DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN"

Transcriptie

1 DE VZW: FISCALE EN BOEKHOUDKUNDIGE ASPECTEN

2

3 Inhoudstafel: Deel 1: Definitie van de VZW 1 Deel 2: De oprichting van de VZW De oprichters De oprichtingsakte 1 Deel 3: De leden en het ledenregister Vaste, effectieve leden 3.2. Toegetreden leden Ledenregister De uitsluiting en het ontslag van een lid 2 Deel 4: De administratieve verplichtingen van de VZW De Algemene Vergadering De Raad van Bestuur Het dagelijks bestuur Commissarissen 4 Deel 5: Aansprakelijkheid Aansprakelijkheid van de leden Aansprakelijkheid van de bestuurders Interne aansprakelijkheid Externe aansprakelijkheid Strafrechterlijke aansprakelijkheid 5 Deel 6: Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting? Aan welke belasting is de VZW onderworpen? De aangifte in de rechtspersonenbelasting 8 Deel 7: Jaarlijkse taks van de VZW 8 Deel 8: Ontbinding, nietigheid en vereffening van de VZW Ontbinding Vrijwillige ontbinding Gerechtelijke ontbinding Ontbinding van rechtswege De nietigheid 10 Deel 9: Boekhoudkundige aspecten van de VZW De kleine VZW De vereenvoudigde boekhouding Dubbele, volledige boekhouding De grote VZW De zeer grote VZW 12 Deel 10: VZW en giften Verkrijgen van schenkingen, giften en legaten Registratie Op welke schenkingen registratierechten betalen? Hoeveel bedragen de registratierechten? Fiscale aftrekbaarheid van schenkingen bij de schenker 14 Deel 11: Feitelijke vereniging versus VZW Definitie feitelijke vereniging Schematische vergelijking feitelijke vereniging versus VZW 15

4 Deel 1: Definitie van de VZW VZW = Vereniging Zonder Winstoogmerk - drijft geen nijverheids- of handelszaken - verschaft geen stoffelijk voordeel aan haar leden (= de winsten mogen niet uitgekeerd worden aan de leden) - geniet rechtspersoonlijkheid - mag activiteiten organiseren die een winst opleveren, zelfs indien die commercieel zijn, indien men voldoet aan 3 voorwaarden: deze activiteiten mogen niet de hoofdactiviteit uitmaken, moeten bijkomstig zijn de winsten moeten besteed worden aan het verwezenlijken van het gemeenschappelijk doel van de vereniging de gemaakte winsten moeten nodig zijn opdat de VZW kan overleven De VZW wordt geregeld bij Wet van 27 juni 1921, gewijzigd door de Wet van 2 mei 2002 en eveneens door de Wet van 16 januari Deel 2: De oprichting van de VZW 2.1. De oprichters Minstens 3 effectieve leden (zowel natuurlijke personen als rechtspersonen) 2.2. De oprichtingsakte Vorm - authentieke akte: verplicht indien een onroerend goed in het vermogen van de VZW wordt ingebracht bij de oprichting OF - onderhandse akte Inhoud, verplichte vermeldingen - identiteit van de oprichters - naam en maatschappelijke zetel van de VZW + gerechtelijk arrondissement waaronder ze ressorteert - minimum aantal leden - doel van de vereniging - voorwaarden en formaliteiten inzake toe- en uittreden van de effectieve leden - bevoegdheden van de Algemene Vergadering; wijze van de bijeenroeping ervan; wijze waarop haar beslissingen aan de leden en aan derden ter kennis worden gebracht - wijze van benoeming, ambtbeëindiging en afzetting van de bestuurders; de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij deze uitoefenen - maximum bedrag van het lidgeld van de leden - bestemming van het vermogen van de vereniging bij ontbinding welk tot een belangenloze doelstelling moet worden aangewend - duur van de vereniging in geval zij niet voor onbepaalde duur is aangegaan Openbaarmakingsformaliteiten - de oprichtingsakte en een kopie van het register der leden dienen neergelegd te worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. Deze zorgt op haar beurt voor de bekendmaking in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad - de griffie van de Rechtbank van Koophandel kent op haar beurt een ondernemingsnummer toe aan de VZW 1

5 Inbreng De vermogensbestanddelen kunnen door de leden zowel om niet als ten bezwarende titel worden ingebracht: - om niet: kan bestaan uit giften (schenkingen en legaten) en contracten uit vrijgevigheid - ten bezwarende titel: een lid krijgt in ruil voor zijn inbreng bijzondere rechten of kan bepaalde diensten van de VZW genieten De leden krijgen hiervoor geen aandelen in de plaats. Deel 3: De leden en het ledenregister 3.1. Vaste, effectieve leden - diegene die op de algemene vergadering effectief stemrecht hebben en wiens rechten en plichten uitdrukkelijk door de wet en de statuten worden geregeld - voorwaarden om toe te treden als effectief lid liggen vast in de statuten - min. 3 - bepalen het beleid van de VZW 3.2. Toegetreden leden - geen stemrecht op de algemene vergadering - hun rechten en plichten worden in de statuten beschreven - toegetreden om te genieten van de activiteiten die door de VZW worden ingericht 3.3. Ledenregister - hierin worden alleen de effectieve leden vermeld - dient verplicht bijgehouden te worden op de zetel van de vereniging en kan ten alle tijden worden ingekeken door de effectieve leden - dient als bewijs van het lidmaatschap - verplichte vermeldingen in het register: de naam en de voornamen van de leden de woonplaats van de leden in geval de leden rechtspersonen zijn: de naam, de rechtsvorm en de maatschappelijke zetel beslissingen betreffende de toetreding, uittreding of uitsluiting van de leden - kopie van het ledenregister bij de oprichting neerleggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel - geen publicatieverplichting in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 3.4. De uitsluiting en het ontslag van een lid - De uitsluiting van een lid kan enkel worden uitgesproken door de algemene vergadering met 2/3de meerderheid van de stemmen van de aanwezige of vertegenwoordigende leden. - Een lid dat zijn bijdrage niet betaald wordt geacht ontslag te nemen. 2

6 Deel 4: De administratieve verplichtingen van de VZW 4.1. De Algemene Vergadering De algemene vergadering is het hoogste gezagsorgaan van de VZW en bestaat uitsluitend uit effectieve leden. Bevoegdheden: - wijziging van de statuten - benoeming en afzetting van de bestuurders; alsook van de commissarissen - kwijting aan de bestuurders en de commissarissen - goedkeuring van de begroting en de rekening - ontbinding van de vereniging - uitsluiting van een (effectief) lid - alle andere zaken voorzien in de statuten - bepaald het beleid dat dient uitgevoerd te worden door de raad van bestuur Bijeenroeping: - door de raad van bestuur - op verzoek van 1/5 van de effectieve leden - de leden moeten 8 kalenderdagen van tevoren worden uitgenodigd tot de algemene vergadering, al dan niet via aangetekende brief - verplicht 1 maal per jaar samen te komen voor de goedkeuring van de jaarrekeningen en de begrotingen - één man, één stem = alle effectieve leden hebben gelijk stemrecht tenzij de statuten afwijkingen voorzien - besluiten worden in de regel genomen bij gewone meerderheid behalve in de volgende gevallen: statutenwijziging, uitsluiting van de leden, ontbinding van de vereniging en omvorming van de VZW naar een VSO (vennootschap met sociaal oogmerk) - van elke vergadering moeten verslagen of notulen gemaakt worden 4.2. De Raad van Bestuur - dient het beleid uit te voeren dat bepaalt is door de algemene vergadering => bestuurt de vzw - bezit alle bevoegdheden die wettelijk niet aan de algemene vergadering zijn toevertrouwd - min. 3 leden, tenzij de algemene vergadering slechts uit 3 leden bestaat, dan mogen er maar max. 2 leden in de raad van bestuur zitten want de raad van bestuur dient telkens kleiner te zijn dan de algemene vergadering - het is aan te raden de samenroeping van de raad van bestuur in de statuten te regelen aangezien er niets door de wet geregeld is - er dienen notulen gemaakt te worden van elke vergadering van de raad van bestuur, deze kunnen enkel ingekeken worden door de effectieve leden - neemt beslissingen bij meerderheid tegen minderheid, tenzij de statuten anders bepalen 4.3. Het dagelijks bestuur - is niet verplicht - voornamelijk geïnstalleerd wanneer de raad van bestuur vrij omvangrijk is en slechts enkele bestuurders een functie hebben - is een afzonderlijk orgaan dat ondergeschikt blijft aan de raad van bestuur - instelling van dit orgaan, de samenstelling ervan, de wijze waarop de dagelijkse bestuurders worden benoemd en de wijze waarop hun ambt beëindigd wordt dient in de statuten geregeld te worden - het is aanbevolen de bevoegdheden van het dagelijks bestuur in de statuten te omschrijven en duidelijk af te bakenen - het dagelijks bestuur is en blijft ondergeschikt aan de raad van bestuur - de (her)benoeming van het dagelijks bestuur dient verplicht neergelegd te worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel en wordt gepubliceerd in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad 3

7 4.4. Commissarissen In sommige gevallen is de VZW verplicht een commissaris aan te stellen, in andere gevallen heeft de VZW de keuze. Wettelijk verplicht een commissaris aan te stellen: - gemiddeld jaarlijks personeelsbestand van tenminste 100 voltijdse werknemers ingeschreven in het personeelsregister OF - de VZW voldoet aan 2 van deze 3 voorwaarden: over het jaar gemiddeld 50 werknemers in het personeelsregister ingeschreven totale ontvangst van excl. BTW en excl. uitzonderlijke ontvangsten balanstotaal van minstens De commissaris dient ingeschreven te zijn bij het instituut der bedrijfsrevisoren. Geen wettelijke verplichting om een commissaris te benoemen: Indien de VZW niet aan de bovenvermelde voorwaarden voldoet dan is deze niet verplicht een commissaris aan te stellen. Indien zij dit toch doet dan hoeft deze commissaris geen bedrijfsrevisor te zijn. De benoeming en afzetting van een commissaris is een bevoegdheid die uitsluitend toekomt aan de algemene vergadering. De benoeming en wijzigingen dienen openbaar gemaakt te worden. De commissaris is belast met de controle van de financiële toestand, met het nazicht van de rekening en met de regelmatigheid van de inschrijvingen in de diverse dagboeken. De commissaris rapporteert aan de algemene vergadering. Deel 5: Aansprakelijkheid Door de rechtspersoonlijkheid van de VZW wordt het risico van de individuele leden en bestuurders naar de VZW zelf verlegd. Bijgevolg kunnen de leden en de bestuurders, in principe, niet aansprakelijk worden gesteld voor verplichtingen die voortvloeien uit contracten die door de VZW werden afgesloten of voor fouten die door de leden en bestuurders in hun functie worden begaan Aansprakelijkheid van de leden Hier worden de effectieve leden bedoeld = de leden van de algemene vergadering Aangezien de VZW een rechtspersoon is zijn de leden t.o.v. derden niet persoonlijk aansprakelijk met hun eigen vermogen voor de verbintenissen die de vereniging is aangegaan. Doch zijn er drie zaken waarbij een lid toch persoonlijk aansprakelijk kan worden gesteld: 1) Handelingen gesteld voor de oprichting van de VZW, voordat de VZW rechtspersoonlijkheid had. vb. openen bankrekening, clublokaal huren, 2) Niet vermelden van de VZW-gegevens op de VZW-documenten: elk lid dat optreedt in naam van de VZW en bepaalde gegevens niet vermeldt op de documenten die uitgaan van de VZW (akten, facturen, aankondigingen, ), kan persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor alle of voor een gedeelte van de verbintenissen die de VZW volgens dat stuk heeft aangegaan. Gegevens: naam van de vereniging, de woorden VZW, adres van de maatschappelijke zetel 3) Niet vermelden van bepaalde gegevens op de VZW documenten bij vereffening van de VZW: zie punt 2), met dit verschil dat er bij de gegevens VZW in vereffening dient te staan. 4

8 5.2. Aansprakelijkheid van de bestuurders De bestuurders van een VZW kunnen op de volgende 3 manieren een persoonlijk aansprakelijkheidsrisico lopen: Interne aansprakelijkheid = vanuit de richting van de VZW zelf Tussen de bestuurder en de VZW bestaat er een lastgevingscontract aangezien de bestuurder benoemd wordt door de algemene vergadering en het mandaat aanvaardt. Indien de bestuurder dit contract niet naar behoren uitvoert kan de bestuurder hier door de VZW zelf persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. Dit kan in de volgende 3 gevallen: 1) Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurders wegens bestuursfouten: Wanneer de bestuurder niet handelt als een goede huisvader. Deze bestuursfout kan bestaan uit een beslissing, handeling, onvoorzichtigheid, vergetelheid, Vb. ondertekening van contracten met duidelijk nadelige gevolgen voor de VZW, gebruik van goederen voor een doel dat vreemd is aan het maatschappelijk doel van de VZW, 2) Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder wegens schending VZW-wetgeving Indien de bestuurder de VZW-wetgeving schendt, dan zal de VZW de schending moeten aantonen, evenals de schade en het oorzakelijk verband tussen de schending en de schade. Vb. het niet voeren van een juiste en verplichte opgelegde boekhouding, het niet naleven van de oproepingsvoorwaarden van de algemene vergadering, 3) Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder wegens schending van de statuten De VZW zal de schending moeten aantonen, evenals de schade en het oorzakelijk verband tussen de schending en de schade. Vb. het niet respecteren van bijkomende verplichtingen opgelegd in de statuten, het niet respecteren van strengere meerderheden en/of aanwezigheidsquota voorzien in de statuten, Externe aansprakelijkheid = vanwege een derde Met deze derde heeft de bestuurder persoonlijk geen contractuele band, bijgevolg dient de bestuurder aangesproken te worden op basis van buitencontractuele aansprakelijkheid. In de volgende 2 gevallen is er sprake van externe aansprakelijkheid: 1) Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder door buitencontractuele tekortkomingen ten opzichte van derden: De derde dient de persoonlijke fout van de bestuurder te bewijzen, evenals de schade en het oorzakelijk verband tussen de fout en de schade. Vb. schending van milieuwetgevingen, voeren van wanbeleid, schending van het afsluiten van verplichte verzekeringen, 2) Persoonlijke aansprakelijkheid van de bestuurder bij het niet nakomen van de contracten door de VZW Indien een derde een contract afsluit met de VZW is die VZW in principe gehouden om dat contract na te komen. Indien de volgende voorwaarden vervuld zijn kan de bestuurder van de VZW toch aansprakelijk gesteld worden om de gevolgen van een contract met de VZW na te komen: a) de derde moet een contractspartij zijn van de VZW b) het contract tussen de derde en de VZW wordt niet naar behoren uitgevoerd waardoor er een schade ontstaat voor de derde c) er wordt tevens een buitencontractuele tekortkoming begaan door de desbetreffende bestuurder persoonlijk, waardoor er een zekere schade ontstaat voor de derde, maar de schade is niet dezelfde als bij b) Strafrecherlijke aansprakelijkheid Indien een bestuurder misdrijven pleegt kan hij hiervoor persoonlijk aansprakelijk worden gesteld. 5

9 Deel 6: Vennootschapsbelasting of rechtspersonenbelasting? 6.1. Aan welke belasting is de VZW onderworpen? Aan de hand van het volgende schema, wat hierna ook verder verklaard wordt, kan bepaald worden of de VZW aan de rechtspersonenbelasting of aan de vennootschapsbelasting onderworpen is. ja Is er een exploitatie? nee Oefent de VZW verrichtingen uit die van winstgevende aard zijn? neen ja Worden de activiteiten uitgevoerd volgens art. 182 wib 92, zijnde: alleenstaande, uitzonderlijke of bijkomende verrichtingen, of beleggen van fondsen ja neen neen Worden die activiteiten uitgevoerd volgens art.181 wib 92? ja VENNOOTSCHAPSBELASTING RECHTSPERSONENBELASTING 6

10 Het begrip exploitatie Om na te gaan of een VZW exploitatie voert dient men telkens te kijken naar het totaal beeld van de VZW. Vb. sportclub die een cafetaria openhoudt tijdens trainingen en wedstrijden: deze handelsdaden zijn bijkomstig aangezien de sportclub de inkomsten nodig heeft om haar onbaatzuchtig doel te bereiken => geen exploitatie Vb. indien in een sportclub maar 1 maal per week aan sport wordt beoefend en de cafetaria dagelijks open is dan schendt de VZW zijn doelstellingen en is de handelsdaad van het openhouden van de cafetaria het hoofddoel => exploitatie Verrichtingen van winstgevende aard Om te bepalen of de verrichtingen van winstgevende aard leiden tot het onderwerpen van een VZW aan de vennootschapsbelasting is het raadzaam te kijken naar art. 182 wib 92 dat bepaalt wanneer er sprake is over verrichtingen van niet-winstgevende aard. Artikel 182 Voor verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven worden niet als verrichtingen van winstgevende aard aangemerkt : 1 alleenstaande of uitzonderlijke verrichtingen; 2 verrichtingen die bestaan in het beleggen van fondsen ingezameld in het kader van de statutaire opdracht; 3 verrichtingen die bestaan in een bedrijvigheid die slechts bijkomstig op nijverheids-, handels- of landbouwverrichtingen betrekking heeft of niet volgens nijverheids- of handelsmethoden wordt uitgevoerd. Verrichtingen uitgevoerd volgens art. 181 wib 92? Artikel 181 Aan de vennootschapsbelasting zijn ook niet onderworpen, verenigingen zonder winstoogmerk en andere rechtspersonen die geen winstoogmerk nastreven en: 1 uitsluitend of hoofdzakelijk het bestuderen, het beschermen en het bevorderen van de professionele of interprofessionele belangen van hun leden tot doel hebben; 2 het verlengstuk of de emanatie zijn van rechtspersonen als vermeld onder 1, wanneer ze uitsluitend of hoofdzakelijk tot doel hebben het vervullen, in naam en voor rekening van hun aangeslotenen, van alle of van een deel van de verplichtingen of formaliteiten die aan die aangeslotenen zijn opgelegd wegens het feit dat zij personeel tewerkstellen of ter uitvoering van de fiscale of sociale wetgeving, of het helpen van hun aangeslotenen bij het vervullen van die verplichtingen of formaliteiten; 3 ter uitvoering van de sociale wetgeving belast zijn met het innen, centraliseren, kapitaliseren en verdelen van de fondsen bestemd voor de toekenning van de voordelen bepaald in die wetgeving; 4 uitsluitend of hoofdzakelijk het verstrekken of het steunen van onderwijs tot doel hebben; 5 uitsluitend of hoofdzakelijk het organiseren van handelsbeurzen of tentoonstellingen tot doel hebben; 6 door de bevoegde organen van de Gemeenschappen als dienst voor gezins- en bejaardenhulp zijn erkend; 7 erkend zijn voor de toepassing van artikel 104, 3, b, d, e, h tot l, 4 en 4 bis, of erkend zouden zijn indien ze daartoe een aanvraag indienden of omdat ze aan alle voorwaarden voldoen waaraan de erkenning is onderworpen behoudens die welke erin bestaat de bedrijvigheid op nationaal vlak te 7

11 ontwikkelen of een invloedssfeer te hebben die één van de gemeenschappen of gewesten of het gehele land bestrijkt, naar het geval. 8 opgericht zijn met toepassing van de wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, voor zover hun activiteit louter bestaat in certificatie in de zin van de wet van 15 juli 1998 betreffende de certificatie van effecten uitgegeven door handelsvennootschappen, en de door hen uitgegeven certificaten krachtens artikel 13, 1, eerste lid, van dezelfde wet voor de toepassing van het Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992 gelijkgesteld worden met de effecten waarop ze betrekking hebben De aangifte in de rechtspersonenbelasting Aangezien in de rechtspersonenbelasting slechts een beperkt aantal inkomsten belastbaar zijn zal de VZW in de meerderheid van de gevallen geen belasting dienen te betalen. Voor de precies gedefinieerde inkomsten geldt telkens een afzonderlijk belastingstarief: - onroerende inkomsten: dit bevat de inkomsten uit verhuurde in België gelegen onroerende goederen en de inkomsten uit buitenlandse al dan niet verhuurde goederen. Deze worden belast aan 20 %. - meerwaarden: op in België gelegen roerende en onroerende goederen of op sommige zakelijke rechten met betrekking tot zulke goederen die binnen de acht jaar na hun verwerving worden verwezenlijkt. Deze worden aan 33 % belast wanneer de vervreemding binnen de 5 jaar plaats heeft. Wanneer deze goederen worden vervreemd na 5 jaar van de verkrijging dan worden deze aan 16,5 % belast. - meerwaarden op belangrijke deelnemingen: deze worden belast aan 16,5 % - pensioenen, kapitalen, werkgeversbijdragen en premies: wanneer deze niet voldoen aan de zogenaamde 80 % grens dan worden deze aan 39 % belast. - niet verantwoorde kosten en voordelen van alle aard: wanneer deze niet verantwoordt zijn door een individuele fiche en een samenvattende opgave, dan worden deze aan 300 % belast. Deel 7: Jaarlijkse taks van de VZW Het vermogen van de VZW omvat zowel roerende als onroerende goederen en lichamelijke en onlichamelijke goederen. Aangezien het vermogen van de VZW niet snel van eigenaar zal veranderen en de VZW niet overlijdt, loopt de overheid heel wat inkomsten mis. Vandaar dat de overheid dit inkomstenverlies compenseert met de patrimoniumtaks, ook de jaarlijkse taks van de VZW s genoemd. Wie is onderworpen? Elke VZW opgericht na 11/07/1921 behalve compensatiekassen en gemachtigde onderlinge kassen voor kindertoeslagen, erkende pensioenkassen voor zelfstandigen en de inrichtende machten van onderwijs. Bezittingen die in aanmerking komen voor de taks Bezittingen = de massa der goederen volgens het Wetboek van Successierechten - kleine VZW s: terug te vinden in de Staat van het Vermogen ; Bijlage C (zie deel 9) - grote en zeer grote VZW s: afleiden uit de balans - uitgesloten voor de taks: intresten, rentetermijnen, huurgelden, pachtgelden jaarlijks betaalde bijdragen liquiditeiten en het bedrijfskapitaal in het buitenland gelegen onroerende goederen 8

12 Waardering van de massa der goederen - de waarde dient geschat te worden op 1 januari van het jaar waarin men een aangifte zal doen - de raad van bestuur heeft de verplichting na te gaan wat de huidige verkoopwaarde van de goederen is Berekening van de taks Waarde van de massa der goederen: < : niet aan de taks onderworpen > : aan de taks onderworpen Tarief van de taks: 0,17 % Aangifte - in de maand februari van elk jaar zal elke VZW een schrijven ontvangen van het bevoegde registratiekantoor waarbij de VZW wordt uitgenodigd om een aangifte te doen met hierbij een aangifteformulier - verschuldigde taks < 125 : men kan ervoor opteren de taks te betalen voor 3 jaar ineens - verschuldigde taks > 125 : er moet elk jaar een nieuwe aangifte ingediend worden Deel 8: Ontbinding, nietigheid en vereffening van de VZW 8.1. Ontbinding Vrijwillige ontbinding - kan op gelijk welk ogenblik beslist worden - het besluit komt exclusief aan de algemene vergadering toe waarbij 2/3 den van de leden dient aanwezig te zijn en deze dienen akkoord te gaan met 4/5 den van de aanwezige of vertegenwoordigde stemmen - de algemene vergadering geeft een bestemming aan het overblijvend netto-actief (= alle bezittingen en rechten van de vzw die overblijven na aanzuivering van het passief) dat zal toekomen aan een belangeloos doel - de algemene vergadering stelt een vereffenaar aan (lid of buitenstaander) die het bestuur van de vzw over neemt - bekendmaking van de ontbinding: de griffie van de rechtbank van koophandel dient verwittigd te worden in de bijlagen tot het Belgisch Staatsblad de Kruispuntbank van Ondernemingen dient verwittigd te worden Gerechtelijke ontbinding - kan gevorderd worden door het openbaar ministerie, elk werkend lid en elke belanghebbende - 5 situaties waarin een gerechtelijke ontbinding kan gevorderd worden: de vzw is niet in staat haar verbintenissen na te komen (vb. schulden aangegaan bij derden die niet meer kunnen worden terugbetaald) de vzw wendt haar vermogen of inkomsten aan voor andere doeleinden dan waarvoor ze werd opgericht = handelt in strijd met haar doel de vzw handelt in ernstige mate in strijd met de statuten, met de wet en/of met de openbare orde de vzw heeft gedurende 3 opeenvolgende boekjaren haar jaarrekening niet neergelegd de vzw telt minder dan 3 leden - de verdere procedure van ontbinding is identiek aan die van vrijwillige ontbinding, met als enige verschil dat de vereffenaars worden aangeduid door de rechtbank 9

13 Ontbinding van rechtswege - gebeurt automatisch door gevallen die in de statuten werden voorzien, vb. vzw voor beperkte duur opgericht - de verdere procedure is identiek aan de vrijwillige ontbinding 8.2. De nietigheid - kan gevraagd worden door elke belanghebbende - 3 gevallen van nietigheid voorzien door de wet: wanneer de naam, het adres van de zetel of het gerechtelijk arrondissement waar de VZW haar zetel heeft niet worden vermeld in de statuten wanneer in de statuten geen precieze omschrijving wordt gegeven van het doel of de doeleinden waarvoor de VZW werd opgericht wanneer het belangeloze doel dat in de statuten is opgenomen in strijd is met de wet of met de openbare orde - de vordering tot nietigverklaring wordt ingesteld bij de rechtbank van eerste aanleg van het arrondissement waar de VZW haar zetel heeft - de verdere procedure is identiek aan deze van de vrijwillige ontbinding Deel 9: Boekhoudkundige aspecten van de VZW Op boekhoudkundig vlak kan er een onderscheid gemaakt worden tussen 3 soorten verenigingen: - de kleine VZW - de grote VZW - de zeer grote VZW Het onderscheid tussen kleine en grote VZW s wordt gemaakt op basis van de 3 onderstaande criteria: 1 gemiddeld 5 werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten, op jaarbasis tewerkstellen (= eigen personeel) ontvangsten excl. BTW en excl. uitzonderlijke ontvangsten 3 balanstotaal van Kleine VZW: voldoet aan geen enkele of aan maximum 1 van de bovenstaande criteria op afsluitdatum van het boekjaar Grote VZW: voldoet aan minstens 2 van de bovenstaande criteria op afsluitdatum van het boekjaar De zeer grote VZW voldoet aan de volgende criteria: Ofwel: min. 100 voltijdse werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten Ofwel: min. 2 van de volgende 3 criteria overschrijden: 1 50 voltijdse werknemers, uitgedrukt in voltijdse equivalenten ontvangsten, excl. BTW en excl. uitzonderlijke ontvangsten 3 balanstotaal van

14 9.1. De kleine VZW De keuze tussen 2 systemen: - vereenvoudigde boekhouding: een viertal documenten dienen te worden opgesteld en bijgehouden nl. de begroting, het dagboek, de inventaris en de jaarrekening - dubbele boekhouding: wettelijke voorschriften naleven die van toepassing zijn inzake het dubbel boekhouden De vereenvoudigde boekhouding = liquiditeitsboekhouding, ook staat van ontvangsten en uitgaven genoemd De vereenvoudigde boekhouding bestaat uit: - Bijlage A: Genormaliseerd model van dagboek - Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van de ontvangsten en uitgaven - Bijlage C: Inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen Deze bijlagen vindt u terug in het gedeelte bijlagen. Bijlage A: Genormaliseerd model van dagboek - moet bijgehouden worden op de zetel van de VZW - hetzelfde dagboek kan jaar na jaar verder gebruikt worden, maar de jaren dienen wel duidelijk van elkaar gescheiden te worden - moet niet neergelegd worden op de griffie van de Rechtbank van Koophandel - bestaat uit een dagboek uitgaven en een dagboek ontvangsten Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van de ontvangsten en uitgaven - jaarlijks neer te leggen op de griffie van de Rechtbank van Koophandel - is rechtstreeks af te lezen uit het dagboek van de ontvangsten en uitgaven - toelichting bij de vakken: goederen en diensten: uitgaven die aangekocht en dienstig zijn voor verkoop aan de leden en derden of die gebruikt worden ter realisatie van het maatschappelijk doel bezoldigingen: de vergoedingen betaald aan de personeelsleden in dienstverband en de vergoedingen betaald aan de vrijwilligers diensten en diverse goederen: kosten die inherent zijn aan de VZW zoals bvb. energiekosten, telefoon, postzegels, verzekeringen, andere uitgaven: uitgaven die niet thuis horen in de andere kolommen lidgeld: alle lidgelden schenkingen en legaten: zowel gewone giften in natura als giften en schenkingen verkregen via notariële akte subsidies: alle subsidies die men van de betrokken overheid ontvangt andere ontvangsten: o.a. sponsoring, activiteitsopbrengsten, entreegelden, inkomsten uit de cafetaria Bijlage C: Inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen Dient te worden neergelegd op de griffie van de Rechtbank van Koophandel. 1. Samenvatting van de waarderingsregels Voor elk vermogensbestanddeel legt de raad van bestuur de regels vast, zij moet hierbij rekening houden met de regels van voorzichtigheid, goede trouw en oprechtheid. Vb. de afschrijvingsregels 2. Aanpassing van de waarderingsregels Vb. wijziging van de afschrijvingsregels 3. Bijkomende inlichtingen Bijkomende inlichtingen die kunnen leiden tot verhoogde transparantie van de boekhouding 11

15 4. Genormaliseerd minimaal schema van de staat van het vermogen - Bezittingen: onroerende goederen, machines, roerende goederen en rollend materieel: opsplitsen in behorend tot de vereniging in volle eigendom en andere voorraden: goederen die de vereniging gebruikt in het kader van haar diensverlening. vb. folders, bureelmaterieel, schuldvorderingen: tegenprestaties aan derden die per einde boekjaar nog niet betaald zijn, alsook subsidies die door de overheid zijn beloofd maar nog niet zijn betaald geldbeleggingen en liquiditeiten: gedetailleerde opgave van alle liquide middelen en gelden die tot de eigendom van de vereniging behoren andere activa: vb. BTW tegoeden, voorschot RSZ - Schulden: financiële schulden, schulden ten aanzien van leveranciers, schulden ten aanzien van leden, fiscale, salariële en sociale schulden andere schulden: vb. vennootschapsbelasting - Rechten: beloofde subsidies: subsidies die nog niet definitief verworven zijn, er dienen nog een aantal formaliteiten nageleefd te worden beloofde schenkingen: schenkingen waarvan het aanvraagdossier nog niet volledig is andere rechten: vb. gratis gebruik maken van terreinen en gebouwen - Verplichtingen: hypotheken, hypotheekbeloften, gegeven waarborgen: verbintenissen aangegaan inzake het aanschaffen van onroerende goederen andere verbintenissen: toekomstige engagementen van de VZW die slechts zullen moeten worden uitgevoerd wanneer zich bepaalde voorwaarden zullen voordoen 5. Belangrijke rechten en verplichtingen die niet in cijfers kunnen worden weergegeven Dubbele, volledige boekhouding - de VZW kan hiervoor vrijwillig opteren - deze beslissing vermelden in de toelichting en deze beslissing verantwoorden - opgave doen van de belangrijkste gevolgen die daaruit zullen voortvloeien - keuze voor dubbele boekhouding = deze voeren gedurende 3 volledige opeenvolgende boekjaren 9.2. De grote VZW - volledige boekhouding voeren - jaarrekening bekendmaken bij de Nationale Bank van België volgens het verkorte of het volledige schema 9.3. De zeer grote VZW - volledige boekhouding voeren - jaarrekening bekendmaken bij de Nationale Bank van België volgens het volledige schema voor verenigingen - verplicht één of meerdere commissarissen aanstellen die lid zijn van het Instituut der Bedrijfsrevisoren. Deze worden belast met de controle van de financiële toestand, controle van de jaarrekening, controle van de regelmatigheden inzake de boekhouding van de VZW in het licht van de wet en van de statuten. 12

16 Deel 10: VZW en giften Verkrijgen van schenkingen, giften en legaten De VZW mag schenkingen onder de levenden en legaten (schenkingen bij testament) ontvangen. Om bepaalde schenkingen, giften of legaten te aanvaarden dient de VZW een machtiging aan te vragen. Om te weten wanneer men deze machtiging dient aan te vragen kan men onderstaand schema volgen: Gift Geen handgift Handgift Waarde is > Waarde is < Machtiging vereist Geen machtiging vereist De schenkingsdrempel van wordt elk jaar geïndexeerd. Hiervoor wordt de volgende formule gebruikt: x (indexcijfer maand oktober van het voorgaande jaar) (indexcijfer van de maand oktober 2001) Procedure voor het bekomen van een machtiging: 1) Voorlopige aanvaarding van de schenking onder voorbehoud van het bekomen van een machtiging. Dit gebeurt in de schenkingsakte zelf of in een afzonderlijke akte. 2) Opmaak machtigingsdossier 3) Indiening machtigingsdossier: binnen het jaar nadat de schenkingsakte werd opgesteld 13

17 4) Beslissing genomen door de Directie legaten & schenkingen en wordt verleend bij Koninklijk Besluit welke wordt gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad: - machtiging toegestaan: definitieve aanvaarding van de schenking dient definitief bevestigd te worden - machtiging geweigerd: men kan beroep instellen bij de raad van state binnen de 60 dagen Registratierechten De VZW moet de schenkingsakte aanbieden op het registratiekantoor. De schenkingsakte wordt vervolgens geregistreerd na betaling van de verschuldigde registratierechten Op welke schenkingen registratierechten betalen? - indien de schenking weergegeven wordt in een notariële akte - indien een akte werd opgemaakt waarbij de eigendom of het vruchtgebruik van een in België gelegen onroerend goed wordt overgedragen - schenking bij handgift: nooit registratierechten verschuldigd Hoeveel bedragen de registratierechten? De te betalen registratierechten in het Vlaams gewest verschillen naargelang de soort schenking: Soort schenking Te betalen registratierechten natuurlijk persoon of rechtspersoon (behalve VZW) 7% tussen VZW s 100 vast recht overdracht n.a.v. vereffening of herstructurering 100 vast recht Fiscale aftrekbaarheid van schenkingen bij de schenker De bedragen van de giften en schenkingen aan de VZW mogen bij de schenker afgetrokken worden van het netto-inkomen indien aan volgende voorwaarden voldaan is: 1) het totaalbedrag van de giften of schenkingen mag max. 10% van het totale netto-inkomen van de schenker bedragen met een max. van (niet-geïndexeerd bedrag). 2) het bedrag van de schenking moet min. 25 bedragen (niet-geïndexeerd bedrag) 3) het moet gaan om geld of kunstwerken 4) de ontvangende VZW moet erkend zijn: hiervoor dient de VZW een aanvraag in te dienen bij de minister van Financiën 5) de ontvangende VZW moet een kwijtschrift overhandigen aan de schenker. 14

18 Deel 11: Feitelijke vereniging versus VZW Definitie feitelijke vereniging Een feitelijke vereniging ontstaat van zodra 2 of meer personen de idee ontwikkelen om samen een gezamenlijk doel te verwezenlijken. De feitelijke vereniging heeft geen rechtspersoonlijkheid waardoor zij geen verbintenissen kan aangaan, geen eigendommen kan bezitten en geen schenkingen of legaten kan aanvaarden. Het zijn de individuele leden die zich persoonlijk verbinden tot de verplichtingen van de vereniging Schematische vergelijking feitelijke vereniging versus VZW Feitelijke vereniging VZW Aard Meerdere personen die overeenkomen om op geregelde en duurzame wijze een aantal initiatieven te nemen. Rechtspersoonlijkheid Geen rechtspersoonlijkheid. De oprichting en werking worden niet bij één of andere wet geregeld. Groepering van tenminste 3 personen die overeenkomen om binnen een bepaald tijdsbestek een gemeenschappelijk doel te realiseren dat zich binnen de profit-sector bevindt. Wel rechtspersoonlijkheid. Geregeld door de wet van 2 mei Rechtspersoonlijkheid gaat in vanaf de dag van de neerlegging van de statuten en de akten inzake de benoeming van de bestuurders op de griffie van de rechtbank van koophandel. Organisatie Geen wettelijke regeling. Formele regeling vastgelegd in de wet van 2 mei 2002 (algemene vergadering, raad van bestuur, boekhouding, ) Aansprakelijkheid Plichten Individueel aansprakelijk voor het niet-nakomen van aangegane verbintenissen en afspraken. Geen verplichtingen behoudens de gemaakte afspraken tussen de leden onderling of afspraken gemaakt met derden. De leden zijn individueel niet gebonden in hun privé-vermogen. Enkel de vzw kan aansprakelijk gesteld worden op voorwaarde dat de rechtspersoonlijkheid tegenstelbaar is aan derden, de vzw wordt beheerd als een goede huisvader en dat aan de wettelijke verplichtingen is voldaan. Alle bekendmakingen en formaliteiten inzake verplichte bekendmaking en neerlegging worden geregeld in de wet. Boekhouding Geen verplichtingen. Boekhoudkundige verplichtingen: zie deel 9 Structuur Vrij te bepalen Bestaat minstens uit een algemene vergadering en een raad van bestuur. Heeft effectieve leden en kan toegetreden leden hebben. 15

19 Bijlagen - Bijlage A: Genormaliseerd model van dagboek - Bijlage B: Genormaliseerd minimaal schema van de staat van de ontvangsten en uitgaven - Bijlage C: Inventaris van activa, rechten, schulden en verbintenissen

20 BIJLAGE A: GENORMALISEERD MODEL VAN DAGBOEK Nr. Datum Registr. Omschrijving Totaal Ontvangsten ONTVANGSTEN Andere zichtrek. Bedrag Ontvangsten Bank X Bank Y Kas 1 Kas 2 en gelijksoortige rek. totaal Schenking Andere Lidgeld Subsidies Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Nr. Bedrag Legaten Bedrag Omschrijving

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3

Voorwoord... 1. De gebruiksaanwijzing... 3 i INHOUDSTAFEL Voorwoord................................................. 1 De gebruiksaanwijzing....................................... 3 Deel 1: De identiteitskaart van de vzw..........................

Nadere informatie

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht

Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Feitelijke vereniging of VZW? Een overzicht Ouders die zich willen engageren in de school van hun kind verenigen zich vaak in een ouderraad, oudervereniging, oudercomité. Verschillende begrippen die meestal

Nadere informatie

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw?

INFO VZW VS FEITELJKE NINOVE 11.12.2014. Overzicht. Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? Feitelijke vereniging of vzw? INFO VZW VS FEITELJKE VERENIGING NINOVE 11.12.2014 Overzicht Organen vzw Boekhouding vzw Jaarlijkse verplichtingen vzw Kenmerken FV - meerdere personen die samen geregeld een aantal initiatieven nemen

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen

Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Het wel en wee van de vzw Deel 3 De boekhoudkundige en controleverplichtingen Bertin Pouseele, bedrijfsrevisor Boekhoudkundige bepalingen voorlegging van de jaarrekening en de begroting ter goedkeuring

Nadere informatie

Boekhouding voor de kleine vzw. Presentatie VCHHD

Boekhouding voor de kleine vzw. Presentatie VCHHD Boekhouding voor de kleine vzw Presentatie VCHHD Kleine VZW s en hun boekhoudkundige verplichtingen De wet van 27 juni 1921, zoals gewijzigd door de wet van 2 mei 2002 legt de vzw s een verplichte boekhouding

Nadere informatie

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS)

STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) STATUTEN VAN HET BELGISCH ARBITRAGEHOF VOOR DE SPORT (BAS) I. Rechtsvorm, benaming, maatschappelijke zetel, duur, doel artikel 1: rechtsvorm - benaming De vereniging is opgericht als een vereniging zonder

Nadere informatie

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs

Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging. Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Kick-off Presidia 2015 Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging Sylvia Thienpont SBB Accountants & Adviseurs Juridisch, administratief en boekhoudkundig kader van een vereniging

Nadere informatie

Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge

Het wel en wee van de vzw. met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge Het wel en wee van de vzw met de steun van DEMA Bank en DMD PARTNERS Verzekeringen, Priesterstraat 38, 8970 Poperinge Het wel en wee van de vzw Deel 1 De statuten, de raad van bestuur, de leden en de algemene

Nadere informatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie

STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie VZW2009.book Page 109 Tuesday, October 20, 2009 4:08 PM DEEL 4: IS UW VZW (WETTELIJK EN ORGANISATORISCH) UP-TO-DATE? 109 STAP 4: Bekendmakingen: neerlegging & publicatie 228. Eenmaal men de voorgaande

Nadere informatie

INHOUD. VOORWOORD... v

INHOUD. VOORWOORD... v INHOUD VOORWOORD...................................................... v HOOFDSTUK 1. WETTELIJK KADER.................................................. 1 1.1. Wet van 27 juni 1921 gewijzigd door de Wet

Nadere informatie

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers...

Inhoudstafel. De Bibliotheek Handelsrecht Larcier... Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht... Ten geleide... enkele cijfers... v De Bibliotheek Handelsrecht Larcier................................. Voorwoord bij de Reeks Vennootschaps- en Financieel Recht............... i iii Ten geleide... enkele cijfers.........................................

Nadere informatie

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte

PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte PRIVACY TRAINING CENTER Oprichtingsakte De ondergetekenden: zijn samengekomen op 8 juni 2016 en overeengekomen een vereniging zonder winstoogmerk op te richten, overeenkomstig de Wet van 27 juni 1921 zoals

Nadere informatie

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW

VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW VERPLICHTINGEN VOOR DE BESTUURDERS TIJDENS HET BESTAAN VAN EEN VZW Gedurende het bestaan van een VZW rusten er verschillende administratieve verplichtingen op de bestuurders. Het is zeer belangrijk dat

Nadere informatie

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur

Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Statuten FNIP vzw Hoofdstuk 1 : benaming, zetel, doel, duur Artikel 1 - De vereniging wordt genoemd "Federatie van Nationale en Internationale Postzegelhandelaren" vzw, afgekort, FNIP vzw. Artikel 2 -

Nadere informatie

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal.

Statuten Lubko vzw. 1 De vereniging heeft tot doel de beoefening en bevordering van korfbal. Statuten Lubko vzw Titel I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging wordt genoemd Korfbalclub Lubko, afgekort Lubko. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen,

Nadere informatie

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw

Infosessie vzw. Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013. Lien Berton Dynamo Project Vlaamse Sportfederatie vzw Infosessie vzw Symposium Vlaamse Judofederatie 7 september 2013 Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Onderwerp Datum - plaats Feitelijke vereniging of vzw? Kenmerken FV Geen formaliteiten Geen apart

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen)

Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Gecoördineerde statuten Turnkring Volharding Essen vzw (vroeger Socialistische Turnkring Volharding Essen) Stationsstraat 136,2910 Essen Identificatienummer : 2007/84 Ondernemingsnummer : 425.464.269 Voorafgaande

Nadere informatie

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/

Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ Duifhuisstraat 75, 9000 GENT Ondernemingsnummer 450.728.613 http://www.gamagent.be/ 19/06/2013 Titel I: Benaming Zetel Doel Duur Artikel 1: De vereniging draagt als naam Gentse Amateurtheaters vereniging

Nadere informatie

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1

STATUTEN. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde. Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 STATUTEN Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybal Bond vzw Beneluxlaan 22, 1800 Vilvoorde Koninklijke Vlaams-Brabantse Volleybalbond vzw Statuten 1 KONINKLIJKE VLAAMS-BRABANTSE VOLLEYBALBOND VZW IDENTIFICATIENUMMER:

Nadere informatie

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen?

2.3.2. Wie is er bevoegd om het huishoudelijk reglement op te stellen? DEEL 1: DE IDENTITEITSKAART VAN DE VZW 23 de wijze van benoeming, ambtsbeëindiging en afzetting van de bestuurders, de omvang van hun bevoegdheden en de wijze waarop zij die uitoefenen, ofwel alleen, ofwel

Nadere informatie

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw

De vereniging draagt de naam: Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling vzw, afgekort: SST vzw Coördinatie van de statuten Samenwerkingsverband Sociale Tewerkstelling Ondernemingsnummer 0435.338.968 Laatste wijziging: 15/06/2012 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt

Nadere informatie

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554

STATUTEN. DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 STATUTEN DE WARANDE VZW ZINNERSTRAAT 1, 1000 BRUSSEL Ondernemingsnummer 433.458.554 TITEL I : NAAM_- ZETEL - DOEL - DUUR Artikel 1. De vereniging draagt de naam: "De Warande v.z.w." Artikel 2. De zetel

Nadere informatie

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel

PBO. Statuten. Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel PBO Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen v.z.w. Directie Statuten HOOFDSTUK I Benaming, zetel, duur en doel Artikel 1 De vereniging draagt de naam : "Provinciale Brandweerschool van Oost-Vlaanderen",

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN

ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN ARVICOLA ZWEMCLUB KALMTHOUT KALMTHOUT STATUTEN 1. BENAMING, MAATSCHAPPELIJKE ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 De vereniging draagt de benaming "Arvicola Zwemclub Kalmthout, evenwaardig afgekort tot "AZK. Deze

Nadere informatie

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders

Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders Meer info inzake aansprakelijkheid VZW en haar bestuurders DE BURGERLIJKE AANSPRAKELIJKHEID De persoon die schade aan iemand anders veroorzaakt, is verplicht die te herstellen. Hierbij wordt een onderscheid

Nadere informatie

vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015

vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 vzw-kliniek.be 2015 Zonder winst geoogmerkt vzw-statuut en boekhouding Internationaal Comité, Hasselt, 25 april 2015 Kennismaking u en ik Programma 1 Programma van de sessies Feitelijke vereniging vzw Vzw-wet in vogelvlucht

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Blauwput Omnisport vzw BOS Karel Schurmansstraat 110 3010 Kessel-Lo Ondernemingsnummer: 0470.384.672 GECOÖRDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Kunstschaatsclub Heuvelkouter vzw K.S.C. Heuvelkouter vzw Hoefstraat 98 1770 Liedekerke Ondernemingsnummer : 0438.746.242 N I E U W E S T A T U T E N Z E T E L W I J Z I G I N G De algemene vergadering

Nadere informatie

GECÖORDINEERDE STATUTEN

GECÖORDINEERDE STATUTEN Pedagogisch Centrum Wagenschot vzw P.C. Wagenschot vzw Steenweg 2 9810 Eke-Nazareth Ondernemingsnummer : 0435.044.505 GECÖORDINEERDE STATUTEN De algemene vergadering van 19/06/2014, geldig samengeroepen

Nadere informatie

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W.

VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. VOORBEELD VAN STATUTEN VAN EEN V.Z.W. Deze statuten zijn een voorbeeld van hoe statuten van een vereniging zonder winstoogmerk er zouden kunnen uitzien. Wettelijk moeten er enkel een bepaald aantal minimumvermeldingen

Nadere informatie

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: "Olympia B.C.", v.z.w.

Art. 1.: De vereniging draagt de naam: Olympia Badmintonclub, vereniging zonder winstoogmerk, afgekort: Olympia B.C., v.z.w. Olympia Badmintonclub Vereniging zonder winstoogmerk Oogststraat 1A bus 6B 2600 Berchem Verenigingsnummer : 865787 Ondernemingsnummer : 433509034 Tel. : 03/440.34.19 e-mail : cornelis.vanlaer@skynet.be

Nadere informatie

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN

STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN STATUTEN VZW LET US CHANGE ETHIOPIË VZW LET US CHANGE ETHIOPIË ADRES: MINNEVELD 13, 3000 L EUVEN ONDERNEMINGSNUMMER: 0836.951.434 GERECHTERLIJK ARRONDISSEMENT: LEUVEN I. NAAM // ADRES // DOEL // DUUR Statuten

Nadere informatie

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S T A T U T E N W I J Z I G I N G goedgekeurd op AV 08/04/2014 TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam: Regionaal WelzijnsPlatform Noord-West-Vlaanderen vzw ARTIKEL 2

Nadere informatie

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555

Antwerpse Triatlon en Duatlon club v.z.w. Louis Mastplein 28, 2660 Hoboken Tel.: 0496/244.555 NIEUWE STATUTEN - ZETELWIJZIGING De algemene vergadering van 24 februari 2005 geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake aanwezigheid en meerderheid, heeft in haar zitting besloten

Nadere informatie

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder.

Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008. Art. 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt als naam Zevenbunder. vzw Zevenbunder, NIEUWE STATUTEN Uittreksel uit het verslag van de algemene vergadering van 11 april 2008 De statuten van de vzw worden gewijzigd door de volledige vervanging van de teksten, zoals gepubliceerd

Nadere informatie

Akte Oprichting gecoördineerde versie

Akte Oprichting gecoördineerde versie Akte Oprichting gecoördineerde versie Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9050 Gentbrugge, Kerkstraat 108 TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL -

Nadere informatie

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481)

CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) NIEUWE STATUTEN CENTRUM voor BEELDEXPRESSIE vzw (Ondernemingsnummer: 475631481) TITEL I : Benaming, zetel, doel, duur. Artikel 1 : Artikel 2 : De vereniging draagt als naam : Centrum voor Beeldexpressie,

Nadere informatie

Statuten. Artikel 1. Artikel 2

Statuten. Artikel 1. Artikel 2 Statuten Artikel 1 De vereniging draagt de naam Koninklijke Vlaamse Vereniging voor Preventie en Bescherming, afgekort Prebes, vereniging zonder winstoogmerk. Deze afkorting mag zij gebruiken in haar betrekkingen

Nadere informatie

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont

Boekhouding verenigingen 28 februari Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 28 februari 2015 Sylvia Thienpont Boekhouding verenigingen 1. Wettelijk kader boekhoudkundige Kleine verenigingen Grote en zeer grote verenigingen 2. Dubbel boekhouden versus vereenvoudigd

Nadere informatie

Schotense Waterski Klub vzwd

Schotense Waterski Klub vzwd Schotense Waterski Klub vzwd Ondernemingsnummer: 414.214.447 N I E U W E S T A T U T E N De 2 e algemene vergadering van 25 april 2004, geldig samengeroepen en beschikkend over de nodige aantallen inzake

Nadere informatie

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer :

Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen VZW Thonetlaan 165, 2050 Antwerpen Ondernemingsnummer : 412.834.176 Statuten Vriendenkring 1ste Zeescouts Antwerpen. BENAMING - ZETEL - DUUR DOEL. Artikel 1 De vereniging

Nadere informatie

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010

S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde tekst vanaf 13 februari 2010 Koninklijke Belgische Biljartbond vzw Federation Royale Belge de Billard asbl KBBB vzw - FRBB asbl Martelarenplein, 13 3000 Leuven Ondernemingsnummer : 0409.579.332 S T A T U T E N - Z E T E L Gecoördineerde

Nadere informatie

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur

Statuten: wijziging. Hoofdstuk I: naam, zetel, doel en duur ADEM-TOCHT vzw Eendenplasstraat 33 9940 EVERGEM Statuten: wijziging Overeenkomstig artikel 8 van de Wet van 27 juni 1921 betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk en de stichtingen, zoals gewijzigd

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Petanque Federatie Vlaanderen vzw P.F.V. Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer: 418483437 C O O R D I N A T I T I E S T A T U T E N De algemene vergadering, geldig samengeroepen en beschikkend over

Nadere informatie

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS

STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS STATUTEN VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS 1. Naam, zetel, doel en duur van de vereniging. Artikel 1: De vereniging draagt de naam VZW VLAAMSE ONAFHANKELIJKE RUITERS, afgekort VOR. Artikel 2: De zetel

Nadere informatie

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013

OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 OPRICHTINGSAKTE W.T.C. O.A. 22 juli 2013 Op 22 juli 2013 zijn de volgende personen verschenen die verklaren een vereniging zonder winstoogmerk te willen oprichten: 1. Sommereyns Peter, wonende te 3078

Nadere informatie

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN

DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN DE VZW FISCALE & BOEKHOUDKUNDIGE VERPLICHTINGEN 1. ALGEMEEN...4 1.1 DEFINITIE...4 1.2 KENMERKEN...4 1.3 CRITERIA KLEINE/GROTE VZW...4 1.4 VZW VERSUS FEITELIJKE VERENIGING...4 1.4.1 Schematisch overzicht

Nadere informatie

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving

Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Bijscholing vzw- & vrijwilligerswetgeving Donderdag 19 september 2013 Brussel Spreker: Lien Berton Vlaamse Sportfederatie vzw Zuiderlaan 13 9000 Gent T+32 9 243 12 90 F +32 9 243 12 99 info@vlaamsesportfederatie.be

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Parantee vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417754155 GECOORDINEERDE STATUTEN (dd 21/03/2014) TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam:

Nadere informatie

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ

VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ VZW UNION SINT SEBASTIAAN KAPELLEN (U.S.K. vzw) STATUTEN HANDBOOGMAATSCHAPPIJ TITEL I: NAAM ZETEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt de naam Union Sint Sebastiaan Kapellen vzw,afgekort USK vzw. De vereniging

Nadere informatie

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011

Bedrijfstichtingen in de praktijk. Business & Society Belgium 17 maart 2011 Bedrijfstichtingen in de praktijk Business & Society Belgium 17 maart 2011 22/03/2011 Overzicht van de presentatie 1. De stichting -rechtsregeling 2. In de praktijk 3. VZW vs stichting 22/03/2011 2 Wat

Nadere informatie

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014

IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL. Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België. zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 IVAO STATUTEN VAN DE IVAO VZW/ASBL Werfstraat 89, 1570 Galmaarden, België zoals overeengekomen op de Algemene Vergadering van 12 januari, 2014 Pagina 1 van 11 Deze vereniging zonder winstoogmerk is opgericht

Nadere informatie

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N

VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N VRIJE ZWEMMERS GENT - vzw Lothariusstraat 29, 9032 Wondelgem Ondernemingsnummer: 465638008 VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK VRIJE ZWEMMERS GENT S T A T U T E N HOOFDSTUK 1: DE VERENIGING Artikel 1 Rechtsvorm

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Taekwondo-club ILYO Testelt-Aarschot vzw Taekwondo-club ILYO vzw Elsleukenstraat 27 A 3201 Langdorp Ondernemingsnummer : 0454.488.649 N I E U W E S T A T U T E N De algemene vergadering van..., geldig

Nadere informatie

DE WET VAN 27 JUNI 1921, GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 2 MEI 2002

DE WET VAN 27 JUNI 1921, GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 2 MEI 2002 DE WET VAN 27 JUNI 1921, GEWIJZIGD DOOR DE WET VAN 2 MEI 2002 Wet van 2 mei 2002 Wet betreffende de verenigingen zonder winstoogmerk, de internationale verenigingen zonder winstoogmerken de stichtingen

Nadere informatie

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7...

... (benaming)... (adres). De hierna vernoemde personen : 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... Deze statuten zijn een voorbeeld welke formuleringen de statuten van een VZW kunnen bevatten. Aanpassingen zijn steeds mogelijk, maar hou er rekening mee dat sommige, wettelijke bepalingen dienen vermeld

Nadere informatie

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013.

VZW BBSF - FSBB. De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. VZW BBSF - FSBB De statuten werden aangepast door de beslissing van de Algemene Vergadering van 21/11/2013. TITEL I: NAAM, ZETEL, DOEL, DUUR Artikel 1 - Naam De vereniging draagt de naam Belgische Bowlingsport

Nadere informatie

GECOÖRDINEERDE STATUTEN

GECOÖRDINEERDE STATUTEN GECOÖRDINEERDE STATUTEN Statuten van de vzw Interdiocesane Dienst voor het Katholiek Godsdienstonderwijs zoals gewijzigd door de algemene vergadering op 11 september 2003. N. 4999 [S-C 46030] Interdiocesane

Nadere informatie

Juridisch statuut van studentenverenigingen

Juridisch statuut van studentenverenigingen Juridisch statuut van studentenverenigingen Inleiding & Structuur Wat Feitelijke Vereniging VZW 29-9-2016 2 Feitelijke vereniging Kenmerken Vanaf moment dat twee of meer personen het idee ontwikkelen om

Nadere informatie

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S

PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S PRAKTISCH BOEKHOUDEN VOOR KLEINE VZW S ROLAND VAN HECKE Directeur VSDC vzw Erkend Boekhouder-Fiscalist aangesloten bij het BIBF Lid werkgroep vzw s in de Commissie

Nadere informatie

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt.

De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk 43, 3900 Overpelt. STATUTEN O.L.B.C. TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR ARTIKEL 1 De vereniging draagt als naam Overpelt LEGO Builders Club, afgekort O.L.B.C.. ARTIKEL 2 De zetel van de vereniging is gevestigd Loksvaartdijk

Nadere informatie

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw

Arvicola Zwemclub Kalmthout vzw STATUTEN I NAAM - ZETEL - DOEL DUUR Artikel 1 1 De vereniging genoemd, afgekort AZK. 2 Deze naam moet voorkomen in alle akten, facturen, aankondigingen, bekendmakingen, brieven, orders en andere stukken

Nadere informatie

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE

19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE 19548 BELGISCH STAATSBLAD 07.04.2006 MONITEUR BELGE MINISTERIE VAN DE VLAAMSE GEMEENSCHAP Departement Onderwijs [C 2006/35506] VSKO-model voor het voeren van een vereenvoudigde boekhouding in het katholiek

Nadere informatie

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge

Bijlagen bij het Belgisch Staatsblad - 13/03/2012 - Annexes du Moniteur belge MOD 2.2 Luik B In de bijlagen bij het bekend te maken kopie na neerlegging van de akte ter griffie Voorbehouden *12301539* Neergelegd 09-03-2012 Griffie Ondernemingsnr : Benaming (voluit) : Koninklijke

Nadere informatie

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED.

Akte Oprichting TITEL 1 NAAM ZETEL DOEL - DUUR. De vereniging heeft als naam overlegplatform voor energiedeskundigen, afgekort OVED. Akte Oprichting Benaming: OVED: Overlegplatform voor energiedeskundigen Rechtsvorm: Vereniging zonder Winstoogmerk Zetel: 9000 Gent, Kortrijksesteenweg 1007 De ondergetekenden, - E-STER bvba, Koning Albertlaan

Nadere informatie

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk

V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk V.Z.W. BIN KENNISCENTRUM Vereniging Zonder Winstoogmerk OPRICHTINGSAKTE : -Plaats en tijdstip van de oprichtingsvergadering : 2240 Zandhoven, op 24 maart 2015 te 19.30 uur. -Identiteit van de stichtende

Nadere informatie

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten

Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten Artikel 140/1 tot 140/6 van het Wetboek der registratie-, hypotheeken griffierechten (van toepassing vanaf 01.01.2017) Artikel 140/1 1. In afwijking van artikel 131, wordt van het schenkingsrecht vrijgesteld:

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN

GECOORDINEERDE STATUTEN TRIMCANIS, Beroepsvereniging voor hondenverzorging, vereniging zonder winstoogmerk, met zetel te 8380 Brugge 5 ( Zwankendamme ), Lisseweegse steenweg 170. Nummer van de vereniging : 257.392 Ondernemingsnummer

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Swimming Club Zaventem vzw A.Feldheimstraat 3 1930 Zaventem Ondernemingsnummer : 0473.537.865 AKTE COÖRDINATIE STATUTEN De algemene vergadering van 19 november 2015, geldig samengeroepen en beschikkend

Nadere informatie

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK

STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK STATUTEN VAN DE VERENIGING ZONDER WINSTOOGMERK SPORTZAK TITEL I. - Naam, rechtsvorm, zetel, doel, duur Art. 1. De vereniging is opgericht onder de vorm van een vereniging zonder winstoogmerk en draagt

Nadere informatie

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN

Fiscaliteit van de vzw - 2010 - Federale Overheidsdienst FINANCIEN Fiscaliteit van de vzw - 2010 - L UNION FAIT LA FORCE - EENDRACHT MAAKT MACHT Federale Overheidsdienst FINANCIEN Inhoud Rechtspersonenbelasting of vennootschapsbelasting 4 Rechtspersonenbelasting 5 Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Tax shelter voor startende ondernemingen

Tax shelter voor startende ondernemingen Newsflash Tax shelter voor startende ondernemingen Via de tax shelter wil de Federale overheid natuurlijke personen fiscaal aanmoedigen om risicokapitaal te verschaffen aan startende ondernemingen binnen

Nadere informatie

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren

Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Gecoördineerde statuten Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren Titel I. Naam, zetel Artikel 1 1. De vereniging zonder winstoogmerk draagt de benaming Ouderraad Gemeentelijke Basisschool Tervuren.

Nadere informatie

Verslag: Het oprichten van een vzw. WANNEER Woensdag 18 december 2013 Dorpshuis De Fransman Heldergemstraat 136, Heldergem

Verslag: Het oprichten van een vzw. WANNEER Woensdag 18 december 2013 Dorpshuis De Fransman Heldergemstraat 136, Heldergem Verslag: WANNEER Woensdag 18 december 2013 LOCATIE Dorpshuis De Fransman Heldergemstraat 136, Heldergem INLEIDING Woensdag 18 december vond de laatste bijeenkomst van 2013 plaats. Deze ging over het oprichten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR

HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL - DUUR STATUTEN Verbond der clubs van Golfbiljart van Tienen en Omstreken VZW Oude Leuvensestraat 93 te 3300 Tienen Arrondissement Leuven Ondernemingsnummer: 0410770056 HOOFDSTUK I: BENAMING - ZETEL - DOEL -

Nadere informatie

Boekhouding. boekhouding 1

Boekhouding. boekhouding 1 Boekhouding boekhouding 1 Welke boekhouding? Natuurlijke personen - werknemers kunstenaars - zelfstandigen Feitelijke vereniging Handelsvennootschappen VZW s boekhouding 2 Werknemer kunstenaar Geen boekhoudverplichting

Nadere informatie

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w.

Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. Statuten KC Floriant Merelbeke v.z.w. I. Naam, zetel, doel, duur Art. 1 : Een vereniging zonder winstoogmerk wordt gesticht onder de benaming KC Floriant Merelbeke v.z.w.. Al de facturen, aankondigingen,

Nadere informatie

S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat Brussel. Ondernemingsnummer: STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat Brussel. Ondernemingsnummer: STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR S-SPORT // RECREAS VZW Sint-Jansstraat 32 1000 Brussel Ondernemingsnummer: 0451.743.450 STATUTEN TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR ARTIKEL 1 De vereniging zonder winstoogmerk draagt de naam : "S-Sport

Nadere informatie

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007

EEN EIGEN DAK VZW. Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN. goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 EEN EIGEN DAK VZW Ondernemingsnummer 0462.796.601 GECOÖRDINEERDE STATUTEN goedgekeurd door de buitengewone Algemene Vergadering van 22 november 2007 HOOFDSTUK I - Benaming en zetel Art. 1. De benaming

Nadere informatie

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G

C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G Golfbiljartverbond Gent Eeklo Oudenaarde Zottegem vzw GEOZ vzw Oudenaardsesteenweg 45 9800 Deinze Ondernemingsnummer : 0443.334.342 C O O R D I N A T I E S T A T U T E N - Z E T E L W I J Z I G I N G De

Nadere informatie

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017. Parantee Psylos vzw Huis van de Sport Zuiderlaan 13 9000 Gent Ondernemingsnummer : 0417.754.155 GECOORDINEERDE STATUTEN Aangenomen door de algemene vergadering op 21/10/2016 en van kracht op 1/01/2017.

Nadere informatie

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM).

S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING. 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). S T A T U T E N TITEL I: DE VERENIGING ARTIKEL 1: naam 1 De feitelijke vereniging draagt de naam Alumni Gentse Filosofen en Moraalwetenschappers (AGFM). ARTIKEL 2: zetel 1 De zetel van de vereniging is

Nadere informatie

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR

TITEL I: NAAM - ZETEL - DOEL - DUUR Turnkring Deugd en Moed Ekeren vzw Deugd en Moed vzw Pastorijveld 51 2180 Ekeren Ondernemingsnummer: 0476.428.465 A K T E C O Ö R D I N A T I E S T A T U T E N De algemene vergadering van 16 december 2013,

Nadere informatie

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq

qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg hjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzxc vbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq qwertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwerty [Geef tekst op] uiopasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasd fghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfghjklzx cvbnmqwertyuiopasdfghjklzxcvbnmq wertyuiopasdfghjklzxcvbnmqwertyui STATUTEN opasdfghjklzxcvbnmqwertyuiopasdfg

Nadere informatie

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur

STATUTEN VOJAKA VZW Hoofdstuk 1 Naam - Zetel - Doel - Duur STATUTEN VOJAKA VZW De ondergetekenden: Vinck Johan Frieslandstraat 13 bus 21, 2660 Hoboken Ambtenaar Waeijaert Stijn Ploegsebaan 67, 2930 Brasschaat Bediende beiden van de Belgische nationaliteit en van

Nadere informatie

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw

Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Statuten Groenendaal Tafeltennisclub vzw Groenendaal Tafeltennisclub vereniging zonder winstoogmerk Ullenshofstraat 2 2170 Merksem De volgende personen: 1) Paul Hendrik Lavrysen, Belg, leraar, Marialei

Nadere informatie

VRIENDENKRING d HELLICHT

VRIENDENKRING d HELLICHT VRIENDENKRING d HELLICHT Vereniging zonder winstoogmerk Hellichtstraat 52 3110 Rotselaar Verenigingsnummer: 1154192 Ondernemingsnummer: 4477 766 846 GECOÖRDINEERDE STATUTEN Historiek Oprichting: onder

Nadere informatie

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9...

De ondergetekenden, 1... 2... 3... 4... 5... 6... 7... 8... 9... VOORBEELD VAN OPRICHTINGSAKTE De ondergetekenden, 1.... 2.... 3.... 4.... 5.... 6.... 7.... 8.... 9.... 10. (naam, voornamen, woonplaats, of naam, rechtsvorm en adres zetel) verklaren bij deze akte een

Nadere informatie

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter.

STATUTEN. De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Westpoort 66 Chapter Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Titel I: Omschrijving van de vereniging Artikel 1 STATUTEN De naam van de vereniging luidt Harley Owners Group Belgium, in het kort: Westpoort 66 Chapter. Artikel 2 De vereniging werd opgericht op 9 juni

Nadere informatie

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw

2 Benaming (voluit) : Vriendenkring Maria Duyne vzw Federale Overheidsdienst Justitie Luik A : In alle gevallen in te vullen Luik B : Bekend te maken tekst in de bijlagen bij het Belgisch Staatsblad Luik C : Enkel in te vullen bij oprichting Vereniigiingen,,

Nadere informatie

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT.

Art. 2 : De maatschappelijke zetel van de v.z.w. is gevestigd te Hemelseschoot 1c, 9160 Lokeren, gelegen in het gerechtelijk arrondissement GENT. Uittreksel Statuten v.z.w. SHOKU KAN ondernemingsnummer 0507.873.192 STATUTEN TITEL I : NAAM ZETEL DOEL DUUR Art. 1 : De vereniging wordt opgericht als een entiteit met rechtspersoonlijkheid, meer in het

Nadere informatie

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW

Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW Onderwerp: STATUTEN VERBROEDERING BEVRIJDING VZW ARTIKEL 1 : BENAMING De vereniging zonder winstoogmerk heeft als benaming VERBROEDERING BEVRIJDING VZW. ARTIKEL 2: ZETEL De maatschappelijke zetel van de

Nadere informatie

VZW in vogelvlucht: het waarom en het hoe?

VZW in vogelvlucht: het waarom en het hoe? 7 oktober 2009 1 Inleiding Waarom? 2 Schema 3 Wetteksten 4 5 Boekhouding Verzekeringen 6 Nuttige adressenkristof en publicaties Muylaert Een VZW, moet dat dan? Waarom? Faculteits/hogeschoolkringen in vele

Nadere informatie

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle?

Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Hoe bereid ik mij voor op een fiscale controle? Marc Goossens Director Lindner Hotel Antwerpen 22 september 2015 Ken uw fiscale toestand binnen het fiscaal kader Directe belastingen: - Vennootschapsbelasting

Nadere informatie

Statuten van MTD treinenclub vzw

Statuten van MTD treinenclub vzw Statuten van MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 MTD treinenclub vzw gecoördineerde statuten van 18 februari 2013 Artikel 1. - Naam, oprichters en zetel 1.1 De vereniging wordt

Nadere informatie

Ondernemingsnummer:

Ondernemingsnummer: Op de algemene vergadering van 19 januari 2007 werd het vereiste aanwezigheidsquotum gehaald om de statuten te wijzigen en aan te passen aan de nieuwe VZW-wetgeving. Volgende gewijzigde statuten werden

Nadere informatie

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430

VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 VZW SPEELPLEINWERKING SPROET De Bergen 25 2460 Lichtaart Ondernemingsnummer : 460572430 Onderwerp : TITEL I. Naam, zetel, doel, duur Artikel 1. De vereniging draagt de naam : Speelpleinwerking Sproet,

Nadere informatie

Dienstbeheer der Nederlandstalige Al-Anon Familiegroepen Borgerhout. Identificatienummer : 11454/81 Ondernemingsnummer :

Dienstbeheer der Nederlandstalige Al-Anon Familiegroepen Borgerhout. Identificatienummer : 11454/81 Ondernemingsnummer : Dienstbeheer der Nederlandstalige Al-Anon Familiegroepen Borgerhout Identificatienummer : 11454/81 Ondernemingsnummer : 0422.089.758 Door : -Josephina EXELMANS, onderwijzeres, De Beemden 7, 3999 Laakdal;

Nadere informatie

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park)

Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) Vergelijkende matrix vennootschapsvormen (Stibbe-rapport: Onderzoek naar de financieel-juridische aspecten van een Energie Conversie Park) NV BVBA CVBA ESV Notariële akte vereist voor oprichting? Ja Ja

Nadere informatie