MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT. 9300 Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_"

Transcriptie

1 IIIIIIMMIIIin mi MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT Centraal kantoor: Groen van Prinstererlaan 127 Postbus AB ASSEN Tel.: (0592) Fax: (0592) ING bank rek.nr Aan het college van Burgemeester en Wethouders van de Gemeente Noordenveld POStbUS 109 -rr Kc Class.nr. mmx^t^oom&n^_ NR. Assen, 28 maart HAAK! 2012 az^i i i p^13 ' v00r a r c h i e l ' Geacht college, Bijgaand treft u aan de jaarrekening 2011, inclusief accountantsverklaring, en het inhoudelijk jaarverslag Vertrouwend u hiermee van dienst te zijn geweest en graag tot nadere toelichting bereid, tekent, t vriendelijke groet, Peter Elmont directeur-bestuurder Bijlagen : 2 \

2 2 noordermddt samen sterker v [ \ \ s Jaarverslag 2011

3 Inhoudsopgave Voorwoord 1 Wie is Noordermaat? 1 2 De organisatie 3 3 Personeel 7 4 WMO kanteling + Welzijn Nieuwe Stijl Jeugdhulpverlening Groepswerk 15 7 Gezinscoach ^ 8 Video Home Training Huiselijk geweld en crisishulpverlening Prostitutie maatschappelijk werk Integrale Schuldhulpverlening Gemeente Noordenveld Afscheid Oorlogs- en GeweldsGetroffenen (OGG) Noordermaat Totaal 4 1 Bijlage 1 Staat van baten en lasten 2011 Bijlage 2 Raad van Toezicht

4 Voorwoord Voor u ligt het jaarverslag 2011, een jaarverslag over een voor Noordermaat bewogen jaar waarbij onder andere afscheid werd genomen van het team Hoogezand en aan het eind van het jaar van het team Oorlogs- en Geweldsgetroffenen (OGG) en het team Slochteren. Het OGGteam is overgedragen naar de landelijke stichting 'De Basis'. Het team Hoogezand en Slochteren zijn overgedragen aan Kwartier Zorg en Welzijn, de lokale welzijnsorganisatie in Hoogezand. Na het vertrek van directeur-bestuurder, Nicole Senteur was er de komst van de nieuwe directeur-bestuurder Peter Elmont. Dit was opnieuw een periode waarin flink bezuinigd moest worden. De hierbij horende reorganisatie betekende het niet verlengen van alle tijdelijke contracten per 1 januari 2012 en ontslag van een aantal medewerkers uit de overhead (management en stafafdelingen). Tegelijkertijd met deze pijnlijke maatregelen moest er een inhoudelijke vernieuwingsslag worden gemaakt die we in 2012 voortzetten. De contouren van de nieuwe Noordermaat professional werden zichtbaar en zijn geconcretiseerd in de aangepaste meerjarenstrategie 'Op weg naar de nieuwe Noordermaat professional'. Deze nieuwe professional zal als sociaal werker vooral een kruising zijn tussen de 'oude' maatschappelijk werker en de 'oude' opbouwwerker. In 2012 gaan we de eerste ervaringen met deze sociaal werker opdoen, waarbij de essentie is dat we er meer 'op af gaan' en samen met de burger werken aan de versterking van de eigen kracht. De bezuinigingen hebben direct invloed op de hulpverlening die wij aan onze cliënten kunnen bieden. Dit uit zich bijvoorbeeld in de wachtlijsten die structureel worden of die ontstaan, in het verminderen van het aantal cursussen en trainingen en een geringer aantal cliënten. Door creatieve oplossingen proberen we toch zo veel mogelijk mensen te helpen. We doen dit onder andere door te werken met een frontoffice waar we korte, snelle hulpverleningstrajecten direct kunnen afronden, het aantal gesprekken per cliënt te verminderen, nieuwe en intensievere samenwerkingsverbanden aan te gaan en meer vrijwilligers in te zetten waar dat mogelijk is. In de tweede helft van 2011 is in samenhang met de verandering in de rol van de professional ook gewerkt aan een verandering van de huisstijl van Noordermaat, die in 2012 volledig zal worden uitgerold. In ieder geval verandert de naam 'Maatschappelijk werk NoorderMaat' in Noordermaat, waarmee we uitdrukken dat Noordermaat zich transformeert van een organisatie voor algemeen maatschappelijk werk naar een bredere welzijnsorganisatie met als bijbehorende slogan 'Samen sterker'. Voor 2012 en de jaren daarna willen wij deze slogan in de praktijk uitdragen en hier samen met de klant (de burger, de gemeente en andere organisaties) vorm en inhoud aan geven. Peter Elmont, directeur-bestuurder

5 1 Wie is Noordermaat? Tot 1 januari 2012 was de statutaire naam van NoorderMaat Stichting Maatschappelijk Werk NoorderMaat. Gezien het hele proces van verandering op basis van de WMO kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl zal deze naam begin 2012 worden gewijzigd in Noordermaat. Hiermee wordt aangegeven dat Noordermaat zich verder ontwikkelt tot een bredere welzijnsorganisatie die zich niet uitsluitend bezighoudt met algemeen maatschappelijk werk. De doelstelling, missie, visie en strategie veranderen mee en zijn als volgt geformuleerd in het aangepaste missie- en visiedocument 'Op weg naar de nieuwe Noordermaat professional' die begin 2012 gereed is. 1.1 Doelstelling Noordermaat heeft als doel het bieden, uitvoeren en bevorderen van welzijn en maatschappelijke dienstverlening in Noord Nederland. Participatie van de burger, maatwerk en samenwerking staan daarbij voorop. 1.2 Missie Noordermaat is een welzijnsorganisatie die er op gericht is om mensen professioneel te ondersteunen bij het herstellen of versterken van sociale zelfredzaamheid. 1.3 Visie Noordermaat levert professionele diensten waarbij samenwerking leidend is. 1.4 Strategie De kern van de meerjarenstrategie bestaat uit de volgende vier elementen: 1. Ontwikkelen nieuwe werkwijzen en producten; 2. Onderzoeken nieuwe markten (inclusief nieuwe financieringsbronnen); 3. Inzetten op versterken interne organisatie; 4. Versterken PR. De missie en visie vormen het hart. Dit is steeds het vertrekpunt, het antwoord op de vraag "Waarom doen we zoals we doen?". De vraag van de klant (o.a. de burger, gemeenten, nieuwe financiers, andere organisaties), de omgeving (waaronder de overheid en de maatschappij) en de interne organisatie (de organisatie en haar medewerkers) staan steeds in verbinding met elkaar en hebben ook invloed op elkaar. Het is de kunst om deze drie terreinen zodanig in balans te brengen dat het bijdraagt aan het bereiken van de missie/visie. Vanuit de algemene organisatiedoelstelling en het 'hart' van de missie en visie zijn in de nieuwe meerjarenstrategie afzonderlijke doelen geformuleerd met betrekking tot de klant, de omgeving en de organisatie. 1

6 2 De organisatie Voor de organisatie was 2011 een roerig jaar. Naast het vertrek van de oude directeurbestuurder Nicole Senteur en de komst van de nieuwe directeur-bestuurder Peter Elmont moest er opnieuw flink worden bezuinigd (reorganisatie) en tegelijkertijd een inhoudelijke vernieuwingsslag worden gemaakt. Daarnaast is het maatschappelijk werk dat wij uitvoerden in de gemeente Hoogezand per 1 april overgedragen aan Kwartier in Hoogezand. Per 1 januari 2012 is dit ook gaan gelden voor het maatschappelijk werk in Slochteren. Tot slot is het team OGG (Oorlogs- en Geweldsgetroffenen) overgedragen naar 'De Basis', het maatschappelijk werk van het Veteraneninstituut in Doorn. Een en ander betekent dat er per 1 januari 2012 nog 75 medewerkers in dienst zijn van Noordermaat waar dit er in januari 2011 nog 106 waren. 2.1 Reorganisatie Als gevolg van de bezuinigingen die door de subsidieverstrekkende gemeenten per 1 januari 2012 zijn aangekondigd zijn medio 2011 een reorganisatieplan en een sociaal plan opgesteld. In het primair proces zijn door natuurlijk verloop en het niet verlengen van tijdelijke contracten gedwongen ontslagen voorkomen. Een aantal medewerkers is overgeplaatst naar andere locaties. Bij het management, staf en ondersteunende diensten heeft een ingrijpender reorganisatie plaatsgevonden. Een aantal functies is vervallen of gewijzigd en drie medewerkers zijn gedwongen ontslagen. Eén persoon kon gedeeltelijk blijven. 2.2 Financiën Het boekjaar 2011 is afgesloten met een negatief resultaat. De te hoge overhead en de ontslagkosten van de reorganisatie zijn hiervoor grotendeels de verklaring. Bijlage 1 bevat het overzicht van de staat van baten en lasten Voor meer informatie is de jaarrekening te raadplegen. 2.3 Professionalisering In 2011 is geconstateerd dat er een professionaliseringsslag op meerdere terreinen diende plaats te vinden Automatisering Met ingang van 1 januari 2012 is de afdeling ICT opgeheven en is de automatisering belegd bij een extern automatiseringsbureau om beter in te kunnen spelen op alle ontwikkelingen op dit terrein en daarnaast minder kwetsbaar te zijn Certificering HKZ In het verleden zijn eerder pogingen ondernomen om HKZ-gecertificeerd te raken. Om verschillende redenen is dit nooit goed van de grond gekomen. De nieuwe directeur-bestuurder heeft dit opgepakt en er is een projectleider aangesteld. Er ligt inmiddels een projectplan dat voorziet in het HKZ-proof zijn in december Het doel is te komen tot een gedegen kwaliteitsmanagementsysteem waarmee de organisatie een noodzakelijke kwaliteitsslag maakt Nieuwe naam + Huisstijl Als gevolg van de veranderde strategie met bijbehorende naamswijziging moest ook de huisstijl aangepast worden. Maatschappelijk Werk NoorderMaat wordt 'Noordermaat', met als motto 'Samen Sterker'. Hiermee geven we aan dat voor Noordermaat samenwerking met de klant (de burger, de gemeente, de ketenpartners, etc.) voorop staat. Inmiddels is een nieuw logo 3

7 ontworpen en wordt toegewerkt naar de uitrol van de nieuwe huisstijl over al onze communicatiemiddelen. noordermaat samen sterker 2.4 De ondernemingsraad Door het vertrek van twee leden uit de ondernemingsraad (OR) halverwege het jaar zijn er nieuwe verkiezingen uitgeschreven; helaas zonder het gewenste resultaat. Dit betekent dat de OR vooralsnog verder gaat met drie leden. De OR brengt een eigen jaarverslag uit. 2.5 Raad van Toezicht De Raad van Toezicht is dit jaar vijf maal voor regulier overleg bijeengeweest. Onderwerp van gesprek waren onder meer de goedkeuring van de jaarstukken 2010, de goedkeuring van de begroting 2012, financiële voortgangsrapportages, kwaliteit en veiligheid, en vaststelling van de reglementen van de Raad van Bestuur en de Raad van Toezicht. Daarnaast is opnieuw aandacht besteed aan de mogelijke gevolgen voor Noordermaat van bezuinigingen en beleidswijzigingen door diverse gemeenten in de komende jaren. De toekomst van de dienstverlening door Noordermaat was dan ook een terugkerend thema in de vergaderingen van de Raad van Toezicht. Hoe kan Noordermaat anticiperen op bezuinigingen en andere ontwikkelingen? Welke zijn de natuurlijke samenwerkingspartners voor Noordermaat? Zijn er nieuwe markten die Noordermaat kan aanboren? Strategische verkenningen en discussies over de positionering van Noordermaat waren dan ook regelmatig onderwerp van gesprek. Ook over de organisatieontwikkeling en interne reorganisatie van Noordermaat werd de Raad van Toezicht regelmatig geïnformeerd door de directeurbestuurder. Dit gold ook voor de financiële situatie van Noordermaat. De discussie over de toekomstige positie van Noordermaat zal ongetwijfeld ook in 2012 voortdurend een belangrijk aandachtspunt zijn. De Raad van Toezicht heeft haar functioneren geëvalueerd. De uitkomst daarvan is in aanwezigheid van de directeur-bestuurder besproken. Afgesproken is dat de Raad van Toezicht haar eigen functioneren jaarlijks evalueert. De Raad van Toezicht heeft erop toegezien dat waar mogelijk belanghebbenden inbreng hadden in de plannen die hen raken. In 2011 heeft de Raad van Toezicht informeel overleg gevoerd met de Ondernemingsraad. Dit was een inspirerende bijeenkomst. Afgesproken is dat de Raad van Toezicht en de Ondernemingsraad elkaar één keer per jaar in een informeel overleg ontmoeten. Van mevrouw Nicole Senteur, directeur-bestuurder, is tijdens een druk bezocht symposium op 19 mei 2011 afscheid genomen. De Raad van Toezicht is haar zeer erkentelijk voor alles wat ze gedurende 23 jaar voor Noordermaat en diens rechtsvoorgangers heeft betekend. We prijzen ons gelukkig dat we na een intensieve werving- en selectieprocedure per 1 mei 2011 de heer Peter Elmont als directeur-bestuurder hebben kunnen benoemen. Voor de gegevens over de samenstelling van de Raad van Toezicht en het rooster van aftreden verwijzen wij u naar bijlage 1. 4

8 2.6 Klachten van cliënten De Drentse Federatie voor Maatschappelijk Werk (DFMW) heeft voor haar leden een klachtencommissie. Ook wij zijn hier lid van. Wij leveren aan deze commissie een ambtelijk secretaris. De klachtencommissie heeft een eigen jaarverslag. Deze commissie werkt volgens een vastgesteld reglement. In dit reglement is opgenomen dat alle voorkomende klachten in eerste instantie in de lijn behandeld worden. Dit betekent dat als een cliënt een klacht heeft over een maatschappelijk werker er eerst gesproken moet worden met de betreffende maatschappelijk werker en zijn/haar direct leidinggevende. Mocht dit niet tot een gewenste oplossing komen dan kan de cliënt de klacht voorleggen aan de klachtencommissie. Dit verslagjaar zijn er intern drie klachten besproken en afgehandeld. Eén cliënt heeft bij de klachtencommissie een klacht over een werker van Noordermaat ingediend maar deze weer ingetrokken. 2.7 Signaleren De signaleringswerkgroep van de DFMW is twee keer bij elkaar geweest. De signalen betroffen vooral de samenwerking met andere provinciaal of landelijk werkende organisaties en gingen met name over de onpersoonlijke benadering en hardnekkige fouten in computersystemen. Van deze signalen is melding gedaan bij de betreffende organisaties. Daarnaast kwamen er veel klachten binnen over de Gemeentelijke Krediet Bank (GKB). Ondanks het feit dat alle organisaties in hun eigen overleg met de GKB deze klachten kenbaar maakten bleven de klachten komen. De werkgroep heeft het bestuur van de DFMW gevraagd om de klachten te bespreken met de directeur van de kredietbank. Dit gesprek heeft plaatsgevonden en daaruit zijn voorstellen naar voren gekomen ter verbetering van de werkzaamheden. 5

9 3 Personeel 3.1 Medewerkers In 2011 was het gemiddeld aantal medewerkers 96. In januari waren dit 106 en in december 89. De bezetting bedroeg gemiddeld 71,55 fte. Dit is exclusief twee bij Noordermaat gedetacheerde medewerkers. 3.2 Kenmerken van de medewerkers Van de 96 medewerkers zijn 73 vrouw en 23 man. Leeftijdsopbouw: V«l!«l*i5J M »4 ' » W 55« > 1 Diensttijd in jaren: Vwd<*ig M < 1 8 O (-4 28 t-' fj 2<W4 9 D '25 4 7

10 Het deeltijdpercentage van de aanstellingen is als volgt opgebouwd: M o.ao-o.25 O 0,25-0,80 0,50-0, ,75-1, \ 3.3 Vrijwilligers Naast medewerkers met een dienstverband waren er ook medewerkers als vrijwilliger actief, namelijk bij de Vrijwilligerscentrale Assen, het Project Mantelzorg en het Project Voorpost Gezondheidszorg in Hoogezand. 3.4 Stagiairs Elk jaar bieden wij een aantal stageplaatsen aan voor studenten van verschillende hogescholen: de 'volgende generatie' maatschappelijk werkers. Dit jaar waren vijf stageplaatsen beschikbaar verspreid over verschillende maatschappelijk werk locaties en twee stageplaatsen bij het team sociaal raadslieden. 3.5 Mobiliteit en werkgelegenheid Wederom was er sprake van veel mobiliteit. Redenen hiervoor waren: uitbreiding van uren door nieuwe projecten, vertrek, vervanging wegens ziekte en ouderschaps-/zwangerschapsverlof en onbetaald verlof van personeelsleden. De meeste vacatures werden opgevuld door interne mobiliteit en/of door open sollicitaties. Er kwamen acht nieuwe medewerkers in dienst en 29 medewerkers gingen uit dienst. Het personeelsverloop gedurende het jaar is afgebeeld in onderstaande grafiek, met een piek in april vanwege het vertrek van het team Hoogezand naar Kwartier Zorg en Welzijn. Selectie: Stg.Maatsch.Werk Noordermaat 10 N o / ce 0) te Si CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM CM <*» Urtoiens! a Wertrram»ï 3.6 Personeelsontwikkeling: supervisie en scholing Dit jaar hebben medewerkers deelgenomen aan supervisie, individuele bijscholingen, congressen, lezingen, symposia en loopbaangerichte scholing. Op het gebied van jeugdhulpverlening zijn veel trainingen geweest: medewerkers uit Drenthe hebben een intensieve bijscholing gehad in het kader van Positief Opvoeden Drenthe; in 8 \

11 samenwerking met MEE Drenthe is een training Autisme-spectrum georganiseerd; daarnaast hebben medewerkers de training 'Makluk zat' gevolgd, gericht op jongeren en alcoholgebruik, en de training 'Signs of safety', gericht op de veiligheid van kinderen en jeugdigen. Verder zijn organisatiebreed agressietrainingen aangeboden. In een aantal medewerkerbijeenkomsten is uitgebreid aandacht besteed aan de ontwikkelingen vanuit de WMO, Welzijn Nieuwe Stijl en de strategische keuzes die wij hierin maken. 3.7 Personeelsevaluatie In 2011 is voor het eerst in de hele organisatie gewerkt met de nieuwe gesprekscyclus van plannings-, functionerings- en beoordelingsgesprekken. Deze gesprekken zijn volgens planning gevoerd. Hierbij is gebruik gemaakt van de in 2010 ontwikkelde kern- en functiecompetenties. 3.8 Arbeidsomstandigheden Wij streven een gezond werkklimaat en optimale arbeidsomstandigheden na voor alle medewerkers. In dit kader heeft de organisatie beleid ontwikkeld ten aanzien van ziekteverzuim, agressie en werkdruk Ziekteverzuim Het ziekteverzuimpercentage is in 2011 iets gedaald ten opzichte van de voorgaande jaren naar 6,39% exclusief zwangerschap en 7,07% inclusief zwangerschap. De meldingsfrequentie (de frequentie hoe vaak medewerkers zich gemiddeld per jaar ziek melden) is ten opzichte van voorgaande jaren behoorlijk gedaald naar 1,18. Dit is waarschijnlijk het gevolg van het consequent voeren van frequent-verzuimgesprekken met onze medewerkers. totaal zwangerschap te totaal Zwangerschap Middellang "1=5 (>6_weken)iirï M rw n : 5,60 HM HIEL" E ,80 4, IDEE IE 1ML WH 3M: 0,9 ES_ Weldings'.103$ < 7.37 JSML hés: 5.18 IE i a ,59 1,35 JM1 IEEE 3.9 Bedrijfshulpverlening Dit jaar waren negen medewerkers ais bedrijfshulpverlener werkzaam, waarvan zes op het hoofdkantoor in Assen, één op de locatie in Leek en twee op de locatie Hoogezand Risico-inventarisatie en -Evaluatie De plannen van aanpak per team/afdeling die zijn ontwikkeld naar aanleiding van de risicoinventarisatie en -evaluatie zijn in 2011 door de Arbo-dienst getoetst en met een aantal aanbevelingen akkoord bevonden. De plannen van aanpak zullen in 2012 worden uitgevoerd. Uitkomst van de RI&E is dat de gemiddelde risicoscore laag is. De hoogste risicoscores komen voor op de terreinen agressie en onveiligheid (in drie teams) en arbo- en verzuimbeleid (één team). In het algemeen zijn de knelpunten vooral te vinden in onbekendheid van medewerkers met het gevoerde beleid. Dit betekent dat er meer aandacht moet worden besteed aan de operationele uitwerking van al wel vastgesteld en beschreven beleid Externe vertrouwenspersoon De externe vertrouwenspersoon draagt zorg voor haar eigen jaarverslag. 9

12 4 WMO kanteling + Welzijn Nieuwe Stijl In 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) geïntroduceerd. De overheid nam hierbij het initiatief om de verzorgingsstaat om te vormen tot een participatiestaat. De idee is dat de burgers meer de regie in eigen handen nemen voor hun eigen situatie, maar ook voor die van de eigen wijk of zelfs voor de samenleving. De hulp en ondersteuning van de gespecialiseerde professional wordt geringer en is collectief van karakter indien mogelijk en individueel indien noodzakelijk. Bij dit proces, de WMO- kanteling, hebben de gemeenten nu de plicht om de burger met een beperking te compenseren (ondervangen of oplossen van dat wat niet (meer) gaat) door een adequate aanpassing en/of hulpmiddel. Het welzijnswerk zal vooral aan de onderkant van de piramide actief zijn om het mogelijk te maken en de voorwaarden te scheppen dat mensen voor zichzelf en elkaar zorgen en hun eigen sociaal netwerk gebruiken. Z z Z Collectieve voorziening Mensen zorgen voor elkaar Mensen zorgen voor zichzelf eigen sociaal netwerk gebruiken 4.1 De nieuwe Noordermaat professional De maatschappelijke ontwikkelingen vragen om een herijking van het uitvoerend werk. Vanuit Welzijn Nieuwe Stijl en de WMO kanteling transformeert de algemeen maatschappelijk werker naar een nieuwe professional. Deze nieuwe professional is een generalist die 'er op af gaat, uitgaat van de eigen kracht van de burger en mensen daarbij ondersteunt op weg naar zelf- en samenredzaamheid. Wij hebben een visie op deze ontwikkelingen geformuleerd die vertaald is in de nieuwe meerjarenstrategie Voor de nieuwe Noordermaat professional betekent dit dat hij: sociaal werker is (de generalist in de frontlinie, de buurt maatschappelijk werker); en maatschappelijk werker is met specialisme (in de backoffice); en als sociaal werker het beste in zich verenigt van de 'oude' maatschappelijk werker en opbouwwerker; en nauw samenwerkt in de wijk met andere disciplines.

13 5 Jeugdhulpverlening Voor onze organisatie gaat het hier om prestatieveld 2 van de WMO: op preventie gerichte ondersteuning van jeugdigen met problemen met het opgroeien en ondersteuning van ouders met problemen met opvoeden. De doelgroep bestaat uit jeugdigen - en in voorkomende gevallen hun ouders - bij wie sprake is van een verhoogd risico op ontwikkelingsachterstand, schooluitval of criminaliteit. Sinds de komst van de Wet op de Jeugdzorg (2005) heeft het maatschappelijk werk specifiek een taak op het gebied van ambulante hulpverlening aan jeugdigen/jongeren en hun ouders/verzorgers. 5.1 Schoolmaatschappelijk werk Schoolmaatschappelijk werk verbreedt de zorg in het onderwijs door de inzet van specifieke kennis op het gebied van sociaal-emotionele en gedragsmatige problemen bij leerlingen en de deskundigheid met betrekking tot de aanpak hiervan. Onze schoolmaatschappelijk werkers brengen specifieke kennis en deskundigheid in, die van belang is voor de aanpak van sociaal-emotionele en gedragsmatige problemen bij leerlingen. De schoolmaatschappelijk werker begeleidt de leerling en vervult een brugfunctie tussen leerling, ouders, school. Samen met de school zetten onze schoolmaatschappelijk werkers zich in om het welbevinden van leerlingen te bevorderen en een bijdrage te leveren aan een gezond en veilig leefklimaat. De schoolmaatschappelijk werker sluit zoveel mogelijk aan bij de bestaande organisatie van de leerlingenzorg en werkt nauw samen met de intern begeleider (IB-er) binnen de scholen. Zo nodig kan de schoolmaatschappelijk werker ook adviezen geven over het schoolklimaat of de zorgstructuur op school. Door deelname aan relevante zorgoverleggen en het deskundiger maken van leerkrachten levert het schoolmaatschappelijk werk een bijdrage aan een gezond en veilig leefklimaat thuis en op school. In de begeleiding van leerlingen kan het schoolmaatschappelijk werk het onderwijs ondersteunen door een brugfunctie te vervullen tussen leerling, ouders, school en (jeugd)zorginstellingen. Schoolmaatschappelijk werk is een vorm van kortdurende hulp. Als meer hulp gewenst is, vanwege complexe problematiek, wordt doorverwezen naar het reguliere maatschappelijk werk. Als blijkt dat het nodig is, wordt een leerling of gezin doorverwezen naar andere, speciale zorg, of geïndiceerde zorg. De schoolmaatschappelijk werker beschikt over kennis van de sociale kaart, hulpverlenings(on)mogelijkheden en aanmeldingsprocedures. Het uitgangspunt dat wij hanteren is 'werken op maat', zowel voor de cliënt als voor de school. Binnen het Centrum voor Jeugd en Gezin zijn wij verantwoordelijk voor de uitvoering van het schoolmaatschappelijk werk op basisscholen, scholen voor voortgezet- en overig onderwijs. 5.2 Het Centrum voor Jeugd en Gezin In alle gemeenten waar wij actief zijn, is het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) gerealiseerd. Wij werken hierin samen met de GGd, Icare, BJZ en (soms) het plaatselijk welzijnswerk. Alle medewerkers, zowel die van ons als onze partners, zijn getraind met de methodiek Positief opvoeden Drenthe. We werken samen zodat de lijnen kort zijn. Hiermee verbeteren we de mogelijkheden voor preventie en de kwaliteit van de coördinatie. Hierdoor kunnen problemen die te maken hebben met opgroeien en opvoeden bij kinderen en ouders zo vroeg mogelijk gesignaleerd worden. Zo kunnen we tijdig de professionele hulp en ondersteuning bieden die nodig is, in de directe leefomgeving van ouders en kind. We hopen er zo voor te zorgen dat kleine problemen niet uitgroeien tot grotere problemen en zwaardere zorg en de jeugd van 0 tot 23 jaar niet tussen wal en schip valt. Doel is ervoor te zorgen dat zij in staat zijn zelf weer verder te kunnen. Afstemming tussen de CJG-partners, netwerkpartners en school vindt plaats in het netwerkoverleg. Hier delen we kennis en bespreken we de situatie van kinderen en/of gezinnen die extra aandacht nodig hebben. Indien nodig maken we gezamenlijk een hulpplan. 13

14 Spreekuurteams en een goed preventief aanbod op het gebied van opgroeien en opvoeden moeten er toe bijdragen dat we vragen eerder kunnen beantwoorden. Wij zetten hiervoor onze schoolmaatschappelijk werkers in en we houden spreekuren CJG. In ons gehele werkgebied is invulling gegeven aan spreekuren CJG en is er voor alle scholen voor het basis-, voortgezet- en speciaal onderwijs een passend aanbod schoolmaatschappelijk werk. Samen met onze ketenpartners willen het bereik vergroten van de frontoffice en preventieactiviteiten Multi Disciplinair Team Alle CJG's kennen een Multi Disciplinair Team (MDT). Het multidisciplinaire team wordt ingeschakeld wanneer problemen dusdanig complex zijn, dat vanuit meerdere disciplines een goede aanpak moet worden samengesteld. Dit team bepaalt de aanpak en de volgorde van de aanpak. Het multidisciplinaire team biedt één plan voor gezinnen met meervoudige problemen of bij complexe problematiek op kindniveau. Het beoordeelt of coördinatie van zorg ingezet wordt of dat gezinscoaching nodig is. Het MDT stelt een gezamenlijk hulpverleningsplan op en zorgt voor: 1. Afstemming tussen de bestaande zorgstructuren; 2. Toeleiding naar andere hulpverlenende instanties; 3. Zorgcoördinatie (afstemming van zorgverleners wanneer er meerdere instanties binnen een gezin betrokken zijn en bewaking van de voortgang van zorg). Het MDT wordt gevormd door medewerkers van Bureau Jeugdzorg (BJZ), de jeugdgezondheidszorg (GGd en Icare); Noordermaat en indien nodig Accare. De volgende disciplines zijn actief: een gedragsdeskundige, een arts, een wijkverpleegkundige, een aanmeldteamlid van BJZ en een maatschappelijk werker. Als het nodig is wordt een gedragswetenschapper van BJZ ingeschakeld. Ook komt het voor dat functionarissen van andere organisaties aanschuiven, zoals medewerkers van de OGGz, MEE Drenthe of de politie Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning heeft een centrale plaats binnen het CJG. Hieronder wordt verstaan: alle ondersteuning die ouders/opvoeders ontvangen bij het opvoeden van kinderen, zowel vanuit het sociale netwerk van de ouder(s), als van vrijwilligers (informeel) als vanuit professionele instanties (formeel). De groepsgerichte opvoedingsondersteuning die wij bieden bestond dit jaar uit (sociale vaardigheidstrainingen voor kinderen/jongeren: Tim en Flapoor voor kinderen van 6 tot 10 jaar. 'Schatjes, Katjes, Watjes' voor kinderen van 7 tot 9 jaar en 10 tot 12 jaar Kommaarop! voor jongeren van jaar en van 16 tot 21 jaar Omgaan met verlies en echtscheiding Die van jou ook? Omgaan met echtscheiding 12+ Video Home Training Gezinscoaching 14

15 6 Groepswerk De trainingen en cursussen zijn weer goed bezocht. In het volgende overzicht is te zien welke trainingen we in de diverse gemeenten aanbieden:,a& Hunze Midden- j Drenthe 1 c -''v/v?--* 1 ";''' <u c in <D co (D <D lonsjg roepswerka a n bo d SXiJaS < Ui. (- X _f JL UI Schatjes, Katjes, Watjes X X X X X X X X X X (sociale vaardigheden kinderen) nfh^emlïleiiisra? Si Si Kommaarop! (sociale X X vaardigheden jongeren) K^sse ctiyite i t ^ H ^ H H H H I H Si Si Si Si Si Si Si Si ft % In de put, uit de put X loordenveld ; 'ynaarlo loogezandladdemeer 1 [echtscheidinqssitüatiêshi^^h % 53 Bewust ouderschap (nieuw!) x 1 ilochteren :uidhom Grootegast E 3 ca 6.1 Assertiviteitsgroep volwassenen Door het groepswerk zijn 75 volwassenen met assertiviteitsproblematiek geholpen. Na evaluatie blijkt gedragswinst van de deelnemers onder andere te bestaan uit: minder vaak ziek, meer zelfvertrouwen, vaardiger in contactlegging en minder ruzie met gezinsgenoten. 6.2 Schatjes, Katjes, Watjes Aan deze sociale weerbaarheidsgroepen hebben in totaal 194 kinderen deelgenomen. Ook hebben hun ouders en/of verzorgers begeleid. De training is speciaal ontwikkeld voor kinderen die behoefte hebben aan extra ondersteuning. Denk bijvoorbeeld aan leerlingen die gepest worden of weinig zelfvertrouwen hebben. Het programma is bedoeld voor basisschoolleerlingen van 11 en 12 jaar die moeilijkheden ondervinden in het leggen van contacten en samen spelen met leeftijdsgenoten. In Leek is daarnaast een programma ontwikkeld voor kinderen van groep vijf en zes. Tijdens de bijeenkomsten leren kinderen op een speelse manier Schatjes, Katjes, Watjes 'A'arïtal g roe pen^^iideèlnemers Aa en hunze 2 19 Midden-Drenthe 2 IZCTiclhorn Marum IrBaren Leek Iftoor.denyelcl Tynaarlo Totaal vaardigheden zoals luisteren, kritiek geven, samenwerking met andere kinderen en ze ontwikkelen meer zelfvertrouwen. De kinderen krijgen elke week huiswerk en ook de ouders krijgen elke week opdrachten via 'post voor de ouders'. Na afloop van de training worden de ouders schriftelijk en/of mondeling geïnformeerd w In ontwikkeling is een training Schatjes, Katjes, Watjes voor de groepen vijf en zes van het basisonderwijs. Deze training zal in de gemeente Leek in 2012 worden geëvalueerd. Belangrijkste uitkomst van een onderzoek door een stagiaire van de Hanzehogeschool is dat vroegtijdige onderkenning van mogelijke gedragsproblemen heel goed in groep vijf en zes kan worden aangepakt. Ook werd geconcludeerd dat deze trainingen blijvende gedragsmatige verbeteringen opleveren. De training is zowel voor de kinderen, ouders als voor het basisonderwijs een aanwinst. 15

16 6.2.1 Enkele reacties van deelnemers en hun ouders De kinderen gaven aan dat zij het volgende geleerd hebben: Wat je kan doen als je gepest wordt Stevig staan en stevig weglopen Op een goeie manier een probleem oplossen Niet boos worden als je niet mee mag doen. Nieuwe vriendschappen sluiten Meer voor jezelf opkomen Nee zeggen Hoe je met andere kinderen om kunt/moet gaan Alle ouders gaven aan dat hun kinderen met plezier hebben deelgenomen aan de training. Uit de evaluaties met de ouders kwam het volgende naar voren: "De informatie per nieuwsbrief is heel prettig, duidelijk en met voldoende informatie. Het was fijn om op deze manier op de hoogte gehouden te worden en te weten waar de kinderen mee bezig zijn geweest". "Ik had graag halverwege de training een korte evaluatie willen krijgen". "De belangrijkste thema's zijn: complimentjes geven, gevoelens, een praatje maken, pesten, opkomen voor jezelf' "Alle basisschoolleerlingen zouden deze training moeten krijgen" 6.3 Kinderen van gescheiden ouders De cursus kinderen van gescheiden ouders is speciaal ontwikkeld door onze maatschappelijk werkers op grond van vragen uit het onderwijs en de centra voor Jeugd en Gezin. Scheiding is voor kinderen een ingrijpende gebeurtenis, die met de juiste begeleiding naar kind en ouder minder pijnlijk hoeft te zijn als zij een tijdje extra steun ontvangen, zoals via deze cursus. Ouders en vooral ook kinderen blijken enthousiast te zijn over de cursus en kunnen hierna beter met de scheiding omgaan. Gemeenten ontvangen apart evaluatieverslagen over deze trainingen. Kinderen van gescheiden ouders üemëente Aantal mmm 'Aantal ÏÏHË groepen _ deelnemers 1 Assen imarum Haren Totaal I n 35 In Assen is een groep georganiseerd voor leerlingen van de onderbouw van het Dr. Nassau College. Hierbij ging het om de groep 'Die van jou ook' waaraan tien leerlingen deelnamen. 6.4 Kommaarop! Al met succes uitgevoerd in de gemeente Tynaarlo en nieuw in de gemeente Assen is de sociale vaardigheidstraining voor pubers: 'Kommaarop!'. In de gemeente Tynaarlo hebben tien pubers aan de training deelgenomen en in de gemeente Assen twaalf. Bij deze training wordt gewerkt aan het vergroten van competenties zodat jongeren minder pest- of ander negatief gedrag laten zien. Ze leren anders te reageren met als resultaat dat zij meer zelfvertrouwen krijgen en positiever gedrag laten zien. Uit de positieve reacties blijkt dat ouders/opvoeders blij zijn met training en resultaten. 6.5 Samenwerking In Assen is de cursus 'Grip op je Dip' georganiseerd. Tevens wordt samen met andere organisaties gekeken naar de mogelijkheid om het cursusaanbod voor het groepswerkaanbod meer gezamenlijk te gaan ontwikkelen en organiseren. Hierin kan het CJG een voortrekkersrol gaan spelen. We hebben samen met Indigo een training gegeven aan jongeren die ouders hebben met psychische problematiek, de zogenaamde Koptraining. In Aa en Hunze hebben we als pilot in samenwerking met een sportschool en het onderwijs een training Schatjes, Katjes, Watjes georganiseerd. 16

17 7 Gezinscoach In de gemeenten Zuidhorn, Hoogezand, Midden-Drenthe en Aa en Hunze zetten wij gezinscoaches in. Deze gezinscoaches houden zich vooral bezig met multi-problem-gezinnen en/of met gezinnen die niets meer met de hulpverlening te maken willen hebben en de kinderen in deze gezinnen. Het gaat vaak om gezinnen met problemen op meerdere leefgebieden. De coach heeft primair de taak om vanuit het belang van de kinderen en hun ouders samenhang en continuïteit aan te brengen in de vele vormen van hulp die het gezin krijgt (of niet krijgt). In alle gemeenten verzorgen de gezinscoaches rapportages voor de gemeenten. 7.1 De regie weer over het eigen leven voeren De gezinscoaches brengen weer verbinding tot stand, allereerst met het gezin waarmee ze een plan maken, waarbij vooral de inzet van het gezin zelf voorop staat. Hierbij worden ook andere betrokken hulpverleners en of mensen in de familie/buurt betrokken. Het bijzondere aan deze vorm van coaching is dat het gezin zelf weer de regie in handen neemt. De gezinscoach is hier een stimulerende factor in en organiseert samen met het gezin nieuw perspectief. Uit onderzoek (onder meer Veendam 2011) blijkt dat gezinnen weer herstel in eigen waarde en capaciteiten ervaren. Tevens wordt een belangrijke besparing op kosten van deze hulpvragers bereikt, die voor multi-problem-gezinnen tussen de ,- en ,- schommelt in vijf jaar. Het aangetoonde maatschappelijk rendement is wezenlijk. De begeleiding wordt eerst ingezet voor een halfjaar maar kan verlengd worden tot een heel jaar. Lijnen worden uitgezet zoals naar woningbouwcorporaties, GGz/Jeugdzorg en de Gemeentelijke Kredietbank. Bij afsluiting is vaak sprake van het op eigen kracht weer verder kunnen of voortgezet contact met hulpverleningsinstanties uit de eerste lijn, zoals maatschappelijk werkers, verslavingszorgwerkers of verpleegkundigen van de GGd. In elk geval zijn er duidelijk minder politiecontacten en is minder crisishulpverlening nodig, zodat kinderen ook minder uit huis hoeven te worden geplaatst. Dat de functie en werkmethodiek Gezinscoach bijzonder aanslaat, blijkt uit de aanhoudende stroom van vijftien tot twintig aanmeldingen per jaar. Cliënten zijn tevreden over de hulp en de verbeteringen in hun situatie. Gezinscoaching sluit aan bij de aanwezige positieve potenties van cliënten. De gezinscoaches helpen hen de negatieve spiraal om te zetten in een meer positieve. Het effect is dat verdere escalaties voorkomen worden; cliënten krijgen (weer) vertrouwen in hun eigen vaardigheden en doen nieuwe vaardigheden op. Dit alles heeft een positieve uitwerking op de opvoeding van kinderen en adolescenten en een prettiger leven in het algemeen. Ouders krijgen weer vertrouwen in eigen kunnen en staan met meer zelfvertrouwen in het leven en geven aan weer perspectief te zien en te ervaren. De problematiek van probleemgezinnen is te concentreren rond de volgende zes gezinstaken: Het voeren van een huishouding; Het verwerven en handhaven van een maatschappelijke positie; Het vormgeven van een partnerrelatie; Het bevorderen van het (eigen) individueel welzijn; Het opvoeden van de kinderen; Het rondkomen met het beschikbare inkomen en eventueel zoeken voor een oplossing voor aanwezige schulden. 7.2 Inzet gezinscoach is tijdelijk De gezinscoach werkt onafhankelijk en voert regelmatig afstemmingsgesprekken met betrokken hulpverleners. De gezinscoach levert maatwerk. De inzet is voor een periode van een halfjaar, wat verlengd kan worden als dat nodig is. Op het moment dat de gezinscoach haar activiteiten afsluit doet zij dat met de verwachting, dat het gezin zelf, met of zonder ondersteuning van 17

18 professionals, verder kan. In enkele situaties is er sprake van een coachingstraject van één jaar, het betreft hierbij vrijwel altijd multi-problem gezinnen. 7.3 Centrum voor Jeugd en Gezin Via het Centrum voor Jeugd en Gezin heeft de gezinscoach mogelijkheden om via de backoffice ingezet te worden in die gemeenten waar deze methodiek is afgesproken met de gemeenten Door de afstemming met andere disciplines is er vroegtijdig zicht op multi-problem-problematiek en kan er meer preventief gewerkt worden met het gezin. In beleidsmatig opzicht is dit een belangrijk aandachtspunt voor verdere ontwikkeling in de verschillende gemeenten. 7.4 Wie komen er in aanmerking voor gezinscoaching? Gezinnen die voor gezinscoaching in aanmerking komen zijn: 1. Gezinnen die met kortdurende hulp uit het dal kruipen. Het gaat om gezinnen die door complexe problematiek in de knel zijn gekomen, maar die in principe over mogelijkheden beschikken om zichzelf te redden, met tijdelijke kortdurende intensieve hulp. Dit zijn gezinnen die door bepaalde omstandigheden in een situatie terechtkomen waardoor de gezinstaken in het gedrang komen. Denk bijvoorbeeld aan werkloosheid, verslaving, jong ouderschap, migratie of psychische problemen. 2. Gezinnen die langdurige ondersteuning nodig hebben. Het betreft hier gezinnen met een grote complexiteit van de problematiek. Vaak hebben deze problemen ook een chronisch karakter. Deze groep bestaat uit die gezinnen die vaak al meerdere generaties problemen ondervinden op de verschillende leefgebieden. 7.5 Intervisie en studie Voor intervisie doet de coach een beroep op regionaal samenwerkende gezinscoaches die zijn ondergebracht bij Noordermaat. Hierbij maken zij deel uit van een gezinscoachteam dat regelmatig werkbegeleiding en consultatie ontvangt vanuit onze organisatie. 18

19 8 Video Home Training Video Home Training is een vorm van professionele begeleiding of hulpverlening voor gezinnen met problemen in de opvoeding. Door analyse van korte video-opnames van de alledaagse omgang thuis, wordt zichtbaar wat nog goed loopt in de communicatie en wat verbeterd kan worden. De video-opnames worden door de begeleiders samen met de ouders besproken en geanalyseerd, met als doel de ouders helder zicht te geven op het functioneren en de behoeftes van het kind. Hierdoor zijn de ouders (weer) beter in staat het kind op een positieve manier te ondersteunen bij zijn ontwikkeling. De ervaring wijst uit, dat de meeste ouders bij het terugkijken van de beelden zelf heel snel zien wat hun kind nodig heeft en zelf ook goed kunnen formuleren hoe zij hun eigen handelen daar op af kunnen stemmen. RroductiëWiaeo r-n* "i^m i i ntrtij'ii iifiiiirt ub'^"^- Noordermaat m 33 m Opvoeding kan (tijdelijk) problemen geven doordat onder andere: Het tempo van de ouders onvoldoende is afgestemd op dat van het kind; Het kind extra kwetsbaar is door specifieke ontwikkelingsproblemen; Ouders niet duidelijk hebben wat het kind nodig heeft aan ondersteuning en leiding; Broertjes en zusjes extra steun nodig hebben om samen te kunnen spelen en praten; Er door allerlei tegenslag onvoldoende aandacht en energie is voor de opvoeding. Er kan ook sprake zijn van een combinatie van problemen. Bijv. in de communicatie tussen de ouders en kinderen, in de organisatie van het dagelijkse gezinsleven en in het functioneren op school. De micro-analyse van videobeelden geeft ouders vrijwel altijd een helder beeld van datgene wat nog goed loopt in de opvoeding en maakt het mogelijk dat zij hun kind met 'andere ogen' bekijken. Video Home Training sluit aan bij het pakket van hulpverlening van de organisatie bij het uitoefenen van haar eerstelijnsfunctie. Het bevordert de doelmatigheid, effectiviteit en de efficiëntie van de hulpverlening aan ouders die moeilijkheden bij het opvoeden van hun kinderen ondervinden. VHT is naast gezinscoaching een belangrijk instrument voor de CJG's. 8.1 Werkontwikkelingskring (WOK) Samen met Yorneo hebben wij het initiatief genomen om een nieuwe WOK te organiseren, waarin alle organisaties in Drenthe met een Video Home Training en/of Video Interactie Begeleidingsaanbod (VIB) uitgenodigd zijn om te participeren. Aanleiding is de toename van het aantal opgeleide videohometrainers en video interactieve begeleiders bij verschillende Drentse organisaties en hun wens tot verdere werkontwikkeling. Het doel van de WOK is: Scholingsmomenten voor VIB-ersA/HT-ers in opleiding en nascholing voor gecertificeerde VIBA/HT-ers; Het bijhouden van nieuwe ontwikkelingen; Uitwisselen met VIBA/HT-ers van andere instellingen, hetgeen zowel verkennend, informatief als inspirerend werkt; Kwaliteitsbewaking door een supervisielijn te houden met het landelijk AlT-steunpunt (Associatie Interactiebegeleiding en Thuisbehandeling); Implementatiekwesties tot ontwikkeling brengen; Kruisbestuiving van ideeën over intersectorale samenwerkingsmogelijkheden. 19

20 8.2 Resultaten Inmiddels hebben in de hele provincie Drenthe supervisiegroepen gedraaid, gevormd vanuit allerlei eerste- en tweedelijns zorginstellingen, zoals: GGz, Accare, Icare, GGd, Yorneo en Noordermaat. In maart 2012 organiseren we samen met Yorneo een tweede plenaire WOK. Resultaten en bevindingen zullen gepresenteerd en bediscussieerd worden om tot een nieuwe gezamenlijke jaarplanning 2012/2013 te komen. Thema's zoals bekendheid met hetvhta/ib aanbod binnen de Drentse CJG's ten behoeve van gezinnen uit Drenthe, maar ook inzet van VHT bij huiselijk geweld, problematische echtscheidingen of VIB op school ten behoeve van leerklimaat zullen aandacht krijgen. 20

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling,

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010

MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 1 MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT WERKPLAN TYNAARLO 2010 December 2009 1 1 Inleiding Op 1 januari 2007 is de Wet Maatschappelijke Ondersteuning in werking getreden. Het doel van deze wet is dat alle mensen

Nadere informatie

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland

Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland Kortdurende hulpverleningstrajecten Maasland 1. Individuele sociale vaardigheidstraining 2. Sociale vaardigheidstraining groep 12-/12+ 3. Gezinsbegeleiding (6+) 4. Gezinsbegeleiding (0-6 jaar) 5. Individuele

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding

Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Wat doet Thuisbegeleiding? Informatie over Thuisbegeleiding Informatie over Thuisbegeleiding Thuisbegeleiding biedt hulp aan multiproblemgezinnen en risicogezinnen, en aan volwassenen met psychiatrische

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK 1 SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren,

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei

Centrum voor Jeugd en Gezin. Bouwstenen voor de groei Centrum voor Jeugd en Gezin Bouwstenen voor de groei Moduleaanbod Stade Advies Centrum voor Jeugd en Gezin; Bouwstenen voor de groei Hoe organiseert u het CJG? Plan en Ontwikkelmodulen: Module Verkenning

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond

Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Stichting Wel.kom - Holding Stichting Wel.kom - Venlo/Beesel Stichting Wel.kom - Roermond Inhoudsopgave Welkomstwoord Missie en visie Organisatiestructuur Dienstverlening en aanbod Informatie voor vrijwilligers

Nadere informatie

Daarvoor gaat u naar Minters

Daarvoor gaat u naar Minters Opvoeden & Opgroeien Eigen functioneren & Relaties Een leefbare buurt Daarvoor gaat u naar Minters U weet zelf vaak het beste wat goed is voor uzelf of uw gezin. En u gaat voor goede raad of praktische

Nadere informatie

Gespecialiseerde thuisbegeleiding

Gespecialiseerde thuisbegeleiding Gespecialiseerde thuisbegeleiding Als u ondersteuning nodig heeft om uw leven weer in goede banen te leiden, kunt u rekenen op de gespecialiseerde thuisbegeleiding van Savant Zorg. Als problemen uw leven

Nadere informatie

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius

Zoektocht. Directeur/bestuurder Socius Is deze nieuwsbrief niet goed leesbaar, klik dan hier voor de webversie. Klik hier voor een PDF van de nieuwsbrief. Socius januari 2014 Zoektocht Op de drempel van 2014 kijk ik nog eens naar wat ons het

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET JONGEREN MISSION POSSIBLE OPEN INSCHRIJVING IN UTRECHT WAT IS MISSION POSSIBLE? Bent u geïnteresseerd te ontdekken waar de motivatie van jongeren ligt om hun problemen zelf

Nadere informatie

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN

OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN TEAMNASCHOLING OPLOSSINGSGERICHT WERKEN MET KINDEREN KIDS SKILLS DE KIDS SKILLS METHODE Iedereen die met kinderen werkt mist wel enkele vaardigheden, of zou ergens beter in willen worden. Met behulp van

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax.

Modules Jeugdzorg. 10 Voor Toekomst. Centra voor Wonen, Zorg en Welzijn Noord Kwinkenplein 10-A, 9712 GZ Groningen Tel. 050-3172670, Fax. Modules Jeugdzorg 10 Voor Toekomst INHOUD Visie Deze module is bedoeld voor jeugdigen en kinderen, die in een bedreigde gezinssituatie wonen, waarbij dusdanige complexe problematiek speelt dat inzet van

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder!

even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! even VoorSTELLEN Met Cardea kun je verder! Als we over cliënten praten, bedoelen we kinderen, jongeren en hun ouders. Als we over ouders praten, bedoelen we ook eenoudergezinnen, verzorgers, voogden en/of

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts.

Het adviseren bij mogelijke leerplichtontheffingen van jeugdigen van 5 tot 18 jaar met (langdurig) schoolverzuim. Aantal jeugdigen. Jeugdarts. 4.4. Aanbod jongeren Dit aanbod is gericht op jongeren op het voortgezet onderwijs en het middelbaar beroepsonderwijs (mbo) tot 23 jaar. De doelgroep van het eerste product, Advisering leerplichtontheffing,

Nadere informatie

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING

Samen maken. mogelijk. wij meedoen voor jeugd ONDERSTEUNING BIJ LEVEN MET EEN BEPERKING Samen maken wij meedoen voor jeugd mogelijk Kinderen en jongeren met een beperking moeten de kans krijgen zich optimaal te ontwikkelen, zodat zij zo zelfstandig mogelijk mee kunnen doen in de maatschappij.

Nadere informatie

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar

Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Bureau Jeugdzorg Gelderland Bereikbaar en Beschikbaar Hans Lomans Bestuurder BJzG 8 april 2011 2 U vindt ons Overal in Gelderland In alle regio s Zorg-en Adviesteams Centra voor Jeugd en Gezin Veiligheidshuizen

Nadere informatie

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK

SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK SCHOOLGERICHT MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING DOEL DOEL VAN DE NASCHOLING De training heeft tot doel om de taak van de schoolmaatschappelijk werker te professionaliseren, te verlichten en passend te

Nadere informatie

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten

Jaarverslag Stichting De Boei. Sociaal Werk Bunschoten Jaarverslag 2016 Stichting De Boei Sociaal Werk Bunschoten Inhoudsopgave Voorwoord... 2 1. De missie en visie van De Boei... 3 2. Bestuurssamenstelling... 3 3. Personele zaken... 3 4. Kerntaken van De

Nadere informatie

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp

Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Perceelbeschrijving 1 Gespecialiseerde ambulante hulp Samenwerkende gemeenten Friesland Achtkarspelen Ameland het Bildt Dantumadiel Dongeradeel Ferwerderadiel Franekeradeel De Friese Meren Harlingen Heerenveen

Nadere informatie

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte)

Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren. Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) VACATURE Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire is op zoek naar een ervaren Schoolmaatschappelijk werker (1 fte) Stichting Expertisecenter Onderwijs Zorg Bonaire (EOZ) biedt ondersteuning en

Nadere informatie

MET CARDEA KUN JE VERDER

MET CARDEA KUN JE VERDER MET CARDEA KUN JE VERDER 2 met cardea kun je verder 3 met cardea kun je verder weerslag hebben op het gedrag van een kind. Een team van specialisten met een brede deskundigheid helpt bij het oplossen van

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Uitvraag Vrouwenopvang

Uitvraag Vrouwenopvang Uitvraag Vrouwenopvang 2018-2019 Beleidsambities Een veilig thuis 2015-2020 In de regiovisie Een veilig thuis 2015-2020 zijn de beleidskaders voor de periode 2015-2020 vastgelegd. De inzet van het beleid

Nadere informatie

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. Een online cursus waarin per les informatie wordt gegeven over een specifiek onderwerp. Bijvoorbeeld over: borst- en flesvoeding; ouderschap; verzorging van je kind; balans tussen kind en relatie. De lessen

Nadere informatie

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen

Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Zorg voor Jeugd in Vlaardingen Inge Parlevliet CJG Rijnmond 1 Alles onder 1 dak Het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) is het centrale punt waar jongeren (0-23) ouders/verzorgers, aanstaande ouders en professionals

Nadere informatie

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties

Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Veiligheid en bescherming bij geweld in relaties Arosa biedt veiligheid en bescherming bij geweld in relaties. Vrouwen, mannen en hun kinderen kunnen bij Arosa terecht voor opvang en begeleiding. Arosa

Nadere informatie

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1

Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst. Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Voorstel aan : Gemeenteraad van 26 januari 2009 Door tussenkomst : Raadscommissie van 13 januari 2009 van Nummer : Onderwerp : Startnotitie Centrum Jeugd en Gezin Bijlage(n) : 1 Samenvatting : Gemeenten

Nadere informatie

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag

De Vluchtheuvel. Christelijke psychosociale hulpverlening. Jaarverslag De Vluchtheuvel Christelijke psychosociale hulpverlening Jaarverslag 012 Met hart en ziel Werken zolang het dag is. Dat is een Bijbels principe. Bij alle veranderingen gingen we daarmee door in 2012. We

Nadere informatie

Jaarverslag CJG Assen - resultaten

Jaarverslag CJG Assen - resultaten 2011 Jaarverslag CJG Assen - resultaten Gemeente Assen Mei 2012 Samenwerkingspartners: Gemeente Assen Icare Bureau Jeugdzorg Drenthe GGD Drenthe NoorderMaat Inhoudsopgave 1. Resultaten 2011: Een Assens

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen

Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen Bijlage 3: Overzicht ontwikkelingen De Wmo heeft de afgelopen jaren een flinke ontwikkeling doorgemaakt. De eerste jaren bestonden uit het neerzetten van goede structuren voor hulp en ondersteuning. De

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg

Manifest. voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Manifest voor de intensieve vrijwilligerszorg Meer dan 15.000 mensen zijn vrijwilliger bij een Waarom dit manifest? organisatie voor Vrijwillige Thuishulp,

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige.

De lessen kunnen op elk gewenst tijdstip bekeken worden. Aantal deelnemers. Pedagoog. Jeugdverpleegkundige. 4.2.12. Digitale opvoedondersteuning voor ouders van het jonge kind Ondersteuning in de vorm van een aantal online lessen voor ouders met kinderen tot 4 jaar, om ze voor te bereiden op de (toekomstige)

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Zwolle : Bijzondere Doelgroepen en Bemoeizorg Jeugd Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum

CMWW. Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum CMWW Evaluatie Jeugd Preventie Programma Brunssum 2013 Inhoudsopgave 1. Inleiding Blz. 3 2. Uitvoering Blz. 3 3. Aanpak Blz. 4 4. Ontwikkelingen van het JPP Blz. 5 5. Conclusies en Aanbevelingen Blz. 6

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding)

4.2.2. Shantala babymassage (individuele begeleiding) 4.2. Aanbod voor ouders van het jonge kind Dit aanbod is veelal gericht op ouders met kinderen tot 4 jaar. Een aantal producten zijn inzetbaar voor een bredere doelgroep. De producten Home-Start, Vroegtijdige

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Preventieoverzicht opvoeden

Preventieoverzicht opvoeden 0-4 Ouders met kinderen 0-4 Stevig Ouderschap Stevig Ouderschap is een preventieprogramma dat zich richt op risicogezinnen en dat dmv. vroegtijdige opvoedingsondersteuning problemen op dit gebied wil voorkomen.

Nadere informatie

ondersteuning in het onderwijs

ondersteuning in het onderwijs ondersteuning in het onderwijs School is een centraal onderdeel van het leven van kinderen en jongeren. Ervaringen op school zijn vormend en het wel of niet afmaken van school is bepalend voor hun toekomst.

Nadere informatie

Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk

Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk Jaarverslag 2011 O.R.S. Lek en Linge Schoolmaatschappelijk werk Inhoudsopgave Inleiding 3 Werkwijze van de schoolmaatschappelijk werker 4 Cijfers 4 Problematieken 5 Duur van de hulpverlening in 2011 6

Nadere informatie

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017

Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 Adviesraad Wmo Arnhem Jaarplan 2017 1 Inhoudsopgave Pagina 1. Voorwoord 3 2. Missie, visie en uitgangspunten van de Adviesraad Wmo 2.1 De Verordening adviesraad Wmo 4 2.2 Missie 4 2.3 Visie 4 2.4 Uitgangspunten

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis

KINDERGENEESKUNDE. Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis KINDERGENEESKUNDE Pedagogisch team Pedagogische begeleiding van uw kind in het ziekenhuis Inleiding De kinderafdeling en de kinderpoli in het Laurentius ziekenhuis beschikken over een pedagogisch team.

Nadere informatie

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. "Kids Skills" Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home.

[2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen. Kids Skills Gerrit van de Vegte www.centrumoplossingsgerichtwerken.nl gerritvandevegte@home. [2015] Oplossingsgericht werken met Kinderen "Kids Skills" Gerrit van de Vegte gerritvandevegte@home.nl WAT IS KIDS SKILLS? Kids Skills is een speelse,praktische en oplossingsgerichte benadering om kinderen

Nadere informatie

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013

Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Samenvatting Klanttevredenheidsonderzoek Wmo en de Benchmarks Wmo resultaten over 2013 Klanttevredenheidsonderzoek Het KTO is een wettelijke verplichting wat betreft de verantwoording naar de Gemeenteraad

Nadere informatie

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM

VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM VERORDENING WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM Vastgesteld: 19 juli 2007 VR2007/075 Inwerking: 01 augustus 2007 Artikel 1 Begripsomschrijvingen a. de gemeente: Schiedam b. de raad: de gemeenteraad van de gemeente

Nadere informatie

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning

Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning DENKEN IN FUNCTIES Dé oplossing voor alle vraagstukken rondom informatie, advies en ondersteuning Samenhang voor het, Toegang en Antwoord is eenvoudiger te realiseren als er gedacht en gewerkt wordt in

Nadere informatie

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG

Plan voor een scholingsaanbod CJG: in en vanuit het CJG Plan voor een scholings CJG: in en vanuit het CJG Uitgaan van de eigen kracht van ouders en kinderen, die eigen kracht samen versterken en daar waar nodig er op af en ondersteunen Het scholingsplan CJG

Nadere informatie

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo

Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Convenant Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Samenwerken in het CJG Tynaarlo Periode: 2010-2014 1 ALGEMEEN Samenwerken in het Centrum Jeugd en Gezin Tynaarlo Dit convenant maakt deel uit van het ontwikkelingsplan

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis

Afdeling Sociaal Beleid Participatie en Onderwijs. Aan de leden van de gemeenteraad. Onderwerp: Afronding project economische crisis Aan de leden van de gemeenteraad ambtenaar : Hr. Jan Willem Steeman uw brief d.d. : doorkiesnr : 0180 451 362 uw kenmerk : fax : ons kenmerk : RU11/00946/SPO/jws email : J.W.Steeman@ridderkerk.nl bijlage(n)

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING 1 ERVARINGSGERICHTE PSYCHOSOCIALE HULPVERLENING HOE ZIET UW PRAKTIJK ERUIT? Veel cliënten zien hun probleem als een individueel probleem en

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013

Transitie jeugdzorg. Ab Czech. programmamanager gemeente Eindhoven. januari 2013 Transitie jeugdzorg Ab Czech programmamanager gemeente Eindhoven januari 2013 1. Samenhangende maatregelen Decentralisatie jeugdzorg Decentralisatie participatie Decentralisatie AWBZ begeleiding Passend

Nadere informatie

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS

TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS TEAMNASCHOLINGEN EIGEN KRACHT GENERALISTISCH WERKEN IN GEZINNEN EN SOCIALE WIJKTEAMS MODULES: EIGEN KRACHT VAN DE CLIËNT EN ZIJN SYSTEEM INTEGRAAL WERKEN MET MULTI PROBLEEMGEZINNEN COMBINEREN VAN FORMELE

Nadere informatie

Waarmee helpt Thuisbegeleiding?

Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Waarmee helpt Thuisbegeleiding? Veelzijdig in zorg Verwijzersinformatie Vérian, veelzijdig in zorg Vérian biedt u een breed aanbod aan zorgdiensten, 24 uur per dag, 7 dagen in de week. In elke levensfase

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258

Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Jaarverslag Januari 2014 - december 2014 Zorg- en logeerboerderij Achterstewold Boerderijnummer: 1258 Kwaliteitssysteem Zorgboerderijen Versie 4.1, maart 2011. Federatie Landbouw en Zorg Niets uit deze

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK

NASCHOLINGSCENTRUM MAATSCHAPPELIJK WERK TEAMNASCHOLING VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN 1 VEILIGHEID IN GEZINNEN 3 KOLOMMEN In het voeren van gesprekken met ouders waarbij sprake is van (vermoedens van) kindermishandeling teneinde tot verwijzing/c.q.

Nadere informatie

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE

Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE Kinderen moeten gezond, veilig en met plezier kunnen opgroeien. Het liefst in een gezin. SAMEN ZORGEN VOOR DE JEUGD OP BONAIRE WAT IS ONS GEZAMENLIJKE DOEL Ouders zijn primair verantwoordelijk voor het

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011

JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 JAARVERSLAG WMO ADVIESRAAD SCHIEDAM 2010-2011 Inleiding Sinds 1 januari 2007 is de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) van kracht. Het doel van de wet is dat iedereen kan meedoen in de maatschappij,

Nadere informatie

BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT

BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT BEGROTING 2014 STG. MAATSCHAPPELIJK WERK NOORDERMAAT INHOUDSOPGAVE PAGINA Instellingsgegevens 1 Toelichting 2-5 Begrotingsoverzicht 6 Toelichting begrotingsoverzicht Personeel/Overhead 7 Huisvesting/Organisatie/Activiteiten

Nadere informatie

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014

Zienn gaat verder. Jaarplan 2014 Zienn gaat verder Jaarplan 2014 Een verhaal heeft altijd meer kanten. Zeker de verhalen van de mensen voor wie Zienn er is. Wij kijken naar ál die kanten. Kijken verder. Vragen verder. Gaan verder. Zo

Nadere informatie

Ik sta er niet meer alleen voor!

Ik sta er niet meer alleen voor! Ik sta er niet meer alleen voor! Zelfredzaamheid en eigen kracht zijn centrale begrippen in onze participatiesamenleving. Eén gezin, één plan, één hulpverlener is al uitgangspunt van beleid. Daaraan wordt

Nadere informatie

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN

Meander Nijmegen. Samen groot worden. Zorg voor jeugdigen. Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen BEGELEID (KAMER) WONEN BEGELEID (KAMER) WONEN OPVOEDINGS- ONDERSTEUNING HULP OP MAAT LOGEERHUIS Meander Nijmegen stgmeander.nl Zorg voor jeugdigen Begeleiding en (tijdelijk) wonen voor kinderen, jongeren en gezinnen Samen groot

Nadere informatie

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014

*ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 *ZE9BA7CFE22* Raadsvergadering d.d. 23 september 2014 Agendanr. 9. Aan de Raad No.ZA.14-28578/DV.14-380, afdeling Samenleving. Sellingen, 11 september 2014 Onderwerp: Inzet middelen cliëntondersteuning

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Inhoud. Woord vooraf 11. Inleiding 13. Leeswijzer 15

Inhoud. Woord vooraf 11. Inleiding 13. Leeswijzer 15 Inhoud Woord vooraf 11 Inleiding 13 Leeswijzer 15 1 Wat is VHT in het maatschappelijk werk? 19 1.1 De uitgangspunten van VHT 19 1.2 De kern van VHT (methodisch werken met beelden, microanalyse) 32 1.3

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN

De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Onderwerp Evaluatie nieuwe impuls Steller M. Mulder De leden van de raad van de gemeente Groningen te GRONINGEN Telefoon (050) 367 60 97 Bijlage(n) 1 Ons kenmerk 6044570 Datum 23-11-2016 Uw brief van Uw

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Delft

Uitkomsten toezichtonderzoek Delft Uitkomsten toezichtonderzoek Delft Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ)

Nadere informatie