Schoolgids * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Schoolgids 2070-2077. * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend. * En zien en gezien worden"

Transcriptie

1 ] Prisma ISK (Internationale. Schakelklassen) Directeur de heer D. Brouwer La Bohèmedreef KW Utrecht Tel Fax De Raad van Toezicht van het NUOVO vormt het bevoegd gezag van de I"iK Voorzitter de heer H. Stellingsma Postbus 1415,3500 BK Utrecht College van Bestuur Voorzitter de heer J Kaldewaij Kanaalweg 93, Utrecht Postbus 1415, 3500 BK Utrecht Op de La Bohèmedreef 7 is ook Pouwer - een school voor praktijkonderwij~ gevestigd. Wij verwachten in verband met de groei van de school in het schooljaar 2010/2011 ook gebruik te maken van het gebouw aan de Stroyenborchdreef 2, ( 3562 GN Utrecht) Schoolgids Met elkaar de taal leren, vertrouwd raken met de samenleving en je voorbereiden op een vervolgopleiding: * Verantwoordelijk voor het lezen en de leeromgeving * Een realistisch toekomstperspectief '- * Ruimte voor plezier en ontspanning * Veilig, vertrouwd, levendig en uitdagend * En zien en gezien worden

2 A. Algemene gegevens 4 G. De leerling 27 B. Inleiding 5 Wat verwachten we van de leerlingen? 27 Wat moeten leerlmgen zelf aanschaffen? 28 Wat betekent de naam van de school? 5 Hoe komen de leerlingen aan de schoolboeken? * Wat willen we met de 15K bereiken? 5 28 C. Feitelijke gegevens 6 * Oe gang van zaken m en rond de school 28 Wie zorgt ervoor dat de gebouwen en het plein worden schoongemoakt? 28 Hoe is de school opgebouwd? 6 I Is er toezicht tijdens de pauzes? Hoe groot is de school? 7, 29 Regels voor de leerlingen Wie kunnen er op de 15K komen? 7 29 H. De ouders 30 Wanneer kunnen leerlingen worden aangemeld? 8 Wat Is het belang van betrokkenheid van ouders/verzorgers? 30 Welke gegevens zijn belangnjk voor de inschrij ving? 9 Hoe Is de mformatie over het onderwijs en de school geregeld? Hoe lang kunnen de leerlingen op de 15K blijven? 9 I 30 Bii wie kunnen ouders terecht met vragen? 31 * Wat leren de leerlingen op de 15K? 10 D. De opdracht van de school Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)? I. * De Medewerkers Onze visie op onderwijs * Oe begeleiding van de leerlingen 32 Hoe willen we deze Visie en uitwerking waar maken? 72 Wat doet de mentor? 32 Wat houden Leren 1 en Leren 2 in? 14 Wat doet de zorgcoördmator? Wat gebeurt er precies bii LEREN 2? Wat doet de vertrouwenspersoon? 33 * Burgerschap 16 E. Het onderwijs: feiten Wat doet de admlntstratie? Wat doet de teamleider? 34 Wat zijn de lestijden? 17 Wat doet de dffeaeur 34 Hebben de leerlingen tussenuren? 17 Wat doet de conciërge? 34 Wanneer kunnen leerlingen in de kontine terecht? 17 Wat doet de schoolloopbaanbegeleider? 34 Wanneer zij n de vakanties en vrije dagen? 18 Wat doet de orthopedagoog? Wanneer ziin de ouderavonden? Wat doet de remedial teacher? 35 Wat gebeurt er als een docent afwezig is? 18 Wat doet de schoolarts? 36 Hoe moet een leerling ziek gemeld worden? 19 Wat doet de schoolmaatschappelijk werker? Wot gebeurt er bii absentie? Wie is wie? 37 Kan een leerling vnj kriigen bii bijzondere omstandigheden? Sfeer en veiligheid 39 Bliift een leerling altijd in dezelfde groep? 20 Welke identiteit heeft de school? Waar gaan de leerlingen na de 15K naar toe? Wat Zijn de basisregels in de school? 40 Naar welke vervolgscholen gaan de 15K leerlingen? 21 * Bedrijfshulpverlening en preventie 40 * Wat bieden we de leerlingen? 21 F. Het onderwijs K. Klachtenregeling L. Financiën.. De lessen Wat moet er worden betaald? 42 Rapportagemomenten 24 Zlln de leerlmgen verzekerd? 42 Toetsgegevens Leerlingvolgsysteem 21 Ziin er kluisies beschikboor voor de leerlmgen? * Activiteiten * )!) 43 I M. Bereikbaarheid van de school 44 Hoe IS de 15K bereikbaar? 44 * 2 3 J

3 A Algemene gegevens De Internationale Schakelklassen is één van de acht openbare scholen voor voortgezet onderwijs die onder het bestuur NUOVO vallen. De ISK is voor leerlingen die geen of weinig Nederlands spreken en die zich voorbereiden op een toekomst waarin het gebruik van de Nederlandse taal een belangrijke rol speelt. De ISK geeh volledig dagonderwijs en heeh een regionale functie. De voornaamste taak is het doorschakelen van de anderstalige leerlingen naar het Nederlandstalige onderwijs. 8 Inleiding Wat '- betekent de naam van de school? De Internationale Schakelklassen vormen de schakel tussen het onderwijs in het land van herkomst en het onderwijs in Nederland Wat willen we met de 15K bereiken? De ISK wil leerlingen van 12 tot en met 20 Jaar, die afkomstig zijn uit een ander land, ondersteunen bij het vinden van een nieuw thuis We willen ze helpen bij het maken van een nieuwe start in een voor hen vreemd land. We willen ervoor zorgen dat die leerlingen zo veel leren dat ze op een Nederlandse school verder kunnen. We werken eraan om ze naar een school of beroep toe te leiden, passend bij hun mogelijkheden en talenten We willen dit doen in een veilige omgeving waar leerlingen zich prettig kunnen voelen en steun vinden bij het personeel en bij elkaar 4 5 J

4 C Feitelijke gegevens Hoe is de school opgebouwd? De school is georganiseerd in teams. De leerlingen krijgen op basis van de intaketesten een uitstroomprofiel en worden daarna in een groep geplaatst. Binnen de Internationale Schakelklassen worden de volgende profielen onderscheiden: * Leerlingen met een LWOO (leerweg ondersteunend onderwijs-)profiel die naar alle waarschijnlijkheid uit zullen stromen naar een VMBO-school met leerwegondersteuning Veel van deze leerlingen krijgen uiteindelijk een VMBO-diploma en kunnen daarna doorstromen naar het ROe Utrecht. Gemiddeld zitten er in een dergelijke groep 13 tot 17 leerlingen. * Profielen die rechtstreeks leiden naar onderwijs op het MBO. Hierin onderscheiden wij KSB 1 tot en met 3 en HBO-schakel Gemiddeld zitten er in een dergelijke groep 14 tot 22 leerlingen * Het AVO-profiel voor leerlingen die naar alle waarschijnlijkheid uit zullen stromen naar een praktijkschooilvmbo/havo/vwo of AVO-school Gemiddeld zitten er in een dergelijke groep 17 tot 22 leerlingen Hoe groot is de school? De school telt bijna 300 leerlingen (juni 2010) van 43 verschillende nationaliteiten De ISK is een regionale school 45% van de leerlingen woont in Utrecht, 8% in Ijsselstein, 10% in Maarssen, 5% in Nieuwegein, 6% in Houten, en 24% in andere omliggende steden en dorpen. Het personeel bestaat uit ongeveer 55 medewerkers, onderwijsgevenden en ondersteunend personeel. Wie kunnen er op de 15K komen? Alle leerlingen tussen de 12 en 20 jaar, die in Utrecht of In de nabijgelegen gemeenten wonen en nog geen of een beetje Nederlands verstaan, lezen, schrijven of spr~en, kunnen onderwijs op de ISK volgen. Voor de leerlingen die 18 jaar of ouder zijn, is er een speciale procedure, omdat ze niet meer leerplichtig zijn. 6 7 J

5 Wanneer kunnen leerlingen worden aangemeld? Het hele jaar kunnen leerlingen worden aangemeld. Er zijn in principe geen wachtlijsten, behalve voor de 18+leerllngen. Leerlingen die zich na 1 mei aanmelden worden soms niet direct meer geplaatst. Ze moeten dan wachten tot na de zomervakantie. Elke maandag tussen en uur wordt er ingeschreven. Op iedere maandag wordt er aansluitend aan de inschrijving getest tot circa uur. Eens in de twee weken worden er op dinsdag intelligentietesten afgenomen van 0845 tot uur. Doel van deze intake is een prognose opstellen: na hoeveel tijd kan de leerling naar onze verwachting doorstromen naar een vervolgschool. En welke vervolgschool hebben we dan op het oog en welk leeqaar Daarna wordt er door de plaatsingscommissie bepaald in welke klas de leerling komt. De leerling en/of ouders/verzorgers krijgen van die beslissing schriftelijk bericht. Afhankelijk van het moment van inschrijving wordt de leerling z.s.m. geplaatst. Doorgaans na twee weken. Nadere informatie over de toelating kan worden verkregen bij mevrouw Ina Schimmel en mevrouw Manon Rijken. Welke gegevens zijn belangrijk voor de inschrijving? De leerlingen moeten altijd zelf meekomen als ze worden aangemeld De volgende zaken moeten dan ook meegenomen worden: * een verblijfsvergunning (indien aanwezig) of de aanvraag hiervan * een paspoort of identiteitskaart van de leerling en van de ouders/verzorgers (indien mogelijk) * 1 pasfoto * een bewijs van de ziektekostenverzekering * een uitgebreid uittreksel uit het bevolkingsregister, een IND document of een registratieformulier COA; op deze documenten moet duidelijk de datum van aankomstlvestigi ng in Nederla nd vermeld staa n * de naam en het telefoonnummer van de huisarts * burgerservicenummer (BSN) d.m.v. een schriftelijk bewijs met officiële status * bank of girorekeningnummer * rapporten of certificaten van vorige scholen * Inenti ngsbewijzen (i ndien aa nwezig) Hoe lang kunnen de leerlingen op de 15K blijven? Voor elke leerling wordt apart bekeken hoe lang de leerweg moet zijn om te kunnen slagen in het vervolgonderwijs. Daarbij wordt gekeken naar: * het aantal Jar,en onderwijs in het land van herkomst * de leeftijd * het leertempo * de intelligentie * en of een leerling al eerder naar school IS geweest in Nederland De duur van het verblijf op de ISK kan variëren van 1 tot 3 jaar. Leerlingen met een goede vooropleiding die al wat Nederlands spreken, kunnen in een enkel geval binnen een half Jaar naar een andere school en leerlingen die nog nooit naar school gegaan zijn, doen er vaak 3 Jaar over I 8 9

6 Wat leren de leerlingen op de 15K? Alles wat je nodig hebt om op een volgende school te kunnen starten. Wat Je nodig hebt, hangt natuurlijk af van wat Je al kan. Maar aan een paar dingen besteden we in ieder geval aandacht: * alledaagse taal en speciaal taalgebruik; de schooltaal en de vaktaal behorend bij ieder vak * het zelfstandig leren en werken * een prettige samenwerkingspartner zijn voor anderen * plannen en organiseren, Je goed kunnen presenteren, informatie kunnen zoeken en verwerken * sociale vaardigheden en omgangsvormen, waarin respect voor elkaars leef- en denkwijze steeds centraa I staat * Hoe het is om in Nederland op een school te zitten, welke regels er zijn en wat er van je verwacht wordt Reken- en wiskundelessen De leerlingen gaan verder met waar ze in hun eigen land gebleven waren leder op zijn eigen niveau. De leerlingen leren hoe in Nederland het vak wiskunde en rekenen gegeven worden: met veel nadruk op het gebruik van die vakken in de dagelijkse praktijk, gericht op het vinden van creatieve oplossingen en niet op het leren van trucs. Creatieve vorming: De creatieve kant van de leerlingen wordt hier ontwikkeld. In Nederland is de ontwikkeling van creatieve vaardigheden heel belangrijk Zo verwachten werkgevers bijvoorbeeld van hun medewerkers dat ze creatief kunnen inspelen op vragen, die zich voordoen. Daarnaast levert creatieve vorming een bijdrage aan de verhoging van de kwaliteit van een ieders leven. Sportlessen: Hierbij gaat het vooral om het samen spelen en werken, emoliebel1eclsing, het leren omgaan met elkaar, te leren winnen en verliezen en natuurlijk is het belangrijk voor de leerlingen om veel en goed te leren bewegen. De sportlessen helpen leerlingen ook om een keuze te maken voor een sport in de vrije tijd Die sport zien we als een extra middel om aansluiting te vinden bij Nederlanders. Tijdens de sportlessen houden we rekening met de kledingvoorschriften van verschillende religies. Leerlingen moeten hun kleding wel zo dragen dat er geen gevaar voor de veiligheid ontstaat. Engels: In Nederland is Engels voor de meeste mensen de tweede taal. Bovendien is Engels een wereldtaal. Daarom zijn leerlingen in Nederland verplicht om ook Engels te leren. In de meeste klassen op de ISK beginnen we daar vast mee om leerlingen beter voorbereid naa r het vervolgonderwijs te laten gaa n. Kennis der Natuur: In veel landen hebben de leerlingen het vak "science" gevolgd. Dat is een verzamelnaam voor vakken als natuurkunde, biologie en een stukje scheikunde In deze lessen wordt ook de manier van denken en werken, die bij deze vakken centraal staat, aangeleerd. Zwemmen Nederland is een waterland. Alle kinderen in Nederland leren daarom zwemmen Daar krijgen ze zelfs één of meer diploma's voor De leerlingen op de ISK kunnen leren zwemmen en een zwemdiploma halen. Dat gebeurt onder schooltijd in een zwembad vlakbij de school. Zwemmen is een verplicht vak. Keuzewerkuur: In deze uren kiezen leerlingen zelf aan welk vak ze zelfstandig onder begeleiding willen werken Aan een vak dat ze interessant vinden, een vak waarin ze achter lopen of een vak waar ze meer van moeten weten voor een volgende school. Het kiezen om aan zo'n vak te werken draagt bij aan de zelfstandigheid en de verantwoordelijkheid voor de eigen studie Leren 2 Twee middagen per week zijn leren-2iessen. Eigenlijk zijn dat helemaal geen lessen, maar werkmiddagen. Je kan er al het geleerde in de praktijk toe passen. En in de praktijk dingen leren, die Je niet uit een boekje haalt. Je werkt samen met andere leerlingen aan zelfgekozen opdrachten. Geen eenvoudige opdrachten Samen met Je mentor stel je vast wat je gaat leren van zo'n opdracht. Die mentor en andere docenten begeleiden je bij de uitvoering en een presentatie. 4 keer per jaar moet je zelf tijdens een panelgesprek met twee 'vreemde' docenten bewijzen wat je geleerd hebt J

7 12 13 J D De opdracht van de school Onze visie op onderwijs Met alle medewerkers hebben we onze visie op onderwijs in mei 2010 op nieuw vastgesteld. We hebben geprobeerd aan de hand van zeven thema's een beeld te vormen van de school, die wij willen zijn Per thema hebben we geprobeerd in een zin aan te geven wat wij belangrijk vinden: Leren De leerling is verantwoordelijk voor zijn eigen leren. Hij is actor in zijn eigen leerproces. Autonomie Wij beschouwen alle betrokkenen bij de school als autonoom en bieden ruimte voor autonoom gedrag Perspectief De leerling is actor in zijn ontwikkeling om zijn dromen te verwezenlijken. Pedagogisch klimaat Vanuit een wederzijds vertrouwde en respectvolle basis dagen we leerlingen uit tot autonomie, identiteitsontwikkeling en ontwikkeling tot burger in onze samenleving. Burgerschap De leerlingen ontwikkelen zich tot verantwoordelijkheid dragende burgers. Ouders We zien ouders als deel van de schoolgemeenschap en vragen hen met nadruk te participeren en actieve betrokkenheid te tonen. Samenwerking en besluitvorming De basis voor samenwerking en besluitvorming is onze visie op onderwijs en opvoeding. Deze is herkenbaar in onze werkwijze. ze kunnen ons gemakkelijk van het rechte pad leiden Wij bezinnen ons regelmatig op ons eigen handelen. We bekijken of onze keuzes, onze houding en ons gedag wel in overeenstemming is met wat we nastreven En we nodigen iedereen uit om ons aan te spreken, wanneer we niet overeenkomstig onze eigen visie handelen, hoe moeilijk we het soms ook vinden om deze boodschap te horen. We beseffen dat de kwaliteit van ons onderwijs sterk afhankelijk is van wat wij elke dag weer doen en laten zien. En dat de kwaliteit in veel mindere mate afhangt van goede plannen of gedegen beleid Maar we weten ook dat we gedegen beleid en goede plannen soms nodig hebben om een volgende stap te zetten. Allereerst is een krachtige en veilige leeromgeving nodig Krachtig in de zin van levendig, spannend, uitdagend, praktisch, betekenisvol en vakoverstijgend en vooral ook vraaggericht. Een omgeving, waarin het personeelslid en de leerling in beweging zijn om actief te leren, nieuwsgierig te zijn en bereid zelf en met anderen op onderzoek uit te gaan Hiermee worden vaardigheden en inzichten verder ontwikkeld Kennis is belangrijk, want zonder kennis ontstaan geen vaardigheden en inzichten Veilig en vertrouwd, zien en gezien worden, intensieve samenwerking Zo bouwen we aan relaties. Tenslotte moet je eisen aan Jezelf en anderen durven stellen. Dat willen we realiseren door te werken aan het vergroten van Je eigen competenties (combinatie van kennis, vaardigheden en houding) Speciale aandac~t gaat naar cultuur Een leefbare wereld begint bij jezelf. Het besef dat Je een bijdrage kan leveren aan een leefbare wereld en de ervaring dat je daadwerkelijk wat kan doen, dat vinden wij belangrijk Hoe willen we deze visie en uitwerking waar maken? Voor de ISK geldt dat deze school leerlingen vooral moet voorbereiden op ander onderwijs. De mentor adviseert, maar ouders/verzorgers en/of leerlingen kiezen uiteindelijk zelf een vervolgschool Om een passende school uit te kiezen is enige ervaring met zowel 'traditioneel' als 'nieuw' leren wel gewenst. Wij noemen dat leren 1 en leren 2. Voor succes op een volgende school is ervaring met een soortgelijke vorm van onderwijs een voordeel Een visie hebben is mooi; belangrijker is dat je ernaar handelt. En dat blijkt in de praktijk lastig. Gewoonten, procedures, organiseerbaarheid, haalbaarheid, vergissingen,

8 Wat houden leren 1 en leren 2 in? Dat laat zich het gemakkelijkst uitleggen als we beide vormen van onderwijs naast elkaar zetten: Leren 1 Leren 2 Eerst theorie en die dan toepassen Eerst praktijk, ontdekken wat je nog niet in de praktijk. kan en dan theorie of training. De leraar (of het boek) bepaalt wat Een leerling kiest activiteiten en spreekt nuttige leerstof voor zijn leerlingen is. met zijn leraar af, wat hij daarvan kan/wil Ieren. Nadruk op kennis en vaardigheden. Nadruk op kennis, vaardigheden én competenties. Voorbeelden van competenties zijn: samenwerken, plannen & organiseren, initiatief nemen, discipline. Iedere leerling leert min of meer Een leerling leert vooral wat bij zijn interresse, hetzelfde zijn toekomst of zijn situatie past Een leerling werkt vooral gelijk op met Leerlingen werken samen met leerlingen andere leerlingen van vergelijkbaar van andere niveaus. niveau en met en vergelijkbaar tempo. leder leert daarvan op zijn eigen niveau. Voor beide vormen van leren valt wel iets te zeggen. Leerlingen leren niet allemaal op dezelfde manier. De één heeh een theoretische inslag, de ander leert vooral van doen. Maar het maakt ook verschil wat Je wilt leren. Fietsen, met geld omgaan en een taal vloeiend spreken leer je niet uit een boekje. Maar vermenigvuldigen, woordjes leren en technisch lezen leer je niet spontaan in de praktijk. Daarom kiezen we op de 15K voor een mix. De combinatie van leren 1 en leren 2 is krachtig. Onze leerlingen kunnen daar op hun volgende school van profiteren. De opdrachten kunnen enorm variëren. Een paar voorbeelden: * Organiseer een voetbalclinic met een speler van Fe Utrecht voor 20 medeleerlingen * Bereid je goed voor en volg een dag onderwijs op het ROe. * Organiseer een boswandeling onder leiding van een bioloog * Verzorg een hightea in het bejaardenhuis * Organiseer een tentoonstelling. * Koop een fietswrak, knap hem op en verkoop hem met 50,. winst, die je aan een goed doel geeft De opdrachten worden zo samengesteld dat leerlingen kennis maken met o.a. de volgende thema's: * vervolgonderwijs of beroepen in Nederland * vrijetijdsbesteding * burgerschap * kunst en cultuur * techniek * schoolvakken * verzorging en hygiëne Een groter deel van het onderwijs zal zich buiten de school afspelen. Voor de leerling zal zijn persoonlijke ontwikkeling onderwerp van gesprek zijn Wat gebeurt er precies bij LEREN 2? De leerlingen kiezen uit opdrachten die ze samen met andere leerlingen zo zelfstandig mogelijk gaan uitvoeren. Ze maken een plan en bespreken met hun docent hoe ze deze opdrachten gaan uitvoeren, wat ze ervan gaan leren. Dat kan op het gebied van kennis zijn of om een te trainen vaardigheid of om versterking van een competentie of een combinatie van deze drie. Ze leggen de resultaten (bewijzen van het geleerde) vast in een portfolio. Aan het eind van elke periode met leren 2 beoordelen twee 'vreemde docenten' in een gesprek aan de hand van het portfolio hoeveel de leerling vooruit gegaan is. En dan gaat het om vooruitgang in bijvoorbeeld Nederlands spreken, wiskundige problemen kunnen oplossen, maar ook beter kunnen samenwerken of tegen je verlies kunnen I

9 Burgerschap Alle Nederlandse scholen besteden op hun manier aandacht aan burgerschap. Dat E Het onderwijs: feiten is logisch, want de leerlingen van nu, bepalen straks hoe de maatschappij eruit ziet. Wat zijn de lestijden? Het is dus van belang dat je je als goed burger leert gedragen. Voor ISK leerlingen betekent dat nogal wat. Het is belangrijk dat zij weten hoe onze maatschappij Bij leren 1: De lessen duren 45 minuten. De meeste lessen worden in blokken van georganiseerd is, hoe democratie werkt, welke rechten en plichten er zijn. En ook wat 90 minuten gegeven We laten de lessen om kwart voor negen beginnen om ook Nederlandse normen en waarden zijn Ze mogen er best hun eigen gedachten en leerlingen van buiten Utrecht de gelegenheid te geven om op tijd te komen. Op tijd meningen op na houden, maar er zijn grenzen: discriminatie van homofielen is komen vinden we heel belangrijk. Het zorgt ervoor dat we veel tijd aan het leren bijvoorbeeld absoluut niet toegestaan. kunnen besteden en dus meer kunnen leren. Soms vraagt dit van een leerling dat hij zijn gedrag flink zal moeten aanpassen. Allerlei zaken, die hij altijd normaal heeh gevonden, kunnen hier heel andere reacties oproepen. Voorbeelden zat hoe je omgaat met leehijdsgenoten van het andere geslacht, hoe je je weerbaar opstelt, hoe Je je kleedt, kortom hoe Je omgaat met verschillen. Burgerschap is echter niet alleen: doen wat er van je verwacht wordt. Er hoort ook bij dat Je je afvraagt wat JOuw bijdrage aan de maatschappij is. Hoe je helpt de maatschappij beter te maken. Dan kan je denken aan zaken als het milieu, vrijwilligerswerk, goede doelen. En het is hoe dan ook belangrijk dat je meedenkt over de toekomst. Want Dinsdag, donderdag en vnj'dag Maandag en woensdag 1e uur uur 1e uur uur 2e uur uur 2e uur uur pauze uur pauze uur 3e uur uur 3e uur uur 4e uur uur 4e uur uur pauze uur pauze uur de leerlingen van nu komen terecht in een wereld, die vanaf nu wordt vormgegeven. ol 5e uur uur uur Mentorgroep Sommige onderwijsactiviteiten dragen direct bij aan burgerschapsdoelen. 6e uur uur uur Werken aan opdracht Maatschappelijke stages, assertiviteitstraining, seksuele vorming, inspraakactivitei Leren 2 ten, opdrachten bi) leren 2, beroepenoriëntatie, enz. Vaak wordt ook impliciet aan pauze uur uur pauze burgerschap gewerkt. Tijdens taallessen worden maatschappelijke thema's aan de 7e uur uur uur Werken aan portfolio orde gesteld, bij biologie is er aandacht voor o.a. milieubeheer enz. 8e uur uur uur Reflectie in mentorgroep Maar misschien is het allerbelangrijkste nog wel hoe in de dagelijkse gang van zaken de medewerkers laten zien hoe zij zich als rolmodel gedragen. Hoe ze conflicten oppakken, De dinsdagmiddag is de vaste vergadermiddag voor alle docenten. Er zijn dan ook op zorg dragen voor (sociale) veiligheid, oog voor de ander hebben, democratische waardinsdagmiddag na uur geen lessen. den uitdragen, enz. Zij zullen dit regelmatig met leerlingen bespreken. Hebben de leerlingen tussenuren? In het dagrooster van de leerlingen worden tussenuren zoveel mogelijk voorkomen. Wanneer kunnen leerlingen in de kantine terecht? De kantine IS geopend van 800 uur tot 1600 uur. De kantine is de enige plaats in school waar gegeten en gedronken mag worden. De kantine moet netjes blijven, daar zijn we gezamenlijk verantwoordelijk voor. Dat betekent dat afval in de prullenbakken verdwijnt. In de kantine zijn frisdranken en snacks te koop in de automaat. Leerlingen moeten zelf brood of ander eten meenemen I

10 Wanneer zijn de vakanties en vrije dagen? De school begint in week 34. De leerlingen ontvangen een brief waarin de eerste schooldag staat aangegeven. Tevens wordt in deze brief vermeld wanneer de leerlingen hun lesrooster en kennismakingsprogramma kunnen ophalen én wanneer zij kennismaken met hun mentor(en) en klasgenoten. Vakantierooster 2010/2011: Herfstvakantie: Um Kerstvakantie: Urn Krokusvakantie: Urn Pasen: 24,25 april 2011 Meivakantie: Urn Hemelvaart: 2 juni 2011 Pinksteren: 12, 13 juni 2011 Zomervakantie: Um De medewerkers van de ISK hebben twee keer per Jaar een studiedag. De leerlingen zijn op deze dagen vrij. De data worden tijdig per brief met de leerlingen meegegeven. Wanneer zijn de ouderavonden? u ontvangt aan het begin van het schooljaar van de administratie een brief waarin de data van de ouderavonden bekend worden gemaakt. Onderstaand vindt u de maanden vermeld waarin de gesprekken gepland worden: Kennismakingsavond (voor nieuwe leerlingen) Decanenavond voor leerlingen die de 15K verlaten 1e lo-minutengesprek over het rapport 2e lo-minutengesprek over het rapport 3e lo-minutengesprek over het rapport eind september/ begin oktober december/januari eind november half maart eind juni Wat gebeurt er als een docent afwezig is? Als een docent niet op school is vanwege ziekte, nascholing, verlof of andere zaken dan wordt geprobeerd een aansluitend lesrooster voor de leerlingen te maken door in het rooster met uren te schuiven. Ook worden er lessen overgenomen door docenten die daarvoor ingeroosterd zijn. Wijzigingen In het rooster van die dag worden gemeld op het mededelingenbord in de kantine bij de hoofdingang. Hoe moet een leerling ziek gemeld worden? Als een leerling ziek is of om andere redenen niet op school kan komen, moet dat telefonisch worden doorgegeven vóór 0830 uur. Wanneer een leerling tijdens de lesdag ziek naar huis gaat, moet hij of zij zich afmelden bij de mentor of als deze niet bereikbaar is bil de teamleider Wat gebeurt er bij absentie? Wij houden ieder uur de absentie van leerlingen bij. De mentor zal bij onduidelijkheid rond de afwezigheid van leerlingen contact opnemen met de leerling en/of de ouders of verzorgers. Andersom is het ook mogelijk dat ouders of verzorgers inzage kunnen krijgen in de absentie overzichten van hun kind of pupil We streven ernaar om gemiste tijd zoveel mogelijk in te laten halen, voor of na afloop van de lessen. Leerlingen die meerdere keren te laat komen, moeten zich 's morgens om uur melden bij de conciërge Soms moeten de leerlingen nablijven. Kan een leerling vrij krijgen bij bijzondere omstandigheden? Op de ISK wordt volledig dagonderwijs geboden en dus dienen alle lessen en vakken te worden bezocht. Afspraken met dokter, tandarts, vreemdelingenpolitie, consulaat, advocaat ete vragen wij u buiten de schooltijden te maken (maandag, woensdag, donderdag en vrijdag eindigen de lessen om uur en dinsdag om 1320 uur). Mocht dit niet kunnen. dan vragen wij om vooraf schrif.,telijk verlof aan te vragen bij de mentor van uw kind. Voor bijzondere familieomstandigheden kan vooraf schriftelijk verlof worden aangevraagd Een standaardformulier hiervoor is verkrijgbaar bij de teamleider Op dit formulier dient te worden aangegeven waaruit de bijzondere omstandigheden bestaan Volg~s de Leerplichtwet kan voor extra vakantie buiten de schoolvakanties alleen toestemming worden gegeven wanneer het gaat om een gezinsvakantie, die het gezin niet in de schoolvakantie kan opnemen in verband met de specifieke aard van het beroep van één van de ouders. De directeur kan in deze speciale gevallen slechts éénmaal per schooljaar, voor ten hoogste tien schooldagen, toestemming geven Deze tien verlofdagen mogen nooit de eerste twee lesweken van het schooljaar betreffen Toekenning of afwijzing van de verlofaanvraag wordt schriftelijk verleend door de directeur. Ook wanneer leerlingen vrij willen hebben voor het vieren van een religieus feest moet daarvoor schriftelijk verlof worden aangevraagd

11 Blijft een leerling altijd in dezelfde groep? Zodra een leerling op school komt, wordt hij of zij geplaatst in een groep, die het beste aansluit bij zijn of haar mogelijkheden. Door het regelmatig afnemen van toetsen kunnen we zien of een leerling zich ontwikkelt volgens de verwachtingen. Bij twijfel gedurende het traject wordt de leerling opnieuw besproken in de plaatsingscommissie en kan besloten worden tot plaatsing in een andere groep. Ook zijn er tijdens het schooljaar twee centrale toetsmomenten, namelijk in december en in mei. Dan worden alle groepen weer opnieuw bekeken en ingedeeld. Dat kan betekenen dat één of meerdere leerlingen van groep veranderen. We houden daarbij steeds rekening met de leeftijd en het leertempo van de individuele leerling. In een enkel geval komt het voor, dat een leerling van profiel moet veranderen. Dit gebeurt wanneer een leerling zich anders ontwikkelt dan verwacht en andere uitstroommogelijkheden blijkt te hebben. Bij wijziging van groep (en mentor) en/of profiel brengen wij de ouders of verzorgers en leerlingen hiervan tijdig op de hoogte. Waar gaan de leerlingen na de 15K naar toe? De leerlingen, die de ISK bezoeken, gaan bijna allemaal naar een vorm van vervolgonderwijs, die aansluit bij de individüele mogelijkheden. Zoals ook de namen van de profielen al aangeven, zijn dit de vervolgtrajecten voor voortgezet onderwijs en de beroeps en arbeidsgerichte opleidingen. leerlingen die in Utrecht wonen zullen meestal in de stad zelf naar school blijven gaa n. Voor leerlingen uit de regio is dat afhankelijk van de mogelijkheden die de vervolgscholen in de overige gemeenten bieden. Enkele leerlingen gaan direct na het verlaten van de ISK werken. We vinden dit niet altijd een geschikt vervolg op de ISK, omdat leerlingen naar ons idee dan nog niet goed genoeg voorbereid zijn op de maatschappij. Naar welke vervolgscholen gaan de 15K-leerlingen? De leerlingen die op de ISK komen hebben gezien hun leeftijd vaak een grote onderwijsachterstand ten opzichte van leeftijdgenoten in het Nederlandse onderwijs. Onderwijsachtergrond en leeftijd ziln belangrijke factoren bij het bepalen van de mogelijke vervolgscholen. De ISK doet er natuurlijk alles aan om zoveel mogelijk achterstanden weg te nemen en zo goed mogelijk aan te sluiten bij de vervolg school. De gemiddelde achterstand is echter zo groot dat er veelal andere mogelijkheden liggen dan ouders en leerlingen in eerste instantie verwachten. Veel leerlingen worden doorgeschakeld naar het voortgezet onderwijs (Vmbo, Havo, Vwo) in de omgeving van hun woonplaats of naar het ROe Midden Nederland. Het ROe Midden Nederland biedt een aantal aangepaste leertrajecten voor onze leerlingen met veel tijd en aandacht voor NT2 onderwijs. Het verdient de voorkeur om leerlingen aan te melden bij scholen waar die ondersteuning gegeven wordt. Er zijn steeds meer scholen waar speciale trajecten in ontwikkeling zijn. Voor leerlingen met leer en/of opvoedingsproblemen is er de mogelijkheid om in te stromen in het Speciaal Voortgezet OnderwiJs. Er is een nauw samenwerkingsverband tussen de ISK en enkele van deze scholen Wat bieden we de leerlingen? * Docenten die lesgeven met de methodes die zoveel mogelijk passen bij de leeftijd van de leerling en zijn/haar mogelijkheden; * Begeleiding naar een vervolgschool die bij de mogelijkheden en talenten van de leerling past; * Mentoren en andere begeleiders waarop de leerling een beroep kan doen als de leerling hulp nodig heeft; * 09centen en mentoren die zich aan hun afspraken met de leerling houden; Zeer goede mogelijkheden om snel Nederlands te leren; Docenten die ingrijpen als een leerling gepest wordt; * Personeel dat vriendelijk en respectvol met de leerling omgaat, maar die de leerling wel aanspreekt als dat nodig is I J

12 F Het onderwijs De lessen In de lessentabel die leerlingen volgen wordt rekening gehouden met: Kernteam V 'wjfabetel de onderwijsachtergrond die de leerlingen hebben de vakken die de leerlingen nodig hebben in hun vervolgopleiding * '\ l!!st(ogm De lessentabellen worden op basis van de leerlingprofielen opgesteld. starters /niet starters De lessentabellen zijn dan ook onder voorbehoud en kunnen iets afwijken / van het lesrooster daar er soms groepen samengevoegd worden..h!!tstroom ~ VMBO basis /LWOO Uitstroom VMBO KIT / Havo/VWO Kernteam R Kwart. ne wi cv 10 dr kw mn 12/nt2 en kn zw wo Tot. p.w. Analfabeten Instroom j KSB KSB 2~ Uitstroom I KSB KSB KSB 2 en

13 Rapportagemomenten Op de 15K is het schooljaar ingedeeld in 4 perioden. De leerlingen krijgen drie keer per jaar een rapport. In het rapport is te zien hoever de leerlingen zijn in het traject naar hun uitstroomprofiel, een overzicht van de toetsresultaten van landelijke toetsen, een absentieoverzicht en het commentaar van de mentor Voor het bespreken van de rapporten worden de ouders en verzorgers uitgenodigd. De leerlingen krijgen de uitnodiging mee naar huis en ouders/verzorgers kunnen een voorkeurtijd opgeven. Personen van externe instanties ontvangen de uitnodiging van een staflid van de 15K. De gesprekken worden gevoerd met de mentor, maar ook de vakdocenten zijn voor afspraken beschikbaar De rapporten worden tijdens de lo-minuten gesprekken uitgereikt. Toetsgegevens Leer!ingvolgsysteem Welke toetsen worden er afgenomen? Bij de meeste vakken worden regelmatig toetsen afgenomen, om te zien of de leerlingen op het gewenste niveau zitten en zich volgens de verwachting ontwikkelen. Er wordt gebruik gemaakt van toetsen die horen bij de methodes, er wordt gebruik gemaakt van door de 15K gemaakte toetsen en er wordt gebruik gemaakt van landelijke toetsen. De niveaus van de leerlingen en de toetsscores worden centraal opgeslagen in de computer en kunnen op elk moment worden opgevraagd door de medewerkers van de school. De persoonlijke gegevens, absentiegegevens, toetsgegevens en begeleidingsgegevens worden verzameld in een leerlingvolgsysteem. Wanneer een leerling van groep verandert, heeh de nieuwe mentor en het nieuwe klassenteam direct inzicht in alle gegevens die nodig zijn voor een optimale begeleiding. De landelijke NT2-toetsen die wij gebruiken voor leerlingen van 16 Jaar en ouder zijn ontwikkeld bij het ICE. Ze worden 'trajecttoetsen' genoemd. De landelijke NT2-toetsen die wij gebruiken voor leerlingen van jaar zijn ontwikkeld bij het CITO. Op dit moment zijn we ons aan het oriënteren op een nieuwe toets batterij die voldoet aan de landelijke normering. De 15K wordt niet afgesloten met een diploma maar met een getuigschrift Activiteiten Welke extra activiteiten zijn er? Introductie Elke week komen er nieuwe leerlingen op school. Om ze wegwijs te maken wordt er een rondleiding gehouden, wordt er uitgelegd wat de belangrijkste regels zijn en met welke personen ze te maken kunnen krijgen. De leerlingen worden voorgesteld aan de directie, de teamleiders, de conciërges en de administratieve medewerkers. Pas daarna gaan ze naar hun nieuwe groep Als er grote groepen leerlingen nieuw op school komen, wordt er een bijeenkomst gehouden waarin de leerlingen kennismaken met hun landgenoten of andere leerlingen die dezelfde taal spreken. Excursies Minimaal twee keer per jaar gaat een groep tijdens de schooldag op excursie. Dit kan een museumbezoek in Utrecht zijn of een bezoek aan een andere stad, maar ook een bezoek aan een winkel of markt om het dagelijks taalgebruik te oefenen Schaatsen Iedere winter is er voor de leerlingen de mogelijkheid om kennis te maken met de schaatssport. In de, overdekte ijsbaan, niet ver van de school, kunnen de leerlingen schaatsen huren en onder begeleiding van de mentor met vallen en opstaan ervaren dat het ijs echt glad is

14 Koken Naast de kantine is een grote keuken waar ook groepen gebruik van kunnen maken. Minimaal een keer per jaar maken de leerlingen onder begeleiding van de mentor de heerlijkste gerechten klaar, meestal uit hun eigen land Schoolkamp Om de leerlingen te laten wennen aan de Nederlandse schoolcultuur en om diverse sociale vaardigheden aan te leren of te oefenen gaan we met alle leerlingen op schoolkamp. Het programma wordt In samenwerking met de leerlingen gemaakt. Meestal hoort daar ook een bezoek aan een zwembad bij. Meisjes en Jongens slapen gescheiden. Er gelden dezelfde regels wat betreft het gebruik van alcohol en drugs als op school De kampen duren drie dagen en worden begeleid door maximaal drie docenten per klas. In ieder geval is daar de mentor bij en bij voorkeur twee docenten uit het klassenteam. Het kamp is verplicht voor alle leerlingen Schoolfeesten Naast het traditionele Sinterklaas- en Kerstfeest streven we ernaar om drie keer per Jaar voor de leerlingen een schoolfeest te organiseren. Deze feesten zijn alleen voor de eigen leerlingen. Om te voorkomen dat ook leerlingen van buiten de school proberen binnen te komen, worden er maatregelen getroffen en alle toegangen streng bewaakt. G De leerling Wat verwachten we van de leerlingen? Wil verwachten van iedere leerling die zich aanmeldt een positieve instelling. Alle medewerkers van onze school zetten zich volledig in om de leerling een prettige en succesvolle tijd op school te geven, wij verwachten dat de leerling dezelfde Inzet laat zien Samen zijn we immers, met ouders of verzorgers, verantwoordelijk voor een goed resultaat. We verwachten verder dat leerlingen zich houden aan afspraken en zich inzetten tijdens de lessen. We verwachten ook dat leerlingen opgegeven huiswerk maken en op tijd komen. We vinden het normaal dat leerlingen opdrachten van al het personeel opvolgen De ISK is een openbare school en wij vinden dus alle levensovertuigingen, culturen en religies waardevol en belangrijk Luisteren naar elkaar en begrip opbrengen voor elkaar zijn belangrijke waarden voor ons. Iedere medewerker en iedere leerling zal dat vanuit zijn eigen levensovertuiging, cultuur of religie doen. WIJ verwachten van alle leerlingen dat ze hun medeleerlingen en de medewerkers van de school met respect behandelen. Iedere vorm van discnminatie is onaanvaardbaar In het leerlingenstatuut en de klachtenregeling staan hier ook zeer duidelijke uitspraken over. Op de ISK wordt volledig dagonderwijs geboden en dus dienen alle lessen en I" vakken te worden bezocht. Dus niet alleen de lessen Nederlands. We willen leerlingen een reële kans geven in het vervolgonderwijs en dan volstaat het niet alleen Nederlands te leren Leerlingen van 18 jaar en ouder die geen volledig dagonderwijs willen volgen kunnen bij het ROC Midden Nederland informeren naar de mogelijkheden op het gebied van talencursussen of deeltijdonderwijs. Voor LOOT leerlingen, die uitkomen voor een sport in Nederland op top niveau, wordt irl.-overleg met het Leidsche Rijn College, een aangepast lesprogramma opgesteld Daarbij kan het zijn dat afgeweken wordt van de verplichting om alle lessen te volgen. il, 26 27

15 Wat moeten leerlingen zelf aanschaffen? Om het opgegeven werk en opdrachten te kunnen maken moeten leerlingen beschikken over. een agenda een etui een pen een multomap met gelinieerd en geruit papier een potlood een vijftal schriften een geo-driehoek * een usb-stick een passer een eigen oortje of koptelefoon wordt * een gum aangeraden i.v.m. hygiëne Voor het volgen van de lessen lichamelijk opvoeding (sport) dienen leerlingen te beschikken over: * gymschoenen met witte zolen, die uitsluitend in de gymzaal gedragen mogen worden * een sportbroek of trainingsbroek * een sportshirt (met lange of kort mouwen) * een handdoek * zeep. Is er toezicht tijdens de pauzes? Geen van de leerlingen mag zich tijdens de pauzes in de gangen of klaslokalen bevinden. Alle leerlingen pauzeren in de kantine, op het schoolplein of in de directe omgeving van de school Tijdens de pauzes houden de conciërges en docenten toezicht op de leerlingen in de kantine en op het plein. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerlingen en treden zo nodig corrigerend op Regels voor de leerlingen Regels waar leerlingen zich aan moeten houden zijn vastgelegd in het leerlingstatuut Enkele basisregels zijn ondergebracht in het hoofdstuk J Sfeer en Veiligheid. Voor het volgen van zwemlessen: * een zwembroek of badpak * handdoek Hoe komen de leerlingen aan de schoolboeken? De schoolboeken kunnen op de 15K worden geleend. Aan het begin van de schoolperiode wordt precies bijgehouden welke boeken aan de leerling zijn uitgereikt en in welke staat deze boeken zich bevinden. Wanneer een leerling naar een andere groep gaat of de school verlaat, dienen de boeken weer te worden ingeleverd in dezelfde staat als waarin ze werden uitgereikt Er mag dus nooit in de boeken worden geschreven. De gang van zaken in en rond de school Wie zorgt ervoor dat de gebouwen en het plein worden schoongemaakt? Iedereen die de gebouwen gebruikt, ruimt natuurlijk de eigen rommel op. Het grote schoonmaakwerk wordt gedaan door personeel van de school De leerlingen helpen minimaal één keer per jaar volgens rooster mee met het schoonmaken van de kantine na de pauzes en met het schoonhouden van het plein en de directe omgeving van de school 28 29

16 H De ouders/verzorgers Wat is het belang van betrokkenheid van ouders/verzorgers? Voor de meeste leerlingen is het prettig als zij thuis kunnen vertellen hoe het op school gaat. Daarom is het belangrijk, dat ouders/verzorgers de tijd nemen om naar de verhalen te luisteren en zich een voorstelling kunnen maken van de dagelijkse gang van zaken op school Bij het maken van huiswerk is het belangrijk, dat de leerling daarvoor de tijd en de rust krijgt thuis. In sommige gevallen heeft de leerling geen eigen kamer, maar een rustig piekje in huis is altijd wel te vinden. Samen in de agenda kijken welk huiswerk er gemaakt moet worden, stimuleert de leerling om eraan te beginnen. Het is belangrijk dat ouders/verzorgers toezicht houden op hun kinderen en met ons proberen te voorkomen dat lessen niet gevolgd worden. Wanneer uw kind onverhoopt niet op school kan komen verwachten we van u dat u contact opneemt met school voor aanvang van de lessen Wanneer uw kind ongeoorloofd afwezig is, zullen we hem daarop aanspreken. We verwachten echter ook van u dat u uw kind indien nodig corrigeert. Wanneer u het vermoeden heeft dat uw kind spijbelt, dan verwachten we dat u de school daarover informeert. Wij verwachten van ouders/verzorgers dat ze hun kinderen in staat stellen met Nederlands sprekende leeftijdgenoten om te gaan. Wij vinden het heel belangrijk dat u op alle ouderavonden aanwezig bent. Wij vragen u, als u geen of weinig Nederlands spreekt, op de lo-minuten gesprekken een tolk mee te nemen. Als u niemand kent die voor u kan tolken dan kunnen wij regelen, dat er een tolk is. U moet dit minstens 14 dagen van tevoren opgeven. Wij kunnen echter niet garanderen dat dit altijd lukt. Hoe is de informatie over het onderwijs en de school geregeld? Brieven vanuit de school Regelmatig neemt de leerling brieven mee naar huis, waarin informatie staat over de ouderavonden, activiteiten, vrije dagen etc. Op die brieven moet soms ook een antwoord komen van de ouders of verzorgers. Wij verwachten, dat ouders/verzorgers die brieven lezen of laten lezen en dan zo snel mogelijk reageren. In bijzondere gevallen, bijvoorbeeld bij schorsing en verwijdering na wangedrag, worden brieven per post verstuurd. Ouderavonden Voor ouders/verzorgers van leerlingen, die aan het eind van het schooljaar de school gaan verlaten, is er in december of januari een voorlichtingsavond per mentorgroep over het onderwijs in Nederland en de manier waar wij de leerlingen daarop voorbereiden. Rapporten en daaraan gekoppelde ouderavonden informeren de ouders/verzorgers over de schoolvorderingen van de leerlingen Vier keer per Jaar worden daartoe de 10 minuten gesprekken gehouden met de mentor en eventueel een docent naar keuze Op de schriftelijke uitnodiging voor deze gesprekken kan een voorkeurtijd worden aangegeven en eventueel de naam van een vakdocent. We proberen met die voorkeurtijd zoveel mogelijk rekening te houden, maar we kunnen niet garanderen, dat deze tijd ook werkelijk wordt aangehouden In een tweede brief wordt dan de definitieve tijd vermeld Bij wie kunnen ouders/verzorgers terecht met vragen? Ouders/verzorgers kunnen het beste contact opnemen met een van de mentoren (elke groep heeft er twee) als ze iets willen weten over de school, de schoolvorderingen, de aan- en afwezigheid van leerlingen, als er vragen zijn over iets wat op school is gebeurd of wanneer ze de school op de hoogte willen brengen van lets dat in het belang is van de leerling Wie de mentoren zijn, IS aan het begin van het schooljaar bekend. Als ouders/verzorgers een gesprek willen met de directie of een kernteamleider dan kan er telefonisch een afspraak gemaakt worden. Mocht er een probleem zijn met een docent, dan kan dat natuurlijk het beste eerst met die docent zelf worden opgenomen. Voor (algemene) vragen over het onderwijs kunt u terecht op telefoonnummer (gratis), daarnaast kunt u gebruik maken van het adres, en de site van de Rijksinspectie, Wat doet de medezeggenschapsraad (MR)? De medezeggenschapsraad houdt toezicht op het beleid dat de school voert en heeft belangrijke rechten: adviesbevoegdheid in sommige zaken en bij andere onderwerpen instemmingbevoegdheid. De vergaderingen van de MR zijn openbaar. De MR bestaat uit medewerkers en ouders/verzorgers. Mevrouw E. Broekman, mevrouw J van Stel en de heer WJ. van RooiJ zijn de MR-Ieden van de school. De plaats van ouder/verzorger is op dit moment vacant

17 J De Medewerkers De begeleiding van de leerlingen Het doel van de begeleiding is om de leerlingen te helpen zelfstandig te worden Elke leerling heeft recht op begeleiding Niet alleen de leerling die problemen heeh moet worden opgevangen, maar elke leerling moet aandacht krijgen en zich geaccepteerd en veilig voelen. De mentor draagt er zorg voor dat uw kind optimaal wordt begeleid. Wat doet de mentor? De mentor is er verantwoordelijk voor dat de leerling goed wordt begeleid. Het gaat daarbij niet alleen om leerprestaties, maar ook of de leerling zich prettig voelt in de klas en op school. Voor de leerlingen is de mentor degene die hen helpt om problemen op te lossen. In alle klassen is er een wekelijks ingeroosterd mentoruur. De mentor bezoekt nieuwe leerlingen ook een keer thuis om kennis te maken met het gezin en de woonsituatie. Als de leerling redelijk aanspreekbaar is, voert de mentor met de leerling een "startgesprek". Er wordt dan samen gekeken naar wat nog geleerd moet worden. In de periode dat de leerling de school bezoekt, worden meerdere gesprekken gevoerd. De mentor heeft contact met de vakdocenten over de leerresultaten bij de andere vakken en ook over de werkhouding en het gedrag van de leerling. De mentor neemt contact op met de ouders bij absentie waarvan de reden onduidelijk is of bij problemen die om overleg vragen. Voor de ouders/verzorgers is de mentor de eerste contactpersoon op school. Op rapportavonden bespreekt de mentor de resultaten van de leerling met de ouders. De mentor draagt er zorg voor, dat er zo nu en dan een excursie wordt gemaakt met de klas of dat er een activiteit buiten de school plaatsvindt, zoals bijvoorbeeld het schaatsen. De mentoren organiseren ook informatieavonden voor ouders over de gang van zaken op de 15K en over het vervolgonderwijs na de 15K. Wat doet de vertrouwenspersoon? Iedereen die lets meemaakt op school dat hij of ZIJ als vervelend ervaart, kan terecht bij de vertrouwenspersoon. Het kan bijvoorbeeld zijn dat Je het gedrag van een ander vervelend vindt, twijfelt aan Jezelf, lastig gevallen wordt Dan kan een gesprek met de vertrouwenspersoon helpen. Wat doet de administratie? De administratie is op de La Bohèmedreef 7. Zowel leerlingen als ouders hebben regelmatig te maken met de administratie/receptie. Bijvoorbeeld wanneer een adreswijziging doorgegeven moet worden Ook als er betalingsregelingen getroffen moeten worden voor het schoolgeld, kan contact opgenomen worden met de administratie/receptie Op de administratie: * worden formulieren voor de kinderbijslag ingevuld * kunnen schoolverklaringen worden gevraagd. Wat doet de zorgcoördinator? Naast mentoren zijn er op school specialisten op het gebied van leerlingbegeleiding: onder andere de schoolloopbaanbegeleider, de zorgcoördinator en de vertrouwenspersoon. De zorgcoördinator adviseert inzake beleid op het gebied van leerlingenzorg en ziet toe op de uitvoering van dit beleid. De zorgcoördinator organiseert de zorgteambijeenkomsten van de 15K en zit deze voor. Daarnaast coördineert de zorgcoördinator de externe contacten met de andere scholen van het samenwerkingsverband en andere instellingen betreffende leerlingenzorg. 32

18 U kunt de administratie/receptie vinden naast de hoofdingang. Bezoekers kunnen zich bij de receptie melden. Als u naar de school belt, komt uw telefoontje hier binnen Als de administratie/receptie gesloten is, neemt een conciërge de telefoon op. Wat doet de teamleider? De teamleider geeft leiding aan een groep mentoren en vakdocenten in een kernteam. Hij of zij overlegt regelmatig met de directeur, mentoren en vakdocenten en regelt allerlei zaken die te maken hebben met het welzijn van de leerlingen. Als er problemen zijn tussen leerlingen en docenten of tussen ouders/verzorgers en docenten, waar men onderling niet uitkomt, dan kan de teamleider helpen die problemen op te lossen. Als leerlingen spijbelen of vaak te laat komen of als er problemen zijn in de thuissituatie, dan is ook de teamleider daarvan op de hoogte. Leerlingen die zich tijdens de les 20 misdragen dat ze niet meer in de klas kunnen zijn, kunnen door de docent naar de teamleider worden toegestuurd. Die ziet erop toe, dat er maatregelen worden genomen om het gedrag van de leerling te verbeteren. Wat doet de directeur? De directeur heeft de eindverantwoordelijkheid voor de 15K. Hij is er verantwoordelijk voor dat alle medewerkers hun taken naar behoren uitvoeren en heeft het totaal overzicht van alles wat er op school gebeurt. Voor ouders/verzorgers is hij niet het eerste aanspreekpunt: dat zijn de mentoren. Als ouders/verzorgers daarnaast contact willen met de directeur, dan is dat natuurlijk mogelijk. Wa t doet de orthopedagoog? Een orthopedagoog is gespecialiseerd in leer en gedragsproblemen van kinderen. Op de 15K is de orthopedagoog betrokken bij de intake van leerlingen, om te kijken of er specifieke leer en gedragsproblemen zijn, die vragen om extra begeleiding. Zij adviseert de schoolloopbaanbegeleiders bij de plaatsing van de leerlingen, zij adviseert de zorgcoördinators, remedial teachers en mentoren bij het opstellen van handelings plannen en doet specialistisch onderzoek bij leerlingen Ook adviseert zij bij de plaatsing van leerlingen naar het vervolgonderwijs. Verder heeft zij zitting in het zorgteam Wat doet de remedial teacher? Als een leerling leerproblemen heeft op een bepaald gebied, dan kan hij of zij extra begeleiding krijgen van de remedial teacher. Op de 15K is er een remedial teacher voor Nn, voor rekenen en wiskunde, voor ruimtelijke oriëntatie en voor motoriek. 50ms is die begeleiding individueel en soms groepsgewijs De remedial teacher bespreekt met de mentor wat hij of zij van plan is, om de problemen of achterstanden aan te pakken en weg te werken De mentor is dus altijd op de hoogte van het handelingsplan. Ook de vakdocenten worden betrokken in de begeleiding, want zij kunnen in de praktijk het beste zien wat de resultaten zijn van de extra hulp. Wat doet de conciërge? De conciërges van de school hebben een conciërgeruimte in het midden van de kantine. Zij houden het gebouw in de gaten en hebben het zicht op de monitor van de videocamera's, die op het plein zijn opgesteld. Zij zijn het aanspreekpunt voor de leerlingen buiten de lestijden en zij voeren kleine reparaties uit in en om de school. Ook ondersteunen zij op het gebied van IeT. Wat doet de schoolloopbaanbegeleider? De school loopbaan begeleider verzorgt het inschrijven en toetsen van de nieuwe leerlingen. De schoolloopbaanbegeleider is ook lid van de plaatsingscommissie, die de leerlingen in de juiste klas plaatst. Ook als er vragen of twijfels zijn over Juiste plaatsing gedurende het schooljaar, worden de schoolloopbaanbegeleiders geraadpleegd. Daarnaast ziet hij erop toe dat leerlingen zich goed voorbereiden op de overstap naar een andere school en dat zij daarbij goed begeleid worden 34

19 Wat doet de schoolarts? Het is de bedoeling dat Iedereen die op de 15K wordt aangenomen, medisch gekeurd wordt. De schoolarts kijkt of de leerling gezond is en mee kan doen met sport. Als er bij de keuring medische problemen worden geconstateerd, dan zorgt de schoolarts enoor, dat de ouders/verzorgers en ook de huisarts op de hoogte worden gebracht. Als leerlingen nog niet of onvoldoende zijn ingeënt tegen difterie, tetanus en polio of tegen bof, mazelen en rode hond, dan kunnen zij op school door de schoolarts worden ingeënt. De ouders/verzorgers worden hierover altijd van tevoren gelnformeerd. Wat doet de schoolmaatschappelijk werker? De schoolmaatschappelijk werker begeleid leerlingen die thuis of op school problemen hebben waar ze zonder professionele begeleiding niet uitkomen. De schoolmaatschappelijk werker werkt op verzoek van de leerling en de mentor. De schoolmaatschappelijk werker adviseert en coach leerlingen en docenten. Ook verwijst de schoolmaatschappelijk werker leerlingen door als dit nodig is. De schoolmaatschappelijk werker zit in het zorgteam en geeft advies aan mentoren en docenten. Wie is wie? Directeur: Dhr D. Brouwer Teamleider: Dhr I Schoots utrecht.nl Mevr M aan den Boom utrecht.nl Administratie: Mevr 5 Hoenderdaal, Hoofd administratie Mevr A de KI/jn Mevr MPC von der Laan Mevr. A van Mui/den Mevr W Sthal Mevr 5 Yoghi utrecht.nl Concierges: Mevr I St/jnen Dhr Amjahad utrecht.nl 5choolloopbaan Mevr P E/jndhoven utrecht.nl begeleiders: Dhr A Eddeane Dhr W van RooJj Mevr I. Schimmel Mevr M Rijken utrecht.nl Orthopedagoge Mevr 5 van As Personeelsconsulente: Mevr L. Ceertsma utrecht.nl Remedial teachers: Mevr. C Bhoepsing Mevr I Schroeten Mevr C Langkemper-Koorstra utrecht.nl Roosters: BI van den Berg Vertrouwenspersoon: Mevr. I. van Voorst Zorgcoördinator Mevr. H. de Braaf Docenten/Hoofdva k( ken) Dhr R Bekker Mevr CJ Berghuis NT2 NT2 Mevr C Bhoepsing NT2, Wiskunde Dhr E Bink Sport Mevr. M Bokhoven NT2 Dhr M Broekhuizen Sport Mevr E Broekrnon NT2 Mevr P Dings Creatieve Vorming, drama Dhr A Driouch Wiskunde

20 Dhr. A. Eddeane KON *, Wiskunde Mevr. P E/jndhoven NT2 Mevr. WA. van Cend Engels Mevr. M. Cocmen Wiskunde Mevr. I. de Jonge Drama Dhr. 1. Jongerius NT2 Mevr. M. Jongerius NT2 Mevr. B. klomp NT2 Mevr. B. Kok Creatieve Vorming Mevr. S. Langbroek NT2 Mevr. WA. van de Luit NT2 Dhr. M. Maruhun Wiskunde Mevr. CMJ. Ogink NT2 Mevr. H. Ramaer NT2 Mevr. BH Roelse Sport Dhr. WJ. van Rooi} Wiskunde, NT2 Dhr. 1. van Rossem Creatieve vorming Mevr. M. Rijken NT2 Mevr. I. Schimmel NT2, Wiskunde Mevr. 1. Schroeten NT2 Dhr. S. Sjerps NT2 Dhr. W Smet NT2 Dhr. M. Verbeek NT2 Mevr. I. van Voorst NT2 Dhr. M.s.p de Vries Onderwijsassistent Mevr. 1. van Stel Schoolmaatschappelijk Werk: Stichting stade Schoolarts: Mevr. N. Bazen C&CD Amazonedreef telefoon J Sfeer en veiligheid Welke identiteit heeft de school? Wij zijn een openbare school Wij staan open voor elke leerling, elke levensovertuiging of religie WIJ verlangen van alle leerlingen en medewerkers dat zij met respect voor elkaars persoon, levensovertuiging, religie, afkomst, seksuele voorkeur of geslacht, met elkaar omgaan en elkaar beter leren kennen. Dit alles in een prettige, vertrouwde sfeer waarbij wij ervan uitgaan dat het samenkomen van veel verschillende visies en culturen, een verrijking van ieder individu is en ook een goede voorbereiding op de maatschappij. Ook in de maatschappij krijgen onze leerlingen met veel uiteenlopende mensen te maken. Om goed te kunnen werken moet iedereen zich op school thuis voelen De school moet veilig zijn Veilig, zodat een ieder zichzelf kan zijn en niet bang hoeft te zijn of zich onzeker hoeft te voelen. Daarnaast moeten leerlingen en medewerkers zich ook fysiek veilig voelen. Ongeveer tien medewerkers van de school hebben een cursus voor bedrijfshulpverlening gevolgd. Zij kunnen eerste hulp verlenen bij ongelukken en zijn getraind in het ontruimen van het gebouw in geval van calamiteiten. Tegen bedreigingen of welke vorm van geweld dan ook zal altijd direct worden opgetreden Optreden betekent dat bijvoorbeeld bij iedere vorm van reële bedreiging, aangifte zal worden gedaan bij de politie. Gewapend geweld zal altijd leiden tot schorsing of verwijdering van de leerling van school en er zal aangifte worden gedaan bij de politie. Ouders zullen van de schorsing of verwijdering en aangifte direct op de hoogte worden gesteld door de schooldirectie of een kernteam leider Gelukkig is het tot nu toe zo dat dit soort gedrag niet of nauwelijks voorkomt Wij vinden 1":-et echter wel belangrijk om te blijven werken aan een veilige school voor alle betrokkenen. = Kennis der Natuur 38 39

2015 Inburgering en ISK

2015 Inburgering en ISK 2015 Inburgering en ISK 1. Inleiding De ambitie voor het inburgeringbeleid richt zich vooral op het creëren van kansen voor mensen die mede doordat ze onze taal niet spreken en schrijven problemen ondervinden

Nadere informatie

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL

Brug naar. ene. leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL Brug naar het groene ene leven WWW.GROENEWELLE.NL WWW.GROENEWELLE.NL 5 1 / 4 1 R A A J L O O H C S SCHOOLGIDS GR OENE VO Voorwoord De Groene Welle als brug naar het groene leven. Dat is het motto van De

Nadere informatie

Schoolgids De Rietlanden

Schoolgids De Rietlanden Schoolgids De Rietlanden i n g t i c h Voortgezet Onderwijs Lelystad 2015-2016 t S Inhoud Voorwoord 3 1. Algemeen...4 Adres en bereikbaarheid... 4 Schooltoezicht... 4 Raad van toezicht... 4 Karakterisering...

Nadere informatie

schoolgids 2012-2013 nieuw

schoolgids 2012-2013 nieuw schoolgids 2012-2013 nieuw ma n ag e &em o v a h rt & bew ge n, spo ement schoolgids 2012-2013 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2012-2013 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16.

Inhoudsopgave. School en schoolleiding 4. Visie en identiteit 5. Inrichting van ons onderwijs 7. Lessentabellen 12. Lestijden 16. Schoolgids 2014-2015 Inhoudsopgave School en schoolleiding 4 Visie en identiteit 5 Inrichting van ons onderwijs 7 Lessentabellen 12 Lestijden 16 Vakanties 17 Thomas a Kempis College en Sport 18 Begeleiding

Nadere informatie

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3

INHOUDSOPGAVE. 1. Voorwoord blz. 3 INHOUDSOPGAVE 1. Voorwoord blz. 3 2. De School blz. 4 Situering Waar komt onze naam vandaan? Het bestuur Het team Gezonde school Scholing leerkrachten Compensatieverlof 3. Waar de school voor staat blz.

Nadere informatie

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS

Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Vakcollege/VMBO PRAKTIJKONDERWIJS MAVO HAVO ATHENEUM GYMNASIUM SCHOOLGIDS Voorwoord Met deze schoolgids willen we ouders, leerlingen en andere belangstellenden informeren over de doelstellingen van onze

Nadere informatie

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek

2015-2016. Schoolgids De Noordhoek 2015-2016 Schoolgids De Noordhoek Inhoud 1. Wie wij zijn... 3 1.2 Bestuur... 3 1.3 Medezeggenschap... 5 1.4 Gedragscode... 5 1.5 Klachten?... 8 2. Over het praktijkonderwijs... 9 2.1 De school... 10 2.2

Nadere informatie

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan.

We adviseren u om deze schoolgids goed te bewaren, omdat alle belangrijke zaken en telefoonnummers erin vermeld staan. Voorwoord: Voor u ligt de schoolgids van basisschool de Buit voor het schooljaar 2014-2015. De Buit maakt onderdeel uit van de Brede School Sion Buiten. Samen met kinderopvang Eigenwijs verzorgen we dagelijks

Nadere informatie

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen

schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen schoolgids 2013-2014 nieuw havo e&m management, sport & bewegen 1 inhoud 3 schoolgids 2013-2014 Echnaton leren in beweging 1 2 echnaton schoolgids 2013-2014 inhoud Inhoud Voorwoord 5 1 2 3 4 5 6 7 8 Echnaton:

Nadere informatie

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012

Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo. Schoolgids 2011-2012 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Schoolgids 2011-2012 Hoofdkop Schoolgids 2011-2012 1 Scholengemeenschap voor vmbo/mavo en lwoo Inhoud 1 2 3 4 5 6 7 Voorwoord De school Doelstelling van de school

Nadere informatie

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort

Schoolgids VSO 2013-2014. Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort Schoolgids VSO 2013-2014 I Heiligenbergerweg 185 3816 AJ Amersfoort INHOUD 1. Voorwoord 5 2. Onze school 6 2.1 Routebeschrijving naar de Vosheuvel (Het bijzondere aan openbaar onderwijs 7 incl. Plattegrond).

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015

SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 SCHOOLGIDS 2014-2015 VIA NOVA c o l l e g e Colofon Adres Via Nova College www.vianovacollege.nl info@vianovacollege.nl 030-6702500 Maartvlinder 7 3544 DA Utrecht Bestuur Het Via Nova

Nadere informatie

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014

Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Schoolgids De Ortolaan 2013-2014 Inhoudsopgave 1 Locaties 4 2 Voorwoord 6 3 Missie en Visie 9 4 Geschiedenis/ schoolprofielen 22 5 Organisatie 26 6 Onderwijsaanbod 36

Nadere informatie

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014

OBS De Vlonder schoolgids 2013-2014 1.0 2013 Inhoudsopgave 1 Inleiding 5 1.1 Algemeen voorwoord vanuit het bestuur 5 1.2 Voorwoord schoolleiding en team 5 1.3 Inhoud 5 2 Visie Basisschool De Vlonder 6 3 Visie op Leren 7 3.1 Opvoeden 7 3.2

Nadere informatie

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool

Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Regulusstraat 8 7521 DX Enschede 053-4328080 e-mail: paulusschool@skoe.nl internet : www.skoe.nl/paulusschool Schoolgids 2014-2015 2 Inhoudsopgave Een woord vooraf 3 Hoofdstuk 1: De school 4 1.1 De naam

Nadere informatie

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave

SCHOOLGIDS 2014/15. De Zeven Linden. 1 << terug naar inhoudsopgave SCHOOLGIDS 2014/15 De Zeven Linden 1 Inhoud Even voorstellen 03 Van der Capellen scholengemeenschap 03 Profiel van de locatie De Zeven Linden 04 Extra activiteiten 05 Opbouw van de locatie De Zeven Linden

Nadere informatie

Schoolgids Petrusschool

Schoolgids Petrusschool Petrusschool Schooljaar 2014 / 2015 Juli 2014 Schoolgids Petrusschool R.K. Petrusschool Bekkampstraat 49, 7496 AH Hengevelde telefoon 0547-333 420 E-mail: directie@petrushv.nl directie: Dineke Hek (directeur)

Nadere informatie

Schoolgids 2013/2014

Schoolgids 2013/2014 Schoolgids 2013/2014 Hauwert 80 1691 EJ Hauwert 0229-201535 info@obsdevijzel.nl www.obsdevijzel.nl 1 Voorwoord In deze schoolgids treft u informatie aan die betrekking heeft op het schooljaar 2013-2014.

Nadere informatie

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede

Panta Rhei College. Schoolgids 2010 / 2011. Een school vallend onder de scholengroep van. Adres: Madoerastraat 4. 7512 DL Enschede Panta Rhei College Een school vallend onder de scholengroep van Schoolgids 2010 / 2011 Adres: Madoerastraat 4 7512 DL Enschede 053 4326370 1 Inhoudsopgave Hoofdstuk Pagina 1. Een woord vooraf 3 2. Panta

Nadere informatie

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs.

De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. De overstap van leerlingen van speciaal naar regulier onderwijs. Auteurs: Maartje Reitsma Aleid Schipper praktijkvoorbeeld * uitgelicht * succesfactor * regelgeving Deze handreiking, gebaseerd op de resultaten

Nadere informatie

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES

SCHOOLgids 2014-2015. De Hobbitstee. Jenaplanschool. EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Jenaplanschool EeMNES SCHOOLgids 2014-2015 De Hobbitstee Aartseveen 70 3755 VE Eemnes 035-538 98 91 www.hobbitstee.nl Voorwoord Uw dochter of zoon gaat naar één van de

Nadere informatie

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015

VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 VMBO SCHOOLGIDS 2014-2015 INHOUDS- OPGAVE INHOUDSOPGAVE Voorwoord... 3 Creative community... 4 Het onderwijs... 4 De begeleiding... 6 Praktische informatie... 11 Kwaliteitszorg... 15 Activiteiten...16

Nadere informatie

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991

Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 Schoolstraat 5, 9337 PB Westervelde, tel. 0592-613991 E-mail: dir@obs-elsakker.nl Website : www.obs-elsakker.nl Schoolgids o.b.s. De Elsakker 2014-2015 0 Woord vooraf: Voor u ligt de nieuwe schoolgids

Nadere informatie

Schoolgids 2015 2016

Schoolgids 2015 2016 Schoolgids 2015 2016 School voor openbaar primair onderwijs Klimop 2 9301 PK Roden Telefoon (050) 5017172 E-mail: info@obsdetandemroden.nl Website: www.obsdetandemroden.nl 1 I N H O U D S O P G A V E Hoofdstuk

Nadere informatie

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten.

Om de schoolgids altijd te kunnen inzien hebben wij ervoor gekozen de schoolgids ook op de website te zetten. Inhoud Een woord vooraf... 2 Inleiding: Profiel van de school... 3 1. Waar het Meerik voor staat... 4 2. Over het team... 5 3. Cultuur en klimaat... 6 4. Middelen en voorzieningen... 8 5. Het onderwijs...

Nadere informatie

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s),

Schoolgids 2014-2015. Haarlem, 1 augustus 2014. Geachte ouders, verzorgers, School voor speciaal basisonderwijs. Beste ouder(s), verzorger(s), Schoolgids 2014-2015 Haarlem, 1 augustus 2014 School voor speciaal basisonderwijs Van Zeggelenplein 31B, 2032 KA Haarlem Telefoon: 023-5336992 E-mailadres: hildebrand@hildebrandschool.nl Website: www.hildebrandschool.nl

Nadere informatie

Schoolgids Schooljaar 2014-2015

Schoolgids Schooljaar 2014-2015 School voor speciaal onderwijs Schoolgids Schooljaar 2014-2015 PC Hooft College Leiderdorp PCHooftcollege Touwbaan 42 a/b 2352 CZ Leiderdorp 071-581 45 66 www.leokannerschool.nl Inhoudsopgave Inhoudsopgave...

Nadere informatie

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier!

Woord vooraf. Mocht u na het lezen van deze gids nog vragen hebben dan kunt u natuurlijk altijd contact met ons opnemen. Veel leesplezier! Schoolgids Woord vooraf Hierbij bieden wij u onze schoolgids aan. In deze gids willen wij u informeren over het onderwijs en de wijze waarop dit op OBS Mettegeupel wordt gerealiseerd. Gaat uw kind binnenkort

Nadere informatie

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015

Schoolgids OBS Het Palet. Schooljaar 2014-2015 Schoolgids OBS Het Palet Schooljaar 2014-2015 Beste ouders/verzorgers, Voor u ligt onze nieuwe schoolgids voor schooljaar 2014-2015. Veel elementen uit de vorige schoolgids zult u hierin terugvinden. Sommige

Nadere informatie