GRAFIMEDIA & TECHNIEK

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "GRAFIMEDIA & TECHNIEK"

Transcriptie

1 KIJK OOK OP INTERNET Valikondereen Signcao?P02 Komendejarenvoorveel ledendramatisch P07 GRAFIMEDIA & TECHNIEK Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? RECORD SCHADEVERGOEDING OPS Na twaalf jaar procederen door Bureau Beroepsziekten van de FNV, heeft een operator van een lamellenfabriek in Rotterdam dit najaar een record schadevergoeding gekregen van De vergoeding is de hoogste ooit voor een werknemer met OPS (Organo Psycho Syndroom), ofwel schildersziekte. Het slachtoffer is een aantal jaren geleden op 34-jarige leeftijd volledig arbeidsongeschikt ver - klaard, nadat bij hem de gevreesde schildersziekte OPS werd geconstateerd. De operator had jaren gewerkt met hoge concentraties oplosmiddelen bij het opbouwen en schoonmaken van verfrollen. Het slachtoffer kampt daardoor met geheugenverlies, vermoeidheid en stemmingsstoornissen. Bureau Be roeps ziekten van de FNV heeft twaalf jaar gevochten om de werk nemer in zijn gelijk te stellen. Dit is één van de langstlopende be roepsziektezaken sinds het ontstaan van ons bureau, zegt directeur Marian Schaapman. Het schrijnende is dat slachtoffers van beroepsziekten niet alleen hun gezondheid en hun werk kwijt zijn, maar ook nog eens jarenlang in een juridische strijd verwikkeld zijn over hun financiële zekerheid. Een dubbele lijdensweg. OPS UIT DE GRAFISCHE SECTOR De ongeneeslijke zenuwziekte OPS is ook veel voorkomend in de gra - fische sector. FNV KIEM is onlangs met werkgeversorganisatie KVGO tot afspraken gekomen over het uitbannen van giftige oplos - mid delen uit de branche. Afge spro ken is dat oplosmiddelen voor 2016 de sector uit zijn, of daar waar het technisch echt niet anders kan, er volledig afge - schermd gewerkt wordt. In de grafische sector wordt namelijk nog dagelijks gewerkt met giftige oplosmiddelen. Ze worden gebruikt om inkt mee te verdunnen en drukpersen mee te reinigen. Al vele jaren is duidelijk dat deze middelen ernstige gezondheids - risico s voor het personeel met zich meebrengen. ONDERZOEK De ROGB, het overlegorgaan van werkgevers- en werknemersorga - nisaties in de grafimediabranche heeft de WAGG (Werkgroep Arbeid sgezondheid Grafische Bedrijven) opdracht gegeven tot onderzoek en inventarisatie naar het gebruik van oplosmiddelen in de grafimediabranche. Op dit moment is een werkgroep bezig met het projectplan. Bernard van Iren, bestuurder Grafisch: Daarvoor ligt nu een eerste plan van aanpak voor de inventarisatie klaar. Vervolgens start er een voorlichtings - campagne over het gebruik van oplosmiddelen in de bedrijven. De eerste fase van het voorlich - tingstraject wordt vooral besteed aan het op zet ten van de campagne en bijbehorende communicatie - middelen. Daarna gaat men zoveel mogelijk het land in om medewerkers en werkgevers bewust te maken van veilig werken en straks anders werken. Er is daarbij vooral aandacht voor de bedrijven die het nu al goed doen. VERVANGINGSPLICHT Sinds 1 oktober 2000 geldt er een vervangingsplicht voor drukkerij - en. De arbeidsinspectie beveelt aan om producten die vluchtige orga - nische stoffen bevatten, te ver - vangen door onschadelijke of minder schadelijke producten. Echter, lang niet alle werkgevers in de grafische sector houden zich aan het vervangen van de gevaarlijke stoffen. Dat komt voornamelijk door de hoge investeringskosten van de drukpersen, legt Bernard van Iren uit. Aan de invoering van de regeling van de arbeidsinspectie heeft FNV KIEM destijds al actief meegewerkt, maar het blijkt niet afdoende te zijn. Als een werkgever een paar jaar geleden een pers van een paar ton heeft gekocht, die werkt met oplosmiddelen, dan is ie niet zo snel geneigd die in te ruilen voor een nieuw en oplosmiddelvrij exemplaar. Toch is het gebruik van oplosmiddelen te minimaliseren en zelfs helemaal uit te bannen. We drukken werkgevers op het hart zich daar eens in te verdiepen. Op de koffie bij... NAAM: Evie Dekkers FuNCTIE: snijafdeling, etiketten, verpakken en stansen bij Vrijdag Premium Printing LEEFTIJD: 24 DRINKT HAAR KOFFIE: zwart Al gaat het veel bedrijven in de grafische sector niet voor de wind en lijkt het alsof er soms weinig perspectieven zijn, toch willen ook jongeren nog steeds graag in deze branche werken. Evie Dekkers is zo n jong, enthousiast grafisch talent. Na haar havoopleiding koos ze in eerste instantie voor de opleiding Verpleegkunde. Maar die oplei - ding bood me niet helemaal wat ik ervan verwachtte. Ik wilde eigenlijk ook veel liever iets technischer werk. Mijn vader werkt al een tijd bij drukkerij Vrijdag Premium Printing in Eindhoven en zo kon ik via hem wat vakantiewerk doen in de drukkerij, vertelt Evie. Inmiddels heb ik een contract tot en met juni 2013 op de snijafdeling en heb het daar erg naar m n zin. Er hebben nu drie gene - raties Dekkers bij Vrijdag ge - werkt. Mijn opa, die overigens ook voorzitter van de oude FNV KIEM afdeling Eindhoven was, mijn vader en nu ik. Ook mijn broer gaat hier binnenkort aan de slag. Vrijdag Premium Printing is specialist in productie van premium etiketten en verpakkingen van hoge kwaliteit. Wij drukken etiketten van luxe artikelen, zoals bijvoorbeeld sigarendoosjes, champagne, gedistilleerd en chocolade, legt Evie uit. Veel van die artikelen worden geëxporteerd binnen Europa, maar ook naar de VS en het Caraïbisch gebied. Evie is niet bang dat ze moeilijk aan het werk kan blijven in de grafische sector: Daar maak ik me geen zorgen over. Bij ons in de drukkerij gaat het nog steeds goed. We merken weinig van de crisis en als je gewoon goed je best doet, dan hoop ik dat dat genoeg is om er te mogen blij - ven werken. Het leukste aan mijn werk vind ik dat het zo divers is. De ene dag sta ik te stansen, dan weer in te pakken, het is altijd anders. Die afwisseling heb ik nodig en de machines die ik bedien vind ik mooi. Ondertussen ben ik best technisch geworden. Als er een machine stilvalt kan ik m vaak wel repareren. Evie wil voorlopig graag op de snijafdeling blijven: Het is eigenlijk de enige afdeling in de productie waar dames werken. Verpakking is over het algemeen voor vrouwen ook de leukste afdeling om te werken, vandaar dat ze allemaal hier werken. Van de totaal 120 medewerkers die hier de grafi - sche producten verzorgen, is ongeveer een derde vrouw, op mijn snijafdeling werken ongeveer 15 dames en dat is supergezellig.

2 PAGINA 2 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Val ik onder een Sign cao? GRAFISCHE VAKBEURS & VAKBEURS SIGN Een lid van FNV KIEM heeft bij een bedrijf voor reclamebelettering gewerkt, dat lid is van de werkgeversorganisatie voor het Signbedrijf. De werk nemer wordt ontslagen om bedrijfseconomische redenen via een procedure bij het UWV. De werk gever ontslaat de werknemer te vroeg: al na 1 maand. Dat mag niet, want in dit geval zou de op - zegtermijn 3 maanden moeten zijn. De werkgever doet dit omdat zij vindt dat de opzegtermijn van 1 maand uit de Sign cao van toe - passing is. Het gevolg hiervan is dat de werknemer nu 2 maanden WW misloopt en legt de zaak met behulp van FNV KIEM voor aan de kantonrechter. De rechter geeft de werknemer gelijk. Omdat de rechter ook vindt dat de Sign cao niet van toepassing is, geldt in dit geval een opzegtermijn van 3 maanden uit de wet. De rechter heeft daarom beslist dat de werk - nemer het verschil over een perio de van 2 maanden met rente vergoed krijgt. WANNEER IS EEN CAO VAN TOEPASSING OP EEN ARBEIDSOVEREENKOMST? Dit is in de eerste plaats als een werknemer lid is van de werk - nemersvereniging en de werkgever lid van hun werkgeversvereniging. Dit moeten wel de partijen zijn die de cao hebben afgesloten. Ten tweede is dit als met de werk - gever is overeengekomen dat de cao van toepassing is. In de derde plaats is een cao ook van toepassing als de cao algemeen verbin dend is ver klaard voor de bedrijfstak. Van 22 tot en met 24 januari 2013 vindt de jaarlijkse Gra fische Vakbeurs & Vakbeurs Sign plaats. Waar tot vorig jaar de evenementenhal in Hardenberg nog decor was van tientallen persen, ver - werkingsapparaten en andere grafische innovatieve ontwikkelingen, zal de beurs vanaf 2013 plaatsvinden in Gorin - chem, zo n 20 kilometer onder Utrecht. De vakbeurs bestemd voor België, Luxemburg, Nederland en gezien de ligging ook voor een deel van Duitsland wordt traditie - getrouw gehouden in januari. Gezien het succes van de voorgaande edities zijn de verwach - ting en voor de komende editie wederom hoog gespannen. Er wordt, vanwege de toename in bekendheid in onze buurlanden, gerekend op een groter aantal in- ternationale bezoekers. Naast de activiteiten die worden ondernomen door de diverse brancheorganisaties zullen er tijdens de beurs ook door andere deelnemers, demonstraties en seminars gegeven worden. Nieuw tijdens de volgende editie is het Content, Clouds & Communications plein! Er zal dus veel te beleven zijn op de aankomende 5e editie van de Grafische Vakbeurs & Vakbeurs Sign. Succesvolle eerste or-themadag grafischeen creatieve sector De eerste or-themadag die 8 november in Eindhoven werd gehouden, was een succes. De ondernemingsraden van Drukkerij Vrijdag Premium Printing, Hexspoor, Vista Print en E.M. de Jong waren aanwezig en hebben gezorgd voor een interessante en nuttige dag. KIJK voor een overzicht van de geplande or-thema dagen op - themadagen De laatste jaren zijn steeds meer wetten en onderwerpen op het bordje van de or komen te liggen. Ook in de Grafimedia cao staan een groot aantal onderwerpen waarover een or of pvt decentrale afspraken kan maken. Dit kan op eigen initiatief of als reactie op een voorstel van de werkgever. Naast meer zeggenschap en maatwerk op arbeidsvoorwaarden levert het voor een or ook meer werk op. Goede communicatie, afstemming en overleg met de vakbond is daarom van groot belang. PROFESSIONALISERING VAN DE MEDEZEGGENSCHAP In de training werd een aantal decentrale afspraken uit de Grafimedia cao onder de loep genomen. Daarnaast was er de mogelijkheid om zelf een casus in te brengen. Er werd besproken wat de bevoegdheden zijn in de betreffende gevallen en hoe je in het overleg met een bestuurder het beste resultaat kunt bereiken. Deze manier van werken zorgde deze dag voor een positieve interactie tussen de verschillende deelnemers. Gezamenlijk werden knelpunten in kaart gebracht en oplossingen bedacht. DESKUNDIG ADVIES Wat verder naar voren kwam is dat in de praktijk de leden van ondernemingsraden niet altijd de ruimte krijgen om hun taak als ondernemingraadslid goed te kunnen uitoefenen. Zeker bij een reorga - nisatie wanneer de or een advies moet uitbrengen, staan zij onder grote druk. Aan de ene kant is het de druk die veroorzaakt wordt door een bestuurder die de zaak vaak snel wil afhandelen, en aan de andere kant voelen zij de druk van collega s die willen weten wat er speelt. Een opmerkelijke conclusie was dat het belangrijk is om altijd des - kundig advies in te winnen en contact te houden met je achterban over achterliggende strategische vraagstukken. Op die manier neem je mensen mee in je discussie en betrek je de achterban bij de besluitvorming.

3 PAGINA 3 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM CONTRIBUTIE - REGELING 2013 Tijdens het FNV KIEM-congres op 23 en 24 november 2012 is besloten dat de contributie voor het lidmaatschap van FNV KIEM iets verhoogd wordt. In onderstaande tabel lees je wat de tarieven vanaf 2013 zijn. Vereniging bijeen tijdens tweedaags congres FNV KIEM CONTRIBUTIEBEDRAGEN PER MAAND I Standaard contributiebedrag (85% - 100% arbeidstijd)* 16, en 20-jarigen 12, en 18-jarigen 8,15 16-jarigen 6,15 Parttime: 50% tot 85%*, zzp ers en freelancers met een inkomen lager dan het minimuminkomen 12,15 Parttime < 50%* 8,15 II WW, AOW+pensioen, ANW, AWBZ, WIK, bijstandswet (bij allen geldt: zonder aanvulling) 6,65 III Overig, bijvoorbeeld studenten, belangstellenden, mensen zonder inkomen 5,00 * Voor de in jouw bedrijf geldende volle arbeidstijd RESTITUTIE Kun je aantonen dat je lidmaat - schap in het voorgaande jaar meer dan 1% van je totale belastbare bruto jaarinkomen was van de onder I genoemde contributie - bijdragen (met een minimum contributiebedrag vermeld onder II), dan kun je in het eerste kwartaal van het daaropvolgende jaar res titutie ontvangen van het meerbedrag. Je moet die aanvragen bij de penningmeester. Het moet dan wel om een minimum con tri butie bedrag van 6,65 per maand gaan. BRUTO JAARINKOMEN Onder bruto jaarinkomen wordt verstaan: Heb je een dienstverband, dan wordt uitgegaan van het bruto jaarinkomen uit arbeid dat onder de loonbelasting valt en dat na verrekening van aftrekposten en vrijstellingen het belastbaar inkomen bepaalt. Ben je zelfstandig of heb je een wisselend inkomen, dan geldt het totaal van brutosalaris, bruto-uitkering en/of honora - rium of brutowinst; dat ver - minderd met aftrekposten en vrijstellingen leidt tot het belastbaar inkomen. Leden die via automatische incasso betalen, hoeven geen nieuwe machtiging te sturen. Betaal je via een periodieke overboeking, dan krijg je bericht van de ledenadministratie. Kom je erachter dat je in een lagere contributiecategorie valt, dan moet je dat met een bewijs daarvan doorgeven aan de leden - administratie. Zodra de ledenadministratie dit ontvangt, gaat de nieuwe contributiecategorie in. Betaal je je contributie per acceptgiro, dan brengt FNV KIEM daarvoor 0,80 per betaling in rekening. Wij verzoeken je dan ook vriendelijk om gebruik te maken van automatische incasso. Zo n 80 congresleden kwamen tijdens het bijzonder congres op vrij dag 23 en zaterdag 24 november bijeen in congrescentrum de Eenhoorn in Amersfoort. Na goedkeuring van het verslag van het bondscongres van 16 juni dit jaar, werd s middags plenair overlegd over de negen beslispunten uit de concept beleidsvisie In de beleidsvisie staat de toekomstvisie van FNV KIEM binnen de vakbeweging. Het congres ging tijdens de plenaire bespreking van de beslispunten akkoord met een deel van de punten en vroeg daarnaast om een aanpassing van een aantal. Zo ging men akkoord met de afspraak dat FNV KIEM zich meer gaat richten op de creatieve sector en zp ers. De beleidsvisie van FNV KIEM wordt hierop aangepast, zodat er tijdens het congres in juni 2013 daadwerkelijke besluiten over genomen kunnen worden. De tweede dag stond in het teken van 22 voorstellen die de bond naar een moderne vereniging moeten brengen. In subgroepen discussieerden congresleden over hoe de voorstellen handen en voeten gegeven kunnen worden. Ondanks dat men in eerste instan - tie graag een plenaire bespreking van de voorstellen wilde, was de meerderheid goed te spreken over de opsplitsing in groepen. Het resulteerde in veel goede op- en aanmerkingen over hoe de voor stellen ingevuld kunnen worden. Al met al kijkt men terug op twee bijzonder nuttige congres dagen. FNV KIEM BELASTINGSERVICE Voordat je het weet is het weer tijd voor de jaarlijkse belasting aangifte. Of je nu in loondienst of als zelfstandige werkt, niemand ontspringt de blauwe dans. Gelukkig kan de FNV je als lid, helpen bij het invullen van je aangifte. FNV Belastingservice heeft 600 service- en nazorgpunten in Nederland, waar je terecht kunt voor je belastingaangifte, voorlopige teruggave, diverse toe - slagen en zorgkosten. Wie in loondienst is, kan gratis gebruik maken van de FNV Belastingservice. Vorig jaar hielpen de bijna 6000 vrijwilligers van de FNV ruim mensen met hun belastingaangifte. Ben je zelfstandig, dan organiseert FNV KIEM een speciale service met een belastingcursus en belas - tingspecials, waarin je leert zelf - standig het belastingformulier in te vullen. Daarnaast kunnen freelancers en zp ers ook gebruik maken van de belastingservice van FNV KIEM. Voor 65 euro wordt tij dens een consult je jaarrekening doorgenomen en de aangifte Inkomstenbelasting opgesteld. Meld je wel op tijd aan, want het wordt druk. Aanmelden kan vanaf half januari 2013 via de website van FNV KIEM. Daar kun je zelf je afspraak inplannen. In een Lagerhuis-opstelling discussieerde men over de voorstellen voor een modernere vakbond. Bij deze KIEM Nieuws vind je de handige Belastingkaart, met daarop alle informatie die je nodig hebt als je de aangifte via de FNV wilt (laten) invullen. Bewaar m, dan heb je alles bij de hand!

4 PAGINA 4 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM HET PET-PROJECT FNV IN BEWEGING OP VOLLE KRACHT VOORUIT De FNV in beweging was begin oktober bijeen in Rotterdam om te besluiten over belangrijke veranderingen in de nieuwe vakbeweging. Voorzitter Edwin Bouwers is erg tevreden over de uitkomst. Het is positief dat er eindelijk knopen doorgehakt zijn. Er is nu duidelijk een keuze gemaakt voor vakbondswerk op basis van beroep of sector, hierdoor kun je veel dichterbij je leden staan. Voor portretfoto s was ik vorige week bij een freelance foto - graaf. En altijd als ik een kleine ondernemer ontmoet, vraag ik over het vakmanschap en het ondernemerschap. Deze twee competenties bepalen samen in hoge mate het inkomen en het geluk van de ondernemer. In een zeer geamuseerd gesprek kwamen veel bekende thema s naar voren. Onder meer het zogenaamde pet-project, oftewel lievelingsproject. We leven steeds meer in een netwerkeconomie, waarin iedereen van klant naar klant hopt. Deze vrijheid heeft grote voordelen, maar ook een aantal nadelen. Een van deze nadelen is dat klanten de neiging hebben om te stereotyperen: je als creatieve ondernemer telkens vragen voor hetzelfde klusje. Om toch te zorgen voor vernieuwing hebben veel ondernemers één of meerdere pet-projecten: projecten die veel energie geven en waar de creatieve passie en vernieuwing van afdruipt, maar waar lage of onzekere verdiensten tegenover staan. Om in het levensonderhoud te voorzien, hebben creatieve ondernemers daarnaast ook goed verdienende commerciële opdrachten. Het is niet zo dat deze commerciële opdrachten passieloos zijn, maar ze zorgen vaak onvoldoende voor vernieuwing, terwijl het pet-project juist nieuwe wegen kan openen. Het aantal petprojecten kan niet te hoog worden; je moet immers ook geld verdienen om te leven. In alle sectoren hebben creatief ondernemers pet-projecten. Veel bekende acteurs hebben jaarlijks drie tot vier rollen in mainstream films, waar voldoende geld tegenover staat. Daarnaast zoeken ze één tot twee rollen waar de verdiensten weliswaar minimaal zijn, maar er andere redenen zijn om aan het project deel te nemen, zoals een uitdagende rol of het werken met een bekende regisseur. In toenemende mate zien we ook cross-overs in de reclamewereld, waar creatief ondernemers geld verdienen met het maken van advertenties en reclames, terwijl daarnaast vrij werk gemaakt wordt voor exposities. Deze werkzaamheden zijn niet los van elkaar te zien maar beïnvloeden elkaar. Enfin, terug naar de freelance fotograaf. Deze fotograaf had acht maanden zeer intensief een jonge kapelaan gevolgd in het steeds minder kerkelijke Brabantse land. Dit indringende portret is prachtig geworden en een landelijk dagblad heeft al gemeld dat ze de gemaakte foto s graag wil publiceren. De serie versterkt ook eens zijn portefeuille waardoor hij aan - trekkelijk wordt voor klanten. Toch zat mij één ding dwars; de verdiensten. Deze fotograaf krijgt enkele honderden euro s voor de serie foto s waaraan hij acht maanden intensief heeft ge - werkt. Niet eens voldoende om de gemaakte kosten te dekken. Dat is wrang. Daarom wil ik creatieve ondernemers adviseren om vooraf en tijdens een pet-project regelmatig creatief na te denken hoe je kunt verdienen aan je pet-project; welke poten - tiële partijen kunnen geïnteresseerd zijn in zo n project? Of kunnen er aanvullende producten gemaakt worden op basis van de serie. Natuurlijk begrijp ik dat juist pet-projecten ook pretprojecten moeten zijn en dat je niet altijd over de ver - diensten wil nadenken, maar het is toch zonde als zoveel liefde en energie ergens in zit en dat niet beloond wordt. Arjan van den Born / Hoogleraar Creatief Ondernemerschap FNV KIEM FNV KIEM blijft herkenbaar als de vakbond voor de creatieve sector. Juist die eigenheid van de diverse bonden is belangrijk. We moeten nu in volle vaart vooruit. Onze leden hebben ons nu heel hard nodig. Zowel met alles wat in Den Haag gebeurt, als op de werk - vloer. Daadkracht is nu gevraagd en dat zal FNV KIEM dan ook tonen, zegt Bouwers. JUIST NU SAMEN STERK Ton Heerts, voorzitter FNV/de nieuwe vakbeweging: We komen van ver. Daar hoeven we niet om - heen te draaien. Alle aangesloten bonden hebben hard moeten werken om zover te komen. We hebben deze belangrijke besluiten eerder genomen dan gepland, omdat tempo nood zakelijk is en we juist nu samen sterk moeten staan. Hiermee staan de fundamenten van de nieuwe vakbewe - ging als een huis. De grote bonden gaan herkenbare sectoren forme - ren. Deze leden zijn dan rechtstreeks lid van de koepel organi - satie. We hebben een nieuwe structuur voor de vakbeweging van de toekomst. En eind oktober kwam het hoogste democratisch orgaan van de vakbeweging bijeen: het ledenparlement. STRUCTUUR EN STAPPENPLAN De voorzitters van de aangesloten bonden, verenigd in de federatie - raad, hebben hun akkoord gegeven voor de nieuwe structuur en het stappenplan naar de nieuwe vakbeweging. In mei 2013 wordt het formele congresbesluit genomen. Nadat de leden zich via congressen en bondsraden hebben kunnen uitspreken over dit voor nemen. In de nieuwe structuur is er plek voor verschillende vormen van deelname aan de nieuwe vakbeweging: specifieke bonden die hun zelfstandigheid bewaren en nieuwe sectoren die ontstaan door opsplitsing van grote bonden. LID VAN BOND OF KOEPEL Zo kunnen leden in de toekomst zelf kiezen of ze lid willen worden van een bond of rechtstreeks van de koepel. Allen dragen op hun eigen wijze bij aan de koepelorganisatie. Hier worden de sector over stijgen - de zaken geregeld op lokaal, nationaal, Europees en internatio - naal niveau. Het algemeen bestuur bestaat uit een voorzitter en 16 bestuursleden. Zeven leden, inclusief de voorzitter, vormen samen het dagelijks bestuur. De overige bestuursleden worden door het ledenparlement gekozen op basis van een profiel. In die profielen moeten alle sectoren en doelgroepen, zoals jonge - ren en zp ers, zich vertegen woor - digd zien. In de overgangsperiode tot mei 2015 krijgt het algemeen bestuur zwaarwegend advies van de tran - sitieraad. Hierin nemen alle deel - nemers aan de nieuwe vakbewe - ging plaats. In het ledenparlement, dat 100 leden zal tellen, krijgen de leden meer directe zeggenschap. Op pagina 5 lees je meer over het vorlopig ledenparlement van FNV KIEM. GEWOON GOED WERK Heerts: De weg die voor ons ligt is helder. We gaan met z n allen hard aan de weg timmeren om op dat stevige fundament het huis van de vakbeweging te bouwen. Om op nieuwe en vernieuwende wijze dat te doen waar we voor zijn op ge - richt: de belangen van onze leden zo goed mogelijk behartigen. Dat doen we van onder tot boven, van de werkvloer tot aan de nok, op lokaal niveau, daar waar nodig op centraal-nationaal niveau en ook Europees en internationaal. De FNV is in beweging voor gewoon goed werk. Lees meer op

5 PAGINA 5 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM FNV KIEM-VOORZITTER EDWIN BOUWERS OVER NIEUW REGEERAKKOORD: KOMENDE JAREN VOOR VEEL LEDEN DRAMATISCH OPLETTEN Bouwers geeft aan dat FNV KIEM blijft opletten als het gaat om het downloadverbod: Het regeerak - koord kent een breed te interpre - teren zin over bescherming van creatieve prestaties. Gezien de voortdurende inzet van staatsse - cretaris Teeven in de afgelopen jaren om te komen tot een downloadverbod, moeten wij de komen - de regeerperiode bij het dossier auteursrecht zeer op onze hoede blijven. Heel actueel op dit moment, is dat er 80% bij de kenniscentra wordt bezuinigd, waardoor de aanslui - ting tussen de opleidingen en het werkveld ernstig onder druk komt te staan. PROBLEMEN VOORUIT SCHUIVEN Een vriendelijk aspect van het nieuwe regeerakkoord is, dat er geen vermogenstoets voor werkloze 55-plussers meer geldt. Zij hoeven daardoor dus niet ge - dwongen hun huis te verkopen. Dat kun je positief noemen, gaat Bouwers verder, maar aan de andere kant wordt de mogelijkheid om fiscaal vriendelijk pensioen op te bouwen flink beperkt. De problemen voor later worden hiermee nog verder vooruitgeschoven. Ik ben echter optimistisch over het verkleinen van de inkomensverschillen. Hogere inkomens gaan meer betalen, waardoor lagere inkomens deels worden ontzien. OPLOSSING BIJ SOCIALE PARTNERS Als antwoord op deze ingrijpende veranderingen, zal FNV KIEM zich meer gaan richten op van werk naar werktrajecten. Die moeten volgens Bouwers veel beter: Bewezen is dat het UWV hiervoor niet meer de juiste partner is. Het mobiliteitscentrum C3 heeft aangetoond dat de oplossing bij de sociale partners ligt. Ondersteu - ning vanuit de overheid is daarbij essentieel, anders zal de FNV veel meer zelf het initiatief (moeten) nemen. Veel van onze sectoren gaan er de komende periode zeer fors op achteruit, besluit Bouwers. Dit gecombineerd met het verkorten van de WW maakt dat de uitkomst van dit nieuwe regeerakkoord rampzalig is. Nu de herziene versie van het regeerakkoord nagenoeg rond is, de kaarten geschud zijn en de nieuwe ministers en staats secretarissen hun nieuwe posities hebben ingenomen, maken ook de vakbonden de voorlopige balans op. FNV KIEM is blij met Jet Bussemaker op de ministerpost van OCW. De verantwoordelijkheid voor cultuur komt nu in handen van de PvdA en FNV KIEM hoopt dat dit een breuk zal betekenen met de harde VVD-lijn van het vorige kabinet. Maar hoewel het ak koord positieve kanten heeft, zal het voor veel van onze leden desastreus uitpakken, zegt FNV KIEM voorzitter Edwin Bouwers. WAT GA JIJ ER OP ACHTERUIT? Alleenverdiener (met partner zonder inkomen) met kinderen euro 3,5% euro 6,25% Voorzitter Edwin Bouwers is over een aantal zaken best positief, maar maakt zich grote zorgen over de vele slechte afspraken die in het regeerakkoord staan. Die pakken dramatisch uit voor onze leden. Zo wordt het voor de mensen die hun baan verliezen of verloren hebben, niet rooskleuriger. FNV KIEM is enorm teleurgesteld over het be - sluit de WW te verkorten. Onze sectoren hebben helaas te maken met een flink verlies van werkgelegenheid, dan is een WW-uitkering op basis van het laatst verdiende loon van een jaar heel kort. Na een jaar valt men terug op bijstands - niveau, dat is nagenoeg het einde van het tijdperk van werknemersverzekeringen. Dat doet ons tegelijkertijd beseffen dat we dingen veel meer vanuit onze eigen kracht moeten gaan organiseren. We hebben niet voor niets 1,4 miljoen leden. We moeten ons niet meer zo afhankelijk opstellen van de overheid. We hebben ons daar nu zo vaak aan gestoten, het wordt tijd om dingen zelf te gaan doen. POSITIEVE KANT Positief is dat in de kunst- en cultuursector niet verder wordt bezuinigd en dat de informateurs ons steunen in onze strijd om het afschaffen van de btw-verhoging. Het is echter wel een tegenvaller dat de 50 miljoen extra voor kunst en cultuur -waarvoor de PvdA eerder pleitte- niet is binnengehaald. Uit de toon van het nieuwe akkoord blijkt gelukkig wel meer erkenning voor het belang van kunst en cultuur. De CJP cultuur - kaart blijft behouden, zodat ook jongeren laagdrempelig kennis kunnen maken met cultuur. INKOMENSAFHANKELIJK Bouwers betreurt het dat het principe van de inkomensafhan - kelijke zorgpremie is losgelaten. Daar hebben we als FNV jarenlang voor gepleit, maar de uitwer - king in dit akkoord was onhoudbaar. Het feit dat er bij het eigen risico wel rekening gehouden wordt met het inkomen, is wel een verbetering ten opzichte van het huidige eigen risico. Het eigen risico is namelijk inmiddels zo hoog dat de toegankelijkheid van de zorg voor mensen met lage inkomens in gevaar komt. Echter, met het oog op de crea - tieve industrie, een sector waar FNV KIEM zich eveneens hard voor maakt, zitten er volgens de voorzitter enkele dramatische voornemens in het vat: Er komt een zg. winstbox voor zp ers, waardoor het nog veel moeilijker wordt om in de creatieve sector een boterham te verdienen, zegt Bouwers. Het draait in die sector meer om inzet van veel uren dan om veel winst. ZORGEN OM TALENT - ONTWIKKELING Wel heb ik grote zorgen over de instandhouding van onze internationaal hoog aangeschreven talent - ontwikkeling binnen de beelden de kunst en andere disciplines naast de podiumkunsten. In het regeerakkoord lijkt talentontwikkeling zich ten onrechte te be perken tot de podiumkunsten. Maar het is een grote bottleneck in álle disciplines, want juist daarop is heel veel bezuinigd. Daarover hebben we al meerdere keren in Den Haag druk op de ketel gezet en gevraagd om extra investeringen. Niet alleen voor wat betreft geld, maar ook op verbreding van de focus op disciplines. Wel komt er een fonds voor talentontwikkeling en ondersteuning van creatief ondernemerschap. DESASTREUZE MEDIA - BEZUINIGINGEN Daar tegenover staat, zegt Bou - wers, dat de bezuinigingen in de media worden doorgezet. Dat is al desastreus, maar erger is nog dat VVD en PvdA daar nog eens 100 miljoen euro bovenop doen. Eer - dere bezuinigingen leverden direct en indirect al een banenverlies van 1000 tot 1500 fte s op, maar nu moeten we vrezen dat er nog véél meer banen verloren gaan. Tweeverdieners met kinderen euro euro + 2,5% euro euro 3,25% Tweeverdieners zonder kinderen Allebei euro + 2,25% euro euro 3% Alleenstaande zonder kinderen euro 2,25% euro + 2% euro 5,75% Alleenstaande ouder euro + 6,75% euro + 0,75% Niet-werkenden op bijstandsniveau: Gezinssituatie Koopkracht 2017 Paar met kinderen 3,25% Alleenstaande zonder kinderen 3,75% Alleenstaande ouder 5,25% Alleenstaande met AOW Alleen AOW 0% AOW met pensioen van euro 6,25% Paar met AOW Alleen AOW 0,5% AOW met pensioen van euro 3,25% Bron: Ministerie van Sociale Zaken

6 PAGINA 6 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM Voorlopig ledenparlement van start in De Burcht DE (reserve)leden VAN HET VOOrLOPIG PArLEMENT met voorzitter Edwin Bouwers (vierde van links). Jos Cohen ontbreekt op de foto. De vernieuwing van de vakbeweging is in volle gang. In mei 2013 moet de nieuwe organisatie in de steigers staan en er wordt hard aan gewerkt om die planning te halen. Een belangrijk onderdeel van de vernieuwingsplannen van de FNV is het ledenparlement: een parlement bestaande uit zo n 100 rechtstreeks door de leden gekozen afgevaardigden, die samen het bestuur van de nieuwe vakbeweging zullen controleren om de afstand tussen vakbeweging en haar leden zo klein mogelijk te maken. In de aanloop naar mei 2013 zal er een voorlopig ledenparlement actief zijn. De leden daarvan zijn door de bonden zelf voorgedragen. Het voorlopige parlement heeft een adviserende functie naar de stuurgroep, het orgaan dat leiding geeft aan de verandering. Bovendien buigt het zich over onderwerpen die het belang van de indi vi - duele bonden overstijgen, zoals SER-adviezen. Na mei 2013 zal het parlement bestaan uit rechtstreeks gekozen vakbondsleden uit allerlei sectoren en beroepsgroepen. Een belang - rijke taak van het voorlopige parlement is uitwerken hoe de rechtstreeks gekozen leden straks op vernieuwende en frisse wijze hun besluitvormende werk kunnen gaan doen. VOORLOPIG LEDEN - PARLEMENT FNV KIEM Natuurlijk heeft ook FNV KIEM zitting in dit voorlopige parlement. Het bondsbestuur deed deze zomer daartoe een oproep uit aan alle leden om zich kandidaat te stellen voor één van de drie be - schikbare zetels. Na de zomer zijn drie leden en hun plaatsvervangers door het bondsbestuur benoemd. Zij kwamen eind oktober voor het eerst bijeen op historische grond in De Burcht in Amsterdam. Zo n honderd leden uit 35 sectoren verzamelden zich in de meer dan honderd jaar oude verbondszaal van de eerste moderne vakbond voor de eerste vergadering van het voorlopige ledenparlement van FNV / de nieuwe vakbeweging i.o. Het parlement is de belangrijkste adviseur voor de fede - ratieraad, het federatiebestuur en ook voor de stuurgroep. GEDEELDE IDEALEN FNV-voorzitter Ton Heerts benadrukte in zijn openingsspeech de gedeelde idealen: We willen allemaal hetzelfde: een eerlijke rechtvaardige samenleving, een maatschappij waarin de mens centraal staat, niet het geld en een samenleving waarin iedere wereldburger menswaardig kan opgroeien. Kortom: we zitten hier niet voor onszelf alleen. De eerste bijeenkomst telde drie inhoudelijke agendapunten: het SER-advies over de zorg, het discussieproject Zekerheid in Verandering over een duurzame arbeids markt en de actuele politieke situatie. Frank Hemeltjen Henk Sterkman AANDACHTSGEBIEDEN KUNSTEN, MEDIA EN ZELFSTANDIGEN CArLA LENSEN Carla Lensen is beeldend kunstenaar, met een eigen atelier in Rotterdam. Daarnaast geeft zij kunstlessen in Den Haag. Zij vindt het erg leuk om bij de vernieuwingen binnen FNV betrokken te zijn. Het is een goeie stap om FNV op een andere manier vorm te geven. Daar draag ik graag mijn steentje aan bij. FrANK HEMELTJEN (reserve parlementslid) Als back-up staat Frank Hemeltjen, ook beeldend kunstenaar, Carla bij. Frank geeft daarnaast in het dagelijks leven advies aan gemeenten over kunst in de openbare ruimte. De structuur van de FNV is niet meer van deze tijd, vindt hij. Het ledenparlement is een belangrijke bouwsteen voor een nieuwe toekomst. Bruin Bruinsma AANDACHTSGEBIEDEN GRAFISCH, UITGEVERIJEN, VERPAKKINGEN, PREPUBLISHING EN ALGEMEEN ARBEIDSVOORWAARDENBELEID BruIN BruINSMA Bruin Bruinsma is blikdrukker. Hij vindt de vernieuwingsdrang binnen de vakbeweging erg interessant. Vernieuwingen zijn belangrijk. Maar tegelijk vind ik het ook belangrijk dat FNV KIEM een eigen gezicht houdt! Daarvoor zal ik me wel hard maken. JOS COHEN (reserve parlementslid) Jos Cohen is de plaatsvervanger van Bruin. Jos is in het dagelijks leven teamleider bij een drukkerij in Eindhoven en bondsbestuurslid van FNV KIEM. Bert Schut Carla Lensen AANDACHTSGEBIEDEN UIT KERINGSGERECHTIGDEN EN SENIOREN HENK STErKMAN Henk Sterkman is gepensioneerd graficus en actief binnen FNV KIEM als voorzitter van de sectorraad UGO. Zijn aanvankelijke scepsis over de tot stand - koming van een nieuwe vak organisatie is grotendeels verdwenen. Jetta Kleins ma heeft mij overtuigd op het congres! Meer inspraak van de leden, dus van onderaf, vind ik belangrijk. Maar we hebben wel een behoorlijke weg te gaan. BErT SCHuT (reserve parlementslid) Gepensioneerde Bert Schut is 6 jaar actief geweest in de vakgroep UGO. Ik heb veel moderniseringsplannen mee gemaakt en heb veel besturen gezien. Het moet echt anders binnen de vakbeweging. Veranderen zonder dat dat mensen beschadigt. Daar werk ik graag aan mee. FNV KIEM ACADEMIE ONLINE De afgelopen jaren is het aanbod van FNV KIEM voor zelf - standigen flink uitgebreid. Alle zelfstandigen kregen tot vorig jaar de Trainingsgids, met daarin het complete aanbod aan cursussen en trainingen. Om die informatie up-todate aan te kunnen bieden is nu de website online. Op de site vind je het actuele aanbod van de FNV KIEM Academie overzichtelijk gerangschikt. Per cursus of training lees je er precies wat je ervan opsteekt en hoe je je aanmeldt. Onder meer cursussen en training - en als Crowdfunding, Time-ma - nagement, Google Adwords en Koude Acquisitie maken onder - deel uit van het aanbod van FNV KIEM. Ook wie zich oriënteert als zelfstandige heeft de keu ze uit een aantal geschikte cursus sen zoals Starten in de creatieve sector en Uurtarief berekenen. De meeste cursussen werden altijd in Amsterdam gegeven, maar dit jaar gaat een deel van de cursus - sen het land in: Groningen, Maastricht, Utrecht, Rotterdam en Eindhoven staan op de kaart. VAAK GRATIS Door een samenwerking met FNV Bondgenoten biedt FNV KIEM de laatste jaren ook voor werknemers loopbaantrainingen en -workshops aan. Deze trainingen zijn toegankelijk voor alle leden en zijn vaak gratis. In de vorm van themabijeenkomsten in het land kun je uitgebreid voorgelicht worden over het aanbod van FNV Loopbaantrainingen en -advies. VOOR ACTIEVE LEDEN Onderdeel van de FNV KIEM academie zijn de trainingen die speciaal ingekocht worden voor onze actieve leden. Actieve leden zetten zich in voor bestuurderswerk of als contactpersoon in de sector of het bedrijf. Voor hen is een speciaal aanbod ontwikkeld van vaardigheidstrai - ningen die hen kan helpen in hun taak als bestuurder of contactpersoon. Ook is er binnen de FNV KIEM Academie ruimte voor FNV KIEM Or service. Or service organiseert regelmatig informatieve themadagen per sector voor medezeggenschapsraden en biedt gemiddeld twee keer per jaar een starterscursus aan voor beginnende en oriënterende or- en pvt-leden. ZOMER ACADEMIE Vakopleidingen kunnen bij de FNV KIEM academie terecht voor informatie over de gastcolleges van FNV KIEM en een aanvraag hiervoor indienen. Na een succesvolle pilot in 2012, zal vanaf juli de Zomer academie terug te vinden zijn op de website van de FNV KIEM Academie. Het actuele aanbod aan cursussen en trainingen is vanaf heden over - zichtelijk terug te vinden op de website van FNV KIEM Academie: INFO Het actuele aanbod aan cursussen en trainingen is vanaf nu overzichtelijk én digitaal terug te vinden op de website van de FNV KIEM Academie:

7 PAGINA 7 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM DREIGT ONTSLAG? GAAT HET BEDRIJF WAAR JE WERKT FAILLIET? WORDT ER GEREORGANISEERD? FNV KIEM HELPT JE OP WEG! In heel veel sectoren waar FNV KIEM zich voor inzet, gaat het niet goed. Er staan veel banen op het spel, reorganisaties drei - gen en faillissementen worden aangekondigd. Dat is al langer aan de hand in de grafische sector, maar sinds enige tijd vallen ook in de kunstensector en kunsteducatie harde klappen. FNV KIEM, de NAPK en de Ne - derlandse Associatie voor Podium - kunsten, ver wachten dat door de overheidsbe zui nigingen ongeveer 30 procent van de werknemers bij de theater- en dansinstellingen, orkesten en muziekensembles hun baan zal verliezen. PODIUMKUNSTENAARS De al bestaande website van mobiliteitscentrum C3 is op initiatief van de sociale partners FNV KIEM, Ntb en NAPK uitgebreid met informatie voor podiumkunstenaars. C3 heeft eerder al 80% procent van 832 aangemelde ont - slagen grafimedia-werknemers aan ander werk geholpen. De samenwerking tussen de podium - kunsten en C3 vormt daarom een prima alliantie tussen de mobili - teitsexpertise van C3 en de kennis van de sociale partners van de podiumkunstensector. LOOPBAANADVIES Ook loopbaanadvies van FNV KIEM kan je een zet in de goede richting geven. In de grafische sector is FNV KIEM al langer actief met loopbaanadvies, maar ook in de kunsteducatie, bij dans- en theaterinstellingen, orkesten en muziek ensembles biedt de vakbond loopbaantrajecten en gespecialiseerde ondersteuning naar nieuw werk aan. Dreigt er dus reorganisatie en/of faillissement, trek dan aan de bel. WAT DOET C3? C3 richt zich op bedrijven en werknemers in de creatieve sector. De economische situatie van deze sector is momenteel niet overal even gunstig en sommige bedrij - ven en werknemers worden geconfronteerd met ingrijpende reorganisaties. Herplaatsing van me - de werkers, scholing, begelei ding, maar ook ontslag zijn acti vi teiten waar individuele werk nemers mee te maken krijgen. Om deze trajecten goed in te vul - len is het daarom belangrijk om van het individu uit te gaan. En dat is waar C3 bij helpt. C3 kijkt per individu welk traject de optimale kansen creëert voor de loopbaan die de betreffende persoon nastreeft. De producten die C3 aanbiedt zijn: loopbaanbegeleiding, arbeidsmarktoriëntatie, outplacement, coaching, begeleiding bij het starten van een eigen bedrijf, begeleiding naar een nieuwe werkplek, sollicitatietraining, assertiviteitstraining, training netwerken en effectief communiceren. Bedrijven met en zonder eigen mobiliteitscentrum kunnen de hulp van C3 inroepen. Ook werknemers van creatieve bedrij - ven die failliet zijn gegaan, kunnen bij C3 terecht. Wil je dat FNV KIEM een bij eenkomst bij jouw bedrijf organiseert, neem dan contact op met Angela Bottenberg via adres: > Meldpunt kruimelcontracten Arbeidscontracten met veel onzekerheid, zoals nul-urencontracten, oproepcontracten en min-maxcontracten komen vaak voor. Heb jij ook zo n kruimelcontract? En ben je daar tevreden mee, of juist niet? Wat moet er verbeterd worden? FNV KIEM wil de positie van mensen die werken op basis van onzekere contracten verbeteren. Daarom heeft zij zich aangesloten bij het Meldpunt Kruimelcontracten, dat in november gelanceerd werd. De FNV stelt vast dat steeds meer mensen te weinig werk hebben om van te kunnen leven. Steeds meer mensen leven in onzekerheid of ze de volgende dag wel weer werk hebben. En bestaande regels over arbeidscontracten worden vaak niet nageleefd en gehandhaafd. Een aantal wettelijke regels over flexwerk moet worden verbeterd om effectiever te zijn. Werkgevers wentelen ondernemersrisico s als pieken en dalen, leegloop, slecht weer en dergelijke ten onrechte af op werknemers. De FNV vindt dat hier een einde aan moet komen en heeft daarvoor een aantal afspraken vastgesteld waaraan een kruimelcontract moet voldoen. Enkele punten uit die afspraken zijn: GEEN NUL-UREN- CONTRACTEN DeFNVvindtdatnul-urencontractennietkunnenbestaan. Jebentimmersindienstomte werken,nietomnietstedoen. Alswerkgeverstochgebruik willenmakenvanoproepkrachten, moetindecaovastgelegdwordeninwelkesituatiesdatmagen onderwelkevoorwaarden. HANDHAVING ARBEIDSCONTRACTEN Dewetmoetwordenaangepast omteregelendatinindividuele arbeidsovereenkomstenniet afgewekenmagwordenvande loondoorbetalingsplichtvan werkgeversinsituatiesdievoor risicovandewerkgeverkomen. GEWERKTE UREN VASTLEGGEN Zogenaamdemin-maxcontracten moetenwordenomgezetineen contractmeteengemiddeld aantalurenperkwartaal,zodat mensenwetenwaarzemethun werkeninkomenaantoezijn. AUTOMATISCH EEN CONTRACT MET VAST AANTAL UREN Debeschikbaarheidvoorwerkbij eenoproepcontractmoetinverhoudingstaantothetaantaluren daterwerkis.hetkannietzozijn dateenoproepkrachtdehele weekbeschikbaarmoetzijnvoor 3uurwerk. ECONOMISCHE ZELFSTANDIGHEID Hetaantalurenvaneenoproepkrachtmoetzoveelmogelijk leidentoteconomischezelfstandigheid.datbetekentten minste20uurperweekwerk. FLEXTOESLAG Deextraonzekerheidtenopzichte vaneenvastekrachtofjewel urenkuntmaken,moetgecompenseerdwordendooreen onregelmatigheidstoeslagvoor flexwerkers:deflextoeslag. WETEN? De volledige lijst met kruimel contractafspraken kun je lezen op Daar vind je ook de link naar de vragen lijst waarmee de FNV het probleem rond de kruimel contracten onder de aandacht brengt bij werkgevers en de politiek.

8 PAGINA 8 Jaargang 4 / Editie 05 / 8/12/2012 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM GEEF EENS EEN COMPLIMENTJE WEG! Wat is er nu leuker dan iemand die je laat weten dat je er goed uitziet, dat je een bijzondere prestatie hebt geleverd of dat je veel voor hem of haar betekent. Complimenten zijn altijd welkom, maar waarom zijn we er dan zo zuinig mee? Ontdek in het groot complimentenboek hoe je thuis èn op je werk mensen kunt waarderen met originele en op rechte complimenten. Een aanrader voor iedereen die wil motiveren, inspireren en gelukkig wil leven. Ook leuk als kerst kadootje! Menzis verlaagt zorgpremie Vorige maand maakte zorg ver - zeke raar Menzis bekend dat de maand premie voor de basisverze - kering voor volgend jaar met vijftig cent naar beneden gaat tot 106 euro. Vorig jaar steeg de basismaandpremie bij Menzis nog van 104,75 naar 106,50. De premies van de aanvullende verzekeringen wijzigen niet of stijgen licht, meldt de verzekeraar. De daling van de verzekeringspremie was niet voor - zien. Het ministerie van Volks - gezondheid ging uit van een stij - ging van twintig euro per jaar FNV KIEM is... Voor 24,95 te bestellen bij Bol.com. Iets minder te besteden? De Complimentenkalender kost 16,95 bij Bol. Als lid van FNV KIEM kun je met korting gebruik maken van de collectieve zorgverzekering van zorgverzekeraar Menzis. En naast de korting die je ontvangt op de basis verzekering en aanvullende verzekeringen, zijn er meer specifiek voor FNV gemaakte afspraken. minder dan twee euro per maand. Branche vereniging Zorgverze ke - raars Nederland rekende zelfs op honderd euro. Volgens Menzis kan het de premie verlagen doordat het de afgelopen jaren de financiële reserves heeft versterkt. Ook speelt mee dat de verzekeraar steeds succesvoller is in het afsluiten van contracten met zorgaanbieders en dat de beheers - kosten in de hand worden gehouden. KORTINGEN Als lid van FNV KIEM krijg je veel korting op verschillende Menzis verzekeringen. Daarnaast is er voor deel te halen bij bijvoorbeeld de FNV SeniorZorg, met een speciaal voordeelprogramma voor 55- plussers, de gratis health check, een korting van 20% op je doorlo - pende reisverzekering en een website met praktische tips en con cre - te handvatten voor wie onregel - ma tig of in ploegendienst werkt. Als je je nog dit jaar aanmeldt voor deze zorgverzekering ontvang je bovendien ook nog eens 25 euro instapvoordeel per persoon. INFO Het volledige overzicht met voor delen van Menzis vind je op www. menzis.nl/fnv VOORDEEL 24 maanden korting bij Vodafone voordeel? Kijk op mijnvoordeel Wil je je ontwikkelen of meer uit je baan halen? Maak dan gebruik van de 20% tot 30% korting die NTI je biedt! Bij NTI ben je op de juiste plek voor een werkgerelateerde studie of een leuke cursus. Via FNV-voordeel krijgt je 20% korting op het lesgeld van vrijwel alle ruim 750 NTI cursussen en opleidingen. Op zoek naar een nieuwe mobiele telefoon? Via FNVvoordeel sluit je tot en met december 2012 extra voordelig een abonnement af bij Vodafone. Je krijgt namelijk 24 maanden 50% korting op een Vodafone abonnement. Dit altijd in combinatie met een toestel en dit toestel is in de meeste gevallen ook nog eens gratis. Je hebt al een Vodafone abonnement vanaf 7,50 per maand. Je hebt keus uit vijf verschillende toestellen met abonnement. VOORDEEL Tot 30% korting bij het NTI voordeel? Kijk op mijnvoordeel VOORDEEL 12,5% korting op alle Multimedialab cursussen voordeel? Kijk op mijnvoordeel Voor meer informatie over de abonnementen en de toestellen kijk je op Je werkt of wilt gaan werken in de creatieve sector, maar je mist wat basisvaardigheden op de computer? Hoe bouw ik een website? Hoe werkt Illustrator of Photoshop? Of wil je snel be kend zijn met het werken met een Mac? Multimedialab verzorgt jaarcursussen, workshops en VOORDEEL: Inschrijven voor een NTIopleiding is heel eenvoudig. Ga naar en maak je keus. Heb je geen internet of spreek je lie ver direct met een NTI-medewerker? Bel dan korte cursussen op het gebied van grafisch ontwerp en nieuwe media. Als lid krijg je 12,5% korting op het hele reguliere cursusaanbod. Schrijf je snel in op medialab.org en vul je lidmaat schaps nummer in op het inschrijf formulier, de korting wordt dan automatisch berekend. multimedialab.org FNV KIEM is dé vakbond voor werknemers en alle zelfstandig professionals in de creatieve industrie in de sectoren Kunsten, Informatie, Entertainment en Media. Wij leveren professionele dienstverlening aan leden op het terrein van werk en inkomen. FNV KIEM is een creatieve, eigenwijze en voor - uitstrevende vakbond die niet bang is voor uitdagingen en veranderingen. WIJ ZIJN DE VAKBOND VOOR DE CREATIEVE INDuSTRIE. Colofon Jaargang4,nummer5,december2012Redactieadres FNVKunstInformatieEntertainmentenMedia,Postbus9354,1006AJAmsterdamT (0900) I StichtingFNVPersHoofdredactie MariëtteRaap Teksten DeSchrijffabriek,MirandaBirneyFoto s BarbaraBoots,Dunck,MirandaBirney Vormgeving StudioFNVBouwDruk SenefelderMisset,DoetinchemVragen

Jaarverslag 2012 Conceptversie

Jaarverslag 2012 Conceptversie Jaarverslag 2012 Conceptversie Inhoudsopgave Jaarverslag FNV KIEM 2012 Jaarverslag 2012... 1 Conceptversie... 1 Inhoudsopgave... 2 Voorwoord... 3 Projecten... 4 Individuele Belangenbehartiging (IBB)...

Nadere informatie

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Grafimediadag: We print it! P02 Broese en Peereboom maakt doorstart P07 GRAfIMEdIA & techniek Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis

Nadere informatie

DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt

DECENTRAAL OVERLEG Er is ook overeenstemming, zegt KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL 2,2 miljoen euro voor grafimediasector P03 Het flitsfaillissement nieuwe mode? P07 FNV KIEM MAGAZINE EDITIE /GRAFIMEDIA Jaargang 6 / Editie 03 / 11/10/2014 / Een uitgave

Nadere informatie

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010

Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Concept Jaarverslag FNV KIEM 2010 Inhoudsopgave Voorwoord Nationale en internationale ontwikkelingen Centrum voor Creatieve Carrières Internationaal werk Collectieve belangenbehartiging (CBB) Grafimedia

Nadere informatie

Tijd voor de toekomst

Tijd voor de toekomst A D V i e s & o p l e i d i n g e n nummer 4, najaar 2013 Tijd voor de toekomst case uitgelicht Medezeggenschap in ontwikkeling OR Yulius werkt hard aan eigen ontwikkeling Wet op de Ondernemingsraden De

Nadere informatie

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem.

ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor leden van FNV KIEM / Lid worden? www.fnvkiem. KIJK OOK OP INTERNET WWW.FNVKIEM.NL Reistijd blijft voorlopig werktijd P02 Geld verdienen met een game P07 ENtERtAINMENt & MEdIA Jaargang 3 / Editie 03 / 5/11/2011 / Een uitgave van FNV KIEM / Gratis voor

Nadere informatie

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit.

Ouderenwijzer. Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud. fors in netto inkomen op achteruit. FNV Bondgenoten Neem gratis mee! Ouderenwijzer Krant voor ouderen en gepensioneerden Jaargang 10, Nummer 3, 2013 Inhoud 2 Gelukkig mankeer ik niks > Column Willem Banning 2 Aftrekpost specifieke zorgkosten

Nadere informatie

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start

MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014. Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INspraak MAGAZINE VOOR UITKERINGSGERECHTIGDEN NUMMER 3 / OKTOBER 2014 Campagne 'Stop Werken Zonder Loon' van start INSPRAAK COLUMN Wat doen we met Wouter? Een goede vriendin van mij heeft een zoon. Hij

Nadere informatie

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA:

ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP WETHOUDER HENK KOOL: NAJAAR 2009 Relatiemagazine voor overheid en bedrijfsleven THEMA: FOCUS HAAGLANDEN jaargang 6 ANGÈLE MAGRÉ, KAMERACADEM!E: Wij leveren maatwerk voor ondernemers HAAGLANDEN START MET TRAINEESHIP Afgestudeerden boeien en binden THEMA: [werk & ondernemen] WETHOUDER HENK

Nadere informatie

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken

Meeting. 'Maak strategisch gebruik van social media' OR poptempel Paradiso. De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Meeting 16 Een uitgave van FNV Formaat Voorjaar 2013 De dialoogfabriek Constructief ruziemaken Rechtspraak Reorganisatie en medezeggenschap TOPcollege Over de macht van aandeelhouders OR poptempel Paradiso

Nadere informatie

A promise for life geldt ook na de pensionering

A promise for life geldt ook na de pensionering September 2014 Nieuwsbrief Pensioenfonds Abbott Nederland Voorzitter pensioenfonds Jonathan Negro: A promise for life geldt ook na de pensionering COLUMN Jonathan Negro Voorzitter Stichting Pensioenfonds

Nadere informatie

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen

Groen. werken. Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen JA ARGANG 1 AUGUSTUS 2007 NR 4 Groen werken Werknemer pineut van wijziging ontslagrecht Kom naar de Vitaliteitsdagen Met CNV Rechtsbijstand staat u niet alleen rsc Flesje. Luiers. Pensioen? Nu de baby

Nadere informatie

Verzendorganisaties: lust of last?

Verzendorganisaties: lust of last? nr 2 - bloemist mei 2015 - jaargang 18 3 Onderhandelaarsakkoord voor een nieuwe CAO 14 VBW-Bloemistencongres Het Nieuwe Ondernemen 23 Stijgende omzet in eerste kwartaal 2015 26 Veel aandacht voor verkiezing

Nadere informatie

Hoe werken we in de toekomst?

Hoe werken we in de toekomst? VERSLAG Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt SOCIAAL-ECONOMISCHE RAAD Hoe werken we in de toekomst? In dialoog met de SER over de arbeidsmarkt VERSLAG VAN 4 BIJEENKOMSTEN

Nadere informatie

De eerste baan, en dan?

De eerste baan, en dan? JA ARGANG 1 OK TOBER 2007 NR 5 De eerste baan, en dan? Interview met minister Donner van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Kabinet te traag met aanpak personeelsproblemen Advies nodig bij de volgende loopbaanstap?

Nadere informatie

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1

JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 JAARGANG 3 FEBRUARI 2009 NR 1 Pesten op het werk: het vergeten taboe Eric de Macker voorzitter CNV Publieke Zaak Kent u de fiscale spelregels? Vitamine CNV werkt! februari 2009 F B T O R E I S V E R Z

Nadere informatie

Plannen ontwikkelen en concretiseren

Plannen ontwikkelen en concretiseren VacatureMatch! Klik hier voor het volledige vacatureaanbod van GemeenteBanen.nl >> De GemeenteBanen Krant van Nederland Uitgave 4 - april 2010 kandidaat belicht Automonteur, banketbakker of toch brand

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1

MijnVakb nd.nl. accepteer geen geweld EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 JAARGANG 5 maart 2012 NR 1 MijnVakb nd.nl accepteer geen geweld Wat hebben we bereikt in 2011? Nieuw: digitaal magazine! EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Advertentie Zelfde werk......andere zorg Inhoud Algemeen

Nadere informatie

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan

ik ben benieuwd naar waar we over twee jaar staan MET PENSIOEN We leven langer dan vroeger eerlijk, begrijpelijk, pro-actief, helder en duurzaam pensioen is een recht van iedereen. Geld naar werk. Dat is een belangrijk onderdeel van ons sociaal stelsel

Nadere informatie

NLWERKT LANGS HET WAJONG- LOKET BIJ DSM 50-PLUS: TALENT KENT GEEN LEEFTIJD DOSSIER BUITENLANDSE WERKNEMERS ZOMER 2014 MAGAZINE VAN UWV VOOR WERKGEVERS

NLWERKT LANGS HET WAJONG- LOKET BIJ DSM 50-PLUS: TALENT KENT GEEN LEEFTIJD DOSSIER BUITENLANDSE WERKNEMERS ZOMER 2014 MAGAZINE VAN UWV VOOR WERKGEVERS NLWERKT ZOMER 2014 MAGAZINE VAN UWV VOOR WERKGEVERS 50-PLUS: TALENT KENT GEEN LEEFTIJD DOSSIER BUITENLANDSE WERKNEMERS PREMIEKORTING JONGEREN Heeft u op of na 1 januari 2014 een werknemer van minimaal

Nadere informatie

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future?

Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Strategische Verkenning FNV KIEM Back to the future? Prof. dr. Arjan van den Born, CFA (Universiteit Tilburg) Dr. Ad van den Oord (University Durham) Drs. Saar Francken (Zelfstandig adviseur) Met medewerking

Nadere informatie

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad

Generaties. AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks. Lange weg naar herstel Rente en langer leven: invloeden op de dekkingsgraad Generaties is het informatiebulletin van STICHTING Philips Pensioenfonds Generaties Nummer 17, 9 e jaargang december 2012 AOW-leeftijd omhoog: de gevolgen voor u Pensioen nu en straks Lange weg naar herstel

Nadere informatie

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER

EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER jaargang 6, nummer 4, september 2011 www.hrpraktijk.nl EMPLOYER BRANDING 2.0 WAT MAG EN WAT NIET BIJ ONTSLAG? EEN KIJKJE BIJ UWV EN KANTONRECHTER STRATEGISCH HRM KAN VEEL BETER Assessments HR-assessments.nl

Nadere informatie

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias

SOCIAAL JAARVERSLAG 2008. Univé-VGZ-IZA-Trias Univé-VGZ-IZA-Trias 2008 Inhoudsopgave 1. Inleiding toekomst in eigen hand 3 2. 2008 van emotie tot fundament 4 3. Nieuwe organisatie - van architectuur tot huisvesting 6 4. Human Resources veel bereikt

Nadere informatie

Mag het licht uit? Eigen schuld? Werken en migraine. Casus Leidraad Participatie. Probleemschuld staat werken in de weg

Mag het licht uit? Eigen schuld? Werken en migraine. Casus Leidraad Participatie. Probleemschuld staat werken in de weg Vakblad over mens, werk en inkomen 37e JAARGANG JUNI 2015 NUMMER 3 Eigen schuld? Probleemschuld staat werken in de weg Werken en migraine Casus Leidraad Participatie Pagina 22 Mag het licht uit? > Inclusiviteit:

Nadere informatie

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4

MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR. CNV Belastingservice. Buschauffeur = trots! JAARGANG 5 december 2012 NR 4 JAARGANG 5 december 2012 NR 4 MijnVakb nd.nl WERKEN MET MENSEN CNV Belastingservice EXTRA: NIEUWS UIT UW SECTOR Buschauffeur = trots! Advertentie Inhoud Algemeen Reacties 6-7 Kort nieuws 8-9 - 14 Vereniging

Nadere informatie

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014

Vizier. Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen. Oproep Algemene Vergadering 2014 Vizier Jaargang 70 Nummer 2 mei 2014 Voor u gelezen: Waarom verdienen mannen meer dan vrouwen? Oproep deelname hoofdbestuursverkiezingen Oproep Algemene Vergadering 2014 Oproep Ledenvergaderingen Bondsgroepen

Nadere informatie

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ

Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd. Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ Magazine van Lindus, de ondernemersvereniging van de Liemers Negende jaargang, juli 2014 37 Carolien Ubbink Crisis heeft voor nieuwe inzichten gezorgd Liemers Veel nieuwe portefeuillehouders EZ DEC Liemers

Nadere informatie

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia

Vizier. Zomerflits handige tips. Roger van den Broek en Wil Kapell nieuwe vakbondsbestuurders OR-verkiezingen Sabic en Vixia Vizier Jaargang 64 nummer 3 zomer 2008 Het hart van de organisatie, het secretariaat van de Vakbond ABW: v.l.n.r.: Karin Jelsma, Bea Dresen en Nicole Ermers. Zomerflits handige tips Roger van den Broek

Nadere informatie

Project Besiendershuis

Project Besiendershuis DECEMBER 2010 VOOR RELATIES VAN DIRKZWAGER Frank Delissen Project Besiendershuis Vier specialisten over compliance Naleving regels waarborgen Regeerakkoord Reactie op zes speerpunten 1 Twitteren met Mark

Nadere informatie