dus aan de gewesten over om voor deze intresten al dan niet nog in een fiscaal voordeel te voorzien. En voorlopig doet enkel het Vlaamse Gewest dat door voor de intresten van dergelijke kredieten gesloten vanaf 1 januari 2015 nog te voorzien in een belastingvermindering tegen 40%. De vermindering wordt in het Waalse en Brusselse Gewest enkel toegekend voor intresten van kredieten aangegaan vóór 1 januari Niet-eigen woning: federale bevoegdheid De uitgaven die betrekking hebben op het verwerven of het behouden van een buitenverblijf, een opbrengsteigendom, of andere goederen die niet de aard hebben van een woning (gronden, handelspanden zonderwoongelegenheid, enz.) blijven een zuivere federale bevoegdheid. Federale belastingvoordelen: belastingvermindering voor langetermijnsparen De federale belastingvermindering voor langetermijnsparen is van toepassing op kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten en levensverzekeringspremies met betrekking tot de niet-enige 3 en niet-eigen 4 woning. De vermindering bedraagt 30%, ongeacht de datum waarop het contract is gesloten. De fiscale grensbedragen van de belastingvermindering voor het langetermijnsparen worden vanaf aanslagjaar 2015 (inkomsten 2014) tot en met het aanslagjaar 2018 (inkomsten 2017) niet meer geïndexeerd. Eerste schijf euro 15% van de eerste schijf van euro van het netto belastbaar inkomen en 6% van het surplus, met een absoluut maximum van euro euro x 30 % = 678 euro Specifieke voorwaarden voor de kredietovereenkomst Het hypothecair krediet moet door de belastingplichtige zelf zijn aangegaan bij een instelling uit de Europese Unie; Het hypothecair krediet moet gedekt zijn door een hypothecaire inschrijving; Het hypothecair krediet moet een looptijd hebben van minstens tien jaar; Het hypothecair krediet moet als doel hebben het bouwen, verwerven of verbouwen van een woning gelegen in België of een ander land van de Europese Unie. Voorwaarden voor het contract van de schuldsaldoverzekering Het contract moet worden afgesloten vóór de leeftijd van 65 jaar; Het contract mag enkel zijn eigen leven verzekeren. Belastingplichtige = verzekeringsnemer = verzekerde; Het contract moet een minimumlooptijd van 10 jaar hebben wanneer het in voordelen bij leven voorziet; De voordelen waarin het verzekeringscontract voorziet, moeten als volgt worden vastgelegd: - tot het bedrag dat dient voor de wedersamenstelling of de waarborgen van een krediet, is het contract ten gunste van de personen die in geval van overlijden van de verzekerde de volle eigendom of het vruchtgebruik van het onroerend goed verwerven; - voor het eventuele saldo, is het contract ten gunste van de echtgen(o)ot(e), de wettelijk samenwonende partner of van bloedverwanten tot de tweede graad van de belastingplichtige (kinderen, kleinkinderen, ouders, grootouders, broers en zusters). Het recht op aftrek blijft gelden als deze verzekering wordt gewaarborgd bij een hypothecaire schuldeiser, concreet ING. Opmerking: vanaf 2015 hebben we dus zowel op gewestelijk als federaal niveau een belastingvermindering voor langetermijnsparen. Om te vermijden dat het bedrag aan kapitaalaflossingen van hypothecaire kredieten en levensverzekeringspremies ten aanzien van dezelfde belastingplichtige zou verdubbelen, geldt het maximumbedrag voor beide verminderingen en zal de korf bij voorrang worden opgevuld met de uitgaven die in aanmerking komen voor de gewestelijke belastingvermindering. Federale belastingvoordelen: de gewone intrestaftrek De federale gewone intrestaftrek blijft behouden en wordt niet omgezet in een belastingvermindering. Intresten van schulden die de belastingplichtige specifiek heeft aangegaan om andere onroerende goederen dan de eigen woning (niet-enige 1 en nieteigen 2 woning) te verwerven of te behouden, geven recht op de (federale) gewone intrestaftrek. De intresten zijn aftrekbaar van de belastbare onroerende inkomsten. Het kadastraal inkomen van de eigen woning maakt hiervan geen deel uit aangezien de eigen woning fiscaal is vrijgesteld. 1 Te beoordelen op 31 december van het jaar waarin het krediet werd afgesloten. 2 Te beoordelen op het ogenblik van de betaling van de intresten. 3 Te beoordelen op 31 december van het jaar waarin het krediet werd afgesloten. 4 Te beoordelen op het ogenblik van de betaling van de kapitaalaflossingen en verzekeringspremies hypothecair krediet 18 1 Te beoordelen op 31 december van het jaar waarin het krediet werd afgesloten. 2 Te beoordelen op het ogenblik van de betaling van de intresten hypothecair krediet 19

11 Praktisch Bent u geïnteresseerd? Dan moet u het volgende doen om uw droom te realiseren. U stelt uw project voor in het ING-kantoor van uw keuze, waar men u in functie van uw project, uw situatie en uw verwachtingen de beste oplossingen voor uw financiering zal voorstellen, Dankzij de technische hulpmiddelen waarover we beschikken, kan het kantoor verschillende berekeningen van kredieten maken en u een dossier bezorgen met de gegevens van de uitgevoerde simulaties, conform de regels van de Europese Gedragscode. Indien u kiest voor één van de voorgestelde simulaties, kunt u een officiële kredietaanvraag indienen. In de meeste gevallen kan het ING-kantoor onmiddellijk beslissen over uw aanvraag. Indien wij een akkoord bereiken over uw kredietaanvraag, dan bezorgen wij u een aanbodbrief die alle kenmerken en voorwaarden van uw hypothecair krediet bevestigt evenals een aflossingsplan en een ontwerpakte. U ondertekent deze aanbodbrief binnen de maand na uitgifte. We bezorgen de notaris van uw keuze alle informatie die hij nodig heeft voor het opstellen van de akte. Het hypothecair krediet is rond na ondertekening van de authentieke akte bij uw notaris (indien van toepassing). Dit moet gebeuren binnen de geldigheidstermijn van 3 maanden zoals vermeld in het kredietaanbod. Proficiat met uw nieuwe woning. We wensen u veel succes! 2015 hypothecair krediet 20

12 Wij staan altijd tot uw dienst voor meer informatie. Surf naar ing.be/huis of maak een afspraak in uw ING-kantoor. Prospectus hypothecair krediet nr. 20, geldig vanaf 10 april ING België nv Bank Marnixlaan 24, B-1000 Brussel RPR Brussel Btw BE BIC: BBRUBEBB IBAN: BE Verantwoordelijk uitgever: Inge Ampe Sint-Michielswarande 60, 1040 Brussel Editing Team & Graphic Studio Marketing ING Belgium N 04/ hypothecair krediet 22

De fiscus en uw woning

De fiscus en uw woning De fiscus en uw woning Fintro. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan en hypothecaire krediet 4 Fiscale impact van het regime "enige, eigen woning" 8 Fiscale voordelen voor de

Nadere informatie

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD

De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD De fiscus en uw woning GOED GEÏNFORMEERD Inhoud Fiscale voordelen verbonden aan een hypothecair krediet 4 Fiscale impact van het regime 'enige, eigen woning' 10 Fiscale voordelen voor de niet-enige en/of

Nadere informatie

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten

Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Uw referentie inzake hypothecaire kredieten Wettelijk prospectus EDITIE Nr. 15 GELDIG VANAF 17 MAART 2015 Dit prospectus is van toepassing op de kredietaanvragen die werden ingediend bij Elantis N.V. Elantis,

Nadere informatie

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet

Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Aanslagjaar 2012/inkomsten 2011 De fiscaliteit van het hypothecaire woningkrediet Hypothecair woningkrediet: de regeling voor de enige eigen woning (de woonbonus) Als u een woning koopt, bouwt of verbouwt

Nadere informatie

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan

Uw woonkrediet in een overzichtelijk stappenplan Geef uw mening! Dexia Bank maakt jaarlijks tal van brochures om u op een aangename manier informatie te verschaffen. Hebt u echter nog suggesties? Vindt u dat er zaken ontbreken? Of bent u gewoon tevreden?

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Soepel Woonkrediet in de praktijk www.fintro.be GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Hypothecair Krediet voor de particulier

Hypothecair Krediet voor de particulier Prospectus Hypothecair Krediet voor de particulier 01/06/2014 2 Voorwoord Eigenaar worden: één van de belangrijkste beslissingen in uw leven! Deze beslissing vereist een voorafgaande, gedetailleerde en

Nadere informatie

Het nodige geld voor uw eigen huis

Het nodige geld voor uw eigen huis Het nodige geld voor uw eigen huis Het Soepel Woonkrediet in de praktijk FINTRO. GAAT VER, BLIJFT DICHTBIJ. Dromen van een eigen huis of appartement. Huren wordt alsmaar duurder. Veel mensen willen dan

Nadere informatie

Prospectus hypothecair krediet

Prospectus hypothecair krediet Prospectus hypothecair krediet 1 Inhoud INLEIDING... 3 WAT IS EEN HYPOTHECAIR KREDIET?... 4 HOE KOMT EEN HYPOTHECAIR KREDIET TOT STAND?... 6 WELK KREDIET KIEZEN?... 7 DE RENTEFORMULES... 7 Frequentie van

Nadere informatie

KBC-Woongids. Editie 2014

KBC-Woongids. Editie 2014 KBC-Woongids Editie 2014 3 KBC Bank & Verzekering KBC Bank & Verzekering Koestert u koop-, bouw- of renovatieplannen? Dan komt deze KBC-Woongids u ongetwijfeld goed van pas. Hij staat niet alleen boordevol

Nadere informatie

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning

Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Wegwijs in de fiscaliteit van uw woning Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2009 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst FINANCIEN. Ze mag niet

Nadere informatie

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld.

Met huidig bericht wordt enkel ingegaan op een aantal praktische vragen die voor dergelijke, in 2014 gesloten leningen, worden gesteld. Verduidelijkingen omtrent de voorwaarden waaraan in 2014 gesloten leningen moeten voldoen, om in aanmerking te kunnen komen voor de gewestelijke belastingvermindering voor enige woning (woonbonus) Vanaf

Nadere informatie

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT

IK KOOP IK LEEN. De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT IK KOOP IK LEEN De notaris luistert, geeft raad en tekent mee KONINKLIJKE FEDERATIE VAN HET BELGISCH NOTARIAAT 43331_koop-leen_binnenwerk:binnenwerk 11/10/10 11:14 Page a IK KOOP IK LEEN De notaris luistert,

Nadere informatie

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING

BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Vlaanderen is wonen WELKOM BIJ DE VLAAMSE WOONLENING Een woning kopen en een lening aangaan, het is een belangrijke stap. De Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen (VMSW) maakt u graag wegwijs bij deze

Nadere informatie

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd

Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Wat moet u doen na het overlijden van een dierbare? goed geïnformeerd Inhoud Inleiding 3 Overlijden van een naaste 4 Verplichtingen van de bank 6 Het pensioen van de overledene 9 De regeling van de nalatenschap

Nadere informatie

Een woning of bouwgrond kopen

Een woning of bouwgrond kopen Een woning of bouwgrond kopen WOONINFOWIJZER 2 1 In dit land waar volgens een gezegde iedere inwoner met een baksteen in de maag geboren wordt, is het kopen van een woning misschien niet de meest voor

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten

Nalatenschap: alles wat u moet weten Nalatenschap: alles wat u moet weten 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden we geconfronteerd

Nadere informatie

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen?

BELASTINGAANGIFTE. Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? DINSDAG 16 JUNI 2015 BELASTINGAANGIFTE 2015 Tips om duizenden euro s te besparen Uw woonlening na de zesde staatshervorming Wat met uw buitenlandse rekeningen? 2 BELASTINGAANGIFTE 2015 DE STANDAARD Nog

Nadere informatie

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt

Woninggids. Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt Woninggids Informatie en praktische tips voor wie bouwt, verbouwt of koopt editie 2001 WONINGGIDS WOORD VOORAF Woord vooraf Geachte cliënt, Voor u ligt de nieuwe Centea Woninggids. Deze gids is een belangrijke

Nadere informatie

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet?

Successieplanning. Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Hebt u de stap al gezet? Successieplanning Plan uw successie, voor uw erfgenamen en uzelf 02 Complexe materie, regionaal verschillend 04 De basisprincipes van het erfrecht 06 Wat zit

Nadere informatie

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht

Dossier successieplanning en vermogensoverdracht Dossier successieplanning en vermogensoverdracht ARGENTA BANK- EN VERZEKERINGSGROEP NV, BELGIËLEI 49-53, 2018 ANTWERPEN 2/35-09-12-2013 Colofon Antwerpen, 9 december 2013 Verantwoordelijk uitgever: Anne

Nadere informatie

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD

Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Echtscheiding en uw bankzaken GOED GEINFORMEERD Inhoud Uit elkaar 3 Stap 1: De financiële tegoeden en schulden 4 Stap 2: Ik informeer me 7 Stap 3: Mijn bank 10 Stap 4: Mijn banktegoeden 12 Stap 5: De tegoeden

Nadere informatie

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven

HYPOTHECAIR KREDIET. Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven HYPOTHECAIR KREDIET Dirk MICHIELS Geassocieerde notaris Gastdocent KU Leuven 1. Inleiding 1. De meeste hypothecaire kredieten worden beheerst door de Wet van 4 augustus 1992 op het hypothecair krediet

Nadere informatie

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap

Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Optimalisatie onroerend goed: met of zonder vennootschap Fiscale behandeling van de opbrengsten en kosten: privé versus vennootschap Opbrengsten en kosten van onroerende goederen in de personenbelasting

Nadere informatie

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking

Nalatenschap: alles wat u moet weten. ing.be/privatebanking Nalatenschap: alles wat u moet weten ing.be/privatebanking 1 Inleiding Als één van onze dierbaren overlijdt, bevindt ieder van ons zich in een kwetsbare positie. Zeker op emotioneel vlak. Bovendien worden

Nadere informatie

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014

PROSPECTUS LENINGEN. Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 VLAAMS WONINGFONDS cvba de Meeûssquare 26-27 1000 BRUSSEL PROSPECTUS LENINGEN Deze prospectus is van toepassing vanaf 1 januari 2014 De hier omschreven leningen zijn onderworpen aan het besluit van de

Nadere informatie

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan

Krediet kost geld. Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Krediet kost geld Gids over banken, krediet en de kosten daarvan Wat vindt u in deze gids? Banken en kredietverlening zijn niet meer weg te denken uit het leven van de consument. Banken spannen zich sterk

Nadere informatie

Februari 2013. Het consumentenkrediet

Februari 2013. Het consumentenkrediet Februari 2013 Het consumentenkrediet INHOUDSTAFEL 2 Voorwoord Deze brochure bevat toelichtingen bij de Belgische regelgeving over het consumentenkrediet. Ze kan echter niet als een vervanging van de wettekst

Nadere informatie

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening

Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Belastingvermindering voor energiebesparende investeringen Groene lening Federale Overheidsdienst FINANCIEN - 2011 - Deze brochure werd opgesteld door een werkgroep amb te na ren van de Federale Overheidsdienst

Nadere informatie

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd

De Vlaamse successierechten voor u gekaderd De Vlaamse successierechten voor u gekaderd (1) Hoeveel moet u betalen als u erft? Colofon Brochure Vlaamse successierechten Wettelijk depot D/2012/3241/111 VU Hedwig Van der Borght, secretaris generaal

Nadere informatie