Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw"

Transcriptie

1 Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

2 -2-

3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en OGGz coördinatie 15 Samenlevingsopbouw Wijkgerichte aanpak in Bedum Oost 20 Bestuur en personele organisatie 25 Bijlagen Drempels voor de hulpverlening 26 Een kort CJG Noord Groningen statement 27 Tabellen en cijfers Maatschappelijke dienstverlening 28-3-

4 -4-

5 Voorwoord Het jaarverslag kijkt achteruit, naar 2013, dat is van belang, want van evalueren kun je dingen leren en in de toekomst anders gaan aanpakken. Graag doen we eerst nog een blik vooruit, naar 2015, het jaar waarin de gemeenten een groot aantal nieuwe taken op hun bord krijgen. De gemeenten, dus ook wij van SW&D, krijgen ermee te maken. We zijn regelmatig met gemeenten en onze partners in het werkveld in overleg hoe we ons samen kunnen voorbereiden op wat komen gaat. Die overleggen zullen in 2014 alleen maar frequenter gaan worden. We zullen onszelf (met onze ideeën in de hand) daartoe ook vaker bij gemeenten gaan uitnodigen. Als we nu kijken naar de drie D s, de drie decentralisaties, doen wij grofweg het volgende: Jeugd en Ouders we scholen al onze Social workers en Maatschappelijk werkers in het vroegtijdig herkennen van diverse fenomenen die bij kinderen en jeugd kunnen spelen. Wij, het lokale veld, meer en meer werkzaam in interdisciplinaire CJG teams en regelmatig in face to face contacten met gezinnen, ouders en kinderen, krijgen een grote verantwoording als het gaat om signaleren, lichte hulp geven waar mogelijk, maar ook doorverwijzen naar de tweede lijn indien noodzakelijk. Daarover vergroten we onze kennis en leggen steeds intensievere contacten met ketenpartners, om in en vanuit de teams, maar ook individueel als professional goed te kunnen opereren. Participatie Waar het precies heen gaat met de participatie wet? Het is in ieder geval duidelijk dat werkzoekenden/ uitkeringsgerechtigden actief dienen te participeren in het maatschappelijk leven. We voeren overleg met gemeenten en de ISD s of we in deze bijdragen kunnen leveren. Voor de DAL gemeenten hebben we in de afgelopen jaren het project De Inzet ontwikkeld en uitgevoerd. Mogelijk kunnen we met de kennis en ervaring ook iets betekenen voor de BMW(E) gemeenten We stellen ons voor niet één dimensionaal of vanuit één plek te werken, nee, overal in wijken en dorpen. Het staat ons voor ogen dat de opbouwwerkers, samen met vrijwilligers diep tot in de haarvaten van de maatschappij, kleine of grotere Inzet-projecten (mede) kunnen gaan opzetten/ondersteunen. Een Inzet traject zou dan drie vormen kunnen aannemen: Dagactiviteit, Maatschappelijk actief zijn en Jobfit blijven. We verwachten dat we op veel meer plekken in de regio diverse inwoners op maat trajecten kunnen gaan aanbieden. De verwijzer (gemeente of ISD) weet: als iemand in een Inzet traject zit, dan krijgt diegene een traject met een duidelijke omschrijving en wordt er regelmatig gerapporteerd over hoe het traject verloopt, hoe iemands plaats op de participatieladder wijzigt. AWBZ-WMO Een voorbeeld van de voorbereiding op dit terrein is de film die we maken (première 23 mei) waarin we 5 AWBZ-ers portretteren (afkomstig van De Zijlen, Zonnehuisgroep Noord en Lentis) en aan de bevolking van Middelstum tonen. In de film zal duidelijk worden gemaakt dat een groot deel van de huidige begeleiding straks niet meer bekostigd wordt. De vraag zal worden gesteld, of en hoe de Middelstumer hier een rol in zou willen gaan spelen. Deze film staat voor de gigantische ommezwaai die met deze transitie gepaard gaat, en dan op de schaal van Middelstum. SW&D is bij diverse pilots, met AWBZ zorgpartijen betrokken en overlegt in hoeverre zij, daar waar mensen wonen, ook kunnen gaan werken en dagactiviteiten gaan doen. Hierbij speelt ook De Inzet een rol als het aan SW&D ligt. -5-

6 2013 Dat wat de Stichting Welzijn en Dienstverlening in uw gemeente aan werk heeft verricht staat in dit jaarverslag. De Maatschappelijk Dienstverlening en het Sociaal Raadsliedenwerk zijn in 2013 weer goed bereikbaar geweest voor de inwoners van de gemeente Bedum. De lijn van 2012 is doorgezet. Van onze coördinatie werkzaamheden voor het GJG en de OGGz in de gemeente Bedum brengen we hiermee eveneens verslag uit. We zijn eind 2013 middels de inzet van opbouwwerk betrokken geraakt bij de wijkaanpak in de gemeente Bedum. Deze ontwikkeling zien wij als zeer waardevol. Samenlevingsopbouw en Maatschappelijke Dienstverlening zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden Hoewel het vooralsnog een project opdracht betreft, nemen we de al separaat verstrekte tussenrapportage voor de volledigheid integraal op. We zijn er trots op dat het steeds beter lukt om tot de haarvaten van de maatschappij door te dringen en zij aan zij met bewoners aan een betere toekomst te kunnen werken. Dat heeft ook te maken met de keuzes die de gemeente heeft gemaakt. Doordat werkers ingebed raken in de lokale samenleving zijn ze herkenbaar voor de inwoners en kunnen ze hun werk vanwege de lokale kennis efficiënter en effectiever uitvoeren. Een paar ontwikkelingen in het werkveld willen we benoemen: Huiselijk geweld Landelijk wordt met informatiespots gewerkt om huiselijk geweld te signaleren, serieus te nemen en te melden. Dat gebeurt ook op lokaal niveau en werpt in de toekomst hopelijk vruchten af. Nu betekent het voor het uitvoerend maatschappelijk werk vooral eerst een investering. In drie codekleuren leggen we vast in meldingen binnen ons netwerk van politie en ketenorganisaties, welke impact het huiselijk geweld heeft, of er ingegrepen dient te worden en door wie. De uitkomsten met betrekking tot vermindering van het geweld zijn nog ongewis, meten en evalueren is zeker geboden. SW&D zal daar een actieve rol in gaan vervullen. In de OGGz rapportage komt in ieder geval naar voren dat het aantal situaties dat vroegtijdig wordt onderkend toe neemt. Wachtlijsten / Screening aan de poort In deze gemeente lukte het in 2013 opnieuw geen wachtlijsten te hebben. Dat is voor de klant en onze medewerkers plezierig werken. We beoordelen aan de poort goed of een aanmelding echt bij het maatschappelijk werk thuis hoort, of dat er (eerst) doorverwezen kan worden naar bijvoorbeeld GGZ of verslavingszorg. E.e.a. conform de met de gemeente gemaakte afspraken. Pim Loeff Directeur -6-

7 Gemeente Bedum -7-

8 Leeswijzer In de overeenkomst met de gemeente aangaande het verrichten van Algemeen Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk is afgesproken het werk te plannen en te evalueren aan de hand van prestatie indicatoren. In het jaarplan 2013 is de aanpak beschreven. Het plan van aanpak wordt als bekend verondersteld. In 2013 is een opdracht voor opbouwwerk verstrekt. Achtereenvolgens worden de Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Raadsliedenwerk, de CJG en OGGz coördinatie en de wijkgerichte aanpak in Bedum Oost behandeld. Voor de maatschappelijke dienstverlening gaan we in op de stand van zaken van de volgende diensten: - (kortdurende) individuele hulpverlening; - opvoedondersteuning aan ouders van kinderen ( 9 maanden-23 jaar) en opgroeiondersteuning aan jongeren (0-23 jaar); - hulpverlening in Multi-problem situaties; - verbindingen leggen met andere (hulpverlenende) instellingen; - hulpverlening bij huiselijk geweld; - hulpverlening bij huisverbod; - nazorg/leun- en steuncontacten ter voorkoming van terugval (in kader van OGGz); - hulpverlening in crisissituaties bij maatschappelijke incidenten; - groepswerk. -8-

9 Maatschappelijke Dienstverlening Product / Dienst: Kortdurende individuele hulpverlening Prestatie-indicatoren Resultaten 2012 Resultaten Zo kort mogelijke trajecten 2 In dringende gevallen direct hulpverlening bieden 3 Outreachend te werk gaan 4 Prioriteit leggen bij kwetsbare burgers In cliënten geholpen. Waarvan 12 korte contacten en 18 langdurende trajecten. In het groepswerk zijn nog eens 6 mensen geholpen. Totaal 46 cliënten 5 Nadruk leggen op: a eigen kracht van burgers b regie op eigen leven en c vergroten zelfredzaamheid Financiële (5) en relationele (5) kwesties waren de belangrijkste vragen bij aanmelding. 6 Zo kort mogelijke tijd tussen: a aanmelding en intake b intake en eerste hulpverleningsgesprek In 10 situaties is de hulpverlening beëindigd. In 2013 zijn 41 cliënten geholpen. 17 korte contacten en 24 lange trajecten. Dit houdt in gemiddeld tien contacten per cliënt. De meest voorkomende hulpvragen bij de intake van lange trajecten waren relatieproblematiek (7), financiën (5) en huiselijk geweld (3) en huisvesting (3). In 19 casussen is de hulpverlening beëindigd. Naast de langlopende contacten zijn er 12 korte contacten ( 1 uur) geweest. De vragen zijn zeer divers. Er zijn 15 korte contacten geweest. De vragen betroffen onderwerpen als scholing, inkomsten en ernstige gebeurtenissen. Toelichting op de resultaten Uit de cijfers blijkt dat cliënten het maatschappelijk werk weten te vinden. De meeste cliënten melden zich op eigen initiatief aan. We zien een toename in de schriftelijke aanmeldingen, bijvoorbeeld via . Het aantal langlopende cliënten die inkomsten hebben uit loondienst (10) blijkt bijna vergelijkbaar aan de groep met inkomsten uit een (sociale) voorziening (9). De meeste cliënten zijn vrouw: 16 van de 24. De grootste groep cliënten is tussen de 30 en 40 jaar. Er waren 5 cliënten langlopende tussen 0 en 30 jaar, 30 cliënten t/m 40 jaar (8), 40 cliënten t/m 50 jaar (7) en ouder dan 50 jaar waren 4 cliënten. In 2013 was er geen wachtlijst bij het maatschappelijk werk Bedum. Hierdoor konden cliënten snel na de aanmelding worden uitgenodigd voor een afspraak en kon het maatschappelijk werk snel ondersteuning bieden. Het aantal cliënten dat ondersteuning van het maatschappelijk werk heeft gevraagd is nagenoeg gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Er is dit jaar geen groepswerk gestart. Hier bleek geen behoefte aan. We blijven signaleringen en indien er behoefte is, zullen we zorgen voor een passend aanbod. -9-

10 Product / Dienst Opvoedondersteuning aan ouders van kinderen ( 9 maanden-23 jaar) en opgroeiondersteuning aan jongeren (0-23 jaar) Prestatie-indicatoren Resultaten Actieve rol in de front office van het CJG Noord Groningen 2 Deelname aan het back office overleg CJG NG 3 Aansluiting op de verwijsindex Zorg voor Jeugd en actieve deelnemer aan het systeem 4 Kernpartner in de beheersorganisatie van het CJG NG (deelname aan overleggen) De spreekuren AMW functioneren tevens als spreekuurlocatie CJG. In het CJG wordt samengewerkt met het jongerenwerk, de politie, de leerplichtambtenaar, MEE en de GGD. In 2013 zijn er 5 langdurige trajecten gestart vanuit het CJG. Deze trajecten zijn gericht op pedagogische ondersteuning. Hulp bij partnerrelatie/echtscheiding was het meest voorkomende onderwerp bij interventies in gezinnen. 16 van de 24 langdurige trajecten betreffen gezinnen met kinderen. Daarvan zijn er 6 eenoudergezinnen. Het is van belang om voor deze groep goed bereikbaar te zijn. Het is een kwetsbare doelgroep. De maatschappelijk werkers zijn vertrouwd met het werken met de verwijsindex. Intern wordt aandacht besteed aan optimaal gebruik ervan. Beter wat vaker gemeld dan te weinig is het motto. Het maatschappelijk werk is actief deelnemer aan de CJG bijeenkomsten. Hier treffen de front-office partners elkaar voor het bespreken van ontwikkelingen en wordt geoefend met casuïstiek. De SW&D heeft in de loop van 2013 samen met de kernpartners (GGD, MEE, Jongerenwerk, Bureau Jeugdzorg en MJD) het voortouw genomen in het vormgeven van het CJG Noord Groningen. Dit met het doel voor 1 januari 2105 een gedragen operationeel samenwerkingsverband te hebben. E.e.a. is in diverse notities uitgewerkt. In bijlage 2 leest u een kort statement uit een van de notities. -10-

11 Product / Dienst Hulpverlening in multi-problem situaties Prestatie-indicatoren Resultaten Actieve deelname aan de lokale OGGz netwerken Deelname aan het OOGz netwerk is conform afspraak uitgevoerd. Deelname aan het formeel overleg is meer dan 90 %. 2 Uitvoeren van case management indien gewenst 3 Outreachend te werk gaan In het afgelopen jaar behoorden 3 van onze langlopende hulpvragen tot de multi problem situaties. Dat wil zeggen dat in die situaties 3 problemen of meer aan de aan de orde zijn. Outreachende hulpverlening wordt ingezet met als doel mensen waaromtrent zorgen zijn te bereiken en vervolgens te motiveren voor hulpverlening. Dit kan voorkomen in de situaties waarin er vanuit de omgeving of het netwerk signalen komen dat iemand mogelijk zorgbehoevend zou zijn. In deze benadering wordt actief samengewerkt met ketenpartners. In totaal is 8 keer outreachende hulpverlening ingezet. In deze situaties betrof het o.a. inzet bij huurachterstanden en dreigende ontruimingen en huiselijk geweld. Product / Dienst Nazorg/Leun- en steuncontacten ter voorkoming van terugval (in kader van OGGz) Prestatie-indicatoren Resultaten In dringende gevallen direct hulpverlening bieden 2 Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren 3 Afstemming met OGGz coördinator In 11 situaties is direct hulpverlening verleend bij huiselijk geweld of acute huisvestingsproblematiek. In 7 situaties was het maatschappelijk werk betrokken bij een dreigende huisuitzetting. In 6 gevallen kon het maatschappelijk werk passende hulpverlening bieden of verwijzen waardoor de ontruiming afgewend is. In één situatie bleek een huisuitzetting niet te voorkomen, omdat de cliënt na herhaaldelijke pogingen geen hulpverlening accepteerde. De overige dienstverlening (bereikbaarheid en afstemming) is conform de afspraken uitgevoerd. Product / Dienst Verbindingen leggen met andere (hulpverlenende) instellingen Prestatie-indicatoren Resultaten Netwerk onderhouden met Het AMW is onderdeel van de volgende netwerken: ketenpartners en andere - OGGz netwerk; instellingen - diverse overleggen in CJG verband. 2 Vraagstukken integraal benaderen 3 Koppeling/afstemming met het welzijns- en jongerenwerk in de verschillende gemeenten Het AMW is vaste deelnemer bij de verschillende bijeenkomsten. Door dit frequente contact blijft het AMW op de hoogte van wat er speelt in het gebied. Daarbij ontstaan hierdoor korte lijnen met de samenwerkingspartners wat ertoe leidt dat men het AMW weet te vinden. Er is intensieve samenwerking met Wierden en Borgen, MEE, GGD, leerplichtambtenaar, politie en de huisartsen. -11-

12 Product/ Dienst Hulpverlening bij huiselijk geweld Prestatie-indicatoren Resultaten Adequate hulpverlening in 4.situaties, waarvan 2 huiselijk geweldzaken waarbij geval van huiselijk geweld kindhulpverlening is ingezet. 2 Afstemming met ketenpartners Bij de reguliere huiselijk geweldzaken (voorheen Thuisfront) biedt het AMW de methodiek praten met kinderen aan. Dit traject loopt parallel aan de inzet vanuit maatschappelijk werk voor het slachtoffer. Kindhulpverlening is erop gericht kinderen te ontschuldigen. Dit is nodig omdat kinderen veelal het gevoel hebben de oorzaak te zijn van het geweld. Daarbij heerst er vaak een gevoel van onveiligheid. Binnen de methodiek voor kindhulpverlening is het van belang een inschatting te maken van de veiligheid van het kind en daarnaast te onderzoeken welk effect het geweld heeft op het kind. De kindhulpverlening vanuit het AMW is kortdurend van aard. Het is dan ook van belang na te gaan of er vervolghulpverlening noodzakelijk is. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van het AMW om dit in gang te zetten en de verwijzing te volgen. Voor deze specifieke methodiek worden de medewerkers regelmatig bijgeschoold. Product / Dienst Hulpverlening bij huisverbod Prestatie-indicatoren Resultaten Adequate hulpverlening in In Bedum zijn er in 2013 geen huisverboden uitgesproken. geval van huisverboden 2 Afstemming met ketenpartners Product / Dienst Hulpverlening in crisissituaties bij maatschappelijke incidenten Prestatie-indicatoren Resultaten Flexibele inzet Er is dagelijks een maatschappelijk werker beschikbaar voor de 2 Vraaggericht te werk gaan crisisdienst. Werkzaamheden in het kader van psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen ( PHSOR) zijn niet aan de orde geweest Toelichting op de resultaten Er hebben zich geen situaties voorgedaan waarin de crisisdienst moest uitrukken. Product / Dienst Groepswerk Prestatie-indicatoren Resultaten Behoeftegericht aanbod dat Groepswerk heeft in 2013 niet plaats gevonden. Groepswerk wordt voortkomt uit een duidelijke ingezet als er voldoende vraag naar is. Er waren te weinig vragen om vraag groepswerk, waaronder de assertiviteitstraining, op te starten. 2 Inspringen op nieuwe In het jaar 2014 zal SW&D in samenwerking met MEE vanuit het CJG ontwikkelingen, thema s en een sociale vaardigheidstraining voor kinderen starten. Hier blijkt doelgroepen vanuit de verschillende scholen in de gemeente Bedum, behoefte aan. De inhoud van de training hangt af van de leervragen van de kinderen. Hiermee wordt er vanuit een vraaggerichte aanpak gewerkt. -12-

13 Sociaal Raadsliedenwerk Product / dienst Informatie en advies / Kortdurende hulpverlening bij financiële en juridische problemen Prestatie-indicatoren Resultaten 2012 Resultaten Hulpvragen afhandelen 2 Doorverwijzen naar andere instellingen 3 Korte trajecten waarbij a eigen kracht burgers en b vergroten zelfredzaamheid centraal staan. 4 Telefonische bereikbaarheid onder kantooruren en fysieke bereikbaarheid 22 cliënten. Waarvan 3 korte contacten Inkomen en financiën zijn de belangrijkste kwesties. Het sociaal raadsliedenwerk is voor 3,5 uur beschikbaar in de gemeente Bedum 13 cliënten waarvan 2 korte contacten. Er zijn 20 onderwerpen afgehandeld. Inkomen en financiën zijn de belangrijkste kwesties Rapportage De aanmeldingen voor het Sociaal Raadsliedenwerk in de gemeente Bedum komen binnen via het Algemeen Maatschappelijk Werk. De maatschappelijk werker is specialist op het gebied van de immateriële hulpverlening terwijl het Sociaal Raadsliedenwerk zich richt op de materiële dienstverlening. Daarnaast zijn er cliënten die rechtstreeks vanuit de Groningse Kredietbank aangemeld worden bij het Sociaal Raadsliedenwerk. De Groningse Kredietbank voert de schuldhulpverlening voor de gemeente Bedum uit. Tenslotte zijn er cliënten die rechtstreeks contact opnemen als zij eerder contact hebben gehad met het Sociaal Raadsliedenwerk. De onderwerpen hadden voornamelijk betrekking op financiën en inkomen. De hulpvraag is veelal ondersteuning in het op orde brengen van de financiën, zoals het indienen van het verzoek voorlopige teruggaaf, aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaren, toeslagen aanvragen, in het geval van onjuiste beslaglegging de beslaglegger aanschrijven en te hoog afgesproken betalingsregelingen naar beneden bijstellen. Ter illustratie een drietal situaties die 2013 typeren. Informatie & advies Vanuit MEE wordt gevraagd om eens mee te kijken naar de financiën van een jonge alleenstaande ouder. Aan de inkomstenkant blijkt dat alle regelingen waarop een beroep gedaan kan worden, worden ontvangen. Variërend van de heffingskortingen tot de minima regelingen. Er is geen sprake van hoge vaste lasten en op basis van het voorgerekende maandbudget resteert voldoende leefgeld, zodanig dat er een klein bedrag gereserveerd kan worden. De ervaring van cliënt is anders, er blijft niets over. Daarop doorgaand blijken de Action en de Kruidvat te verleidelijk. Het is er immers zo goedkoop. Maar al die kleine beetjes zijn een aanslag op het budget. Geadviseerd om een vast bedrag aan boodschappengeld uit te geven en wat overblijft opzij te zetten. Extra aankopen moeten binnen dat vaste bedrag blijven en bedacht moet worden wat noodzakelijk is en wat niet. Vanuit een persoonlijk netwerk is er iemand die daarop toe zal zien. Financiën Alleenstaande ouder met inkomsten uit loondienst op minimum komt maandelijks niet uit en een Verzoek Voorlopige Aanslag lijkt voor de hand te liggen i.v.m. heffingskortingen. Ware het niet dat de korting over de te betalen belasting hoger ligt als de te betalen belasting. Derhalve wordt er geen belasting afgedragen en is een voorlopige teruggaaf niet aan de orde. Op het moment dat het inkomen stijgt, verandert dat -13-

14 gegeven. Tijdens het gesprek blijkt dat er kinderopvangtoeslag wordt ontvangen maar geen tegemoetkoming in de eigen bijdrage kinderopvang. Daarvoor bemiddelt naar de gemeente Bedum die de uitvoering van deze regeling heeft uitbesteed aan Kids2Be. Deze organisatie zal contact op nemen met cliënt. Schulden Cliënt is alleenstaand en ontvangt een uitkering op het minimum. Het traject in het kader van de schuldhulpverlening is voortijdig beëindigd. Afsluiting van gas en elektra dreigt maar wordt voorkomen middels afsluiten contract andere energieleverancier. Tevens sprake van hoge huurschuld waarmee iets moet gebeuren om erger te voorkomen. Het budget is niet op orde en er blijft te weinig over om de vaste lasten te kunnen voldoen. Een doorbetaling van huur middels de uitkerende instantie wordt geregeld zodat de maandelijkse betaling van de huur wordt gegarandeerd. Verder wordt er een beroep gedaan op miminaregelingen zoals het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschaplasten over de afgelopen jaren. Cliënt is aangemeld bij de Voedselbank en er wordt een aanvraag beschermingsbewind in gang gezet. Uit het voorgaande situaties blijkt hoe belangrijk Samenredzaamheid is. Zelf waren deze cliënten er niet uitgekomen. Daar waar dat wel het geval is, is er doorgaans geen hulpvraag voor het SRW of blijft het bij informatie en advies. Vanuit het SRW is er sprake van kortdurende interventie, alhoewel die in de praktijk varieert van een gesprek tot betrokkenheid over een heel jaar. Met uitzondering van de schoolvakanties is er op de woensdagochtend een vrijwilliger voor het SRW werkzaam die helpt bij het invullen van formulieren en de verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. Opgemerkt moet worden dat deze contacten niet in de telling voor het SRW zijn meegenomen. -14-

15 CJG en OGGz coördinatie 1 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. De OGGz richt zich op kwetsbare mensen die kampen met meerdere problemen waaronder meestal psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze mensen zijn onvoldoende zelfredzaam en vragen veelal niet om hulp. De OGGz is sinds de jaren 90 de verantwoordelijkheid van de gemeenten door de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Sinds 1 januari 2007 is de OGGz als achtste prestatieveld opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De omschrijving luidt: Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg. De taken van de OGGz beslaan drie niveaus: - uitvoerend niveau: van signalering naar toeleiding (de netwerken); - netwerk- of ketenniveau: samenwerking en samenhang in de OGGz (de coördinator); - beleidsniveau: signaleren risicofactoren en gedragsbeïnvloeding bevolking (de gemeente). Deze taken vallen onder de lokale OGGz aanpak. De bovenlokale aanpak richt zich op de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en de OGGz. De centrumgemeente Groningen is verantwoordelijk ten aanzien van deze prestatievelden. Van hieruit worden de middelen verdeeld over de regio s. In het geval van Bedum is er samenwerking tussen Bedum, de Marne en Winsum, waarvoor de Marne als regisseur dient. -15-

16 Met ingang van september 2008 is de gemeente Bedum gestart met een netwerk OGGz. Meldingen worden periodiek besproken in het multidisciplinair OGGz netwerk overleg. In 2011 zijn er taken vanuit de provincie ondergebracht bij de OGGz netwerken. Het gaat hier om de reguliere (niet huisverboden) huiselijk geweldzaken en nazorg van ex-gedetineerden. Met ingang van november 2013 is het instemmingformulier niet langer drempelverhogend om hulpverlening in gang te zetten. Gevolg hiervan is een nieuwe werkwijze, waarbij er een codering is aangebracht bij de zaken: code groen, oranje en rood. Code oranje zijn de reguliere huiselijk geweldzaken, code rood de huisverboden en code groen zijn eenmalige incidenten of lichtere gevallen van huiselijk geweld. 2 Coördinatie OGGz Bedum Sinds september 2008 beschikt de gemeente Bedum over een operationeel netwerk Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2009 zijn de taken in het kader van de coördinatie OGGZ overgedragen aan de Stichting Welzijn & Dienstverlening (SW&D). Verantwoording van de coördinatie zal net als voorgaande jaren volgen in een jaarverslag. De functieomschrijving van een coördinator OGGz bestaat uit: 1 Coördinatie - coördineert de werkzaamheden van het OGGz team; - initieert en stelt zo nodig een hulpverleningsplan op; - bewaakt en monitort middels ketenregie de voortgang van de uitvoering van de gezamenlijk opgestelde (traject)plannen ten behoeve van een individuele cliënt; - is verantwoordelijk voor klantgerichte dossiervoering; - initieert zo nodig een ronde tafelgesprek bij stagnerende hulpverlening rondom een cliënt; - evalueert de bereikte resultaten en draagt de casus over aan de reguliere hulpverlening. 2 Uitvoerende werkzaamheden - neemt meldingen aan, registreert deze en geeft adviezen; - verricht (mede)onderzoeken en beoordeelt meldingen; - levert een bijdrage aan het opstellen van een (traject)plan. 3 Overige werkzaamheden - onderhoudt en ontwikkelt netwerkcontacten; - fungeert als voorzitter van de OGGz overleggen; - heeft een algemeen signalerende taak ten behoeve van de gemeente; - levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het vakgebied; - verricht overige werkzaamheden Voor de coördinatie is bepaald dat er 4 uur per week beschikbaar is om deze taak uit te voeren in de gemeente Bedum. In de loop van 2013 is er een aanvulling met 2 uur per week vanuit de centrumgelden BMWE. Voor de helderheid is het coördineren opgedeeld in de volgende categorieën: Uitvoeringsoverleg 6 uur 4,76 % Casusoverleg 8 uur 6,35 % Coördinatie Overig 52 uur 41,26 % Overleg met derden 4 uur 26,98 % Registratie 26 uur 20,63 % Totaal (contract 108) 126 uur Toelichting: Alle overige taken buiten het uitvoeringsoverleg, zorgoverleggen en registratie vallen onder het coördinatie overig'. Het zijn alle momenten waarop zaken spelen, de feitelijke coördinatie en afstemming -16-

17 in de casussen. Dat is met de medewerkers, maar ook met bijvoorbeeld het ambtelijke apparaat (alles omtrent de casus en soms ook SHG/Veiligheidshuis). Overleg met derden is met name met ketenpartners e.d. Coördinatoren worden veel geraadpleegd bij regio gemeentelijk overleg en provinciale werkgroepen door de enorme beweging in het sociale domein. 3 OGGz netwerk Bedum 3.1 Samenstelling van het netwerk De samenstelling van het netwerk is bij de oprichting in 2008 ingevuld door de verantwoordelijke beleidsambtenaar van de gemeente Bedum, op basis van standaardisering vanuit de andere netwerken OGGz in de provincie Groningen. Door te kiezen voor partijen die met name werkzaam zijn binnen de grenzen van de gemeente Bedum, is er een Bedumer stijl aan gegeven. Zo is Bedum uniek door bijvoorbeeld de betrokkenheid van Stichting Welzijn Bedum (het ouderenwerk) en de praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk de Vrije Gang. In tegenstelling tot andere OGGz netwerken is er voor gekozen het netwerk van Bedum zo klein mogelijk te houden en vooral de relevantie van de partijen uit de niet geïndiceerde hulpverlening te benadrukken. Een derde partij schuift aan, indien dit nodig is voor de bespreking van een casus. Vaste partners van het OGGz netwek in Bedum zijn: - Regiopolitie Groningen, buurtagenten; - gemeente Bedum, afdeling Sociale Zaken; - Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), afdeling ambulante verslavingszorg; - Lentis, afdeling Linis; - Groninger Krediet Bank (GKB), afdeling frontoffice; - Stichting Welzijn & Dienstverlening, afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk; - Thuiszorg Groningen, afdeling Begeleiding Thuis (voorheen gespecialiseerde gezinsverzorging); - woningstichting Wierden & Borgen; - GGD, vangnetfunctionaris; - huisartsenpraktijk de Vrije Gang, praktijkondersteuner; - s Heeren Loo. In 2011 is s Heeren Loo aangeschoven. Hiermee heeft het OGGz netwerk van Bedum ook voor de verstandelijk gehandicapten een lokale aanvulling gegeven. Schilpartners zijn: - Stichting Welzijn Bedum; - MEE Groningen; - Kopland, voorheen Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Groningen; - Consultatiebureau Bedum; - gemeente Bedum, afdeling VROM en OW (buitendienst); - overige instanties die op enige wijze betrokken zijn bij een casus. 3.2 Werkwijze & interventies Een cliëntsituatie die voldoet aan de OGGz kenmerken, kan door iedereen worden aangemeld bij de coördinator OGGz. Sinds november 2010 is het voor burgers ook mogelijk te melden via het Meldpunt Zorg & Overlast. Sinds 2010 is steeds vaker op casusniveau gewerkt. Deze overleggen richten zich op de eigen kracht van de cliëntsystemen. De OGGz vergaderingen fungeren in dat geval als controlemoment. Voordeel van deze werkwijze is het betrekken van eventuele cliënten bij het overleg, maar vooral om een goede analyse neer te zetten met duidelijke actiepunten. In de zes wekelijkse overleggen is hiervoor niet altijd genoeg tijd en zitten er (te) veel niet betrokken partijen aan tafel. In 2011 is het meldingsformulier afgeschaft. Het invullen is te tijdrovend en past niet in de methodiek die we sinds 2011 gebruiken. -17-

18 Momenteel gaat de procedure van een melding als volgt: 1 Constatering van OGGz problematiek door een netwerklid, instantie of persoon. 2 Formuleren van de vraagstelling. 3 Verzending naar de coördinator OGGz. 4 De coördinator verzamelt eventuele informatie bij de overige netwerkleden. 5 Er vindt een inschatting plaats van urgentie en indien nodig zal er direct actie worden ingezet (evt. met een ingelast casusoverleg, afhankelijk van de zwaarte problematiek). 6 Tijdens een eerstvolgende OGGz vergadering of casusoverleg volgt er een analyse van de probleemsituatie. In de analyse wordt gekeken naar alle leefgebieden van een cliëntsituatie. Een voorlopig plan van aanpak wordt opgesteld en betrokken netwerkpartners worden ingeschakeld. 7 Afhankelijk van het probleem zal één hulpverlener (eventueel in samenwerking met een tweede) op huisbezoek gaan. Bij voorkeur is dit de hulpverlener die geïndiceerd is bij de probleemstelling, maar het komt wel eens voor dat een andere netwerkpartner de client kent uit vroegere contacten. In dat geval gaat de bekende van de client eerst langs om zo de weg vrij te maken voor de anderen. Een definitieve plan van aanpak kan pas na een bezoek worden vastgesteld. 8 De uitwerking van het plan van aanpak verloopt middels actiepunten. Deze actiepunten worden vastgesteld in een gezamenlijk overleg, welke wordt voorgezeten door de coördinator OGGz. 3.3 Scholing 2013 In mei 2013 is een gezamenlijke scholing geweest van de OGGz netwerken van Bedum, Winsum, de Marne en Eemsmond. Verschillende partijen hebben een voorlichting gegeven aan de netwerkleden, waaronder het Veiligheidshuis over de nieuwe OGGz taak ex-gedetineerden, het SHG over hulpverlening bij huiselijk geweld en de GKB over schuldhulpverlening. Het Handboek Openbare Geestelijke gezondheidszorg is tevens uitgereikt. Dit handboek is een werkwijzer gemaakt door de OGGz coördinatoren waarin de lokale OGGz afspraken zijn vastgelegd. Uiteindelijk is er een inventarisatie gemaakt van scholingsbehoefte bij de netwerkleden. Deze zijn meegenomen naar de planning voor Doelgroep De WMO stelt dat de doelgroep van het OGGz bestaat uit sociaal kwetsbare mensen die: - Niet of niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (dak boven het hoofd, voedsel, inkomen etc); - Meerdere problemen tegelijk hebben, waaronder bijvoorbeeld een sociaal isolement, verwaarlozing van zichzelf of anderen, problemen met geweld, vervuiling van de woning en de woonomgeving, schulden, verslavingsproblematiek, overlastgevend gedrag; - Vanuit het perspectief van de hulpverleners niet de zorg krijgen die ze nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij; - Geen hulpvraag stellen waar reguliere hulpverlening antwoord op heeft; vaak is het de omgeving die aangeeft dat er hulp noodzakelijk is. 4.1 Meldingen 2013 In 2013 zijn er 16 nieuwe meldingen behandeld in de OGGz vergaderingen. Dit zijn de vastgelegde zaken in NOIS (dossierbestand). Huiselijk geweld zaken zijn tevens opgenomen in het bestand (met uitzondering van de groene codering). Aangezegde incassostellingen worden niet opgenomen in het systeem. Pas wanneer er na onderzoek is gebleken dat het om een OGGz situatie gaat, volgt er dossiervorming. Ditzelfde gaat op voor de nazorg ex-gedetineerden. Derhalve zijn de verschillende soorten meldingen hieronder uitgewerkt per onderwerp; -18-

19 Aantal meldingen OGGz Bedum 2013 Bedum Nieuw Hernieuwd Meegenomen naar volgend jaar Totaal Afgerond per Huiselijk geweld Code groen Reguliere 1 e hulp aanmeldingen (+ code oranje) Huisverbod aanmeldingen (code rood) Totaal aanmeldingen steunpunt huiselijk geweld Aantal nazorg ex-gedetineerden In 2013 zijn er 4 meldingen geweest. Dat was in 2012 ook het geval. Bij 1 zaak is er uitgebreid samengewerkt met het Veiligheidshuis en de politie om te zorgen voor een goede terugkeer in de maatschappij. Er is adequate hulpverlening gestart gericht op preventie en voorkomen recidive. Aantal incassostellingen deurwaarder (preventie huisuitzettingen) In 2013 zijn 12 zaken naar de deurwaarder gezet door Wierden en Borgen. In 2012 waren dat er

20 Samenlevingsopbouw Ter introductie Medio 2013 kreeg het opbouwwerk van de SW&D de opdracht om in Bedum Oost een activerend onderzoek te verrichten waarin gekeken zou moeten worden naar wat er in de wijk leeft. Met name de ideeën en mogelijkheden van de bewoners van de wijk, zeker op sociaal vlak, zouden moeten worden onderzocht. Als uitgangspunten van werken bij het uitvoeren van de bovenstaande opdracht staan de 4 p s centraal. - Participatie: Het vergroten van de zelfredzaamheid van individuele bewoners en de gemeenschap. - Preventie: In de buurt waar mensen elkaar kennen en meedoen wordt de veiligheid en leefbaarheid vergroot. - Presentie: Als ondersteunende organisatie staan we dicht bij mensen, we geven daarmee actief invulling aan onze rol in de buurt. Wat bewoners zelf kunnen en willen wordt gestimuleerd. Waar nodig springen we bij. - Perspectief : Een lokale samenleving waarin mensen meedoen en meetellen. Deze benadering sluit aan bij het geformuleerde beleidskader zoals hieronder is samengevat. Na het zomerreces is er gestart met een opstartavond in de wijk. Daarna is er veel in ontwikkeling gekomen. Er is in de lijn van de 4 p s gewerkt. Daarover gaat dit verslag. Het verslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen t/m januari Tenslotte geven we een advies over het borgen van de resultaten. Het Kader Beleidskader Eén van de thema s in het beleidsplan Wmo van de gemeente Bedum is samenleven met elkaar Het richt zich op de samenleving in algemene zin. De gemeente Bedum experimenteert vanuit dat beleid met een wijkaanpak, waarin burgers worden uitgedaagd, waar mogelijk, zelf het heft in handen te nemen. Doelstelling van de wijkaanpak Einddoelen van de pilot zijn: - dat burgers in de wijk meer regie voeren over hun eigen leven, woon- en leefomgeving; - dat de sociale cohesie in de wijk is vergroot; - dat de zelfredzaamheid van burgers in de wijk is vergroot. Duur pilot De pilot is in eerste instantie uitgezet voor een periode van 10 maanden. Eigen aan de wijkaanpak is dat vooraf niet duidelijk is wat de uitkomst zal worden, aangezien de burger aan zet is. De pilot moest om die reden organisch vorm gaan krijgen. De eerste fase moet een beeld van de wijk haar mogelijkheden en verbeterpunten op sociaal en fysiek gebied opleveren. Wijkgerichte aanpak in samenwerking met afdeling openbare werken In de wijkaanpak is een goede afstemming van belang, binnen de gemeente zelf en met externe partijen. De ervaring met andere wijkaanpakken leert dat er vanuit de wijk vaak vragen en wensen zijn die betrekking hebben op thema s in de openbare ruimte. Daar waar mogelijk zoeken we in de uitwerking direct aansluiting bij het door de gemeente op te stellen groenbeheerplan voor Bedum. Er is benadrukt dat dit één manier kan zijn waarop de sociale cohesie in de wijk gestimuleerd kan worden. Maar burgerschap en omzien naar elkaar kan op allerlei manieren worden ingevuld. Benadering De gemeente Bedum wil dat iedereen mee doet in de samenleving: iedereen hoort erbij en draagt een steentje bij aan de samenleving. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. De -20-

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013

Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen. over de periode januari tot september 2013 Voortgangsevaluatie proef sociale teams in Groningen over de periode januari tot september 2013 Groningen, oktober 2013 1 Inhoudsopgave 1. Inleiding... 3 2. Opdracht pilot en wijze van evalueren... 3 2.1

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard. Oktober 2012 oktober 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Heerhugowaard Oktober 2012 oktober 2016 September 2012 2 3 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische crisis raken meer

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Schiedam Utrecht, november 2010. Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg Inspectie

Nadere informatie

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders

Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan. Visie en kaders Koers in het sociale domein Gemeente Oostzaan Visie en kaders Inhoud Doel notitie... 4 2. Samenvatting... 5 3. De huidige situatie... 7 4. De toekomst... 8 Het bevorderen van zelfredzaamheid en participatie...

Nadere informatie

Verstevigen en verbinden

Verstevigen en verbinden 2012 Verstevigen en verbinden JAARBERICHT 2012 Voorwoord De ontwikkeling van nieuwe werkwijzen, passend bij Welzijn nieuwe stijl, en de aangekondigde transities van AWBZ, Jeugdzorg, Participatie en passend

Nadere informatie

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis

Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Activerende Zorgcoaching: Het ondernemen van een intentsieve en bijzondere reis Een methodische handreiking Yvonne van Heerwaarden Josien Hofs Carel Tenhaeff Guido Walraven Lectoraat Dynamiek van de Stad

Nadere informatie

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen

Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Jaarverslag 2011 0 Inhoudsopgave Jaarverslag Centrum voor Jeugd en Gezin Achtkarspelen Voorwoord Pagina 1. Inleiding 3 2. De CJG ontwikkeling in breder perspectief 4 2.1. Landelijke ontwikkelingen 4 2.2.

Nadere informatie

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad

Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Samen voor succes in armoedebestrijding: Lelystad Onderzoek en advies in het kader van de Nederlandse Stedenestafette 200 Trudi Nederland Fabian Dekker Jessica van den Toorn Augustus 200 Inhoud De Stedenestafette

Nadere informatie

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar!

Beleidsplan Wmo 2015-2018. Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Beleidsplan Wmo 2015-2018 Welzijn en zorg(en) voor elkaar! Augustus 2014 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 2 Samenvatting... 4 1 Inleiding... 6 1.1 Aanleiding... 6 1.2 Relatie met andere decentralisaties...

Nadere informatie

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost

Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Zorg voor senioren; hoe eerder, hoe beter! Beschrijving van het project Buurtcontactpersonen in Utrecht Binnenstad en Utrecht Noordoost Stade Advies Utrecht, mei 2008 Lous Brouwer in opdracht van i.s.m.

Nadere informatie

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016

Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar. (Met) schuldenaar aan zet! Deel II. Juli 2012 - juli 2016 Beleidsplan integrale schuldhulpverlening gemeente Alkmaar (Met) schuldenaar aan zet! Deel II Juli 2012 - juli 2016 Mei 2012 * 2 Inleiding De schuldhulpverlening is flink in beweging. Door de economische

Nadere informatie

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg

(Brede) schoolondersteuningsteams. Evaluatie Proef Dukenburg (Brede) schoolondersteuningsteams Evaluatie Proef Dukenburg Ter Denge Onderzoek & Advies December 2013 Inhoud Samenvatting... 2 1. Achtergrond en verantwoording... 6 1.1 Inleiding... 6 1.2 Van ZAT naar

Nadere informatie

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Maatwerk bij meervoudigheid. Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek Maatwerk bij meervoudigheid Domeinoverstijgende dienstverlening aan mensen met meervoudige problematiek

Nadere informatie

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel

Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel Voor de jeugd: Het Nieuw Rotterdams Jeugdstelsel 2 Inhoudsopgave Samenvatting 4 1. Uitgangspositie 6 1.1 Voorlopig wettelijk kader 6 1.2 Inzicht in de verschuiving van verantwoordelijkheden 7 1.3 Rotterdamse

Nadere informatie

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede

Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Hulpverlening aan kinderen die leven in armoede Nota van Bevindingen Capelle aan den IJssel Utrecht, januari 2011 Integraal Toezicht Jeugdzaken is een programmatische samenwerking van: Inspectie jeugdzorg

Nadere informatie

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden

WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden WERKBOEK Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden 2010-039 Werkboek Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Colofon Structuur in de nazorg aan ex-gedetineerden Handreiking bij het Samenwerkingsmodel

Nadere informatie

Binnenlopen bij het Open Spreekuur

Binnenlopen bij het Open Spreekuur Binnenlopen bij het Open Spreekuur Focus op kracht en kansen alternatief: Burgerkracht en verbinding mei 2012 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies en Het Inter-lokaal Auteur: Yvonne van Heerwaarden Het

Nadere informatie

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk

SAMEN STERK JAARVERSLAG 2006. 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk JAARVERSLAG 2006 SAMEN STERK 2007, Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Stichting Regionaal Maatschappelijk Centrum Land van Cuijk Irenestraat 33b Cuijk Postbus 71 5430 AB Cuijk Telefoon

Nadere informatie

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen

Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Cliëntenmonitor AWBZ Ketensamenhang langdurende ggz: Maatschappelijk steunsystemen Eindrapportage Anne Walraven en Nic Vos de Wael / Landelijk Platform GGz Utrecht / 18 maart 2011 De verkenning naar ketensamenhang

Nadere informatie

De nieuwe sociale professional

De nieuwe sociale professional De nieuwe sociale professional Acht praktijkvoorbeelden Auteur(s) Datum MOVISIE Marieke Haitsma, Sonja Liefhebber, Maryse den Hollander Utrecht, 30 november 2012 MOVISIE Kennis en aanpak van sociale vraagstukken

Nadere informatie

Zorgmonitor. Kwetsbare groepen in Barendrecht. Rapport. Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9

Zorgmonitor. Kwetsbare groepen in Barendrecht. Rapport. Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9 Zorgmonitor Kwetsbare groepen in Barendrecht Doelgroepen van WMO prestatievelden 7, 8 en 9 Rapport Kwetsbare groepen in Barendrecht Doelgroepen Wmo presatievelden 7-8- 9 GGD Rotterdam-Rijnmond, Cluster

Nadere informatie

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg

Bijlagenboek deel 1. Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg. Financieel overzicht deel nazorg Bijlagenboek deel 1 Begeleiding en ondersteuning na jeugdzorg Financieel overzicht deel nazorg SPECTRUM partner met elan Effectiviteit provinciale subsidiëring 1 Gegevens Nazorg per regio 1. Kansrijk wonen

Nadere informatie

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar.

Jaarverslag 2014. Texels Welzijn. Op Texel doet iedereen mee op basis van eigen kracht én zorg voor elkaar. Jaarverslag 2014 Texels Welzijn Texels Welzijn staat voor: Texels Welzijn is het eerste aanspreekpunt voor burgers bij alle vragen op het gebied van welzijn, maatschappelijke ondersteuning en de WMO. Op

Nadere informatie

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013;

gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; De raad van de gemeente Slochteren; gelezen het voorstel van het college van burgemeester en wethouders van 19 november 2013; overwegende dat een beleidsplan dient te worden vastgesteld ten aanzien van

Nadere informatie

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011

Jaarrapport 2011 Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport 2011 Jaarrapport Stichting Welzijn Brummen Jaarrapport Jaarrapport 3 Voorwoord Wie hoopte op een zo uitgebreid verslag als vorig jaar, afgewisseld met portretten van professionals, moeten we helaas teleurstellen.

Nadere informatie

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk

ienstverlenin revalidatie maatschappelijk werk thuisbegeleiding individueel GGZ Transparant aanbod sociaal psychiatrisch verpleegkundigen l sociaal werk in de wijk eerstelijns psychologische zorg Individueel sociaal werk in de wijk centra voor jeugd

Nadere informatie

Onderzoek implementatie pilots Verbrede Vraagwijzer

Onderzoek implementatie pilots Verbrede Vraagwijzer rotterdam.nl/onderzoek Onderzoek implementatie pilots Verbrede Vraagwijzer Onderzoek en Business Intelligence Onderzoek en Business Intelligence (OBI) In opdracht van de projectleider Pilots Verbrede Vraagwijzer,

Nadere informatie

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl

Tussen In. Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen. Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden. www.utrecht.nl Een stem geven aan Marokkaanse gezinnen www.utrecht.nl Methodiek van Al Amal, Yvonne van Heerwaarden Dienst Maatschappelijke Ontwikkeling Colofon Utrecht, februari 2009 Van Heerwaarden Onderzoek en Advies

Nadere informatie

Daadwerkelijk hulpbetoon

Daadwerkelijk hulpbetoon Daadwerkelijk hulpbetoon Praktijken van materiële hulp- en dienstverlening bij voorzieningen voor maatschappelijk werk Anita Roodenburg Dinie Vilters Ard Sprinkhuizen Margot Scholte Daadwerkelijk hulpbetoon

Nadere informatie

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018

INWONERS AAN ZET. Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 INWONERS AAN ZET Subnota bij het Beleidsplan Sociaal domein 2015-2018 KERNGEGEVENS hier komen de verhalen uit hun huizen, staan de stoelen klaar voor vertrek. hier spreekt men af, ergens in de tijd, in

Nadere informatie