Rapportage. Controle Toeristenbelasting Gemeente Steenwijkerland

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Rapportage. Controle Toeristenbelasting 2011-2012. Gemeente Steenwijkerland"

Transcriptie

1 Rapportage Controle Toeristenbelasting Gemeente Steenwijkerland Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 1 van 16

2 INHOUD bladzijde Inleiding 3 Opdracht uit te voeren controles 4 Internetonderzoek 5 Informatie verzamelen 5 Communicatie 5 Uitvoering controles 6 Uitgevoerde controles 7 Conclusies 9 Aanbevelingen 13 Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 2 van 16

3 Inleiding De gemeente Steenwijkerland heeft opdracht verstrekt aan KONDAR WOZ Diensten uit Soest om de aangifte toeristenbelasting 2011 bij alle objecten die in de heffing betrokken worden te controleren. Onderliggende rapportage beschrijft de gehanteerde werkwijze en geeft de resultaten van de controle weer. Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 3 van 16

4 Opdracht uit te voeren controles KONDAR heeft opdracht gekregen om twee verschillende soorten bezoeken aan belastingplichtigen te brengen. Bij belastingplichtigen die forfaitair afdragen dient onderzocht te worden of het aantal opgegeven slaapplaatsen en/of stand-/ligplaatsen correct is. Daarnaast dient geïnventariseerd te worden wat voor soort overnachtingsaanbieder het betreft, wat de overnachtingscapaciteit is en welke systematiek men voor de administratie en registratie hanteert. Daarnaast is opdracht verstrekt om te controleren of de registratie van de gasten en de financiële boekhouding voldoet aan de gestelde eisen. Indien een nachtverblijfregister gehanteerd wordt dient gecontroleerd te worden of de benodigde gegevens geregistreerd worden en of dit consequent, volledig en betrouwbaar plaats vind. Indien dit niet het geval is, wordt de belastingplichtige daar tijdens de controle direct op gewezen. Bekeken dient te worden of de juiste gegevens van de gasten geregistreerd worden en of controle van de aangifte toeristenbelasting in de toekomst kan plaatsvinden op basis van de registratiewijze. Van de resultaten van de controle wordt per object een verslag/rapportage opgesteld. De andere soort bezoeken betreft het zelfde onderzoek als bovenstaand, maar hier wordt een uitgebreidere controle toeristenbelasting aan toegevoegd. Dezelfde zaken worden onderzocht en geregistreerd als bovenstaand, daar wordt echter de controle van de aangifte toeristenbelasting van 2011 aan toegevoegd. Controleur zal de aangifte vergelijken met het nachtverblijfregister en de financiële boekhouding. Steekproefsgewijs wordt van een aantal facturen gecontroleerd of de gefactureerde personen geregistreerd staan in het nachtverblijfregister en of ook de duur van het verblijf overeenstemt met de duur die op de factuur vermeldt staat. Daarnaast worden steekproefsgewijs een aantal facturen vergeleken met het nachtverblijfregister om vast te stellen of de gefactureerde personen geregistreerd staan in het nachtverblijfregister. De resultaten van de steekproef worden in de rapportage beschreven. Indien mogelijk worden ook financiële jaarverslagen en/of grootboekkaarten geraadpleegd. Tevens wordt een analyse gemaakt van de omzet, waarbij een berekening wordt gemaakt van de gemiddelde overnachtingsprijs in het vorige jaar, vermenigvuldigd met het aantal overnachtingen. De uitkomsten van deze berekeningen worden eveneens opgenomen in de rapportage. Ook wordt het aantal gasten dat op het moment van het bezoek controle geregistreerd staat vastgesteld en indien mogelijk gecontroleerd. Dit gebeurt door inzage in of een uitdraai van het nachtverblijfregister. Van de resultaten van de controle wordt per object een verslag/rapportage opgesteld. Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 4 van 16

5 Internetonderzoek Voorafgaand aan de af te leggen bezoeken is door KONDAR onderzoek uitgevoerd op internet om vast te stellen of er overnachtingsaanbieders zijn die door de gemeente Steenwijkerland nog niet in de heffing worden betrokken. Daar voor zijn diverse landelijke overnachtingsaanbieders, zoekmachines en verhuursites onderzocht. De volledigheid van het heffingenbestand van de gemeente is beoordeeld op basis van een EXCEL- overzicht van de objecten die door de gemeente in de toeristenbelasting worden betrokken. KONDAR heeft de gemeente een overzicht in EXCEL aangeleverd met daarin 33 objecten die mogelijk onterecht nog niet in de heffing betrokken werden. Gemeente heeft deze objecten gecontroleerd en geconstateerd dat in 13 gevallen de objecten nog niet in de heffing betrokken werden. Deze zijn aangeschreven door de gemeente met de mededeling dat men toeristenbelasting verschuldigd is. In de overige gevallen was men inmiddels gestopt met het aanbieden van overnachtingen, wordt men in de forensenbelasting betrokken of is de overnachtingsaanbieder bekend onder een andere naam of op een ander adres. Informatie verzamelen Voorafgaand aan de controles is via internet relevante informatie over de te bezoeken objecten verzameld. Zowel over het soort accommodatie, de overnachtingscapaciteit als het tarief van de toeristenbelasting dat men eventueel bij de gasten in rekening brengt. Communicatie De belastingplichtigen zijn voorafgaande aan de bezoeken schriftelijk door de gemeente op de hoogte gesteld van de controles. In de brief is tekst en uitleg gegeven over de controles en de benodigde gegevens. Tevens is in de brief het verzoek gedaan om het bij de brief gevoegde inlichtingenformulier in te vullen en deze tijdens het bezoek van de controleur te verstrekken. Voor aanvang van de bezoeken heeft een startbijeenkomst op het gemeentehuis plaatsgevonden waarbij de betrokken medewerkers van de gemeente aanwezig waren. Daarbij zijn afspraken gemaakt over uitvoering, planning en inzet van de medewerker van de afdeling Handhaving. Afgesproken is dat de medewerker van de afdeling I en O gedurende twee dagdelen met de controleur meeloopt om te zien op welke wijze de controles worden uitgevoerd. In eerste instantie (eerste 2-3 weken) zijn de te bezoeken objecten schriftelijk op de hoogte gesteld van de komst van de controleur met daarin genoemd een datum en tijdstip van de komst van de controleur. Indien men niet in de gelegenheid is om controleur op de genoemde datum en/of tijdstip te ontvangen het verzoek om dit telefonisch met de controleur op te nemen. In de praktijk bleken veel belastingplichtigen niet op deze brief te reageren en tijdens genoemde datum en tijdstip niet aanwezig te zijn. Daarna zijn de te bezoeken objecten (daar waar mogelijk) via op de hoogte gesteld van de komst van de controleur. Wat tot betere resultaten leidde in de vorm Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 5 van 16

6 van meer respons op de voorgestelde datum. Toch werd door een aantal belastingplichtigen ook niet op deze aankondiging gereageerd. Deze zijn later telefonisch benaderd. Van enkele belastingplichtigen is geen telefoonnummer te achterhalen. In een aantal gevallen is ondanks herhaaldelijke pogingen geen telefonisch contact tot stand gekomen. In een laatste poging om nog een aantal van deze belastingplichtigen te kunnen controleren is controleur 24 januari 2013 met het voornemen hen te benaderen zonder aankondiging naar Giethoorn en Wanneperveen gereden. Maar ter plaatse aangekomen bleek door de verkeersdrukte van schaatsers die deel wilden nemen aan de Vijfmerentocht, dat deze dorpen onbereikbaar waren per auto. Te meer ook omdat de politie de toegangswegen had afgesloten. Het in een aantal gevallen niet gelukt (om uiteenlopende redenen) om tot op heden een afspraak voor de controle te maken. KONDAR zal deze objecten in de loop van 2013 (in overleg met gemeente Steenwijkerland) controleren. Uitvoering controles De controles zijn uitgevoerd door Martin van Alfen. Hij heeft op de afgesproken datum/tijdstip een bezoek aan de desbetreffende objecten gebracht om de controles uit te voeren. Na uitleg over het doel en de achterliggende gedachte van de controle en het beantwoorden van eventuele vragen van belastingplichtige, is belastingplichtige verzocht om het ingevulde inlichtingenformulier te verstrekken. Daar waar het formulier verstrekt werd is het bekeken en met belastingplichtige doorgenomen en daar waar nodig nog een aantal gegevens aangevuld. Vervolgens is afhankelijk van het soort controle het aantal forfaitair opgegeven plaatsen gecontroleerd of inzage in het nachtverblijfregister en de financiële boekhouding gevraagd. In het nachtverblijfregister is gekeken of alle benodigde gegevens geregistreerd worden en of dat consequent plaatsvindt. Gekeken is of er eventueel bepaalde periodes ontbreken in de registratie. Daar waar mogelijk is van een aantal facturen gecontroleerd of de gefactureerde personen geregistreerd staan in het nachtverblijfregister. Ook is gekeken of de duur van het verblijf overeenstemt met de duur die op de factuur vermeldt staat. Daarnaast zijn steekproefsgewijs een aantal facturen gecontroleerd van personen die geregistreerd staan in het nachtverblijfregister. Gemeente Steenwijkerland kent geen verplichting vanuit de Algemene Plaatselijke Verordening voor het bijhouden van een (model) nachtverblijfregister. Belastingplichtigen die forfaitair afrekenen op basis van het aantal plaatsen zijn daarom niet verplicht namen en adressen van gasten te registreren. In de meeste gevallen beschikt men wel over adressen en/of telefoonnummers. Controleur heeft gewezen op het nut van NAW-gegevens in geval van calamiteiten of indien gasten spullen vergeten mee te nemen of men per ongeluk eigendomen van de overnachtingsaanbieder mee neemt. In het nachtverblijfregister wat door de gemeente ter beschikking wordt gesteld is gecontroleerd of de benodigde gegevens geregistreerd worden en of dit consequent, volledig en betrouwbaar plaatsvindt. Indien dit niet het geval was, is de belastingplichtige daar tijdens de controle direct op gewezen. Dit is ook in de verslagen per controle vermeld. Van de resultaten van de controle is per object een Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 6 van 16

7 verslag/rapportage opgesteld. Deze verslagen worden gescheiden van deze rapportage gebundeld. Uitgevoerde controles In 2011 zijn in totaal 250 objecten door de gemeente aangeleverd aan KONDAR om te controleren. In beginsel is getracht bij alle objecten een afspraak voor bezoek en controle ter plaatse te maken. In een aantal gevallen was dit niet mogelijk, ook bleek in een aantal gevallen controle ter plaatse niet noodzakelijk om een goede controle te kunnen uitvoeren. Van de 250 objecten die gecontroleerd dienden te worden, is: bij 143 belastingplichtigen de controle ter plaatse uitgevoerd (inclusief de adressen die forfaitair afdragen); bij 66 belastingplichtige een administratieve controle uitgevoerd (slaapplaatsen via site van de verhuurder of informatie van het verhuurbedrijf gecontroleerd en daadwerkelijke overnachtingen op basis van overzichten die bij de aangifte gevoegd zijn); bij 26 belastingplichtigen heeft om uiteenlopende redenen tot op heden geen controle plaats kunnen vinden (vakanties, privé situaties/gezondheidstoestand belastingplichtigen, onbereikbaar per telefoon of /ontbreken contactgegevens); bij 6 belastingplichtigen heeft geen controle plaatsgevonden omdat men gestopt is met aanbieden van overnachtingen (en men dit op de aangifte had aangegeven); bij 4 belastingplichtigen heeft geen controle plaatsgevonden omdat men de registratie van 2011 heeft weggegooid na het indienen van de aangifte (en men dit al op de aangifte had aangegeven); bij 1 belastingplichtige werd geen medewerking aan het bezoek van de controleur verleend; bij 1 belastingplichtige is vanwege faillissement geen controle uitgevoerd; bij 1 belastingplichtige is geen controle uitgevoerd omdat alle overnachtingen in de forenzenbelasting betrokken worden; bij 6 belastingplichtige heeft (nog) geen verhuur plaatsgevonden en was controle niet mogelijk. In totaal zijn 193 ingediende aangiften gecontroleerd, hierbij zijn de gestopte overnachtingsaanbieders, nog niet gestarte, failliet gegane enz. buiten beschouwing gelaten. Hiervan zijn 164 aangiften akkoord bevonden (85%). In 29 gevallen (15%) bleek de aangifte niet correct te zijn ingediend. Bedrag wat over 2011 als naheffing opgelegd zou kunnen worden bedraagt ,15. Uit de controles is bleken dat er fouten in de aangiftes gemaakt zijn zoals rekenfouten, het opgeven van het aantal nachten dat gasten overnacht hebben e.d. Ook is in een enkel geval voor een twee persoonsbed slechts één slaapplaats opgegeven. Het totaal bedrag aan naheffingen wat voor deze aangiften opgelegd kan worden bedraagt 4.749,53. Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 7 van 16

8 Daarnaast wordt door een aantal mini-campings vanuit het verleden een afwijkende forfaitaire regeling gehanteerd. Jachthavens dragen niet op juiste wijze voor alle ligplaatsen toeristenbelasting af. Het bedrag aan naheffingen bedraagt 7.711,62. Gezien het aantal jaren dat men onterecht gebruik heeft mogen maken van deze regeling en de te verwachten onrust binnen de sector wordt geadviseerd deze naheffingen over 2011niet op te leggen. De minicampings dienen zo snel mogelijk aangeschreven te worden dat dit over de aangifte van 2012 niet langer geaccepteerd zal worden. De jachthavens dienen aangeschreven te worden dat met ingang van 2013 dit niet meer geaccepteerd zal worden. Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 8 van 16

9 Conclusies Algemeen De aangiftemoraal verschikt sterk per belastingplichtige. Bij een tiental overnachtingsaanbieders/jachthaveneigenaren is geconstateerd dat men geen aangifte heeft gedaan over 2011 en de jaren daar voor. Deze zijn door gemeente schriftelijk gewezen op de plicht tot afdracht van toeristenbelasting. Een deel daarvan heeft aangifte gedaan en een deel nog niet. Deze belastingplichtigen zijn tot op heden niet in de controle betrokken. KONDAR stelt voor deze objecten te controleren nadat men aangifte gedaan heeft. Ook is sterk uiteenlopend de onderbouwing die men bij de aangifte voegt of juist het ontbreken van een onderbouwing. In een aantal gevallen wordt geen onderbouwing bij de aangifte gevoegd en is het niet mogelijk om de aangifte administratief te controleren. Indien men alleen forfaitair afdraagt is een onderbouwing niet mogelijk, maar wel indien men afdraagt op basis van daadwerkelijke overnachtingen. In een aantal gevallen beschikken de desbetreffende overnachtingsaanbieders niet meer over een onderbouwing omdat men de registratie na het opmaken van de aangifte heeft weggegooid. Deze belastingplichtigen zijn in 2011 door de gemeente schriftelijk verzocht om de onderbouwing/registratie te bewaren en die bij de aangifte over 2012 te voegen. Een groot deel van de aangiftes wordt onderbouwd door het nachtverblijfregister dat de gemeente beschikbaar heeft gesteld. Op basis van een dergelijke aangifte kan gecontroleerd worden of het opgegeven aantal overnachtingen overeenkomt met het aantal overnachtingen dat in het register vermeldt staat. Op basis van deze controle zijn door de gemeente een aantal foutieve aangiftes geconstateerd. In een incidenteel geval is het voorgekomen dat de aangifte correct was ingediend maar de gemeente op basis van verkeerde interpretatie van het nachtverblijfregister een verkeerde (te hoge) aanslag heeft opgelegd. Uitvoering controles Het maken van afspraken voor de af te leggen bezoeken heeft veel meer tijd gekost dan vooraf was ingeschat op basis van ervaringen in andere gemeenten. Het bestand met de te controleren adressen bevat in lang niet alle gevallen telefoonnummers en/of adressen. Bij veel overnachtingsaanbieders ontbreken nog contactgegevens. Van deze te controleren adressen zijn de contactgegevens door de controleur via internet opgezocht. De medewerker I en O heeft gedurende een dagdeel met de controleur mee gelopen om te zien op welke wijze de controles worden uitgevoerd. Tijdens dit dagdeel zijn zowel bezoeken gebracht aan belastingplichtigen die forfaitair per slaapplaats afdragen, forfaitair per standplaats en/of op basis van daadwerkelijke overnachtingen. Gedurende dit dagdeel bleek dat het controleren van het aantal slaapplaatsen voor de medewerker geen probleem is. Ook het controleren van het aantal kamers van een hotel op basis van het geautomatiseerde reserveringssysteem is geen probleem. Wel problemen leveren de controles op waarbij de administratie/financiële boekhouding Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 9 van 16

10 gecontroleerd moet worden. Medewerker bespreekt dit intern bij de gemeente en loopt nog een dagdeel met de controleur mee. Landtoeristenbelasting Veel van de (mini-) campinghouders maken gebruik van de forfaitaire regeling en dragen daarbij af per standplaats op de camping. Belastingplichtigen gaan hier op verschillende manieren mee om. Een deel draagt forfaitair af op basis van het aantal plaatsen dat men conform de vergunning heeft. Daarbij draagt men af op basis van het aantal personen dat gemiddeld gebruik heeft gemaakt van de plaatsen (over het algemeen minder dan 3) daarbij wordt niet gekeken naar het aantal slaapplaatsen dat zich in het kampeermiddel bevind. Achteraf controleren van het aantal slaapplaatsen van de kampeermiddelen die het voorgaande belastingjaar op de camping hebben gestaan is niet mogelijk. (Mini-) campinghouders registreren en controleren niet het aantal slaapplaatsen van de aanwezige kampeermiddelen. Een ander deel van de minicampinghouders draagt af op basis van de wijze waarop men dat gewend was in de voormalige gemeente Brederwiede. Daar werd gedurende het seizoen twee tot drie keer geteld door controleurs van de gemeente. Daarbij bepaald hoeveel plaatsen op de camping bezet waren. Op basis van die drie tellingen werd een gemiddelde bezetting van het aantal plaatsen vastgesteld. Dit werd omgerekend naar een gemiddeld aantal bezette plaatsen op jaarbasis en sprak men dit af met de (mini-) campinghouders op basis waarvan men forfaitair aangifte deed. Sommige campinghouders rekenen het totaal bedrag van de gefactureerde toeristenbelasting om naar aantal forfaitaire plaatsen en dragen dat af. Tevens is geconstateerd door het uitvoeren van overstandcontroles die door de gemeente zijn uitgevoerd en op basis van verhalen die de controleur ter horen heeft gekregen, dat een aantal mini-campings structureel meer kampeermiddelen tot de minicamping toelaat dan wat volgens de vergunning toegestaan is. Dergelijke campings dragen forfaitair af waarbij dan het aantal plaatsen volgens de vergunning gehanteerd wordt, of een lager aantal. Overigens geeft een aantal campinghouders aan dat men overstand van andere minicampings heeft doorgegeven aan de gemeente maar men hier op niet handhaaft. Dit leidt tot oneerlijke concurrentie is de mening van een aantal campinghouders. In september bevonden zich op de grotere campings nog nauwelijks gasten terwijl er op een minicamping sprake geweest zou zijn van meer dan het aantal toegestane standplaatsen is de mening van een campinghouder uit de buurt. De forfaitaire regeling waarbij afgedragen kan worden op basis van het aantal slaapplaatsen wordt ook gebruikt door een aantal hotels en bungalowparken. Eén van de hoteleigenaren heeft in 2010 op basis van daadwerkelijke overnachtingen afgedragen en is in 2011 gaan afdragen op basis van aantal slaapplaatsen. In dit specifieke geval betekent het een inkomstenderving van 2.200, - op een totaalbedrag in 2010 van 4.500, -. Controleur heeft bij enkele andere hotels die nu afdragen op basis van daadwerkelijke overnachtingen na de controle berekend wat een aangifte op basis van aantal slaapplaatsen zou betekenen. Indien men in deze gevallen ook gaat afdragen op basis van aantal slaapplaatsen dan gaat iedere aangiften enkele duizenden euro s lager uitvallen dan op basis van het daadwerkelijke aantal overnachtingen. Deze situatie is onwenselijk en dient voorkomen te worden. De Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 10 van 16

11 forfaitaire regeling is niet bedoeld voor beroepsmatig verhuurde ruimten onder welke categorie hotels en bungalowparken vallen. Onduidelijk is nog hoeveel inkomsten de gemeente misloopt bij de bungalowparken, deze zijn nog buiten de controle gelaten om in overleg met de gemeente te bepalen op welke wijze hier mee omgegaan dient worden. Bij diverse overnachtingsaanbieders die afdragen op basis van het forfait per slaapplaats is geconstateerd dat men niet bekend is met de betekenis van het begrip slaapplaats uit de forfaitaire regeling van de verordening. Zo is bij controles geconstateerd dat 41 tweepersoonskamer opgegeven worden als 41 slaapplaatsen. Het desbetreffende hotel is hierop aangesproken. Aangifteformulier Tijdens de bezoeken is gebleken dat het aangifteformulier voor een aantal belastingplichtigen niet overzichtelijk genoeg is. Men vult overnachtingen in bij toeristenbelasting terwijl men malen verblijf bedoelt voor de watertoeristenbelasting. Omdat in veel gevallen de naam ontbreekt van de accommodatie of jachthaven valt dit bij een administratieve controle niet op. De term bewijsstukken die op het aangifteformulier wordt gehanteerd, wordt als klantonvriendelijk ervaren en roept weerstand op. Aantal belastingplichtigen verzoekt om de mogelijkheid om digitaal aangifte te doen in combinatie met een digitaal door de gemeente verstrekt nachtverblijfregister. Tarief toeristenbelasting Bij een aantal overnachtingsaanbieders wordt toeristenbelasting niet bij de gast in rekening gebracht, maar draagt de overnachtingsaanbieder het af uit de all-in prijs die men voor de overnachting rekent. In de meeste gevallen wordt bij de gast het huidige tarief van 1, - in rekening gebracht. In een enkel geval hanteert men een ander tarief en noemt men het op de factuur wel toeristenbelasting. Wat formeel niet is toegestaan. Desbetreffende overnachtingsaanbieders zijn daarop aangesproken door de controleur. In de meeste gevallen dat overnachtingsaanbieder afwijkt van het tarief van de gemeente, wordt het niet onder de naam toeristenbelasting in rekening gebracht. Nachtverblijfregister Tijdens de controles is gebleken dat de volgorde en benaming van de kolommen in het door de gemeente verstrekte nachtverblijfregister voor onduidelijkheid zorgt met betrekking tot het aantal overnachtingen dat aangegeven dient te worden. De laatste kolom van het register met de titel Tot. overnacht. wordt door belastingplichtigen op verschillende manieren geïnterpreteerd. Gemeente zal bedoeld hebben dat in deze Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 11 van 16

12 kolom het totaal aantal overnachtingen voor de toeristenbelasting per gast/gezelschap dat gedurende genoemde periode heeft overnacht. Het grootste deel van de overnachtingsaanbieders gaat er op deze wijze mee om. Een andere deel van de belastingplichtigen vermeldt hier het aantal nachten dat er gasten hebben geslapen zonder daarbij rekening te houden met het aantal gasten dat overnacht heeft. Weer een ander cumuleert hier het aantal overnachtingen dat tot dat moment in dat jaar heeft plaatsgevonden. Daarnaast worden de kollommen en de regelafstand van het nachtverblijfregister door een aantal belastingplichtigen (vooral ouderen) als te klein ervaren. Men kan schrijvend niet voldoende informatie binnen de lijntjes kwijt of men moet zo klein schrijven dat het (voor hen) niet meer leesbaar is. Daarnaast verzoeken belastingplichtigen de gemeente om het register digitaal beschikbaar te stellen zodat men het op de computer kan bijhouden en men het kan mailen als men aangifte doet. Watertoeristenbelasting Bij de watertoeristenbelasting bestaat veel onduidelijkheid. In de praktijk wordt op drie manieren aangifte gedaan en toeristenbelasting afgedragen. De eerste categorie doet aangifte en maakt daarbij gebruik van de forfaitaire regeling en geeft daarbij alle ligplaatsen op van booteigenaren die niet ingeschreven staan in de gemeente. De tweede categorie doet forfaitair aangifte van alle ligplaatsen van boten waarop het mogelijk is om te overnachten (uitgezonderd de boten die eigendom zijn van inwoners van de gemeente). De derde categorie doet aangifte van het aantal overnachtingen dat heeft plaatsgevonden op boten die in de haven lagen. Een deel van deze belastingplichtigen maakt zich grote zorgen over de wijze waarop de gemeente met de aangiften van 2011 zal omgaan. Men heeft de toeristenbelasting bij vaste ligplaatsen in de meeste gevallen niet in rekening gebracht bij de eigenaren van de boten in 2011 en De tarieven voor 2013 zijn inmiddels gecommuniceerd met de booteigenaren. Toerisme algemeen Giethoorn is een grote toeristische trekpleister binnen de gemeente. Daarnaast trekt de status van Nationaal Park De Weerribben veel toeristen naar de regio. In de praktijk blijkt een groot deel van dit toerisme zich te beperken tot dagtoerisme. Deze vorm van toerisme kan (behalve in de watertoeristenbelasting) niet in de heffing betrokken worden. Veel buitenlanders (vooral Aziaten) komen naar Giethoorn als onderdeel van een dagje Nederland. Naast Giethoorn bezoekt men de Zaanse Schans, Hindelopen en Amsterdam om de volgende ochtend door te reizen naar een andere Europese hoofdstad. Het is een uitdaging op welke wijze men de gemeente/regio aantrekkelijker kan maken zodat meer gasten besluiten te overnachten of dat men meer nachten blijft. Te denken valt aan tv-spotjes, creëren dagrecreatie voorzieningen zoals strandjes en slechtweervoorzieningen en attracties. Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 12 van 16

13 Aanbevelingen Algemeen De belastingplichtigen die tot op heden nog geen aangifte gedaan hebben dienen hier nogmaals schriftelijk toe gesommeerd te worden. Indien men verzuimt aangifte te doen is het opleggen van een ambtshalve aanslag/naheffingsaanslag een mogelijkheid om belastingplichtige tot afdracht van de verschuldigde toeristenbelasting te bewegen. Deze objecten dienen eind 2012 of begin 2013 gecontroleerd te worden ten aanzien van de verschuldigde toeristenbelasting over Objecten waarbij de aangifte van 2011 geen onderbouwing was gevoegd en die niet in 2012 gecontroleerd zijn dienen in 2013 gecontroleerd te worden. Uitvoering controles/controlesystematiek De ervaring van de controleur (in een aantal andere gemeenten waar hij gedurende een periode van 5-10 jaar controles uitvoert), is dat het jaren duurt voor er geen onduidelijkheden meer bestaan ten aanzien van de plicht tot afdracht van toeristenbelasting. In een aantal gevallen duurt het ook jaren voor belastingplichtigen het gewenste gedrag gaan vertonen ten aanzien van de registratie van de gasten en de afdracht (op de juiste wijze) van de toeristenbelasting. KONDAR adviseert de gemeente Steenwijkerland om voor de komende 3-5 jaar een algeheel controleplan op te stellen. Waarbij het doel moet zijn dat aan het eind van de planperiode op eenduidige wijze wordt afgedragen waarbij rechtmatig gebruik wordt gemaakt van de forfaitaire regelingen en de gemeente geen inkomsten misloopt. Daarnaast dient er geen sprake meer te zijn van (structurele) overstand. Om dit te bereiken dienen onaangekondigde controles ter plaatse gehouden te worden met betrekking tot het aantal ingenomen standplaatsen (zogenaamde veldcontroles). Gemeente Steenwijkerland is hier in 2012 mee begonnen. In geval van overstand dienen (mini-) campinghouders hier direct mondeling en schriftelijk op aangesproken te worden. Tevens dient men op de financiële consequenties die dit kan hebben gewezen te worden. Naast de veldcontroles kunnen controles van het aantal slaapplaatsen en administratieve controles van kleine overnachtingsaanbieders ter plaatse door de medewerker I en O gedaan worden. Daarnaast verdient het aanbeveling jaarlijks een aantal boekhoudkundige controles bij de grotere overnachtingsaanbieders uit te voeren. Deze controles kunnen uitgevoerd worden door KONDAR in combinatie met een medewerker van de afdeling Belastingen of door de controleur van KONDAR. In andere gemeenten werkt KONDAR op beide genoemde manieren. De aanwezigheid van een medewerker van Belastingen blijkt in de praktijk een hoop voordelen voor beide partijen te hebben en wordt over het algemeen als nuttig en belangrijk ervaren. Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 13 van 16

14 Controleur heeft 25 adressen niet kunnen controleren, dit betreft over het algemeen kleinere overnachtingsaanbieders of jachthavens. KONDAR stelt voor deze adressen in het voorjaar te controleren, wellicht in combinatie met een aantal te controleren belastingplichtigen die onderdeel uti maken van het integrale controleplan voor de komende jaren. Landtoeristenbelasting Gemeente Steenwijkerland dient beleid te bepalen ten aanzien van de huidige forfaitaire regelingen zoals die zijn opgenomen in de verordening en de wijze waarop hier mee omgegaan wordt. In de huidige verordening wordt (mini-) campinghouders de mogelijkheid geboden om forfaitair af te reken voor niet vaste (toeristische) plaatsen. Er wordt geen onderscheid gemaakt in het verschil van verblijfsduur van het kampeermiddel op de desbetreffende plaats (bijvoorbeeld; voor-, na- en seizoenplaats). De forfaitaire regeling zoals die nu door gemeente Steenwijkerland gehanteerd wordt op basis van het aantal standplaatsen wordt in andere gemeenten over het algemeen gehanteerd bij vaste plaatsen van mobiele kampeermiddelen. In de praktijk blijkt het moeilijk en bij grote campings zelfs ondoenlijk te zijn om in geval van voor-, na- of seizoenplaats te registreren hoeveel overnachtingen hebben plaatsgevonden en hoeveel toeristenbelasting afgedragen dienen te worden. Daarom bieden veel gemeente deze administratieve lastenverlichting in de vorm van een forfaitaire regeling aan voor de vaste plaatsen van de mobielkampeeronderkomens. Voor de toeristische of losse plaatsen is het aantal overnachtingen door de campinghouder goed te registreren. Gasten betalen namelijk per persoon per overnachting. Bij veel minicampings hanteert men een tarief per kampeermiddel, auto en twee personen. Indien er meer personen overnachten worden deze apart in rekening gebracht. Op diverse campings komt het voor dat gasten hun kampeermiddel voor langere tijd laten staan zonder dat er overnacht wordt, campinghouders registreren dit en brengen in een aantal gevallen daar een bedrag per dag voor in rekening. Huidige forfaitaire regeling op basis van aantal slaapplaatsen is achteraf niet te controleren, overigens is controle als de kampeermiddelen nog wel ter plaatse zijn geen wenselijke situatie omdat een inpandige controle van het kampeermiddel als inbreuk op de privacy worden ervaren zowel door de gast als de campingeigenaar. Kondar adviseert om de forfaitaire regeling aan te passen zodat alleen kampeermiddelen die voor een langere periode (minimaal 2-3 maanden) op dezelfde plaats staan gebruik kunnen maken van de regeling. Het forfait waarbij op basis van aantal slaapplaatsen afgedragen kan worden is bedoeld voor niet-beroepsmatig verhuurde ruimten. Dat een aantal hotels/bungalowparken hier gebruik van maakt is niet de bedoeling en leidt tot inkomstenderving voor de gemeente en rechtsongelijkheid tussen de belastingplichtigen. Gemeente dient beleid te bepalen hoe hier mee omgegaan wordt met betrekking tot de aangiften over 2011 en KONDAR adviseert om in ieder geval met ingang van de aangiften over 2012 niet langer te accepteren dat beroepsmatige verhuurders gebruik maken van deze regeling. De regeling is het verleden in het leven geroepen zodat mensen die hobbymatig overnachtingen Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 14 van 16

15 aanbieden niet een uitgebreide administratie hoeven bij te houden. Hotels en bungalowparken registreren per nacht/weekend/week het aantal gasten dat overnacht en hoeven in het kader van de afdracht toeristenbelasting niets extra s te registreren. Indien gemeente Steenwijk het huidige gebruik van de regeling wil continueren dan verdient het aanbeveling onderscheid te maken op basis van bijvoorbeeld de duur van de periode waarin men overnachtingen aanbiedt (bijvoorbeeld meer of minder dan 7 maanden) of dat onderscheid gemaakt wordt op basis van objectsoort. Het tarief per slaapplaats zoals het nu gehanteerd wordt is voor kleine (hobbymatige) overnachtingsaanbieders gemiddeld conform de werkelijkheid, maar voor hotels en bungalowparken veel te laag. Indien de gemeente dit overweegt dient een onderzoek naar de te hanteren forfaits uitgevoerd te worden. Watertoeristenbelasting Gemeente Steenwijkerland dient beleid te bepalen over de verordening watertoeristenbelasting zoals die nu van kracht is. Het is de meeste belastingplichtigen niet duidelijk dat op basis van malen verblijf toeristenbelasting afgedragen dient te worden. Een belastbaar feit wat overigens voor jachthaveneigenaren nauwelijks te controleren/administreren is. Indien gemeente Steenwijkerland er voor kiest de huidige verordening en forfaitaire regeling te handhaven dan dient dit schriftelijk een uitleg/toelichting op de verordening gegeven te worden. Nog niet bezochte belastingplichtige dienen voor het einde van 2012 door de controleur bezocht te worden. KONDAR adviseert de gemeente om het opgenomen forfait te splitsen en afhankelijk te maken van de lengte van het vaartuig waaraan een aantal personen/malen verblijf wordt gekoppeld. Deze regeling wordt door diverse gemeenten gehanteerd. Nu betalen alle eigenaren een zelfde tarief ongeacht de lengte van de boot. Ook bestaat de mogelijkheid om overnachten als belastbaar feit in de verordening op te nemen, maar dat lijkt gezien het grote aantal zeilboten binnen de gemeente waarop niet overnacht kan worden, niet wenselijk. Nachtverblijfregister KONDAR adviseert het nachtverblijfregister dat door de gemeente wordt verstrekt te wijzigingen zodat er geen onduidelijkheid kan ontstaan over de te registeren gegevens en het aantal overnachtingen voor de toeristenbelasting. De kolom Tot.pers dient geplaatst te worden na de kolom datum vertrek, daarnaast dient een kolom aantal overnachtingen toegevoegd te worden. Tenslotte dient de titel van de kolom Tot.overnacht gewijzigd te worden in aantal overnachtingen TB. Het verdient aanbeveling om de regelafstand van het register te vergroten. Daarnaast adviseert KONDAR om het nachtverblijf digitaal beschikbaar te stellen, inclusief een aantal (beveiligde) formules die de registratie vergemakkelijken. O.a. bij gemeente Veere is het mogelijk om het nachtverblijfregister te downloaden van de site van de gemeente, te gebruiken voor de registratie van de gasten en dan te mailen ter onderbouwing van de aangifte. Het is onduidelijk (gezien het verzoek om de pagina s te waarmerken) of het de bedoeling is dat jaarlijks het volledige papieren register wordt toegestuurd aan de gemeente en wie het dient te waarmerken en kanttekenen. Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 15 van 16

16 Aangifteformulier In de aanhef van het aangifteformulier ook de eventuele naam van de accommodatie opnemen, wat de (administratieve) controle vergemakkelijkt. Daarnaast wordt het opnemen van contact makkelijker indien belastingplichtige een telefoonnummer en e- mailadres op de aangifte kan vermelden, het soort accommodatie kan aankruisen en de mogelijkheid heeft om een adreswijziging te vermelden. Diverse begrippen en regelingen dienen op de aangifte (nader) toegelicht te worden zodat duidelijk is wat de forfaitaire regeling inhoudt en wie er gebruik van mag maken. Zo dient duidelijk op het aangifte formulier vermeldt te worden voor welke accommodaties de forfaitaire regeling op basis van slaapplaatsen bedoeld is. O.a. kan dit door het verwijderen van het woord enz. Er dient geen ruimte te zijn voor verschil in interpretatie door belastingplichtigen. KONDAR adviseert de term bewijsstukken te vervangen door onderbouwing. Het formulier dient overzichtelijker op gesteld te worden. Dit kan onder andere door lay-out technisch meer ruimte tussen de onderwerpen te creëren. Nazorg KONDAR adviseert alle objecten die gecontroleerd zijn of nog gecontroleerd moeten worden een brief te sturen. De gecontroleerde adressen worden daarin bedankt voor de medewerking en tijd. Tevens worden zaken die eventueel niet correct waren genoemd in de brief en wordt een uitleg en toelichting gegeven. Rapportage controle TB Versie 1.2 / 24 januari 2013 Pagina 16 van 16

Onderzoek forfaits van. vaste plaatsen. Rapportage. Gemeente Venray. KONDAR Overheid b.v. Postbus BB ARNHEM

Onderzoek forfaits van. vaste plaatsen. Rapportage. Gemeente Venray. KONDAR Overheid b.v. Postbus BB ARNHEM Rapportage Gemeente Venray Onderzoek forfaits van vaste plaatsen KONDAR Overheid b.v. Postbus 1096 6801 BB ARNHEM 088-55 80 555 www.kondar.nl Hoofdstuk: Inhoud 1 Inhoud 1 Inhoud... 1 2 Inleiding... 2 3

Nadere informatie

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld.

Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Onderstaande vragen en antwoorden hebben alleen betrekking op het nachtregister zoals dit door de burgemeester van Simpelveld is vastgesteld. Voorwoord Sinds lange tijd maakt de gemeente gebruik van een

Nadere informatie

Postbus AA Zeewolde

Postbus AA Zeewolde datum onderwerp Aangifte toeristenbelasting behandeld door Mevr. M. Rijnberk-Stouwdam afdeling Belastingen telefoon direct 036-522 95 22 Geachte heer of mevrouw, De gemeente heft toeristenbelasting omdat

Nadere informatie

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting

: harmonisatievoorstel toeristenbelasting Harmonisatievoorstel Toeristenbelasting Datum : 5 september 2006 Onderwerp : harmonisatievoorstel toeristenbelasting Onderdeel van : plan van aanpak samenwerking belastingen Heuvelland Vastgesteld door

Nadere informatie

Invoering toeristenbelasting en woonforensenbelasting

Invoering toeristenbelasting en woonforensenbelasting Raadsvoorstel Inleiding:Omdat wij voornemens zijn gedurende de lopende raadsperiode extra energie te steken in recreatie en toerisme achten wij het verstandig nu toeristenbelasting in te voeren. Om aan

Nadere informatie

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014;

gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; No. 2014/ Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Coevorden; gelezen het voorstel van de Publieksservice, team Burgerzaken en Belastingen d.d. 6 oktober 2014; dat het gewenst is om nadere

Nadere informatie

Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland

Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland Onderzoek Toeristenbelasting Kollumerland c.a. Spreker: Kees van Eck, adviseur Tog Nederland Korte terugblik 1 Aan de gemeenteraad is een voorstel voorgelegd om in te stemmen met het onderzoek naar de

Nadere informatie

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX);

Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 7 november 2016 (Gemeenteblad 2016, nr. XXX); Onderwerp Datum 20 december 2016 Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2017 Pagina 1 van 5 De raad van Venray, Gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

BESLUIT: Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016

BESLUIT: Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting 2016 Zaaknr : 15Z02486 Documentnr : 15.0017378 De raad van de gemeente Losser; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 10 november 2015; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

Nadere informatie

Artikel 1 Belastbaar feit

Artikel 1 Belastbaar feit Besluit van de raad van de gemeente Noordwijk van 19 december 2013 De raad van de gemeente Noordwijk; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders van 12 november 2013; gelet op het bepaalde in

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; De raad van de gemeente Woensdrecht; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 27 september 2016; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; BESLUIT: vast te stellen de: VERORDENING

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2014 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2014 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2014 (versie geldig vanaf 01-01-2014) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; De raad van de gemeente Beuningen in openbare vergadering bijeen; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 25 november 2014; gelet op artikel 223 van de Gemeentewet; BESLUIT:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Afdeling. Belastingen

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Ede (Gelderland) Afdeling. Belastingen Zaaknummer 37195 Afdeling Belastingen Ede, 12-11- De raad van de gemeente Ede: gelezen het voorstel "Belastingverordeningen 2016" van burgemeester en wethouders d.d. 13-10-, met zaaknummer 37195; gelet

Nadere informatie

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening toeristenbelasting Boxmeer Nummer:

Gemeente Boxmeer. Onderwerp: Verordening toeristenbelasting Boxmeer Nummer: Gemeente Boxmeer Onderwerp: Verordening toeristenbelasting Boxmeer 2007. Nummer: De raad van de gemeente Boxmeer; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 7 november 2006;

Nadere informatie

Raadsbesluit. Besluit: Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting De raad van de gemeente Terschelling;

Raadsbesluit. Besluit: Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting De raad van de gemeente Terschelling; Raadsbesluit Onderwerp: Verordening Toeristenbelasting 2017 Jaar/nummer: De raad van de gemeente Terschelling; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 30 augustus 2016; gelet

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders

GEMEENTEBLAD. Officiële publicatie van Gemeente Wijk bij Duurstede (Utrecht) gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders Raadsbesluit De raad van de gemeente Wijk bij Duurstede; gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 17 november nr. ; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit vast te stellen de:

Nadere informatie

GEMEENTEBLAD. Nr. 78682 VERORDENING TOERISTENBELASTING 2015

GEMEENTEBLAD. Nr. 78682 VERORDENING TOERISTENBELASTING 2015 GEMEENTEBLAD Officiële uitgave van gemeente Nijmegen. Nr. 78682 22 december 2014 VERORDENING TOERISTENBELASTING 2015 De Raad van de Gemeente Nijmegen, bijeen in zijn openbare vergadering van 17 december

Nadere informatie

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf )

VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf ) VERORDENING OP DE HEFFING EN INVORDERING VAN TOERISTENBELASTING 2017 (versie geldig vanaf 01-01-2017) Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam van de regeling

Nadere informatie

Onderwerp: vaststellen van de Verordeningen watertoeristen- en toeristenbelasting 2013

Onderwerp: vaststellen van de Verordeningen watertoeristen- en toeristenbelasting 2013 Agendapunt : Voorstelnummer : Raadsvergadering : 28 juni 2012 Naam opsteller : Marc Bot/ Rens Wiegeraad Informatie op te vragen bij : Rens Wiegeraad Portefeuillehouders : Cees Roem Onderwerp: vaststellen

Nadere informatie

Onderwerp: Vaststelling verordening toeristenbelasting Roerdalen gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016;

Onderwerp: Vaststelling verordening toeristenbelasting Roerdalen gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van 1 november 2016; Raadsbesluit Jaar 2016/12/15/07E Onderwerp: Vaststelling verordening toeristenbelasting Roerdalen 2017-2018. De raad van de gemeente Roerdalen heeft; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr. RVB15-0085; BESLUIT:

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10 november 2015, nr. RVB15-0085; BESLUIT: l lllllll llll lllll llll llllll 111111111111111111111111111111111 815-023081 Bijlage M De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 10

Nadere informatie

Raadsbesluit onze ref casenr

Raadsbesluit onze ref casenr Raadsbesluit onze ref. 14045118 casenr. 2014-10599 De raad van de gemeente Ermelo; gelezen het voorstel van het college van 14 oktober 2014, nr. 14045112; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; b e s

Nadere informatie

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009;

gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009; R2009.054 De raad van de gemeente Bladel; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 26 mei 2009; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen de: Verordening

Nadere informatie

Toeristenbelasting Forensenbelasting

Toeristenbelasting Forensenbelasting Toeristenbelasting Forensenbelasting Informatie voor verhuurders van woningen aan toeristen (niet ingezetenen van gemeente De Fryske Marren) Inleiding Gemeente De Fryske Marren int van niet ingezeten (toeristen)

Nadere informatie

B&W-Aanbiedingsformulier

B&W-Aanbiedingsformulier B&W.nr. 11.0418, d.d. 19 april 2011 B&W-Aanbiedingsformulier Onderwerp Bed & Breakfast Beleid Behoudens advies van de commissie BESLUITEN 1. de beleidsnotitie Bed & Breakfast Beleid gemeente Leiden vast

Nadere informatie

Onderzoek invoering Toeristenbelasting

Onderzoek invoering Toeristenbelasting Aan de Raad Agendapunt: 6. Onderwerp: Onderzoek invoering Toeristenbelasting Kenmerk: Status: FZBS - Financiën / DdeJ Besluitvormend Kollum, 6 september 2011 Samenvatting Onderzocht is of de invoering

Nadere informatie

Gemeente Sluis. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2012;

Gemeente Sluis. gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2012; Gemeente Sluis De raad van de gemeente Sluis; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders van november 2012; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; gezien het advies van de commissie Samenleving/Middelen

Nadere informatie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie

Inhoudsopgave. Regelgeving keuring gasinstallatie Aanvulling 1 op versie Inhoudsopgave 1. Algemeen 2 2. Raadplegen kentekenregister 2 3. Voertuigidentificatienummer 3 4. Kentekenplaten 3 5. Afmelden 3 6. Opnamekaart 4 7. Steekproef 5 8. Vrijgeven 5 9. Second opinion 5 10. Archiveren

Nadere informatie

Pagina 1 van 9. Mogelijkheden Toepassing Tariefdifferentiatie Toeristenbelasting

Pagina 1 van 9. Mogelijkheden Toepassing Tariefdifferentiatie Toeristenbelasting Pagina 1 van 9 Mogelijkheden Toepassing Tariefdifferentiatie Toeristenbelasting IDV/Belastingen februari 2013 Pagina 2 van 9 Aanleiding Bij de behandeling van de verordening toeristenbelasting 2013 in

Nadere informatie

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente.

De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. Goedemiddag, De laatste week van juli wil ik samen met mijn gezin (twee volwassenen, kind van 13 jaar) een vakantie doorbrengen in uw gemeente. We hebben een offerte van het vakantieverblijf mogen ontvangen,

Nadere informatie

Overige relevante gemeentelijke regelingen die betrekking hebben op dit onderwerp

Overige relevante gemeentelijke regelingen die betrekking hebben op dit onderwerp Verordening watertoeristenbelasting 2014 Status In werking Algemene informatie Deze verordening regelt de hoogte, de heffing en invordering van belasting die wordt geheven voor het houden van (recreatief)

Nadere informatie

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning

De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning De fiscale aspecten van een onroerende recreatiewoning Hieronder wordt ingegaan op de fiscale consequenties van de aankoop en het bezit van een recreatiewoning die zodanig met de (onder)grond is verbonden

Nadere informatie

Verordening. Toelichting. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 003. Naam Verordening Toeristenbelasting 2013

Verordening. Toelichting. Gemeenteblad Nijmegen. Jaartal / nummer 2013 / 003. Naam Verordening Toeristenbelasting 2013 Gemeenteblad Nijmegen Jaartal / nummer 2013 / 003 Naam Verordening Toeristenbelasting 2013 Publicatiedatum 20 december 2012 Opmerkingen - Vaststelling van de verordening bij raadsbesluit van 19 december

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Cuijk 2010).

Verordening op de heffing en invordering van toeristenbelasting (Verordening toeristenbelasting Cuijk 2010). De raad van de gemeente Cuijk; gezien het voorstel van het college van burgemeester en wethouders d.d. 13 oktober 2009; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet: besluit: vast te stellen de: Verordening

Nadere informatie

Behoort bij raadsvoorstel 233 (titel: e. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016.

Behoort bij raadsvoorstel 233 (titel: e. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016. INTEGRALE VERORDENING Behoort bij raadsvoorstel 233 (titel: e. Verordening op de heffing en de invordering van toeristenbelasting 2016. De raad van de gemeente Utrechtse Heuvelrug; Gelet op artikel 224

Nadere informatie

Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak

Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak Werkwijze van het Landelijk Bureau Bibob: informatie voor bestuursorganen en rechtspersonen met een overheidstaak Inleiding Het Landelijk Bureau Bibob (verder: het Bureau) hecht aan een goede samenwerking

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 27 september 2011 Nummer voorstel: 2011/99

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 27 september 2011 Nummer voorstel: 2011/99 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 27 september 2011 Nummer voorstel: 2011/99 Voor raadsvergadering d.d.: 08-11-2011 Agendapunt:

Nadere informatie

Gulpen-Wittem, 26-06-2007 Auteur IDKB Portefeuillehouder drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen -3- Afdeling Interne Dienstverlening Ons Kenmerk

Gulpen-Wittem, 26-06-2007 Auteur IDKB Portefeuillehouder drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen -3- Afdeling Interne Dienstverlening Ons Kenmerk RAADSVOORSTEL Nr. ID/036 Aan de Raad van de gemeente Gulpen-Wittem Gulpen-Wittem, 26-06-2007 Auteur IDKB Portefeuillehouder drs. A.R.B. van den Tillaar Bijlagen -3- Afdeling Interne Dienstverlening Ons

Nadere informatie

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Belastingreglement op het verstrekken van logies - Wijziging

GEMEENTERAAD. Ontwerpbesluit. Onderwerp: Belastingreglement op het verstrekken van logies - Wijziging GEMEENTERAAD Ontwerpbesluit OPSCHRIFT Vergadering van 8 mei 2017 Besluit nummer: 2017_GR_00468 Onderwerp: Belastingreglement op het verstrekken van logies - Wijziging Beknopte samenvatting: Aan de gemeenteraad

Nadere informatie

MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE (hierna: Melding )

MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE (hierna: Melding ) MELDING ONRECHTMATIGE INFORMATIE (hierna: Melding ) HOOFDSTUK 1 ALGEMENE GEGEVENS 1. Verzoeker - naam - adres - onderneming* - telefoonnummer - e-mail adres hierna te noemen: verzoeker, verzoekt door middel

Nadere informatie

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid

INSTRUCTIE. Wat houdt het btw voordeel in? Besluit overheid INSTRUCTIE BTW VOORDEEL VOOR DE PARTICULIER ALS ONDERNEMER De Belastingdienst maakt het voor zonnepanelen bezitters leuker: Particulieren met zonnepanelen kunnen btw terugvragen In deze instructie leest

Nadere informatie

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding?

BTW-verhoging 21% CASH en de btw-verhoging per 1 oktober 2012 Wat verandert er voor u en uw boekhouding? Inleiding BTW-verhoging 21% De tekst van dit document is van toepassing op versie B03 van Cash. De verwachte datum voor deze versie is 14 september 2012. Op 1 oktober 2012 wordt de btw 'hoog' verhoogd

Nadere informatie

VERZONDEN 2 6 MEI2011 Datum Ons kenmerk Uw brief van

VERZONDEN 2 6 MEI2011 Datum Ons kenmerk Uw brief van Retouradres : Publiekszaken, Postbus 78, 2600 ME Delft De leden van de commissie Middelen en Economie VERZONDEN 2 6 MEI2011 Datum 17-05-20101 Ons kenmerk 1155650 Uw brief van Onderwerp Verzoek tot versneld

Nadere informatie

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement

Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven. Huishoudelijk reglement Vzw Kinderopvang Leuven Professor Roger Van Overstraetenplein 1 3000 Leuven BINNENSCHOOLSE KINDEROPVANG Huishoudelijk reglement Huishoudelijk reglement vzw Kinderopvang Leuven Inhoud 1. Voorwoord... 3

Nadere informatie

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG

REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG REGLEMENT TEN AANZIEN VAN GASTOUDEROPVANG Stichting OZIZO stelt zich ten doel een bemiddelende en ondersteunende functie te vervullen met betrekking tot de opvang en verzorging aan huis van kinderen van

Nadere informatie

Uit er aar d zijn wij

Uit er aar d zijn wij Uiteraard zijn wij Wie kunnen BTW terugvorderen? Alle particulieren die op of na 20 juni 2013 (factuurdatum is geldend) een zonnepaneel installatie hebben aangeschaft kunnen de BTW terugvorderen. Particulieren

Nadere informatie

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord.

De Nationale ombudsman zond verzoeksters brief ter behandeling als klacht door naar de Belastingdienst/Noord. Rapport 2 h2>klacht Verzoekster voldeed in de loop van 2007 aan de voorwaarden voor het opleggen van geautomatiseerde voorlopige aanslagen en werd daardoor binnen een tijdvak van zeven maanden geconfronteerd

Nadere informatie

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen

Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen Stichting Bedrijfstakpensioenfonds voor de Bouwnijverheid mede namens de bedrijfstakeigen regelingen in uw sector Handleiding zelfstandig ondernemers Afbouw en Natuursteen De uitvoering van de pensioen-

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2014 Nummer voorstel: 2014/72

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2014 Nummer voorstel: 2014/72 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 30 september 2014 Nummer voorstel: 2014/72 Voor raadsvergadering d.d.: 11-11-2014 Agendapunt:

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2010: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471

Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471 Inspectierapport Thuis-in-opvang.nl (GOB) Smidsstraat 5 8601 WB SNEEK Registratienummer 170370471 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: SUDWEST-FRYSLAN Datum inspectie: 02-04-2014 Type

Nadere informatie

Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241

Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241 Inspectierapport De Kinderkoepel Thuisopvang (GOB) Christiaan Huygensweg 38F 3225LD HELLEVOETSLUIS Registratienummer 174412241 Toezichthouder: GGD Rotterdam-Rijnmond In opdracht van gemeente: Hellevoetsluis

Nadere informatie

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp

Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp Rapport Gemeentelijke Ombudsman Foutieve inschrijving Dienst Persoonsgegevens Dienst Belastingen Gemeente Amsterdam Stadsdeel Osdorp RA0612546 18 december 2006 Samenvatting Door een gemeentelijke fout

Nadere informatie

RAW-bestekken en bijdrage RAW-systematiek Versie april 2012

RAW-bestekken en bijdrage RAW-systematiek Versie april 2012 RAW-bestekken en bijdrage RAW-systematiek Versie april 2012 1. Inleiding Een onderdeel van de gebruikersovereenkomst RAW (Overeenkomst voor het toepassen van de RAW-systematiek) is het afdragen van de

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011

Rapport. Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapport Rapport betreffende een klacht over de Dienst voor het kadaster en de openbare registers uit Apeldoorn. Datum: 23 mei 2011 Rapportnummer: 2011/151 2 Klacht Verzoekers klagen erover dat: het Kadaster

Nadere informatie

Plan van Aanpak. Kwaliteitsbeheersing WOZ. Mijn gemeente

Plan van Aanpak. Kwaliteitsbeheersing WOZ. Mijn gemeente Kwaliteitsbeheersing WOZ Mijn gemeente Plan van Aanpak Om de kwaliteit van objectkenmerken te bewaken zou jaarlijks circa 20% van de woningen nader beoordeeld moeten worden. Hierbij zijn met name de secundaire

Nadere informatie

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing

Beschrijving uniforme maatregelen m.b.t. Direct marketing Uniforme maatregel Sparrenheuvel 16 Postbus 520 3700 AM ZEIST Telefoon (030) 698 89 11 Telefax (030) 698 83 33 E-mail info@zn.nl Titel Inhoud Auteur Uniforme Maatregel 04: Direct marketing Beschrijving

Nadere informatie

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Evaluatierapport Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties Datum: juli 2009 Steller: Sandra Duprée 1. Inleiding In december 2005 heeft de gemeenteraad de Nota Harmonisatie Multifunctionele Accommodaties

Nadere informatie

Rapport Onderbouwing forfaitaire heffingsmaatstaf toeristenbelasting 2016

Rapport Onderbouwing forfaitaire heffingsmaatstaf toeristenbelasting 2016 LEGITIEM B.V. Florijnweg 11c Postbus 11 6880 AA VELP Tel. 026 3840566 Fax 026 3840569 e-mail info@legitiem.nl www.legitiem.nl Rapport Onderbouwing forfaitaire heffingsmaatstaf toeristenbelasting 2016 KvK.

Nadere informatie

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten.

Steekproefomvang Omvang van de steekproef in 2012: Gehele financiële boekhouding met betrekking tot de fractiebudgetten. INTERNE CONTROLE FRACTIEBUDGETTEN GEMEENTE COEVORDEN PROCESEIGENAAR: Bert Kunnen 1. Doel en aanpak controle Doel onderzoek Het doel van de controle is om vast te stellen dat de verstrekte fractiebudgetten

Nadere informatie

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68)

c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (al dan niet onderworpen aan CAO 68) Aangezien de procedure

Nadere informatie

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: Afdeling: Openbare Ruimte

Collegevoorstel. Onderwerp. Samenvatting. Voorstel. Reg. nr.: Afdeling: Openbare Ruimte Reg. nr.: 1310504 Afdeling: Openbare Ruimte Onderwerp Uitvoeringsregeling afvalstoffenheffing 2014 / Medische regeling Diftar Samenvatting Met de invoering van diftar gaan inwoners van Boxtel per keer

Nadere informatie

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren

Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren WAARDERINGSKAMER Onderzoek naar termijnoverschrijding bij afhandeling WOZ-bezwaren Een onderzoek naar overschrijding van de jaargrens bij de afhandeling van WOZ-bezwaarschriften 18 juli 2014 Inhoudsopgave

Nadere informatie

Inspectierapport Kind-Zijn (GOB) Warnsveldseweg BB ZUTPHEN Registratienummer

Inspectierapport Kind-Zijn (GOB) Warnsveldseweg BB ZUTPHEN Registratienummer Inspectierapport Kind-Zijn (GOB) Warnsveldseweg 51 7204 BB ZUTPHEN Registratienummer 991230280 Toezichthouder: GGD Noord en Oost Gelderland In opdracht van gemeente: Zutphen Datum inspectie: 16-11-2016

Nadere informatie

Opmerking en correctie: Opmerking en correctie: De VHZC wil geen korting op de heffing van toeristenbelasting. voor de eerste overnachting

Opmerking en correctie: Opmerking en correctie: De VHZC wil geen korting op de heffing van toeristenbelasting. voor de eerste overnachting Wij hebben recent kennis kunnen nemen van de bestuurlijke reactie van het College van burgemeester en wethouders t.a.v. ons voorstel m.b.t. de heffing van Watertoeristenbelasting 2017. Onderstaand hebben

Nadere informatie

Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting Citeertitel Verordening Toeristenbelasting 2017

Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting Citeertitel Verordening Toeristenbelasting 2017 Gemeente Zaanstad Verordening op de heffing en invordering van Toeristenbelasting 2017 Wetstechnische informatie Gegevens van de regeling Overheidsorganisatie Officiële naam regeling Gemeente Zaanstad

Nadere informatie

Quick Start RitMeter Kilometerregistratie

Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Kilometerregistratie op je Android telefoon SIMOSO 2013 Quick Start RitMeter Kilometerregistratie Kilometerregistratie op je Android telefoon RitMeter, de eenvoudigste

Nadere informatie

Instellingen Groeps Login & app

Instellingen Groeps Login & app Instellingen Groeps Login & app Inhoud 1. Inleiding... 3 2. Instellingen in The Nanny Kindplanning... 3 3. Mogelijkheden en keuzes in wijze van planning, registratie en facturatie... 4 3.1 Trajectplanning

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau MiKado (GOB) Buitenerf 132 4824HL BREDA Registratienummer 165157471

Inspectierapport Gastouderbureau MiKado (GOB) Buitenerf 132 4824HL BREDA Registratienummer 165157471 Inspectierapport Gastouderbureau MiKado (GOB) Buitenerf 132 4824HL BREDA Registratienummer 165157471 Toezichthouder: GGD West-Brabant In opdracht van gemeente: Breda Datum inspectie: 27-07-2015 Type onderzoek:

Nadere informatie

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen

Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Bestedingenonderzoek VVV Zuid-Limburg Verdeling toeristische bestedingen Rapportage in opdracht van: Stichting VVV Zuid-Limburg September 2015 Projectnummer 15.060 Biesbosweg 16C 5145 PZ Waalwijk tel.:

Nadere informatie

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077

Rapport. Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag. Datum: 9 mei 2012. Rapportnummer: 2012/077 Rapport Rapport betreffende een klacht over een gedraging van de Huurcommissie uit Den Haag Datum: 9 mei 2012 Rapportnummer: 2012/077 2 Klacht Verzoekster klaagt erover dat de Huurcommissie: niet de juiste

Nadere informatie

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte

Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Raadsvergadering : 8 december 2015 agendapunt : Commissie : Bestuur en Ruimte Onderwerp : Verordening toeristenbelasting 2016-1 Collegevergadering : 10 november 2015 agendapunt : 16 Portefeuillehouder

Nadere informatie

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling

Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Werkinstructie Het opschonen van data bij schriftelijke en of online dataverzameling Versie: 2.0 Datum: 15-09-2013 Code: WIS 06.01 Eigenaar: KI 1. Inleiding In deze werkinstructie staan de richtlijnen

Nadere informatie

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008

Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Fiscale informatie betreffende investeringen bij GoodWood Investments B.V. 2008 Februari 2009 GoodWood Investments B.V. Hierbij ontvangt u de fiscale toelichting over 2008 met betrekking tot uw investeringen

Nadere informatie

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354

Inspectierapport. De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Inspectierapport De Kindersuite B.V. (BSO) Eva Besnyostraat 571 573 1087 LG AMSTERDAM Registratienummer: 209096354 Toezichthouder: GGD Amsterdam In opdracht van: Gemeente Amsterdam Datum inspectie: 10-08-2015

Nadere informatie

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning

Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning Handleiding voor aanleveren van telefoonnummers voor nummerherkenning 1. Stap voor stap nummers aanleveren Stap 1: inloggen op de website voor nummerherkenning Stap 2: soort kantoor aangeven Stap 3: check

Nadere informatie

Een Wooncentrum. Prins Clauslaan 20 Uw brief Postbus 93374 Bijlagen 2

Een Wooncentrum. Prins Clauslaan 20 Uw brief Postbus 93374 Bijlagen 2 R e g i s t r a t i e k a m e r Een Wooncentrum 2..'s-Gravenhage, 22 september 1998.. Onderwerp gegevensverstrekking door verpleegkundigen In uw brief van 22 juli 1998 legt u aan de Registratiekamer de

Nadere informatie

De raad van de gemeente Bergen op Zoom;

De raad van de gemeente Bergen op Zoom; De raad van de gemeente Bergen op Zoom; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 15 november 2011, nr. RVB11-0095; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; vast te stellen

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau de Bengel (GOB) Stationsstraat AL MARKELO Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau de Bengel (GOB) Stationsstraat AL MARKELO Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau de Bengel (GOB) Stationsstraat 25 7475AL MARKELO Registratienummer 149157496 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Hof van Twente Datum inspectie: 25-06-2015

Nadere informatie

NOTITIE TOERISTENBELASTING: UITVOERING NU EN ALTERNATIEVEN VOOR EEN GEWIJZIGDE HEFFING. Gemeente Bergen NH

NOTITIE TOERISTENBELASTING: UITVOERING NU EN ALTERNATIEVEN VOOR EEN GEWIJZIGDE HEFFING. Gemeente Bergen NH NOTITIE TOERISTENBELASTING: UITVOERING NU EN ALTERNATIEVEN VOOR EEN GEWIJZIGDE HEFFING Gemeente Bergen NH Augustus 2011 INHOUDSOPGAVE 1 Aanleiding... 3 2 Algemeen Over toeristenbelasting... 3 2.1 Juridische

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat CZ OLDENZAAL Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat CZ OLDENZAAL Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau van Twente (GOB) Spoorstraat 32 7572CZ OLDENZAAL Registratienummer 145784162 Toezichthouder: GGD Twente In opdracht van gemeente: Oldenzaal Datum inspectie: 17-11-2016

Nadere informatie

Protocollering. Datum 18 februari 2015

Protocollering. Datum 18 februari 2015 Protocollering Datum 18 februari 2015 Inhoud Inhoud... 2 Inleiding... 3 1 Protocolleren en de BRP... 4 2 Waar is protocollering in de Wet BRP geregeld?... 5 3 In welke gevallen moet geprotocolleerd worden?...

Nadere informatie

Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties

Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties iļŗ \mooo 3ĵ Samenvatting bijeenkomst toeristenbelasting met eigenaren verblijfsaccommodaties Datum: 13 oktober 2016 Locatie: Commissiekamer gemeentehuis Overbetuwe Aanwezigen: zie bijlage Voorzitter:

Nadere informatie

Inspectierapport Hummelstekkie (GOB) Gracht KJ Spanga Registratienummer

Inspectierapport Hummelstekkie (GOB) Gracht KJ Spanga Registratienummer Inspectierapport Hummelstekkie (GOB) Gracht 113 8482 KJ Spanga Registratienummer 115008329 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: Weststellingwerf Datum inspectie: 01-08-2017 Type onderzoek

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 3 november 2015 Nummer voorstel: 2015/97 Voor raadsvergadering d.d.: 08-12-2015 Agendapunt: Onderwerp:

Nadere informatie

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen

Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Handleiding BTW voordeel voor particulieren met zonnepanelen Particulieren die na 20 juni 2013 een zonnestroomsysteem realiseren of gerealiseerd hebben kunnen ondernemer voor de btw worden. Hierdoor kunt

Nadere informatie

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS

ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS connectedcare services b.v. Hogestraat 54 6953 AW Dieren 085-7739903 contact@connectedcare.nl www.connectedcare.nl ALGEMENE VOORWAARDEN CONNECTEDCARE - GEBRUIKERS In dit document zijn de algemene voorwaarden

Nadere informatie

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl

In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl In vijf minuten aangifte omzetbelatisting. http://www.mijnjohan.nl Voor de belastingdienst moet u elk kwartaal BTW-aangifte doen. U krijgt hierover elk kwartaal een brief van de belastingdienst met de

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 20 november 2012 Nummer voorstel: 2012/105

Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg XE Steenwijk Steenwijk, 20 november 2012 Nummer voorstel: 2012/105 Voorstel aan de raad Aan de gemeenteraad Gemeente Steenwijkerland Vendelweg 1 8331 XE Steenwijk Steenwijk, 20 november 2012 Nummer voorstel: 2012/105 Voor raadsvergadering d.d.: 04-12-2012 Agendapunt:

Nadere informatie

Dienstverleningsdocument

Dienstverleningsdocument Dienstverleningsdocument Introductie U overweegt een beroep te doen op de dienstverlening van ons kantoor. In dit document leggen wij u graag uit hoe wij werken en hoe wij beloond worden. Kerngegevens

Nadere informatie

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet;

gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; De raad van de gemeente Breda; gezien het voorstel van burgemeester en wethouders en met overname van de daarin vermelde overwegingen; gelet op artikel 224 van de Gemeentewet; besluit: vast te stellen

Nadere informatie

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015

Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 Het college van burgemeester en wethouders van Druten heeft op 3 maart 2015 de Beleidsregels leerlingenvervoer 2015 vastgesteld. Op 31 maart 2015 is aanvullend beleidsregel

Nadere informatie

Inspectierapport Gastouderbureau Piekeboe (GOB) Wredehof CN Rohel Registratienummer

Inspectierapport Gastouderbureau Piekeboe (GOB) Wredehof CN Rohel Registratienummer Inspectierapport Gastouderbureau Piekeboe (GOB) Wredehof 48 8507 CN Rohel Registratienummer 798132723 Toezichthouder: GGD Fryslân In opdracht van gemeente: De Fryske Marren Datum inspectie: 31-01-2017

Nadere informatie

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR)

Handleiding. Inhoud. Inleiding. Digitaal Loket Rapportages (DLR) Handleiding Digitaal Loket Rapportages (DLR) Inhoud 1 Inleiding 2 Inloggen met eherkenning 3 Aanleveren van een rapportage 3.1 Overzicht rapportageverplichtingen raadplegen 3.2 Een rapportage aanleveren

Nadere informatie

Handboek voor de LEVERANCIER

Handboek voor de LEVERANCIER Inhuurdesk V. Vos Inhuurdesk@ns.nl Versie 1.0 December 2010 Pagina 1 van 16 Inhoudsopgave 1. Processchema... 3 2. Aanmelden als leverancier... 4 2.1 Ontvangen van de gebruikersnaam en een wachtwoord...

Nadere informatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie

JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie JAARVERSLAG KLACHTEN 2013 Stichting voor peuterspeelzaalwerk en voorschoolse educatie 7 januari 2014 Omschrijving van de klachtenregeling De klachtenregeling kan een goed instrument zijn om de kwaliteit

Nadere informatie

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders

AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders AGENDAPUNT voor burgemeester en wethouders Nummer: Datum vergadering: 24-08-2010 Onderwerp: Methodiek rioolheffingen Conceptbesluit: - Kennis te nemen van de discussienotitie methodiek rioolheffingen.

Nadere informatie

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014.

Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord te gaan met het wijzigen van de belastingverordeningen voor 2014. Raadsvoorstel Datum raadsvergadering : 31 oktober 2013 Agendanummer : Datum : 23 september 2012 Onderwerp Belastingverordeningen 2014 Aan de leden van de raad, Voorgesteld besluit Wij stellen u voor akkoord

Nadere informatie

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm

https://www.privacycommission.be/elg/cameramain.htm 1. EEN NIEUWE THEMATISCHE AANGIFTE INDIENEN VOOR c) CAMERABEWAKING TEN OVERSTAAN VAN PERSONEN DIE WERKZAAM ZIJN OP EEN BEWAAKTE ARBEIDSPLAATS (CAO 68) Op het volgende adres vindt u het elektronische aangifteformulier:

Nadere informatie