Het jaar 2013, Verslag van de Fûgelringgroep Eastermar (Frl.). Werkgroep van de. Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Het jaar 2013, Verslag van de Fûgelringgroep Eastermar (Frl.). Werkgroep van de. Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar."

Transcriptie

1 Het jaar 2013, Verslag van de Fûgelringgroep Eastermar (Frl.). Mannetje buidelmees bij nestmateriaal Werkgroep van de Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar. contact adres: Achterwei 4, 9261 VX Eastermar, tel.:

2 Verslag 2012 Algemeen. Vogels vangen en ringen is vrijwilligerswerk dat plaats vindt onder auspiciën van het Vogeltrekstation te Wageningen, onderdeel van het Nederlands Instituut voor Oecologisch Onderzoek van de Koninklijke Nederlandse Academie voor Wetenschappen. Ringers en helpers bekostigen dit veldwerk zelf. Ze zijn gecertificeerd op basis van de flora en faunawet. Op voorgeschreven tijdstippen moeten certificeringbijeenkomsten bijgewoond worden om de vergunningen te behouden. Sinds 1984 vangen en ringen wij vogels aan de oostzijde van De Burgumer mar, bij Eastermar (Frl.). Tot 1993 uitsluitend in de vrije tijd en ongeregeld. Vanaf 1993 werd het een jaarlijks terugkerende activiteit. En vanaf 2004 werd er vrijwel elke maand tussen april en november gevangen en geringd. Deze activiteiten zijn sinds 2000 onderdeel van de Fûgelen Natoerbeschermingswacht Eastermar. De wacht draagt af en toe mee in de kosten van ringen en netten. De ringgroep bestaat tegenwoordig uit een kerngroep bestaande uit de heren Arend Timmerman, Germ de Vries en Tsjerk Jan Atsma. De ringgroep ontving ook dit jaar weer af en toe geïnteresseerde mensen die meer van vogels wilden weten. Een deel van de ringplaats ligt in het natuurgebied, eigendom van de families S. en P. Swart te Eastermar en van het Staatsbosbeheer te Groningen en Twijzel. In de aangrenzende broekbossages, eigendom van Staatsbosbeheer staat in de vangperiode (van 1 april 15 november) de eigen schaftkeet van de ringgroep ter ondersteuning van het veldwerk. De ringgroep zijn de eigenaren de families Swart en Staatsbosbeheer Twijzel zeer erkentelijk voor hun toestemming en de beschikbaarstelling van hun eigendom voor het veldwerk. Onderhoud; een doorgaande bezigheid. Elk vangjaar moet het werkterrein geschikt gehouden worden voor het vangen en ringen van vogels. Dat betekent dat de paden en vangbanen onderhouden en geregeld gemaaid en overhangende takken verwijderd moeten worden. Elke zomer vergt dit werk jaarlijks ongeveer 60 uren. In dit verslagjaar werd in de winter in het loofbos geen dunningswerk uitgevoerd. Hier en daar werden wat uitlopers en overhangende takken verwijderd. In januari en februari gingen daar 2 werkdagen in zitten. In januari werd enig riet en ruigte gemaaid en verwijderd; in totaal 5 dagen werk. In maart bracht een aannemer wat zand om de kuilen in het pad en de plek waar de keet staat te verbeteren. In maart werd één zijde van de werkkeet vernieuwd. Dat deden we in eigen beheer (2 dagen werk). In diezelfde maand bleek de palen van de loopplanken in het rietland door storm en ijs verplaatst te zijn. Deze moesten opnieuw geplaatst of verstevigd worden (2 dagen werk). Tegen de gladheid werd gaas over de planken geplaatst. In oktober en november werd in een nabij gelegen poel met een vangkooi geprobeerd ralachtigen te vangen. Zonder veel succes overigens; er werd wel een watersnip gevangen en geringd. Vangmiddelen. De netopstelling aan het meer veranderde ten opzichte van vorige jaren niet. Tussen 1 april en 15 november werd, zoveel mogelijk, iedere zaterdagochtend tussen 6.30 u. en 12 u. gevangen en geringd. Het aantal meters mistnet bedroeg weer 201 meter, resp. 75 m. in de rietoever en 126 m. in de beboste, aangrenzende, percelen. Er wordt, sinds 2009, voor en na het broedseizoen (na 1 aug.), geluid van zangvogels gebruikt om vogels te lokken. In 2013 werd dus 1 vangkooien voor ralachtigen gebruikt. Sinds 2010 heeft de ringgroep de beschikking over een groot en een klein slagnet. Op de z.g.n. Historische akkers bij de

3 Achterweg van Eastermar wordt dat met regelmaat gebruikt. Bij het slagnet werd dit seizoen weer geluid van Graspiepers, Leeuweriken, Kneuen en Groenlingen uitgeprobeerd. De resultaten waren dit jaar nog minder dan vorig jaar. Er werden o.a. veel ringmussen gevangen en geen Veldleeuweriken. Ook Kneuen en Groenlingen lieten het afweten waarschijnlijk omdat er geen koolzaad werd verbouwd. In de tuin van Achterweg 4 werd, als het weer en de tijd dat toeliet met ca 40 m. mistnet gevangen. Vooral Koolmezen en in 2013 ook Zwarte mezen werden dit jaar opnieuw in opvallend grote aantallen gevangen. In januari en februari gebruikten we ook weer 4 klepkooitjes en vingen ook met het kleine slagnet. En verder ringden we weer zoveel mogelijk slapende mezen in de nestkasten van de Vogelwacht en jonge Boerenzwaluwen in de omgeving van Eastermar. Resultaten vangseizoen 2013 en in eerder jaren. Het was opnieuw op vrijwel elke vangochtend op onze vaste locatie mooi zonnig weer. Vergelijkbaar met dat van vorig 2011 en Een enkele keer waaide het hard maar werd er toch redelijk goed gevangen. Eenmaal moesten we stoppen omdat het halverwege de morgen begon te regenen. In de afgelopen 10 jaar is het aantal gevangen en geringde (met een ring teruggevangen) vogels in de meeroever gestegen. Voor de toename van de geringde vogels is niet eenvoudig een verklaring te vinden. In z n algemeenheid kan gezegd worden dat de moerasen loofbosvogels het ook landelijk erg goed doen. En dat merken we ook op onze vanglocatie. Figuur 1. Aantal vogels, geringd en met een ring teruggevangen, in de afgelopen jaren tussen 1 april en 15 november in de oostoever en directe omgeving van De Burgumer mar. Door ons ringwerk zijn er ook steeds meer vogels die we kunnen terugvangen. In Figuur 1 zien we dat tot en met 2011 ook terug. In 2012 zijn die terugvangsten voor het eerst lager en dat beeld zet zich door in Dat ligt vooral aan enkele soorten die we minder terug zagen

4 zoals dat bijvoorbeeld het geval was met de Rietzanger (resp. van 53 terugvangsten in 2011 naar 12 in 2012 en 17 in 2013), de Pimpelmees (resp. van 44 ex. naar 28 en 35 ex.) en de Zwartkop (resp. van 64 ex. naar 45 en 47 ex.). In de volgende figuur (2) zijn de totale cijfers per uur uitgewerkt. Het totale aantal gevangen en geringde (ook inclusief de teruggevangen - en dus gecontroleerde - vogels die al eerder geringd waren) is natuurlijk ook afhankelijk van de omstandigheden in het rietland, in de oever en de bossages waarin wordt gevangen. Een belangrijke rol van betekenis speelt ook het succes in de broedtijd mee (veel of weinig uitgevlogen jongen) en of een soort uit het noorden plotseling in grote aantallen naar het zuidwesten zich verplaatst (de invasie soorten). Dit laatste was dit jaar opnieuw vooral met grote aantallen Koolmezen het geval. Het landschap waarin door ons gevangen wordt, is zoveel mogelijk in stand gehouden. Dat betekent dat een deel van het riet buiten de oever wordt gemaaid en afgevoerd. De bossages worden onderhouden zodat de ondergroei weelderig blijft; maar het loofbos wordt natuurlijk wel ouder. Het aantal meters net waarmee gevangen wordt, veranderde de laatste jaren niet. In 2009 startten we met geluidsbronnen om vogels voor en na het broedseizoen te lokken. Wij hebben stellig de indruk dat sinds de start en vanaf 2010 met het werken met geluid elke ochtend de vangstresultaten extra zijn gestegen. Veel soorten reageren op dat geluid en worden zo gevangen. De afgelopen 3 jaar bleef dat gebruik constant. Op de vanglocatie is geen elektriciteit. Het werk met geluid is dus kostbaar (aanschaf van ipod, geluid, accu etc.). In het veld kan ook niets achterblijven want helaas alles wordt direct gestolen. De vangcijfers wijzen ook duidelijk op extra succes dat in latere jaren aanhoudt. Er kunnen nog zoveel vogels zijn maar de kunst is natuurlijk om ze te vangen oom te kunnen ringen. Het totaal aantal gevangen vogels in de oever van De Burgumer Mar per uur stijgt de laatste jaren nog steeds. Dat geldt ook voor de nieuw. Figuur 2. Geeft het totaal beeld. Figuur 2. Gegevens per uur, telkens in de ochtend, in 5 jaren in de oostoever van De Burgumer mar van De Burgumer Mar. In de figuur 2 is mooi te zien dat ondanks het teruglopen van de vangsten van de vogels die al eerder door ons of anderen geringd waren (de controle vangsten) de totale vangsten in de laatste jaren nog stegen. De gestegen aantallen nieuwe vangsten bleven ook stijgen en overheersen daarmee de totalen. Het is spannend hoe zich dit de komende jaren met de huidige inspanning van ca 140 uur en met dezelfde hoeveelheid lengte netten (201 meter) en geluid zal voortzetten. Wie zijn nu vooral de oorzaak van de toenemende aantallen nieuw

5 geringde vogels. Bij de rietzangvogels is dat vanaf 2006 in wisselende aantallen de karekiet die in 2013 zelfs een topjaar had. Ook de Rietzanger en de Rietgors doen het vooral na 2011 steeds beter. Van de boszangvogels is het vooraf de Tjiftjaf en in mindere mate de Fitis die al jaren in steeds hogere aantallen worden gevangen. Datzelfde geldt vooral ook voor de Zwartkop en iets minder voor de Roodborst al vanaf 2009 maar speciaal vanaf Vanaf 2010 is het de Goudvink die steeds meer gevangen wordt. Ook invasiesoorten zoals de Koolmees in 2012 en 2013 en de Barmsijzen in 2013 dragen hun steentje bij in het nog steeds toenemen van de aantallen nieuw gevangen (en dus geringde) vogels. De toename van het totale aantal nieuw geringde vogels door de jaren heen is ook mede het gevolg van het ouder worden van de bossages (geplant in 1998). De laatste jaren zijn de resultaten ook onmiskenbaar positief beïnvloed door de grotere aantallen vogels die in het bosdeel van het vanggebied komen pleisteren en doortrekken. En vooral in en na 2010 zijn de aantallen ook groter door het gebruik van lokgeluid. De top tien van de afgelopen jaren. Wij vangen en ringen, naast onze vaste locatie, ook nog in de omgeving van Eastermar. Hierna gaan we kijken hoe de top 10 van alle nieuw gevangen en geringde vogels er in de laatste vijf jaren uitzag. In de bijlage staan alle soorten en aantallen die in 2013 werden geringd apart vermeld. De top 10 soorten en aantallen ziet er als volgt uit: Top Boerenzwaluw 504 Boerenzwaluw 519 Boerenzwaluw 390 Boerenzwaluw 618 Boerenzwaluw 518 Koolmees 480 Koolmees 494 karekiet 212 karekiet 267 karekiet 215 karekiet 316 karekiet 280 Tjiftjaf 204 Groenling 255 Ringmus 158 Tjiftjaf 256 Tjiftjaf 216 Graspieper 190 Pimpelmees 187 Pimpelmees 127 Zwartkop 209 Pimpelmees 184 Zwartkop 183 Tjiftjaf 171 Tjiftjaf 130 Pimpelmees 152 Zwartkop 183 Groenling 170 Zwartkop 113 Koolmees 117 Ringmus 138 Ringmus 143 Pimpelmees 148 Rietzanger 80 Zwartkop 73 Rietgors 132 Graspieper 135 Ringmus 127 Ringmus 78 Merel 67 Fitis 126 Rietgors 105 Kneu 125 Fitis 60 Rietzanger 62 Rietzanger 89 Fitis 90 Rietgors 123 Roodborst 55 Fitis 60 In verband met een landelijk onderzoek ringen wij zoveel mogelijk jonge Boerenzwaluwen in de omgeving van het dorp. Het jaar 2010 was een topjaar. In 2011 was er veel predatie o.a. van Eksters en Katten. Gelukkig herstelde de situatie zich in Onder de fietsbrug over de Lits bij het dorp broeden al jaren de meeste paren. Elk jaar zijn dat zo n 20 broedparen en dat levert ca. 130 tot 150 geringde jongen op. De rest sprokkelen we bij in de omgeving. Veel jongen ringen we in de gebouwen/boerderijen aan de Schuilenburgerweg, de Seadwei en de Hornstwei. Zowel in 2012 als dit jaar maakten we een invasie van Koolmezen mee die afkomstig waren uit NO Europa. Een enkele keer (zoals in 2009) stond deze soort in de top 10. Dat is nu weer twee jaren achter elkaar het geval op de tweede plaats. De karekiet werd daardoor verdrongen en staat nu op de derde plaats. Het lukte niet om zoals in 2010 en 2011 veel Groenlingen te vangen en deze soort verdween daarom uit de top 10. De Tjiftjaf doet het onafgebroken goed; De aantallen gevangen en geringde vogels blijven maar toenemen. De Pimpelmees steeg in 2012 naar de 5-de positie die het ook in 2009 had maar hield deze niet vast in De Zwartkop was in 2013 weer terug op de 5 de plaats. De Rietzanger, in 2010 nog op de 7 de positie verdween maar haalde in 2013 weer de top 10. In 2012 beleefde deze soort een dieptepunt. We ringden er zelf 44 minder dan in De Graspieper zakte uit de top 10. Er werden veel minder vogels, ondanks het gebruik van geluid, gevangen met het slagnet op de Historische akkers. Dat was daar niet het geval met

6 de Ringmus die zich nog steeds goed laat vangen en opnieuw voor de Rietgors op de lijst prijkt. De Rietgors blijft ook toenemen. In 2011 verdween de Fitis uit de top 10 maar keerde weer terug, nu met een aanzienlijk hoger aantal. Verdere bijzonderheden. De laatste vingen wij een aantal bijzondere soorten. Dat waren Cetti s zanger, Grote karekiet, Siberische Tjiftjaf en Waterpieper. En in 2013 zelfs een Sperwergrasmus. Soorten die we nog niet eerder bij Eastermar vingen. In 2012 waren dat ook Buidelmees, Zwarte mees (ook in 2013) en Bonte vliegenvanger; weliswaar minder zeldzame soorten maar toch bijzonder voor Eastermar en omgeving. Opnieuw vingen en ringden we weer Nachtegalen; nu al (uitgezonderd 2011) vanaf De gevangen Buidelmezen betroffen naast een oud mannetje, ook 2 jonge vogels die, gelet op hun zeer jeugdig verenkleed, in de omgeving (of in de oever) van De Burgumermar geboren moeten zijn. Voor het eerst in jaren werden er in 2013 meer Baardmannetjes (en vrouwtjes) geringd dan in voorgaande jaren toen het erop leek dat de soort zou gaan verdwijnen. Gelukkig lijkt enig herstel te zijn opgetreden. Soms word je verrast door een invasie van een soort die bij ons niet of nauwelijks als trekvogel bekend staat. Dat gebeurde nu al twee jaar achter elkaar met de Koolmees. Plotseling waren er begin oktober 100-den vogels aanwezig. En even plotseling waren ze begin november weer vertrokken. We vingen en ringen er zoveel dat we ondertussen nieuwe ringen moesten lenen van onze collega s. Plotseling waren er in het najaar van 2013 ook veel - en Grote barmsijsjes. Het lukte er een aantal van te vangen en te ringen. Soms zit het vangen van soorten niet mee. Kennelijk zijn er dan veel minder vogels van een bepaalde soort in de omgeving aanwezig; soms omdat ze er niet zijn of soms ook omdat ze elders betere fourageer- of rustplekken hebben gevonden. Het lukte bijvoorbeeld niet om in 2012 en 2013 weer zoveel Groenlingen en Kneuen te vangen als in Ook bijvoorbeeld de Rietzanger liet het in 2012 ongekend en onverwachts afweten. Hetzelfde ondervonden we bij de steeds zeldzamer wordende Veldleeuwerik. De natuur is altijd in beweging. Bijzondere terugmeldingen. Het komt geregeld voor dat door ons geringde vogels elders worden teruggevangen of dood /ziek/gewond worden gemeld. En natuurlijk vangen wij ook door anderen geringde vogels. Onderstaand een aantal meldingen van vogels die van ver kwamen of van buiten Nederland werden gemeld. Let ook op de data. Gegevens van terugmeldingen verder weg: uit de oost-oever Bergumermeer en Eastermar e.o. (Frl). leeftijd/ geringd Ringplaats: terugge- gemelde terugvangst opgegeven soort: geslacht: op: geringd te meld op: (controle) plaats: leeft/gesl.: Graspieper 29 sep 11 Bergumermeer Oostoever 8 apr 12 Lebbeke O.Vl. België Rietzanger 18 jul 07 Bergumermeer oostoever 12 aug 07 Mortizzuolo E.Romagna Italië 1kj Rietzanger 1 sep 10 Bergumermeer oostoever 30 dec 10 Trarza Zuid. Mauretanië (Senegalrivier) Rietzanger 25 jul 10 Touraux Montons Donges Pays de la Loire Frankrijk 20 jul 11 Bergumermeer oostoever man na 1kj Rietzanger 28 jul 12 Bergumermeer oostoever 4 aug 12 Canal Vell Tarragona Spanje na Rietzanger 17 aug 13 Bergumermeer oostoever 1 sep 13 Rijkevorsel Antwerpen België 28 mei 11 Zwartkop man 19 sep 10 Sint Laureins België 10 sept 11 Bergumermeer oostoever man na Zwartkop 29 jun 12 Bergumermeer oostoever 7 jul 12 Hamme St. Anna O.Fl België vr

7 leeftijd/ geringd Ringplaats: terugge- gemelde terugvangst opgegeven soort: geslacht: op: geringd te meld op: (controle) plaats: leeft/gesl.: Karekiet 9 aug 09 Zwenegem West Vl. België 27 apr 13 Bergumermeer oostoever vr na karekiet 1 aug 09 Bergumermeer oostoever 25 aug 11 Barendrecht Antwerpen België na karekiet 30 aug 09 Bergumermeer oostoever 13 aug 11 Heultje België na karekiet 31 jul 10 Bergumermeer oostoever 25 jul 11 Tielt België na karekiet 11 sep 10 Bergumermeer oostoever 3 aug 11 karekiet 7 aug 10 Oorderen België 11 jun 11 karekiet na 6 mei 12 Lebbeke Oost Vl. België 20 aug 12 karekiet 21 jul 12 Bergumermeer oostoever 9 aug 12 karekiet 11 aug 12 Bergumermeer oostoever 4 sept 12 Tussen Kortrijk en Lile (grens België/Frankrijk Bergumermeer oostoever (brdvl) Hist. Akkers Achterweg Eastermar Barendrecht Antwerpen België res. L Étangde la Maziëre Villeton Lot et Garonne Fr. na vr na vr na karekiet na 6 aug 12 Heuseux Luik België 27 jul 13 Bergumermeer oostoever man na Koolmees vr 11 okt 12 Achterweg Eastermar 22 okt 12 Singel St. Niklaas Vlaams gewest België Tjiftjaf 17 jul 10 Bergumermeer oostoever 20 febr 11 Aspe Valentia Spanje (dood gemeld) Rietgors 25 jul 12 Hynboholm Zweden 26 okt 12 Bergumermeer oostoever vr volgr. Rietgors 29 aug 13 Blixoya, Ostfold, Valer, Noorwegen 19 okt 13 Bergumermeer oostoever vr na Met uitzondering van de Tjiftjaf die dood werd gemeld uit Spanje zijn alle andere terugmeldingen van collega-ringers in andere landen. Apart is de trekweg van de Rietzanger. Die gaat via België naar Frankrijk en Spanje en ook naar Italië en vandaar naar Afrika. In elk geval tot in de Senegal delta zoals een Engelse expeditie aantoonde. Die vingen een Rietzanger van De Burgumer mar. Er bestaat dus een relatie tussen de oever van het meer en duizenden kilometers verder weg. Het geeft ook onze verantwoordelijkheid aan om zuinig te zijn op het oevergebied van het meer. Hoe anders is de situatie van de karekiet. Die blijkt in elk geval na de broedtijd al vroeg in augustus in een breed front via Belgie en dan naar Frankrijk te trekken. Deze soort overwintert niet in Afrika weten we uit andere bronnen maar in Zuid Europa. Met uitzondering van de Koolmees spelen de andere terugmeldingen voor zichzelf. Deze hebben geen betrekking op de overwinteringsgebieden; de vogels zijn nog onderweg. De Rietgors terugmeldingen komen uit de Scandinavische broedgebieden. De Koolmees is een vogel uit de invasie van 2012 toen er uit oost Europa duizenden naar ons land kwamen en snel doorvlogen naar o.a. België. In een volgend verslag gaan we wat dieper in op enkele soorten. In Bijlage 1 zijn de jaarvangsten van de afgelopen 5 jaar opgenomen. Graag tot ziens, Arend Timmerman, Germ de Vries en Tjerk Jan Atsma.

8 Bijlage 1. Overzicht van alle nieuw geringde vogels in de afgelopen 5 jaren. Geringde vogels in de oever van De Burgumer Mar. Geringde vogels in de omgeving van Eastermar. Totaal geringde vogels door de ringgroep Eastermar. Soort: Fitis Tijftjaf Winterkoning Goudhaantje Vuurgoudhaantje Boomkruiper Witgest. blauwborst Rietzanger Sprinkhaanrietzanger karekiet Grote karekiet 1 1 Bosrietzanger Snor Cetti's zanger 1 1 Roodborst Roodborsttapuit 1 1 Braamsluiper Grasmus Tuinfluiter Zwartkop Spotvogel Heggemus Nachtegaal Sperwergrasmus 1 1 Zwarte mees Matkop Staartmees Pimpelmees Koolmees Baardmannetje Buidelmees Rietgors Merel Zanglijster Koperwiek Ringmus Huismus Vink Keep Groenling Kneu Sijs (Grote) barmsijs barmsijs 6 6 Vervolg volgende pagina

9 vervolg Putter Goudvink bonte specht Grote bonte specht Boerenzwaluw Oeverzwaluw Gierzwaluw 1 1 Grauwe vliegenvanger Bonte vliegenvanger Gekraagde roodstaart Zwarte Roodstaart 1 1 Graspieper Waterpieper 1 1 Boompieper 3 3 Veldleeuwerik Witte kwikstaart Gele kwikstaart 1 9 Boomklever Koekoek 1 1 Spreeuw Ekster Vlaamse gaai Kauwtje Zwarte kraai Roek 2 2 Buizerd Kerkuil Sperwer Havik 2 2 Holenduif Houtduif Watersnip Bokje 3 3 Grutto 1 1 Kievit Tureluur Scholekster plevier Kluut Visdief Kokmeeuw Fazant bestede uren niet opge no men nvt Totaal

Het bijzondere jaar 2011, Verslag van de Fûgelringgroep Eastermar (Frl.). Werkgroep van de. Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar.

Het bijzondere jaar 2011, Verslag van de Fûgelringgroep Eastermar (Frl.). Werkgroep van de. Fûgel- en Natoerbeskermingswacht Eastermar. Het bijzondere jaar 2011, Verslag van de Fûgelringgroep Eastermar (Frl.). Eén van de Eastermarder zitbomen voor roofvogels, in het bijzonder voor de Zee- en Visarend. Twee dagen na het oprichten, fotografeerde

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO

Vogelringstation Schiermonnikoog. Verslag activiteiten 2014 voor CCWO Vogelringstation Schiermonnikoog Verslag activitei 2014 voor CCWO Verslag veldwerk 2014 Inleiding In 2014 zijn de activitei van het Vogelringstation Schiermonnikoog in de onderzoeksopzet voortgezet: 1.

Nadere informatie

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes

Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Overzicht ringactiviteiten 2014 voor Oud Valkeveen en het Raboes Rudy Schippers In 2014 is er in hoofdzaak gevangen op Oud Valkeveen, terwijl er enkele weken in de herfst eveneens is geringd bij Jachthaven

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer

Routekaart 2011. Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011. Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Natura 2000-gebied en Nationaal Park Lauwersmeer 15 mei 2011 Routekaart 2011 Inschrijving Bosschuur Staatsbosbeheer Welkom op het Frysk Fûgelpaad 2011 Deze vogelspotwandeling wordt gehouden in Nationaal

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels)

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject (broedvogels) Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen (vanaf 1-3-2013), aangevuld met informatie uit

Nadere informatie

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels

Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Vraagprogramma Europese Cultuurvogels Hoofdgroep Soort Kooi Aantal jaar gevraagd 15.001.001 Europese Kanarie Wildkleur Man 2 2 15.001.002 Europese Kanarie Wildkleur Pop 2 2 15.001.003 Citroensijs Wildkleur

Nadere informatie

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen

Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Birdwatching: hoofdstuk 1/3 evaluatie van de beheersmaatregelen Alle bij de NGF aangesloten clubs worden jaarlijks uitgenodigd deel te nemen aan een vogelteldag. De bedoeling is op dezelfde dag eind april

Nadere informatie

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014

BMP rapport. Gat van Pinte 2014. Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 BMP rapport Gat van Pinte 2014 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut September 2014 1 van 10 BMP Gat van Pinte 2014 Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Gebiedsbeschrijving Gat van Pinte... 3 3. De telronden...

Nadere informatie

EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16.

EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16. 016 EUROPESE CULTUURVOGELS V&I ETERS Klasse Omschrijving Soortnr. Groepsnr. Aantal jaar Kooinr. Kooisoort 16.001.001 Goudhaantje 016 16.001 5 6 Kleine Kistkooi 16.001.002 Vuurgoudhaantje 016 16.001 5 6

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014 VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2014 1 Inleiding Dit verslag rapporteert over de vangsten op het vogelringstation Klarenbeek in 2014, het resultaat van veel uren ringen. Dit is het 3 e jaarverslag,

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold

Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Broedvogelinventarisatie Noorlaarderbos 2012 M.Wijnhold Tellers: D.Schoppers, A. Vanderspoel, J. de Vries, W. Woudman, M. Werkman, J. De Bruin, M.Wijnhold Inhoud: 1. Samenvatting 2. Methode: territoria

Nadere informatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie

Streefbeelden Bomen & Bos. Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel. Stadsbomen. Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen, Bos & Struweel Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Streefbeelden Bomen & Bos Van Leefbaarheid & Emotie tot Biodiversiteit & Natuureducatie Stadsbomen Stadsbomen

Nadere informatie

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex.

broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval. 9.05 : 1 w. met 3 pulli - regelmatig worden ongepaarde ex. Kleiputten 't Hoge 1983 2013 (2014) In deze kolom krijgen sommige soorten een andere kleur en dus een andere Broedende of waarschijnlijk broedende soorten broedwaarde. Wilde eend - 1 zeker broedgeval.

Nadere informatie

BMP rapport Gat van Pinte 2012

BMP rapport Gat van Pinte 2012 BMP rapport Gat van Pinte 2012 Bert van Broekhoven VWG De Steltkluut Juli 2012 1 van 9 BMP Gat van Pinte 2012 Inhoud: Pagina 1. Inleiding 3 2. Gebiedsbeschrijving 3 3. Telrondes 3 4. De looproute 4 5.

Nadere informatie

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans

Excursie samen met Flevo Bird Watching uitgevoerd door: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek. Flevo Birdwatching, Rien Jans Datum van de excursie: 4 mei 2016 Team: Flevo Birdwatching, Rien Jans Bezochte gebied: Ringheuvels Den Treek en Delta Schuitenbeek Vroege ochtend: Het Langeveen op landgoed Den Treek. En late ochtend/middag:

Nadere informatie

Big Days Groot-Amsterdam

Big Days Groot-Amsterdam Fuut 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roodhalsfuut x 1 Geoorde Fuut 1-2 x 2 Dodaars 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Aalscholver 1 1-2 1-2 1-4 1-4 1-5 x 7 Roerdomp 4 1 Groene Reiger 2-3 1 Kleine Zilverreiger 4 1 Grote

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2015

VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2015 VOGELRINGSTATION KLARENBEEK JAARVERSLAG 2015 1 Inleiding Dit verslag rapporteert over de vangsten op het Vogelringstation (VRS) Klarenbeek in 2015, het resultaat van veel uren ringen. Het is het 4 e jaarverslag.

Nadere informatie

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder).

Voor die teller die in het broedseizoen boven de 100 soorten in zijn blok uitkomt is er een leuke verrassing (zie hieronder). Introductie Nu er nog een paar weken te gaan zijn voor het einde van de tweede broedvogelperiode is er nog net even tijd voor een nieuwsbrief. Veel tellers hebben ondanks het matige weer de meeste van

Nadere informatie

Vogelsringen op de Maatheide 2010

Vogelsringen op de Maatheide 2010 Vogelsringen op de Maatheide 2010 Een samenwerking tussen K.B.I.N. (Karel Van Endert en Andy Van Endert), Sibelco en Natuurpunt Noord-limburg: [Verslag: Vogelsringen op de Maatheide 2010 ] Pagina 1 Inhoudstafel

Nadere informatie

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1

Soortenlijst vogels Vogel- en Florareis Armenië 29 april t/m 10 mei 2015 Kaukasus Plus Reizen pag. 1 Aziatische Steenpatrijs 3 x x x Patrijs 1 x Kwartel 1 x Casarca 3 x x x Krakeend 2 x x Wilde eend 6 x x x x x x Slobeend 1 x Zomertaling 2 x x Wintertaling 1 x Krooneend 2 x x Tafeleend 3 x x x Kuifeend

Nadere informatie

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur.

Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks uur. Avondexcursie Oostvaardersplassen, 23 mei 2017 Gids: Pim Op de afgesproken plek langs de Knardijk te Lelystad ontmoette ik Jacobien en Annelies omstreeks 18.00 uur. We maakten eerst een wandeling naar

Nadere informatie

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND

SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND SOORTEN DIE GEBRUIKT ZIJN VOOR DE BEPALING VAN DE LIVING PLANET INDEX IN NOORD-HOLLAND Vlinder Bont zandoogje Sterke toename Vogel Lepelaar Sterke toename Vogel Kolgans Sterke toename Vogel Appelvink Sterke

Nadere informatie

VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012

VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012 VOGELRINGSTATION OUD NAARDEN 4 e KWARTAAL OVERZICHT 2012 Rudy Schippers Het afgelopen kwartaal werd gekenmerkt door veel regen en ook veel harde wind waardoor er minder geringd kon worden dan gebruikelijk.

Nadere informatie

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012

Broedvogel Monitoring Project. Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg. voorjaar 2012 Broedvogel Monitoring Project Alle soorten (BMP A) Bakelse Plassen inclusief golfbaan Stippelberg voorjaar 2012 Vogelwerkgroep t Vuggelke, IVN Bakel-Milheeze-Rips Dit rapport is opgesteld op verzoek van

Nadere informatie

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required

Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Required species Belgium Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No number means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls Pijlstormvogel 3 Noordse

Nadere informatie

NIEUWS uit het net. Resultaten van de ringactiviteiten binnen het gebied van de vogelwerkgroep. Gerard Boere

NIEUWS uit het net. Resultaten van de ringactiviteiten binnen het gebied van de vogelwerkgroep. Gerard Boere NIEUWS uit het net Resultaten van de ringactiviteiten binnen het gebied van de vogelwerkgroep Gerard Boere 2012 Dit is een uitgave van VWG De IJsselstreek Veel mezen op 14 november bij Gerard Bogaert in

Nadere informatie

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen

NVWK geeft de erven vleugels. Module 3 vogels tellen NVWK geeft de erven vleugels Module 3 vogels tellen 1 Indeling van de avond Even voorstellen Erfvogels tellen met tuintelling.nl pauze Je erf toevoegen Geluidenquiz 2 Even voorstellen. Werkzaam bij Sovon

Nadere informatie

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required

Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Required species Netherlands Number 1, 2 and 3 are required for pictures and sounds No numbers means not required Species Pictures Sounds Dodaars 2 2 Roodhalsfuut 3 Fuut 2 Kuifduiker 3 Geoorde Fuut 3 Kuhls

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Vogels ringen op de Maatheide 2012

Vogels ringen op de Maatheide 2012 Vogels ringen op de Maatheide 2012 Een samenwerking tussen K.B.I.N. (Karel Van Endert en Andy Van Endert), Sibelco en Natuurpunt Noord-limburg: 1 Inhoudstafel 1. Waarom het ringwerk? 2. Waarom ringen op

Nadere informatie

Vogels ringen op de Maatheide 2013

Vogels ringen op de Maatheide 2013 Vogels ringen op de Maatheide 2013 Een samenwerking tussen K.B.I.N. (Karel Van Endert en Andy Van Endert), Sibelco en Natuurpunt Noord-limburg: 1 Inhoudstafel 1. Waarom het ringwerk? 2. Waarom ringen op

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN

BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD WIJNAND VAN DEN BOSCH KO KATSMAN BROEDVOGELINVENTARISATIE GOLFBAAN BENTWOUD 2016 WIJNAND VAN DEN BOSCH (wijnand.vandenbosch@ziggo.nl) KO KATSMAN (ko.katsman@ziggo.nl) Inleiding: In de winter van 2015-2016 bereikte ons het verzoek om de

Nadere informatie

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen

Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen Lijst waargenomen vogel, amfibie- en zoogdiersoorten Bulgarije 30 mei - 2 juni 2009 Stichting Natuurreizen 1 Dodaars X X X X 2 Fuut X X X 3 Roze Pelikaan X X 4 Kroeskoppelikaan X X 5 Aalscholver X X X

Nadere informatie

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2014 N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2014 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 31 januari 2015 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5

Inhoud pagina. 1. Inleiding Gebied Werkwijze Resultaten: 5 Inhoud pagina 1. Inleiding 3 2. Gebied 3 3. Werkwijze 4 4. Resultaten: 5 4.1 Resultaten BMP 2006 5 4.2 Vergelijking vorige tellingen 6 4.3 Soortbespreking 8 4.4 Overige waarnemingen 9 4.5 Zoogdieren 9

Nadere informatie

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels.

Overzicht broedperiode 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Overzicht broed 1) en voorkeur broedgebied (bos)vogels. Voorkeur bos Vogelsoorten van Bijlage 1 vogelrichtlijn Gemengd bos Zwarte specht #1 1500-2500 2300-2900 1100-1600 - Naald- en loofbos Wespendief

Nadere informatie

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim

Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Donderdag 19 mei 2016: Avondexcursie Oostvaardersplassen. Gids: Pim Om 18.15 uur trof ik mijn enthousiaste excursiedeelnemers uit het Nood Hollandse Uitgeest. We reden allereerst naar de Grote praambult

Nadere informatie

Vogeltrekstation. wetenschappelijke vragen maar heeft ook maatschappelijk nut, jaarcyclus, als overwinterings-gebied

Vogeltrekstation. wetenschappelijke vragen maar heeft ook maatschappelijk nut, jaarcyclus, als overwinterings-gebied Op het Vinkentouwnr. 111 november2007- Nieuw project: Pullen Ringen. Vogeltrekstation In Nederland worden jaarlijks zo n 235 000 vogels van een ring voorzien. Ongeveer een kwart daarvan betreft nestjongen

Nadere informatie

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag

BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag BMP Reuzenhoeksekreek Zaamslag 2016 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2016 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 3 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 3 2. Gebiedsbeschrijving... 4 Luchtfoto

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2011 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling... 6 Info over de telronden... 7 Territoria

Nadere informatie

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com

2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com Colofon Inhoud 2012 Rebo International b.v. deze uitgave 2012 Rebo Productions b.v., Lisse www.rebo-publishers.com info@rebo-publishers.com coverfoto s (Roodborst) Michel Geven (voorzijde) Nico van Kappel

Nadere informatie

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal

Lepelaar vrij schaars klein aantal klein aantal Sectie cursisten In de "nieuwe zakgids vogels" wordt bij veel vogelsoorten helaas verkeerde informatie weergegeven over hun voorkomen in Nederland. In de tabel hieronder vind je de juiste gegevens. Broedvogels

Nadere informatie

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn

Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2013 N. Godijn Vogelmonitoring Midden-IJsselmonde 2013 Auteur: Niels Godijn Plaats: Poortugaal Datum: 31 januari 2014 Opdrachtgever: In samenwerking met: ARK Natuurontwikkeling

Nadere informatie

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof

Gebiedsbeschrijving. Werkwijze BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN door Henk Jan Hof BROEDVOGELS VAN WOONWIJK `HET LAAKSE VELD` IN 2006. door Henk Jan Hof In het voorjaar van 2006 heb ik woonwijk Het Laakse Veld op broedvogels geïnventariseerd. Deze kartering is uitgevoerd om aantallen

Nadere informatie

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp

TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp TREKTELLEN 2006 TELPOST OOLMANSWEG Aagje van der Wulp In het najaar van 2006 is er voor het eerst geteld aan de Oolmansweg. Door bebouwing in de zuidwesthoek van het recreatieterrein Bussloo moest er een

Nadere informatie

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk

Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Checklist van de vastgestelde vogelsoorten binnen Blokkersdijk Gegevens bijgewerkt tot 12.12.2008 1. Toelichting Lijst A: alle soorten, uitgenomen die van Lijst B Lijst B: soorten die mogelijk, waarschijnlijk

Nadere informatie

HET JAAR 2008 IN EEN NOTENDOP

HET JAAR 2008 IN EEN NOTENDOP HET JAAR 2008 IN EEN NOTENDOP Dit jaar ringden we 11260 vogels, verdeeld over 65 soorten, dit mag bij de betere jaren van het ringwerk geplaatst worden. In de winter werd er 2 maal met enkele mistnetjes

Nadere informatie

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen

Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen Broedvogels Landgoederen Oud en Nieuw Amelisweerd en Rhijnauwen op basis van Henk Kuiper Utrecht December 2009 COLOFON Tekst en onderzoek:

Nadere informatie

Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering

Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering Handleiding online invoer Broedvogel Monitoring Project met autoclustering Inhoudsopgave 1. Contact leggen 3 1.1 Inloggen op www.sovon.nl 3 1.2 Controleer uw informatie 3 2. Aan de slag 4 2.1 Naar WSN

Nadere informatie

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen.

Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Handleiding tellingen Er zijn drie tellingen waaraan u mee kunt doen. Deze tellingen staan los van elkaar dus u kunt zelf bepalen aan welke tellingen u mee wilt doen. Als er onduidelijkheden zijn over

Nadere informatie

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag

Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Euro Birdwatch 2012 Jaarlijkse trekteldag Op 6 oktober jongstleden, was het de 17 e keer dat Vogelwacht-Limburg deelnam aan de ondertussen traditionele, jaarlijkse vogeltrekteldag, de laatste jaren ook

Nadere informatie

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren.

BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN Gerritsen. door: G.J. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. BROEDVOGELINVENTARISATIE VAN DE HOENWAARD IN 1975. door: G.J. A.M. Gerritsen. Hottinga. Vogelwerkgroep Grote Rivieren. y Inleiding f- De inventarisatie van de Hoenwaard maakt deel uit van het onderzoek,

Nadere informatie

Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007

Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007 Broedvogels van Sportcentrum Papendal in 2007 Jan Schoppers Inleiding In 2007 is in opdracht van Sportcentrum Papendal en NOC*NSF een broedvogelinventarisatie uitgevoerd op het terrein. Dit is een nieuwe

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006

Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Nieuwsbrief Opvangcentrum voor Vogels en Wilde Dieren Oostende januari 2006 Beste sympathisanten, leden, vrienden, We hebben net de balans van de binnen gebrachte dieren in afgewerkt, zijn wat cijfers

Nadere informatie

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver

Inventarisatieverslag Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver Inventarisatieverslag 2016 Territoriumkartering Broedvogels in Nationaal Natuurnetwerk De Hilver in opdracht van de drie terreinbeherende organisaties: Staatsbosbeheer, Brabants Landschap en Natuurmonumenten

Nadere informatie

Broedvogelonderzoek op Twickel 2009

Broedvogelonderzoek op Twickel 2009 Broedvogelonderzoek op Twickel 2009 Inleiding In 2009 zijn alle 3 Twickelse bedrijven gekarteerd op broedvogels. Het veldwerk is uitgevoerd door de volgende leden van de Twentse Vogelwerkgroep: Tim Asbreuk

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2013 Hans Molenaar VWG De Steltkluut November 2013 Inhoudsopgave 1. Algemene Informatie... 4 Doelstelling SOVON broedvogelonderzoek.... 4 2. Gebiedsbeschrijving... 5 Luchtfoto

Nadere informatie

uit het net Resultaten van de ringactiviteiten binnen het gebied van de vogelwerkgroep Dit is een uitgave van VWG De IJsselstreek Gerard Boere

uit het net Resultaten van de ringactiviteiten binnen het gebied van de vogelwerkgroep Dit is een uitgave van VWG De IJsselstreek Gerard Boere uit het net Resultaten van de ringactiviteiten binnen het gebied van de vogelwerkgroep Gerard Boere 011 Dit is een uitgave van VWG De IJsselstreek Augustus 011: Jeroen Kuipers en Gerard Bogaert druk aan

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008

Broedvogelinventarisatie. Wijchens Meer-west,Wijchen. Hans Hollander, 2008 Broedvogelinventarisatie Wijchens Meer-west,Wijchen 2008 Hans Hollander, 2008 Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl 2 Inhoud INHOUD... 3 1 INLEIDING... 4 2 GEBIEDSBESCHRIJVING...

Nadere informatie

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833 Verslag Broedvogel Monitoring Project Vorstenbosch Leeghandse Weg 2013 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 6833 Figuur 1 Kleine Plevier Samenvatting In het broedseizoen van 2013 is het gebeid

Nadere informatie

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport

Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport A&W-rapport 996 Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport 1 2 A&W-rapport 996 Inventarisatie natuurwaarden Lelystad Airport 3 4 A&W-rapport 996 Inventarisatie

Nadere informatie

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag

BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag BMP Reuzenhoekse Kreek Zaamslag 2012 Hans Molenaar VWG De Steltkluut September 2012 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Luchtfoto van het gebied... 3 Algemene Informatie.... 4 Gebiedsbeschrijving... 5 Gebiedsindeling...

Nadere informatie

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught

Tuinvogels. Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Tuinvogels Een interactieve lezing door Vogelwerkgroep Vught Gildes: indeling naar omgeving Stadsvogels worden ingedeeld naar gildes: Huizenbroeders (Half)holenbroeders Struikvogels Boomvogels Park- &

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2010 Marc de Bont Nijmegen, september 2010 Inleiding Methode In maart 2010 heb ik besloten om in de omgeving van het complex Berkenoord de broedvogels

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Samenvatting broedvogelinventarisatie Witte Veen 2006

Samenvatting broedvogelinventarisatie Witte Veen 2006 Samenvatting broedvogelinventarisatie Witte Veen 2006 Inleiding De BMP-telploeg van de Twentse Vogelwerkgroep afdeling Enschede heeft in 2006 het Witte Veen op broedvogels geïnventariseerd. Het terrein

Nadere informatie

Klasse Europese zaadeters sectie reeks reeks reeks reeks reeks

Klasse Europese zaadeters sectie reeks reeks reeks reeks reeks Klasse A B D E C Nr Europese zaadeters sectie reeks reeks reeks reeks reeks 101001 Alpenkauw EUR 101 123 132 141 150 101002 Alpenkraai EUR 101 123 132 141 150 101003 Beflijster EUR 101 123 132 141 150

Nadere informatie

Toen we over het open veld wandelden zagen we een havik overvliegen en iets later vloog zelfs een tweede exemplaar over.

Toen we over het open veld wandelden zagen we een havik overvliegen en iets later vloog zelfs een tweede exemplaar over. Dagexcursie Naardermeer & Oostvaardersplassen Gids: Pim Julsing Weer: Tropisch rond de 30 graden! Langs de Verlengde Fortlaan te Naarden ontmoette ik klokslag 8.00 uur Karlijn. Ze had deze dagexcursie

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2012 Marc de Bont Nijmegen, juli 2012 Inleiding Methode In 2012 is voor het derde jaar op rij het gebied op broedvogels geteld. Het wordt begrensd wordt

Nadere informatie

Verslag Nestkasten 2010 Fûgel en Natoerbeskermingswacht Eastermar

Verslag Nestkasten 2010 Fûgel en Natoerbeskermingswacht Eastermar Verslag Nestkasten 2010 Fûgel en Natoerbeskermingswacht Eastermar Foto: Gekraagde roodstaart. ( broedend ) Algemeen. De Fugel en Natoerbeskermingwacht Eastermar begon in 1982 met het ophangen en controleren

Nadere informatie

NIEUWS uit het net. Resultaten van de ringactiviteiten binnen het gebied van de vogelwerkgroep. Gerard Boere

NIEUWS uit het net. Resultaten van de ringactiviteiten binnen het gebied van de vogelwerkgroep. Gerard Boere NIEUWS uit het net Resultaten van de ringactiviteiten binnen het gebied van de vogelwerkgroep Gerard Boere 2013 Dit is een uitgave van VWG De IJsselstreek Gekleurringde Geelgors, RAS project Geelgors.

Nadere informatie

Oostenrijk 10-18 juni 2012

Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk 10-18 juni 2012 Oostenrijk, 10-18 juni 2012 Doel van de reis, de Grossglockner Hochalpenstrasse in de Alpen Route We reden vanuit Nederland richting München naar Greding. Vervolgens door naar

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject

Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Voorlopige verspreidingskaarten Atlasproject Bronvermelding Deze voorlopige verspreidingskaarten zijn gebaseerd op de huidige atlastellingen, aangevuld met informatie uit de Sovon-meetnetten (Netwerk Ecologische

Nadere informatie

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer)

extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) extremadura 25 maart - 2 april 2011 een fotoverslag van Jeannet & René van Rossum Trujillo, Extremadura, Spanje, 26 maart 2011 (Jeannet Keijzer) 2 Spaanse Keizerarend, Monfragüe, Extremadura, Spanje, 1

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2013

Broedvogelinventarisatierapport. Heseveld, Nijmegen. Marc de Bont Nijmegen, juli 2013 Broedvogelinventarisatierapport Heseveld, Nijmegen 2013 Marc de Bont Nijmegen, juli 2013 Inhousopgave Inleiding Pagina 3 Methode Pagina 3 De telling Pagina 4 Het weer Pagina 4 De resultaten Pagina 4 Bijlage:

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Natuurgebied STARKRIET. Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer.

Broedvogelinventarisatie Natuurgebied STARKRIET. Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer. Broedvogelinventarisatie 2004 Natuurgebied STARKRIET Uitgevoerd door Vogelwerkgroep de Peel van het IVN Asten-Someren t.b.v. Staatsbosbeheer. Broedvogelonderzoek in Starkriet / De Aa 2004 Verslaggeving:

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 29 ste BROEDVOGELINVENTARISATIE -2006 Het natuurreservaat Blokkersdijk (100ha groot) ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone, de Expressweg

Nadere informatie

Broedvogelmonitoring Meijendel 2010. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding

Broedvogelmonitoring Meijendel 2010. F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag. Inleiding Broedvogelmonitoring Meijendel F.C. Hooijmans Vogelwerkgroep Meijendel Ametisthorst 235 2592 HJ Den Haag Inleiding Dit verslag vat de resultaten samen van de broedvogelmonitoring in Meijendel in. Tevens

Nadere informatie

Vogelwerkgroep de Kempen. Broedvogelinventarisatie Goorloop

Vogelwerkgroep de Kempen. Broedvogelinventarisatie Goorloop Vogelwerkgroep de Kempen Broedvogelinventarisatie Goorloop 2 INLEIDING In 2 is het natuurgebied de Goorloop op broedvogels geïnventariseerd door een aantal leden van Vogelwerkgroep de Kempen. Deze inventarisatie

Nadere informatie

Stichting Vogelringstation Nebularia

Stichting Vogelringstation Nebularia Stichting Vogelringstation Nebularia "Stichting Vogelringstation Nebularia" is in 2010 financieel gesteund door: Natuur- en Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard Rabo bank Oosterschelde Stichting Het Zuid-Hollands

Nadere informatie

Stichting Vogelringstation Meijendel. Jaarverslag 2006

Stichting Vogelringstation Meijendel. Jaarverslag 2006 Stichting Vogelringstation Meijendel Jaarverslag 2006 2 Foto voorblad: Tapuit, overjarig vrouwtje, Meijendel 24 september 2006. Ringers: Maarten Verrips, Ben Wielstra Illustratieverantwoording zie pagina

Nadere informatie

(Broed-)Vogels van de Brunssummerheide

(Broed-)Vogels van de Brunssummerheide (Broed-)Vogels van de Brunssummerheide - 2013 Broedvogel Monitoring Project Bijzondere Soorten (BMP-B) Noordelijke Brunssummerheide Gedurende de broedperiode van 2013 werd alweer voor het 12 e opeenvolgende

Nadere informatie

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016

De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016 De broedvogels van het Meridiaanpark te Almere in 2016 25 augustus 2016 Ed ter Laak Lilastraat 1 1339 AG ALMERE e-mail: edterlaak@kpnmail.nl In 2016 heb ik voor het twaalfde achtereenvolgende jaar de broedvogels

Nadere informatie

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Bedafse Bergen NW 2014 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 7069

Verslag Broedvogel Monitoring Project. Bedafse Bergen NW 2014 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 7069 Verslag Broedvogel Monitoring Project Bedafse Bergen NW 2014 SOVON Vogelonderzoek Nederland BMP plot nummer 7069 Figuur 1 Samenvatting In het broedseizoen van 2014 is het gebied Bedafse Bergen NW geïnventariseerd

Nadere informatie

Nieuwsbrief PTT December 2013

Nieuwsbrief PTT December 2013 Nieuwsbrief PTT December 13 Beste tellers, Vanwege de start van het veldwerk voor de nieuwe atlas, was ik als coördinator een jaar geleden best benauwd voor verminderde belangstelling voor het PTT. Afgelopen

Nadere informatie

BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN

BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN BIJLAGE 3: ZANG EN GELUIDEN Vogels zingen en maken talrijke andere geluiden zoals b.v. contactroepen of alarmkreten. Ze beschikken over een uitgebreid repertoire aan geluiden, want die spelen een belangrijke

Nadere informatie

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject

NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL. Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject NIEUWSBRIEF 2017 HET HEXEL Broedresultaten en waarnemingen nestkastenproject Nieuwsbrief no.19 van het nestkastenproject HET HEXEL Contactadres nestkastenproject: Dini Weijers, tel. 0546-576538 Samenstelling

Nadere informatie

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014

Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 Broedvogelinventarisatie Ecodorp Bergen Voorjaar 2014 inventarisatie en verslag : Dook Vlugt d.vlugt@quicknet.nl contactpersoon Ecodorp : Sjaak van der Woude 1. Inleiding 2. Havik 3. Resultaten inventarisatie

Nadere informatie

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005

NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005 NATUURRESERVAAT BLOKKERSDIJK Antwerpen-Linkeroever 28ste BROEDVOGELINVENTARISATIE - 2005 SITUERING: Blokkersdijk is circa 100ha groot. Het reservaat ligt gekneld tussen de Zwijndrechtse industriezone,

Nadere informatie

Stichting Vogelringstation Nebularia

Stichting Vogelringstation Nebularia Stichting Vogelringstation Nebularia Jaarverslag "Stichting Vogelringstation Nebularia" is in financieel gesteund door: Natuur en Vogelwerkgroep de Krimpenerwaard Stichting Het ZuidHollands Landschap Stichting

Nadere informatie

Meetnet Urbane Soorten (MUS)

Meetnet Urbane Soorten (MUS) Meetnet Urbane Soorten (MUS) Nieuwsbrief september 2013 Het nationale stadsvogelmeetnet MUS is opgezet door Sovon Vogelonderzoek Nederland en Vogelbescherming Nederland om de aantalsontwikkeling en verspreiding

Nadere informatie

Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14. Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011

Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14. Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011 Hans Hollander 29 augustus 2011 Rapport 14 Broedvogelinventarisatie Alvernese Heide, Wijchen 2011 ir. Hans Hollander Oudelaan 2005 6605 SC Wijchen 024-6412564 hanshollander@xmsnet.nl Overige publicaties:

Nadere informatie

OVERZICHT RINGONDERZOEK STAATSBOSBEHEER TERREIN MARSWÂL CES LOKATIE C09 (ROHEL/FRIESLAND) KNAW/NIOO VOGELTREKSTATION WAGENINGEN SBB / SOVON

OVERZICHT RINGONDERZOEK STAATSBOSBEHEER TERREIN MARSWÂL CES LOKATIE C09 (ROHEL/FRIESLAND) KNAW/NIOO VOGELTREKSTATION WAGENINGEN SBB / SOVON OVERZICHT RINGONDERZOEK STAATSBOSBEHEER TERREIN MARSWÂL 2014 CES LOKATIE C09 (ROHEL/FRIESLAND) KNAW/NIOO VOGELTREKSTATION WAGENINGEN SBB / SOVON Grote bonte specht liet zich dit jaar weer vangen! Foto

Nadere informatie

BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT. door. W. Dubbeldam. 1980-80 Abw maart. X 7t. ^TJ, 6wo

BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT. door. W. Dubbeldam. 1980-80 Abw maart. X 7t. ^TJ, 6wo BIBLIOTK-EK RIJKS: VOOR OE USSELMttRPOLDcRS WERKDOCUMENT RESULTATEN VAN EEN VERKENNENDE BROEDVOGEL- INVENTARISATIE IN HET NATUURTERREIN HET HARDERBROEK door W. Dubbeldam 1980-80 Abw maart R 13381 X 7t

Nadere informatie