B. Afweging en motivering. G. Dienstverlenende vereniging en opdrachthoudende vereniging. Iloofdst k L. Inleiding. 2t 2t

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B. Afweging en motivering. G. Dienstverlenende vereniging en opdrachthoudende vereniging. Iloofdst k L. Inleiding. 2t 2t"

Transcriptie

1 INHOIJD INHOT]D Iloofdst k L. Inleiding Steven Yaa Garsse Prof. dr. Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School Manager Vlaams Kenniscenfrum PPS {Vlaamse overheid) en Frederik Yandendriessche P of. dr. Universiteit Gent en UniversiteitAntwerpen Advocaat Iloofdstuk 2. De organisatievormen 5 Steven Van Garsse Prof. dr. Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School Manager Yiaams Kenniscentrum PPS (ltrlaamse overheid) A. Inleiding B. Intern verzelfstandigde agentschappen C. Autonome gemeentebedrijven (AGB's) D. Extem verzehstandigde agentschappen in private rechtsvolrr E. Interlokalevereniging F. Projectvereniging G. Dienstverlenende vereniging en opdrachthoudende vereniging L6 t7 Hoofdstuk 3. Oprichting, toetreding en uitbreíding 2L WimRasschaert Advocaat A. Inleiding B. Afweging en motivering 2t 2t v

2 C. Oprichtingsforrnaliteiten voor de gemeentelijk interne verzelfstandiglr'g 24 I. Oprichtingsbeslissing 24 tr. Leden 26 III. Goedkeuring en bekendmaking 26 fv. Toetreding 27 V. Uitreding en beeindigingvan de verzelfstandiging 27 D, Oprichtingsformaliteiten voor de gemeentelijk exteme verzelfstandigrng 28 I. Het autonoom gemeentebedrijf 28 $ 1. Oprichtingsbeslissing en statuten 28 $ 2. Leden 30 $ 3. Duurtijd 31 $ 4- Goedkeuring en bekendmaking 37 $ 5. Statutenwijziging 33 $ 6. Toetreding 34 $ 7. Uittreding en beëindiging van de verzelfstandiging 34 tr. Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 35 $ 1. Oprichtingsbeslissing en statuten 35 $ 2. Leden 37 ç 3. Duurtijd 38 $ 4. Goedkeuring en bekendmaking 38 $ 5. Statutenwijziging 39 $ 6. Toetreding 41 $ 7- Uittreding en beeindiging van de verzelfstandiging 42 Itr. Interlokale vereniging 43 $ i. Oprichtingsbeslissing 43 S 2- Leden 44 $ 3. Duuttijd 45 $ 4. Goedkeuring en bekendmaking 45 $ 5. Wrjzigtng 46 $ 6. Toetreding 46 $ 7. Uittreding en beeindiging van de verzelfstandiging 47 fv. Projecwereniging 47 $ 1. Oprichtingsbeslissing 47 S 2. Leden 48 $ 3. Duurtijd 48 $ 4. Goedkeuring en bekendmaking 49 $ 5. Wijzigrng 50 $ 6. Toetreding 50 S 7. Uittreding en beëindiging van de verzelfstandiging 51, VI

3 V. Dienstverlenendeofopdrachthoudende vereniging $ 1. Voorbereidendefase $ 2. Oprichtingsfase $ 3. Leden $ 4. Duurtijd $ 5. Goedkeuringenbekendmaking $ 6. Wijziging van de statuten S 7. Toetreding S S. Uittreding, beëindiging door niet-verlenging en ontbinding van de verzelfstandiging Hoofdstuk 4. Bestaansduur en beëindiging Jens Debièvre Advocaat te Brussel (LYdian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Beperkte versus onbeperkte bestaansduur B. De bestaansduur I. HetGfVA tr. HetAGB Itr. Het GEYA IV. De interlokale vereniging V. De projecwereniging VI. De dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniglne C. De (voortijdige) beëindiging I. HetGfVA tr. HetAGB ffi. Het GEVA $ 1. De uittreding c.q,uitzettsngvan een individuele deelgenoot $ 2. De beëindiging IV. De interlokale vereniging $l.deuittredingc.q.uitzettingvaneenindividueledeelgenoot $ 2. De beëindiging V. Deprojectvereniging ç 1. De uitkeding c.q.aitzettrng vafi een individuele deelgenoot $ 2. De beëindiging VI- De diensfverlenende vereniging ea de opdrachthoudende vereni- $ne \lii

4 $i. s2. De uitneding c.q.uitzeusng van een individuele deelgenoot 85 De beëindiging 86 Hoofdstuk 5. Organen 89 TVim Rasschaert Advocaat A. Intemeverzelfstandiging B- Extemevetzelfstandiging I- Het autonoom gemeentebedrijf $ 1. Bestuursorganen g 2. Raad van bestuur a. Samensteiling van de raadvan bestuur b. Mandaat van bestuurder en duurtijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur e. Controle op de werking van de raad van bestuur ç 3. Dagelijks bestuur a. Oprichting van een orgaan van dagelijks besfuur b. Mandaat van de leden van het orgaan van dagdks bestuur en duurtijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheden en werking van het dagelijks bestuur e. Controle op de w-erking van het dagelijks bestuur $ 4. Delegatie en anderebestuursorganen tr. Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm ç 1. Bestuursorganen $ 2- Algemene vergadering a- Samenstelling van de algemene vergadering b. Duurtijd van het mandaat vân vertegenwoordiger van de algemene vergadering c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de algemene vergadering e. Controle op de werking van de algemene vergadering $ 3. Raad van bestuur a. Samenstelling van de raad van bestuur b. Duurtijd van het mandaat van 1id van de raad van besftrur to7 1i tt2 Llz 112 rt4 1t4 i ii8 118 t19 VIII

5 INHOI'D c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d,. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur e. Controle op de werking van de raadvanbestuur $ 4. Dagelijks bestuur a. Samenstelling van het orgaan van dagelijks bestuur b- Duurtijd van het mandaat van orgaan van dagelijks bestuur c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheden en werking van het orgaan van dageliþ bestuur e. Controle op de werking van het orgaan van dagelijks bestlrur 5 5. Delegatie en andere bestuursorganen III. Interlokale vereniging $ 1. Algemeen $ 2. Samenstelling van het beheerscomité $ 3. Mandaat van lid van het beheerscomité en duurtijd $ 4. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen S 5. Bevoegdheid en werking van het beheerscomité $ 6. Controle op de werking van het beheerscomité IV. Projectvereniging ç 1. Algemeen $ 2. Samenstelling van de raad va r bestuur $ 3. Mandaat van bestuurder en duurtijd $ 4. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen $ 5. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur $ 6. Controle op de werking van de raad van bestuw \I. Dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging $ 1. Algemeen $ 2. Algemene vergadering a. Samenstelling van de algemene vergadering b. Mandaat van 1id van de algemene vergadering en duurrijd c. Onverenigbamheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de algemene vergadering e. Controle op de werking van de algemene vergadering $ 3. Raad van bestuur a- Sanrenstelling van de raad van bestuur b- Mandaat van lid van de raad van bestuur en duu*ijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur e. Controle op de werking van de raad van bestuur rza tzl t lz4 t t27 t29 L Y t tjj 135 t t 143 LM r49 D(

6 $ 4. Dagelijks bestuur a. Samenstelling van het orgâíxn van dagelijks bestuur b. Mandaat van lid van het directiecomité en duurtijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van het directiecomité e. Controle op de werking van het directiecomité S 5. Anderebestuursorganen L54 Iloofdst rk 6. Beheers- en samenwerkingsovereenkomsten r57 Kris Wauters Docent aan de Université Cathoüque de Louvain Advocaat-counsel en Gautierþcke Advocaat Assistent aan de UCL A. hleiding B- Definitie I. Het kader $ 1. Wettelijkkader $ 2. Hetbestuurskader tr. De belanghebbende partijen III. Het voorwerp C. Eigenschappen I. DYnamissþsrechtsfiguur II. Contractuelerechtsfiguur D. Rechtsaard I. Algemeen tr. Rechtspraak Itr. Uitgangspunten $ 1- De overeenkomst $ 2. Eenzijdige rechtshandeling $ 3. Besluit E. De beheers- of de samenwerkingsovereenkomst in het raam van de gemeentelijke verzelfstandiging L t6t L62 L62 t t X

7 I. Internverzelfstandigdeagentschappen $ 1. De overeenkomst $ 2. Modaliteiten tr. Extern verzelfst ndigde agentschappen $ 1. Bepaling $ 2. De overeenkomst S 3. Modaliteiten III. Autoooom gemeentebedrijf $ 1. Overeenkomst $ 2. Modaliæiten t69 i69 t7l t r Hoofdst rk 7. ParticiPaties 1-^ lta Frederik Vandendriessche Prof. dr. Universiteit Gent en UniversiteitAntwerpen Advocaat en Stéphanie De Somer Aspirant FIVO Maanderen Universiteit AntwerPen OnderzoeksgroeP Overheid & Recht A. Particþaties met en zondet overdracht van bevoegdheid: situering B. Overzùht yan de participatiemogelijkheden per verzelfstandigingsvoíi1 I. Het gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap (GWA) II. Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) III. Het gemeentelijk extern verzehstandigd agentschap in private rechtsvorm (GEVA) IV. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden c. Participaties op grond van andere speciêeke decretale of wettelijke machtigingen )o

8 INHOIJD Hoofdstuk 8. Personeel r97 Jens Debièwe Advocaat te Brussel (Lydian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Inleiding B. Het syndicaal overleg en het verband met de rechtspositieregeling C. De lokale autonomie inzake personeel D. Het GfVA E. HetAGB L Het eigen personeel vanhetagb tr. Het inzetten van gemeentepersoneel voor het AGB $ 1. Algemeen overzicht $ 2. Hetterbeschikking stellen of detacheren van gemeeotepersoneel $ 3. De overdracht van gemeentepersoneel naar hetagb $ 4. Het inzetten van gemeentepersoneel voor hetagb míddels verlofregeling F. HetGEVA I. Heteigenpersoneel tr. Hetinzettenvan gemeentepersoneel voor het GEVA G. De interlokale vereniging H. De projectverenigng I. De dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging I. Heteigenpersoneel tr. Het ter beschikking stellen van personeel aan de dienstverlenende vereniging of de opdrachthoudende vereniging 197 t97 20t t t7 2t8 2t8 220 Eoofdstuk 9, Overheidsopdrachten 223 Kris Wauters Docent aan de Université Cathoüque de Louvain Advocaat-counsel A. Inieidend kader B. Verzelfstandigde entiteiten en de wetgeving overheidsopdrachten I. Intern verzelfstanrligde agentschappen (IVAs) $ 1. Inleiding )il

9 $ 2. Oprichting - wijziging -relarie $ 3. Aanbestedende dienst tr. Autonome gemeentebedrijven (AGB) $ 1. Inleiding mer gemeenre relatie met gemeente $ 2. Oprichting - vnjziging - $ 3. Aanbestedende dienst ffi. Extem verzelfstandigde agenrschappen (EVAs) $ 1. Inleiding $ 2. Oprichting -wljzig ng- relarie mer gemeente $ 3. Aanbestedende dienst fv. Interlokalevereniging g 1- Inleiding $ 2. Oprichting - w4zigtng - $ 3. Aanbestedende dienst V. Projecfvereniging $ 1. Inleiding relatie met geéeente $ 2. Oprichting - wljzigng- relatie mer gemeente $ 3. Aanbestedende dienst YI. Dienswerlenende vereniging (DV) $ 1. Inleiding $ 2. Oprichting - wijziging -rciatiemet gemeenre $ :. Aanbestedende dienst VII. Opdrachthoudende vereniging (OV) $ 1. Inleiding S 2. Oprichting - wijziging - $ 3. Aanbestedende dienst relatie met gemeente A t s Iloofdstuk 10. Goederenrecht 259 Steven Van Garsse Prof. dr- Faculteit Rechten Universiteit Anfwerpen & Antwerp Management School Manager Vlaams Kenniscentrum PPS (Vlaamse overheid) A. Inleiding B. Het statuut en onderscheid van de goederen I. Situering tr. Openbaar domein Itr. Bijzonder rechtsregime van het openbaar domein fv. Privaat domein )ütr

10 INHOT]D V. Besiagbaarheidvande goederen 268 VI. Onverkorte toepassing op extern verzelfstandigde entiteiten met private rechtsvorm? 269 C. De verkrijging, het beheer en de vervreemding n0 I. Situering 270 tr. De verkrijging 275 $ 1. Situering: verschillende technieken n5 $ 2. Schenkingen en legaten 276 $ 3. Aankopen n8 $ 4. De onteigening 279 $ 5. De overdracht 283 III. Beheer en vervreemding 284 Hoofdshrk 11. Fiscale aspecten van gemeentelijke verzelfstandiging 289 Bruno Peeters Gewoon hoogleraar, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Onderneming en Recht Advocaat Tiberghien Advocaten en Stijn Vastmans Advocaat Tiberghien Advocaten Inleiding gewone gemeefrtebe- A. Intem verzelfstandigde agentschappen (rva s) - drijven I. Inkomsfenbelastingen tr. Btw Itr. Registratierechten fv Va ia B. Extern verzelfstandigde agentschappen (EV,ry-S) in publiekrechtelíjke voñn - het autonoom gemeentebedrijf I. Inkomstenbelastingen $ 1. Onderscheid vennootschapsbelasting - rechfspersonenbe- '/ lasting ç 2. Vennootschapsbelasting $ 3. Rechtspersonenbelasting tr. Btw t tt 313 )(IV

11 $ 1. Algemeen $ 2. Onroerendgoedprojecten $ 3. Uitbesteding van brw-belaste actiyiteiten $ 4. Financiering - subsidies $ 5. Onderlinge verrekeningen IlL Registratierechten en successierechten IV. Varia c. Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm: vennootschap, vennootschap met sociaal oogmerk, vzvr eî private stichting I. Handelsvennootschap, burgerlijke vennootschap met handels- YOnn $ 1. Inkomstenbelastingen $ 2. Btw $ 3- Registratierechten tr. Vennootschap met sociaal oogmerk $ 1. Inkomstenbelastingen $ 2. Btw $ 3. Registratierechten III. Vzw en private stichting $ 1. Inkomstenbelastingen S 2. Btw $ 3. Registratierechten en successierechten fv. Yaria D. Filialisering I. Filialisering r ia een afzonderlijke rechtspersoon tr. Filialisering via een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid E. Intergemeentelijke sanenwerkingsverbanden I. Inkomstenbelastingen tr. Btw III. Registratierechten en successierechten fv. Varia Besluit 313 3t3 32t 5 t J t Hoofdstuk 12. Budget, jaarrekening, boekhouding en financiële controle 351 Wim Rasschaert Advocaat A. Inleiding B. Inteme verzelfstandiging XV

12 INHOI.ID I. Budget en jaarrekening tr. Boekhouding III. Neerlegging van de jaanekening fv. Financiëlecontrole C. Externe verzelfstandiging I. Het autonoom gemeentebedrijf $ 1. Het autonoom gemeentebedrijf voor het wdzigingsdecreet van29 jant2;0l2 a. Budget en jaarrekening b. Boekhouding c. Neerlegging van de jaarekening d. Financiele controle ç 2. Het autonoom gemeentebedrijf na het wijzigingsdecreet van 29 juni 2012:- de regeling vanaf 1 jarloran19l4 a. Beheers- en beleidscyclus b. Budget en meerjarenplan c. Jaa:rekening d. Boekhouding e- Neerlegging van de jaarekening f. Financiéle controle g. Specifieke regeling voor bijzondere autonome gemeentebedrijven $ 3. Het gemeentelijk extem verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm a. Budgetjaarrekening b. Boektrouding c. Neerlegging van de jaa:rekening d. F'inanciële controle $ 4- Interlokale vereniging a. Budget en jaarrekening b. Boekhouding c. Financiële controle $ 5. Projecfvereniging a. Budget en jaarrekening b. Boekhouding c. Neerlegging van de jaarrekening d. Financiële controle $ 6. Dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging a. Begroting en jaarrekenin_e b. Boekhoucting c. Neerlegging van de jaarrekening d. Financiële controle s ' ' XVI

13 Iloofdstuk 13. De toepasselijkheid van algemene bestuursrechtelijke regimes op de gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen en de intergemeente{ike samenwerkingsverbanden 383 Frederik Vandendriessche Prof. dr. Universiteit Gent en Universiteit Anfwerpen Advocaat en Stephanie De Somer Aspirant FWO Vlaanderen Universiteit Antwerpen Onderzoeksgroep Overheid & Recht A. Rechtsbescherming verleend door de Raad van State: artikel 14, ç 1 RvS-wet I. Administratieve overheden: een stand van zaken tr. Kwaliûcatie van de gemeentelijk intern en extern verzelfstandigde agentschappen als administratieve overheden $ 1. Intern verzelfstandigde agentschappen $ 2. Autonome gemeentebedrijven $ 3. Gemeentelijk extem verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Itr. Kwalificatie van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als administratieve overheden $1. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid $ 2. Intergemeenteüjke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid B- FormelemotiveringsPlicht I. Toepasselijkheid op de gemeeotelijk intern en extem verzelfstandigde agentschappen II. Toepasselijkheid op de intergemeentelijke sanenwerkingsverbanden C- Openbaarheid van bestuursdocumenten I. Toepasselijkheid op de gemeentelijk intern en extern verzelfstandigde agentschappen tr. Toepasselijkheid -op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden s XWI

14 D. Klachtenbehandeling en ombudsdiensten r. Toepasseldkheid op de gemeentelijk intern en extern verzelfstandigde agentschappen tr. Toepasselijkheidop de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden E. Bestuurstaalwetgeving I- Toepasselijkheid op de gemeentelijk intern en extern verzellstandigde agentschappen $ 1- Gemeentelijk intern verzelfstandigde agentschappen en autonome gemeentebedrijven $ 2. Gemeentelijk extern yerzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm ü. Toepasselijkheid op de intergemeentelijke samenwerkingsyer_ banden W.. Pro memorie: taalgebruik van particulieren ten aanzien van bestuursdiensten van het Nederlandse taalgebied tt 47t Hoofdstuk 14. Bestuurlijk taeztcht 4t9 Jens Debièwe Advocaat te B ussel (Lydian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Inleiding B. BestuurliSk toeziehtop de gemeentelijke verzelfstandigingsvormen I. Inleiding tr. Algemeen toezicht g 1. Inleiding $ 2. Aan algemeen toezicht onderworpen beslissingen $ 3. Procedure IIL Bijzonder toezicht $ 1. Bijzonder bestuurlijk toezichtop her GfVA 9 2. Bijzonderbestuurlijk toezichtop heragb S 3. Bijzonder bestuurlijk toezichtop het GEVA fv- Dwangtoezicttt c. Bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden I. De interlokale en projectverenigiag tr- De diensfv-erlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging s xvitr

15 $ 1. Algemeen toezicht $ 2, Bijzonder toezicht $ 3. Dwangtoezicht III. De nakende wijziging van het algemeen bestuurlijk toezicht op de projectvereniging en de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen $ 1. Algemene principes $ 2. Het algemeen toezicht ç 3. Het dwangtoezicht $ 4. De bijkomende controle M M9 I{oofdstuk 15. Bijzondere yormen van lokale verzelfstandiging 453 Jens Debièvre Advocaat te Brussel (Lydian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Inleiding B, Bijzondere vofinen van gemeentelijke verzelfstandiging I. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging in rechtspersonen op grond van artikel 195 van het gemeentedecreet tr. De lokale politie: de eengemeentezone Itr. Het autonoom gemeentelijk havenbedrijf fv. Interbestuurlijke samenwerking met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed V. Het gemeentelijk toeristisch samenwerkingsverband (TSV) C. Bijzondere voínen van interge.rneentelijke samenwerking I. Bijzondere voñnen van intergemeentelijke samenwerking onder het decreet van 6juli 2001 $ 1. Gewestgrensoverschrijdende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden $ 2. Landsgrensoverschrijdende iatergemeentelijke samenwerking tr. Intercommunale sa:nenw-erkingsverbanden met een bijzondere wettelijke grondslag $ 1. De intergemeentelijke samenwerkjngsverbanden in onderwijs (IGOV) $ 2. De intergemeentelijke en regionale toeristische samenwerkingsverbanden (ISÐ t )(D(

16 $ 3. Interbestuurlijke samenwerking met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed $ 4. De distributienetbeheerders en de gemeentelijke energiehoudsterrraatschappijen Itr. De intergemeentelijke sarnenwerking rondpolitie en brandweer $ 1. De lokale politie: de meergemeentezone ç 2. De brandweer: hulpverleningsztnes )o(

OCMW-verzelfstandiging

OCMW-verzelfstandiging PRAKTIJK GIDS Wim Rasschaert Luc Vermeiren Brecht Warnez (red.) OCMW-verzelfstandiging INHOUD WOORDJE VAN DE EDITORS 15 DEEL 1. VORMEN VAN VERZELFSTANDIGING EN SAMENWERKING HOOFDSTUK 1. OCMW- DECREET:

Nadere informatie

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... I Inhoudstafel Voorwoord.............................................. VII Hoofdstuk I. Autonome gemeentebedrijven en administratief goederenrecht............................ 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W

Overzicht Historiek Van oud naar nieuw AGB in Gemeentedecreet Oprichting en statuten Verhouding met gemeente Verhoudingen met derden Bestuursorganen W Autonome gemeentebedrijven Studiedag Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw (VVSG-Politeia) Mechelen, 8 maart 2007 Marc Bauwens, stafmedewerker VVSG Overzicht Historiek Van oud naar nieuw

Nadere informatie

Rasschaert Advocaten. Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging. 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) 1. Begrip verzelfstandiging (2/3)

Rasschaert Advocaten. Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging. 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) 1. Begrip verzelfstandiging (2/3) Gemeentelijke VZW s en verzelfstandiging Wim Rasschaert VVJ 17 februari 2011 1. Begrip verzelfstandiging (1/3) Verzelfstandiging: een lokaal bestuur heeft de mogelijkheid rechtspersonen op te richten die

Nadere informatie

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert maart 2010 Gent Hasselt Leuven Torhout Antwerpen Inhoudstafel

Nadere informatie

Dienstverlening in lokale. verzelfstandigingsvorm. Leuven 8 oktober 2010 Prof. Dr. Koen Verhoest Dries De Herdt

Dienstverlening in lokale. verzelfstandigingsvorm. Leuven 8 oktober 2010 Prof. Dr. Koen Verhoest Dries De Herdt Dienstverlening in lokale besturen: een keuzeinstrument voor de beste verzelfstandigingsvorm Leuven 8 oktober 2010 Prof. Dr. Koen Verhoest Dries De Herdt Keuze tussen verschillende organisatievormen Eigen

Nadere informatie

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden

nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS Lokale besturen - Financieringsmogelijkheden SCHRIFTELIJKE VRAAG nr. 237 van ROBRECHT BOTHUYNE datum: 2 januari 2017 aan LIESBETH HOMANS VICEMINISTER-PRESIDENT VAN DE VLAAMSE REGERING, VLAAMS MINISTER VAN BINNENLANDS BESTUUR, INBURGERING, WONEN,

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008

Verzelfstandiging van Lokale Besturen. Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Verzelfstandiging van Lokale Besturen Door Sven De Spiegeleer 26 juni 2008 Inhoudstafel A. Historiek, de verzelfstandiging in de Nieuwe Gemeentewet B. Verzelfstandiging in Gemeentedecreet en Provinciedecreet

Nadere informatie

BE Business and Economics ASPECTEN VAN CORPORATE GOVERNANCE VAN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN

BE Business and Economics ASPECTEN VAN CORPORATE GOVERNANCE VAN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN RECHT EN ONDERNEMING ASPECTEN VAN CORPORATE GOVERNANCE VAN PUBLIEK- EN PRIVAATRECHTELIJK VORMGEGEVEN EXTERN VERZELFSTANDIGDE AGENTSCHAPPEN Prof. dr. Koen BYTTEBIER Hoogleraar aan de VUB Advocaat te Gent

Nadere informatie

29/11/2015. VVOS Vlaams-Brabant. Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf. Inhoud. Vraagstellingen

29/11/2015. VVOS Vlaams-Brabant. Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf. Inhoud. Vraagstellingen VVOS Vlaams-Brabant Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf Tom De Gendt De Gendt Advocaten Universiteit Hasselt Dinsdag 17 november 2015 Galmaarden Inhoud Vraagstellingen Verzelfstandiging:

Nadere informatie

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen;

4 lokale PPS-projecten : PPS-projecten van de lokale besturen en van de ervan afhangende rechtspersonen; PPS Decreet 18 JULI 2003. - Decreet betreffende Publiek-Private Samenwerking. Publicatie : 19-09-2003 Inwerkingtreding : 29-09-2003 Inhoudstafel HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen. Art. 1-2 HOOFDSTUK II.

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC

ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC 20 mei 2011 ONTMOETINGSDAG VERZELFSTANDIGING LOCUS en VVC Vandaag Waarom een ontmoetingsdag Geen studiedag Gebrek aan duidelijkheid van bovenaf Mogelijke wijzigingen zijn op til (ABB, VVSG) VVC en LOCUS

Nadere informatie

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Het verzelfstandigingdebat en de hieraan gekoppelde voornemens en initiatieven komen langzaam maar zeker

Nadere informatie

Ondernemingen-natuurlijk persoon

Ondernemingen-natuurlijk persoon Lijst van de functies die de machtiging verlenen om de onderneming te vertegenwoordigen en die toegang geven tot My Enterprise (raadplegen, wijzigen, doorhalen, verbetering aanvragen en volmacht toekenen)

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING

ONTWERP VAN DECREET TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zitting 2008-2009 18 februari 2009 ONTWERP VAN DECREET betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden TEKST AANGENOMEN DOOR DE PLENAIRE VERGADERING Zie: 1853 (2008-2009)

Nadere informatie

De omvorming van een autonoom gemeentebedrijf, (opgericht en goedgekeurd volgens de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet), naar een autonoom gemeentebedrijf (volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet):

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, artikel 20; Besluit van de Vlaamse Regering houdende uitvoering van het decreet van 6 maart 2009 betreffende de organisatie en erkenning van toeristische samenwerkingsverbanden DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging Wat gebeurt er nu met de gewone gemeentebedrijven of regieën? Johan Cabooter Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist VVSG studiedag Mechelen, 8 maart 2007 www.iswa.be ISWa

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT Stefaan TUYTTEN Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Verzelfstandiging en de fiscus Manuela Vervoort 8 maart 2007 Programma Inleiding: belang van de rechtsvorm Btw: Heden Problemen Oplossingen Btw: Toekomst Andere belastingen: inkomstenbelastingen, registratierechten

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

betreffende het onderwijs XXIV

betreffende het onderwijs XXIV stuk ingediend op 2422 (2013-2014) Nr. 2 26 februari 2014 (2013-2014) Ontwerp van decreet betreffende het onderwijs XXIV Amendementen Stukken in het dossier: 2422 (2013-2014) Nr. 1: Ontwerp van decreet

Nadere informatie

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire De btw-administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het de btw-positie van publiekrechtelijke

Nadere informatie

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2

Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Budgethouderschap en intern verzelfstandigde agentschappen Studiedag 8 maart 2007 Mechelen Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet Budgethouderschap IVA s 2 Inhoud Verzelfstandiging in het gemeentedecreet

Nadere informatie

INHOUD. HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap Definitie Wettelijke bepalingen 11

INHOUD. HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap Definitie Wettelijke bepalingen 11 HOOFDSTUK 1 De rechtsfiguur van de burgerlijke vennootschap 11 1. Definitie 11 2. Wettelijke bepalingen 11 3. Kenmerken 12 3.1. De burgerlijke vennootschap heeft geen rechtspersoonlijkheid 12 3.2. De burgerlijke

Nadere informatie

De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen?

De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen? De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen? Structuur uiteenzetting Screening Gemeentelijke vzw Geen gemeentelijke vzw (aanpassen tegen 1-1-2013?) Vzw behouden Afweging Omvormen

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016

Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016 Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken Algemene Vergadering VVSG Brussel, 7 december 2016 Inhoud Context en voorgeschiedenis Politieke organisatie Personeel Organisatie BBC en Financiën Verzelfstandiging

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen 1. Wijzigingen aan onverenigbaarheden De personeelsleden van het OCMW kunnen niet meer zetelen in de gemeenteraad

Nadere informatie

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN Inhoudstafel Ten geleide...................................................... i HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN GESLOTEN DOOR EEN RECHTSPERSOON.................. 1 Dirk MEULEMANS,

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1

Inhoud. INLEIDING... v. 1. WETTELIJKE CONTEXT Europa België... 1 INLEIDING................................................................ v 1. WETTELIJKE CONTEXT.................................................. 1 1.1. Europa.................................................................

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

WORKSHOP 1: FOCUS VAN DE WORKSHOP Vertrekpunt: het decreet van 6 juli 2001. Doel: kick-off van die evaluatie

WORKSHOP 1: FOCUS VAN DE WORKSHOP Vertrekpunt: het decreet van 6 juli 2001. Doel: kick-off van die evaluatie K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be WORKSHOP 1: INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN Dr. Ellen Wayenberg Spoor Bestuurlijke

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...

Inhoudstafel. Voorwoord... Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige... i Voorwoord............................................... vii Hoofdstuk I. Btw: De Europese achtergrond van de btw........ 1 HENRI VANDEBERGH Hoofdstuk II. De advocaat als belastingplichtige...............

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit

Agenda. Buitengewone AV IVCA. Audio vereniging voor interne audit voor lokale besturen. Audio. Interne audit Vergadering Commissie 1 dinsdag 26 februari 2013 Agenda - Buitengewone Algemene Vergadering IVCA - Statutenwijziging Audio - Omvorming AGB - Wijziging toelagereglement buurt en wijk - Huishoudelijk Reglement

Nadere informatie

VZW KONINKLIJKE OUD-STUDENTENBOND FERMENTATIO, AFGEKORT FERMENTATIO

VZW KONINKLIJKE OUD-STUDENTENBOND FERMENTATIO, AFGEKORT FERMENTATIO STATUTEN VZW KONINKLIJKE OUD-STUDENTENBOND FERMENTATIO, AFGEKORT FERMENTATIO Ondernemingsnummer BE 0409 659 110 v.z.w. Koninklijke Oud-Studentenbond Fermentatio, afgekort Fermentatio. Hogeschool Gent Campus

Nadere informatie

Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken

Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken Decreet Lokaal Bestuur: een stand van zaken Ronde van Vlaanderen VVSG Gent, Malle, Leuven, Hasselt, Roeselare Maart 2017 Inhoud Context en voorgeschiedenis Politieke organisatie Personeel Organisatie BBC

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. Ligt voor ter goedkeuring: de notulen

Nadere informatie

SAMENWERKING BINNEN EEN PPS-VERENIGING : EEN UITDAGING BINNEN DE OUDERENZORG?!

SAMENWERKING BINNEN EEN PPS-VERENIGING : EEN UITDAGING BINNEN DE OUDERENZORG?! SAMENWERKING BINNEN EEN PPS-VERENIGING : EEN UITDAGING BINNEN DE OUDERENZORG?! 17.11.2015 VVOS Vlaams-Brabant Woonzorggroep GVO WAARDEN Positionering : waardegerichte onderneming : verbondenheid, respect

Nadere informatie

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen?

Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? Intergemeentelijke samenwerking:wat heeft de raad te zeggen? 22 november 2014 Rob de Greef Norbert de Blaay Even voorstellen Rob de Greef Partner KokxDeVoogd; Docent Vrije Universiteit Jurist en specialist

Nadere informatie

FICHE. De VZW als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijke vorm in de zin van het gemeentedecreet

FICHE. De VZW als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijke vorm in de zin van het gemeentedecreet FICHE De VZW als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijke vorm in de zin van het gemeentedecreet (na wijzigingsdecreten van 23 januari 2009 en 29 juni 2012 en op basis van

Nadere informatie

Zodra jullie daar een bewuste keuze kunnen in maken, zijn er voor elke keuze oplossingen te vinden.

Zodra jullie daar een bewuste keuze kunnen in maken, zijn er voor elke keuze oplossingen te vinden. In deze infofiche In Vlaanderen zijn er een groot aantal particuliere speelpleinen. Veel van hen krijgen subsidies van hun stad of gemeente. Zij leveren knap werk in onderling overleg of verregaande samenwerking

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG Doel van deze toelichting Veel nood aan informatie over personeelskwesties bij verzelfstandiging wat zegt

Nadere informatie

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011

Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG. Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Beleids- en beheerscyclus en gemeentelijke verzelfstandiging Jan Leroy, VVSG Ontmoetingsdag Locus-VVC, 20 mei 2011 Inhoud BBC en Gemeentelijke diensten Budgethouderschap Intern verzelfstandigd agentschappen

Nadere informatie

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011 Bedrijfstichtingen in de praktijk Business & Society Belgium 17 maart 2011 22/03/2011 Overzicht van de presentatie 1. De stichting -rechtsregeling 2. In de praktijk 3. VZW vs stichting 22/03/2011 2 Wat

Nadere informatie

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen:

Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Voorstel statutenwijziging onderdeel van de agenda voor de Bijzonder Algemene Vergadering van 27 mei 2014. Ontwerp goedgekeurd op de RVB van 14 februari 2014 Aanleiding voor onderstaande wijzigingen: Beleidsplan

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000

Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: Koning Leopold III-laan Sint-Andries NIS-code : 30000 Provincie West-Vlaanderen Laatste budgettaire journaalnummer: 214314 Koning Leopold III-laan 41 82 Sint-Andries NIS-code : 3 Toelichting bij het budget 214: Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF...

INHOUDSTAFEL WOORD VOORAF... WOORD VOORAF........................... XIII 1. DE VERENIGING ZONDER WINSTOOG- MERK BEGRIP......................... 1 1.1. Inleiding............................... 1 1.2. Het begrip rechtspersoon.................

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht

Tekst aangenomen door de plenaire vergadering. van het ontwerp van decreet. houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek recht ingediend op 995 (2016-2017) Nr. 6 22 december 2016 (2016-2017) Tekst aangenomen door de plenaire vergadering van het ontwerp van decreet houdende de totstandbrenging van De Werkvennootschap nv van publiek

Nadere informatie

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter

1902 ( ) Nr. 1 5 februari 2013 ( ) stuk ingediend op. Voorstel van decreet. van de heer Filip Dewinter stuk ingediend op 1902 (2012-2013) Nr. 1 5 februari 2013 (2012-2013) Voorstel van decreet van de heer Filip Dewinter houdende wijziging van het decreet van 6 juli 2001 houdende de intergemeentelijke samenwerking,

Nadere informatie

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014

Boek ϰ Stad Antwerpen džğůŝđśƚŝŷő ďŝũ ĚĞ ďƶěőğƚǁŝũnjŝőŝŷő 2014 Boek Stad Antwerpen 214 Toelichting bij de budgetwijziging 214 Exploitatiebudget per beleidsdomein (schema TB1) 1 Evolutie van het exploitatiebudget (schema TB2) 6 Transactiekredieten voor investeringsverrichtingen

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord...v

INHOUD. Voorwoord...v INHOUD Voorwoord...v Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht Vincent Sagaert...1 1. Inleiding...1 2. Veelheid aan wettelijke regelingen in de ondergrond...2 2.1. Regelgeving in verband

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR

DELEGATIE VAN BEVOEGDHEDEN DOOR DE RAAD VAN BESTUUR v DE BIBLIOTHEEK HANDELSRECHT LARCIER............................. VOORWOORD BIJ DE REEKS VENNOOTSCHAPS- EN FINANCIEEL RECHT......... i iii TEN GELEIDE....................................................

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid.

(B.S. 07/06/2004) Gecoördineerd tot 4 december Artikel. 1. Dit decreet regelt een gemeenschapsaangelegenheid. Decreet van 7 mei 2004 (betreffende het intern verzelfstandigd agentschap met rechtspersoonlijkheid Sport Vlaanderen ) (Decreet van 4 december 2015, B.S., 21/12/2015, art. 2; Inwerkingtreding 1/1/2016)

Nadere informatie

PRIVATISERINGEN EN UITBESTEDINGEN IN DE OPENBARE SECTOR

PRIVATISERINGEN EN UITBESTEDINGEN IN DE OPENBARE SECTOR PRIVATISERINGEN EN UITBESTEDINGEN IN DE OPENBARE SECTOR Op 25 oktober 2013 organiseert ACV-Openbare Diensten een studiedag over Privatiseringen en uitbestedingen in de openbare sector. In voorbereiding

Nadere informatie

Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan Brussel. Brussel, 30 september 2009

Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan Brussel. Brussel, 30 september 2009 Federaal Minister van Sociale Zaken en Volksgezondheid De heer Rudy Demotte - Minister Kunstlaan 7 1210 Brussel Uw kenmerk : Ons kenmerk : NDG d431 Bijlage(n) : Contact : Nele De Gols 02 211 55 35 Betreft

Nadere informatie

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016

RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Aanwezig: RAAD voor MAATSCHAPPELIJK WELZIJN ZITTING van 23 november 2016 Jos Cauwberghs - voorzitter Godelieve Meulemans, Lochie Julie, Jos Steenwinckels, Conny Gevens, Joachim Lelièvre-Damit, Freddy Mannaerts,

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel

ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel Programma Inleiding Theoretisch kader Praktische uitwerking gekoppeld aan theorie Vraagstelling Slotconclusie ISB Congres 2008 De Soeverein Lommel Inleiding in thema

Nadere informatie

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd

TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget MJP 2014 Geconsolideerd TB5: Evolutie van het liquiditeitenbudget WERKDOC 2015: Initieel budget 2015 - MJP 2014 RESULTAAT OP KASBASIS I. Exploitatiebudget (B-A) 4.004.775 2.317.500 2.800.044 A. Uitgaven 20.985.676 22.302.537

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreten van 23 januari 2009 en 29 juni 2012 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Brussel, 24 oktober JPM/Aanpassing Havendecreet. Advies

Brussel, 24 oktober JPM/Aanpassing Havendecreet. Advies Brussel, 24 oktober 2006. JPM/Aanpassing Havendecreet Advies van de Vlaamse Havencommissie over het Ontwerp van decreet tot wijziging van het Havendecreet van 2 maart 1999 in relatie met het Gemeentedecreet.

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking

SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking SUBSIDIEREGLEMENT DEPARTMENT CULTUUR Cultuurloket SUBSIDIE VAN DE PROVINCIE ANTWERPEN VOOR EEN CULTUURPROJECT EN CULTUURWERKING: Intergemeentelijke culturele samenwerking Goedgekeurd door de provincieraad

Nadere informatie

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM

AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM AUTONOOM GEMEENTEBEDRIJF MALDEGEM BUDGETWIJZIGING nr. 1 2016 - Beleidsnota Doelstellingennota Doelstellingenbudget Financiële toestand - Financiële nota Exploitatiebudget Investeringsbudget Liquiditeitenbudget

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin;

1 raadgevende comités : de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin; BESLUIT van de VLAAMSE REGERING van 19 juli 2007 houdende samenstelling en werking van de raadgevende comités bij de intern verzelfstandigde agentschappen van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid

Nadere informatie

Algemene Inhoudsopgave

Algemene Inhoudsopgave Algemene Inhoudsopgave Lijst van de auteurs 3 Voorwoord 5 VERGELIJKENDE TABEL VAN VENNOOTSCHAPSVORMEN 13 AANDEEL 37 Aandeel aan toonder 39 Aandeel op naam 53 Aandeel zonder stemrecht 55 Aandelenleningen

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014.

LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL 2014. 1 Gemeentebestuur PEPINGEN Provincie: Vlaams-Brabant Arrondissement: Halle-Vilvoorde LIJST AANGELEGENHEDEN ONDERWORPEN AAN HET ALGEMEEN ADMINISTRATIEF TOEZICHT ZITTING VAN DE GEMEENTERAAD VAN 29 APRIL

Nadere informatie

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF : UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF A. De bevoorrechte raadgever en partner van de zelfstandige ondernemer, de bedrijfsleider

Nadere informatie

Verzelfstandiging en het decreet lokaal cultuurbeleid: een opportuniteit?

Verzelfstandiging en het decreet lokaal cultuurbeleid: een opportuniteit? Anneleen Christiaens - Christine Van de Steene Verzelfstandiging en het decreet lokaal cultuurbeleid: een opportuniteit? Beheersvormen voor bibliotheken, gemeenschapscentra, cultuurcentra en intergemeentelijk

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015

vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 Zonder winst geoogmerkt vzw-statuut en boekhouding Internationaal Comité, Hasselt, 25 april 2015 Kennismaking u en ik Programma 1 Programma van de sessies Feitelijke vereniging vzw Vzw-wet in vogelvlucht

Nadere informatie

Wijziging Gemeentedecreet juni Bepalingen mbt externe verzelfstandiging

Wijziging Gemeentedecreet juni Bepalingen mbt externe verzelfstandiging Wijziging Gemeentedecreet juni 2012 1 Bepalingen mbt externe verzelfstandiging Bijzondere gemeenteraadscommissie artikel 39 GD Artikel 39 GD Art. 12. In artikel 39, 1, van hetzelfde decreet wordt een tweede

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie