Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015"

Transcriptie

1 Bepaal uw fiscale koers Belastingplan september 2014

2 Voorwoord De troonrede en de Miljoenennota bevatten zij het voorzichtig gesteld goede berichten. Het herstel van de economie is weliswaar kwetsbaar, maar zet zich door. De overheidsfinanciën lopen weer in de pas met de Europese begrotingsnormen en er is weer enige ruimte voor lastenverlaging. Als we kijken naar het Belastingplan 2015 zien we niet veel verrassingen. Veel van de maatregelen waren al aangekondigd of uitgelekt. De minimale lastenverlichting op arbeid valt ronduit tegen. Voor de wordt het wat rooskleuriger, maar voor de werkgever verandert er weinig. Uit de kamerbrief Keuzes voor een beter belastingstelsel van staatssecretaris Wiebes van Financiën spreekt wel ambitie, maar hij schrijft er ook meteen bij dat voor die ambities nog geen financiële ruimte is gevonden. Daarbij is er ook geen tijdpad opgenomen voor de fiscale hervormingen. Een deel van de ambities van Wiebes, zoals lagere lasten op arbeid en ondernemen en het verbeteren van het vestigingsklimaat in Nederland, staat ook op onze verlanglijst. Net zoals het verschuiven van belastingdruk van arbeid en ondernemen naar consumptie en het vereenvoudigen van complexe regelingen. Wij zien graag dat de belasting op consumptie geleidelijk wordt verhoogd door de gefaseerde invoering van één btw-tarief, in ruil voor verlaging van de belastingdruk op arbeid en ondernemen. Een eenvoudiger belastingregime vraagt dus om een herziening van de belastingheffing van ondernemingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Wij pleiten voor een onderzoek naar onder andere het nut van de vennootschapsbelasting in de totale belastingmix en een (meer) neutrale behandeling van eigen en vreemd vermogen. U merkt dat we nogal wat wijzigingen zouden willen zien. In onze gesprekken met belangenorganisaties, politiek, bestuurders en media zullen we deze uit blijven dragen. Prinsjesdag blijft echter een belangrijke dag in het proces om uw fiscale koers te bepalen. Vandaar dat wij de belangrijkste (fiscale) maatregelen uit het Belastingplan 2015 voor u op een rij zetten. Daarbij ligt de nadruk op wat deze voorstellen voor u betekenen en welke actie u kunt ondernemen. Per maatregel kunt u aan de hand van iconen in één oogopslag zien wat de impact is. In de komende maanden, tijdens de parlementaire behandeling, kunt u via de site blijf op de hoogte alle wijzigingsvoorstellen terugvinden. Amsterdam, 16 september 2014 Sytso Boonstra Voorzitter van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Per maatregel kunt u aan de hand van iconen in één oogopslag zien wat de impact is. Een herstructureringswijziging heeft veel impact voor u of uw onderneming. U kunt hierbij denken aan het opzetten van nieuwe processen die (mogelijk veel) implementatietijd vergen. Een maatregel met financiële impact, bijvoorbeeld een wijziging in de aftrekbaarheid van de hypotheekrente of bedrijfskosten. Wijziging die moet worden doorgevoerd in de administratie zoals payroll- en financiële administratie. van de overheid waarbij de spelregels wijzigen. Dit is een minder verregaande variant dan de herstructureringswijziging. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

3 Context Bedrijfsleven profiteert van economisch herstel In het bedrijfsleven ontwikkelen de en industriële productie zich al enige tijd positief. Dit is vooral te danken aan de sterke export. Ook het producentenvertrouwen vertoont een stijgende lijn en stond in juli 2014 op het hoogste niveau in drie jaar. Het CPB gaat voor 2015 uit van een verdere stijging van de bedrijfs, productie en export. Het planbureau doet de aanname dat het conflict in Oekraïne niet verder escaleert. In de brief Werken aan groei kondigt het kabinet verschillende maatregelen aan om de concurrentiepositie en wendbaarheid van onze economie te verbeteren, waarbij stimulering en facilitering van innovatie in het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Financieringsinitiatieven voor het mkb Het afgelopen jaar heeft de Nederlandse overheid verschillende initiatieven in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat het mkb kan beschikken over het benodigde krediet. Begin juli presenteerde het kabinet het Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering. Hierin neemt het maatregelen om het aanbod van risicodragend kapitaal aan het mkb te vergroten, het financieringsaanbod te verbreden en de marktwerking rond mkb-financiering en de bestaande overheidsinstrumenten te verbeteren. Voorbeelden van initiatieven, waarvan een aantal binnen het actieplan valt, zijn: oprichting van een Achtergestelde Leningenfonds door middel van een garantstelling van 500 miljoen euro; extra impuls van 100 miljoen euro aan via business angels en participatiemaatschappijen (Dutch Venture Initiative); beschikbaarstelling door de overheid van 400 miljoen euro aan garanties voor de start van nieuwe aanbieders van mkbfinanciering; verbreding van het financieringsaanbod van microfinanciering organisatie Qredits door de maximale lening die kan worden verstrekt te verhogen tot euro en door het verstrekken van rekening-courant mogelijk te maken; vergroting van de investering van de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) in Nederland; en oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling (NII). Het kabinet heeft in de Miljoenennota helaas weinig aandacht voor fiscale maatregelen om ondernemerschap te stimuleren en om de administratieve lasten van ondernemers te verlagen. Ondernemers zijn de aanjagers van de economie. Ze onderscheiden zich door risico s te nemen, te investeren en s in dienst te nemen. De fiscale faciliteiten dienen daarom meer te worden toegesneden op de behoeften van ondernemers. Daling werkloosheid en koopkrachtverbetering voor huishoudens De Nederlandse huishoudens hebben al zes jaar te maken met onzekerheden op het gebied van werk, wonen en pensioen. Door de verschillende tekenen van economisch herstel hebben huishoudens in de eerste helft van 2014 meer vertrouwen in de algemene economische situatie gekregen. Ook lijkt de periode van vrijwel onafgebroken krimp van de consumptie achter ons te liggen. Volgens het CPB gaan de meeste groepen er in 2015 qua koopkracht gemiddeld licht op vooruit. Aannames hierbij zijn dat de inflatie volgend jaar laag blijft, dat de cao-lonen met gemiddeld 1,5 procent stijgen en dat de pensioenpremies dalen. Voor de meeste gepensioneerden blijft koopkrachtwinst echter uit, doordat de indexatie van veel pensioenen in 2015 achterblijft bij de inflatie. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

4 De arbeidsmarkt reageert vertraagd op de herstellende economie. Naar verwachting stijgt de werkloosheid in 2014 eerst nog licht om in 2015 te dalen. De stijging in 2014 is vooral te wijten aan het verminderde aantal banen in de zorg. Daarnaast richten bedrijven zich in 2014 eerst op een betere benutting van de aanwezige productiecapaciteit voordat ze nieuwe medewerkers aannemen. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 heeft het kabinet voor 2014 en 2015 een bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor cofinanciering van sectorplannen om de werkloosheid terug te dringen. In mei 2014 maakte minister Asscher bekend dat er in de eerste tranche voor een bedrag van ruim 230 miljoen euro aan sectorplannen is goedgekeurd. De betreffende sectoren leggen zelf minimaal hetzelfde bedrag bij. De aanvraagtermijn van de tweede tranche eindigde op 31 mei Een derde tranche van de sectorplannen richt zich specifiek op het bevorderen van van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk. Daarnaast introduceert het kabinet binnen de sectorplannen in 2015 de brug-ww om van-werk-naar-werk te stimuleren. Dit moet baanwisselingen waarbij sprake is van substantiële omscholing in de richting van groeiberoepen en sectoren vergroten. Het is echter de vraag of met deze plannen op korte termijn veel vaste contracten kunnen worden gerealiseerd zolang er geen extra werk ontstaat. Voor meer werkgelegenheid zijn vooral economische groei en lagere arbeidslasten nodig. Licht herstel woningmarkt Verschillende geluiden duiden op het doorzetten van het herstel van de woningmarkt. De huizenprijzen zijn de afgelopen maanden licht gestegen en het aantal woningverkopen neemt sinds medio vorig jaar weer toe, onder meer geholpen door de lage rente en de tijdelijke schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2015 geen verlenging aangekondigd van de succesvolle schenkingsvrijstelling. Volgens De Nederlandsche Bank staat bijna één op de drie hypotheken nog onder water. Met name de jonge woningbezitters, waar het onder water -probleem het grootst is, zullen de komende jaren nog kwetsbaar blijven. In de Miljoenennota 2014 gaf het kabinet aan dat het de mogelijkheden om een Nationale Hypotheekinstelling (NHI) ter stimulering van de woningmarkt op te richten zou bezien. Deze NHI moet het voor institutionele beleggers aantrekkelijker maken om kredieten te financieren. In december 2013 maakte het kabinet bekend dat de NHI zich alleen richt op nieuwe hypotheken en hypotheken die aan het einde van hun rentevaste periode zijn. De NHI lost het restschuldprobleem niet op. Hopelijk kunnen starters wel op redelijke termijn profiteren van de beoogde gevolgen van de NHI plannen. Op het moment van schrijven is het volledige Inrichting- en Realisatieplan (IRP) van de NHI nog niet aangeboden aan de Tweede Kamer. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

5 Werkgever/ Wijzigingen werkkostenregeling Actie: Inventariseren en voorbereiden overstap naar gewijzigde werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2015 bent u als werkgever verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. Het Belastingplan voorziet niet in een voorstel om de overgangstermijn te verlengen, maar bevat wel een aantal voorgestelde wijzigingen. Deze liggen overigens volledig in lijn met de brief van het Ministerie van Financiën van 3 juli Het is daarom verstandig te inventariseren of u klaar bent voor het invoeren van de werkkostenregeling en daarbij rekening te houden met de voorgestelde aanpassingen in de maatregelen. De volgende wijzigingen worden voorgesteld voor de werkkostenregeling. Het percentage van de vrije ruimte wordt verlaagd naar 1,2 procent (2014: 1,5 procent). Het noodzakelijkheidscriterium gaat gelden voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Indien u als werkgever in redelijkheid van mening bent dat een dergelijke voorziening noodzakelijk is voor uw bedrijfsvoering, is onder nadere voorwaarden géén sprake van (belastbaar) loon. Een overschrijding van de vrije ruimte mag jaarlijks na afloop van het kalenderjaar in één keer worden vastgesteld en afgedragen tegelijk met de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar. Er komt een gerichte vrijstelling voor kortingen op branche-eigen producten, vergelijkbaar met de oude regeling voor producten eigen bedrijf. Er komt een concernregeling voor de werkkostenregeling op grond waarvan voor de vennootschappen binnen het concern één collectieve vrije ruimte wordt gecreëerd. U mag als werkgever zelf kiezen of u de concernregeling wel of niet toe past. De regeling geldt voor alle concernonderdelen die gedurende het volledige kalenderjaar voldoen aan de (direct of indirect) eigendomseis van ten minste 95 procent. Er komt een gerichte vrijstelling voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor momenteel al een nihil-waardering geldt. Op deze manier wordt het fiscale onderscheid tussen het vergoeden en verstrekken van deze voorzieningen weggenomen. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

6 Aanpassingen gebruikelijkloonregeling Fiscaal voordeel personeelsleningen vervalt mogelijk Introductie brug-ww Wijzigingen WW Actie: Opnieuw vaststellen omvang gebruikelijk loon Indien u werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin u (of uw partner) een aanmerkelijk belang heeft, heeft u te maken met de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. Per 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het loon van de DGA voortaan getoetst moet worden aan het loon van de met de meest vergelijkbare dienstbetrekking in plaats van een soortgelijke dienstbetrekking (huidige criterium). De doelmatigheidsmarge wordt daarnaast verlaagd naar 25 procent (momenteel 30 procent). Bij de vaststelling van de hoogte van het gebruikelijkloon is nu ook het hoogste loon van de overige ( gewone ) s van belang. De groep s waarvan het loon in dat kader in aanmerking genomen moet worden, wordt uitgebreid. Deze uitbreiding is met name van belang voor partners binnen samenwerkingsverbanden (belastingadviseurs, advocaten, medici, architecten). Voor het jaar 2015 geldt een overgangsregeling in dit kader. Actie: Bestaande personeelsleningen voor eigen woningen inventariseren Heeft u als werkgever renteloos een lening aan uw s verstrekt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning van uw s, dan mag het rentevoordeel nu onder voorwaarden op nihil worden gewaardeerd. In april van dit jaar heeft de Minister van Financiën aangegeven dat hij deze regeling wil afschaffen. In het Belastingplan is aangegeven dat deze wijzigingen later dit jaar worden uitgewerkt in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet Naar verwachting zal hierdoor per 1 januari 2015 een fiscaal gunstigere regeling voor u en uw s komen te vervallen. Onbekend geen einddatum Actie: Beoordelen of dit toegepast kan worden bij de werving van nieuwe s Nieuw per 1 januari 2015 is de introductie van de zogenoemde brug-ww. Met deze maatregel worden werkgevers ondersteund om het traject van-werk-naar-werk te bevorderen. De betrokken behoudt zijn WW-uitkering gedurende zijn (om)scholing. Voor de gewerkte uren ontvangt de daarnaast een salaris. Dit leidt tot een verlaging van de transitiekosten voor de nieuwe werkgever. Daarnaast wordt in 2015 en 2016 het recht op kinderopvangtoeslag tijdens werkloosheid verlengd van drie naar zes maanden. Hierdoor kunnen ouders langer gebruik maken van gesubsidieerde kinderopvang tijdens het zoeken naar een baan. Actie: Impact bepalen voor s In het al aangenomen wetsvoorstel Wet werk en zekerheid is een aantal wijzigingen rondom de WW opgenomen. De volgende wijzigingen worden versneld ingevoerd per 1 juli 2015, in plaats van 1 januari Er wordt overgegaan van een urenverrekening naar een inkomensverrekening, zodat werken vanuit de WW altijd loont. Bovendien geldt vanaf die datum dat alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid na zes maanden WW-uitkering als passende arbeid gaat gelden. De eveneens in het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid opgenomen maatregel voor de geleidelijke inkorting van de maximale WW-duur van 38 tot 24 maanden (1 april 2019), gaat wel op 1 januari 2016 in. Werkgevers houden de ruimte om binnen de CAO afspraken te maken over een eventuele aanvulling tot 38 maanden voor eigen rekening van de werkgever. 1 juli april 2019 Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

7 Onderneming Ook de overheid gaat vennootschapsbelasting betalen Stichtingen en verenigingen met meerdere ondernemingen Belastingrente en dividendbelasting Actie: Breng in kaart welke activiteiten als onderneming gelden Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen worden vanaf 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor zover zij een onderneming drijven volgens het uitgangspunt belasttenzij. Ook de afzonderlijke ondernemingen van de rijksoverheid worden belastingplichtig. Als er meerdere ondernemingen zijn, dan worden deze geacht één onderneming te vormen. Onder voorwaarden gelden vrijstellingen, bijvoorbeeld voor academische ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en zeehavens. Daarnaast gelden voor publiekrechtelijke rechtspersonen vrijstellingen voor interne activiteiten, overheidstaken en samenwerkingsverbanden. Voor privaatrechtelijke overheidslichamen kan een vrijstelling voor quasi-inbesteding van toepassing zijn. Door de nieuwe systematiek worden circa entiteiten voor het eerst belastingplichtig. 1 januari 2016 geen einddatum Als uw stichting of vereniging meerdere ondernemingen drijft, dan worden deze geacht één onderneming te vormen. Een van de gevolgen is dat de resultaten uit die verschillende ondernemingsactiviteiten worden gesaldeerd. Dit bestaande beleid wordt nu voor de jaren vanaf 2016 vastgelegd in de wet. 1 januari 2016 geen einddatum Laag btw-tarief op verbouwing en renovatie woningen verlengd tot 1 juli 2015 Actie: Let goed op de afrondingsdatum van uw verbouwingswerkzaamheden om te kunnen profiteren van dit verlaagde btw-tarief Als u werkzaamheden verricht aan bestaande woningen (ouder dan twee jaar), dan blijft nog een half jaar langer het lage btw-tarief (6 procent) gelden over de arbeidscomponent. Op de werkzaamheden die u na 1 juli 2015 afrondt, betaalt u weer het standaardtarief van 21 procent. 1 maart juni 2015 Actie: Betaal uw dividendbelasting tijdig Te late betalingen van dividendbelasting zijn niet langer vrijgesteld van belastingrente. Andersom geldt ook: de fiscus betaalt per 1 januari 2015 ook rente aan u bij teruggaven van dividendbelasting. Deze nieuwe regels gelden met ingang van 1 januari 2015, maar hebben een terugwerkende kracht naar eerdere jaren. Btw-vrijstelling voor intramurale zorg ook als de zorginstelling winst beoogt Actie: Medische dienstverleners moeten hun factuur systemen, boekhoudsystemen en in sommige gevallen hun prijsstelling tijdig aanpassen Voor de btw-vrijstelling van het verplegen en verzorgen van in een inrichting (ziekenhuis e.d.) opgenomen personen ( intramurale zorg ) geldt nu de voorwaarde dat de instellingen geen winst mogen beogen. Dit geldt ook voor de met deze verzorging nauw samenhangende prestaties zoals het verstrekken van voedsel en drank, geneesmiddelen en verbandmiddelen. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

8 Per ingangsdatum van deze wijziging vervalt de voorwaarde van niet-winst beogen voor de toepassing van deze vrijstelling op de genoemde intramurale zorg en daarmee nauw samenhangende prestaties. Daarmee mogen winst beogende instellingen die dergelijke diensten verrichten, geen btw meer berekenen en mogen zij de btw op de kosten van deze diensten niet langer in aftrek brengen. Dit zou invloed kunnen hebben op de prijsstelling van bepaalde diensten. De wijziging is gekoppeld aan de inwerkingtreding Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medischspecialistische zorg (beoogd 1 januari 2015). Buitenlandse geldboetes niet langer aftrekbaar Een geldboete die door een buitenlandse overheid of overheidsinstelling aan uw onderneming wordt opgelegd, is vanaf 2015 niet meer aftrekbaar van de winst. Hiermee vervalt het verschil in behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse geldboetes. De aftrekbeperking geldt voor alle boetes, waaronder strafrechtelijke, tuchtrechtelijke, bestuursrechterlijke en verkeersboetes. Ook schikkingen die u met buitenlandse overheden treft, kunt u niet meer in aftrek brengen. Indien u aan s opgelegde buitenlandse boetes vergoedt, vormt deze vergoeding belastbaar loon dat niet in aanmerking komt voor eindheffing. Aftrekbare vergoeding tier 1- kapitaal voor verzekeraars Actie: Controleer of aan de voorwaarden is voldaan Als verzekeraar kunt u onder voorwaarden de betaalde vergoedingen over specifieke aanvullende tier 1-kapitaalinstrumenten vanaf 2015 in mindering brengen op de winst. Eerder dit jaar is al voorgesteld om aanvullend tier 1-kapitaal bij banken te behandelen als vreemd vermogen. Dat betekent dat de vergoeding over die instrumenten bij de bank onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is en bij de ontvanger wordt belast. Een soortgelijke bepaling gaat nu ook voor verzekeraars gelden. 1 januari geen einddatum Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

9 Particulier Verhoging eerste tariefschijf loon- en inkomstenbelasting Het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting gaat in 2015 omhoog van 36,25 naar 36,50 procent. Deze verhoging is kleiner dan wat in het Belastingplan 2014 stond (36,76 procent). De tarieven in de overige belastingschijven veranderen niet. 1 januari december 2015 Snellere afbouw algemene heffingskorting De door u verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen worden verminderd met onder meer de algemene heffingskorting. De hoogte van deze belastingkorting neemt af naarmate uw inkomen hoger is. Het voorgestelde afbouwpercentage voor de algemene heffingskorting neemt voor 2015 toe naar 2,32 procent en voor belastingjaar 2016 en later naar 3,32 procent. De algemene heffingskorting komt daarmee voor 2015 uit op een bedrag van maximaal euro en minimaal euro. 1 januari december 2017 Arbeidskorting hoger Als u arbeidsinkomen ontvangt, heeft u veelal recht op een vermindering van de verschuldigde belasting en premies volksverzekeringen in de vorm van de arbeidskorting. Uw werkgever houdt hiermee rekening bij de inhoudingen op uw salaris. Vanaf een bepaald inkomensniveau neemt de hoogte van de arbeidskorting evenredig af naarmate uw inkomen stijgt. Deze afbouwgrens wordt voor 2015 verhoogd tot Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

10 circa euro. Voor 2016 en 2017 volgen verdere verhogingen. Voor 2015 komt de arbeidskorting hierdoor uit op een bedrag van maximaal euro en minimaal 184 euro. 1 januari december 2017 Heffingskorting bij immigratie en emigratie Als u een gedeelte van het jaar in Nederland woont, ontvangt u in 2015 toch het volledige belastingdeel van de heffingskorting. Momenteel is hiervoor in principe vereist dat u het gehele jaar in Nederland woonachtig bent. Vanaf belastingjaar 2016 zal het belastingdeel van de heffingskorting tijdsevenredig worden toegekend voor de periode dat u in Nederland heeft gewoond. Zogenoemde kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen worden voor bovenstaande regels gelijkgesteld met inwoners van Nederland. De heffingskorting voor de premie volksverzekeringen wordt overigens al sinds 1 januari 2013 tijdsevenredig vastgesteld. Dit op basis van het gedeelte van het jaar dat iemand in Nederland sociaal verzekerd is. 1 januari geen einddatum Aantal kindregelingen teruggebracht Actie: Beoordeel met welke wijzigingen u te maken krijgt Maakt u nu gebruik van een van de bestaande (fiscale) kindregelingen, dan krijgt u per 1 januari 2015 te maken met een aantal wijzigingen. Per 1 januari 2015 wordt het aantal kindregelingen teruggebracht van elf naar vier: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen; de aanvulling voor alleenstaande ouders met een uitkering, de (aanvullende) alleenstaande ouderkortingen, WTOS17-, LOK, de ouderschapsverlofkorting en de TOG verdwijnen of gaan op in de vier resterende (aangepaste) regelingen. Het doel van deze versobering is om de financiële tegemoetkoming voor alle alleenstaande ouders met een laag inkomen werkend of met een uitkering te harmoniseren. 1 januari december 2015 Ouderenkorting vrijwel hetzelfde gebleven Indien u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, komt u in aanmerking voor de ouderenkorting. Deze korting bedraagt euro (2014: 1032) indien uw inkomen in 2015 niet hoger is dan euro. Bij een hoger inkomen bedraagt deze korting 152 euro. De ouderenkorting neemt vanaf 2016 af met 83 euro op jaarbasis. 1 januari december 2016 Geen ouderentoeslag in box 3 vanaf 2016 Actie: Controleer uw box 3-positie Bent u een pensioengerechtigde oudere met in 2014 een box 1-inkomen van maximaal euro en heeft u in 2014 een box 3- vermogen van maximaal euro? In de huidige situatie blijft dan een groter deel van uw box 3-vermogen onbelast dan bij andere belastingplichtigen. Deze tegemoetkoming voor ouderen wordt vanaf 2016 afgeschaft. 1 januari 2016 geen einddatum Wijziging afbouw kindgebonden budget Actie: Beoordeel met welke wijzigingen u te maken krijgt Indien u gebruik maakt van het kindgebonden budget kunt u per 1 januari 2015 met een aantal wijzigen te maken krijgen. De uit te keren bedragen worden hoger en alleenstaande ouders krijgen (maximaal) euro extra door de introductie van de alleenstaande ouderkop. Daarnaast wordt uw toetsingsinkomen gerelateerd aan het minimumloon. Dit betekent dat de toeslag vanaf een inkomen van euro in stappen omlaag gaat. Nu begint de afbouw pas bij euro. Er wordt dus eerder overgegaan tot afbouw van het kindgebonden budget, maar de afbouw zal tegen een lager percentage gaan. Dit percentage daalt van 7,6 procent naar 6,75 procent. De uitsluiting van ouders met een eigen vermogen (box 3-vermogen) van meer dan euro (na toepassing van het heffingsvrije vermogen) blijft in stand. 1 januari december 2015 Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

11 Pensioen Afkoopmogelijkheid lijfrenten voor langdurig arbeidsongeschikten Invoering nettopensioen en nettolijfrente Fiscaal vriendelijk afkopen volledige levenslooptegoed kan opnieuw Actie: Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u onderzoeken of u u aan de voorwaarden voldoet om nu al over uw lijfrentekapitaal te beschikken Per 1 januari 2015 wordt het voor langdurig arbeidsongeschikten mogelijk de lijfrente(n) geheel of gedeeltelijk af te kopen zonder dat hierover revisierente verschuldigd is. Het lijfrentekapitaal is daarmee niet langer alleen een inkomensvoorziening voor de oude dag, maar kan ook worden ingezet als inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. Aan de afkoopmogelijkheid zijn wel voorwaarden gesteld. Zo geldt onder meer een maximaal toegestaan afkoopbedrag per kalenderjaar. Over de afkoopsom wordt op de reguliere wijze loonheffingen ingehouden. De afkoopmogelijkheid gaat overigens ook gelden voor de nettolijfrente die per 1 januari 2015 wordt geïntroduceerd. Actie: Ga na of u als werkgever voor uw s een netto spaarfaciliteit wilt introduceren Per 1 januari 2015 worden de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw voor uw s ingeperkt. De maximale opbouwpercentages worden lager. Ook kan een, voor zover zijn inkomen hoger is dan euro, niet langer met fiscale ondersteuning pensioen opbouwen. Een alternatief voor uw s met een inkomen boven een bedrag van euro is een nieuwe vrijwillige netto-spaarfaciliteit. Dit kan in de vorm van nettopensioen of een nettolijfrente. De inleg is niet fiscaal aftrekbaar en de uitkeringen blijven onbelast. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, geldt voor beide varianten een box 3- vrijstelling voor uw. De maximale netto-premie-inleg is leeftijdsafhankelijk. Nettopensioen kan worden uitgevoerd door pensioenfondsen en verzekeraars. De lijfrentevariant door verzekeraars en banken. Actie: Bekijk of dit voor u een aantrekkelijke mogelijkheid is In 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. In 2013 bestond de mogelijkheid het volledige tegoed op te nemen (tot de aanspraken op 31 december 2011). Slechts 80 procent was dan belast. In 2015 wordt deze mogelijkheid opnieuw geboden voor het op 31 december 2013 aanwezige tegoed. 1 januari december 2015 Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

12 Vastgoed Uitbreiding aftrekbaarheid restschulden Indien uw eigen woning wordt verkocht, is het mogelijk dat er een restschuld overblijft. Per 1 januari 2015 wordt de maximale fiscaal aftrekbare periode voor dergelijke restschulden verlengd van 10 naar 15 jaar. Volledigheidshalve merken wij op dat bovenstaande maatregel wel is opgenomen in de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2015, maar (nog) niet is uitgewerkt in het huidige wetsvoorstel. 1 januari geen einddatum Hypotheekrenteaftrek meerdere woningen naar drie jaar Indien u uw voormalige woning te koop heeft staan maar deze nog niet heeft verkocht, kunt u gedurende een bepaalde periode voor meerdere woningen hypotheekrenteaftrek genieten. Dit geldt zowel voor een oude woning die nog te koop staat als een nieuwe woning die leegstaat in afwachting van bewoning. De maximale aftrektermijn wordt voor beide situaties per 1 januari 2015 structureel op drie jaar gesteld. Ook blijft definitief de mogelijkheid bestaan om opnieuw hypotheekrenteaftrek te krijgen voor een te koop staande woning die eerder tijdelijk werd verhuurd. 1 januari geen einddatum Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

13 Afdrachtvermindering S&O alleen voor ondernemingen Actie: Beoordeel of u nog in aanmerking komt voor de regeling Maakt u voor uw gebruik van de afdrachtvermindering in de loonbelasting voor S&O dan krijgt u per 1 januari 2015 te maken met wijzigingen. Voortaan kunt u alleen nog een beroep doen op de afdrachtvermindering S&O als u een onderneming drijft. Het contractonderzoek door publieke kennisinstellingen wordt uit de S&O-afdrachtvermindering gehaald. Research en Development Aftrek blijft 60% Als uw onderneming - behalve loon - kosten maakt die direct toerekenbaar zijn aan door uw eigen personeel verricht onderzoek op het gebied van innovatie, heeft u recht op een extra aftrekpost. De Research en Development Aftrek (RDA) bedraagt een percentage van die kosten. Voor 2015 is dit voorlopig vastgesteld op 60 procent, hetzelfde percentage als vorig jaar. ens wil het kabinet naar aanleiding van signalen uit het bedrijfsleven onderzoeken of de RDA met ingang van 2016 met de Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)-afdrachtvermindering kan worden samengevoegd tot één geïntegreerde regeling. 1 januari december 2015 Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

14 Handhaving heffingsplafond belasting op leidingwater Voor de belasting op leidingwater blijft, zoals al eerder aangekondigd, het heffingsplafond van 300 m² en de bestaande tariefstructuur gehandhaafd. Er komt dus geen degressieve tariefstructuur. Dit bestaande beleid wordt nu voor de jaren vanaf 2015 vastgelegd in de wet. Afvalstoffenbelasting nu ook voor verbranden afval, maar tarieven omlaag Per 1 januari 2015 zijn zowel het storten als het verbranden van afval belast met afvalstoffenbelasting tegen een tarief van 13 euro per ton. Tot nu toe bleef verbranding onbelast, terwijl het tarief voor storten nu nog 17 euro per ton is. Afval dat wordt gerecycled, zal niet worden belast. ens wordt afval dat ter verbranding wordt aangeboden voor het opwekken van energie ook gewoon in de heffing betrokken. Verder geldt vanaf 1 januari 2015 een uitzondering voor afvalstoffen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn overgebracht. Hierover wordt geen afvalstoffenbelasting geheven. Energiebelasting omhoog De tarieven voor de energiebelasting gaan omhoog, zowel voor aardgas als voor elektriciteit. Het tarief voor de eerste m³ aardgas en de eerste kwh elektriciteit per twaalf maanden blijft gelijk. Bij hoger verbruik gaan de tarieven voor de volgende twee schijven voor zowel aardgas als elektriciteit omhoog. Het tarief voor de hoogste schijven (meer dan m³ aardgas en meer dan kwh elektriciteit) blijft gelijk. Deze verhogingen worden in 2017 overigens weer wat gematigd. Het bedrag aan vermindering van de belasting voor de levering van energie aan woningen en andere gebouwen met een verblijfsfunctie gaat zowel in 2015 als in 2016 en 2017 omlaag. Dit betekent dat de verschuldigde energiebelasting voor de levering aan deze gebouwen nog verder omhoog gaat. Het gaat hierbij overigens om verhogingen van (afgerond) 6 euro, 1 euro en 2 euro per jaar. Daarnaast komt de vermindering voor de levering van energie aan andere onroerende zaken zonder verblijfsfunctie te vervallen. Verder is de toepassing van het verlaagde tarief voor duurzaam zelf-opgewekte stroom per 1 januari 2015 uitgebreid met de categorie ondernemers en geldt dit tarief vanaf die datum niet meer alleen voor energie voor woningen, maar voor alle onroerende zaken. 1 januari 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017 geen einddatum Rentevergoeding over teruggaven op basis van EU-recht Actie: Vraag om een rentevergoeding bij een belastingteruggave Als u op grond van het EU-recht een belastingteruggave krijgt, heeft u recht op een rentevergoeding. U moet wel binnen zes weken na de teruggave een verzoek doen. Voor oude gevallen geldt dat u tot zes weken na 1 januari 2015 een verzoek kunt indienen. Ook nu kunt u al om een rentevergoeding vragen. Op dit moment is het recht op een rentevergoeding gebaseerd op uitspraken van de rechter. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

15 Contactgegevens Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze publicatie, neem dan contact op met uw PwC-belastingadviseur of het Knowledge Centre Tax & HRS. Knowledge Centre Tax & HRS Telefoon: +31 (0) Mail: Bij PwC in Nederland werken ruim mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma s in 158 landen met meer dan mensen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op PwC is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze firms het wereldwijde PwC-netwerk. In dit document wordt met PwC gedoeld op het wereldwijde PwC-netwerk of, als dit uit de context voorvloeit, op individuele member firms van het PwC-netwerk. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op voor meer informatie. De inhoud van deze publicatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld en bevat geen professioneel advies en mag dan ook niet als een substituut daarvoor worden beschouwd. PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van de inhoud van deze publicatie al of niet wordt gehandeld dan wel anderszins besluiten worden genomen PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Alle rechten voorbehouden. PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op voor meer informatie. Icons from and Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015

Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015 Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015 16 september 2014 www.pwc.nl/prinsjesdag Voorwoord De troonrede en de Miljoenennota bevatten zij het voorzichtig gesteld goede berichten. Het herstel van de economie

Nadere informatie

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM

Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Het Belastingplan 2015 is op Prinsjesdag naar de Tweede Kamer gestuurd. In deze nieuwsbrief (die is opgesteld door Bureau Vaktechniek Fiscaal van RSM Nederland) informeren wij u op hoofdlijnen over de

Nadere informatie

Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015

Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015 Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015 18 december 2014 www.pwc.nl/prinsjesdag Voorwoord De parlementaire behandeling van het Belastingplan 2015 is rustig verlopen. Wel was voorafgaand aan en tijdens

Nadere informatie

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1)

Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Nieuwsbrief Miljoenennota 2015 (deel 1) Prinsjesdag 2014 (deel 1) In deze nieuwsbrief staan de belangrijkste gevolgen van Prinsjesdag 2014 beschreven. Let wel, deze aangekondigde maatregelen moeten nog

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting

Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015. Teruggaaf BTW op rekeningnummer derde. Per 1 januari 2015 vervalt de tenaamstellingsverplichting TB Administratie administratie en advieskantoor Prinsjesdag 2014 en het belastingplan 2015 Overheidslichamen vpb-plichtig Per 1 januari 2015 zijn overheidslichamen met economische activiteiten in beginsel

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014

Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Prinsjesdagontbijt 17 september 2014 Programma Welkom door mr. Sjaak Lagerwerf (directielid Lansigt) Toelichting Miljoenennota Peter Kranendonk MSc LLM Visie van Senne Janssen (ING) Gelegenheid tot het

Nadere informatie

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014

PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 PRINSJESDAG 2014 Beknopt overzicht aangekondigde maatregelen Prinsjesdag 2014 Inhoud 1 Veranderingen belastingtarieven en kortingen inkomstenbelasting... 3 a Belastingtarief eerste schijf verhoogd... 3

Nadere informatie

Fiscale actualiteiten

Fiscale actualiteiten Vergezichten Programma: 19:30 uur Ontvangst 20:00 uur Fiscale actualiteiten door Birgitta van Antwerpen en Vincent Verburg 20:45 uur Hoe financiert u uw onderneming anno 2015? door Pieter van den Berg

Nadere informatie

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp

Belastingplan 2015. Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014. Krijn Doornekamp Belastingplan 2015 Zoals aangeboden aan de 2 e Kamer op 16 september 2014 Krijn Doornekamp Wat komt aan de orde Inkomstenbelasting tarieven 2015 Wijzigingen in heffingskortingen Woningmarkt DGA/Zelfstandigen

Nadere informatie

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs

Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014. Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Miljoenennota-ontbijt Almere 17 September 2014 Mr. A. (André) Verduijn RB Countus accountants + adviseurs Belastingplan 2015 Inkomensbeleid Tarief 1e schijf inkomstenbelasting minder verhoging: van 36,25%

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget

Prinsjesdag 2014 De fiscale maatregelen van Prinsjesdag 2014 Heffingskortingen en tarieven inkomstenbelasting Kindgebonden budget Prinsjesdag 2014 Uit de schaduw van de crisis dat is de titel van de Miljoenennota die op Prinsjesdag 2014 bekend gemaakt is. Hoe pakt het kabinet het aan? Wat betekenen de plannen van Prinsjesdag 2014

Nadere informatie

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen.

1. Arbeidskorting nog verder omhoog in 2015 Het kabinet heeft in totaal 500 miljoen uitgetrokken om de arbeidskorting verder te kunnen verhogen. Kubus Prinsjesdag Special 2014 Via deze speciale Prinsjesdag nieuwsbrief houdt Kubus u op de hoogte van Prinsjesdag 2014. Hierna treft u de hoofdlijnen van de Miljoenennota 2015 en het Belastingplan 2015.

Nadere informatie

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015. Ondernemen

FISCALE SIGNALEN [1/6] Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015. Ondernemen FISCALE SIGNALEN [1/6] Jaargang 2014, nummer 1 Special Prinsjesdag: belastingpakket 2015 Op Prinsjesdag is naast de Miljoenennota ook het belastingpakket 2015 gepresenteerd. Dit bestond in voorgaande jaren

Nadere informatie

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014]

Belastingplan 2015 [gepresenteerd op 16 september 2014] Indien niet anders is vermeld, is de beoogde ingangsdatum van de wijzigingen 1 januari 2015. WONEN EN LEVEN 1. Heffingskortingen: a. De maximale algemene heffingskorting wordt aangepast. Deze wordt minimaal

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten

Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten 18 september 2014 Prinsjesdag 2014 - fiscale actualiteiten Op Prinsjesdag 2014 is het Belastingplan 2015 gepresenteerd. Het Belastingplan 2015 bevat voor specifiek de vastgoedsector weinig belangrijke

Nadere informatie

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052

o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 f e i r b uws e Ni 4 dag201 s e j s n i Pr Wi l majuneman Kal denker ker weg20 5913AEVenl o T 0777504592 F 0777504588 M 0621708052 Inhoud Wijzigingen voor de ondernemer Overheidslichamen vpb-plichtig Teruggaaf

Nadere informatie

volksverzekeringen 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 %

volksverzekeringen 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % 8,35% 13,85% 42 % 52 % I. Belastingplan 2015 Inkomstenbelasting Tarief inkomstenbelasting 2015 box 1 Belastbaar inkomen meer dan Jonger dan AOWleeftijd: - Ouder dan AOWleeftijd maar geboren vanaf 1 januari 1946: - Ouder dan

Nadere informatie

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet.

Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Miljoenennota 2015 Uit de Miljoenennota en het Belastingplan 2015 hebben wij de belangrijkste onderwerpen op het gebied van loonheffingen voor u op een rijtje gezet. Let op: de aangekondigde maatregelen

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. Prinsjesdag Op Prinsjesdag heeft het kabinet de belastingplannen voor 2015 gepresenteerd. In deze notitie worden de belangrijkste voorstellen beschreven. De maatregelen zijn onderverdeeld in de volgende

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling

Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Prinsjesdag 2014: wijzigingen voor de loonheffingen, afdrachtvermindering en de keuzeregeling Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 ingediend bij de Tweede Kamer.

Nadere informatie

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016

Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Wijzigingen minimumloon en sociale uitkeringen 2016 Werk en inkomen Wettelijk minimumloon en uitkeringsbedragen De bruto bedragen van het wettelijk minimumloon

Nadere informatie

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven

Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Addendum bij het rapport Knelpunten werkkostenregeling: inventarisatie en mogelijke alternatieven Op 3 juli 2014 heeft staatssecretaris Wiebes in zijn brief aan de Tweede Kamer aangekondigd dat hij met

Nadere informatie

Miljoenennota door René Boon

Miljoenennota door René Boon Miljoenennota door René Boon .. .. .. .. .. ... .. Conclusies: Herstel Nederlandse economie, maar wel kwetsbaar In 2015 komen overheidsfinanciën in rustiger vaarwater terecht Toch nog groot tekort, circa

Nadere informatie

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord

(Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord UW ONDERNEMING, ONZE ERVARING (Verwachte) fiscale wijzigingen Belastingplan 2018 en Regeerakkoord mr. B. (Bas) Opmeer Programma 2 Politieke werkelijkheid Tarieven en vrijstellingen Box 3 Schenkbelasting

Nadere informatie

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015

OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 OVERZICHT MAATREGELEN BELASTINGPLAN 2015 Op Prinsjesdag 2014 (dinsdag 16 september 2014) is het wetsvoorstel Belastingplan 2015 (34.002) aangeboden aan de Tweede Kamer. In 2015 is het Belastingplan beperkt

Nadere informatie

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem

Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014. Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem Welkom Prinsjesdagontbijt Visser & Visser in samenwerking met MeerBusiness 24 september 2014 Marcel Fierens Vestigingsleider Visser & Visser Gorinchem http://www.youtube.com/watch?v=8xc5pky0i3o Welkom

Nadere informatie

Nieuwsbrief september 2011

Nieuwsbrief september 2011 Nieuwsbrief september 2011 In dit nummer: Vast bedrag voor zelfstandigenaftrek vanaf 2012 Wetsvoorstel personenvennootschappen wordt ingetrokken Onroerende zaken en privégebruik na 2011 Afschaffing levensloopregeling

Nadere informatie

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee.

special MILJOENENNOTA 2014 uitgaven 267,0 miljard inkomsten 249,1 miljard De miljoenennota en uw portemonnee. MILJOENENNOTA 2014 special De miljoenennota en uw portemonnee. inkomsten 249,1 miljard uitgaven 267,0 miljard Het kabinet heeft op Prinsjesdag bekend gemaakt hoe de begroting, met daarin het bezuinigingspakket

Nadere informatie

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting.

Vervallen tijdelijke verlenging doorleveringstermijn overdrachtsbelasting. 11 november 2014 Eindejaarstips 2014 Deze nieuwsbrief staat in het teken van fiscale eindejaarstips. Hieronder treft u eerst een aantal actiepunten aan. Vervolgens zijn deze actiepunten verderop in deze

Nadere informatie

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld.

De voorgestelde maatregelen zullen per 1 januari 2015 in werking treden, tenzij anders vermeld. In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: maatregelen voor

Nadere informatie

Wat verandert er in 2014?

Wat verandert er in 2014? Wat verandert er in 2014? In 2014 veranderen een aantal belastingregels en zijn er veranderingen voor toeslagen. Zo kunt u nog maar 1 rekeningnummer gebruiken voor de meeste belastingteruggaven en toeslagen.

Nadere informatie

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting

Nieuwsbrief kwartaal 4 Prinsjesdag Bron: Dukers & Baelemans Pagina 1. U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting U als particulier: Algemene heffingskorting en de arbeidskorting In het belastingplan 2014 was reeds aangekondigd dat het afbouwpercentage in de algemene heffingskorting geleidelijk wordt verhoogd en de

Nadere informatie

BM-Advisering & Accountancy: Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6]

BM-Advisering & Accountancy: Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6] Prinsjesdagspecial Belastingplan 2015 [1/6] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2015 NIEUWSBRIEF. over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid NIEUWSBRIEF over de gevolgen van Prinsjesdag 2015 voor uw personeelsbeleid Via deze speciale Prinsjesdag-nieuwsbrief brengen wij u volledig op de hoogte van Prinsjesdag 2015 die relevant zijn voor werkgevers.

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 BELASTINGPLAN 2015 Het pakket Belastingplan dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond is dit jaar beperkt tot uitsluitend het wetsvoorstel Belastingplan 2015. In het Belastingplan

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de

Nadere informatie

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen

FISCAAL NIEUWS EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015. Afschaffen bijdrage in kosten kinderen EINDEJAARSTIPS EN FISCAAL NIEUWS 2014/2015 FISCAAL NIEUWS Afschaffen bijdrage in kosten kinderen Vanaf 2015 zijn de volgende bijdragen in de kosten van kinderen afgeschaft: de aftrek voor levensonderhoud

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/8] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: - maatregelen voor

Nadere informatie

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd.

De regeling is al goedgekeurd voor 2013. Voor 2014 maakt deze deel uit van het Belastingplan, wat nog moet worden goedgekeurd. Particulier Toeslagen op tijd aanvragen Zorg ervoor dat de toeslagen op tijd worden aangevraagd. Als de deadline gepasseerd is heeft u geen recht meer op uitbetaling. Als u bij ons op de uitstellijst staat

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Indeling. Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast. De werkgever: werkkostenregeling verplicht vanaf 2015

Prinsjesdag 2014. Indeling. Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast. De werkgever: werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 Prinsjesdag 2014 Indeling Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast De werkgever: werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 De woningeigenaar: stimulering van doorstroming en onderhoud De automobilist:

Nadere informatie

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017

Wijzigingen per 1 januari Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Wijzigingen per 1 januari 2017 Op 1 januari 2017 zijn enkele wetten aangepast, die van invloed zijn op het geven van een passend financieel advies. In dit bericht geven we,

Nadere informatie

2014 2015 2016 2017 was wordt was wordt was wordt

2014 2015 2016 2017 was wordt was wordt was wordt Belastingplan 2015 18 september 2014 Tarieven en kortingen Verhoging tarief eerste schijf loon- en inkomstenbelasting Het tarief in de eerste schijf van de loon- en inkomstenbelasting gaat per 1 januari

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Een Broos Herstel

Prinsjesdag 2014. Een Broos Herstel Prinsjesdag 2014 Een Broos Herstel Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting. Na jaren van 'zuur' is het eindelijk weer tijd voor iets 'zoets'. De economie toont voorzichtige

Nadere informatie

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015

Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 Fiscale hervorming pensioenopbouw 2015 De parlementaire behandeling van de fiscale hervorming van de pensioenen is afgerond. Op dinsdag 27 mei is de Eerste Kamer in meerderheid akkoord gegaan met de plannen

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. een broos herstel

Prinsjesdag 2014. een broos herstel Prinsjesdag 2014 een broos herstel Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting. Na jaren van 'zuur' is het eindelijk weer tijd voor iets 'zoets'. De economie toont voorzichtige

Nadere informatie

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren

Fiscale wetsvoorstellen. Voor 2014 en volgende jaren Fiscale wetsvoorstellen Voor 2014 en volgende jaren Wetsvoorstellen In deze presentatie Belastingplan 2014 Overige fiscale maatregelen 2014 Wet wijziging percentages belasting- en invorderingsrente Wet

Nadere informatie

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/7]

PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN 2015 [1/7] PRINSJESDAGSPECIAL BELASTINGPLAN [1/7] In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. De special is verdeeld in de volgende

Nadere informatie

belastingplan 2015 Schimmel & Plante Accountants en Belastingadviseurs Namens deze

belastingplan 2015 Schimmel & Plante Accountants en Belastingadviseurs Namens deze belastingplan 2015 belastingplan 2015 Aan alle relaties van Schimmel & Plante Accountants en Belastingadviseurs Geachte relatie, Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting.

Nadere informatie

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD

WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD WETSVOORSTEL BELASTINGPLAN 2004 GEPRESENTEERD De staatssecretaris van Financiën heeft op Prinsjesdag (16 september 2003) het Belastingplan 2004 bij de Tweede Kamer ingediend. Dit wetsvoorstel maakt onderdeel

Nadere informatie

nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 een broos HeRstel indeling Nieuwsbrief Nr. 3 september 2014 Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast

nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 een broos HeRstel indeling Nieuwsbrief Nr. 3 september 2014 Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast nieuwsbrief Nr. 3 september 2014 indeling Nieuwsbrief Ondernemers en rechtspersonen: dga zwaarder belast De werkgever: werkkostenregeling verplicht vanaf 2015 De woningeigenaar: stimulering van doorstroming

Nadere informatie

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid

Belastingplan 2016 in teken van lagere lasten op arbeid PAG 2 HOGER HEFFINGSVRIJ VERMOGEN IN BOX 3 PAG 3 WIJZIGING AANMERKELIJK BELANG EN EMIGRATIE PAG 4 AANPASSING AUTOBELASTINGEN PAG 5 VERLAGING TWEEDE EN DERDE SCHIJF EN VERLENGING DERDE SCHIJF PAG 6 SNELLERE

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2016: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 20 september 2016, heeft het kabinet het pakket voor het

Nadere informatie

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN

De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN De belangrijkste veranderingen in 2015 voor senioren op een rij INKOMEN AOW De AOW-leeftijd stijgt verder. Wordt u vóór 1 oktober 2015 65 jaar, dan gaat uw AOW drie maanden na uw 65 e verjaardag in. 65

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau

Nieuwsbrief. Fiscaal Juridisch Adviesbureau Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau M a a n d e l i j k s i n f o r m a t i e b u l l e t i n v o o r v e r z e k e r i n g s a d v i s e u r s Nummer 64a september 2008 Inhoud Special Prinsjesdag

Nadere informatie

Als u 65 jaar of ouder bent

Als u 65 jaar of ouder bent 2007 Als u 65 jaar of t Als u 65 jaar wordt, heeft dit gevolgen voor uw belasting en premie volksverzekeringen. Deze gevolgen hebben bijvoorbeeld betrekking op uw belastingtarief, uw heffingskortingen,

Nadere informatie

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015

Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Kabinet presenteert op Prinsjesdag de fiscale maatregelen voor 2015 Op Prinsjesdag, 16 september 2014, heeft het kabinet het Belastingplan 2015 aangeboden aan de Tweede Kamer. Dit jaar staan de voorgestelde

Nadere informatie

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling

FKR studieochtend 24 september 2014. Werkkostenregeling FKR studieochtend 24 september 2014 Werkkostenregeling 1 Werkkostenregeling Geïntroduceerd op 1 januari 2011 Tot en met 2014 toepassing werkkostenregeling facultatief Met ingang van 1 januari 2015 voor

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen

Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Prinsjesdag 2015: wijzigingen voor de loonheffingen, S&O-afdrachtvermindering en box 3-heffing buitenlandse belastingplichtigen Op Prinsjesdag, 15 september 2015, heeft het kabinet het Belastingplan 2016

Nadere informatie

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen

Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Prinsjesdag 2017: wijzigingen voor de loonheffingen en de Wet vermindering afdracht loonbelasting en premie voor de volksverzekeringen Op Prinsjesdag, 19 september 2017, heeft het demissionaire kabinet

Nadere informatie

RB Prinsjesdagspecial 2014

RB Prinsjesdagspecial 2014 RB Prinsjesdagspecial 2014 Brondocument: Register Belastingadviseurs www.rb.nl BELASTINGPLAN 2015 Het pakket Belastingplan dat andere jaren soms uit vier of meer wetsvoorstellen bestond is dit jaar beperkt

Nadere informatie

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2

LOONHEFFINGEN. Loonheffingen...2 LOONHEFFINGEN Loonheffingen...2 - In 2015 meer arbeidskorting voor de hogere middeninkomens... 2 - Bent u klaar voor de werkkostenregeling?... 2 - Werkbonus vervalt... 3 - Nieuwe norm voor gebruikelijk

Nadere informatie

Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom!

Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom! Prinsjesdag 2015 Hartelijk welkom! Learning & Development 27 medewerkers die dagelijks bezig zijn met de inhoud van uw vak. 3 Learning & Development Programma Lastenverlichting op arbeid Herziening box

Nadere informatie

Nieuwsbrief special: Miljoenennota 2015

Nieuwsbrief special: Miljoenennota 2015 Nieuwsbrief special: Miljoenennota 2015 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van

Nadere informatie

Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR

Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR Belastingplan 2015; de effecten voor de loonheffingen in beeld Tien maatregelen waaronder aanpassingen WKR Deze bijdrage belicht de maatregelen in het wetsvoorstel Belastingplan 2015 die de loonheffingen

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inleiding In deze Prinsjesdag nieuwsbrief staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Wij vragen hierin uw aandacht

Nadere informatie

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen.

Eindejaarstips Let op! De eenmalige verhoging van ten behoeve van de eigen woning geldt ook voor andere personen dan de eigen kinderen. Eindejaarstips 2017 In deze tips hebben wij zo veel mogelijk rekening gehouden met de plannen van het kabinet voor volgend jaar. Een aantal van deze plannen is echter nog niet definitief, omdat ze nog

Nadere informatie

Prinsjesdagspecial belastingplan 2015

Prinsjesdagspecial belastingplan 2015 In deze Prinsjesdagspecial staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op een rij. De special is verdeeld in de volgende onderwerpen: + maatregelen

Nadere informatie

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE

2513AA22XA. De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE > Retouradres Postbus 90801 2509 LV Den Haag De Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal Binnenhof 1 A 2513 AA S GRAVENHAGE 2513AA22XA Postbus 90801 2509 LV Den Haag Parnassusplein 5 T 070 333

Nadere informatie

Fiscaal Actueel

Fiscaal Actueel Fiscaal Actueel 4-2017 Belangrijke wijziging huwelijksvermogensrecht per 1 januari 2018 Tot 1 januari 2018 worden huwelijken nog standaard gesloten in algehele gemeenschap van goederen. Daarna is de standaard

Nadere informatie

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur

Economie Pincode klas 4 VMBO-GT 5 e editie Samenvatting Hoofdstuk 7 De overheid en ons inkomen Exameneenheid: Overheid en bestuur Paragraaf 7.1 Groeit de economie? BBP = Bruto Binnenlands Product, de totale productie in een land in één jaar Nationaal inkomen = het totaal van alle inkomens in een land in één jaar Inkomen = loon, rente,

Nadere informatie

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014?

Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Wat staat ons op fiscaal gebied te wachten in 2014? Eerste schijf inkomstenbelasting omlaag In het belastingplan 2014 staat dat het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting stapsgewijs

Nadere informatie

ENKELE FISCALE VERANDERINGEN IN 2015

ENKELE FISCALE VERANDERINGEN IN 2015 ENKELE FISCALE VERANDERINGEN IN 2015 Koop uw levenslooptegoed in 2015 fiscaal vriendelijk af In 2013 konden deelnemers aan de levensloopregeling het levenslooptegoed volledig opnemen, waarbij over slechts

Nadere informatie

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014

Prinsjesdag 2014. Stand van zaken MKB. Rabobank Nederland, september 2014 Prinsjesdag 2014 Stand van zaken MKB Rabobank Nederland, september 2014 Internationale omgeving Basisscenario De wereldeconomie groeit ook in 2014, met name in de VS, maar spectaculair is het allemaal

Nadere informatie

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid

Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid CPB Notitie 10 juni 2011 Sociaal akkoord aow en Witteveenkader Op verzoek van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid. CPB Notitie Aan: Ministerie van SZW Centraal Planbureau Van Stolkweg

Nadere informatie

HR Salarisservice Juli 2014

HR Salarisservice Juli 2014 HR Salarisservice Juli 2014 Inhoud Wettelijk minimumloon per 1 juli 2014... 3 Werkkostenregeling: Per 1 januari 2015 definitief van toepassing... 4 Premiekorting jongere werknemer... 6 Vakantiemedewerker

Nadere informatie

1 Belastingplannen 2016

1 Belastingplannen 2016 1 Belastingplannen 2016 1.1 Inkomstenbelasting 1.1.1 Belastingverlaging in de tweede en derde belastingschijf Het tarief in de tweede en derde belastingschijf in de inkomstenbelasting/ premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs

Checklist Loonheffingen. Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs Checklist Loonheffingen Bijlage bij Belastingnieuws Onderwijs November / December 2011 Inhoudsopgave Checklist Loonheffingen... 3 1. Afschaffing spaarloonregeling en levensloopregeling en introductie vitaliteitsregeling...

Nadere informatie

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen

Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nieuwsbrief Fiscaal Juridisch Adviesbureau Informatiebulletin over de eigen woning en inkomensvoorzieningen Nummer 145a Prinsjesdag 2015 Inhoud Prinsjesdag 2015 Inleiding 1 Belastingplan 2016 Aanpassing

Nadere informatie

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier

Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier 15 september 2015 Belastingplan 2016; De highlights voor de dga en vermogend particulier Op 15 september 2015 is het Belastingplan 2016 aangeboden aan de Tweede Kamer. De voor dga en particuliere vermogensbezitter

Nadere informatie

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014 s kennis en inzicht gerichte adviezen helder resultaat 04 voor Nieuwsbrief met actuele praktische artikelen, speciaal klanten van BPV Miljoenen belastingplichtigen moeten belasting nabetalen over 2014

Nadere informatie

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u?

Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Prinsjesdag 2016 Wat betekenen de kabinetsplannen voor u? Afgelopen dinsdag is de laatste miljoenennota van dit kabinet gepresenteerd. Daarin is

Nadere informatie

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013

Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014. Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 Verandering van de koopkracht van chronisch zieken en gehandicapten in 2014 Nibud, september 2013 In opdracht

Nadere informatie

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning

Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur. Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur Deel 2: einde nihilwaardering personeelslening eigen woning Veranderende wetgeving voor de salarisadministrateur In eerdere whitepapers informeerden

Nadere informatie

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement

FISCALE CIJFERS 2014 SCFB adviseert het Fintool.nl abonnement Postbus 224 2700 AE Zoetermeer Tel. 085 111 88 88 Fax 085 111 88 80 E-mail info@scfb.nl Internet www.scfb.nl Bank ABN AMRO IBAN NL05ABNA0597042454 BIC ANBANL2A KvK Den Haag 27198895 FISCALE CIJFERS 2014

Nadere informatie

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014

Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Nieuwsbrief Prinsjesdag 2014 Inleiding In deze Prinsjesdag nieuwsbrief staan de belangrijkste voorstellen uit het Belastingplan 2015 en aanvullende wetsvoorstellen voor u op rij. Wij vragen hierin uw aandacht

Nadere informatie

Personele ontwikkelingen in crisistijd

Personele ontwikkelingen in crisistijd Personele ontwikkelingen in crisistijd Volgens het Centraal Planbureau zijn de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft Nederland kampen met een hoge werkloosheid en worden ook

Nadere informatie

Administratiekantoor Koch & Zn. - Fiscale tips Aftrek lijfrentepremie in 2014: betaal ook in 2014! Als u in uw aangifte inkomstenbelasting 2014 premies voor lijfrente als aftrekpost op wilt nemen, moet

Nadere informatie

MEER WETEN OVER BELASTINGEN

MEER WETEN OVER BELASTINGEN www.damd.nl Meer weten over Belastingen De belangrijkste belastingen waarmee je als zzp er te maken hebt zijn de inkomsten- en de omzetbelasting. De eerste belastingsoort is voor jou van belang, omdat

Nadere informatie

Nieuwsbrief december 2012

Nieuwsbrief december 2012 Eindejaar tips voor de onderneming Voorkom toepassing van thin capitalization Zijn er in uw concern groepsleningen afgesloten? U kunt toepassing van de renteaftrekbeperking voor groepsleningen op grond

Nadere informatie

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven

Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van de schijven Kerncijfers 2008 voor de adviespraktijk Algemeen Schijventarief box 1 Belastbaar inkomen Maar niet Tarief premie Heffing over totaal meer dan meer dan Belastingtarief volksverzekering Totaal tarief van

Nadere informatie

Het tij is gekeerd. Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou?

Het tij is gekeerd. Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou? Het tij is gekeerd Wat zijn de fiscale gevolgen van Prinsjesdag 2016 voor jou? De overheidsfinanciën zijn verbeterd en de economische groei zet naar verwachting door met 1,7 procent in 2017. Het consumentenvertrouwen

Nadere informatie

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF

OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF OKTOBER 2016 TAK NIEUWSBRIEF Algemeen Verzekeringscontrole Het was een ramp in Zuid-Oost Brabant na de storm die hier gewoed heeft. Er waren mensen niet goed of helemaal niet verzekerd voor deze schade.

Nadere informatie

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer

Totale vergoedingen en verstrekkingen inhoudingsplichtige. Belastbaar loon. -/- door inhoudingsplichtige aangewezen belastbaar loon werknemer voor cliënten De werkkostenregeling De werkkostenregeling (hierna: WKR) betekent een volledige verandering van de fiscale regels rondom het geven van vergoedingen en verstrekkingen aan personeel. Weet

Nadere informatie

Tweede Kamer der Staten-Generaal

Tweede Kamer der Staten-Generaal Tweede Kamer der Staten-Generaal 2 Vergaderjaar 2014 2015 33 682 Evaluatie Wet uniformering loonbegrip Nr. 13 BRIEF VAN DE MINISTER VAN SOCIALE ZAKEN EN WERKGELEGENHEID Aan de Voorzitter van de Tweede

Nadere informatie

Actualiteitenbulletin 1/6

Actualiteitenbulletin 1/6 Actualiteitenbulletin 1/6 Titel: Handboek personeelswerk, 3 e druk Datum: 27 februari 2014 Par. Blz. Art. Wijziging 1.1 15 Beroepsbevolking 559 duizend mensen hebben twee banen, dat zijn voornamelijk zelfstandigen.

Nadere informatie

Miljoenennota 2017 & HR

Miljoenennota 2017 & HR Miljoenennota 2017 & HR Prinsjesdag, 20 september 2016 Duurzame inzetbaarheid: ondersteuning bij cultuuromslag Wat betreft duurzame inzetbaarheid worden de campagnes over werkstress en pesten op de werkvloer

Nadere informatie

Belastingcijfers 2015

Belastingcijfers 2015 Belastingcijfers 2015 Box 1 - inkomen uit werk en woning Schijventarief voor personen jonger dan de AOW-gerechtigde leeftijd: Belastbaar inkomen doch niet belastingtarief tarief premie volksverzekeringen

Nadere informatie

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013

Loonheffingen Nationaal. Datum: januari/februari 2013 Loonheffingen Nationaal Datum: januari/februari 2013 Overzicht wetswijzigingen 2013 Belastingplan 2013 Wet fiscale behandeling eigenwoning Wet fiscale behandeling woon-werkverkeer Fiscale verzamelwet Wet

Nadere informatie