B. Afweging en motivering. G. Dienstverlenende vereniging en opdrachthoudende vereniging. Iloofdst k L. Inleiding. 2t 2t

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "B. Afweging en motivering. G. Dienstverlenende vereniging en opdrachthoudende vereniging. Iloofdst k L. Inleiding. 2t 2t"

Transcriptie

1 INHOIJD INHOT]D Iloofdst k L. Inleiding Steven Yaa Garsse Prof. dr. Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School Manager Vlaams Kenniscenfrum PPS {Vlaamse overheid) en Frederik Yandendriessche P of. dr. Universiteit Gent en UniversiteitAntwerpen Advocaat Iloofdstuk 2. De organisatievormen 5 Steven Van Garsse Prof. dr. Faculteit Rechten Universiteit Antwerpen & Antwerp Management School Manager Yiaams Kenniscentrum PPS (ltrlaamse overheid) A. Inleiding B. Intern verzelfstandigde agentschappen C. Autonome gemeentebedrijven (AGB's) D. Extem verzehstandigde agentschappen in private rechtsvolrr E. Interlokalevereniging F. Projectvereniging G. Dienstverlenende vereniging en opdrachthoudende vereniging L6 t7 Hoofdstuk 3. Oprichting, toetreding en uitbreíding 2L WimRasschaert Advocaat A. Inleiding B. Afweging en motivering 2t 2t v

2 C. Oprichtingsforrnaliteiten voor de gemeentelijk interne verzelfstandiglr'g 24 I. Oprichtingsbeslissing 24 tr. Leden 26 III. Goedkeuring en bekendmaking 26 fv. Toetreding 27 V. Uitreding en beeindigingvan de verzelfstandiging 27 D, Oprichtingsformaliteiten voor de gemeentelijk exteme verzelfstandigrng 28 I. Het autonoom gemeentebedrijf 28 $ 1. Oprichtingsbeslissing en statuten 28 $ 2. Leden 30 $ 3. Duurtijd 31 $ 4- Goedkeuring en bekendmaking 37 $ 5. Statutenwijziging 33 $ 6. Toetreding 34 $ 7. Uittreding en beëindiging van de verzelfstandiging 34 tr. Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm 35 $ 1. Oprichtingsbeslissing en statuten 35 $ 2. Leden 37 ç 3. Duurtijd 38 $ 4. Goedkeuring en bekendmaking 38 $ 5. Statutenwijziging 39 $ 6. Toetreding 41 $ 7- Uittreding en beeindiging van de verzelfstandiging 42 Itr. Interlokale vereniging 43 $ i. Oprichtingsbeslissing 43 S 2- Leden 44 $ 3. Duuttijd 45 $ 4. Goedkeuring en bekendmaking 45 $ 5. Wrjzigtng 46 $ 6. Toetreding 46 $ 7. Uittreding en beeindiging van de verzelfstandiging 47 fv. Projecwereniging 47 $ 1. Oprichtingsbeslissing 47 S 2. Leden 48 $ 3. Duurtijd 48 $ 4. Goedkeuring en bekendmaking 49 $ 5. Wijzigrng 50 $ 6. Toetreding 50 S 7. Uittreding en beëindiging van de verzelfstandiging 51, VI

3 V. Dienstverlenendeofopdrachthoudende vereniging $ 1. Voorbereidendefase $ 2. Oprichtingsfase $ 3. Leden $ 4. Duurtijd $ 5. Goedkeuringenbekendmaking $ 6. Wijziging van de statuten S 7. Toetreding S S. Uittreding, beëindiging door niet-verlenging en ontbinding van de verzelfstandiging Hoofdstuk 4. Bestaansduur en beëindiging Jens Debièvre Advocaat te Brussel (LYdian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Beperkte versus onbeperkte bestaansduur B. De bestaansduur I. HetGfVA tr. HetAGB Itr. Het GEYA IV. De interlokale vereniging V. De projecwereniging VI. De dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniglne C. De (voortijdige) beëindiging I. HetGfVA tr. HetAGB ffi. Het GEVA $ 1. De uittreding c.q,uitzettsngvan een individuele deelgenoot $ 2. De beëindiging IV. De interlokale vereniging $l.deuittredingc.q.uitzettingvaneenindividueledeelgenoot $ 2. De beëindiging V. Deprojectvereniging ç 1. De uitkeding c.q.aitzettrng vafi een individuele deelgenoot $ 2. De beëindiging VI- De diensfverlenende vereniging ea de opdrachthoudende vereni- $ne \lii

4 $i. s2. De uitneding c.q.uitzeusng van een individuele deelgenoot 85 De beëindiging 86 Hoofdstuk 5. Organen 89 TVim Rasschaert Advocaat A. Intemeverzelfstandiging B- Extemevetzelfstandiging I- Het autonoom gemeentebedrijf $ 1. Bestuursorganen g 2. Raad van bestuur a. Samensteiling van de raadvan bestuur b. Mandaat van bestuurder en duurtijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur e. Controle op de werking van de raad van bestuur ç 3. Dagelijks bestuur a. Oprichting van een orgaan van dagelijks besfuur b. Mandaat van de leden van het orgaan van dagdks bestuur en duurtijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheden en werking van het dagelijks bestuur e. Controle op de w-erking van het dagelijks bestuur $ 4. Delegatie en anderebestuursorganen tr. Het gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm ç 1. Bestuursorganen $ 2- Algemene vergadering a- Samenstelling van de algemene vergadering b. Duurtijd van het mandaat vân vertegenwoordiger van de algemene vergadering c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de algemene vergadering e. Controle op de werking van de algemene vergadering $ 3. Raad van bestuur a. Samenstelling van de raad van bestuur b. Duurtijd van het mandaat van 1id van de raad van besftrur to7 1i tt2 Llz 112 rt4 1t4 i ii8 118 t19 VIII

5 INHOI'D c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d,. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur e. Controle op de werking van de raadvanbestuur $ 4. Dagelijks bestuur a. Samenstelling van het orgaan van dagelijks bestuur b- Duurtijd van het mandaat van orgaan van dagelijks bestuur c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheden en werking van het orgaan van dageliþ bestuur e. Controle op de werking van het orgaan van dagelijks bestlrur 5 5. Delegatie en andere bestuursorganen III. Interlokale vereniging $ 1. Algemeen $ 2. Samenstelling van het beheerscomité $ 3. Mandaat van lid van het beheerscomité en duurtijd $ 4. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen S 5. Bevoegdheid en werking van het beheerscomité $ 6. Controle op de werking van het beheerscomité IV. Projectvereniging ç 1. Algemeen $ 2. Samenstelling van de raad va r bestuur $ 3. Mandaat van bestuurder en duurtijd $ 4. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen $ 5. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur $ 6. Controle op de werking van de raad van bestuw \I. Dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging $ 1. Algemeen $ 2. Algemene vergadering a. Samenstelling van de algemene vergadering b. Mandaat van 1id van de algemene vergadering en duurrijd c. Onverenigbamheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de algemene vergadering e. Controle op de werking van de algemene vergadering $ 3. Raad van bestuur a- Sanrenstelling van de raad van bestuur b- Mandaat van lid van de raad van bestuur en duu*ijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van de raad van bestuur e. Controle op de werking van de raad van bestuur rza tzl t lz4 t t27 t29 L Y t tjj 135 t t 143 LM r49 D(

6 $ 4. Dagelijks bestuur a. Samenstelling van het orgâíxn van dagelijks bestuur b. Mandaat van lid van het directiecomité en duurtijd c. Onverenigbaarheden en verbodsbepalingen d. Bevoegdheid en werking van het directiecomité e. Controle op de werking van het directiecomité S 5. Anderebestuursorganen L54 Iloofdst rk 6. Beheers- en samenwerkingsovereenkomsten r57 Kris Wauters Docent aan de Université Cathoüque de Louvain Advocaat-counsel en Gautierþcke Advocaat Assistent aan de UCL A. hleiding B- Definitie I. Het kader $ 1. Wettelijkkader $ 2. Hetbestuurskader tr. De belanghebbende partijen III. Het voorwerp C. Eigenschappen I. DYnamissþsrechtsfiguur II. Contractuelerechtsfiguur D. Rechtsaard I. Algemeen tr. Rechtspraak Itr. Uitgangspunten $ 1- De overeenkomst $ 2. Eenzijdige rechtshandeling $ 3. Besluit E. De beheers- of de samenwerkingsovereenkomst in het raam van de gemeentelijke verzelfstandiging L t6t L62 L62 t t X

7 I. Internverzelfstandigdeagentschappen $ 1. De overeenkomst $ 2. Modaliteiten tr. Extern verzelfst ndigde agentschappen $ 1. Bepaling $ 2. De overeenkomst S 3. Modaliteiten III. Autoooom gemeentebedrijf $ 1. Overeenkomst $ 2. Modaliæiten t69 i69 t7l t r Hoofdst rk 7. ParticiPaties 1-^ lta Frederik Vandendriessche Prof. dr. Universiteit Gent en UniversiteitAntwerpen Advocaat en Stéphanie De Somer Aspirant FIVO Maanderen Universiteit AntwerPen OnderzoeksgroeP Overheid & Recht A. Particþaties met en zondet overdracht van bevoegdheid: situering B. Overzùht yan de participatiemogelijkheden per verzelfstandigingsvoíi1 I. Het gemeentelijk intern verzelfstandigd agentschap (GWA) II. Het autonoom gemeentebedrijf (AGB) III. Het gemeentelijk extern verzehstandigd agentschap in private rechtsvorm (GEVA) IV. De intergemeentelijke samenwerkingsverbanden c. Participaties op grond van andere speciêeke decretale of wettelijke machtigingen )o

8 INHOIJD Hoofdstuk 8. Personeel r97 Jens Debièwe Advocaat te Brussel (Lydian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Inleiding B. Het syndicaal overleg en het verband met de rechtspositieregeling C. De lokale autonomie inzake personeel D. Het GfVA E. HetAGB L Het eigen personeel vanhetagb tr. Het inzetten van gemeentepersoneel voor het AGB $ 1. Algemeen overzicht $ 2. Hetterbeschikking stellen of detacheren van gemeeotepersoneel $ 3. De overdracht van gemeentepersoneel naar hetagb $ 4. Het inzetten van gemeentepersoneel voor hetagb míddels verlofregeling F. HetGEVA I. Heteigenpersoneel tr. Hetinzettenvan gemeentepersoneel voor het GEVA G. De interlokale vereniging H. De projectverenigng I. De dienstverlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging I. Heteigenpersoneel tr. Het ter beschikking stellen van personeel aan de dienstverlenende vereniging of de opdrachthoudende vereniging 197 t97 20t t t7 2t8 2t8 220 Eoofdstuk 9, Overheidsopdrachten 223 Kris Wauters Docent aan de Université Cathoüque de Louvain Advocaat-counsel A. Inieidend kader B. Verzelfstandigde entiteiten en de wetgeving overheidsopdrachten I. Intern verzelfstanrligde agentschappen (IVAs) $ 1. Inleiding )il

9 $ 2. Oprichting - wijziging -relarie $ 3. Aanbestedende dienst tr. Autonome gemeentebedrijven (AGB) $ 1. Inleiding mer gemeenre relatie met gemeente $ 2. Oprichting - vnjziging - $ 3. Aanbestedende dienst ffi. Extem verzelfstandigde agenrschappen (EVAs) $ 1. Inleiding $ 2. Oprichting -wljzig ng- relarie mer gemeente $ 3. Aanbestedende dienst fv. Interlokalevereniging g 1- Inleiding $ 2. Oprichting - w4zigtng - $ 3. Aanbestedende dienst V. Projecfvereniging $ 1. Inleiding relatie met geéeente $ 2. Oprichting - wljzigng- relatie mer gemeente $ 3. Aanbestedende dienst YI. Dienswerlenende vereniging (DV) $ 1. Inleiding $ 2. Oprichting - wijziging -rciatiemet gemeenre $ :. Aanbestedende dienst VII. Opdrachthoudende vereniging (OV) $ 1. Inleiding S 2. Oprichting - wijziging - $ 3. Aanbestedende dienst relatie met gemeente A t s Iloofdstuk 10. Goederenrecht 259 Steven Van Garsse Prof. dr- Faculteit Rechten Universiteit Anfwerpen & Antwerp Management School Manager Vlaams Kenniscentrum PPS (Vlaamse overheid) A. Inleiding B. Het statuut en onderscheid van de goederen I. Situering tr. Openbaar domein Itr. Bijzonder rechtsregime van het openbaar domein fv. Privaat domein )ütr

10 INHOT]D V. Besiagbaarheidvande goederen 268 VI. Onverkorte toepassing op extern verzelfstandigde entiteiten met private rechtsvorm? 269 C. De verkrijging, het beheer en de vervreemding n0 I. Situering 270 tr. De verkrijging 275 $ 1. Situering: verschillende technieken n5 $ 2. Schenkingen en legaten 276 $ 3. Aankopen n8 $ 4. De onteigening 279 $ 5. De overdracht 283 III. Beheer en vervreemding 284 Hoofdshrk 11. Fiscale aspecten van gemeentelijke verzelfstandiging 289 Bruno Peeters Gewoon hoogleraar, Faculteit Rechten, Universiteit Antwerpen, Onderzoeksgroep Onderneming en Recht Advocaat Tiberghien Advocaten en Stijn Vastmans Advocaat Tiberghien Advocaten Inleiding gewone gemeefrtebe- A. Intem verzelfstandigde agentschappen (rva s) - drijven I. Inkomsfenbelastingen tr. Btw Itr. Registratierechten fv Va ia B. Extern verzelfstandigde agentschappen (EV,ry-S) in publiekrechtelíjke voñn - het autonoom gemeentebedrijf I. Inkomstenbelastingen $ 1. Onderscheid vennootschapsbelasting - rechfspersonenbe- '/ lasting ç 2. Vennootschapsbelasting $ 3. Rechtspersonenbelasting tr. Btw t tt 313 )(IV

11 $ 1. Algemeen $ 2. Onroerendgoedprojecten $ 3. Uitbesteding van brw-belaste actiyiteiten $ 4. Financiering - subsidies $ 5. Onderlinge verrekeningen IlL Registratierechten en successierechten IV. Varia c. Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm: vennootschap, vennootschap met sociaal oogmerk, vzvr eî private stichting I. Handelsvennootschap, burgerlijke vennootschap met handels- YOnn $ 1. Inkomstenbelastingen $ 2. Btw $ 3- Registratierechten tr. Vennootschap met sociaal oogmerk $ 1. Inkomstenbelastingen $ 2. Btw $ 3. Registratierechten III. Vzw en private stichting $ 1. Inkomstenbelastingen S 2. Btw $ 3. Registratierechten en successierechten fv. Yaria D. Filialisering I. Filialisering r ia een afzonderlijke rechtspersoon tr. Filialisering via een rechtsvorm zonder rechtspersoonlijkheid E. Intergemeentelijke sanenwerkingsverbanden I. Inkomstenbelastingen tr. Btw III. Registratierechten en successierechten fv. Varia Besluit 313 3t3 32t 5 t J t Hoofdstuk 12. Budget, jaarrekening, boekhouding en financiële controle 351 Wim Rasschaert Advocaat A. Inleiding B. Inteme verzelfstandiging XV

12 INHOI.ID I. Budget en jaarrekening tr. Boekhouding III. Neerlegging van de jaanekening fv. Financiëlecontrole C. Externe verzelfstandiging I. Het autonoom gemeentebedrijf $ 1. Het autonoom gemeentebedrijf voor het wdzigingsdecreet van29 jant2;0l2 a. Budget en jaarrekening b. Boekhouding c. Neerlegging van de jaarekening d. Financiele controle ç 2. Het autonoom gemeentebedrijf na het wijzigingsdecreet van 29 juni 2012:- de regeling vanaf 1 jarloran19l4 a. Beheers- en beleidscyclus b. Budget en meerjarenplan c. Jaa:rekening d. Boekhouding e- Neerlegging van de jaarekening f. Financiéle controle g. Specifieke regeling voor bijzondere autonome gemeentebedrijven $ 3. Het gemeentelijk extem verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm a. Budgetjaarrekening b. Boektrouding c. Neerlegging van de jaa:rekening d. F'inanciële controle $ 4- Interlokale vereniging a. Budget en jaarrekening b. Boekhouding c. Financiële controle $ 5. Projecfvereniging a. Budget en jaarrekening b. Boekhouding c. Neerlegging van de jaarrekening d. Financiële controle $ 6. Dienstverlenende of opdrachthoudende vereniging a. Begroting en jaarrekenin_e b. Boekhoucting c. Neerlegging van de jaarrekening d. Financiële controle s ' ' XVI

13 Iloofdstuk 13. De toepasselijkheid van algemene bestuursrechtelijke regimes op de gemeentelijk verzelfstandigde agentschappen en de intergemeente{ike samenwerkingsverbanden 383 Frederik Vandendriessche Prof. dr. Universiteit Gent en Universiteit Anfwerpen Advocaat en Stephanie De Somer Aspirant FWO Vlaanderen Universiteit Antwerpen Onderzoeksgroep Overheid & Recht A. Rechtsbescherming verleend door de Raad van State: artikel 14, ç 1 RvS-wet I. Administratieve overheden: een stand van zaken tr. Kwaliûcatie van de gemeentelijk intern en extern verzelfstandigde agentschappen als administratieve overheden $ 1. Intern verzelfstandigde agentschappen $ 2. Autonome gemeentebedrijven $ 3. Gemeentelijk extem verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Itr. Kwalificatie van de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden als administratieve overheden $1. Intergemeentelijke samenwerkingsverbanden zonder rechtspersoonlijkheid $ 2. Intergemeenteüjke samenwerkingsverbanden met rechtspersoonlijkheid B- FormelemotiveringsPlicht I. Toepasselijkheid op de gemeeotelijk intern en extem verzelfstandigde agentschappen II. Toepasselijkheid op de intergemeentelijke sanenwerkingsverbanden C- Openbaarheid van bestuursdocumenten I. Toepasselijkheid op de gemeentelijk intern en extern verzelfstandigde agentschappen tr. Toepasselijkheid -op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden s XWI

14 D. Klachtenbehandeling en ombudsdiensten r. Toepasseldkheid op de gemeentelijk intern en extern verzelfstandigde agentschappen tr. Toepasselijkheidop de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden E. Bestuurstaalwetgeving I- Toepasselijkheid op de gemeentelijk intern en extern verzellstandigde agentschappen $ 1- Gemeentelijk intern verzelfstandigde agentschappen en autonome gemeentebedrijven $ 2. Gemeentelijk extern yerzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm ü. Toepasselijkheid op de intergemeentelijke samenwerkingsyer_ banden W.. Pro memorie: taalgebruik van particulieren ten aanzien van bestuursdiensten van het Nederlandse taalgebied tt 47t Hoofdstuk 14. Bestuurlijk taeztcht 4t9 Jens Debièwe Advocaat te B ussel (Lydian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Inleiding B. BestuurliSk toeziehtop de gemeentelijke verzelfstandigingsvormen I. Inleiding tr. Algemeen toezicht g 1. Inleiding $ 2. Aan algemeen toezicht onderworpen beslissingen $ 3. Procedure IIL Bijzonder toezicht $ 1. Bijzonder bestuurlijk toezichtop her GfVA 9 2. Bijzonderbestuurlijk toezichtop heragb S 3. Bijzonder bestuurlijk toezichtop het GEVA fv- Dwangtoezicttt c. Bestuurlijk toezicht op de intergemeentelijke samenwerkingsverbanden I. De interlokale en projectverenigiag tr- De diensfv-erlenende vereniging en de opdrachthoudende vereniging s xvitr

15 $ 1. Algemeen toezicht $ 2, Bijzonder toezicht $ 3. Dwangtoezicht III. De nakende wijziging van het algemeen bestuurlijk toezicht op de projectvereniging en de dienstverlenende en opdrachthoudende verenigingen $ 1. Algemene principes $ 2. Het algemeen toezicht ç 3. Het dwangtoezicht $ 4. De bijkomende controle M M9 I{oofdstuk 15. Bijzondere yormen van lokale verzelfstandiging 453 Jens Debièvre Advocaat te Brussel (Lydian) Vakgroep Publiekrecht Vrije Universiteit Brussel A. Inleiding B, Bijzondere vofinen van gemeentelijke verzelfstandiging I. De oprichting, deelname of vertegenwoordiging in rechtspersonen op grond van artikel 195 van het gemeentedecreet tr. De lokale politie: de eengemeentezone Itr. Het autonoom gemeentelijk havenbedrijf fv. Interbestuurlijke samenwerking met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed V. Het gemeentelijk toeristisch samenwerkingsverband (TSV) C. Bijzondere voínen van interge.rneentelijke samenwerking I. Bijzondere voñnen van intergemeentelijke samenwerking onder het decreet van 6juli 2001 $ 1. Gewestgrensoverschrijdende intergemeentelijke samenwerkingsverbanden $ 2. Landsgrensoverschrijdende iatergemeentelijke samenwerking tr. Intercommunale sa:nenw-erkingsverbanden met een bijzondere wettelijke grondslag $ 1. De intergemeentelijke samenwerkjngsverbanden in onderwijs (IGOV) $ 2. De intergemeentelijke en regionale toeristische samenwerkingsverbanden (ISÐ t )(D(

16 $ 3. Interbestuurlijke samenwerking met het oog op de zorg voor en de ontsluiting van het cultureel erfgoed $ 4. De distributienetbeheerders en de gemeentelijke energiehoudsterrraatschappijen Itr. De intergemeentelijke sarnenwerking rondpolitie en brandweer $ 1. De lokale politie: de meergemeentezone ç 2. De brandweer: hulpverleningsztnes )o(

Extern verzelfstandigde agentschappen in privaatrechtelijke vorm Dr. Steven Van Garsse Manager Vlaams Kenniscentrum PPS Overzicht Inleiding Begrip Wanneer Welke vorm Statuut PEVA s praktisch Onderscheid

Nadere informatie

Inhoudstafel. Voorwoord...

Inhoudstafel. Voorwoord... I Inhoudstafel Voorwoord.............................................. VII Hoofdstuk I. Autonome gemeentebedrijven en administratief goederenrecht............................ 1 Inleiding....................................................

Nadere informatie

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten

Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Het vermoeden van verzelfstandiging, de weerlegging ervan en de gemeentelijke vzw: much ado about nothing? Rasschaert Advocaten Wim Rasschaert maart 2010 Gent Hasselt Leuven Torhout Antwerpen Inhoudstafel

Nadere informatie

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

29/11/2015. VVOS Vlaams-Brabant. Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf. Inhoud. Vraagstellingen

29/11/2015. VVOS Vlaams-Brabant. Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf. Inhoud. Vraagstellingen VVOS Vlaams-Brabant Verzelfstandigen van openbare zorgvoorzieningen in een zorgbedrijf Tom De Gendt De Gendt Advocaten Universiteit Hasselt Dinsdag 17 november 2015 Galmaarden Inhoud Vraagstellingen Verzelfstandiging:

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging

Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Over verzelfstandiging Verzelfstandiging in provincies: van mogelijkheden naar toepasbaarheid, wenselijkheid en noodzaak Het verzelfstandigingdebat en de hieraan gekoppelde voornemens en initiatieven komen langzaam maar zeker

Nadere informatie

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP

DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP Woord vooraf V I DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK - BEGRIP 1 1. Inleiding 1 2. Het begrip rechtspersoon 3 2.1. Algemeen 3 2.2. Afgescheiden doelstelling 4 2.3. Afgescheiden vermogen 5 2.4. Duurzaamheid

Nadere informatie

De omvorming van een autonoom gemeentebedrijf, (opgericht en goedgekeurd volgens de bepalingen van de Nieuwe Gemeentewet), naar een autonoom gemeentebedrijf (volgens de bepalingen van het Gemeentedecreet):

Nadere informatie

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven)

Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Functies die toegang geven tot Private Search (lezen, wijzigen, mandaat geven) Ondernemingen- natuurlijk persoon Oprichter van de onderneming- natuurlijk persoon Wettelijke vertegenwoordiger van de oprichter

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging Wat gebeurt er nu met de gewone gemeentebedrijven of regieën? Johan Cabooter Gemeentelijk Waterbedrijf Knokke-Heist VVSG studiedag Mechelen, 8 maart 2007 www.iswa.be ISWa

Nadere informatie

Verzelfstandiging en de fiscus Manuela Vervoort 8 maart 2007 Programma Inleiding: belang van de rechtsvorm Btw: Heden Problemen Oplossingen Btw: Toekomst Andere belastingen: inkomstenbelastingen, registratierechten

Nadere informatie

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE

UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE UITGEBREIDE INHOUDSOPGAVE VOORWOORD... v BEKNOPTE INHOUDSOPGAVE...vii AFKORTINGEN... xi EERSTE TRANCHE HET DOMEIN... 1 HOOFDSTUK 1 OPENBAAR DOMEIN... 3 Afdeling 1. Historiek... 3 Afdeling 2. Relevantie,

Nadere informatie

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT

SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT SAMENWERKINGSVORMEN, FUSIES EN SPLITSINGEN IN DE SOCIAL PROFIT Stefaan TUYTTEN Senior consultant social profit SBB Accountants & Adviseurs

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf... 13

Inhoud. Woord vooraf... 13 Inhoud Woord vooraf... 13 Hoofdstuk 1 Het Gemeentedecreet algemeen... 15 1. Waarom is er nu een Vlaams Gemeentedecreet?... 15 2. Waarom kwam het Gemeentedecreet er in 2005?... 15 3. Wat regelt het Gemeentedecreet?...

Nadere informatie

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden

Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon. Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden Het schrijven van beheersovereenkomsten: een generiek sjabloon Jeroen Windey Kenniscentrum Vlaamse Steden 1 Overzicht presentatie Enkele aandachtspunten vooraf Generiek sjabloon voor schrijven van beheersovereenkomsten

Nadere informatie

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire

Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire Btw-administratie verduidelijkt btw-positie publiekrechtelijke lichamen in nieuwe circulaire De btw-administratie heeft een nieuwe circulaire gepubliceerd waarin het de btw-positie van publiekrechtelijke

Nadere informatie

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid

ONTWERP VAN DECREET. houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid Stuk 825 (2005-2006) Nr. 1 Zitting 2005-2006 28 april 2006 ONTWERP VAN DECREET houdende wijziging van diverse bepalingen inzake financiën en begroting als gevolg van het bestuurlijk beleid 1879 FIN Stuk

Nadere informatie

De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen?

De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen? De gemeentelijke vzw: wat doen we ermee? Ja, wát moeten we er nu mee doen? Structuur uiteenzetting Screening Gemeentelijke vzw Geen gemeentelijke vzw (aanpassen tegen 1-1-2013?) Vzw behouden Afweging Omvormen

Nadere informatie

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN

Inhoudstafel. iii. Ten geleide... HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN Inhoudstafel Ten geleide...................................................... i HOOFDSTUK 1. TOEPASSELIJKE WETGEVING OP VASTGOEDCONTRACTEN GESLOTEN DOOR EEN RECHTSPERSOON.................. 1 Dirk MEULEMANS,

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen

Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen Gemeente-, OCMW- en provinciedecreet gewijzigd voor meer efficiënte Vlaamse lokale besturen 1. Wijzigingen aan onverenigbaarheden De personeelsleden van het OCMW kunnen niet meer zetelen in de gemeenteraad

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke.

Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Kaprijke, 4 mei 2015 Gemeenteraadszitting van 30 april 2015 om 20.00 uur in de raadzaal van het Administratief Centrum te Kaprijke. Lijst met beknopte omschrijving van gemeenteraadsbesluiten volgens het

Nadere informatie

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap...

I. Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle. 2. Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke maatschap... Inhoudstafel I Inleiding: de maatschap: successie planning met behoud van inkomsten en controle II De burgerlijke maatschap 1 Wat is een maatschap wettelijk kader 2 2 Belangrijkste kenmerken van een burgerlijke

Nadere informatie

WORKSHOP 1: FOCUS VAN DE WORKSHOP Vertrekpunt: het decreet van 6 juli 2001. Doel: kick-off van die evaluatie

WORKSHOP 1: FOCUS VAN DE WORKSHOP Vertrekpunt: het decreet van 6 juli 2001. Doel: kick-off van die evaluatie K.U.Leuven Instituut voor de Overheid Universiteit Antwerpen Universiteit Gent Hogeschool Gent www.steunpuntbov.be WORKSHOP 1: INTERGEMEENTELIJKE SAMENWERKING IN VLAANDEREN Dr. Ellen Wayenberg Spoor Bestuurlijke

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind

De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind De Private Stichting als modern alternatief voor successieplanning van ouders met een zorgenkind Annick Buggenhout Adviseur Estate Planning 18/10/2014 1 Agenda Uitgangspunt (praktijkvoorbeeld) Geen planning:

Nadere informatie

VZW KONINKLIJKE OUD-STUDENTENBOND FERMENTATIO, AFGEKORT FERMENTATIO

VZW KONINKLIJKE OUD-STUDENTENBOND FERMENTATIO, AFGEKORT FERMENTATIO STATUTEN VZW KONINKLIJKE OUD-STUDENTENBOND FERMENTATIO, AFGEKORT FERMENTATIO Ondernemingsnummer BE 0409 659 110 v.z.w. Koninklijke Oud-Studentenbond Fermentatio, afgekort Fermentatio. Hogeschool Gent Campus

Nadere informatie

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING

TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING TOELICHTING AAN DE AGENDA VAN DE GEMEENTERAAD VAN HAMME IN ZITTING VAN 30 APRIL 2014 OM 20 UUR OPENBARE ZITTING O 1 Proces-verbaal van de vorige zitting goedkeuring. Ligt voor ter goedkeuring: de notulen

Nadere informatie

FICHE. De VZW als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijke vorm in de zin van het gemeentedecreet

FICHE. De VZW als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijke vorm in de zin van het gemeentedecreet FICHE De VZW als gemeentelijk extern verzelfstandigd agentschap met privaatrechtelijke vorm in de zin van het gemeentedecreet (na wijzigingsdecreten van 23 januari 2009 en 29 juni 2012 en op basis van

Nadere informatie

Gemeentelijke verzelfstandiging: van oud naar nieuw Marijke De Lange Stafmedewerker personeel VVSG Doel van deze toelichting Veel nood aan informatie over personeelskwesties bij verzelfstandiging wat zegt

Nadere informatie

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf

FICHE. Het autonoom gemeentebedrijf FICHE Het autonoom gemeentebedrijf (na wijzigingsdecreet van 23 januari 2009 en op basis van Omzendbrief BB 2009/2 van 5 juni 2009) Deze tekst is grotendeels overgenomen en gebaseerd op de tekst Verzelfstandiging

Nadere informatie

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011 Bedrijfstichtingen in de praktijk Business & Society Belgium 17 maart 2011 22/03/2011 Overzicht van de presentatie 1. De stichting -rechtsregeling 2. In de praktijk 3. VZW vs stichting 22/03/2011 2 Wat

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 september 2013 Toelichting Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/4 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging IGEAN.

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

INHOUD. Voorwoord...v

INHOUD. Voorwoord...v INHOUD Voorwoord...v Ondergrondse constructies in het Belgische goederenrecht Vincent Sagaert...1 1. Inleiding...1 2. Veelheid aan wettelijke regelingen in de ondergrond...2 2.1. Regelgeving in verband

Nadere informatie

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat).

30 september 2014. 1) Oratorenstraat; 2) Stenenmolenstraat (gedeelte tussen Jubellaan en Oratorenstraat). STAD MECHELEN GEMEENTERAAD BESLISSINGSLIJST WEBSITE Overzichtslijst van raadsbesluiten in toepassing van artikel 252 2 van het gemeentedecreet van 15 juli 2005 houdende regeling van het bestuurlijk toezicht

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 28 april 2016 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Dienstverlenende vereniging

Nadere informatie

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen

Hoofdstuk 2. Algemene beginselen en bepalingen INHOUD Hoofdstuk 1. Toepassingsgebied 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden of instanties 1 1.1.1 Het personele toepassingsgebied in de regelgeving 1

Nadere informatie

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013

Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 2013 Dagorde van de gemeenteraad van 28 november 213 Openbare zitting Deel I 1 Jaarrekening 212: Deel I: Begrotingsrekening Deel II: Resultatenrekening en balans 2 Jaarverslag 212 Deel II 3 Budgetwijziging

Nadere informatie

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF

DE BOEKHOUDER-FISCALIST BIBF: UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF : UW PARTNER VOOR EEN GESLAAGD PROJECT! Door Leen SNELS, Erkende boekhouder-fiscalist en lid Nationale Raad BIBF A. De bevoorrechte raadgever en partner van de zelfstandige ondernemer, de bedrijfsleider

Nadere informatie

LARCIER THEMA WETBOEKEN

LARCIER THEMA WETBOEKEN tree 1142 accountancy&fisc_deel1.fm Page iii Monday, July 18, 2011 10:43 AM LARCIER THEMA WETBOEKEN Wetboek Accountancy en Fiscaliteit 2011-2012 Boek 1 Grondwet Burgerlijk Recht Vennootschapsrecht Algemene

Nadere informatie

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen

INHOUD. Deel I Overdracht van ondernemingen overdracht-ondernemingen2004.book Page 2 Tuesday, February 3, 2004 5:57 PM 2 DEEL I Deel I Overdracht van ondernemingen Titel I Overdracht van aandelen en directe belastingen........................5 Fiscale

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op het decreet van 21 december 1988 houdende oprichting van de Vlaamse Landmaatschappij; Vlaamse Regering Besluit van de Vlaamse Regering tot uitvoering van artikel 13 van het decreet van xx xxxxxxxxxxxx 2015 houdende diverse maatregelen inzake de ontbinding van het publiekrechtelijk vormgegeven

Nadere informatie

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1

Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid. Titel II. Definities... 1 Wetboek vennootschappen....... 1 Boek I. Inleidende bepalingen............. 1 Titel I. Vennootschap en rechtspersoonlijkheid............................. 1 Titel II. Definities.................... 1 Hoofdstuk

Nadere informatie

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage

Financiële nota. 1.2. Doelstellingenbudget B1. 1.3 Financiële toestand. 1.4 Lijsten. 1.5 Bijlagen. Schema B1 in bijlage Budget 2014 Deel 2 Financiële nota 1.2. Doelstellingenbudget B1 Zoals gezegd valt de functionele indeling in activiteitencentra weg en wordt deze vervangen door een gestandaardiseerde indeling in beleidsvelden

Nadere informatie

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier...

Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier... iii Inhoudstafel Inleiding bij de Bibliotheek Burgerlijk Recht Larcier............. i Inleiding............................................... 1 1. Algemeen......................................... 1 2.

Nadere informatie

PRIVATISERINGEN EN UITBESTEDINGEN IN DE OPENBARE SECTOR

PRIVATISERINGEN EN UITBESTEDINGEN IN DE OPENBARE SECTOR PRIVATISERINGEN EN UITBESTEDINGEN IN DE OPENBARE SECTOR Op 25 oktober 2013 organiseert ACV-Openbare Diensten een studiedag over Privatiseringen en uitbestedingen in de openbare sector. In voorbereiding

Nadere informatie

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD.

OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OVERZICHTSLIJST VAN DE ZITTING VAN 24 NOVEMBER 2014 VAN DE GEMEENTERAAD. OPENBARE ZITTING FINANCIEEL BELEID. 1. Opdrachthoudende vereniging IVEKA: overname van aandelen naar aanleiding van de exit uit

Nadere informatie

vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015

vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 Zonder winst geoogmerkt vzw-statuut en boekhouding Internationaal Comité, Hasselt, 25 april 2015 Kennismaking u en ik Programma 1 Programma van de sessies Feitelijke vereniging vzw Vzw-wet in vogelvlucht

Nadere informatie

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt:

De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: De VLAAMSE RAAD heeft aangenomen en Wij, EXECUTIEVE, bekrachtigen hetgeen volgt: Artikel 1 Dit decreet regelt een aangelegenheid bedoeld in artikel 107quater van de Grondwet. Artikel 2 Bij het Ministerie

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR

INHOUDSTAFEL. (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Integrale veiligheid. Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL COMMENTAAR INHOUDSTAFEL (farde 1) Handboek manifestaties en evenementen Voorwoord Algemene inleiding I. INHOUDSTAFEL II. COMMENTAAR Inleiding integrale veiligheid Hoofdstuk 1: De rol van de gemeentelijke overheid,

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Openbaarheid van bestuur

Openbaarheid van bestuur Openbaarheid van bestuur De werking van het Vlaams Openbaarheidsdecreet in de bestuurspraktijk Reiner TIJS m.m.v. Wenzel TIJS Groep De Boeck NV, Brussel, 2011 Departement Larcier Gent Coupure Rechts 298

Nadere informatie

Schema B1 : Het doelstellingenbudget

Schema B1 : Het doelstellingenbudget Schema B1 : Het doelstellingenbudget Uitgaven Ontvangst Saldo 00 - Algemene financiering 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Overig beleid 6.246.282 47.556.270 41.309.987 Exploitatie 2.757.694 28.506.270 25.748.576

Nadere informatie

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen

Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen Samenwerkingsmodel in de groep Stad Antwerpen (1) De burgemeester is tevens bevoegd voor externe relaties, marketing en communicatie, coördinatie bovenlokale fondsen, ontwikkelingssamenwerking en loketten.

Nadere informatie

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32

A. Algemeen 13. B. Vorm en voorwerp van de schenking 15. C. Grenzen en modaliteiten 32 Inhoud 1. Voorwoord 11 2. De schenking 13 A. Algemeen 13 Vraag 1 Wat is een schenking? 13 B. Vorm en voorwerp van de schenking 15 Vraag 2 Onder welke vorm kan men een schenking verrichten? 15 Vraag 3 Zijn

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf 17

INHOUD. Woord vooraf 17 Woord vooraf 17 1 Het OCMW-decreet algemeen 21 1. Waarom is er nu een Vlaams OCMW-decreet? 23 2. Wat regelt het OCMW-decreet? 23 3. Wanneer werd/wordt het OCMW-decreet van kracht? 25 4. Welke zijn de uitgangspunten

Nadere informatie

Functiebeschrijving: Kennisbeheerder

Functiebeschrijving: Kennisbeheerder Functiebeschrijving: Kennisbeheerder Functiefamilie Klantenadviserende functies Voor akkoord Naam leidinggevende Jo Craeghs Datum + handtekening Naam functiehouder Datum + Handtekening 1. Context van de

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

INHOUDSTAFEL III. Janusgezichten van de managementvennootschap

INHOUDSTAFEL III. Janusgezichten van de managementvennootschap INHOUDSTAFEL Bibliografie 1 Hoofdstuk 1. Inleidende beschouwingen 3 1.1. Wat is een managementvennootschap? 3 1.1.1. Rechtsvorm 3 1.1.2. Doel 4 1.1.3. Aard 5 1.1.4. Definitie 7 1.2. Waarom een managementvennootschap?

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone...

Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... Inhoud Hoofdstuk 1 Situering van de politiezone... 13 1.1 Historiek politiehervorming... 13 1.2 Een geïntegreerde politie op 2 niveaus... 14 1.2.1 Wat zijn de kenmerken van de geïntegreerde politie?...

Nadere informatie

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS...

INHOUD VOORWOORD... KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... INHOUD VOORWOORD... v DEEL I. KRONIEK FAMILIAAL VERMOGENSRECHT Coördinatie Prof. Dr. JOHAN DU MONGH... 1 Hfdst. I. Primair huwelijksvermogensstelsel VEERLE ALLAERTS... 3 I. Algemeen... 3 II. Verplichting

Nadere informatie

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik

Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik Inhoud Hoofdstuk I Een nieuwe kijk op drie oude zakelijke rechten: erfpacht, opstal en vruchtgebruik... 13 Jan VERSTAPPEN I. Inleiding... 15 II. Burgerrechtelijke aspecten van de rechten van erfpacht,

Nadere informatie

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1;

DE VLAAMSE REGERING, Gelet op de bijzondere wet van 8 augustus 1980 tot hervorming der instellingen, inzonderheid op artikel 5, 1; Besluit van de Vlaamse Regering van 13 januari 2006 betreffende de boekhouding en het financieel verslag voor de voorzieningen in bepaalde sectoren van het beleidsdomein Welzijn, Volksgezondheid en Gezin

Nadere informatie

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING

NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING NATUURLIJK PERSOON VENNOOTSCHAP - VERENIGING 1. Inleiding Als men een onderneming opstart kan men dit doen als natuurlijk persoon, onder vorm van een vennootschap of via een vereniging. 2. Definities -

Nadere informatie

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties

Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Fusies en splitsingen van nonprofit organisaties Prof. Dr. Docent UA en HUB Vennoot Curia I. NPO s en fusies: begrippen? Nonprofit organisaties ( NPO s )? = alle rechtsvormen waarvoor een verbod op winstuitkering

Nadere informatie

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2

1. HET ERFRECHT VAN DE LANGSTLEVENDE ECHTGENOOT EN HET WETTELIJK OF CONVENTIONEEL RECHT VAN TERUG- KEER 2 HOOFDSTUK 1 DE WISSELWERKING TUSSEN SCHENKINGEN EN UITERSTE WILSBESCHIKKINGEN Annelies Wylleman Hoofddocent Vakgroep Burgerlijk Recht Universiteit Gent Notaris Lise Voet Assistent Vakgroep Burgerlijk Recht

Nadere informatie

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995

JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO. Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 JURIDISCHE ACTUALITEIT OMTRENT DE KMO Referatenbundel van de studiedag Jura Falconis 9 Februari 1995 ONDER VOORZITTERSCHÀP VAN PROF. DR. KOEN GEENS JURA FALCONIS LIBRI OVERNAME VAN EEN ONDERNEMING Koen

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5

INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 2019_JB_0010.book Page 7 Friday, March 12, 2010 7:56 AM INHOUDSOPGAVE AUTEURS 3 VOORWOORD 5 I. OPRICHTING 17 1. Financieel plan 19 2. Bewijs van storting of overschrijving op een bijzondere rekening geopend

Nadere informatie

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE

Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE 77, Gulden Vlieslaan 1060 Brussel Tel 02 290 04 00 Fax 02 290 04 10 info@vdelegal.be 19 / 03 / 2009 Bart VAN HYFTE Gauthier ERVYN Laurent DELMOTTE Johan VANDEN EYNDE Inleiding - Uitgangspunt : o valorisatie

Nadere informatie

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij

Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Prof. PL. Dijk en Mr. T.J. van der Ploeg Van vereniging en stichting, coöperatie en onderlinge waarborgmaatschappij Vierde herziene druk bewerkt door Mw. mr. C.H.C. Overes Universitair docent aan de Vrije

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS

VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS VR 2015 2509 DOC.0987/2BIS Besluit van de Vlaamse Regering betreffende steun aan projecten in het kader van het Europees Fonds voor de Regionale Ontwikkeling en het Europees Sociaal Fonds DE VLAAMSE REGERING,

Nadere informatie

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL

ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL ORGANIEK REGLEMENT VAN DE STUDENTENRAAD VAN DE VRIJE UNIVERSITEIT BRUSSEL HOOFDSTUK I - Algemene bepalingen en bevoegdheden Artikel 1 De Studentenraad verdedigt de belangen van de studenten en verstrekt

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN CBN-advies 2012/8 De boekhoudkundige verwerking van de inbreng in eigendom in een Belgische burgerlijke maatschap die niet de rechtsvorm heeft aangenomen van een handelsvennootschap

Nadere informatie

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN

GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN GEMEENTERAAD ZITTING VAN 28 APRIL 2011 LIJST MET BEKNOPTE OMSCHRIJVING VAN DE DAARIN GEREGELDE AANGELEGENHEDEN OPENBARE VERGADERING 1 VERSLAG VORIGE VERGADERING Goedkeuring van het verslag van de openbare

Nadere informatie

HANDLEIDING. De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement

HANDLEIDING. De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement HANDLEIDING De oprichting van een vzw in het kader van bedrijventerreinmanagement Publicatie: Juli 2013 Uitgevoerd door: Met steun van: Opdrachtgever: Handleiding: POM Antwerpen Lange Lozanastraat 223

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK

INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK INHOUDSOPGAVE ADLOCUTIO ROGERUM DILLEMANS HONORIFICANS... v FAMILIAAL VERMOGENSBEHEER IN RECENTE NATIONALE EN EUROPESE RECHTSPRAAK Walter PINTENS...1 I. Inleiding...3 II. Huwelijksvoordelen...4 1. Artikel

Nadere informatie

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016

college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 beraadslaging/proces verbaal Kopie college van burgemeester en schepenen Zitting van 11 maart 2016 Besluit A-punt GOEDGEKEURD cultuur, sport, jeugd en onderwijs Samenstelling de heer Bart De Wever, burgemeester

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 26 juni 2014 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Peter Bellens Telefoon: 03 240 52 40 Agenda nr. 9/3 Samenwerkingsovereenkomst met het extern verzelfstandigd

Nadere informatie

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn?

Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? Inhoudstafel Voorwoord... 1 Deel 1 - Waarom zou een vennootschap hiervoor interessant kunnen zijn? 1. Belastingen besparen?.... 5 1.1. Alle kosten van onroerende goederen in principe aftrekbaar... 5 1.1.1.

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 4 februari 2016 Besluit nummer: 2016_GR_00100 Onderwerp: Oprichting van een extern verzelfstandigd agentschap in privaatrechtelijke vorm "Startersfabriek"

Nadere informatie

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500.

Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s. Bruno De Vuyst. VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 NV: 61.500. MARX VAN RANST VERMEERSCH & PARTNERS The LAW FIRM that WORKS Vennootschapsvormen en de daaraan gekoppelde keuzes, en risico s VUB Starterseminarie 18 oktober 2007 Bruno De Vuyst MVV&P - 2007 Vereist aantal

Nadere informatie

Deel 1. Registratierechten

Deel 1. Registratierechten Deel 1. Registratierechten Griffierechten Vlaams gewest... 3 Titel I. Registratierecht.............. 3 Hoofdstuk I. Formaliteit der registratie en vestiging van de belasting............ 3 Hoofdstuk II.

Nadere informatie

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27

Inhoud. Inleiding 11. 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap. 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Inhoud Inleiding 11 DEEL I JURIDISCHE EN FISCALE ASPECTEN 1 Beweegreden voor de oprichting van een managementvennootschap 17 2 Managementvennootschap en oprichting 27 Vraag 1 Kan ik mijn managementvennootschap

Nadere informatie

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE

ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE ALFABETISCHE INHOUDSOPGAVE Statuten Aansprakelijkheid en kwijting van bestuurders 3 Aansprakelijkheid leden 15 Aansprakelijkheid vzw 19 Algemene Vergadering: beraadslaging 23 Algemene Vergadering: bevoegdheid

Nadere informatie

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN

PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN PROVINCIERAAD VAN ANTWERPEN Vergadering van 23 april 2015 Verslag van de deputatie Bevoegd deputatielid: Luk Lemmens Telefoon: 03 240 52 65 Agenda nr. 2/3 Provinciale initiatieven. Opdrachthoudende vereniging

Nadere informatie

INHOUD. Woord vooraf... v. Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels... 1

INHOUD. Woord vooraf... v. Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels... 1 INHOUD Woord vooraf.......................................................... v Inleiding tot opties en optiebedingen Nick Portugaels................................................. 1 I. Juridische kwalificatie:

Nadere informatie

Vennootschapsrecht toegepast

Vennootschapsrecht toegepast Vennootschapsrecht toegepast toegepast vennootschapsrecht toegepast Derde editie Jean Pierre Vincke Roosmarijn Smits Antwerpen Cambridge Vennootschapsrecht toegepast, derde editie Jean Pierre Vincke en

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar

De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar De achtste editie van de Dag van de Mede-eigenaar De twee nieuwe organen binnen de Vereniging van Mede-eigenaars: de Raad van Mede-eigendom en de Commissaris van de Rekeningen inhoud Voorwoord... 1 DEEL

Nadere informatie

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen...

Voorwoord... Opzet en leidraad... Lijst van de gebruikte afkortingen... i INHOUDSTAFEL Voorwoord.............................................. Opzet en leidraad.......................................... Lijst van de gebruikte afkortingen............................. vii ix

Nadere informatie

JURIDISCH KADER SAMENWERKING OUDERENZORG 02.12.2013. Cies Gysen Advocaat-vennoot

JURIDISCH KADER SAMENWERKING OUDERENZORG 02.12.2013. Cies Gysen Advocaat-vennoot JURIDISCH KADER SAMENWERKING OUDERENZORG 02.12.2013 Cies Gysen Advocaat-vennoot 1 I. ALGEMEEN Financiële uitdagingen lokale besturen 3 Pensioenuitgaven Lokale besturen moeten pensioenuitgaven zelf financieren

Nadere informatie