Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Maat: px
Weergave met pagina beginnen:

Download "Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw"

Transcriptie

1 Jaarrapportage 2013 gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Samenlevingsopbouw

2 -2-

3 Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 8 Maatschappelijke Dienstverlening 9 CJG en OGGz coördinatie 15 Samenlevingsopbouw Wijkgerichte aanpak in Bedum Oost 20 Bestuur en personele organisatie 25 Bijlagen Drempels voor de hulpverlening 26 Een kort CJG Noord Groningen statement 27 Tabellen en cijfers Maatschappelijke dienstverlening 28-3-

4 -4-

5 Voorwoord Het jaarverslag kijkt achteruit, naar 2013, dat is van belang, want van evalueren kun je dingen leren en in de toekomst anders gaan aanpakken. Graag doen we eerst nog een blik vooruit, naar 2015, het jaar waarin de gemeenten een groot aantal nieuwe taken op hun bord krijgen. De gemeenten, dus ook wij van SW&D, krijgen ermee te maken. We zijn regelmatig met gemeenten en onze partners in het werkveld in overleg hoe we ons samen kunnen voorbereiden op wat komen gaat. Die overleggen zullen in 2014 alleen maar frequenter gaan worden. We zullen onszelf (met onze ideeën in de hand) daartoe ook vaker bij gemeenten gaan uitnodigen. Als we nu kijken naar de drie D s, de drie decentralisaties, doen wij grofweg het volgende: Jeugd en Ouders we scholen al onze Social workers en Maatschappelijk werkers in het vroegtijdig herkennen van diverse fenomenen die bij kinderen en jeugd kunnen spelen. Wij, het lokale veld, meer en meer werkzaam in interdisciplinaire CJG teams en regelmatig in face to face contacten met gezinnen, ouders en kinderen, krijgen een grote verantwoording als het gaat om signaleren, lichte hulp geven waar mogelijk, maar ook doorverwijzen naar de tweede lijn indien noodzakelijk. Daarover vergroten we onze kennis en leggen steeds intensievere contacten met ketenpartners, om in en vanuit de teams, maar ook individueel als professional goed te kunnen opereren. Participatie Waar het precies heen gaat met de participatie wet? Het is in ieder geval duidelijk dat werkzoekenden/ uitkeringsgerechtigden actief dienen te participeren in het maatschappelijk leven. We voeren overleg met gemeenten en de ISD s of we in deze bijdragen kunnen leveren. Voor de DAL gemeenten hebben we in de afgelopen jaren het project De Inzet ontwikkeld en uitgevoerd. Mogelijk kunnen we met de kennis en ervaring ook iets betekenen voor de BMW(E) gemeenten We stellen ons voor niet één dimensionaal of vanuit één plek te werken, nee, overal in wijken en dorpen. Het staat ons voor ogen dat de opbouwwerkers, samen met vrijwilligers diep tot in de haarvaten van de maatschappij, kleine of grotere Inzet-projecten (mede) kunnen gaan opzetten/ondersteunen. Een Inzet traject zou dan drie vormen kunnen aannemen: Dagactiviteit, Maatschappelijk actief zijn en Jobfit blijven. We verwachten dat we op veel meer plekken in de regio diverse inwoners op maat trajecten kunnen gaan aanbieden. De verwijzer (gemeente of ISD) weet: als iemand in een Inzet traject zit, dan krijgt diegene een traject met een duidelijke omschrijving en wordt er regelmatig gerapporteerd over hoe het traject verloopt, hoe iemands plaats op de participatieladder wijzigt. AWBZ-WMO Een voorbeeld van de voorbereiding op dit terrein is de film die we maken (première 23 mei) waarin we 5 AWBZ-ers portretteren (afkomstig van De Zijlen, Zonnehuisgroep Noord en Lentis) en aan de bevolking van Middelstum tonen. In de film zal duidelijk worden gemaakt dat een groot deel van de huidige begeleiding straks niet meer bekostigd wordt. De vraag zal worden gesteld, of en hoe de Middelstumer hier een rol in zou willen gaan spelen. Deze film staat voor de gigantische ommezwaai die met deze transitie gepaard gaat, en dan op de schaal van Middelstum. SW&D is bij diverse pilots, met AWBZ zorgpartijen betrokken en overlegt in hoeverre zij, daar waar mensen wonen, ook kunnen gaan werken en dagactiviteiten gaan doen. Hierbij speelt ook De Inzet een rol als het aan SW&D ligt. -5-

6 2013 Dat wat de Stichting Welzijn en Dienstverlening in uw gemeente aan werk heeft verricht staat in dit jaarverslag. De Maatschappelijk Dienstverlening en het Sociaal Raadsliedenwerk zijn in 2013 weer goed bereikbaar geweest voor de inwoners van de gemeente Bedum. De lijn van 2012 is doorgezet. Van onze coördinatie werkzaamheden voor het GJG en de OGGz in de gemeente Bedum brengen we hiermee eveneens verslag uit. We zijn eind 2013 middels de inzet van opbouwwerk betrokken geraakt bij de wijkaanpak in de gemeente Bedum. Deze ontwikkeling zien wij als zeer waardevol. Samenlevingsopbouw en Maatschappelijke Dienstverlening zijn wat ons betreft onlosmakelijk met elkaar verbonden Hoewel het vooralsnog een project opdracht betreft, nemen we de al separaat verstrekte tussenrapportage voor de volledigheid integraal op. We zijn er trots op dat het steeds beter lukt om tot de haarvaten van de maatschappij door te dringen en zij aan zij met bewoners aan een betere toekomst te kunnen werken. Dat heeft ook te maken met de keuzes die de gemeente heeft gemaakt. Doordat werkers ingebed raken in de lokale samenleving zijn ze herkenbaar voor de inwoners en kunnen ze hun werk vanwege de lokale kennis efficiënter en effectiever uitvoeren. Een paar ontwikkelingen in het werkveld willen we benoemen: Huiselijk geweld Landelijk wordt met informatiespots gewerkt om huiselijk geweld te signaleren, serieus te nemen en te melden. Dat gebeurt ook op lokaal niveau en werpt in de toekomst hopelijk vruchten af. Nu betekent het voor het uitvoerend maatschappelijk werk vooral eerst een investering. In drie codekleuren leggen we vast in meldingen binnen ons netwerk van politie en ketenorganisaties, welke impact het huiselijk geweld heeft, of er ingegrepen dient te worden en door wie. De uitkomsten met betrekking tot vermindering van het geweld zijn nog ongewis, meten en evalueren is zeker geboden. SW&D zal daar een actieve rol in gaan vervullen. In de OGGz rapportage komt in ieder geval naar voren dat het aantal situaties dat vroegtijdig wordt onderkend toe neemt. Wachtlijsten / Screening aan de poort In deze gemeente lukte het in 2013 opnieuw geen wachtlijsten te hebben. Dat is voor de klant en onze medewerkers plezierig werken. We beoordelen aan de poort goed of een aanmelding echt bij het maatschappelijk werk thuis hoort, of dat er (eerst) doorverwezen kan worden naar bijvoorbeeld GGZ of verslavingszorg. E.e.a. conform de met de gemeente gemaakte afspraken. Pim Loeff Directeur -6-

7 Gemeente Bedum -7-

8 Leeswijzer In de overeenkomst met de gemeente aangaande het verrichten van Algemeen Maatschappelijk Werk en Sociaal Raadsliedenwerk is afgesproken het werk te plannen en te evalueren aan de hand van prestatie indicatoren. In het jaarplan 2013 is de aanpak beschreven. Het plan van aanpak wordt als bekend verondersteld. In 2013 is een opdracht voor opbouwwerk verstrekt. Achtereenvolgens worden de Maatschappelijke Dienstverlening en Sociaal Raadsliedenwerk, de CJG en OGGz coördinatie en de wijkgerichte aanpak in Bedum Oost behandeld. Voor de maatschappelijke dienstverlening gaan we in op de stand van zaken van de volgende diensten: - (kortdurende) individuele hulpverlening; - opvoedondersteuning aan ouders van kinderen ( 9 maanden-23 jaar) en opgroeiondersteuning aan jongeren (0-23 jaar); - hulpverlening in Multi-problem situaties; - verbindingen leggen met andere (hulpverlenende) instellingen; - hulpverlening bij huiselijk geweld; - hulpverlening bij huisverbod; - nazorg/leun- en steuncontacten ter voorkoming van terugval (in kader van OGGz); - hulpverlening in crisissituaties bij maatschappelijke incidenten; - groepswerk. -8-

9 Maatschappelijke Dienstverlening Product / Dienst: Kortdurende individuele hulpverlening Prestatie-indicatoren Resultaten 2012 Resultaten Zo kort mogelijke trajecten 2 In dringende gevallen direct hulpverlening bieden 3 Outreachend te werk gaan 4 Prioriteit leggen bij kwetsbare burgers In cliënten geholpen. Waarvan 12 korte contacten en 18 langdurende trajecten. In het groepswerk zijn nog eens 6 mensen geholpen. Totaal 46 cliënten 5 Nadruk leggen op: a eigen kracht van burgers b regie op eigen leven en c vergroten zelfredzaamheid Financiële (5) en relationele (5) kwesties waren de belangrijkste vragen bij aanmelding. 6 Zo kort mogelijke tijd tussen: a aanmelding en intake b intake en eerste hulpverleningsgesprek In 10 situaties is de hulpverlening beëindigd. In 2013 zijn 41 cliënten geholpen. 17 korte contacten en 24 lange trajecten. Dit houdt in gemiddeld tien contacten per cliënt. De meest voorkomende hulpvragen bij de intake van lange trajecten waren relatieproblematiek (7), financiën (5) en huiselijk geweld (3) en huisvesting (3). In 19 casussen is de hulpverlening beëindigd. Naast de langlopende contacten zijn er 12 korte contacten ( 1 uur) geweest. De vragen zijn zeer divers. Er zijn 15 korte contacten geweest. De vragen betroffen onderwerpen als scholing, inkomsten en ernstige gebeurtenissen. Toelichting op de resultaten Uit de cijfers blijkt dat cliënten het maatschappelijk werk weten te vinden. De meeste cliënten melden zich op eigen initiatief aan. We zien een toename in de schriftelijke aanmeldingen, bijvoorbeeld via . Het aantal langlopende cliënten die inkomsten hebben uit loondienst (10) blijkt bijna vergelijkbaar aan de groep met inkomsten uit een (sociale) voorziening (9). De meeste cliënten zijn vrouw: 16 van de 24. De grootste groep cliënten is tussen de 30 en 40 jaar. Er waren 5 cliënten langlopende tussen 0 en 30 jaar, 30 cliënten t/m 40 jaar (8), 40 cliënten t/m 50 jaar (7) en ouder dan 50 jaar waren 4 cliënten. In 2013 was er geen wachtlijst bij het maatschappelijk werk Bedum. Hierdoor konden cliënten snel na de aanmelding worden uitgenodigd voor een afspraak en kon het maatschappelijk werk snel ondersteuning bieden. Het aantal cliënten dat ondersteuning van het maatschappelijk werk heeft gevraagd is nagenoeg gelijk gebleven aan het jaar ervoor. Er is dit jaar geen groepswerk gestart. Hier bleek geen behoefte aan. We blijven signaleringen en indien er behoefte is, zullen we zorgen voor een passend aanbod. -9-

10 Product / Dienst Opvoedondersteuning aan ouders van kinderen ( 9 maanden-23 jaar) en opgroeiondersteuning aan jongeren (0-23 jaar) Prestatie-indicatoren Resultaten Actieve rol in de front office van het CJG Noord Groningen 2 Deelname aan het back office overleg CJG NG 3 Aansluiting op de verwijsindex Zorg voor Jeugd en actieve deelnemer aan het systeem 4 Kernpartner in de beheersorganisatie van het CJG NG (deelname aan overleggen) De spreekuren AMW functioneren tevens als spreekuurlocatie CJG. In het CJG wordt samengewerkt met het jongerenwerk, de politie, de leerplichtambtenaar, MEE en de GGD. In 2013 zijn er 5 langdurige trajecten gestart vanuit het CJG. Deze trajecten zijn gericht op pedagogische ondersteuning. Hulp bij partnerrelatie/echtscheiding was het meest voorkomende onderwerp bij interventies in gezinnen. 16 van de 24 langdurige trajecten betreffen gezinnen met kinderen. Daarvan zijn er 6 eenoudergezinnen. Het is van belang om voor deze groep goed bereikbaar te zijn. Het is een kwetsbare doelgroep. De maatschappelijk werkers zijn vertrouwd met het werken met de verwijsindex. Intern wordt aandacht besteed aan optimaal gebruik ervan. Beter wat vaker gemeld dan te weinig is het motto. Het maatschappelijk werk is actief deelnemer aan de CJG bijeenkomsten. Hier treffen de front-office partners elkaar voor het bespreken van ontwikkelingen en wordt geoefend met casuïstiek. De SW&D heeft in de loop van 2013 samen met de kernpartners (GGD, MEE, Jongerenwerk, Bureau Jeugdzorg en MJD) het voortouw genomen in het vormgeven van het CJG Noord Groningen. Dit met het doel voor 1 januari 2105 een gedragen operationeel samenwerkingsverband te hebben. E.e.a. is in diverse notities uitgewerkt. In bijlage 2 leest u een kort statement uit een van de notities. -10-

11 Product / Dienst Hulpverlening in multi-problem situaties Prestatie-indicatoren Resultaten Actieve deelname aan de lokale OGGz netwerken Deelname aan het OOGz netwerk is conform afspraak uitgevoerd. Deelname aan het formeel overleg is meer dan 90 %. 2 Uitvoeren van case management indien gewenst 3 Outreachend te werk gaan In het afgelopen jaar behoorden 3 van onze langlopende hulpvragen tot de multi problem situaties. Dat wil zeggen dat in die situaties 3 problemen of meer aan de aan de orde zijn. Outreachende hulpverlening wordt ingezet met als doel mensen waaromtrent zorgen zijn te bereiken en vervolgens te motiveren voor hulpverlening. Dit kan voorkomen in de situaties waarin er vanuit de omgeving of het netwerk signalen komen dat iemand mogelijk zorgbehoevend zou zijn. In deze benadering wordt actief samengewerkt met ketenpartners. In totaal is 8 keer outreachende hulpverlening ingezet. In deze situaties betrof het o.a. inzet bij huurachterstanden en dreigende ontruimingen en huiselijk geweld. Product / Dienst Nazorg/Leun- en steuncontacten ter voorkoming van terugval (in kader van OGGz) Prestatie-indicatoren Resultaten In dringende gevallen direct hulpverlening bieden 2 Telefonische bereikbaarheid tijdens kantooruren 3 Afstemming met OGGz coördinator In 11 situaties is direct hulpverlening verleend bij huiselijk geweld of acute huisvestingsproblematiek. In 7 situaties was het maatschappelijk werk betrokken bij een dreigende huisuitzetting. In 6 gevallen kon het maatschappelijk werk passende hulpverlening bieden of verwijzen waardoor de ontruiming afgewend is. In één situatie bleek een huisuitzetting niet te voorkomen, omdat de cliënt na herhaaldelijke pogingen geen hulpverlening accepteerde. De overige dienstverlening (bereikbaarheid en afstemming) is conform de afspraken uitgevoerd. Product / Dienst Verbindingen leggen met andere (hulpverlenende) instellingen Prestatie-indicatoren Resultaten Netwerk onderhouden met Het AMW is onderdeel van de volgende netwerken: ketenpartners en andere - OGGz netwerk; instellingen - diverse overleggen in CJG verband. 2 Vraagstukken integraal benaderen 3 Koppeling/afstemming met het welzijns- en jongerenwerk in de verschillende gemeenten Het AMW is vaste deelnemer bij de verschillende bijeenkomsten. Door dit frequente contact blijft het AMW op de hoogte van wat er speelt in het gebied. Daarbij ontstaan hierdoor korte lijnen met de samenwerkingspartners wat ertoe leidt dat men het AMW weet te vinden. Er is intensieve samenwerking met Wierden en Borgen, MEE, GGD, leerplichtambtenaar, politie en de huisartsen. -11-

12 Product/ Dienst Hulpverlening bij huiselijk geweld Prestatie-indicatoren Resultaten Adequate hulpverlening in 4.situaties, waarvan 2 huiselijk geweldzaken waarbij geval van huiselijk geweld kindhulpverlening is ingezet. 2 Afstemming met ketenpartners Bij de reguliere huiselijk geweldzaken (voorheen Thuisfront) biedt het AMW de methodiek praten met kinderen aan. Dit traject loopt parallel aan de inzet vanuit maatschappelijk werk voor het slachtoffer. Kindhulpverlening is erop gericht kinderen te ontschuldigen. Dit is nodig omdat kinderen veelal het gevoel hebben de oorzaak te zijn van het geweld. Daarbij heerst er vaak een gevoel van onveiligheid. Binnen de methodiek voor kindhulpverlening is het van belang een inschatting te maken van de veiligheid van het kind en daarnaast te onderzoeken welk effect het geweld heeft op het kind. De kindhulpverlening vanuit het AMW is kortdurend van aard. Het is dan ook van belang na te gaan of er vervolghulpverlening noodzakelijk is. In dat geval is het de verantwoordelijkheid van het AMW om dit in gang te zetten en de verwijzing te volgen. Voor deze specifieke methodiek worden de medewerkers regelmatig bijgeschoold. Product / Dienst Hulpverlening bij huisverbod Prestatie-indicatoren Resultaten Adequate hulpverlening in In Bedum zijn er in 2013 geen huisverboden uitgesproken. geval van huisverboden 2 Afstemming met ketenpartners Product / Dienst Hulpverlening in crisissituaties bij maatschappelijke incidenten Prestatie-indicatoren Resultaten Flexibele inzet Er is dagelijks een maatschappelijk werker beschikbaar voor de 2 Vraaggericht te werk gaan crisisdienst. Werkzaamheden in het kader van psychosociale hulpverlening bij ongevallen en rampen ( PHSOR) zijn niet aan de orde geweest Toelichting op de resultaten Er hebben zich geen situaties voorgedaan waarin de crisisdienst moest uitrukken. Product / Dienst Groepswerk Prestatie-indicatoren Resultaten Behoeftegericht aanbod dat Groepswerk heeft in 2013 niet plaats gevonden. Groepswerk wordt voortkomt uit een duidelijke ingezet als er voldoende vraag naar is. Er waren te weinig vragen om vraag groepswerk, waaronder de assertiviteitstraining, op te starten. 2 Inspringen op nieuwe In het jaar 2014 zal SW&D in samenwerking met MEE vanuit het CJG ontwikkelingen, thema s en een sociale vaardigheidstraining voor kinderen starten. Hier blijkt doelgroepen vanuit de verschillende scholen in de gemeente Bedum, behoefte aan. De inhoud van de training hangt af van de leervragen van de kinderen. Hiermee wordt er vanuit een vraaggerichte aanpak gewerkt. -12-

13 Sociaal Raadsliedenwerk Product / dienst Informatie en advies / Kortdurende hulpverlening bij financiële en juridische problemen Prestatie-indicatoren Resultaten 2012 Resultaten Hulpvragen afhandelen 2 Doorverwijzen naar andere instellingen 3 Korte trajecten waarbij a eigen kracht burgers en b vergroten zelfredzaamheid centraal staan. 4 Telefonische bereikbaarheid onder kantooruren en fysieke bereikbaarheid 22 cliënten. Waarvan 3 korte contacten Inkomen en financiën zijn de belangrijkste kwesties. Het sociaal raadsliedenwerk is voor 3,5 uur beschikbaar in de gemeente Bedum 13 cliënten waarvan 2 korte contacten. Er zijn 20 onderwerpen afgehandeld. Inkomen en financiën zijn de belangrijkste kwesties Rapportage De aanmeldingen voor het Sociaal Raadsliedenwerk in de gemeente Bedum komen binnen via het Algemeen Maatschappelijk Werk. De maatschappelijk werker is specialist op het gebied van de immateriële hulpverlening terwijl het Sociaal Raadsliedenwerk zich richt op de materiële dienstverlening. Daarnaast zijn er cliënten die rechtstreeks vanuit de Groningse Kredietbank aangemeld worden bij het Sociaal Raadsliedenwerk. De Groningse Kredietbank voert de schuldhulpverlening voor de gemeente Bedum uit. Tenslotte zijn er cliënten die rechtstreeks contact opnemen als zij eerder contact hebben gehad met het Sociaal Raadsliedenwerk. De onderwerpen hadden voornamelijk betrekking op financiën en inkomen. De hulpvraag is veelal ondersteuning in het op orde brengen van de financiën, zoals het indienen van het verzoek voorlopige teruggaaf, aangifte inkomstenbelasting afgelopen jaren, toeslagen aanvragen, in het geval van onjuiste beslaglegging de beslaglegger aanschrijven en te hoog afgesproken betalingsregelingen naar beneden bijstellen. Ter illustratie een drietal situaties die 2013 typeren. Informatie & advies Vanuit MEE wordt gevraagd om eens mee te kijken naar de financiën van een jonge alleenstaande ouder. Aan de inkomstenkant blijkt dat alle regelingen waarop een beroep gedaan kan worden, worden ontvangen. Variërend van de heffingskortingen tot de minima regelingen. Er is geen sprake van hoge vaste lasten en op basis van het voorgerekende maandbudget resteert voldoende leefgeld, zodanig dat er een klein bedrag gereserveerd kan worden. De ervaring van cliënt is anders, er blijft niets over. Daarop doorgaand blijken de Action en de Kruidvat te verleidelijk. Het is er immers zo goedkoop. Maar al die kleine beetjes zijn een aanslag op het budget. Geadviseerd om een vast bedrag aan boodschappengeld uit te geven en wat overblijft opzij te zetten. Extra aankopen moeten binnen dat vaste bedrag blijven en bedacht moet worden wat noodzakelijk is en wat niet. Vanuit een persoonlijk netwerk is er iemand die daarop toe zal zien. Financiën Alleenstaande ouder met inkomsten uit loondienst op minimum komt maandelijks niet uit en een Verzoek Voorlopige Aanslag lijkt voor de hand te liggen i.v.m. heffingskortingen. Ware het niet dat de korting over de te betalen belasting hoger ligt als de te betalen belasting. Derhalve wordt er geen belasting afgedragen en is een voorlopige teruggaaf niet aan de orde. Op het moment dat het inkomen stijgt, verandert dat -13-

14 gegeven. Tijdens het gesprek blijkt dat er kinderopvangtoeslag wordt ontvangen maar geen tegemoetkoming in de eigen bijdrage kinderopvang. Daarvoor bemiddelt naar de gemeente Bedum die de uitvoering van deze regeling heeft uitbesteed aan Kids2Be. Deze organisatie zal contact op nemen met cliënt. Schulden Cliënt is alleenstaand en ontvangt een uitkering op het minimum. Het traject in het kader van de schuldhulpverlening is voortijdig beëindigd. Afsluiting van gas en elektra dreigt maar wordt voorkomen middels afsluiten contract andere energieleverancier. Tevens sprake van hoge huurschuld waarmee iets moet gebeuren om erger te voorkomen. Het budget is niet op orde en er blijft te weinig over om de vaste lasten te kunnen voldoen. Een doorbetaling van huur middels de uitkerende instantie wordt geregeld zodat de maandelijkse betaling van de huur wordt gegarandeerd. Verder wordt er een beroep gedaan op miminaregelingen zoals het aanvragen van kwijtschelding gemeentelijke belastingen en waterschaplasten over de afgelopen jaren. Cliënt is aangemeld bij de Voedselbank en er wordt een aanvraag beschermingsbewind in gang gezet. Uit het voorgaande situaties blijkt hoe belangrijk Samenredzaamheid is. Zelf waren deze cliënten er niet uitgekomen. Daar waar dat wel het geval is, is er doorgaans geen hulpvraag voor het SRW of blijft het bij informatie en advies. Vanuit het SRW is er sprake van kortdurende interventie, alhoewel die in de praktijk varieert van een gesprek tot betrokkenheid over een heel jaar. Met uitzondering van de schoolvakanties is er op de woensdagochtend een vrijwilliger voor het SRW werkzaam die helpt bij het invullen van formulieren en de verzoeken om kwijtschelding gemeentelijke heffingen en waterschapslasten. Opgemerkt moet worden dat deze contacten niet in de telling voor het SRW zijn meegenomen. -14-

15 CJG en OGGz coördinatie 1 Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OGGz staat voor Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. De OGGz richt zich op kwetsbare mensen die kampen met meerdere problemen waaronder meestal psychiatrische en/of verslavingsproblemen. Deze mensen zijn onvoldoende zelfredzaam en vragen veelal niet om hulp. De OGGz is sinds de jaren 90 de verantwoordelijkheid van de gemeenten door de Wet Collectieve Preventie Volksgezondheid (WCPV). Sinds 1 januari 2007 is de OGGz als achtste prestatieveld opgenomen in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO). De omschrijving luidt: Het signaleren en bestrijden van risicofactoren op het gebied van de openbare geestelijke gezondheidszorg, het bereiken en begeleiden van kwetsbare personen en risicogroepen, het functioneren als meldpunt voor signalen van crisis of dreiging van crisis bij kwetsbare personen en risicogroepen en het tot stand brengen van afspraken tussen betrokken organisaties over de uitvoering van de openbare geestelijke gezondheidszorg. De taken van de OGGz beslaan drie niveaus: - uitvoerend niveau: van signalering naar toeleiding (de netwerken); - netwerk- of ketenniveau: samenwerking en samenhang in de OGGz (de coördinator); - beleidsniveau: signaleren risicofactoren en gedragsbeïnvloeding bevolking (de gemeente). Deze taken vallen onder de lokale OGGz aanpak. De bovenlokale aanpak richt zich op de maatschappelijke opvang, verslavingszorg en de OGGz. De centrumgemeente Groningen is verantwoordelijk ten aanzien van deze prestatievelden. Van hieruit worden de middelen verdeeld over de regio s. In het geval van Bedum is er samenwerking tussen Bedum, de Marne en Winsum, waarvoor de Marne als regisseur dient. -15-

16 Met ingang van september 2008 is de gemeente Bedum gestart met een netwerk OGGz. Meldingen worden periodiek besproken in het multidisciplinair OGGz netwerk overleg. In 2011 zijn er taken vanuit de provincie ondergebracht bij de OGGz netwerken. Het gaat hier om de reguliere (niet huisverboden) huiselijk geweldzaken en nazorg van ex-gedetineerden. Met ingang van november 2013 is het instemmingformulier niet langer drempelverhogend om hulpverlening in gang te zetten. Gevolg hiervan is een nieuwe werkwijze, waarbij er een codering is aangebracht bij de zaken: code groen, oranje en rood. Code oranje zijn de reguliere huiselijk geweldzaken, code rood de huisverboden en code groen zijn eenmalige incidenten of lichtere gevallen van huiselijk geweld. 2 Coördinatie OGGz Bedum Sinds september 2008 beschikt de gemeente Bedum over een operationeel netwerk Openbare Geestelijke Gezondheidszorg. Sinds 1 januari 2009 zijn de taken in het kader van de coördinatie OGGZ overgedragen aan de Stichting Welzijn & Dienstverlening (SW&D). Verantwoording van de coördinatie zal net als voorgaande jaren volgen in een jaarverslag. De functieomschrijving van een coördinator OGGz bestaat uit: 1 Coördinatie - coördineert de werkzaamheden van het OGGz team; - initieert en stelt zo nodig een hulpverleningsplan op; - bewaakt en monitort middels ketenregie de voortgang van de uitvoering van de gezamenlijk opgestelde (traject)plannen ten behoeve van een individuele cliënt; - is verantwoordelijk voor klantgerichte dossiervoering; - initieert zo nodig een ronde tafelgesprek bij stagnerende hulpverlening rondom een cliënt; - evalueert de bereikte resultaten en draagt de casus over aan de reguliere hulpverlening. 2 Uitvoerende werkzaamheden - neemt meldingen aan, registreert deze en geeft adviezen; - verricht (mede)onderzoeken en beoordeelt meldingen; - levert een bijdrage aan het opstellen van een (traject)plan. 3 Overige werkzaamheden - onderhoudt en ontwikkelt netwerkcontacten; - fungeert als voorzitter van de OGGz overleggen; - heeft een algemeen signalerende taak ten behoeve van de gemeente; - levert een bijdrage aan de beleidsontwikkeling op het vakgebied; - verricht overige werkzaamheden Voor de coördinatie is bepaald dat er 4 uur per week beschikbaar is om deze taak uit te voeren in de gemeente Bedum. In de loop van 2013 is er een aanvulling met 2 uur per week vanuit de centrumgelden BMWE. Voor de helderheid is het coördineren opgedeeld in de volgende categorieën: Uitvoeringsoverleg 6 uur 4,76 % Casusoverleg 8 uur 6,35 % Coördinatie Overig 52 uur 41,26 % Overleg met derden 4 uur 26,98 % Registratie 26 uur 20,63 % Totaal (contract 108) 126 uur Toelichting: Alle overige taken buiten het uitvoeringsoverleg, zorgoverleggen en registratie vallen onder het coördinatie overig'. Het zijn alle momenten waarop zaken spelen, de feitelijke coördinatie en afstemming -16-

17 in de casussen. Dat is met de medewerkers, maar ook met bijvoorbeeld het ambtelijke apparaat (alles omtrent de casus en soms ook SHG/Veiligheidshuis). Overleg met derden is met name met ketenpartners e.d. Coördinatoren worden veel geraadpleegd bij regio gemeentelijk overleg en provinciale werkgroepen door de enorme beweging in het sociale domein. 3 OGGz netwerk Bedum 3.1 Samenstelling van het netwerk De samenstelling van het netwerk is bij de oprichting in 2008 ingevuld door de verantwoordelijke beleidsambtenaar van de gemeente Bedum, op basis van standaardisering vanuit de andere netwerken OGGz in de provincie Groningen. Door te kiezen voor partijen die met name werkzaam zijn binnen de grenzen van de gemeente Bedum, is er een Bedumer stijl aan gegeven. Zo is Bedum uniek door bijvoorbeeld de betrokkenheid van Stichting Welzijn Bedum (het ouderenwerk) en de praktijkondersteuner van huisartsenpraktijk de Vrije Gang. In tegenstelling tot andere OGGz netwerken is er voor gekozen het netwerk van Bedum zo klein mogelijk te houden en vooral de relevantie van de partijen uit de niet geïndiceerde hulpverlening te benadrukken. Een derde partij schuift aan, indien dit nodig is voor de bespreking van een casus. Vaste partners van het OGGz netwek in Bedum zijn: - Regiopolitie Groningen, buurtagenten; - gemeente Bedum, afdeling Sociale Zaken; - Verslavingszorg Noord Nederland (VNN), afdeling ambulante verslavingszorg; - Lentis, afdeling Linis; - Groninger Krediet Bank (GKB), afdeling frontoffice; - Stichting Welzijn & Dienstverlening, afdeling Algemeen Maatschappelijk Werk; - Thuiszorg Groningen, afdeling Begeleiding Thuis (voorheen gespecialiseerde gezinsverzorging); - woningstichting Wierden & Borgen; - GGD, vangnetfunctionaris; - huisartsenpraktijk de Vrije Gang, praktijkondersteuner; - s Heeren Loo. In 2011 is s Heeren Loo aangeschoven. Hiermee heeft het OGGz netwerk van Bedum ook voor de verstandelijk gehandicapten een lokale aanvulling gegeven. Schilpartners zijn: - Stichting Welzijn Bedum; - MEE Groningen; - Kopland, voorheen Advies en Steunpunt Huiselijk Geweld (ASHG) Groningen; - Consultatiebureau Bedum; - gemeente Bedum, afdeling VROM en OW (buitendienst); - overige instanties die op enige wijze betrokken zijn bij een casus. 3.2 Werkwijze & interventies Een cliëntsituatie die voldoet aan de OGGz kenmerken, kan door iedereen worden aangemeld bij de coördinator OGGz. Sinds november 2010 is het voor burgers ook mogelijk te melden via het Meldpunt Zorg & Overlast. Sinds 2010 is steeds vaker op casusniveau gewerkt. Deze overleggen richten zich op de eigen kracht van de cliëntsystemen. De OGGz vergaderingen fungeren in dat geval als controlemoment. Voordeel van deze werkwijze is het betrekken van eventuele cliënten bij het overleg, maar vooral om een goede analyse neer te zetten met duidelijke actiepunten. In de zes wekelijkse overleggen is hiervoor niet altijd genoeg tijd en zitten er (te) veel niet betrokken partijen aan tafel. In 2011 is het meldingsformulier afgeschaft. Het invullen is te tijdrovend en past niet in de methodiek die we sinds 2011 gebruiken. -17-

18 Momenteel gaat de procedure van een melding als volgt: 1 Constatering van OGGz problematiek door een netwerklid, instantie of persoon. 2 Formuleren van de vraagstelling. 3 Verzending naar de coördinator OGGz. 4 De coördinator verzamelt eventuele informatie bij de overige netwerkleden. 5 Er vindt een inschatting plaats van urgentie en indien nodig zal er direct actie worden ingezet (evt. met een ingelast casusoverleg, afhankelijk van de zwaarte problematiek). 6 Tijdens een eerstvolgende OGGz vergadering of casusoverleg volgt er een analyse van de probleemsituatie. In de analyse wordt gekeken naar alle leefgebieden van een cliëntsituatie. Een voorlopig plan van aanpak wordt opgesteld en betrokken netwerkpartners worden ingeschakeld. 7 Afhankelijk van het probleem zal één hulpverlener (eventueel in samenwerking met een tweede) op huisbezoek gaan. Bij voorkeur is dit de hulpverlener die geïndiceerd is bij de probleemstelling, maar het komt wel eens voor dat een andere netwerkpartner de client kent uit vroegere contacten. In dat geval gaat de bekende van de client eerst langs om zo de weg vrij te maken voor de anderen. Een definitieve plan van aanpak kan pas na een bezoek worden vastgesteld. 8 De uitwerking van het plan van aanpak verloopt middels actiepunten. Deze actiepunten worden vastgesteld in een gezamenlijk overleg, welke wordt voorgezeten door de coördinator OGGz. 3.3 Scholing 2013 In mei 2013 is een gezamenlijke scholing geweest van de OGGz netwerken van Bedum, Winsum, de Marne en Eemsmond. Verschillende partijen hebben een voorlichting gegeven aan de netwerkleden, waaronder het Veiligheidshuis over de nieuwe OGGz taak ex-gedetineerden, het SHG over hulpverlening bij huiselijk geweld en de GKB over schuldhulpverlening. Het Handboek Openbare Geestelijke gezondheidszorg is tevens uitgereikt. Dit handboek is een werkwijzer gemaakt door de OGGz coördinatoren waarin de lokale OGGz afspraken zijn vastgelegd. Uiteindelijk is er een inventarisatie gemaakt van scholingsbehoefte bij de netwerkleden. Deze zijn meegenomen naar de planning voor Doelgroep De WMO stelt dat de doelgroep van het OGGz bestaat uit sociaal kwetsbare mensen die: - Niet of niet voldoende in staat zijn om in de eigen bestaansvoorwaarden te voorzien (dak boven het hoofd, voedsel, inkomen etc); - Meerdere problemen tegelijk hebben, waaronder bijvoorbeeld een sociaal isolement, verwaarlozing van zichzelf of anderen, problemen met geweld, vervuiling van de woning en de woonomgeving, schulden, verslavingsproblematiek, overlastgevend gedrag; - Vanuit het perspectief van de hulpverleners niet de zorg krijgen die ze nodig hebben om te kunnen functioneren in de maatschappij; - Geen hulpvraag stellen waar reguliere hulpverlening antwoord op heeft; vaak is het de omgeving die aangeeft dat er hulp noodzakelijk is. 4.1 Meldingen 2013 In 2013 zijn er 16 nieuwe meldingen behandeld in de OGGz vergaderingen. Dit zijn de vastgelegde zaken in NOIS (dossierbestand). Huiselijk geweld zaken zijn tevens opgenomen in het bestand (met uitzondering van de groene codering). Aangezegde incassostellingen worden niet opgenomen in het systeem. Pas wanneer er na onderzoek is gebleken dat het om een OGGz situatie gaat, volgt er dossiervorming. Ditzelfde gaat op voor de nazorg ex-gedetineerden. Derhalve zijn de verschillende soorten meldingen hieronder uitgewerkt per onderwerp; -18-

19 Aantal meldingen OGGz Bedum 2013 Bedum Nieuw Hernieuwd Meegenomen naar volgend jaar Totaal Afgerond per Huiselijk geweld Code groen Reguliere 1 e hulp aanmeldingen (+ code oranje) Huisverbod aanmeldingen (code rood) Totaal aanmeldingen steunpunt huiselijk geweld Aantal nazorg ex-gedetineerden In 2013 zijn er 4 meldingen geweest. Dat was in 2012 ook het geval. Bij 1 zaak is er uitgebreid samengewerkt met het Veiligheidshuis en de politie om te zorgen voor een goede terugkeer in de maatschappij. Er is adequate hulpverlening gestart gericht op preventie en voorkomen recidive. Aantal incassostellingen deurwaarder (preventie huisuitzettingen) In 2013 zijn 12 zaken naar de deurwaarder gezet door Wierden en Borgen. In 2012 waren dat er

20 Samenlevingsopbouw Ter introductie Medio 2013 kreeg het opbouwwerk van de SW&D de opdracht om in Bedum Oost een activerend onderzoek te verrichten waarin gekeken zou moeten worden naar wat er in de wijk leeft. Met name de ideeën en mogelijkheden van de bewoners van de wijk, zeker op sociaal vlak, zouden moeten worden onderzocht. Als uitgangspunten van werken bij het uitvoeren van de bovenstaande opdracht staan de 4 p s centraal. - Participatie: Het vergroten van de zelfredzaamheid van individuele bewoners en de gemeenschap. - Preventie: In de buurt waar mensen elkaar kennen en meedoen wordt de veiligheid en leefbaarheid vergroot. - Presentie: Als ondersteunende organisatie staan we dicht bij mensen, we geven daarmee actief invulling aan onze rol in de buurt. Wat bewoners zelf kunnen en willen wordt gestimuleerd. Waar nodig springen we bij. - Perspectief : Een lokale samenleving waarin mensen meedoen en meetellen. Deze benadering sluit aan bij het geformuleerde beleidskader zoals hieronder is samengevat. Na het zomerreces is er gestart met een opstartavond in de wijk. Daarna is er veel in ontwikkeling gekomen. Er is in de lijn van de 4 p s gewerkt. Daarover gaat dit verslag. Het verslag geeft een overzicht van de ontwikkelingen t/m januari Tenslotte geven we een advies over het borgen van de resultaten. Het Kader Beleidskader Eén van de thema s in het beleidsplan Wmo van de gemeente Bedum is samenleven met elkaar Het richt zich op de samenleving in algemene zin. De gemeente Bedum experimenteert vanuit dat beleid met een wijkaanpak, waarin burgers worden uitgedaagd, waar mogelijk, zelf het heft in handen te nemen. Doelstelling van de wijkaanpak Einddoelen van de pilot zijn: - dat burgers in de wijk meer regie voeren over hun eigen leven, woon- en leefomgeving; - dat de sociale cohesie in de wijk is vergroot; - dat de zelfredzaamheid van burgers in de wijk is vergroot. Duur pilot De pilot is in eerste instantie uitgezet voor een periode van 10 maanden. Eigen aan de wijkaanpak is dat vooraf niet duidelijk is wat de uitkomst zal worden, aangezien de burger aan zet is. De pilot moest om die reden organisch vorm gaan krijgen. De eerste fase moet een beeld van de wijk haar mogelijkheden en verbeterpunten op sociaal en fysiek gebied opleveren. Wijkgerichte aanpak in samenwerking met afdeling openbare werken In de wijkaanpak is een goede afstemming van belang, binnen de gemeente zelf en met externe partijen. De ervaring met andere wijkaanpakken leert dat er vanuit de wijk vaak vragen en wensen zijn die betrekking hebben op thema s in de openbare ruimte. Daar waar mogelijk zoeken we in de uitwerking direct aansluiting bij het door de gemeente op te stellen groenbeheerplan voor Bedum. Er is benadrukt dat dit één manier kan zijn waarop de sociale cohesie in de wijk gestimuleerd kan worden. Maar burgerschap en omzien naar elkaar kan op allerlei manieren worden ingevuld. Benadering De gemeente Bedum wil dat iedereen mee doet in de samenleving: iedereen hoort erbij en draagt een steentje bij aan de samenleving. Dit is in eerste instantie de verantwoordelijkheid van de burgers zelf. De -20-

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving

Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken. Beschrijving Aanpak: Er op af aanpak vanuit zorgnetwerken De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Casusregie en inzet gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving

Aanpak: Multiprobleemgezinnen. Beschrijving Aanpak: Multiprobleemgezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD

Nadere informatie

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Interventieteam Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Interventieteam Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Fier

Nadere informatie

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving

Aanpak: GRIP-aanpak. Beschrijving Aanpak: GRIP-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau Jeugdzorg

Nadere informatie

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving

Aanpak: WIJ Eindhoven. Beschrijving Aanpak: WIJ Eindhoven De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Lumens Groep

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: BJZ Flevoland

Nadere informatie

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving

Aanpak: CJG-aanpak. Beschrijving Aanpak: CJG-aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: CJG Icare Deze

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere Zorg Team. Beschrijving Aanpak: Bijzondere Zorg Team Namens de gemeente Deventer hebben drie netwerkpartners de vragenlijst gezamenlijk ingevuld. Dit zijn Dimence GGZ, Tactus verslavingszorg, en Iriszorg maatschappelijke opvang.

Nadere informatie

Aanpak: OGGz. Beschrijving

Aanpak: OGGz. Beschrijving Aanpak: OGGz De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: OGGz Z.O. Drenthe GGD

Nadere informatie

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde

Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Aanvullende notitie op het Beleidsplan schuldhulpverlening gemeente Menterwolde Inleiding Met de invoering van de Wet gemeentelijke schuldhulpverlening zijn de minnelijke schuldsanering en de wettelijke

Nadere informatie

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving

Aanpak: Praktische gezinsondersteuning. Beschrijving Aanpak: Praktische gezinsondersteuning De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door:

Nadere informatie

Jaarrapportage 2012 Gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie

Jaarrapportage 2012 Gemeente Bedum. Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie Jaarrapportage 2012 Gemeente Bedum Maatschappelijke Dienstverlening CJG en OGGz coördinatie -2- Inhoudsopgave pagina Voorwoord 5 Leeswijzer 6 Maatschappelijke Dienstverlening 7 Tabellen en cijfers 17 CJG

Nadere informatie

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving

Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie. Beschrijving Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht

Welkom. Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Welkom Presentatie wijkteams in de gemeente Leeuwarden en hoe zij de financiële hulpverlening hebben ingericht Inhoud Inrichting werkwijze wijkteams Leeuwarden Verdieping in schuldhulpverlening Verdieping

Nadere informatie

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg.

Beschrijving. Bij opvoedingsproblemen kan doorverwezen worden naar het CJG screeningsoverleg. Aanpak: TASs/Mijn Zuid De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partner in

Nadere informatie

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving

Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen. Beschrijving Aanpak: Voorwaardelijke Interventie Gezinnen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid

Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014. Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Wmo beleidsplan Maatschappelijke Zorg 2012-2014 Centrumgemeenteregio Zuid-Holland Zuid Raadscarrousel Drechtsteden 2 oktober 2012 Opbouw presentatie 1. Maatschappelijke Zorg (Wmo prestatievelden 7, 8 en

Nadere informatie

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving

Aanpak: Reset Thuisbegeleiding. Beschrijving Aanpak: Reset Thuisbegeleiding De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Careyn

Nadere informatie

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein

Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Stadskanaal: Samen met de burger Integraal beleidskader Sociaal Domein Versie: 31 maart 2014 1. Inleiding: Wij kunnen ons in Nederland gelukkig prijzen met een van de sterkste sociale stelsels ter wereld.

Nadere informatie

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving

Aanpak: Bemoeizorg. Beschrijving Aanpak: Bemoeizorg De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: GGD West-Brabant

Nadere informatie

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013

PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 PRESTATIEVERANTWOORDING DIEMEN 2013 MaDi MaDi Amsterdam Zuidoost en Diemen Prestatieverantwoording Diemen 2013 INHOUD INLEIDING 1 Algemeen Maatschappelijk Werk 2 MaDi Raadsvrouw 3 Ouderenadviseur 4 Algemeen

Nadere informatie

Toegang Sociaal Domein

Toegang Sociaal Domein Toegang Sociaal Domein Samen als gemeente Appingedam en EZA naar 1 loket voor inwoners met vragen over Zorg, Wmo, Welzijn, Jeugd, Werk & Participatie Wie zijn wij Roland Riemersma, huisarts med. coördinator

Nadere informatie

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE

STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE STAND VAN ZAKEN ONTWIKKELING SOCIALE WIJKTEAMS GEMEENTEN IN DRENTHE Gemeente Naam Soort Inrichtingsvariant Ontwikkelingsfase Toelichting Aa en Hunze wijkteam Assen Buurtteams Ontwikkeling sociaal team

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 5 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

de jeugd is onze toekomst

de jeugd is onze toekomst de jeugd is onze toekomst vereniging van groninger gemeenten Bestuursakkoord Jeugd 2008-2012 In veel Groninger gemeenten zijn er kinderen met problemen. En daarvan krijgen er te veel op dit moment niet

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse

Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Uitkomsten toezichtonderzoek Spijkenisse Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht

Nadere informatie

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort

Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort Aanpak huiselijk geweld centrumgemeentegebied Amersfoort De bestrijding van huiselijk geweld is een van de taken van gemeenten op grond van de Wet maatschappelijke ondersteuning (WMO, nu nog prestatieveld

Nadere informatie

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente

Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente Jaarplan 2015 Veiligheidshuis Twente 1 1. Inleiding : van Borging naar doorontwikkeling. Het Veiligheidshuis Twente heeft in april 2014 een nieuwe manager gekregen die de opdracht meekreeg om op de ingeslagen

Nadere informatie

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren

Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren Uitvoeringsplan Wmo beleid 2013-2016 Samen sterk in de Wmo Gemeente Slochteren 1 Prestatieveld Sociale Samenhang en Leefbaarheid Doel: Versterken van het zorgzaam samenleven Wat deden we al en blijven

Nadere informatie

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL

CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL CATEGORALE OPVANG VOOR SLACHTOFFERS MENSENHANDEL categorale opvang voor slachtoffers mensenhandel De categorale opvang voor slachtoffers van mensenhandel (COSM) omvat 70 veilige opvangplekken en is in

Nadere informatie

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4

VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 INHOUDSOPGAVE VOORWOORD 3 HULPVERLENING VAN HET ALGEMEEN MAATSCHAPPELIJK WERK 4 Aantal dossiers* algemeen maatschappelijk werk (AMW) 4 Aantal korte kontakten* AMW 4 Bereik van AMW 4 De hulpverleningscijfers

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Venlo Aanpak: Sociale wijkteams Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een gezin met chronische

Nadere informatie

Met elkaar voor elkaar

Met elkaar voor elkaar Met elkaar voor elkaar Publiekssamenvatting Oktober 2013 1 1 Inleiding Met elkaar, voor elkaar. De titel van deze notitie is ook ons motto voor de komende jaren. Samen met u (inwoners en beroepskrachten)

Nadere informatie

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis

Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis Evaluatie Zorg Advies Teams 0-12 jarigen Maassluis 1/5 Inleiding Aanleiding voor het schrijven van deze evaluatie over de Zorg Advies Teams (ZAT) is de komst van het Centrum voor Jeugd en Gezin (CJG) in

Nadere informatie

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg?

Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Hoe regelt Heerlen de toegang tot zorg? Zo regelt Heerlen de toegang tot de Wmo, jeugdhulp en participatie Bent u professional in de zorg of heeft u in uw (vrijwilligers)werk met de zorg te maken? Wilt

Nadere informatie

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving

Aanpak: Participatiehuis. Beschrijving Aanpak: Participatiehuis De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Partners

Nadere informatie

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving

Aanpak: Gezinsmanagement/WIG. Beschrijving Aanpak: Gezinsmanagement/WIG De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Veiligheidshuis

Nadere informatie

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start

Jaarverslag. schulddienstverlening 2013. Een goede start Jaarverslag schulddienstverlening 2013 Een goede start 1. Aanleiding In 2012 heeft u het beleidsplan schulddienstverlening: De kanteling van schuldhulpverlening naar schulddienstverlening vastgesteld.

Nadere informatie

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt.

Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. VRAGENLIJST Quickscan voorbereiding decentralisatie begeleiding Algemene gegevens Om te beginnen willen wij graag wat algemene informatie van u ontvangen. Uw gegevens worden geanonimiseerd verwerkt. Vraag

Nadere informatie

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING

Wmo beleidsplan 2013 INLEIDING December 2012 INLEIDING Het beleidsplan Wet Maatschappelijke Ondersteuning (Wmo) 2008-2011 heeft een wettelijk bepaalde werkingsduur van vier jaren. In 2012 is besloten dit beleidsplan met één jaar te

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer

Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Uitkomsten toezichtonderzoek Deventer Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid Oktober 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen

FACT-SHEET 3 e kwartaal 2014 Feiten en cijfers (huiselijk) geweld in afhankelijkheidsrelaties in de provincie Groningen Werkwijze vanaf 1 november 2013 De politie geeft dagelijks de door van huiselijk geweld uit de gehele provincie Groningen naar het Steunpunt Huiselijk Geweld (SHG). Het SHG beoordeelt de en codeert deze

Nadere informatie

6. Schuldhulpverlening

6. Schuldhulpverlening 6. Schuldhulpverlening Sociale Hulpverlening in de inloophuizen Het komt helaas meer en meer voor dat mensen financieel en/of emotioneel in de zorgen raken of in een sociaal isolement terecht komen en

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda

Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Uitkomsten toezichtonderzoek Gouda Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo.

Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Rapportage doelstellingen 2009 Kadernota Wmo. Overzicht volgens beleidsdoelen uit kadernota Wmo 2008-2012 Mee(r)doen in Dalfsen* 2009 Thema Wmo-loket Informatie geven over wonen, welzijn en zorg Wmo-loket

Nadere informatie

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010

Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 Plan van aanpak Centrum Jeugd en Gezin BMWE-gemeenten Februari 2010 1. Aanleiding De BMWE-gemeenten willen zoveel mogelijk gezamenlijk het Centrum Jeugd en Gezin realiseren. Dit plan van aanpak is hierop

Nadere informatie

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein

Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Gemeente Haarlem Drs. Joyce Langenacker wethouder Werk, Economische Zaken, Sociale Zaken (Participatiewet), Wonen, Coördinatie Sociaal Domein Retouradres Postbus 511 2003 PB Haarlem Aan de leden van de

Nadere informatie

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving

Aanpak: Bijzondere doelgroepen. Beschrijving Aanpak: Bijzondere doelgroepen De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Bureau

Nadere informatie

Samen voor een sociale stad

Samen voor een sociale stad Samen voor een sociale stad 2015-2018 Samen werken we aan een sociaal en leefbaar Almere waar iedereen naar vermogen meedoet 2015 Visie VMCA 2015 1 Almere in beweging We staan in Almere voor de uitdaging

Nadere informatie

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017

opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 opdrachtformulering subsidiëring MEE 2017 Aanleiding Met ingang van 1 januari 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor de cliëntondersteuning voor alle inwoners, voorheen was dit een verantwoordelijkheid

Nadere informatie

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG

Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus EA DEN HAAG > Retouradres Postbus 20301 2500 EH Den Haag Aan de Voorzitter van de Tweede kamer der Staten-Generaal Postbus 20018 2500 EA DEN HAAG Directoraat-Generaal Preventie, Jeugd en Sancties Schedeldoekshaven

Nadere informatie

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk

Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Van theorie naar de dagelijkse praktijk van de Wmo, De Kanteling en Welzijn Nieuwe Stijl in Wielwijk Pamela van der Kruk Interim manager WijkInformatiePunt en Sociaal Wijkteam Wielwijk INDELING PRESENTATIE

Nadere informatie

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren

Wmo subsidiekader 2014. 1. Inleiding. Bijlage: Wmo subsidiekader 2014. Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren Bijlage: Wmo subsidiekader 2014 Wmo subsidiekader 2014 Visie op maatschappelijke dienstverlening, outcome en indicatoren 1. Inleiding In onderstaande vindt u het Wmo subsidiekader 2014, op basis waarvan

Nadere informatie

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving

Aanpak: Integrale Aanpak. Beschrijving Aanpak: Integrale Aanpak De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Mondriaan

Nadere informatie

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel

Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel Blauwdruk Samenhangende zorg bijzondere groepen gemeente Zaltbommel en Maasdriel 1. Inleiding Met de komst van de Wmo per 1 januari 2007 is Den Bosch centrumgemeente voor de Openbare Geestelijke gezondheidszorg

Nadere informatie

Eenzaamheid onder ouderen

Eenzaamheid onder ouderen Eenzaamheid onder ouderen Een inventarisatie van de stand van zaken en van een mogelijke aanpak in Ede (versie 31 oktober 2011) Op 3 februari 2011 heeft de gemeenteraad een motie aangenomen over eenzaamheid

Nadere informatie

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Werkplan 2014 Werkplan 2014 Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert. Het werkveld maatschappelijke ondersteuning

Nadere informatie

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025

Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Aan de gemeenteraad Agendapunt : 6.10/240210 Documentnr.:RV10.0025 Roden, 17 februari 2010 Onderwerp Uitvoering Openbare Geestelijke Gezondheidszorg (OGGZ) gemeente Noordenveld Onderdeel programmabegroting:

Nadere informatie

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c.

B&W. Advies. Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen. Zoetermeer steeds ondernemend. \u,/.,;/ 9P..\9\.\ Zocx C?.3-.l.l.--2:c. Zoefermeer VERGADERING B&W ó.d. IJ NOV 2009 B&W DM^nr. 2009/20150 Advies 090641 Datum: 03-11-2009 Versie: 1 Conform advies bésldtëh Noodopvang en woningen bijzondere doelgroepen Verantwoordelijk Portefeuille

Nadere informatie

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan.

de veiligheid in de dorpen te behouden en waar mogelijk te versterken en overlast tegen te gaan. Prestatieafspraken Jongeren(opbouw)werk 2012 In de kaders staan de doelstellingen van de productgroepen zoals de gemeente Geldermalsen die kent in het kader van de WMO. Per kader zijn de relevante doelstellingen

Nadere informatie

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening

Programma van Eisen Subsidieverlening. Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Programma van Eisen Subsidieverlening 2015 Juvans maatschappelijk werk en dienstverlening Bijlage bij adviesnota subsidieverlening 2015 Juvans 16 december 2014 Dossiernr.: 1. Inleiding 1.1. Doel van het

Nadere informatie

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN

ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN ACTIEPLAN VERBORGEN VROUWEN gemeente Den Haag September 2015 Conceptversie 2.0 1 Inleiding In november jl. is door de Haagse gemeenteraad Motie 86 Geïsoleerde Vrouwen aangenomen. Om uitvoering te geven

Nadere informatie

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost

Regionale visie op welzijn. Brabant Noordoost-oost Regionale visie op welzijn Brabant Noordoost-oost Inleiding Als gemeenten willen we samen met burgers, organisaties en instellingen inspelen op de wensen en behoeften van de steeds veranderende samenleving.

Nadere informatie

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving

Aanpak: Gezinscoaching. Beschrijving Aanpak: Gezinscoaching De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: Dienst Gezondheid

Nadere informatie

Werkplan. Versie 30 september 2015

Werkplan. Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 Versie 30 september 2015 Werkplan 2016 mfc t Marheem Woord vooraf t Marheem is een brede welzijnsinstelling die gemeentelijk beleid op het gebied van maatschappelijke ondersteuning uitvoert.

Nadere informatie

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken.

Aansluiting bij het Veiligheidshuis 's-hertogenbosch en omstreken. Collegevoorstel Inleiding Sinds 2005 is in s-hertogenbosch gestart met de ontwikkeling van een Veiligheidshuis. In de afgelopen jaren is een sterk netwerk van ongeveer 20 partners ontstaan dat zich inzet

Nadere informatie

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving

Aanpak: Versterkt Verder. Beschrijving Aanpak: Versterkt Verder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld door: MEE IJsseloevers

Nadere informatie

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving

Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder. Beschrijving Aanpak: 1 Gezin 1 Plan Nieuw Den Helder De gemeente heeft de vragenlijst betreffende deze aanpak ingevuld en relevante documentatie toegestuurd. Een beperktere vragenlijst over deze aanpak is ingevuld

Nadere informatie

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder

Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek. ASHG en AMK samen verder Veilig Thuis Gooi & Vechtstreek ASHG en AMK samen verder Kernopdracht het stoppen van huiselijk geweld en kindermishandeling en het duurzaam borgen van veiligheid van alle betrokkenen 2 Regio Gooi en Vechtstreek

Nadere informatie

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011

JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 JAARVERSLAG School Maatschappelijk Werk De Brug 2011 Stichting Thuiszorg en Maatschappelijk werk Rivierenland Rien van der Loeff en Willy van Mil Februari 2012 INHOUDSOPGAVE Algemene inleiding: 3 Doelstelling,

Nadere informatie

Uitkomsten toezichtonderzoek Venlo

Uitkomsten toezichtonderzoek Venlo Uitkomsten toezichtonderzoek Venlo Toezichtonderzoek op beleidsniveau naar de verantwoorde zorg en ondersteuning van gezinnen met geringe sociale redzaamheid September 2013 Samenwerkend Toezicht Jeugd

Nadere informatie

Schakelen naar het juiste recept

Schakelen naar het juiste recept Schakelen naar het juiste recept Onderzoek naar verwijswerkwijze van huisartsen en praktijkondersteuners in Amsterdam-Zuid Voorjaar 2013 Aanleiding onderzoek Er is veel aandacht voor de inzet van de wijkverpleegkundige

Nadere informatie

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK

DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK Een onmisbare handleiding voor eerstelijnspraktijken die de Meldcode Huiselijk Geweld en Kindermishandeling gaan implementeren. 4 INTRODUCTIE DE MELDCODE IN UW PRAKTIJK 6 8 12

Nadere informatie

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom

Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Uitkomsten verbeterpunten toezichtonderzoek Bergen op Zoom Aanpak: Signalerings- en vangnetfunctie Juni 2015 Samenwerkend Toezicht Jeugd (STJ) verstaat onder een gezin met geringe sociale redzaamheid een

Nadere informatie

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE

MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE MAATSCHAPPELIJKE OPVANG EN BESCHERMD WONEN IN DE REGIO OOST-VELUWE ONZE AGENDA VOOR 2016-2020 NA INSPRAAK Sommige mensen hebben zo weinig grip op hun dagelijks leven, dat ze niet zelfstandig kunnen wonen.

Nadere informatie

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg

Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Informatiebijeenkomst Veranderingen in de zorg Welkomstwoord Wethouder Homme Geertsma Wethouder Erik van Schelven Wethouder Klaas Smidt Inhoud Doel & programma bijeenkomst Veranderingen in de zorg Visie

Nadere informatie

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een:

groepswerker/ begeleider (m/v) 24-30 uur. Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg, zijn wij op zoek naar een: Breng jij ons team op sterkte met je ervaring in de psychiatrie? (of: Werk je als professional in de psychiatrie en zou je wel meer met je geloof willen?) Voor onze locatie de Schuilplaats, 24-uurs zorg,

Nadere informatie

Centrum Jeugd & Gezin Maasland

Centrum Jeugd & Gezin Maasland 1 Centrum Jeugd & Gezin Maasland Presentatie BJZ Centrum Jeugd & Gezin Maasland "Meer dan een gebouw alleen" 5 juni 2012 2 Het Centrum Jeugd & Gezin Maasland voor Kinderen en jongeren (0-23 jaar) Ouders

Nadere informatie

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg

Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Op weg naar 2020: Transformatie van de maatschappelijke zorg Paul Maatschappelijke zorg (Wolf, 2015) Maatschappelijke zorg richt zich op mensen met meerdere complexe problemen om: sociale uitsluiting te

Nadere informatie

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan)

Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Het rondetafeloverleg (i.v.m. 1Gezin1Plan) Inleiding Tijdens een rondetafeloverleg of -bijeenkomst overlegt een gezin met personen uit het sociale netwerk en betrokken zorg- en dienstverleners over het

Nadere informatie

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer

Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt. WMO-werkplaats door Ronald Schurer Onderzoeksvoorstel wijkzorgteam gemeente Oldambt WMO-werkplaats door Ronald Schurer Inleiding WMO-werkplaats Noord De WMO-werkplaats Noord wil samen met gemeenten en betrokken instellingen een aantal innovatieve

Nadere informatie

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel

HET Loket in TEN BOER. Van bureau naar keukentafel HET Loket in TEN BOER Van bureau naar keukentafel Maatschappelijke veranderingen Van verzorgingstaat naar participatiesamenleving Van politiek naar sociaal burgerschap WMO; participeren en eigen verantwoordelijkheid

Nadere informatie

IrisZorg Preventieve wijkgerichte

IrisZorg Preventieve wijkgerichte IrisZorg Preventieve wijkgerichte hulpverlening 1. Wie zijn Bianca Lubbers en Vincent Stijns? 2. Wat is IrisZorg? 3. Wat is IRIS in de Buurt? 4. Wat doet IRIS in de Buurt? casuïstiek 5. Maatschappelijk

Nadere informatie

Politie en Veiligheidsregio Twente

Politie en Veiligheidsregio Twente Introductie Wilma van Raalte Veiligheidsregio Twente Programmamanager CO24 Politie en Veiligheidsregio Twente Brede taakopvatting: rampen en grootschalige incidenten, maar ook: samenwerken in het (sociaal)

Nadere informatie

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken

GGD Hollands Noorden. en wijkverpleegkundigen met S1-taken GGD Hollands Noorden en wijkverpleegkundigen met S1-taken Waarom een GGD? Wet Publieke Gezondheidszorg (WPG): Gezondheidsbeschermende en gezondheidsbevorderende maatregelen voor de bevolking of specifieke

Nadere informatie

SAMENVATTING. Inleiding

SAMENVATTING. Inleiding SAMENVATTING Inleiding De Wet tijdelijk huisverbod (Wth) is op 1 januari 2009 in werking getreden. Met een huisverbod kan een (potentiële) pleger van huiselijk geweld tien dagen uit huis worden geplaatst.

Nadere informatie

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid:

Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: 2 juni 2014 Sociaal Domein Gemeenten krijgen vanaf 2015 veel meer verantwoordelijkheid: Jeugdzorg, AWBZ-begeleiding naar Wmo, Participatiewet. Samenhang met ontwikkelingen Publieke Gezondheidszorg en Passend

Nadere informatie

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar

Besluitvorming aan de Raad Formele advisering van de Raad. Conform advies Aanhouden Anders, nl. Collegevoorstel Advies: Openbaar Collegevoorstel Advies: Openbaar Onderwerp Ontwikkeling OGGZ-loket als meldpunt voor onrust en overlast Programma / Programmanummer Maatschappelijke zorg en dienstverlening / 7320 Portefeuillehouder G.

Nadere informatie

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd.

SWH laat zich leiden door een heldere visie en een duidelijke strategie. Beiden worden in het visiedocument gepresenteerd. Visiedocument Welzijn 2017-2020 Stichting Welzijn Hattem: Dichtbij en in de buurt De missie en visie van Stichting Welzijn Hattem Stichting Welzijn Hattem (SWH) wil de zelfredzaamheid van de inwoners vergroten

Nadere informatie

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld

Begeleid Wonen. www.st-neos.nl. Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld Begeleid Wonen www.st-neos.nl Maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld De stichting Neos is een organisatie voor maatschappelijke opvang en aanpak huiselijk geweld. De organisatie richt zich

Nadere informatie

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013

Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Dreigende Energieafsluitingen Holland Rijnland 2012 2013 Het aantal energie afsluitingen neemt de laatste jaren toe. Dreigende energie afsluitingen zijn een signaal van problematische schulden en multiproblematiek.

Nadere informatie

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015

Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Werkplan Sociaal Wijkteam Zuidoost 2015 Inhoudsopgave Inhoudsopgave... 1 Waarom doen we wat we doen?... 2 1. Aanleiding... 2 2. Ambities wijkteam... 3 Wat doen we?... 4 1. Informatie en analyse... 4 2.

Nadere informatie

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein

Organiseren van samenwerking in het jeugddomein Organiseren van samenwerking in het jeugddomein De overkoepelende resultaten van vier afstudeeronderzoeken Publiek Management In opdracht van Integraal Toezicht Jeugdzaken (ITJ) hebben vier studenten Bestuurs-

Nadere informatie

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg

Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Visie Jongerenwerk Leidschendam-Voorburg Juni 2014 Waarom een visie? Al sinds het bestaan van het vak jongerenwerk is er onduidelijkheid over wat jongerenwerk precies inhoudt. Hierover is doorgaans geen

Nadere informatie

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen.

Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Ambitie: de doelgroep maatschappelijke zorg woont passend en zo zelfstandig mogelijk, heeft passende ondersteuning en participeert naar vermogen. Om deze ambitie te realiseren, zetten we in op maatregelen

Nadere informatie

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers

v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers v r o u w e n o p v a n g R SA MANUS informatie voor verwijzers Vrouwenopvang Rosa Manus is een instelling voor opvang van en hulpverlening aan mishandelde of met mishandeling bedreigde vrouwen en hun

Nadere informatie

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld

Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Meldcode Kindermishandeling en Huiselijk Geweld Zorgroutes interne en externe zorgstructuur in basisscholen 23 juni 2014 1 Inhoud INLEIDING... 3 MELDCODE KINDERMISHANDELING EN HUISELIJK GEWELD... 3 CRITERIA

Nadere informatie

Werktrajectbegeleider

Werktrajectbegeleider Werktrajectbegeleider Functiebeschrijving naar aanleiding van CAO-tekst Trajectbegeleider Vastgesteld door: Directeurbestuurder Datum: December 2005 Algemene kenmerken De werktrajectbegeleider richt zich

Nadere informatie

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO)

Natuurlijk... NUTH. NUTH... Natuurlijk DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) DE WET MAATSCHAPPELIJKE ONDERSTEUNING (WMO) Natuurlijk... NUTH NUTH... Natuurlijk Gemeente Nuth - Deweverplein 1 - Postbus 22000-6360 AA Nuth - 045-5659100 - www.nuth.nl VOORWOORD wethouder J.J.C van den

Nadere informatie