Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Bepaal uw fiscale koers Belastingplan 2015"

Transcriptie

1 Bepaal uw fiscale koers Belastingplan september 2014

2 Voorwoord De troonrede en de Miljoenennota bevatten zij het voorzichtig gesteld goede berichten. Het herstel van de economie is weliswaar kwetsbaar, maar zet zich door. De overheidsfinanciën lopen weer in de pas met de Europese begrotingsnormen en er is weer enige ruimte voor lastenverlaging. Als we kijken naar het Belastingplan 2015 zien we niet veel verrassingen. Veel van de maatregelen waren al aangekondigd of uitgelekt. De minimale lastenverlichting op arbeid valt ronduit tegen. Voor de wordt het wat rooskleuriger, maar voor de werkgever verandert er weinig. Uit de kamerbrief Keuzes voor een beter belastingstelsel van staatssecretaris Wiebes van Financiën spreekt wel ambitie, maar hij schrijft er ook meteen bij dat voor die ambities nog geen financiële ruimte is gevonden. Daarbij is er ook geen tijdpad opgenomen voor de fiscale hervormingen. Een deel van de ambities van Wiebes, zoals lagere lasten op arbeid en ondernemen en het verbeteren van het vestigingsklimaat in Nederland, staat ook op onze verlanglijst. Net zoals het verschuiven van belastingdruk van arbeid en ondernemen naar consumptie en het vereenvoudigen van complexe regelingen. Wij zien graag dat de belasting op consumptie geleidelijk wordt verhoogd door de gefaseerde invoering van één btw-tarief, in ruil voor verlaging van de belastingdruk op arbeid en ondernemen. Een eenvoudiger belastingregime vraagt dus om een herziening van de belastingheffing van ondernemingen in de inkomsten- en vennootschapsbelasting. Wij pleiten voor een onderzoek naar onder andere het nut van de vennootschapsbelasting in de totale belastingmix en een (meer) neutrale behandeling van eigen en vreemd vermogen. U merkt dat we nogal wat wijzigingen zouden willen zien. In onze gesprekken met belangenorganisaties, politiek, bestuurders en media zullen we deze uit blijven dragen. Prinsjesdag blijft echter een belangrijke dag in het proces om uw fiscale koers te bepalen. Vandaar dat wij de belangrijkste (fiscale) maatregelen uit het Belastingplan 2015 voor u op een rij zetten. Daarbij ligt de nadruk op wat deze voorstellen voor u betekenen en welke actie u kunt ondernemen. Per maatregel kunt u aan de hand van iconen in één oogopslag zien wat de impact is. In de komende maanden, tijdens de parlementaire behandeling, kunt u via de site blijf op de hoogte alle wijzigingsvoorstellen terugvinden. Amsterdam, 16 september 2014 Sytso Boonstra Voorzitter van PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. Per maatregel kunt u aan de hand van iconen in één oogopslag zien wat de impact is. Een herstructureringswijziging heeft veel impact voor u of uw onderneming. U kunt hierbij denken aan het opzetten van nieuwe processen die (mogelijk veel) implementatietijd vergen. Een maatregel met financiële impact, bijvoorbeeld een wijziging in de aftrekbaarheid van de hypotheekrente of bedrijfskosten. Wijziging die moet worden doorgevoerd in de administratie zoals payroll- en financiële administratie. van de overheid waarbij de spelregels wijzigen. Dit is een minder verregaande variant dan de herstructureringswijziging. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

3 Context Bedrijfsleven profiteert van economisch herstel In het bedrijfsleven ontwikkelen de en industriële productie zich al enige tijd positief. Dit is vooral te danken aan de sterke export. Ook het producentenvertrouwen vertoont een stijgende lijn en stond in juli 2014 op het hoogste niveau in drie jaar. Het CPB gaat voor 2015 uit van een verdere stijging van de bedrijfs, productie en export. Het planbureau doet de aanname dat het conflict in Oekraïne niet verder escaleert. In de brief Werken aan groei kondigt het kabinet verschillende maatregelen aan om de concurrentiepositie en wendbaarheid van onze economie te verbeteren, waarbij stimulering en facilitering van innovatie in het bedrijfsleven een belangrijke rol spelen. Financieringsinitiatieven voor het mkb Het afgelopen jaar heeft de Nederlandse overheid verschillende initiatieven in het leven geroepen om ervoor te zorgen dat het mkb kan beschikken over het benodigde krediet. Begin juli presenteerde het kabinet het Aanvullend Actieplan Mkb-Financiering. Hierin neemt het maatregelen om het aanbod van risicodragend kapitaal aan het mkb te vergroten, het financieringsaanbod te verbreden en de marktwerking rond mkb-financiering en de bestaande overheidsinstrumenten te verbeteren. Voorbeelden van initiatieven, waarvan een aantal binnen het actieplan valt, zijn: oprichting van een Achtergestelde Leningenfonds door middel van een garantstelling van 500 miljoen euro; extra impuls van 100 miljoen euro aan via business angels en participatiemaatschappijen (Dutch Venture Initiative); beschikbaarstelling door de overheid van 400 miljoen euro aan garanties voor de start van nieuwe aanbieders van mkbfinanciering; verbreding van het financieringsaanbod van microfinanciering organisatie Qredits door de maximale lening die kan worden verstrekt te verhogen tot euro en door het verstrekken van rekening-courant mogelijk te maken; vergroting van de investering van de Europese Investeringsbank (EIB) en het Europees Investeringsfonds (EIF) in Nederland; en oprichting van de Nederlandse Investeringsinstelling (NII). Het kabinet heeft in de Miljoenennota helaas weinig aandacht voor fiscale maatregelen om ondernemerschap te stimuleren en om de administratieve lasten van ondernemers te verlagen. Ondernemers zijn de aanjagers van de economie. Ze onderscheiden zich door risico s te nemen, te investeren en s in dienst te nemen. De fiscale faciliteiten dienen daarom meer te worden toegesneden op de behoeften van ondernemers. Daling werkloosheid en koopkrachtverbetering voor huishoudens De Nederlandse huishoudens hebben al zes jaar te maken met onzekerheden op het gebied van werk, wonen en pensioen. Door de verschillende tekenen van economisch herstel hebben huishoudens in de eerste helft van 2014 meer vertrouwen in de algemene economische situatie gekregen. Ook lijkt de periode van vrijwel onafgebroken krimp van de consumptie achter ons te liggen. Volgens het CPB gaan de meeste groepen er in 2015 qua koopkracht gemiddeld licht op vooruit. Aannames hierbij zijn dat de inflatie volgend jaar laag blijft, dat de cao-lonen met gemiddeld 1,5 procent stijgen en dat de pensioenpremies dalen. Voor de meeste gepensioneerden blijft koopkrachtwinst echter uit, doordat de indexatie van veel pensioenen in 2015 achterblijft bij de inflatie. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

4 De arbeidsmarkt reageert vertraagd op de herstellende economie. Naar verwachting stijgt de werkloosheid in 2014 eerst nog licht om in 2015 te dalen. De stijging in 2014 is vooral te wijten aan het verminderde aantal banen in de zorg. Daarnaast richten bedrijven zich in 2014 eerst op een betere benutting van de aanwezige productiecapaciteit voordat ze nieuwe medewerkers aannemen. In het Sociaal Akkoord van 11 april 2013 heeft het kabinet voor 2014 en 2015 een bedrag van 600 miljoen euro beschikbaar gesteld voor cofinanciering van sectorplannen om de werkloosheid terug te dringen. In mei 2014 maakte minister Asscher bekend dat er in de eerste tranche voor een bedrag van ruim 230 miljoen euro aan sectorplannen is goedgekeurd. De betreffende sectoren leggen zelf minimaal hetzelfde bedrag bij. De aanvraagtermijn van de tweede tranche eindigde op 31 mei Een derde tranche van de sectorplannen richt zich specifiek op het bevorderen van van-werk-naar-werk en van-werkloosheid-naar-werk. Daarnaast introduceert het kabinet binnen de sectorplannen in 2015 de brug-ww om van-werk-naar-werk te stimuleren. Dit moet baanwisselingen waarbij sprake is van substantiële omscholing in de richting van groeiberoepen en sectoren vergroten. Het is echter de vraag of met deze plannen op korte termijn veel vaste contracten kunnen worden gerealiseerd zolang er geen extra werk ontstaat. Voor meer werkgelegenheid zijn vooral economische groei en lagere arbeidslasten nodig. Licht herstel woningmarkt Verschillende geluiden duiden op het doorzetten van het herstel van de woningmarkt. De huizenprijzen zijn de afgelopen maanden licht gestegen en het aantal woningverkopen neemt sinds medio vorig jaar weer toe, onder meer geholpen door de lage rente en de tijdelijke schenkingsvrijstelling voor de eigen woning. Het kabinet heeft in de Miljoenennota 2015 geen verlenging aangekondigd van de succesvolle schenkingsvrijstelling. Volgens De Nederlandsche Bank staat bijna één op de drie hypotheken nog onder water. Met name de jonge woningbezitters, waar het onder water -probleem het grootst is, zullen de komende jaren nog kwetsbaar blijven. In de Miljoenennota 2014 gaf het kabinet aan dat het de mogelijkheden om een Nationale Hypotheekinstelling (NHI) ter stimulering van de woningmarkt op te richten zou bezien. Deze NHI moet het voor institutionele beleggers aantrekkelijker maken om kredieten te financieren. In december 2013 maakte het kabinet bekend dat de NHI zich alleen richt op nieuwe hypotheken en hypotheken die aan het einde van hun rentevaste periode zijn. De NHI lost het restschuldprobleem niet op. Hopelijk kunnen starters wel op redelijke termijn profiteren van de beoogde gevolgen van de NHI plannen. Op het moment van schrijven is het volledige Inrichting- en Realisatieplan (IRP) van de NHI nog niet aangeboden aan de Tweede Kamer. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

5 Werkgever/ Wijzigingen werkkostenregeling Actie: Inventariseren en voorbereiden overstap naar gewijzigde werkkostenregeling Vanaf 1 januari 2015 bent u als werkgever verplicht om de werkkostenregeling toe te passen. Het Belastingplan voorziet niet in een voorstel om de overgangstermijn te verlengen, maar bevat wel een aantal voorgestelde wijzigingen. Deze liggen overigens volledig in lijn met de brief van het Ministerie van Financiën van 3 juli Het is daarom verstandig te inventariseren of u klaar bent voor het invoeren van de werkkostenregeling en daarbij rekening te houden met de voorgestelde aanpassingen in de maatregelen. De volgende wijzigingen worden voorgesteld voor de werkkostenregeling. Het percentage van de vrije ruimte wordt verlaagd naar 1,2 procent (2014: 1,5 procent). Het noodzakelijkheidscriterium gaat gelden voor gereedschappen, computers, mobiele communicatiemiddelen en dergelijke apparatuur. Indien u als werkgever in redelijkheid van mening bent dat een dergelijke voorziening noodzakelijk is voor uw bedrijfsvoering, is onder nadere voorwaarden géén sprake van (belastbaar) loon. Een overschrijding van de vrije ruimte mag jaarlijks na afloop van het kalenderjaar in één keer worden vastgesteld en afgedragen tegelijk met de aangifte over het eerste tijdvak van het volgende kalenderjaar. Er komt een gerichte vrijstelling voor kortingen op branche-eigen producten, vergelijkbaar met de oude regeling voor producten eigen bedrijf. Er komt een concernregeling voor de werkkostenregeling op grond waarvan voor de vennootschappen binnen het concern één collectieve vrije ruimte wordt gecreëerd. U mag als werkgever zelf kiezen of u de concernregeling wel of niet toe past. De regeling geldt voor alle concernonderdelen die gedurende het volledige kalenderjaar voldoen aan de (direct of indirect) eigendomseis van ten minste 95 procent. Er komt een gerichte vrijstelling voor een aantal werkplek gerelateerde voorzieningen waarvoor momenteel al een nihil-waardering geldt. Op deze manier wordt het fiscale onderscheid tussen het vergoeden en verstrekken van deze voorzieningen weggenomen. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

6 Aanpassingen gebruikelijkloonregeling Fiscaal voordeel personeelsleningen vervalt mogelijk Introductie brug-ww Wijzigingen WW Actie: Opnieuw vaststellen omvang gebruikelijk loon Indien u werkzaamheden verricht voor een vennootschap waarin u (of uw partner) een aanmerkelijk belang heeft, heeft u te maken met de zogenaamde gebruikelijkloonregeling. Per 1 januari 2015 wordt een aantal wijzigingen doorgevoerd. Een van de belangrijkste wijzigingen is dat het loon van de DGA voortaan getoetst moet worden aan het loon van de met de meest vergelijkbare dienstbetrekking in plaats van een soortgelijke dienstbetrekking (huidige criterium). De doelmatigheidsmarge wordt daarnaast verlaagd naar 25 procent (momenteel 30 procent). Bij de vaststelling van de hoogte van het gebruikelijkloon is nu ook het hoogste loon van de overige ( gewone ) s van belang. De groep s waarvan het loon in dat kader in aanmerking genomen moet worden, wordt uitgebreid. Deze uitbreiding is met name van belang voor partners binnen samenwerkingsverbanden (belastingadviseurs, advocaten, medici, architecten). Voor het jaar 2015 geldt een overgangsregeling in dit kader. Actie: Bestaande personeelsleningen voor eigen woningen inventariseren Heeft u als werkgever renteloos een lening aan uw s verstrekt voor de aankoop of verbetering van een eigen woning van uw s, dan mag het rentevoordeel nu onder voorwaarden op nihil worden gewaardeerd. In april van dit jaar heeft de Minister van Financiën aangegeven dat hij deze regeling wil afschaffen. In het Belastingplan is aangegeven dat deze wijzigingen later dit jaar worden uitgewerkt in het wetsvoorstel Fiscale verzamelwet Naar verwachting zal hierdoor per 1 januari 2015 een fiscaal gunstigere regeling voor u en uw s komen te vervallen. Onbekend geen einddatum Actie: Beoordelen of dit toegepast kan worden bij de werving van nieuwe s Nieuw per 1 januari 2015 is de introductie van de zogenoemde brug-ww. Met deze maatregel worden werkgevers ondersteund om het traject van-werk-naar-werk te bevorderen. De betrokken behoudt zijn WW-uitkering gedurende zijn (om)scholing. Voor de gewerkte uren ontvangt de daarnaast een salaris. Dit leidt tot een verlaging van de transitiekosten voor de nieuwe werkgever. Daarnaast wordt in 2015 en 2016 het recht op kinderopvangtoeslag tijdens werkloosheid verlengd van drie naar zes maanden. Hierdoor kunnen ouders langer gebruik maken van gesubsidieerde kinderopvang tijdens het zoeken naar een baan. Actie: Impact bepalen voor s In het al aangenomen wetsvoorstel Wet werk en zekerheid is een aantal wijzigingen rondom de WW opgenomen. De volgende wijzigingen worden versneld ingevoerd per 1 juli 2015, in plaats van 1 januari Er wordt overgegaan van een urenverrekening naar een inkomensverrekening, zodat werken vanuit de WW altijd loont. Bovendien geldt vanaf die datum dat alle maatschappelijk geaccepteerde arbeid na zes maanden WW-uitkering als passende arbeid gaat gelden. De eveneens in het wetsvoorstel Wet werk en zekerheid opgenomen maatregel voor de geleidelijke inkorting van de maximale WW-duur van 38 tot 24 maanden (1 april 2019), gaat wel op 1 januari 2016 in. Werkgevers houden de ruimte om binnen de CAO afspraken te maken over een eventuele aanvulling tot 38 maanden voor eigen rekening van de werkgever. 1 juli april 2019 Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

7 Onderneming Ook de overheid gaat vennootschapsbelasting betalen Stichtingen en verenigingen met meerdere ondernemingen Belastingrente en dividendbelasting Actie: Breng in kaart welke activiteiten als onderneming gelden Nederlandse publiekrechtelijke rechtspersonen worden vanaf 2016 belastingplichtig voor de vennootschapsbelasting voor zover zij een onderneming drijven volgens het uitgangspunt belasttenzij. Ook de afzonderlijke ondernemingen van de rijksoverheid worden belastingplichtig. Als er meerdere ondernemingen zijn, dan worden deze geacht één onderneming te vormen. Onder voorwaarden gelden vrijstellingen, bijvoorbeeld voor academische ziekenhuizen, onderwijsinstellingen en zeehavens. Daarnaast gelden voor publiekrechtelijke rechtspersonen vrijstellingen voor interne activiteiten, overheidstaken en samenwerkingsverbanden. Voor privaatrechtelijke overheidslichamen kan een vrijstelling voor quasi-inbesteding van toepassing zijn. Door de nieuwe systematiek worden circa entiteiten voor het eerst belastingplichtig. 1 januari 2016 geen einddatum Als uw stichting of vereniging meerdere ondernemingen drijft, dan worden deze geacht één onderneming te vormen. Een van de gevolgen is dat de resultaten uit die verschillende ondernemingsactiviteiten worden gesaldeerd. Dit bestaande beleid wordt nu voor de jaren vanaf 2016 vastgelegd in de wet. 1 januari 2016 geen einddatum Laag btw-tarief op verbouwing en renovatie woningen verlengd tot 1 juli 2015 Actie: Let goed op de afrondingsdatum van uw verbouwingswerkzaamheden om te kunnen profiteren van dit verlaagde btw-tarief Als u werkzaamheden verricht aan bestaande woningen (ouder dan twee jaar), dan blijft nog een half jaar langer het lage btw-tarief (6 procent) gelden over de arbeidscomponent. Op de werkzaamheden die u na 1 juli 2015 afrondt, betaalt u weer het standaardtarief van 21 procent. 1 maart juni 2015 Actie: Betaal uw dividendbelasting tijdig Te late betalingen van dividendbelasting zijn niet langer vrijgesteld van belastingrente. Andersom geldt ook: de fiscus betaalt per 1 januari 2015 ook rente aan u bij teruggaven van dividendbelasting. Deze nieuwe regels gelden met ingang van 1 januari 2015, maar hebben een terugwerkende kracht naar eerdere jaren. Btw-vrijstelling voor intramurale zorg ook als de zorginstelling winst beoogt Actie: Medische dienstverleners moeten hun factuur systemen, boekhoudsystemen en in sommige gevallen hun prijsstelling tijdig aanpassen Voor de btw-vrijstelling van het verplegen en verzorgen van in een inrichting (ziekenhuis e.d.) opgenomen personen ( intramurale zorg ) geldt nu de voorwaarde dat de instellingen geen winst mogen beogen. Dit geldt ook voor de met deze verzorging nauw samenhangende prestaties zoals het verstrekken van voedsel en drank, geneesmiddelen en verbandmiddelen. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

8 Per ingangsdatum van deze wijziging vervalt de voorwaarde van niet-winst beogen voor de toepassing van deze vrijstelling op de genoemde intramurale zorg en daarmee nauw samenhangende prestaties. Daarmee mogen winst beogende instellingen die dergelijke diensten verrichten, geen btw meer berekenen en mogen zij de btw op de kosten van deze diensten niet langer in aftrek brengen. Dit zou invloed kunnen hebben op de prijsstelling van bepaalde diensten. De wijziging is gekoppeld aan de inwerkingtreding Wet vergroten investeringsmogelijkheden in medischspecialistische zorg (beoogd 1 januari 2015). Buitenlandse geldboetes niet langer aftrekbaar Een geldboete die door een buitenlandse overheid of overheidsinstelling aan uw onderneming wordt opgelegd, is vanaf 2015 niet meer aftrekbaar van de winst. Hiermee vervalt het verschil in behandeling tussen binnenlandse en buitenlandse geldboetes. De aftrekbeperking geldt voor alle boetes, waaronder strafrechtelijke, tuchtrechtelijke, bestuursrechterlijke en verkeersboetes. Ook schikkingen die u met buitenlandse overheden treft, kunt u niet meer in aftrek brengen. Indien u aan s opgelegde buitenlandse boetes vergoedt, vormt deze vergoeding belastbaar loon dat niet in aanmerking komt voor eindheffing. Aftrekbare vergoeding tier 1- kapitaal voor verzekeraars Actie: Controleer of aan de voorwaarden is voldaan Als verzekeraar kunt u onder voorwaarden de betaalde vergoedingen over specifieke aanvullende tier 1-kapitaalinstrumenten vanaf 2015 in mindering brengen op de winst. Eerder dit jaar is al voorgesteld om aanvullend tier 1-kapitaal bij banken te behandelen als vreemd vermogen. Dat betekent dat de vergoeding over die instrumenten bij de bank onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar is en bij de ontvanger wordt belast. Een soortgelijke bepaling gaat nu ook voor verzekeraars gelden. 1 januari geen einddatum Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

9 Particulier Verhoging eerste tariefschijf loon- en inkomstenbelasting Het tarief van de eerste schijf in de loon- en inkomstenbelasting gaat in 2015 omhoog van 36,25 naar 36,50 procent. Deze verhoging is kleiner dan wat in het Belastingplan 2014 stond (36,76 procent). De tarieven in de overige belastingschijven veranderen niet. 1 januari december 2015 Snellere afbouw algemene heffingskorting De door u verschuldigde inkomstenbelasting en premie volksverzekeringen worden verminderd met onder meer de algemene heffingskorting. De hoogte van deze belastingkorting neemt af naarmate uw inkomen hoger is. Het voorgestelde afbouwpercentage voor de algemene heffingskorting neemt voor 2015 toe naar 2,32 procent en voor belastingjaar 2016 en later naar 3,32 procent. De algemene heffingskorting komt daarmee voor 2015 uit op een bedrag van maximaal euro en minimaal euro. 1 januari december 2017 Arbeidskorting hoger Als u arbeidsinkomen ontvangt, heeft u veelal recht op een vermindering van de verschuldigde belasting en premies volksverzekeringen in de vorm van de arbeidskorting. Uw werkgever houdt hiermee rekening bij de inhoudingen op uw salaris. Vanaf een bepaald inkomensniveau neemt de hoogte van de arbeidskorting evenredig af naarmate uw inkomen stijgt. Deze afbouwgrens wordt voor 2015 verhoogd tot Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

10 circa euro. Voor 2016 en 2017 volgen verdere verhogingen. Voor 2015 komt de arbeidskorting hierdoor uit op een bedrag van maximaal euro en minimaal 184 euro. 1 januari december 2017 Heffingskorting bij immigratie en emigratie Als u een gedeelte van het jaar in Nederland woont, ontvangt u in 2015 toch het volledige belastingdeel van de heffingskorting. Momenteel is hiervoor in principe vereist dat u het gehele jaar in Nederland woonachtig bent. Vanaf belastingjaar 2016 zal het belastingdeel van de heffingskorting tijdsevenredig worden toegekend voor de periode dat u in Nederland heeft gewoond. Zogenoemde kwalificerende buitenlandse belastingplichtigen worden voor bovenstaande regels gelijkgesteld met inwoners van Nederland. De heffingskorting voor de premie volksverzekeringen wordt overigens al sinds 1 januari 2013 tijdsevenredig vastgesteld. Dit op basis van het gedeelte van het jaar dat iemand in Nederland sociaal verzekerd is. 1 januari geen einddatum Aantal kindregelingen teruggebracht Actie: Beoordeel met welke wijzigingen u te maken krijgt Maakt u nu gebruik van een van de bestaande (fiscale) kindregelingen, dan krijgt u per 1 januari 2015 te maken met een aantal wijzigingen. Per 1 januari 2015 wordt het aantal kindregelingen teruggebracht van elf naar vier: de kinderbijslag, het kindgebonden budget, de combinatiekorting en de kinderopvangtoeslag. De overige regelingen; de aanvulling voor alleenstaande ouders met een uitkering, de (aanvullende) alleenstaande ouderkortingen, WTOS17-, LOK, de ouderschapsverlofkorting en de TOG verdwijnen of gaan op in de vier resterende (aangepaste) regelingen. Het doel van deze versobering is om de financiële tegemoetkoming voor alle alleenstaande ouders met een laag inkomen werkend of met een uitkering te harmoniseren. 1 januari december 2015 Ouderenkorting vrijwel hetzelfde gebleven Indien u de pensioengerechtigde leeftijd heeft bereikt, komt u in aanmerking voor de ouderenkorting. Deze korting bedraagt euro (2014: 1032) indien uw inkomen in 2015 niet hoger is dan euro. Bij een hoger inkomen bedraagt deze korting 152 euro. De ouderenkorting neemt vanaf 2016 af met 83 euro op jaarbasis. 1 januari december 2016 Geen ouderentoeslag in box 3 vanaf 2016 Actie: Controleer uw box 3-positie Bent u een pensioengerechtigde oudere met in 2014 een box 1-inkomen van maximaal euro en heeft u in 2014 een box 3- vermogen van maximaal euro? In de huidige situatie blijft dan een groter deel van uw box 3-vermogen onbelast dan bij andere belastingplichtigen. Deze tegemoetkoming voor ouderen wordt vanaf 2016 afgeschaft. 1 januari 2016 geen einddatum Wijziging afbouw kindgebonden budget Actie: Beoordeel met welke wijzigingen u te maken krijgt Indien u gebruik maakt van het kindgebonden budget kunt u per 1 januari 2015 met een aantal wijzigen te maken krijgen. De uit te keren bedragen worden hoger en alleenstaande ouders krijgen (maximaal) euro extra door de introductie van de alleenstaande ouderkop. Daarnaast wordt uw toetsingsinkomen gerelateerd aan het minimumloon. Dit betekent dat de toeslag vanaf een inkomen van euro in stappen omlaag gaat. Nu begint de afbouw pas bij euro. Er wordt dus eerder overgegaan tot afbouw van het kindgebonden budget, maar de afbouw zal tegen een lager percentage gaan. Dit percentage daalt van 7,6 procent naar 6,75 procent. De uitsluiting van ouders met een eigen vermogen (box 3-vermogen) van meer dan euro (na toepassing van het heffingsvrije vermogen) blijft in stand. 1 januari december 2015 Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

11 Pensioen Afkoopmogelijkheid lijfrenten voor langdurig arbeidsongeschikten Invoering nettopensioen en nettolijfrente Fiscaal vriendelijk afkopen volledige levenslooptegoed kan opnieuw Actie: Als u arbeidsongeschikt bent, kunt u onderzoeken of u u aan de voorwaarden voldoet om nu al over uw lijfrentekapitaal te beschikken Per 1 januari 2015 wordt het voor langdurig arbeidsongeschikten mogelijk de lijfrente(n) geheel of gedeeltelijk af te kopen zonder dat hierover revisierente verschuldigd is. Het lijfrentekapitaal is daarmee niet langer alleen een inkomensvoorziening voor de oude dag, maar kan ook worden ingezet als inkomensvoorziening bij arbeidsongeschiktheid. Aan de afkoopmogelijkheid zijn wel voorwaarden gesteld. Zo geldt onder meer een maximaal toegestaan afkoopbedrag per kalenderjaar. Over de afkoopsom wordt op de reguliere wijze loonheffingen ingehouden. De afkoopmogelijkheid gaat overigens ook gelden voor de nettolijfrente die per 1 januari 2015 wordt geïntroduceerd. Actie: Ga na of u als werkgever voor uw s een netto spaarfaciliteit wilt introduceren Per 1 januari 2015 worden de fiscale mogelijkheden voor pensioenopbouw voor uw s ingeperkt. De maximale opbouwpercentages worden lager. Ook kan een, voor zover zijn inkomen hoger is dan euro, niet langer met fiscale ondersteuning pensioen opbouwen. Een alternatief voor uw s met een inkomen boven een bedrag van euro is een nieuwe vrijwillige netto-spaarfaciliteit. Dit kan in de vorm van nettopensioen of een nettolijfrente. De inleg is niet fiscaal aftrekbaar en de uitkeringen blijven onbelast. Als aan alle voorwaarden wordt voldaan, geldt voor beide varianten een box 3- vrijstelling voor uw. De maximale netto-premie-inleg is leeftijdsafhankelijk. Nettopensioen kan worden uitgevoerd door pensioenfondsen en verzekeraars. De lijfrentevariant door verzekeraars en banken. Actie: Bekijk of dit voor u een aantrekkelijke mogelijkheid is In 2012 is de levensloopregeling afgeschaft. In 2013 bestond de mogelijkheid het volledige tegoed op te nemen (tot de aanspraken op 31 december 2011). Slechts 80 procent was dan belast. In 2015 wordt deze mogelijkheid opnieuw geboden voor het op 31 december 2013 aanwezige tegoed. 1 januari december 2015 Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

12 Vastgoed Uitbreiding aftrekbaarheid restschulden Indien uw eigen woning wordt verkocht, is het mogelijk dat er een restschuld overblijft. Per 1 januari 2015 wordt de maximale fiscaal aftrekbare periode voor dergelijke restschulden verlengd van 10 naar 15 jaar. Volledigheidshalve merken wij op dat bovenstaande maatregel wel is opgenomen in de memorie van toelichting bij het Belastingplan 2015, maar (nog) niet is uitgewerkt in het huidige wetsvoorstel. 1 januari geen einddatum Hypotheekrenteaftrek meerdere woningen naar drie jaar Indien u uw voormalige woning te koop heeft staan maar deze nog niet heeft verkocht, kunt u gedurende een bepaalde periode voor meerdere woningen hypotheekrenteaftrek genieten. Dit geldt zowel voor een oude woning die nog te koop staat als een nieuwe woning die leegstaat in afwachting van bewoning. De maximale aftrektermijn wordt voor beide situaties per 1 januari 2015 structureel op drie jaar gesteld. Ook blijft definitief de mogelijkheid bestaan om opnieuw hypotheekrenteaftrek te krijgen voor een te koop staande woning die eerder tijdelijk werd verhuurd. 1 januari geen einddatum Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

13 Afdrachtvermindering S&O alleen voor ondernemingen Actie: Beoordeel of u nog in aanmerking komt voor de regeling Maakt u voor uw gebruik van de afdrachtvermindering in de loonbelasting voor S&O dan krijgt u per 1 januari 2015 te maken met wijzigingen. Voortaan kunt u alleen nog een beroep doen op de afdrachtvermindering S&O als u een onderneming drijft. Het contractonderzoek door publieke kennisinstellingen wordt uit de S&O-afdrachtvermindering gehaald. Research en Development Aftrek blijft 60% Als uw onderneming - behalve loon - kosten maakt die direct toerekenbaar zijn aan door uw eigen personeel verricht onderzoek op het gebied van innovatie, heeft u recht op een extra aftrekpost. De Research en Development Aftrek (RDA) bedraagt een percentage van die kosten. Voor 2015 is dit voorlopig vastgesteld op 60 procent, hetzelfde percentage als vorig jaar. ens wil het kabinet naar aanleiding van signalen uit het bedrijfsleven onderzoeken of de RDA met ingang van 2016 met de Speur- en Ontwikkelingswerk (S&O)-afdrachtvermindering kan worden samengevoegd tot één geïntegreerde regeling. 1 januari december 2015 Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

14 Handhaving heffingsplafond belasting op leidingwater Voor de belasting op leidingwater blijft, zoals al eerder aangekondigd, het heffingsplafond van 300 m² en de bestaande tariefstructuur gehandhaafd. Er komt dus geen degressieve tariefstructuur. Dit bestaande beleid wordt nu voor de jaren vanaf 2015 vastgelegd in de wet. Afvalstoffenbelasting nu ook voor verbranden afval, maar tarieven omlaag Per 1 januari 2015 zijn zowel het storten als het verbranden van afval belast met afvalstoffenbelasting tegen een tarief van 13 euro per ton. Tot nu toe bleef verbranding onbelast, terwijl het tarief voor storten nu nog 17 euro per ton is. Afval dat wordt gerecycled, zal niet worden belast. ens wordt afval dat ter verbranding wordt aangeboden voor het opwekken van energie ook gewoon in de heffing betrokken. Verder geldt vanaf 1 januari 2015 een uitzondering voor afvalstoffen die vanuit het buitenland naar Nederland zijn overgebracht. Hierover wordt geen afvalstoffenbelasting geheven. Energiebelasting omhoog De tarieven voor de energiebelasting gaan omhoog, zowel voor aardgas als voor elektriciteit. Het tarief voor de eerste m³ aardgas en de eerste kwh elektriciteit per twaalf maanden blijft gelijk. Bij hoger verbruik gaan de tarieven voor de volgende twee schijven voor zowel aardgas als elektriciteit omhoog. Het tarief voor de hoogste schijven (meer dan m³ aardgas en meer dan kwh elektriciteit) blijft gelijk. Deze verhogingen worden in 2017 overigens weer wat gematigd. Het bedrag aan vermindering van de belasting voor de levering van energie aan woningen en andere gebouwen met een verblijfsfunctie gaat zowel in 2015 als in 2016 en 2017 omlaag. Dit betekent dat de verschuldigde energiebelasting voor de levering aan deze gebouwen nog verder omhoog gaat. Het gaat hierbij overigens om verhogingen van (afgerond) 6 euro, 1 euro en 2 euro per jaar. Daarnaast komt de vermindering voor de levering van energie aan andere onroerende zaken zonder verblijfsfunctie te vervallen. Verder is de toepassing van het verlaagde tarief voor duurzaam zelf-opgewekte stroom per 1 januari 2015 uitgebreid met de categorie ondernemers en geldt dit tarief vanaf die datum niet meer alleen voor energie voor woningen, maar voor alle onroerende zaken. 1 januari 2015, 1 januari 2016 en 1 januari 2017 geen einddatum Rentevergoeding over teruggaven op basis van EU-recht Actie: Vraag om een rentevergoeding bij een belastingteruggave Als u op grond van het EU-recht een belastingteruggave krijgt, heeft u recht op een rentevergoeding. U moet wel binnen zes weken na de teruggave een verzoek doen. Voor oude gevallen geldt dat u tot zes weken na 1 januari 2015 een verzoek kunt indienen. Ook nu kunt u al om een rentevergoeding vragen. Op dit moment is het recht op een rentevergoeding gebaseerd op uitspraken van de rechter. Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

15 Contactgegevens Mocht u vragen hebben naar aanleiding van deze publicatie, neem dan contact op met uw PwC-belastingadviseur of het Knowledge Centre Tax & HRS. Knowledge Centre Tax & HRS Telefoon: +31 (0) Mail: Bij PwC in Nederland werken ruim mensen met elkaar samen vanuit 12 vestigingen. PwC Nederland helpt organisaties en personen de waarde te creëren waarnaar zij op zoek zijn. Wij zijn lid van het PwC-netwerk van firma s in 158 landen met meer dan mensen. Wij zien het als onze taak om kwaliteit te leveren op het gebied van assurance-, belasting- en adviesdiensten. Vertel ons wat voor u belangrijk is. Meer informatie over ons vindt u op PwC is het merk waaronder member firms van PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL) handelen en diensten verlenen. Samen vormen deze firms het wereldwijde PwC-netwerk. In dit document wordt met PwC gedoeld op het wereldwijde PwC-netwerk of, als dit uit de context voorvloeit, op individuele member firms van het PwC-netwerk. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op voor meer informatie. De inhoud van deze publicatie is uitsluitend voor informatieve doeleinden opgesteld en bevat geen professioneel advies en mag dan ook niet als een substituut daarvoor worden beschouwd. PricewaterhouseCoopers Belastingadviseurs N.V. aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor gevolgen die kunnen optreden indien op basis van de inhoud van deze publicatie al of niet wordt gehandeld dan wel anderszins besluiten worden genomen PricewaterhouseCoopers B.V. (KvK ). Alle rechten voorbehouden. PwC verwijst naar de Nederlandse firma en kan soms naar het PwC-netwerk verwijzen. Elke aangesloten firma is een afzonderlijke juridische entiteit. Kijk op voor meer informatie. Icons from and Bepaal uw fiscale koers - Belastingplan

Prinsjesdag 2014. Een Broos Herstel

Prinsjesdag 2014. Een Broos Herstel Prinsjesdag 2014 Een Broos Herstel Geen nieuwe bezuinigingen en zelfs een beperkte ruimte voor lastenverlichting. Na jaren van 'zuur' is het eindelijk weer tijd voor iets 'zoets'. De economie toont voorzichtige

Nadere informatie

Eindejaar sactualiteiten2014

Eindejaar sactualiteiten2014 Accens wil met haar ondernemende accountants en adviseurs dichtbij de klant staan. Wij brengen ondernemers verlichting in de administratieve taken. Met inzicht in cijfers en feiten scheppen we mogelijkheden

Nadere informatie

Goed voorbereid op 2015

Goed voorbereid op 2015 www.pwc.nl Goed voorbereid op 2015 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Oktober 2014 Inhoudsopgave Particulier 4 Onderneming 5 Transfer pricing in uw onderneming 6 Directeur-grootaandeelhouder

Nadere informatie

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015

December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 December nieuwsbrief 2014 Belastingplan 2015 Het Belastingplan 2015 begeeft zich nu aan het einde van de parlementaire weg. De Tweede Kamer heeft het plan aangenomen en dat zal de Eerste Kamer naar verwachting

Nadere informatie

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015

Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Op dinsdag 16 december 2014 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het Belastingplan 2015. Hierna volgt een overzicht van de belangrijkste

Nadere informatie

ejaarspersbericht belastingen Minist

ejaarspersbericht belastingen Minist Wijzigingen in de belastingheffing met ingang van 1 januari 2015 Eindejaarspersbericht belastingen Mi nisterie van Financiën Eindejaarspers bericht belastingen Ministerie van Fin anciën Eindejaarspersbericht

Nadere informatie

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014

MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 MKB Nieuwsbrief Oktober 2014 1. De werkkostenregeling wordt per 2015 aangepast en vereenvoudigd Hierbij sturen wij u onze MKB Nieuwsbrief. In deze uitgave besteden wij aandacht aan: 1. De werkkostenregeling

Nadere informatie

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS

Horlings. Van de redactie Aandachtspunten voor de werkgever MEER DAN CIJFERS Horlings nieuwsbrief nr.4-2014 IN DIT NUMMER Van de redactie De belangrijkste veranderingen in het ontslag recht Overstappen op de werkkostenregeling: bent u er klaar voor? Einde VAR in zicht Ingrijpende

Nadere informatie

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij!

Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Prinsjesdag 2013 De crisis is nog niet voorbij! Hoewel de troonrede vele crisismaatregelen telt, zijn volgens het Centraal Planbureau de eerste voorzichtige signalen van herstel merkbaar. Voorlopig blijft

Nadere informatie

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! Blad 1 van 8 Het einde van het jaar nadert alweer met rasse schreden en alle bijzonderheden van Prinsjesdag worden doorgevoerd in de wetgeving en daar ziet u een deel van terug in deze nieuwsbrief. Zo

Nadere informatie

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers

Vigilate Accountants Nieuwsbrief voor ondernemers WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014

NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 NIEUWSBRIEF OKTOBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail WERKGEVER De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

ACCOUNTANTS. Let op! Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! MKB-NIEUWSBRIEF (08/2014) WERKGEVER 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014

MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 MKB-NIEUWSBRIEF 08/2014 In deze nieuwsbrief staan de volgende onderwerpen beschreven: + Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail + Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 + Kosten verlaging

Nadere informatie

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail

1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium, de concernregeling en de

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht!

NIEUWSBRIEF 08/2014. Met ingang van 2015 is de werkkostenregeling voor iedere werkgever verplicht! NIEUWSBRIEF 08/2014 Werkgever 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Westpark Highlights oktober 2014

Westpark Highlights oktober 2014 1/ 12 Westpark Highlights oktober 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Nieuwsbrief HRsalarisservice

Nieuwsbrief HRsalarisservice Nieuwsbrief HRsalarisservice HRsalarisservice Plesmanstraat 64 3900 AW Veenendaal T 033 21 00 133 E info@hrsalarisservice.nl KvK 56688237 Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling

Nadere informatie

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014

MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 MKB-NIEUWSBRIEF NOVEMBER 2014 1. Vereenvoudigingen werkkostenregeling in detail De werkkostenregeling is per 1 januari 2015 verplicht. Inmiddels zijn meer details bekend over het noodzakelijkheidscriterium,

Nadere informatie

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013

Wijzigingen belastingheffingen per 1 januari 2013 Van helder accountancy, belastingadvies en consultancy wil u ook graag in 2013 fiscaal op koers houden. Daarom hebben wij in dit document de belangrijkste zaken op een rijtje gezet. Met dit document heeft

Nadere informatie

Het is Exact wat u wilt

Het is Exact wat u wilt AKTUELE INFORMATIE HLB Nannen is a member of HLB International. A world-wide network of independent accounting firms and business advisers. Nr. 71 September 2014 U vindt het up-to-date fiscale nieuws 24/7

Nadere informatie

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015

negentig NIEUWS In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Nieuwsnegentig is een uitgave van noord negentig en komt 8 keer per jaar uit zeventiende jaargang november 2014 NIEUWS 4 negentig In dit nummer: Vereenvoudigingen werkkosten regeling in detail Ingrijpende

Nadere informatie

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014

EINDEJAARS BELASTINGTIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak

Zoek uit voor welke investeringsregelingen u in aanmerking kunt komen. Kies het meest gunstige btw-aangiftetijdvak Eindejaarstips 2014 Tips voor de ondernemer Laat uw herinvesteringsreserve niet Maak optimaal gebruik van verlopen investeringsaftrek Voorkom verliesverdamping Zoek uit voor welke investeringsregelingen

Nadere informatie

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht

Kosten verlagen transitievergoeding in nieuw ontslagrecht Ingrijpende wijzigingen gebruikelijk loon per 2015 Als dga valt u verplicht onder de gebruikelijkloonregeling. U hoort een salaris te krijgen dat gebruikelijk is voor het niveau en de duur van uw arbeid.

Nadere informatie

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014

FISCALE EINDEJAAR-TIPS 2014 Met het einde van het jaar in zicht, is dit een goed moment om na te gaan of u op fiscaal gebied nog actie moet ondernemen. Voor sommige zaken kunt u niet wachten tot 2015, maar andere zaken vragen juist

Nadere informatie

Nieuwsbrief. Nr. 82014

Nieuwsbrief. Nr. 82014 Nieuwsbrief Nr. 82014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die

Nadere informatie

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven

Aaabee Accountants. Eindejaarstips 2014. Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Aaabee Accountants Eindejaarstips 2014 Fiscale tips voor particulieren en bedrijven Inhoudsopgave Voor de ondernemer... 3 1 Laat uw herinvesteringsreserve niet verlopen... 3 2 Voorkom verliesverdamping...

Nadere informatie

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1

Eindejaarstips 2014. 5 december 2014 1 1 ALLE ONDERNEMERS/BELASTINGPLICHTIGEN... 3 1.1 Loop geen boete op in het buitenland... 3 1.2 Grote administratieve schoonmaak... 3 2 VENNOOTSCHAPPEN EN DGA S... 3 2.1 Nog snel dividend uitkeren... 3 2.2

Nadere informatie

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet:

Kantooradres: postadres: telefoon: fax: e-mail: internet: Kantooradres postadres: telefoon: fax: e-mail: Internet: Eindejaarstips 2014 Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die nochtans onvolledig of onjuist is opgenomen, alsmede voor de gevolgen van activiteiten die worden

Nadere informatie