B. Afweging en motivering. G. Dienstverlenende vereniging en opdrachthoudende vereniging. Iloofdst k L. Inleiding. 2t 2t

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B. Afweging en motivering. G. Dienstverlenende vereniging en opdrachthoudende vereniging. Iloofdst k L. Inleiding. 2t 2t"

Transcriptie

1 INHOIJD INHOT]D Iloofdst k L. Inleiding Steven Yaa Garsse Prof. dr. Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School Manager Vlaams Kenniscenfrum PPS {Vlaamse overheid) en Frederik Yandendriessche P of. dr. Universiteit Gent en UniversiteitAntwerpen Advocaat Iloofdstuk 2. De organisatievormen 5 Steven Van Garsse Prof. dr. Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School Manager Yiaams Kenniscentrum PPS (ltrlaamse overheid) A. Inleiding B. Intern verzelfstandigde agentschappen C. Autonome gemeentebedrijven (AGB's) D. Extem verzehstandigde agentschappen in private rechtsvolrr E. Interlokalevereniging F. Projectvereniging G. Dienstverlenende vereniging en opdrachthoudende vereniging L6 t7 Hoofdstuk 3. Oprichting, toetreding en uitbreíding 2L WimRasschaert Advocaat A. Inleiding B. Afweging en motivering 2t 2t v

2 C. Oprichtingsforrnaliteiten voor de gemeentelijk interne verzelfstandiglr'g 24 I. Oprichtingsbeslissing 24 tr. Leden 26 III. Goedkeuring en bekendmaking 26 fv. Toetreding 27 V. Uitreding en beeindigingvan de verzelfstandiging 27 D, Oprichtingsformaliteiten voor de gemeentelijk exteme verzelfstandigrng 28 I. Het autonoom gemeentebedrijf 28 $ 1. Oprichtingsbeslissing en statuten 28 $ 2. Leden 30 $ 3. Duurtijd 31 $ 4- Goedkeuring en bekendmaking 37 $ 5. Statutenwijziging 33 $ 6. Toetreding 34 $ 7. Uittreding en beëindiging van de verzelfstandiging 34 tr. Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 35 $ 1. Oprichtingsbeslissing en statuten 35 $ 2. Leden 37 ç 3. Duurtijd 38 $ 4. Goedkeuring en bekendmaking 38 $ 5. Statutenwijziging 39 $ 6. Toetreding 41 $ 7- Uittreding en beeindiging van de verzelfstandiging 42 Itr. Interlokale vereniging 43 $ i. Oprichtingsbeslissing 43 S 2- Leden 44 $ 3. Duuttijd 45 $ 4. Goedkeuring en bekendmaking 45 $ 5. Wrjzigtng 46 $ 6. Toetreding 46 $ 7. Uittreding en beeindiging van de verzelfstandiging 47 fv. Projecwereniging 47 $ 1. Oprichtingsbeslissing 47 S 2. Leden 48 $ 3. Duurtijd 48 $ 4. Goedkeuring en bekendmaking 49 $ 5. Wijzigrng 50 $ 6. Toetreding 50 S 7. Uittreding en beëindiging van de verzelfstandiging 51, VI

3 V. Dienstverlenendeofopdrachthoudende vereniging $ 1. Voorbereidendefase $ 2. Oprichtingsfase $ 3. Leden $ 4. Duurtijd $ 5. Goedkeuringenbekendmaking $ 6. Wijziging van de statuten S 7. Toetreding S S. Uittreding, beëindiging door niet-verlenging en ontbinding van de verzelfstandiging Hoofdstuk 4. Bestaansduur en beëindiging Jens Debièvre Advocaat te Brussel (LYdian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Beperkte versus onbeperkte bestaansduur B. De bestaansduur I. HetGfVA tr. HetAGB Itr. Het GEYA IV. De interlokale vereniging V. De projecwereniging VI. De dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniglne C. De (voortijdige) beëindiging I. HetGfVA tr. HetAGB ffi. Het GEVA $ 1. De uittreding c.q,uitzettsngvan een individuele deelgenoot $ 2. De beëindiging IV. De interlokale vereniging $l.deuittredingc.q.uitzettingvaneenindividueledeelgenoot $ 2. De beëindiging V. Deprojectvereniging ç 1. De uitkeding c.q.aitzettrng vafi een individuele deelgenoot $ 2. De beëindiging VI- De diensfverlenende vereniging ea de opdrachthoudende vereni- $ne \lii

4 $i. s2. De uitneding c.q.uitzeusng van een individuele deelgenoot 85 De beëindiging 86 Hoofdstuk 5. Organen 89 TVim Rasschaert Advocaat A. Intemeverzelfstandiging B- Extemevetzelfstandiging I- Het autonoom gemeentebedrijf $ 1. Bestuursorganen g 2. Raad van bestuur a. Samensteiling van de raadvan bestuur b. Mandaat van bestuurder en duurtijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur e. Controle op de werking van de raad van bestuur ç 3. Dagelijks bestuur a. Oprichting van een orgaan van dagelijks besfuur b. Mandaat van de leden van het orgaan van dagdks bestuur en duurtijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheden en werking van het dagelijks bestuur e. Controle op de w-erking van het dagelijks bestuur $ 4. Delegatie en anderebestuursorganen tr. Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm ç 1. Bestuursorganen $ 2- Algemene vergadering a- Samenstelling van de algemene vergadering b. Duurtijd van het mandaat vân vertegenwoordiger van de algemene vergadering c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de algemene vergadering e. Controle op de werking van de algemene vergadering $ 3. Raad van bestuur a. Samenstelling van de raad van bestuur b. Duurtijd van het mandaat van 1id van de raad van besftrur to7 1i tt2 Llz 112 rt4 1t4 i ii8 118 t19 VIII

5 INHOI'D c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d,. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur e. Controle op de werking van de raadvanbestuur $ 4. Dagelijks bestuur a. Samenstelling van het orgaan van dagelijks bestuur b- Duurtijd van het mandaat van orgaan van dagelijks bestuur c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheden en werking van het orgaan van dageliþ bestuur e. Controle op de werking van het orgaan van dagelijks bestlrur 5 5. Delegatie en andere bestuursorganen III. Interlokale vereniging $ 1. Algemeen $ 2. Samenstelling van het beheerscomité $ 3. Mandaat van lid van het beheerscomité en duurtijd $ 4. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen S 5. Bevoegdheid en werking van het beheerscomité $ 6. Controle op de werking van het beheerscomité IV. Projectvereniging ç 1. Algemeen $ 2. Samenstelling van de raad va r bestuur $ 3. Mandaat van bestuurder en duurtijd $ 4. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen $ 5. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur $ 6. Controle op de werking van de raad van bestuw \I. Dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging $ 1. Algemeen $ 2. Algemene vergadering a. Samenstelling van de algemene vergadering b. Mandaat van 1id van de algemene vergadering en duurrijd c. Onverenigbamheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de algemene vergadering e. Controle op de werking van de algemene vergadering $ 3. Raad van bestuur a- Sanrenstelling van de raad van bestuur b- Mandaat van lid van de raad van bestuur en duu*ijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur e. Controle op de werking van de raad van bestuur rza tzl t lz4 t t27 t29 L Y t tjj 135 t t 143 LM r49 D(

6 $ 4. Dagelijks bestuur a. Samenstelling van het orgâíxn van dagelijks bestuur b. Mandaat van lid van het directiecomité en duurtijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van het directiecomité e. Controle op de werking van het directiecomité S 5. Anderebestuursorganen L54 Iloofdst rk 6. Beheers- en samenwerkingsovereenkomsten r57 Kris Wauters Docent aan de Université Cathoüque de Louvain Advocaat-counsel en Gautierþcke Advocaat Assistent aan de UCL A. hleiding B- Definitie I. Het kader $ 1. Wettelijkkader $ 2. Hetbestuurskader tr. De belanghebbende partijen III. Het voorwerp C. Eigenschappen I. DYnamissþsrechtsfiguur II. Contractuelerechtsfiguur D. Rechtsaard I. Algemeen tr. Rechtspraak Itr. Uitgangspunten $ 1- De overeenkomst $ 2. Eenzijdige rechtshandeling $ 3. Besluit E. De beheers- of de samenwerkingsovereenkomst in het raam van de gemeentelijke verzelfstandiging L t6t L62 L62 t t X

7 I. Internverzelfstandigdeagentschappen $ 1. De overeenkomst $ 2. Modaliteiten tr. Extern verzelfst ndigde agentschappen $ 1. Bepaling $ 2. De overeenkomst S 3. Modaliteiten III. Autoooom gemeentebedrijf $ 1. Overeenkomst $ 2. Modaliæiten t69 i69 t7l t r Hoofdst rk 7. ParticiPaties 1-^ lta Frederik Vandendriessche Prof. dr. Universiteit Gent en UniversiteitAntwerpen Advocaat en Stéphanie De Somer Aspirant FIVO Maanderen Universiteit AntwerPen OnderzoeksgroeP Overheid & Recht A. Particþaties met en zondet overdracht van bevoegdheid: situering B. Overzùht yan de participatiemogelijkheden per verzelfstandigingsvoíi1 I. Het gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap (GWA) II. Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) III. Het gemeentelijk extern verzehstandigd agentschap in private rechtsvorm (GEVA) IV. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden c. Participaties op grond van andere speciêeke decretale of wettelijke machtigingen )o

8 INHOIJD Hoofdstuk 8. Personeel r97 Jens Debièwe Advocaat te Brussel (Lydian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Inleiding B. Het syndicaal overleg en het verband met de rechtspositieregeling C. De lokale autonomie inzake personeel D. Het GfVA E. HetAGB L Het eigen personeel vanhetagb tr. Het inzetten van gemeentepersoneel voor het AGB $ 1. Algemeen overzicht $ 2. Hetterbeschikking stellen of detacheren van gemeeotepersoneel $ 3. De overdracht van gemeentepersoneel naar hetagb $ 4. Het inzetten van gemeentepersoneel voor hetagb míddels verlofregeling F. HetGEVA I. Heteigenpersoneel tr. Hetinzettenvan gemeentepersoneel voor het GEVA G. De interlokale vereniging H. De projectverenigng I. De dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging I. Heteigenpersoneel tr. Het ter beschikking stellen van personeel aan de dienstverlenende vereniging of de opdrachthoudende vereniging 197 t97 20t t t7 2t8 2t8 220 Eoofdstuk 9, Overheidsopdrachten 223 Kris Wauters Docent aan de Université Cathoüque de Louvain Advocaat-counsel A. Inieidend kader B. Verzelfstandigde entiteiten en de wetgeving overheidsopdrachten I. Intern verzelfstanrligde agentschappen (IVAs) $ 1. Inleiding )il

9 $ 2. Oprichting - wijziging -relarie $ 3. Aanbestedende dienst tr. Autonome gemeentebedrijven (AGB) $ 1. Inleiding mer gemeenre relatie met gemeente $ 2. Oprichting - vnjziging - $ 3. Aanbestedende dienst ffi. Extem verzelfstandigde agenrschappen (EVAs) $ 1. Inleiding $ 2. Oprichting -wljzig ng- relarie mer gemeente $ 3. Aanbestedende dienst fv. Interlokalevereniging g 1- Inleiding $ 2. Oprichting - w4zigtng - $ 3. Aanbestedende dienst V. Projecfvereniging $ 1. Inleiding relatie met geéeente $ 2. Oprichting - wljzigng- relatie mer gemeente $ 3. Aanbestedende dienst YI. Dienswerlenende vereniging (DV) $ 1. Inleiding $ 2. Oprichting - wijziging -rciatiemet gemeenre $ :. Aanbestedende dienst VII. Opdrachthoudende vereniging (OV) $ 1. Inleiding S 2. Oprichting - wijziging - $ 3. Aanbestedende dienst relatie met gemeente A t s Iloofdstuk 10. Goederenrecht 259 Steven Van Garsse Prof. dr- Faculteit Rechten Universiteit Anfwerpen & Antwerp Management School Manager Vlaams Kenniscentrum PPS (Vlaamse overheid) A. Inleiding B. Het statuut en onderscheid van de goederen I. Situering tr. Openbaar domein Itr. Bijzonder rechtsregime van het openbaar domein fv. Privaat domein )ütr

10 INHOT]D V. Besiagbaarheidvande goederen 268 VI. Onverkorte toepassing op extern verzelfstandigde entiteiten met private rechtsvorm? 269 C. De verkrijging, het beheer en de vervreemding n0 I. Situering 270 tr. De verkrijging 275 $ 1. Situering: verschillende technieken n5 $ 2. Schenkingen en legaten 276 $ 3. Aankopen n8 $ 4. De onteigening 279 $ 5. De overdracht 283 III. Beheer en vervreemding 284 Hoofdshrk 11. Fiscale aspecten van gemeentelijke verzelfstandiging 289 Bruno Peeters Gewoon hoogleraar, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Onderneming en Recht Advocaat Tiberghien Advocaten en Stijn Vastmans Advocaat Tiberghien Advocaten Inleiding gewone gemeefrtebe- A. Intem verzelfstandigde agentschappen (rva s) - drijven I. Inkomsfenbelastingen tr. Btw Itr. Registratierechten fv Va ia B. Extern verzelfstandigde agentschappen (EV,ry-S) in publiekrechtelíjke voñn - het autonoom gemeentebedrijf I. Inkomstenbelastingen $ 1. Onderscheid vennootschapsbelasting - rechfspersonenbe- '/ lasting ç 2. Vennootschapsbelasting $ 3. Rechtspersonenbelasting tr. Btw t tt 313 )(IV

11 $ 1. Algemeen $ 2. Onroerendgoedprojecten $ 3. Uitbesteding van brw-belaste actiyiteiten $ 4. Financiering - subsidies $ 5. Onderlinge verrekeningen IlL Registratierechten en successierechten IV. Varia c. Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm: vennootschap, vennootschap met sociaal oogmerk, vzvr eî private stichting I. Handelsvennootschap, burgerlijke vennootschap met handels- YOnn $ 1. Inkomstenbelastingen $ 2. Btw $ 3- Registratierechten tr. Vennootschap met sociaal oogmerk $ 1. Inkomstenbelastingen $ 2. Btw $ 3. Registratierechten III. Vzw en private stichting $ 1. Inkomstenbelastingen S 2. Btw $ 3. Registratierechten en successierechten fv. Yaria D. Filialisering I. Filialisering r ia een afzonderlijke rechtspersoon tr. Filialisering via een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid E. Intergemeentelijke sanenwerkingsverbanden I. Inkomstenbelastingen tr. Btw III. Registratierechten en successierechten fv. Varia Besluit 313 3t3 32t 5 t J t Hoofdstuk 12. Budget, jaarrekening, boekhouding en financiële controle 351 Wim Rasschaert Advocaat A. Inleiding B. Inteme verzelfstandiging XV

12 INHOI.ID I. Budget en jaarrekening tr. Boekhouding III. Neerlegging van de jaanekening fv. Financiëlecontrole C. Externe verzelfstandiging I. Het autonoom gemeentebedrijf $ 1. Het autonoom gemeentebedrijf voor het wdzigingsdecreet van29 jant2;0l2 a. Budget en jaarrekening b. Boekhouding c. Neerlegging van de jaarekening d. Financiele controle ç 2. Het autonoom gemeentebedrijf na het wijzigingsdecreet van 29 juni 2012:- de regeling vanaf 1 jarloran19l4 a. Beheers- en beleidscyclus b. Budget en meerjarenplan c. Jaa:rekening d. Boekhouding e- Neerlegging van de jaarekening f. Financiéle controle g. Specifieke regeling voor bijzondere autonome gemeentebedrijven $ 3. Het gemeentelijk extem verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm a. Budgetjaarrekening b. Boektrouding c. Neerlegging van de jaa:rekening d. F'inanciële controle $ 4- Interlokale vereniging a. Budget en jaarrekening b. Boekhouding c. Financiële controle $ 5. Projecfvereniging a. Budget en jaarrekening b. Boekhouding c. Neerlegging van de jaarrekening d. Financiële controle $ 6. Dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging a. Begroting en jaarrekenin_e b. Boekhoucting c. Neerlegging van de jaarrekening d. Financiële controle s ' ' XVI

13 Iloofdstuk 13. De toepasselijkheid van algemene bestuursrechtelijke regimes op de gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen en de intergemeente{ike samenwerkingsverbanden 383 Frederik Vandendriessche Prof. dr. Universiteit Gent en Universiteit Anfwerpen Advocaat en Stephanie De Somer Aspirant FWO Vlaanderen Universiteit Antwerpen Onderzoeksgroep Overheid & Recht A. Rechtsbescherming verleend door de Raad van State: artikel 14, ç 1 RvS-wet I. Administratieve overheden: een stand van zaken tr. Kwaliûcatie van de gemeentelijk intern en extern verzelfstandigde agentschappen als administratieve overheden $ 1. Intern verzelfstandigde agentschappen $ 2. Autonome gemeentebedrijven $ 3. Gemeentelijk extem verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Itr. Kwalificatie van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als administratieve overheden $1. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid $ 2. Intergemeenteüjke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid B- FormelemotiveringsPlicht I. Toepasselijkheid op de gemeeotelijk intern en extem verzelfstandigde agentschappen II. Toepasselijkheid op de intergemeentelijke sanenwerkingsverbanden C- Openbaarheid van bestuursdocumenten I. Toepasselijkheid op de gemeentelijk intern en extern verzelfstandigde agentschappen tr. Toepasselijkheid -op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden s XWI

14 D. Klachtenbehandeling en ombudsdiensten r. Toepasseldkheid op de gemeentelijk intern en extern verzelfstandigde agentschappen tr. Toepasselijkheidop de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden E. Bestuurstaalwetgeving I- Toepasselijkheid op de gemeentelijk intern en extern verzellstandigde agentschappen $ 1- Gemeentelijk intern verzelfstandigde agentschappen en autonome gemeentebedrijven $ 2. Gemeentelijk extern yerzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm ü. Toepasselijkheid op de intergemeentelijke samenwerkingsyer_ banden W.. Pro memorie: taalgebruik van particulieren ten aanzien van bestuursdiensten van het Nederlandse taalgebied tt 47t Hoofdstuk 14. Bestuurlijk taeztcht 4t9 Jens Debièwe Advocaat te B ussel (Lydian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Inleiding B. BestuurliSk toeziehtop de gemeentelijke verzelfstandigingsvormen I. Inleiding tr. Algemeen toezicht g 1. Inleiding $ 2. Aan algemeen toezicht onderworpen beslissingen $ 3. Procedure IIL Bijzonder toezicht $ 1. Bijzonder bestuurlijk toezichtop her GfVA 9 2. Bijzonderbestuurlijk toezichtop heragb S 3. Bijzonder bestuurlijk toezichtop het GEVA fv- Dwangtoezicttt c. Bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden I. De interlokale en projectverenigiag tr- De diensfv-erlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging s xvitr

15 $ 1. Algemeen toezicht $ 2, Bijzonder toezicht $ 3. Dwangtoezicht III. De nakende wijziging van het algemeen bestuurlijk toezicht op de projectvereniging en de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen $ 1. Algemene principes $ 2. Het algemeen toezicht ç 3. Het dwangtoezicht $ 4. De bijkomende controle M M9 I{oofdstuk 15. Bijzondere yormen van lokale verzelfstandiging 453 Jens Debièvre Advocaat te Brussel (Lydian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Inleiding B, Bijzondere vofinen van gemeentelijke verzelfstandiging I. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging in rechtspersonen op grond van artikel 195 van het gemeentedecreet tr. De lokale politie: de eengemeentezone Itr. Het autonoom gemeentelijk havenbedrijf fv. Interbestuurlijke samenwerking met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed V. Het gemeentelijk toeristisch samenwerkingsverband (TSV) C. Bijzondere voínen van interge.rneentelijke samenwerking I. Bijzondere voñnen van intergemeentelijke samenwerking onder het decreet van 6juli 2001 $ 1. Gewestgrensoverschrijdende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden $ 2. Landsgrensoverschrijdende iatergemeentelijke samenwerking tr. Intercommunale sa:nenw-erkingsverbanden met een bijzondere wettelijke grondslag $ 1. De intergemeentelijke samenwerkjngsverbanden in onderwijs (IGOV) $ 2. De intergemeentelijke en regionale toeristische samenwerkingsverbanden (ISÐ t )(D(

16 $ 3. Interbestuurlijke samenwerking met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed $ 4. De distributienetbeheerders en de gemeentelijke energiehoudsterrraatschappijen Itr. De intergemeentelijke sarnenwerking rondpolitie en brandweer $ 1. De lokale politie: de meergemeentezone ç 2. De brandweer: hulpverleningsztnes )o(

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Deel I. Handels- en economisch recht

Deel I. Handels- en economisch recht Deel I. Handels- en economisch recht Wetboek van Koophandel............... 3 Wetboek van Koophandel (Uittreksel)......... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen................. 3 Wet houdende Titels I tot

Nadere informatie

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen

uitdaging gemeente De financiële uitdagingen voor de nieuwe gemeentebesturen 2007 Deze studie werd gerealiseerd in december 2006 (met de tot dan beschikbare informatie) door de Researchafdeling van Dexia Bank in samenwerking met de Vereniging van Vlaamse Steden en Gemeenten (VVSG)

Nadere informatie

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht

VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT. Wetboek van Koophandel. Distributiecontracten. Mededingingsrecht VOORWOORD DEEL I. HANDELS- EN ECONOMISCH RECHT Wetboek van Koophandel Wetboek van Koophandel (Uittreksel).... 3 Boek I. Koophandel in het algemeen.............. 3 Wet houdende Titels I tot IV van het Wetboek

Nadere informatie

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN

AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN 1 AGENDA VAN DE GEMEENTERAADSZITTING VAN 3 FEBRUARI 2014 SAMENVATTENDE INHOUD VAN DE AGENDAPUNTEN Openbare zitting 1. Goedkeuring notulen 2 en 9 december 2013 OVERWEGEND GEDEELTE Juridische grond Artikelen

Nadere informatie

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009

Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking. Rapport november 2009 Samen sterk Werkgroep intergemeentelijke samenwerking Rapport november 2009 Inhoud: Samenvatting en beknopt overzicht 1. Aanleiding van het traject 2. Onderzoek Prof Heene 3. Vervolgwerkgroep Samen Sterk?!

Nadere informatie

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010

Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Stad Kortrijk Zitting gemeenteraad van 08/03/2010 Agenda: 1 2 3 4 5 6 7 8 Politieraad. Vervangen raadslid. Commissie 1 Betaalbaarstelling aan het Rode Kruis van de investeringstoelage voor de aanschaf

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe

Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe De vzw o Foto s: Istock.com: Jason Lugo, prezioso, Brzi, LeggNet, ermess, diverroy, uchar, chris_tack, ArtmannwWitte, gioadventures, oonal, mattabe 2 Voorwoord De Belgische grondwet voorziet in de vrijheid

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 9 april 2013-19:00 uur Locatie Oude Raadzaal (Onderbergen 86-9000 Gent) Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III

WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT. Boek III WETBOEK VAN ECONOMISCH RECHT Boek III Inhoud BOEK III. - Vrijheid van vestiging, dienstverlening en algemene verplichtingen van de ondernemingen... 3 TITEL 1. - Vrijheid van vestiging en van dienstverlening...

Nadere informatie

Modellen voor het vennootschapsleven 2011

Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Modellen voor het vennootschapsleven 2011 Ragheno Business Park, Motstraat 30, B-2800 Mechelen tel. 0800 40 300 fax 0800 17 529 www.kluwer.be info@kluwer.be Verantwoordelijke uitgever: Hans Suijkerbuijk

Nadere informatie

STATUTEN. De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen:

STATUTEN. De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen: STATUTEN TITEL I. STICHTERS De vereniging werd op 28 november 1995 opgericht door de volgende personen: De heer Luc De Bruyckere, Eikeldreef 11A, 9830 Sint-Martens-Latem, geboren op 2 november 1945; De

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent

Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF. Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Inleiding tot het vennootschapsrecht voor stagiairs BIBF Luc Stolle Advocaat aan de Balie te Gent Structuur van het W.Venn. 16 boeken (1017 artikelen) Boek I : definities Boek II : alle vennootschappen

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA,

Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid en management (SBMA, Startersseminaries en bedrijfseconomische opleidingen voor nieteconomen Finance Prof. Dr. Diane Breesch Vakgroep Accountancy, Auditing en Bedrijfsfinanciering (ACCO, faculteit ESP) Vakgroep Sportbeleid

Nadere informatie

Voorwoord v. Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy... 3

Voorwoord v. Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy... 3 Voorwoord v DEEL I. ALGEMEEN Naar een nieuwe visie op het insolventierecht? Enkele theoretische beschouwingen ter inleiding Herman Cousy.................................................... 3 I. Ter inleiding

Nadere informatie

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader

HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader DEEL 1 Algemene beginselen 41 HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader HOOFDSTUK 1 Het wettelijk kader De term vennootschapsboekhouden omhelst twee bestanddelen: vennootschappen en boekhouden. Beide hebben een

Nadere informatie

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans

DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP. Een handleiding. Update: september 2007 Dirk Beersmans VOORUITGANGSTRAAT 323 BUS 1 1030 BRUSSEL T 02/205 00 50 F 02/205 00 60 INFO@VMC.BE WWW.VMC.BE DE ERKENNING VAN EEN ISLAMITISCHE GELOOFSGEMEENSCHAP Een handleiding Update: september 2007 Dirk Beersmans

Nadere informatie

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs

Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Codificatie van 11 oktober 2013 van de decretale bepalingen betreffende het hoger onderwijs Gewijzigd bij 1. Decreet van 20 december 2013 houdende bepalingen tot begeleiding van de begroting 2014, B.S.,

Nadere informatie

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut

Permanente vorming. Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut IBR - IRE Het Instituut van de Bedrijfsrevisoren Koninklijk Instituut Informatiecentrum voor het bedrijfsrevisoraat Private Stichting naar Belgisch recht Permanente vorming 2014-2015 www.ibr-ire.be www.icci.be

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

PROGRAMMA VAN HET TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE VAN ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT*

PROGRAMMA VAN HET TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE VAN ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT* PROGRAMMA VAN HET TOELATINGSEXAMEN TOT DE STAGE VAN ACCOUNTANT OF BELASTINGCONSULENT* *In toepassing van : - de wet van 22 april 1999 betreffende de boekhoudkundige en fiscale beroepen, in het bijzonder

Nadere informatie

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015

VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 VERSLAG VAN DE GEMEENTERAAD VAN 26 MEI 2015 Aanwezig: Marc Doutreluingne, burgemeester-voorzitter; Wim Monteyne, Marc Claeys, Johan Rollez, Eddy Defoor, Marc Desloovere, Luc Vanassche, Katrien Defoirdt,

Nadere informatie

FROS Amateursportfederatie vzw

FROS Amateursportfederatie vzw FROS Amateursportfederatie vzw Boomgaardstraat 22 bus 35 2600 BERCHEM Identificatienummer 5348/2000 Ondernemingsnummer 471.187.495 TITEL I - BENAMING EN ZETEL Art. 1: De vereniging draagt de naam FROS

Nadere informatie

Ondernemen in België www.lydian.be

Ondernemen in België www.lydian.be Ondernemen in België www.lydian.be LEGAL INSIGHT. BUSINESS INSTINCT. INHOUDSOPGAVE Inleiding... 3 1. Wat is de meest geschikte vennootschapsvorm?... 4 2. Fiscaal perspectief... 6 3. Belgische vennootschapsbelasting...

Nadere informatie

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1

Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 Decreet van 13 juli 2007 houdende de organisatie van opvoedingsondersteuning (B.S. 14.VIII.2007) 1 HOOFDSTUK I. - Algemene bepalingen HOOFDSTUK II. - Lokale coördinatoren opvoedingsondersteuning en lokaal

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie