1 Sectie 1 - algemeen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Sectie 1 - algemeen"

Transcriptie

1 FEDERALE POLITIE Directie van de Materiële Middelen Directie van de Aankoopdienst Fritz Toussaintstraat BRUSSEL Telefoon: (02) Fax: (02) ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE TOEPASSELIJK OP DE CONTROLE VAN DE PRIJZEN EN VAN DE FACTOREN VAN FINANCIELE AARD INZAKE DE OPDRACHTEN VAN DE FEDERALE POLITIE 1 Sectie 1 - algemeen 1.1 Deze boekhoudkundige clausule heeft tot doel het voorwerp en de modaliteiten van de controle van de prijzen en van de factoren van financiële aard van een ontwerp van contract of van een contract juist te bepalen. Deze clausule is toepasselijk van zodra ze vermeld staat in het bestek, in de documenten die het vervangen en/of in het contract. 1.2 Wetgeving De prijzencontrole wordt uitgevoerd bij toepassing van artikel 88 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken De controle van de prijsherzieningsformule wordt uitgevoerd op grond van artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen en van artikel 13 van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (koninklijk besluit van 26 september 1996) Bij elke controle van de prijzen of van de prijsherzieningsformule worden alle elementen van financiële aard (sociale en fiscale wetgeving, voorschotten, borgstelling, enz...) die de controle beïnvloeden, in aanmerking genomen. 1.3 De draagwijdte van artikel 88 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 kan ontleed worden volgens hierna vermelde onderscheidingen: Verplichtingen tot het verstrekken van inlichtingen vanwege de inschrijver De inschrijvers moeten in de volgende gevallen, vóór het gunnen van de opdracht, alle nodige inlichtingen verstrekken om het onderzoek van de prijzen mogelijk te maken: in de gevallen van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uitgezonderd voor courante leveringen of voor opdrachten lager dan EUR (zonder BTW).

2 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina ongeacht de gunningswijze wanneer op grond van artikel 7, paragraaf 2 van de wet van 24 december 1993 de opdracht zonder forfaitaire prijsbepaling wordt gegund: - op grond van werkelijke uitgaven; - eerst tegen voorlopige prijzen en vervolgens tegen forfaitaire prijs, zodra de voorwaarden van de opdracht goed gekend zijn; - hetzij deels op grond van werkelijke uitgaven, deels tegen forfaitaire prijzen De verplichting dient te worden voorgeschreven in het bestek In alle andere gevallen kan het bestek bepalen dat de inschrijvers vóór de gunning van de opdracht, alle inlichtingen moeten verstrekken om de aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken. Het onderzoek van de prijzen kan alle mogelijke verificaties van de boekhoudkundige stukken en onderzoeken ter plaatse door de daartoe aangewezen ambtenaren van de aanbestedende overheid inhouden. Artikel 88, paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 voorziet tevens dat de ingewonnen inlichtingen door de aanbestedende overheid niet voor andere doeleinden mogen gebruikt worden. 2 Sectie 2 - opmaken van de kostenraming - verificatie van de boekhoudkundige stukken en controle ter plaatse 2.1 Eén exemplaar van de kostenraming moet bij elk exemplaar van de inschrijving gevoegd worden. In geval de inschrijving wordt verdeeld in verschillende offerten (bijvoorbeeld : technische offerte, prijsofferte) moet de kostenraming bij de prijsofferte gevoegd worden. 2.2 Opmaken van de kostenraming voor de ondernemingen van industriële aard De prijzen mogen de ambtshalve afgewezen kosten opgesomd in de Sectie 3 hierna genoemd, "Kosten en lasten die niet in aanmerking mogen genomen worden" niet bevatten De kostenraming vermeldt voor elk geheel en ondergeheel de aanduiding en de raming van: De hoeveelheden, gewichten of volumes en eenheidsprijzen van de te gebruiken stoffen en producten De werkelijke duur van de rechtstreekse werkuren en de overeenstemmende kosten De speciale aanvangslasten (studies, fabricage van specifieke werktuigen, enz...) De op de opdracht aan te rekenen lasten (algemene onkosten, algemene afdelingskosten, afschrijvingen, speciale risico's, enz...) De toegevoegde marge De opgave, met bedragen, van de ambtshalve afgewezen kosten bij toepassing van artikel 2.a. hiervoor. N.B.: - De eventuele op de opdracht aan te rekenen kosten aangaande de rubrieken tot hiervoor moeten onder de desbetreffende rubriek vermeld worden. - Elke van de hiervoor vermelde rubrieken wordt vervolgens onderscheiden in vaste kosten en veranderlijke kosten. De waarde van de grondstoffen die zullen verwerkt worden in de installaties van de inschrijver (aannemer) moet gescheiden worden van de waarde van de afgewerkte producen die zonder werkelijke omzetting in de levering moeten opgenomen worden. Er zal eveneens een onderscheid gemaakt worden tussen de waarde van de aankopen en deze van de herstellingen die de inschrijver (aannemer) denkt aan onderaannemers toe te vertrouwen (heeft toevertrouwd) Omschrijving van de rechtstreekse werkuren (directe werkuren) Fabricage werkuren: De lonen en bezoldigingen rechtstreeks in verband met de fabricage mogen enkel omvatten : - de lonen van producerende arbeidskrachten op gebied van fabricage, hand- of machinewerk, die rechtstreeks deelnemen aan een technisch gekwalificeerde bewerking met als resultaat het voorwerp te wijzigen of om te vormen.

3 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina 3 - de lonen en bezoldigingen voor oppuntstelling en proeven wanneer de overeenstemmende werken rechtstreeks kunnen aangerekend worden op een bepaalde bestelling en ze uitgevoerd worden door een technisch gespecialiseerd personeel dat gewoonlijk met dit werk belast wordt en deel uitmaakt van het personeel dat door de aannemer als productief beschouwd wordt. - de lonen en bezoldigingen voor controle wanneer deze laatste wordt uitgevoerd door de werkman die de fabricage volbrengt (zelfcontrole) of wanneer de controle welbepaald is, ze rechtstreeks op een bestelling wordt aangerekend. Ze moet bovendien worden uitgevoerd door een technisch gespecialiseerd personeel dat gewoonlijk met de controle belast wordt en deel uitmaakt van het personeel dat door de aannemer als productief beschouwd wordt Werkuren voor studies: De rechtstreekse bezoldigingen voor studies zijn die van de technici van de studiebureau's van wie de werktijd vatbaar is voor aanwending, controleerbaar en werkelijk aanrekenbaar op een bepaalde bestelling is. Wat deze technici betreft, zullen aantekenbladen de tijd vermelden die op iedere bestelling wordt doorgebracht Opmerking: Er wordt aangenomen dat de uitvoeringstijden van sommige verrichtingen niet kunnen uiteengezet worden in een berekening of een controle van de fabricagetijd (bijvoorbeeld : controle, proeven, schilderwerken,...). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een berekening waarbij een forfaitaire coëfficiënt wordt gebruikt "coëfficiënt van verdeelde rechtstreekse werkuren" genoemd, (x %) dat de fabricagetijden komt verhogen Bijzondere kosten die niet in aanmerking mogen worden genomen zonder omstandige rechtvaardiging De speciale kosten betreffende het contract zoals aanvangskosten, opleiding van nieuwe werknemers, kosten bij het einde van het contract, bijzondere risico's, mogen niet in aanmerking genomen worden zonder een omstandige rechtvaardiging van de noodzakelijkheid en de kostprijzen De toegevoegde marge, toepasselijk op de kostprijzen, zal maximum 9% bedragen. Die marge dekt: - de financiële lasten; - het algemene risico; - de winst van de aannemer. 2.3 Opmaken van de kostenraming voor de ondernemingen van niet industriële aard Voor dit soort onderneming mag een vereenvoudigde kostenraming worden ingediend. De voorstellingswijze ervan moet nochtans in staat stellen in de prijsstructuur de door de firma, aan de waarde van de aankopen, toegevoegde waarde te onderscheiden. Onder de door de firma toegevoegde waarde dient inzonderheid verstaan te worden de algemene afdelingskosten en/of de algemene onkosten van de firma, diverse kosten (bijvoorbeeld : verpakking, manutentie, enz...) alsmede de toegevoegde marge. In geval van twijfel mag de inschrijver steeds bijkomende inlichtingen aan de Administratie vragen alvorens zijn inschrijving in te dienen De prijzen mogen de ambtshalve afgewezen kosten opgesomd in Sectie 3 hierna, niet bevatten De toegevoegde marge zal maximum 9% bedragen. Die marge dekt: - de financiële lasten; - het algemene risico; - de winst van de aannemer. 2.4 Verificatie van de boekhoudkundige stukken en controle ter plaatse: Wanneer de aanbestedende overheid beslist de verificatie van de boekhoudkundige stukken en de controle ter plaatse uit te voeren bij een inschrijver of aannemer, wordt laatstgenoemde hiervan door de dienst voor prijsbepaling en prijsonderzoek verwittigd.

4 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina De verificatie van en de controle ter plaatse bestaat in het nazien van de componenten van de kostenraming, zowel technische als boekhoudkundige en financiële uitgaande van de algemene en van de analytische boekhouding van de onderneming. De componenten van de kostenraming die geschat zijn, worden ondermeer gecontroleerd aan de hand van: - de werkelijke boekhoudkundige en technische historische gegevens, en ook de geraamde die normaal op het ogenblik van de controle beschikbaar zijn; - de methode die gevolgd werd om de evolutie van de componenten uitgaande van deze historische gegevens te voorzien; - de factoren van algemene aard aan de hand waarvan de ramingen werden opgemaakt, zoals Planning, Programming en Budgeting die eventueel gebruikt worden, staat van de stocks en de valorisatie ervan, vergelijking met andere gelijksoortige opdrachten, de continuïteit en de samenhang (consistency) in de samenstelling van de prijzen der offerten van de firma, enz De componenten van de kostenraming zullen bovendien door de controleoverheden op volgende punten geanalyseerd worden: - de regels voor de verdeling van de onrechtstreekse (indirecte) lasten die worden toegepast volgens de structuur en de bedrijfsvoorwaarden van de firma alsmede het huidige en op gebied van tijd voorziene lastenplan; - de gegevens voor het berekenen van de afschrijving van de installaties of de uitrustingen die voor de uitvoering van de opdracht gebruikt worden; - de boekhouding van de afwijkingen in geval van vooraf geschatte kostprijzen; - de consequente en logische (consistency) toepassing van de boekhoudkundige methoden; - in het algemeen, alle uitleg en rechtvaardigingen aangaande de kosten, de prijzen, de prestaties, de voorraden, de onderaannemingen, enz... 3 Sectie 3 - kosten en lasten die niet in aanmerking mogen worden genomen De onderstaande kosten mogen niet in aanmerking worden genomen bij het opmaken van de kostenraming: Verliezen die voortkomen uit de verkoop of de ruiling van een onderdeel van het actief. Afschrijving of provisie op reeds afgeschreven, verdwenen waarden van het actief of die de waarden van de balans overtreffen. N.B.: Er bestaat geen bezwaar tegen het toepassen van een afschrijvingsmethode waarbij een provisie wordt gevormd om de kosten voor zwaar onderhoud te dragen, voor zover: - het bewijs wordt geleverd dat de kosten voor zwaar onderhoud daarop worden aangerekend, - de omvang van de aldus gevormde provisie in verhouding is met de in overweging te nemen kosten, betrekkelijk stabiel blijft en dus geen verborgen reserve vormt. Het bedrag van de wettelijke borgtochten. Afschrijving van niet gerealiseerde meerwaarden van het actief zoals de stijging van de verkoopwaarde van de grond waarop de installaties zijn gebouwd en die slechts effectief zou worden in geval van verkoop, dus van stopzetten van alle bedrijvigheid. Onstoffelijke afschrijvingen die voortspruiten uit: - kosten voor lopende en/of niet verkochte studies; - fusiekosten; - kosten voor kapitaalverhoging. Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen.

5 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina 5 Verliezen, geleden of te voorzien op andere opdrachten en provisies om dergelijke verliezen op te slorpen. Belastingen op het inkomen en de winsten van het bedrijf EN/OF van zijn personeel EN/OF van zijn kaders, beheerders en andere. Dividenden, tantièmes, verdeelde winsten en premies en vergoedingen die er de aard van hebben. Premies betreffende levensverzekeringscontracten waarvan de leverancier EN/OF zijn personeel of zijn vertegenwoordigers rechtstreeks of onrechtstreeks rechthebbenden zouden zijn. Kosten voor geschillen en financiële gevolgen van gerechtelijke veroordelingen EN/OF administratieve beslissingen, genomen tegen de inschrijver wegens onwettige activiteiten. Boeten, contractueel opgelopen door de inschrijver jegens de Federale Politie en alle andere medecontracterenden. Commissielonen en gratificaties betreffende het bekomen van of het onderhandelen over een opdracht. Aandeel ten laste van de inschrijver in de kosten van tegenexpertise of werking van verzoeningscomités. Kosten voor het inwinnen van twijfelachtige schuldvorderingen die niet in verband staan met het beoogde contract. Financiële kosten die geen normale werkingskosten zijn (bankkosten, agio's). De financiële lasten van leningen op korte, middellange of lange termijn zijn in de toegevoegde marge begrepen. Kosten voor organisatie en herorganisatie, andere dan die welke onmisbaar zijn voor de uitvoering van het contract in kwestie. Provisies en reserves voor onvoorziene omstandigheden. De bijzondere risico's eigen aan het contract dit wil zeggen het gevaar van verlies dat het bedrijf ingevolge de uitvoering van de prestatie loopt in de diverse sectoren van zijn industriële activiteiten, mogen echter in aanmerking worden genomen binnen de volgende perken: - de verzekeringspremies door het bedrijf betaald om een dergelijk risico te dekken, voor zover het risico niet overdreven wordt gedekt, - of de provisies voor zelfverzekering voor zover het bedrag ervan niet hoger ligt dan de premies die mogen voorzien worden door de buitenorganismen om dezelfde risico's te dekken. Het algemene risico van het bedrijf en de bijzondere risico's andere dan die welke eigen zijn aan het contract, zullen in alle geval worden afgewezen. Kosten voor onderhoud, compensatie van de waardevermindering en alle kosten betreffende de boventallige exploitatiemiddelen. De kosten betreffende de exploitatiemiddelen die een normale depanneerreserve uitmaken, mogen echter wel in aanmerking worden genomen. Kosten voor geschillen en financiële gevolgen van processen, aanhangig gemaakt tussen de inschrijver en één of meer klanten of leveranciers en waarbij de inschrijver werd veroordeeld of zijn eis werd afgewezen. De kosten betreffende processen tussen de inschrijver en de Belgische Staat, waarvoor de inschrijver in het gelijk werd gesteld en die betrekking hebben op het contract in kwestie of op contracten, beëindigd vóór de beslissing, kunnen in aanmerking worden genomen. De kosten voor processen betreffende andere contracten, inzonderheid die gesloten met particulieren, worden beschouwd als aangerekend op de betrokken contracten of ten minste op de betrokken contractanten. Ontvangst- en representatiekosten, behalve die welke voortspruiten uit contacten die onmisbaar zijn om het contract te verwezenlijken, voor zover zij binnen redelijke perken blijven. Behoudens het wel bepaalde geval waarin het bestek de verblijfs- en overnachtingskosten van het personeel van de Administratie ten laste van de leverancie legt, worden die kosten door de aabestedende overheid zelf gedekt jegens zijn personeel en mogen zij dus niet voorkomen in de prijssamenstelling die de leverancier voorlegt.

6 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina 6 Elke uitzondering op deze regel is verboden, want in dat geval worden dezelfde kosten tweemaal aangerekend. Kosten voor handelsreclame. Kosten voor de verkoop- en distributiediensten van de inschrijver (aannemer) die geen betrekking hebben op het contract. 4 Sectie 4 - prijsherzieningsformule 4.1 Algemeen Het artikel 13, paragraaf 3 van de algemene aannemingsvoorwaarden regelt de prijsherziening in geval van wijziging in België van de heffingen zoals tol- en accijnsrechten die in de opdracht tussenkomen. De toepassing van de BTW op het bedrag van de opdrachten blijft evenwel onderworpen aan de vigerende wetgeving en reglementering op het ogenblik dat de BTW vorderbaar is Het artikel 13, paragraaf 1 voor de opdrachten van werken en paragraaf 2 voor de opdrachten van leveringen en diensten bepaalt dat het contract voorziet of kan voorzien naargelang het geval in de prijsherziening aan de hand van verschillende elementen zoals lonen, sociale lasten, prijzen der grondstoffen en/of materialen-prijzen of de wisselkoersen Het artikel 13, paragraaf 4 geeft de berekening van de prijs, vatbaar voor herziening, van de prestaties die tijdens een aan de aannemer te wijten periode van vertraging worden uitgevoerd Het artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de maatregelen voor economisch herstel bepaalt dat: - de prijsherzieningsclausules een structuur moeten opgeven die de werkelijke kostprijzen vertegenwoordigen en berusten op parameters (indices) in verband met deze kostprijzen, - deze herzieningsformules een vast gedeelte van ten minste 20 % moeten bevatten, behoudens afwijking van de Minister van Economische Zaken Het artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en het artikel 13, paragraaf 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden voorzien de controle door de Administratie van het bestaan van een herzieningsformule in de contracten van onderaanneming wanneer het contract dat de leverancier of aannemer aan de Administratie bindt een dergelijke formule bevat. 4.2 Herzieningsclausule - Beginselen De herzieningsclausule wordt voorzien in het bestek, in de offerteaanvraag of in de documenten die ze vervangen, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, indien naar de algemene aannemingsvoorwaarden verwezen wordt Deze herzieningsformule dient door de inschrijver voorgesteld te worden. Zij moet beantwoorden aan de voorschriften van artikel 57 van voornoemde wet van 30 maart 1976, waarbij de prijzen, waarvan de formule de structuur weergeeft, aan de bepalingen van artikel 2.a. van de Sectie 2 van deze clausule moeten beantwoorden In geval van de schatting van de totale kostprijs van een aankoop (inzonderheid geval van de programma's) zal de vergelijking van de offerten berusten op de elementen van de door de inschrijver voorgestelde herzieningsformule De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor alvorens de aannemer aan te wijzen eventueel aan de hand van de verificatie van de boekhoudkundige stukken en de controle ter plaatse de componenten van de door de inschrijver voorgestelde formule geheel of deels te onderzoeken en de componenten, die onaanvaardbaar worden geacht ingevolge de resultaten van deze controle, te wijzigen. Indien de kennisgeving van de opdracht plaats vindt voordat de resultaten van deze controle gekend zijn, verbindt de aannemer zich ertoe als contractuele herzieningsformule aan te nemen die welke zou vastgesteld zijn wanneer resultaten van de controle zouden gekend zijn.

7 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina In principe wordt een prijsherzieningsclausule enkel ingelast voor de opdrachten waarvan de uitvoeringstermijn meer dan één jaar duurt. 4.3 Herzieningsclausule - Structuur en componenten In principe, doen de elementen van een prijsherzieningsformule zich voor als volgt: P = Po (a + b M b + c Mc +... i Mi... + n S ) Mb/o Mc/o Mi/o So De elementen van deze formule zijn in dit geval : P = herziene prijs (of te factureren); Po = contractuele basisprijs Coëfficiënten : hun som is gelijk aan 1. a = vaste coëfficiënt. Voor de contracten die onder toepassing vallen van de wet van 30 maart 1976 bedraagt de minimale waarde van deze coëfficiënt 0,20 behoudens afwijking. b, c,... i.. = vaste coëfficiënten toegekend aan ieder der prijselementen die betrekking hebben op de grondstoffen of materialen. N = vaste coëfficiënt toegekend aan het element "lonen + sociale lasten" Indices : Mb/o, Mc/o, Mi/o, So, Mb, Mc, Mi, S : Deze indices vertegenwoordigen een juiste bepaling van de evolutie van de samenstellende kosten van de prijs. De indices M hebben in principe betrekking op de samenstellende delen inzake grondstoffen (materialen) van de prijs, de index S slaat op de lonen en sociale lasten. Deze indices moeten juist bepaald worden en zo mogelijk verwijzen naar officiële publicaties of van officiële aard gepubliceerd door diverse organismen (Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Ministerie van Openbare Werken, VBO, FABRIMETAL, enz...) Zowel de keuze van de coëfficiënten als die van de indices moeten zoveel mogelijk beantwoorden aan de werkelijkheid van de kosten. Het spreekt vanzelf dat de vaste coëfficiënt toegekend aan het onveranderlijke deel van de formule de winstmarge bevat Leestijd Onder leestijd dient verstaan te worden het ogenblik waarop de waarde van een index wordt vastgesteld door bepaling van een datum of periode De indices bepaald door de index "/o" zijn de indices die worden gelezen in de publicaties waarnaar de inschrijver (aannemer) zich richt uiterlijk op het ogenblik van het indienen van de offerten. Deze leestijd moet overeenstemmen met het ogenblik waarop de waarde van de elementen voor de prijsvaststelling bij het opmaken van de offerte en die tussenkomen in de voorgestelde herzieningsformule, werd bepaald De leestijden van de indices M of S, dit wil zeggen die welke dienen om de evolutie te meten van de bestanddelen van de prijs die in de formule voorkomen, zijn deze die overeenstemmen met de datum waarop de kosten met betrekking tot die bestanddelen werden opgelopen. Bijvoorbeeld, indien het ogenblik van de vaststelling van de herziene prijs P wordt bepaald op de datum van aanbieding ter kwalitatieve keuring, zal de leestijd van de indices deze datum zijn min een bepaald aantal maanden overeenstemmend met: - voor de grondstoffen, het ogenblik waarop hun prijs wordt bepaald hetzij door uitgang uit het magazijn (systeem FIFO of LIFO) of het ogenblik waarop de prijs wordt bepaald door een vaste aankoop of door een aankoop op termijn, - voor de lonen, het gemiddelde punt waarop de uren gepresteerd worden Het spreekt vanzelf dat het verlenen van voorschotten en/of betalingen in mindering de leestijd van deze indices kan beïnvloeden xxxxx-----

Bestek MRMP-S/AC Nr 14SC040 Bijlage N Pagina 1

Bestek MRMP-S/AC Nr 14SC040 Bijlage N Pagina 1 Pagina 1 Algemene boekhoudkundige clausule toepasselijk op het onderzoek van de prijzen en van de factoren van financiële aard inzake de opdrachten van Defensie (Juli 2013) Sectie 1. Algemeen 1. Deze boekhoudkundige

Nadere informatie

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent

Nieuwe regelgeving: plaatsing. Veronique Libbrecht Gent Nieuwe regelgeving: plaatsing Veronique Libbrecht 28-03-2013 Gent Situering Nieuwe regelgeving inzake overheidsopdrachten Basiswet: Wet 15 juni 2006 Uitvoeringsbesluiten: KB Plaatsing 15 juli 2011 KB uitvoeringsregels:

Nadere informatie

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS Inhoudstafel Index van de voornaamste afkortingen wetgevend en reglementair kader... 13 Voorwoord... 15 DEEL I OVERSCHOUWEN VAN DE OVERHEIDSOPDRACHTEN REGLEMENTERING DE PRINCIPES EN DE TOEPASSELIJKE REGELS

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43E/LOG/overname laurieren/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43E/LOG/overname laurieren/vw-ms overname van laurieren

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT. 43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms ), AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43B/LOG/overname politiemobiel/vw-ms overname van een

Nadere informatie

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2

SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING. samenvatting nieuwe wetgeving... 1. Wetteksten... 2. Drempels bestek en gunningswijze... 2 SAMENVATTING NIEUWE WETGEVING Inhoudstafel samenvatting nieuwe wetgeving... 1 Wetteksten... 2 Drempels bestek en gunningswijze... 2 Drempels europese publicatie... 3 Termijnen voor het indienen van offerte/kandidatuur...

Nadere informatie

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN

A. ALGEMENE BEGINSELEN IN ZAKE OVERHEIDSOPDRACHTEN Hoofdstuk V GOEDEREN INLEIDING OVERHEIDSOPDRACHTEN BEHEER EN BESCHIKKING VAN GOEDEREN WERKEN AAN GEBOUWEN PREMIES EN SUBSIEDIES SCHENKINGEN, LEGATEN EN STICHTINGEN 2. OVERHEIDSOPDRACHTEN 504. De kerkfabriek

Nadere informatie

Raamcontract Financieel economische ondersteuning

Raamcontract Financieel economische ondersteuning Vlaamse Overheid Departement Diensten voor het Algemeen Regeringsbeleid Stafdienst voor de Vlaamse Regering Kenniscentrum Publiek Private Samenwerking... Algemene offerteaanvraag Bestek nr. PPS/2008/008

Nadere informatie

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL

MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MAATSCHAPPIJ VOOR INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL M.I.V.B. Speciale Studiedienst Koningsstraat 76 1000 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. MIVB/SSD/1400 RAAMOVEREENKOMST VOOR VERSTERKING VAN PERRONNEUZEN

Nadere informatie

bestek nummer: blad nummer 1/5

bestek nummer: blad nummer 1/5 bestek nummer: 2011 021 01 blad nummer 1/5 OPDRACHTGEVER: OPDRACHT: WZC DE LINDE Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem UITBREIDEN BESTAAND WOON- EN ZORGCENTRUM Lindestraat 16, 9790 Wortegem-Petegem PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 337

BIJZONDER BESTEK NR. 337 OPENBAAR CENTRUM VOOR MAATSCHAPPELIJK WELZIJN VAN SINT-GILLIS BIJZONDER BESTEK NR. 337 AFWIJKINGEN Zie A, I, 5. VOORWERP VAN DE OPDRACHT. De opdracht heeft betrekking op de levering en indienststelling

Nadere informatie

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN

ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING OPDRACHT TOT EVALUATIE VAN DE ALGEMEEN DIRECTEUR VAN DE POM OOST-VLAANDEREN ALGEMENE ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN EN VOORWAARDEN VAN EEN OVERHEIDSOPDRACHT VAN

Nadere informatie

CONCORDANTIETABEL VOOR HET

CONCORDANTIETABEL VOOR HET CONCORDANTIETABEL VOOR HET KONINKLIJK BESLUIT VAN 14 JANUARI 2013 Algemene bepalingen KB Uitvoering 14.01.2013 KB 26.09.1996 AUR KB 26.09.1996 bijlage - AAV Artikel 1: inleidende bepaling Artikel 2: definities

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. 1431

BIJZONDER BESTEK NR. 1431 MAATSCHAPPIJ VOOR HET INTERCOMMUNAAL VERVOER TE BRUSSEL MIVB KONINGSTRAAT 76 1000 BRUSSEL (1) BIJZONDER BESTEK NR. 1431 Aanpassing van het bovengrondse net Kleine reparaties aan de halten en beddingen

Nadere informatie

Uitnodiging tot inschrijving

Uitnodiging tot inschrijving Raad van de Europese Unie Secretariaat-generaal Uitnodiging tot inschrijving Aanbesteding UCA-17/009 Gunning via onderhandelingen Huur van een schietbaan Het secretariaat-generaal van de Raad van de Europese

Nadere informatie

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER

Ets VIELLEVOYE SA Division TOLFER Ets VIELLEVOYE Division TOLFER ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN GELDIG VANAF 1 januari 2016 1 Artikel 1: Toepassingsgebied Deze algemene verkoopvoorwaarden (AVV) gelden voor alle producten die door de Ets.

Nadere informatie

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG

VOETBALTERREIN GELEGEN STOKKELSESTEENWEG Openbare Werken 1 Administration communale de WOLUWE-SAINT-PIERRE Charles Thielemanslaan 93 1150 BRUSSEL Gemeentebestuur van SINT-PIETERS-WOLUWE : 02.773.06.24 : 02.773.18.19 : mvaneechaute@woluwe1150.irisnet.be

Nadere informatie

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS

BESCHRIJVEND DOCUMENT C/LOG/overname opligger/vw-ms AFWIJKINGEN VAN DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS Stadsbestuur Sint-Niklaas Grote Markt 1 9100 Sint-Niklaas Dienst logistiek Tel. 03 778 35 51 veerle.weyers@sint-niklaas.be BESCHRIJVEND DOCUMENT 2014-43C/LOG/overname opligger/vw-ms overname van een opligger

Nadere informatie

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36

Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1. Artikel 1 Omzetting 1. Artikel 2 Definities 10. Artikel 3 Belasting over de toegevoegde waarde 36 Basisboek Artikelsgewijze Kaft 3 afl 15.book Page 7 Tuesday, July 15, 2014 11:29 AM INHOUDSTAFEL Hoofdstuk 1. Algemene bepalingen 1 Artikel 1 Omzetting 1 Artikel 2 Definities 10 Artikel 3 Belasting over

Nadere informatie

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België

UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België UITVOEREN VAN WERKEN IN BELGIE Contracteren met de overheid de overheidsopdracht in België NKVK 13 oktober 2015 Lore Derdeyn Overzicht A. Overheidsopdracht B. Toepasselijke reglementering C. Vindplaats

Nadere informatie

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438

Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1. Bijzonder Bestek nr. 1438 Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1035 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1438 Net RAAMOVEREENKOMST VOOR ONDERHOUDSWERKEN VAN SIGNALISATIE VOOR BLINDEN EN

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding

OFFERTEFORMULIER. AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016. open aanbesteding AANLEG VAN HET VICTORIA REGIAPARK IN GENTBRUGGE/GENT Besteknummer GD 09/2016 open aanbesteding OFFERTEFORMULIER Belangrijk: dit offerteformulier dient volledig te worden ingevuld.. Het totaalbedrag (excl.

Nadere informatie

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK

Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK Algemene voorwaarden BEDRIJFSSCHADE NA MACHINEBREUK S.A. AVISE N.V. Avenue de Fré - Defrelaan 139 prod@avise.be 1180 Bruxelles Brussel claims@avise.be T : +32/2 340.66.66 Ent - ond n 861.095.328 F : +32/2

Nadere informatie

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil

BESTEK. FED_2013_OPS_OPZB_medische diensten. Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil BESTEK Overeenkomst tot het verlenen van medische diensten ten voordele van de medische coördinaitie van Fedasil ONDERHANDELINGSPROCEDURE ZONDER BEKENDMAKING AANBESTEDENDE OVERHEID LEIDENDE DIENST FEDASIL,

Nadere informatie

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis.

Het verstrekken van deze documenten gebeurt bij wijze van inlichting, zonder enige verbintenis. ALGEMENE VOORWAARDEN TOEPASSINGSGEBIED Deze voorwaarden zijn van toepassing op elke overeenkomst waarbij Arcotec bw vzw zich verbindt t.o.v. zijn medecontractant. Deze voorwaarden hebben altijd voorrang

Nadere informatie

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG

INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG BV/PDT/juli 2013 INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON RENOVATIE VAN 22 KAMERS EN GANG OFFERTEFORMULIER VOOR AANNEMINGEN VAN WERKEN BESTEK NUMMER: 2016-1 IN OPDRACHT VAN: INTERNAAT MARIAVREUGDE BORGLOON Nieuwland

Nadere informatie

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt

Overheidsopdracht CDC Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk van België die geolokalisatie en navigatie mogelijk maakt Nationaal Geografisch Instituut Instelling van openbaar nut Onder voogdijtoezicht van de Minister van Landsverdediging Overheidsopdracht CDC 13-05 Het ter beschikking stellen van een digitaal wegennetwerk

Nadere informatie

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11

Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 INHOUD Wegwijzer Inhoud 1 Voorwoord 9 Inleiding 11 Hoofdstuk 1: Toepassingsgebied van de wetgeving overheidsopdrachten 1 1 Welke aanbestedende overheden zijn aan de wet onderworpen? 1 1.1 Onderworpen overheden

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest

DEEL III: OFFERTEFORMULIER. : Diverse gebouwen van de Vlaamse Overheid in Vlaanderen en in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL Domein Werk Besteknummer : Diverse gebouwen

Nadere informatie

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde

Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1. Afdeling I Inleidende bepaling 1. Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde INHOUDSTAFEL Hoofdstuk I Algemene bepalingen 1 Afdeling I Inleidende bepaling 1 Art. 1: omzetting richtlijn 1 Afdeling II Definities en toepassing belasting over de toegevoegde waarde Art. 2: definities

Nadere informatie

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE

RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE RAAMCONTRACT VOOR OPDRACHT VAN DIENSTEN: ENERGIEDESKUDIGE TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010

VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP. Rapport inzake jaarstukken 2010 VOORBEELD JAARREKENING B.V. TE HOOFDDORP Rapport inzake jaarstukken 2010 INHOUDSOPGAVE Pagina RAPPORT 1 Opdracht 3 2 Samenstellingsrapport 3 3 Resultaat 4 4 Financiële positie 6 JAARREKENING 1 Balans per

Nadere informatie

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW

KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW KATHOLIEKE BASISSCHOOL VAN ZEMST VZW Project Verbouwing en vernieuwing van sanitaire installaties met inbegrip van installaties voor regenwaterrecuperatie. Kadaster Zemst 1e afdeling, sectie B, nummer

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 18 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Studie en Advies Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk

Nadere informatie

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers

Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Modelbepalingen erkenning van onderaannemers Dit document werd goedgekeurd op het Vlaams Samenwerkingsforum Overheidsopdrachten van 17 maart 2016. Inhoud 1 Beroep op onderaanneming bij overheidsopdrachten:

Nadere informatie

DEEL III: OFFERTEFORMULIER

DEEL III: OFFERTEFORMULIER 44 DEEL III: OFFERTEFORMULIER VLAAMSE OVERHEID Agentschap voor Facilitair Management Afdeling Bouwprojecten Boudewijngebouw Boudewijnlaan 30 - bus 60 1000 BRUSSEL OFFERTEFORMULIER Domein Adres Werk Besteknummer

Nadere informatie

Overheidsopdrachten - betalingsregels

Overheidsopdrachten - betalingsregels 15.01.2015 Overheidsopdrachten - betalingsregels Deze nota probeert de belangrijkste betalingsregels die gelden bij overheidsopdrachten voor werken samen te vatten voor de opdrachten waarvoor een bekendmaking

Nadere informatie

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06

Agentschap Wegen en Verkeer Afdeling Expertise Verkeer en Telematica. Bestek 1M3D8N/15/06 Bijlage 1: offerteformulier Agentschap Wegen en erkeer Afdeling Expertise erkeer en Telematica Dossiernr : MDN/62 Bestek 1M3D8N/15/06 Omschrijving opdracht: Tellen van het vervoer van gevaarlijke stoffen

Nadere informatie

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB

Omzendbrief Overheidsopdrachten Art. 30 TMB Omzendbrief. - Overheidsopdrachten. - Tijdelijke of mobiele bouwplaatsen. - Veiligheids- en gezondheidsplan - Praktische richtlijnen met betrekking tot de documenten die in toepassing van artikel 30, tweede

Nadere informatie

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1)

RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) RAAMCONTRACT DAKWERKEN BETONHERSTELLINGEN SCHRIJNWERK (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

Nadere informatie

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES

UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES UITVOERINGSVOORWAARDEN VAN ONZE PRESTATIES 1. Omschrijvingen Companywriters : De Besloten Vennootschap met Beperkte Aansprakelijkheid, waarvan de vennootschapszetel gevestigd is te 4600 Wezet (Visé) (België),

Nadere informatie

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken?

Informatiesessie. Vraag 1 : Hebben de kandidaten de mogelijkheid om het vernoemd contract te bekijken? Federale Overheidsdienst FINANCIEN Brussel, 14 mei 2014 Stafdienst Logistiek Koning Albert II-Laan, 33 - Brussel Afdeling aankoop Openbare aanbesteding voor assistentie aan de bouwheer (AB) in het kader

Nadere informatie

Inleiding. De overheidsopdrachten van de gemeente. De overheidsopdrachten van de gemeente. Inleiding

Inleiding. De overheidsopdrachten van de gemeente. De overheidsopdrachten van de gemeente. Inleiding De overheidsopdrachten De plaats van de gemeentemandataris in het beslissingsproces Yves CABUY Attaché bij het Ministerie van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Bestuur Plaatselijke Besturen Inleiding

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER Perceel 1

OFFERTEFORMULIER Perceel 1 BESTEK HOUDENDE DE VOORWAARDEN VOOR HET AANSTELLEN VAN EEN NOTARIS MET BETREKKING TOT DE DIENSTEN VAN JURIDISCHE AARD TEN BEHOEVE VAN DE STAD GENT Open offerteaanvraag met bekendmaking OFFERTEFORMULIER

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last?

De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? De wet op de overheidsopdrachten: uitdaging of last? Jo Swartenbroekx Hoofdapotheker UZ Antwerpen PUO 4 oktober 2011 Wet op de overheidsopdrachten Wet op overheidsopdrachten is meer dan Europese aanbesteding

Nadere informatie

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17

Woord vooraf 3. Inleiding 15. HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17. Afdeling 1. Inleidende bepaling 17. Art. 1: omzetting richtlijn 17 KB plaatsing overheidsopdrachten goed.fm Page 5 Friday, October 21, 2011 9:36 AM INHOUDSOPGAVE Woord vooraf 3 Inleiding 15 HOOFDSTUK 1. Algemene bepalingen 17 Afdeling 1. Inleidende bepaling 17 Art. 1:

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 )

BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) BB nr. 2700/2010/02/01 1 BRUSSELSE GEWESTELIJKE HUISVESTINGSMAATSCHAPPIJ BIJZONDER BESTEK VOOR DE AANBESTEDINGEN VAN WERKEN BGHM / B 97 w ( Ed.15.05.1997 ) DEEL EEN - A - Lijst van afwijkingen Lijst der

Nadere informatie

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net

Bijzonder Bestek nr Raamovereenkomst voor de signalisatie voor blinden en slechtzienden in verschillende stations van het net BRUSSELS HOOFDSTEDELIJK GEWEST Mobiel Brussel (B.U.V.) Directie Infrastructuur van het Openbaar Vervoer C.C.N. Vooruitgangstraat,80 (bus 1) 1030 BRUSSEL 1 Bijzonder Bestek nr. 1348 Raamovereenkomst voor

Nadere informatie

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER

Driesstraat Bornem OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0888-1 IN OPDRACHT VAN: VOORWERP OPDRACHT: GEBOUW / LIGGING: PERCEEL: vzw Katholieke Scholen Groot-Bornem Driesstraat 10 2880 Bornem Verantwoordelijke inrichtende macht : dhr Frans De Laet

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap

BIJZONDER BESTEK WERKEN OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING. GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap BIJZONDER BESTEK VOOR DE OVERHEIDSOPDRACHT VOOR WERKEN MET ALS VOORWERP OOSTENDE SYNTRA WEST - NIEUWBOUW HOTELSCHOOL OPEN AANBESTEDING Opdrachtgevend bestuur GO! onderwijs van de Vlaamse Gemeenschap Ontwerper

Nadere informatie

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door

TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door RAAMCONTRACT GROENONDERHOUD TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen, hierbij vertegenwoordigd door hierna genoemd AG Vespa EN:,

Nadere informatie

I.P.V. vzw : Waarderingsregels

I.P.V. vzw : Waarderingsregels I.P.V. vzw : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels

I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels I.P.V.-I.F.P. : Waarderingsregels De waarderingsregels worden vastgesteld in overeenstemming met de bepalingen van het Koninklijk Besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen.

Nadere informatie

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk

Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk DEEL E. FERTEFORMULIER Autonoom Gemeentebedrijf STADSPLANNING ANTWERPEN Herinrichting Hollebeekvallei te Hoboken/Wilrijk Bestek: AGSTAN/OD/SP/HB/BE02 Programma Openbaar domein/strategische Projecten (natuurlijke

Nadere informatie

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw

Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw OFFERTEFORMULIER. Project : VTS-site Collegestraat en O.L.V. plein 9100 Sint-Niklaas Bijzonder bestek nr. : Perceel nr. : Bouwrijp maken en strippen van het gebouw Bouwheer INTERWAAS Lamstraat 113 9100

Nadere informatie

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN

AANBESTEDENDE OVERHEID POM OOST-VLAANDEREN Bestek DRG 2 2011-01-31 1 ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG BESTEKNUMMER DRG 2 OPDRACHT VAN AANNEMING VAN DIENSTEN VAN ARCHITECTEN EN BOUWKUNDIGEN VOOR HET DUURZAAM BOUWEN VAN EEN DOORGANGSGEBOUW IN MALDEGEM ALGEMENE

Nadere informatie

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten)

- Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Ref. Ares(2014)1829175-04/06/2014 - Administratieve bijlage - NL-Petten: de terbeschikkingstelling van uitzendkrachten voor JRC-IET (locatie te Petten) Aankondiging van een opdracht: 2014/S 105-184206

Nadere informatie

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994;

Gelet op de artikelen 127, 128, 135, 136, 163, 166 en 178 van de gecoördineerde grondwet van 17 februari 1994; Collegebesluit nr. 07/484 13 december 2007 Besluit houdende de toekenning van de elfde verlenging van de uitvoeringstermijn, de goedkeuring van de verrekeningen nr. 11 (in meer) en het afsluiten van een

Nadere informatie

GESCHIKTMAKINGSWERKEN

GESCHIKTMAKINGSWERKEN Opdrachtgever: VZW KATHOLIEK SECUNDAIR ONDERWIJS REGIO TESSENDERLO Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo Project: SCHOOLCOMPLEX PIUS X COLLEGE Stationsstraat 125 3980 Tessenderlo GESCHIKTMAKINGSWERKEN PERCEEL

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK VM/B 97

BIJZONDER BESTEK VM/B 97 VLAAMSE MAATSCHAPPIJ VOOR SOCIAAL WONEN. KOLONIENSTRAAT 40 1000 BRUSSEL BIJZONDER BESTEK VM/B 97 van toepassing op de overeenkomsten inzake werken afgesloten door de sociale huisvestingsmaatschappijen

Nadere informatie

EUR JAARREKENING IN EURO

EUR JAARREKENING IN EURO 40 EUR JAARREKENING IN EURO (2 decimalen)... zijn / zijn niet VERKLARING BETREFFENDE EEN AANVULLENDE OPDRACHT VOOR NAZICHT OF CORRECTIE werd XXX / werd niet * BALANS NA WINSTVERDELING ACTIVA VASTE ACTIVA

Nadere informatie

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren

CONTRACT De tweede genoemde verbindt zich ertoe om de opdrachten met alle vereiste zorg en ijver uit te voeren CONTRACT TUSSEN DE ONDERGETEKENDEN : 1 hierna genoemd «EERSTGENOEMDE» EN 2... hierna genoemd «TWEEDE GENOEMDE» ARTIKEL 1 : VOORWERP 1.1. De eerstgenoemde vertrouwt aan de tweede genoemde transport opdrachten

Nadere informatie

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder:

HOOFDSTUK I.- Definities. Artikel 1.- Voor de toepassing van dit besluit wordt verstaan onder: Koninklijk besluit van 30 januari 2003 tot vaststelling van de criteria, de voorwaarden en de nadere regels voor de toekenning van de toelage tot ondersteuning van acties die betrekking hebben op de bevordering

Nadere informatie

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1)

RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) RAAMCONTRACT ALGEMENE BOUWWERKEN DAKWERKEN ELEKTRICITEIT SANITAIR EN CENTRALE VERWARMING (1) TUSSEN: Het Autonoom Gemeentebedrijf Vastgoed en Stadsprojecten Antwerpen, Generaal Lemanstraat 55, 2018 Antwerpen,

Nadere informatie

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) :

De Vennootschap (Handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel) : Provincie Stad Aanbestedende overheid Benaming van de opdracht Limburg Sint-Truiden Wegen en Verkeer Limburg Aanpassing N3 Rotonde Stayen OFFERTEFORMULIER De ondergetekende (Naam en voornaam) : Hoedanigheid

Nadere informatie

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten

offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten offerteformulier Overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten openbare aanbesteding Opdracht: Aanstellen van een aannemer voor de werken renovatie administratieve lokalen en kleutersanitair

Nadere informatie

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345

Selectiedocument met het oog op de oproep tot kandidaatstelling inzake bestek CD000345 Digipolis - opdrachthoudende vereniging Generaal Armstrongweg 1 B 2020 Antwerpen Tel.++32 3 338 76 11 Fax ++32 3 338 79 00 http://www.digipolis.be - aankoop@digipolis.be Selectiedocument met het oog op

Nadere informatie

Wetboek van de inkomstenbelastingen 1992, titel III, hoofdstuk II, afdeling III, onderafdeling 4. Ondernemingen die investeren in een raamovereenkomst voor de productie van een audiovisueel werk Art. 194ter.

Nadere informatie

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking

CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking CO-PRODUCTIE-OVEREENKOMST PODIUMKUNSTEN Model artistieke samenwerking De ondergetekenden: 1 (naam en rechtsvorm) woonplaats: OF waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te ingeschreven in de Kruispuntbank

Nadere informatie

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst

Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6. Sinte Annalaan 41 bus Aalst Daenshuis Uitbreiding en verbouwing van een WGC Offerteformulier Blz.: O. 1 van 6 BESTEK NUMMER: IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK / PERCEEL: 1407 Bouw en afwerking Wijkgezondheidscentrum Daenshuis

Nadere informatie

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR

EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR naam :... M.A.R. Uittreksel uit de minimumindeling van het algemeen rekeningenstelsel KLASSE 1 : EIGEN VERMOGEN, VOORZIENINGEN VOOR RISICO'S EN KOSTEN, SCHULDEN OP MEER DAN EEN JAAR 10 Kapitaal 100 Geplaatst

Nadere informatie

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014.

SIBELGA. Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid. Boekjaar 2014. 13.10.2014 S 847 SIBELGA Intercommunale vereniging die de vorm heeft aangenomen van een coöperatieve vennootschap met beperkte aansprakelijkheid Boekjaar 2014 REKENINGEN OP 30 JUNI Toelichting bij de actieve

Nadere informatie

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten;

Gelet op de wet van 15 juni 2006 betreffende de overheidsopdrachten en sommige opdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten; Algemeen Reglement van de Opdrachtencentrale van de intercommunale Interfin voor de aankoop van energie ten behoeve van de Plaatselijke besturen van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest Gelet op de wet van

Nadere informatie

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant

Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant B A R T V A N D E K E R C K H O V E A R C H I T E C T E N V E N N O O T S C H A P Lot 2 dakrenovatie gebouw 3 werkplaats bouw, werkplaats logistiek en gebouw 15 schoolrestaurant Offerteformulier voor aanneming

Nadere informatie

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk.

Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. BESTEK ref / Georges-Henri Park : Georges Henripark: hekken en poorten in siersmeedwerk. Overheidsopdracht voor leveringen met het doel de levering van een omheining in siersmeedwerk met de toegangshekken

Nadere informatie

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP

BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP BESTEK N 17/01 VOOR EEN OPDRACHT VOOR DIENSTEN MET ALS VOORWERP Het aanstellen van een leverancier voor de installatie van een waterbehandelingssysteem Offerteaanvraag BIV 1 INHOUD INHOUD...2 I. VOORAFGAANDELIJK...3

Nadere informatie

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ

OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ OPENBARE AANBESTEDING BIJZONDER BESTEK Nr. 2008/ADOV/JDOO/KLEDIJ Onderwerp: onderhoud van de werkkledij en het linnen van de Elishout-Coovi-campus, E. Gryzonlaan 1 te 1070 Brussel (Anderlecht), gedurende

Nadere informatie

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1

COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN. Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten. Advies van 9 december 2015 1 COMMISSIE VOOR BOEKHOUDKUNDIGE NORMEN Advies 2015/9 Boekhoudkundige verwerking van geactiveerde intercalaire interesten Advies van 9 december 2015 1 I. Inleiding 1. In onderhavig advies wordt beoogd de

Nadere informatie

Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer:.

Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer:. 1 ARBEIDSOVEREENKOMST - HANDELSREIZIGER Tussen de ondergetekenden : En, De werkgever Inschrijving in het rijksregister onder het nummer:.. Nationaliteit:.. Arbeidskaart: Vrijgesteld Nodig 1 Dimona nummer:.

Nadere informatie

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen

Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen PROVINCIE ANTWERPEN OFFERTEFORMULIER Plaatsen van vuilroosters, zandvang en aanpassing constructie op de onbevaarbare waterlopen van 2 de categorie in de Provincie Antwerpen Gebruikte eenheid in het inschrijvingsbiljet:

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V.,

ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY. 1. Definities/begripsbepalingen. Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., ALGEMENE VOORWAARDEN AGILE MARKETING AGENCY 1. Definities/begripsbepalingen Agile Marketing Agency: Agile Marketing Agency B.V., Klant: Elk natuurlijk of rechtspersoon aan wie Agile Marketing Agency een

Nadere informatie

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN

Boekhoudplan. KLASSEN en ONDERKLASSEN Boekhoudplan KLASSEN en ONDERKLASSEN Balansrekeningen KLASSE 1 KLASSE 2 KLASSE 3 KLASSE 4 FONDSEN EN PROVISIES VAN DE MAATSCHAPPELIJKE ZEKERHEID VASTGELEGDE MIDDELEN FINANCIELE REKENINGEN REKENINGEN VAN

Nadere informatie

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER

AGION V.O. 11712.1.2 Bestek nr. 0915 RENOVATIE BUITENSCHRIJNWERK OFFERTEFORMULIER BESTEK NUMMER: 0915 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: Katholiek Onderwijs Gent-Zuid Lange Violettestraat 29 9000 GENT tel: 09/ 225 47 44 fax: 09/ 223 49 38 Onze-Lieve-Vrouwcollege Langestraat 66

Nadere informatie

Uitvoering van overheidsopdrachten van werken

Uitvoering van overheidsopdrachten van werken 111 Uitvoering van overheidsopdrachten van werken Kennismaking met de algemene uitvoeringsregels en de algemene aannemingsvoorwaarden en duiding van de belangrijkste verschillen met het gemeen aannemingsrecht

Nadere informatie

INSCHRIJVINGSFORMULIER

INSCHRIJVINGSFORMULIER Bijlage 1: Inschrijvingsformulier INSCHRIJVINGSFORMULIER Benaming van de opdracht: Raamcontract Landmeterspool Opdrachtgevend bestuur: AG VESPA Wijze van gunning: vereenvoudigde onderhandelingsprocedure

Nadere informatie

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd

2.Aankopen, beschikbaarheid, productinformatie en minimum leeftijd Algemene verkoopsvoorwaarden Webshop 1.Algemeen 1.1. Behoudens uitdrukkelijke en schriftelijke andersluidende overeenkomst, worden alle overeenkomsten, offerten, aanbiedingen, bestellingen, en alle daaruit

Nadere informatie

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA

Overheidsopdrachten 9. G UNNING 11. VARIA Overheidsopdrachten 1. HISTORISCH KADER 2. WET VAN 24/12/1993 3. G UNNINGSWIJZEN 4. BEKENDMAKINGSVOORSCHRIFTEN 5. SELECTIE EN GUNNINGSCRITERIA 6. M OTIVERING- EN MELDINGSPLICHT 7. HET BESTEK 8. OFFERTE

Nadere informatie

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT:

OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: ... Verder genoemd de advocaat EN: ... Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: OVEREENKOMST TUSSEN ADVOCAAT EN CLIËNT TUSSEN: Verder genoemd de advocaat EN: Verder genoemd de cliënt WORDT OVEREENGEKOMEN HETGEEN VOLGT: Art. 1. Voorwerp van de dienstverlening en opdracht van de advocaat

Nadere informatie

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( )

Modaliteiten van tussenkomst en erelonen ( ) Modaliteiten van tussenkomst en erelonen (01-01-2014) - 2-01-01-2014 A. ALGEMENE REGELS Artikel 1. - Toepassingsgebied Deze bepalingen preciseren de modaliteiten van tussenkomst van elke aangesloten advocaatvennoot,

Nadere informatie

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten.

Rubriek 404 Werkgevers, L/R bijdragen en premies voor beroepsziekten. KLASSE 4 REKENINGEN VAN DERDEN De klasse 4 bevat de rekeningen van derden en neemt alle balansverrichtingen met derden, andere dan financiële (klasse 3), die zich in het verband van de betrekkingen met

Nadere informatie

algemene verkoopsvoorwaarden

algemene verkoopsvoorwaarden algemene verkoopsvoorwaarden 1. 2. Onderhavige voorwaarden zijn van toepassing op alle rechtshandelingen en rechtsverhoudingen tussen MASTERmail en de opdrachtgever tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk

Nadere informatie

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag.

OCMW POPERINGE. Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. OCMW POPERINGE BOUWEN SOCIAAL HUIS Deel 11 : Los Meubilair Algemene Offerteaanvraag. INSCHRIJVINGSBILJET / OFFERTE De ondergetekende: (naam en voornamen) Hoedanigheid of beroep:.. Nationaliteit:. Woonplaats

Nadere informatie

RENOVATIE PLATTE DAKEN

RENOVATIE PLATTE DAKEN INSCHRIJVINGSFORMULIER aanbesteding 14/06/2011 BESTEK NUMMER: 260411 IN OPDRACHT VAN: GEBOUW / LIGGING: WERK: VRIJE BASISSCHOLEN DE WIJNGAARD VZW SINT ANNA 41 8500 KORTRIJK Tel 056 35 40 96 ST. VINCENTIUS

Nadere informatie

Eretekens van de arbeid

Eretekens van de arbeid Eretekens van de arbeid 1. Definitie - Wat : Toekenning aan het loon- en weddetrekkend personeel van een premie na een bepaald aantal dienstjaren. - Vergoedingscode : Arbeidsereteken 2 de Klasse, volledig

Nadere informatie

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen

België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963. Aankondiging van een opdracht. Leveringen 1/5 Deze aankondiging op de TED-website: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:283963-2015:text:nl:html België-Brussel: Back-up- of recoverysoftware 2015/S 154-283963 Aankondiging van een opdracht Leveringen

Nadere informatie

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011

Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: Vinc Vastgoed Management I B.V. inzake. tussentijds bericht per 30 juni 2011 Uitgebracht aan de directie en aandeelhouder van: inzake tussentijds bericht per 30 juni 2011 25 augustus 2011 Barendrecht INHOUDSOPGAVE Pagina Balans per 30 juni 2011 2 Winst- en verliesrekening over

Nadere informatie

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE

KENNISGEVING VAN AANVULLENDE INFORMATIE, INFORMATIE OVER EEN ONVOLLEDIGE PROCEDURE OF RECTIFICATIE 1/ 7 BE001 15/01/2014 Standaardformulier 14 - NL Bulletin der Aanbestedingen Publicatieblad van de Federale Dienst e-procurement FOD P&O Wetstraat, 51 B-1040 Brussel +32 27905200 e.proc@publicprocurement.be

Nadere informatie

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING

OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING OVEREENKOMST VOOR DE VEILIGHEIDSCOORDINATIE ONTWERP / VERWEZENLIJING Tussen de ondergetekenden, enerzijds de heer / mevrouw.. wonende te of de maatschappij... met maatschappelijke zetel te hier vertegenwoordigd

Nadere informatie

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):.

OFFERTEFORMULIER. OFWEL (1) De Vennootschap (handelsnaam of benaming, rechtsvorm, nationaliteit, zetel):. Bouwheer : VZW Daarkom, Prinsenstraat, 8 te 1000 Brussel Opdracht : Herinrichting van La Gaité tot een Vlaams Marokkaans Culturenhuis Lot 5 : De uitvoering van de werken : liften Tekstmodel van offerteformulier

Nadere informatie