1 Sectie 1 - algemeen

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "1 Sectie 1 - algemeen"

Transcriptie

1 FEDERALE POLITIE Directie van de Materiële Middelen Directie van de Aankoopdienst Fritz Toussaintstraat BRUSSEL Telefoon: (02) Fax: (02) ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE TOEPASSELIJK OP DE CONTROLE VAN DE PRIJZEN EN VAN DE FACTOREN VAN FINANCIELE AARD INZAKE DE OPDRACHTEN VAN DE FEDERALE POLITIE 1 Sectie 1 - algemeen 1.1 Deze boekhoudkundige clausule heeft tot doel het voorwerp en de modaliteiten van de controle van de prijzen en van de factoren van financiële aard van een ontwerp van contract of van een contract juist te bepalen. Deze clausule is toepasselijk van zodra ze vermeld staat in het bestek, in de documenten die het vervangen en/of in het contract. 1.2 Wetgeving De prijzencontrole wordt uitgevoerd bij toepassing van artikel 88 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 betreffende de overheidsopdrachten voor aanneming van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken De controle van de prijsherzieningsformule wordt uitgevoerd op grond van artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de economische herstelmaatregelen en van artikel 13 van de algemene aannemingsvoorwaarden van de overheidsopdrachten van werken, leveringen en diensten en de concessies van openbare werken (koninklijk besluit van 26 september 1996) Bij elke controle van de prijzen of van de prijsherzieningsformule worden alle elementen van financiële aard (sociale en fiscale wetgeving, voorschotten, borgstelling, enz...) die de controle beïnvloeden, in aanmerking genomen. 1.3 De draagwijdte van artikel 88 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 kan ontleed worden volgens hierna vermelde onderscheidingen: Verplichtingen tot het verstrekken van inlichtingen vanwege de inschrijver De inschrijvers moeten in de volgende gevallen, vóór het gunnen van de opdracht, alle nodige inlichtingen verstrekken om het onderzoek van de prijzen mogelijk te maken: in de gevallen van onderhandelingsprocedure zonder bekendmaking uitgezonderd voor courante leveringen of voor opdrachten lager dan EUR (zonder BTW).

2 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina ongeacht de gunningswijze wanneer op grond van artikel 7, paragraaf 2 van de wet van 24 december 1993 de opdracht zonder forfaitaire prijsbepaling wordt gegund: - op grond van werkelijke uitgaven; - eerst tegen voorlopige prijzen en vervolgens tegen forfaitaire prijs, zodra de voorwaarden van de opdracht goed gekend zijn; - hetzij deels op grond van werkelijke uitgaven, deels tegen forfaitaire prijzen De verplichting dient te worden voorgeschreven in het bestek In alle andere gevallen kan het bestek bepalen dat de inschrijvers vóór de gunning van de opdracht, alle inlichtingen moeten verstrekken om de aanbestedende overheid in staat te stellen de aangeboden prijzen te onderzoeken. Het onderzoek van de prijzen kan alle mogelijke verificaties van de boekhoudkundige stukken en onderzoeken ter plaatse door de daartoe aangewezen ambtenaren van de aanbestedende overheid inhouden. Artikel 88, paragraaf 3 van het Koninklijk Besluit van 8 januari 1996 voorziet tevens dat de ingewonnen inlichtingen door de aanbestedende overheid niet voor andere doeleinden mogen gebruikt worden. 2 Sectie 2 - opmaken van de kostenraming - verificatie van de boekhoudkundige stukken en controle ter plaatse 2.1 Eén exemplaar van de kostenraming moet bij elk exemplaar van de inschrijving gevoegd worden. In geval de inschrijving wordt verdeeld in verschillende offerten (bijvoorbeeld : technische offerte, prijsofferte) moet de kostenraming bij de prijsofferte gevoegd worden. 2.2 Opmaken van de kostenraming voor de ondernemingen van industriële aard De prijzen mogen de ambtshalve afgewezen kosten opgesomd in de Sectie 3 hierna genoemd, "Kosten en lasten die niet in aanmerking mogen genomen worden" niet bevatten De kostenraming vermeldt voor elk geheel en ondergeheel de aanduiding en de raming van: De hoeveelheden, gewichten of volumes en eenheidsprijzen van de te gebruiken stoffen en producten De werkelijke duur van de rechtstreekse werkuren en de overeenstemmende kosten De speciale aanvangslasten (studies, fabricage van specifieke werktuigen, enz...) De op de opdracht aan te rekenen lasten (algemene onkosten, algemene afdelingskosten, afschrijvingen, speciale risico's, enz...) De toegevoegde marge De opgave, met bedragen, van de ambtshalve afgewezen kosten bij toepassing van artikel 2.a. hiervoor. N.B.: - De eventuele op de opdracht aan te rekenen kosten aangaande de rubrieken tot hiervoor moeten onder de desbetreffende rubriek vermeld worden. - Elke van de hiervoor vermelde rubrieken wordt vervolgens onderscheiden in vaste kosten en veranderlijke kosten. De waarde van de grondstoffen die zullen verwerkt worden in de installaties van de inschrijver (aannemer) moet gescheiden worden van de waarde van de afgewerkte producen die zonder werkelijke omzetting in de levering moeten opgenomen worden. Er zal eveneens een onderscheid gemaakt worden tussen de waarde van de aankopen en deze van de herstellingen die de inschrijver (aannemer) denkt aan onderaannemers toe te vertrouwen (heeft toevertrouwd) Omschrijving van de rechtstreekse werkuren (directe werkuren) Fabricage werkuren: De lonen en bezoldigingen rechtstreeks in verband met de fabricage mogen enkel omvatten : - de lonen van producerende arbeidskrachten op gebied van fabricage, hand- of machinewerk, die rechtstreeks deelnemen aan een technisch gekwalificeerde bewerking met als resultaat het voorwerp te wijzigen of om te vormen.

3 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina 3 - de lonen en bezoldigingen voor oppuntstelling en proeven wanneer de overeenstemmende werken rechtstreeks kunnen aangerekend worden op een bepaalde bestelling en ze uitgevoerd worden door een technisch gespecialiseerd personeel dat gewoonlijk met dit werk belast wordt en deel uitmaakt van het personeel dat door de aannemer als productief beschouwd wordt. - de lonen en bezoldigingen voor controle wanneer deze laatste wordt uitgevoerd door de werkman die de fabricage volbrengt (zelfcontrole) of wanneer de controle welbepaald is, ze rechtstreeks op een bestelling wordt aangerekend. Ze moet bovendien worden uitgevoerd door een technisch gespecialiseerd personeel dat gewoonlijk met de controle belast wordt en deel uitmaakt van het personeel dat door de aannemer als productief beschouwd wordt Werkuren voor studies: De rechtstreekse bezoldigingen voor studies zijn die van de technici van de studiebureau's van wie de werktijd vatbaar is voor aanwending, controleerbaar en werkelijk aanrekenbaar op een bepaalde bestelling is. Wat deze technici betreft, zullen aantekenbladen de tijd vermelden die op iedere bestelling wordt doorgebracht Opmerking: Er wordt aangenomen dat de uitvoeringstijden van sommige verrichtingen niet kunnen uiteengezet worden in een berekening of een controle van de fabricagetijd (bijvoorbeeld : controle, proeven, schilderwerken,...). Zij kunnen het voorwerp uitmaken van een berekening waarbij een forfaitaire coëfficiënt wordt gebruikt "coëfficiënt van verdeelde rechtstreekse werkuren" genoemd, (x %) dat de fabricagetijden komt verhogen Bijzondere kosten die niet in aanmerking mogen worden genomen zonder omstandige rechtvaardiging De speciale kosten betreffende het contract zoals aanvangskosten, opleiding van nieuwe werknemers, kosten bij het einde van het contract, bijzondere risico's, mogen niet in aanmerking genomen worden zonder een omstandige rechtvaardiging van de noodzakelijkheid en de kostprijzen De toegevoegde marge, toepasselijk op de kostprijzen, zal maximum 9% bedragen. Die marge dekt: - de financiële lasten; - het algemene risico; - de winst van de aannemer. 2.3 Opmaken van de kostenraming voor de ondernemingen van niet industriële aard Voor dit soort onderneming mag een vereenvoudigde kostenraming worden ingediend. De voorstellingswijze ervan moet nochtans in staat stellen in de prijsstructuur de door de firma, aan de waarde van de aankopen, toegevoegde waarde te onderscheiden. Onder de door de firma toegevoegde waarde dient inzonderheid verstaan te worden de algemene afdelingskosten en/of de algemene onkosten van de firma, diverse kosten (bijvoorbeeld : verpakking, manutentie, enz...) alsmede de toegevoegde marge. In geval van twijfel mag de inschrijver steeds bijkomende inlichtingen aan de Administratie vragen alvorens zijn inschrijving in te dienen De prijzen mogen de ambtshalve afgewezen kosten opgesomd in Sectie 3 hierna, niet bevatten De toegevoegde marge zal maximum 9% bedragen. Die marge dekt: - de financiële lasten; - het algemene risico; - de winst van de aannemer. 2.4 Verificatie van de boekhoudkundige stukken en controle ter plaatse: Wanneer de aanbestedende overheid beslist de verificatie van de boekhoudkundige stukken en de controle ter plaatse uit te voeren bij een inschrijver of aannemer, wordt laatstgenoemde hiervan door de dienst voor prijsbepaling en prijsonderzoek verwittigd.

4 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina De verificatie van en de controle ter plaatse bestaat in het nazien van de componenten van de kostenraming, zowel technische als boekhoudkundige en financiële uitgaande van de algemene en van de analytische boekhouding van de onderneming. De componenten van de kostenraming die geschat zijn, worden ondermeer gecontroleerd aan de hand van: - de werkelijke boekhoudkundige en technische historische gegevens, en ook de geraamde die normaal op het ogenblik van de controle beschikbaar zijn; - de methode die gevolgd werd om de evolutie van de componenten uitgaande van deze historische gegevens te voorzien; - de factoren van algemene aard aan de hand waarvan de ramingen werden opgemaakt, zoals Planning, Programming en Budgeting die eventueel gebruikt worden, staat van de stocks en de valorisatie ervan, vergelijking met andere gelijksoortige opdrachten, de continuïteit en de samenhang (consistency) in de samenstelling van de prijzen der offerten van de firma, enz De componenten van de kostenraming zullen bovendien door de controleoverheden op volgende punten geanalyseerd worden: - de regels voor de verdeling van de onrechtstreekse (indirecte) lasten die worden toegepast volgens de structuur en de bedrijfsvoorwaarden van de firma alsmede het huidige en op gebied van tijd voorziene lastenplan; - de gegevens voor het berekenen van de afschrijving van de installaties of de uitrustingen die voor de uitvoering van de opdracht gebruikt worden; - de boekhouding van de afwijkingen in geval van vooraf geschatte kostprijzen; - de consequente en logische (consistency) toepassing van de boekhoudkundige methoden; - in het algemeen, alle uitleg en rechtvaardigingen aangaande de kosten, de prijzen, de prestaties, de voorraden, de onderaannemingen, enz... 3 Sectie 3 - kosten en lasten die niet in aanmerking mogen worden genomen De onderstaande kosten mogen niet in aanmerking worden genomen bij het opmaken van de kostenraming: Verliezen die voortkomen uit de verkoop of de ruiling van een onderdeel van het actief. Afschrijving of provisie op reeds afgeschreven, verdwenen waarden van het actief of die de waarden van de balans overtreffen. N.B.: Er bestaat geen bezwaar tegen het toepassen van een afschrijvingsmethode waarbij een provisie wordt gevormd om de kosten voor zwaar onderhoud te dragen, voor zover: - het bewijs wordt geleverd dat de kosten voor zwaar onderhoud daarop worden aangerekend, - de omvang van de aldus gevormde provisie in verhouding is met de in overweging te nemen kosten, betrekkelijk stabiel blijft en dus geen verborgen reserve vormt. Het bedrag van de wettelijke borgtochten. Afschrijving van niet gerealiseerde meerwaarden van het actief zoals de stijging van de verkoopwaarde van de grond waarop de installaties zijn gebouwd en die slechts effectief zou worden in geval van verkoop, dus van stopzetten van alle bedrijvigheid. Onstoffelijke afschrijvingen die voortspruiten uit: - kosten voor lopende en/of niet verkochte studies; - fusiekosten; - kosten voor kapitaalverhoging. Provisies voor twijfelachtige schuldvorderingen.

5 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina 5 Verliezen, geleden of te voorzien op andere opdrachten en provisies om dergelijke verliezen op te slorpen. Belastingen op het inkomen en de winsten van het bedrijf EN/OF van zijn personeel EN/OF van zijn kaders, beheerders en andere. Dividenden, tantièmes, verdeelde winsten en premies en vergoedingen die er de aard van hebben. Premies betreffende levensverzekeringscontracten waarvan de leverancier EN/OF zijn personeel of zijn vertegenwoordigers rechtstreeks of onrechtstreeks rechthebbenden zouden zijn. Kosten voor geschillen en financiële gevolgen van gerechtelijke veroordelingen EN/OF administratieve beslissingen, genomen tegen de inschrijver wegens onwettige activiteiten. Boeten, contractueel opgelopen door de inschrijver jegens de Federale Politie en alle andere medecontracterenden. Commissielonen en gratificaties betreffende het bekomen van of het onderhandelen over een opdracht. Aandeel ten laste van de inschrijver in de kosten van tegenexpertise of werking van verzoeningscomités. Kosten voor het inwinnen van twijfelachtige schuldvorderingen die niet in verband staan met het beoogde contract. Financiële kosten die geen normale werkingskosten zijn (bankkosten, agio's). De financiële lasten van leningen op korte, middellange of lange termijn zijn in de toegevoegde marge begrepen. Kosten voor organisatie en herorganisatie, andere dan die welke onmisbaar zijn voor de uitvoering van het contract in kwestie. Provisies en reserves voor onvoorziene omstandigheden. De bijzondere risico's eigen aan het contract dit wil zeggen het gevaar van verlies dat het bedrijf ingevolge de uitvoering van de prestatie loopt in de diverse sectoren van zijn industriële activiteiten, mogen echter in aanmerking worden genomen binnen de volgende perken: - de verzekeringspremies door het bedrijf betaald om een dergelijk risico te dekken, voor zover het risico niet overdreven wordt gedekt, - of de provisies voor zelfverzekering voor zover het bedrag ervan niet hoger ligt dan de premies die mogen voorzien worden door de buitenorganismen om dezelfde risico's te dekken. Het algemene risico van het bedrijf en de bijzondere risico's andere dan die welke eigen zijn aan het contract, zullen in alle geval worden afgewezen. Kosten voor onderhoud, compensatie van de waardevermindering en alle kosten betreffende de boventallige exploitatiemiddelen. De kosten betreffende de exploitatiemiddelen die een normale depanneerreserve uitmaken, mogen echter wel in aanmerking worden genomen. Kosten voor geschillen en financiële gevolgen van processen, aanhangig gemaakt tussen de inschrijver en één of meer klanten of leveranciers en waarbij de inschrijver werd veroordeeld of zijn eis werd afgewezen. De kosten betreffende processen tussen de inschrijver en de Belgische Staat, waarvoor de inschrijver in het gelijk werd gesteld en die betrekking hebben op het contract in kwestie of op contracten, beëindigd vóór de beslissing, kunnen in aanmerking worden genomen. De kosten voor processen betreffende andere contracten, inzonderheid die gesloten met particulieren, worden beschouwd als aangerekend op de betrokken contracten of ten minste op de betrokken contractanten. Ontvangst- en representatiekosten, behalve die welke voortspruiten uit contacten die onmisbaar zijn om het contract te verwezenlijken, voor zover zij binnen redelijke perken blijven. Behoudens het wel bepaalde geval waarin het bestek de verblijfs- en overnachtingskosten van het personeel van de Administratie ten laste van de leverancie legt, worden die kosten door de aabestedende overheid zelf gedekt jegens zijn personeel en mogen zij dus niet voorkomen in de prijssamenstelling die de leverancier voorlegt.

6 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina 6 Elke uitzondering op deze regel is verboden, want in dat geval worden dezelfde kosten tweemaal aangerekend. Kosten voor handelsreclame. Kosten voor de verkoop- en distributiediensten van de inschrijver (aannemer) die geen betrekking hebben op het contract. 4 Sectie 4 - prijsherzieningsformule 4.1 Algemeen Het artikel 13, paragraaf 3 van de algemene aannemingsvoorwaarden regelt de prijsherziening in geval van wijziging in België van de heffingen zoals tol- en accijnsrechten die in de opdracht tussenkomen. De toepassing van de BTW op het bedrag van de opdrachten blijft evenwel onderworpen aan de vigerende wetgeving en reglementering op het ogenblik dat de BTW vorderbaar is Het artikel 13, paragraaf 1 voor de opdrachten van werken en paragraaf 2 voor de opdrachten van leveringen en diensten bepaalt dat het contract voorziet of kan voorzien naargelang het geval in de prijsherziening aan de hand van verschillende elementen zoals lonen, sociale lasten, prijzen der grondstoffen en/of materialen-prijzen of de wisselkoersen Het artikel 13, paragraaf 4 geeft de berekening van de prijs, vatbaar voor herziening, van de prestaties die tijdens een aan de aannemer te wijten periode van vertraging worden uitgevoerd Het artikel 57 van de wet van 30 maart 1976 betreffende de maatregelen voor economisch herstel bepaalt dat: - de prijsherzieningsclausules een structuur moeten opgeven die de werkelijke kostprijzen vertegenwoordigen en berusten op parameters (indices) in verband met deze kostprijzen, - deze herzieningsformules een vast gedeelte van ten minste 20 % moeten bevatten, behoudens afwijking van de Minister van Economische Zaken Het artikel 6 van het Koninklijk Besluit van 26 september 1996 en het artikel 13, paragraaf 5 van de algemene aannemingsvoorwaarden voorzien de controle door de Administratie van het bestaan van een herzieningsformule in de contracten van onderaanneming wanneer het contract dat de leverancier of aannemer aan de Administratie bindt een dergelijke formule bevat. 4.2 Herzieningsclausule - Beginselen De herzieningsclausule wordt voorzien in het bestek, in de offerteaanvraag of in de documenten die ze vervangen, hetzij uitdrukkelijk, hetzij stilzwijgend, indien naar de algemene aannemingsvoorwaarden verwezen wordt Deze herzieningsformule dient door de inschrijver voorgesteld te worden. Zij moet beantwoorden aan de voorschriften van artikel 57 van voornoemde wet van 30 maart 1976, waarbij de prijzen, waarvan de formule de structuur weergeeft, aan de bepalingen van artikel 2.a. van de Sectie 2 van deze clausule moeten beantwoorden In geval van de schatting van de totale kostprijs van een aankoop (inzonderheid geval van de programma's) zal de vergelijking van de offerten berusten op de elementen van de door de inschrijver voorgestelde herzieningsformule De aanbestedende overheid behoudt zich het recht voor alvorens de aannemer aan te wijzen eventueel aan de hand van de verificatie van de boekhoudkundige stukken en de controle ter plaatse de componenten van de door de inschrijver voorgestelde formule geheel of deels te onderzoeken en de componenten, die onaanvaardbaar worden geacht ingevolge de resultaten van deze controle, te wijzigen. Indien de kennisgeving van de opdracht plaats vindt voordat de resultaten van deze controle gekend zijn, verbindt de aannemer zich ertoe als contractuele herzieningsformule aan te nemen die welke zou vastgesteld zijn wanneer resultaten van de controle zouden gekend zijn.

7 ALGEMENE BOEKHOUDKUNDIGE CLAUSULE FEDERALE POLITIE Pagina In principe wordt een prijsherzieningsclausule enkel ingelast voor de opdrachten waarvan de uitvoeringstermijn meer dan één jaar duurt. 4.3 Herzieningsclausule - Structuur en componenten In principe, doen de elementen van een prijsherzieningsformule zich voor als volgt: P = Po (a + b M b + c Mc +... i Mi... + n S ) Mb/o Mc/o Mi/o So De elementen van deze formule zijn in dit geval : P = herziene prijs (of te factureren); Po = contractuele basisprijs Coëfficiënten : hun som is gelijk aan 1. a = vaste coëfficiënt. Voor de contracten die onder toepassing vallen van de wet van 30 maart 1976 bedraagt de minimale waarde van deze coëfficiënt 0,20 behoudens afwijking. b, c,... i.. = vaste coëfficiënten toegekend aan ieder der prijselementen die betrekking hebben op de grondstoffen of materialen. N = vaste coëfficiënt toegekend aan het element "lonen + sociale lasten" Indices : Mb/o, Mc/o, Mi/o, So, Mb, Mc, Mi, S : Deze indices vertegenwoordigen een juiste bepaling van de evolutie van de samenstellende kosten van de prijs. De indices M hebben in principe betrekking op de samenstellende delen inzake grondstoffen (materialen) van de prijs, de index S slaat op de lonen en sociale lasten. Deze indices moeten juist bepaald worden en zo mogelijk verwijzen naar officiële publicaties of van officiële aard gepubliceerd door diverse organismen (Ministerie van Economische Zaken, Ministerie van Tewerkstelling en Arbeid, Ministerie van Openbare Werken, VBO, FABRIMETAL, enz...) Zowel de keuze van de coëfficiënten als die van de indices moeten zoveel mogelijk beantwoorden aan de werkelijkheid van de kosten. Het spreekt vanzelf dat de vaste coëfficiënt toegekend aan het onveranderlijke deel van de formule de winstmarge bevat Leestijd Onder leestijd dient verstaan te worden het ogenblik waarop de waarde van een index wordt vastgesteld door bepaling van een datum of periode De indices bepaald door de index "/o" zijn de indices die worden gelezen in de publicaties waarnaar de inschrijver (aannemer) zich richt uiterlijk op het ogenblik van het indienen van de offerten. Deze leestijd moet overeenstemmen met het ogenblik waarop de waarde van de elementen voor de prijsvaststelling bij het opmaken van de offerte en die tussenkomen in de voorgestelde herzieningsformule, werd bepaald De leestijden van de indices M of S, dit wil zeggen die welke dienen om de evolutie te meten van de bestanddelen van de prijs die in de formule voorkomen, zijn deze die overeenstemmen met de datum waarop de kosten met betrekking tot die bestanddelen werden opgelopen. Bijvoorbeeld, indien het ogenblik van de vaststelling van de herziene prijs P wordt bepaald op de datum van aanbieding ter kwalitatieve keuring, zal de leestijd van de indices deze datum zijn min een bepaald aantal maanden overeenstemmend met: - voor de grondstoffen, het ogenblik waarop hun prijs wordt bepaald hetzij door uitgang uit het magazijn (systeem FIFO of LIFO) of het ogenblik waarop de prijs wordt bepaald door een vaste aankoop of door een aankoop op termijn, - voor de lonen, het gemiddelde punt waarop de uren gepresteerd worden Het spreekt vanzelf dat het verlenen van voorschotten en/of betalingen in mindering de leestijd van deze indices kan beïnvloeden xxxxx-----

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen)

Bestek. Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Bestek 1/62 S&L/AO/372/2013 Bestek Open offerteaanvraag voor de schoonmaak van de lokalen en/of ruiten van verschillende gebouwen bezet door de FOD Financiën (cel Eupen) Publicatie op Europees niveau Bestek

Nadere informatie

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN

ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN Administratieve Bepalingen ALGEMEEN BESTEK VOOR PRIVÉ-BOUWWERKEN 1 ADMINISTRATIEVE BEPALINGEN 1 ALGEMENE VOORWAARDEN 3 HOOFDSTUK I 3 ALGEMENE BEPALINGEN BETREFFENDE

Nadere informatie

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt

ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt ALBERT II, Koning der Belgen, Aan allen die nu zijn en hierna wezen zullen, Onze Groet. De Kamers hebben aangenomen en Wij bekrachtigen hetgeen volgt : TITEL I. - Algemene bepalingen en definities Artikel

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES» Federale Overheidsdienst FINANCIEN STAFDIENST SECRETARIAAT EN LOGISTIEK ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG «SCHOONMAAK VAN LOKALEN EN RUITEN FOD FINANCIEN, CENTRE ADMINISTRATIF DE L ETAT 6700 AARLEN, PLACE DES FUSILLES»

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst

BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 2009 BIJZONDER BESTEK IT-Bijstand voor het CIBG Sluiten van een raamovereenkomst 1 Afdeling 1: administratief gedeelte... 10 1.1. Doel en wijze van gunning van de opdracht... 10 1.2. Aanbestedende overheid

Nadere informatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie

Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer. ICT en Communicatie BIJLAGE Bijlage nr. 1 Bestek voor de ontwikkeling van een geïntegreerde software voor deelnemerbeheer VLAAMSE GEMEENSCHAPSCOMMISSIE Diensten van de Leidend Ambtenaar ICT en Communicatie BESTEK voor de

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04

BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 NATIONAAL GEOGRAFISCH INSTITUUT Instelling van openbaar nut onder toezicht van de Minister van Landsverdediging BIJZONDER BESTEK NR. CIV-07-04 Bepalingen en voorwaarden volgens dewelke het Nationaal Geografisch

Nadere informatie

BESTEK MRMP-L/S2 Nr 12LS302 Open overeenkomst betreffende het herstellen en vervangen van autoruiten op voertuigen van Defensie

BESTEK MRMP-L/S2 Nr 12LS302 Open overeenkomst betreffende het herstellen en vervangen van autoruiten op voertuigen van Defensie DEFENSIE De Nr : MRMP-L- 11 Bijlagen : 7 Algemene Directie Material Resources Divisie Overheidsopdrachten BESTEK MRMP-L/S2 Nr 12LS302 Open overeenkomst betreffende het herstellen en vervangen van autoruiten

Nadere informatie

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten.

Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. Algemene offerteaanvraag voor diensten BESTEKNUMMER FIT-ICT/2014/12 Bestellingsopdracht levering ICT diensten voor Lotus Notes/Domino-ontwikkeling, CRM, CMS, Veiligheidsspecialisten. INDIENING VAN DE OFFERTES

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools

BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools BIJZONDER LASTENBOEK Datamining Tools Datum van de zitting van de opening der offertes: 7 september 2009 om 11 uur. Indiening van de offertes uitsluitend bij: FOD Financiën Stafdienst ICT T.a.v. mevr.

Nadere informatie

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN

UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN UITVOERING VAN OVERHEIDSOPDRACHTEN VAN WERKEN: KENNISMAKING MET DE ALGEMENE UITVOERINGSREGELS EN DE ALGEMENE AANNEMINGSVOORWAARDEN Bettina Poelemans Advocaat - 1 - 1. INLEIDING 1. Van alle aannemingswerken

Nadere informatie

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding»

BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Federale Overheidsdienst Financiën Stafdienst ICT BIJZONDER LASTENBOEK nr. 7 «ICT-opleiding» Nieuwe versie van het bestek 19/05/2009 Datum van de zitting voor de opening van de offertes : 16 juni 2009

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG FOD SOCIALE ZEKERHEID Stafdienst Informatie en Communicatietechnologie Public Procurement & Contracts Finance Tower Kruidtuinlaan 50, bus 140 1000 Brussel http://socialsecurity.fgov.be ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG

Nadere informatie

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44

Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Hogeschool Antwerpen Keizerstraat 15 2000 Antwerpen Tel.: 03/213 93 00 Fax: 03/213 93 44 Bestek HA/2008/CA/DDC/002 Algemene offerteaanvraag Raamovereenkomst m.b.t. blusmiddelen Hogeschool Antwerpen Bestek

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013

BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 BIJZONDER BESTEK BTC/CTB BXL 1464 VAN 22/07/2013 OPDRACHT VOOR AANNEMING VAN DIENSTEN "PRINCE2-OPLEIDING VOOR HET BTC- PERSONEEL" 151 HRM INHOUDSOPGAVE INHOUDSOPGAVE 1 ALGEMENE BEPALINGEN... 4 1.1 AANBESTEDENDE

Nadere informatie

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave

Rekeningenstelsel. Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave Rekeningenstelsel Commentaar en praktische toepassingen Negende uitgave INHOUD 1. INLEIDING 3 1.1. GEBRUIK VAN DE REKENINGEN 5 1.2. SCHEMA VAN DE JAARREKENING 6 1.3. NEGENDE UITGAVE 7 2. HANDLEIDING VOOR

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u.

BIJZONDER BESTEK. Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 19 september 2011 om 10 u. BIJZONDER BESTEK Consultancy op de volgende domeinen : risk, audit, compliance, information & communication technology, security, privacy forencics &security en juridische aspecten Datum van de zitting

Nadere informatie

Omzendbrief BZ-OVO-08-02

Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Omzendbrief BZ-OVO-08-02 Aan alle entiteiten van de Vlaamse overheid Departement Bestuurszaken Afdeling Overheidsopdrachten Boudewijnlaan 30 bus 35, 1000 Brussel Tel. 02 553 76 57 - Fax 02 553 76 55 overheidsopdrachten

Nadere informatie

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL

BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL BESTEK: DATACENTER MANAGEMENT TOOL Datum van de zitting voor de opening van de offertes: 06 september 2010 om 10 u. Indiening van offertes uitsluitend bij de: Stafdienst ICT Cel Overheidsopdrachten Koning

Nadere informatie

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten

Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2. Overheidsopdracht van diensten. Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Bestek nr. 2014/P27/S3/IT Support 2 Overheidsopdracht van diensten Raamovereenkomsten betreffende de verlening van informaticadiensten Open offerteaanvraag FOD Economie, K.M.O., Middenstand en Energie

Nadere informatie

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur.

Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. Datum Pagina 1 Overheidsopdracht Bestek betreffende de hosting, het onderhoud en de volledige monitoring van haar infrastructuur. WIJZE VAN GUNNING: OPEN OFFERTEAANVRAAG ADMINISTRATIEVE EN TECHNISCHE BEPALINGEN

Nadere informatie

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer»

Project «Onderhoud DWH Risicobeheer» FOD Financiën Stafdienst ICT Algemene offerteaanvraag met bekendmaking Bestek Regels en voorwaarden betreffende de indiening van offertes voor de uitvoering van het Onderhoud van programmatuur van datawarehouse

Nadere informatie

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen

Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Koninklijk besluit van 30 januari 2001 tot uitvoering van het Wetboek van vennootschappen Officieuze coördinatie op 3 oktober 2012 Deze officieuze coördinatie houdt rekening met de wijzigingen die werden

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK Tool BPM

BIJZONDER BESTEK Tool BPM BIJZONDER BESTEK Tool BPM Nieuwe versie 04/08/2010: Wijzigingen: - p8: tekening - p9: tekening - p23: gunningcriteria (in het rood aangeduid) - p53: tekening Datum van de zitting van de opening van de

Nadere informatie

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN

F-PROJ-onde-StefV-2015 bestek 2015/02 vrijdag 7 augustus 2015. Technopolis NV. Overheidsopdracht van DIENSTEN Technopolis NV Overheidsopdracht van DIENSTEN Offertevraag met voorafgaande bekendmaking Bestek nr. Technopolis nv 2015/02: Onderhoud en herstellingen technische installaties Technopolis Uiterste indieningsdatum

Nadere informatie

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn

Openbare zitting. De Raad voor Maatschappelijk Welzijn Notulen open zitting Raad voor Maatschappelijk Welzijn Zitting van 14 januari 2015-19:00 uur Locatie Raadzaal - St.-Martensstraat 11-9000 Gent Aanwezig De heer Rudy Coddens, voorzitter Mevrouw Evita Willaert,

Nadere informatie

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE

ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE ALGEMENE OFFERTEAANVRAAG INFORMATICA-OPLEIDINGEN EN MIGRATIECURSUSSEN VOOR DE FOD ECONOMIE, K.M.O., MIDDENSTAND EN ENERGIE BIJZONDER BESTEK n 2011/S2/S1/Opleiding- 1/30 INHOUDSTAFEL A. ALGEMENE BEPALINGEN...

Nadere informatie

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs

Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs Advies- en ingenieursbureaus ALGEMENE VOORWAARDEN Advies- en ingenieursbureaus en Raadgevend ingenieurs ORI - Algemene voorwaarden versie 0 2009.11.24 1 VOORWOORD ORI (Organisatie van Raadgevend Ingenieurs,

Nadere informatie

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest»

BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» Page 1 of 33 BIJZONDER BESTEK betreffende de «levering van een back-upoplossing ten behoeve van het Centrum voor Informatica voor het Brusselse Gewest» BB 2014.004 Page 2 of 33 Inhoud AFDELING A.1. ADMINISTRATIEVE

Nadere informatie

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding

Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding Regelgeving betreffende de dubbele boekhouding HOOFDSTUK I TOEPASSINGSGEBIED Artikel 1 Onderhavige regelgeving legt alle verplichtingen vast bedoeld in Art. X.3. 1 van Hoofdstuk X, Afdeling III van Onderwijsdecreet

Nadere informatie